Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo"

Transcript

1 Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 1 Δθπαηδεπηηθόο Πιεξνθνξηθήο, 3ν Οινήκεξν Πηινηηθό Γεκνηηθό ρνιείν Καιακπάθαο 2 Δθπαηδεπηηθόο Πιεξνθνξηθήο, 2ν Γεκνηηθό ρνιείν Λάξηζαο 3 ρνιηθόο ύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N. Λάξηζαο, Ν. Καξδίηζαο Πεξίιεςε ηo πιαίζηo ηνπ καζήκαηνο ησλ Σ.Π.Δ ζηα Οινήκεξα εκνηηθά ρνιεία κε Δ.Α.Δ.Π, δηεμήρζε έξεπλα ζε 2 από απηά (3ν Οινήκεξν Πηινηηθό Γεκνηηθό ρνιείν Καιακπάθαο θαη 2ν Γεκνηηθό ρνιείν Λάξηζαο) ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ηάμεηο, κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε αλ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ClassDojo ππήξμαλ θαιύηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη θαηά πόζν είρε επεξγεηηθή επίδξαζε ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο γνλείο/θεδεκόλεο ηνπο. Έγηλε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ ησλ, Δ θαη Σ ηάμεσλ πνπ δηδάρζεθαλ ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ κε ρξήζε θαη ρσξίο ρξήζε ηνπ ClassDojo. Η θαηαγξαθή έγηλε κε ειεθηξνληθό εξσηεκαηνιόγην πνπ δηακνξθώζεθε γη απηό ην ζθνπό. ην ηέινο ηεο έξεπλαο δεηήζεθε θαη από ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο ζε έλα έληππν εξσηεκαηνιόγην. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ελζαξξπληηθά ζηελ θαηεύζπλζε ελζσκάησζεο ηνπ ClassDojo ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε. Λέμεηο θιεηδηά: ΣΠΔ ζην Γεκνηηθό, ινγηζκηθό ClassDojo, αμηνιόγεζε, επηβξάβεπζε, απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε. Δηζαγσγή Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) θαηέρνπλ θπξίαξρν ξόιν ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία θαη επεξεάδνπλ ηόζν ηηο αλεπηπγκέλεο, όζν θαη ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ζηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο: εθπαίδεπζε, νηθνλνκία, αγνξά εξγαζίαο θ.ά. (Ράπηεο & Ράπηε, 2002). Σα λέα δεδνκέλα επηβάιινπλ ζηελ εθπαίδεπζε ηελ αιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνρεύζεσλ ηνπ ζρνιείνπ, έηζη ώζηε λα είλαη εθηθηή ε αληαπόθξηζή ηνπ ζηηο λέεο αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ θαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο (Γηαβξίκεο θ.ά., 2009). Έρεη ππνζηεξηρζεί ε άπνςε όηη νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ έρνπλ θαηαθιύζεη ζρεδόλ νινθιεξσηηθά ηε δσή καο, αζθνύλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ ηξόπν ζθέςεο, ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαζώο θαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ αλζξώπσλ (Παγγέ, 2004). Οη καζεηέο πνπ μεθηλνύλ ην ζρνιείν ζήκεξα, ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα έλαλ πνιύ δηαθνξεηηθό θόζκν ζε 20 ρξόληα από ζήκεξα. Οη ΣΠΔ δηακνξθώλνπλ έλα λέν θνηλσληθό πεξηβάιινλ όπνπ ηα θύξηα πξντόληα είλαη ε πιεξνθνξία, ε γλώζε θαη ε θαηλνηνκία (Σδηκνγηάλλεο, 2007). Γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θπξίαξρν ξόιν δηαδξακαηίδνπλ ε αληίιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο ζην δηδαθηηθό έξγν, ε δπλαηόηεηα απνθπγήο πξνβιεκάησλ, αιιά θαη ν έιεγρνο πνπ κπνξνύλ απηνί λα έρνπλ πάλσ ζε απηέο (Demetriadis, 2003; Preston et al., 2000; Βνζληάδνπ, 2006). Καηαγξάθνληαη, όκσο, θαη εκπόδηα, ηα ζεκαληηθόηεξα ησλ νπνίσλ είλαη ν κεγάινο θόξηνο εξγαζίαο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ρξόλνπ (Guha, 2000), ε θαθή δηνηθεηηθή θαη ηερλνινγηθή ππνζηήξημε (Butler & Sellbom, 2002; Slaouti & Barton, 2007) θαη ε ρακειή απηνπεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ (Pelgrum, 2001). Οη αμηνινγηθέο θξίζεηο θαη νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαηέρνπλ θπξίαξρε ζέζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, γηαηί ζε κεγάιν βαζκό νη θαηεγνξηνπνηήζεηο ζηηο νπνίεο απηνί πξνβαίλνπλ Πρακηικά Εργαζιών 8 οσ Πανελλήνιοσ Σσνεδρίοσ Καθηγηηών Πληροθορικής, Βόλος, Μαρηίοσ 2014

2 2 8 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Καθηγηηών Πληροθορικής εζσηεξηθεύνληαη θαη εκπεδώλνληαη από ηνπο καζεηέο, αιιά επεξεάδνπλ θαη ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ ζηελ εθπαίδεπζε (Blackledge & Hunt, 2000; Bullock, 2004), θαζώο, επίζεο, θαη ηελ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζε απηέο (Francis, Katz & Jones, 2000). Απηέο νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ είλαη νπδέηεξεο θαη δελ βαζίδνληαη πνιιέο θνξέο ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, αιιά είλαη ζπλάξηεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο, αιιά θαη παξαγόλησλ, όπσο ε θνηλσληθή ηάμε, ην θύιν ηνπο θαη ε επηκόξθσζή ηνπο (Λάκληαο, 2001; Πνιίηεο θ.ά., 2000). ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ε εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ κε ηε ρξήζε Σ.Π.Δ. ζεσξείηαη δεηνύκελν. Η παξνύζα έξεπλα, πνπ έγηλε θπξίσο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, έιαβε ζνβαξά ππόςε ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηηο απόςεηο ηόζν ησλ καζεηώλ όζν θαη ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ ηνπο. Η εξγαζία απηή είλαη απνηέιεζκα κηαο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ ΣΠΔ ζε δύν Οινήκεξα Γεκνηηθά ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνύλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ζύκθσλα κε ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο (Φ.3/609/60745/Γ1/ θαη Φ.50/284/61570/Γ1/ ), κε ηηο νπνίεο εηζάγεηαη ην κάζεκα «Σ.Π.Δ.» σο μερσξηζηό γλσζηηθό αληηθείκελν ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ηνπ νπνίνπ ηε δηδαζθαιία αλαιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθνί θιάδνπ ΠΔ19 θαη ΠΔ20 (εηδηθόηεηα Πιεξνθνξηθήο). Πην ζπγθεθξηκέλα, απηή ε εξγαζία ζηνρεύεη λα θαηαγξάςεη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ClassDojo ζηελ ειθπζηηθόηεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ Σ.Π.Δ. θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο. Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη θαζνξηζηηθόο, δηόηη κε ηε ρξήζε ησλ ζσζηώλ εξγαιείσλ κπνξνύλ λα θάλνπλε ηε δηδαζθαιία ηνπο πην ελδηαθέξνπζα γηα ηνπο καζεηέο θαη πην απνηειεζκαηηθή από καζεζηαθή άπνςε. Πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνύ To ClassDojo είλαη έλα web2.0 εξγαιείν πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο ΗΠΑ κε ζθνπό λα βνεζήζεη ηόζν ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ ηάμε, όζν θαη ηνπο καζεηέο λα βειηησζεί ε επίδνζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, γξήγνξα θαη εύθνια. Δπίζεο, θαηαγξάθεη θαη παξάγεη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζεζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, θάηη ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα ην κνηξαζηεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο. Η είζνδνο ζηελ πιαηθόξκα ηνπ ClassDojo γίλεηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο Σν ClassDojo είλαη κηα δσξεάλ εθαξκνγή όπνπ κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο θαη γνλείο. Η πξνεπηιεγκέλε γιώζζα ηεο πιαηθόξκαο είλαη ε αγγιηθή. Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη κεηαμύ αξθεηώλ γισζζώλ. Μηα από απηέο είλαη θαη ε ειιεληθή. Η πξνζπάζεηα ειιελνπνίεζεο έγηλε θαη κε ηε ζπκβνιή ησλ ζπγγξαθέσλ. Τπνιείπνληαη κηθξέο βειηηώζεηο από ηνπο δεκηνπξγνύο ηεο πιαηθόξκαο έηζη ώζηε λα εμαιεηθηνύλ θάπνηα κηθξά ιάζε πνπ ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή έθδνζε. Ο εθπαηδεπηηθόο ηελ πξώηε θνξά πξέπεη λα θάλεη εγγξαθή. ηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγεί ηα ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, εηζάγνληαο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε ηκήκα θαη ηα νλόκαηα ησλ καζεηώλ. Η εηζαγσγή ησλ καζεηώλ κπνξεί λα γίλεη αηνκηθά κε μερσξηζηή πιεθηξνιόγεζε ή καδηθά από έλα αξρείν θεηκέλνπ.

3 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 3 Σρήκα 1-1. Δηζαγσγή-ηξνπνπνίεζε ζπκπεξηθνξώλ Τπάξρνπλ θάπνηεο πξνεπηιεγκέλεο ζπκπεξηθνξέο (ρήκα 1-1), νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη είηε ζεηηθέο (π.ρ. Βνεζνύζε θαη ηνπο άιινπο, Γξήγνξνο/ε ζηηο εξγαζίεο, Δπηκνλή, Οκαδηθόηεηα, θιεξή Γνπιεηά, πγθεληξσκέλνο/ε, πκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο) είηε αξλεηηθέο (π.ρ. Αλήζπρνο, Απξνεηνίκαζηνο (αδηάβαζηνο), Αζεβήο, Δλνριεηηθόο, Μηινύζε Γηαξθώο, Υσξίο εξγαζία ζπηηηνύ) θαη ρξεζηκνπνηνύληαη απηνύζηεο γηα θάζε ηκήκα ή εκπινπηίδνληαη θαηά βνύιεζε. Ο εθπαηδεπηηθόο κε ην μεθίλεκα ηνπ καζήκαηνο (ρήκα 1-2), έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θξαηάεη παξνπζηνιόγην. Η επηβξάβεπζε [+1 βαζκόο] ή ε επίπιεμε (-1 βαζκόο) ησλ καζεηώλ κπνξεί λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, όπνπ είλαη δπλαηόλ λα ππάξρεη ρξνλνκέηξεζε ή ζην ηέινο απηνύ αηνκηθά ή νκαδηθά. Σρήκα 1-2. Άπνςε ηκήκαηνο Σειεηώλνληαο ην κάζεκα εκθαλίδεηαη έλα θπθιηθό γξάθεκα (ρήκα 1-3) όπνπ αλαπαξηζηάλεηαη ε βαζκνιόγεζε ησλ καζεηώλ. Η βαζκνιόγεζε κπνξεί λα γίλεη θαηά εκέξα, ηξέρνπζα εβδνκάδα, πξνεγνύκελε εβδνκάδα, ηξέρνλ κήλαο, ηειεπηαίνο κήλαο, ζπλνιηθά ή επηζπκεηό δηάζηεκα εκεξνκεληώλ. ηηο αλαθνξέο κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε νη γνλείο θαη νη καζεηέο εθόζνλ ηνπο δνζνύλ νη θαηάιιεινη θσδηθνί πξόζβαζεο από ηνλ εθπαηδεπηηθό.

4 4 8 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Καθηγηηών Πληροθορικής Σρήκα 1-3. Αλαθνξά βαζκνιόγεζεο Μεζνδνινγία Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν Ννεκβξίνπ Ιαλνπαξίνπ 2014 ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ελόο ρνιηθνύ πκβνύινπ Πιεξνθνξηθήο κε δύν εθπαηδεπηηθνύο πιεξνθνξηθήο πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ ζε Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία ηεο Λάξηζαο θαη ηεο Καιακπάθαο, πνπ ιεηηνπξγνύλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ). πκκεηείραλ 134 καζεηέο θαη 63 γνλείο/θεδεκόλεο. Σν δείγκα ησλ καζεηώλ απνηεινύληαλ από ηζάξηζκα αγόξηα θαη θνξίηζηα. Όινη νη καζεηέο αξρηθά είραλ κηα εμνηθείσζε ζηε ρξήζε ηνπ ClassDojo. ηε ζπλέρεηα, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα καζεηέο ρσξίζζεθαλ ζε δύν θαηεγνξίεο. ηελ πξώηε θαηεγνξία (δείγκα 1) αλήθαλ απηνί πνπ δηδάρζεθαλ ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ γηα 2-3 εβδνκάδεο κε ηε παξάιιειε ρξήζε ηνπ ClassDojo. Μεηά ηε δηδαζθαιία απηνί θιήζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ έλα εξσηεκαηνιόγην πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε πεξηβάιινλ Google Docs (https://docs.google.com/forms/d/1mz4uebe9howmdqxs2yta437i4gtlftndusyltz0tzli/viewfor m). Σν εξσηεκαηνιόγην πεξηειάκβαλε 6 εξσηήκαηα πνιιαπιήο επηινγήο θαη 1 αλάπηπμεο. Η δεύηεξε θαηεγνξία (δείγκα 2) δηδάρζεθε ηα ίδηα αληηθείκελα ηνπ καζήκαηνο ΣΠΔ κε ηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο 1, γηα 2-3 εβδνκάδεο πάιη, ρσξίο ηε παξάιιειε ρξήζε ηνπ ClassDojo θαη θιήζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ έλα εξσηεκαηνιόγην κε ηα ίδηα εξσηήκαηα ηεο πξώηεο νκάδαο (https://docs.google.com/forms/d/13oucjlqxlqay0frtzwarl220el6au-- OQ2YBqu4y1Dc/viewform). Σνλ Ιαλνπάξην έγηλε δηαλνκή θσδηθώλ πξόζβαζεο ζην ClassDojo ζηνπο γνλείο γηα λα είλαη δπλαηή ε παξαθνινύζεζε ησλ βαζκώλ από ην ζπίηη ηόζν από ηνπο καζεηέο όζν θαη από ηνπο γνλείο ηνπο. Σαπηόρξνλα δηαλεκήζεθε έλα έληππν εξσηεκαηνιόγην (όπσο απηό πνπ δεκηνπξγήζακε ζην Google Docs (https://docs.google.com/forms/d/1z2q7gfl5pgp8ht- 0uOqqniweJjOr_nS_tiTpOuOcvyw/viewform) γηα λα δηαπηζηώζνπκε πσο εθιακβάλνπλ νη γνλείο κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία. Σν εξσηεκαηνιόγην πεξηειάκβαλε 10 εξσηήκαηα πνιιαπιήο επηινγήο θαη 1 αλάπηπμεο. Η ειεθηξνληθή θαη ε έληππε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαηεξνύζε ηελ αλσλπκία ησλ ζπκκεηερόλησλ. Η αλάιπζε ησλ πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ρξήζε ηνπ Google Docs θαη ηνπ ζπλλεθόιεμνπ ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν Wordle (http://www.wordle.net). Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο παξνπζηάδνληαη αθνινύζσο. Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε ην εξσηεκαηνιόγην ησλ καζεηώλ πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εληππώζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην ClassDojo. Οη εηθόλεο ζηελ πξώηε ζηήιε (αξηζηεξά) αλαθέξνληαη ζηηο

5 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 5 απαληήζεηο ησλ καζεηώλ πνπ δηδάρζεθαλ ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ κε ηε παξάιιειε ρξήζε ηνπ ClassDojo (δείγκα 1) ελώ ζηε δεύηεξε (δεμηά) ζηηο απαληήζεηο απηώλ πνπ δηδάρζεθαλ ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ ClassDojo (δείγκα 2). Από ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πξνθύπηνπλ ηα εμήο: Οη καζεηέο πνπ δηδάζθνληαη ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ κε ηε παξάιιειε ρξήζε ηνπ ClassDojo δήισζαλ όινη ελζνπζηαζκέλνη από ηε ρξήζε ηνπ (ρήκα 2-1), ζε αληίζεζε κε ην δεύηεξν δείγκα (ρήκα 3-1) πνπ ππήξμε κηα κηθξή κεηνςεθία (11%) πνπ δήισζαλ ηε κε ηθαλνπνίεζή ηνπο. Σρήκα 2-1. Ιθαλνπνίεζε από ηε ρξήζε ηνπ Σρήκα 3-1 Ιθαλνπνίεζε από ηε ρξήζε ηνπ Σνπο καζεηέο ηνπ 1νπ δείγκαηνο ηνπο θέληξηζαλ πεξηζζόηεξν ην ελδηαθέξνλ νη θαηζνύιεοηεξαηάθηα πνπ αλαπαξηζηάλνπλε ηνπο καζεηέο, επεηδή είραλ πνιύ πξόζθαηε ηελ εηθόλα ζην κπαιό ηνπο από ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζηελ ηάμε. Οη καζεηέο πηζηεύνπλ όηη κε ηε ρξήζε ηνπ ClassDojo ζα πξνζέμνπλ πεξηζζόηεξν ζην κάζεκα. Οη απαληήζεηο θαη ζηα δύν δείγκαηα όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ήηαλ παξόκνηεο. Η πινπνίεζε ηνπο ζηελ ηάμε ην απέδεημε απηό θαη ζηελ πξάμε. Σρήκα 2-2. Μεγαιύηεξε πξνζνρή ζην κάζεκα Σρήκα 3-2. Μεγαιύηεξε πξνζνρή ζην κάζεκα ρεδόλ νη ελλέα ζηνπο δέθα καζεηέο θαη ησλ δύν δεηγκάησλ (ρήκα 2-3 θαη 3-3) πηζηεύνπλ πσο ε κάζεζή ηνπο ζα είλαη πην απνηειεζκαηηθή θαη ζα βειηησζεί ε επίδνζή ηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ από ιίγν έσο πνιύ. Σρήκα 2-3 Βειηίσζε απόδνζεο ζην κάζεκα Σρήκα 3-3 Βειηίσζε απόδνζεο ζην κάζεκα ρεδόλ ην 70% ησλ καζεηώλ θαη ησλ δύν δεηγκάησλ, έρνπλ ην αίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο ζε κεγαιύηεξν βαζκό όηαλ αληακείβεηαη όιε ε ηάμε θαη όρη αηνκηθά. Απηό δείρλεη πσο ην ClassDojo θαιιηεξγεί ην νκαδηθό πλεύκα. Η πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ δελ δείρλεη λα ελνριείηαη από ηελ παξαθνινύζεζε ηεο απόδνζεο από ηνπο γνλείο ηνπο. Από ην πξώην δείγκα (ρήκα 2-4) θαίλεηαη λα αγρώλεηαη από ιίγν έσο πνιύ ν έλαο ζηνπο δέθα, ελώ από ην δεύηεξν (ρήκα 3-4) ν έλαο ζηνπο ηέζζεξηο.

6 6 8 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Καθηγηηών Πληροθορικής Σρήκα 2-4. Σπλαηζζήκαηα καζεηώλ από ηε γνληθή παξαθνινύζεζε Σρήκα 3-4. Σπλαηζζήκαηα καζεηώλ από ηε γνληθή παξαθνινύζεζε Οη ιέμεηο ή νη θξάζεηο πνπ έξρνληαη ζην κπαιό ησλ καζεηώλ από ηελ εκπεηξία ηνπο κε ην ClassDojo, όπσο θαίλεηαη θαη από ηα ρήκαηα 2-5 θαη 3-5, είλαη: "κνπ αξέζεη πνιύ", ζέισ λα παίξλσ πνιινύο πόληνπο", "κνπ αξέζνπλ νη θαηζνύιεο", "είλαη θαληαζηηθό", "είλαη δηαζθεδαζηηθό". Σρήκα 2-5. Σπλλεθόιεμν από ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ Σρήκα 3-5. Σπλλεθόιεμν από ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζηα δύν δείγκαηα θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην κάζεκα έδεημαλ όηη επηδεηνύλ ηελ πινπνίεζε ηνπ καζήκαηνο κε ηελ παξάιιειε ρξήζε ηνπ ClassDojo. Όηαλ δελ ην ρξεζηκνπνηνύλ έρνπλ πεξηζζόηεξεο αλαζθάιεηεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ αίζζεζε πνπ έρνπλ όηη παξαθνινπζνύληαη από ηνπο γνλείο ηνπο. Οπζηαζηηθά ην ζεσξνύλ θαληαζηηθό, εθπαηδεπηηθό θαη ηαπηόρξνλα δηαζθεδαζηηθό. ην εξσηεκαηνιόγην ησλ γνλέσλ πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά έληεθα εξσηήζεηο. Αλαιπηηθόηεξα, ηξεηο εξσηήζεηο γηα ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο, δύν γηα ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ δηαζέηνπλ ζπίηη ηνπο, ηξεηο γηα ην αλ ην ρξεζηκνπνίεζαλ θαη πσο ηνπο θάλεθε, δύν γηα ην πόζν πηζηεύνπλ όηη ζα επηδξάζεη ζεηηθά ζηα παηδηά ηνπο θαη κηα εξώηεζε αλάπηπμεο. Από ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ πξνθύπηεη όηη ζην δείγκα ησλ γνλέσλ ππήξρε ηζνξξνπία όζνλ αθνξά ζην θύιν θαη ζρεδόλ 6 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα εηώλ. Σν κνξθσηηθό ηνπο επίπεδν ήηαλ από κέζν (Λύθεην ή κεηαιπθεηαθέο ζπνπδέο) κέρξη πςειό (ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε), ελώ ηα ζπίηηα ζε πνζνζηό 89% δηαζέηνπλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή κε ηαπηόρξνλε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν. Ο έλαο ζηνπο δύν κε ηε ιήςε ησλ θσδηθώλ πξόζβαζεο ζπλδέζεθαλ ακέζσο γηα λα γλσξίζνπλ ην ClassDojo, πξάγκα πνπ δείρλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ γηα θαηλνηνκίεο ζηελ εθπαίδεπζε. Ο έλαο ζηνπο δύν, απηνί πνπ νπζηαζηηθά κπήθαλ κε ηνπο θσδηθνύο ηνπο ζην ClassDojo, βξήθαλ ελδηαθέξνλ ην γξαθηθό πεξηβάιινλ, ελώ, από απηνύο πνπ ην ρξεζηκνπνίεζαλ, νη 7 ζηνπο 10 εληππσζηάζηεθαλ από ηνπο ραξαθηήξεο-ηεξαηάθηα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα κπνξνύλε λα ηα δηακνξθώζνπλ ηα παηδηά από κόλα ηνπο. Οη ελλέα από ηνπο δέθα εξσηεζέληεο (ρήκα 4-1) πηζηεύνπλ πσο ην ClassDojo κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ παηδηώλ ηνπο. Από ηελ πεξηγξαθή πνπ ππήξρε ζην εξσηεκαηνιόγην πείζηεθαλ αθόκε θαη απηνί πνπ δελ ην ρξεζηκνπνίεζαλ!

7 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 7 Σρήκα 4-1. Πξνζδνθίεο γηα ηελ επίδνζε ησλ παηδηώλ Σέινο, ζρεδόλ ην ζύλνιν ησλ γνλέσλ (94%) βιέπνπλ ζεηηθά λα κπνξνύλ λα ειέγρνπλ ηελ επίδνζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Κάπνηεο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ έξρνληαη ζην κπαιό ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ από ηελ εκπεηξία ηνπο κε ην ClassDojo, όπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 4-2, είλαη: "Πνιύ ελδηαθέξνλ", "σξαίν πεξηβάιινλ", "άκεζε ελεκέξσζε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ". Δλζαξξπληηθά ήηαλ θαη θάπνηα ζρόιηα γνλέσλ, όπσο: "Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ παηδηνύ κνπ. Καηλνηόκν πξόγξακκα πνπ πάεη ηελ εθπαίδεπζε κπξνζηά θαη πξνζαξκόδεηαη ζην ζύγρξνλν ηξόπν δσήο θαη ζηηο απαηηήζεηο κηαο θνηλσλίαο πνπ εμειίζζεηαη.", " Δπράξηζην πεξηβάιινλ. Κξίλσ ζεηηθό ην όηη κπνξώ λα δσ ηηο επηδόζεηο ηνπ παηδηνύ κνπ. Θα είρε εμίζνπ ελδηαθέξνλ λα εκπινπηηζηεί κε θνπηηά πόλησλ από όινπο ηνπο δαζθάινπο ηεο ηάμεο γηα πην νινθιεξσκέλε εηθόλα." θιπ. Σρήκα 4-2. Σπλλεθόιεμν από ηηο εληππώζεηο ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ Σπκπεξάζκαηα Σν ClassDojo είλαη έλα ινγηζκηθό πνπ βνεζά ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε. ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη κηα έξεπλα ζε παηδηά δεκνηηθνύ πνπ γλσξίδνπλ ην ινγηζκηθό κε ζθνπό λα δηεξεπλεζεί αλ ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Σ.Π.Δ. ζ απηά ηα παηδηά, γίλεηαη ειθπζηηθόηεξε κε ηε ρξήζε ηνπ ClassDojo θαη αλ απμάλεηαη ε πξνζήισζή ηνπο ζηε δηδαζθαιία. Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζηα ζρεηηθά εξσηεκαηνιόγηα πξνθύπηεη όηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ελζσκάησζαλ ζην κάζεκά ηνπο ην ClassDojo είδαλ βειηίσζε ζηνλ ρεηξηζκό ηεο ηάμεο, κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε από ηνπο καζεηέο θαη απξόζκελε αλάπηπμε επγελνύο άκηιιαο. Σα ζηνηρεία απηά έρνπλ ζαθώο επεξγεηηθή επίδξαζε θαη ζηε κάζεζε, δηόηη θαζηζηνύλ ηε δηδαζθαιία πην ειθπζηηθή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη όινη ζρεδόλ νη καζεηέο πνπ έρνπλ γλσξίζεη ην ClassDojo παιηόηεξα, δέρνληαη όηη έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζ απηνύο είηε δηδάζθνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ απηνύ είηε όρη. Οη καζεηέο δείρλνπλ κεγάιν ελζνπζηαζκό γηα ην ClassDojo. ε πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπηηθόο αξγήζεη λα ην εληάμεη ζην κάζεκα ηεο εκέξαο, ην επηδεηνύλ από κόλνη ηνπο. Σνπο ελζαξξύλεη λα ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά θαη ηνπο δηαηεξεί ζπγθεληξσκέλνπο ζην κάζεκα. Γελ ηνπο αγρώλεη όηη ε απόδνζή ηνπο κπνξεί λα παξαθνινπζείηαη από ηνπο γνλείο ηνπο. Οη καζεηέο ζέηνπλ σο ζηόρν λα "καδέςνπλ" ηνπο πεξηζζόηεξνπο πόληνπο ζην ηκήκα ηνπο, κε απνηέιεζκα λα αλαπηύζζεηαη κηα επγελήο άκηιια κεηαμύ ηνπο.

8 8 8 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Καθηγηηών Πληροθορικής Οη γνλείο αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζηελ πξόζθιεζή καο λα δνθηκάζνπλ ην ClassDojo θαη λα ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην. ηελ πξώηε καο πξόζθιεζε αληαπνθξίζεθαλ άκεζα νη κηζνί, ελώ ζηε δεύηεξε πξόζθιεζε (εξσηεκαηνιόγην) ην ζπκπιήξσζαλ νη 63 από ηνπο 95 πνπ είρε γίλεη ε δηαλνκή ζε δηάζηεκα κόιηο 3 εκεξώλ. Γηα ηνπο γνλείο ήηαλ ε πξώηε επαθή κε έλα εξγαιείν απηνύ ηνπ είδνπο θαη νη πεξηζζόηεξνη πηζηεύνπλ πσο πξόθεηηαη γηα έλα ελδηαθέξνλ θαη θαηλνηόκν πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ παηδηώλ ηνπο, όπσο επίζεο ζεώξεζαλ ηδηαίηεξα ζεηηθό όηη κπνξνύλ λα ειέγρνπλ ηελ επίδνζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο έλα ελδηαθέξνλ εξγαιείν κε ην νπνίν ππνθηλνύλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ κε έλα επηπιένλ θίλεηξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ην νπνίν δελ είλαη άιιν παξά ε ζπιινγή πόλησλ. Σαπηόρξνλα θεξδίδνπλ θαη ηελ αλαγλώξηζε-εκπηζηνζύλε από ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο κε ηελ άκεζε παξαθνινύζεζε ηεο επίδνζεο-ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ ηνπο. Γεληθό ζπκπέξαζκα είλαη όηη όινη νη εκπιεθόκελνη είδαλ ζεηηθά ηελ ελζσκάησζε ηνπ ClassDojo ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ ΣΠΔ ζε καζεηέο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αιιά ην ClassDojo ζα κπνξνύζε ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηεζεί κε κεγάιε επηηπρία θαη ζε καζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ησλ δύν βαζκίδσλ. Αλαθνξέο Blackledge, D., & Hunt, Β. (2000). Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο. Αζήλα: Μεηαίρκην. Butler, D., & Sellbom, M. (2002). Barriers to adopting technology for teaching and learning. Educase Quarterly, 25(2), Demetriadis, S., Barbas, A., Molohides, A., Palaigeorgiou, G., Psillos, D., Vlahavas, I., Tsoukalas, I., & Pombortsis, A. (2003). Cultures in negotiation: teachers acceptance/resistance attitudes considering the infusion of technology into schools. Computers & Education, 41, Francis, L., Katz, Y., & Jones, S. (2000). The reliability and validity of the Hebrew version of the Computer Attitude Scale. Computers and Education, 35(2), Guha, S. (2000). Are we all technically prepared? Teachers perspectives on the causes of comfort or discomfort in using computers at elementary grade teaching. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for the Education of Young Children, Atlanta, GA, November Pelgrum, W. (2001). Obstacles to the integration of ICT in education: results from a worldwide educational assessment. Computers & Education, 37, Sniderman, Paul M., and John G. Bullock. (2004). A Consistency Theory of Public Opinion and Political Choice: The Hypothesis of Menu Dependence Slaouti, D., & Barton, A. (2007). Opportunities for practice and development: newly qualified teachers and the use of information and communication technologies in teaching foreign languages in English secondary school contexts. Journal of In-service Education, 33(4), Βηβίηζνπ, Μ., Γθίθαο, Α., Μελάνγινπ, Ν., Κνλεηάο, Γ., Οηθνλνκάθνο, Η., Λακπξνπνύινπ, Ν. & Παξαζθεπάο, Μ. Σα ηζηνιόγηα σο εξγαιεία ζπλεξγαζίαο θαη κάζεζεο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθηπαθήο θνηλόηεηαο Διιήλσλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ παλειιήληνπ ζρνιηθνύ δηθηύνπ. In the Proceedings of the 2nd National Conference for the Use of ICT in Education. Scientific Society for the Valorization of ICT in Education (EEEP), 6-8 October, Athens, ην: (21/12/2012). Βνζληάδνπ,. (2006). Παηδηά, ζρνιεία θαη ππνινγηζηέο. Αζήλα: Gutenberg Γηαβξίκεο, Π., Παπάλεο, Δ., & Ρνπκειηώηνπ, Μ. (2009). Θέκαηα θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο. Αζήλα: ηδέξεο. Λάκληαο, Κ. (2001). Κνηλσληνινγηθή ζεσξία θαη εθπαίδεπζε. Αζήλα: Μεηαίρκην. Παγγέ,. (2004). «Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε». Ηπεηξσηηθά Γξάκκαηα, Δηνο Γ 5, ζζ Πνιίηεο, Π., Ρνύζζνο, Π., Σζανύζεο, Γ., & Καξακάλεο, Μ. (2000). Αμηνιόγεζε ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ΟΓΤΔΑ. ην Β. Κόκεο (επηκ.). Πξαθηηθά 2νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ κε δηεζλή ζπκκεηνρή «Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε» (ζ ), Αζήλα: Δθδόζεηο Νέσλ Σερλνινγηώλ. Ράπηεο, Α. & Ράπηε, Α. (2003). Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο-οιηθή Πξνζέγγηζε. Σόκνο Α, Αζήλα: Ράπηε.

9 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 9 Σδηκνγηάλλεο, Α., Πνιίηεο, Π. & Κόκεο, Β. (2005). Μειέηε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηειεηόθνηησλ καζεηώλ Δληαίνπ Λπθείνπ γηα ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο. ην Α. Σδηκνγηάλλεο (επηκ.), Πρακηικά 3 οσ Πανελλήνιοσ Σσνεδρίοσ Διδακηική ηης Πληροθορικής (ζ ), Κόξηλζνο: Δθδόζεηο Νέσλ Σερλνινγηώλ. Σδηκνγηάλλεο Α. (2007). Σν παηδαγσγηθό πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ σο εξγαιείν θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. ην: Β. Κνπιατδήο (επηκ.) ύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα Αλάπηπμε Κξηηηθήο Γεκηνπξγηθήο ζθέςεο, Αζήλα: ΟΔΠΔΚ.

10 10 8 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Καθηγηηών Πληροθορικής Παξάξηεκα Δξσηεκαηνιόγην καζεηώλ νπ αξέζεη ε ρξήζε ηνπ ClassDojo ζην κάζεκά ζαο * Ναη Όρη Ση ζνπ αξέζεη πεξηζζόηεξν ζην classdojo; * Σα θνπηηά πόλησλ Οη εηδνπνηήζεηο επηβξάβεπζεο Οη ήρνη βξαβείνπ Οη ραξαθηήξεο - ηεξαηάθηα (θαηζνύιεο) Ννκίδεηο όηη κε ηε ρξήζε ηνπ classdojo πξνζέρεηο πεξηζζόηεξν ζην κάζεκα; * Όρη, θαζόινπ Όζν θαη πξηλ Λίγν πεξηζζόηεξν Πνιύ πεξηζζόηεξν Ννκίδεηο όηη κε ηε ρξήζε ηνπ classdojo ζα κάζεηο πην απνηειεζκαηηθά θαη ζα βειηησζεί ε επίδνζή ζνπ; * Όρη, θαζόινπ Όζν θαη πξηλ Λίγν πεξηζζόηεξν Πνιύ πεξηζζόηεξν Πόηε ραίξεζαη πεξηζζόηεξν; * Όηαλ παίξλεηο εζύ κόλν πόληνπο Όηαλ παίξλεη πόληνπο όιε ε ηάμε καδί Πσο αηζζάλεζαη πνπ νη επηδόζεηο ζνπ κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ από ηνπο γνλείο ζνπ; * Μνπ αξέζεη απηό Γελ κε ελνριεί θαζόινπ Με αγρώλεη ιίγν Με αγρώλεη πνιύ Γξάςηε κία θξάζε ή θάπνηεο ιέμεηο πνπ ζαο έξρνληαη ζην κπαιό γηα λα ραξαθηεξίζεηε ηελ εκπεηξία ζαο από ηε ρξήζε ηνπ classdojo:

11 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 11 Δξσηεκαηνιόγην γνλέσλ/θεδεκόλσλ To ClassDojo είλαη έλα εξγαιείν πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο ΗΠΑ κε ζθνπό λα βνεζήζεη ηόζν ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ ηάμε, όζν θαη ηνπο καζεηέο λα βειηησζεί ε επίδνζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, γξήγνξα θαη εύθνια. Δπίζεο, θαηαγξάθεη θαη παξάγεη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζεζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα ΣΠΔ (Σερλνινγίεο ησλ Πιεξνθνξηώλ θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, θάηη ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα ην κνηξαζηεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο. Σν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ήηαλ εμ' νινθιήξνπ ζηα Αγγιηθά κέρξη πξηλ από ιίγνπο κήλεο. Μηα νκάδα εθπαηδεπηηθώλ αλέιαβε ηνλ εμειιεληζκό ηνπ. Γπζηπρώο ε νκάδα δηαρείξηζεο από ηηο ΗΠΑ δελ άιιαμε όια ηα θείκελα ζηα ειιεληθά ζύκθσλα κε ηηο εηζεγήζεηο καο, νπόηε παξαθαινύκε γηα ηελ επηείθεηα ζαο γηα ηπρόλ ιάζε πνπ ζα ζπλαληήζεηε! Φύιν Άξξελ Θήιπ Ηιηθία < >50 Δπίπεδν πνπδώλ Γεκνηηθό Γπκλάζην Λύθεην Ι.Δ.Κ. / Λνηπέο ρνιέο Δπαγγ.Καηάξη. ΑΔΙ / ΑΣΔΙ Έρεηε Ηιεθηξνληθό Τπνινγηζηή ζην ζπίηη; Ναη Όρη Έρεηε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν (Internet) Ναη Όρη Σί θάλαηε κε ηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο πνπ ζαο δόζεθαλ γηα ην ClassDojo ; * πλδέζεθα ακέζσο Θα ζπλδεζώ ηηο επόκελεο εκέξεο Γελ ζα ηνπο ρξεζηκνπνηήζσ θαζόινπ Πσο ζαο θάλεθε ην πεξηβάιινλ ηνπ ClassDojo;

12 12 8 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Καθηγηηών Πληροθορικής Δλδηαθέξνλ Αδηάθνξν Γελ ην ρξεζηκνπνίεζα Ση ζαο άξεζε πεξηζζόηεξν ζην ClassDojo; * Σα θνπηηά πόλησλ Οη ραξαθηήξεο - ηεξαηάθηα (θαηζνύιεο) Γελ ην ρξεζηκνπνίεζα Πηζηεύεηε όηη κε ηε ρξήζε ηνπ ClassDojo ζα βειηησζεί ε επίδνζε ηνπ παηδηνύ ζαο; * Όρη, θαζόινπ Όζν θαη πξηλ Λίγν πεξηζζόηεξν Πνιύ πεξηζζόηεξν Πσο αηζζάλεζηε πνπ νη επηδόζεηο ηνπ παηδηνύ ζαο κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν από εζάο; * Μνπ αξέζεη απηό Γελ κνπ αξέζεη Μνπ είλαη αδηάθνξν Γξάςηε θάπνηεο παξαηεξήζεηο γηα λα ραξαθηεξίζεηε ηελ εκπεηξία ζαο από ηε ρξήζε ηνπ ClassDojo:

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Παναγιώτης Γιαβρίμης 1, Ευστράτιος Παπάνης 1, Βασίλειος Νεοφώτιστος 2, Ευθύμης Βαλκάνος 3 giavrimis@soc.aegean.gr, papanis@soc.aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι Φύλλο εργασίας : 9 Όνοµα οµάδας: Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργαζόµαστε όλοι Επάγγελµα: η κύρια και συνεχής εργασία που κάνει κάποιος για να εξοικονοµήσει τα απαραίτητα αγαθά για τη ζωή του. Ο εργαζόµενος, µε

Διαβάστε περισσότερα

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words)

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words) TUESDAY 13/05/2014 Your Seminar Topic Please insert your information in the empty cell under the required item or prepare a separate Microsoft Word document. Your name and Professional title 2. Title of

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων Εταιρεία Σχολικήσ και Οικογενειακήσ Συμβουλευτικήσ και Ζρευνασ (ΕΣΟΣΕ) Κζντρο Ζρευνασ και Εφαρμογών Σχολικήσ Ψυχολογίασ (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιςτήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι..: Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ κατάρτιςησ εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα