ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM (2003) 377 τελικό 2003/0140 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά για το εµπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών (υποβληθείσα από την Επιτροπή)

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. Η παρούσα συµφωνία µεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι αποτέλεσµα διµερών διαπραγµατεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν από τις 7 Νοεµβρίου 2001 έως τις 24 Απριλίου 2003 µε βάση την εντολή διαπραγµατεύσεων που θέσπισε το Συµβούλιο την 1η Αυγούστου 2001 (έγγραφο 11170/01). Η συµφωνία περιλαµβάνει διευθετήσεις για το αµοιβαίο εµπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών µε στόχο τη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την αρµονική του ανάπτυξη. 2. Η συµφωνία καθορίζει τις οινολογικές πρακτικές που είναι δυνατόν να χρησιµοποιήσουν οι παραγωγοί οίνου ο οποίος εξάγεται στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος, καθώς και διαδικασία για την αποδοχή νέων οινολογικών πρακτικών. Το απλουστευµένο σύστηµα πιστοποίησης της Κοινότητας θα εφαρµοστεί στους εισαγόµενους οίνους καταγωγής Καναδά. Ο Καναδάς δεν θα καθιερώσει πιστοποίηση εισαγωγών για τους κοινοτικούς οίνους και θα απλοποιήσει, εντός έτους από την έναρξη ισχύος, το εύρος τέτοιων απαιτήσεων για δοκιµές που ισχύουν σήµερα στις επαρχίες. Συµφωνούνται πρότυπα παραγωγής για οίνους που παράγονται από σταφύλια τα οποία έχουν καταψυχθεί στο αµπέλι. Σχετικά µε τα πρότυπα παραγωγής αλκοολούχων ποτών, η συµφωνία προβλέπει όπως ο Καναδάς θα εφαρµόσει τα κοινοτικά πρότυπα για τις εξαγωγές ουίσκυ προς την Κοινότητα. 3. Συµφωνούνται διαδικασίες µε βάση τις οποίες οι γεωγραφικές ενδείξεις που σχετίζονται µε οίνους και αλκοολούχα ποτά και των δύο µερών είναι δυνατόν να προστατεύονται στην επικράτεια του άλλου συµβαλλόµενου µέρους. Το σηµερινό καθεστώς "γενικής ονοµασίας" στον Καναδά για 21 ονοµασίες οίνων θα τερµατιστεί κατά τις ακόλουθες ηµεροµηνίες: 31 εκεµβρίου 2013 για τα Chablis, Champagne, Port και Porto, και Sherry 31 εκεµβρίου 2008 για τα Bourgogne και Burgundy, Rhin και Rhine, και Sauterne και Sauternes την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συµφωνίας για τα Bordeaux, Chianti, Claret, Madeira, Malaga, Marsala, Medoc και Medoc, και Mosel και Moselle. Οι ονοµασίες αλκοολούχων ποτών Grappa, Ούζο/Ouzo, Jagertee, Korn, Kornbrand, και Pacharan, θα προστατεύονται στον Καναδά για τα προϊόντα της Κοινότητας ενώ η ονοµασία Rye Whisky θα προστατεύεται ως προϊόν του Καναδά. 4. Η διαχείριση της συµφωνίας θα γίνεται µέσω µικτής επιτροπής και καθορίζονται διαδικασίες για την τροποποίηση των παραρτηµάτων, τη διοργάνωση διαβουλεύσεων, την επίλυση διαφορών συµπεριλαµβανοµένης και της παραποµπής σε διαιτησία, και την καταγγελία της συµφωνίας. 5. Σχετικά µε τα επαρχιακά καναδικά µονοπώλια αλκοόλης, τα Liquor Boards, η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά της 28ης Φεβρουαρίου 1989 ενισχύεται σηµαντικά προκειµένου να εξασφαλίσει τη βελτιωµένη εµπορική µεταχείριση των προµηθευτών κοινοτικών προϊόντων σε σχέση µε την τιµολόγηση, τις ευκαιρίες ανταγωνισµού για αγορές, τις αποφάσεις καταχώρησης, και τις συνθήκες λιανικής πώλησης. Τα Liquor Boards έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να προβλέπουν αποκλειστικά σηµεία πώλησης για οίνους και αλκοολούχα ποτά που παράγονται στον Καναδά και για οίνους που εµφιαλώνονται στο Κεµπέκ (Quebec) υπό συνθήκες παρόµοιες µε αυτές που ίσχυαν από το εν κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί συµφωνία στο στάδιο αυτό για τη σήµανση των οίνων (ζητήµατα εκτός από τη χρήση γεωγραφικών ενδείξεων) και τη χρήση του όρου "Highland Whisky". Τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να συνεχίσουν τις διµερείς διαπραγµατεύσεις µε στόχο να πετύχουν συµφωνία. 7. Κατά συνέπεια η Επιτροπή προτείνει στο Συµβούλιο την έγκριση της πρότασης απόφασης σχετικά µε τη σύναψη της παρούσας συµφωνίας όπως αναφέρεται στο παράρτηµα. 8. ηµοσιονοµικές επιπτώσεις: η παρούσα συµφωνία δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις. 2

3 2003/0140 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά για το εµπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133 σε σχέση µε την πρώτη πρόταση της πρώτης υποπαραγράφου του άρθρου 300 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής 1, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Την 1η Αυγούστου 2001 το Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγµατευτεί συµφωνία για τον οίνο και να αναθεωρήσει τη συµφωνία της 28ης Φεβρουαρίου 1989 µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και του Καναδά σχετικά µε το εµπόριο αλκοολούχων ποτών. (2) Οι διαπραγµατεύσεις αυτές ολοκληρώθηκαν και η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και του Καναδά για το εµπόριο οίνου και αλκοολούχων ποτών (εις το εξής η "συµφωνία") µονογραφήθηκε από τον Καναδά στις 24 Απριλίου 2003 και από την Κοινότητα στις 25 Απριλίου Μεταξύ της Κοινότητας και του Καναδά συµφωνήθηκαν προσωρινοί όροι για τη σήµανση και τα δύο µέρη θα συνεχίσουν τις διαπραγµατεύσεις στα πλαίσια της µικτής επιτροπής σχετικά µε τους κανόνες που θα ισχύσουν για τη σήµανση, µε στόχο να καταλήξουν σε τελική συµφωνία. Η παρούσα συµφωνία θα πρέπει να εγκριθεί. (3) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συµφωνίας δηµιουργήθηκε µικτή επιτροπή. Στη µικτή επιτροπή η Κοινότητα θα εκπροσωπείται από την Επιτροπή. (4) Προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή και οι πιθανές τροποποιήσεις των παραρτηµάτων της συµφωνίας η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει τις αναγκαίες τεχνικές προσαρµογές σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 75 του κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς 2. (5) Προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή και οι πιθανές τροποποιήσεις των παραρτηµάτων της συµφωνίας η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει τις αναγκαίες τεχνικές προσαρµογές σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1576/89 της 29ης Μαΐου 1989 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, το χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών 3, ΕΕ C της, σ. ΕΕ L 179 της , σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2585/2001 (ΕΕ L 345 της , σ. 10). ΕΕ L 160 της , σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3378/94 (ΕΕ L 366 της , σ. 1). 3

4 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο 1 Η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά σχετικά µε το εµπόριο οίνου και αλκοολούχων ποτών καθώς και τα επισυναπτόµενα παραρτήµατα και πρωτόκολλα, εγκρίνονται εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Τα κείµενα που αναφέρονται στην πρώτη υποπαράγραφο προσαρτώνται στην παρούσα. Άρθρο 2 Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται µε την παρούσα να ορίσει τα πρόσωπα που είναι αρµόδια να υπογράψουν τη συµφωνία δεσµεύοντας την Κοινότητα. Άρθρο 3 Η Επιτροπή εκπροσωπεί την Κοινότητα στην µικτή επιτροπή που συστήνεται µε βάση το άρθρο 27 της συµφωνίας. Άρθρο 4 Για τους σκοπούς εφαρµογής των άρθρων 7, 11 παράγραφος 3, 26 παράγραφος 2, σηµείο α) και 42 παράγραφος 3 της συµφωνίας, σχετικά µε τα κρασιά, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται µε την παρούσα, µε βάση την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 75 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 να συνάψει τις πράξεις που απαιτούνται για την εφαρµογή της συµφωνίας και την τροποποίηση των παραρτηµάτων της. Άρθρο 5 Για τους σκοπούς εφαρµογής των άρθρων 15 παράγραφος 3, 26 παράγραφος 2, σηµείο α) και 42 παράγραφος 3 της συµφωνίας σχετικά µε τα αλκοολούχα ποτά, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται µε την παρούσα, µε βάση την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισµού (ΕOΚ) αριθ. 1576/89 να συνάψει τις πράξεις που απαιτούνται για την εφαρµογή της συµφωνίας και την τροποποίηση των παραρτηµάτων της. Άρθρο 6 H απόφαση θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος [ ] 4

5 ΣΥΜΦΩΝΙΑ µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά για το εµπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εφεξής "η Κοινότητα", και, ο Καναδάς, που θα καλούνται εφεξής από κοινού "συµβαλλόµενα µέρη", ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ πως τα συµβαλλόµενα µέρη επιθυµούν να συνάψουν στενότερους δεσµούς στον τοµέα των οίνων και των αλκοολούχων ποτών, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να δηµιουργήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες για την αρµονική ανάπτυξη του εµπορίου οίνων και αλκοολούχων ποτών µε βάση την ισότητα και το αµοιβαίο όφελος, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΡΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΙ 1. Τα συµβαλλόµενα µέρη, µε βάση µη διακριτική µεταχείριση και αµοιβαιότητα, διευκολύνουν και προωθούν το εµπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών που παράγονται στον Καναδά και την Κοινότητα, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα συµφωνία. 2. Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα εύλογα µέτρα προκειµένου να διασφαλίζονται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και η επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παρούσα συµφωνία. Άρθρο 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται στους οίνους που υπάγονται στην κλάση και τα αλκοολούχα ποτά που υπάγονται στην κλάση της ιεθνούς Σύµβασης για το Εναρµονισµένο Σύστηµα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εµπορευµάτων ("Εναρµονισµένο σύστηµα"), που έγινε στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου 1983, που παράγονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την παραγωγή οίνων και αλκοολούχων ποτών στο έδαφος κάθε συµβαλλόµενου µέρους. Άρθρο 3 ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά: "σήµανση" είναι κάθε ετικέτα, µάρκα, σήµα, σχήµα ή άλλη περιγραφή, εγγεγραµµένη, τυπωµένη, διάτρητη, σφραγισµένη, ανάγλυφη ή εντυπωµένη επί ή προσαρτηµένη σε δοχείο οίνου ή αλκοολούχου ποτού 5

6 "Συµφωνία ΠΟΕ" αναφέρεται στην Συµφωνία του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου "Συµφωνία TRIPS" αναφέρεται στην Συµφωνία για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 1 Γ της συµφωνίας ΠΟΕ "Συµφωνία του 1989" αναφέρεται στη Συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και του Καναδά σχετικά µε το εµπόριο αλκοολούχων ποτών που υπεγράφη στις 28 Φεβρουαρίου Στην παρούσα συµφωνία ο όρος "προέλευσης", όταν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε το όνοµα της Κοινότητος ή ενός εκ των κρατών µελών της ή του Καναδά, υποδεικνύει πως ο οίνος ή το αλκοολούχο ποτό παράγεται εντός του αντίστοιχου χώρου δικαιοδοσίας και στην περίπτωση του οίνου, ότι παράγεται αποκλειστικά από σταφύλια τα οποία συλλέγονται στην επικράτεια αυτού του χώρου δικαιοδοσίας. Άρθρο 4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα συµφωνία, η εισαγωγή και η εµπορία διεκπεραιώνονται σύµφωνα µε τους νόµους και τους κανονισµούς που εφαρµόζονται στο έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους εισαγωγής. ΤΙΤΛΟΣ II ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Άρθρο 5 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Η Κοινότητα εγκρίνει την εισαγωγή και εµπορία στην επικράτειά της, οίνων καταγωγής Καναδά που παράγονται σύµφωνα µε: τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες που περιέρχονται στο παράρτηµα I A και τις προδιαγραφές προϊόντων που προβλέπονται στο παράρτηµα II A. 2. Ο Καναδάς εγκρίνει την εισαγωγή και εµπορία στην επικράτειά του οίνων καταγωγής Κοινότητας που παράγονται σύµφωνα µε: τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I B και τις προδιαγραφές προϊόντων που προβλέπονται στο παράρτηµα II B. 3. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν πως οι οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. Άρθρο 6 ΝΕΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος αναλαµβάνει τη δέσµευση να πληροφορήσει το άλλο συµβαλλόµενο µέρος µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στον τίτλο VII, το ταχύτερο δυνατόν, για τις εξελίξεις που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σχετικά µε οίνους που παράγονται στην επικράτειά του, στην έγκριση οινολογικής πρακτικής, επεξεργασίας ή 6

7 µεταποίησης που δεν αναγράφεται στη σχετική παράγραφο του παραρτήµατος Ι µε στόχο να συµφωνηθεί κοινή προσέγγιση. 2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 35 οι νέες οινολογικές πρακτικές, επεξεργασίες ή µεταποιήσεις που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή οίνου ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις: α) προστασία των καταναλωτών από λανθασµένες ή παραπλανητικές πρακτικές που είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν εσφαλµένες εντυπώσεις σχετικά µε τον χαρακτήρα, τη σύσταση, την ποιότητα ή την αξία του προϊόντος και β) ανταποκρίνονται στο πρότυπο της καλής οινολογικής πρακτικής. Ιδιαίτερα η οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση θα πρέπει: να µην απαγορεύεται από τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς της χώρας καταγωγής να προστατεύει την αυθεντικότητα του προϊόντος διασφαλίζοντας την αρχή πως τα τυπικά χαρακτηριστικά του οίνου προκύπτουν από την προέλευσή των συλλεγόµενων σταφυλιών και λαµβάνει επίσης υπόψη την περιοχή καλλιέργειας και ιδιαίτερα τις κλιµατολογικές, γεωλογικές και άλλες συνθήκες παραγωγής στηρίζεται σε εύλογες τεχνολογικές ή πρακτικές ανάγκες ενίσχυσης των ιδιοτήτων φύλαξης, της σταθερότητας ή της αποδοχής από πλευράς καταναλωτών του οίνου και εξασφαλίζει πως οι επεξεργασίες ή οι προσθέσεις περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο προκειµένου να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα. 3. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος γνωστοποιεί εντός 90 ηµερών στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος κάθε περίπτωση κατά την οποία για οίνο που παράγεται στην επικράτειά του, έχει επιτρέψει µία οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση που δεν αναγράφεται στη σχετική παράγραφο του παραρτήµατος I. 4. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει περιγραφή της οινολογικής πρακτικής, επεξεργασίας ή µεταποίησης που δεν αναγράφεται στη σχετική παράγραφο του παραρτήµατος I. 5. Το συµβαλλόµενο µέρος που κοινοποιεί υποβάλει, εάν αυτό ζητηθεί από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, τεχνικό φάκελο που δικαιολογεί την έγκριση της οινολογικής πρακτικής, επεξεργασίας ή µεταποίησης ιδιαίτερα όσον αφορά τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2. Άρθρο 7 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Με την επιφύλαξη των µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 35, οι οίνοι που παράγονται µε οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση η οποία έχει κοινοποιηθεί από ένα συµβαλλόµενο µέρος µε βάση το άρθρο 6 παράγραφος 3, λαµβάνουν προσωρινή έγκριση εισαγωγής και εµπορίας στην επικράτεια του άλλου συµβαλλόµενου µέρους. Άρθρο 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 1. Εντός περιόδου δέκα µηνών από την κοινοποίηση από ένα συµβαλλόµενο µέρος µε βάση το άρθρο 6 παράγραφος 3, το άλλο συµβαλλόµενο µέρος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει έγγραφη ένσταση κατά της γνωστοποιηθείσας οινολογικής πρακτικής, επεξεργασίας ή µεταποίησης µε τη δικαιολογία ότι αυτή δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 σηµεία α) και β). Κάθε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη έχει τη δυνατότητα να 7

8 ζητήσει διαβουλεύσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 29. Εάν στα πλαίσια των διαβουλεύσεων αυτών δεν γίνει δυνατή η επίλυση του ζητήµατος, κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει τη δυνατότητα να κοινοποιήσει εγγράφως στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος την απόφαση του να παραπέµψει το ζήτηµα στη διαιτησία µε βάση το άρθρο Ένα συµβαλλόµενο µέρος δεν έχει τη δυνατότητα να αντιτεθεί στην αποδοχή µιας κοινοποιηθείσας οινολογικής πρακτικής, επεξεργασίας ή µεταποίησης εάν έχει ήδη εγκρίνει, εκτός για προσωρινούς πειραµατικούς σκοπούς, την ίδια οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση για οίνους που διατίθενται προς εµπορία στη δική του επικράτεια, υπό την προϋπόθεση της αιτιολογίας της υπό εξέταση οινολογικής πρακτικής, επεξεργασίας ή µεταποίησης από τις κλιµατολογικές, γεωλογικές ή άλλες συνθήκες παραγωγής στις περιοχές όπου θα χρησιµοποιηθεί. 3. Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν περιορίζει τη χρήση κάποιας οινολογικής πρακτικής, επεξεργασίας ή µεταποίησης, που δεν έχει γίνει αποδεκτή από ένα συµβαλλόµενο µέρος σύµφωνα µε τις διαδικασίες της παρούσας συµφωνίας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το προϊόν αποτελεί αντικείµενο εµπορίας είτε στην εγχώρια αγορά του άλλου συµβαλλόµενου µέρους είτε στην αγορά κάποιου τρίτου µέρους. Άρθρο 9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 1. Τα συµβαλλόµενα µέρη τροποποιούν τη σχετική παράγραφο του παραρτήµατος I προκειµένου να προσθέσουν την οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση που κοινοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 3, εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης αυτής. 2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, στην περίπτωση που ένα συµβαλλόµενο µέρος έχει επικαλεσθεί τη διαδικασία ένστασης που προβλέπεται στο άρθρο 8, τα συµβαλλόµενα µέρη ενεργούν σύµφωνα µε το αποτέλεσµα των διαβουλεύσεων, εκτός και αν το ζήτηµα έχει παραπεµφθεί στη διαιτησία στην οποία περίπτωση: α) εάν οι διαιτητές καθορίσουν πως η κοινοποιηθείσα οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 σηµεία α) και β), τα συµβαλλόµενα µέρη τροποποιούν τη σχετική παράγραφο του παραρτήµατος Ι προκειµένου να προσθέσουν την οινολογική πρακτική ή επεξεργασία εντός 90 ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής απόφασης β) εάν ωστόσο οι διαιτητές καθορίσουν πως η κοινοποιηθείσα οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 σηµεία α) και β), τότε η προσωρινή έγκριση για την εισαγωγή και εµπορία οίνων που προέρχονται από το κοινοποιούν συµβαλλόµενο µέρος και παράγονται σύµφωνα µε την υπό εξέταση οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, παύει να ισχύει 30 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία της σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει τη συνέχιση της ισχύος του άρθρου 7 σχετικά µε την εµπορία οίνου που εισάγεται στην επικράτεια των συµβαλλόµενων µερών πριν από την ηµεροµηνία της απόφασης. ΤΙΤΛΟΣ III ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΙΝΟΥ Άρθρο 10 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α 1. Τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα III α, τα οποία προσδιορίζουν τους οίνους καταγωγής από την επικράτεια της Κοινότητας στην περίπτωση που µία ιδιότητα, µια φήµη ή 8

9 άλλο χαρακτηριστικό του οίνου αποδίδεται ουσιαστικά στη γεωγραφική του προέλευση και αναγνωρίζεται επίσηµα και προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη κατά την έννοια του άρθρου 22.1 της συµφωνίας TRIPS από την ισχύουσα νοµοθεσία στην Κοινότητα, είναι επιλέξιµα για καταγραφή ως προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις οίνου στον Καναδά. 2. Η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει ή να εκπροσωπήσει οίνο που δεν προέρχεται από την τοποθεσία που αναφέρεται στην σχετική προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συµπεριλαµβανοµένων µεταφράσεων, ανεξάρτητα αν συνοδεύονται ή όχι από εκφράσεις του τύπου "είδος", "τύπος", "τεχνοτροπίας", "αποµίµησης" ή παρόµοιες, και ανεξάρτητα αν η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συνοδεύεται ή όχι από αναφορά στον πραγµατικό τόπο προέλευσης. 3. Σύµφωνα µε τη διαδικασία υποβολής αίτησης που καθορίζεται στην καναδική νοµοθεσία, ο Καναδάς αναλαµβάνει να εισάγει τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα III α στον κατάλογο των προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων στον Καναδά µετά την υποβολή αίτησης καταχώρησης µε βάση τις ισχύουσες διαδικασίες. Άρθρο 11 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα III β, τα οποία προσδιορίζουν τους οίνους καταγωγής από την επικράτεια του Καναδά στην περίπτωση που µία ιδιότητα, µια φήµη ή άλλο χαρακτηριστικό του οίνου αποδίδεται ουσιαστικά στη γεωγραφική του προέλευση και αναγνωρίζεται επίσηµα και προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη κατά την έννοια του άρθρου 22.1 της συµφωνίας TRIPS από την ισχύουσα νοµοθεσία στον Καναδά, είναι επιλέξιµα για καταγραφή ως προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις οίνου στην Κοινότητα. 2. Η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει ή να εκπροσωπήσει οίνο που δεν προέρχεται από την τοποθεσία που αναφέρεται στην σχετική προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συµπεριλαµβανοµένων µεταφράσεων, ανεξάρτητα αν συνοδεύονται ή όχι από εκφράσεις του τύπου "είδος", "τύπος", "τεχνοτροπίας", "αποµίµησης" ή παρόµοιες, και ανεξάρτητα αν η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συνοδεύεται ή όχι από αναφορά στον πραγµατικό τόπο προέλευσης. 3. Κατ εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 και µετά την παραλαβή επίσηµης αίτησης δια της διπλωµατικής οδού από τον Καναδά η οποία να αιτιολογεί πως τα ονόµατα της παραγράφου 1 αποτελούν γεωγραφικές ενδείξεις, η Κοινότητα πραγµατοποιεί τα αναγκαία προκειµένου τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα III β να προστατευθούν από τις αρµόδιες αρχές που ευθύνονται για την επιβολή του νόµου, έτσι ώστε όλοι οι οίνοι που παρουσιάζονται ή περιγράφονται εσφαλµένα µε προστατευόµενη καναδική γεωγραφική ένδειξη να µην τοποθετούνται στην ή να αποσύρονται από την αγορά. Άρθρο 12 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Στο τέλος της µεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στην παρούσα, ο Καναδάς πάψει να θεωρεί ότι τα ακόλουθα ονόµατα οίνων είναι παραδοσιακά στην κοινή γλώσσα του Καναδά ως κοινά ονόµατα οίνων όπως προβλέπεται στο άρθρο 24.6 της συµφωνίας TRIPS: Όνοµα Τέλος της µεταβατικής περιόδου Bordeaux έναρξη ισχύος της συµφωνίας Chianti έναρξη ισχύος της συµφωνίας Claret έναρξη ισχύος της συµφωνίας Madeira έναρξη ισχύος της συµφωνίας Malaga έναρξη ισχύος της συµφωνίας 9

10 Marsala έναρξη ισχύος της συµφωνίας Medoc έναρξη ισχύος της συµφωνίας Médoc έναρξη ισχύος της συµφωνίας Mosel έναρξη ισχύος της συµφωνίας Moselle έναρξη ισχύος της συµφωνίας Chablis 31 εκεµβρίου 2013 Champagne 31 εκεµβρίου 2013 Bourgogne 31 εκεµβρίου 2008 Burgundy 31 εκεµβρίου 2008 Port 31 εκεµβρίου 2013 Porto 31 εκεµβρίου 2013 Rhin 31 εκεµβρίου 2008 Rhine 31 εκεµβρίου 2008 Sauterne 31 εκεµβρίου 2008 Sauternes 31 εκεµβρίου 2008 Sherry 31 εκεµβρίου Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συµφωνίας κανένα από τα ονόµατα των οίνων που αναγράφονται στην παράγραφο 1 δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει ή να παρουσιάσει καναδικό οίνο που έχει πιστοποιηθεί ως ανταποκρινόµενος στους κανόνες VQA. Άρθρο 13 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙΙ Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν µετά από αίτηµα ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη να τροποποιήσουν το παράρτηµα III προκειµένου να λάβουν υπόψη τροποποιήσεις της εσωτερικής τους νοµοθεσίας. ΤΙΤΛΟΣ IV ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ Άρθρο 14 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α 1. Τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα IV α, τα οποία προσδιορίζουν τα αλκοολούχα ποτά καταγωγής από την επικράτεια της Κοινότητας στην περίπτωση που µία ιδιότητα, φήµη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού αποδίδεται ουσιαστικά στη γεωγραφική του προέλευση και αναγνωρίζεται επίσηµα και προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη κατά την έννοια του άρθρου 22.1 της συµφωνίας TRIPS από την ισχύουσα νοµοθεσία στην Κοινότητα, είναι επιλέξιµα για καταγραφή ως προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις αλκοολούχων ποτών στον Καναδά. 2. Η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει ή να εκπροσωπήσει αλκοολούχο ποτό που δεν προέρχεται από την τοποθεσία που αναφέρεται στην σχετική προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συµπεριλαµβανοµένων µεταφράσεων, ανεξάρτητα αν συνοδεύονται ή όχι από εκφράσεις του τύπου "είδος", "τύπος", "τεχνοτροπίας", "αποµίµησης" ή παρόµοιες, και ανεξάρτητα αν η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συνοδεύεται ή όχι από αναφορά στον πραγµατικό τόπο προέλευσης. 3. Σύµφωνα µε τη διαδικασία υποβολής αίτησης που καθορίζεται στην καναδική νοµοθεσία, ο Καναδάς αναλαµβάνει να εισάγει τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα IV α στον κατάλογο των προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων στον Καναδά µετά την υποβολή αίτησης καταχώρησης µε βάση τις ισχύουσες διαδικασίες. 10

11 Άρθρο 15 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα IV β, τα οποία προσδιορίζουν τα αλκοολούχα ποτά καταγωγής από την επικράτεια του Καναδά στην περίπτωση που µία ιδιότητα, φήµη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού αποδίδεται ουσιαστικά στη γεωγραφική του προέλευση και αναγνωρίζεται επίσηµα και προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη κατά την έννοια του άρθρου 22.1 της συµφωνίας TRIPS από την ισχύουσα νοµοθεσία στον Καναδά, είναι επιλέξιµα για καταγραφή ως προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις στην Κοινότητα. 2. Η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει ή να εκπροσωπήσει αλκοολούχο ποτό που δεν προέρχεται από την τοποθεσία που αναφέρεται στην σχετική προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συµπεριλαµβανοµένων µεταφράσεων, ανεξάρτητα αν συνοδεύονται ή όχι από εκφράσεις του τύπου "είδος", "τύπος", "τεχνοτροπίας", "αποµίµησης" ή παρόµοιες, και ανεξάρτητα αν η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συνοδεύεται ή όχι από αναφορά στον πραγµατικό τόπο προέλευσης. 3. Κατ εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 και µετά την παραλαβή επίσηµης αίτησης δια της διπλωµατικής οδού από τον Καναδά η οποία να αιτιολογεί πως τα ονόµατα της παραγράφου 1 αποτελούν γεωγραφικές ενδείξεις, η Κοινότητα πραγµατοποιεί τα αναγκαία προκειµένου τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα IV β να προστατευθούν από τις αρµόδιες αρχές που ευθύνονται για την επιβολή του νόµου, έτσι ώστε όλα τα αλκοολούχα ποτά που παρουσιάζονται ή περιγράφονται εσφαλµένα µε προστατευόµενη καναδική γεωγραφική ένδειξη να µην τοποθετούνται στην ή να αποσύρονται από την αγορά. Άρθρο 16 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν µετά από αίτηµα ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη να τροποποιήσουν το παράρτηµα IV προκειµένου να λάβουν υπόψη τροποποιήσεις της εσωτερικής τους νοµοθεσίας. Άρθρο 17 ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 1. Στο τέλος της µεταβατικής περιόδου των δύο ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συµφωνίας, ο Καναδάς θα αναγνωρίσει τα ακόλουθα ονόµατα αλκοολούχων ποτών ως αναφερόµενα µόνο σε αλκοολούχα ποτά που παράγονται αποκλειστικά στις χώρες που αναφέρονται στο παρόν και θα απαγορεύσει τη χρήση των ονοµάτων αυτών για αλκοολούχα ποτά που δεν παράγονται αποκλειστικά στην αναφερόµενη χώρα : Grappa: Ιταλία Jägertee, Jagertee, Jagatee: Αυστρία Korn, Kornbrand: Γερµανία, Αυστρία Ouzo/Oύζο: Ελλάδα Pacharán: Ισπανία. 2. Στο τέλος της µεταβατικής περιόδου των δύο ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συµφωνίας, η Κοινότητα θα αναγνωρίσει το Rye Whisky ως αναφερόµενο µόνο σε αλκοολούχα ποτά αποκλειστικής καταγωγής Καναδά και θα απαγορεύσει τη χρήση του ονόµατος αυτού για αλκοολούχα ποτά που δεν κατάγονται από τον Καναδά. 3. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει τη δυνατότητα µετά από σύσταση της µικτής επιτροπής, να επιτρέψει τη χρήση ονόµατος αλκοολούχου ποτού που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 για αλκοολούχο ποτό που παράγεται σε τρίτη χώρα εφόσον: 11

12 α) η φήµη του υπό εξέταση αλκοολούχου ποτού δεν εξαρτάται από τη φήµη του αλκοολούχου ποτού που παράγεται σε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη και β) η πράξη αυτή δεν θα παραπλανήσει τους καταναλωτές. Άρθρο 18 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 1. Στην επικράτεια του Καναδά τα αλκοολούχα ποτά δεν είναι δυνατόν να σηµαίνονται µε όρο που είναι εσφαλµένος, ψευδής ή παραπλανητικός ή που είναι δυνατόν να δηµιουργήσει εσφαλµένη εντύπωση σχετικά µε τον χαρακτήρα, τη σύσταση, την ποιότητα, την προέλευση ή την αξία του αλκοολούχου ποτού, ιδιαίτερα στην περίπτωση που τα αλκοολούχα ποτά σηµαίνονται µε το όνοµα του ή µε αναφορά σε κάποιο κράτος µέλος της Κοινότητας. 2. Στην επικράτεια της Κοινότητας τα αλκοολούχα ποτά δεν είναι δυνατόν να σηµαίνονται µε όρο ο οποίος είναι εσφαλµένος ή που είναι δυνατόν να δηµιουργήσει σύγχυση ή να παραπλανήσει τα άτοµα στα οποία απευθύνεται και ιδιαίτερα στην περίπτωση που τα αλκοολούχα ποτά σηµαίνονται µε το όνοµα του ή µε αναφορά στον Καναδά. Άρθρο 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΥΙΣΚΥ 1. Ο Καναδάς εξασφαλίζει πως το ουίσκυ συµπεριλαµβανοµένου καναδικού ουίσκυ (Canadian Whisky), καναδικού Rye Whisky και Rye Whisky, που εξάγεται από τον Καναδά προς την Κοινότητα είναι αλκοολούχο ποτό που παράγεται µε απόσταξη πολτού σιτηρών: ο οποίος σακχαροποιείται από τη διάσταση της βύνης που περιέχει µε ή χωρίς άλλα φυσικά ένζυµα ο οποίος ζυµώνεται υπό την επίδραση ζύµης (µαγιάς) ο οποίος αποστάζεται σε οινοπνευµατικό βαθµό λιγότερο από 94,8% κατ όγκο έτσι ώστε το προϊόν της απόσταξης να έχει άρωµα και γεύση που προέρχονται από τις χρησιµοποιηθείσες πρώτες ύλες ο οποίος παλαιώνεται επί τρία τουλάχιστον έτη σε ξύλινα βαρέλια χωρητικότητας που δεν ξεπερνά τα 700 λίτρα ο οποίος εµφιαλώνεται µε βαθµό που δεν είναι µικρότερος του 40% κατ όγκο και στον οποίο δεν έχει προστεθεί άλλη ουσία εκτός από νερό και απλό καραµελόχρωµα. 2. Σχετικά µε το µέγιστο τίτλο απόσταξης του ουίσκυ, τα αποστάγµατα που παρήχθησαν στον Καναδά µεταξύ 31ης εκεµβρίου 1990 και 31ης εκεµβρίου 2002 µε τίτλο τέτοιο ώστε το απόσταγµα να έχει το άρωµα και τη γεύση που προέρχονται από τα ακατέργαστα υλικά τα οποία χρησιµοποιούνται, γίνεται αποδεκτός ως ανταποκρινόµενος στο µέγιστο τίτλο απόσταξης που περιγράφεται στην τρίτη υποπαράγραφο της παραγράφου 1 και είναι δυνατόν να συµπεριληφθεί σε ουίσκυ που εξάγεται από τον Καναδά προς την Κοινότητα µέχρι τις 31 εκεµβρίου 2008, εκτός της περίπτωσης που δεν υπάρχουν αρχεία για τον πραγµατικό τίτλο της απόσταξης. ΤΙΤΛΟΣ V ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΙΝΩΝ Άρθρο 20 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΙΝΩΝ Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν πως οι πληροφορίες στις ετικέτες των οίνων: 12

13 δεν είναι εσφαλµένες ή λανθασµένες και δεν εξαπατούν ούτε δηµιουργούν σύγχυση ούτε παραπλανούν τα άτοµα στα οποία απευθύνονται, ούτε δηµιουργούν εσφαλµένη εντύπωση σχετικά µε τον χαρακτήρα, τη σύσταση, την ποιότητα, την καταγωγή ή την αξία του οίνου. Άρθρο 21 ΝΕΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεχίζουν να διαπραγµατεύονται στα πλαίσια της µικτής επιτροπής τους κανόνες που ισχύουν για τη σήµανση των οίνων µε στόχο την επίτευξη συµφωνίας. Άρθρο 22 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Εν αναµονή του αποτελέσµατος των διαπραγµατεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 21, οι οίνοι που σηµαίνονται σύµφωνα µε τις προσωρινές διατάξεις οι οποίες καθορίζονται στο παράρτηµα V είναι δυνατόν να διατίθενται προς εµπορία στις αντίστοιχες επικράτειες των συµβαλλόµενων µερών. ΤΙΤΛΟΣ VI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΝΟ Άρθρο 23 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Οίνος καταγωγής Καναδά, που παράγεται υπό την επιτήρηση και τον έλεγχο ενός από τους αρµόδιους φορείς που αναφέρονται στο παράρτηµα VI, είναι δυνατόν να εισάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις απλοποιηµένης πιστοποίησης που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες. 2. Οι µεµονωµένοι παραγωγοί είναι δυνατόν να συντάξουν και να υπογράψουν το έγγραφο πιστοποίησης στις περιπτώσεις που έχουν λάβει τη σχετική άδεια από έναν από τους αρµόδιους φορείς. 3. Ο Καναδάς εξασφαλίζει ότι κάποια αρµόδια αρχή επιβλέπει και επιθεωρεί τους εγκεκριµένους µεµονωµένους παραγωγούς και εξασφαλίζει ότι οι παραγωγοί διαθέτουν την αναγκαία ικανότητα σύνταξης των εγγράφων πιστοποίησης και της έκθεσης αναλύσεως. 4. Ο Καναδάς κοινοποιεί στην Κοινότητα, κατόπιν αιτήµατος, τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των παραγωγών που έχουν λάβει έγκριση να συντάσσουν το έγγραφο πιστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο Η Κοινότητα δεν υποβάλει τις εισαγωγές οίνου καταγωγής Καναδά σε πιο περιορισµένο ή πιο ευρύ σύστηµα πιστοποίησης από αυτό που εφαρµόζει κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συµφωνίας και το οποίο είναι δυνατόν να ισχύσει για οίνους που εισάγονται από άλλες χώρες που εφαρµόζουν ισοδύναµα µέτρα επιτήρησης και ελέγχου εκτός από προσωρινές επιπλέον απαιτήσεις πιστοποίησης για εύλογους λόγους δηµόσιας πολιτικής. Άρθρο 24 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑ Α 1. Ο Καναδάς δεν υποβάλει τις εισαγωγές οίνου καταγωγής Κοινότητας σε πιο περιορισµένο ή πιο ευρύ σύστηµα πιστοποίησης, ανάλυσης ή δοκιµών που πρέπει να πραγµατοποιήσει ο προµηθευτής ή που πρέπει να πραγµατοποιηθούν από τις αρµόδιες καναδικές αρχές και να χρεωθούν στον προµηθευτή από αυτό που εφαρµόζει κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 13

14 της συµφωνίας, εκτός από προσωρινές επιπλέον απαιτήσεις πιστοποίησης για εύλογους λόγους δηµόσιας πολιτικής. 2. Οι αρµόδιες καναδικές αρχές, εντός περιόδου ενός έτους από την έναρξη ισχύος της συµφωνίας, µειώνουν τις απαιτήσεις πιστοποίησης, ανάλυσης ή δοκιµών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προκειµένου οι απαιτήσεις αυτές να µην είναι πιο περιοριστικές από όσον απαιτείται. Άρθρο 25 ΟΙΝΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΨΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ Οι όροι "Icewine", ή αν παράγεται στον Καναδά ή στο Λουξεµβούργο, "Vin de glace", ή αν παράγεται στην Αυστρία ή τη Γερµανία, "Eiswein", είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί µόνο για να περιγράψει οίνο που παράγεται από σταφύλια που καταψύχονται στον αµπελώνα και παράγεται υπό τις ακόλουθες συνθήκες: α) τα σταφύλια πρέπει να καταψύχονται κατά τη συλλογή καθώς και να συµπιέζονται, κατά προτίµηση σε θερµοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους µείον επτά βαθµούς Κελσίου β) δεν επιτρέπεται τεχνητό υλικό καταψύξης οποιουδήποτε είδους γ) όλα τα σταφύλια που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή πρέπει να προέρχονται από την ίδια περιφέρεια δ) δεν επιτρέπεται εµπλουτισµός ε) το ελάχιστο φυσικό περιεχόµενο αλκοόλης θα πρέπει να είναι 15% αλκοόλη κατ όγκο στ) το ελάχιστο φυσικό περιεχόµενο αλκοόλης θα πρέπει να είναι 5.5% αλκοόλη κατ όγκο ζ) το συνολικό περιεχόµενο διοξειδίου του θείου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 400 mg/l και η) η πτητική οξύτητα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2,1 g/l. ΤΙΤΛΟΣ VII ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 26 ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 1. Τα συµβαλλόµενα µέρη, είτε άµεσα ή µέσω της µικτής επιτροπής που θεσπίζεται βάσει του άρθρου 27, διατηρούν επαφή για όλα τα θέµατα τα σχετικά µε την εφαρµογή και τη λειτουργία της παρούσας συµφωνίας. 2. Ειδικότερα, τα συµβαλλόµενα µέρη, είναι δυνατόν να προχωρήσουν µετά από αµοιβαία συµφωνία στα ακόλουθα: α) τροποποίηση των παραρτηµάτων όπως προβλέπεται στην παρούσα συµφωνία β) αλληλοενηµέρωση για την πρόθεσή τους να αναπτύξουν νέα µέτρα ή τροποποιήσεις στα υπάρχοντα µέτρα που αφορούν πολιτικές δηµόσιου συµφέροντος όπως η υγεία ή η προστασία των καταναλωτών, µε επιπτώσεις στους τοµείς των οίνων και των αλκοολούχων ποτών γ) αµοιβαία κοινοποίηση των νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων και των δικαστικών αποφάσεων σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας και αλληλοενηµέρωση για τα µέτρα που θεσπίζονται βάσει των αποφάσεων αυτών. 14

15 Άρθρο 27 ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας συστήνεται µικτή επιτροπή που αποτελείται από αντιπροσώπους της Κοινότητας και του Καναδά. 2. Η µικτή επιτροπή είναι δυνατόν να υποβάλει συστάσεις µε συναίνεση. Θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. Συναντάται κατόπιν αιτήµατος ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη το αργότερο εντός 90 ηµερών από την ηµεροµηνία του αιτήµατος, εναλλακτικά στην Κοινότητα και τον Καναδά σε χρόνο και τόπο και µε τρόπο που έχει αµοιβαία καθοριστεί από τα συµβαλλόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένης και της οπτικής τηλεδιάσκεψης. 3. Η µικτή επιτροπή επιβλέπει τη σωστή λειτουργία της συµφωνίας και είναι δυνατόν να εξετάσει κάθε ζήτηµα που σχετίζεται µε την υλοποίηση και τη λειτουργία της. Είναι ιδίως υπεύθυνη για: πρόταση τροποποιήσεων των παραρτηµάτων όπως προβλέπεται στην παρούσα συµφωνία υποβολή συστάσεων που θα συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων της παρούσας συµφωνίας ή της συµφωνίας του 1989 ανταλλαγή πληροφοριών για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της παρούσας συµφωνίας υποβολή προτάσεων επί ζητηµάτων αµοιβαίου ενδιαφέροντος για τα συµβαλλόµενα µέρη στους τοµείς του οίνου ή των αλκοολούχων ποτών και καθορισµό της κλίµακας αµοιβών και δαπανών που αναφέρονται στο παράρτηµα VII παράγραφος 9. Άρθρο 28 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 1. Στην περίπτωση που ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη έχει λόγο να υποπτεύεται ότι: α) κάποιος οίνος ή αλκοολούχο ποτό που αποτελεί ή απετέλεσε αντικείµενο εµπορίου µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών ή που διετέθη στο εµπόριο στην επικράτεια ενός εξ αυτών, δεν συµµορφώνεται µε την παρούσα συµφωνία ή µε τη συµφωνία του 1989 όπως αυτή τροποποιήθηκε, και β) αυτή η µη συµµόρφωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, ενηµερώνει αµέσως ανάλογα µε την περίπτωση το άλλο συµβαλλόµενο µέρος µε βάση τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας ή της συµφωνίας του 1989 όπως τροποποιήθηκε. 2. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν σύµφωνα µε την παράγραφο 1 συνοδεύονται µε τα κατάλληλα έγγραφα και συµπεριλαµβάνουν, ιδίως, τις παρακάτω λεπτοµέρειες σχετικά µε το υπό εξέταση οίνο ή αλκοολούχο ποτό εφόσον αυτά είναι γνωστά στο συµβαλλόµενο µέρος: α) τον παραγωγό και το πρόσωπο το οποίο έχει εξουσία διάθεσης του οίνου ή του αλκοολούχου ποτού, και β) λεπτοµέρειες για την περίπτωση για την οποία υπάρχουν υποψίες µη συµµόρφωσης. 15

16 ΤΙΤΛΟΣ VIII ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 29 ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ 1. Στην περίπτωση που ένα συµβαλλόµενο µέρος θεωρεί ότι το άλλο συµβαλλόµενο µέρος δεν ανταποκρίθηκε στην εκπλήρωση µιας υποχρέωσης στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας, είναι δυνατόν να ζητήσει εγγράφως διαβουλεύσεις µε το άλλο συµβαλλόµενο µέρος. Τα συµβαλλόµενα µέρη εντός 30 ηµερών από την παραλαβή του αιτήµατος προχωρούν σε διαβουλεύσεις µεταξύ τους µε στόχο την επίλυση του ζητήµατος. 2. Το συµβαλλόµενο µέρος το οποίο ζητά τις διαβουλεύσεις παρέχει στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την λεπτοµερή εξέταση του σχετικού ζητήµατος. 3. Εάν το ζήτηµα δεν έχει επιλυθεί µέσω διαβουλεύσεων εντός 60 ηµερών από την παραλαβή της αίτησης για διαβουλεύσεις: α) η περίοδος των διαβουλεύσεων είναι δυνατόν να επεκταθεί µε αµοιβαία συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών ή β) κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει τη δυνατότητα να κοινοποιήσει, εγγράφως στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος την απόφασή του να παραπέµψει το ζήτηµα στη διαιτησία µε βάση το άρθρο 31. Άρθρο 30 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΙΑΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν κάθε διαφωνία σχετικά µε την εφαρµογή ή την ερµηνεία της παρούσας συµφωνίας σε διαιτησία από αρµόδιο οργανισµό. Κάθε τέτοια παραποµπή γίνεται µόνο µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συµφωνηθεί από τα συµβαλλόµενα µέρη. Οι όροι αυτοί συµπεριλαµβάνουν πρόβλεψη πως και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στην παραποµπή και συµφωνούν να δεσµευθούν από την απόφαση του οργανισµού. Άρθρο 31 ΙΑΙΤΗΣΙΑ 1. Στην περίπτωση µη παραποµπής µε βάση το άρθρο 30 και µετά από τη λήψη απόφασης παραποµπής ζητήµατος στη διαιτησία µε βάση το άρθρο 29 ή το άρθρο 8, η διαιτησία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτηµα VII. 2. Κάθε διαφωνία σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 42 είναι δυνατόν να παραπεµφθεί από κάθε συµβαλλόµενο µέρος σε διαιτησία µε βάση το παρόν άρθρο και το παράρτηµα VII. Στην περίπτωση αυτή η περίοδος διαβούλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 29 αντικαθίσταται από τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 42 παράγραφος Κάθε συµβαλλόµενο µέρος λαµβάνει λογικά µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει τον καθορισµό των διαιτητών. Στην περίπτωση που ο καθορισµός γίνεται µε βάση παραποµπή σύµφωνα µε το άρθρο 8, ισχύει το άρθρο 9 παράγραφος 2. 16

17 ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 32 ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Οι τίτλοι ΙΙ, III, IV, V και VΙ της παρούσας συµφωνίας δεν εφαρµόζονται στα ακόλουθα: α) οίνοι ή αλκοολούχα ποτά που τελούν υπό καθεστώς διαµετακόµισης µέσω της επικράτειας ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη ή β) οίνοι ή αλκοολούχα ποτά καταγωγής από την επικράτεια ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη και που µεταφέρονται σε µικρές ποσότητες µεταξύ αυτών των συµβαλλόµενων µερών υπό τους όρους και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στη νοµοθεσία και τους κανονισµούς των συµβαλλόµενων µερών. Άρθρο 33 Ε ΑΦΙΚΟΤΗΤΑ Η παρούσα συµφωνία ισχύει στην επικράτεια του Καναδά και στις επικράτειες στις οποίες ισχύει η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και υπό τους όρους που καθορίζονται στη συνθήκη αυτή. Άρθρο 34 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 1. Σε περίπτωση οµώνυµων γεωγραφικών ενδείξεων: α) παρέχεται προστασία µε βάση τα άρθρα 10 παράγραφος 2, 11 παράγραφος 2, 14 παράγραφος 2 και 15 παράγραφος 2 σε κάθε ένδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι η γεωγραφική ένδειξη, αν και κατά γράµµα αληθής όσον αφορά την επικράτεια, την περιφέρεια ή την τοποθεσία καταγωγής του οίνου ή του αλκοολούχου ποτού, δεν παριστά εσφαλµένως στο κοινό πως ο οίνος ή το αλκοολούχο ποτό κατάγεται από άλλη χώρα β) τα συµβαλλόµενα µέρη είναι δυνατόν να καθορίσουν αµοιβαία τους πρακτικούς όρους χρησιµοποίησης υπό τους οποίους οι οµώνυµες ονοµασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 διαφοροποιούνται µεταξύ τους, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης ισότιµης µεταχείρισης των ενδιαφερόµενων παραγωγών και της ανάγκης να µην παραπλανιούνται οι καταναλωτές. 2. Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν υποχρεώνει ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη να προστατέψει γεωγραφική ένδειξη του άλλου συµβαλλόµενου µέρους υπό τους όρους που προβλέπονται στη δεύτερη πρόταση του άρθρου 24.6 και των άρθρων 24.7, 24.8 και 24.9 της συµφωνίας TRIPS. 3. Το άρθρο 17 παράγραφος 1 δεν απαιτεί από την κυβέρνηση του Καναδά να απαγορεύσει τη χρήση των παρακάτω: καταγεγραµµένου εµπορικού σήµατος που έχει καταγραφεί ή που έχει αποτελέσει αντικείµενο αίτησης πριν την 1η Ιανουαρίου 1996 και του ονόµατος "Grappa di Ticino" για ορισµένα αλκοολούχα ποτά που παράγονται στην περιφέρεια Ticino της Ελβετίας. 4. Το άρθρο 17 παράγραφος 2 δεν απαιτεί από την Κοινότητα να απαγορεύσει τη χρήση του ονόµατος "Rye Whisky" σε ορισµένα αλκοολούχα ποτά τα οποία ανταποκρίνονται στις 17

18 απαιτήσεις που καθορίζει ο κανονισµός του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 (όπως τροποποιήθηκε) τα οποία παράγονται στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Άρθρο 35 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 1. Οι προβλέψεις της παρούσας συµφωνίας εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος των συµβαλλόµενων µερών να λάβουν υγειονοµικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα απαραίτητα για την προστασία της ζωής ή της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, εφόσον τα µέτρα αυτά δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις της Συµφωνίας για την εφαρµογή υγειονοµικών και φυτοϋγειονοµικών µέτρων που περιέχεται στο παράρτηµα 1 A της συµφωνίας ΠΟΕ. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 κάθε συµβαλλόµενο µέρος καταβάλλει προσπάθεια πληροφόρησης του άλλου συµβαλλόµενου µέρους µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στον τίτλο VII και όσο το δυνατόν ταχύτερα για εξελίξεις που είναι δυνατόν να οδηγήσουν, όσον αφορά τους οίνους ή τα αλκοολούχα ποτά που διατίθενται προς εµπορία στην επικράτειά του, στη θέσπιση τέτοιων µέτρων, ιδίως αυτών που αφορούν τον καθορισµό συγκεκριµένων ορίων για προσµίξεις και κατάλοιπα, προκειµένου να συµφωνηθεί κοινή προσέγγιση. Άρθρο 36 ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1. Οι οίνοι ή τα αλκοολούχα ποτά τα οποία κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συµφωνίας ή πριν από αυτήν είχαν παραχθεί ή είχαν εισαχθεί στην επικράτεια ενός συµβαλλόµενου µέρους σύµφωνα µε την εσωτερική νοµοθεσία και τους κανονισµούς του, των οποίων όµως η εµπορία σε αυτό το συµβαλλόµενο µέρος θα είχε απαγορευθεί µε βάση την παρούσα συµφωνία, είναι δυνατόν να διατεθούν προς εµπορία µε βάση τους ακόλουθους όρους: α) στην περίπτωση που ο οίνος έχει παραχθεί µε τη χρήση µιας ή περισσοτέρων οινολογικών πρακτικών ή επεξεργασιών που δεν αναφέρονται στα παραρτήµατα Ι ή ΙΙ, οι οίνοι είναι δυνατόν να διατεθούν προς εµπορία στην επικράτεια του ενδιαφερόµενου συµβαλλόµενου µέρους µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων β) στην περίπτωση που οι οίνοι ή τα αλκοολούχα ποτά περιγράφονται ή παρουσιάζονται κατά τρόπο που δε συµφωνεί µε τους τίτλους III, IV ή V, είναι δυνατόν να συνεχίσουν να διατίθενται προς εµπορία στην επικράτεια του ενδιαφερόµενου συµβαλλόµενου µέρους µε τη χρήση των ίδιων ενδείξεων σήµανσης µε την οποία τα προϊόντα είχαν παραχθεί ή εισαχθεί νόµιµα από: i) χονδρέµπορους ή παραγωγούς, για περίοδο 3 ετών, και ii) πωλητές λιανικής, µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων. 2. Οι οίνοι ή τα αλκοολούχα ποτά που έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην επικράτεια ενός συµβαλλόµενου µέρους σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία των οποίων όµως η εµπορία σε αυτό το συµβαλλόµενο µέρος θα είχε απαγορευθεί από την παρούσα συµφωνία µε βάση τροποποίησή της, είναι δυνατόν να διατεθούν προς εµπορία µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων εκτός και αν συµφωνηθεί διαφορετικά από τα συµβαλλόµενα µέρη. Άρθρο 37 ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΕ Τα συµβαλλόµενα µέρη διατηρούν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της συµφωνίας ΠΟΕ. 18

19 Άρθρο 38 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 1989 Η συµφωνία του 1989 τροποποιείται µε βάση τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα VIII. Άρθρο 39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Τα παραρτήµατα της παρούσας συµφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. Άρθρο 40 ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται εις διπλούν στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, και όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο 41 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη ανταλλάσσουν διπλωµατικά σηµειώµατα που επιβεβαιώνουν ότι οι αντίστοιχες διαδικασίες τους για την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας έχουν ολοκληρωθεί. Άρθρο 42 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 1. Στην περίπτωση που η χρήση γεωγραφικής ένδειξης του παραρτήµατος III α επιβάλλεται στον Καναδά υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 24 παράγραφος 4 και 24 παράγραφος 5 και την πρώτη πρόταση του άρθρου 24 παράγραφος 6 της συµφωνίας TRIPS, ο Καναδάς είναι δυνατόν να επιλέξει να µην εφαρµόσει, στο ελάχιστο αναγκαίο, τους όρους των άρθρων 10 παράγραφος 2 και 14 παράγραφος 2 της παρούσας συµφωνίας. Εάν προκύψουν οι συνθήκες που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο, ο Καναδάς ενηµερώνει την Κοινότητα εγγράφως και το ταχύτερο δυνατό. Κάθε επίκληση από τον Καναδά της πρώτης πρότασης του άρθρου 24 παράγραφος 6 της συµφωνίας TRIPS υπόκειται στην εφαρµογή του άρθρου Μετά την παραλαβή της ενηµέρωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα είναι δυνατόν να ζητήσει συνάντηση της µικτής επιτροπής, η οποία κατά παρέκκλιση του άρθρου 27 παράγραφος 2, πραγµατοποιείται εντός 10 ηµερών, εάν αυτό ζητηθεί. Η συνάντηση αυτή της µικτής επιτροπής εξετάζει όλες τις εναλλακτικές περιπτώσεις που διατίθενται στα συµβαλλόµενα µέρη για την αντιµετώπιση του ζητήµατος που εξανάγκασε τον Καναδά να επικαλεστεί την παράγραφο Στην περίπτωση που ο Καναδάς δεν εφαρµόσει τα άρθρα 10 παράγραφος 2 ή 14 παράγραφος 2 σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και η µικτή επιτροπή δεν κατορθώσει να καταλήξει σε αµοιβαία συµφωνηθείσα λύση εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση της µικτής επιτροπής σύµφωνα µε την παράγραφο 2, η Κοινότητα είναι δυνατόν να αποφασίσει να µην εφαρµόσει, εξ ολοκλήρου ή µερικώς, ορισµένες διατάξεις της παρούσας συµφωνίας ή της συµφωνίας του Τα τυχόν τέτοια µέτρα που θα λάβει η Κοινότητα είναι ανάλογα µε τις δυσµενείς εµπορικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την επίκληση της παραγράφου 1 από τον Καναδά και δεν είναι δυνατόν 19

20 να εφαρµοστούν επί περισσότερο χρόνο από τη µη εφαρµογή των σχετικών άρθρων από τον Καναδά. 4. Η Κοινότητα δεν υιοθετεί µέτρα µε βάση την παράγραφο 3 όταν οι συνθήκες που οδηγούν τον Καναδά να χρησιµοποιήσει την παράγραφο 1 σχετίζονται µε ονοµασία την οποία η Κοινότητα είχε συµφωνήσει ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην κοινοτική αγορά ή σε εξαγωγικές αγορές µε βάση συµφωνίες µε τρίτες χώρες. 5. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να καταγγείλει την παρούσα συµφωνία κοινοποιώντας στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος γραπτή προειδοποίηση ενός έτους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η χρήση γεωγραφική ένδειξης των παραρτηµάτων III α ή IV α διεκδικείται στον Καναδά µε βάση την πρώτη πρόταση του άρθρου 24.6 της συµφωνίας TRIPS όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα είναι δυνατόν να καταγγείλει την παρούσα συµφωνία µε έγγραφη προειδοποίηση του Καναδά εντός τριών µηνών. 6. Σε περίπτωση που ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη καταγγείλει τη συµφωνία του 1989 όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα συµφωνία, η καταγγελία αυτή προκαλεί ταυτόχρονη καταγγελία και της παρούσας συµφωνίας. ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραµµένοι, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι γι αυτό, υπέγραψαν την παρούσα συµφωνία. Nα γίνουν δύο φωτοαντίτυπα, την. ηµέρα του, (Έγινε) Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Για την κυβέρνηση του Καναδά 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αναφέρεται στο άρθρο 5 Α. ΚΑΝΑ ΑΣ Κατάλογος οινολογικών πρακτικών (συµπεριλαµβανοµένων πρόσθετων και επεξεργασιών) που επιτρέπονται για οίνους, καταγωγής Κοινότητας, µε τις ακόλουθες προδιαγραφές και υπό τους όρους που καθορίζουν οι κανόνες κάποιου από τους αρµόδιους φορείς του Παραρτήµατος VI: 1. ζυµοµύκητες, 2. συµπυκνωµένος χυµός σταφυλιών, 3. σάκχαρα, συµπεριλαµβανοµένης και ισογλυκόζης, προς αύξηση του φυσικού αλκοολικού τίτλου σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών ή οίνου, 4. τροφές ζυµοµυκήτων (µονοβασικό αµµώνιο, διβασικό αµµώνιο, θειικό αµµώνιο, διβασικό φωσφορικό κάλιο, µονοβασικό φωσφορικό κάλιο), 5. θειικό ασβέστιο σε τέτοια ποσότητα ώστε το περιεχόµενο των διαλυµένων θειικών στον τελικό οίνο να µην ξεπερνούν το 0,2 τοις εκατόν βάρους κατ όγκο υπολογιζόµενο ως θειικό κάλιο, 6. ανθρακικό ασβέστιο σε τέτοια ποσότητα ώστε το περιεχόµενο του τρυγικού οξέος στον τελικό οίνο να µην ξεπερνούν το 0,15 τοις εκατόν βάρους κατ όγκο, 7. θειώδες οξύ συµπεριλαµβανοµένων και των αλάτων του, 8. τρυγικό ή κιτρικό οξύ, 9. αµυλάση και πηκτινάση, 10. ασκορβικό ή ερυθορβικό οξύ ή των αλάτων τους. Για το ερυθορβικό οξύ η προστιθέµενη ποσότητα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 100mg/l, 11. διµεθυλοπολυσιλοξάνη ως αντιαφρώδες που δεν ξεπερνά τα 10 ppm στον τελικό οίνο, 12. οποιοδήποτε από τα ακόλουθα διαυγαστικά: ενεργός άνθρακας, άγαρ-άγαρ, αλβουµίνη, καζεΐνη, άργιλος γης διατόµων, ζελατίνη, ιχθυόκολλα, σιδηροκυανιούχο κάλιο, ταννικό οξύ και λεύκωµα αυγών, 13. καραµέλα, που επιτρέπεται µόνον σε αλκοολοµένους οίνους, 14. απόσταγµα οινικής προέλευσης (brandy), αποστάγµατα φρούτων ή αλκοόλη που προέρχεται από αλκοολική ζύµωση τροφίµου αποσταγµένου σε πάνω από 94 τοις εκατό αλκοόλης κατ όγκο, που επιτρέπεται µόνο σε αλκοολοµένους οίνους, 15. διοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο, όζον ή αργό, 16. σορβικό οξύ ή άλατα του, το πολύ µέχρι 200 µέρη στο εκατοµµύριο υπολογιζόµενο ως σορβικό οξύ, 17. φουµαρικό οξύ, το πολύ 2,4 g/l στον τελικό οίνο, 18. γαλακτικό οξύ, 19. µηλικό οξύ, 20. µετατρυγικό οξύ (ποσοστό χρήσης 0,01%), 21. κιτρικό κάλιο, 22. µετατρυγικό οξύ (ποσοστό χρήσης 0,42%), 23. πολυβινυλοπολυπυρολιδόνη και διοξείδιο του πυριτίου (ποσότητα που δεν ξεπερνά τα 2 ppm στο τελικό προϊόν), 21

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ)

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) 15.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 423/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2008 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.4.2003 L 99/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 692/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Απριλίου 2003 για την τροποποίηση του κανονισµού (EOK) αριθ. 2081/92 για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 212 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 14.6.2002 L 155/27 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 190 final 2014/0115 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ.Χ.Κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε. ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Λόγοι καθιέρωσης: Ενθάρρυνση της ποικίλης αγροτικής παραγωγής Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1151/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Νοεμβρίου 2012 για

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 317/92 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Α.Ν. 1998/1939 «Περί σηµάτων όπως τροποποιήθηκε µεταγενεστέρως, σε συµµόρφωση προς την Πρώτη οδηγία του Συµβουλίου της 21 ης εκεµβρίου 1998, για

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006

L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006 L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593

Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593 Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αµπελόκηποι Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ ΤΜΗΜΑ B Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Τοπικά Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες τροφίµων (EEL 354/31.12.2008,

τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες τροφίµων (EEL 354/31.12.2008, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ /ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση: Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας : 115 21 Πληροφορίες : Θ. Κλαδά Θ. Σκούµπα

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Dr ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ ΝΙΚΗ 1. 1 ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τον ορισμό terroir αναφέρονταν,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Όροι και Ορισμοί Β. Σκοπός Σήματος Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κρήτης Γ. Προδιαγραφές Γ.1. Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου

Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου Ιωάννης Μ. Γαλανάκης Χημικός Μηχανικός Απόσταγμα Στεμφύλων Σταφυλιού Τσικουδιά Τσίπουρο Raki (Ρακί)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Στα πλαίσια της κατάρτισης του Εν ΤΚ µε τη µέθοδο της αλυσωτής

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ Η ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /8 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0841 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Αμπέλου (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΟ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα