Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo"

Transcript

1 Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 1 Δθπαηδεπηηθόο Πιεξνθνξηθήο, 3ν Οινήκεξν Πηινηηθό Γεκνηηθό ρνιείν Καιακπάθαο 2 Δθπαηδεπηηθόο Πιεξνθνξηθήο, 2ν Γεκνηηθό ρνιείν Λάξηζαο 3 ρνιηθόο ύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N. Λάξηζαο, Ν. Καξδίηζαο Πεξίιεςε ηo πιαίζηo ηνπ καζήκαηνο ησλ Σ.Π.Δ ζηα Οινήκεξα εκνηηθά ρνιεία κε Δ.Α.Δ.Π, δηεμήρζε έξεπλα ζε 2 από απηά (3ν Οινήκεξν Πηινηηθό Γεκνηηθό ρνιείν Καιακπάθαο θαη 2ν Γεκνηηθό ρνιείν Λάξηζαο) ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ηάμεηο, κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε αλ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ClassDojo ππήξμαλ θαιύηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη θαηά πόζν είρε επεξγεηηθή επίδξαζε ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο γνλείο/θεδεκόλεο ηνπο. Έγηλε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ ησλ, Δ θαη Σ ηάμεσλ πνπ δηδάρζεθαλ ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ κε ρξήζε θαη ρσξίο ρξήζε ηνπ ClassDojo. Η θαηαγξαθή έγηλε κε ειεθηξνληθό εξσηεκαηνιόγην πνπ δηακνξθώζεθε γη απηό ην ζθνπό. ην ηέινο ηεο έξεπλαο δεηήζεθε θαη από ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο ζε έλα έληππν εξσηεκαηνιόγην. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ελζαξξπληηθά ζηελ θαηεύζπλζε ελζσκάησζεο ηνπ ClassDojo ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε. Λέμεηο θιεηδηά: ΣΠΔ ζην Γεκνηηθό, ινγηζκηθό ClassDojo, αμηνιόγεζε, επηβξάβεπζε, απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε. Δηζαγσγή Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) θαηέρνπλ θπξίαξρν ξόιν ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία θαη επεξεάδνπλ ηόζν ηηο αλεπηπγκέλεο, όζν θαη ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ζηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο: εθπαίδεπζε, νηθνλνκία, αγνξά εξγαζίαο θ.ά. (Ράπηεο & Ράπηε, 2002). Σα λέα δεδνκέλα επηβάιινπλ ζηελ εθπαίδεπζε ηελ αιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνρεύζεσλ ηνπ ζρνιείνπ, έηζη ώζηε λα είλαη εθηθηή ε αληαπόθξηζή ηνπ ζηηο λέεο αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ θαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο (Γηαβξίκεο θ.ά., 2009). Έρεη ππνζηεξηρζεί ε άπνςε όηη νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ έρνπλ θαηαθιύζεη ζρεδόλ νινθιεξσηηθά ηε δσή καο, αζθνύλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ ηξόπν ζθέςεο, ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαζώο θαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ αλζξώπσλ (Παγγέ, 2004). Οη καζεηέο πνπ μεθηλνύλ ην ζρνιείν ζήκεξα, ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα έλαλ πνιύ δηαθνξεηηθό θόζκν ζε 20 ρξόληα από ζήκεξα. Οη ΣΠΔ δηακνξθώλνπλ έλα λέν θνηλσληθό πεξηβάιινλ όπνπ ηα θύξηα πξντόληα είλαη ε πιεξνθνξία, ε γλώζε θαη ε θαηλνηνκία (Σδηκνγηάλλεο, 2007). Γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θπξίαξρν ξόιν δηαδξακαηίδνπλ ε αληίιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο ζην δηδαθηηθό έξγν, ε δπλαηόηεηα απνθπγήο πξνβιεκάησλ, αιιά θαη ν έιεγρνο πνπ κπνξνύλ απηνί λα έρνπλ πάλσ ζε απηέο (Demetriadis, 2003; Preston et al., 2000; Βνζληάδνπ, 2006). Καηαγξάθνληαη, όκσο, θαη εκπόδηα, ηα ζεκαληηθόηεξα ησλ νπνίσλ είλαη ν κεγάινο θόξηνο εξγαζίαο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ρξόλνπ (Guha, 2000), ε θαθή δηνηθεηηθή θαη ηερλνινγηθή ππνζηήξημε (Butler & Sellbom, 2002; Slaouti & Barton, 2007) θαη ε ρακειή απηνπεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ (Pelgrum, 2001). Οη αμηνινγηθέο θξίζεηο θαη νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαηέρνπλ θπξίαξρε ζέζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, γηαηί ζε κεγάιν βαζκό νη θαηεγνξηνπνηήζεηο ζηηο νπνίεο απηνί πξνβαίλνπλ Πρακηικά Εργαζιών 8 οσ Πανελλήνιοσ Σσνεδρίοσ Καθηγηηών Πληροθορικής, Βόλος, Μαρηίοσ 2014

2 2 8 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Καθηγηηών Πληροθορικής εζσηεξηθεύνληαη θαη εκπεδώλνληαη από ηνπο καζεηέο, αιιά επεξεάδνπλ θαη ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ ζηελ εθπαίδεπζε (Blackledge & Hunt, 2000; Bullock, 2004), θαζώο, επίζεο, θαη ηελ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζε απηέο (Francis, Katz & Jones, 2000). Απηέο νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ είλαη νπδέηεξεο θαη δελ βαζίδνληαη πνιιέο θνξέο ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, αιιά είλαη ζπλάξηεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο, αιιά θαη παξαγόλησλ, όπσο ε θνηλσληθή ηάμε, ην θύιν ηνπο θαη ε επηκόξθσζή ηνπο (Λάκληαο, 2001; Πνιίηεο θ.ά., 2000). ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ε εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ κε ηε ρξήζε Σ.Π.Δ. ζεσξείηαη δεηνύκελν. Η παξνύζα έξεπλα, πνπ έγηλε θπξίσο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, έιαβε ζνβαξά ππόςε ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηηο απόςεηο ηόζν ησλ καζεηώλ όζν θαη ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ ηνπο. Η εξγαζία απηή είλαη απνηέιεζκα κηαο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ ΣΠΔ ζε δύν Οινήκεξα Γεκνηηθά ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνύλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ζύκθσλα κε ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο (Φ.3/609/60745/Γ1/ θαη Φ.50/284/61570/Γ1/ ), κε ηηο νπνίεο εηζάγεηαη ην κάζεκα «Σ.Π.Δ.» σο μερσξηζηό γλσζηηθό αληηθείκελν ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ηνπ νπνίνπ ηε δηδαζθαιία αλαιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθνί θιάδνπ ΠΔ19 θαη ΠΔ20 (εηδηθόηεηα Πιεξνθνξηθήο). Πην ζπγθεθξηκέλα, απηή ε εξγαζία ζηνρεύεη λα θαηαγξάςεη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ClassDojo ζηελ ειθπζηηθόηεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ Σ.Π.Δ. θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο. Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη θαζνξηζηηθόο, δηόηη κε ηε ρξήζε ησλ ζσζηώλ εξγαιείσλ κπνξνύλ λα θάλνπλε ηε δηδαζθαιία ηνπο πην ελδηαθέξνπζα γηα ηνπο καζεηέο θαη πην απνηειεζκαηηθή από καζεζηαθή άπνςε. Πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνύ To ClassDojo είλαη έλα web2.0 εξγαιείν πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο ΗΠΑ κε ζθνπό λα βνεζήζεη ηόζν ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ ηάμε, όζν θαη ηνπο καζεηέο λα βειηησζεί ε επίδνζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, γξήγνξα θαη εύθνια. Δπίζεο, θαηαγξάθεη θαη παξάγεη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζεζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, θάηη ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα ην κνηξαζηεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο. Η είζνδνο ζηελ πιαηθόξκα ηνπ ClassDojo γίλεηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο Σν ClassDojo είλαη κηα δσξεάλ εθαξκνγή όπνπ κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο θαη γνλείο. Η πξνεπηιεγκέλε γιώζζα ηεο πιαηθόξκαο είλαη ε αγγιηθή. Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη κεηαμύ αξθεηώλ γισζζώλ. Μηα από απηέο είλαη θαη ε ειιεληθή. Η πξνζπάζεηα ειιελνπνίεζεο έγηλε θαη κε ηε ζπκβνιή ησλ ζπγγξαθέσλ. Τπνιείπνληαη κηθξέο βειηηώζεηο από ηνπο δεκηνπξγνύο ηεο πιαηθόξκαο έηζη ώζηε λα εμαιεηθηνύλ θάπνηα κηθξά ιάζε πνπ ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή έθδνζε. Ο εθπαηδεπηηθόο ηελ πξώηε θνξά πξέπεη λα θάλεη εγγξαθή. ηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγεί ηα ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, εηζάγνληαο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε ηκήκα θαη ηα νλόκαηα ησλ καζεηώλ. Η εηζαγσγή ησλ καζεηώλ κπνξεί λα γίλεη αηνκηθά κε μερσξηζηή πιεθηξνιόγεζε ή καδηθά από έλα αξρείν θεηκέλνπ.

3 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 3 Σρήκα 1-1. Δηζαγσγή-ηξνπνπνίεζε ζπκπεξηθνξώλ Τπάξρνπλ θάπνηεο πξνεπηιεγκέλεο ζπκπεξηθνξέο (ρήκα 1-1), νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη είηε ζεηηθέο (π.ρ. Βνεζνύζε θαη ηνπο άιινπο, Γξήγνξνο/ε ζηηο εξγαζίεο, Δπηκνλή, Οκαδηθόηεηα, θιεξή Γνπιεηά, πγθεληξσκέλνο/ε, πκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο) είηε αξλεηηθέο (π.ρ. Αλήζπρνο, Απξνεηνίκαζηνο (αδηάβαζηνο), Αζεβήο, Δλνριεηηθόο, Μηινύζε Γηαξθώο, Υσξίο εξγαζία ζπηηηνύ) θαη ρξεζηκνπνηνύληαη απηνύζηεο γηα θάζε ηκήκα ή εκπινπηίδνληαη θαηά βνύιεζε. Ο εθπαηδεπηηθόο κε ην μεθίλεκα ηνπ καζήκαηνο (ρήκα 1-2), έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θξαηάεη παξνπζηνιόγην. Η επηβξάβεπζε [+1 βαζκόο] ή ε επίπιεμε (-1 βαζκόο) ησλ καζεηώλ κπνξεί λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, όπνπ είλαη δπλαηόλ λα ππάξρεη ρξνλνκέηξεζε ή ζην ηέινο απηνύ αηνκηθά ή νκαδηθά. Σρήκα 1-2. Άπνςε ηκήκαηνο Σειεηώλνληαο ην κάζεκα εκθαλίδεηαη έλα θπθιηθό γξάθεκα (ρήκα 1-3) όπνπ αλαπαξηζηάλεηαη ε βαζκνιόγεζε ησλ καζεηώλ. Η βαζκνιόγεζε κπνξεί λα γίλεη θαηά εκέξα, ηξέρνπζα εβδνκάδα, πξνεγνύκελε εβδνκάδα, ηξέρνλ κήλαο, ηειεπηαίνο κήλαο, ζπλνιηθά ή επηζπκεηό δηάζηεκα εκεξνκεληώλ. ηηο αλαθνξέο κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε νη γνλείο θαη νη καζεηέο εθόζνλ ηνπο δνζνύλ νη θαηάιιεινη θσδηθνί πξόζβαζεο από ηνλ εθπαηδεπηηθό.

4 4 8 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Καθηγηηών Πληροθορικής Σρήκα 1-3. Αλαθνξά βαζκνιόγεζεο Μεζνδνινγία Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν Ννεκβξίνπ Ιαλνπαξίνπ 2014 ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ελόο ρνιηθνύ πκβνύινπ Πιεξνθνξηθήο κε δύν εθπαηδεπηηθνύο πιεξνθνξηθήο πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ ζε Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία ηεο Λάξηζαο θαη ηεο Καιακπάθαο, πνπ ιεηηνπξγνύλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ). πκκεηείραλ 134 καζεηέο θαη 63 γνλείο/θεδεκόλεο. Σν δείγκα ησλ καζεηώλ απνηεινύληαλ από ηζάξηζκα αγόξηα θαη θνξίηζηα. Όινη νη καζεηέο αξρηθά είραλ κηα εμνηθείσζε ζηε ρξήζε ηνπ ClassDojo. ηε ζπλέρεηα, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα καζεηέο ρσξίζζεθαλ ζε δύν θαηεγνξίεο. ηελ πξώηε θαηεγνξία (δείγκα 1) αλήθαλ απηνί πνπ δηδάρζεθαλ ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ γηα 2-3 εβδνκάδεο κε ηε παξάιιειε ρξήζε ηνπ ClassDojo. Μεηά ηε δηδαζθαιία απηνί θιήζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ έλα εξσηεκαηνιόγην πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε πεξηβάιινλ Google Docs (https://docs.google.com/forms/d/1mz4uebe9howmdqxs2yta437i4gtlftndusyltz0tzli/viewfor m). Σν εξσηεκαηνιόγην πεξηειάκβαλε 6 εξσηήκαηα πνιιαπιήο επηινγήο θαη 1 αλάπηπμεο. Η δεύηεξε θαηεγνξία (δείγκα 2) δηδάρζεθε ηα ίδηα αληηθείκελα ηνπ καζήκαηνο ΣΠΔ κε ηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο 1, γηα 2-3 εβδνκάδεο πάιη, ρσξίο ηε παξάιιειε ρξήζε ηνπ ClassDojo θαη θιήζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ έλα εξσηεκαηνιόγην κε ηα ίδηα εξσηήκαηα ηεο πξώηεο νκάδαο (https://docs.google.com/forms/d/13oucjlqxlqay0frtzwarl220el6au-- OQ2YBqu4y1Dc/viewform). Σνλ Ιαλνπάξην έγηλε δηαλνκή θσδηθώλ πξόζβαζεο ζην ClassDojo ζηνπο γνλείο γηα λα είλαη δπλαηή ε παξαθνινύζεζε ησλ βαζκώλ από ην ζπίηη ηόζν από ηνπο καζεηέο όζν θαη από ηνπο γνλείο ηνπο. Σαπηόρξνλα δηαλεκήζεθε έλα έληππν εξσηεκαηνιόγην (όπσο απηό πνπ δεκηνπξγήζακε ζην Google Docs (https://docs.google.com/forms/d/1z2q7gfl5pgp8ht- 0uOqqniweJjOr_nS_tiTpOuOcvyw/viewform) γηα λα δηαπηζηώζνπκε πσο εθιακβάλνπλ νη γνλείο κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία. Σν εξσηεκαηνιόγην πεξηειάκβαλε 10 εξσηήκαηα πνιιαπιήο επηινγήο θαη 1 αλάπηπμεο. Η ειεθηξνληθή θαη ε έληππε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαηεξνύζε ηελ αλσλπκία ησλ ζπκκεηερόλησλ. Η αλάιπζε ησλ πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ρξήζε ηνπ Google Docs θαη ηνπ ζπλλεθόιεμνπ ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν Wordle (http://www.wordle.net). Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο παξνπζηάδνληαη αθνινύζσο. Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε ην εξσηεκαηνιόγην ησλ καζεηώλ πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εληππώζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην ClassDojo. Οη εηθόλεο ζηελ πξώηε ζηήιε (αξηζηεξά) αλαθέξνληαη ζηηο

5 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 5 απαληήζεηο ησλ καζεηώλ πνπ δηδάρζεθαλ ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ κε ηε παξάιιειε ρξήζε ηνπ ClassDojo (δείγκα 1) ελώ ζηε δεύηεξε (δεμηά) ζηηο απαληήζεηο απηώλ πνπ δηδάρζεθαλ ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ ClassDojo (δείγκα 2). Από ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πξνθύπηνπλ ηα εμήο: Οη καζεηέο πνπ δηδάζθνληαη ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ κε ηε παξάιιειε ρξήζε ηνπ ClassDojo δήισζαλ όινη ελζνπζηαζκέλνη από ηε ρξήζε ηνπ (ρήκα 2-1), ζε αληίζεζε κε ην δεύηεξν δείγκα (ρήκα 3-1) πνπ ππήξμε κηα κηθξή κεηνςεθία (11%) πνπ δήισζαλ ηε κε ηθαλνπνίεζή ηνπο. Σρήκα 2-1. Ιθαλνπνίεζε από ηε ρξήζε ηνπ Σρήκα 3-1 Ιθαλνπνίεζε από ηε ρξήζε ηνπ Σνπο καζεηέο ηνπ 1νπ δείγκαηνο ηνπο θέληξηζαλ πεξηζζόηεξν ην ελδηαθέξνλ νη θαηζνύιεοηεξαηάθηα πνπ αλαπαξηζηάλνπλε ηνπο καζεηέο, επεηδή είραλ πνιύ πξόζθαηε ηελ εηθόλα ζην κπαιό ηνπο από ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζηελ ηάμε. Οη καζεηέο πηζηεύνπλ όηη κε ηε ρξήζε ηνπ ClassDojo ζα πξνζέμνπλ πεξηζζόηεξν ζην κάζεκα. Οη απαληήζεηο θαη ζηα δύν δείγκαηα όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ήηαλ παξόκνηεο. Η πινπνίεζε ηνπο ζηελ ηάμε ην απέδεημε απηό θαη ζηελ πξάμε. Σρήκα 2-2. Μεγαιύηεξε πξνζνρή ζην κάζεκα Σρήκα 3-2. Μεγαιύηεξε πξνζνρή ζην κάζεκα ρεδόλ νη ελλέα ζηνπο δέθα καζεηέο θαη ησλ δύν δεηγκάησλ (ρήκα 2-3 θαη 3-3) πηζηεύνπλ πσο ε κάζεζή ηνπο ζα είλαη πην απνηειεζκαηηθή θαη ζα βειηησζεί ε επίδνζή ηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ από ιίγν έσο πνιύ. Σρήκα 2-3 Βειηίσζε απόδνζεο ζην κάζεκα Σρήκα 3-3 Βειηίσζε απόδνζεο ζην κάζεκα ρεδόλ ην 70% ησλ καζεηώλ θαη ησλ δύν δεηγκάησλ, έρνπλ ην αίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο ζε κεγαιύηεξν βαζκό όηαλ αληακείβεηαη όιε ε ηάμε θαη όρη αηνκηθά. Απηό δείρλεη πσο ην ClassDojo θαιιηεξγεί ην νκαδηθό πλεύκα. Η πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ δελ δείρλεη λα ελνριείηαη από ηελ παξαθνινύζεζε ηεο απόδνζεο από ηνπο γνλείο ηνπο. Από ην πξώην δείγκα (ρήκα 2-4) θαίλεηαη λα αγρώλεηαη από ιίγν έσο πνιύ ν έλαο ζηνπο δέθα, ελώ από ην δεύηεξν (ρήκα 3-4) ν έλαο ζηνπο ηέζζεξηο.

6 6 8 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Καθηγηηών Πληροθορικής Σρήκα 2-4. Σπλαηζζήκαηα καζεηώλ από ηε γνληθή παξαθνινύζεζε Σρήκα 3-4. Σπλαηζζήκαηα καζεηώλ από ηε γνληθή παξαθνινύζεζε Οη ιέμεηο ή νη θξάζεηο πνπ έξρνληαη ζην κπαιό ησλ καζεηώλ από ηελ εκπεηξία ηνπο κε ην ClassDojo, όπσο θαίλεηαη θαη από ηα ρήκαηα 2-5 θαη 3-5, είλαη: "κνπ αξέζεη πνιύ", ζέισ λα παίξλσ πνιινύο πόληνπο", "κνπ αξέζνπλ νη θαηζνύιεο", "είλαη θαληαζηηθό", "είλαη δηαζθεδαζηηθό". Σρήκα 2-5. Σπλλεθόιεμν από ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ Σρήκα 3-5. Σπλλεθόιεμν από ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζηα δύν δείγκαηα θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην κάζεκα έδεημαλ όηη επηδεηνύλ ηελ πινπνίεζε ηνπ καζήκαηνο κε ηελ παξάιιειε ρξήζε ηνπ ClassDojo. Όηαλ δελ ην ρξεζηκνπνηνύλ έρνπλ πεξηζζόηεξεο αλαζθάιεηεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ αίζζεζε πνπ έρνπλ όηη παξαθνινπζνύληαη από ηνπο γνλείο ηνπο. Οπζηαζηηθά ην ζεσξνύλ θαληαζηηθό, εθπαηδεπηηθό θαη ηαπηόρξνλα δηαζθεδαζηηθό. ην εξσηεκαηνιόγην ησλ γνλέσλ πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά έληεθα εξσηήζεηο. Αλαιπηηθόηεξα, ηξεηο εξσηήζεηο γηα ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο, δύν γηα ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ δηαζέηνπλ ζπίηη ηνπο, ηξεηο γηα ην αλ ην ρξεζηκνπνίεζαλ θαη πσο ηνπο θάλεθε, δύν γηα ην πόζν πηζηεύνπλ όηη ζα επηδξάζεη ζεηηθά ζηα παηδηά ηνπο θαη κηα εξώηεζε αλάπηπμεο. Από ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ πξνθύπηεη όηη ζην δείγκα ησλ γνλέσλ ππήξρε ηζνξξνπία όζνλ αθνξά ζην θύιν θαη ζρεδόλ 6 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα εηώλ. Σν κνξθσηηθό ηνπο επίπεδν ήηαλ από κέζν (Λύθεην ή κεηαιπθεηαθέο ζπνπδέο) κέρξη πςειό (ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε), ελώ ηα ζπίηηα ζε πνζνζηό 89% δηαζέηνπλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή κε ηαπηόρξνλε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν. Ο έλαο ζηνπο δύν κε ηε ιήςε ησλ θσδηθώλ πξόζβαζεο ζπλδέζεθαλ ακέζσο γηα λα γλσξίζνπλ ην ClassDojo, πξάγκα πνπ δείρλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ γηα θαηλνηνκίεο ζηελ εθπαίδεπζε. Ο έλαο ζηνπο δύν, απηνί πνπ νπζηαζηηθά κπήθαλ κε ηνπο θσδηθνύο ηνπο ζην ClassDojo, βξήθαλ ελδηαθέξνλ ην γξαθηθό πεξηβάιινλ, ελώ, από απηνύο πνπ ην ρξεζηκνπνίεζαλ, νη 7 ζηνπο 10 εληππσζηάζηεθαλ από ηνπο ραξαθηήξεο-ηεξαηάθηα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα κπνξνύλε λα ηα δηακνξθώζνπλ ηα παηδηά από κόλα ηνπο. Οη ελλέα από ηνπο δέθα εξσηεζέληεο (ρήκα 4-1) πηζηεύνπλ πσο ην ClassDojo κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ παηδηώλ ηνπο. Από ηελ πεξηγξαθή πνπ ππήξρε ζην εξσηεκαηνιόγην πείζηεθαλ αθόκε θαη απηνί πνπ δελ ην ρξεζηκνπνίεζαλ!

7 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 7 Σρήκα 4-1. Πξνζδνθίεο γηα ηελ επίδνζε ησλ παηδηώλ Σέινο, ζρεδόλ ην ζύλνιν ησλ γνλέσλ (94%) βιέπνπλ ζεηηθά λα κπνξνύλ λα ειέγρνπλ ηελ επίδνζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Κάπνηεο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ έξρνληαη ζην κπαιό ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ από ηελ εκπεηξία ηνπο κε ην ClassDojo, όπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 4-2, είλαη: "Πνιύ ελδηαθέξνλ", "σξαίν πεξηβάιινλ", "άκεζε ελεκέξσζε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ". Δλζαξξπληηθά ήηαλ θαη θάπνηα ζρόιηα γνλέσλ, όπσο: "Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ παηδηνύ κνπ. Καηλνηόκν πξόγξακκα πνπ πάεη ηελ εθπαίδεπζε κπξνζηά θαη πξνζαξκόδεηαη ζην ζύγρξνλν ηξόπν δσήο θαη ζηηο απαηηήζεηο κηαο θνηλσλίαο πνπ εμειίζζεηαη.", " Δπράξηζην πεξηβάιινλ. Κξίλσ ζεηηθό ην όηη κπνξώ λα δσ ηηο επηδόζεηο ηνπ παηδηνύ κνπ. Θα είρε εμίζνπ ελδηαθέξνλ λα εκπινπηηζηεί κε θνπηηά πόλησλ από όινπο ηνπο δαζθάινπο ηεο ηάμεο γηα πην νινθιεξσκέλε εηθόλα." θιπ. Σρήκα 4-2. Σπλλεθόιεμν από ηηο εληππώζεηο ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ Σπκπεξάζκαηα Σν ClassDojo είλαη έλα ινγηζκηθό πνπ βνεζά ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε. ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη κηα έξεπλα ζε παηδηά δεκνηηθνύ πνπ γλσξίδνπλ ην ινγηζκηθό κε ζθνπό λα δηεξεπλεζεί αλ ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Σ.Π.Δ. ζ απηά ηα παηδηά, γίλεηαη ειθπζηηθόηεξε κε ηε ρξήζε ηνπ ClassDojo θαη αλ απμάλεηαη ε πξνζήισζή ηνπο ζηε δηδαζθαιία. Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζηα ζρεηηθά εξσηεκαηνιόγηα πξνθύπηεη όηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ελζσκάησζαλ ζην κάζεκά ηνπο ην ClassDojo είδαλ βειηίσζε ζηνλ ρεηξηζκό ηεο ηάμεο, κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε από ηνπο καζεηέο θαη απξόζκελε αλάπηπμε επγελνύο άκηιιαο. Σα ζηνηρεία απηά έρνπλ ζαθώο επεξγεηηθή επίδξαζε θαη ζηε κάζεζε, δηόηη θαζηζηνύλ ηε δηδαζθαιία πην ειθπζηηθή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη όινη ζρεδόλ νη καζεηέο πνπ έρνπλ γλσξίζεη ην ClassDojo παιηόηεξα, δέρνληαη όηη έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζ απηνύο είηε δηδάζθνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ απηνύ είηε όρη. Οη καζεηέο δείρλνπλ κεγάιν ελζνπζηαζκό γηα ην ClassDojo. ε πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπηηθόο αξγήζεη λα ην εληάμεη ζην κάζεκα ηεο εκέξαο, ην επηδεηνύλ από κόλνη ηνπο. Σνπο ελζαξξύλεη λα ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά θαη ηνπο δηαηεξεί ζπγθεληξσκέλνπο ζην κάζεκα. Γελ ηνπο αγρώλεη όηη ε απόδνζή ηνπο κπνξεί λα παξαθνινπζείηαη από ηνπο γνλείο ηνπο. Οη καζεηέο ζέηνπλ σο ζηόρν λα "καδέςνπλ" ηνπο πεξηζζόηεξνπο πόληνπο ζην ηκήκα ηνπο, κε απνηέιεζκα λα αλαπηύζζεηαη κηα επγελήο άκηιια κεηαμύ ηνπο.

8 8 8 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Καθηγηηών Πληροθορικής Οη γνλείο αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζηελ πξόζθιεζή καο λα δνθηκάζνπλ ην ClassDojo θαη λα ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην. ηελ πξώηε καο πξόζθιεζε αληαπνθξίζεθαλ άκεζα νη κηζνί, ελώ ζηε δεύηεξε πξόζθιεζε (εξσηεκαηνιόγην) ην ζπκπιήξσζαλ νη 63 από ηνπο 95 πνπ είρε γίλεη ε δηαλνκή ζε δηάζηεκα κόιηο 3 εκεξώλ. Γηα ηνπο γνλείο ήηαλ ε πξώηε επαθή κε έλα εξγαιείν απηνύ ηνπ είδνπο θαη νη πεξηζζόηεξνη πηζηεύνπλ πσο πξόθεηηαη γηα έλα ελδηαθέξνλ θαη θαηλνηόκν πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ παηδηώλ ηνπο, όπσο επίζεο ζεώξεζαλ ηδηαίηεξα ζεηηθό όηη κπνξνύλ λα ειέγρνπλ ηελ επίδνζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο έλα ελδηαθέξνλ εξγαιείν κε ην νπνίν ππνθηλνύλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ κε έλα επηπιένλ θίλεηξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ην νπνίν δελ είλαη άιιν παξά ε ζπιινγή πόλησλ. Σαπηόρξνλα θεξδίδνπλ θαη ηελ αλαγλώξηζε-εκπηζηνζύλε από ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο κε ηελ άκεζε παξαθνινύζεζε ηεο επίδνζεο-ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ ηνπο. Γεληθό ζπκπέξαζκα είλαη όηη όινη νη εκπιεθόκελνη είδαλ ζεηηθά ηελ ελζσκάησζε ηνπ ClassDojo ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ ΣΠΔ ζε καζεηέο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αιιά ην ClassDojo ζα κπνξνύζε ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηεζεί κε κεγάιε επηηπρία θαη ζε καζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ησλ δύν βαζκίδσλ. Αλαθνξέο Blackledge, D., & Hunt, Β. (2000). Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο. Αζήλα: Μεηαίρκην. Butler, D., & Sellbom, M. (2002). Barriers to adopting technology for teaching and learning. Educase Quarterly, 25(2), Demetriadis, S., Barbas, A., Molohides, A., Palaigeorgiou, G., Psillos, D., Vlahavas, I., Tsoukalas, I., & Pombortsis, A. (2003). Cultures in negotiation: teachers acceptance/resistance attitudes considering the infusion of technology into schools. Computers & Education, 41, Francis, L., Katz, Y., & Jones, S. (2000). The reliability and validity of the Hebrew version of the Computer Attitude Scale. Computers and Education, 35(2), Guha, S. (2000). Are we all technically prepared? Teachers perspectives on the causes of comfort or discomfort in using computers at elementary grade teaching. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for the Education of Young Children, Atlanta, GA, November Pelgrum, W. (2001). Obstacles to the integration of ICT in education: results from a worldwide educational assessment. Computers & Education, 37, Sniderman, Paul M., and John G. Bullock. (2004). A Consistency Theory of Public Opinion and Political Choice: The Hypothesis of Menu Dependence Slaouti, D., & Barton, A. (2007). Opportunities for practice and development: newly qualified teachers and the use of information and communication technologies in teaching foreign languages in English secondary school contexts. Journal of In-service Education, 33(4), Βηβίηζνπ, Μ., Γθίθαο, Α., Μελάνγινπ, Ν., Κνλεηάο, Γ., Οηθνλνκάθνο, Η., Λακπξνπνύινπ, Ν. & Παξαζθεπάο, Μ. Σα ηζηνιόγηα σο εξγαιεία ζπλεξγαζίαο θαη κάζεζεο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθηπαθήο θνηλόηεηαο Διιήλσλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ παλειιήληνπ ζρνιηθνύ δηθηύνπ. In the Proceedings of the 2nd National Conference for the Use of ICT in Education. Scientific Society for the Valorization of ICT in Education (EEEP), 6-8 October, Athens, ην: (21/12/2012). Βνζληάδνπ,. (2006). Παηδηά, ζρνιεία θαη ππνινγηζηέο. Αζήλα: Gutenberg Γηαβξίκεο, Π., Παπάλεο, Δ., & Ρνπκειηώηνπ, Μ. (2009). Θέκαηα θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο. Αζήλα: ηδέξεο. Λάκληαο, Κ. (2001). Κνηλσληνινγηθή ζεσξία θαη εθπαίδεπζε. Αζήλα: Μεηαίρκην. Παγγέ,. (2004). «Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε». Ηπεηξσηηθά Γξάκκαηα, Δηνο Γ 5, ζζ Πνιίηεο, Π., Ρνύζζνο, Π., Σζανύζεο, Γ., & Καξακάλεο, Μ. (2000). Αμηνιόγεζε ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ΟΓΤΔΑ. ην Β. Κόκεο (επηκ.). Πξαθηηθά 2νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ κε δηεζλή ζπκκεηνρή «Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε» (ζ ), Αζήλα: Δθδόζεηο Νέσλ Σερλνινγηώλ. Ράπηεο, Α. & Ράπηε, Α. (2003). Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο-οιηθή Πξνζέγγηζε. Σόκνο Α, Αζήλα: Ράπηε.

9 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 9 Σδηκνγηάλλεο, Α., Πνιίηεο, Π. & Κόκεο, Β. (2005). Μειέηε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηειεηόθνηησλ καζεηώλ Δληαίνπ Λπθείνπ γηα ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο. ην Α. Σδηκνγηάλλεο (επηκ.), Πρακηικά 3 οσ Πανελλήνιοσ Σσνεδρίοσ Διδακηική ηης Πληροθορικής (ζ ), Κόξηλζνο: Δθδόζεηο Νέσλ Σερλνινγηώλ. Σδηκνγηάλλεο Α. (2007). Σν παηδαγσγηθό πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ σο εξγαιείν θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. ην: Β. Κνπιατδήο (επηκ.) ύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα Αλάπηπμε Κξηηηθήο Γεκηνπξγηθήο ζθέςεο, Αζήλα: ΟΔΠΔΚ.

10 10 8 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Καθηγηηών Πληροθορικής Παξάξηεκα Δξσηεκαηνιόγην καζεηώλ νπ αξέζεη ε ρξήζε ηνπ ClassDojo ζην κάζεκά ζαο * Ναη Όρη Ση ζνπ αξέζεη πεξηζζόηεξν ζην classdojo; * Σα θνπηηά πόλησλ Οη εηδνπνηήζεηο επηβξάβεπζεο Οη ήρνη βξαβείνπ Οη ραξαθηήξεο - ηεξαηάθηα (θαηζνύιεο) Ννκίδεηο όηη κε ηε ρξήζε ηνπ classdojo πξνζέρεηο πεξηζζόηεξν ζην κάζεκα; * Όρη, θαζόινπ Όζν θαη πξηλ Λίγν πεξηζζόηεξν Πνιύ πεξηζζόηεξν Ννκίδεηο όηη κε ηε ρξήζε ηνπ classdojo ζα κάζεηο πην απνηειεζκαηηθά θαη ζα βειηησζεί ε επίδνζή ζνπ; * Όρη, θαζόινπ Όζν θαη πξηλ Λίγν πεξηζζόηεξν Πνιύ πεξηζζόηεξν Πόηε ραίξεζαη πεξηζζόηεξν; * Όηαλ παίξλεηο εζύ κόλν πόληνπο Όηαλ παίξλεη πόληνπο όιε ε ηάμε καδί Πσο αηζζάλεζαη πνπ νη επηδόζεηο ζνπ κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ από ηνπο γνλείο ζνπ; * Μνπ αξέζεη απηό Γελ κε ελνριεί θαζόινπ Με αγρώλεη ιίγν Με αγρώλεη πνιύ Γξάςηε κία θξάζε ή θάπνηεο ιέμεηο πνπ ζαο έξρνληαη ζην κπαιό γηα λα ραξαθηεξίζεηε ηελ εκπεηξία ζαο από ηε ρξήζε ηνπ classdojo:

11 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 11 Δξσηεκαηνιόγην γνλέσλ/θεδεκόλσλ To ClassDojo είλαη έλα εξγαιείν πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο ΗΠΑ κε ζθνπό λα βνεζήζεη ηόζν ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ ηάμε, όζν θαη ηνπο καζεηέο λα βειηησζεί ε επίδνζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, γξήγνξα θαη εύθνια. Δπίζεο, θαηαγξάθεη θαη παξάγεη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζεζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα ΣΠΔ (Σερλνινγίεο ησλ Πιεξνθνξηώλ θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, θάηη ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα ην κνηξαζηεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο. Σν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ήηαλ εμ' νινθιήξνπ ζηα Αγγιηθά κέρξη πξηλ από ιίγνπο κήλεο. Μηα νκάδα εθπαηδεπηηθώλ αλέιαβε ηνλ εμειιεληζκό ηνπ. Γπζηπρώο ε νκάδα δηαρείξηζεο από ηηο ΗΠΑ δελ άιιαμε όια ηα θείκελα ζηα ειιεληθά ζύκθσλα κε ηηο εηζεγήζεηο καο, νπόηε παξαθαινύκε γηα ηελ επηείθεηα ζαο γηα ηπρόλ ιάζε πνπ ζα ζπλαληήζεηε! Φύιν Άξξελ Θήιπ Ηιηθία < >50 Δπίπεδν πνπδώλ Γεκνηηθό Γπκλάζην Λύθεην Ι.Δ.Κ. / Λνηπέο ρνιέο Δπαγγ.Καηάξη. ΑΔΙ / ΑΣΔΙ Έρεηε Ηιεθηξνληθό Τπνινγηζηή ζην ζπίηη; Ναη Όρη Έρεηε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν (Internet) Ναη Όρη Σί θάλαηε κε ηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο πνπ ζαο δόζεθαλ γηα ην ClassDojo ; * πλδέζεθα ακέζσο Θα ζπλδεζώ ηηο επόκελεο εκέξεο Γελ ζα ηνπο ρξεζηκνπνηήζσ θαζόινπ Πσο ζαο θάλεθε ην πεξηβάιινλ ηνπ ClassDojo;

12 12 8 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Καθηγηηών Πληροθορικής Δλδηαθέξνλ Αδηάθνξν Γελ ην ρξεζηκνπνίεζα Ση ζαο άξεζε πεξηζζόηεξν ζην ClassDojo; * Σα θνπηηά πόλησλ Οη ραξαθηήξεο - ηεξαηάθηα (θαηζνύιεο) Γελ ην ρξεζηκνπνίεζα Πηζηεύεηε όηη κε ηε ρξήζε ηνπ ClassDojo ζα βειηησζεί ε επίδνζε ηνπ παηδηνύ ζαο; * Όρη, θαζόινπ Όζν θαη πξηλ Λίγν πεξηζζόηεξν Πνιύ πεξηζζόηεξν Πσο αηζζάλεζηε πνπ νη επηδόζεηο ηνπ παηδηνύ ζαο κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν από εζάο; * Μνπ αξέζεη απηό Γελ κνπ αξέζεη Μνπ είλαη αδηάθνξν Γξάςηε θάπνηεο παξαηεξήζεηο γηα λα ραξαθηεξίζεηε ηελ εκπεηξία ζαο από ηε ρξήζε ηνπ ClassDojo:

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint Μ. Μπέζη 1, Λ. Παππά 2 1 ρνιηθή ύκβνπινο Νεπηαγσγώλ, 43 ε εθπ. Πεξηθέξεηα Άξηαο, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ

Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 991 Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ Κ. Χαηζηθεοδώπος Δθπαηδεπηήο Δλειίθσλ, c09chatz@ionio.gr Πεπίλητη Ζ ηερληθή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηωλ επηδόζεωλ θαη ηωλ θπξηόηεξωλ ιαζώλ ηωλ καζεηώλ ζην κάζεκα «Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ» - Γεληθέο εμεηάζεηο 2009 Δ. Κνινθνηξώλεο 1, Τ. Καξάθηδα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα