ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2004"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2004

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Πληροφορίες σχετικά µε τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο και τον έλεγχο των λογαριασµών Πληροφορίες σχετικά µε την Εταιρία και το Κεφάλαιο Γενικές πληροφορίες Συνοπτική περιγραφή του Οµίλου και της θέσεως του ΤΙΤΑΝΑ µέσα σ αυτόν Πληροφορίες σχετικά µε το Κεφάλαιο Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας... 8 Πολιτική επενδύσεων Πληροφορίες σχετικά µε την περιουσία, την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της περιόδου Λογαριασµοί της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Αποτελέσµατα χρήσεως και Ισολογισµός Λογαριασµοί του ΟΜΙΛΟΥ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Μερισµατική πολιτική Συµµετοχές Έσοδα από µερίσµατα θυγατρικών εταιριών Ίδια κεφάλαια και καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους, µετά τυχόν παρατηρήσεις Ορκωτού Ελεγκτή που παρατίθενται στο πιστοποιητικό Χρήσεις για τις οποίες η Εταιρία και οι θυγατρικές που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση δεν έχουν ελεχθεί από φορολογικές αρχές Θυγατρικές εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση για τις οποίες δεν υπάρχει πιστοποιητικό ελέγχου ορκωτού ελεγκτή µε ιδιαίτερη αναφορά στο ποσοστό που αντιστοιχούν οι εταιρίες αυτές στον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών και στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα Πληροφορίες σχετικά µε τη διοίκηση και τη διεύθυνση της Εταιρίας ιοίκηση ιεύθυνση εργασιών Εταιρική διακυβέρνηση Συµµετοχές των οργάνων διοίκησης στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Κατάλογος προσώπων τα οποία λόγω των ιδιοτήτων τους εµπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 8 της... υπ αριθµόν 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Πρόγραµµα διάθεσης µετοχών σε ανώτερα στελέχη της εταιρίας µε τη µορφή δικαιώµατος προαιρέσεως αγοράς µετοχών Πληροφορίες σχετικά µε την πρόσφατη εξέλιξη και τις προοπτικές της Εταιρίας Παράρτηµα Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του ΟΜΙΛΟΥ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ιαχειριστική έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ιαχειριστική έκθεση επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του ΟΜΙΛΟΥ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση περί των συναλλαγών της Εταιρίας µε συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις Προσάρτηµα επί των οικονοµικών καταστάσεων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Προσάρτηµα επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του ΟΜΙΛΟΥ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις 1ου, 2ου, 3ου και 4ου τριµήνου της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Περιοδικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 1ου, 2ου, 3ου και 4ου τριµήνου του ΟΜΙΛΟΥ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Συνοπτικά ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία της χρήσης 2004 σύµφωνα µε τα ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ετήσια κατάσταση ταµιακών ροών της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Ετήσια κατάσταση ταµιακών ροών του ΟΜΙΛΟΥ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Πηγές και χρήσεις κεφαλαίου Τιµή κλεισίµατος της µετοχής της τελευταίας συνεδρίασης κάθε µήνα, αξία του συνολικού µηνιαίου όγκου για το έτος 2004 και σύγκριση των ετών µε τον Γενικό είκτη Χ.Α ιάγραµµα µε τη σχετική διακύµανση της τιµής της µετοχής (κοινής και προνοµιούχου) της Εταιρίας, προσαρµοσµένης, σε σχέση µε τον βιοµηχανικό δείκτη και σε σχέση µε το γενικό δείκτη του χρηµατιστηρίου

3 Πληροφορίες σχετικά µε τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενη- µερωτικό δελτίο και τον έλεγχο των λογαριασµών Στο Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες προκειµένου οι επενδυτές και οι σύµβουλοί τους να µπορέσουν να εκτιµήσουν σωστά την περιουσία, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα, τη δραστηριότητα και τις προοπτικές της Εταιρίας Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου Ενηµερωτικού ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.. 348/1985 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/ και 1/319/ Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου Ενηµερωτικού ελτίου, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: ο Οικονοµικός ιευθυντής Οµίλου κος Howard Prince-Wright και ο ιευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων κος Τάκης Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας και οι συντάκτες βεβαιώνουν ότι: Α) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σ αυτό είναι πλήρεις και αληθείς. Β) εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή η παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το περιεχόµενο του Ετήσιου Ενηµερωτικού ελτίου. Γ) Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Η εταιρία ελέγχεται από την ελεγκτική εταιρία PRICEWATERHOUSECOOPERS. Τον έλεγχο των χρήσεων 2003 και 2004 έχει διενεργήσει ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κος Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12711). Ο Ενοποιηµένος Ισολογισµός της χρήσεως 2003 και 2004 ελέχθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κον Κωνσταντίνο Κοτσιλίνη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12711) της εταιρίας PRICEWATERHOUSECOOPERS. Τα πιστοποιητικά ελέγχου της µητρικής Εταιρίας και του Οµίλου παρατίθενται στο παράρτηµα µαζί µε τους Ισολογισµούς και δεν περιέχουν καµία αρνητική παρατήρηση. Στη χρήση 2004 η αµοιβή της PRICEWATERHOUSECOOPERS για µεν τον τακτικό έλεγχο της Εταιρίας συµπεριλαµβανοµένων και των εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων ανήλθε στο ποσό των 100 χιλ. πλέον Φ.Π.Α. για δε τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου στο ποσό των 40 χιλ. πλέον Φ.Π.Α. Επίσης καταβλήθηκε για αµοιβή τακτικού ελέγχου θυγατρικών εταιριών εσωτερικού ποσό 85 χιλ. και εξωτερικού ποσό 490,8 χιλ. 4 Εκτός από τις αµοιβές του τακτικού ελέγχου, καταβλήθηκε επίσης ποσό 463 χιλ. στην προαναφερθείσα ελεγκτική εταιρία για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προετοιµασίας του Οµίλου στην υιοθέτηση και εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και για την παροχή λοιπών συµβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών σε θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού.

4 Πληροφορίες σχετικά µε την Εταιρία και το Κεφάλαιο ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ, µε τη νοµική µορφή της ανώνυµης εταιρίας ιδρύθηκε το 1910 και το Καταστατικό της εγκρίθηκε µε το από 16/2/1911 Β. /µα, που δηµοσιεύτηκε στο υπ αριθµ. 56/ Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α). Είχε προηγηθεί η κατά το 1902 σύσταση ετερρόρυθµης εταιρίας, η οποία κατασκεύασε και το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου στην Ελευσίνα. Η Εταιρία έχει την έδρα της στο ήµο Αθηναίων και τα Κεντρικά της Γραφεία είναι εγκατεστηµένα επί της οδού Χαλκίδος αριθµ. 22Α, είναι δε εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 6013/06/Β/86/90. Η διάρκειά της έχει οριστεί µέχρι µε δυνατότητα παράτασης και οι µετοχές της είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών από το έτος Σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού, είναι η παραγωγή τσιµέντων ή και ειδών εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από τσιµέντο ή και παρεµφερών προϊόντων και δοµικών υλικών ή δοµικού εξοπλισµού, η εκµετάλλευση βιοµηχανικών ορυκτών, αδρανών υλικών και στερεών καυσίµων, οι χερσαίες και θαλάσσιες µεταφορές, η κατασκευή τεχνικών έργων, η παροχή τεχνικών συµβουλών, η παραγωγή, εµπορία και αντιπροσώπευση προϊόντων κεραµικής και γενικά εξοπλισµού διακόσµησης χώρων κατοικίας, εργασίας και αναψυχής, η ίδρυση, απόκτηση ή συµµετοχή, µε οποιοδήποτε τρόπο, σε εταιρίες και σε ιδρύµατα ή οργανισµούς κάθε φύσης που µπορούν να τη συνδράµουν στις εργασίες της, η παροχή κάθε µορφής υπηρεσιών προς εταιρίες στις οποίες συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο και η χορήγηση υπέρ αυτών τριτεγγυήσεων ή εγγυήσεων ή οποιασδήποτε ασφάλειας εµπράγµατης ή προσωπικής και, γενικά, η ενέργεια κάθε πράξης που τείνει άµεσα ή έµµεσα σ έναν από τους ανωτέρω σκοπούς. Οι επενδυτές που επιθυµούν να συµβουλευτούν τα έγγραφα τα οποία αφορούν την Εταιρία µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της εταιρίας, Χαλκίδος 22α, Αθήνα. Αρµόδιοι ο κ. Τάκης- Παναγιώτης Κανελλόπουλος τηλ και η κα Νίτσα Κάλεση τηλ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΑ ΜΕΣΑ Σ ΑΥΤΟΝ Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ είναι η µητρική εταιρία του Οµίλου Εταιριών ΤΙΤΑΝ. Ο Οµιλος απαρτίζεται από 53 Εταιρίες που καλύπτουν όλο το φάσµα παραγωγής και εµπορίας δοµικών Υλικών από αδρανή έως διαφόρους τύπους φαιού και λευκού τσιµέντου, σκυροδέµατος, τσιµεντόλιθων, ξηρών κονιαµάτων, επεξεργασµένης ιπτάµενης τέφρας, καθώς και επιτραπέζιων ειδών από πορσελάνη. Καλύπτουν επίσης τις θαλάσσιες και οδικές µεταφορές των άνω προϊόντων και την παροχή συναφών υπηρεσιών. Στην Ελλάδα ο ΤΙΤΑΝ, εκτός από σηµαντικός παραγωγός τσιµέντου, αποτελεί, µέσω θυγατρικών εταιριών, το µεγαλύτερo παραγωγό έτοιµου σκυροδέµατος, µε ικανότητα περίπου 2 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων το χρόνο. Εχει επίσης την πρώτη θέση στην εκµετάλλευση λατοµείων στην Ελλάδα, µε παραγωγική ικανότητα άνω των 15,5 εκατοµµυρίων τόνων το χρόνο. 5 O TITAN, µέσω εταιριών του Οµίλου αναπτύσσει επίσης σηµαντική παραγωγική και εµπορική δραστηριότητα στο εξωτερικό και ειδικότερα:

5 Στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 1 εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου στο ROANOKE (VIRGINIA) παραγωγικής ικανότητας άνω των 1,2 εκατ. τόνων το χρόνο. 1 εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου στο PENNSUCO (MIAMI-FLORIDA) παραγωγικής ικανότητας άνω των 1,5 εκατ. τόνων το χρόνο, στο οποίο ολοκληρώθηκαν τα έργα εκσυγχρονισµού και επέκτασης. 13 σταθµούς διανοµής τσιµέντου, στις πολιτείες VIRGINIA, NORTH CAROLINA, FLORIDA και NEW JERSEY. 2 λατοµεία παραγωγικής δυναµικότητας άνω των 7 εκατ. τόνων το χρόνο. 7 µονάδες παραγωγής και επεξεργασίας ιπτάµενης τέφρας µε συνολική παραγωγική ικανότητα άνω των 900 χιλ. τόνων το χρόνο. 49 µονάδες ετοίµου σκυροδέµατος ετήσιας παραγωγικής ικανότητας 3,5 εκατ. κυβ. µέτρα. 10 µονάδες παραγωγής και εµπορίας τσιµεντόλιθων. Στη υτική Ευρώπη Πέραν της έντονης παρουσίας του στην Ελληνική αγορά, ο ΤΙΤΑΝ διαθέτει Σταθµούς διανοµής τσιµέντου: Στη Γαλλία (Μασσαλία) Στην Ιταλία (Βενετία) Στη Μεγάλη Βρετανία (Hull) Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 1 εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου στο KOSJERIC της Σερβίας, παραγωγικής ικανότητας 600 χιλ τόνων το χρόνο. 1 εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου στη ZLATNA PANEGA της Βουλγαρίας παραγωγικής ικανότητας άνω των 800 χιλιάδων τόνων το χρόνο, καθώς και 3 µονάδες παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος. 1 εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου στα Σκόπια της Π.Γ..Μ., παραγωγικής ικανότητας 1 εκατ. τόνων το χρόνο, καθώς και µία µονάδα παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος. 6 Στην Αίγυπτο Σε κοινοπραξία µε την LAFARGE 1 εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου στο BENI SUEF της Αιγύπτου, παραγωγικής ικανότητας 1,5 εκατ. τόνων το χρόνο. 1 εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, παραγωγικής ικανότητας 1,7 εκατ. τόνων το χρόνο στο οποίο πρόσφατα ολοκληρώθηκε η ανέγερση νέας γραµµής παραγωγής, 1 σταθµό διανοµής στη SAFAGA. Σηµείωση: Οι εξελίξεις στις τρέχουσες δραστηριότητες του Οµίλου αναφέρονται στη σελ. 65 του παρόντος.

6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ιδρυτικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήρχετο σε δρχ (Φ.Ε.Κ. 56/ ). Μετά από διαδοχικές αυξήσεις το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα, στο ποσό των ευρώ εκατό εξήντα οκτώ εκατοµµυρίων διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα οκτώ ( ,00) και διαιρείται σε ογδόντα τέσσερα εκατοµµύρια εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσιες είκοσι τέσσερις ( ) µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ δύο (2,00) κάθε µιας και από τις οποίες εβδοµήντα έξι εκατοµµύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες διακόσιες εξήντα τέσσερις ( ) είναι κοινές µετοχές και επτά εκατοµµύρια πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα ( ) προνοµιούχες χωρίς ψήφο µετοχές, είναι δε ολοσχερώς καταβεβληµένο. Τα προνόµια των προνοµιούχων αυτών µετοχών χωρίς ψήφο συνίστανται: Α. Στην απόληψη, πριν από τις κοινές µετοχές, πρώτου µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης 1990 και εφεξής, σε περίπτωση δε µη διανοµής µερίσµατος ή διανοµής µερίσµατος µικρότερου του πρώτου κατά µια ή περισσότερες χρήσεις, στην προνοµιακή καταβολή του πρώτου αυτού µερίσµατος σωρευτικά και για τις χρήσεις αυτές, από τα κέρδη των επόµενων χρήσεων. Οι προνοµιούχες χωρίς ψήφο µετοχές δικαιούνται, πάντως, ισότιµα προς τις κοινές µετοχές σε απόληψη του πρόσθετου µερίσµατος που τυχόν θα διανεµηθεί µε οποιαδήποτε µορφή. Β. Στην προνοµιακή απόδοση του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους µετόχoυς των προνοµιούχων χωρίς ψήφο µετοχών, από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας. Οι κάτοχοι των προνοµιούχων χωρίς ψήφο µετοχών δικαιούνται, πάντως, ισότιµα προς τους κατόχους κοινών µετοχών και περαιτέρω συµµετοχής, αναλογικά, στο προϊόν της εκκαθάρισης, εάν αυτό είναι ανώτερο από το συνολικά καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο. Κατά τα τρία τελευταία έτη εργασιών το µετοχικό κεφάλαιο µεταβλήθηκε ως εξής: Με την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, σε εκτέλεση της από απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, όπως τροποποιήθηκε µε την από απόφαση της Γ.Σ., το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2,40 η κάθε µία και µε τιµή διάθεσης 29,35 λόγω άσκησης από ανώτερα στελέχη δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών. Η διαφορά 26,95 ανά µετοχή, ήτοι συνολικά ,5, έχει αχθεί σε αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. ( Εγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης Κ / ). Με την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, σε εκτέλεση της από απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, όπως τροποποιήθηκε µε την από απόφαση της Γ.Σ., το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2,40 η κάθε µία και µε τιµή διάθεσης 29,35 λόγω άσκησης από ανώτερα στελέχη δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών. Η διαφορά 26,95 ανά µετοχή, ήτοι συνολικά ,50, έχει αχθεί σε αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. ( Εγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης Κ2-292/ ). 7 Με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της , το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ ,20 µε κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού του άρθρου 20 του Ν. 1892/1990. Η αύξηση αυτή πραγµατοποιήθηκε µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας όλων των µετοχών από ευρώ 2,40 σε ευρώ 4,00 ανά µετοχή. Στη συνέχεια, µε την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που προαναφέρεται, µειώθηκε η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής από ευρώ 4,00 σε ευρώ 2,00 και διπλασιάστηκε ο αριθµός των µετοχών της Εταιρείας από σε µετοχές. Με την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, σε εκτέλεση της από απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, όπως τροποποιήθηκε µε τις από και αποφάσεις της, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2,00 η κάθε µία και µε τιµή διάθεσης 14,68 λόγω άσκησης από ανώτερα στελέχη δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών. Η διαφορά 12,68 ανά µετοχή, ήτοι συνολικά ,00 έχει αχθεί σε αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. (Έγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης Κ / ). Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,00 και διαιρείται σε µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 2,00 η κάθε µία, από τις οποίες είναι κοινές µετοχές και είναι προνοµιούχες χωρίς ψήφο µετοχές, είναι δε ολοσχερώς καταβεβληµένο.

7 Μέτοχοι που άµεσα ή έµµεσα κατέχουν ποσοστό του κεφαλαίου Με βάση το πιο πρόσφατο µετοχολόγιο της Εταιρίας, µέτοχοι που κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 3% του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου είναι οι κάτωθι: Μέτοχοι Κοινές Μετοχές % ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ,848 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ,032 ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ-ΟΛΓΑ ,264 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ,369 Λογιστική Αξία Μετοχής Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα ίδια κεφάλαια στις και η λογιστική αξία της µετοχής (σε χιλ. Ευρώ). Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία 2,00 Μετοχικό Κεφάλαιο Λογ/σµος ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Λοιποί λογ/σµοί Καθαρής Θέσης Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λογιστική Αξία Μετοχής 6,59 Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ διαθέτει σήµερα 4 εργοστάσια παραγωγής τσιµέντου εγκατεστηµένα στο Καµάρι Βοιωτίας, στο ρέπανο Αχαίας, στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στην Ελευσίνα. Τα τρία πρώτα από τα παραπάνω εργοστάσια παράγουν φαιά τσιµέντα, ενώ το εργοστάσιο Ελευσίνας παράγει αποκλειστικά λευκό τσιµέντο και κονιάµατα, αποτελεί όµως τον λιµένα εξυπηρέτησης του εργοστασίου Καµαρίου. 8 Ο εξοπλισµός των εργοστασίων περιλαµβάνει κυρίως: συγκροτήµατα θραύσης πρώτων υλών, µύλους άλεσης φαρίνας, κλιβάνους έψησης, µύλους άλεσης τσιµέντου, µύλους άλεσης άνθρακα και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και ενσάκκισης. Τα εργοστάσια ρεπάνου και Ελευσίνας διαθέτουν επίσης δικές τους λιµενικές εγκαταστάσεις. Η συνολική παραγωγική ικανότητα των εγκαταστάσεων της εταιρίας ανέρχεται σε τόνους τσιµέντο το χρόνο. Η ανάλυση της παραγωγικής δυναµικότητας καθώς και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν κατά εργοστάσιο ως εξής: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΠΑΝΟΥ Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Έκταση γηπέδων Επιφάνεια κτιρίων Εγκ/µένη ισχύς Παραγ. Ικανότητα

8 Η Εταιρία διαθέτει επίσης εργοστάσιο παραγωγής επιτραπέζιων ειδών από πορσελάνη στην περιοχή Νέα Αρτάκη, Ευβοίας. Το εργοστάσιο έχει ετήσια παραγωγή 750 τόνους ή περίπου 2,1 εκατοµµύρια κοµµάτια πορσελάνης. Ο εργοστασιακός χώρος καλύπτει τ.µ. σε συνολική έκταση τ.µ. Επίσης διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία στην Αθήνα στην περιοχή Ανω Πατησίων µε βασικά χαρακτηριστικά: - Στην οδό Χαλκίδος 22Α Έκταση γηπέδου (µ 2 ) Επιφάνεια ορόφων κτιρίου (µ 2 ) Στην οδό Π. Μακρή 2Α Έκταση γηπέδου (µ 2 ) 581 Επιφάνεια ορόφων κτιρίου (µ 2 ) Εκτός των εργοστασίων διαθέτει, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις ένα κέντρο αποθήκευσης, ενσάκκισης και διανο- µής τσιµέντου στο Ηράκλειο Κρήτης και αποθήκες στον Αµυγδαλεώνα Καβάλας, στη Χαλκίδα, στο Μαρκόπουλο Αττικής, και στη Ρόδο. Από την ίδρυσή του µέχρι σήµερα ο ΤΙΤΑΝ καθιερώθηκε στον κλάδο του, συνδυάζοντας τις τεχνολογικές και επιχειρηµατικές του ικανότητες µε την ευαισθησία και την εµµονή του στην προστασία του περιβάλλοντος, τη συνεχή επαγγελµατική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού του, την πρόληψη των ατυχηµάτων και την κοινωνική φροντίδα για τους ανθρώπους του και τις οικογένειές τους. Ο ΤΙΤΑΝ υπήρξε πρωτοπόρος στην εφαρµογή περιβαλλοντικής τεχνολογίας, εγκαθιστώντας το πρώτο ηλεκτροστατικό φίλτρο στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 50 και έκτοτε χρησιµοποιεί την εκάστοτε καλύτερη διαθέσιµη τεχνολογία για την προστασία του περιβάλλοντος. Η ιαχείριση του Συστήµατος Ποιότητας που εφαρµόζεται στην Εταιρία είναι πιστοποιηµένη από τον ΕΛΟΤ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ιεθνούς προτύπου ISO 9001:2000, καλύπτοντας το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εµπορία του τσιµέντου (έχουν πιστοποιηθεί τα 4 Εργοστάσια µε τις αποθήκες τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τα Κεντρικά Γραφεία). Για την επίτευξη των στόχων της ποιότητας η Εταιρία, εκτός από το υψηλής στάθµης ειδικευµένο προσωπικό της, διαθέτει και εξειδικευµένα εργαστήρια, όπως το διαπιστευµένο από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης (ΕΣΥ ), εργαστήριο σκυροδέµατος στο εργοστάσιο Καµαρίου. Λόγω της εξαγωγικής δραστηριότητας, όλα τα παραγόµενα στην Ελλάδα τσιµέντα είναι πιστοποιηµένα από τον ΕΛΟΤ (µόνο αρµόδιο και αναγνωρισµένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση φορέα στην Ελλάδα) για την συµµόρφωση τους µε το Εναρµονισµένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ , έχοντας Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης CE, ενώ επιπλέον για το τσιµέντο που εξάγεται στην Βρετανία διαθέτουµε πιστοποιητικό από το BSI (kitemark). Η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ στον Κλάδο σκυροδέµατος έχει πιστοποιηθεί για το Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας της από τον ΕΛΟΤ, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001, για τα Κεντρικά της Γραφεία και για 21 Μονάδες σκυροδέµατος σε όλη την Ελλάδα, ενώ παράλληλα κατέχει σήµα ποιότητας από τον ΕΛΟΤ για τις βασικές κατηγορίες σκυροδέµατος (C16/20 και C20/25) στις 9 Μονάδες της στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. 9

9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αριθµητική περιγραφή κυριοτέρων επενδύσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί στις τρεις τελευταίες χρήσεις Η εταιρία κατά την τελευταία τριετία πραγµατοποίησε τις παρακάτω επενδύσεις σε ενσώµατα και ασώµατα πάγια (σε χιλ. Ευρώ) Ασώµατες ακινητοποιήσεις Γήπεδα-Οικόπεδα Ορυχεία-Λατοµεία Κτίρια-Τεχνικά έργα Μηχανήµατα Μεταφορικά Μέσα Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Συµµετοχές Σύνολο Οι πιο σηµαντικές επενδύσεις κατά την τελευταία χρήση αναλύονται ως εξής: Συµµετοχές - Εξαγορές: Η αύξηση των επενδύσεων σε «Συµµετοχές» κατά την τελευταία χρήση 2004 οφείλεται σε συµµετοχή στην αύξηση του Κεφαλαίου των εταιριών AEMOS LTD και IAPETOS LTD στις οποίες κατέχει ποσοστό 100%. Οι εταιρίες αυτές αποτελούν τους φορείς των επενδύσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη η πρώτη, στην Αίγυπτο και τον Καναδά η δεύτερη. Στοιχεία σχετικά µε τις κυριότερες επενδύσεις που πραγµατοποιούνται και τις µέλλουσες: 10 Η Εταιρία στα πλαίσια των βελτιώσεων και του εκσυγχρονισµού των παραγωγικών εγκαταστάσεων µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος, προχώρησε στην ολοκλήρωση της εγκατάστασης νέου συγκροτήµατος άλεσης τσιµέντου στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης ύψους επένδυσης 12,9 εκατ. που τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του Στο εργοστάσιο της Πάτρας ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου ψύκτη στον περιστροφικό κλίβανο 2, ύψους επένδυσης 3,7 εκατ. ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του Στα εργοστάσια της Εταιρίας υλοποιήθηκαν διάφορες επενδύσεις συνολικού ύψους 17,1 εκατ. περίπου που αφορούν την τροφοδοσία επταϋδρικού σιδήρου στην έξοδο των µύλων τσιµέντου, το νέο κτίριο γραφείων του εργοστασίου Θεσσαλονίκης, την κατασκευή χοάνης τροφοδοσίας α υλών και αρκετά µικρότερα έργα τα οποία συνέβαλαν στον εκσυγχρονισµό της υποδοµής των εργοστασίων, στη µείωση του κόστους παραγωγής καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

10 Ανάλυση καθαρού κύκλου εργασιών κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις: Ο κύκλος εργασιών που πραγµατοποιήθηκε κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις κατά κατηγορία δραστηριότητας µε τη διάκριση εσωτερικού-εξωτερικού, αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΥΡΩ) ΕΣΩΤΕΡ. ΕΞΩΤΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡ. ΕΞΩΤΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡ. ΕΞΩΤΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α ΡΑΝΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ Επιπτώσεις από δικαστικές διαφορές. Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Απασχολούµενο προσωπικό To µέσο εργατικό δυναµικό κατά την τριετία και η κατανοµή του στους διάφορους τοµείς δραστηριότητας έχει ως εξής: ιοικητικοί υπάλληλοι Τεχνικοί υπάλληλοι Εργατοτεχνίτες Σύνολο

11 Πληροφορίες σχετικά µε την περιουσία, την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της περιόδου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η εξέλιξη των κονδυλίων του Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων της εταιρίας για την τριετία 2002, 2003 και 2004 παρατίθενται στους ακόλουθους συνοπτικούς πίνακες: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε χιλ.ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Εξοδα εγκατάστασης Αποσβέσεις Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης Ασώµατες ακινητοποιήσεις Αποσβέσεις Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αποσβέσεις Αναπόσβεστες ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αναπόσβεστο πάγιο ενεργητικό Συµµετοχές σε συνδεµένες και λοιπές επιχειρήσεις Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού Αποθέµατα Απαιτήσεις Χρεόγραφα ιαθέσιµα Κυκλοφορούν ενεργητικό Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝEΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί τάξεως χρεωστικοί ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά κεφάλαια Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Τράπεζες λογ/σµοί βραχ/σµων υποχρεώσεων Υποχρεώσεις σε Ασφαλ. Οργανισµούς και φόρους Μερίσµατα πληρωτέα Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογ/σµοί τάξεως πιστωτικοί

12 Αναλύσεις στοιχείων Ισολογισµού Η σηµαντική άνοδος του πάγιου ενεργητικού κατά την τελευταία τετραετία είναι αποτέλεσµα των σηµαντικών επενδύσεων που πραγµατοποιεί η Εταιρία για τον εκσυγχρονισµό των παραγωγικών εγκαταστάσεων, µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και παράλληλα την αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος. Το σύνολο του πάγιου ενεργητικού στις έφτασε το ποσό των χιλ. έναντι χιλ. του Η αύξηση αυτή διαµορφώθηκε κυρίως από την αύξηση στο λογαριασµό «Συµµετοχές» που έφτασε στα χιλ. στις έναντι χιλ. στις , και οφείλεται στην αύξηση της συµµετοχής στις εταιρίες AEMOS LTD και IAPETOS LTD κατά ,00 και ,00 αντίστοιχα. Επίσης στην αύξηση του πάγιου ενεργητικού συνετέλεσαν και οι επενδύσεις εκσυγχρονισµού του εργοστασίου Θεσσαλονίκης µε το νέο µύλο τσιµέντου, του εργοστασίου Πάτρας µε το νέο ψύκτη κλίνκερ κλπ. Οι συµµετοχές της Εταιρίας στα κεφάλαια άλλων εταιριών στις παρουσιάζονται παρακάτω στην ενότητα «Συµµετοχές». Τα αποθέµατα στις παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 11% περίπου και έφθασαν στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. της προηγούµενης χρήσεως, λόγω κυρίως των µεγαλύτερων αποθεµάτων κλίνκερ και τσιµέντου, των σηµαντικά αυξηµένων τιµών των στερεών καυσίµων και της αποθεµατοποίησης ανταλλακτικών νέων εγκαταστάσεων στα εργοστάσια Θεσσαλονίκης και Καµαρίου. Οι απαιτήσεις της τελευταίας χρήσης 2004 ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. της προηγούµενης χρήσεως. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη µικρότερη προκαταβολή φόρου εισοδήµατος και στην εξάλειψη των απαιτήσεων από τις εταιρίες AEMOS και IAPETOS για τα ποσά που τους είχαν καταβληθεί έναντι αυξήσεως του µετοχικού τους κεφαλαίου, µε τη µεταφορά µέρους αυτών στο λογαριασµό συµµετοχών, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Ο λογ/σµος των απαιτήσεων στις αναλύεται ως εξής: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (σε χιλ. Ευρώ) Πελάτες Επιταγές και Γραµµάτια Εισπρακτέα Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες Προκαταβολή φόρου Εισοδήµατος Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρ. 841 Χρεώστες διάφοροι Λογ/σµοι προκαταβολών και πιστώσεων 423 Σύνολο Τα Ιδια Κεφάλαια της Εταιρίας την και µετά τη διανοµή των κερδών της τελευταίας χρήσεως διαµορφώνονται στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. της Οι προβλέψεις παρουσίασαν µείωση στις και διαµορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. της Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο, στη µεταφορά του αναπόσβεστου υπολοίπου της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις, αλλά και µέρους των πιστωτικών συναλλαγµατικών διαφορών προηγούµενης χρήσης στα αποτελέσµατα, που αντισταθµίστηκαν εν µέρει από την αύξηση της πρόβλεψης για αποζηµιώσεις προσωπικού κατά χιλ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το πιστωτικό υπόλοιπο των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν από την αποτίµηση των µακροπρόθεσµων δανείων και εµφανίζονται στο λογαριασµό των προβλέψεων, ανέρχεται στις σε χιλ. έναντι χιλ. της Οι Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις υποχώρησαν στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. της χρήσεως 2003 µετά την αποτίµηση της και µετά τη µεταφορά των δόσεων που θα πληρωθούν το 2005 στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της 31/12/2004 παρουσίασαν κάµψη σε σχέση µε τις αντίστοιχες περυσινές και διαµορφώθηκαν στο ποσό των έναντι χιλ., λόγω µικρότερων υποχρεώσεων σε τραπεζικό βραχυπρόθεσµο δανεισµό και για φόρο εισοδήµατος.

13 Τα Τραπεζικά δάνεια αναλύονται ως εξής (σε χιλ. Ευρώ): Βραχυπρόθεσµα Μακροπρόθεσµα Σύνολο άνεια σε Ευρώ άνεια σε Συνάλλαγµα Σύνολο τραπεζικών δανείων

14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε χιλ. ευρώ) Κύκλος εργασιών Μείον : Κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων Μικτό κέρδος (% επί των πωλήσεων) 41,86% 42,17% 40,93% Αλλα έσοδα Σύνολο (% επί των πωλήσεων) 43,02% 43,29% 42,22% Εξοδα διοικητικής λειτουργίας (% επί των πωλήσεων) 6,53% 6,07% 6,90% Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως (% επί των πωλήσεων) 0,93% 0,84% 0,84% Λειτουργικό αποτέλεσµα (% επί των πωλήσεων) 35,55% 36,38% 34,47% Πλέον : Εσοδα από συµµετοχές Εσοδα χρεογράφων Εσοδα από πωλήσεις χρεογράφων Εκτακτα και ανόργανα έσοδα και κέρδη Μείον : Εκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζηµίες Πρόβλεψη υποτιµήσεως συµ/χών & χρεογράφων Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (% επί των πωλήσεων) 36,54% 43,56% 42,27% Πιστωτικοί τόκοι Χρεωστικοί τόκοι (% επί των πωλήσεων) 1,67% 1,10% 1,26% Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων χρήσεως Αποσβέσεις Κέρδη χρήσεως προ φόρων (% επί των πωλήσεων) 31,35% 36,19% 31,38% Φόροι χρήσεως ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους (% επί των πωλήσεων) 21,85% 25,84% 24,18%

15 Ανάλυση αποτελεσµάτων χρήσεως Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας από χιλ. που ήταν το 2003 έφτασε στο ποσό των χιλ. το 2004 παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 0,2%. Ο όγκος των πωλήσεων εσωτερικού µετά την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών παρουσίασε κάµψη κατά 1,3%, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 30,6%, µε αποτέλεσµα ο όγκος των συνολικών πωλήσεων να εµφανίζεται µεγαλύτερος κατά ποσοστό 5,2%. Το κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων σε απόλυτα ποσά αυξήθηκε κατά χιλ. έναντι της χρήσεως 2003, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων διαµορφώθηκε στο 59,1% έναντι 57,8% της προηγούµενης χρήσεως. Αυτό κατά κύριο λόγο οφείλεται στις σηµαντικά αυξηµένες τιµές των στερεών καυσίµων. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας παρουσίασαν αύξηση και ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 6,1% κατά τη χρήση 2003 σε 6,9% κατά τη χρήση Τα απόλυτα ποσά έφθασαν σε στη χρήση 2004 έναντι της χρήσεως Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως δεν παρουσίασαν ουσιαστική µεταβολή από τα αντίστοιχα της προηγούµενης χρήσεως, χιλ. έναντι χιλ. ενώ και σαν ποσοστό επί των πωλήσεων παρέµειναν στα ίδια επίπεδα του 0,8%. Τα έκτακτα ανόργανα έσοδα και κέρδη ύψους χιλ. και τα έκτακτα ανόργανα έξοδα και ζηµίες, ύψους χιλ. αναλύονται παρακάτω: Λογαριασµοί Εσόδων/Κερδών Συναλλαγµατικές διαφορές Χιλ/ευρώ Έσοδα από πρόβλ. προηγ. χρήσεων (επισφ. Απαιτήσεις) Απαλλοτρίωση κόµβου Θεσσαλονίκης Έκπτωση από εφάπαξ εξόφληση φόρων Αναλογούσα στη χρήση επιχορήγηση πάγιων επενδύσεων 944 Έσοδα από εκποίηση άχρηστου υλικού (scrap) 637 Κέρδη από εκποίηση πάγιου εξοπλισµού 377 ιάφορες αποζηµιώσεις 146 Λοιπά Σύνολο Λογαριασµοί Εξόδων/Ζηµιών Πρόβλεψη για αποζηµιώσεις προσωπικού Χιλ/ευρώ Φόρος για επισφαλείς απαιτήσεις Συναλλαγµατικές διαφορές ιάφορες αποζηµιώσεις 110 Λοιπά 89 Σύνολο

16 Οι τακτικές αποσβέσεις υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τους συντελεστές που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.. 299/2003 για τη σταθερή και φθίνουσα µέθοδο απόσβεσης οι οποίοι δεν τροποποιήθηκαν σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Κατά την τελευταία χρήση ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. της χρήσεως Η αύξηση στη χρήση 2004 οφείλεται στις υψηλές αποσβέσεις των νέων επενδύσεων στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης. Τα καθαρά κέρδη µετά τους φόρους ανήλθαν σε χιλ, µικρότερα κατά 6,2% έναντι της προηγούµενης χρήσεως 2003, περιλαµβανοµένων και χιλ. από έσοδα από συµµετοχές. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων παρουσίασαν κάµψη και διαµορφώθηκαν σε 24,2% από 25,8% που ήταν το Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της χρήσεως 2004 υπολογίζονται σε παρουσιάζοντας µείωση κατά 5,0% σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα κέρδη του Αλλά και ως ποσοστό επί των πωλήσεων παρουσίασαν µείωση και διαµορφώθηκαν στο 34,5% αυτών, από 36,4% της προηγούµενης χρήσεως. ιάθεση κερδών Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίαση του στις 24/3/2005 αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, όπως η διανοµή των κερδών της χρήσεως 2004, µετά την αφαίρεση των φόρων και την προσαύξηση µε έκτακτα φορολογηθέντα αποθεµατικά προηγούµενων χρήσεων, γίνει ως εξής: 1. Τακτικό Αποθεµατικό Χιλ/ευρώ Μέρισµα χρήσεως σε µετοχές προς 0,52 για κάθε µετοχή Ειδικά και Εκτακτα Αποθεµατικά Αφορολόγητο Αποθεµατικό Ν.2601/1998 άρθρ Αφορολόγητο Αποθεµατικό Ν.3220/2004 άρθρ Αποθεµατικό από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα ιάθεση κερδών στα στελέχη της εταιρίας Σύνολο

17 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε χιλ. Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα εγκατάστασης Αποσβέσεις Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης Ασώµατες ακινητοποιήσεις Αποσβέσεις Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αποσβέσεις Αναπόσβεστες ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αναπόσβεστο πάγιο ενεργητικό Συµµετοχές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο παγίου ενεργητικού Αποθέµατα Απαιτήσεις Χρεόγραφα ιαθέσιµα Κυκλοφορούν ενεργητικό Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί τάξεως ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά κεφάλαια και υπόλοιπο εις νέον ιαφορές ενοποίησης Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ικαιώµατα µειοψηφίας Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Τράπεζες λογ/σµοί βραχ/σµων Υποχρεώσεων Υποχρεώσεις σε ασφαλ. οργανισµούς και φόρους Μερίσµατα πληρωτέα Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων Μεταβατικοί λογ/σµοί παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογ/σµοί τάξεως πιστωτικοί

18 Αναλύσεις στοιχείων Ενοποιηµένου Ισολογισµού Η εξέλιξη των µεγεθών των ενοποιηµένων Ισολογισµών του Οµίλου επηρεάστηκε από την πορεία των µεγεθών της µητρικής εταιρίας και των λοιπών εταιριών αλλά και από τις συναλλαγµατικές διακυµάνσεις κυρίως του δολαρίου και της αιγυπτιακής λίρας σε σχέση µε το ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού κατά την τελευταία χρήση 2004 έφθασε στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. της χρήσης Το αναπόσβεστο Πάγιο Ενεργητικό διαµορφώθηκε στη χρήση 2004 στο ποσό των χιλ. και αποτελεί το 59,2% της αξίας κτήσης, έναντι χιλ. της χρήσης 2003 και ποσοστό 60,6% της αξίας κτήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό παρουσιάζει µείωση 5,4% καθώς µειώθηκε το 2004 σε χιλ. από χιλ. που ήταν το 2003, κυρίως λόγω της µείωσης των απαιτήσεων από προκαταβολές (στα πλαίσια διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του Οµίλου). Τα ίδια κεφάλαια διαµορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. το 2004 έναντι χιλ. το Τα δικαιώµατα µειοψηφίας επί της καθαρής θέσης των θυγατρικών εταιριών την ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. της χρήσης Η µείωση οφείλεται κυρίως στην εξαγορά ποσοστών µειοψηφίας από θυγατρικές εταιρίες στη χρήση Οι µακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις, µετά τη µεταφορά των δόσεων που θα πληρωθούν στην επόµενη χρήση στις βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις, µαζί µε το οµολογιακό δάνειο, έφθασαν στο τέλος της χρήσης 2004 στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. της χρήσης Επισηµαίνεται ότι από την αποτίµηση των δανείων αυτών προέκυψαν πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές ύψους 33,6 εκατ. έναντι 39,4 εκατ. της χρήσεως 2003, που περιλαµβάνονται στο λογαριασµό «Λοιπές προβλέψεις» του Παθητικού. Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις µειώθηκαν σε χιλ. από χιλ. της χρήσης Τα Τραπεζικά δάνεια αναλύονται ως εξής: (χιλ. Ευρώ) Βραχυπρόθεσµα Μακροπρόθεσµα Σύνολο Τραπεζικά : άνεια σε Ευρώ άνεια σε Συνάλλαγµα Σύνολο τραπεζικών δανείων

19 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε χιλ. Ευρώ) Κύκλος εργασιών Μείον: Κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων Μικτό κέρδος (% επί των πωλήσεων) 36,02% 35,83% 35,76% Άλλα έσοδα Σύνολο (% επί των πωλήσεων) 36,88% 36,83% 37,52% Εξοδα διοικητικής λειτουργίας (% επί των πωλήσεων) 6,43% 6,19% 6,14% Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως (% επί των πωλήσεων) 2,23% 2,10% 2,11% Λειτουργικό αποτέλεσµα (% επί των πωλήσεων) 28,21% 28,55% 29,27% Πλέον: Έσοδα χρεογράφων Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Μείον: Προβλέψεις υποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων Μείον: Έξοδα και ζηµίες συµµετοχών και χρεογράφων Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (% επί των πωλήσεων) 25,59% 27,38% 30,90% Πιστωτικοί τόκοι Χρεωστικοί τόκοι (% επί των πωλήσεων) 2,44% 1,87% 1,90% 20 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων χρήσεως Αποσβέσεις Κέρδη χρήσεως προ φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας (% επί των πωλήσεων) 17,39% 18,62% 20,87% Αναλογία µειοψηφίας Φόρος χρήσεως ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας (% επί των πωλήσεων) 11,01% 12,07% 15,30%

20 Ανάλυση ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεως Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε σε χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά χιλ. ή 6,6% έναντι του Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αύξήθηκαν κατά 9,3% και ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. της χρήσεως Ως ποσοστό επί των πωλήσεων παρουσίασε αύξηση έναντι του 2003 κειµενόµενο στο 29,27% περίπου. Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη, µετά την αφαίρεση των φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας ανήλθαν σε χιλ. παρουσιάζοντας άνοδο 35,18% έναντι του 2003 και ποσοστό επί των πωλήσεων 15,30%. Επιση- µαίνεται ότι στα αποτελέσµατα χρήσεως συµπεριλαµβάνονται έκτακτες συναλλαγµατικές ζηµίες 13,3 εκατ οφειλόµενες στη µεταβολή της ισοτιµίας του ευρώ µε το δολάριο και την αιγυπτιακή λίρα. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ σε χιλ. Ευρώ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΚΕΡ Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΕΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ * ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,54 1, ,85 1, ,61 1,24 ΕΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ * ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΕΡ Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ,02 1, ,19 1, ,71 2,01 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας η διανοµή µερισµάτων της εταιρίας έχει ως εξής: Κέρδη µετά από φόρους Συνολικό µέρισµα Μέρισµα ανά µετοχή * 0,425 0,475 0,52 % επί των κερδών 39,71% 35,91% 42,00% Για τη χρήση που έληξε στις η Εταιρία θα διανείµει µέρισµα ύψους χιλ. Η πολιτική της Εταιρίας, σύµφωνα άλλωστε και µε το νόµο, είναι να διανέµει τουλάχιστον το 35% των κερδών, µετά από τους φόρους και τις κρατήσεις για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. * Για λόγους συγκρισιµότητας ο αριθµός των µετοχών, και το µέρισµα ανά µετοχή παρατίθονται όπως διαµορφώθηκαν µε τη διανοµή δωρεάν µετοχών (1 νέα µετοχή για κάθε 1 παλαιά) που αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας την 24 Μαίου Για τον ορθό υπολογισµό του σταθµισµένου αριθµού µετοχών κατά τη διάρκεια των χρήσεων εφαρµόστηκε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ.33.

21 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Η Εταιρία συµµετέχει σε σειρά επιχειρήσεων που ασχολούνται µε δραστηριότητες συµπληρωµατικές ή παρόµοιες µε το βασικό της αντικείµενο. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν παραγωγή και εµπορία τσιµέντου, ετοίµου σκυροδέµατος, αδρανών υλικών, τσιµεντολίθων, επεξεργασµένης ιπτάµενης τέφρας, χερσαίες και θαλάσσιες µεταφορές τσιµέντου, εµπορία και αντιπροσώπευση επιτραπέζιων ειδών εστιάσεως κ.α. Για κάθε µια εταιρία που ελέγχεται σε ποσοστό πάνω από 10% από την Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και κατά 100% από τον ΟΜΙΛΟ ΤΙΤΑΝ παρατίθενται τα βασικά οικονοµικά µεγέθη και σηµειώνονται συνοπτικά τα παρακάτω: οµικών Υλικών Ετοίµου Σκυροδέµατος και λατοµικών προϊόντων ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. Η Εταιρία έχει έδρα την Αθήνα. Ασχολείται µε την παραγωγή και διάθεση ετοίµου σκυροδέµατος, λατοµικών προϊόντων και µε χερσαίες µεταφορές. ιαθέτει 33 µονάδες-υποκαταστήµατα σ όλη την Ελλάδα. 21 Μονάδες παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος και 1 Λατοµείο έχουν πιστοποιηθεί µε το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 για τα προϊόντα που παράγουν και διαθέτουν στην Ελληνική αγορά. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ,83 και διαιρείται σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 3,37 η κάθε µία. Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας είναι η ακόλουθη: Μέτοχος Μετοχές % Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ,9975 ΤΙΤΑΝ ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 178 0,0025 Σύνολο ,0000 Οι συµµετοχές της Εταιρίας και τα ποσοστά συµµετοχής στα κεφάλαια άλλων εταιριών έχουν ως εξής : 22 Εταιρία % συµµετοχής ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε. 45,0698 ΛΕΕΣΕΜ Α.Ε. 90,2564 ΤΙΤΑΝ ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 0,2000 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤ. ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ Α.Ε. 79,9284 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. 99,5000 ΜΠΕΤΟΚΑΤ ΑΒΕΤΕ 100,0000 Στις 29/6/2004 ολοκληρώθηκε η δι απορροφήσεως συγχώνευση της ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

22 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε χιλ. Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα εγκατάστασης Αποσβέσεις Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης Ασώµατες ακινητοποιήσεις Αποσβέσεις Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αποσβέσεις Αναπόσβεστες ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αναπόσβεστο πάγιο ενεργητικό Συµµετοχές σε συνδεµένες και λοιπές επιχειρήσεις Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού Αποθέµατα Απαιτήσεις Χρεόγραφα 1 1 ιαθέσιµα Κυκλοφορούν ενεργητικό Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί τάξεως χρεωστικοί ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά κεφάλαια Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Προβλέψεις Προµηθευτές Τράπεζες λογ/σµοί βραχ/σµων υποχρεώσεων 1 4 Υποχρεώσεις σε Ασφαλ. Οργανισµούς και φόρους Μερίσµατα πληρωτέα Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί τάξεως πιστωτικοί

23 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (σε χιλ. Ευρώ) Κύκλος εργασιών Μείον: Κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων Μικτό κέρδος (% επί των πωλήσεων) 26,43% 21,67% Αλλα έσοδα Σύνολο (% επί των πωλήσεων) 26,59% 21,82% Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (% επί των πωλήσεων) 4,58% 5,02% Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (% επί των πωλήσεων) 4,14% 2,78% Λειτουργικό αποτέλεσµα (% επί των πωλήσεων) 17,87% 14,01% Πλέον: Έσοδα από συµµετοχές Πλέον: Έσοδα χρεογράφων Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (% επί των πωλήσεων) 19,10% 14,72% Πιστωτικοί τόκοι Χρεωστικοί τόκοι (% επί των πωλήσεων) 0,03% 0,03% Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων χρήσης Αποσβέσεις Κέρδη χρήσης προ φόρων (% επί των πωλήσεων) 16,06% 10,67% Φόρος χρήσης Κέρδη χρήσης µετά από φόρους (% επί των πωλήσεων) 12,26% 7,11% 24

24 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε. Έχει έδρα την Ανώπολη Κρήτης και ασχολείται µε την παραγωγή και εµπορία λατοµικών προϊόντων. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ,00 και διαιρείται σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 3,00 η κάθε µία. Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας είναι η ακόλουθη: Μέτοχος Μετοχές % Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ,9302 ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε ,0698 Σύνολο ,0000 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε χιλ. Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα εγκατάστασης Αποσβέσεις Αναπόσβεστα Εξοδα Εγκατάστασης 0 0 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αποσβέσεις Αναπόσβεστες ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αναπόσβεστο πάγιο ενεργητικό Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 9 9 Σύνολο πάγιου ενεργητικού Αποθέµατα Απαιτήσεις ιαθέσιµα Κυκλοφορούν ενεργητικό ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί τάξεως χρεωστικοί ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά κεφάλαια Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Προβλέψεις Προµηθευτές Τράπεζες λογ/σµοί βραχ/σµων Υποχρεώσεων 219 Υποχρεώσεις σε Ασφαλ. Οργανισµούς και φόρους Μερίσµατα πληρωτέα Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί τάξεως πιστωτικοί

25 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (σε χιλ. Ευρώ) Κύκλος εργασιών Μείον: Κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων Μικτό κέρδος (% επί των πωλήσεων) 48,14% 54,52% Αλλα έσοδα 6 3 Σύνολο (% επί των πωλήσεων) 48,30% 54,59% Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (% επί των πωλήσεων) 5,40% 5,33% Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως (% επί των πωλήσεων) 2,23% 6,44% Λειτουργικό αποτέλεσµα (% επί των πωλήσεων) 40,66% 42,82% Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 5 24 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (% επί των πωλήσεων) 41,73% 42,72% Πιστωτικοί τόκοι 2 13 Χρεωστικοί τόκοι 6 1 (% επί των πωλήσεων) 0,16% 0,03% Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων χρήσης Αποσβέσεις Κέρδη χρήσης προ φόρων (% επί των πωλήσεων) 37,15% 39,75% Φόρος χρήσης Κέρδη χρήσης µετά από φόρους (% επί των πωλήσεων) 24,39% 25,72% 26

26 Ναυτιλιακές: ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε. Εχει έδρα την Αθήνα και ασχολείται µε το συντονισµό και τη διαχείριση των πλοίων των ναυτιλιακών θυγατρικών εταιριών του ΤΙΤΑΝΑ που είναι ιδιοκτήτριες τσιµεντοφόρων πλοίων. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ,00 και διαιρείται σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,40 η κάθε µία. Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας είναι η ακόλουθη: Μέτοχος Μετοχές % Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ,90 ΤΙΤΑΝ ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2 0,10 Σύνολο ,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε χιλ. Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 8 8 Αποσβέσεις 3 1 Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 5 7 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 6 4 Αποσβέσεις 3 3 Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 3 1 Αναπόσβεστο Πάγιο Ενεργητικό 8 8 Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 2 1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 10 9 Απαιτήσεις ιαθέσιµα 9 10 Κυκλοφορούν Ενεργητικό ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικά κεφάλαια Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Προβλέψεις 30 Προµηθευτές 3 4 Υποχρεώσεις σε ασφαλ. Οργανισµούς και φόρους Μερίσµατα πληρωτέα 10 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5 6 Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Στη Σίνδο Νομού Θεσσαλονίκης και στα γραφεία της Α.Ε. με την επωνυμία PELOPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999). 1. Παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/ /12/2005 (6 η Εταιρική Χρήση)

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/ /12/2005 (6 η Εταιρική Χρήση) ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/2005 31/12/2005 (6 η Εταιρική Χρήση) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε προς έγκριση τον ισολογισµό της εταιρείας µας για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 2 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Χ Π Οµάδα Οµάδα Γήπεδα - Οικόπεδα 10.000 10.000 10.00 10.00 Επιταγές πληρωτέες 5.000 5.000 53.90 53.90 µεταχρονολογηµένες Προµηθευτές 3.000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ

Α. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LAMDA ESTATE DEVELOPMENT Α.Ε. Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 643/01/Β/86/37(01) Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 32 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1-30/9/2003) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα