ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΤΟ ΓΚΑΛΟΠ. Restaurant Royal

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΤΟ ΓΚΑΛΟΠ. Restaurant Royal"

Transcript

1 Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: fax: Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου Πέμπτη 6 Νοεμβρίου ΤΙΜΗ: 0, 30 ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ - ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Επένδυση σε µονάδα ηλεκτροπαραγωγής στους Αγίους Θεοδώρους ΣΕΛ. 21 Στον τερµατισµό το 12ο Ράλλυ Κορίνθου Στην 4η θέση το πλήρωµα της ΑΛΑ Κορινθίας Οικονόµου Γκουργιώτης ΣΕΛ. 12 ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΤΟ ΓΚΑΛΟΠ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Με προοπτικές ο Κώστας Γιώτης εφόσον είναι υποψήφιος Μπορεί στο γκάλοπ που διενερ γήθηκε την εταιρεία ΑLCO ο δήµα ρχος Αλ. Πνευµατικός να διατηρεί πολύ υψηλό πο σοστό, όσον αφορά τις θετικές γνώµες των πολιτών (φθάνει στο 61,9%), όµως µόλις το 20,5% δηλώνει πολύ ικανοποιηµένο από το έργο του, ενώ το 40,8% των δηµοτών της Κορίνθου, βλέπουν ότι η ποιότ ητα ζωής σ την πόλη τ ους έχει χειροτερέψει τα τελευταία δύο χρόνια. Στην ίδια δηµοσκόπηση, ο Κώστας Γιώτης παρουσιάζεται µε θε τικές προοπτικ ές από τ η Νέα Δηµοκρατία, αφού αποκτά σαφέστατο προβάδισµα έναντι των συνυποψήφιών του για την στήριξη από το κυβερνών κόµµα, ενώ η µικρότερη αναγνωρισιµότητά του σε σχέση µε τ ον εν ενεργεία δήµαρχο- και το µεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων από τ ον πολιτικό του χώρο, τ ον καθιστούν το ισχυρό χα ρτί της Ν.Δ. για να αναστρέψει την κατάσταση. Σελ. 6 Γ. ΛΕΚΚΑ 19, ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ Restaurant Royal

2 2 Πέµπτη 6 Νοεµβρίου 2008 Το γκάλοπ που έ γινε γι α λο γαριασµό της εφηµερίδας ΠΡΩΙΝΗ δε ίχνει ξεκάθαρη εικόνα στον χώρο τ ης Νέας Δηµοκρατίας κ αι ίσως δίνε ι λύσε ις στην εσωτερική διαµάχη. Διότι ο µεγ άλος κ ερδισµένος ε κεί είναι ο Κ. Γ ιώτης, ενώ από τ ους υπολοίπους, ο Τ άκης Λούµπας έχ ει τ ο προβάδισµα, αν κ αι ε λάχιστο γι α ν α αποκτήσει δυ ναµική η υποψηφιότ ητά του. Τα ε υρήµατα τ ης δηµο σκόπησης δείχνουν ότι η Νέα Δηµοκρατί α θα στηρίξει την υποψηφιότητα του Κώστα Γιώτη, σ τον δήµο Κορινθίων, όσο κι αν σε αυτή την προοπτική αντιδρά ήδη ο Θ. Θωµαΐδης. Ο πρώη ν δήµα ρχος όµως δε ίχνει αποµονωµένος σε αυτή τ ου τ ην δι α- φωνία, από τ ην σ τιγµή µάλ ιστα που µε δηλώσεις του δείχνει να στηρίζει το έργο της σηµερινής δηµοτικής αρχής. Μάλιστα, η συ γγενική σχ έση που έχει µε τ ον δήµα ρχο, όσο κι αν τ α πράγµατα ε ίναι δι αφορετικά, κάνε ι πολλούς ν α αν τιµετωπίζουν µε κ αχυποψία τις όποιες ενσ τάσεις προβάλε ι στην υποψηφιότητα Γιώτη. Ο δικη γόρος κ αι δηµοτικός σύµβουλος ορθά έχ ει ήδη κάνε ι γ νωστή την πρόθεσή τ ου ν α ε ίναι υποψήφιος δήµα ρχος σ τις προ σεχείς ε κλογές, παρά τις περί τ ου αντιθέτου δηλώσεις του έναν χρόνο πριν. Τότε δεν έπε ιθε. Τώρα, ελπίζει ότι θα πε ίσει τ ον κόσµο τ ουλάχιστον ότι µπορεί να δηµιουργήσει µια πόλη που δεν θα απο γοητεύει τους πολίτες της, αλλά θα τ ους κάνε ι ν α αισθάν ονται καλά από τ ην ποιότ ητα ζωής σε αυτήν ΚΩΔ Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας Εκδότης: ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΜΑΣΟΥΡΗΣ /ντής: ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΛΗΣ ιδιοκτησία: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ /νση: Νοταρά 87, Κόρινθος, τηλ & fax: , Σελιδοποίηση: CLICK ART, Εκτύπωση ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ, Νοµ. Σύµβουλος ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Κρατικές, δήµοι, τράπεζες, επιχειρήσεις: 50 - Ιδιώτες: 30 Ληστεία σε τράπεζα, τροµοκρατία στο ΚΤΕΛ Ένοπλη ληστεία έγινε το µεσηµέρι της Δευτέρας, στο κατάστηµα Κορίνθου τ ης Αγροτικής Τράπεζας. Συγκεκριµένα δυο άτ οµα εισέβαλαν στο κατάστηµα της τράπεζας, την ώρα που αυτό ήτ αν γεµάτο από συ ναλλασσόµενους και µε την χρήση όπλων ζήτησαν τα χρήµατα από τον ταµία. Από θαύµα µάλιστα δεν θρηνήσαµε θύ- µατα, αφού ο ένας από τους δυο δράστες δεν δίστασε να πυροβολήσε ι σ τον αέρα γι α ε κφοβισµό, ενώ από εξοστρακισµό κάλυκα τραυµατίστηκε µία γυναίκα. Η λε ία τ ης λησ τείας ήτ αν ε υρώ, ενώ οι δράστες διέφυγαν µε µηχανή προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητούνται. Στο µεταξύ, τον φόβο και το τρόµο των οδηγών των ΚΤΕΛ που ε κτελούν τ ο δροµολόγιο Κόρινθο Αθήνα, έχουν προκαλέσει οι επιθέσεις αγνώστων κατά των λεωφορείων τ ου Ταµείου. Συ γκεκριµένα µέσα σε µι α µόλις εβδοµάδα έχου ν κ αταγραφεί ήδη δυο περισ τατικά επ ιθέσεων. Το βράδυ τ ης περασµένης Δευτέρας, στο ύψος των Αγίων Θε οδώρων ένα λεωφ ορείο δέχθηκε επ ίθεση µε πέ τρες από ά γνωστο ή α γνώστους. Οι πέτρες έσπασαν το παµπριζ του αυτοκινήτου χωρίς ευτυχώς να τραυµατιστεί κανείς από τους επιβάτες. Στην Κόρινθο ο Καρχιµάκης και βολές από τον Θ. Κοτσώνη Με κ εντρικό οµιλητή τ ον βουλε υ- τή κ αι µέ λος τ ου πολ ιτικού συµβουλίου τ ου ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κα ρχιµάκη θα πραγµατοποιηθεί η συ νέλευση της Δηµοτικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ του Δήµου Κορινθίων. Συγκεκριµένα η συνέλευση θα γίνει την Δε υτέρα 10 Νοεµβρίου σ τις 7 τ ο απόγευµα στην αίθουσα του εργατικού κέντρου Κορίνθου. Το περασµένο Σάββατο, στην πόλη της Κορίνθου βρέθηκε η πρώην γραµµατέας του Πολιτικού Συµβουλίου τ ου κινήµατ ος Μα ριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η οποί α ύστερα από µι α βόλτ α σ το κ έντρο τ ης πόλης και σ την π λατεία τ ου Φλοίσβου, ε ίχε συνάντηση µε κ οµµατικά σ τελέχη σ τα γραφεία τ ης ν οµαρχιακής ορ γάνωσης του ΠΑΣΟΚ. Σε συ νέντευξη τύπου που έδωσε στους δηµοσιογράφους της Κορινθίας, η κ. Ξενογιαννακοπούλου τόνισε ότι η κυβέρνηση «βρίσκ εται σε φάση αποχώρησης ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι σε πλήρη συσ τράτευση». Κατ ηγόρησε α κό- µα τ η Νέα Δηµοκρατί α ότι σ τα πέν τε χρόνια της διακυβέρνησής της, πέτυχε το 60% τ ου πλούτου να πηγαίνει στο 20% των Ελλήνων». «Το ΠΑΣΟΚ εγ γυάται τ ην δίκ αιη κοινωνική αν αδιανοµή τ ου π λούτου» συνέχισε η βουλε υτής τ ου κινήµατ ος, ενώ κατέληξε σε δύο διαπιστώσεις για την σηµερινή κυβέρνηση: υποσχέθηκε επαν ίδρυση τ ου κράτους και επανίδρυσε ένα πελατειακό κράτος εχθρικό προς τα συµφέροντα του πολίτη. κατάφερε ν α φέρε ι τ ην χώρα µας στην προτελευταία θέση της κατάταξης φτώχειας στην Ε.Ε.( τελευταία η Λετονία). Αντίθετοι δρόµοι Μαζί της ήταν ο µοναδικός βουλευτής του κινήµατος στο νοµό µας Πάνος Μπεγλίτης, κ αθώς κ αι οι δύο πρώη ν βουλευτές Άγ γελος Μαν ωλάκης κ αι Τάσος Χωρέµης. Ο µεγ άλος απών, γι α µι α α κόµα φορά, ήτ αν ο πρώη ν υφυπουρ γός των κυβερνήσεων τ ου ΠΑΣΟΚ Θεόδωρος Κοτσών ης, ο οποίος συ νεχίζει την σκ ληρή κριτική τ ου σ την η γεσία του κινήµατος. Σε δηλώσε ις του πρώην βουλε υτή, τις οποίες κ ατέγραψε η εφηµερίδα ΗΓΕΤΗΣ, αµφισβητ είται η ικανότητα τ ου Γ ιώργου Παπανδρέου να οδη γήσει σε ν ίκη τ ου κίν ηµα σ τις εθνικές εκλογές, έστω κι αν αυτή τ ην στιγµή µια τέτοια προοπτική κ αταγράφεται από τις δηµοσκοπήσεις.

3 ΚΟΡΙΝΘΟΣ - Μπαθαρίστρα 81ο χλµ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών Πατρών ΤΗΛ.: , FAX:

4

5 Πέµπτη 6 Νοεµβρίου 2008 ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΣΟΥΡΗΣ 5 Δεν θα έχ ει λόγο να µη ν ε ίναι ικανοποιηµένος από τα ευρήµατα της δη - µοσκόπησης ο επ ι- κεφαλής τ ης Κίν η- σης Πολ ιτών Χα ρ. Κασίµης, αφ ού στην πρόθεση ψήφ ου φθάνε ι τ ο 12,4%, ποσοστό πολύ υψηλότ ερο από αυτό που κατέκτησε στις τελευταίες δηµοτικές ε κλογές. Βέβαι α, µη ν επ ιχειρήσουµε τ αύτιση µε τ ην ε κρηκτική άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ επ ί των ηµερών Τσίπρα αφού ο κ. Κασίµης ήδη υπήρχε επικεφαλής και πριν τις εκλογές. Θα περιµέν αµε βέβαι α περισ σότερες θετικές γ νώµες γι α τ ον επικεφαλής τ ης Κίν ησης, όµως µη ν παραβλέπουµε το 34,6% αυτών που µάλλον δεν τ ον γ νωρίζουν, ή δεν έχουν άποψη γι α την παρουσία του, καθώς κ αι τ ο µικρότ ερο πο σοστό αρνητικής γ νώµης (16,1%). Ίσως µάλιστα αδικ είται από τ ην α ρνητική εικόνα που ο κόσµος έχ ει γι α τ ην αντιπολίτευση τ ου δήµου Κορινθί - ων. Μια πλατεία άλλαξε την εικόνα Αν και α κόµα δεν έχ ει τελειώσει ως έρ γο, η π λατεία σ τον Φλοίσβο όµως δε ίχνει πως α ρκούν µερικ ές αισθητικές παρεµβάσεις, σηµαντικές στην πόλη της Κορίνθου για να βελτιωθεί η ε ικόνα της. Διότι δεν ε ίναι τυχαίο ότι αν αβαθµίστηκαν α κόµα και τ α κ αταστήµατα, απέν αντι από την πλατεία, για να πουλήσουν καλύτερες υπηρεσίες σ τους πελάτες τους, που βρίσκουν πλέον λόγο να µείνουν στο κέντρο της πόλης. Καιρός είναι λοιπόν να αλλάξει η εικόνα και στα άλλα σηµε ία τ ης πόλης, όπως η π λατεία σ τα περιβο - λάκια (Παν. Τσαλδάρη), ή όλο το κέντρο τ ης Κορίνθου, συµπεριλαµβα - νοµένης κ αι τ ης δηµοτικής α γοράς. Όπως επ ίσης, το έργο σ την πλατεία Ελ. Βενιζέλου δεν αρκεί να τελειώσει εκεί, αφού υπάρχει και ο χώρος τ ου Φλοίσβου, µέχρι την θάλασσα, δηλαδή, που δεν µπορεί να έχει αυτή την άθλια εικόνα. Το θε τικό ε ίναι ότι η Κόρινθος έχει δυ νατότητες ν α γίνε ι πολύ πιο ωραία πόλη, αρκεί να το κατανοήσει η δηµοτική α ρχή κ αι να βάλε ι σε δράση ένα τέτοιο σχέδιο. Ένα σχέδιο φυσικά που χρε ιάζεται χρήµατα, σίγουρα, χρειάζεται και πολύ χρόνο. Αλλά ας µπορούσαµε ν α δούµε µι α πόλη να αλλάζει όψη από τ ον Άγιο Νικόλαο µέχρι τ α Καλάµι α. Να αλ - λάζει όψη το κέντρο, µε τις δύο πλατείες, τις πεζοδροµήσε ις που χρε ιάζονται και την δηµοτική α γορά, που πρέπει ν α λε ιτουργήσει ως πόλος έλξης του κόσµου. Ο Έλληνας επίτροπος για το περιβάλλον, Σταύρος Δήµας, έχει κεντ ρίσει µε τη δυ ναµική τ ου πολιτική, πο υ ακολο υ- θεί στον τοµέα ευθύνης του, όλα τ α διεθνή Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Δεν είν αι τ υχαίο ότι τ ο τελευταίο τεύχος του ECONOMIST έχει κάν ει ειδικό αφιέρωµα στη ν προσωπικότητα του και την δράση του ως επιτρόπου. Επίσης, είναι και περιζήτητος οµιλητής στα ξένα πανεπιστήµια. Πριν από λίγες ηµέρες, βρέθηκε στι ς ΗΠΑ και µίλησε διαδοχικά στ ο Χάρβαρντ, το Γέιλ και το Ταφτς. Άραγε τι λέει µε τόσο κέφι στην κυρία Ξενογιαννακοπούλου ο δήµαρχος Αλ. Πνευµατικός, ότι το 80% των θετικών γνωµών που έχει στο ΠΑΣΟΚ δεν το καταγράφει ούτε ο Γιώργος; [φωτό: Μια ολόκ ληρη σε λίδα αφιερώνε ι στον Στ αύρο Δήµα η τ ελευταία έκ δοση τ ου «Economist». Αν αφέρεται σ την εκστρατεία τ ου Έλ ληνα επ ιτρόπου Πε - ριβάλλοντος ενάντια στην κλιµατική αλλαγή, σηµε ιώνοντας ότι έχ ει κ αταφέρει να κερδίσει και τις δύο π λευρές, τα οικολογικά κινήµατ α κ αι τ ους πολ ιτικούς στο φιλόδοξο πρόγ ραµµα τ ης Κοµισιόν για µε ίωση των ε κποµπών αερίων τ ου θερµοκηπίου κ ατά 20% ώς τ ο Τα εύσηµα θα του φανούν χρήσιµα, καθώς π λησιάζει η ε υρωπαϊκή διάσκ εψη στο Πόζναν της Πολωνίας και ο Δήµας θα έχει να αντιµετωπίσει το µέτωπο που έχουν συγκροτήσει ορισµένες χώρες της ανατολικής Ευρώπης µε την υποστήριξη της Ιταλίας. Τα µέτρα είναι σκληρά και κυρίως α κριβά, άρα η υι - οθέτησή τους γίνεται δυσκολότερη σε συ νθήκες παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Είναι το µεγαλύτερο στοίχηµα του παλιού νοµικού της Wall Street. Θα τα καταφέρει; ΣΦΗΝΑΚΙΑ... Πώς τον είδες τώρα; Ε, να δούµε και την συνέχεια. Μα δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα. Πώς να ξεκαθαρίσει; Με την συνεχή παρουσία του. Αυτό είναι που φοβάµαι. Στο εξωτερικό βρίσκεται η δηµοτική αρχή, ή µάλλον ο δήµαρχος Αλ. Πνευ- µατικός µαζί µε τον µέχρι πρότεινος αρχηγό της µείζονος αντιπολίτευσης Τάκη Λούµπα. Στο Ντουµπάι για να δουν την ανάπτυξη της ακριβότερης περιοχής στον κόσµο. Κι αν κάποιοι έφεραν πούρα από το ταξίδι τους στο εξωτερικό, ελπίζουµε οι δηµοτικοί άρχοντες να µην φέρουν µόνο ρολόγια, αλλά και κάτι καλό για την πόλη αυτή. Μακριά από το κέντρο Έγραψα την περασµένη εβδοµάδα για την ανάγκη να αναπτυχθεί η δηµοτική αγορά της Κορίνθο υ, µε τ ον έν αν ή τον άλλον τρόπο, είτε δηλαδή µε την αποκατ άσταση τ ου σηµεριν ού χώρου, φυσικά και της στ ατικότητάς του εφόσον αυτό είναι δυνατόν, είτε µε τη ν αντικατ άστασή τ ου, όπως θέλει η δηµοτική αρχή, αρκεί να µην αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά της. Εξέφρασα µάλιστα την άποψη ότι ο χώρος που σήµερα λειτουργεί η δηµοτική αγορά θα µπορούσε ν α λειτουργήσει µόνο ως πόλος έλξης τ ων πο - λιτών που αναζητούν διαρκώς κάτι διαφορετικό στη ν έξοδό τ ους. Δι - ότι η αγορά είναι ένας χώρος που µπορεί να συνδεθεί µε τις κεντρικές πλατείες, το δικαστήριο, ακόµα και τον πεζόδροµο της Πυλαρινού. Από την άλλη όµως, τι θα µπορούσε ν α γίνει µε τη ν αγορά. Τα ψαράδικα, τα µανάβικα, τ α κρεοπωλεία της πόλης. Όλα α υτά τ α κατ αστήµατα που σήµερα λειτ ουργούν σε έν α σηµείο από τ ο οποίο δεν µπορείς να περάσει ς. Διπλοπαρκαρισµέν α οχήµατα δεξιά αριστ ερά στην Κύπρου, στο τµήµα από τη ν Κολοκοτρώνη µέχρι τη ν Απ. Παύλο υ και το ίδιο στη ν Περιάνδρου από τη ν Κολιάτσου µέχρι την Δαµασκηνού. Μεγάλα οχήµατ α πο υ τ ροµάζουν να διέλθουν και ξεσηκώνουν µε την φασαρία τους την πόλη. Η δηµοτική αρχή θα πρέπει να βρει τρόπους ν α αποµακρύ νει όλη α υτή την κατάσταση από τ ο κέντ ρο της πόλης, όπως έχο υν κάνει άλλωστε πολλές πρωτεύουσες νοµών σε όλη την χώρα. Θα πρέπει ν α αναζητηθεί ο χώρος πο υ θα λειτ ουργήσει ως αγορά, µε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από άποψη λειτ ουργικότητας, πρόσβασης και σίγ ουρα υγιεινής. Διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχον τόσες επιχειρήσεις εκεί και να µην γνωρίζουµε τι αποχετευτικό δίκτυο έχουν. Ή δεν µπορεί ν α επιβαρύνεται µε αυτοκίνητα και βαριά οχήµατα ένα ήδη επιβαρυµένο κέντρο. Ανάσες θέλει η Κόρινθος για να γίνει φιλική πόλη και να βρουν οι πολίτες της λόγο να την αγαπήσουν ακόµα περισσότερο. Σε α υτή τη ν κατ εύθυνση θα πρέπει να κινηθεί η δη- µοτική αρχή, για να δηµιουργήσει αυτές τις προϋποθέσεις. Ο κ. Πν ευµατικός έχει τ ον χρόνο µπρο - στά του να τα οργανώσει όλα αυτά, αφού θεωρεί πως έχει δροµολο γηθεί η λύση σε σοβαρά προβλήµα - τα, όπως η διαχείριση τ ων απορ - ριµµάτων και το νερό.

6 6 το θέμα Πέµπτη 6 Νοεµβρίου 2008 ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Καμπανάκι για τον δήμαρχο το γκάλοπ του Σπύρου Μασούρη Το πρώτο γκάλοπ, που έγινε από την εταιρεία ΑLCO για λογαριασµό της εφη- µερίδας ΠΡΩΙΝΗ κ αι δηµο σιεύθηκε στο κ αθηµερινό τ ης φύλλο, θα πρέπε ι να έχει ήδη σηµάνει καµπανάκι για τον δήµαρχο Αλέκο Πνευµατικό και την δη- µοτική αρχή. Διότι µπορεί να διατηρεί πολύ υψηλό ποσοστό, όσον αφορά τις θε τικές γνώ- µες των πολ ιτών (φθάνει στο 61,9%), όµως µόλ ις τ ο 20,5% δηλώνε ι πολύ ικανοποιηµένο από τ ο έρ γο τ ου, ενώ το 40,8% των δηµοτών τ ης Κορίνθου, βλέπουν ότι η ποιότητα ζωής στην πόλη τους έχει χειροτερέψει τα τελευταία δύο χρόνια. Το ε κλογικό σώµα δε ίχνει ν α αν α- µένει κάτι δι αφορετικό από τ η νέα δη - µοτική αρχή, αφ ού µόνο ένα πο σοστό 33,4% δεν ε ίναι ικ ανοποιηµένο από το έργο του δηµάρχου, ενώ έν α 44,8% δείχνει γι α τ ην ώρα αν οχή, δηλών ο- ντας λίγο ικανοποιηµένο, στοιχείο που µπορεί ν α αν ατραπεί θε τικά αν η δη - µοτική α ρχή δε ίξει έρ γο σ την πορε ία. Τα σηµαν τικότερα προβλήµατ α τ ου δήµου Κορινθίων οι πολίτ ες θεωρούν την καθαριότητα (σε ποσοστό 29,9%), Στο χέρι του Πνευµατικού να αυξήσει την αποδοχή του το κυκλοφοριακό (24,5%) κ αι το νερό (20%). Τ ρία σηµε ία που ο δήµα ρχος έχει θέσει ως στόχο να επιλυθούν κατά την διάρκεια της πρώτης του θητείας. Εποµένως, ο κ. Πνευµατικός έχει στο χέρι του την ευκαιρία να δηµιουργήσει θετικές προοπτικ ές κ αθώς οι ε κλογές απέχουν περίπου δύο χρόν ια από σή - µερα. Σε αυτό τ ο διάσ τηµα, η ε ικόνα του δηµάρχου θα εν ισχυθεί αν αµφισβήτητα, αν κρίνουµε από τα τελευταία ευρήµατα, εφόσο ν κ αταφέρει ν α έρθε ι το νερό σ την πόλη, ν α δοθεί οριστική λύση σ τα απορ ρίµµατα κ αι αν προχω - ρήσει η µελέτη για το κυκλοφοριακό µε τις πεζοδροµήσεις στο κέντρο. Τα ίδι α προβλήµατ α ίσως αποδε ι- χθούν η Αχίλλειος πτέρνα του, εφόσον δεν καταφέρει να τα φέρει εις πέρας. Οι θε τικές γ νώµες που κ αταγράφει ο κ. Πνε υµατικός ε ίναι σηµαν τικές (61,9%), όπως προαν αφέραµε, οι οποίες εν ισχύονται σ τον χώρο τ ου ΠΑΣΟΚ µε τ ην θετική γνώµη να φθάνει στο 80,3% κάτι που ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου δεν απολαµβάνει. Όσο γι α τ ην πρόθεση ψήφ ου, ο κ. Πνευµατικός έχ ει σαφέσ τατο προβάδι - σµα, µε πο σοστό 30%, έν αντι τ ου Κ. Γιώτη που βρίσκεται δεύτερος µε 13,4% και µε έν α πο σοστό αν αποφάσιστων που φθάνε ι σ το 32%. Να αν αφέρουµε ότι για να εκλεγεί κανείς δήµαρχος µε το νέο ε κλογικό σύστηµα, αρκεί να περάσει το 42%. Τα µεγάλα προβλήµατα του δηµάρχου του Λάκη Γιαννιδάκη ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ Με προοπτικές ο Κώστας Γιώτης Μπορεί το γκάλοπ της ΑLCO για λογαριασµό της εφηµερίδας ΠΡΩΙΝΗ ν α άφησε π ίσω από τ ον κ. Πνε υµατικό και µάλιστα στο µικρό 13,4% τον Κώστα Γιώτη, όµως το γεγονός ότι από τον χώρο της Ν.Δ. συµµετείχαν στην δηµοσκόπιση τέσσερα στελέχη, τα τελικά ευρήµατα ίσως αδικούν τον δηµοτικό σύµβουλο. Διότι το 23,9% του κ. Γιώτη είναι σαφώς µικρότερο από το 30% του Αλέκου Πνευµατικού, όµως θα πρέπει να µείνουµε σε δύο σηµεία. Πρώτον ότι ο κ. Γ ιώτης κατέγραψε σαφέσ τατη υπεροχή των τριών συνυποψηφίων του από τον χώρο της Ν.Δ. (Λούµπα, Λουζιώτη και Καρπούζη). Δεύτερον, ότι ο πιθανός υποψήφιος τ ου κυβερνώντος κόµµατος δεν έχ ει α κόµα υποδε ιχθεί ως υποψήφιος δήµα ρ- χος ώσ τε ν α κ αταγράψει τ ην δυ ναµική τ ου. Χωρίς να σηµαίνει πως θα άθροιζε σ το δικό τ ου πο σοστό αυτά που κ ατακτούν οι κ. Λούµπας, Λουζιώτ ης και Καρπούζης, ωστόσο ο κ. Γιώτης θα πρέπε ι να λάβει υπόψη του ότι από τη Ν.Δ. καταγράφεται το µεγαλύτερο ποσοστό αναποφάσιστων (28,7% έναντι 19,3% τ ου ΠΑΣΟΚ), ενώ στην γνώµη των πολ ιτών για τα πρόσωπα υπάρχει ένα ποσοστό 29,1% που δεν θέλησε ν α απαν τήσει ούτ ε θε τικά, ούτ ε αρνητικά, γ εγονός που δε ίχνει ότι γι α την ώρα δεν έχ ει τ ην αναγνωρισιµότητα τ ου δηµάρχου (7,5% αν αποφάσιστών), τ ην οποί α µπορε ί ν α απο - κτήσει αν και εφόσον τεθεί απέναντί του σ τις δηµοτικ ές ε κλογές τ ου 2010, ως υποψήφιος µε τ ην στήριξη της Νέας Δηµοκρατίας. Συµπέρασµα; Ο κ. Γ ιώτης έχει µπροστά του δρόµο να διανύσει, αλλά θα πρέπε ι νωρίς να εξασφαλίσει την στήριξη του κόµµατός τ ου, ώσ τε ν α δηµιουρ γήσει τ ην δυ ναµική που χρε ιάζεται, τ ην αποδοχ ή κ αι τ ην αναγνωρισιµότητα σ την κ οινή γ νώµη, ώσ τε ν α α ρχίσει πλέον να κυλάει υπέρ τ ης υποψηφιότητάς του ο χρόν ος. Αξίζε ι όµως ν α πα ρατηρήσουµε ότι αν κ αι υποψήφιος µε τ ο ψηφ οδέλτιο της Νέας Δηµοκρατίας σ τις τελευταίες εκλογές ο κ. Γιώτης, οι θε τικές γ νώµες για το πρόσω - πό του στον χώρο τ ου ΠΑΣΟΚ φθάν ουν στο 47,1%, µε αρνητικές µόλις στο 23,7% και ένα ποσοστό που αρνήθηκαν να απαντήσουν στο 29,3%. Όµως κ αι σ τον χώρο τ ης Ν.Δ. οι α ρνητικές ψήφ οι περιορίζο νται στο 22,1%, αν λάβουµε υπόψη ότι ως υποψήφιος βουλε υτής ήρθε σε εσωτερική αντιπαράθεση µε τ ους υπολοίπους τέσσερις του ψηφοδελτίου, ενώ και από τις προηγούµενες δηµοτικές εκλογές υπάρχει µια µερίδα που του χρεώνει την ήττα του Θ. Θωµαΐδη και µια πολεµική στην προοπτική της υποψηφιότητάς του από τον πρώην δήµαρχο. Σ.Μ. Είναι π λέον αδι αµφισβήτητο για όσους γ νωρίζουν τ ην συ νολική δράση τ ου Δηµάρχου-µε τ α υπέρ κ αι τ α κ ατά τ ης-ότι τ α δύο τεράστια προβλήµατά του είναι η σχεδόν ανύπαρκτη επ ικοινωνιακή τ ου υποδοµή κ αι η σοβα ρή έλλειψη στελεχιακού δυ ναµικού σε κ αίρια σηµε ία τ ης Διοίκησης του Δήµου. Δεν ε ίναι δυ νατόν σήµερα µε «γιούρια κα ι µα γκιά» ν α πε τύχεις σ το πολύπ λευρο έρ γο σου. Είµαι σε θέση ν α γ νωρίζω ότι ο Αλέκος Πνευµατικός έχει πετύχει µεγάλο και σηµαντικό έργο σε θέ- µατα υποδοµών ώσ τε ν α δούµε σύντοµα να λύνονται µεγάλα και χρονίζοντα προβλήµατ α τ ης πό - λης! Ελάχισ τοι όµως σ την πόλη το γνωρίζουν αυτό. Πέρα όµως από τ α µεγ άλα έργα υπάρχ ει κ αι η κ αθηµερινότητα κ αι εδώ ξαν αχτυπάει τ ο καµπανάκι γι α τ ον Αλέκ ο: σ την κατηγορία βαθµός ικ ανοποίησης από την ποιότητα ζωής στο δήµο µόνο ένα 13% δηλώνει πολύ ικανοποιηµένο ενώ το 86% δηλώνει λίγο και καθόλου ικανοποιηµένο. Τέλος το γεγονός ότι το 54% των δηµοτών θεωρεί ότι ο δήµα ρχος δεν είναι συνεπής στις προεκλογικές του υποσχέσεις δεν είναι και το κ αλλίτερο µήν υµα γι αυτόν όπως και η σύγκριση µε την ποιότητα ζωής πριν δύο χρόν ια (το 43% πιστεύει ότι είναι η ίδια και το 45% ότι είναι χειρότερη!!).

7 FINE AD 40 χρόνια σχέσεις εμπιστοσύνης Στην Γρηγ. Καπαγερίδης & ΣΙΑ Ο.Ε., κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας μέρα με τη μέρα, εδώ και 40 χρόνια. Για να σας ευχαριστήσουμε για τη σταθερή σας προτίμηση, δημιουργήσαμε αποκλειστικά για εσάς σε συνεργασία με την Volkswagen Bank το επετειακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα «40» με ιδιαίτερα χαμηλή μηνιαία δόση και πολλαπλές επιλογές στη λήξη του δανείου. 40 χρόνια κοντά σας και συνεχίζουμε Γρηγόρης Καπαγερίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. Εξουσιοδοτημένος Έμπορος / Συνεργάτης Service Kosmocar Α.Ε. Πατρών , Κόρινθος, Τηλ.: (27410) 23592, 20210, Φαξ: (27410) 73934, Volkswagen Bank

8 8 πολιτική Πέµπτη 6 Νοεµβρίου 2008 Η Αθ. Κόρκα επισημαίνει ότι όλα τα προηγούμενα έτη και μέχρι το έτος 2007 το ΕΥΘΥ- ΜΙΟ ΚΕΝΤΡΟ επιδοτήθηκε αδιάλειπτα από το Υπ. Υγείας Ερώτηση της Αθηνάς Κόρκα για την τύχη του Ευθύμειου Κέντρου Η Βουλευτής Κορινθίας Αθηνά Κόρκα κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κ αι Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχ ετικά µε το θέµα τ ης χρηµατοδότησης του ΕΥ- ΘΥΜΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ. Στην ερώτ ησή τ ης η κ. Κόρκ α αναφέρει ότι σ την Κόρινθο λε ιτουργεί εδώ κ αι δώδεκα χρόνια το ΕΥΘΥΜΙΟ ΚΕΝΤΡΟ, το οποίο εξυπηρετεί 153 παιδιά µε ειδικές ανάγκες, τόσο από το Νοµό Κορινθίας όσο και από όµορους Νοµούς. Το Κέν τρο αυτό, σύµφ ωνα µε τ ην υπ. αριθ. οικ / Απόφαση του Υ φυπουργού Υ γείας κ αι Κοιν ωνικής Θα παραμένει στρατόπεδο Την απόρ ριψη κάθε σκ έψης πα ραχώρησης προς τον δήµο Λουτ ρακίου Περαχώρας, έκτ ασης 170 στρεµµάτων, σ την περιοχ ή Πο σειδωνίας, που ανή - κει στη Σχολή Μηχανικού γνωστοποίησε ο υπουργός Αµύνης Ευ. Μεϊµα ράκης, απαντώντας στον βουλευτή Κορινθίας Πάνο Μπεγλίτη, ύστερα από ερώτηση που κατέθεσε ο δεύτερος στο κοινοβούλιο. Να αναφέρουµε ότι την παραπάνω έκταση έχει ζητήσει ο δήµος «µε σκ οπό την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθµιση της περιοχής, προς όφε λος των κατοίκων και της τουριστικής ανάπτυξης» ανέφερε ο βουλευτής. Όπως επεσήµανε σ την απάντησή του ο κ. Μεϊµα - ράκης, Το σ τρατόπεδο της Σχολής Μη χανικού, χρησιµο - ποιείται για δραστηριότητες και εκπαίδευση των Στ ε- λεχών και των Οπλιτών σε αντικείµενα ναρκοπολέµου, καταστροφών, έρ γων ε κστρατείας κ αι γ εφυροποιίας. «Τα αντικείµενα αυτά διδάσκονται, αναπτύσσονται και υλοποιούνται σ την συ γκεκριµένη έκτ αση κ αι αποτ ε- λούν τον κορµό των δραστηριοτήτων αντικειµένων του Μηχανικού Εκσ τρατείας» υπο γραµµίζει ο υπουρ - γός και προσθέτει ότι στο τµήµα αυτό του στρατοπέδου έχει σχ εδιασθεί ν α λε ιτουργήσει κ αι τ ο υπό ίδρυση Σχολείο Εξουδε τερώσεως Εκρηκτικών Μη χανισµών η Σχολή Μηχανικού Ξεκάθαρος ο υπουργός Άµυνας στην απάντησή του προς τον Π. Μπεγλίτη (EOD). Συνεπώς, ξε καθαρίζει ο υπουρ γός, πα ραχώρηση συνολικής ή µερικής από τ ην παραπάνω έκταση, «θα έχει ως συ νέπεια τ ην αδυ ναµία ε κτελέσεως των πα - ραπάνω αν τικειµένων ε κπαιδεύσεως, µε προ φανείς δυσµενείς επ ιπτώσεις σ την κατάρτιση των Στ ελεχών και Οπ λιτών. Επ ί π λέον, σχ εδιάζεται η δηµιουρ γία Αλληλεγγύης, η οποί α δηµο σιεύτηκε σ το Φ.Ε.Κ. 1580/ /τ.Β, π ιστοποιήθηκε ως Φορέας Πα ροχής Υ πηρεσιών Πρωτοβάθµιας Κοιν ωνικής Φρο ντίδας, ενισχύοντας έτσι το ρόλο και το έργο του. Παράλληλα η Βουλε υτής επ ισηµαίνει ότι όλα τ α προηγούµενα έτη και µέχρι τ ο έτος 2007 το ΕΥΘΥΜΙΟ ΚΕΝΤΡΟ επιδοτήθηκε αδιάλειπτα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε χρηµατικά ποσά ικανά να στηρίξουν το έργο του. Καταλήγοντας, ζητά από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δηµήτριο Αβραµόπουλο «να συ νεχιστεί η επ ιχορήγηση τ ου ΕΥΘΥΜΙΟ Υ ΚΕΝΤΡΟ Υ γι α το έτος 2008, κ αθώς κ αι για τ α επόµενα χρόνια, µε χρηµατικά ποσά αντίστοιχα των προηγούµενων ε τών», ώσ τε τ ο εν λόγ ω Κέντρο, όπως χαρακτηριστικά συµπληρώνει «να συ νεχίσει τ ο κ οινωνικό τ ου έρ γο προς τις ε υπαθείς οµάδες, τ ο οποίο επ ί σειρά ετών επιτελεί µε απόλυτ η επιτυχία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ενδεχόµενη διακοπή τ ης κρατικής επ ιχορήγησης θα οδηγήσει σε διακοπή της λειτουργίας του, γεγονός που θα έχ ει τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις όχι µόνο για το νοµό Κορινθίας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή». εγκαταστάσεων για τ ην κάλυψη αν αγκών των Στ ελεχών της Σχολής». Το διοικητήριο της νοµαρχίας Ο κ. Μπεγ λίτης ζήτησε από τ ον υπουργό να ενη- µερωθεί για το αν υπάρχει ευρύτερος σχεδιασµός του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την απόδο ση στους Δήµους του νοµού Κορινθίας εκτάσεων που ανήκουν στην ιδιοκτησία του. Σε αυτό τ ο σκ έλος τ ης ερώτ ησης, ο κ. Μεϊµα ράκης υπενθύµισε ότι το στρατόπεδο «Τζαναβάρα» (στην περιοχή τ ης Πο σειδωνίας) εντάχθηκε σ τους π ίνακες αποδεσµευοµένων σ τρατοπέδων προς αξιοποίηση από τ ην Υ πηρεσία Αξιοποίησης κ αι Με τεγκατάστασης Στρατοπέδων, στο πλαίσιο του Ν. 2745/99. Ηδη έκταση τµ. Αποδόθηκε για την δηµιουργία διοικητηρίου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας και έχει αρχίσει η ανέγερσή του. «Τέλος, όσον αφορά στην απόδοση εκτάσεων στους Δήµους του νοµού Κορινθίας, µετά τις αποδεσµεύσεις και πα ραχωρήσεις που έχου ν ήδη συ ντελεσθεί, γι α την κάλυψη των τοπικών αναγκών, επισηµαίνεται ότι έχουν µε ίνει σ την ιδιοκτ ησία τ ου ΥΠ.ΕΘ.Α. οι απα - ραίτητες για την κάλυψη των στρατιωτικών αναγκών» κατέληξε ο υπουργός. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΛΛΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ Τα λάθη του ΠΑΣΟΚ και η φθίνουσα πορεία Ο Γ. Παπανδρέου από το 2005 εγκαλούσε την κυβέρνηση για καθυστερήσεις στην υπόθεση της Ολυµπιακής Οµιλία σ τη Βουλή πρα γµατοποίησε ο Κώσ τας Κόλλιας, στο πλαίσιο της συζήτησης για το µέλλον των ερ γαζοµένων σ τις ε ταιρείες των Ολυµπ ιακών Αερογραµµών. Στην οµιλί α τ ου, ο κ. Κόλ λιας αν αφέρθηκε µε ταξύ άλλων σ τη φθίν ουσα πορε ία της εταιρίας από τη δεκαετία του 80, την οποία και απέδωσε στη δηµαγωγική πολιτική και ανορθολογική διαχείριση των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, µε υπερβολ ικές προσλήψεις, έλλειψη στρατηγικής, ανεξέλεγκτες δαπάνες. Κατ ηγόρησε τ ο ΠΑ - ΣΟΚ γιατί καλλιέργησε επί δεκαετίες µία νοσηρή σχ έση µε ταξύ κράτ ους κ αι Ολυ - µπιακής, οδηγώντας την εταιρία στη συστη- µατική απαξίωση κ αι τ ην ορισ τική διάλυση. Το αποτέλεσµα ήταν σήµερα η Ολυµπιακή να στοιχίζει στον ελληνικό λαό ένα εκατοµµύριο ευρώ κάθε µέρα. Ο κ. Κόλλιας αναφέρθηκε ακόµη στις τρεις απόπειρες εξυγείανσης της Ολυµπιακής από τις κυβερνήσεις τ ου ΠΑΣΟΚ, γι α τις οποίες δαπανήθηκ αν δισεκατοµµύρια ε υρώ από τ ο 1998 µέχρι τ ο 2003, και απέβησαν άκαρπες. Τόνισε ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών αυτών, οι αρµόδιοι Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ συζήτησαν την ιδιωτικοποίηση τ ης ε ταιρείας, κάτι που σήµερα δήθεν καταδικάζουν. Υπενθύµισε τ ην οµιλί α τ ου Γ ιώργου Παπανδρέου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2005, στην οποία εγκαλούσε την κυβέρν ηση γι α κ αθυστερήσεις σ την υπόθεση τ ης Ολυµπ ιακής. Είχ ε τότ ε επ ί λέξει παροτρύνει ο Πρόεδρος τ ου ΠΑΣΟΚ την κυβέρνηση «να συγκροτήσει σοβαρό σχέδιο ενεργειών, σε συνεννόηση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε στόχο να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η όποια διαδικασία ιδιωτικοποίησης».

9

10 10 αυτοδιοίκηση Πέµπτη 6 Νοεµβρίου 2008 Συµβολική κινητοποίηση στα διόδια του Ζευγολατιού Πνευµατικός: «Η Τ.Ε.Δ.Κ. για άλλη µία φορά βγήκε ενωµένη» της Πολυτίµης Κόλλια Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της Τ.Ε.Δ.Κ. τ ου νοµού Κορινθίας, την περασµένη Τ ετάρτη, απο φασίστηκε ν α γίνει κιν ητοποίηση, µέσα σ τις επόµε - νες ηµέρες, σ τα διόδια του τοπικού διαµερίσµατος Ζε υγολατιού, τ ου Δήµου Βόχας, που θα αφορά την ανάδειξη του παράνοµου της επιβολής αυτών των διοδίων, ιδιαίτερα τώρα που η αν ακατασκευή του δρόµου είναι σε εξέλιξη. Στη συνεδρίαση συζητήθηκ ε κ αι τ ο ζήτ ηµα σχετικά µε το κλείσιµο των δήµων, στις 20 Οκτωβρίου, όπου ορισµένοι παρέ- µειναν αν οιχτοί, µε ταξύ αυτών κ αι ο Δήµος Κορινθίων. Ο Δήµα ρχος Κορινθίων, Αλέξαν - δρος Πνε υµατικός, σε συ νέντευξη που έδωσε στην «Κ» δήλωσε ότι σ τη συνεδρίαση της Τ.Ε.Δ.Κ συζητήθηκε το θέµα των διοδίων που έχουν επιβληθεί στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πάτ ρας, όπου και απο φασίστηκε να γίνει µία συµβολική κινητοποίηση, στις επόµενες ηµέρες, στα διόδια του Ζευγολατιού που θα αφορά την ανάδειξη του παράνοµου της επιβολής αυτών των διοδίων, ιδι αίτερα τώρα που προχωρά η ανακατασκευή του δρόµου. Επίσης, ο κ. Πνευµατικός τόνισε ότι στη συνεδρίαση έγινε ένας απολογισµός των κινητοποιήσεων που έχουν γίνει το τελευταίο διάστηµα και του διεκδικητικού πλαισίου που υπάρχει τα τελευταία χρόνια και αφορά τους δήµους όλης της χώρας. Πρόσθεσε ότι όλο αυτό τ ο διάστηµα υπήρξαν αρκετές κινητοποιήσεις, υπάρχουν α ρκετές απο φάσεις οµόφ ω- νες, αλλά και µερικές κατά πλειοψηφία, µε τις οποίες η Τ.Ε.Δ.Κ., πολλές φορές σε συ νεργασία κ αι µε τ ην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. αναλαµβάνει α κόµη κ αι α γωνιστικές κινητοποιήσεις για να προωθηθούν τ α πάγια αιτήµατα των δήµων. «Έχουν γίνε ι, πολ λές φ ορές, λάθη και αυτό είναι φυσικό κατά τη διάρκεια αυτών των αγώνων. Σε καµία περίπτωση όµως, αυτ ά τα λάθη, δεν θα πρέπε ι να σ ταµατήσουν τ η συ νεργασία που υπάρχει σε επ ίπεδο Τ.Ε.Δ.Κ. Θα πρέ - πει µάλλον η ενότ ητα, όπως αυτή έχ ει αποτυπωθεί τ α τ ελευταία δύο χρόν ια, να συνεχιστεί», σηµείωσε ο Δήµαρχος, υπογραµµίζοντας ότι στο τέλος επιβεβαιώθηκε η Τ.Ε.Δ.Κ. και όλοι οι δήµαρχοι του ν οµού θα πρέπε ι να συ νεχίσουν τους α γώνες γι α τ ην ικ ανοποίηση των πάγιων αιτ ηµάτων που υπάρχου ν από πλευράς των δήµων. Πρόσθεσε επ ίσης, ότι θα πρέπε ι µε ενότ ητα ν α παλέψου ν γι α τ η λύση προβληµάτων που απασχολούν τ ους δήµους, γ ενικότερα προβλήµατ α, αλλά και ε ιδικότερα που αφ ορούν τ ο ν οµό Κορινθίας. «Η Τ.Ε.Δ.Κ. λοιπόν για άλλη µία φ ορά βγήκε ενωµένη από αυτή τ η διαδικασία που έ γινε τ ην περασµέν η Τετάρτη, τ ο µεσηµέρι, σ το Διοικητικό της Συµβούλιο». Άλλο θέµα συζήτησης ήταν αυτό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το πώς λε ι- τουργεί κ αι τι προβλήµατ α δηµιουργεί στους δήµους. Συζητήθηκε επίσης η παραχώρησης της σιδηροδροµικής γ ραµ- µής κ αι των σ ταθµών που υπάρχου ν στην παραλιακή ζώνη, που σήµερα δεν λειτουργούν ουσιαστικά και, όπως επεσήµανε ο κ. Πνε υµατικός, δε χρε ιάζονται στον ΟΣΕ, και ότι αυτοί θα πρέπει να παραχωρηθούν στους δήµους. Οι χώροι αυτ οί θα πρέπε ι να αξιο - ποιηθούν, τόν ισε, ε ίτε σε κ οινόχρηστους χώρους, είτε σε δρόµους, που θα «ανακουφίσουν» τ ην κυκ λοφορία των δήµων όλης τ ης πα ραλιακής Κορινθί - ας, από τ ους Αγ. Θε οδώρους έως κ αι το Δερβένι. Η δηµιουρ γία των δηµοτι - κών Λιµενικών Ταµείων ήταν ένα άλλο σηµαντικό θέµα συζήτ ησης, σ το οποίο δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα από τα µέλη του Δ.Σ. ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑχΩΡΑΣ Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη µείωση γραφειοκρατίας Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη µέσω του προγράµµατος portal παρουσιάστηκε στο δηµαρχείο Λουτρακίου Περαχώρας, την περασµένη Πέµπτη, παρουσία τ ου Δηµάρχου, Γ ιώργου Γκιώνη κ αι ε κ- προσώπων της εταιρείας ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε. που υλο - ποιεί το πρόγραµµα. Οι πολίτες, πλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά για την έκδοση πιστοποιητικών, την πλήρη ενηµέρωση δικαιολογητικών, καθώς και την υποβολή αιτηµάτων και παρατηρήσεων στο Δήµο. Μέσα από τ ο portal οι δηµότ ες θα έχουν τη δυνατότητα, µέσω αίτησης, η οποία θα υποβάλ λεται ηλεκτρονικά, να λαµβάνουν πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γά- µου κ αι θανάτ ου, π ιστοποιητικά εγγραφής σ τα µητ ρώα α ρρένων του δήµου, κ αθώς κ αι άλλα δηµό - σια έγγραφα. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να πληροφορούνται για τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για να υποβάλλουν µία αίτηση. Επιπλέον, η παροχή ασύρµατης πρόσβασης στο Internet θα ε ίναι δωρεάν σε όλη την παραλιακή ζώνη του Λουτρακίου, µε προοπτική επέκτασης και στον υπόλοιπο Δήµο. Ο κ. Γκιώνης επεσήµανε ότι µε τ ην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση τ ου πολίτ η επ ιδιώκονται τ ρεις πα ράγοντες: Πρώτος: προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών στους δηµότες, µε σεβασµό πάν τα στα προ σωπικά δεδοµένα τ ους. Δε ύτερος: ν α λε ιτουργεί ο Δήµος υπό συνθήκες νοµιµότητας, διαφάνειας, αντικειµενικότητας και αποτελεσµατικότητας. Τρίτος: απλούστευση των διοικητικών δι αδικασιών κ αι µε ίωση της γραφειοκρατίας. Επίσης, τόνισε ότι η επικοινωνία δηµότη και δήµου θα ε ίναι εφικτή, αλ λά και η παροχή του δικαιώµατος του δηµότη να ασκεί κριτική και έλεγχο στη δηµοτική αρχή. Ανακύκλωση και στο Λουτράκι Τη Δε υτέρα, σ το Δηµα ρχείο Λουτ ρακίου Περαχώρας έ γινε η πα ράδοση απορριµµατοφόρου οχ ήµατος αν ακυκλώσιµων υλικών από τ ην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.), πα ρουσία τ ου Δη - µάρχου Λουτ ρακίου Περαχώρας, Γιώργου Γ κιώνη. Το πρόγ ραµµα τ ης ανακύκλωσης τ ο οποίο θα εφα ρµοστεί σ το Δήµο έχ ει σ τόχο τ η µε ίωση των απορριµµάτων σε όγκο και κατ επέκταση την προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση. Η ε ταιρεία η οποία έχει αναλάβει την ανακύκλωση, έχ ει τ ην α ρµοδιότητα τ οποθέτησης µπλε κάδων, µέσω των οποίων θα συλ λέγονται τα ανακυκλώσιµα υλικά, όπως: γυαλί, πλαστικό, χαρτί και αλουµίνιο. Η ενηµέρωση των δηµοτών για την εφαρµογή του προ γράµµατος τ ης ανακύκλωσης θα γίνει µέσω διαφηµιστικής καµπάνιας. Π.Κ. ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αποκατάσταση 26 χωµατερών του Δήµου Σικυωνίων Την αποκ ατάσταση 26 Χ.Α.Δ.Α., σ το Δήµο Σικυ - ωνίων, αν ακοίνωσε, σε πρόσφατ η συ νέντευξη τ ου, ο Δήµα ρχος Σικυων ίων, Άγ γελος Τ σουλούφας, µε αφορµή κ αταγγελία τ ης οικ ολογικής οργάνωσης «ΟΙ - ΚΟΣΥΛΚΟ», γι α ανεξέ λεγκτη χωµατ ερή σε περιοχ ή του Ασωπού. Ο κ. Τ σουλούφας δήλωσε ότι µέ ληµα της δηµοτικής αρχής είναι η αποκατάσταση των χωµατερών, όχι µόνο στον Ασωπό, αλλά και άλλων 25 σε όλο το Δήµο Σικυωνίων. Ιδι αίτερα γι α τ η χωµατ ερή τ ου Ασωπού τόνισε ότι «εδώ κ αι πολλά χρόνια ορισµένοι ασυνείδητοι συµπολίτες µας ρυπαίν ουν, όχι µόν ο αυτή τ ην περιοχή, αλ λά κ αι άλ λους χώρους µε απορ ρίµµατα. Έχει γίνει προσπάθεια από το Δήµο να καθαρίσει την περιοχή, αλλά, επανειληµµένως, αυτή ξαναγεµίζει. Θα αντιµετωπίσουµε τ ο πρόβληµα, περιφράσ σοντας τ ο χώρο, ούτως ώστε να περιοριστεί η ρίψη απορ ριµµάτων σ αυτή την περιοχή. Ωστόσο, ο Δήµαρχος επεσήµανε ότι από τις 12 Σεπτεµβρίου η δηµοτική αρχή έχει καταθέσει προµελέτη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την αποκατάσταση 26 Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α.Δ.Α.), στο Δήµο Σικυων ίων. Μεταξύ αυτών συ - γκαταλέγεται και η χωµατερή του Ασωπού, η οποία θα αποκατασταθεί κ αι αυτή µε τά από δηµοπράτ ηση τ ης Περιφέρειας Πελοποννήσου. «Περιµένουµε την έγκρισή της προκειµένου να προχωρήσουµε στην οριστική µελέτη για να αποκαταστήσουµε αυτούς τους Χ.Α.Δ.Α.», κατέληξε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουλούφας. Π.Κ.

11 Πέµπτη 6 Νοεµβρίου 2008 αυτοδιοίκηση 11 Ξεσήκωσε τους καταστηματάρχες της Πολυτίµης Κόλλια η δήλωση Πνευματικού «Δεν αντέχει άλλα ψέµατα η δηµοτική αγορά» Ξεσήκωσε τ ους κ αταστηµατάρχες τ ης δηµοτικής α γοράς της Κορίνθου, η πρόσφατη συνέντευξη του Δηµάρχου Κο - ρινθίων, Αλέξανδρου Πνε υ- µατικού, µε τις δηλώσε ις που έκανε, τόσο για τις εκδηλώσεις που πρα γµατοποιήθηκαν, τ ον περασµένο µήν α, σ το αίθριο της δηµοτικής αγοράς, όσο και για τις θέσε ις του για τη δηµιουργία σύ γχρονης δηµοτικής αγοράς, µε τ ην κατάργηση της υπάρχουσας. Ο πρόεδρος τ ης Ασ τικής Εταιρείας τ ης δηµοτικής α γοράς Κορίνθου, κ. Δηµήτ ρης Σταµατόπουλος και καταστηµατάρχης τ ης δηµοτικής α γοράς επί τ ης οδού Περιάνδρου, µε αφορµή τ η συ νέντευξη τ ου κ. Πνευµατικού, µε έκ δηλη α γανάκτηση κ ατήγγειλε σ την «Κ», όσα είπε ο Δήµαρχος, ως ανακριβή και ψε υδή. Ιδι αίτερα, για τ α φθη νά εν οίκια των κ α- ταστηµαταρχών τ ης δηµοτικής αγοράς, της τάξης των 250 και 300 ευρώ, σε σχέση µε άλλους καταστηµατάρχες που σ την ίδια περιοχ ή κ αι σ τα ίδι α τ.µ. πληρώνουν ενοίκια έως ε υρώ. Αλλά κ αι τα π ι- στοποιητικά HACCP που ε ίναι απαραίτητο να έχου ν οι κ αταστηµατάρχες από το Ο κ. Στ αµατόπουλος δήλωσε ότι διατηρεί κατάστηµα, στη δηµοτική αγορά, µε τις νόµιµες διαδικασίες δηµοπράτησης, µε συµβόλαια, µε άδε ια από τ ην πολεοδοµία κ αι τ ην έ γκριση του Δ.Σ. τ ου Δήµου Κορινθί - ων τ ο Μάλ ιστα, όπως δήλωσε, ο ίδιος ο κ. Πνε υ- µατικός, τότ ε, ε ίχε υπο γράψει την απόφαση, όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Τ α κ ατάστηµά του ε ίναι 35 τ.µ., µε εν οίκιο για τ ο 2008, τ ου πο σού των 834 ευρώ, ενώ η ε ισφορά του στο Δήµο είναι 15%, όπως και όλων των κ αταστηµαταρχών της δηµοτικής α γοράς. Το κ α- τάστηµά του, όπως δήλωσε τ ο έχει από το 2000 και η σύµβασή του λήγει το «Ότ αν ήτ αν σ την αν τιπολίτευση ο κ. Πνε υµατικός γιατί δεν φών αζε να γίνε ι αύ - ξηση των εν οικίων, αλλά φ ω- νάζει τώρα που είναι δήµαρχος; Τόσα χρόνια που ήταν; για να ενδιαφερθεί γι α τ ο κ αλό τ ης πόλης και να υπερασπιστεί και µας τ ους επαγγελµατίες; Γ ιατί; Εύλογα αν αρωτιόµαστε όλοι εµείς οι επαγγελµατίες. Γ ιατί τα κάνει αυτά τη συγκεκριµένη στιγµή;», ρώτησε µε ευθιξία ο καταστηµατάρχης. Όσον αφορά τα ενοίκια των καταστηµάτων τ ης ίδι ας περι - οχής και επ ί τ ης Περιάνδρου, ο κ. Στ αµατόπουλος έδε ιξε τ α δύο απέναντι µαγαζιά, τα οποία είναι αν οίκιαστα κ αι έθεσε τ ο ερώτηµα, «Μήπως αυτ ά ε ίχαν υψηλό ενοίκιο και έφτασαν στο τέλος να τα κλείσουν;». Εάν αυξηθούν τ α εν οίκια θα έχ ει ως φυσικό επακόλουθο κ αι τ ην αύξηση τ ης τιµής των προϊό - ντων, συµπέρανε ο καταστηµατάρχης. Όσο γι α τ α π ιστοποιητικά HACCP, ο κ. Στ αµατόπουλος δήλωσε ότι αυτ ά δεν έχου ν ζητηθεί ποτέ από τις α ρµόδιες υπηρεσίες, «Εξάλ λου, µπορε ί να µας πε ι ο κ. Πνε υµατικός, ποιο κ ατάστηµα τ ροφίµων, στις οδούς Κύπρου κ αι Περι - άνδρου, έχ ει αυτό τ ο π ιστοποιητικό; Μπορε ί ν α µου τ ο δείξει; Να σ ταµατήσει ν α λέε ι ανακρίβειες κ αι ν α µας χα ρακτηρίζει πα ράνοµους. Αρκ ετά πια! Δεν αν τέχει άλλα ψέµατα η δηµοτική αγορά. Δεν θέ λου- µε άλλη δυσφήµιση!», κατέληξε χαρακτηριστικά ο κ. Στ αµατόπουλος. Γιώργος Τσαγκλής, καταστηµατάρχης ουζερί: «Οι δηµοτικές αγορές δικαιούνται να έχουν φθηνό ενοίκιο» Ο κ. Γιώργος Τσαγκλής διατηρεί ουζερί στη δηµοτική αγορά, επί της οδού Περιάνδρου, το ενοίκιο που κ αταβάλει, µη - νιαίως, ε ίναι 722 ε υρώ. Ο κ. Τσαγκλής, σε κοινή συνέντευξη µε τον κ. Σταµατόπουλο, δήλωσε ότι ο ίδιος δεν έχ ει απαίτηση από τ ον κ. Πνε υµατικό να έχει γνώση του θέµατος, για το λόγο ότι δεν έχ ει κατέβει ποτέ στην αγορά. Με αποτέλεσµα να Ενδελεχή έλεγχο στα φορτία των πλοίων ζητά ο Δήμαρχος Αίτηµα στον Παπαληγούρα για δηµιουργία Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Έλεγχο ζήτ ησε ο Δήµαρχος Κορινθίων, Αλέξανδρος Πνευµατικός, σε έκτ ακτη συνέντευξη που έδωσε τ ην περασµένη Παρασκευή, από κλιµάκιο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας και από το Υπουργείο Οικονοµικών, στα επικίνδυνα φορτία των πλοίων που µεταφέρονται στο λιµάνι της Κορίνθου, αλλά και σ αυτά που φεύγουν, µε την παράνοµη µεταφορά λαθροµεταναστών. Ο κ. Πνευµατικός ζήτησε από τις υπηρεσίες τ ης Ν.Α. ν α κάνει εντατικούς ελέγχους, όσον αφορά το µεταφορικό έργο, να ελέγχουν δηλαδή τ ην καταλληλότητα των οχηµάτων και τη νοµιµότητα της µεταφοράς, λόγω των προβληµάτων που έχουν δηµιουργήσει στην πόλη της Κορίνθου, τ α επικίνδυνα φορτία των π λοίων. Τα οποία έχουν δηµιουργήσει ζηµιές σε τµήµα τ ου οδικού δικτύου της Αποστόλου Παύλου και Πατρών. Ζηµιές τις οποίες δηµιουργεί η λειτουργία του λιµανιού µε τη σηµερινή της µορφή. Μάλιστα, ο Δήµα ρχος επεσήµανε ότι τόσο η δηµοτική αρχή, όσο κ αι οι δηµότ ες θα επ ιβαρυνθούν οικ ονοµικά, για τη συντήρηση του προαναφεροµένου οδικού τµήµατος, αφού από τον Ιανουάριο του 2009 θα εκχωρηθεί η συντήρηση των οδικών δικτύων στους δήµους. Προσθέτοντας ότι το οικονοµικό όφελος του Δήµου από τ ο λιµάνι είναι πάρα πολύ µικρό, σε σχέση µε άλλους δήµους, οι οποίοι εισπράττουν τεράστια χρηµατικά από τα λιµάνια τους. Ποσά τα οποία δαπανούν για τη συντήρηση των οδικών τους δικτύων. Ωστόσο, ο Δήµαρχος έκανε λόγο για τη µετακίνηση επικίνδυνων φορτίων, όπως αυτ ά περιγράφονται στη συµφωνία ADL, περί επ ικίνδυνων υλ ικών, µε ταφορές οι οποίες είναι ειδικές και χρειάζονται ειδικές άδειες. Επίσης, τόνισε ότι πρέπει να υπάρχουν αποφάσεις που ν α χαρακτηρίζουν ένα λιµάνι, ως λ ιµάνι, το οποίο να µπορεί να κάνει τέτοιες φορτοεκφορτώσεις, που δεν είναι βεβαίως, στην προκειµένη περίπτωση, το λιµάνι της Κορίνθου. Όσον αφ ορά τ ην πα ράνοµη µε ταφορά λαθροµε ταναστών, για την οποία δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα από τον κ. Πνευµατικό και σε άλλη συνέντευξη, τόνισε ότι καθηµερινά φεύγουν από το λιµάνι της Κορίνθου δεκάδες λαθροµετανάστες µε προορισµό τ ην Ιταλία, καθώς και για άλλες χώρες, µην έχει αντιληφθεί την εµπορικότητα τ ης α γοράς, η οποί α έχει πάρε ι τ ην κ ατιούσα κ αι µάλιστα, ότ αν τ η δυσφηµε ί ο ίδιος ο Δήµα ρχος, ο πρώτ ος πολίτης. Η α γορά, τόν ισε, περνά κρίση, εν α γνοία τ ου Δηµάρ - χου, ο οποίος από τότ ε που εκλέχτηκε δεν έχ ει πατήσε ι το πόδι του σ την αγορά. Όλες οι δηµοτικές αγορές της Ελλάδας, συµπλήρωσε ο κ. Τ σαγκλής, έχουν το πλεονέκτηµα να πουλάνε φθη νότερα προϊόν τα, από άλλα κ αταστήµατα, γι α τ ο λόγο ότι ως δηµοτικ ές αγορές δικαιούνται ν α έχου ν φθη νό ενοίκιο. «Εγώ δεν το βλέπω λογικό, γιατί εάν αυξηθούν τ α ενοίκια, όπως θέ λει ο κ. Πνε υµατικός, την αύξηση θα τ ην π ληρώσει το καταναλωτικό κοινό, µε τ ην αύξηση των τιµών µας. Εάν φθάσει τ ο εν οίκιο όσο λέε ι ο Δήµαρχος στα µε ευρώ, θα κ αταντήσουµε ν α κλείσουµε σαν τα απέναντί µας µαγαζιά. Και πόσο µάλ λον άλλοι καταστηµατάρχες, εκτός δη- µοτικής αγοράς, οι οποίοι πα - ραπονούνται, ότι δεν µπορούν πληρώνουν εν οίκιο ευρώ το µήνα. Αλλά καλύτερα να κοιτάξει άλλα µαγαζιά, όπου δόθηκαν άδειες χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσε ις», κατέληξε ο κ. Τσαγκλής. χωρίς να γίνονται αυστηροί έλεγχοι από τις α ρµόδιες λιµενικές αρχές. Δηµιουργία Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ο κ. Πνε υµατικός γ νωστοποίησε τ ο αίτ ηµά τ ου, σ τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλί ας, Αν αστάση Παπαλη γούρα, για τη διάλυση του Νοµαρχιακού Λιµενικού Ταµείου και τη δηµιουργία Δηµοτικ ού Λιµενικού Τ αµείου. Προ σθέτοντας ότι αυτό ήταν αίτηµα επτά χρόνων, όχι µόνο του Δήµου Κορινθίων, κ αθώς κ αι άλλων τ ριών δήµων, όπως τ ου Λου - τρακίου Περαχώρας, Βόχας κ αι Σικυωνίων. Ο Δήµαρχος Σηµείωσε ότι η δηµιουρ γία Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου στην Κόρινθο θα φέρε ι µία άλλου είδους ανάπτυξη σ το λι- µάνι της, η οποία θα συντελέσει στην αναβάθµιση του µε την αύξηση επιβατών και τουριστών. Αφού, βεβαία, συνεχιστεί και η υπάρχουσα δραστηριότητα των τοπικών βιοµηχανιών, σχετικά µε τις εισαγωγές και εξαγωγές πρώτων υλών. Π.Κ.

12 12 κορινθία Πέµπτη 6 Νοεµβρίου 2008 Στο Τερματισμό το 12ο Ράλλυ Κορίνθου Στην 4η θέση το πλήρωµα της ΑΛΑ Κορινθίας Οικονόµου Γκουργιώτης 1. ΚΙΑΤΟ διώροφη µονοκατοικία 270τµ, άριστη κατάσταση, 5 υ/δ, 3 µπάνια, τζάκι, οικόπεδο 620τµ, φανταστική θέα Κορινθιακού, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, νεόδµητη µεζονέτα 140τµ, 3 υ/δ, 2 κουζίνες, 3 µπάνια, πάρκιν, 200τµ οικόπεδο, 150µ από θάλασσα, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΝΕΡΑΝΤΖΑ, νεόδµητη µεζονέτα 160τµ, ανεξάρτητη, οικόπεδο 220τµ, 2 υ/δ + στούντιο, 2 µπάνια, τζάκι, 120µ από θάλασσα, θέα, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΒΡΑΧΑΤΙ, διαµπερής µεζονέτα 103τµ, 3 υ/δ, κουζίνα-πάσο, κλιµατισµός, αποθήκη, µεγάλες βεράντες, πάρκιν, θέα, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΒΡΑΧΑΤΙ, ανεξάρτητη, νεόδµητη µεζονέτα 143τµ, 2 υ/δ, 2 µπάνια + wc, 48τµ ηµιυπόγειο, µπόϊλερ, τζάκι, bbq, πάρκιν, 125τµ κήπος, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΙΣΘΜΙΑ-ΓΑΛΟΤΑ, νεόδµητη µεζονέτα 153τµ, πολυτελής, 3 υ/δ, κουζίνα πλήρως εξοπλισµένη, υδροµασάζ, πισίνα, θερµοστάτης και συναγερµός ανά όροφο, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, άνετη γκαρσονιέρα 35τµ, 2ου ορόφου, µεγάλη βεράντα, θέα κήπος, πλησίον κέντρου, 60µ από παραλία, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, διαµπερές διαµέρισµα 48τµ, 1 υ/δ, πλησίον κέντρου, 150µ από παραλία, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ανεξάρτητη, διαµπερής µεζονέτα 115τµ, σε 1 στρέµµα οικόπεδο, 2 υ/δ, 2 µπάνια, τζάκι, περιµετρικές βεράντες, ευρώ. ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ : / www. Aspis-RealEstate. gr Κωδικός :ΚΡ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, νεόδµητη µεζονέτα 130τµ, 4 υ/δ, 3 µπάνια, τζάκι, βεράντες, οικόπεδο 170τµ, θέα, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, αυτόνοµη µεζονέτα 166τµ, 2 υ/δ, 2 κουζίνες, 3 µπάνια, τζάκι, βεράντες, αποθήκη, πάρκιν, 220τµ οικόπεδο, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΜΕΛΙΣΣΙ, νεόδµητη, αυτόνοµη µεζονέτα 117, 5τµ, ελεύθερο οικόπεδο 120τµ, 3 υ/δ, 2 µπάνια, τζάκι, µεγάλη βεράντα, 70µ από θάλασσα, θέα, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΑΛΜΥΡΗ, µονοκατοικία 130τµ, σε 300τµ οικόπεδο, 2 υ/δ, ανεξάρτητη γκαρσονιέρα, µεγάλες βεράντες, τζάκι, 200µ από παραλία, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΚΑΤΩ ΙΜΗΝΙΟ, νεόδµητα, διαµπερή διαµερίσµατα 70-95τµ, 2-3 υ/δ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, θέα, 200µ από θάλασσα, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΙΜΗΝΙΟ, νεόδµητη, ανεξάρτητη µεζόνετα 134, 5τµ, οικόπεδο 100τµ, 3 υ/δ, τζάκι, αυλή, πάρκιν, 150µ από θάλασσα, θέα, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΛΟΥΤΡΟ, οικόπεδο 2360τµ, εκτός σχεδίου, χτίζει 210τµ, θέα θάλασσα, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΚΟΚΚΩΝΙ, οικόπεδο 1415, 5τµ, εντός σχεδίου, χτίζει 400τµ, 2 προσόψεις σε δηµοτικούς ασφάλτινους δρόµους, θέα, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ-ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ, 2 οικόπεδα 620τµ, διαµπερή µε θέα Κορινθιακού, δίπλα στον καινούργιο σταθµό του Ζευγολατιού, πωλούνται ευρώ έκαστο. Κωδικός :ΚΡ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, οικόπεδο γωνιακό 400τµ, πλησίον σχολείων, εντός σχεδίου, Σ 0, 4, διαστάσεις 17, 50*24, ευρώ. Κωδικός :ΚΡ ΖΗΤΕΙΤΑΙ στο δρόµο που οδηγεί από Κόρινθο στην Αρχαία Κόρινθο και συγκεκριµένα στο τµήµα από διασταύρωση σωληνουργίας µέχρι αερογέφυρα νέας εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών(περιοχή Κρητικά), ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ εως 2 στρέµµατα για ενοικίαση από πελάτες του καταστή- µατός µας. Ακόµα ένα επιτυχηµένο ράλ λυ Κο - ρίνθου πέρασε στην ιστορία τον ελληνικών αγώνων το προηγούµενο Σαββατοκύριακο.Το 12ο Οpel Δρόµων Ρ άλλυ Κορίνθου που διορ γανώθηκε από τ ην Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκίνητου Κορινθίας και ήταν ο προτελευταίος γύρος του 44ου Πρωταθλήµατος Ράλλυ. Από τα 59 πληρώµατα που πήραν εκκίνηση τα 31 κατάφεραν τα τερµατίσουν µετά από 10 ειδικές διαδροµές και 99.1 αγωνιστικά χιλιόµετρα. Ο κόσµος βρέθηκ ε στις ειδικές διαδροµές και στο παραλληλοδόµιο αν και ταλαιπωρήθηκε από τ ην σκόν η, χ ειροκρότησε και ευχαριστήθηκε τα περάσµατα των οδηγών. Νικητές οι Άρης Βωβός ΕΛ-ΕΜ (Μιtsubishi Evo IX) οποίοι σηµείωσαν την 3η τους φετινή νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ράλλυ συνδυάζοντας την µε την κατάκτηση του κυπέλλου χώµατος για το Στη δεύτερη θέση µετά από έναν εξαιρετικό αγώνα οι Πίτσος Κα ραπαπάζης Μιtsubishi Evo IX, οι οποίοι µε ίωσαν τη διαφορά τους από τ ον Πάνο Χατζη - τσοπάνη σ τη βαθµολογία τ ου Πρωταθλήµατος. Τρίτη θέση σ τη γενική κατάταξη του αγώνα γι α τ ους Νασούλα - Πατ ρικούση Μιtsubishi Evo IX, µε τ ον οδη γό να υπερνικά και το σωµατικό πόν ο στη µέση από προη γούµενο τ ραυµατισµό του. Στην 4η θέση µε τά από εξαιρε τική επίδοση το πλήρωµα της ΑΛΑΚορινθίας Οικονόµου Γκουργιώτης (Citroen C2), οι οποίοι εξασφάλ ισαν τ ον τίτλο σ την F3, στην Α/6 και στην F2 Χώµατος! Στην 5η θέση οι Χατζητσοπάν ης Ανδρικόπουλος Μιtsubishi Evo IX µετά από αρκετά προβλήµατα που ξεπεράστηκαν στη διάρκεια του πρώτου loop του αγώνα και τέλος η 6η θέση για τους Μίχο Χειράκη Μιtsubishi Evo IX. Οι διαδροµές Την Πέµπτη 30/10/2008 συνεδρίασε για πρώτη φ ορά το νέο Δ.Σ. τ ου συλλόγου Εκ παιδευτικών Πρωτοβάθ- µιας Εκπαίδευσης, που προέκυψε από τις α ρχαιρεσίες τ ης πρόσφατ ης Γ ενικής Συνέλευσης. O καταµερισµός των αξιωµάτων τ ου νέου Δ.Σ έ γινε µέσα σε κ λίµα συ ναίνεσης κ αι ψηφίσ τηκε οµόφωνα απ όλα τα µέλη και των δυο παρατάξεων που απα ρτίζουν τ ο Δ.Σ του Συλλόγου µας. Το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής: Ζιά κας Ευά γγελος (πρόεδρος), Δηµητρίου Νικόλαος (αν τιπρόεδρος), Στην F3 δε ύτεροι τ ερµάτισαν οι Ψυλλος-Κόντος( Citroen C2) που επέ - στρεψαν δυναµικά, και τρίτοι οι Λευκαδίτης Ακρατος Peugeot 206. Tην 2η κ αι 3η θέση σ την Α/6 κ α- τέκτησαν οι Ξουρί ας (Citroen C2) κ αι Ζούνης (MG) αντίστοιχα. Στην Α5 οι Αρ γυρίου - Λάσκ ος, µε Toyota Starlet κατέκτησαν τη νίκη σκαρφαλώνοντας µέχρι την 11η θέση της γενικής κατάταξης κάνοντας εντυπωσιακά περάσµατα και χρόν ους. Δε ύτεροι οι Κοτσίκης Φούκης (VW Polo) που έκαναν εξωτ ερικό αγώνα κ αι τρίτοι Arma- Armaki (Nissan Micra). Ταχύτεροι στην κατηγορία Ε τ ο πλήρωµα τ ης ΑΛΑΚορινθί ας, Έν τυ Δρι - τσόπουλος Θανάσης Τ σιούκας µε τ ο Renault Clio Williams τους ακλούθησαν οι Σωτήρης Μού γιος Τ όγιας Τ άσος (Toyota Corolla) και πίσω τους οι Ροινιώτης-Γιαννόπουλος (Ford Escort). Στα τετρακίνητα Στα 4χ4 ν ικητής αναδείχτηκε ο Ορ - φανός Ιγνάτιος και 2οs µε έναν <<επεισοδιακό>> τ ερµατισµό,αφ ού έκ ανε την Ε.Δ. Χιλοµόδι κ αι έφτ ασε έως τ ον τερµατισµό µόν ο µε τ ην 1η σχ έση σ το κιβώτιο του Terios,ο Γιάννης Χεκιµιάν. Σηµαντικότερες εγκ αταλείψεις τ ης ηµέ - ρας, αυτή των Νιώρα-Μοσχόπουλου από έξοδο κ αι ενώ διε κδικούσαν τ η δεύτερη θέση της γενικής, αλλά και του Κύρκου Jr.-Ανδρι ανόπουλου, οι οποί - οι έκαναν εξαιρετικούς χρόνους, µέχρι τη σ τιγµή που αν αγκάστηκαν µε τά από µία ποινή χρόν ου ν α εγκ αταλείψουν. Επίσης, το ίδιο ισχύει και για τους Γκάλλο-Τριανταφύλλου, οι οποίοι µέχρι τ ην προτελευταία ειδική ήταν στην 3η θέση της F3, αλ λά αναγκάστηκαν να εγκ αταλείψουν από έξοδο. Στην τελετή απονοµής των επάθλων τα κύπελλο στους νικητές έδωσαν ο δή- µαρχος Κορινθίων A λέξανδρος Πνε υ- µατικός, ο Δήµα ρχος Σα ρωνικού Σω - κράτης Τόγιας, ο Διοικητής της Τροχαίας Κορίνθου Κος Κολαιτ ης,ο Λιµενάρχ ης Κος Σπανός κ.α. Η ΑΛΑΚορινθίας τίµησε τον Χορηγό του αγώνα Opel Δρόµων Κορινθος ΑΕ κ ον Βασίλη Ψυλλα, τ ους Δηµάρχους και όλους τ ους χορηγούς - υποστηρικτές του αγώνα. Νέο Δ.Σ. στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μαρδίκης Θεόδωρος (γ εν. γραµµατέας), Μαυραγάνη Ελέν η (ειδ. Γραµµατέας), Σιφακάκης Χρόνης (ταµίας) και µέλη Πάνος Γεώργιος, Κουίνη Γεωργία. «Ζητάµε όµως κ αι τ η συ νεργασία κ αι συµπαράστασή σας στο δύσκολο έργο που αναλαµβάνουµε και περιµένουµε τις προτάσεις και την κριτική σας ώστε όλοι µαζί ν α φέρουµε τ ην κ ορινθιακή κ οινωνία κ οντά σ τα ζητήµατα που απασχολούν τ ην ε κπαίδευση κ αι τ ον κλάδο µας» αναφέρει το προεδρείο του συλλόγου σε ανακοίνωσή του.

13 Πέµπτη 6 Νοεµβρίου 2008 ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ - ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Επένδυση σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στους Αγίους εοδώρους Σε φάση υλοποίησης μπαίνει η κατασκευή νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο, στις εγκαταστάσεις της Μότορ Οϊλ στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, με την οριστικοποίηση της συμφωνίας μεταξύ της πετρελαϊκής εταιρείας και του ομίλου Μυτιληναίου. Οι δύο όμιλοι ανακοίνωσαν την υπογραφή συμφωνίας, βάσει της οποίας ο όμιλος Μυτιληναίου, με την εισφορά 59,5 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, θα εισέλθει με 65% στην εταιρεία Κόρινθος Power A.E η οποία μέχρι στιγμής ελέγχεται κατά 100% από τον όμιλο Βαρδινογιάννη. Η συμφωνία (Joint Venture Agreement) αφορά την από κοινού κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδος συνδυασμένου κύκλου ισχύος 395,9MW στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων. Με την οριστικοποίηση της συμφωνίας, ο όμιλος Μυτιληναίου απευθείας, είτε μέσω της Εndesa Eλλάς, καθίσταται ο υπ άριθμόν 2 παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας μετά τη ΔΕΗ στην Ελλάδα. Ειδικότερα, λειτουργεί τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στον Αγιο Νικόλαο Βοιωτίας ισχύος 330 μεγαβάτ, ενώ στην ίδια περιοχή κατασκευάζεται και δεύτερη μονάδα, ισχύος περίπου 400 μεγαβάτ. Επίσης στο αρχικό στάδιο κατασκευής Βελτιωμένα αποτελέσματα στο τρίτο τρίμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο του 2008 αναμένει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Σωληνουργεία Κορίνθου λόγω της ραγδαίας μείωσης της τιμής του χάλυβα, του κόστους των ναύλων και της ενίσχυσης του δολαρίου έναντι του ευρώ. Η μείωση της τιμής του χάλυβα σε συνδυασμό με τη μείωση των ναύλων επίσπευσε την ανάθεση κάποιων έργων, στην εταιρεία, κυρίως στη Μ. Ανατολή και τη Β. Αφρική. Έτσι, η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει συμφωνίες για παραγγελίες που καλύπτουν το σύνολο της παραγωγικής δυναμικότητας των βρίσκεται τρίτη μονάδα στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου. Μετά τη συμφωνία με τη Μότορ Οϊλ, ο ενεργειακός όμιλος θα ελέγχει χαρτοφυλάκιο με ισχύ περίπου μεγαβάτ, και με τη λειτουργία όλων των μονάδων, θα απορροφά ετησίως μεταξύ 1,5 και 2 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου. Τι προβλέπεται Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία Μυτιληναίου - Μότορ Οϊλ αυτή θα υλοποιηθεί με την απόκτηση, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, από τη Μυτιληναίος Α.Ε. ποσοστού 65% στην Κόρινθος Power A.E., η οποία κατέχει τις σχετικές με τη μονάδα άδειες, ενώ η Μotor Oil Α.Ε. θα παραμείνει μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό 35%. Το ποσό της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα ανέλθει σε 59,5 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί εξολοκλήρου από τη Μυτιληναίος. Με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, το ποσοστό συμμετοχής της Μυτιληναίος στην Κόρινθος Power θα καταλήξει στην εταιρεία Endesa Ελλάς, στην οποία ο όμιλος Μυτιληναίου και η ισπανική Endesa συμμετέχουν με ποσοστά Motor Oil: Στις 11/11 τα αποτελέσµατα 9µήνου Στις 11/11, ημέρα Τρίτη, θα δημοσιευτούν στον τύπο τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου της Motor Oil. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για τις 17:30 τοπική ώρα. Επιπρόσθετα έχει προγραμματιστεί εταιρική παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου Διευκρινίζεται ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου θα είναι διαθέσιμες στην εταιρική ιστοσελίδα της εταιρείας (Ενημέρωση Επενδυτών/Οικονομικά Στοιχεία/Τριμηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου μονάδων της για ολόκληρο το 2009, γεγονός που έχει σαν ααποτέλεσμα την αυξητική πορεία των μεγεθών της κατά την επόμενη χρήση. Ο αμείωτος ρυθμός της ζήτησης για το 2009 που αποτελεί «χρονιά γρίφο» για την πορεία των εργασιών των περισσότερων επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την πτωτική πορεία της τιμής της πρώτης ύλης δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες όχι μόνο για τις H κατασκευή της νέας μονάδος συνδυασμένου κύκλου στις εγκαταστάσεις της Μότορ Οϊλ, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία, θα έχει ξεκινήσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2009 με γενικό εργολάβο τη ΜΕΤΚΑ, θυγατρική της Μυτιληναίος Α.Ε. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου προβλέπει την ολοκλήρωση της κατασκευής της μονάδος σε 30 μήνες, δηλαδή μέχρι τον Απρίλιο του Η συνολική επένδυση θα ανέλθει στο ποσό των 285 εκατομμυρίων ευρώ. Σημειωτέον ότι με την ανάληψη και του έργου αυτού η Μέτκα θα έχει υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό που θα φτάνει ή και θα ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ, θα είναι δε η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία του τομέα ενέργειας. Επιτροπή Ανταγωνισμού Σημειώνεται ότι η συμφωνία των δύο ομίλων τελεί υπό την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώ ο δρόμος για την οριστικοποίηση της συνεργασίας Motor Oil και Endesa Ηellas άνοιξε μετά την ολοκλήρωση προ ολίγων εβδομάδων των τυπικών διαδικασιών για την απόκτηση από τον όμιλο Βαρδινογιάννη των μετοχών που κατείχε η Iberdrola στην Κόρινθος Power. Ευνοûκή κρίση για τη Σωληνουργεία Κορίνθου Interfish: Αγορά μετοχών από Σελόντα Σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών της Interfish, συνολικής αξίας 5.692,2 ευρώ, προέβη στις 27/10 η Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ, βασικός μέτοχος της εταιρείας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Στο μεταξύ, το ενδεχόμενο να υποβάλλουν πρόταση προς την εταιρεία Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαι, τους μετόχους της, τις τράπεζες και τους λοιπούς πιστωτές οι εταιρείες Δίας, Νηρεύς και Σελόντα, αναφέρεται σε ανακοίνωση της η διοίκηση της ΕΛΙΧΘ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αιτήσεως υπαγωγής της στις διατάξεις του άρθρου 99 Ν. 3588/2007 στις 29 Οκτωβρίου 2008, η ΕΛΙΧΘ πραγματοποίησε συνάντηση με τις πιστώτριες τράπεζες και με τους μεγαλύτερους εκ των πιστωτών. Στην συνάντηση αυτήν συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταιρειών «Δίας Α.Ε.», «Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.» και «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.», οι οποίοι -όπως αναφέρεται- με την προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης του ελέγχου των στοιχείων της εταιρείας, θα υποβάλουν πρόταση προς την εταιρεία και τους μετόχους της, προς τις Τράπεζες και τους λοιπούς πιστωτές. πωλήσεις της εταιρείας αλλά και για τα περιθώρια κέρδους της. Η πτώση της τιμής του χάλυβα, μειώνει το παραγωγικό κόστος της εταιρείας αλλά και τις ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης για την εξασφάλιση της πρώτης ύλης. Η Σωληνουργεία Κορίνθου συνεργάζεται σταθερά με τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης αγωγών και διανομής ενέργειας σε όλο τον κόσμο και διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με μεγάλους ενεργειακούς και κατασκευαστικούς ομίλους παγκοσμίως, μέσω της προσφοράς υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων λύσεων. Οι συμφωνίες που έχει συνάψει για τις παραγγελίες του 2009 χαρακτηρίζονται από γεωγραφική διασπορά σε Β. Αμερική, Ευρώπη, Αφρική/ Μ. Ανατολή και αποδεικνύουν την ανταγωνιστική της θέση στη διεθνή αγορά ενέργειας.

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα»

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Πατάει γερά ο Σαμαράς, υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Παρά την εμφανή οικονομική δυσπραγία και την προφανή δυσκολία της πλειονότητας των πολιτών να εκπληρώσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω

ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω ένα καλύτερο µέλλον Δικαιούµαι µία παιδεία, εφόδιο ζωής Ψάχνω για δουλειά µε βάση το βιογραφικό µου και όχι τις γνωριµίες Επιθυµώ ευκαιρίες, στήριξη και υγιή ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6. Ιβήριδος 9, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54351, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310903721 www.loutropoleis.com, anestis_anastasiadis@yahoo.gr, anestis9@hol.gr, axmetalo@otenet.gr Προς το δήμο Αλμωπίας και μέσα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή.

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή. Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γ. Βασιλείου στην ανοικτή σύσκεψη-παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου 25-5-2015 Σας καλωσορίζουμε σε μια ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ«ΔΑΦΝΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ«ΔΑΦΝΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ«ΔΑΦΝΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Ανοίγοντας το Δρόμο για τη Συμμετοχή των Τοπικών Αρχών στιςεταιρείεςενέργειας: Σύμφωναμετοννόμο3852/2010 οιδήμοιδενεπιτρέπεταινα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι. πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος; Ένας φωτισµένος δικτάτορας; Καθεµία από αυτές

Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι. πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος; Ένας φωτισµένος δικτάτορας; Καθεµία από αυτές Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος; Ένας φωτισµένος δικτάτορας; Καθεµία από αυτές τις λύσεις εµφανίζει την ίδια αδυναµία µε τις υπόλοιπες. Οπότε τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=32620948

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=32620948 Page 6 of 11 Eντελώς διαφορετική εικόνα για την οικονομική κατάσταση του συγχωριανού τους βουλευτή Γιάννη Ανδριανού, στενού συνεργάτη ως πρόσφατα του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, είχαν μέχρι προχθές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ελευθερολακώνων Γύθειο, Τ.Κ. 23200 Πληροφορίες : Κολλιάκου Μπέττυ Τηλ.: 2733360303 Fax. :

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!!

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!! 1 ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΚΑΝ ΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΕΛΛΗΝΑ ΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΣΥ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4.

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος 18-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 7637 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νέστορος Ταχ. Κωδ. : 240 01 Τηλ.: 27233 60233 FAX: 27230 28279 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Κωστής Χατζηδάκης. Δίνει μάχες, κάνει έργο Β ΑΘΗΝΩΝ

Κωστής Χατζηδάκης. Δίνει μάχες, κάνει έργο Β ΑΘΗΝΩΝ Δίνει μάχες, κάνει έργο Β ΑΘΗΝΩΝ Να κερδίσουμε τη μάχη! Βρισκόμαστε στο παρά πέντε της δικαίωσης των θυσιών των Ελλήνων, αλλά ταυτόχρονα και στο παρά πέντε μιας μεγάλης περιπέτειας. Με σκληρές προσπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

Ενοικιάσεις Αγορές Πωλήσεις Εκτιμήσεις Ακινήτων Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων Εμπειρογνωμοσύνες. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τηλ.: +30 (2271) 02 51 37

Ενοικιάσεις Αγορές Πωλήσεις Εκτιμήσεις Ακινήτων Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων Εμπειρογνωμοσύνες. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τηλ.: +30 (2271) 02 51 37 Κοντά σας από το 1978 Ενοικιάσεις Αγορές Πωλήσεις Εκτιμήσεις Ακινήτων Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων Εμπειρογνωμοσύνες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τηλ.: +30 (2271) 02 51 37 Κινητό: +30 (6932) 75 66 57 +30 (6945) 34

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές εκλογές 1996

Βουλευτικές εκλογές 1996 Βουλευτικές εκλογές 1996 Στην ενεργό πολιτική μπήκε την Άνοιξη του 1996. Ήταν τότε που συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού, ως κατ επιλογήν ( αριστίνδην ) υποψήφιος. Οι εκλογές εκείνες,

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Οι τάσεις στην αγορά ακινήτων

Οι τάσεις στην αγορά ακινήτων Οι τάσεις στην αγορά ακινήτων Σεπτέμβριος 2013 Αποτελέσματα έρευνας ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ). ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 805 νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας» Δράμα 29-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Νίκη της Δράμας» Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτώβρη 2013 τα αποκαλυπτήρια του μνημείου - σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας, που γιορτάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 στην Ηρώ Ευθυμίου Ερ.: Η ένταξη στο μηχανισμό απειλεί

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΨ8-ΣΓΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΨ8-ΣΓΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡϟΑ, 4 Ιουνίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡϟΑ, 4 Ιουνίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡϟΑ, 4 Ιουνίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κύρωση των Συµφωνιών:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 40

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 40 ΘΕΜΑ : «Εισηγητική έκθεση για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προ σώπων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ 1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ 2 ΟΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΥΨΗΛΟ ΠΟ- ΣΟΣΤΟ CASH AND CARRY ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΥ- ΠΟΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΣΕΩΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΝΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 67 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Απορρίμματα. digitalarchive

Απορρίμματα. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Απορρίμματα Από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βέροια είναι η μεγάλη συσσώρευση απορριμμάτων, που φτάνουν στην πόλη ακόμη και από άλλους δήμους. Η λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 5 ΑΘΗΝΑ 19/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΘΕΜΑ: 45 ο «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο.

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 79

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 4. ΜΕΧΡΙ 19/1 ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΙ 6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Περιεχόμενα 4. ΜΕΧΡΙ 19/1 ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΙ 6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Περιεχόμενα 1. ΑΝΘΙΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/01/2016 σελ.18 2. ΦΟΒΙΣΜΕΝΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 11/01/2016 σελ.36 3. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ì ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 4 ΑΘΗΝΑ 13/11/2015 1

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι χαίρετε. Στα επόμενα λεπτά της παρουσίασής μου πρόκειται να εστιάσω κυρίως στο εμπορικό κομμάτι, στην εμπορική διάσταση που έχουν οι εξελίξεις στην περιοχή μας όσον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολαιακή Γεωργία. 5-9 Αυγούστου 2011 Χανιά - Δυτική Τάφρος, Ενετικό Λιμάνι

Συμβολαιακή Γεωργία. 5-9 Αυγούστου 2011 Χανιά - Δυτική Τάφρος, Ενετικό Λιμάνι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Συμβολαιακή Γεωργία 5-9 Αυγούστου 2011 Χανιά - Δυτική Τάφρος, Ενετικό Λιμάνι Αγαπητέ Εκθέτη, Με την παρούσα επιστολή θέλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Κασσανδριανού Ρηγίνα Τηλέφωνο / Φαξ: 2424022864 Αριθμός Απόφασης : 44 / 2014 Θέμα: Χωροθέτηση τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ - 2/5/2009

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ - 2/5/2009 IAMATIKEΣ Πανελλήνιος Σύλλογος Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας Έδρα Θεσσαλονίκη, Ιβήριδος 9 τ.κ.54351 e-mail- info@loutropoleis.com www.loutropoleis.com τηλ.2310905164-6948948426 fax 2310903721

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Τ.Κ. 10180 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Α.Διαμαντοπούλου(2131364024)

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Τ.Κ. 10180 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Α.Διαμαντοπούλου(2131364024) ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ.ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας: 101 83 Αθήνα TELEFAX: 210 3744383 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007 ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ καιτηνκαθημερινη 8-10 Οκτωβρίου2007 TΑΥΤΟΤΗΤΑΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8). ΑΝΑΘΕΣΗ: Τηλεοπτικός- Ραδιοφωνικός Σταθµός«ΣΚΑΪ»& εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΝΟΣ ιεθνείς Σύµβουλοι & Εκτιµητές Ακινήτων

ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΝΟΣ ιεθνείς Σύµβουλοι & Εκτιµητές Ακινήτων ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΝΟΣ ιεθνείς Σύµβουλοι & Εκτιµητές Ακινήτων Υπερπροσφορά ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «υπερπροσφορά» (Investopedia) Η υπερβολική ποσότητα ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας. Η Υπερπροσφορά προκύπτει,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λογότυπος για ιστοσελίδα Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τίτλο : Κορινθιακός : ο κόλπος - κληρονομιά φυσικού και πολιτισμικού πλούτου

ΘΕΜΑ: Λογότυπος για ιστοσελίδα Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τίτλο : Κορινθιακός : ο κόλπος - κληρονομιά φυσικού και πολιτισμικού πλούτου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ Σ.Π.Ο.Α.Κ. ΘΕΜΑ: Λογότυπος για ιστοσελίδα Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τίτλο : Κορινθιακός : ο κόλπος - κληρονομιά φυσικού και πολιτισμικού πλούτου Σύμφωνα με τα ΦΕΚ.164/Β/17-3-1993 & ΦΕΚ.1947/Β/3-10-2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 28 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 40333/15273 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! 11 βασικές θέσεις του Νίκου Δένδια, για τους πολίτες της Β Αθήνας Έχουμε ένα μεγάλο πατριωτικό καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ) ΥΠ.ΕΣ...Α. / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ) Το Ερωτηµατολόγιο αυτό αποσκοπεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΝΙΒΑ. Προτεραιότητα οι κοινωνικές ανάγκες και η ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΝΙΒΑ. Προτεραιότητα οι κοινωνικές ανάγκες και η ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Φ. 85 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ www.gnomipoliton.wordpress.com ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΝΙΒΑ Την 1η Ιουλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας.

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας. 1 Κος ΘΕΟΣ: (Μηχανικός. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων κατείχε θέση στον κρατικό μηχανισμό, η οποία είχε σχέση με τη χρηματοδότηση των Ολυμπιακών έργων και γενικότερα της αναπτυξιακής πολιτικής της

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Ποιό από τα παρακάτω ζητήματα είναι πιο κρίσιμο για την οικογένειά σας;

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Ποιό από τα παρακάτω ζητήματα είναι πιο κρίσιμο για την οικογένειά σας; ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλης αφέρµος ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ=1000 άτοµα ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: όλοι οι Νοµοί της Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες αντιδράσεις έναντι της αναγγελίας έναρξης της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας

Πρώτες αντιδράσεις έναντι της αναγγελίας έναρξης της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΤΕΣ Χαρακτηριστικά και πρότυπα της πολιτικής ηγεσίας στην Ελλάδα της κρίσης Πρώτες αντιδράσεις έναντι της αναγγελίας έναρξης της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath.

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath. Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 25 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Μιχάλη Γλαμπεδάκη και ομάδα ερευνητών και φοιτητών, την εβδομάδα 12-16

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα ζωής στα Ιωάννινα σήμερα

Η ποιότητα ζωής στα Ιωάννινα σήμερα Η ποιότητα ζωής στα Ιωάννινα σήμερα Μάιος 2008 PI0821 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο»

ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο» ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο» 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητή κυρία Υπουργέ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ "LOGISTICS" ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ LOGISTICS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ "LOGISTICS" ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΣΛΑΝΗΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΙΒΑΝΗΣ ΦΑΝΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΤΗΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ: ΤΣΙΛΙΚΕΡ ΣΠΟΡΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα σιωπούν για το τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της

Στην Ελλάδα σιωπούν για το τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της Στην Ελλάδα σιωπούν για το τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014 Ο Σπύρος Ολύµπιος είναι από τα πλέον καταξιωµένα στελέχη στον χώρο της Διοίκησης και της Βιοµηχανίας στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Η επόμενη μέρα των εκλογών

Η επόμενη μέρα των εκλογών Η επόμενη μέρα των εκλογών Η επίδραση της πολιτικής αλλαγής στο εκλογικό σώμα Η πρώτη μετεκλογική έρευνα της Public Issue Ιανουάριος 2015 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα. ΠΑΣΟΚ & Διακυβέρνηση 30 χρόνια 1981-2011. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. www.publicissue.

Αφιέρωμα. ΠΑΣΟΚ & Διακυβέρνηση 30 χρόνια 1981-2011. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. www.publicissue. Αφιέρωμα ΠΑΣΟΚ & Διακυβέρνηση χρόνια 9- Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Οκτώβριος Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ Τεχνική Διαπραγματεύσεων Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης Θα αναφερθώ σε μια εμπορική διαπραγμάτευση από την εργασιακή μου πείρα. Πρόκειται για μία τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβριος 2006 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 1 έως και 2 Νοεμβρίου 2006. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης. 3/9/2014 Κώστας Χαϊνάς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης. 3/9/2014 Κώστας Χαϊνάς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης 1 Ένα σύντομο ιστορικό Ελλάδα : 1ηχώρα στην Ευρώπη στην επιβατηγό ακτοπλοία - στις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα