ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα"

Transcript

1 ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα Φίιηππνο Β. Δπαγγέινπ Γάζθαινο ζην 9 ν Γεκνηηθό ρνιείν Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο Ησαλλίλσλ Γηδάθηνξαο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σηελ παξνύζα εξγαζία αλαιύεηαη δηεμνδηθά ε δεκηνπξγία ελόο ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο γηα ηνπο καζεηέο ηεο Πέκπηεο θαη Έθηεο ηάμεο Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ ζρεηηθά κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη κε ηίηιν: «Άλζξωπνη θαη νηθνζπζηήκαηα». Η θαηλνηνκία απηνύ ηνπ ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο έγθεηηαη ηόζν ζην γεγνλόο όηη ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ Παηδαγωγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ «Δξεπλώ ην Φπζηθό θόζκν» ωο γλωζηηθνύ εξγαιείνπ όζν θαη ζην όηη ε παηδαγωγηθή πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην επνηθνδνκεηηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο. Αμίδεη λα ζεκεηωζεί όηη ην ινγηζκηθό βξίζθεηαη ειεύζεξν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παηδαγωγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ κε URL: Τν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην δηδαζθαιίαο απαξηίδεηαη από ηα εμήο δπν κέξε: α) ηνλ νδεγό νξγάλωζεο δηδαζθαιίαο θαη β) ηα θύιια εξγαζίαο ηωλ καζεηώλ. ΘΔΜΑΤΙΚΗ ΔΝΟΤΗΤΑ: Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ Γηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο & Αλάπηπμε ΛΔΞΔΙΣ ΚΛΔΙΓΙΑ: Σελάξην δηδαζθαιίαο, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Λνγηζκηθό «Δξεπλώ ην Φπζηθό θόζκν», Δπνηθνδνκεηηθό κνληέιν δηδαζθαιία ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ εηζαγσγή ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη εηδηθόηεξα ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ σο κέζνπ δηδαζθαιίαο θαη σο δηδαθηηθνύ εξγαιείνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ησλ δηαθόξσλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη εηδηθόηεξα ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ έρεη πξνθαιέζεη κηα ζεηξά από αιιαγέο ζηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο. ύκθσλα κε πξόζθαηεο έξεπλεο, κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ δίλεηαη πξνζηηζέκελε αμία ζην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη επηρεηξείηαη κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζην καζεζηαθό πεξηβάιινλ πνπ επλνεί ηε κάζεζε (Σδηκνγηάλλεο & Μηθξόπνπινο,2000; Jimoyiannis & Komis,2001; Cepni et al.,2006; de Jong,2006).

2 Χζηόζν, γηα λα ζπκβνύλ ηα παξαπάλσ θαη λα πινπνηεζεί ε ηεθκεξησκέλε έληαμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ζηε δηδαθηηθή πξάμε απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπ λα ζηεξίδεηαη ζε έλα ζηνρνζεηεκέλν ζελάξην δηδαζθαιίαο, ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ καζεηώλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ππνινγηζηή (Ησάλλνπ,2007). ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Σν ζελάξην δηδαζθαιίαο ζπληζηά έλα νινθιεξσκέλν καζεζηαθό πιαίζην, έλαλ δνκεκέλν ηξόπν νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο πνπ πεξηιακβάλεη δηαδνρηθά ζηάδηα κε ζηόρν ηελ νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο (Μηθξόπνπινο & Μπέιινπ,2010:73). Σαπηόρξνλα, αμηνπνηεί ζπγθεθξηκέλα «ζπκβαηηθά κέζα» θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνζηεξίδεηαη από ηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) αμηνπνηεί ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, όπσο είλαη ζηελ παξνύζα εξγαζία ην ινγηζκηθό ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ «Δξεπλώ ην Φπζηθό Κόζκν» (Πήιηνπξαο θ.ά.,2010; Μηθξόπνπινο & Μπέιινπ, 2010; Γαγδηιέιεο θ.ά.,2011). Σν ζελάξην δηδαζθαιίαο ζηελ παξνύζα εξγαζία απνηειείηαη από δύν κέξε: α) ηνλ νδεγό νξγάλσζεο δηδαζθαιίαο θαη β) ηα θύιια εξγαζίαο ησλ καζεηώλ. Δηδηθόηεξα, ζηνλ νδεγό νξγάλσζεο δηδαζθαιίαο αλαιύεηαη ε ζπλνιηθή ζρεδίαζε ηνπ ζελαξίνπ (παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, ελαιιαθηηθέο ηδέεο, δηδαθηηθνί ζηόρνη, θιπ.), παξνπζηάδνληαη νη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη δίλνληαη νδεγίεο θαη δηδαθηηθέο ππνδείμεηο πξνο ηνπο δαζθάινπο (πηζαλό ζελάξην δηδαζθαιίαο) γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε. Όζνλ αθνξά ηα θύιια εξγαζίαο πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο θαη απνηεινύλ ην βαζηθό εξγαιείν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ελόηεηαο κε ηίηιν: «Άλζξσπνη θαη νηθνζπζηήκαηα». Η ΓΟΜΗ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Ο ΟΓΗΓΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ηελ παξνύζα εξγαζία, ε δνκή ηνπ νδεγνύ νξγάλσζεο δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ηκήκαηα (Μηθξόπνπινο & Μπέιινπ,2010): 1.Τίηινο: Άλζξσπνη θαη νηθνζπζηήκαηα 2.Δκπιεθόκελα γλωζηηθά αληηθείκελα: Φπζηθέο Δπηζηήκεο 3.Πξωηνηππία: Ζ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο επνηθνδνκεηηθήο πξνζέγγηζεο (Φύιινο θ.ά., 1993, Driver et al,1998; ππξνπνύινπ - Καηζάλε,2000; Κόθθνηαο θ.ά., 2002; Καξηώηνγινπ,2006). Αθόκε, ε ζύλδεζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ. Καη θπζηθά, ην γεγνλόο όηη νη καζεηέο παξαηεξνύλ απηά ηα θαηλόκελα κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζε ζύληνκν ρξνληθή δηάζηεκα. 4. Τάμεηο ζηηο νπνίεο απεπζύλεηαη: ηελ Δ θαη Σ ηάμε Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 5.Σπκβαηόηεηα κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα: Σν ζελάξην θαιύπηεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ (Α.Π..). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Α.Π.. ηεο Έθηεο ηάμεο αλαθέξεηαη ε έλλνηα ηνπ Οηθνζπζηήκαηνο θαη εηδηθόηεξα ζηελ Δλόηεηα 2: Δλέξγεηα Ζ ελέξγεηα ζηα Οηθνζπζηήκαηα (Γ.Δ.Π.Π.. & Α.Π.., 2003:517) αλαθέξνληαη ηα εμήο: α) Δπίδξαζε ηνπ αλζξώπνπ ζηα νηθνζπζηήκαηα, β) Ζ ελέξγεηα ζηα νηθνζπζηήκαηα, γ) Οξγάλσζε 2

3 ελόο νηθνζπζηήκαηνο, βηνηηθνί αβηνηηθνί παξάγνληεο, δ) Σξνθηθέο ζρέζεηο (ηξνθηθά πιέγκαηα), ε) Υαξαθηεξηζηηθά ειιεληθά νηθνζπζηήκαηα, δηαρείξηζε νηθνζπζηεκάησλ. Οη δηδαθηηθνί ζηόρνη πνπ πεξηγξάθνληαη γηα ηνπο καζεηέο ζην Α.Π.. είλαη νη εμήο: λα δηαθξίλνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληζηνύλ έλα νηθνζύζηεκα, λα πεξηγξάθνπλ ραξαθηεξηζηηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο Διιάδαο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ γηα ηελ αεηθνξία θαη γηα ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή. 6. Δλαιιαθηηθέο ηδέεο ηωλ καζεηώλ: Γεληθά, ε θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο πξνθαιεί ζεκαληηθή δπζθνιία. Πνιινί καζεηέο ζεσξνύλ όηη ηα νηθνζπζηήκαηα απνηεινύληαη κόλν από ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο πνπ δνπλ ζε κία πεξηνρή. Δίλαη ζεκαληηθό λα βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ όηη πέξα από ηνπο βηνηηθνύο παξάγνληεο, ε έλλνηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη θαη ηνπο αβηνηηθνύο παξάγνληεο, όπσο ηελ ειηνθάλεηα, ηελ πγξαζία, ηε ζεξκνθξαζία, ην είδνο ηνπ εδάθνπο, θιπ (Απνζηνιάθεο θ.ά., 2006:156). Οη απόςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηα δώα θαη γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ κπνξεί λα πνηθίινπλ, αλ θαη νη ηδέεο ηνπο βαζίδνληαη θπξίσο ζε κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά θαη νη παξαλνήζεηο είλαη ζπλήζσο θνηλέο γηα όια ηα παηδηά (Prokop et al., 2008). Σα δάζε θαη νη νξηζκνί πνπ δίλνληαη ζην πεξηβάιινλ είλαη ζπλήζσο «άγξηεο πεξηνρέο» θαη «ην ζπίηη ησλ δώσλ». Δπηπιένλ, ηα παηδηά θαίλεηαη λα έρνπλ επίγλσζε όηη νη άλζξσπνη απνηεινύλ κέξνο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη όηη νη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθέο γηα ηνλ θπζηθό θόζκν (Shepardson et al., 2007). Παξάιιεια, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ ηα παηδηά κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο αληηιήςεηο ηνπο. Σα παηδηά, πνπ δνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, έρνπλ θαιύηεξε αληίιεςε θαη θαηαλόεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζώο θαη ησλ δώσλ θαη ησλ θπηώλ (Barraza, 1999). Σαπηόρξνλα, ε έξεπλα ησλ Palmer θαη Suggate (1996), ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε ησλ παηδηώλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ επίδξαζε ηνπ αλζξώπνπ, έδεημε όηη ηα παηδηά κπνξνύλ λα αλαγλσξίδνπλ αιιειεπηδξάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 40% ησλ παηδηώλ αλαγλώξηζε ην δάζνο σο «ηόπν θαηνηθίαο» ησλ δώσλ, ελώ ην 30% αλαθέξζεθε ζε αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο πινηνκίαο ζην πεξηβάιινλ. Αθόκε, πάλσ από ην 50% ησλ παηδηώλ ζεώξεζε όηη ε απνςίισζε ηνπ δάζνπο ζα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα, όπσο γηα παξάδεηγκα όηη ηα δώα δελ ζα έρνπλ ζθηά. 7.Γηδαθηηθνί ζηόρνη: Οη δηδαθηηθνί ζηόρνη επηκεξίδνληαη σο πξνο ηνπο ηξεηο παξαθάησ άμνλεο: Α) Χο πξνο ην γλσζηηθό αληηθείκελν. Οη καζεηέο λα: i) Αλαγλσξίδνπλ ηνπο ηξόπνπο παξέκβαζεο ηνπ αλζξώπνπ ζηε θύζε, ii) Αλαγλσξίδνπλ πνηα είλαη ηα απεηινύκελα είδε ζηνλ θόζκν, iii) Αλαγλσξίδνπλ ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν άλζξσπνο κπνξεί λα παξέκβεη ζεηηθά γηα λα δηαζώζεη ηα νηθνζπζηήκαηα. Β) Χο πξνο ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Οη καζεηέο λα: i) Κάλνπλ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ θαη λα κεηαβαίλνπλ ζηηο ελόηεηεο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ ρσξίο λα ράλνπλ ρξόλν, ii) Αληινύλ ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο από ην ινγηζκηθό, iii) Απνθηήζνπλ κηθξνζθνπηθή άπνςε ηνπ πεξηβάιινληνο. 3

4 Γ) Χο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη καζεηέο λα: i) Δθθξάδνπλ ηελ πξνϋπάξρνπζα γλώζε ηνπο (ελαιιαθηηθή ηδέα) κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ηηο εξσηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ii) Πξνβιέπνπλ ηη ζα ζπκβεί κεηά ηε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, iii) Δπηβεβαηώλνπλ ή λα απνξξίπηνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο πξνβιέςεηο, iv) Αλαδνκνύλ ηε γλώζε πνπ ππήξρε θαη λα νδεγνύληαη πξνο ηελ επηζηεκνληθά νξζή. 8. Δθηηκώκελε δηάξθεηα: Ζ εθηηκώκελε δηάξθεηα είλαη 1 δηδαθηηθή ώξα 9.Παηδαγωγηθή πξνζέγγηζε: ηελ παξνύζα εξγαζία ην ζελάξην δηδαζθαιίαο βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο επνηθνδνκηζηηθήο πξνζέγγηζεο. 10.Οξγάλωζε δηδαζθαιίαο απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή: 10.1 Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή Σν κάζεκα απεπζύλεηαη ζε καζεηέο πνπ έρνπλ κηθξή εκπεηξία κε ππνινγηζηέο. Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε ζην εξγαζηήξην ζε νκάδεο ησλ 2-3 αηόκσλ είηε ζε έλαλ ππνινγηζηή εληόο ηάμεο - γσληά ππνινγηζηή κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη κπνξνύλ λα ελαιιάζζνληαη νκαιά νη δπάδεο καζεηώλ ζηνλ ππνινγηζηή. Απαηηείηαη ην ινγηζκηθό «Δξεπλώ ην Φπζηθό θόζκν» ηεο Δ θαη Σ ηνπ Π.Η., θαζώο επίζεο θαη ε ρξήζε δηαδηθηύνπ (Internet) Ο ξόινο θαη ν ηξόπνο εξγαζίαο ηωλ καζεηώλ: Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζηελ ηάμε ζε δπάδεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ. Αξρηθά, κε ηε βνήζεηα ηνπ 1 νπ βήκαηνο ησλ θύιισλ εξγαζίαο, εθθξάδνπλ ειεύζεξα ηηο ελαιιαθηηθέο ηνπο ηδέεο. ηε ζπλέρεηα, κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηξίπηπρνπ: «Πξόβιεςε Παξαηήξεζε Δμήγεζε» (2 ν βήκα), δηαηππώλνπλ ηηο πξνβιέςεηο, ηηο ππνζέζεηο θαη ηηο ειέγρνπλ κέζα από ηε πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θύιισλ εξγαζίαο. Μέζα από απηή ηε δηαδηθαζία πξνθαινύληαη ελλνηνινγηθέο γλσζηηθέο ζπγθξνύζεηο πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ηνπο καζεηέο γηα ηελ εγθπξόηεηα ησλ ηδεώλ ηνπο θαη ηνπο νδεγνύλ λα ηηο ηξνπνπνηήζνπλ θαη λα ηηο αιιάμνπλ, έηζη ώζηε λα πηνζεηήζνπλ ηηο επηζηεκνληθά έγθπξεο ηδέεο επηηπγράλνληαο ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή (ή λα ηηο εληζρύζνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη θνληά ζην επηζηεκνληθό πξόηππν) Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ εξεπλεηή: Ο δάζθαινο εξεπλεηήο γίλεηαη ζπληνληζηήο, πξνγξακκαηηζηήο, θαζνδεγεηήο, νξγαλσηήο θαηαζηάζεσλ κάζεζεο, αιιά θπξίσο «εκςπρσηήο». Παίδεη ην ξόιν ηνπ ζπκβνύινπ παηδαγσγνύ θαη ζπλεξεπλεηή κέζα ζηε δηδαθηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη πξάμε. Γελ ρξεηάδεηαη λα πινπνηεί ν ίδηνο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ θύιισλ εξγαζίαο κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ, αιιά κε ηε δηθή ηνπ επίβιεςε νη καζεηέο νηθνδνκνύλ ηε γλώζε. 11.Η πξνηεηλόκελε (πηζαλή) πνξεία δηδαζθαιίαο Οη θάζεηο δηδαζθαιίαο: Ζ δηεμαγσγή ηνπ ζελαξίνπ γίλεηαη κε βάζε ηηο παξαθάησ πέληε (5) θάζεηο ηνπ επνηθνδνκεηηθνύ κνληέινπ δηδαζθαιίαο (Driver et al,1998; Κόθθνηαο θ.ά., 2002;): i) Φάζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ - Δηζαγσγηθό εξέζηζκα, ii) Αλαγλώξηζε θαη αλάδεημε ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ, iii) Φάζε εηζαγσγήο ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ή ηεο αλαδόκεζεο ησλ ηδεώλ (έιεγρνο ησλ ηδεώλ), iv) Φάζε ηεο εθαξκνγήο ηεο λέαο γλώζεο - Έιεγρνο θαη αλαζθόπεζε Πην αλαιπηηθά, όπσο θαίλεηαη ζηα παξαθάησ θύιια εξγαζίαο, κε ην 1 ν βήκα ηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ (θάζη ηος πποζαναηολιζμού και θάζη αναγνώπιζηρ και ανάδειξηρ ηων ιδεών)) ν ζηόρνο είλαη κέζα από ηελ εηθόλα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ελόο αλζξώπνπ λα ξίρλεη ιίπαζκα ή κέζα από ηελ εηθόλα ελόο εξγνζηαζίνπ λα κνιύλεη ην νηθνζύζηεκα ή ηεο παξαλνκίαο ηνπ αλζξώπνπ ζηε θύζε κε ηε ζαλάησζε ησλ 4

5 δσληαλώλ νξγαληζκώλ λα πξνζθέξνπκε εξεζίζκαηα ζηνπο καζεηέο γηα ην ηη ζπκβαίλεη γύξσ ηνπο θαη λα ηνπο επαηζζεηνπνηήζνπκε, λα δώζνπκε αθνξκή γηα ηελ πξώηε ζύλδεζε ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηελ πνξεία ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Με ην 2 ν βήκα (θάζη ειζαγωγήρ ηηρ επιζηημονικήρ γνώζηρ ή ηηρ αναδόμηζηρ ηων ιδεών (έλεγσορ ηων ιδεών)) κέζα από ηνπο ηξόπνπο πνπ βιέπνπλ ηα παηδηά,κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ, όηη κπνξνύλ λα πξνζηαηέςνπλ ην πεξηβάιινλ θαη κέζσ ησλ απεηινύκελσλ εηδώλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζηελ Διιάδα, νη καζεηέο κπνξνύλ λα αλαδνκήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο αλαθνξηθά κε ηα θαηλόκελα ηεο ππεξβόζθεζεο, ηεο ξύπαλζεο, ησλ εξγνζηαζίσλ θαη ησλ ππξθαγηώλ. Με ην 3 ν βήκα (θάζη ηηρ εθαπμογήρ ηηρ νέαρ γνώζηρ - Έλεγσορ και αναζκόπηζη:) θαινύκε ηνπο καζεηέο λα ζπζρεηίδνπλ όζα έκαζαλ κε ηηο εκπεηξίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνπο θαινύκε πάιη λα ζπγθξίλνπλ πώο είλαη ην νηθνζύζηεκα κε ηελ αιόγηζηε παξέκβαζε ηνπ αλζξώπνπ θαη πώο είλαη όηαλ ν άλζξσπνο πεξηνξίδεη ηηο βιαβεξέο ελέξγεηεο πξνο απηό θαη θπζηθά λα ην ζπδεηήζνπλ. ην ηέινο, θαινύκε ηνπο καζεηέο λα ζπγθξίλνπλ ηε λέα γλώζε κε ηελ παιαηά θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ κε πνηα δηαδηθαζία απνθηήζεθε. 13. Αμηνιόγεζε: Ζ αμηνιόγεζε ηνπ ζελαξίνπ αθνξά θπξίσο ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ ησλ καζεηώλ κεηά από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θύιισλ εξγαζίαο. Δπηπξόζζεηα, ε αμηνιόγεζε ηνπ ζελαξίνπ κεηά από ηελ πινπνίεζή ηνπ απαηηεί από ηνλ ίδην ηνλ δάζθαιν λα θαηαγξάςεη ζύληνκεο παξαηεξήζεηο ηόζν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο όζν θαη γηα ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνύ. Χζηόζν, είλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί όηη ε αμηνιόγεζε απηήο ηεο κνξθήο ηνπ ζελαξίνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ηόζν γηα ηελ επόκελε θνξά πνπ πηζαλόλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ίδην ζελάξην από άιιν δάζθαιν ή ζε άιινπο καζεηέο όζν θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ζελαξίσλ πνπ ζα δνκήζεη ζην κέιινλ ν ίδηνο δάζθαινο. 14. Δπεθηαζηκόηεηα: Σν ζελάξην κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζε άιινπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο. Γηα παξάδεηγκα, κέζα από δξαζηεξηόηεηεο νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ ηηο «Σξνθηθέο ζρέζεηο θαη ηα νηθνζπζηήκαηα». Σέινο, όζνλ αθνξά ηα θύιια εξγαζίαο ηνπ ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο είλαη ηα εμήο: 1 ο Βήμα: Ακολούθηζε ηη διαδπομή: Οηθνινγία-πεξηβάιινλ> άλζξσπνη θαη νηθνζπζηήκαηα > αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο > ιηπάζκαηα > απόβιεηα> παξαλνκίεο 5

6 Μπνξείηε λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα (γηα λα εθθξάζεηε ηηο ηδέεο ζαο): 1. Πώο επηδξά ην ιίπαζκα ζηα νηθνζπζηήκαηα; Θεηηθά ή αξλεηηθά θαη γηαηί; 2. Πώο επηδξνύλ ηα απόβιεηα ησλ εξγνζηαζίσλ ζηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα θαη γηαηί; Ση πξνβιήκαηα δεκηνπξγνύληαη από ην παξάλνκν θπλήγη; 3. Με πνηνπο ηξόπνπο νη άλζξσπνη παξεκβαίλνπλ ζηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηη ζπλέπεηεο έρνπλ απηέο ζηα νηθνζπζηήκαηα; 2 ο Βήμα: Ι) Ακολούθηζε ηη διαδπομή: Οηθνινγία- πεξηβάιινλ > άλζξσπνη θαη νηθνζπζηήκαηα >απειλούμενα είδη ζηην Δλλάδα> ζηε ζάιαζζα> ζηε ζηεξηά Μπνξείηε λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 1. ε πνηα κέξε ηεο Διιάδαο βξίζθνληαη απηά ηα ιίγα είδε δώσλ; 2. Γηα πνην ιόγν, ηα ηειεπηαία ρξόληα, είλαη ππό εμαθάληζε; 3. Πηζηεύεηε όηη κπνξεί λα αιιάμεη απηή ε θαηάζηαζε, αλ ν άλζξσπνο δε παξεκβαίλεη αιόγηζηα ζην πεξηβάιινλ θαη γηα πνην ιόγν; ΙΙ) Ακολούθηζε ηη διαδπομή: Οηθνινγία- πεξηβάιινλ > άλζξσπνη θαη νηθνζπζηήκαηα > εμείρ για ηο πεπιβάλλον. 6

7 Μπνξείηε λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 1. Ση αιιάδεη ζην νηθνζύζηεκα κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ αλζξώπνπ, ρηίδνληαο ζπίηηα θαη ρξεζηκνπνηώληαο απηνθίλεηα; Πνπ νθείιεηαη; 2. Ση αιιάδεη ζην νηθνζύζηεκα αλ μαθληθά ππάξμεη ππξθαγηά θαη πώο πηζηεύεηε όηη κπνξεί λα επαλέιζεη ην νηθνζύζηεκα ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε; 3. Ση επηπηώζεηο λνκίδεηε όηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε ππεξβόζθεζε ζην νηθνζύζηεκα; 4. Με πνηνλ ηξόπν λνκίδεηε όηη ε ξύπαλζε βιάπηεη ηα νηθνζπζηήκαηα; 5. Ζ αλαδάζσζε, ε ειεγρόκελε βόζθεζε, ηα θίιηξα, ν βηνινγηθόο θαζαξηζκόο θαη νη θαζαξέο παξαιίεο ζεσξείηε όηη είλαη ελέξγεηεο πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ έλα νηθνζύζηεκα λα κε θαηαζηξαθεί; Γηα πνην ιόγν; 3 ο Βήμα : Ακολούθηζε ηη διαδπομή: Οηθνινγία - πεξηβάιινλ > άλζξσπνη θαη νηθνζπζηήκαηα > εκείο γηα ην πεξηβάιινλ. Μπνξείηε λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 1. Ση επηπηώζεηο έρνπλ ζην νηθνζύζηεκα θάπνηεο ελέξγεηεο ησλ αλζξώπσλ; 2. Πώο ήηαλ ην νηθνζύζηεκα ηόζν πξηλ όζν θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ αλζξώπνπ; 3. Με πνηνπο ηξόπνπο κπνξεί λα βνεζήζεη ν άλζξσπνο ώζηε λα ππάξρεη κηα ηζνξξνπία ζηα νηθνζπζηήκαηα; 4. Μπνξείηε λα αλαθέξεηε θαη θάπνηα άιια παξαδείγκαηα, όπνπ ε παξέκβαζε ηνπ αλζξώπνπ, έρεη πξνθαιέζεη δηαηαξαρέο ζηε θύζε; ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Με βάζε την παραπάνω δομή του ςεναρίου διδαςκαλίασ καθίςταται ςαφζσ ότι είναι εφικτή η ςφνδεςη τησ Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ με τη χρήςη Νζων Τεχνολογιών, με την προχπόθεςη ότι υπάρχουν ςτοχοθετημζνεσ μαθηςιακζσ δραςτηριότητεσ όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο παραπάνω ςενάριο διδαςκαλίασ. Κιείλνληαο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη, εθηόο ησλ άιισλ, ε θαηλνηνκία απηνύ ηνπ ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο έγθεηηαη ηόζν ζην γεγνλόο όηη ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ «Δξεπλώ ην Φπζηθό θόζκν» σο γλσζηηθνύ εξγαιείνπ όζν θαη ζην όηη ε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην επνηθνδνκεηηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΛΛΗΝΟΓΛΩΗ Απνζηνιάθεο,Δ., Παλαγνπνύινπ, Δ., άββαο,., Σζαγιηώηεο,Ν., Μαθξή,Β., Παληαδήο,Γ., Πεηξέα,Κ., σηεξίνπ,., Σόιηαο,Β., Σζαγθνγέσξγα,Α. & Καιθάλεο,Γ. (2006). Δξεπλώ θαη αλαθαιύπηω: Βηβιίν Γαζθάινπ Δ Γεκνηηθνύ, Αζήλα: ΟΔΓΒ. Γ.Δ.Π.Π.., & Α.Π.. (2003). Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ γηα ην κάζεκα «Δξεπλώ ην Φπζηθό Κόζκν». Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, ΤΠΔΠΘ, Αζήλα, Αλαθηήζεθε ζηηο 3/9/2007. Γαγδηιέιεο, Β., Εαγνπξάο, Υ., Κόκεο, Β., Κνπηζνγηάλλεο,Γ., Κπλεγόο, Υ., & Φύιινο, Γ. (2011). Δπηκνξθωηηθό Υιηθό γηα ηελ Δπηκόξθωζε ηωλ Δθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα Σηήξημεο Δπηκόξθωζεο (η.1, Γεληθό Μέξνο, Β έθδ.), ΔΑΗΣΤ,ΣΔΚ, Πάηξα. 7

8 Ησάλλνπ, η. (2007). Αμηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ. ην Δ. Μαθξή Μπόηζαξε (Δπ.), Θέκαηα Δηζαγωγηθήο Δπηκόξθωζεο γηα λενδηόξηζηνπο εθπαηδεπηηθνύο. ΤΠΔΠΘ Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. Καξηώηνγινπ, Π. (2006). Παηδαγωγηθή Γλώζε Πεξηερνκέλνπ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. Δθδόζεηο: Γξάθεκα, Θεζζαινλίθε. Κόθθνηαο, Β. Π., Ρηδάθε, Αλ. Αηθ., Υαβηάξεο,. Π., & Υαηδή, Β. Μ. (2002β). Φπζηθέο Δπηζηήκεο ΣΤ ηάμεο: Βηβιίν γηα ην δάζθαιν. Οξγαληζκόο Δθδόζεσο Γηδαθηηθώλ Βηβιίσλ, Αζήλα. Μηθξόπνπινο, Σ. Α., & Μπέιινπ, Η. (2010). Σελάξηα δηδαζθαιίαο κε ππνινγηζηή. Δθδόζεηο: Κιεηδάξηζκνο, Αζήλα. Πήιηνπξαο, Π., ηκσηάο,κ., ηακνύιεο, Δ., Φξαγθάθε, Μ., & Καξηζηώηεο, Θ. (2010). Υιηθό γηα ηελ επηκόξθωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο πνπ ζα δηδάμνπλ ζηα 800 Οινήκεξα Γεκνηηθά Σρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθωκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ). Ο.ΔΠ.ΔΚ., Αζήλα. Σδηκνγηάλλεο, Α., & Μηθξόπνπινο, Σ. Α.(2000). Ζ ζπκβνιή ησλ πξνζνκνηώζεσλ πεηξακάησλ ζηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο: ε έλλνηα ηεο ηαρύηεηαο. Σύγρξνλε Δθπαίδεπζε, 111, Φύιινο, Γ., Κνπκαξάο, Π., & Καξηώηνγινπ, Π. (1993). Δπνηθνδόκεζε ηεο γλώζεο ζηελ ηάμε κε ζπλέξεπλα δαζθάινπ θαη καζεηή. Σύγρξνλε Δθπαίδεπζε, 70, ΞΔΝΟΓΛΩΗ Barraza, L. (1999). Children s drawings about the environment. Environmental Education Research, 5, Cepni, S., Tas, E., & Kose, S. (2006). The effects of computer-assisted material on students cognitive levels, misconceptions and attitudes towards science. Computer and Education,46, de Jong, T. (2006). Computer simulations: technological advances in inquiry learning. Science, 312, Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., & Robinson, V. (1998). Οηθνδνκώληαο ηηο έλλνηεο ηωλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Δπ. Π. Κόθθνηαο, Μηθ. Μ. Υαηδή). Αζήλα: Δθδόζεηο Σππσζήησ, Γ. Γαξδαλόο Jimoyiannis, A., & Komis, V. (2001). Computer simulations in physics teaching and learning: a case study on students' understanding of trajectory motion.computers and Education, 36, Palmer, J. A., & Suggate, J. (1996). Environmental Cognition: Early ideas and misconceptionsat the ages of four and six. ην Εόγθδα, Β. (eds.). Η βηνινγηθή γλώζε ζηελ παηδηθή ειηθία: Ιδέεο ηωλ παηδηώλ θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Αζήλα, Διιάδα: Μεηαίρκην. Prokop, P., Prokop, M., & Tunnicliffe, S. (2008). Effects of keeping animals as pets on children s concepts of vertebrates and invertebrates. International Journal of Science Education, 30, Shepardson, D., Wee, B., Priddy, M., & Harbor, J. (2007). Students mental models of the environment. Journal of Research in Science Teaching, 44,

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB 20. ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Δηζαγσγή ζηε δνκή επαλάιεςεο ππό ζπλζήθε ζηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα SCRATCH θαη BYOB. 21. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama Μαζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Μαζαίλνληαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο Fifth grade pupils perform

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο vairinou@sch.gr 2. Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ MΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΟΡΙΟ ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ. Αζαλαζίνπ Αλδξέαο, Μπιωλάο Γηώξγνο, Σηκνζένπ άββαο ath.andreas@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΚΙΝΟΤΜΔΝΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΥΗΜΔΙΑ

ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΚΙΝΟΤΜΔΝΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΥΗΜΔΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΚΙΝΟΤΜΔΝΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΥΗΜΔΙΑ Μ. Υιώτη, Δ.Α. Παυλάτου Εξγαζηήξην Γεληθήο Υεκείαο, ρνιή Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Εζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ 9, Πνιπηερλεηνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα