ΕΠΙΠΕ Ο ΣΠΟΥ ΩΝ, ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΠΕ Ο ΣΠΟΥ ΩΝ, ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ"

Transcript

1 Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 6 ν. 3094/2003) ΕΠΙΠΕ Ο ΣΠΟΥ ΩΝ, ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ (Αναφορές υπ αρ. πρωτ & 12417/2007, πόρισµα της ) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Ανδρέας Τάκης Μιχάλης Τσαπόγας ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

2 2 Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέδωσε πόρισµα για το επίπεδο σπουδών της «Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης» (ΕΠΑΘ), η οποία εκπαιδεύει µειονοτικούς µουσουλµάνους δασκάλους αλλά το πτυχίο της δεν µπορεί να αξιοποιηθεί για διορισµό σε άλλη δηµόσια θέση πλην της πρωτοβάθµιας µειονοτικής εκπαίδευσης. Κατά την ίδρυσή της η ΕΠΑΘ ήταν τυπικά και ουσιαστικά ισότιµη προς τις κοινές Παιδαγωγικές Ακαδηµίες, σταδιακά όµως εκείνες µεν αναβαθµίσθηκαν ως προς τη διάρκεια και το περιεχόµενο σπουδών, στους δε παλαιούς πτυχιούχους αυτών παρασχέθηκε η δυνατότητα εξοµοίωσης. Το Υπουργείο Παιδείας αρνήθηκε να υπαγάγει τους πτυχιούχους ΕΠΑΘ στη διαδικασία εξοµοίωσης, επικαλούµενο τον «ειδικό χαρακτήρα» της σχολής. Το Υπουργείο Εσωτερικών, παραλείποντας να απαντήσει εγκαίρως σε σχετικά ερωτήµατα δήµων της Θράκης, συντέλεσε στην απώλεια θέσεων εργασίας πτυχιούχων ΕΠΑΘ, οι οποίοι απασχολούνταν επί χρόνια σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Έτσι η πολιτεία εµφανίζεται ανακόλουθη όχι µόνον απέναντι στους συγκεκριµένους πτυχιούχους, αλλ εµµέσως ακόµη και απέναντι στην ίδια τη µειονοτική εκπαίδευση, καθόσον έχει καθηλώσει τους δασκάλους της σε επίπεδο κατάρτισης κατώτερο από εκείνο των λοιπών λειτουργών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Επί πλέον, εγκλωβισµένοι σε έναν αδιαβάθµητο τίτλο σπουδών ακριβώς εξ αιτίας της ιδιότητάς τους ως µελών της µειονότητας, οι δάσκαλοι αυτοί στερούνται κάθε δυνατότητας «επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού». Το γεγονός αυτό απολήγει εξ αντικειµένου σε άνιση µεταχείριση λόγω εθνοτικής καταγωγής ή θρησκεύµατος (µε την έννοια του νόµου 3304/2005), ακόµη και αν αυτό δεν φαίνεται να ήταν στις προθέσεις κάποιου κρατικού οργάνου ή αρχής. ιαπιστώνοντας τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε στο µεν Υπουργείο Παιδείας τη λήψη µέτρων ακαδηµαϊκής εξοµοίωσης των παλαιών πτυχιούχων ΕΠΑΘ, στο δε Υπουργείο Εσωτερικών την ίδρυση προσωποπαγών θέσεων για την αποκατάσταση όσων πτυχιούχων ΕΠΑΘ έχασαν τις θέσεις εργασίας τους σε ΚΕΠ της Θράκης λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης των οικείων δήµων. ΠΟΡΙΣΜΑ υπ αρ. πρωτ / / Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του σύµφωνα µε τα άρθρα 3 & 4 ν. 3094/2003, έλαβε τις από (αρ. πρωτ ) και από (αρ. πρωτ ) αναφορές πτυχιούχων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης, σχετικά µε την ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική διαβάθµιση του εν λόγω πτυχίου τους. 1. Εξέλιξη των προκηρύξεων και εκ των υστέρων αποκλεισµός των πτυχιούχων ΕΠΑΘ Το ζήτηµα τέθηκε αρχικώς σε σχέση µε µιά δευτερογενή παράµετρο αυτού, δηλαδή την αδυναµία αξιοποίησης του πτυχίου ΕΠΑΘ για διορισµό σε οποιαδήποτε άλλη δηµόσια θέση πλην της

3 3 πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και συγκεκριµένα τη µη συνεκτίµησή του για κατάληψη θέσεων προσωπικού σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, µάλιστα δε µε αποτέλεσµα την απώλεια θέσεων εργασίας που οι αναφερόµενοι κατείχαν από µακρού ως συµβασιούχοι. Ειδικότερα, ο πρώτος των αναφεροµένων εργαζόταν από πολλών ετών στο ΚΕΠ Κοτύλης, µε αλλεπάλληλες συµβάσεις έργου. Εν όψει επικείµενης προκήρυξης για στελέχωση των ΚΕΠ µε µόνιµο προσωπικό, και δεδοµένου ότι περισσότερα µέλη της µειονότητας διαθέτουν πτυχίο ΕΠΑΘ παρά πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, η Κοινότητα Κοτύλης απηύθυνε εγκαίρως έγγραφο (υπ αρ. πρωτ. 344/ ) στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας διευκρινίσεις ως προς την κατηγορία των νέων θέσεων σε συνδυασµό µε τη διαβάθµιση του επίµαχου πτυχίου. Ελλείψει απάντησης, η Κοινότητα ενέταξε τις εν λόγω θέσεις στην κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, συνάγοντας ερµηνευτικά από τα άρθρα ν. 1566/85 («στον κλάδο δασκάλων ΑΤ κατηγορίας απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικού τµήµατος ΑΕΙ ή παιδαγωγικής ακαδηµίας») και ιδίως 42 1 ν. 2413/96 («συνιστάται κλάδος γραµµατέων ΠΕ κατηγορίας ως ειδικό τυπικό προσόν διορισµού ορίζεται το πτυχίο της ΕΠΑΘ») ότι το πτυχίο ΕΠΑΘ αποτελεί επαρκές προσόν για την κατηγορία αυτή. Τέλος, το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (απόφαση υπ αρ. 1763/ ), ασκώντας αυτεπάγγελτο έλεγχο νοµιµότητας, διέγραψε τον αναφερόµενο και άλλους πέντε συνυποψηφίους του από τον πίνακα διοριστέων, εκτιµώντας ότι το πτυχίο ΕΠΑΘ «δεν δύναται να ληφθεί υπόψη ως ισότιµος τίτλος Τµήµατος ΑΕΙ, δοθέντος ότι: α. σύµφωνα µε το β.δ. 31/69, αποκλειστικός σκοπός της Ακαδηµίας αυτής είναι η µόρφωση των ηµεδαπών Μουσουλµάνων δασκάλων, β. οι απόφοιτοι της ΕΠΑΘ δεν δύνανται να µετέχουν της διαδικασίας εξοµοίωσης λόγω του ειδικού χαρακτήρα της συγκεκριµένης σχολής, γ. το επιχείρηµα περί κατάταξης στην κατηγορία ΠΕ αφορά αποκλειστικά στο εκπαιδευτικό προσωπικό των µειονοτικών δηµοτικών σχολείων και δεν δύναται να τύχει γενικής εφαρµογής για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα». Αντίστοιχη υπήρξε η εξέλιξη σε σχέση µε τον δεύτερο των αναφεροµένων, ο οποίος απασχολείται από πενταετίας στο ΚΕΠ Σουφλίου: ο προσωρινός πίνακας επιτυχόντων που εξέδωσε ο ήµος συµπεριλάµβανε αυτόν ως επιτυχόντα σε θέση κατηγορίας ΠΕ, ενώ τότε ο ίδιος διέθετε ακόµη χρονικό περιθώριο υποβολής υποψηφιότητας σε θέση Ε αν τυχόν τελούσε εν γνώσει του κωλύµατος. Στη συνέχεια όµως αποκλείσθηκε κατά το στάδιο ελέγχου νοµιµότητας από το ΑΣΕΠ, όταν πλέον δεν ήταν καν δυνατή η αναστροφή των κινήσεων που είχαν προηγηθεί. 2. Αδυναµία πρόσληψης πτυχιούχων ΕΠΑΘ σε θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Επιφυλασσόµενος να λάβει θέση επί της ακαδηµαϊκής ή επαγγελµατικής διαβάθµισης του πτυχίου ΕΠΑΘ, ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε κατ αρχήν στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας ενηµέρωση για τα τυπικά προσόντα των επίµαχων θέσεων εργασίας και παρατηρώντας ότι τουλάχιστον η Κοινότητα Κοτύλης είχε εγκαίρως θέσει το θέµα ενώπιον του Υπουργείου, οπότε η επιλογή της υπέρ της ένταξης των θέσεων στην κατηγορία ΠΕ µπορεί ν αποδοθεί στην έλλειψη ενηµέρωσης από πλευράς κεντρικής διοίκησης. Από τα απαντητικά έγγραφα του Υπουργείου (υπ αρ. πρωτ. Φ.4/264/19620/ ιεύθυνσης Οργ.-Λειτ. ΚΕΠ & Φ.13/207/20678/ ιεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης), προκύπτει µε απόλυτο τρόπο ότι το πτυχίο ΕΠΑΘ δεν αναγνωρίζεται ως ισότιµο προς τίτλο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η κατάσταση αυτή, κατά τη ιεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης, εµφανίζεται ως αυτονόητη συνέπεια του γεγονότος ότι η ΕΠΑΘ, κατά το ιδρυτικό αυτής β.δ. 31/1969, έχει ως «αποκλειστικό σκοπό» την επιµόρφωση µειονοτικών διδασκάλων, και µάλιστα επισηµαίνεται ότι, εν όψει του επιπέδου και της (διετούς) διάρκειας σπουδών, ενδεχόµενη ισοτίµηση προς πτυχίο ΑΕΙ «θα προσέκρουε στη συνταγµατική αρχή της ισότητας και της αξιοκρατίας». Εποµένως, οι εν λόγω πτυχιούχοι εντάσσονται στην κατηγορία ΠΕ µόνο κατ

4 4 εξαίρεση, βάσει ειδικών ρυθµίσεων που διέπουν το διδακτικό (άρθρο 13 ν. 1566/85) και γραµµατειακό (άρθρο 42 ν. 2413/96) προσωπικό της µειονοτικής εκπαίδευσης. Επί πλέον, στους πτυχιούχους ΕΠΑΘ δεν παρασχέθηκε µεταβατική δυνατότητα εξοµοίωσης µε πτυχιούχους ΑΕΙ, καθ όσον, πάντοτε κατά την άποψη της διοίκησης, η σχετική ρύθµιση του π.δ. 130/90 αφορούσε µόνο τους πτυχιούχους των κοινών (µη µειονοτικών) Παιδαγωγικών Ακαδηµιών, και όχι εκείνους της ΕΠΑΘ «λόγω του ειδικού χαρακτήρα της συγκεκριµένης σχολής». Τέλος, ως προς την εκκρεµότητα ερωτηµάτων από τους δήµους, αρµόδιους για τη διαβάθµιση των υπό προκήρυξη θέσεων, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε από καιρό λάβει θέση επί του θέµατος, η οποία όµως (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. ΟΑ/Φ.13/82/οικ18594/ ) κοινοποιήθηκε µόνο στο Υπουργείο Παιδείας και στον δήµο που έτυχε να έχει πρώτος υποβάλει σχετικό ερώτηµα. Κατά τα ανωτέρω, η διοίκηση εµφανίζεται αναγκασµένη ν αποκλείει τους πτυχιούχους ΕΠΑΘ από την πρόσβαση σε θέσεις ΠΕ ή ΤΕ: όχι τόσο λόγω του δήθεν «αποκλειστικού σκοπού» της σχολής (επιχείρηµα εµφανώς αλυσιτελές, καθ όσον από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει «αποκλειστικότητα» εντονότερη εκείνης που χαρακτηρίζει όλα τα τµήµατα ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ακόµη και παραγωγικές σχολές, των οποίων όµως το πτυχίο χρησιµοποιείται απρόσκοπτα για αλλοτρίους «σκοπούς»), όσο ελλείψει νοµοθετικής κατοχύρωσης αντίστοιχης διαβάθµισης του πτυχίου τους, ιδίως δε εν όψει του επιπέδου σπουδών της ΕΠΑΘ ως ενός πραγµατικού δεδοµένου που παρεµποδίζει τη συµβατική αναβάθµιση. 3. Προκήρυξη των θέσεων σε αναντιστοιχία προς τα προσόντα των υπηρετούντων Ωστόσο, στις προκείµενες περιπτώσεις υπήρχε εξ αρχής η δυνατότητα υποψηφιότητας στην κατηγορία Ε, αν οι δήµοι γνώριζαν το κώλυµα διαβάθµισης του πτυχίου, η ευκαιρία δε αυτή φέρεται ν απωλέσθη µε ευθύνη του Υπουργείου, το οποίο ουδέποτε είχε κοινολογήσει τη θέση του στους δήµους. Απαντώντας στην επισήµανση αυτή, το Υπουργείο (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. ΟΑ/Φ.13/229/29755/ ) εστιάζει στο ότι οι συγκεκριµένες προκηρύξεις συντάχθηκαν «µε γνώµονα τις πραγµατικές υπηρεσιακές ανάγκες των ΚΕΠ», αφού προηγουµένως «ζητήθηκε από τους οικείους ΟΤΑ να ενηµερώσουν σχετικά µε τα τυπικά προσόντα των εργαζοµένων στα ΚΕΠ». Έτσι, η ευθύνη για τη σύσταση των θέσεων αυτών στην κατηγορία ΠΕ (αντί της Ε, όπου επίσης ήταν δυνατό να προκηρυχθούν θέσεις) επιρρίπτεται καθ ολοκληρίαν στους δήµους («µε µέριµνα της Κοινότητας Κοτύλης και του ήµου Σουφλίου έγινε η συλλογή και αποστολή των στοιχείων, τα οποία αποτυπώθηκαν στην απόφαση για την σύσταση των αντίστοιχων θέσεων κατηγορίας ΠΕ»), οι οποίοι, είτε από άγνοια νόµου είτε από πρόθεση διευκόλυνσης των µειονοτικών δηµοτών τους προκειµένου να εξασφαλίσουν θέσεις ανώτερες εκείνων τις οποίες εδικαιούντο, προκάλεσαν την έκδοση προκηρύξεων αναντίστοιχων προς τα πραγµατικά προσόντα των ήδη υπηρετούντων. Τέλος, ειδικά σε σχέση µε το ανωτέρω αναπάντητο ερώτηµα της Κοινότητας Κοτύλης, το Υπουργείο αποποιείται κάθε ευθύνη ισχυριζόµενο ότι το έγγραφο εκείνο «δεν αφορούσε το ζήτηµα της διαβάθµισης του εν λόγω τίτλου σπουδών, αλλά την επαναπροκήρυξη των σχετικών θέσεων στην κατηγορία Ε, αφού τόσο η Κοινότητα όσο και οι ίδιοι οι ενδιαφερόµενοι γνώριζαν την αδυναµία διεκδίκησης διοικητικών θέσεων στο δηµόσιο». Ωστόσο, όπως προκύπτει από το επίµαχο έγγραφο, η Κοινότητα παρακαλούσε απεγνωσµένα «για την εξέταση του θέµατος και τυχόν λάθους για τη διόρθωση και επαναπροκήρυξη των θέσεων», σε χρονική στιγµή κατά την οποία ήταν ακόµη εφικτή η διακοπή της διαδικασίας και

5 5 επανέναρξή της µε αναδιατύπωση των προδιαγραφών ούτως ώστε να συµβαδίζουν προς τα προσόντα των µειονοτικών υποψηφίων, ενώ η παντελής έλλειψη αντίδρασης από πλευράς Υπουργείου επέτρεψε την ολοκλήρωση της διαδικασίας µέχρι σηµείου πέραν του οποίου δεν παρίσταται πλέον δυνατή η διόρθωση του αρχικού λάθους. Έτσι, ο Συνήγορος του Πολίτη εµµένει στη διαπίστωση ευθύνης του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διαδικαστική αταξία που κατέληξε στην απώλεια των συγκεκριµένων θέσεων εργασίας. 4. Το επίπεδο του πτυχίου ΕΠΑΘ ως µείζον πρόβληµα της µειονοτικής εκπαίδευσης Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει προβλήµατα που προσλαµβάνουν έκταση κατά πολύ ευρύτερη εκείνης η οποία είχε αρχικώς διαφανεί σε σχέση µε το αίτηµα των αναφεροµένων. Ειδικότερα, η αδυναµία αξιοποίησης του πτυχίου ΕΠΑΘ για διορισµό σε οποιαδήποτε άλλη δηµόσια θέση πλην της µειονοτικής εκπαίδευσης, έχει ως απώτερη αιτία τη διαχρονική παράλειψη αναβάθµισης του επιπέδου της σχολής, η οποία κατά τη στιγµή της ίδρυσής της (β.δ. 31/69) ήταν τυπικά και ουσιαστικά ισότιµη προς τις διετούς (τότε) φοιτήσεως κοινές Παιδαγωγικές Ακαδηµίες, σταδιακά όµως εκείνες µεν αναβαθµίσθηκαν ως προς τη διάρκεια και το περιεχόµενο σπουδών, στους δε παλαιούς πτυχιούχους αυτών παρασχέθηκε (π.δ. 130/90) η δυνατότητα εξοµοίωσης πτυχίου µε παρακολούθηση ειδικών µαθηµάτων. Η ΕΠΑΘ είχε πράγµατι ιδρυθεί µε σκοπό την επιµόρφωση των µειονοτικών µουσουλµάνων δασκάλων, πλην όµως αυτός ο «ειδικός χαρακτήρας» της δεν επαρκεί προς αιτιολόγηση του αποκλεισµού των πτυχιούχων της από τη ρύθµιση περί εξοµοίωσης, καθ όσον ο καθορισµός «σκοπού» στο ιδρυτικό νοµοθέτηµα µιάς σχολής δεν συνιστά άνευ άλλου τινός αποκλειστικότητα της αντίστοιχης επαγγελµατικής διεξόδου: κάθε τµήµα ΑΕΙ διαθέτει ως «σκοπό» την εκπαίδευση επιστηµόνων του οικείου κλάδου, χωρίς αυτό ν αποστερεί τους πτυχιούχους από την αναβάθµιση του µορφωτικού τους επιπέδου ή την επαγγελµατική στροφή σε ασυναφή προσανατολισµό. Εν προκειµένω, η εµµονή της διοίκησης στη διακριτική αυτή µεταχείριση (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. ΟΑ/Φ.13/82/οικ18595/ : «οι πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών διετούς φοίτησης µπορούν να πετύχουν την εξοµοίωσή τους προς πτυχιούχους ΑΕΙ ωστόσο οι απόφοιτοι της ΕΠΑΘ δεν µπορούν να συµµετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία εξοµοίωσης, λόγω του ειδικού χαρακτήρα της συγκεκριµένης σχολής») αιτιολογείται µε αναγωγή σε ανακριβές νοµικό δεδοµένο: ο περιώνυµος «ειδικός χαρακτήρας» της ΕΠΑΘ ήταν πράγµατι ειδικός µόνον ως προς την προέλευση των φοιτητών και τον χώρο απασχόλησης των πτυχιούχων, ενώ αντιθέτως, ως προς το γνωστικό αντικείµενο και τη φύση του προσδοκωµένου επαγγέλµατος, η ΕΠΑΘ είχε τον ίδιον ακριβώς «χαρακτήρα» µε τις λοιπές Παιδαγωγικές Ακαδηµίες. Μεγαλύτερη σηµασία προσλαµβάνει εκ των πραγµάτων το γεγονός ότι, βάσει «ευµενούς» ερµηνείας της οποίας έτυχαν οι σχετικές διατάξεις του προσοντολογίου των εκπαιδευτικών (άρθρο 13 ν. 1566/85), παρέµεινε απρόσκοπτος ο διορισµός των πτυχιούχων ΕΠΑΘ στη µειονοτική εκπαίδευση, και µάλιστα στην κατηγορία ΠΕ, ως εξαίρεση από τον νέο γενικό κανόνα περί πρόσληψης (µόνο) πτυχιούχων ΑΕΙ. Κατ αποτέλεσµα, σε ουδένα πτυχιούχο ΕΠΑΘ παρασχέθηκε το παραµικρό κίνητρο προκειµένου να θέσει θέµα αναβάθµισης του πτυχίου του (µε υπαγωγή στη διαδικασία εξοµοίωσης) και να διεκδικήσει αυτήν διά της διοικητικής, της δικαστικής, της συνδικαλιστικής ή ακόµη και της πολιτικής οδού. Έτσι, όµως, η πολιτεία εµφανίζεται ανακόλουθη όχι µόνον απέναντι στους πτυχιούχους ΕΠΑΘ, αλλ εµµέσως ακόµη και απέναντι στην ίδια τη µειονοτική εκπαίδευση, καθ όσον ανέχεται την καθήλωση των στελεχών της σε επίπεδο κατάρτισης κατά πολύ κατώτερο εκείνου το οποίο επιφυλάσσει στα λοιπά στελέχη της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (που είναι ήδη πτυχιούχοι ΑΕΙ ή έστω εξοµοιωθέντες).

6 6 5. Αναβάθµιση πτυχίου ΕΠΑΘ και δυνατότητα πρόσληψης κατ εξαίρεσιν Ενώ, κατά τα ανωτέρω, παρέµεινε απρόσκοπτος ο διορισµός πτυχιούχων ΕΠΑΘ στη µειονοτική εκπαίδευση παρά την απόκλιση του πτυχίου τους, ατελές βήµα προς την κατεύθυνση της αναβάθµισης συντελέσθηκε µε το άρθρο 2 2 ν. 2341/95, το οποίο παρέσχε σ αυτούς τη δυνατότητα να κατατάσσονται δι εξετάσεων σε ορισµένα τµήµατα ΑΕΙ (όχι όµως παιδαγωγικής) ή ΤΕΙ κατ «ανάλογη» εφαρµογή των διατάξεων που διείπαν «την κατάταξη πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών» (άρθρο 3 υ.α. Φ.2/Β3/426/ ). Η εξαιρετική αυτή δυνατότητα, όµως, δεν µετέβαλε το κενό ακαδηµαϊκής διαβάθµισης αυτού καθ εαυτό του πτυχίου. Ζήτηµα αυτοτελούς επαγγελµατικής διαβάθµισης του πτυχίου ΕΠΑΘ τέθηκε µόνον όποτε κάποιοι εκ των κατόχων του επέλεξαν άλλες επαγγελµατικές διεξόδους, διαπιστώνοντας ότι εκείνες παρέµεναν ερµητικά κλειστές. Στην ειδική περίπτωση των θέσεων ΠΕ διοικητικού προσωπικού των µειονοτικών σχολείων, ο νοµοθέτης παρενέβη και επεξέτεινε, µε ρητή ρύθµιση (άρθρο 42 1 ν. 2413/96), την ισχύ του πτυχίου ΕΠΑΘ ως τυπικού προσόντος για την κατάληψη αυτών, παρά το γεγονός ότι ούτε κι αυτές αντιστοιχούσαν στον νοµοθετηµένο «σκοπό» της ΕΠΑΘ. Προκύπτει, εποµένως, ότι ο νοµοθέτης, αντί οποιασδήποτε γενικής διαβάθµισης (έστω και µόνον ως ΤΕ), προτίµησε την εµβαλωµατική και περιπτωσιολογική διεύρυνση της κατ εξαίρεση πρόσληψης των πτυχιούχων ΕΠΑΘ ως ΠΕ, σε θέσεις για τις οποίες κρίθηκε σκόπιµη η ενίσχυση µειονοτικών υποψηφίων, ούτως ώστε αφ ενός οι νέες αυτές διοικητικές θέσεις να στελεχωθούν από τους κόλπους της µειονότητας, αφ ετέρου ν αναβληθεί ή ν απορροφηθεί κάθε ενδεχόµενη δυσαρέσκεια για το διατηρούµενο χαµηλό επίπεδο σπουδών των µειονοτικών δασκάλων. Ωστόσο, η περιπτωσιολογική αναγόρευση των πτυχιούχων ΕΠΑΘ σε υπαλλήλους ΠΕ: όχι µόνο δεν είναι δυνατό να εκληφθεί ως ευµενής µεταχείριση, αλλ αντιθέτως περιάγει αυτούς σε καθεστώς οµηρείας και ελεγχόµενου επαγγελµατικού προσανατολισµού, καθ όσον, αντί της γνήσιας αναβάθµισης του επιπέδου τους και της συνακόλουθης πλήρους ελευθερίας επιλογών, τους υποχρεώνει σε διηνεκή επαιτεία ειδικών νοµοθετικών εξαιρέσεων. Ανάλογη ειδική εξαίρεση θα µπορούσε να έχει προβλεφθεί και για τις θέσεις ΠΕ των ΚΕΠ, για τις οποίες οµοίως συντρέχει ανάγκη οικειότητας και ευχερούς επαφής µε τους χρήστες των αντιστοίχων υπηρεσιών. εν είναι, άλλωστε, τυχαίο το ότι, και στις δύο περιπτώσεις που τέθηκαν υπ όψη του Συνηγόρου του Πολίτη, οι οικείοι δήµοι προσπάθησαν (συντελώντας, εµµέσως, στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα) να διευκολύνουν τους µειονοτικούς υποψηφίους, ιδίως δε η Κοινότητα Κοτύλης που ρητώς (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. 344/ ) επικαλείται το οµόθυµο σχετικό ενδιαφέρον των ιδίων των δηµοτών («οι κάτοικοι είναι τόσο ικανοποιηµένοι από την απόδοση των υπαλλήλων του ΚΕΠ που σε καθηµερινή βάση ρωτάνε το αν θα µείνουν ή θα φύγουν»). Αντί ειδικής ευµενούς ρύθµισης προτιµήθηκε, όµως, η κοινή διαδικασία προκήρυξης (εναλλακτικώς ως ΠΕ ή Ε), της οποίας η εφαρµογή θα ήταν εύλογη µόνον αν είχε προηγηθεί πλήρης ενηµέρωση των ΟΤΑ και των µειονοτικών υποψηφίων: ελλείψει αυτής της ενηµέρωσης, οι θέσεις (τουλάχιστον στους δύο αυτούς ΟΤΑ) προκηρύχθηκαν εκ πλάνης στην κατηγορία ΠΕ, ήδη δε, µετά τον έλεγχο νοµιµότητας από το ΑΣΕΠ, κατελήφθησαν οριστικώς από άλλους υποψηφίους. Η εξέλιξη αυτή, αφ εαυτής δυσµενής καθ όσον αποκλίνει από την εγνωσµένη πρόθεση του νοµοθέτη για τακτοποίηση των ήδη υπηρετούντων, καθίσταται ακόµη περισσότερο προβληµατική αν τυχόν όλοι ή οι περισσότεροι τελικώς επιλεγέντες, έστω και χωρίς αυτό ν ανάγεται σε ηθεληµένη επιλογή της διοίκησης, δεν ανήκουν καν στη µουσουλµανική µειονότητα: εν όψει της

7 7 φύσης των παρεχοµένων από τα ΚΕΠ υπηρεσιών, η πολιτεία θα ήταν εύλογο να έχει εξ αρχής επιδιώξει το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή την κατά προτεραιότητα, ίσως δε (σε αµιγείς µειονοτικούς οικισµούς) και κατ αποκλειστικότητα, στελέχωση αυτών µε υπαλλήλους τουλάχιστον γλωσσικά (αν όχι και πολιτισµικά) οικείους προς τους εξυπηρετούµενους πολίτες, προϋπόθεση την οποία θα µπορούσαν να καλύψουν και τουρκοµαθείς έλληνες ή ευρωπαίοι πολίτες που δεν ανήκουν κατ ανάγκην στη µειονότητα. 6. Προοπτικές της «Νέας ΕΠΑΘ» Παράλληλα προς την αναζήτηση των απόψεων του Υπουργείου Εσωτερικών ως προς τις δυνατότητες επανόρθωσης του προβλήµατος που ανέκυψε σε σχέση µε τις συγκεκριµένες προκηρύξεις, ο Συνήγορος του Πολίτη στράφηκε και προς το Υπουργείο Παιδείας, εκθέτοντας τον προβληµατισµό του ως προς το γενικότερο ζήτηµα του επιπέδου της ΕΠΑΘ. Απαντώντας, το Υπουργείο Παιδείας (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. ΑΣ131/14235/Ζ2/ ) πληροφορεί ότι «προχωρά ήδη σε συγκρότηση επιτροπής, που θα επεξεργαστεί το νοµοθετικό πλαίσιο της Νέας ΕΠΑΘ», οπότε «το ζήτηµα της αναβάθµισης του επιπέδου σπουδών θα εξεταστεί άµεσα». Η ευπρόσδεκτη αυτή προθυµία καταδεικνύει γνώση της ανακολουθίας που συνίσταται στην απόκλιση του επιπέδου των µειονοτικών δασκάλων από τα γενικώς ισχύοντα, και αναδοχή της ευθύνης για ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας. Πράγµατι, η λύση του προβλήµατος αυτού δεν θα ήταν δυνατό να επέλθει παρά µόνο νοµοθετικά, είτε µε ίδρυση νέας σχολής (αυτοτελούς ή στο πλαίσιο ΑΕΙ), είτε µε διάχυση των µειονοτικών φοιτητών παιδαγωγικής στα υπάρχοντα τµήµατα ΑΕΙ και κατάλληλο εµπλουτισµό των οικείων προγραµµάτων σπουδών µε ειδικές κατευθύνσεις ή επιλεγόµενα µαθήµατα. Στο πλαίσιο οιασδήποτε νέας ρύθµισης, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να εξετασθούν και οι δυνατότητες εξοµοίωσης των ήδη πτυχιούχων ΕΠΑΘ. Βέβαια, η τελευταία αυτή απάντηση καταλείπει ασχολίαστη τη σηµερινή άποψη του Υπουργείου ως προς την υποτιθέµενη αδυναµία υπαγωγής των πτυχιούχων ΕΠΑΘ στη διαδικασία εξοµοίωσης του π.δ. 130/90 µε συµµετοχή σε συµπληρωµατικά προγράµµατα σπουδών. Ωστόσο ο Συνήγορος του Πολίτη, αν και ρητώς (ανωτέρω υπό 4.) αµφισβητεί τη βασιµότητα της άποψης αυτής, δεν θα ήταν δυνατό να επιµείνει περαιτέρω σε ένα ζήτηµα το οποίο: εκφεύγει του αντικειµένου των επίµαχων αναφορών το οποίο περιοριζόταν στη διαβάθµιση του συγκεκριµένου τίτλου σπουδών ως έχει, δεν µας είναι καν γνωστό αν είχε ποτέ ανακύψει στο παρελθόν (δεδοµένου ότι, όπως ανωτέρω αναπτύχθηκε, οι πτυχιούχοι ΕΠΑΘ δεν διέθεταν κίνητρο για υποβολή αίτησης εξοµοίωσης), ενώ αλυσιτελώς θα ετίθετο σε εποχή κατά την οποίαν, ούτως ή άλλως, τα σχετικά συµπληρωµατικά προγράµµατα σπουδών έχουν από µακρού ολοκληρωθεί µε την απορρόφηση όλων των πτυχιούχων παλαιών Παιδαγωγικών Ακαδηµιών πλην ΕΠΑΘ. 7. Προβληµατισµοί υπό το πρίσµα της αρχής της ίσης µεταχείρισης Τόσο το γενικό ζήτηµα του επιπέδου σπουδών της ΕΠΑΘ ως προς την αντανάκλασή του στην παρεχόµενη µειονοτική εκπαίδευση αλλά και στα επαγγελµατικά εφόδια των ίδιων των πτυχιούχων της ΕΠΑΘ, όσο και το ειδικό ζήτηµα της ένταξης στη διαδικασία διορισµού µονίµου προσωπικού, πρέπει να επανεκτιµηθούν υπό το πρίσµα της αρχής της ίσης µεταχείρισης κατ ενσωµάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών 2000/43/ΕΚ & 2000/78/ΕΚ, είτε το διαφοροποιητικό στοιχείο (η ιδιότητα του µέλους της µειονότητας) υπαχθεί στην κατηγορία της «εθνοτικής καταγωγής» (κεφάλαιο β του ν. 3304/2005, άρθρα 3 περίπτ. β & 4 1: «συντρέχει έµµεση διάκριση, όταν µία εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική µπορεί να θέσει πρόσωπα ορισµένης φυλετικής ή εθνοτικής

8 8 καταγωγής σε µειονεκτική θέση συγκριτικά µε άλλα πρόσωπα, εκτός εάν δικαιολογείται αντικειµενικά από έναν θεµιτό σκοπό και τα µέσα επίτευξής του είναι πρόσφορα και αναγκαία. οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται όσον αφορά: α. τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, β. την πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελµατικού προσανατολισµού και επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού, ζ. την εκπαίδευση»), είτε στην έννοια των «θρησκευτικών πεποιθήσεων» (κεφάλαιο γ του ν. 3304/2005, άρθρα 7 1 περίπτ. α & 8 1: «προκειµένου για διακρίσεις λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων συντρέχει έµµεση διάκριση, όταν µια φαινοµενικά ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική µπορεί να θέσει πρόσωπα ορισµένων θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων σε µειονεκτική θέση συγκριτικά µε άλλα πρόσωπα. η κατά τον παρόντα νόµο αρχή της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων εφαρµόζεται όσον αφορά: α. τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης,, β. την πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελµατικού προσανατολισµού και επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού»). Ειδικότερα, όσον αφορά το επίπεδο σπουδών της ΕΠΑΘ και τις επιπτώσεις του στο επίπεδο της µειονοτικής εκπαίδευσης, είναι πρόδηλο το ζήτηµα που εγείρει προβληµατισµό υπό το πρίσµα της ίσης µεταχείρισης, καθ όσον οι µαθητές-µέλη της µειονότητας, εφ όσον φοιτούν σε σχολεία στελεχωµένα µε πτυχιούχους µειωµένων προσόντων, τίθενται εξ αντικειµένου σε µειονεκτική θέση απέναντι στους πλειονοτικούς συνοµηλίκους τους ως προς την παρεχόµενη εκπαίδευση. Από πολλές πλευρές, µάλιστα, εκτιµάται ότι η διαπιστούµενη διαρροή µαθητών από τα µειονοτικά σχολεία οφείλεται, µεταξύ άλλων, και στη σχετική δυσµενή αξιολόγηση, από τους ίδιους τους γονείς και µαθητές, των εκπαιδευτικών υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν τα σχολεία αυτά: σε κάθε περίπτωση, οι µαθητές τίθενται προ του δυσχερούς διλήµµατος ανάµεσα σε µιάν εκπαίδευση ξένη προς τις γλωσσικές και πολιτισµικές τους καταβολές ή σε µιάν εκπαίδευση χαµηλού επιπέδου. Όσον αφορά τη φοίτηση στην ΕΠΑΘ (ή σε οιοδήποτε διάδοχο σχήµα), ο ρητός περιορισµός του σκοπού της στην εκπαίδευση προσώπων συγκεκριµένου θρησκεύµατος ή εθνικής/γεωγραφικής καταγωγής αποτελούσε µεν κατά τον χρόνο θέσπισής του αντικείµενο απεριόριστης διακριτικής ευχέρειας του νοµοθέτη, ήδη όµως υπό το πρίσµα υπερεθνικών ρυθµίσεων απαιτεί εξειδικευµένη αιτιολογία, καθ όσον αφ ενός αποκλείει την πρόσβαση µη µειονοτικών υποψηφίων στην εν λόγω εκπαιδευτική µονάδα και στις αντίστοιχες θέσεις εργασίας, αφ ετέρου δηµιουργεί συνθήκες υπό τις οποίες τα ενδιαφερόµενα για παιδαγωγικές σπουδές µέλη της µειονότητας στρέφονται κατ έµµεσον εξαναγκασµό σε συγκεκριµένη σταδιοδροµία. Προκειµένου περί εισαγωγής στην επίµαχη κατεύθυνση σπουδών (όπως και αν αυτή διευθετηθεί στο µέλλον) και περί διορισµού στις αντίστοιχες θέσεις δασκάλων, παρίσταται µεν αυτονόητα δικαιολογηµένη η απόλυτη πρόταξη των υποψηφίων που γνωρίζουν άψογα τη γλώσσα και τις πολιτιστικές παραδόσεις των µαθητών τους οποίους θα κληθούν να διδάξουν (κάτι που θα µπορούσε να εξασφαλισθεί µε αυστηρές εξετάσεις, αντίστοιχες εκείνων από τις οποίες διέρχεται ένας ευρωπαίος πτυχιούχος παιδαγωγικής που επιθυµεί να διδάξει σε ελληνικό σχολείο), χρήζει όµως ειδικής αιτιολογίας (πιθανώς ως «θετική δράση» ή «ειδικό µέτρο» υπέρ της µειονότητας, µε την έννοια των άρθρων 6 ή 12 1 ν. 3304/2005) και περίσκεψης η «κοινοτιστική» επιλογή για κάλυψη των θέσεων αυτών κατ αποκλειστικότητα µε υποψηφίους προερχοµένους από τους κόλπους της ίδιας της µειονότητας. Όσον αφορά τη διαβάθµιση της ΕΠΑΘ ως επαγγελµατικό εφόδιο των πτυχιούχων της, το ζήτηµα έχει µεν εξ αρχής λυθεί σε σχέση µε τη συνήθη εργασιακή τους διέξοδο (ως δασκάλων σε µειονοτικά σχολεία), παραµένει όµως άλυτο σε σχέση µε αυτό που ο ίδιος ο ν. 3304/2005 αποκαλεί «επαγγελµατικό αναπροσανατολισµό»: εγκλωβισµένοι στον αδιαβάθµητο αυτόν τίτλο σπουδών (και στις µετέωρες ερµηνευτικές κατασκευές περί δήθεν «αποκλειστικού σκοπού» ή «ειδικού

9 9 χαρακτήρα») ακριβώς εξ αιτίας της ιδιότητάς τους ως µελών της µειονότητας, οι πτυχιούχοι ΕΠΑΘ στερούνται πάσης δυνατότητας «αναπροσανατολισµού», καθ όσον για ν αποκτήσουν εφόδια οιουδήποτε άλλου επαγγέλµατος θα έπρεπε να επιστρέψουν στα θρανία από το σηµείο περάτωσης των λυκειακών τους σπουδών. Όσον αφορά, τέλος, την ένταξη των συγκεκριµένων αναφεροµένων στη διαδικασία διορισµού µονίµου προσωπικού ΚΕΠ, είναι γεγονός ότι κατά τον αρχικό σχεδιασµό διέθεταν τη δυνατότητα τακτοποίησης στην κατηγορία Ε, πλην όµως η δυνατότητα αυτή: αφ ενός, ακόµη και στις περιπτώσεις όπου υλοποιείται, µειονεκτεί εγγενώς σε σχέση µε κάθε αντίστοιχη διέξοδο µη µειονοτικών υποψηφίων, καθ όσον η ένταξη στην κατηγορία Ε εκµηδενίζει τον µεταδευτεροβάθµιο τίτλο αντί να τον αξιοποιεί µε κάποια ενδιάµεση διαβάθµιση ή µε δυνατότητα εξοµοίωσης βάσει συµπληρωµατικών σπουδών, αφ ετέρου, στην προκείµενη περίπτωση, εκ του αποτελέσµατος µαταιώθηκε χωρίς υπαιτιότητα των ιδίων των ενδιαφεροµένων. 8. Συµπεράσµατα Επιστρέφοντας στο κύριο αντικείµενο των δύο αναφορών, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι έχει εξαντλήσει τα περιθώρια της διαµεσολάβησής του. Ειδικότερα: η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων στα ΚΕΠ Κοτύλης και Σουφλίου έχει ολοκληρωθεί, µάλιστα δε µε απόφαση ΑΣΕΠ (άρθρο 3 2 ν. 3094/2003: «στην αρµοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη δεν υπάγονται οι ανεξάρτητες αρχές ως προς την κύρια λειτουργία τους»), οπότε δεν είναι δυνατό να επιδιωχθεί η ανατροπή της (άρθρο 4 3 ν. 3094/2003: «ο Συνήγορος του Πολίτη δεν επιλαµβάνεται περιπτώσεων, κατά τις οποίες η διοικητική ενέργεια έχει γεννήσει δικαιώµατα ή έχει δηµιουργήσει ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ τρίτων που ανατρέπονται µόνο µε δικαστική απόφαση, εκτός εάν προφανώς συντρέχει παρανοµία»), ενώ ενδεχόµενη επαναπροκήρυξη θέσεων κατηγορίας Ε (προς τακτοποίηση των αναφεροµένων) προϋποθέτει την εξ αρχής ίδρυση αυτών ως νέων οργανικών θέσεων, δηλαδή θέµα αναγόµενο σε κανονιστική αρµοδιότητα και όχι σε ατοµικές διοικητικές πράξεις, πολλώ δε µάλλον ενδεχόµενη κάλυψη θέσεων ΠΕ ή ΤΕ µε πτυχιούχους ΕΠΑΘ, άνευ προηγουµένης εξοµοιώσεως του πτυχίου τους, προϋποθέτει ειδική νοµοθετική ρύθµιση, ανάλογη εκείνης που αφορούσε το διοικητικό προσωπικό των µειονοτικών σχολείων, ενώ µόνο διά της δικαστικής οδού θα µπορούσε να διερευνηθεί το ενδεχόµενο καταλογισµού αποζηµίωσης, λόγω ευθύνης δηµοτικών ή κεντρικών υπηρεσιών που διά πράξεων ή παραλείψεων συντέλεσαν στην εσφαλµένη (ως προς τη διαβάθµιση των θέσεων) προκήρυξη. Όπως σαφώς συνάγεται, η εξάντληση των περιθωρίων διαµεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη υπό τις διαδικαστικές προϋποθέσεις του ν. 3094/2003 δεν σηµαίνει, πάντως, ότι τα εκτεθέντα προβλήµατα είναι άλυτα. Ειδικότερα: ως προς το σκέλος της επαγγελµατικής αποκατάστασης των συγκεκριµένων πτυχιούχων, το Υπουργείο Εσωτερικών διατηρεί τη δυνατότητα να ιδρύσει νέες προσωποπαγείς θέσεις για τις περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί, σε συνεργασία µε τους ήµους, ότι η έλλειψη συντονισµού απέτρεψε την ολοκλήρωση των διαδικασιών όπως εκείνες είχαν αρχικώς προδιαγραφεί και εκ των πραγµάτων οδήγησε στον αποκλεισµό υποψηφίων οι οποίοι πληρούσαν την προϋπόθεση της µακράς προηγούµενης απασχόλησης στις ίδιες θέσεις, ενώ

10 10 ως προς το σκέλος αυτής καθ εαυτήν της εκπαίδευσης δασκάλων για τα µειονοτικά σχολεία, το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη εξαγγείλει την εφεξής αναβάθµιση του επιπέδου της, αν και δεν έχουν καταστεί σαφείς οι προθέσεις του ως προς την επίδειξη ανάλογης µέριµνας για την ακαδηµαϊκή εξοµοίωση των παλαιών πτυχιούχων. Εν όψει των ανωτέρω, και εκλαµβάνοντας ως αυταπόδεικτη τη σηµασία της προκείµενης υπόθεσης για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης αλλά και για το ευρύτερο πλέγµα των εργασιακών και εκπαιδευτικών δικαιωµάτων των µελών της µουσουλµανικής µειονότητας, ο Συνήγορος του Πολίτη ολοκληρώνει την παρέµβασή του γνωστοποιώντας το παρόν πόρισµα στους συναρµοδίους Υπουργούς, δυνάµει του άρθρου 4 6 ν. 3094/2003.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: -Απουσία αρµόδιου φορέα στην Ελλάδα για την αναγνώριση της ισοτιµίας τίτλων σπουδών ανωτέρων σχολών εξωτερικού προς τίτλους σπουδών ανωτέρων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Ε ΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Κ ΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α ΘΗΝΩΝ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα:

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα: Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: Διακριτική μεταχείριση σε βάρος των γυναικών από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 330 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ( ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΡΗΤΗΣ 200 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 330

113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 330 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ( ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΡΗΤΗΣ 200 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 330 Κλάδος ΠΕ 02 Φιλολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 02.00] [ΦΕΚ 515/8-10-2008] Τα πτυχία που οδηγούν στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση αναφέρονται στη προκήρυξη του ΑΣΕΠ που δηµοσιεύτηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών Σπουδές....5 Θέσεις Εργασιας για του Απφοίτους του Τμήματος Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ Θέµα: Αναγνώριση αλλοδαπών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύµπραξης ηµεδαπών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Απριλίου 2006 Αρ. Πρωτ.:18601,18264 2.1 Xειριστές: Δ.Αγγελάκη, Β. Θωμόπουλος

Αθήνα, 18 Απριλίου 2006 Αρ. Πρωτ.:18601,18264 2.1 Xειριστές: Δ.Αγγελάκη, Β. Θωμόπουλος Αθήνα, 18 Απριλίου 2006 Αρ. Πρωτ.:18601,18264 2.1 Xειριστές: Δ.Αγγελάκη, Β. Θωμόπουλος Προς Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΠΘ κο Καραμάνο Ανδρέα Μητροπόλεως 15 10185 Αθήνα Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, Στο Συνήγορο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν ευρήματα της επιστημονικής ομάδας της ORIENTUM υπό την επίβλεψη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Εξ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εξ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εξ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη, 2-4-2015 Στις 31/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑ, 19-08-2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.:115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής

β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής ΟΤΑΝ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ Α) ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Με αφορµή την ανακοίνωση των µεταθέσεων του 2009 στον κλάδο των οικονοµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271 ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΤΥΧΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ IdEF & ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΩΝ EUROUNIVERSITIES idef@orionidef.gr www.idef.gr ΠΤΥΧΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ύο διαφορετικές δηλώσεις, η µια

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23-1-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αθήνα, 28/02/2014 Αρ.Αποφ. :60 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής- Εταίρος στην Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

1. Δημοτικό Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό Κω Βασιλέως Γεωργίου 1, Κως, ΤΚ 85300 Υπόψη Προέδρου Δ.Σ. Αντιδημάρχου κου Θαλασσινού

1. Δημοτικό Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό Κω Βασιλέως Γεωργίου 1, Κως, ΤΚ 85300 Υπόψη Προέδρου Δ.Σ. Αντιδημάρχου κου Θαλασσινού Ημερομηνία 06.10.2008 Αριθμός αναφοράς 2014/08.02.2008 Χειριστές Πρεβεζάνου Κων/να Καραγεώργου Μαρία ( 210 7289730 210 7289762 Φαξ. 210 7289770 Προς: 1. Δημοτικό Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό Κω Βασιλέως Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων Αρ. Πρωτ. 33 Ημερ.: 18/4/2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2. Πρόεδρο της Βουλής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ. Σου/της.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ. Σου/της. ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ Σου/της. του, κατοίκου..., οδός. αριθμός.., τηλ... ΚΑΣΑ Του προσωρινού Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 25-5- 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 100 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου µε μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι ακόλουθες:

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου µε μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι ακόλουθες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538 - Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

6859 8646 15379 αποκλίσεων μεταξύ των Προξενείων αυτή καθ εαυτήν την ερμηνεία επαγγελματικής ερευνητικής απασχόλησης

6859 8646 15379 αποκλίσεων μεταξύ των Προξενείων αυτή καθ εαυτήν την ερμηνεία επαγγελματικής ερευνητικής απασχόλησης Αθήνα, 13 Μαϊου 2008 Αρ. πρωτ.: 6859.06.2.8 8646.06.2.7 15379.06.2.7 Χειριστής: Μιχάλης Τσαπόγας Τηλέφωνο: 210-72 89 633 Φαξ: 210-72 89 643 Υπουργείο Εξωτερικών Γραφείο Υπουργού Ακαδημίας 3 106 71 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μελίσσια 24 Σεπτεµβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.:2240 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 21-10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1598 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΗΡ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΤΗΛ : 28210-96189 EMAIL : kex@otenet.gr ΜΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ, 2/5/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 593 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ημερομηνία: 30-7-2015 Αριθμ. πρωτ.: Δ/1933 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΛΩΝ - Διεθνές Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Δίκτυο*

ΑΠΟΛΛΩΝ - Διεθνές Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Δίκτυο* ΑΠΟΛΛΩΝ - Διεθνές Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Δίκτυο* P.O.Box: 61123, Μαρούσι, 15110, Αθήνα. e-mail: info@apollon.edu.gr Αθήνα: 27 Αυγούστου 2008 Αρ. Πρωτ. 20/27-08-08 (Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 Ημερομηνία: 01/06/2010 117 41 ΑΘΗΝΑ Αριθμ. πρωτ. 4934 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πτολεμαίων 35 & Συγγρού Τ.Κ. : 546 30, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Αλέξης Βραχνός ΤΗΛ: 2310 526150 E-MAIL: a_vrahnos@hotmail.com Θεσσαλονίκη, 12/03/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003) ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου (Αναφορές υπ αρ. πρωτ. 3875/2004 & 18331/2004, πόρισµα της 25.7.2007) Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Πρωτ. 941 Αθήνα 6/5/2008. Προς Τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Αριθµ.Πρωτ. 941 Αθήνα 6/5/2008. Προς Τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Αριθµ.Πρωτ. 941 Αθήνα 6/5/2008 Θέµα: Σχέδιο Νόµου για την Ειδική Αγωγή ΣΧΕΤ: Αρ. Πρωτ:2208/2-4-08 επιστολή σας Προς Τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Κύριε Υπουργέ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 3304/2005 - ΦΕΚ: 16/Α

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3304/2005 - ΦΕΚ: 16/Α ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 3304/2005 - ΦΕΚ: 16/Α ( 27/01/2005) Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ

Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ Ξεκινούν στις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για την Κοινωφελή Εργασία στους δήμους και περιφέρειες, με σύμβαση 5 μηνων ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 2013 Α. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νεάπολη, 14 Οκτωβρίου 2013 ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ. 212 ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ. Νευροκόπι, 3 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΚΕΝΤ. ΔΙΟΙΚ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 98 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζωή Μόσχογλου ΤΗΛΕΦΩΝΟ & ΦΑΞ: 2523022552

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Σπουδές...5 Απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II Αναγνωρισµένος τίτλος από την σχολή των επιστήµων της Αγωγής µε ειδίκευση: Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Α Παιδικός Σταθμός Δήμου Φυλής»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Α Παιδικός Σταθμός Δήμου Φυλής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Φυλή : 16-04-013 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνα e-mail : Αμαρυλλίδος 7, Δημοτική Ενότητα Φυλής : 133 51 : 10 411975, 10 41930 : paidikos.filis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού εβδοµήντα (70) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΝΩΣΟΥ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΝΩΣΟΥ» Ηράκλειο 3/11/2011 Αριθ. Πρωτ.: 867 Ε.Ε. Έργου : Συντήρηση, Στερέωση και Ανάδειξη του ανακτόρου και του αρχαιολογικού χώρου Κνωσού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης Α. Π. 613 Θεσσαλονίκη 16-02-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Αχαρνών Νομού Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Αχαρνών Νομού Αττικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Μαρούσι, 25/06/2015

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  Μαρούσι, 25/06/2015 Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, 15124 Τηλέφωνο: 2132031930-9 Fax: 2132031950, 2106146421 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 1. Η Σχολή Ικάρων, λαμβάνοντας υπ όψη τα: α. Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Θέμα: Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑ9-9Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΔΑ: 4ΑΛΑ9-9Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ----- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS Α) Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Εάν κάποια φοιτήτρια / κάποιος φοιτητής δεν πληρεί τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Aυγούστου 2006 Αριθ.Πρωτ.: : 7590/9489/9808/9540/9225/2005/2. Ειδ.Επιστήμονας:Αικ.Γκούμα

Αθήνα, 2 Aυγούστου 2006 Αριθ.Πρωτ.: : 7590/9489/9808/9540/9225/2005/2. Ειδ.Επιστήμονας:Αικ.Γκούμα Αθήνα, 2 Aυγούστου 2006 Αριθ.Πρωτ.: : 7590/9489/9808/9540/9225/2005/2 Ειδ.Επιστήμονας:Αικ.Γκούμα Γραφείο Υπουργού ΕΣΔΔΑ κ. Προκόπη Παυλόπουλο Βασ. Σοφίας 15 10674 Αθήνα Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Θέμα : Αναδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, σε επανειληµµένες συνεδριάσεις, εξέτασε το ζήτηµα των αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα