ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α' ΣΤΑΔΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α' ΣΤΑΔΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ"

Transcript

1 Κυπριακό Σήμα Ποιότητας Τουρισμού (CTQ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Κριτήρια Α' Σταδίου Αξιολόγησης - Ξενοδοχεία & Τουριστικά Καταλύματα ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( CTQ Label ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α' ΣΤΑΔΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ( CTQ HTL CRT-A 2014/01 ) Μέθοδος Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης Κριτηρίων. 01. Στο Α Στάδιο Αξιολόγησης ελέγχεται η απαίτηση από την αιτήτρια επιχείρηση όπως ικανοποιεί το σύνολο των υποχρεωτικών κριτηρίων του παρόντος Παραρτήματος, για το αντίστοιχο (Χρυσό ή Αργυρό) επίπεδο του Σήματος Ποιότητας (ΣΠ). Η αξιολόγηση γίνεται μετά από προγραμματισμένη επιθεώρηση ελέγχου (auditing), στο χώρο της αιτήτριας επιχείρησης. 02. Τα κριτήρια του Α' Σταδίου αξιολόγησης παρατίθενται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί. Στη συνέχεια του Παραρτήματος, παρατίθενται ξεχωριστοί, αναλυτικοί πίνακες όλων των κριτηρίων, με τις επιμέρους απαιτήσεις (Συνιστώσες) ενός έκαστου. Δίπλα από τον τίτλο κάθε κριτηρίου υπάρχει αναφορά κατά πόσο αυτό έχει καθοριστεί ως υποχρεωτικό ή μη (ΝΑΙ ή ΟΧΙ), για το Αργυρό και το Χρυσό ΣΠ. Όλα τα κριτήρια είναι υποχρεωτικά, τόσο για το Αργυρό όσο και για το Χρυσό ΣΠ, πλην του τελευταίου (αρ. 14) το οποίο είναι υποχρεωτικό μόνο για το Χρυσό ΣΠ. 03. Τα Κριτήρια αποτελούνται από μια ή περισσότερες Συνιστώσες, εκάστη των οποίων φέρει Δείκτη Βαρύτητας (Δ.Β.) ο οποίος δύναται να κυμαίνεται από μια (1) έως και πέντε (5) μονάδες, ανάλογα με την σημαντικότητα του. Πλείστες Συνιστώσες φέρουν μέσο Δ.Β. (3 μονάδες). 04. Κάθε Συνιστώσα Κριτηρίου βαθμολογείται με Μηδενικό (0), Μικρό (1), Μέσο (2) και Μεγάλο (3) Βαθμό Ικανοποίησης (Β.Ι.), ανάλογα με την έκταση στην οποία αυτή ικανοποιείται από την επιχείρηση. Σε περίπτωση που μια συνιστώσα κριθεί ως μη εφαρμόσιμη, τότε σημειώνεται ως τέτοια (Δ/Ε), και τίθεται εκτός υπολογισμού. 05. Ο Βαθμός Ικανοποίησης (Β.Ι.) κάθε Συνιστώσας πολλαπλασιάζεται με το Δείκτη Βαρύτητας (Δ.Β.) της, και τα γινόμενα που προκύπτουν από όλες τις Συνιστώσες, συναθροίζονται ώστε να προκύψει ο τελικός Βαθμός Ικανοποίησης ολόκληρου του Κριτηρίου (Β.Ι.Κ.). Ο Β.Ι.Κ. αποτυπώνεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) του συνόλου των διαθέσιμων μονάδων ενός Κριτηρίου. 06. Κάθε ένα από τα κριτήρια θα πρέπει να εξασφαλίσει Β.Ι.Κ. ίσο ή μεγαλύτερο του ογδόντα τοις εκατό των διαθέσιμων μονάδων (Β.Ι.Κ. 80%). CTQ HTL CRT-A 2014/01 Σελ.: 1 / 20

2 Συνοπτικός Πίνακας Κριτηρίων Α' Σταδίου Αξιολόγησης ( Καταγραφή Αποτελεσμάτων ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ( ΝΑΙ / ΌΧΙ ) BI 80% ΑΡΓΥΡΟ ΧΡΥΣΟ Β.Ι.Κ. (%) ΑΡΓΥΡΟ ΧΡΥΣΟ 01 Καθορισμός Υπεύθυνου Συντονιστή /Εκπροσώπου Διοίκησης για Θέματα Διαχείρισης Ποιότητας. ΝΑΙ ΝΑΙ Δ/Ε Δ/Ε 02 Καθορισμός και Δημοσιοποίηση Δήλωσης Πολιτικής Ποιότητας. ΝΑΙ ΝΑΙ Δ/Ε Δ/Ε 03 Υιοθέτηση και Τήρηση Διαδικασίας Διαχείρισης Παραπόνων (ΔΔΠ). ΝΑΙ ΝΑΙ Δ/Ε Δ/Ε Υιοθέτηση και Τήρηση Διεργασιών Μέτρησης Βαθμού Ικανοποίησης Πελατών (ΜΒΙΠ). Στελέχωση με Κατάλληλα Καταρτισμένο Προσωπικό και Αναγνώριση & Ικανοποίηση των Επιμορφωτικών του Αναγκών. Υποκίνηση και Εμπλοκή Προσωπικού στη Διασφάλιση και Αναβάθμιση της Ποιότητας. Διενέργεια Περιοδικής Διοικητικής Ανασκόπησης της Ποιοτικής Κατάστασης της Επιχείρησης. Καθορισμός Ποιοτικών Στόχων και Σχεδίων Δράσης, και Ανασκόπηση του Βαθμού Υλοποίησης τους. Προγραμματισμός και τήρηση Αρχείων Καθαρισμού και Απεντόμωσης Χώρων, Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού. Προγραμματισμός και τήρηση Αρχείων Προληπτικής Συντήρησης Εγκαταστάσεων, Εξοπλισμού και Χώρων. Παροχή Ολοκληρωμένης και Έγκυρης Πληροφόρησης στους Πελάτες και στο Ευρύτερο Κοινό. Ασφάλεια και Υγεία Πελατών και Προσωπικού στους Χώρους της Επιχείρησης. ΝΑΙ ΝΑΙ Δ/Ε Δ/Ε ΝΑΙ ΝΑΙ Δ/Ε Δ/Ε ΝΑΙ ΝΑΙ Δ/Ε Δ/Ε ΝΑΙ ΝΑΙ Δ/Ε Δ/Ε ΝΑΙ ΝΑΙ Δ/Ε Δ/Ε ΝΑΙ ΝΑΙ Δ/Ε Δ/Ε ΝΑΙ ΝΑΙ Δ/Ε Δ/Ε ΝΑΙ ΝΑΙ Δ/Ε Δ/Ε ΝΑΙ ΝΑΙ Δ/Ε Δ/Ε 13 Διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Αυτοελέγχου (ΕΕΑ). ΝΑΙ ΝΑΙ Δ/Ε Δ/Ε 14 Πιστοποίηση Εφαρμογής Διεθνώς Αναγνωρισμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. ΌΧΙ ΝΑΙ Δ/Ε Δ/Ε CTQ HTL CRT-A 2014/01 Σελ.: 2 / 20

3 Καθορισμός Υπεύθυνου Συντονιστή /Εκπροσώπου Διοίκησης για Θέματα Διαχείρισης Ποιότητας. 01 ΧΡΥΣΟ: ΝΑΙ Η επιχείρηση πρέπει να ορίσει ένα άτομο το οποίο θα έχει τη συνολική ευθύνη και εποπτεία της εφαρμογής όλων των μέτρων συμμόρφωσης με τα κριτήρια και τις απαιτήσεις του Σήματος Ποιότητας, όπως και οποιουδήποτε άλλου εφαρμοζόμενου συστήματος εντός της επιχείρησης. Το άτομο αυτό θα πρέπει να προέρχεται από τη Διευθυντική Ομάδα, ούτως ώστε να έχει πρόσβαση στην ανώτατη διοίκηση, και παράλληλα να έχει και την εξουσιοδότηση να διασφαλίζει την εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών και μέτρων. Ο ρόλος του είναι καθαρά εποπτικός και συντονιστικός, και δεν σημαίνει άμεση εμπλοκή στην υλοποίηση/εφαρμογή των διαφόρων μέτρων. 01. Να έχει γραπτώς οριστεί Εκπρόσωπος της Διοίκησης, ως Υπεύθυνος Συντονιστής (ΥΣ) για θέματα διαχείρισης ποιότητας, από την ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης. 02. Ο ορισμός του ΥΣ να έχει γνωστοποιηθεί σε όλο το προσωπικό της επιχείρησης, και οπωσδήποτε σε όσα άτομα έχουν άμεση εμπλοκή με τα κριτήρια και διαδικασίες που αξιολογούνται για το Σήμα Ποιότητας. 03. Nα έχει παρασχεθεί στο άτομο που ορίστηκε ως ΥΣ, επαρκής και κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση (από αρμόδιο Φορέα ή Εκπαιδευτή) σε θέματα Διαχείρισης Ποιότητας. CTQ HTL CRT-A 2014/01 Σελ.: 3 / 20 A.01

4 Καθορισμός και Δημοσιοποίηση Δήλωσης Πολιτικής Ποιότητας. 02 ΧΡΥΣΟ: ΝΑΙ Η Πολιτική Ποιότητας (ΠΠ) αποτελεί τη βάση οποιουδήποτε Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Είναι συνήθως ένα σύντομο δημοσιεύσιμο κείμενο, περίπου μίας σελίδας, στο οποίο καταγράφονται με επίσημο και σαφή τρόπο, η γενικότερη φιλοσοφία, απαιτήσεις, εξαγγελίες και στόχοι της ίδιας της επιχείρησης, αναφορικά με τα μέτρα διαχείρισης ποιότητας που προτίθεται να εφαρμόσει. 01. Οι γενικές εξαγγελίες, απαιτήσεις και στόχοι της επιχείρησης, όπως διατυπώνονται μέσα από την ΠΠ, να βασίζονται σε μια ξεκάθαρη πελατοκεντρική φιλοσοφία. 02. Η Πολιτική Ποιότητας να διατίθεται, εκτός των ελληνικών, μεταφρασμένη στα αγγλικά, ως επίσης και σε άλλες γλώσσες εάν αυτό απαιτεί η σύνθεση της πελατείας της επιχείρησης. 03. Η ΠΠ να έχει γνωστοποιηθεί στο προσωπικό της επιχείρησης, και να διατίθεται περίοπτα αναρτημένη σε αριθμό σημείων στους χώρους όπου συχνάζει, ώστε να μπορεί να αναγνωστεί από όλα τα μέλη του. 04. Το περιεχόμενο της ΠΠ να έχει εμπεδωθεί σε μεγάλο βαθμό από το προσωπικό της επιχείρησης, ως επίσης και το πως αυτό μεταφράζεται ουσιαστικά στο πεδίο της εργασίας ενός έκαστου. 05. Η ΠΠ να είναι περίοπτα αναρτημένη και διαθέσιμη στους πελάτες, στο χώρο υποδοχής, εντός του Οδηγού Υπηρεσιών (directory of services) στα δωμάτια και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας. 06. Η ΠΠ να έχει γνωστοποιηθεί στους κύριους εξωτερικούς συνεργάτες της επιχείρησης, μέσω κάποιας μορφής επικοινωνία. CTQ HTL CRT-A 2014/01 Σελ.: 4 / 20 A.02

5 Υιοθέτηση και Τήρηση Διαδικασίας Διαχείρισης Παραπόνων (ΔΔΠ). 03 ΧΡΥΣΟ: ΝΑΙ Η επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει εάν και πότε κάποιος πελάτης είναι δυσαρεστημένος, όχι μόνο για να προβεί σε άμεση διόρθωση της αιτίας και των σημείων που προκάλεσαν το παράπονο, αλλά και για να αναγνωρίσει και να εφαρμόσει μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει επανάληψη του. Συνεπώς, απαιτείται από την επιχείρηση όπως τηρεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα λήψης, καταγραφής και χειρισμού παραπόνων και να αναλύει τα ευρήματα του για σκοπούς λήψης διορθωτικών /βελτιωτικών μέτρων. 01. Να υπάρχει καταγραμμένη (σε μορφή κειμένου ή διαγράμματος) Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων (ΔΔΠ), προφορικών και μέσω οποιασδήποτε μορφής αλληλογραφίας, στην οποία να διαφαίνονται οι ενέργειες και τρόποι λήψης, καταγραφής, κοινοποίησης και χειρισμού τους. 02. Το προσωπικό, ειδικότερα αυτό που έρχεται σε άμεση επαφή με τους πελάτες, να γνωρίζει και να έχει εμπεδώσει την υιοθετημένη ΔΔΠ. 03. Να γίνεται συστηματική παρακολούθηση ειδικών διαδικτυακών τόπων (π.χ. Trip Advisor, Holiday Watchdog, Booking.com, κ.α.), και καταγραφή, αξιολόγηση και ανάλυση τυχόν αρνητικών σχολιασμών και παραπόνων. 04. Να τηρείται αρχείο καταχώρησης προφορικών και γραπτών παραπόνων. (Το αρχείο μπορεί να είναι φυσικής, ή συνδυασμός φυσικής και ηλεκτρονικής μορφής, της οποίας όμως να είναι δυνατός ο έλεγχος /αναπαραγωγή σε φυσική μορφή.) 05. Να διαφαίνεται από τη σχετική αλληλογραφία, θετικός και ολοκληρωμένος χειρισμός και ανταπόκριση στα παράπονα πελατών. 06. Να γίνεται κατηγοριοποίηση των παραπόνων και ανάλυση των αιτίων που τα προκαλούν, τουλάχιστο σε σχέση με τα πλέον συνήθη από αυτά. 07. Nα λαμβάνονται έμπρακτα διορθωτικά / βελτιωτικά μέτρα και ενέργειες στη βάση της ανάλυσης των παραπόνων. CTQ HTL CRT-A 2014/01 Σελ.: 5 / 20 A.03

6 Υιοθέτηση και Τήρηση Διεργασιών Μέτρησης Βαθμού Ικανοποίησης Πελατών (ΜΒΙΠ). 04 ΧΡΥΣΟ: ΝΑΙ Είναι εξαιρετικά σημαντικό για μια επιχείρηση να εφαρμόζει διεργασίες και μηχανισμούς που θα της επιτρέπουν να καταγράφει και να μετρά το βαθμό στον οποίο οι πελάτες της είναι ικανοποιημένοι, και να λαμβάνει μέτρα συνεχούς βελτίωσης της επίδοσης της. Το κριτήριο αναφέρεται σε κάποιους από τους πλέον παραδοσιακούς για την ξενοδοχειακή βιομηχανία τρόπους επιμέτρησης του βαθμού ικανοποίησης των πελατών της. 01. Να υιοθετούνται και να τηρούνται από την επιχείρηση οποιεσδήποτε συστηματικές διεργασίες Μέτρησης του Βαθμού Ικανοποίησης των Πελατών της (ΜΒΙΠ). 02. Να διατίθενται ειδικά ερωτηματολόγια ΜΒΙΠ, σε όλες τις απαιτούμενες από το είδος πελατείας γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων της ελληνικής και αγγλικής, τα οποία να είναι καλογραμμένα, σε κατανοητούς όρους και έννοιες, να παρέχουν επαρκή κάλυψη των προσφερόμενων υπηρεσιών, επαρκή κλίμακα βαθμολόγησης και χώρο αναγραφής επιμέρους σχολίων και παρατηρήσεων. 03. Τα ερωτηματολόγια ΜΒΙΠ να είναι εύκολα προσβάσιμα στους πελάτες της επιχείρησης,εντός των δωματίων και στο χώρο υποδοχής, και να διατίθεται ειδικό κιβώτιο ή άλλος εναλλακτικός τρόπος ασφαλούς εναπόθεσης ή περισυλλογής των ερωτηματολογίων ΜΒΙΠ από τους πελάτες, παρά το χώρο υποδοχής. 04. Να τηρείται αρχείο καταχώρησης & φύλαξης των ληφθέντων ερωτηματολογίων ΜΒΙΠ, και να γίνεται καταγραφή, αξιολόγηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων βαθμολόγησης αλλά και των επιμέρους σχολιασμών από τους πελάτες. 05. Όπου εφαρμόζει, να γίνεται καταγραφή, αξιολόγηση και ανάλυση ευρημάτων από έρευνες ΜΒΙΠ, οι οποίες διενεργούνται από συνεργαζόμενους Οργανωτές Ταξιδίων (TOs), εφόσον αυτές μπορούν να είναι διαθέσιμες. 06. Όπου εφαρμόζει, να γίνεται ανάλυση αποτελεσμάτων και ευρημάτων από οποιεσδήποτε διαθέσιμες εκθέσεις "Μυστικών Επισκεπτών / Αξιολογητών" (Mystery Guests) στην επιχείρηση. 07. Να λαμβάνονται διορθωτικά /βελτιωτικά μέτρα και ενέργειες στη βάση της ανάλυσης και των ευρημάτων από τα ερωτηματολόγια ΜΒΙΠ, ως επίσης και από άλλες σχετικές έρευνες και εκθέσεις εξωτερικών συνεργατών (TOs, Mystery Guests, κ.α.). CTQ HTL CRT-A 2014/01 Σελ.: 6 / 20 A.04

7 Στελέχωση με Κατάλληλα Καταρτισμένο Προσωπικό και Αναγνώριση & Ικανοποίηση των Επιμορφωτικών του Αναγκών. 05 ΧΡΥΣΟ: ΝΑΙ Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο πλέον σημαντικός παράγοντας για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες μιας ξενοδοχειακής ή άλλης τουριστικής επιχείρησης. Σε αυτό το κριτήριο απαιτείται όπως η επιχείρηση τηρεί διαδικασίες και λαμβάνει μέτρα όπως αυτή στελεχώνεται με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ως επίσης και όπως προγραμματίζει και μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση, επιμόρφωση και βελτίωση του, σε σχέση με τα καθήκοντα που επιτελεί. 01. Να έχει καταρτιστεί και κοινοποιηθεί έντυπος "Οδηγός Προσωπικού" (ΟΠ), στον οποίο να αναγράφονται οι διάφοροι κανονισμοί, πολιτικές και απαιτήσεις της επιχείρησης σε σχέση με τη λειτουργία της, καθώς και τα γενικότερα δικαιώματα και ωφελήματα του προσωπικού. 02. Να έχουν καταρτιστεί και κοινοποιηθεί περιγράμματα θέσεων εργασίας (job descriptions) για το προσωπικό της επιχείρησης, στα οποία να αναφέρονται τα καθήκοντα, ευθύνες και αρμοδιότητες, ως επίσης και τα καθορισθέντα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατοχή τους. 03. Στα περιγράμματα θέσεων εργασίας του προσωπικού τμημάτων τα οποία βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους πελάτες (π.χ. Τμήματα Υποδοχής, Εστιατορίου, Μπαρ, Θυρωρών, Δημοσιών Σχέσεων, κ.α.), πέραν των απαιτήσεων σε σχέση με τα ειδικά τους καθήκοντα, να περιλαμβάνεται ως αναγκαίο προσόν και η κατοχή βασικών γνώσεων της γλώσσας, γεωγραφίας και πολιτισμού της Κύπρου. 04. Στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η στελέχωση της επιχείρησης να διενεργείται με βάση τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα του περιγράμματος εργασίας κάθε μιας θέσης. 05. Όπου υπάρχει απόκλιση σε σχέση με τα πιο πάνω, να διαφαίνεται ο προγραμματισμός για παροχή της περαιτέρω αναγκαίας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, ώστε να μπορεί να επιτελεί πλήρως και με ευχέρεια τα καθήκοντα που απαιτούνται από την θέση την οποία έκαστη/ος κατέχει. 06. Το προσωπικό της επιχείρησης να αξιολογείται σε περιοδική (π.χ. ετήσια) βάση, με στόχο την αναγνώριση και διακρίβωση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών του αναγκών, οι οποίες και να λαμβάνονται υπόψη στον προγραμματισμό περαιτέρω εκπαίδευσης και αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων του, σε σχέση με τα καθήκοντα που έκαστη/ος επιτελεί. 07. Να υιοθετείται διαδικασία υποβολής αιτημάτων από μέλη του προσωπικού για παροχή εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων γύρω από τα καθήκοντα τους, και να γίνεται καταγραφή και αξιολόγηση τους. CTQ HTL CRT-A 2014/01 Σελ.: 7 / 20 A.05

8 Στελέχωση με Κατάλληλα Καταρτισμένο Προσωπικό και Αναγνώριση & Ικανοποίηση των Επιμορφωτικών του Αναγκών. 05 ΧΡΥΣΟ: ΝΑΙ 08. Στον καθορισμό του εκπαιδευτικού / επιμορφωτικού προγράμματος, να λαμβάνονται υπόψη η αξιολόγηση του προσωπικού και οι διακριβωθείσες ανάγκες για περαιτέρω εκπαίδευση, οι εισηγήσεις του ίδιου του προσωπικού, ως επίσης και οι ανάγκες που πρόεκυψαν από την ανάλυση των ευρημάτων από τις διαδικασίες Διαχείρισης Παραπόνων (ΔΠ), Μέτρησης Βαθμού Ικανοποίησης Πελατών (ΜΒΙΠ), και από τους καθορισθέντες Ποιοτικούς Στόχους της επιχείρησης. 09. Στο καταρτισθέν περιοδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού να αναφέρονται τα θέματα εκπαίδευσης, οι ημερομηνίες και χρονική διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος/σεμιναρίου, και τα τμήματα ή/και μελή του προσωπικού στα οποία απευθύνεται. 10. Να γίνεται περιοδική ανασκόπηση του βαθμού υλοποίησης του εκπαιδευτικού / επιμορφωτικού προγράμματος, ως επίσης και των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του, και να λαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες σε περιπτώσεις μη έγκαιρης/επαρκούς υλοποίησης ή μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων. CTQ HTL CRT-A 2014/01 Σελ.: 8 / 20 A.05

9 Υποκίνηση και Εμπλοκή Προσωπικού στη Διασφάλιση και Αναβάθμιση της Ποιότητας. 06 ΧΡΥΣΟ: ΝΑΙ Το κριτήριο απαιτεί όπως η επιχείρηση λαμβάνει μέτρα και προβαίνει σε ενέργειες οι οποίες αποσκοπούν στην υποκίνηση, εμπλοκή και ενσωμάτωση του προσωπικού στην όλη φιλοσοφία διασφάλισης και αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 01. Να υιοθετούνται πρακτικές και μέτρα αμφίδρομης επικοινωνίας με το προσωπικό, γύρω από ζητήματα βελτίωσης της ποιότητας και υλοποίησης των ποιοτικών στόχων (π.χ. διενέργεια τακτικών ενδοτμηματικών ή/και ενδοεπιχειρησιακών συναντήσεων, συμμετοχή αντιπροσώπων του προσωπικού σε ομάδες λήψης αποφάσεων για ζητήματα ποιότητας, newsletter, κουτί εισηγήσεων κ.λπ). 02. Να διατίθεται επαρκώς ενημερωμένο σημείο (π.χ. πίνακας ή άλλο εναλλακτικό μέσο) παράθεσης πληροφοριών που αφορούν ζητήματα ποιότητας (πολιτική, στόχοι, κίνητρα, κ.λπ.), προσιτό σε όλο το προσωπικό της επιχείρησης. 03. Να διατίθενται χώροι εξυπηρέτησης προσωπικού (χώρος σίτισης, αποδυτήρια, W/C και ντους), οι οποίοι να είναι άρτια συντηρημένοι, καθαροί και ευπρεπισμένοι, και να παρέχονται στο προσωπικό όλες οι αναγκαίες διευκολύνσεις σε σχέση με αυτούς, ως επίσης και να προσφέρεται δυνατότητα πλυσίματος και αντικατάστασης στολών, ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις εκάστης θέσης εργασίας. 04. Να παρέχονται σε όλο το προσωπικό ευνοϊκοί όροι εργοδότησης όπως κοινωνική ασφάλιση, ιατροφαρμακευτική κάλυψη και επαρκής χρόνος ξεκούρασης, τόσο σε ημερήσια όσο και σε εβδομαδιαία και ετήσια βάση, τουλάχιστο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νομοθεσίες και κανονισμούς. 05. Να υιοθετείται διαδικασία λήψης, καταγραφής και αξιολόγησης εισηγήσεων από τα μέλη του προσωπικού, γύρω από ζητήματα αναβάθμισης της ποιότητας, και να τηρείται αρχείο καταχώρησης τους. 06. Να προσφέρονται κίνητρα θετικής ενίσχυσης του προσωπικού στη βέλτιστη επιτέλεση των καθηκόντων του (π.χ. επιβράβευση καλύτερου /παραγωγικότερου υπαλλήλου ανά τμήμα ή/και επί του συνολικού προσωπικού της επιχείρησης, κ.α.). 07. Να προσφέρονται κίνητρα ενθάρρυνσης του προσωπικού στη παράθεση απόψεων και εισηγήσεων σε σχέση με την αναβάθμιση της ποιότητας (π.χ. επιβράβευση καλύτερης ιδέας, κ.λπ.). CTQ HTL CRT-A 2014/01 Σελ.: 9 / 20 A.06

10 Διενέργεια Περιοδικής Διοικητικής Ανασκόπησης της Ποιοτικής Κατάστασης της Επιχείρησης. 07 ΧΡΥΣΟ: ΝΑΙ Απαιτείται από την επιχείρηση όπως περιοδικά (τουλάχιστο μια φορά το χρόνο) προβαίνει σε μια γενική, ενδελεχή και σφαιρική ανασκόπηση και αξιολόγηση της εικόνας και της συνολικής επίδοσης της σε θέματα ποιότητας, στα πλαίσια καθορισμένης συνάντησης της Διευθυντικής ομάδας, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων του προσωπικού. Ο σκοπός της συνάντησης είναι να αναγνωριστεί η τρέχουσα ποιοτική κατάσταση (εικόνα) της επιχείρησης, να διαπιστωθεί εάν υλοποιούνται η γενικότερη πολιτική και οι στόχοι που έχουν τεθεί, να ανιχνευτούν νέοι τρόποι περαιτέρω βελτίωσης, και τέλος να παρθούν και οι ανάλογες αποφάσεις. 01. Να διενεργείται σε περιοδική (τουλάχιστο ετήσια) βάση, Διοικητική Ανασκόπηση (ΔΑ) για την ποιοτική κατάσταση της επιχείρησης, στην οποία να συμμετέχει -πέραν της διευθυντικής ομάδας, και ο Υπεύθυνος Συντονιστής Ποιότητας, ως επίσης και να τηρούνται τα ανάλογα πρακτικά. 02. Στα πρακτικά να διαφαίνεται η συζήτηση θεμάτων σχετικών με την ποιότητα, όπως π.χ. ο βαθμός υλοποίησης των Ποιοτικών Στόχων που είχαν τεθεί κατά την παρελθούσα περίοδο, ο βαθμός υλοποίησης και τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού προγράμματος του προσωπικού, τα αποτελέσματα εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων ή/και αξιολογήσεων, ο βαθμός συμμόρφωσης με τα κριτήρια του Σήματος Ποιότητας, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, κ.α. 03. Επιπρόσθετα των πιο πάνω, στα πρακτικά να διαφαίνεται η συζήτηση θεμάτων σχετικών με τα αποτελέσματα και συμπεράσματα από τις Διαδικασίες Διαχείρισης Παραπόνων (ΔΔΠ) και Μέτρησης του Βαθμού Ικανοποίησης Πελατών (ΜΒΙΠ). 04. Στα πρακτικά των ΔΑ να διαφαίνεται η λήψη οποιονδήποτε αποφάσεων ή/και στοχοθετήσεων σε σχέση με όσα έχουν συζητηθεί. 05. Να γίνεται κοινοποίηση των πρακτικών, τουλάχιστο σε όλους τους συμμετάσχοντες. CTQ HTL CRT-A 2014/01 Σελ.: 10 / 20 A.07

11 Καθορισμός Ποιοτικών Στόχων και Σχεδίων Δράσης, και Ανασκόπηση του Βαθμού Υλοποίησης τους. 08 ΧΡΥΣΟ: ΝΑΙ Το πλέον σημαντικό στοιχείο σε ένα οποιοδήποτε σύστημα Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας είναι η επιχείρηση να εντάξει το εαυτό της σε μια πορεία (κύκλο) συνεχούς ποιοτικής αυτοβελτίωσης και αναβάθμισης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανάλυσης των αποτελεσμάτων και της πληροφόρησης που η ίδια (η επιχείρηση) λαμβάνει μέσα από τις διάφορες διαδικασίες ανίχνευσης που τηρεί, όπως είναι η Διαχείριση Παραπόνων και η Μέτρηση Βαθμού Ικανοποίησης Πελατών, αλλά και μέσω άλλων διαδικασιών όπως είναι η Ανίχνευση Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτικών Αναγκών, η Ετήσια Διοικητική Ανασκόπηση, κ.λπ. Ως επιστέγασμα των πιο πάνω, είναι ο καθορισμός στη συνέχεια μετρήσιμων Ποιοτικών Στόχων (ΠΣ) και Σχεδίων Δράσης (ΣΔ) για την υλοποίηση τους, τα οποία θα αποσκοπούν στη βελτίωση αυτών των αποτελεσμάτων. 01. Να καθορίζονται ξεκάθαροι και μετρήσιμοι Ποιοτικοί Στόχοι (ΠΣ) επίτευξης των γενικότερων εξαγγελιών, απαιτήσεων και στόχων της επιχείρησης, ως απορρέουν μέσα από την καθορισθείσα Πολιτική Ποιότητας. 02. Οι τεθέντες ΠΣ να είναι τουλάχιστον συνυφασμένοι με τα ευρήματα και ανάγκες που προκύπτουν από την ανάλυση των διαδικασιών ΔΔΠ, ΜΒΙΠ (κριτήρια 3 και 4), ως επίσης με τα ευρήματα και ανάγκες Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης προσωπικού και της Διοικητικής Ανασκόπησης (κριτήρια 5 και 7). 03. Να τηρούνται έντυπα με πίνακες στους οποίους να αναγράφονται οι καθορισθέντες Ποιοτικοί Στόχοι (ΠΣ) για την επερχόμενη περίοδο. 04. Να καταρτίζονται Σχέδια Δράσης (ΣΔ) για την υλοποίηση των τεθέντων ΠΣ, στα οποία να αναγράφονται με αναλυτικό και συντεταγμένο τρόπο όλες οι επιμέρους απαιτούμενες ενέργειες μέχρι την τελική τους υλοποίηση. 05. Να καθορίζονται υπεύθυνο(α) άτομο(α) για έκαστο ΣΔ, και (όπου εφαρμόζει) για τις επιμέρους ενέργειες του, ως επίσης και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης τους. 06. Να γίνεται περιοδική ανασκόπηση και ανάλυση του βαθμού υλοποίησης των ΣΔ για επίτευξη των τεθέντων ΠΣ, και να λαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες σε περιπτώσεις μη έγκαιρης ή/και μη επαρκούς υλοποίησης. CTQ HTL CRT-A 2014/01 Σελ.: 11 / 20 A.08

12 Προγραμματισμός και τήρηση Αρχείων Καθαρισμού και Απεντόμωσης Χώρων, Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού. 09 ΧΡΥΣΟ: ΝΑΙ Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις, η επίπλωση και ο εξοπλισμός μιας ξενοδοχειακής επιχειρήσεις είναι ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας για την παροχή ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών. Σε αυτό το κριτήριο απαιτείται όπως η επιχείρηση δεικνύει ότι λαμβάνει όλα τα επιβεβλημένα μέτρα διασφάλισης ότι όλοι οι χώροι και εγκαταστάσεις της επιχείρησης ευρίσκονται σε άρτια κατάσταση από πλευράς καθαριότητας και υγιεινής. 01. Να τηρείται αρχείο καθαρισμού και απολύμανσης όλων των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, και των κοινόχρηστων και υπηρεσιακών χώρων, στο οποίο να περιλαμβάνονται το είδος, τα χημικά και ιστορικό καθαρισμού ή/και απολύμανσης που έγιναν. 02. Να υπάρχει πρόγραμμα μελλοντικού καθαρισμού ή/και απολύμανσης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, κοινόχρηστων και υπηρεσιακών χώρων, και να φαίνονται τα χρονοδιαγράμματα, το είδος και ο υπεύθυνος έκαστης εργασίας. 03. Να τηρείται αρχείο απεντόμωσης και καταπολέμησης τρωκτικών στο οποίο να περιλαμβάνονται οι χώροι, τα χρησιμοποιούμενα χημικά και το σχεδιάγραμμα παγίδων, και να φαίνεται η τοποθεσία, αρίθμηση και τύπος παγίδας. 04. Στο αρχείο απεντόμωσης να περιλαμβάνονται τα δελτία ή/και εκθέσεις επισκέψεων και ψεκασμών από αδειούχους εξωτερικούς συνεργάτες. 05. Να υπάρχει πρόγραμμα μελλοντικής απεντόμωσης στο οποίο να φαίνονται οι περιοχές, τα χρονοδιαγράμματα, το είδος και ο υπεύθυνος έκαστης εργασίας. 06. Να διαφαίνεται, σε δειγματοληπτικό έλεγχο, ότι όλοι οι χώροι, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, έμπρακτα ευρίσκονται σε άρτια επίπεδα καθαριότητας και υγιεινής. CTQ HTL CRT-A 2014/01 Σελ.: 12 / 20 A.09

13 Προγραμματισμός και τήρηση Αρχείων Προληπτικής Συντήρησης Εγκαταστάσεων, Εξοπλισμού και Χώρων. 10 ΧΡΥΣΟ: ΝΑΙ Όπως έχει αναφερθεί και κατά την περιγραφή του προηγούμενου κριτήριου, οι χώροι, οι εγκαταστάσεις, η επίπλωση και ο εξοπλισμός μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και μέσο για την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών, γ αυτό και θα πρέπει συνεχώς να ευρίσκονται σε άρτια συντηρημένη και λειτουργική κατάσταση. Σε αυτό το κριτήριο απαιτείται όπως η επιχείρηση δεικνύει ότι λαμβάνει όλα τα επιβεβλημένα μέτρα διασφάλισης ότι όλοι οι χώροι, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις ευρίσκονται σε συνεχή και μόνιμη βάση, επαρκώς συντηρημένα και λειτουργικά. Σκοπός του κριτηρίου δεν είναι η διατριβή σε τεχνικά θέματα, αλλά περισσότερο στο να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν διαδικασίες προγραμματισμού και εκτέλεσης των ελάχιστων απαιτούμενων εργασιών προληπτικής συντήρησης. 01. Να τηρείται αρχείο με τα βασικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, περιλαμβανομένων των κατασκευαστικών προδιαγραφών λειτουργίας και συντήρησης, ως επίσης και το ιστορικό και είδος συντήρησης που έτυχαν. 02. Να υπάρχει πρόγραμμα μελλοντικής συντήρησης μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, στο οποίο να φαίνονται τα χρονοδιαγράμματα, το είδος και ο υπεύθυνος συντήρησης ενός εκάστου. 03. Να διαφαίνεται, σε δειγματοληπτικό έλεγχο, ότι όλοι οι χώροι, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, έμπρακτα ευρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση από πλευράς συντήρησης. CTQ HTL CRT-A 2014/01 Σελ.: 13 / 20 A.10

14 Παροχή Ολοκληρωμένης και Έγκυρης Πληροφόρησης στους Πελάτες και στο Ευρύτερο Κοινό. 11 ΧΡΥΣΟ: ΝΑΙ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση επιβάλλεται όπως παρέχει στους πελάτες και στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, επαρκή, σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση γύρω από τις υπηρεσίες που προσφέρει και το είδος προϊόντος που διαθέτει, ως επίσης και για όσες άλλες πτυχές άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν την ποιότητα της διαμονής τους σε αυτή. Το κριτήριο απαιτεί όπως η επιχείρηση διαθέτει επαρκώς ενημερωτική ιστοσελίδα, οδηγό υπηρεσιών εντός των δωματίων /διαμερισμάτων, και κεντρικό σημείο(α) παράθεσης πληροφοριών εντός του σαλονιού ή/και άλλου κοινόχρηστου χώρου, με τρόπο κατά τον οποίο να ικανοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η υποχρέωση της για παροχή ολοκληρωμένης ενημέρωσης στους πελάτες της και στο ευρύτερο κοινό. 1.1 Η επιχείρηση να διαθέτει δική της επίσημη ιστοσελίδα, σε όσες σημαντικές γλώσσες χειρίζεται η πλειοψηφία των πελατών της (τουλάχιστο στα ελληνικά και αγγλικά), της οποίας να αναλαμβάνει την ευθύνη για την εγκυρότητα του περιεχόμενου. 1.2 Στην ιστοσελίδα να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία της επιχείρησης (κατά νόμο υπεύθυνος, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, ηλεκτρ. διευθύνσεις), ως επίσης και οδηγίες μετάβασης σε αυτήν ή/και μικρός χάρτης της περιοχής. 1.3 Μέσω της ιστοσελίδας να γίνεται παράθεση όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών και περιγραφή των κυριότερων από αυτές, αναφορά σε τυχόν μόνιμη ή/και προσωρινή αδυναμία παροχής οποιωνδήποτε σημαντικών και κοινώς αναμενόμενων υπηρεσιών και ανέσεων για ανάλογης τάξης επιχειρήσεις, καθώς και (όπου εφαρμόζει) όλες τις επιμέρους ή/και πρόσθετες χρεώσεις για τη χρήση των διαφόρων υπηρεσιών και ανέσεων. 1.4 Να παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας ικανοποιητική περιγραφή της περιοχής στην οποία ευρίσκεται η επιχείρηση, αναφορά στα διάφορα μνημεία και αξιοθέατα που ευρίσκονται πλησίον αυτής, και στα προσφερόμενα/διαθέσιμα δημόσια μέσα συγκοινωνιών από και προς την επιχείρηση. 1.5 Η ιστοσελίδα να είναι επαρκώς εμπλουτισμένη με έγκυρο φωτογραφικό ή/και άλλο οπτικοακουστικό υλικό σε σχέση με τη μονάδα, τους διαφόρους τύπους δωματίων και τους διαφόρους χώρους και υπηρεσίες της επιχείρησης, το οποίο να είναι επίκαιρο και ακριβές σε σχέση με την πραγματική κατάσταση. 1.6 Μέσω της ιστοσελίδας να υπάρχει δυνατότητα για απευθείας διενέργεια κράτησης, καταχώρηση παραπόνων και αποστολή εισηγήσεων στην επιχείρηση. CTQ HTL CRT-A 2014/01 Σελ.: 14 / 20 A.11

15 Παροχή Ολοκληρωμένης και Έγκυρης Πληροφόρησης στους Πελάτες και στο Ευρύτερο Κοινό. 11 ΧΡΥΣΟ: ΝΑΙ 1.7 Να παρέχεται ολοκληρωμένη και ακριβής πληροφόρηση προσβασιμότητας στην επιχείρηση για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), όπως είναι η διάθεση χώρων στάθμευσης, κοινόχρηστων W/C, κατάλληλων προσβάσεων (ράμπων, θυρών, ανελκυστήρων), επίπλωσης και εξοπλισμού στους διάφορους εσωτερικούς και εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους, και η διάθεση κατάλληλα διαμορφωμένων δωματίων/διαμερισμάτων. ( Η πληροφόρηση για την παροχή όλων των σχετικών διευκολύνσεων για ΑμεΑ να είναι συγκεκριμένη και λεπτομερής, και να λαμβάνει υπόψη τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί και παρατίθενται στο σχετικό Οδηγό του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.) (http://media.visitcyprus.com/media/b2b_gr/tourism_services/odigos_exypiretisis_atomon_an apiria.pdf) 1.8 Μέσω της ιστοσελίδας να παρέχεται ολοκληρωμένη και ακριβής πληροφόρηση γύρω από τις διάφορες πολιτικές της επιχείρησης σε ζητήματα Αειφόρου Διαχείρισης, και να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με την ανάδειξη και προβολή του τοπικού χαρακτήρα, την προστασία του Περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, την ανακύκλωση, και σε οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την Αειφορία. 2.1 Να διατίθεται για τους πελάτες της επιχείρησης, σε κεντρικό σημείο (σαλόνι /υποδοχή), ειδικός χώρος ανάρτησης ή/και παράθεσης ενημερωτικού υλικού (έντυπου ή/και σε ηλεκτρονική μορφή), γύρω από τις εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες και υπηρεσίες, στον οποίο: 2.2 Να περιλαμβάνεται πληροφόρηση ή/και αναφορά: (α.) στο διευθυντικό /εποπτικό προσωπικό, (β.) στο εβδομαδιαίο και ημερήσιο πρόγραμμα ψυχαγωγίας, (γ.) σε οιαδήποτε ειδικά μενού ή/και θεματική βραδιά υπάρχει, και (δ.) στα ωράρια λειτουργίας των διαφόρων υπηρεσιών εντός της επιχείρησης. 2.3 Να περιλαμβάνεται ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια, μπροσούρες ή κ.α.) σε σχέση με την επιχείρηση και τις προσφερόμενες υπηρεσίες και ανέσεις της. 2.4 Να διατίθεται στον ίδιο χώρο ή σε άλλο κεντρικό σημείο της επιχείρησης, ενημερωτικό υλικό για τα αξιοθέατα (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, μνημεία, θεματικά πάρκα, κ.α.) της γύρω περιοχής, για τις δημόσιες συγκοινωνίες από και προς διάφορους σημαντικούς προορισμούς, ως επίσης και χάρτες και υλικό προβολής και προώθησης σημαντικών και τρεχουσών πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιοχής και της Κύπρου γενικότερα. 2.5 Η πληροφόρηση για όλα τα πιο πάνω να είναι επαρκής, έγκυρη και επικαιροποιημένη (περιγραφές χώρων, υπηρεσιών, εκδηλώσεων, φωτογραφίες, κ.α.), και να είναι διαθέσιμη τουλάχιστο στα ελληνικά και αγγλικά, αλλά και όπου είναι εφικτό σε άλλες γλώσσες ομιλίας τις οποίες χειρίζεται σημαντικό ποσοστό των πελατών. 3.1 Η επιχείρηση να διαθέτει καλής ποιότητας Οδηγό Υπηρεσιών (ΟΥ) στα δωμάτια / διαμερίσματα της μονάδας (Directory of Services), τουλάχιστο στα ελληνικά και αγγλικά, αλλά και σε άλλες γλώσσες ομιλίας τις οποίες χειρίζεται σημαντικό ποσοστό των πελατών της επιχείρησης. CTQ HTL CRT-A 2014/01 Σελ.: 15 / 20 A.11

16 Παροχή Ολοκληρωμένης και Έγκυρης Πληροφόρησης στους Πελάτες και στο Ευρύτερο Κοινό. 11 ΧΡΥΣΟ: ΝΑΙ 3.2 Στον ΟΥ να περιλαμβάνονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες, ωράρια και εσωτερικοί αριθμοί τηλεφώνων, οι τιμές χρέωσης των διαφόρων υπηρεσιών, όπου εφαρμόζει τιμοκατάλογος φαγητών και ποτών, το πρόγραμμα ψυχαγωγίας, ως επίσης και αναγκαίες οδηγίες λειτουργίας συσκευών /εξοπλισμού του δωματίου (π.χ. TV, κ.λπ.). 3.3 Να περιλαμβάνονται στον ΟΥ οδηγίες για ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς και σεισμού, και πληροφορίες σχετικά με λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας από ήλιο, θάλασσα, κλοπές, κ.λπ, ως επίσης και τηλέφωνα βασικών εξωτερικών υπηρεσιών. 3.4 Στον ΟΥ να περιλαμβάνονται πληροφορίες για αξιοθέατα και χώρους ψυχαγωγίας της περιοχής (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, μνημεία, θεματικά πάρκα, κ.α.), ως επίσης και τηλέφωνα βασικών εξωτερικών υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτά. 3.5 Να περιλαμβάνονται εισηγήσεις για τρόπους εξοικονόμησης νερού & ενέργειας, και οι διάφορες εφαρμόσιμες πολιτικές της επιχείρησης (π.χ. Αειφόρου Διαχείρισης, Ποιότητας, κ.λπ.). CTQ HTL CRT-A 2014/01 Σελ.: 16 / 20 A.11

17 Ασφάλεια και Υγεία Πελατών και Προσωπικού στους Χώρους της Επιχείρησης. 12 ΧΡΥΣΟ: ΝΑΙ Η τήρηση κανόνων και η λήψη προληπτικών μέτρων για την Ασφάλεια & Υγεία (Α&Υ) των πελατών και του προσωπικού στους χώρους της επιχείρησης, είναι ένας καίριας σημασίας παράγοντας για την παροχή ενός ποιοτικά ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών και ανέσεων. Η επιχείρηση, όχι μόνο θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα Α&Υ, αλλά θα πρέπει και να φαίνεται ότι πράττει κάτι τέτοιο, ώστε να ενισχύεται και το απαραίτητο αίσθημα άνεσης των πελατών και έτσι να επιτυγχάνεται και η καλύτερη απόλαυση της εμπειρίας διακοπών που δικαιούνται να έχουν. 01. Να έχουν εξασφαλίσει και να διατηρούνται σε ισχύ όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου όπως υγειονομικά πιστοποιητικά για την παρασκευή και σερβίρισμα φαγητών & ποτών, λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών και χώρων εκγύμνασης, πυρασφάλειας, καταλληλότητας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό απαιτείται από την Κυπριακή νομοθεσία σε σχέση με την Α&Υ στους χώρους της επιχείρησης. 02. Να έχει καθοριστεί Επιτροπή Α&Υ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, και εάν στην επιχείρηση εργοδοτούνται πέραν των 200 ατόμων, να έχει επιπρόσθετα οριστεί και υπεύθυνος λειτουργός για θέματα Α&Υ. Η Επιτροπή Α&Υ να συνέρχεται και να συνεδριάζει τουλάχιστο ανά τρίμηνο, και να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά. 03. Να διατίθεται σε συνεχή βάση (κατά τις ώρες λειτουργίας) ειδικά εκπαιδευμένο ή/και προσοντούχο προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών Α&Υ, σε όλους τους χώρους της επιχείρησης στους οποίους κάτι τέτοιο απαιτείται από σχετικές νομοθεσίες, όπως π.χ. στους χώρους των κολυμβητικών δεξαμενών, γυμναστηρίων, σπα, παιδότοπων, κ.α. 04. Να διατίθεται Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής Καρδιάς στο χώρο υποδοχής, σε εμφανώς καλή λειτουργήσιμη κατάσταση και με εικονογραφημένες οδηγίες γρήγορου χειρισμού, ή τουλάχιστο σε κατανοητή γλώσσα (ελληνικά και αγγλικά), ως επίσης και η επιχείρηση να στελεχώνεται σε συνεχή βάση από μέλος του προσωπικού το οποίο έχει παρακολουθήσει ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο παροχής Α' Βοηθειών, με έμφαση στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. 05. Τα μέλη του προσωπικού, ιδίως όσα εργάζονται στο χώρο υποδοχής αλλά και σε άλλα τμήματα άμεσης επαφής με πελάτες, να γνωρίζουν επαρκώς σε ποιές άμεσες ενέργειες θα πρέπει να προβούν στο ενδεχόμενο έκτακτου περιστατικού όπως σεισμός ή πυρκαγιά, ως επίσης και σε τυχόν πληροφόρηση τους για ύπαρξη περιστατικού τραυματισμού ή καρδιακής ανακοπής σε οποιοδήποτε σημείο της επιχείρησης. 06. Να υπάρχει στο χώρο υποδοχής κατάλογος ονομάτων και τηλεφώνων επαρκούς αριθμού συνεργαζόμενων κλινικών και γιατρών, από διάφορες ειδικότητες, ως επίσης και κιβώτιο παροχής Α' Βοηθειών με όλα τα απαραίτητα υλικά, (επίδεσμοι, επιθέματα, οδηγίες, κ.α.), τουλάχιστο σύμφωνα με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) Κανονισμούς του /KDP%20198_2009.pdf CTQ HTL CRT-A 2014/01 Σελ.: 17 / 20 A.12

18 Ασφάλεια και Υγεία Πελατών και Προσωπικού στους Χώρους της Επιχείρησης. 12 ΧΡΥΣΟ: ΝΑΙ 07. Να λαμβάνονται επαρκή μέτρα ελέγχου και περιορισμού διέλευσης ή/και περιήγησης μη εχόντων εργασία / μη πελατών στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους της επιχείρησης, ιδίως κατά της βραδινές ώρες. 08. Σε επιχειρήσεις με οριζόντια ανάπτυξη (π.χ. Τουριστικά Χωριά και όπου αλλού εφαρμόζει), αλλά και σε επιχειρήσεις που ευρίσκονται σε περιοχές όπου παρατηρούνται συχνά κρούσματα κλοπών και άλλου είδους παραβατικότητας, οι εξωτερικοί χώροι να είναι κατάλληλα περιφραγμένοι περιμετρικά και επαρκώς φωτιζόμενοι κατά της βραδινές ώρες. 09. Να διατηρούνται όλοι οι χώροι, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός της επιχείρησης εμφανώς απαλλαγμένοι από οποιουσδήποτε κινδύνους πρόκλησης ατυχημάτων, και έμπρακτα να λαμβάνονται εκ μέρους της επιχείρησης όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. 10. Να διατίθενται εμφανείς προειδοποιητικές σημάνσεις και αναγραφή των κανόνων λειτουργίας και ασφαλούς χρήσης χώρων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, και οπουδήποτε αλλού ελλοχεύουν κίνδυνοι για την Α&Υ πελατών και προσωπικού, ειδικά σε χώρους όπως είναι οι κολυμβητικές δεξαμενές, γήπεδα αθλοπαιδιών, γυμναστήρια, σπα, παιδότοποι, κ.α. Η πληροφόρηση να διατίθεται τουλάχιστο στα ελληνικά και αγγλικά, αλλά και σε άλλες γλώσσες εάν αυτό απαιτείται από την ύπαρξη σημαντικού ποσοστού πελατείας. 11. Να διατίθενται πληροφορίες στους πελάτες για ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς και σεισμού, ως επίσης και σχετικά με τη λήψη μέτρων προστασίας από ήλιο, θάλασσα, κλοπές, κ.λπ. CTQ HTL CRT-A 2014/01 Σελ.: 18 / 20 A.12

19 Διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Αυτοελέγχου (ΕΕΑ). 13 ΧΡΥΣΟ: ΝΑΙ Το κριτήριο αυτό απαιτεί όπως η επιχείρηση εφαρμόζει μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και επιβεβαίωσης για τη σωστή εφαρμογή όλων των μέτρων και διαδικασιών που ακολουθεί στα πλαίσια διαχείρισης της ποιότητας, αλλά και για τα υπόλοιπα κριτήρια χορήγησης του Σήματος Ποιότητας. Η εσωτερική επιθεώρηση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε επιχείρηση, για να επαληθεύει εάν οι διαδικασίες και τα συστήματα που έχει υιοθετήσει εφαρμόζονται σε ικανοποιητικό βαθμό. Η εσωτερική επιθεώρηση είναι ένας αυτοέλεγχος από πλευράς της επιχείρησης, για να διασφαλίζει ότι συνεχίζει να υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των δικών της διαδικασιών, αλλά και των κριτηρίων του Σήματος. 01. Να υιοθετείται διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Αυτοελέγχου (ΕΕΑ), τουλάχ. σε ετήσια βάση, για τη σωστή τήρηση των εγγράφων και διαδικασιών ικανοποίησης των κριτηρίων Διαχείρισης Ποιότητας, στα πλαίσια χορήγησης του Σήματος. 02. Να καταρτίζεται πρόγραμμα ΕΕΑ, στο οποίο να υπάρχει αναφορά στα άτομα που θα διενεργήσουν την επιθεώρηση σε έκαστο τμήμα, με πρόνοια η σχέση μεταξύ επιθεωρητή και επιθεωρούμενων τμημάτων να είναι πλήρως ανεξάρτητη. 03. Στα περιγράμματα θέσεων εργασίας του προσωπικού τμημάτων τα οποία βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους πελάτες (π.χ. Τμήματα Υποδοχής, Εστιατορίου, Μπαρ, Θυρωρών, Δημοσιών Σχέσεων, κοκ.), πέραν των απαιτήσεων σε σχέση με τα ειδικά τους καθήκοντα, να περιλαμβάνεται ως αναγκαίο προσόν και η κατοχή βασικών γνώσεων της γλώσσας, γεωγραφίας και πολιτισμού της Κύπρου. 04. Να υπάρχουν έντυπα διενέργειας ΕΕΑ στα οποία γίνεται αναφορά στις ελεγχόμενες διαδικασίες και έγγραφα, ως επίσης και (στις περιπτώσεις προηγούμενων ΕΕΑ), σημειώσεις για το βαθμό συμμόρφωσης στη τήρηση έκαστης διαδικασίας /εγγράφου. 05. Όπου εφαρμόζει, να υπάρχει αναφορά σε διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ή/και επαλήθευση λήψης διορθωτικών ενεργειών για προηγούμενες μη συμμορφώσεις στη τήρηση διαδικασιών ή/και εγγράφων. CTQ HTL CRT-A 2014/01 Σελ.: 19 / 20 A.13

20 Πιστοποίηση Εφαρμογής Διεθνώς Αναγνωρισμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. ΑΡΓΥΡΟ: ΌΧΙ 14 ΧΡΥΣΟ: ΝΑΙ Β.Ι.Κ. Περιγραφή / Απαιτήσεις Κριτηρίου: Δ.Β. Β.Ι. 01. Να έχει εξασφαλιστεί και να διατηρείται σε ισχύ πιστοποίηση εφαρμογής Διεθνώς Αναγνωρισμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, όπως π.χ. το ISO 9001:2008, ή το EFQM ( 300), ή άλλο ισότιμο. Σημείωση: Στα πλαίσια ικανοποίησης του κριτήριου, δύναται να γίνει αποδεκτή και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εσωτερικού / εταιρικού συστήματος Διαχείρισης / Διασφάλισης Ποιότητας (π.χ. περιπτώσεις διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων), ή/και η εφαρμογή ανάλογου συστήματος σαν προϋπόθεση για την αποδοχή μιας επιχείρησης ως μέλους σε κάποιο διεθνώς αναγνωρισμένο όμιλο (club) προνομιούχων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων. CTQ HTL CRT-A 2014/01 Σελ.: 20 / 20 A.14

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά το Πρότυπο: EN OHSAS 18001:2007 Το παρόν εγχειρίδιο είναι ιδιοκτησία της OLYMPIA ELECTRONICS. Τα περιεχόμενα του παρόντος Εγχειριδίου Ποιότητας είναι εμπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 35 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας: Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστημα) Τύπος Επιβεβαίωσης Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Σούτσου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 17025 Δ.Γ. Κυριακίδης, Α.Λευκόπουλος,.Μήτσας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-04 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Βιομηχανική Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 2. ΓΕΝΙΚΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Έργο Ομάδaς Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 136(Ι)/2015 136(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

2007-07-10 ICS: 03.080.30; 03.120.20

2007-07-10 ICS: 03.080.30; 03.120.20 2007-07-10 ICS: 0.080.0; 0.120.20 ΕΛΟΤ 1427 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Υπηρεσίες τουρισµού - Κριτήρια αρχικής αξιολόγησης τουριστικών επιχειρήσεων Turism

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλματος (Job Profile)...3 2. Aνάλυση Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΕΘ. Διοικητής Νοσοκομείου

Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΕΘ. Διοικητής Νοσοκομείου ΓΧΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΜΟΝΑΔΑ ΝΤΑΤΙΚΗΣ Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΘ Διοικητής Νοσοκομείου Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: 14-01-2010 Σελ. 1 από 36 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΙΧΟΜΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 33 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01 Σελίδα : 1 (ΕΕΣΜ) HELLENIC SOCIETY for SYSTEMIC STUDIES (HSSS) Eπιστημονική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπική, Τ.Θ. 80227, 185 10 Πειραιάς. http://www.hsss.gr, email: info@hsss.gr, tel.: +2104142145 ΕΝ ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα