ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση χώρου κυλικείου εντός Κολυμβητηρίου ΣΝΔ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση χώρου κυλικείου εντός Κολυμβητηρίου ΣΝΔ."

Transcript

1 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 11 Μαρτίου 2015 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση χώρου κυλικείου εντός Κολυμβητηρίου ΣΝΔ. 1. Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, η οποία εδρεύει στον Πειραιά (Τέρμα Χατζηκυριακού, Πειραιάς), διαθέτει για εκμίσθωση χώρο κυλικείου εντός του κολυμβητήριου της σχολής, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά. 2. Για την εκμίσθωση του εν λόγω χώρου παρέχονται οι εξής πληροφορίες: α. Το εμβαδόν του προς εκμίσθωση χώρου είναι 25τ.μ., καθώς και περίπου 10τ.μ. για τοποθέτηση τραπέζιών και καθισμάτων. β. Στη παρούσα φάση, υπάρχει η δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ισχύος, με μπρίζες 220V 10A. Όποιες τροποποιήσεις είναι απαραίτητες να γίνουν, θα καθοριστούν σε συνεργασία μισθωτή και τεχνικής διεύθυνσης ΣΝΔ. Το κόστος των ανωτέρω τροποποιήσεων θα καλυφθεί από την Υπηρεσία. γ. Όποιες τροποποιήσεις είναι απαραίτητες να γίνουν σε σχέση με την ύδρευση και την αποχέτευση εν λόγω χώρου, θα καθοριστούν σε συνεργασία μισθωτή και τεχνικής διεύθυνσης ΣΝΔ. Το κόστος των ανωτέρω τροποποιήσεων θα καλυφθεί από την Υπηρεσία. δ. Ωράριο λειτουργίας και εκτιμώμενος αριθμός πάσης φύσεως εισερχομένων στο κολυμβητήριο σύμφωνα με συνημμένο παράρτημα A. Επισημαίνεται ότι το ωράριο λειτουργίας κολυμβητηρίου δύναται να τροποποιείται αναλόγως αναγκών της Υπηρεσίας. ε. Τιμή εκκίνησης για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 300. Στο παραπάνω ποσό δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ. σ τ. Για τον προς εκμίσθωση χώρο δεν υπάρχει καμία άλλη οικονομική επιβάρυνση σχετικά με λειτουργικά έξοδα (όπως ηλεκτρικό ρεύμα, νερό κλπ) καθώς όλα περιλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα. ζ. Τα έξοδα ανάπτυξης/διαμόρφωσης του χώρου κυλικείου βαρύνουν τον μισθωτή ο οποίος οφείλει να διασφαλίζει την αισθητική και την καθαριότητα του χώρου. η. Διατίθεται σχέδιο κάτοψης χώρου του κυλικείου από τη ΣΝΔ κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων. θ. Η σύμβαση εκμίσθωσης που θα υπογραφεί με τη ΣΝΔ έχει ισχύ για ένα (1) έτος με δικαίωμα επιπλέον παράτασης για ένα (1) ακόμα. ι. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος καλής εκτέλεσης της σύμβασης μίσθωσης θα γίνεται από κατάλληλη για το σκοπό αυτό επιτροπή που θα ορίζεται κάθε φορά από τη ΣΝΔ. 3. Ο μισθωτής υποχρεούται να καλύψει όλα τα απαιτούμενα από την υπηρεσία είδη όπως περιγράφονται ανά κατηγορία: Προσφερόμενα είδη: (1) Είδη σφολιάτας-πίτσες (2) Είδη σάντουιτς-τοστ (3) Είδη καφέ-τσάι-ροφημάτων (4) Είδη νερού-αναψυκτικών. (5) Είδη συνοδευτικών γλυκών αρτοσκευασμάτων (6) Είδη γαλακτοκομικών. Τα ανωτέρω είδη της παρούσης, θα πρέπει να πωλούνται σε τιμή τουλάχιστον κατά 10% μικρότερη της χαμηλότερης λιανικής τιμής πώλησης των ιδίων προϊόντων από τα καταστήματα της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς ως φαίνονται στο παράρτημα «Β».

2 4. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μαζί με την προσφορά να αποστείλουν τα ακόλουθα: α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας προδιαγραφής ως παράρτημα Γ και ότι θα τηρούν τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία κανονισμούς υγιεινής και για τα υπόλοιπα είδη, που δεν εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες και για τα οποία δεν απαιτείται ιδιαίτερη τεχνική προδιαγραφή, θα μπορούν όμως να υπόκεινται στους ανωτέρω ελέγχους κατά κρίση της ΣΝΔ. β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι σε περίπτωση που αναδειχθούν μειοδότες θα προσκομίσουν κατά την υπογραφή της σύμβασης πίνακα προσωπικού που θα απασχολείται στην εργολαβία θέματος, θεωρημένη από το ΙΚΑ και την αρμόδια Επιθεώρηση εργασίας. γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι το σύνολο του προσωπικού που απασχολεί ο εργολάβος. 5. Ο μισθωτής οφείλει να υποβάλλει δήλωση Ν. 1599/86 ότι εντός τριών (3) μηνών από υπογραφής της Σύμβασης θα υποβληθεί στη ΣΝΔ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, σύμφωνα με το Π.Δ. 552/89 της 10/ (Για την διευκόλυνση της έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εν λόγω καταστήματος, θα διατεθούν από τη ΣΝΔ σχετικές εγκεκριμένες μελέτες). 6. Η ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν συμβεί κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας του μισθωτή στο προσωπικό ή το υλικό / εγκαταστάσεις / συσκευές / μηχανήματα / μέσα της ΣΝΔ ή σε προσωπικό τρίτων και που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του προσωπικού του μισθωτή ή των μηχανημάτων / μέσων / συσκευών εγκαταστάσεων ή τρίτων που αυτός χρησιμοποιεί, θα βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή. 7. Υπόδειξη στον εργολάβο επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας μπορεί να γίνεται και από την Επιτροπή Παρακολουθήσεως η οποία έχει το δικαίωμα αναστολής ή και διακοπής των εργασιών, σε περίπτωση πλημμελούς ή αντικανονικής εφαρμογής αυτών. Ο χρόνος αναστολής ή διακοπής των εργασιών δεν θα παρατείνει την προθεσμία παραδόσεως τους. 8. Μετά την υπογραφή συμβάσεως ο εργολάβος πρέπει να παραδώσει στην απολαμβάνουσα την εργολαβία Υπηρεσία (ΣΝΔ) πίνακα του προσωπικού του, το οποίο προβλέπεται με οποιοδήποτε τρόπο να εργαστεί στην ΣΝΔ ώστε το ανωτέρω προσωπικό να εφοδιαστεί με σχετικές άδειες εισόδου. Στη περίπτωση που ο εργολάβος απασχολήσει αλλοδαπό εργατικό προσωπικό, δεσμεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και ειδικότερα των ΑΝ. 376/36 και Ν. 2910/01, ότι το προσωπικό αυτό θα ευρίσκεται νόμιμα στη χώρα και θα εισέρχεται εντός της ΣΝΔ κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας, αφού υποβληθεί και εγκριθεί έγκαιρα το σχετικό αίτημα με τα απαραίτητα στοιχεία του αλλοδαπού προσωπικού. 9. Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται στο να μη επιτρέπει την είσοδο στη Ναυτική περιοχή προσωπικού του εργολάβου, εάν για λόγους ασφαλείας, κατά την απόλυτο κρίση της Υπηρεσίας επιβάλλουν αυτά. 10. Απαγορεύεται ρητώς από τον μισθωτή η τροποποίηση χρήσης του χώρου. 11. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις προσφορές τους (ενσφράγιστες) στην εξής διεύθυνση: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Τέρμα Χατζηκυριακού, Πειραιάς Τ.Κ Συνιστάται όπως οι ενδιαφερόμενοι

3 επισκεφθούν το χώρο μετά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πλωτάρχη (Ο) Τ. Μπρακουμάτσο ΠΝ στα τηλέφωνα Υποναύαρχος Γ. Λεβέντης ΠΝ Διοικητής

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 1. Ωράριο λειτουργίας κολυμβητηρίου (βλέπε στην επόμενη σελίδα του Παραρτήματος «Α» 5. Πρόγραμμα λειτουργίας κολυμβητηρίου ΣΝΔ έτους ). Το κολυμβητήριο λειτουργεί κάθε χρόνο από τις αρχές Οκτωβρίου έως τα τέλη Ιουνίου, όλες τις ημέρες εκτός από τις επίσημες Εθνικές, τοπικές και Στρατιωτικές αργίες. 2. Εκτιμούμενος αριθμός πάσης φύσεως εισερχομένων στο κολυμβητήριο (εκτός Ν. Δοκίμων): (1) ΣΜΥΝ: Έως τριάντα (30) Δόκιμοι Υπαξιωματικοί και τρεις (3) συνοδοί. (2) ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ:Έως σαράντα (40). (3) ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ-ΑΝΘΣΤΕΣ: Έως τριάντα (30). (4) ΠΑΣΧΝΑ: Έως είκοσι (20). (5) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ(19:15-21:00):Έως εκατόν είκοσι (120) αθλητές κι έως διακοσίους (200) συνοδούς. (6) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ(21:00-23:15):Έως πενήντα (50) αθλητές κι έως τριάντα (30) συνοδούς. 3. Κατά τις πρωινές ώρες (έως 13:30) όταν υπάρχει σχολείο της ΔΥΚ προσέρχονται έως τριάντα (30) εκπαιδευόμενοι και έως δέκα (10) εκπαιδευτέςσυνοδοί. 4. Περιστασιακά και για κάλυψη εκτάκτων αιτημάτων, τις πρωινές ώρες, δύναται να προσέλθει μεγάλος αριθμός εισερχομένων στο κολυμβητήριο.

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΝΔ ΕΤΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 08:00-10:00 09:00-13:00 ΟΜΙΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ 06:00-13:00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ 13:30-17:30 17:30-18:45 ΣΜΥΝ 19:15-23:15 ΟΜΙΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 06:00-07:15 07:15-09:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 09:00-12:00 Δ.Υ.Κ 12:00-13:30 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 13:30-17:30 17:45-18:45 ΑΝΘ/ΣΤΕΣ- ΥΠΑΞ/ΚΟΙ ΜΕΛΗ 19:15-23:15 ΟΜΙΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 06:00-07:15 07:15-9:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 09:00-12:00 Δ.Υ.Κ 12:00-13:30 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 13:30-17:30 17:45-18:45 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΗ 19:15-23:15 ΟΜΙΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 06:00-07:15 07:15-9:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 09:00-12:00 Δ.Υ.Κ 12:00-13:30 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 13:30-17:30 17:30-18:45 ΣΜΥΝ 19:15-23:15 ΟΜΙΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 06:00-07:15 07:15-09:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 10:00-12:00 09:00-11:00 Δ.Υ.Κ. 12:00-13:30 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 13:30-17:30 17:45-18:45 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΛΗ 19:15-23:15 ΟΜΙΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 12:00-16:00 ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ 16:00-18:00 ΑΝΘ/ΣΤΕΣ ΥΠΑΞ/ΚΟΙ-ΜΕΛΗ 18:00-20:00 ΑΞ/ΚΟΙ ΜΕΛΗ 20:00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ 13:00 15:30 ΑΞ/ΚΟΙ - ΜΕΛΗ 15:30-18:00 ΑΝΘ/ΣΤΕΣ- ΥΠΑΞ/ΚΟΙ- ΜΕΛΗ 18:00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ (ευρώ) ΚΑΦΕ ΤΣΑΙ - ΡΟΦΗΝΑΤΑ 1 Ελληνικός μονός 0,80 2 Ελληνικός διπλός 1,10 3 Στιγμιαίος (ζεστός ή κρύος) 1,10 4 Espresso μονός (ζεστός ή κρύος) 1,10 5 Espresso διπλός(ζεστός ή κρύος) 1,40 6 Cappuccino (ζεστός ή κρύος) 1,60 7 Σοκολάτα (ζεστή ή κρύα) 1,90 8 Τσάι / Χαμομήλι 1,00 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 9 Αναψυκτικό τύπου Cola (330 ml) 1,00 10 Αναψυκτικό τύπου γκαζόζα (330 ml) 1,00 11 Αναψυκτικό τύπου πορτοκαλάδα με ανθρακικό (330 ml) 1,00 12 Αναψυκτικό τύπου πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό (330 ml) 1,00 13 Αναψυκτικό τύπου λεμονάδα (330 ml) 1,00 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 14 Νερό μεταλλικό 0,5 lt 0,40 15 Νερό μεταλλικό 1,5 lt 0,80 ΖΕΣΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ 16 Τυρόπιτα ( γραμ.) 1,20 17 Ζαμπονοκασερόπιτα ( γραμ.) 1,60 18 Σπανακόπιτα ( γραμ.) 1,60 19 Λουκανικόπιτα ( γραμ.) 1,40 20 Μπουγάτσα ( γραμ.) 1,50 21 Ατομική πίτσα ( γραμ.) 1,20 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ-ΤΟΣΤ 22 Τοστ ζαμπόν-τυρί ( γραμ.) 1,20 23 Τοστ γαλοπούλα-τυρί ( γραμ.) 1,30 24 Σάντουιτς ζαμπόν-τυρί ( γραμ.) 1,80 25 Σάντουιτς ολικής άλεσης γαλοπούλα-τυρί ( γραμ.) 2,00 26 Μπαγκέτα ζαμπόν-τυρί ( γραμ.) 2,00 27 Μπαγκέτα ολικής άλεσης γαλοπούλα-τυρί ( γραμ.) 2,20 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 28 Γιαούρτι αγελάδας πλήρες ( γραμ.) 1,00 29 Γιαούρτι αγελάδας ελαφρύ ( 2% λιπαρά) ( γραμ.) 1,00 30 Γάλα φρέσκο 0,5 lt πλήρες 1,00 31 Γάλα φρέσκο 0,5 lt ελαφρύ ( 2% λιπαρά) 1,00 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ - ΓΛΥΚΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 32 Κέικ βανίλιας ατομικό ( γραμ.) 0,60 33 Κέικ σοκολάτας ατομικό ( γραμ.) 0,70 34 Κρουασάν με γέμιση πραλίνας ατομικό ( γραμ.) 1,50 35 Μηλόπιτα ατομική ( γραμ.) 0,60 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη σύσταση / βάρος των ανωτέρω ειδών ελήφθη υπόψη ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών.

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1. Σκοπός της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής είναι να καθοριστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις της υπηρεσίας για τα είδη του πίνακα τιμών ειδών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες και βασίζεται στην ΠΓΕΣ-ΕΚ- 472 ΕΚΔ 7η ΕΙΔΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Αθήνα Περιοδικά, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, στα είδη που προσκομίζονται στα κυλικεία και κατά την κρίση της υπηρεσίας δύναται να διενεργούνται οι κάτωθι έλεγχοι: α. Μακροσκοπικός - οργανοληπτικός έλεγχος: Οι διαπιστούμενες μακροσκοπικά εκτροπές, δίνουν το δικαίωμα της απορρίψεως και μη παραλαβής των προïόντων χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά παραπέρα εργαστηριακός έλεγχος. Ενδεικτικά αναφέρονται η κατεστραμμένη συσκευασία, περιεχόμενο υπό σύνθλιψη, ανώμαλες οσμές ή γεύσεις, απουσία επισημάνσεων (στοιχεία προμηθευτού, ημερ. παραγωγής ή λήξης κλπ.),καθώς επίσης αντικανονικές συνθήκες μεταφοράς, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα προδιαγραφή. β. Εργαστηριακός έλεγχος: Διενεργείται με σκοπό την διαπίστωση της καλής ποιότητας και της τήρησης των απαιτήσεων της παρούσης προδιαγραφής σε προϊόντα τα οποία μακροσκοπικά, τουλάχιστον, εμφανίζονται κανονικά. Οι πραγματοποιούμενες εργαστηριακές αναλύσεις είναι Μικροβιολογικές, Χημικές και Ιστολογικές κατά περίπτωση, και απαιτούνται κατ ελάχιστο 2 τεμάχια/είδος ανάλυσης. Τα δείγματα καθώς και το κόστος των αναλύσεων βαρύνουν τον προμηθευτή. 3. Οι δειγματοληψίες διενεργούνται από την αρμόδια τριμελή επιτροπή και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό την εξασφάλιση ορθής και αντικειμενικής εικόνας για το λαμβανόμενο δείγμα. Για τη διεξαγωγή μιας δειγματοληψίας απαιτούνται τα ακόλουθα: α. Παρουσία του προμηθευτού ή του νομίμου αντιπροσώπου του. β. Ισοθερμικό δοχείο στο οποίο προηγουμένως έχει εξασφαλισθεί θερμοκρασία 0-7 C με τη βοήθεια ψυκτικών σωμάτων. γ. Ορθά συμπληρωμένα έντυπα δειγματοληψίας, δηλαδή του δελτίου δειγματοληψίας και του διαβιβαστικού της Υπηρεσίας, με το οποίο αιτείται η εξέταση, προς το αντίστοιχο Εργαστήριο. δ. Για τα μη τυποποιημένα προϊόντα, η δειγματοληψία γίνεται με τη χρήση αποστειρωμένης δια φλογός λαβίδας ή με γάντια μίας χρήσεως αποστειρωμένα ή γενικά με οποιοδήποτε πρόσφορο και άσηπτο τρόπο. ε. Τα δείγματα τοποθετούνται όσο το δυνατόν, προσεκτικά σε φύλλο αλουμινίου, η εσωτερική επιφάνεια του οποίου έχει αποστειρωθεί δια φλογός και τοποθετούνται στο ισοθερμικό δοχείο. στ. Άμεση μεταφορά των δειγμάτων στο αντίστοιχο Εργαστήριο. 4. Ο προμηθευτής καλείται να δηλώσει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας προδιαγραφής και ότι θα τηρεί τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία κανονισμούς υγιεινής και για τα υπόλοιπα είδη, που δεν εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες και για τα οποία δεν απαιτείται ιδιαίτερη τεχνική προδιαγραφή, θα μπορούν όμως να υπόκεινται στους ανωτέρω ελέγχους κατά κρίση της Υπηρεσίας.

8 Α-1 ΤΥΡΟΠΙΤΑ Βάρος κατά τεμάχιο 100 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί έψηση και που κατά την ζύγισή τους βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. ΣΥΝΘΕΣΗ Γέμιση: 35%, στο ψημένο προϊόν. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Salmonella spp: απουσία/25 γρ. L. monocytogenes: απουσία/25 γρ. E. coli: <10 cfu/g. St. coagulase positive: <10 cfu/g. Σταθμική ανάλυση συστατικών. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ, και να πληρεί τις απαιτήσεις του Ε.Κ.1881/2006. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομιμήσεων-υποκατάστατων Τυρών Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώνει με σαφήνεια στην προσφορά του τον τύπο του τυρού που θα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με την απαίτηση του διαγωνισμού. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ομαδικώς εντός ειδικών χαρτοκιβωτίων ή ανοξείδωτων σκευών που εσωτερικά φέρουν πρόσφατη επένδυση από αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα, σε μία στρώση, απαγορευμένης της μεταφοράς του με «χύδην» μορφή. ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων. ΔΙΑΘΕΣΗ Το προϊόν κατά την διάθεσή του συνοδεύεται από χαρτοπετσέτα με μικρή χαρτοσακούλα τρόφιμα. Άπαντα βαρύνουν τον προμηθευτή. Το προϊόν κατά την διάθεσή του να βρίσκεται σε θερμοκρασία 65 C.Την θερμοκρασία αυτή θα πρέπει να έχει το προϊόν στο ψυχρότερο σημείο του (κέντρο). ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εντός θερμοθαλάμου θερμοκρασίας >70 C. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 24 ώρες Α-2 ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΑ Βάρος κατά τεμάχιο 100 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί έψηση και που κατά την ζύγισή τους βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. ΣΥΝΘΕΣΗ Γέμιση τυρού: 30%, στο ψημένο προϊόν. Αλλαντικό: 10%, το οποίο θα είναι ενιαίο και όχι τεμαχισμένο. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Όπως Α-1 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ Σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται για το συγκεκριμένο αλλαντικό από τον ΚΤΠ και την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Όπως Α-1, επιπλέον το αλλαντικό θα είναι από θερμικά επεξεργασμένα αυτοτελή τεμάχια κρέατος τα οποία έχουν υποστεί μάλαξη. Α-3 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ Βάρος κατά τεμάχιο 100 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί έψηση και κατά την ζύγισή τους βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. ΣΥΝΘΕΣΗ Γέμιση (σπανάκι ή σπανάκι με τυρό) : 30% H γέμιση αποτελείται από σπανάκι πρώτης ποιότητος, απαλλαγμένο από γαιώδεις προσμίξεις, φυτοφάρμακα ή φυτικούς ιστούς σε κατάσταση σήψεως. Το λαχανικό έχει υποστεί κατεργασία με βρασμό, έχει προστεθεί μείγμα αυγού και τυρού σε τρίματα. Υπάρχει παραλλαγή του προϊόντος που δεν συνοδεύεται από αυγά και τυρό, και φέρεται στην κατανάλωση σαν νηστίσιμο. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Όπως Α-1 Όπως Α-1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Όπως Α-1, επιπλέον απαγορεύεται η παρουσία ξένων φυτικών ιστών ή αδρανών προσμίξεων. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Όπως Α-1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ Όπως Α-1 ΔΙΑΘΕΣΗ Όπως Α-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Όπως Α-1 ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Όπως Α-1 Α-4 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΣΚΙ Βάρος κατά τεμάχιο 100 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί έψηση και που κατά την ζύγισή τους βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. ΣΥΝΘΕΣΗ Αλλαντικά λοιπά συστατικά 30% Αλλαντικό: Αυτοτελές τεμάχιο από λουκάνικο Φραγκφούρτης ή λουκάνικο χωριάτικο που έχει υποστεί έψηση. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Όπως Α-1 Όπως Α-1 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ Όπως Α-2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Όπως Α-2, επιπλέον, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση τεμαχίων αλλαντικού. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Όπως Α-1

10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ Όπως Α-1 ΔΙΑΘΕΣΗ Όπως Α-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Όπως Α-1 ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Όπως Α-1 Α-5 ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ Βάρος κατά τεμάχιο 100 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε έτοιμο προϊόν που έχει υποστεί έψηση και κατά την ζύγισή του βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Όπως Α-1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Όπως Α-1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ Όπως Α-1 ΔΙΑΘΕΣΗ Όπως Α-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Όπως Α-1 ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Όπως Α-1 Α-6 ΕΙΔΗ ΠΙΤΣΑΣ ΠΕΪΝΙΡΛΙ α. Ατομική πίτσα: Βάρος κατά τεμάχιο 150 γρ. κατ' ελάχιστο. β. Οικογενειακή πίτσα: Βάρος κατά τεμάχιο 330 γρ. κατ ελάχιστο. γ. Πεϊνιρλί: Βάρος κατά τεμάχιο 150 γρ. κατ' ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί έψηση και που κατά την ζύγισή τους βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. ΣΥΝΘΕΣΗ Αρτοσκεύασμα 50% Αλλαντικό 20% Οποιοσδήποτε σκληρό ή ημίσκληρο τυρί 20% Λοιπά 10% Επί μέρους σύνθεση συστατικών. Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα πρέπει να καθορίζει τα επί μέρους ποσοστά των αλλαντικών και τυριών, αν υπάρχουν περισσότερα από ένα στο προσφερόμενο είδος (πχ. για προϊόν με 20% αλλαντικό κατατίθεται η επί μέρους σύνθεση: ζαμπόν 50%, λουκάνικο χωριάτικο 50%). ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Όπως Α-1 Όπως Α-1 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ Όπως Α-2

11 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Όπως Α-2, επιπλέον το αλλαντικό είναι δυνατό να είναι θερμικής επεξεργασίας από σύγκοπτο κρέας ή προϊόντα ωριμάνσεως από αδρά τεμαχισμένο κρέας. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Όπως Α-1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ Όπως Α-1 ΔΙΑΘΕΣΗ Όπως Α-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Όπως Α-1 ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Όπως Α-1 Α-7 ΕΙΔΗ ΤΟΣΤ Καθαρό βάρος κατά τεμάχιο 90 γρ. κατ ελάχιστο. ΣΥΝΘΕΣΗ Ψωμί τύπου τοστ 50% Τυρός 20% Αλλαντικό 20% Λοιπά 10% Επί μέρους σύνθεση συστατικών. 1. Ψωμί τύπου τοστ.: Πρέπει να πληρεί τους όρους του αρθρ.114 του ΚΤΠ. 2. Οποιοδήποτε σκληρό ή ημίσκληρο τυρί, που πληρεί τους όρους και τις διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΤΠ. Kαθορίζεται από τον Σχηματισμό που διενεργεί τον διαγωνισμό. 3. Το είδος του αλλαντικού καθορίζεται από τον Σχηματισμό που διενεργεί τον διαγωνισμό. 4. Κρέας τόνου. Υποκαθιστά το αλλαντικό σε παραλλαγές του προϊόντος που κυκλοφορεί με την ονομασία " τοστ τόνου". Ο τόνος προέρχεται από κονσέρβα ψαριού τόνου σε άλμη και εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του ΚΤΠ και τις εκάστοτε αποφάσεις του ΑΧΣ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Όπως Α-1 Όπως Α-1 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ Όπως Α-2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Όπως Α-6. Το προϊόν μπορεί να διατίθεται και χωρίς αλλαντικό οπότε χαρακτηρίζεται σαν "τόστ απλό". Στην περίπτωση αυτή το βάρος κατά τεμάχιο παραμένει το ίδιο και τροποποιούνται τα ποσοστά τυριού σε 35%. Όλα τα ανωτέρω βάρη και ποσοστά συστατικών αναφέρονται σε προϊόντα που δεν έχουν υποστεί ψήσιμο ή οποιαδήποτε θερμική επεξεργασία. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αυτοτελώς εντός πλαστικής θήκης αλουμιναρισμένης ή μη. ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται με κατάλληλα οχήματα αυτοδυνάμου ψύξεως θερμοκρασίας 0-7 C. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εντός ψυκτικού θαλάμου θερμοκρασίας 0-5 C. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Σύμφωνα με το αναγραφόμενο επί της συσκευασίας.

12 Α-8 ΕΙΔΗ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ Βάρος κατά τεμάχιο 100 γρ. ως έχει κατ ελάχιστο. ΣΥΝΘΕΣΗ Αρτοσκεύασμα 60% τυρί 15% Αλλαντικό 15% Λοιπά 10% Μπιφτέκι: 40% κατά βάρος (χάμπουργκερ-τσιζμπέργκερ). ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ Όπως Α-7 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Όπως Α-7 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επιπρόσθετα το μπιφτέκι, θα πρέπει να είναι προϊόν με βάση το κρέας και να εναρμονίζεται με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Β-1 ΕΙΔΗ ΚΕΙΚ Κέικ φρούτου ή σοκολάτας Καθαρό βάρος κατά τεμάχιο 90 γρ. κατ' ελάχιστο. ΣΥΝΘΕΣΗ Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Salmonella spp: απουσία/25 γρ. L. monocytogenes: 100 cfu/g. St. coagulase positive: <10 cfu/g. E. coli: <10 cfu/g. Ζύμες - Μύκητες: <10 cfu/g. Σταθμική ανάλυση. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αυτοτελώς εντός πλαστικής θήκης αλουμιναρισμένης ή μη. ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Συντηρούνται σε χώρο δροσερό και σκιερό. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Σύμφωνα με το αναγραφόμενο επί της συσκευασίας. Β-2 ΜΗΛΟΠΙΤΑ Βάρος κατά τεμάχιο 90 γρ. κατ ελάχιστο ΣΥΝΘΕΣΗ Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Όπως Β-1. Όπως Β-1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις των άρθρων 114, 131 & 132 του ΚΤΠ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Όπως Β-1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ Όπως Β-1.

13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Όπως Β-1. Όπως Β-1. Β-4 ΚΡΟΥΑΣΑΝ Βάρος κατά τεμάχιο 90 γρ. κατ ελάχιστο. ΣΥΝΘΕΣΗ Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί όπως συσκευασίας. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ Όπως Β-1. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομίμησης πραλίνας. Για προϊόντα τα οποία φέρουν γέμισμα από μαρμελάδα αυτή θα πρέπει να εναρμονίζεται με τα άρθρα 131, 132 του ΚΤΠ. Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων με σημαντική εκροή της γεμίσεώς τους. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Όπως Β-1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ Όπως Β-1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Όπως Β-1. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Όπως Β-1. Ε-1 ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ - Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας. ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΤΠ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του Κανονισμού 853/2004 και του άρθρου 80 του ΚΤΠ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αυτοτελώς εντός πλαστικών, υάλινων ή χάρτινων κυτίων. ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται με κατάλληλα οχήματα αυτοδυνάμου ψύξεως θερμοκρασίας 0-7 C. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εντός ψυκτικού θαλάμου θερμοκρασίας 0-5 C. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Σύμφωνα με το αναγραφόμενο επί της συσκευασίας. Ε-4 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Όπως Ε-1. Σύμφωνα με το άρθρο 82 του ΚΤΠ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του Κανονισμού 853/2004 και του άρθρου 82 του ΚΤΠ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αυτοτελώς εντός πλαστικών κυτίων με πλαστικό η αλουμιναρισμένο κάλυμμα. ΜΕΤΑΦΟΡΑ Όπως Ε-1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Όπως Ε-1. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Όπως Ε-1.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. 5470 /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ»

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ» «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ» ΠΑΤΗΣΙΩΝ 80 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ.: 210-82.03.726 210-82.03.724 FAX: 210-82.24.006 http://www.aueb.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Βάγγη Χριστίνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 150/3/ΠΛ/1.2/11. Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 150/3/ΠΛ/1.2/11. Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Διεύθυνση Διοικητικού Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

αποφασίζεται η κήρυξη άγονου του υπ. αριθµ. 002/2013 Δηµοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

αποφασίζεται η κήρυξη άγονου του υπ. αριθµ. 002/2013 Δηµοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. Δνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2 Ταχ. Κώδικας: 10675 Τηλέφωνα: 2107244464, 2107252974 Fax: 2107245838 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 130 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 130 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 02/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΤΣΑΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 130 Σ.Μ. ΚΑΙ 8 Μ.Σ.Ε.Π. Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: 130 ΣΜ/ΟΙΚ ΚΟΙΝ : 8 ΜΣΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω έγγραφα (στο φάκελο των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς), ως απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9, 1 ΟΣ ΌΡΟΦΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 104 38 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΠΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ1291Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ1291Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 11/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 6671 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 471 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΓ946ΨΖ2Ν-2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:210368-9042 και 210368-9043 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013)

(Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 312.268 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΩΝ 2014-2015

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΩΝ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π. ΕΤΩΝ 2014-2015 Α.Μ.:04/14 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.493,16 συμπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Πρυτανείας, Πλατεία Αγ. Μάρκου, Τέρμα οδού Αγ. Τίτου Τηλέφωνο: 28210 37055

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Ε1 ΑΣ ΔΔΜΝ/Ε3 ΔΝΕ- ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (3 αντίγραφα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ Τηλ: 210-3484259

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αριθμ. 35/2015 «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ TOY 251 ΓΝΑ» 1 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ : ΣΕΠΑ/ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΙΝ. : ΣΕΠΑ/ΤΜ. ΕΚΜ.-ΛΟΓ. Τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ΕΚ-2013)»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ΕΚ-2013)» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΠ: 22487/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ΕΚ-2013)» Ο ήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΘ46907Κ-Ξ5Ν. Ρόδος 12/06/2012 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΣΗ ΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖΘ46907Κ-Ξ5Ν. Ρόδος 12/06/2012 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ---------------- Ταχ. δ/νση: 85100 Ρόδος Τ.Θ. 138 - Ρόδος Πληροφορίες:... Τηλέφωνο: (22413) 60379/60158 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή

ιακήρυξη διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ιακήρυξη διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002628282 2015-03-10

15PROC002628282 2015-03-10 15PROC002628282 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΔΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ψώρας Ζ. Τηλ.: 2467350626 Fax : 2467350657

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Τηλ(Εσωτ)-6140 Φ.800/111/3137 Σ. 715 Πύργος, 3 Ιουλ. 15 ΘΕΜΑ : Οικονομικά (Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με βάση:

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με βάση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Ταχ. Δ/νση: περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 1425, ΤΚ 41110,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ :ΣΕΠΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΙΝ. : ΣΕΠΑ/ΛΟΓ - ΕΚΜ Τηλ. 210 9647808 ΣΕΠΑ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ. Φ. 604.4 /01/0026 Σ. 019 Πειραιάς,14 Ιανουαρίου 2015

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ. Φ. 604.4 /01/0026 Σ. 019 Πειραιάς,14 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τηλ.:210-4581321 Φ. 604.4 /01/0026 Σ. 019 Πειραιάς,14 Ιανουαρίου 2015 ΘΕΜΑ: Διαγωνιστική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002824383. Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου Κ. Μ. : Π72/2015. ΠΡΟΫΠ.: 274.454,40 με το Φ. Π. Α.

15REQ002824383. Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου Κ. Μ. : Π72/2015. ΠΡΟΫΠ.: 274.454,40 με το Φ. Π. Α. 15REQ002824383 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου Κ. Μ. : Π72/2015 ΠΡΟΫΠ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (CPV 15000000-8) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 417.353,66

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (CPV 15000000-8) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 417.353,66 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (CPV 15000000-8) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 417.353,66 Ανάδειξη Χορηγητών τροφίμων και άλλων ειδών των οποίων οι τιμές έχουν απελευθερωθεί. Το ποσοστό της έκπτωσης στα εκατό θα υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Φάληρο : 30/5/2013

Νέο Φάληρο : 30/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Γραφείο Συντονιστή Διευθυντή Τηλέφωνο: 210 4893276 Νέο Φάληρο : 30/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016» Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 57.600,00 χωρίς ΦΠΑ CPV: 15894210-6

ΕΡΓΟ : «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016» Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 57.600,00 χωρίς ΦΠΑ CPV: 15894210-6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΡΓΟ : «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016» Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 57.600,00 χωρίς ΦΠΑ CPV: 15894210-6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. ιευθυνση : Ύδρας 6 36100 Καρπενήσι Τηλέφωνο : 2237350030

Διαβάστε περισσότερα

Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Α:

Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Α: ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Τηλ.: 210-4649139 Φ. 611(Β)/ 6 /15 Σ. 5245 Σαλαµίνα, 14 Απριλίου 2015 Συνηµµένα: Όπως στο κείµενο ΘΕΜΑ: ιακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα