ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM (2003) 377 τελικό 2003/0140 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά για το εµπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών (υποβληθείσα από την Επιτροπή)

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. Η παρούσα συµφωνία µεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι αποτέλεσµα διµερών διαπραγµατεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν από τις 7 Νοεµβρίου 2001 έως τις 24 Απριλίου 2003 µε βάση την εντολή διαπραγµατεύσεων που θέσπισε το Συµβούλιο την 1η Αυγούστου 2001 (έγγραφο 11170/01). Η συµφωνία περιλαµβάνει διευθετήσεις για το αµοιβαίο εµπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών µε στόχο τη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την αρµονική του ανάπτυξη. 2. Η συµφωνία καθορίζει τις οινολογικές πρακτικές που είναι δυνατόν να χρησιµοποιήσουν οι παραγωγοί οίνου ο οποίος εξάγεται στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος, καθώς και διαδικασία για την αποδοχή νέων οινολογικών πρακτικών. Το απλουστευµένο σύστηµα πιστοποίησης της Κοινότητας θα εφαρµοστεί στους εισαγόµενους οίνους καταγωγής Καναδά. Ο Καναδάς δεν θα καθιερώσει πιστοποίηση εισαγωγών για τους κοινοτικούς οίνους και θα απλοποιήσει, εντός έτους από την έναρξη ισχύος, το εύρος τέτοιων απαιτήσεων για δοκιµές που ισχύουν σήµερα στις επαρχίες. Συµφωνούνται πρότυπα παραγωγής για οίνους που παράγονται από σταφύλια τα οποία έχουν καταψυχθεί στο αµπέλι. Σχετικά µε τα πρότυπα παραγωγής αλκοολούχων ποτών, η συµφωνία προβλέπει όπως ο Καναδάς θα εφαρµόσει τα κοινοτικά πρότυπα για τις εξαγωγές ουίσκυ προς την Κοινότητα. 3. Συµφωνούνται διαδικασίες µε βάση τις οποίες οι γεωγραφικές ενδείξεις που σχετίζονται µε οίνους και αλκοολούχα ποτά και των δύο µερών είναι δυνατόν να προστατεύονται στην επικράτεια του άλλου συµβαλλόµενου µέρους. Το σηµερινό καθεστώς "γενικής ονοµασίας" στον Καναδά για 21 ονοµασίες οίνων θα τερµατιστεί κατά τις ακόλουθες ηµεροµηνίες: 31 εκεµβρίου 2013 για τα Chablis, Champagne, Port και Porto, και Sherry 31 εκεµβρίου 2008 για τα Bourgogne και Burgundy, Rhin και Rhine, και Sauterne και Sauternes την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συµφωνίας για τα Bordeaux, Chianti, Claret, Madeira, Malaga, Marsala, Medoc και Medoc, και Mosel και Moselle. Οι ονοµασίες αλκοολούχων ποτών Grappa, Ούζο/Ouzo, Jagertee, Korn, Kornbrand, και Pacharan, θα προστατεύονται στον Καναδά για τα προϊόντα της Κοινότητας ενώ η ονοµασία Rye Whisky θα προστατεύεται ως προϊόν του Καναδά. 4. Η διαχείριση της συµφωνίας θα γίνεται µέσω µικτής επιτροπής και καθορίζονται διαδικασίες για την τροποποίηση των παραρτηµάτων, τη διοργάνωση διαβουλεύσεων, την επίλυση διαφορών συµπεριλαµβανοµένης και της παραποµπής σε διαιτησία, και την καταγγελία της συµφωνίας. 5. Σχετικά µε τα επαρχιακά καναδικά µονοπώλια αλκοόλης, τα Liquor Boards, η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά της 28ης Φεβρουαρίου 1989 ενισχύεται σηµαντικά προκειµένου να εξασφαλίσει τη βελτιωµένη εµπορική µεταχείριση των προµηθευτών κοινοτικών προϊόντων σε σχέση µε την τιµολόγηση, τις ευκαιρίες ανταγωνισµού για αγορές, τις αποφάσεις καταχώρησης, και τις συνθήκες λιανικής πώλησης. Τα Liquor Boards έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να προβλέπουν αποκλειστικά σηµεία πώλησης για οίνους και αλκοολούχα ποτά που παράγονται στον Καναδά και για οίνους που εµφιαλώνονται στο Κεµπέκ (Quebec) υπό συνθήκες παρόµοιες µε αυτές που ίσχυαν από το εν κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί συµφωνία στο στάδιο αυτό για τη σήµανση των οίνων (ζητήµατα εκτός από τη χρήση γεωγραφικών ενδείξεων) και τη χρήση του όρου "Highland Whisky". Τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να συνεχίσουν τις διµερείς διαπραγµατεύσεις µε στόχο να πετύχουν συµφωνία. 7. Κατά συνέπεια η Επιτροπή προτείνει στο Συµβούλιο την έγκριση της πρότασης απόφασης σχετικά µε τη σύναψη της παρούσας συµφωνίας όπως αναφέρεται στο παράρτηµα. 8. ηµοσιονοµικές επιπτώσεις: η παρούσα συµφωνία δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις. 2

3 2003/0140 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά για το εµπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133 σε σχέση µε την πρώτη πρόταση της πρώτης υποπαραγράφου του άρθρου 300 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής 1, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Την 1η Αυγούστου 2001 το Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγµατευτεί συµφωνία για τον οίνο και να αναθεωρήσει τη συµφωνία της 28ης Φεβρουαρίου 1989 µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και του Καναδά σχετικά µε το εµπόριο αλκοολούχων ποτών. (2) Οι διαπραγµατεύσεις αυτές ολοκληρώθηκαν και η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και του Καναδά για το εµπόριο οίνου και αλκοολούχων ποτών (εις το εξής η "συµφωνία") µονογραφήθηκε από τον Καναδά στις 24 Απριλίου 2003 και από την Κοινότητα στις 25 Απριλίου Μεταξύ της Κοινότητας και του Καναδά συµφωνήθηκαν προσωρινοί όροι για τη σήµανση και τα δύο µέρη θα συνεχίσουν τις διαπραγµατεύσεις στα πλαίσια της µικτής επιτροπής σχετικά µε τους κανόνες που θα ισχύσουν για τη σήµανση, µε στόχο να καταλήξουν σε τελική συµφωνία. Η παρούσα συµφωνία θα πρέπει να εγκριθεί. (3) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συµφωνίας δηµιουργήθηκε µικτή επιτροπή. Στη µικτή επιτροπή η Κοινότητα θα εκπροσωπείται από την Επιτροπή. (4) Προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή και οι πιθανές τροποποιήσεις των παραρτηµάτων της συµφωνίας η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει τις αναγκαίες τεχνικές προσαρµογές σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 75 του κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς 2. (5) Προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή και οι πιθανές τροποποιήσεις των παραρτηµάτων της συµφωνίας η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει τις αναγκαίες τεχνικές προσαρµογές σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1576/89 της 29ης Μαΐου 1989 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, το χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών 3, ΕΕ C της, σ. ΕΕ L 179 της , σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2585/2001 (ΕΕ L 345 της , σ. 10). ΕΕ L 160 της , σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3378/94 (ΕΕ L 366 της , σ. 1). 3

4 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο 1 Η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά σχετικά µε το εµπόριο οίνου και αλκοολούχων ποτών καθώς και τα επισυναπτόµενα παραρτήµατα και πρωτόκολλα, εγκρίνονται εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Τα κείµενα που αναφέρονται στην πρώτη υποπαράγραφο προσαρτώνται στην παρούσα. Άρθρο 2 Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται µε την παρούσα να ορίσει τα πρόσωπα που είναι αρµόδια να υπογράψουν τη συµφωνία δεσµεύοντας την Κοινότητα. Άρθρο 3 Η Επιτροπή εκπροσωπεί την Κοινότητα στην µικτή επιτροπή που συστήνεται µε βάση το άρθρο 27 της συµφωνίας. Άρθρο 4 Για τους σκοπούς εφαρµογής των άρθρων 7, 11 παράγραφος 3, 26 παράγραφος 2, σηµείο α) και 42 παράγραφος 3 της συµφωνίας, σχετικά µε τα κρασιά, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται µε την παρούσα, µε βάση την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 75 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 να συνάψει τις πράξεις που απαιτούνται για την εφαρµογή της συµφωνίας και την τροποποίηση των παραρτηµάτων της. Άρθρο 5 Για τους σκοπούς εφαρµογής των άρθρων 15 παράγραφος 3, 26 παράγραφος 2, σηµείο α) και 42 παράγραφος 3 της συµφωνίας σχετικά µε τα αλκοολούχα ποτά, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται µε την παρούσα, µε βάση την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισµού (ΕOΚ) αριθ. 1576/89 να συνάψει τις πράξεις που απαιτούνται για την εφαρµογή της συµφωνίας και την τροποποίηση των παραρτηµάτων της. Άρθρο 6 H απόφαση θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος [ ] 4

5 ΣΥΜΦΩΝΙΑ µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά για το εµπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εφεξής "η Κοινότητα", και, ο Καναδάς, που θα καλούνται εφεξής από κοινού "συµβαλλόµενα µέρη", ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ πως τα συµβαλλόµενα µέρη επιθυµούν να συνάψουν στενότερους δεσµούς στον τοµέα των οίνων και των αλκοολούχων ποτών, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να δηµιουργήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες για την αρµονική ανάπτυξη του εµπορίου οίνων και αλκοολούχων ποτών µε βάση την ισότητα και το αµοιβαίο όφελος, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΡΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΙ 1. Τα συµβαλλόµενα µέρη, µε βάση µη διακριτική µεταχείριση και αµοιβαιότητα, διευκολύνουν και προωθούν το εµπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών που παράγονται στον Καναδά και την Κοινότητα, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα συµφωνία. 2. Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα εύλογα µέτρα προκειµένου να διασφαλίζονται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και η επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παρούσα συµφωνία. Άρθρο 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται στους οίνους που υπάγονται στην κλάση και τα αλκοολούχα ποτά που υπάγονται στην κλάση της ιεθνούς Σύµβασης για το Εναρµονισµένο Σύστηµα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εµπορευµάτων ("Εναρµονισµένο σύστηµα"), που έγινε στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου 1983, που παράγονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την παραγωγή οίνων και αλκοολούχων ποτών στο έδαφος κάθε συµβαλλόµενου µέρους. Άρθρο 3 ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά: "σήµανση" είναι κάθε ετικέτα, µάρκα, σήµα, σχήµα ή άλλη περιγραφή, εγγεγραµµένη, τυπωµένη, διάτρητη, σφραγισµένη, ανάγλυφη ή εντυπωµένη επί ή προσαρτηµένη σε δοχείο οίνου ή αλκοολούχου ποτού 5

6 "Συµφωνία ΠΟΕ" αναφέρεται στην Συµφωνία του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου "Συµφωνία TRIPS" αναφέρεται στην Συµφωνία για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 1 Γ της συµφωνίας ΠΟΕ "Συµφωνία του 1989" αναφέρεται στη Συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και του Καναδά σχετικά µε το εµπόριο αλκοολούχων ποτών που υπεγράφη στις 28 Φεβρουαρίου Στην παρούσα συµφωνία ο όρος "προέλευσης", όταν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε το όνοµα της Κοινότητος ή ενός εκ των κρατών µελών της ή του Καναδά, υποδεικνύει πως ο οίνος ή το αλκοολούχο ποτό παράγεται εντός του αντίστοιχου χώρου δικαιοδοσίας και στην περίπτωση του οίνου, ότι παράγεται αποκλειστικά από σταφύλια τα οποία συλλέγονται στην επικράτεια αυτού του χώρου δικαιοδοσίας. Άρθρο 4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα συµφωνία, η εισαγωγή και η εµπορία διεκπεραιώνονται σύµφωνα µε τους νόµους και τους κανονισµούς που εφαρµόζονται στο έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους εισαγωγής. ΤΙΤΛΟΣ II ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Άρθρο 5 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Η Κοινότητα εγκρίνει την εισαγωγή και εµπορία στην επικράτειά της, οίνων καταγωγής Καναδά που παράγονται σύµφωνα µε: τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες που περιέρχονται στο παράρτηµα I A και τις προδιαγραφές προϊόντων που προβλέπονται στο παράρτηµα II A. 2. Ο Καναδάς εγκρίνει την εισαγωγή και εµπορία στην επικράτειά του οίνων καταγωγής Κοινότητας που παράγονται σύµφωνα µε: τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I B και τις προδιαγραφές προϊόντων που προβλέπονται στο παράρτηµα II B. 3. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν πως οι οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. Άρθρο 6 ΝΕΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος αναλαµβάνει τη δέσµευση να πληροφορήσει το άλλο συµβαλλόµενο µέρος µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στον τίτλο VII, το ταχύτερο δυνατόν, για τις εξελίξεις που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σχετικά µε οίνους που παράγονται στην επικράτειά του, στην έγκριση οινολογικής πρακτικής, επεξεργασίας ή 6

7 µεταποίησης που δεν αναγράφεται στη σχετική παράγραφο του παραρτήµατος Ι µε στόχο να συµφωνηθεί κοινή προσέγγιση. 2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 35 οι νέες οινολογικές πρακτικές, επεξεργασίες ή µεταποιήσεις που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή οίνου ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις: α) προστασία των καταναλωτών από λανθασµένες ή παραπλανητικές πρακτικές που είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν εσφαλµένες εντυπώσεις σχετικά µε τον χαρακτήρα, τη σύσταση, την ποιότητα ή την αξία του προϊόντος και β) ανταποκρίνονται στο πρότυπο της καλής οινολογικής πρακτικής. Ιδιαίτερα η οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση θα πρέπει: να µην απαγορεύεται από τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς της χώρας καταγωγής να προστατεύει την αυθεντικότητα του προϊόντος διασφαλίζοντας την αρχή πως τα τυπικά χαρακτηριστικά του οίνου προκύπτουν από την προέλευσή των συλλεγόµενων σταφυλιών και λαµβάνει επίσης υπόψη την περιοχή καλλιέργειας και ιδιαίτερα τις κλιµατολογικές, γεωλογικές και άλλες συνθήκες παραγωγής στηρίζεται σε εύλογες τεχνολογικές ή πρακτικές ανάγκες ενίσχυσης των ιδιοτήτων φύλαξης, της σταθερότητας ή της αποδοχής από πλευράς καταναλωτών του οίνου και εξασφαλίζει πως οι επεξεργασίες ή οι προσθέσεις περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο προκειµένου να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα. 3. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος γνωστοποιεί εντός 90 ηµερών στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος κάθε περίπτωση κατά την οποία για οίνο που παράγεται στην επικράτειά του, έχει επιτρέψει µία οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση που δεν αναγράφεται στη σχετική παράγραφο του παραρτήµατος I. 4. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει περιγραφή της οινολογικής πρακτικής, επεξεργασίας ή µεταποίησης που δεν αναγράφεται στη σχετική παράγραφο του παραρτήµατος I. 5. Το συµβαλλόµενο µέρος που κοινοποιεί υποβάλει, εάν αυτό ζητηθεί από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, τεχνικό φάκελο που δικαιολογεί την έγκριση της οινολογικής πρακτικής, επεξεργασίας ή µεταποίησης ιδιαίτερα όσον αφορά τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2. Άρθρο 7 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Με την επιφύλαξη των µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 35, οι οίνοι που παράγονται µε οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση η οποία έχει κοινοποιηθεί από ένα συµβαλλόµενο µέρος µε βάση το άρθρο 6 παράγραφος 3, λαµβάνουν προσωρινή έγκριση εισαγωγής και εµπορίας στην επικράτεια του άλλου συµβαλλόµενου µέρους. Άρθρο 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 1. Εντός περιόδου δέκα µηνών από την κοινοποίηση από ένα συµβαλλόµενο µέρος µε βάση το άρθρο 6 παράγραφος 3, το άλλο συµβαλλόµενο µέρος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει έγγραφη ένσταση κατά της γνωστοποιηθείσας οινολογικής πρακτικής, επεξεργασίας ή µεταποίησης µε τη δικαιολογία ότι αυτή δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 σηµεία α) και β). Κάθε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη έχει τη δυνατότητα να 7

8 ζητήσει διαβουλεύσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 29. Εάν στα πλαίσια των διαβουλεύσεων αυτών δεν γίνει δυνατή η επίλυση του ζητήµατος, κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει τη δυνατότητα να κοινοποιήσει εγγράφως στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος την απόφαση του να παραπέµψει το ζήτηµα στη διαιτησία µε βάση το άρθρο Ένα συµβαλλόµενο µέρος δεν έχει τη δυνατότητα να αντιτεθεί στην αποδοχή µιας κοινοποιηθείσας οινολογικής πρακτικής, επεξεργασίας ή µεταποίησης εάν έχει ήδη εγκρίνει, εκτός για προσωρινούς πειραµατικούς σκοπούς, την ίδια οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση για οίνους που διατίθενται προς εµπορία στη δική του επικράτεια, υπό την προϋπόθεση της αιτιολογίας της υπό εξέταση οινολογικής πρακτικής, επεξεργασίας ή µεταποίησης από τις κλιµατολογικές, γεωλογικές ή άλλες συνθήκες παραγωγής στις περιοχές όπου θα χρησιµοποιηθεί. 3. Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν περιορίζει τη χρήση κάποιας οινολογικής πρακτικής, επεξεργασίας ή µεταποίησης, που δεν έχει γίνει αποδεκτή από ένα συµβαλλόµενο µέρος σύµφωνα µε τις διαδικασίες της παρούσας συµφωνίας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το προϊόν αποτελεί αντικείµενο εµπορίας είτε στην εγχώρια αγορά του άλλου συµβαλλόµενου µέρους είτε στην αγορά κάποιου τρίτου µέρους. Άρθρο 9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 1. Τα συµβαλλόµενα µέρη τροποποιούν τη σχετική παράγραφο του παραρτήµατος I προκειµένου να προσθέσουν την οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση που κοινοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 3, εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης αυτής. 2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, στην περίπτωση που ένα συµβαλλόµενο µέρος έχει επικαλεσθεί τη διαδικασία ένστασης που προβλέπεται στο άρθρο 8, τα συµβαλλόµενα µέρη ενεργούν σύµφωνα µε το αποτέλεσµα των διαβουλεύσεων, εκτός και αν το ζήτηµα έχει παραπεµφθεί στη διαιτησία στην οποία περίπτωση: α) εάν οι διαιτητές καθορίσουν πως η κοινοποιηθείσα οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 σηµεία α) και β), τα συµβαλλόµενα µέρη τροποποιούν τη σχετική παράγραφο του παραρτήµατος Ι προκειµένου να προσθέσουν την οινολογική πρακτική ή επεξεργασία εντός 90 ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής απόφασης β) εάν ωστόσο οι διαιτητές καθορίσουν πως η κοινοποιηθείσα οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 σηµεία α) και β), τότε η προσωρινή έγκριση για την εισαγωγή και εµπορία οίνων που προέρχονται από το κοινοποιούν συµβαλλόµενο µέρος και παράγονται σύµφωνα µε την υπό εξέταση οινολογική πρακτική, επεξεργασία ή µεταποίηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, παύει να ισχύει 30 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία της σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει τη συνέχιση της ισχύος του άρθρου 7 σχετικά µε την εµπορία οίνου που εισάγεται στην επικράτεια των συµβαλλόµενων µερών πριν από την ηµεροµηνία της απόφασης. ΤΙΤΛΟΣ III ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΙΝΟΥ Άρθρο 10 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α 1. Τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα III α, τα οποία προσδιορίζουν τους οίνους καταγωγής από την επικράτεια της Κοινότητας στην περίπτωση που µία ιδιότητα, µια φήµη ή 8

9 άλλο χαρακτηριστικό του οίνου αποδίδεται ουσιαστικά στη γεωγραφική του προέλευση και αναγνωρίζεται επίσηµα και προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη κατά την έννοια του άρθρου 22.1 της συµφωνίας TRIPS από την ισχύουσα νοµοθεσία στην Κοινότητα, είναι επιλέξιµα για καταγραφή ως προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις οίνου στον Καναδά. 2. Η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει ή να εκπροσωπήσει οίνο που δεν προέρχεται από την τοποθεσία που αναφέρεται στην σχετική προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συµπεριλαµβανοµένων µεταφράσεων, ανεξάρτητα αν συνοδεύονται ή όχι από εκφράσεις του τύπου "είδος", "τύπος", "τεχνοτροπίας", "αποµίµησης" ή παρόµοιες, και ανεξάρτητα αν η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συνοδεύεται ή όχι από αναφορά στον πραγµατικό τόπο προέλευσης. 3. Σύµφωνα µε τη διαδικασία υποβολής αίτησης που καθορίζεται στην καναδική νοµοθεσία, ο Καναδάς αναλαµβάνει να εισάγει τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα III α στον κατάλογο των προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων στον Καναδά µετά την υποβολή αίτησης καταχώρησης µε βάση τις ισχύουσες διαδικασίες. Άρθρο 11 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα III β, τα οποία προσδιορίζουν τους οίνους καταγωγής από την επικράτεια του Καναδά στην περίπτωση που µία ιδιότητα, µια φήµη ή άλλο χαρακτηριστικό του οίνου αποδίδεται ουσιαστικά στη γεωγραφική του προέλευση και αναγνωρίζεται επίσηµα και προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη κατά την έννοια του άρθρου 22.1 της συµφωνίας TRIPS από την ισχύουσα νοµοθεσία στον Καναδά, είναι επιλέξιµα για καταγραφή ως προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις οίνου στην Κοινότητα. 2. Η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει ή να εκπροσωπήσει οίνο που δεν προέρχεται από την τοποθεσία που αναφέρεται στην σχετική προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συµπεριλαµβανοµένων µεταφράσεων, ανεξάρτητα αν συνοδεύονται ή όχι από εκφράσεις του τύπου "είδος", "τύπος", "τεχνοτροπίας", "αποµίµησης" ή παρόµοιες, και ανεξάρτητα αν η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συνοδεύεται ή όχι από αναφορά στον πραγµατικό τόπο προέλευσης. 3. Κατ εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 και µετά την παραλαβή επίσηµης αίτησης δια της διπλωµατικής οδού από τον Καναδά η οποία να αιτιολογεί πως τα ονόµατα της παραγράφου 1 αποτελούν γεωγραφικές ενδείξεις, η Κοινότητα πραγµατοποιεί τα αναγκαία προκειµένου τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα III β να προστατευθούν από τις αρµόδιες αρχές που ευθύνονται για την επιβολή του νόµου, έτσι ώστε όλοι οι οίνοι που παρουσιάζονται ή περιγράφονται εσφαλµένα µε προστατευόµενη καναδική γεωγραφική ένδειξη να µην τοποθετούνται στην ή να αποσύρονται από την αγορά. Άρθρο 12 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Στο τέλος της µεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στην παρούσα, ο Καναδάς πάψει να θεωρεί ότι τα ακόλουθα ονόµατα οίνων είναι παραδοσιακά στην κοινή γλώσσα του Καναδά ως κοινά ονόµατα οίνων όπως προβλέπεται στο άρθρο 24.6 της συµφωνίας TRIPS: Όνοµα Τέλος της µεταβατικής περιόδου Bordeaux έναρξη ισχύος της συµφωνίας Chianti έναρξη ισχύος της συµφωνίας Claret έναρξη ισχύος της συµφωνίας Madeira έναρξη ισχύος της συµφωνίας Malaga έναρξη ισχύος της συµφωνίας 9

10 Marsala έναρξη ισχύος της συµφωνίας Medoc έναρξη ισχύος της συµφωνίας Médoc έναρξη ισχύος της συµφωνίας Mosel έναρξη ισχύος της συµφωνίας Moselle έναρξη ισχύος της συµφωνίας Chablis 31 εκεµβρίου 2013 Champagne 31 εκεµβρίου 2013 Bourgogne 31 εκεµβρίου 2008 Burgundy 31 εκεµβρίου 2008 Port 31 εκεµβρίου 2013 Porto 31 εκεµβρίου 2013 Rhin 31 εκεµβρίου 2008 Rhine 31 εκεµβρίου 2008 Sauterne 31 εκεµβρίου 2008 Sauternes 31 εκεµβρίου 2008 Sherry 31 εκεµβρίου Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συµφωνίας κανένα από τα ονόµατα των οίνων που αναγράφονται στην παράγραφο 1 δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει ή να παρουσιάσει καναδικό οίνο που έχει πιστοποιηθεί ως ανταποκρινόµενος στους κανόνες VQA. Άρθρο 13 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙΙ Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν µετά από αίτηµα ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη να τροποποιήσουν το παράρτηµα III προκειµένου να λάβουν υπόψη τροποποιήσεις της εσωτερικής τους νοµοθεσίας. ΤΙΤΛΟΣ IV ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ Άρθρο 14 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α 1. Τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα IV α, τα οποία προσδιορίζουν τα αλκοολούχα ποτά καταγωγής από την επικράτεια της Κοινότητας στην περίπτωση που µία ιδιότητα, φήµη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού αποδίδεται ουσιαστικά στη γεωγραφική του προέλευση και αναγνωρίζεται επίσηµα και προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη κατά την έννοια του άρθρου 22.1 της συµφωνίας TRIPS από την ισχύουσα νοµοθεσία στην Κοινότητα, είναι επιλέξιµα για καταγραφή ως προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις αλκοολούχων ποτών στον Καναδά. 2. Η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει ή να εκπροσωπήσει αλκοολούχο ποτό που δεν προέρχεται από την τοποθεσία που αναφέρεται στην σχετική προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συµπεριλαµβανοµένων µεταφράσεων, ανεξάρτητα αν συνοδεύονται ή όχι από εκφράσεις του τύπου "είδος", "τύπος", "τεχνοτροπίας", "αποµίµησης" ή παρόµοιες, και ανεξάρτητα αν η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συνοδεύεται ή όχι από αναφορά στον πραγµατικό τόπο προέλευσης. 3. Σύµφωνα µε τη διαδικασία υποβολής αίτησης που καθορίζεται στην καναδική νοµοθεσία, ο Καναδάς αναλαµβάνει να εισάγει τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα IV α στον κατάλογο των προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων στον Καναδά µετά την υποβολή αίτησης καταχώρησης µε βάση τις ισχύουσες διαδικασίες. 10

11 Άρθρο 15 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα IV β, τα οποία προσδιορίζουν τα αλκοολούχα ποτά καταγωγής από την επικράτεια του Καναδά στην περίπτωση που µία ιδιότητα, φήµη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού αποδίδεται ουσιαστικά στη γεωγραφική του προέλευση και αναγνωρίζεται επίσηµα και προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη κατά την έννοια του άρθρου 22.1 της συµφωνίας TRIPS από την ισχύουσα νοµοθεσία στον Καναδά, είναι επιλέξιµα για καταγραφή ως προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις στην Κοινότητα. 2. Η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει ή να εκπροσωπήσει αλκοολούχο ποτό που δεν προέρχεται από την τοποθεσία που αναφέρεται στην σχετική προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συµπεριλαµβανοµένων µεταφράσεων, ανεξάρτητα αν συνοδεύονται ή όχι από εκφράσεις του τύπου "είδος", "τύπος", "τεχνοτροπίας", "αποµίµησης" ή παρόµοιες, και ανεξάρτητα αν η προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη συνοδεύεται ή όχι από αναφορά στον πραγµατικό τόπο προέλευσης. 3. Κατ εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 και µετά την παραλαβή επίσηµης αίτησης δια της διπλωµατικής οδού από τον Καναδά η οποία να αιτιολογεί πως τα ονόµατα της παραγράφου 1 αποτελούν γεωγραφικές ενδείξεις, η Κοινότητα πραγµατοποιεί τα αναγκαία προκειµένου τα ονόµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα IV β να προστατευθούν από τις αρµόδιες αρχές που ευθύνονται για την επιβολή του νόµου, έτσι ώστε όλα τα αλκοολούχα ποτά που παρουσιάζονται ή περιγράφονται εσφαλµένα µε προστατευόµενη καναδική γεωγραφική ένδειξη να µην τοποθετούνται στην ή να αποσύρονται από την αγορά. Άρθρο 16 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν µετά από αίτηµα ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη να τροποποιήσουν το παράρτηµα IV προκειµένου να λάβουν υπόψη τροποποιήσεις της εσωτερικής τους νοµοθεσίας. Άρθρο 17 ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 1. Στο τέλος της µεταβατικής περιόδου των δύο ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συµφωνίας, ο Καναδάς θα αναγνωρίσει τα ακόλουθα ονόµατα αλκοολούχων ποτών ως αναφερόµενα µόνο σε αλκοολούχα ποτά που παράγονται αποκλειστικά στις χώρες που αναφέρονται στο παρόν και θα απαγορεύσει τη χρήση των ονοµάτων αυτών για αλκοολούχα ποτά που δεν παράγονται αποκλειστικά στην αναφερόµενη χώρα : Grappa: Ιταλία Jägertee, Jagertee, Jagatee: Αυστρία Korn, Kornbrand: Γερµανία, Αυστρία Ouzo/Oύζο: Ελλάδα Pacharán: Ισπανία. 2. Στο τέλος της µεταβατικής περιόδου των δύο ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συµφωνίας, η Κοινότητα θα αναγνωρίσει το Rye Whisky ως αναφερόµενο µόνο σε αλκοολούχα ποτά αποκλειστικής καταγωγής Καναδά και θα απαγορεύσει τη χρήση του ονόµατος αυτού για αλκοολούχα ποτά που δεν κατάγονται από τον Καναδά. 3. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει τη δυνατότητα µετά από σύσταση της µικτής επιτροπής, να επιτρέψει τη χρήση ονόµατος αλκοολούχου ποτού που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 για αλκοολούχο ποτό που παράγεται σε τρίτη χώρα εφόσον: 11

12 α) η φήµη του υπό εξέταση αλκοολούχου ποτού δεν εξαρτάται από τη φήµη του αλκοολούχου ποτού που παράγεται σε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη και β) η πράξη αυτή δεν θα παραπλανήσει τους καταναλωτές. Άρθρο 18 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 1. Στην επικράτεια του Καναδά τα αλκοολούχα ποτά δεν είναι δυνατόν να σηµαίνονται µε όρο που είναι εσφαλµένος, ψευδής ή παραπλανητικός ή που είναι δυνατόν να δηµιουργήσει εσφαλµένη εντύπωση σχετικά µε τον χαρακτήρα, τη σύσταση, την ποιότητα, την προέλευση ή την αξία του αλκοολούχου ποτού, ιδιαίτερα στην περίπτωση που τα αλκοολούχα ποτά σηµαίνονται µε το όνοµα του ή µε αναφορά σε κάποιο κράτος µέλος της Κοινότητας. 2. Στην επικράτεια της Κοινότητας τα αλκοολούχα ποτά δεν είναι δυνατόν να σηµαίνονται µε όρο ο οποίος είναι εσφαλµένος ή που είναι δυνατόν να δηµιουργήσει σύγχυση ή να παραπλανήσει τα άτοµα στα οποία απευθύνεται και ιδιαίτερα στην περίπτωση που τα αλκοολούχα ποτά σηµαίνονται µε το όνοµα του ή µε αναφορά στον Καναδά. Άρθρο 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΥΙΣΚΥ 1. Ο Καναδάς εξασφαλίζει πως το ουίσκυ συµπεριλαµβανοµένου καναδικού ουίσκυ (Canadian Whisky), καναδικού Rye Whisky και Rye Whisky, που εξάγεται από τον Καναδά προς την Κοινότητα είναι αλκοολούχο ποτό που παράγεται µε απόσταξη πολτού σιτηρών: ο οποίος σακχαροποιείται από τη διάσταση της βύνης που περιέχει µε ή χωρίς άλλα φυσικά ένζυµα ο οποίος ζυµώνεται υπό την επίδραση ζύµης (µαγιάς) ο οποίος αποστάζεται σε οινοπνευµατικό βαθµό λιγότερο από 94,8% κατ όγκο έτσι ώστε το προϊόν της απόσταξης να έχει άρωµα και γεύση που προέρχονται από τις χρησιµοποιηθείσες πρώτες ύλες ο οποίος παλαιώνεται επί τρία τουλάχιστον έτη σε ξύλινα βαρέλια χωρητικότητας που δεν ξεπερνά τα 700 λίτρα ο οποίος εµφιαλώνεται µε βαθµό που δεν είναι µικρότερος του 40% κατ όγκο και στον οποίο δεν έχει προστεθεί άλλη ουσία εκτός από νερό και απλό καραµελόχρωµα. 2. Σχετικά µε το µέγιστο τίτλο απόσταξης του ουίσκυ, τα αποστάγµατα που παρήχθησαν στον Καναδά µεταξύ 31ης εκεµβρίου 1990 και 31ης εκεµβρίου 2002 µε τίτλο τέτοιο ώστε το απόσταγµα να έχει το άρωµα και τη γεύση που προέρχονται από τα ακατέργαστα υλικά τα οποία χρησιµοποιούνται, γίνεται αποδεκτός ως ανταποκρινόµενος στο µέγιστο τίτλο απόσταξης που περιγράφεται στην τρίτη υποπαράγραφο της παραγράφου 1 και είναι δυνατόν να συµπεριληφθεί σε ουίσκυ που εξάγεται από τον Καναδά προς την Κοινότητα µέχρι τις 31 εκεµβρίου 2008, εκτός της περίπτωσης που δεν υπάρχουν αρχεία για τον πραγµατικό τίτλο της απόσταξης. ΤΙΤΛΟΣ V ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΙΝΩΝ Άρθρο 20 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΙΝΩΝ Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν πως οι πληροφορίες στις ετικέτες των οίνων: 12

13 δεν είναι εσφαλµένες ή λανθασµένες και δεν εξαπατούν ούτε δηµιουργούν σύγχυση ούτε παραπλανούν τα άτοµα στα οποία απευθύνονται, ούτε δηµιουργούν εσφαλµένη εντύπωση σχετικά µε τον χαρακτήρα, τη σύσταση, την ποιότητα, την καταγωγή ή την αξία του οίνου. Άρθρο 21 ΝΕΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεχίζουν να διαπραγµατεύονται στα πλαίσια της µικτής επιτροπής τους κανόνες που ισχύουν για τη σήµανση των οίνων µε στόχο την επίτευξη συµφωνίας. Άρθρο 22 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Εν αναµονή του αποτελέσµατος των διαπραγµατεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 21, οι οίνοι που σηµαίνονται σύµφωνα µε τις προσωρινές διατάξεις οι οποίες καθορίζονται στο παράρτηµα V είναι δυνατόν να διατίθενται προς εµπορία στις αντίστοιχες επικράτειες των συµβαλλόµενων µερών. ΤΙΤΛΟΣ VI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΝΟ Άρθρο 23 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Οίνος καταγωγής Καναδά, που παράγεται υπό την επιτήρηση και τον έλεγχο ενός από τους αρµόδιους φορείς που αναφέρονται στο παράρτηµα VI, είναι δυνατόν να εισάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις απλοποιηµένης πιστοποίησης που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες. 2. Οι µεµονωµένοι παραγωγοί είναι δυνατόν να συντάξουν και να υπογράψουν το έγγραφο πιστοποίησης στις περιπτώσεις που έχουν λάβει τη σχετική άδεια από έναν από τους αρµόδιους φορείς. 3. Ο Καναδάς εξασφαλίζει ότι κάποια αρµόδια αρχή επιβλέπει και επιθεωρεί τους εγκεκριµένους µεµονωµένους παραγωγούς και εξασφαλίζει ότι οι παραγωγοί διαθέτουν την αναγκαία ικανότητα σύνταξης των εγγράφων πιστοποίησης και της έκθεσης αναλύσεως. 4. Ο Καναδάς κοινοποιεί στην Κοινότητα, κατόπιν αιτήµατος, τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των παραγωγών που έχουν λάβει έγκριση να συντάσσουν το έγγραφο πιστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο Η Κοινότητα δεν υποβάλει τις εισαγωγές οίνου καταγωγής Καναδά σε πιο περιορισµένο ή πιο ευρύ σύστηµα πιστοποίησης από αυτό που εφαρµόζει κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συµφωνίας και το οποίο είναι δυνατόν να ισχύσει για οίνους που εισάγονται από άλλες χώρες που εφαρµόζουν ισοδύναµα µέτρα επιτήρησης και ελέγχου εκτός από προσωρινές επιπλέον απαιτήσεις πιστοποίησης για εύλογους λόγους δηµόσιας πολιτικής. Άρθρο 24 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑ Α 1. Ο Καναδάς δεν υποβάλει τις εισαγωγές οίνου καταγωγής Κοινότητας σε πιο περιορισµένο ή πιο ευρύ σύστηµα πιστοποίησης, ανάλυσης ή δοκιµών που πρέπει να πραγµατοποιήσει ο προµηθευτής ή που πρέπει να πραγµατοποιηθούν από τις αρµόδιες καναδικές αρχές και να χρεωθούν στον προµηθευτή από αυτό που εφαρµόζει κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 13

14 της συµφωνίας, εκτός από προσωρινές επιπλέον απαιτήσεις πιστοποίησης για εύλογους λόγους δηµόσιας πολιτικής. 2. Οι αρµόδιες καναδικές αρχές, εντός περιόδου ενός έτους από την έναρξη ισχύος της συµφωνίας, µειώνουν τις απαιτήσεις πιστοποίησης, ανάλυσης ή δοκιµών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προκειµένου οι απαιτήσεις αυτές να µην είναι πιο περιοριστικές από όσον απαιτείται. Άρθρο 25 ΟΙΝΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΨΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ Οι όροι "Icewine", ή αν παράγεται στον Καναδά ή στο Λουξεµβούργο, "Vin de glace", ή αν παράγεται στην Αυστρία ή τη Γερµανία, "Eiswein", είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί µόνο για να περιγράψει οίνο που παράγεται από σταφύλια που καταψύχονται στον αµπελώνα και παράγεται υπό τις ακόλουθες συνθήκες: α) τα σταφύλια πρέπει να καταψύχονται κατά τη συλλογή καθώς και να συµπιέζονται, κατά προτίµηση σε θερµοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους µείον επτά βαθµούς Κελσίου β) δεν επιτρέπεται τεχνητό υλικό καταψύξης οποιουδήποτε είδους γ) όλα τα σταφύλια που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή πρέπει να προέρχονται από την ίδια περιφέρεια δ) δεν επιτρέπεται εµπλουτισµός ε) το ελάχιστο φυσικό περιεχόµενο αλκοόλης θα πρέπει να είναι 15% αλκοόλη κατ όγκο στ) το ελάχιστο φυσικό περιεχόµενο αλκοόλης θα πρέπει να είναι 5.5% αλκοόλη κατ όγκο ζ) το συνολικό περιεχόµενο διοξειδίου του θείου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 400 mg/l και η) η πτητική οξύτητα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2,1 g/l. ΤΙΤΛΟΣ VII ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 26 ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 1. Τα συµβαλλόµενα µέρη, είτε άµεσα ή µέσω της µικτής επιτροπής που θεσπίζεται βάσει του άρθρου 27, διατηρούν επαφή για όλα τα θέµατα τα σχετικά µε την εφαρµογή και τη λειτουργία της παρούσας συµφωνίας. 2. Ειδικότερα, τα συµβαλλόµενα µέρη, είναι δυνατόν να προχωρήσουν µετά από αµοιβαία συµφωνία στα ακόλουθα: α) τροποποίηση των παραρτηµάτων όπως προβλέπεται στην παρούσα συµφωνία β) αλληλοενηµέρωση για την πρόθεσή τους να αναπτύξουν νέα µέτρα ή τροποποιήσεις στα υπάρχοντα µέτρα που αφορούν πολιτικές δηµόσιου συµφέροντος όπως η υγεία ή η προστασία των καταναλωτών, µε επιπτώσεις στους τοµείς των οίνων και των αλκοολούχων ποτών γ) αµοιβαία κοινοποίηση των νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων και των δικαστικών αποφάσεων σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας και αλληλοενηµέρωση για τα µέτρα που θεσπίζονται βάσει των αποφάσεων αυτών. 14

15 Άρθρο 27 ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας συστήνεται µικτή επιτροπή που αποτελείται από αντιπροσώπους της Κοινότητας και του Καναδά. 2. Η µικτή επιτροπή είναι δυνατόν να υποβάλει συστάσεις µε συναίνεση. Θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. Συναντάται κατόπιν αιτήµατος ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη το αργότερο εντός 90 ηµερών από την ηµεροµηνία του αιτήµατος, εναλλακτικά στην Κοινότητα και τον Καναδά σε χρόνο και τόπο και µε τρόπο που έχει αµοιβαία καθοριστεί από τα συµβαλλόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένης και της οπτικής τηλεδιάσκεψης. 3. Η µικτή επιτροπή επιβλέπει τη σωστή λειτουργία της συµφωνίας και είναι δυνατόν να εξετάσει κάθε ζήτηµα που σχετίζεται µε την υλοποίηση και τη λειτουργία της. Είναι ιδίως υπεύθυνη για: πρόταση τροποποιήσεων των παραρτηµάτων όπως προβλέπεται στην παρούσα συµφωνία υποβολή συστάσεων που θα συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων της παρούσας συµφωνίας ή της συµφωνίας του 1989 ανταλλαγή πληροφοριών για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της παρούσας συµφωνίας υποβολή προτάσεων επί ζητηµάτων αµοιβαίου ενδιαφέροντος για τα συµβαλλόµενα µέρη στους τοµείς του οίνου ή των αλκοολούχων ποτών και καθορισµό της κλίµακας αµοιβών και δαπανών που αναφέρονται στο παράρτηµα VII παράγραφος 9. Άρθρο 28 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 1. Στην περίπτωση που ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη έχει λόγο να υποπτεύεται ότι: α) κάποιος οίνος ή αλκοολούχο ποτό που αποτελεί ή απετέλεσε αντικείµενο εµπορίου µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών ή που διετέθη στο εµπόριο στην επικράτεια ενός εξ αυτών, δεν συµµορφώνεται µε την παρούσα συµφωνία ή µε τη συµφωνία του 1989 όπως αυτή τροποποιήθηκε, και β) αυτή η µη συµµόρφωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, ενηµερώνει αµέσως ανάλογα µε την περίπτωση το άλλο συµβαλλόµενο µέρος µε βάση τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας ή της συµφωνίας του 1989 όπως τροποποιήθηκε. 2. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν σύµφωνα µε την παράγραφο 1 συνοδεύονται µε τα κατάλληλα έγγραφα και συµπεριλαµβάνουν, ιδίως, τις παρακάτω λεπτοµέρειες σχετικά µε το υπό εξέταση οίνο ή αλκοολούχο ποτό εφόσον αυτά είναι γνωστά στο συµβαλλόµενο µέρος: α) τον παραγωγό και το πρόσωπο το οποίο έχει εξουσία διάθεσης του οίνου ή του αλκοολούχου ποτού, και β) λεπτοµέρειες για την περίπτωση για την οποία υπάρχουν υποψίες µη συµµόρφωσης. 15

16 ΤΙΤΛΟΣ VIII ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 29 ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ 1. Στην περίπτωση που ένα συµβαλλόµενο µέρος θεωρεί ότι το άλλο συµβαλλόµενο µέρος δεν ανταποκρίθηκε στην εκπλήρωση µιας υποχρέωσης στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας, είναι δυνατόν να ζητήσει εγγράφως διαβουλεύσεις µε το άλλο συµβαλλόµενο µέρος. Τα συµβαλλόµενα µέρη εντός 30 ηµερών από την παραλαβή του αιτήµατος προχωρούν σε διαβουλεύσεις µεταξύ τους µε στόχο την επίλυση του ζητήµατος. 2. Το συµβαλλόµενο µέρος το οποίο ζητά τις διαβουλεύσεις παρέχει στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την λεπτοµερή εξέταση του σχετικού ζητήµατος. 3. Εάν το ζήτηµα δεν έχει επιλυθεί µέσω διαβουλεύσεων εντός 60 ηµερών από την παραλαβή της αίτησης για διαβουλεύσεις: α) η περίοδος των διαβουλεύσεων είναι δυνατόν να επεκταθεί µε αµοιβαία συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών ή β) κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει τη δυνατότητα να κοινοποιήσει, εγγράφως στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος την απόφασή του να παραπέµψει το ζήτηµα στη διαιτησία µε βάση το άρθρο 31. Άρθρο 30 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΙΑΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν κάθε διαφωνία σχετικά µε την εφαρµογή ή την ερµηνεία της παρούσας συµφωνίας σε διαιτησία από αρµόδιο οργανισµό. Κάθε τέτοια παραποµπή γίνεται µόνο µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συµφωνηθεί από τα συµβαλλόµενα µέρη. Οι όροι αυτοί συµπεριλαµβάνουν πρόβλεψη πως και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στην παραποµπή και συµφωνούν να δεσµευθούν από την απόφαση του οργανισµού. Άρθρο 31 ΙΑΙΤΗΣΙΑ 1. Στην περίπτωση µη παραποµπής µε βάση το άρθρο 30 και µετά από τη λήψη απόφασης παραποµπής ζητήµατος στη διαιτησία µε βάση το άρθρο 29 ή το άρθρο 8, η διαιτησία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτηµα VII. 2. Κάθε διαφωνία σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 42 είναι δυνατόν να παραπεµφθεί από κάθε συµβαλλόµενο µέρος σε διαιτησία µε βάση το παρόν άρθρο και το παράρτηµα VII. Στην περίπτωση αυτή η περίοδος διαβούλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 29 αντικαθίσταται από τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 42 παράγραφος Κάθε συµβαλλόµενο µέρος λαµβάνει λογικά µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει τον καθορισµό των διαιτητών. Στην περίπτωση που ο καθορισµός γίνεται µε βάση παραποµπή σύµφωνα µε το άρθρο 8, ισχύει το άρθρο 9 παράγραφος 2. 16

17 ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 32 ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Οι τίτλοι ΙΙ, III, IV, V και VΙ της παρούσας συµφωνίας δεν εφαρµόζονται στα ακόλουθα: α) οίνοι ή αλκοολούχα ποτά που τελούν υπό καθεστώς διαµετακόµισης µέσω της επικράτειας ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη ή β) οίνοι ή αλκοολούχα ποτά καταγωγής από την επικράτεια ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη και που µεταφέρονται σε µικρές ποσότητες µεταξύ αυτών των συµβαλλόµενων µερών υπό τους όρους και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στη νοµοθεσία και τους κανονισµούς των συµβαλλόµενων µερών. Άρθρο 33 Ε ΑΦΙΚΟΤΗΤΑ Η παρούσα συµφωνία ισχύει στην επικράτεια του Καναδά και στις επικράτειες στις οποίες ισχύει η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και υπό τους όρους που καθορίζονται στη συνθήκη αυτή. Άρθρο 34 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 1. Σε περίπτωση οµώνυµων γεωγραφικών ενδείξεων: α) παρέχεται προστασία µε βάση τα άρθρα 10 παράγραφος 2, 11 παράγραφος 2, 14 παράγραφος 2 και 15 παράγραφος 2 σε κάθε ένδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι η γεωγραφική ένδειξη, αν και κατά γράµµα αληθής όσον αφορά την επικράτεια, την περιφέρεια ή την τοποθεσία καταγωγής του οίνου ή του αλκοολούχου ποτού, δεν παριστά εσφαλµένως στο κοινό πως ο οίνος ή το αλκοολούχο ποτό κατάγεται από άλλη χώρα β) τα συµβαλλόµενα µέρη είναι δυνατόν να καθορίσουν αµοιβαία τους πρακτικούς όρους χρησιµοποίησης υπό τους οποίους οι οµώνυµες ονοµασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 διαφοροποιούνται µεταξύ τους, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης ισότιµης µεταχείρισης των ενδιαφερόµενων παραγωγών και της ανάγκης να µην παραπλανιούνται οι καταναλωτές. 2. Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν υποχρεώνει ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη να προστατέψει γεωγραφική ένδειξη του άλλου συµβαλλόµενου µέρους υπό τους όρους που προβλέπονται στη δεύτερη πρόταση του άρθρου 24.6 και των άρθρων 24.7, 24.8 και 24.9 της συµφωνίας TRIPS. 3. Το άρθρο 17 παράγραφος 1 δεν απαιτεί από την κυβέρνηση του Καναδά να απαγορεύσει τη χρήση των παρακάτω: καταγεγραµµένου εµπορικού σήµατος που έχει καταγραφεί ή που έχει αποτελέσει αντικείµενο αίτησης πριν την 1η Ιανουαρίου 1996 και του ονόµατος "Grappa di Ticino" για ορισµένα αλκοολούχα ποτά που παράγονται στην περιφέρεια Ticino της Ελβετίας. 4. Το άρθρο 17 παράγραφος 2 δεν απαιτεί από την Κοινότητα να απαγορεύσει τη χρήση του ονόµατος "Rye Whisky" σε ορισµένα αλκοολούχα ποτά τα οποία ανταποκρίνονται στις 17

18 απαιτήσεις που καθορίζει ο κανονισµός του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 (όπως τροποποιήθηκε) τα οποία παράγονται στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Άρθρο 35 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 1. Οι προβλέψεις της παρούσας συµφωνίας εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος των συµβαλλόµενων µερών να λάβουν υγειονοµικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα απαραίτητα για την προστασία της ζωής ή της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, εφόσον τα µέτρα αυτά δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις της Συµφωνίας για την εφαρµογή υγειονοµικών και φυτοϋγειονοµικών µέτρων που περιέχεται στο παράρτηµα 1 A της συµφωνίας ΠΟΕ. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 κάθε συµβαλλόµενο µέρος καταβάλλει προσπάθεια πληροφόρησης του άλλου συµβαλλόµενου µέρους µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στον τίτλο VII και όσο το δυνατόν ταχύτερα για εξελίξεις που είναι δυνατόν να οδηγήσουν, όσον αφορά τους οίνους ή τα αλκοολούχα ποτά που διατίθενται προς εµπορία στην επικράτειά του, στη θέσπιση τέτοιων µέτρων, ιδίως αυτών που αφορούν τον καθορισµό συγκεκριµένων ορίων για προσµίξεις και κατάλοιπα, προκειµένου να συµφωνηθεί κοινή προσέγγιση. Άρθρο 36 ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1. Οι οίνοι ή τα αλκοολούχα ποτά τα οποία κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συµφωνίας ή πριν από αυτήν είχαν παραχθεί ή είχαν εισαχθεί στην επικράτεια ενός συµβαλλόµενου µέρους σύµφωνα µε την εσωτερική νοµοθεσία και τους κανονισµούς του, των οποίων όµως η εµπορία σε αυτό το συµβαλλόµενο µέρος θα είχε απαγορευθεί µε βάση την παρούσα συµφωνία, είναι δυνατόν να διατεθούν προς εµπορία µε βάση τους ακόλουθους όρους: α) στην περίπτωση που ο οίνος έχει παραχθεί µε τη χρήση µιας ή περισσοτέρων οινολογικών πρακτικών ή επεξεργασιών που δεν αναφέρονται στα παραρτήµατα Ι ή ΙΙ, οι οίνοι είναι δυνατόν να διατεθούν προς εµπορία στην επικράτεια του ενδιαφερόµενου συµβαλλόµενου µέρους µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων β) στην περίπτωση που οι οίνοι ή τα αλκοολούχα ποτά περιγράφονται ή παρουσιάζονται κατά τρόπο που δε συµφωνεί µε τους τίτλους III, IV ή V, είναι δυνατόν να συνεχίσουν να διατίθενται προς εµπορία στην επικράτεια του ενδιαφερόµενου συµβαλλόµενου µέρους µε τη χρήση των ίδιων ενδείξεων σήµανσης µε την οποία τα προϊόντα είχαν παραχθεί ή εισαχθεί νόµιµα από: i) χονδρέµπορους ή παραγωγούς, για περίοδο 3 ετών, και ii) πωλητές λιανικής, µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων. 2. Οι οίνοι ή τα αλκοολούχα ποτά που έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην επικράτεια ενός συµβαλλόµενου µέρους σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία των οποίων όµως η εµπορία σε αυτό το συµβαλλόµενο µέρος θα είχε απαγορευθεί από την παρούσα συµφωνία µε βάση τροποποίησή της, είναι δυνατόν να διατεθούν προς εµπορία µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων εκτός και αν συµφωνηθεί διαφορετικά από τα συµβαλλόµενα µέρη. Άρθρο 37 ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΕ Τα συµβαλλόµενα µέρη διατηρούν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της συµφωνίας ΠΟΕ. 18

19 Άρθρο 38 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 1989 Η συµφωνία του 1989 τροποποιείται µε βάση τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα VIII. Άρθρο 39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Τα παραρτήµατα της παρούσας συµφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. Άρθρο 40 ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται εις διπλούν στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, και όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο 41 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη ανταλλάσσουν διπλωµατικά σηµειώµατα που επιβεβαιώνουν ότι οι αντίστοιχες διαδικασίες τους για την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας έχουν ολοκληρωθεί. Άρθρο 42 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 1. Στην περίπτωση που η χρήση γεωγραφικής ένδειξης του παραρτήµατος III α επιβάλλεται στον Καναδά υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 24 παράγραφος 4 και 24 παράγραφος 5 και την πρώτη πρόταση του άρθρου 24 παράγραφος 6 της συµφωνίας TRIPS, ο Καναδάς είναι δυνατόν να επιλέξει να µην εφαρµόσει, στο ελάχιστο αναγκαίο, τους όρους των άρθρων 10 παράγραφος 2 και 14 παράγραφος 2 της παρούσας συµφωνίας. Εάν προκύψουν οι συνθήκες που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο, ο Καναδάς ενηµερώνει την Κοινότητα εγγράφως και το ταχύτερο δυνατό. Κάθε επίκληση από τον Καναδά της πρώτης πρότασης του άρθρου 24 παράγραφος 6 της συµφωνίας TRIPS υπόκειται στην εφαρµογή του άρθρου Μετά την παραλαβή της ενηµέρωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα είναι δυνατόν να ζητήσει συνάντηση της µικτής επιτροπής, η οποία κατά παρέκκλιση του άρθρου 27 παράγραφος 2, πραγµατοποιείται εντός 10 ηµερών, εάν αυτό ζητηθεί. Η συνάντηση αυτή της µικτής επιτροπής εξετάζει όλες τις εναλλακτικές περιπτώσεις που διατίθενται στα συµβαλλόµενα µέρη για την αντιµετώπιση του ζητήµατος που εξανάγκασε τον Καναδά να επικαλεστεί την παράγραφο Στην περίπτωση που ο Καναδάς δεν εφαρµόσει τα άρθρα 10 παράγραφος 2 ή 14 παράγραφος 2 σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και η µικτή επιτροπή δεν κατορθώσει να καταλήξει σε αµοιβαία συµφωνηθείσα λύση εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση της µικτής επιτροπής σύµφωνα µε την παράγραφο 2, η Κοινότητα είναι δυνατόν να αποφασίσει να µην εφαρµόσει, εξ ολοκλήρου ή µερικώς, ορισµένες διατάξεις της παρούσας συµφωνίας ή της συµφωνίας του Τα τυχόν τέτοια µέτρα που θα λάβει η Κοινότητα είναι ανάλογα µε τις δυσµενείς εµπορικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την επίκληση της παραγράφου 1 από τον Καναδά και δεν είναι δυνατόν 19

20 να εφαρµοστούν επί περισσότερο χρόνο από τη µη εφαρµογή των σχετικών άρθρων από τον Καναδά. 4. Η Κοινότητα δεν υιοθετεί µέτρα µε βάση την παράγραφο 3 όταν οι συνθήκες που οδηγούν τον Καναδά να χρησιµοποιήσει την παράγραφο 1 σχετίζονται µε ονοµασία την οποία η Κοινότητα είχε συµφωνήσει ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην κοινοτική αγορά ή σε εξαγωγικές αγορές µε βάση συµφωνίες µε τρίτες χώρες. 5. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να καταγγείλει την παρούσα συµφωνία κοινοποιώντας στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος γραπτή προειδοποίηση ενός έτους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η χρήση γεωγραφική ένδειξης των παραρτηµάτων III α ή IV α διεκδικείται στον Καναδά µε βάση την πρώτη πρόταση του άρθρου 24.6 της συµφωνίας TRIPS όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα είναι δυνατόν να καταγγείλει την παρούσα συµφωνία µε έγγραφη προειδοποίηση του Καναδά εντός τριών µηνών. 6. Σε περίπτωση που ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη καταγγείλει τη συµφωνία του 1989 όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα συµφωνία, η καταγγελία αυτή προκαλεί ταυτόχρονη καταγγελία και της παρούσας συµφωνίας. ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραµµένοι, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι γι αυτό, υπέγραψαν την παρούσα συµφωνία. Nα γίνουν δύο φωτοαντίτυπα, την. ηµέρα του, (Έγινε) Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Για την κυβέρνηση του Καναδά 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αναφέρεται στο άρθρο 5 Α. ΚΑΝΑ ΑΣ Κατάλογος οινολογικών πρακτικών (συµπεριλαµβανοµένων πρόσθετων και επεξεργασιών) που επιτρέπονται για οίνους, καταγωγής Κοινότητας, µε τις ακόλουθες προδιαγραφές και υπό τους όρους που καθορίζουν οι κανόνες κάποιου από τους αρµόδιους φορείς του Παραρτήµατος VI: 1. ζυµοµύκητες, 2. συµπυκνωµένος χυµός σταφυλιών, 3. σάκχαρα, συµπεριλαµβανοµένης και ισογλυκόζης, προς αύξηση του φυσικού αλκοολικού τίτλου σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών ή οίνου, 4. τροφές ζυµοµυκήτων (µονοβασικό αµµώνιο, διβασικό αµµώνιο, θειικό αµµώνιο, διβασικό φωσφορικό κάλιο, µονοβασικό φωσφορικό κάλιο), 5. θειικό ασβέστιο σε τέτοια ποσότητα ώστε το περιεχόµενο των διαλυµένων θειικών στον τελικό οίνο να µην ξεπερνούν το 0,2 τοις εκατόν βάρους κατ όγκο υπολογιζόµενο ως θειικό κάλιο, 6. ανθρακικό ασβέστιο σε τέτοια ποσότητα ώστε το περιεχόµενο του τρυγικού οξέος στον τελικό οίνο να µην ξεπερνούν το 0,15 τοις εκατόν βάρους κατ όγκο, 7. θειώδες οξύ συµπεριλαµβανοµένων και των αλάτων του, 8. τρυγικό ή κιτρικό οξύ, 9. αµυλάση και πηκτινάση, 10. ασκορβικό ή ερυθορβικό οξύ ή των αλάτων τους. Για το ερυθορβικό οξύ η προστιθέµενη ποσότητα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 100mg/l, 11. διµεθυλοπολυσιλοξάνη ως αντιαφρώδες που δεν ξεπερνά τα 10 ppm στον τελικό οίνο, 12. οποιοδήποτε από τα ακόλουθα διαυγαστικά: ενεργός άνθρακας, άγαρ-άγαρ, αλβουµίνη, καζεΐνη, άργιλος γης διατόµων, ζελατίνη, ιχθυόκολλα, σιδηροκυανιούχο κάλιο, ταννικό οξύ και λεύκωµα αυγών, 13. καραµέλα, που επιτρέπεται µόνον σε αλκοολοµένους οίνους, 14. απόσταγµα οινικής προέλευσης (brandy), αποστάγµατα φρούτων ή αλκοόλη που προέρχεται από αλκοολική ζύµωση τροφίµου αποσταγµένου σε πάνω από 94 τοις εκατό αλκοόλης κατ όγκο, που επιτρέπεται µόνο σε αλκοολοµένους οίνους, 15. διοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο, όζον ή αργό, 16. σορβικό οξύ ή άλατα του, το πολύ µέχρι 200 µέρη στο εκατοµµύριο υπολογιζόµενο ως σορβικό οξύ, 17. φουµαρικό οξύ, το πολύ 2,4 g/l στον τελικό οίνο, 18. γαλακτικό οξύ, 19. µηλικό οξύ, 20. µετατρυγικό οξύ (ποσοστό χρήσης 0,01%), 21. κιτρικό κάλιο, 22. µετατρυγικό οξύ (ποσοστό χρήσης 0,42%), 23. πολυβινυλοπολυπυρολιδόνη και διοξείδιο του πυριτίου (ποσότητα που δεν ξεπερνά τα 2 ppm στο τελικό προϊόν), 21

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) 14963/08 Διοργανικός φάκελος : 2008/0197 (ACC) AGRI 359 WTO 201 AUS 16

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) 14963/08 Διοργανικός φάκελος : 2008/0197 (ACC) AGRI 359 WTO 201 AUS 16 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) 14963/08 Διοργανικός φάκελος : 2008/0197 (ACC) AGRI 359 WTO 201 AUS 16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 179, 14.7.1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1858 Κ.Δ.Π. 214/2005 Αρ. 3986, 26.4.2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει. του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001R2065 30/10/2001 Αριθµός σελίδων: 6 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ)

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) 15.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 423/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2008 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2005 COM(2005) 332 τελικό 2005/0134 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974 ΝΟΜΟΣ: 1944/1991 ΦΕΚ: Α 56/22.04.1991 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ: 3183/2003 ΦΕΚ: Λ 227/26.09.2003 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Άρθρο 137» Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2009 COM(2009) 510 τελικό 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 περί καθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 190 final 2014/0115 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

(3) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που. (4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να

(3) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που. (4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να 25.5.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 137/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 780/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση του παρατήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ.Χ.Κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών,

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 212 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003. 15.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/63 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1849/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 για τη δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R0110 EL 26.02.2012 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθµός 705 6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Για καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ Παυλής Βασίλης Γεωπόνος Διεύθυνση Αγρ. Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 A. Ορισμοί 1. Αμπελοοινική περίοδος: η περίοδος παραγωγής των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τορόντο, 18 Νοεμβρίου 2010 Α.Π.Φ. 1112 / ΑΣ 312

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τορόντο, 18 Νοεμβρίου 2010 Α.Π.Φ. 1112 / ΑΣ 312 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 365 Bloor Street East, Suite 1801 Toronto, Ontario M4W 3L4 CANADA Tel: (416) 515 01 35 Fax: (416) 515 07 08 e-mail: tradecommission@grconsulate.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ Εισαγωγή Ο αμπελοοινικός τομέας αποτελεί ένα τομέα με μεγάλη παράδοση στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καλλιεργούνται 700.000 στρέμματα με οινοποιήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»]

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ [ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΙΙΙ. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 "Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Αλκοόλη Ολική οξύτητα Πτητική οξύτητα Ελεύθερος θειώδης ανυδρίτης

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.4.2003 L 99/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 692/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Απριλίου 2003 για την τροποποίηση του κανονισµού (EOK) αριθ. 2081/92 για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 61/175 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΠ7 «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΒ ΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα