ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2004"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2004

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Πληροφορίες σχετικά µε τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο και τον έλεγχο των λογαριασµών Πληροφορίες σχετικά µε την Εταιρία και το Κεφάλαιο Γενικές πληροφορίες Συνοπτική περιγραφή του Οµίλου και της θέσεως του ΤΙΤΑΝΑ µέσα σ αυτόν Πληροφορίες σχετικά µε το Κεφάλαιο Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας... 8 Πολιτική επενδύσεων Πληροφορίες σχετικά µε την περιουσία, την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της περιόδου Λογαριασµοί της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Αποτελέσµατα χρήσεως και Ισολογισµός Λογαριασµοί του ΟΜΙΛΟΥ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Μερισµατική πολιτική Συµµετοχές Έσοδα από µερίσµατα θυγατρικών εταιριών Ίδια κεφάλαια και καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους, µετά τυχόν παρατηρήσεις Ορκωτού Ελεγκτή που παρατίθενται στο πιστοποιητικό Χρήσεις για τις οποίες η Εταιρία και οι θυγατρικές που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση δεν έχουν ελεχθεί από φορολογικές αρχές Θυγατρικές εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση για τις οποίες δεν υπάρχει πιστοποιητικό ελέγχου ορκωτού ελεγκτή µε ιδιαίτερη αναφορά στο ποσοστό που αντιστοιχούν οι εταιρίες αυτές στον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών και στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα Πληροφορίες σχετικά µε τη διοίκηση και τη διεύθυνση της Εταιρίας ιοίκηση ιεύθυνση εργασιών Εταιρική διακυβέρνηση Συµµετοχές των οργάνων διοίκησης στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Κατάλογος προσώπων τα οποία λόγω των ιδιοτήτων τους εµπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 8 της... υπ αριθµόν 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Πρόγραµµα διάθεσης µετοχών σε ανώτερα στελέχη της εταιρίας µε τη µορφή δικαιώµατος προαιρέσεως αγοράς µετοχών Πληροφορίες σχετικά µε την πρόσφατη εξέλιξη και τις προοπτικές της Εταιρίας Παράρτηµα Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του ΟΜΙΛΟΥ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ιαχειριστική έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ιαχειριστική έκθεση επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του ΟΜΙΛΟΥ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση περί των συναλλαγών της Εταιρίας µε συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις Προσάρτηµα επί των οικονοµικών καταστάσεων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Προσάρτηµα επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του ΟΜΙΛΟΥ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις 1ου, 2ου, 3ου και 4ου τριµήνου της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Περιοδικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 1ου, 2ου, 3ου και 4ου τριµήνου του ΟΜΙΛΟΥ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Συνοπτικά ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία της χρήσης 2004 σύµφωνα µε τα ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ετήσια κατάσταση ταµιακών ροών της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Ετήσια κατάσταση ταµιακών ροών του ΟΜΙΛΟΥ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Πηγές και χρήσεις κεφαλαίου Τιµή κλεισίµατος της µετοχής της τελευταίας συνεδρίασης κάθε µήνα, αξία του συνολικού µηνιαίου όγκου για το έτος 2004 και σύγκριση των ετών µε τον Γενικό είκτη Χ.Α ιάγραµµα µε τη σχετική διακύµανση της τιµής της µετοχής (κοινής και προνοµιούχου) της Εταιρίας, προσαρµοσµένης, σε σχέση µε τον βιοµηχανικό δείκτη και σε σχέση µε το γενικό δείκτη του χρηµατιστηρίου

3 Πληροφορίες σχετικά µε τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενη- µερωτικό δελτίο και τον έλεγχο των λογαριασµών Στο Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες προκειµένου οι επενδυτές και οι σύµβουλοί τους να µπορέσουν να εκτιµήσουν σωστά την περιουσία, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα, τη δραστηριότητα και τις προοπτικές της Εταιρίας Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου Ενηµερωτικού ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.. 348/1985 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/ και 1/319/ Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου Ενηµερωτικού ελτίου, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: ο Οικονοµικός ιευθυντής Οµίλου κος Howard Prince-Wright και ο ιευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων κος Τάκης Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας και οι συντάκτες βεβαιώνουν ότι: Α) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σ αυτό είναι πλήρεις και αληθείς. Β) εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή η παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το περιεχόµενο του Ετήσιου Ενηµερωτικού ελτίου. Γ) Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Η εταιρία ελέγχεται από την ελεγκτική εταιρία PRICEWATERHOUSECOOPERS. Τον έλεγχο των χρήσεων 2003 και 2004 έχει διενεργήσει ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κος Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12711). Ο Ενοποιηµένος Ισολογισµός της χρήσεως 2003 και 2004 ελέχθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κον Κωνσταντίνο Κοτσιλίνη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12711) της εταιρίας PRICEWATERHOUSECOOPERS. Τα πιστοποιητικά ελέγχου της µητρικής Εταιρίας και του Οµίλου παρατίθενται στο παράρτηµα µαζί µε τους Ισολογισµούς και δεν περιέχουν καµία αρνητική παρατήρηση. Στη χρήση 2004 η αµοιβή της PRICEWATERHOUSECOOPERS για µεν τον τακτικό έλεγχο της Εταιρίας συµπεριλαµβανοµένων και των εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων ανήλθε στο ποσό των 100 χιλ. πλέον Φ.Π.Α. για δε τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου στο ποσό των 40 χιλ. πλέον Φ.Π.Α. Επίσης καταβλήθηκε για αµοιβή τακτικού ελέγχου θυγατρικών εταιριών εσωτερικού ποσό 85 χιλ. και εξωτερικού ποσό 490,8 χιλ. 4 Εκτός από τις αµοιβές του τακτικού ελέγχου, καταβλήθηκε επίσης ποσό 463 χιλ. στην προαναφερθείσα ελεγκτική εταιρία για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προετοιµασίας του Οµίλου στην υιοθέτηση και εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και για την παροχή λοιπών συµβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών σε θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού.

4 Πληροφορίες σχετικά µε την Εταιρία και το Κεφάλαιο ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ, µε τη νοµική µορφή της ανώνυµης εταιρίας ιδρύθηκε το 1910 και το Καταστατικό της εγκρίθηκε µε το από 16/2/1911 Β. /µα, που δηµοσιεύτηκε στο υπ αριθµ. 56/ Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α). Είχε προηγηθεί η κατά το 1902 σύσταση ετερρόρυθµης εταιρίας, η οποία κατασκεύασε και το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου στην Ελευσίνα. Η Εταιρία έχει την έδρα της στο ήµο Αθηναίων και τα Κεντρικά της Γραφεία είναι εγκατεστηµένα επί της οδού Χαλκίδος αριθµ. 22Α, είναι δε εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 6013/06/Β/86/90. Η διάρκειά της έχει οριστεί µέχρι µε δυνατότητα παράτασης και οι µετοχές της είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών από το έτος Σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού, είναι η παραγωγή τσιµέντων ή και ειδών εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από τσιµέντο ή και παρεµφερών προϊόντων και δοµικών υλικών ή δοµικού εξοπλισµού, η εκµετάλλευση βιοµηχανικών ορυκτών, αδρανών υλικών και στερεών καυσίµων, οι χερσαίες και θαλάσσιες µεταφορές, η κατασκευή τεχνικών έργων, η παροχή τεχνικών συµβουλών, η παραγωγή, εµπορία και αντιπροσώπευση προϊόντων κεραµικής και γενικά εξοπλισµού διακόσµησης χώρων κατοικίας, εργασίας και αναψυχής, η ίδρυση, απόκτηση ή συµµετοχή, µε οποιοδήποτε τρόπο, σε εταιρίες και σε ιδρύµατα ή οργανισµούς κάθε φύσης που µπορούν να τη συνδράµουν στις εργασίες της, η παροχή κάθε µορφής υπηρεσιών προς εταιρίες στις οποίες συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο και η χορήγηση υπέρ αυτών τριτεγγυήσεων ή εγγυήσεων ή οποιασδήποτε ασφάλειας εµπράγµατης ή προσωπικής και, γενικά, η ενέργεια κάθε πράξης που τείνει άµεσα ή έµµεσα σ έναν από τους ανωτέρω σκοπούς. Οι επενδυτές που επιθυµούν να συµβουλευτούν τα έγγραφα τα οποία αφορούν την Εταιρία µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της εταιρίας, Χαλκίδος 22α, Αθήνα. Αρµόδιοι ο κ. Τάκης- Παναγιώτης Κανελλόπουλος τηλ και η κα Νίτσα Κάλεση τηλ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΑ ΜΕΣΑ Σ ΑΥΤΟΝ Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ είναι η µητρική εταιρία του Οµίλου Εταιριών ΤΙΤΑΝ. Ο Οµιλος απαρτίζεται από 53 Εταιρίες που καλύπτουν όλο το φάσµα παραγωγής και εµπορίας δοµικών Υλικών από αδρανή έως διαφόρους τύπους φαιού και λευκού τσιµέντου, σκυροδέµατος, τσιµεντόλιθων, ξηρών κονιαµάτων, επεξεργασµένης ιπτάµενης τέφρας, καθώς και επιτραπέζιων ειδών από πορσελάνη. Καλύπτουν επίσης τις θαλάσσιες και οδικές µεταφορές των άνω προϊόντων και την παροχή συναφών υπηρεσιών. Στην Ελλάδα ο ΤΙΤΑΝ, εκτός από σηµαντικός παραγωγός τσιµέντου, αποτελεί, µέσω θυγατρικών εταιριών, το µεγαλύτερo παραγωγό έτοιµου σκυροδέµατος, µε ικανότητα περίπου 2 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων το χρόνο. Εχει επίσης την πρώτη θέση στην εκµετάλλευση λατοµείων στην Ελλάδα, µε παραγωγική ικανότητα άνω των 15,5 εκατοµµυρίων τόνων το χρόνο. 5 O TITAN, µέσω εταιριών του Οµίλου αναπτύσσει επίσης σηµαντική παραγωγική και εµπορική δραστηριότητα στο εξωτερικό και ειδικότερα:

5 Στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 1 εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου στο ROANOKE (VIRGINIA) παραγωγικής ικανότητας άνω των 1,2 εκατ. τόνων το χρόνο. 1 εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου στο PENNSUCO (MIAMI-FLORIDA) παραγωγικής ικανότητας άνω των 1,5 εκατ. τόνων το χρόνο, στο οποίο ολοκληρώθηκαν τα έργα εκσυγχρονισµού και επέκτασης. 13 σταθµούς διανοµής τσιµέντου, στις πολιτείες VIRGINIA, NORTH CAROLINA, FLORIDA και NEW JERSEY. 2 λατοµεία παραγωγικής δυναµικότητας άνω των 7 εκατ. τόνων το χρόνο. 7 µονάδες παραγωγής και επεξεργασίας ιπτάµενης τέφρας µε συνολική παραγωγική ικανότητα άνω των 900 χιλ. τόνων το χρόνο. 49 µονάδες ετοίµου σκυροδέµατος ετήσιας παραγωγικής ικανότητας 3,5 εκατ. κυβ. µέτρα. 10 µονάδες παραγωγής και εµπορίας τσιµεντόλιθων. Στη υτική Ευρώπη Πέραν της έντονης παρουσίας του στην Ελληνική αγορά, ο ΤΙΤΑΝ διαθέτει Σταθµούς διανοµής τσιµέντου: Στη Γαλλία (Μασσαλία) Στην Ιταλία (Βενετία) Στη Μεγάλη Βρετανία (Hull) Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 1 εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου στο KOSJERIC της Σερβίας, παραγωγικής ικανότητας 600 χιλ τόνων το χρόνο. 1 εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου στη ZLATNA PANEGA της Βουλγαρίας παραγωγικής ικανότητας άνω των 800 χιλιάδων τόνων το χρόνο, καθώς και 3 µονάδες παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος. 1 εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου στα Σκόπια της Π.Γ..Μ., παραγωγικής ικανότητας 1 εκατ. τόνων το χρόνο, καθώς και µία µονάδα παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος. 6 Στην Αίγυπτο Σε κοινοπραξία µε την LAFARGE 1 εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου στο BENI SUEF της Αιγύπτου, παραγωγικής ικανότητας 1,5 εκατ. τόνων το χρόνο. 1 εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, παραγωγικής ικανότητας 1,7 εκατ. τόνων το χρόνο στο οποίο πρόσφατα ολοκληρώθηκε η ανέγερση νέας γραµµής παραγωγής, 1 σταθµό διανοµής στη SAFAGA. Σηµείωση: Οι εξελίξεις στις τρέχουσες δραστηριότητες του Οµίλου αναφέρονται στη σελ. 65 του παρόντος.

6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ιδρυτικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήρχετο σε δρχ (Φ.Ε.Κ. 56/ ). Μετά από διαδοχικές αυξήσεις το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα, στο ποσό των ευρώ εκατό εξήντα οκτώ εκατοµµυρίων διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα οκτώ ( ,00) και διαιρείται σε ογδόντα τέσσερα εκατοµµύρια εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσιες είκοσι τέσσερις ( ) µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ δύο (2,00) κάθε µιας και από τις οποίες εβδοµήντα έξι εκατοµµύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες διακόσιες εξήντα τέσσερις ( ) είναι κοινές µετοχές και επτά εκατοµµύρια πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα ( ) προνοµιούχες χωρίς ψήφο µετοχές, είναι δε ολοσχερώς καταβεβληµένο. Τα προνόµια των προνοµιούχων αυτών µετοχών χωρίς ψήφο συνίστανται: Α. Στην απόληψη, πριν από τις κοινές µετοχές, πρώτου µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης 1990 και εφεξής, σε περίπτωση δε µη διανοµής µερίσµατος ή διανοµής µερίσµατος µικρότερου του πρώτου κατά µια ή περισσότερες χρήσεις, στην προνοµιακή καταβολή του πρώτου αυτού µερίσµατος σωρευτικά και για τις χρήσεις αυτές, από τα κέρδη των επόµενων χρήσεων. Οι προνοµιούχες χωρίς ψήφο µετοχές δικαιούνται, πάντως, ισότιµα προς τις κοινές µετοχές σε απόληψη του πρόσθετου µερίσµατος που τυχόν θα διανεµηθεί µε οποιαδήποτε µορφή. Β. Στην προνοµιακή απόδοση του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους µετόχoυς των προνοµιούχων χωρίς ψήφο µετοχών, από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας. Οι κάτοχοι των προνοµιούχων χωρίς ψήφο µετοχών δικαιούνται, πάντως, ισότιµα προς τους κατόχους κοινών µετοχών και περαιτέρω συµµετοχής, αναλογικά, στο προϊόν της εκκαθάρισης, εάν αυτό είναι ανώτερο από το συνολικά καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο. Κατά τα τρία τελευταία έτη εργασιών το µετοχικό κεφάλαιο µεταβλήθηκε ως εξής: Με την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, σε εκτέλεση της από απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, όπως τροποποιήθηκε µε την από απόφαση της Γ.Σ., το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2,40 η κάθε µία και µε τιµή διάθεσης 29,35 λόγω άσκησης από ανώτερα στελέχη δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών. Η διαφορά 26,95 ανά µετοχή, ήτοι συνολικά ,5, έχει αχθεί σε αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. ( Εγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης Κ / ). Με την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, σε εκτέλεση της από απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, όπως τροποποιήθηκε µε την από απόφαση της Γ.Σ., το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2,40 η κάθε µία και µε τιµή διάθεσης 29,35 λόγω άσκησης από ανώτερα στελέχη δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών. Η διαφορά 26,95 ανά µετοχή, ήτοι συνολικά ,50, έχει αχθεί σε αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. ( Εγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης Κ2-292/ ). 7 Με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της , το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ ,20 µε κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού του άρθρου 20 του Ν. 1892/1990. Η αύξηση αυτή πραγµατοποιήθηκε µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας όλων των µετοχών από ευρώ 2,40 σε ευρώ 4,00 ανά µετοχή. Στη συνέχεια, µε την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που προαναφέρεται, µειώθηκε η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής από ευρώ 4,00 σε ευρώ 2,00 και διπλασιάστηκε ο αριθµός των µετοχών της Εταιρείας από σε µετοχές. Με την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, σε εκτέλεση της από απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, όπως τροποποιήθηκε µε τις από και αποφάσεις της, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2,00 η κάθε µία και µε τιµή διάθεσης 14,68 λόγω άσκησης από ανώτερα στελέχη δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών. Η διαφορά 12,68 ανά µετοχή, ήτοι συνολικά ,00 έχει αχθεί σε αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. (Έγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης Κ / ). Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,00 και διαιρείται σε µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 2,00 η κάθε µία, από τις οποίες είναι κοινές µετοχές και είναι προνοµιούχες χωρίς ψήφο µετοχές, είναι δε ολοσχερώς καταβεβληµένο.

7 Μέτοχοι που άµεσα ή έµµεσα κατέχουν ποσοστό του κεφαλαίου Με βάση το πιο πρόσφατο µετοχολόγιο της Εταιρίας, µέτοχοι που κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 3% του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου είναι οι κάτωθι: Μέτοχοι Κοινές Μετοχές % ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ,848 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ,032 ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ-ΟΛΓΑ ,264 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ,369 Λογιστική Αξία Μετοχής Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα ίδια κεφάλαια στις και η λογιστική αξία της µετοχής (σε χιλ. Ευρώ). Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία 2,00 Μετοχικό Κεφάλαιο Λογ/σµος ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Λοιποί λογ/σµοί Καθαρής Θέσης Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λογιστική Αξία Μετοχής 6,59 Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ διαθέτει σήµερα 4 εργοστάσια παραγωγής τσιµέντου εγκατεστηµένα στο Καµάρι Βοιωτίας, στο ρέπανο Αχαίας, στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στην Ελευσίνα. Τα τρία πρώτα από τα παραπάνω εργοστάσια παράγουν φαιά τσιµέντα, ενώ το εργοστάσιο Ελευσίνας παράγει αποκλειστικά λευκό τσιµέντο και κονιάµατα, αποτελεί όµως τον λιµένα εξυπηρέτησης του εργοστασίου Καµαρίου. 8 Ο εξοπλισµός των εργοστασίων περιλαµβάνει κυρίως: συγκροτήµατα θραύσης πρώτων υλών, µύλους άλεσης φαρίνας, κλιβάνους έψησης, µύλους άλεσης τσιµέντου, µύλους άλεσης άνθρακα και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και ενσάκκισης. Τα εργοστάσια ρεπάνου και Ελευσίνας διαθέτουν επίσης δικές τους λιµενικές εγκαταστάσεις. Η συνολική παραγωγική ικανότητα των εγκαταστάσεων της εταιρίας ανέρχεται σε τόνους τσιµέντο το χρόνο. Η ανάλυση της παραγωγικής δυναµικότητας καθώς και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν κατά εργοστάσιο ως εξής: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΠΑΝΟΥ Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Έκταση γηπέδων Επιφάνεια κτιρίων Εγκ/µένη ισχύς Παραγ. Ικανότητα

8 Η Εταιρία διαθέτει επίσης εργοστάσιο παραγωγής επιτραπέζιων ειδών από πορσελάνη στην περιοχή Νέα Αρτάκη, Ευβοίας. Το εργοστάσιο έχει ετήσια παραγωγή 750 τόνους ή περίπου 2,1 εκατοµµύρια κοµµάτια πορσελάνης. Ο εργοστασιακός χώρος καλύπτει τ.µ. σε συνολική έκταση τ.µ. Επίσης διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία στην Αθήνα στην περιοχή Ανω Πατησίων µε βασικά χαρακτηριστικά: - Στην οδό Χαλκίδος 22Α Έκταση γηπέδου (µ 2 ) Επιφάνεια ορόφων κτιρίου (µ 2 ) Στην οδό Π. Μακρή 2Α Έκταση γηπέδου (µ 2 ) 581 Επιφάνεια ορόφων κτιρίου (µ 2 ) Εκτός των εργοστασίων διαθέτει, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις ένα κέντρο αποθήκευσης, ενσάκκισης και διανο- µής τσιµέντου στο Ηράκλειο Κρήτης και αποθήκες στον Αµυγδαλεώνα Καβάλας, στη Χαλκίδα, στο Μαρκόπουλο Αττικής, και στη Ρόδο. Από την ίδρυσή του µέχρι σήµερα ο ΤΙΤΑΝ καθιερώθηκε στον κλάδο του, συνδυάζοντας τις τεχνολογικές και επιχειρηµατικές του ικανότητες µε την ευαισθησία και την εµµονή του στην προστασία του περιβάλλοντος, τη συνεχή επαγγελµατική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού του, την πρόληψη των ατυχηµάτων και την κοινωνική φροντίδα για τους ανθρώπους του και τις οικογένειές τους. Ο ΤΙΤΑΝ υπήρξε πρωτοπόρος στην εφαρµογή περιβαλλοντικής τεχνολογίας, εγκαθιστώντας το πρώτο ηλεκτροστατικό φίλτρο στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 50 και έκτοτε χρησιµοποιεί την εκάστοτε καλύτερη διαθέσιµη τεχνολογία για την προστασία του περιβάλλοντος. Η ιαχείριση του Συστήµατος Ποιότητας που εφαρµόζεται στην Εταιρία είναι πιστοποιηµένη από τον ΕΛΟΤ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ιεθνούς προτύπου ISO 9001:2000, καλύπτοντας το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εµπορία του τσιµέντου (έχουν πιστοποιηθεί τα 4 Εργοστάσια µε τις αποθήκες τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τα Κεντρικά Γραφεία). Για την επίτευξη των στόχων της ποιότητας η Εταιρία, εκτός από το υψηλής στάθµης ειδικευµένο προσωπικό της, διαθέτει και εξειδικευµένα εργαστήρια, όπως το διαπιστευµένο από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης (ΕΣΥ ), εργαστήριο σκυροδέµατος στο εργοστάσιο Καµαρίου. Λόγω της εξαγωγικής δραστηριότητας, όλα τα παραγόµενα στην Ελλάδα τσιµέντα είναι πιστοποιηµένα από τον ΕΛΟΤ (µόνο αρµόδιο και αναγνωρισµένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση φορέα στην Ελλάδα) για την συµµόρφωση τους µε το Εναρµονισµένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ , έχοντας Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης CE, ενώ επιπλέον για το τσιµέντο που εξάγεται στην Βρετανία διαθέτουµε πιστοποιητικό από το BSI (kitemark). Η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ στον Κλάδο σκυροδέµατος έχει πιστοποιηθεί για το Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας της από τον ΕΛΟΤ, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001, για τα Κεντρικά της Γραφεία και για 21 Μονάδες σκυροδέµατος σε όλη την Ελλάδα, ενώ παράλληλα κατέχει σήµα ποιότητας από τον ΕΛΟΤ για τις βασικές κατηγορίες σκυροδέµατος (C16/20 και C20/25) στις 9 Μονάδες της στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. 9

9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αριθµητική περιγραφή κυριοτέρων επενδύσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί στις τρεις τελευταίες χρήσεις Η εταιρία κατά την τελευταία τριετία πραγµατοποίησε τις παρακάτω επενδύσεις σε ενσώµατα και ασώµατα πάγια (σε χιλ. Ευρώ) Ασώµατες ακινητοποιήσεις Γήπεδα-Οικόπεδα Ορυχεία-Λατοµεία Κτίρια-Τεχνικά έργα Μηχανήµατα Μεταφορικά Μέσα Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Συµµετοχές Σύνολο Οι πιο σηµαντικές επενδύσεις κατά την τελευταία χρήση αναλύονται ως εξής: Συµµετοχές - Εξαγορές: Η αύξηση των επενδύσεων σε «Συµµετοχές» κατά την τελευταία χρήση 2004 οφείλεται σε συµµετοχή στην αύξηση του Κεφαλαίου των εταιριών AEMOS LTD και IAPETOS LTD στις οποίες κατέχει ποσοστό 100%. Οι εταιρίες αυτές αποτελούν τους φορείς των επενδύσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη η πρώτη, στην Αίγυπτο και τον Καναδά η δεύτερη. Στοιχεία σχετικά µε τις κυριότερες επενδύσεις που πραγµατοποιούνται και τις µέλλουσες: 10 Η Εταιρία στα πλαίσια των βελτιώσεων και του εκσυγχρονισµού των παραγωγικών εγκαταστάσεων µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος, προχώρησε στην ολοκλήρωση της εγκατάστασης νέου συγκροτήµατος άλεσης τσιµέντου στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης ύψους επένδυσης 12,9 εκατ. που τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του Στο εργοστάσιο της Πάτρας ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου ψύκτη στον περιστροφικό κλίβανο 2, ύψους επένδυσης 3,7 εκατ. ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του Στα εργοστάσια της Εταιρίας υλοποιήθηκαν διάφορες επενδύσεις συνολικού ύψους 17,1 εκατ. περίπου που αφορούν την τροφοδοσία επταϋδρικού σιδήρου στην έξοδο των µύλων τσιµέντου, το νέο κτίριο γραφείων του εργοστασίου Θεσσαλονίκης, την κατασκευή χοάνης τροφοδοσίας α υλών και αρκετά µικρότερα έργα τα οποία συνέβαλαν στον εκσυγχρονισµό της υποδοµής των εργοστασίων, στη µείωση του κόστους παραγωγής καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

10 Ανάλυση καθαρού κύκλου εργασιών κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις: Ο κύκλος εργασιών που πραγµατοποιήθηκε κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις κατά κατηγορία δραστηριότητας µε τη διάκριση εσωτερικού-εξωτερικού, αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΥΡΩ) ΕΣΩΤΕΡ. ΕΞΩΤΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡ. ΕΞΩΤΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡ. ΕΞΩΤΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α ΡΑΝΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ Επιπτώσεις από δικαστικές διαφορές. Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Απασχολούµενο προσωπικό To µέσο εργατικό δυναµικό κατά την τριετία και η κατανοµή του στους διάφορους τοµείς δραστηριότητας έχει ως εξής: ιοικητικοί υπάλληλοι Τεχνικοί υπάλληλοι Εργατοτεχνίτες Σύνολο

11 Πληροφορίες σχετικά µε την περιουσία, την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της περιόδου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η εξέλιξη των κονδυλίων του Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων της εταιρίας για την τριετία 2002, 2003 και 2004 παρατίθενται στους ακόλουθους συνοπτικούς πίνακες: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε χιλ.ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Εξοδα εγκατάστασης Αποσβέσεις Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης Ασώµατες ακινητοποιήσεις Αποσβέσεις Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αποσβέσεις Αναπόσβεστες ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αναπόσβεστο πάγιο ενεργητικό Συµµετοχές σε συνδεµένες και λοιπές επιχειρήσεις Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού Αποθέµατα Απαιτήσεις Χρεόγραφα ιαθέσιµα Κυκλοφορούν ενεργητικό Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝEΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί τάξεως χρεωστικοί ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά κεφάλαια Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Τράπεζες λογ/σµοί βραχ/σµων υποχρεώσεων Υποχρεώσεις σε Ασφαλ. Οργανισµούς και φόρους Μερίσµατα πληρωτέα Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογ/σµοί τάξεως πιστωτικοί

12 Αναλύσεις στοιχείων Ισολογισµού Η σηµαντική άνοδος του πάγιου ενεργητικού κατά την τελευταία τετραετία είναι αποτέλεσµα των σηµαντικών επενδύσεων που πραγµατοποιεί η Εταιρία για τον εκσυγχρονισµό των παραγωγικών εγκαταστάσεων, µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και παράλληλα την αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος. Το σύνολο του πάγιου ενεργητικού στις έφτασε το ποσό των χιλ. έναντι χιλ. του Η αύξηση αυτή διαµορφώθηκε κυρίως από την αύξηση στο λογαριασµό «Συµµετοχές» που έφτασε στα χιλ. στις έναντι χιλ. στις , και οφείλεται στην αύξηση της συµµετοχής στις εταιρίες AEMOS LTD και IAPETOS LTD κατά ,00 και ,00 αντίστοιχα. Επίσης στην αύξηση του πάγιου ενεργητικού συνετέλεσαν και οι επενδύσεις εκσυγχρονισµού του εργοστασίου Θεσσαλονίκης µε το νέο µύλο τσιµέντου, του εργοστασίου Πάτρας µε το νέο ψύκτη κλίνκερ κλπ. Οι συµµετοχές της Εταιρίας στα κεφάλαια άλλων εταιριών στις παρουσιάζονται παρακάτω στην ενότητα «Συµµετοχές». Τα αποθέµατα στις παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 11% περίπου και έφθασαν στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. της προηγούµενης χρήσεως, λόγω κυρίως των µεγαλύτερων αποθεµάτων κλίνκερ και τσιµέντου, των σηµαντικά αυξηµένων τιµών των στερεών καυσίµων και της αποθεµατοποίησης ανταλλακτικών νέων εγκαταστάσεων στα εργοστάσια Θεσσαλονίκης και Καµαρίου. Οι απαιτήσεις της τελευταίας χρήσης 2004 ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. της προηγούµενης χρήσεως. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη µικρότερη προκαταβολή φόρου εισοδήµατος και στην εξάλειψη των απαιτήσεων από τις εταιρίες AEMOS και IAPETOS για τα ποσά που τους είχαν καταβληθεί έναντι αυξήσεως του µετοχικού τους κεφαλαίου, µε τη µεταφορά µέρους αυτών στο λογαριασµό συµµετοχών, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Ο λογ/σµος των απαιτήσεων στις αναλύεται ως εξής: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (σε χιλ. Ευρώ) Πελάτες Επιταγές και Γραµµάτια Εισπρακτέα Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες Προκαταβολή φόρου Εισοδήµατος Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρ. 841 Χρεώστες διάφοροι Λογ/σµοι προκαταβολών και πιστώσεων 423 Σύνολο Τα Ιδια Κεφάλαια της Εταιρίας την και µετά τη διανοµή των κερδών της τελευταίας χρήσεως διαµορφώνονται στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. της Οι προβλέψεις παρουσίασαν µείωση στις και διαµορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. της Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο, στη µεταφορά του αναπόσβεστου υπολοίπου της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις, αλλά και µέρους των πιστωτικών συναλλαγµατικών διαφορών προηγούµενης χρήσης στα αποτελέσµατα, που αντισταθµίστηκαν εν µέρει από την αύξηση της πρόβλεψης για αποζηµιώσεις προσωπικού κατά χιλ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το πιστωτικό υπόλοιπο των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν από την αποτίµηση των µακροπρόθεσµων δανείων και εµφανίζονται στο λογαριασµό των προβλέψεων, ανέρχεται στις σε χιλ. έναντι χιλ. της Οι Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις υποχώρησαν στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. της χρήσεως 2003 µετά την αποτίµηση της και µετά τη µεταφορά των δόσεων που θα πληρωθούν το 2005 στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της 31/12/2004 παρουσίασαν κάµψη σε σχέση µε τις αντίστοιχες περυσινές και διαµορφώθηκαν στο ποσό των έναντι χιλ., λόγω µικρότερων υποχρεώσεων σε τραπεζικό βραχυπρόθεσµο δανεισµό και για φόρο εισοδήµατος.

13 Τα Τραπεζικά δάνεια αναλύονται ως εξής (σε χιλ. Ευρώ): Βραχυπρόθεσµα Μακροπρόθεσµα Σύνολο άνεια σε Ευρώ άνεια σε Συνάλλαγµα Σύνολο τραπεζικών δανείων

14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε χιλ. ευρώ) Κύκλος εργασιών Μείον : Κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων Μικτό κέρδος (% επί των πωλήσεων) 41,86% 42,17% 40,93% Αλλα έσοδα Σύνολο (% επί των πωλήσεων) 43,02% 43,29% 42,22% Εξοδα διοικητικής λειτουργίας (% επί των πωλήσεων) 6,53% 6,07% 6,90% Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως (% επί των πωλήσεων) 0,93% 0,84% 0,84% Λειτουργικό αποτέλεσµα (% επί των πωλήσεων) 35,55% 36,38% 34,47% Πλέον : Εσοδα από συµµετοχές Εσοδα χρεογράφων Εσοδα από πωλήσεις χρεογράφων Εκτακτα και ανόργανα έσοδα και κέρδη Μείον : Εκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζηµίες Πρόβλεψη υποτιµήσεως συµ/χών & χρεογράφων Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (% επί των πωλήσεων) 36,54% 43,56% 42,27% Πιστωτικοί τόκοι Χρεωστικοί τόκοι (% επί των πωλήσεων) 1,67% 1,10% 1,26% Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων χρήσεως Αποσβέσεις Κέρδη χρήσεως προ φόρων (% επί των πωλήσεων) 31,35% 36,19% 31,38% Φόροι χρήσεως ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους (% επί των πωλήσεων) 21,85% 25,84% 24,18%

15 Ανάλυση αποτελεσµάτων χρήσεως Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας από χιλ. που ήταν το 2003 έφτασε στο ποσό των χιλ. το 2004 παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 0,2%. Ο όγκος των πωλήσεων εσωτερικού µετά την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών παρουσίασε κάµψη κατά 1,3%, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 30,6%, µε αποτέλεσµα ο όγκος των συνολικών πωλήσεων να εµφανίζεται µεγαλύτερος κατά ποσοστό 5,2%. Το κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων σε απόλυτα ποσά αυξήθηκε κατά χιλ. έναντι της χρήσεως 2003, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων διαµορφώθηκε στο 59,1% έναντι 57,8% της προηγούµενης χρήσεως. Αυτό κατά κύριο λόγο οφείλεται στις σηµαντικά αυξηµένες τιµές των στερεών καυσίµων. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας παρουσίασαν αύξηση και ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 6,1% κατά τη χρήση 2003 σε 6,9% κατά τη χρήση Τα απόλυτα ποσά έφθασαν σε στη χρήση 2004 έναντι της χρήσεως Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως δεν παρουσίασαν ουσιαστική µεταβολή από τα αντίστοιχα της προηγούµενης χρήσεως, χιλ. έναντι χιλ. ενώ και σαν ποσοστό επί των πωλήσεων παρέµειναν στα ίδια επίπεδα του 0,8%. Τα έκτακτα ανόργανα έσοδα και κέρδη ύψους χιλ. και τα έκτακτα ανόργανα έξοδα και ζηµίες, ύψους χιλ. αναλύονται παρακάτω: Λογαριασµοί Εσόδων/Κερδών Συναλλαγµατικές διαφορές Χιλ/ευρώ Έσοδα από πρόβλ. προηγ. χρήσεων (επισφ. Απαιτήσεις) Απαλλοτρίωση κόµβου Θεσσαλονίκης Έκπτωση από εφάπαξ εξόφληση φόρων Αναλογούσα στη χρήση επιχορήγηση πάγιων επενδύσεων 944 Έσοδα από εκποίηση άχρηστου υλικού (scrap) 637 Κέρδη από εκποίηση πάγιου εξοπλισµού 377 ιάφορες αποζηµιώσεις 146 Λοιπά Σύνολο Λογαριασµοί Εξόδων/Ζηµιών Πρόβλεψη για αποζηµιώσεις προσωπικού Χιλ/ευρώ Φόρος για επισφαλείς απαιτήσεις Συναλλαγµατικές διαφορές ιάφορες αποζηµιώσεις 110 Λοιπά 89 Σύνολο

16 Οι τακτικές αποσβέσεις υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τους συντελεστές που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.. 299/2003 για τη σταθερή και φθίνουσα µέθοδο απόσβεσης οι οποίοι δεν τροποποιήθηκαν σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Κατά την τελευταία χρήση ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. της χρήσεως Η αύξηση στη χρήση 2004 οφείλεται στις υψηλές αποσβέσεις των νέων επενδύσεων στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης. Τα καθαρά κέρδη µετά τους φόρους ανήλθαν σε χιλ, µικρότερα κατά 6,2% έναντι της προηγούµενης χρήσεως 2003, περιλαµβανοµένων και χιλ. από έσοδα από συµµετοχές. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων παρουσίασαν κάµψη και διαµορφώθηκαν σε 24,2% από 25,8% που ήταν το Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της χρήσεως 2004 υπολογίζονται σε παρουσιάζοντας µείωση κατά 5,0% σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα κέρδη του Αλλά και ως ποσοστό επί των πωλήσεων παρουσίασαν µείωση και διαµορφώθηκαν στο 34,5% αυτών, από 36,4% της προηγούµενης χρήσεως. ιάθεση κερδών Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίαση του στις 24/3/2005 αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, όπως η διανοµή των κερδών της χρήσεως 2004, µετά την αφαίρεση των φόρων και την προσαύξηση µε έκτακτα φορολογηθέντα αποθεµατικά προηγούµενων χρήσεων, γίνει ως εξής: 1. Τακτικό Αποθεµατικό Χιλ/ευρώ Μέρισµα χρήσεως σε µετοχές προς 0,52 για κάθε µετοχή Ειδικά και Εκτακτα Αποθεµατικά Αφορολόγητο Αποθεµατικό Ν.2601/1998 άρθρ Αφορολόγητο Αποθεµατικό Ν.3220/2004 άρθρ Αποθεµατικό από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα ιάθεση κερδών στα στελέχη της εταιρίας Σύνολο

17 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε χιλ. Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα εγκατάστασης Αποσβέσεις Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης Ασώµατες ακινητοποιήσεις Αποσβέσεις Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αποσβέσεις Αναπόσβεστες ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αναπόσβεστο πάγιο ενεργητικό Συµµετοχές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο παγίου ενεργητικού Αποθέµατα Απαιτήσεις Χρεόγραφα ιαθέσιµα Κυκλοφορούν ενεργητικό Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί τάξεως ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά κεφάλαια και υπόλοιπο εις νέον ιαφορές ενοποίησης Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ικαιώµατα µειοψηφίας Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Τράπεζες λογ/σµοί βραχ/σµων Υποχρεώσεων Υποχρεώσεις σε ασφαλ. οργανισµούς και φόρους Μερίσµατα πληρωτέα Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων Μεταβατικοί λογ/σµοί παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογ/σµοί τάξεως πιστωτικοί

18 Αναλύσεις στοιχείων Ενοποιηµένου Ισολογισµού Η εξέλιξη των µεγεθών των ενοποιηµένων Ισολογισµών του Οµίλου επηρεάστηκε από την πορεία των µεγεθών της µητρικής εταιρίας και των λοιπών εταιριών αλλά και από τις συναλλαγµατικές διακυµάνσεις κυρίως του δολαρίου και της αιγυπτιακής λίρας σε σχέση µε το ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού κατά την τελευταία χρήση 2004 έφθασε στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. της χρήσης Το αναπόσβεστο Πάγιο Ενεργητικό διαµορφώθηκε στη χρήση 2004 στο ποσό των χιλ. και αποτελεί το 59,2% της αξίας κτήσης, έναντι χιλ. της χρήσης 2003 και ποσοστό 60,6% της αξίας κτήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό παρουσιάζει µείωση 5,4% καθώς µειώθηκε το 2004 σε χιλ. από χιλ. που ήταν το 2003, κυρίως λόγω της µείωσης των απαιτήσεων από προκαταβολές (στα πλαίσια διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του Οµίλου). Τα ίδια κεφάλαια διαµορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. το 2004 έναντι χιλ. το Τα δικαιώµατα µειοψηφίας επί της καθαρής θέσης των θυγατρικών εταιριών την ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. της χρήσης Η µείωση οφείλεται κυρίως στην εξαγορά ποσοστών µειοψηφίας από θυγατρικές εταιρίες στη χρήση Οι µακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις, µετά τη µεταφορά των δόσεων που θα πληρωθούν στην επόµενη χρήση στις βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις, µαζί µε το οµολογιακό δάνειο, έφθασαν στο τέλος της χρήσης 2004 στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. της χρήσης Επισηµαίνεται ότι από την αποτίµηση των δανείων αυτών προέκυψαν πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές ύψους 33,6 εκατ. έναντι 39,4 εκατ. της χρήσεως 2003, που περιλαµβάνονται στο λογαριασµό «Λοιπές προβλέψεις» του Παθητικού. Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις µειώθηκαν σε χιλ. από χιλ. της χρήσης Τα Τραπεζικά δάνεια αναλύονται ως εξής: (χιλ. Ευρώ) Βραχυπρόθεσµα Μακροπρόθεσµα Σύνολο Τραπεζικά : άνεια σε Ευρώ άνεια σε Συνάλλαγµα Σύνολο τραπεζικών δανείων

19 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε χιλ. Ευρώ) Κύκλος εργασιών Μείον: Κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων Μικτό κέρδος (% επί των πωλήσεων) 36,02% 35,83% 35,76% Άλλα έσοδα Σύνολο (% επί των πωλήσεων) 36,88% 36,83% 37,52% Εξοδα διοικητικής λειτουργίας (% επί των πωλήσεων) 6,43% 6,19% 6,14% Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως (% επί των πωλήσεων) 2,23% 2,10% 2,11% Λειτουργικό αποτέλεσµα (% επί των πωλήσεων) 28,21% 28,55% 29,27% Πλέον: Έσοδα χρεογράφων Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Μείον: Προβλέψεις υποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων Μείον: Έξοδα και ζηµίες συµµετοχών και χρεογράφων Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (% επί των πωλήσεων) 25,59% 27,38% 30,90% Πιστωτικοί τόκοι Χρεωστικοί τόκοι (% επί των πωλήσεων) 2,44% 1,87% 1,90% 20 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων χρήσεως Αποσβέσεις Κέρδη χρήσεως προ φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας (% επί των πωλήσεων) 17,39% 18,62% 20,87% Αναλογία µειοψηφίας Φόρος χρήσεως ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας (% επί των πωλήσεων) 11,01% 12,07% 15,30%

20 Ανάλυση ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεως Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε σε χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά χιλ. ή 6,6% έναντι του Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αύξήθηκαν κατά 9,3% και ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. της χρήσεως Ως ποσοστό επί των πωλήσεων παρουσίασε αύξηση έναντι του 2003 κειµενόµενο στο 29,27% περίπου. Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη, µετά την αφαίρεση των φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας ανήλθαν σε χιλ. παρουσιάζοντας άνοδο 35,18% έναντι του 2003 και ποσοστό επί των πωλήσεων 15,30%. Επιση- µαίνεται ότι στα αποτελέσµατα χρήσεως συµπεριλαµβάνονται έκτακτες συναλλαγµατικές ζηµίες 13,3 εκατ οφειλόµενες στη µεταβολή της ισοτιµίας του ευρώ µε το δολάριο και την αιγυπτιακή λίρα. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ σε χιλ. Ευρώ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΚΕΡ Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΕΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ * ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,54 1, ,85 1, ,61 1,24 ΕΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ * ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΕΡ Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ,02 1, ,19 1, ,71 2,01 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας η διανοµή µερισµάτων της εταιρίας έχει ως εξής: Κέρδη µετά από φόρους Συνολικό µέρισµα Μέρισµα ανά µετοχή * 0,425 0,475 0,52 % επί των κερδών 39,71% 35,91% 42,00% Για τη χρήση που έληξε στις η Εταιρία θα διανείµει µέρισµα ύψους χιλ. Η πολιτική της Εταιρίας, σύµφωνα άλλωστε και µε το νόµο, είναι να διανέµει τουλάχιστον το 35% των κερδών, µετά από τους φόρους και τις κρατήσεις για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. * Για λόγους συγκρισιµότητας ο αριθµός των µετοχών, και το µέρισµα ανά µετοχή παρατίθονται όπως διαµορφώθηκαν µε τη διανοµή δωρεάν µετοχών (1 νέα µετοχή για κάθε 1 παλαιά) που αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας την 24 Μαίου Για τον ορθό υπολογισµό του σταθµισµένου αριθµού µετοχών κατά τη διάρκεια των χρήσεων εφαρµόστηκε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ.33.

21 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Η Εταιρία συµµετέχει σε σειρά επιχειρήσεων που ασχολούνται µε δραστηριότητες συµπληρωµατικές ή παρόµοιες µε το βασικό της αντικείµενο. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν παραγωγή και εµπορία τσιµέντου, ετοίµου σκυροδέµατος, αδρανών υλικών, τσιµεντολίθων, επεξεργασµένης ιπτάµενης τέφρας, χερσαίες και θαλάσσιες µεταφορές τσιµέντου, εµπορία και αντιπροσώπευση επιτραπέζιων ειδών εστιάσεως κ.α. Για κάθε µια εταιρία που ελέγχεται σε ποσοστό πάνω από 10% από την Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και κατά 100% από τον ΟΜΙΛΟ ΤΙΤΑΝ παρατίθενται τα βασικά οικονοµικά µεγέθη και σηµειώνονται συνοπτικά τα παρακάτω: οµικών Υλικών Ετοίµου Σκυροδέµατος και λατοµικών προϊόντων ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. Η Εταιρία έχει έδρα την Αθήνα. Ασχολείται µε την παραγωγή και διάθεση ετοίµου σκυροδέµατος, λατοµικών προϊόντων και µε χερσαίες µεταφορές. ιαθέτει 33 µονάδες-υποκαταστήµατα σ όλη την Ελλάδα. 21 Μονάδες παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος και 1 Λατοµείο έχουν πιστοποιηθεί µε το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 για τα προϊόντα που παράγουν και διαθέτουν στην Ελληνική αγορά. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ,83 και διαιρείται σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 3,37 η κάθε µία. Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας είναι η ακόλουθη: Μέτοχος Μετοχές % Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ,9975 ΤΙΤΑΝ ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 178 0,0025 Σύνολο ,0000 Οι συµµετοχές της Εταιρίας και τα ποσοστά συµµετοχής στα κεφάλαια άλλων εταιριών έχουν ως εξής : 22 Εταιρία % συµµετοχής ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε. 45,0698 ΛΕΕΣΕΜ Α.Ε. 90,2564 ΤΙΤΑΝ ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 0,2000 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤ. ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ Α.Ε. 79,9284 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. 99,5000 ΜΠΕΤΟΚΑΤ ΑΒΕΤΕ 100,0000 Στις 29/6/2004 ολοκληρώθηκε η δι απορροφήσεως συγχώνευση της ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

22 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε χιλ. Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα εγκατάστασης Αποσβέσεις Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης Ασώµατες ακινητοποιήσεις Αποσβέσεις Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αποσβέσεις Αναπόσβεστες ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αναπόσβεστο πάγιο ενεργητικό Συµµετοχές σε συνδεµένες και λοιπές επιχειρήσεις Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού Αποθέµατα Απαιτήσεις Χρεόγραφα 1 1 ιαθέσιµα Κυκλοφορούν ενεργητικό Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί τάξεως χρεωστικοί ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά κεφάλαια Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Προβλέψεις Προµηθευτές Τράπεζες λογ/σµοί βραχ/σµων υποχρεώσεων 1 4 Υποχρεώσεις σε Ασφαλ. Οργανισµούς και φόρους Μερίσµατα πληρωτέα Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί τάξεως πιστωτικοί

23 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (σε χιλ. Ευρώ) Κύκλος εργασιών Μείον: Κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων Μικτό κέρδος (% επί των πωλήσεων) 26,43% 21,67% Αλλα έσοδα Σύνολο (% επί των πωλήσεων) 26,59% 21,82% Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (% επί των πωλήσεων) 4,58% 5,02% Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (% επί των πωλήσεων) 4,14% 2,78% Λειτουργικό αποτέλεσµα (% επί των πωλήσεων) 17,87% 14,01% Πλέον: Έσοδα από συµµετοχές Πλέον: Έσοδα χρεογράφων Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (% επί των πωλήσεων) 19,10% 14,72% Πιστωτικοί τόκοι Χρεωστικοί τόκοι (% επί των πωλήσεων) 0,03% 0,03% Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων χρήσης Αποσβέσεις Κέρδη χρήσης προ φόρων (% επί των πωλήσεων) 16,06% 10,67% Φόρος χρήσης Κέρδη χρήσης µετά από φόρους (% επί των πωλήσεων) 12,26% 7,11% 24

24 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε. Έχει έδρα την Ανώπολη Κρήτης και ασχολείται µε την παραγωγή και εµπορία λατοµικών προϊόντων. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ,00 και διαιρείται σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 3,00 η κάθε µία. Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας είναι η ακόλουθη: Μέτοχος Μετοχές % Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ,9302 ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε ,0698 Σύνολο ,0000 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε χιλ. Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα εγκατάστασης Αποσβέσεις Αναπόσβεστα Εξοδα Εγκατάστασης 0 0 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αποσβέσεις Αναπόσβεστες ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αναπόσβεστο πάγιο ενεργητικό Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 9 9 Σύνολο πάγιου ενεργητικού Αποθέµατα Απαιτήσεις ιαθέσιµα Κυκλοφορούν ενεργητικό ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί τάξεως χρεωστικοί ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά κεφάλαια Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Προβλέψεις Προµηθευτές Τράπεζες λογ/σµοί βραχ/σµων Υποχρεώσεων 219 Υποχρεώσεις σε Ασφαλ. Οργανισµούς και φόρους Μερίσµατα πληρωτέα Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί τάξεως πιστωτικοί

25 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (σε χιλ. Ευρώ) Κύκλος εργασιών Μείον: Κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων Μικτό κέρδος (% επί των πωλήσεων) 48,14% 54,52% Αλλα έσοδα 6 3 Σύνολο (% επί των πωλήσεων) 48,30% 54,59% Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (% επί των πωλήσεων) 5,40% 5,33% Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως (% επί των πωλήσεων) 2,23% 6,44% Λειτουργικό αποτέλεσµα (% επί των πωλήσεων) 40,66% 42,82% Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 5 24 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (% επί των πωλήσεων) 41,73% 42,72% Πιστωτικοί τόκοι 2 13 Χρεωστικοί τόκοι 6 1 (% επί των πωλήσεων) 0,16% 0,03% Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων χρήσης Αποσβέσεις Κέρδη χρήσης προ φόρων (% επί των πωλήσεων) 37,15% 39,75% Φόρος χρήσης Κέρδη χρήσης µετά από φόρους (% επί των πωλήσεων) 24,39% 25,72% 26

26 Ναυτιλιακές: ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε. Εχει έδρα την Αθήνα και ασχολείται µε το συντονισµό και τη διαχείριση των πλοίων των ναυτιλιακών θυγατρικών εταιριών του ΤΙΤΑΝΑ που είναι ιδιοκτήτριες τσιµεντοφόρων πλοίων. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ,00 και διαιρείται σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,40 η κάθε µία. Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας είναι η ακόλουθη: Μέτοχος Μετοχές % Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ,90 ΤΙΤΑΝ ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2 0,10 Σύνολο ,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε χιλ. Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 8 8 Αποσβέσεις 3 1 Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 5 7 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 6 4 Αποσβέσεις 3 3 Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 3 1 Αναπόσβεστο Πάγιο Ενεργητικό 8 8 Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 2 1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 10 9 Απαιτήσεις ιαθέσιµα 9 10 Κυκλοφορούν Ενεργητικό ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικά κεφάλαια Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Προβλέψεις 30 Προµηθευτές 3 4 Υποχρεώσεις σε ασφαλ. Οργανισµούς και φόρους Μερίσµατα πληρωτέα 10 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5 6 Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ... 2005 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1-30/9/2003) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 Στο Ηράκλειο σήµερα την 31/07/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 06.00 µ.µ. στα γραφεία της Συµβολαιογράφου Μαρίας ηµητρίου Κουµιανάκη που βρίσκονται επί της οδού 1866 στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 Σήμερα στις 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 π.μ, τo Διoικητικό Συμβoύλιo συvήλθε σε συvεδρίαση μετά από πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ τoυ

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου Άσκηση 44 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.03 Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου 33.03.00 Παπασωτηρίου 48.000 33.03.01 Χρήστου 120.000 33.03.02 Κάλτσιος 72.000 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. Στο ΚΑΜΠΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ σήµερα την 10η Ιουνίου 2013 και ώρα 8:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281 ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2008 ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Απαιτήσεων

Λογιστική Απαιτήσεων Λογιστική Απαιτήσεων 112 ιάκριση Απαιτήσεων 113 Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέσα στην επόµενη χρήση Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά το τέλος της επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε» και µε έδρα την Αθήνα. Στην Αθήνα σήµερα στις 28 Μαρτίου 2006, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα