ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Eισαγωγή Πρόκειται για ισόγειο κτίσµα µε υπόγειο και στέγη, και προσκτίσµατα στο πίσω µέρος του οικοπέδου. Το κυρίως κτίριο διατηρήθηκε και αποκαθίσταται, ενοποιούµενο µε νέο κτιρίο στη θέση των προσκτισµάτων. Το έργο είναι υπό κατασκευή. Θέση έργου Το οικόπεδο βρίσκεται στην Τρίπολη, οδός Φαλάνθου 6, εντός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως, στο ΟΤ 205 (εικόνα 1). εικόνα 1 Νοµικό καθεστώς Το νοµικό καθεστώς που διέπει το διατηρούµενο κτίσµα αλλά και την νέα προσθήκη είναι οι ισχύοντες όροι δόµησης και ο ΓΟΚ. Το διατηρούµενο κτίσµα δεν έχει κηρυχθεί διατηρητέο, οπότε και δεν διέπεται από κανένα νοµικό καθεστώς προστασίας. Η επιλογή της διατήρησής του οφείλεται αποκλειστικά στην ευαισθησία των ιδιοκτητών. Περιγραφή έργου Το κτίσµα που διατηρείται είναι υπερυψωµένο ισόγειο µε υπόγειο και στέγη επιφάνειας καλύψεως περίπου τετρ.µέτρων σε οικόπεδο περίπου 290 τετρ.µέτρων (εικόνα 2(β)). Μέχρι περίπου το 1995 κατοικείτω και διατηρούσε µέχρι και τις εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης, που ξεκίνησαν το 2008, πολλά από τα χαρακτηριστικά διακοσµητικά και µορφολογικά του στοιχεία. Στην αρχική του µορφή τα προσαρτηµένα σε αυτό προσκτίσµατα (εικόνα 2(α)) ήταν πολύ ευτελούς κατασκευής και σε κακή κατάσταση, οπότε δε διατηρήθηκαν. Στη θέση τους µελετήθηκε νέο διώροφο κτίσµα µε υπόγειο και στέγη, µε το οποίο ενοποιήθηκε λειτουργικά το διατηρούµενο κτίριο, έτσι ώστε να το

2 αναδείξει και να αποτελέσουν ένα εννιαίο σύνολο. Σηµαντική παράµετρος κατά τις φάσεις σχεδιασµού και κατασκευής ήταν η απαίτηση τα δυο κτίσµατα να είναι στατικώς ανεξάρτητα. (α) (β) εικόνα 2 Τυπολογική-Μορφολογική προσέγγιση διατηρούµενου κτίσµατος Η σύσταθείσα από το τέλος του 19 ου αιώνα αστική τάξη, επεδίωκε την προβολή της µέσω του κτιστού περιβάλλοντος που παρήγαγε έχοντας υιοθετήσει το νεοκλασσικισµό. Τυπολογικά και µορφολογικά στο διατηρούµενο κτίσµα οι επιρροές είναι σαφείς, οικονοµικοί όµως λόγοι, είχαν ως αποτέλεσµα τη µίµηση και την ευτέλεια στην ποιότητα και στα υλικά κατασκευής. Κάτοψη Ισογείου Κάτοψη Υπογείου εικόνα 3 Ως προς την τυπολογία το διατηρούµενο κτίσµα τοποθετείται στην κατηγορία της τυπικής µονοκατοικίας (εικόνα 3), µε συµµετρική διάταξη και κεντρική είσοδο µε διάδροµο. Η εσωτερική συµµετρία είχε αντίκτυπο και στην τριµερή διάρθρωση της πρόσοψης. Τούτη µαζί µε άλλα µορφολογικά στοιχεία του εξωτερικού κελύφους κατατάσσουν το διατηρούµενο κτίσµα στην περίοδο του όψιµου κλασσικισµούεισαγωγής εκλεκτικισµού. Η χρονολογία κτίσης του υπολογίζεται γύρω στα 1900 µε

3 1910. Χαρακτηριστικά αναφέρονται η διάρθρωση των όψεων µε έµφαση στην οριζοντιότητα µέσω γείσων, η εµφάνιση θριγκού, η περιγραφή των ανοιγµάτων από παραστάδες, γείσο, επίκρανα καθώς και απλές κορνίζες, διαµορφωµένα όλα κατά τα τραβηχτά επιχρίσµατα (εικόνα 4 (γ)). Έχει ενδιαφέρον στο σηµείο αυτο να αναφέρουµε ότι ένα όµοιο σε τυπολογία, και διαστάσεις κτίσµα βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε επαφή µε το ενλόγω, µε µεσοτοιχία και στέγες ενιαίας κατασκευαστικής δοµής. Η παράµετρος αυτή προσέθεσε αρκετές προκλήσεις κατά τη φάση της κατασκευής. Τεχνική περιγραφή κατασκευής διατηρούµενου κτίσµατος προ επέµβασης Το παλαιό κτίσµα ήταν δοµηµένο από ευτελούς κατασκευής αργολιθοδοµή, επιχρισµένο σε όλες του τις επιφάνειες, µε κεραµοσκεπή και ξύλινο µεσοπάτωµα µε ανεπεξέργαστες ξυλοδοκούς. Ταβάνια, όπου αυτά υπήρχαν, και εσωτερικά χωρίσµατα ήταν κατασκευασµένα από τσατµά και µπαγδατί. Εσωτερικά σε τοίχους και οροφές υπήρχαν ενδιαφέρουσες υδρογραφίες(εικόνα 4(α),(β)), πολλά τµήµατα των οποίων σώζονταν µε πολλά προβλήµατα. Τα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώµατα ήταν ξύλινα ταµπλαδωτά. (α) (β) (γ) εικόνα 4: (α), (β) ζωγραφικός διάκοσµος εσωτερικού (γ) ρυθµολογικά στοιχεία όψεως ιάγνωση και Παθολογία διατηρούµενου κτίσµατος Τα βασικά δοµικά προβλήµατα ήταν: τοπικές αποδιοργανώσεις σε διάφορα σηµεία της αργολιθοδοµής, τριχοειδείς ρηγµατώσεις, και µια αρκετά ευρεία ρωγµή στην πλαϊνή τοιχοποιΐα που έθετε σε κίνδυνο τη συνοχή του συνόλου του κελύφους. Αντίστοιχα, δοµικά προβλήµατα µε απώλειες στη συνοχή, εντοπίζονταν σε στέγη και µεσοπάτωµα λόγω αποσάθρωσης των ξύλινων στοιχείων. Προβληµατική δοµικά ήταν και σύνδεση του διατηρούµενου κτίσµατος, µε το εν επαφή γειτονικό του, άλλης ιδιοκτησίας, σε επίπεδο θεµελείων, µεσοτοιχίας και στέγασης.

4 Τα βασικά οικοδοµικά προβλήµατα εντοπίζονταν στις τοιχοποιίες: απόπτωση επιχρισµάτων-περιλαµβάνονταν και τραβηχτά επιχρίσµατα-αποσάρθρωση επιχρισµάτων-οµοίως. Η αποδιοργάνωση της τοιχοποιΐας δεν ήταν επιφανειακή, δηλαδή το συνδετικό κονίαµα ήταν σε µεγάλο εύρος σαθρό ή και αποπλυµένο. Όχι µόνο λόγω υγρασίας αλλά και λόγω ευτελούς κατασκευής. Οµοίως και όλα τα ξύλινα στοιχεία, στέγης, µεσοπατώµατος, πρέκια ανοιγµάτων, εσωτερικά και εξωτερικά κουφώµατα καθώς και εσωτερικά διαφράγµατα ξυλοκατασκευής. Επίσης οι οροφογραφίες και ο επιτοίχιος ζωγραφικός διάκοσµος (εικόνα 4 (α) και (β)) ήταν σε πολύ κακή κατάσταση µε εµφανείς τις επιπτώσεις από προσβολή από βιολογικούς ρύπους, και λόγω του σαθρού υποβάθρου. Τα περισσότερα από τα παραπάνω συµπτώµατα οφείλονταν σε ανερχόµενη και κατερχόµενη υγρασία-σε αυτό συνέβαλλαν και τοπικά δοµικά προβλήµατα, αλλά και η ευτέλεια της αρχικής κατασκευής. Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής προσθήκης Το κτίσµα που αποτελεί την προσθήκη µελετήθηκε και κατασκευάστηκε ως ένα σύγχρονο κτίριο µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα, ξύλινη στέγη µε κεραµοσκεπή, τοίχους πλήρωσης από οπτοπλινθοδοµή, κουφώµατα αλουµινίου και όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. εικόνα 5 Στόχος και σκοπιµότητα της επέµβασης Βασικός στόχος της επέµβασης ήταν η διατήρηση του παλαιού κτίσµατος και η ανάδειξη των ρυθµολογικών του στοιχείων, η αναβίωση του διαλόγου µε τον αστικό ιστό και τελικά η αξιοποίηση των αισθητικών και λειτουργικών ποιοτήτων του µέσα από την επανάχρησή του στα πλαίσια ενός σύγχρονου συνόλου όπου η συνοµιλία του παλιού µε το νέο θα µπορούσαν να θέσουν νέους όρους στη διάπλαση του χώρου και να εκφράσουν ενδιαφέρουσες αν και όχι απαραίτητα καινούργιες ποιότητες.

5 Τελικά τα ζητούµενα ήταν δυο: η λειτουργική και µορφολογική ενότητα σε ένα ετερόκλητο κέλυφος µε βασική χρήση την κατοικία (εικόνα 5). Λειτουργικό πλάνο Το παλαιό τµήµα του κελύφους φιλοξενεί το χώρο υποδοχής και διηµέρευσης στη στάθµη του ισογείου, ενώ η κύρια είσοδος του παραδοσιακού κτίσµατος διατηρείται και αποτελεί τη κύρια είσοδο της κατοικίας. Η εσωτερική επικοινωνία µε τη διόρωφη προσθήκη επιτυγχάνεται µέσω ενός υπάρχοντος ανοίγµατος στην τοιχοποιΐα από αργολιθοδοµή. Η προσθήκη εµπεριέχει την εσωτερική κλίµακα επικοινωνίας µε τον όροφο όπου υπάρχουν δυο υπνοδωµάτια, ενώ στο ισόγειο, κουζίνα και βοηθητικοί χώροι συµπληρώνουν τον πυρήνα διηµέρευσης και συνδιαλέγονται µε τους υπαίθριους και ηµιυπαίθριους χώρους της κατοικίας στο ακάλυπτο τµήµα του οικοπέδου(εικόνα 6). Στο υπόγειο, όπου στεγάζονται ένα µικρό ανεξάρτητο από την κύρια κατοικία διαµέρισµα και βοηθητικοί χώροι, παλαιό κτίσµα και προσθήκη έχουν εσωτερική επικοινωνία οµοίως µε το ισόγειο. εικόνα 6: Κάτοψη Ισογείου εικόνα 7: Πρόσοψη ιαδικασία επέµβασης και πορεία εργασιών Στο πλαίσιο της µελέτης έγιναν: προσέγγιση και τεκµηρίωση του αντικειµένου, πλήρης και λεπτοµερής αποτύπωση, διάκριση διατηρούµενων και µη τµηµάτων, προσαρµογή της προσθήκης µε συνδιασµό του λειτουργικού πλάνου, και τέλος επικέντρωση σε επιµέρους σηµεία ειδικού ενδιαφέροντος, κατασκευαστικά, λειτουργικά και αισθητικά. Στη φάση της εφαρµογής η πορεία εργασιών είχε την εξής ακολουθία: καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου, κατεδάφιση προσκτισµάτων χειρωνακτικά για να µην

6 διαταραχθεί η ισορροπία του διατηρούµενου κτίσµατος καθώς δεν ήταν σαφείς οι δοµικές αλληλεπιδράσεις, καθαίρεση στέγης, επιχρισµάτων, τµήµατος τοιχοποιΐας που ήταν σε πλήρη αποδιοργάνωση (πίσω όψη). Στη συνέχεια έγινε ανάκτιση της τοιχοποιΐας που είχε καθαιρεθεί, στερέωση µε συρραφή σε τµήµα τοιχοποιίας όπου υπήρχε βαθιά σχεδόν διαµπερής ρηγµάτωση µε ταυτόχρονη απώλεια µικρού όγκου λιθοσωµάτων, και περίδεση της στέψης του κελύφους του διατηρούµενου κτίσµατος µε περιµετρικό σενάζ από οπλισµένο σκυρόδεµα. Εσωτερική ενίσχυση της τοιχοποιίας στη στάθµη του υπογείου µε περιµετρικό τοιχείο πάχους περίπου 15εκ. µε ταυτόχρονη εξυγίανση του εδάφους περιµετρικά, εσωτερικά και εξωτερικά, και διαµόρφωση πλάκας οροφής υπογείου, όλα από οπλισµένο σκυρόδεµα. Κατόπιν, εκσκαφή για τη θεµελίωση της προσθήκης, θεµελίωαη µε εγκιβωτισµό παλαιάς µεσοτοιχίας και βραχωδών όγκων από το υπόστρωµα των προσκτισµάτων που κατεδαφίστηκαν, διαµόρφωση φέροντος οργανισµού της προσθήκης σε όλες τις στάθµες. Ακόλουθα εφαρµόστηκε gunite στο διατηρούµενο κτίσµα, εξωτερικά και εσωτερικά, και κατασκευάστηκε η κεραµοσκεπή και στα δυο κελύφη. Οι εργασίες που ακολούθησαν είναι όλες εκείνες που προβλέπονται για την αποπεράτωση ενός οικοδοµικού έργου. Τοίχοι πλήρωσης, επιχρίσµατα, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, διαµορφώσεις, κουφώµατα, δάπεδα, ξυλουργικά κλπ. Πριν από τους χρωµατισµούς εφαρµόστηκαν και τα διακοσµητικά στοιχεία της προσόψεως που αρχικά είχαν διαµορφωθεί κατά τα τραβηχτά επιχρίσµατα. Συµπεράσµατα-Βασικές αρχές Και στα δυο στάδια, µελέτης και κατασκευής του έργου, η δυσκολία αλλά και η καινοτοµία έγκειται στην προσπάθεια διατήρησης, ανάδειξης και ενσωµάτωσης ενός παλαιού κελύφους σε ένα νέο σύνολο µε χρήση που απαιτεί σύγχρονες οπτικές, ακόµα και αν οι αξίες που φέρει µπορεί να ήταν προφανείς, όχι όµως επισήµως αναγνωρισµένες. Οι λύσεις που εφαρµόστηκαν συνεκτιµήθηκαν προφανώς βάσει του οικονοµικού κόστους, αλλά και της σηµαντικότητας των στοιχείων που απωλέσθηκαν έναντι εκείνων που διασώθηκαν µε βάση την ιεράρχηση της αξίας που καθένα από αυτά έφερε.(αναφερόµαστε στις εκτεταµένες καθαιρέσεις στοιχείων και στην χρήση του οπλισµένου σκυροδέµατος που είναι µία επέµβαση µη αναστρέψιµη κοκ). Τελικά σηµασία είχε η επανένταξη του παλιού κελύφους στον αστικό ιστό, αλλά και στον κοινωνικό µέσω της χρήσης του, και η ισότιµη συνύπαρξή του οργανικά µε το νέο, στο βαθµό που αυτο επιτεύχθηκε (εικόνα 7).

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανέλαβε την υλοποίηση της πράξης «Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΓΑΛΕΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ERNST ΖILLER ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για. ιατηρητέες Οικοδοµές

Εγχειρίδιο για. ιατηρητέες Οικοδοµές Εγχειρίδιο για ιατηρητέες Οικοδοµές ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Εισαγωγή...3 2. ιαδικασίες διατήρησης/συντήρησης παραδοσιακών οικοδοµών...5 3. Οικονοµικά κίνητρα για διατηρητέες οικοδοµές...8 4. Παράρτηµα 1

Διαβάστε περισσότερα

1 Νίκος Λιανός, αρχιτέκτων, Επ. Καθηγητής ΤΑΜ- ΠΘ. Μορφολογικά χαρακτηριστικά των κτηρίων της παλιάς πόλης της Ξάνθης. Ο πολεοδοµικός ιστός της πόλης: µια σύντοµη µορφολογική προσέγγιση. Η πρώτη φάση οικοδόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ά ΜΕΡΟΣ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ά     ΜΕΡΟΣ Β Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TA ΝΕΟΚΛΑΣΙΚA ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚEΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚEΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚEΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 18, 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η συλλογή των παιδικών παιχνιδιών και βιβλίων του Χρήστου Μπουλώτη παραχωρήθηκε στον

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων 1 1 Εισαγωγή (1) Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πόλεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Αειφορία στο Άαλμποργκ της Δανίας, Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ: 1236

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ: 1236 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ: 1236 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Γ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Ζ. ΠΙΤΤΑΚΙ ΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Α. ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομές λαϊκής αρχιτεκτονικής

Οικοδομές λαϊκής αρχιτεκτονικής Εσωτερική αυλή και ηλιακός Η μελέτη για το Πιλοτικό Έργο ακολούθησε τη Μέθοδο RehabiMed για την αποκατάσταση αστικού τοπίου. Αφού έγιναν οι προκαταρκτικές ενέργειες για ενημέρωση και συναίνεση των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτώντας τη χαμένη φυσιογνωμία των ορεινών οικισμών. Μια πρόταση για τον οικισμό του Μετσόβου

Ανακτώντας τη χαμένη φυσιογνωμία των ορεινών οικισμών. Μια πρόταση για τον οικισμό του Μετσόβου Ανακτώντας τη χαμένη φυσιογνωμία των ορεινών οικισμών. Μια πρόταση για τον οικισμό του Μετσόβου Χριστίνα Λέκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λευκοθέα Μάρη, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ελισάβετ Σαρρή, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 541 23 Πληροφορίες: Δρ Μαργαρίτα Βυζαντιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. Πρόλογος. 1. Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική. 2. Σο Αντικείμενο. 2.1 Εισαγωγικά. 2.2 Ιστορικά. 2.3 Γενική Περιγραφή. 2.4 Αναλυτική Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. Πρόλογος. 1. Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική. 2. Σο Αντικείμενο. 2.1 Εισαγωγικά. 2.2 Ιστορικά. 2.3 Γενική Περιγραφή. 2.4 Αναλυτική Περιγραφή 1 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Πρόλογος 1. Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική 2. Σο Αντικείμενο 2.1 Εισαγωγικά 2.2 Ιστορικά 2.3 Γενική Περιγραφή 2.4 Αναλυτική Περιγραφή 3. Διάγνωση 3.1 Αξιολόγηση 3.2 Κατάταξη και αξιολόγηση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 8 ου εξ 2011 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΓΡΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 8 ου εξ 2011 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΓΡΟ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 8 ου εξ 2011 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΓΡΟ Γενικές πληροφορίες_ Αίγινα Στέγαση Η Αίγινα βρίσκεται στη μέση του Σαρωνικού κόλπου. Είναι το κοντινότερο στην Αττική νησί, μέτριο σε μέγεθος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισμός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ:

ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

diplomeeting 2012 πρακτικά επιστηµονικής ηµερίδας ψηφιακή έκδοση

diplomeeting 2012 πρακτικά επιστηµονικής ηµερίδας ψηφιακή έκδοση diplomeeting 2012 πρακτικά επιστηµονικής ψηφιακή ηµερίδας έκδοση Diplomeeting ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. iii 2012 * Πανεπιστήµιο Frederick * Τµήµα Αρχιτεκτονικής ΑναγνωστόπουλοςΓιάννης, Ολοκληρωµένη «Κρητικών» παρέµβαση

Διαβάστε περισσότερα

diplomeeting πρακτικά επιστηµονικής 2012 κατάλογος διπλωµατικών εργασιών ηµερίδας

diplomeeting πρακτικά επιστηµονικής 2012 κατάλογος διπλωµατικών εργασιών ηµερίδας diplomeeting πρακτικά επιστηµονικής 2012 κατάλογος διπλωµατικών εργασιών ηµερίδας επιµέλεια: βύρων λευκωσία, ιωάννου 2013 Diplomeeting ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. iii 2012 * Πανεπιστήµιο Frederick * Τµήµα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανακατασκευή και Επαναχρησιμοποίηση Κτηρίου στην Περιοχή του Μπούργου της Χώρας Νάξου

ΘΕΜΑ. Ανακατασκευή και Επαναχρησιμοποίηση Κτηρίου στην Περιοχή του Μπούργου της Χώρας Νάξου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ανακατασκευή και Επαναχρησιμοποίηση Κτηρίου στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων 1 1 Εισαγωγή (1) Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πόλεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Αειφορία στο Άαλμποργκ της Δανίας, Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

...Η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς είναι ευθύνη όλων µας και για την εφαρµογή της θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η συνέχεια της υφιστάµενης

...Η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς είναι ευθύνη όλων µας και για την εφαρµογή της θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η συνέχεια της υφιστάµενης 2 ...Η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς είναι ευθύνη όλων µας και για την εφαρµογή της θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η συνέχεια της υφιστάµενης κοινωνικής και φυσικής πραγµατικότητας στις κοινότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών. Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας. Μονάδων Φιλοξενίας

Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών. Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας. Μονάδων Φιλοξενίας Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας Μονάδων Φιλοξενίας Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Σέρρες Σεπτέμβριος 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα