Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo"

Transcript

1 Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 1 Δθπαηδεπηηθόο Πιεξνθνξηθήο, 3ν Οινήκεξν Πηινηηθό Γεκνηηθό ρνιείν Καιακπάθαο 2 Δθπαηδεπηηθόο Πιεξνθνξηθήο, 2ν Γεκνηηθό ρνιείν Λάξηζαο 3 ρνιηθόο ύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N. Λάξηζαο, Ν. Καξδίηζαο Πεξίιεςε ηo πιαίζηo ηνπ καζήκαηνο ησλ Σ.Π.Δ ζηα Οινήκεξα εκνηηθά ρνιεία κε Δ.Α.Δ.Π, δηεμήρζε έξεπλα ζε 2 από απηά (3ν Οινήκεξν Πηινηηθό Γεκνηηθό ρνιείν Καιακπάθαο θαη 2ν Γεκνηηθό ρνιείν Λάξηζαο) ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ηάμεηο, κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε αλ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ClassDojo ππήξμαλ θαιύηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη θαηά πόζν είρε επεξγεηηθή επίδξαζε ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο γνλείο/θεδεκόλεο ηνπο. Έγηλε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ ησλ, Δ θαη Σ ηάμεσλ πνπ δηδάρζεθαλ ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ κε ρξήζε θαη ρσξίο ρξήζε ηνπ ClassDojo. Η θαηαγξαθή έγηλε κε ειεθηξνληθό εξσηεκαηνιόγην πνπ δηακνξθώζεθε γη απηό ην ζθνπό. ην ηέινο ηεο έξεπλαο δεηήζεθε θαη από ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο ζε έλα έληππν εξσηεκαηνιόγην. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ελζαξξπληηθά ζηελ θαηεύζπλζε ελζσκάησζεο ηνπ ClassDojo ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε. Λέμεηο θιεηδηά: ΣΠΔ ζην Γεκνηηθό, ινγηζκηθό ClassDojo, αμηνιόγεζε, επηβξάβεπζε, απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε. Δηζαγσγή Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) θαηέρνπλ θπξίαξρν ξόιν ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία θαη επεξεάδνπλ ηόζν ηηο αλεπηπγκέλεο, όζν θαη ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ζηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο: εθπαίδεπζε, νηθνλνκία, αγνξά εξγαζίαο θ.ά. (Ράπηεο & Ράπηε, 2002). Σα λέα δεδνκέλα επηβάιινπλ ζηελ εθπαίδεπζε ηελ αιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνρεύζεσλ ηνπ ζρνιείνπ, έηζη ώζηε λα είλαη εθηθηή ε αληαπόθξηζή ηνπ ζηηο λέεο αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ θαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο (Γηαβξίκεο θ.ά., 2009). Έρεη ππνζηεξηρζεί ε άπνςε όηη νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ έρνπλ θαηαθιύζεη ζρεδόλ νινθιεξσηηθά ηε δσή καο, αζθνύλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ ηξόπν ζθέςεο, ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαζώο θαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ αλζξώπσλ (Παγγέ, 2004). Οη καζεηέο πνπ μεθηλνύλ ην ζρνιείν ζήκεξα, ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα έλαλ πνιύ δηαθνξεηηθό θόζκν ζε 20 ρξόληα από ζήκεξα. Οη ΣΠΔ δηακνξθώλνπλ έλα λέν θνηλσληθό πεξηβάιινλ όπνπ ηα θύξηα πξντόληα είλαη ε πιεξνθνξία, ε γλώζε θαη ε θαηλνηνκία (Σδηκνγηάλλεο, 2007). Γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θπξίαξρν ξόιν δηαδξακαηίδνπλ ε αληίιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο ζην δηδαθηηθό έξγν, ε δπλαηόηεηα απνθπγήο πξνβιεκάησλ, αιιά θαη ν έιεγρνο πνπ κπνξνύλ απηνί λα έρνπλ πάλσ ζε απηέο (Demetriadis, 2003; Preston et al., 2000; Βνζληάδνπ, 2006). Καηαγξάθνληαη, όκσο, θαη εκπόδηα, ηα ζεκαληηθόηεξα ησλ νπνίσλ είλαη ν κεγάινο θόξηνο εξγαζίαο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ρξόλνπ (Guha, 2000), ε θαθή δηνηθεηηθή θαη ηερλνινγηθή ππνζηήξημε (Butler & Sellbom, 2002; Slaouti & Barton, 2007) θαη ε ρακειή απηνπεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ (Pelgrum, 2001). Οη αμηνινγηθέο θξίζεηο θαη νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαηέρνπλ θπξίαξρε ζέζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, γηαηί ζε κεγάιν βαζκό νη θαηεγνξηνπνηήζεηο ζηηο νπνίεο απηνί πξνβαίλνπλ Πρακηικά Εργαζιών 8 οσ Πανελλήνιοσ Σσνεδρίοσ Καθηγηηών Πληροθορικής, Βόλος, Μαρηίοσ 2014

2 2 8 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Καθηγηηών Πληροθορικής εζσηεξηθεύνληαη θαη εκπεδώλνληαη από ηνπο καζεηέο, αιιά επεξεάδνπλ θαη ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ ζηελ εθπαίδεπζε (Blackledge & Hunt, 2000; Bullock, 2004), θαζώο, επίζεο, θαη ηελ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζε απηέο (Francis, Katz & Jones, 2000). Απηέο νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ είλαη νπδέηεξεο θαη δελ βαζίδνληαη πνιιέο θνξέο ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, αιιά είλαη ζπλάξηεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο, αιιά θαη παξαγόλησλ, όπσο ε θνηλσληθή ηάμε, ην θύιν ηνπο θαη ε επηκόξθσζή ηνπο (Λάκληαο, 2001; Πνιίηεο θ.ά., 2000). ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ε εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ κε ηε ρξήζε Σ.Π.Δ. ζεσξείηαη δεηνύκελν. Η παξνύζα έξεπλα, πνπ έγηλε θπξίσο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, έιαβε ζνβαξά ππόςε ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηηο απόςεηο ηόζν ησλ καζεηώλ όζν θαη ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ ηνπο. Η εξγαζία απηή είλαη απνηέιεζκα κηαο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ ΣΠΔ ζε δύν Οινήκεξα Γεκνηηθά ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνύλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ζύκθσλα κε ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο (Φ.3/609/60745/Γ1/ θαη Φ.50/284/61570/Γ1/ ), κε ηηο νπνίεο εηζάγεηαη ην κάζεκα «Σ.Π.Δ.» σο μερσξηζηό γλσζηηθό αληηθείκελν ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ηνπ νπνίνπ ηε δηδαζθαιία αλαιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθνί θιάδνπ ΠΔ19 θαη ΠΔ20 (εηδηθόηεηα Πιεξνθνξηθήο). Πην ζπγθεθξηκέλα, απηή ε εξγαζία ζηνρεύεη λα θαηαγξάςεη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ClassDojo ζηελ ειθπζηηθόηεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ Σ.Π.Δ. θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο. Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη θαζνξηζηηθόο, δηόηη κε ηε ρξήζε ησλ ζσζηώλ εξγαιείσλ κπνξνύλ λα θάλνπλε ηε δηδαζθαιία ηνπο πην ελδηαθέξνπζα γηα ηνπο καζεηέο θαη πην απνηειεζκαηηθή από καζεζηαθή άπνςε. Πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνύ To ClassDojo είλαη έλα web2.0 εξγαιείν πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο ΗΠΑ κε ζθνπό λα βνεζήζεη ηόζν ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ ηάμε, όζν θαη ηνπο καζεηέο λα βειηησζεί ε επίδνζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, γξήγνξα θαη εύθνια. Δπίζεο, θαηαγξάθεη θαη παξάγεη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζεζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, θάηη ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα ην κνηξαζηεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο. Η είζνδνο ζηελ πιαηθόξκα ηνπ ClassDojo γίλεηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο Σν ClassDojo είλαη κηα δσξεάλ εθαξκνγή όπνπ κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο θαη γνλείο. Η πξνεπηιεγκέλε γιώζζα ηεο πιαηθόξκαο είλαη ε αγγιηθή. Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη κεηαμύ αξθεηώλ γισζζώλ. Μηα από απηέο είλαη θαη ε ειιεληθή. Η πξνζπάζεηα ειιελνπνίεζεο έγηλε θαη κε ηε ζπκβνιή ησλ ζπγγξαθέσλ. Τπνιείπνληαη κηθξέο βειηηώζεηο από ηνπο δεκηνπξγνύο ηεο πιαηθόξκαο έηζη ώζηε λα εμαιεηθηνύλ θάπνηα κηθξά ιάζε πνπ ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή έθδνζε. Ο εθπαηδεπηηθόο ηελ πξώηε θνξά πξέπεη λα θάλεη εγγξαθή. ηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγεί ηα ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, εηζάγνληαο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε ηκήκα θαη ηα νλόκαηα ησλ καζεηώλ. Η εηζαγσγή ησλ καζεηώλ κπνξεί λα γίλεη αηνκηθά κε μερσξηζηή πιεθηξνιόγεζε ή καδηθά από έλα αξρείν θεηκέλνπ.

3 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 3 Σρήκα 1-1. Δηζαγσγή-ηξνπνπνίεζε ζπκπεξηθνξώλ Τπάξρνπλ θάπνηεο πξνεπηιεγκέλεο ζπκπεξηθνξέο (ρήκα 1-1), νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη είηε ζεηηθέο (π.ρ. Βνεζνύζε θαη ηνπο άιινπο, Γξήγνξνο/ε ζηηο εξγαζίεο, Δπηκνλή, Οκαδηθόηεηα, θιεξή Γνπιεηά, πγθεληξσκέλνο/ε, πκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο) είηε αξλεηηθέο (π.ρ. Αλήζπρνο, Απξνεηνίκαζηνο (αδηάβαζηνο), Αζεβήο, Δλνριεηηθόο, Μηινύζε Γηαξθώο, Υσξίο εξγαζία ζπηηηνύ) θαη ρξεζηκνπνηνύληαη απηνύζηεο γηα θάζε ηκήκα ή εκπινπηίδνληαη θαηά βνύιεζε. Ο εθπαηδεπηηθόο κε ην μεθίλεκα ηνπ καζήκαηνο (ρήκα 1-2), έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θξαηάεη παξνπζηνιόγην. Η επηβξάβεπζε [+1 βαζκόο] ή ε επίπιεμε (-1 βαζκόο) ησλ καζεηώλ κπνξεί λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, όπνπ είλαη δπλαηόλ λα ππάξρεη ρξνλνκέηξεζε ή ζην ηέινο απηνύ αηνκηθά ή νκαδηθά. Σρήκα 1-2. Άπνςε ηκήκαηνο Σειεηώλνληαο ην κάζεκα εκθαλίδεηαη έλα θπθιηθό γξάθεκα (ρήκα 1-3) όπνπ αλαπαξηζηάλεηαη ε βαζκνιόγεζε ησλ καζεηώλ. Η βαζκνιόγεζε κπνξεί λα γίλεη θαηά εκέξα, ηξέρνπζα εβδνκάδα, πξνεγνύκελε εβδνκάδα, ηξέρνλ κήλαο, ηειεπηαίνο κήλαο, ζπλνιηθά ή επηζπκεηό δηάζηεκα εκεξνκεληώλ. ηηο αλαθνξέο κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε νη γνλείο θαη νη καζεηέο εθόζνλ ηνπο δνζνύλ νη θαηάιιεινη θσδηθνί πξόζβαζεο από ηνλ εθπαηδεπηηθό.

4 4 8 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Καθηγηηών Πληροθορικής Σρήκα 1-3. Αλαθνξά βαζκνιόγεζεο Μεζνδνινγία Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν Ννεκβξίνπ Ιαλνπαξίνπ 2014 ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ελόο ρνιηθνύ πκβνύινπ Πιεξνθνξηθήο κε δύν εθπαηδεπηηθνύο πιεξνθνξηθήο πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ ζε Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία ηεο Λάξηζαο θαη ηεο Καιακπάθαο, πνπ ιεηηνπξγνύλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ). πκκεηείραλ 134 καζεηέο θαη 63 γνλείο/θεδεκόλεο. Σν δείγκα ησλ καζεηώλ απνηεινύληαλ από ηζάξηζκα αγόξηα θαη θνξίηζηα. Όινη νη καζεηέο αξρηθά είραλ κηα εμνηθείσζε ζηε ρξήζε ηνπ ClassDojo. ηε ζπλέρεηα, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα καζεηέο ρσξίζζεθαλ ζε δύν θαηεγνξίεο. ηελ πξώηε θαηεγνξία (δείγκα 1) αλήθαλ απηνί πνπ δηδάρζεθαλ ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ γηα 2-3 εβδνκάδεο κε ηε παξάιιειε ρξήζε ηνπ ClassDojo. Μεηά ηε δηδαζθαιία απηνί θιήζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ έλα εξσηεκαηνιόγην πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε πεξηβάιινλ Google Docs (https://docs.google.com/forms/d/1mz4uebe9howmdqxs2yta437i4gtlftndusyltz0tzli/viewfor m). Σν εξσηεκαηνιόγην πεξηειάκβαλε 6 εξσηήκαηα πνιιαπιήο επηινγήο θαη 1 αλάπηπμεο. Η δεύηεξε θαηεγνξία (δείγκα 2) δηδάρζεθε ηα ίδηα αληηθείκελα ηνπ καζήκαηνο ΣΠΔ κε ηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο 1, γηα 2-3 εβδνκάδεο πάιη, ρσξίο ηε παξάιιειε ρξήζε ηνπ ClassDojo θαη θιήζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ έλα εξσηεκαηνιόγην κε ηα ίδηα εξσηήκαηα ηεο πξώηεο νκάδαο (https://docs.google.com/forms/d/13oucjlqxlqay0frtzwarl220el6au-- OQ2YBqu4y1Dc/viewform). Σνλ Ιαλνπάξην έγηλε δηαλνκή θσδηθώλ πξόζβαζεο ζην ClassDojo ζηνπο γνλείο γηα λα είλαη δπλαηή ε παξαθνινύζεζε ησλ βαζκώλ από ην ζπίηη ηόζν από ηνπο καζεηέο όζν θαη από ηνπο γνλείο ηνπο. Σαπηόρξνλα δηαλεκήζεθε έλα έληππν εξσηεκαηνιόγην (όπσο απηό πνπ δεκηνπξγήζακε ζην Google Docs (https://docs.google.com/forms/d/1z2q7gfl5pgp8ht- 0uOqqniweJjOr_nS_tiTpOuOcvyw/viewform) γηα λα δηαπηζηώζνπκε πσο εθιακβάλνπλ νη γνλείο κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία. Σν εξσηεκαηνιόγην πεξηειάκβαλε 10 εξσηήκαηα πνιιαπιήο επηινγήο θαη 1 αλάπηπμεο. Η ειεθηξνληθή θαη ε έληππε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαηεξνύζε ηελ αλσλπκία ησλ ζπκκεηερόλησλ. Η αλάιπζε ησλ πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ρξήζε ηνπ Google Docs θαη ηνπ ζπλλεθόιεμνπ ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν Wordle (http://www.wordle.net). Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο παξνπζηάδνληαη αθνινύζσο. Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε ην εξσηεκαηνιόγην ησλ καζεηώλ πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εληππώζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην ClassDojo. Οη εηθόλεο ζηελ πξώηε ζηήιε (αξηζηεξά) αλαθέξνληαη ζηηο

5 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 5 απαληήζεηο ησλ καζεηώλ πνπ δηδάρζεθαλ ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ κε ηε παξάιιειε ρξήζε ηνπ ClassDojo (δείγκα 1) ελώ ζηε δεύηεξε (δεμηά) ζηηο απαληήζεηο απηώλ πνπ δηδάρζεθαλ ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ ClassDojo (δείγκα 2). Από ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πξνθύπηνπλ ηα εμήο: Οη καζεηέο πνπ δηδάζθνληαη ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ κε ηε παξάιιειε ρξήζε ηνπ ClassDojo δήισζαλ όινη ελζνπζηαζκέλνη από ηε ρξήζε ηνπ (ρήκα 2-1), ζε αληίζεζε κε ην δεύηεξν δείγκα (ρήκα 3-1) πνπ ππήξμε κηα κηθξή κεηνςεθία (11%) πνπ δήισζαλ ηε κε ηθαλνπνίεζή ηνπο. Σρήκα 2-1. Ιθαλνπνίεζε από ηε ρξήζε ηνπ Σρήκα 3-1 Ιθαλνπνίεζε από ηε ρξήζε ηνπ Σνπο καζεηέο ηνπ 1νπ δείγκαηνο ηνπο θέληξηζαλ πεξηζζόηεξν ην ελδηαθέξνλ νη θαηζνύιεοηεξαηάθηα πνπ αλαπαξηζηάλνπλε ηνπο καζεηέο, επεηδή είραλ πνιύ πξόζθαηε ηελ εηθόλα ζην κπαιό ηνπο από ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζηελ ηάμε. Οη καζεηέο πηζηεύνπλ όηη κε ηε ρξήζε ηνπ ClassDojo ζα πξνζέμνπλ πεξηζζόηεξν ζην κάζεκα. Οη απαληήζεηο θαη ζηα δύν δείγκαηα όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ήηαλ παξόκνηεο. Η πινπνίεζε ηνπο ζηελ ηάμε ην απέδεημε απηό θαη ζηελ πξάμε. Σρήκα 2-2. Μεγαιύηεξε πξνζνρή ζην κάζεκα Σρήκα 3-2. Μεγαιύηεξε πξνζνρή ζην κάζεκα ρεδόλ νη ελλέα ζηνπο δέθα καζεηέο θαη ησλ δύν δεηγκάησλ (ρήκα 2-3 θαη 3-3) πηζηεύνπλ πσο ε κάζεζή ηνπο ζα είλαη πην απνηειεζκαηηθή θαη ζα βειηησζεί ε επίδνζή ηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ από ιίγν έσο πνιύ. Σρήκα 2-3 Βειηίσζε απόδνζεο ζην κάζεκα Σρήκα 3-3 Βειηίσζε απόδνζεο ζην κάζεκα ρεδόλ ην 70% ησλ καζεηώλ θαη ησλ δύν δεηγκάησλ, έρνπλ ην αίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο ζε κεγαιύηεξν βαζκό όηαλ αληακείβεηαη όιε ε ηάμε θαη όρη αηνκηθά. Απηό δείρλεη πσο ην ClassDojo θαιιηεξγεί ην νκαδηθό πλεύκα. Η πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ δελ δείρλεη λα ελνριείηαη από ηελ παξαθνινύζεζε ηεο απόδνζεο από ηνπο γνλείο ηνπο. Από ην πξώην δείγκα (ρήκα 2-4) θαίλεηαη λα αγρώλεηαη από ιίγν έσο πνιύ ν έλαο ζηνπο δέθα, ελώ από ην δεύηεξν (ρήκα 3-4) ν έλαο ζηνπο ηέζζεξηο.

6 6 8 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Καθηγηηών Πληροθορικής Σρήκα 2-4. Σπλαηζζήκαηα καζεηώλ από ηε γνληθή παξαθνινύζεζε Σρήκα 3-4. Σπλαηζζήκαηα καζεηώλ από ηε γνληθή παξαθνινύζεζε Οη ιέμεηο ή νη θξάζεηο πνπ έξρνληαη ζην κπαιό ησλ καζεηώλ από ηελ εκπεηξία ηνπο κε ην ClassDojo, όπσο θαίλεηαη θαη από ηα ρήκαηα 2-5 θαη 3-5, είλαη: "κνπ αξέζεη πνιύ", ζέισ λα παίξλσ πνιινύο πόληνπο", "κνπ αξέζνπλ νη θαηζνύιεο", "είλαη θαληαζηηθό", "είλαη δηαζθεδαζηηθό". Σρήκα 2-5. Σπλλεθόιεμν από ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ Σρήκα 3-5. Σπλλεθόιεμν από ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζηα δύν δείγκαηα θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην κάζεκα έδεημαλ όηη επηδεηνύλ ηελ πινπνίεζε ηνπ καζήκαηνο κε ηελ παξάιιειε ρξήζε ηνπ ClassDojo. Όηαλ δελ ην ρξεζηκνπνηνύλ έρνπλ πεξηζζόηεξεο αλαζθάιεηεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ αίζζεζε πνπ έρνπλ όηη παξαθνινπζνύληαη από ηνπο γνλείο ηνπο. Οπζηαζηηθά ην ζεσξνύλ θαληαζηηθό, εθπαηδεπηηθό θαη ηαπηόρξνλα δηαζθεδαζηηθό. ην εξσηεκαηνιόγην ησλ γνλέσλ πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά έληεθα εξσηήζεηο. Αλαιπηηθόηεξα, ηξεηο εξσηήζεηο γηα ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο, δύν γηα ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ δηαζέηνπλ ζπίηη ηνπο, ηξεηο γηα ην αλ ην ρξεζηκνπνίεζαλ θαη πσο ηνπο θάλεθε, δύν γηα ην πόζν πηζηεύνπλ όηη ζα επηδξάζεη ζεηηθά ζηα παηδηά ηνπο θαη κηα εξώηεζε αλάπηπμεο. Από ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ πξνθύπηεη όηη ζην δείγκα ησλ γνλέσλ ππήξρε ηζνξξνπία όζνλ αθνξά ζην θύιν θαη ζρεδόλ 6 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα εηώλ. Σν κνξθσηηθό ηνπο επίπεδν ήηαλ από κέζν (Λύθεην ή κεηαιπθεηαθέο ζπνπδέο) κέρξη πςειό (ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε), ελώ ηα ζπίηηα ζε πνζνζηό 89% δηαζέηνπλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή κε ηαπηόρξνλε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν. Ο έλαο ζηνπο δύν κε ηε ιήςε ησλ θσδηθώλ πξόζβαζεο ζπλδέζεθαλ ακέζσο γηα λα γλσξίζνπλ ην ClassDojo, πξάγκα πνπ δείρλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ γηα θαηλνηνκίεο ζηελ εθπαίδεπζε. Ο έλαο ζηνπο δύν, απηνί πνπ νπζηαζηηθά κπήθαλ κε ηνπο θσδηθνύο ηνπο ζην ClassDojo, βξήθαλ ελδηαθέξνλ ην γξαθηθό πεξηβάιινλ, ελώ, από απηνύο πνπ ην ρξεζηκνπνίεζαλ, νη 7 ζηνπο 10 εληππσζηάζηεθαλ από ηνπο ραξαθηήξεο-ηεξαηάθηα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα κπνξνύλε λα ηα δηακνξθώζνπλ ηα παηδηά από κόλα ηνπο. Οη ελλέα από ηνπο δέθα εξσηεζέληεο (ρήκα 4-1) πηζηεύνπλ πσο ην ClassDojo κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ παηδηώλ ηνπο. Από ηελ πεξηγξαθή πνπ ππήξρε ζην εξσηεκαηνιόγην πείζηεθαλ αθόκε θαη απηνί πνπ δελ ην ρξεζηκνπνίεζαλ!

7 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 7 Σρήκα 4-1. Πξνζδνθίεο γηα ηελ επίδνζε ησλ παηδηώλ Σέινο, ζρεδόλ ην ζύλνιν ησλ γνλέσλ (94%) βιέπνπλ ζεηηθά λα κπνξνύλ λα ειέγρνπλ ηελ επίδνζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Κάπνηεο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ έξρνληαη ζην κπαιό ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ από ηελ εκπεηξία ηνπο κε ην ClassDojo, όπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 4-2, είλαη: "Πνιύ ελδηαθέξνλ", "σξαίν πεξηβάιινλ", "άκεζε ελεκέξσζε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ". Δλζαξξπληηθά ήηαλ θαη θάπνηα ζρόιηα γνλέσλ, όπσο: "Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ παηδηνύ κνπ. Καηλνηόκν πξόγξακκα πνπ πάεη ηελ εθπαίδεπζε κπξνζηά θαη πξνζαξκόδεηαη ζην ζύγρξνλν ηξόπν δσήο θαη ζηηο απαηηήζεηο κηαο θνηλσλίαο πνπ εμειίζζεηαη.", " Δπράξηζην πεξηβάιινλ. Κξίλσ ζεηηθό ην όηη κπνξώ λα δσ ηηο επηδόζεηο ηνπ παηδηνύ κνπ. Θα είρε εμίζνπ ελδηαθέξνλ λα εκπινπηηζηεί κε θνπηηά πόλησλ από όινπο ηνπο δαζθάινπο ηεο ηάμεο γηα πην νινθιεξσκέλε εηθόλα." θιπ. Σρήκα 4-2. Σπλλεθόιεμν από ηηο εληππώζεηο ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ Σπκπεξάζκαηα Σν ClassDojo είλαη έλα ινγηζκηθό πνπ βνεζά ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε. ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη κηα έξεπλα ζε παηδηά δεκνηηθνύ πνπ γλσξίδνπλ ην ινγηζκηθό κε ζθνπό λα δηεξεπλεζεί αλ ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Σ.Π.Δ. ζ απηά ηα παηδηά, γίλεηαη ειθπζηηθόηεξε κε ηε ρξήζε ηνπ ClassDojo θαη αλ απμάλεηαη ε πξνζήισζή ηνπο ζηε δηδαζθαιία. Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζηα ζρεηηθά εξσηεκαηνιόγηα πξνθύπηεη όηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ελζσκάησζαλ ζην κάζεκά ηνπο ην ClassDojo είδαλ βειηίσζε ζηνλ ρεηξηζκό ηεο ηάμεο, κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε από ηνπο καζεηέο θαη απξόζκελε αλάπηπμε επγελνύο άκηιιαο. Σα ζηνηρεία απηά έρνπλ ζαθώο επεξγεηηθή επίδξαζε θαη ζηε κάζεζε, δηόηη θαζηζηνύλ ηε δηδαζθαιία πην ειθπζηηθή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη όινη ζρεδόλ νη καζεηέο πνπ έρνπλ γλσξίζεη ην ClassDojo παιηόηεξα, δέρνληαη όηη έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζ απηνύο είηε δηδάζθνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ απηνύ είηε όρη. Οη καζεηέο δείρλνπλ κεγάιν ελζνπζηαζκό γηα ην ClassDojo. ε πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπηηθόο αξγήζεη λα ην εληάμεη ζην κάζεκα ηεο εκέξαο, ην επηδεηνύλ από κόλνη ηνπο. Σνπο ελζαξξύλεη λα ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά θαη ηνπο δηαηεξεί ζπγθεληξσκέλνπο ζην κάζεκα. Γελ ηνπο αγρώλεη όηη ε απόδνζή ηνπο κπνξεί λα παξαθνινπζείηαη από ηνπο γνλείο ηνπο. Οη καζεηέο ζέηνπλ σο ζηόρν λα "καδέςνπλ" ηνπο πεξηζζόηεξνπο πόληνπο ζην ηκήκα ηνπο, κε απνηέιεζκα λα αλαπηύζζεηαη κηα επγελήο άκηιια κεηαμύ ηνπο.

8 8 8 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Καθηγηηών Πληροθορικής Οη γνλείο αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζηελ πξόζθιεζή καο λα δνθηκάζνπλ ην ClassDojo θαη λα ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην. ηελ πξώηε καο πξόζθιεζε αληαπνθξίζεθαλ άκεζα νη κηζνί, ελώ ζηε δεύηεξε πξόζθιεζε (εξσηεκαηνιόγην) ην ζπκπιήξσζαλ νη 63 από ηνπο 95 πνπ είρε γίλεη ε δηαλνκή ζε δηάζηεκα κόιηο 3 εκεξώλ. Γηα ηνπο γνλείο ήηαλ ε πξώηε επαθή κε έλα εξγαιείν απηνύ ηνπ είδνπο θαη νη πεξηζζόηεξνη πηζηεύνπλ πσο πξόθεηηαη γηα έλα ελδηαθέξνλ θαη θαηλνηόκν πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ παηδηώλ ηνπο, όπσο επίζεο ζεώξεζαλ ηδηαίηεξα ζεηηθό όηη κπνξνύλ λα ειέγρνπλ ηελ επίδνζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο έλα ελδηαθέξνλ εξγαιείν κε ην νπνίν ππνθηλνύλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ κε έλα επηπιένλ θίλεηξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ην νπνίν δελ είλαη άιιν παξά ε ζπιινγή πόλησλ. Σαπηόρξνλα θεξδίδνπλ θαη ηελ αλαγλώξηζε-εκπηζηνζύλε από ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο κε ηελ άκεζε παξαθνινύζεζε ηεο επίδνζεο-ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ ηνπο. Γεληθό ζπκπέξαζκα είλαη όηη όινη νη εκπιεθόκελνη είδαλ ζεηηθά ηελ ελζσκάησζε ηνπ ClassDojo ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ ΣΠΔ ζε καζεηέο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αιιά ην ClassDojo ζα κπνξνύζε ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηεζεί κε κεγάιε επηηπρία θαη ζε καζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ησλ δύν βαζκίδσλ. Αλαθνξέο Blackledge, D., & Hunt, Β. (2000). Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο. Αζήλα: Μεηαίρκην. Butler, D., & Sellbom, M. (2002). Barriers to adopting technology for teaching and learning. Educase Quarterly, 25(2), Demetriadis, S., Barbas, A., Molohides, A., Palaigeorgiou, G., Psillos, D., Vlahavas, I., Tsoukalas, I., & Pombortsis, A. (2003). Cultures in negotiation: teachers acceptance/resistance attitudes considering the infusion of technology into schools. Computers & Education, 41, Francis, L., Katz, Y., & Jones, S. (2000). The reliability and validity of the Hebrew version of the Computer Attitude Scale. Computers and Education, 35(2), Guha, S. (2000). Are we all technically prepared? Teachers perspectives on the causes of comfort or discomfort in using computers at elementary grade teaching. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for the Education of Young Children, Atlanta, GA, November Pelgrum, W. (2001). Obstacles to the integration of ICT in education: results from a worldwide educational assessment. Computers & Education, 37, Sniderman, Paul M., and John G. Bullock. (2004). A Consistency Theory of Public Opinion and Political Choice: The Hypothesis of Menu Dependence Slaouti, D., & Barton, A. (2007). Opportunities for practice and development: newly qualified teachers and the use of information and communication technologies in teaching foreign languages in English secondary school contexts. Journal of In-service Education, 33(4), Βηβίηζνπ, Μ., Γθίθαο, Α., Μελάνγινπ, Ν., Κνλεηάο, Γ., Οηθνλνκάθνο, Η., Λακπξνπνύινπ, Ν. & Παξαζθεπάο, Μ. Σα ηζηνιόγηα σο εξγαιεία ζπλεξγαζίαο θαη κάζεζεο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθηπαθήο θνηλόηεηαο Διιήλσλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ παλειιήληνπ ζρνιηθνύ δηθηύνπ. In the Proceedings of the 2nd National Conference for the Use of ICT in Education. Scientific Society for the Valorization of ICT in Education (EEEP), 6-8 October, Athens, ην: (21/12/2012). Βνζληάδνπ,. (2006). Παηδηά, ζρνιεία θαη ππνινγηζηέο. Αζήλα: Gutenberg Γηαβξίκεο, Π., Παπάλεο, Δ., & Ρνπκειηώηνπ, Μ. (2009). Θέκαηα θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο. Αζήλα: ηδέξεο. Λάκληαο, Κ. (2001). Κνηλσληνινγηθή ζεσξία θαη εθπαίδεπζε. Αζήλα: Μεηαίρκην. Παγγέ,. (2004). «Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε». Ηπεηξσηηθά Γξάκκαηα, Δηνο Γ 5, ζζ Πνιίηεο, Π., Ρνύζζνο, Π., Σζανύζεο, Γ., & Καξακάλεο, Μ. (2000). Αμηνιόγεζε ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ΟΓΤΔΑ. ην Β. Κόκεο (επηκ.). Πξαθηηθά 2νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ κε δηεζλή ζπκκεηνρή «Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε» (ζ ), Αζήλα: Δθδόζεηο Νέσλ Σερλνινγηώλ. Ράπηεο, Α. & Ράπηε, Α. (2003). Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο-οιηθή Πξνζέγγηζε. Σόκνο Α, Αζήλα: Ράπηε.

9 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 9 Σδηκνγηάλλεο, Α., Πνιίηεο, Π. & Κόκεο, Β. (2005). Μειέηε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηειεηόθνηησλ καζεηώλ Δληαίνπ Λπθείνπ γηα ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο. ην Α. Σδηκνγηάλλεο (επηκ.), Πρακηικά 3 οσ Πανελλήνιοσ Σσνεδρίοσ Διδακηική ηης Πληροθορικής (ζ ), Κόξηλζνο: Δθδόζεηο Νέσλ Σερλνινγηώλ. Σδηκνγηάλλεο Α. (2007). Σν παηδαγσγηθό πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ σο εξγαιείν θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. ην: Β. Κνπιατδήο (επηκ.) ύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα Αλάπηπμε Κξηηηθήο Γεκηνπξγηθήο ζθέςεο, Αζήλα: ΟΔΠΔΚ.

10 10 8 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Καθηγηηών Πληροθορικής Παξάξηεκα Δξσηεκαηνιόγην καζεηώλ νπ αξέζεη ε ρξήζε ηνπ ClassDojo ζην κάζεκά ζαο * Ναη Όρη Ση ζνπ αξέζεη πεξηζζόηεξν ζην classdojo; * Σα θνπηηά πόλησλ Οη εηδνπνηήζεηο επηβξάβεπζεο Οη ήρνη βξαβείνπ Οη ραξαθηήξεο - ηεξαηάθηα (θαηζνύιεο) Ννκίδεηο όηη κε ηε ρξήζε ηνπ classdojo πξνζέρεηο πεξηζζόηεξν ζην κάζεκα; * Όρη, θαζόινπ Όζν θαη πξηλ Λίγν πεξηζζόηεξν Πνιύ πεξηζζόηεξν Ννκίδεηο όηη κε ηε ρξήζε ηνπ classdojo ζα κάζεηο πην απνηειεζκαηηθά θαη ζα βειηησζεί ε επίδνζή ζνπ; * Όρη, θαζόινπ Όζν θαη πξηλ Λίγν πεξηζζόηεξν Πνιύ πεξηζζόηεξν Πόηε ραίξεζαη πεξηζζόηεξν; * Όηαλ παίξλεηο εζύ κόλν πόληνπο Όηαλ παίξλεη πόληνπο όιε ε ηάμε καδί Πσο αηζζάλεζαη πνπ νη επηδόζεηο ζνπ κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ από ηνπο γνλείο ζνπ; * Μνπ αξέζεη απηό Γελ κε ελνριεί θαζόινπ Με αγρώλεη ιίγν Με αγρώλεη πνιύ Γξάςηε κία θξάζε ή θάπνηεο ιέμεηο πνπ ζαο έξρνληαη ζην κπαιό γηα λα ραξαθηεξίζεηε ηελ εκπεηξία ζαο από ηε ρξήζε ηνπ classdojo:

11 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 11 Δξσηεκαηνιόγην γνλέσλ/θεδεκόλσλ To ClassDojo είλαη έλα εξγαιείν πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο ΗΠΑ κε ζθνπό λα βνεζήζεη ηόζν ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ ηάμε, όζν θαη ηνπο καζεηέο λα βειηησζεί ε επίδνζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, γξήγνξα θαη εύθνια. Δπίζεο, θαηαγξάθεη θαη παξάγεη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζεζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα ΣΠΔ (Σερλνινγίεο ησλ Πιεξνθνξηώλ θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, θάηη ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα ην κνηξαζηεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο. Σν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ήηαλ εμ' νινθιήξνπ ζηα Αγγιηθά κέρξη πξηλ από ιίγνπο κήλεο. Μηα νκάδα εθπαηδεπηηθώλ αλέιαβε ηνλ εμειιεληζκό ηνπ. Γπζηπρώο ε νκάδα δηαρείξηζεο από ηηο ΗΠΑ δελ άιιαμε όια ηα θείκελα ζηα ειιεληθά ζύκθσλα κε ηηο εηζεγήζεηο καο, νπόηε παξαθαινύκε γηα ηελ επηείθεηα ζαο γηα ηπρόλ ιάζε πνπ ζα ζπλαληήζεηε! Φύιν Άξξελ Θήιπ Ηιηθία < >50 Δπίπεδν πνπδώλ Γεκνηηθό Γπκλάζην Λύθεην Ι.Δ.Κ. / Λνηπέο ρνιέο Δπαγγ.Καηάξη. ΑΔΙ / ΑΣΔΙ Έρεηε Ηιεθηξνληθό Τπνινγηζηή ζην ζπίηη; Ναη Όρη Έρεηε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν (Internet) Ναη Όρη Σί θάλαηε κε ηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο πνπ ζαο δόζεθαλ γηα ην ClassDojo ; * πλδέζεθα ακέζσο Θα ζπλδεζώ ηηο επόκελεο εκέξεο Γελ ζα ηνπο ρξεζηκνπνηήζσ θαζόινπ Πσο ζαο θάλεθε ην πεξηβάιινλ ηνπ ClassDojo;

12 12 8 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Καθηγηηών Πληροθορικής Δλδηαθέξνλ Αδηάθνξν Γελ ην ρξεζηκνπνίεζα Ση ζαο άξεζε πεξηζζόηεξν ζην ClassDojo; * Σα θνπηηά πόλησλ Οη ραξαθηήξεο - ηεξαηάθηα (θαηζνύιεο) Γελ ην ρξεζηκνπνίεζα Πηζηεύεηε όηη κε ηε ρξήζε ηνπ ClassDojo ζα βειηησζεί ε επίδνζε ηνπ παηδηνύ ζαο; * Όρη, θαζόινπ Όζν θαη πξηλ Λίγν πεξηζζόηεξν Πνιύ πεξηζζόηεξν Πσο αηζζάλεζηε πνπ νη επηδόζεηο ηνπ παηδηνύ ζαο κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν από εζάο; * Μνπ αξέζεη απηό Γελ κνπ αξέζεη Μνπ είλαη αδηάθνξν Γξάςηε θάπνηεο παξαηεξήζεηο γηα λα ραξαθηεξίζεηε ηελ εκπεηξία ζαο από ηε ρξήζε ηνπ ClassDojo:

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα