ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΟΡΝ3-Ρ. Περίληψη Έγκριση Προϋπολογισµού Έτους ηµοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΟΡΝ3-Ρ. Περίληψη Έγκριση Προϋπολογισµού Έτους 2011. ηµοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Απ το υπ αριθµόν 6ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας. Αριθ.Απόφ. 48/11 Περίληψη Έγκριση Προϋπολογισµού Έτους 2011 της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας Στην Αλεξάνδρεια σήµερα 19 /05 /2011..ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ωρα 19:00µ.µ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το ιοικητικό Συµβούλιο της ηµοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας στο κατάστηµα της.ε.υα.α ήµου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδροµικού Σταθµού) ύστερα από µε ηµεροµηνία 18/05/2011.γραπτή πρόσκληση του κ. κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλους τους συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει Νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντα 11. Μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Τζίλας Γεώργιος 2. Βασιλόπουλος ηµήτριος 3.Ναλµπάντης Γ. Κών/νος 4.Γαλάνης Σωτήριος 5.Τσιώτρης Χαράλαµπος 6. Κουρατζίνου -Ζαµάνη Χαρίκλεια 7.Τοπουζίδου Κυριακή του Κωνσταντίνου 8.Βαµβάκη Ελένη του ηµητρίου 9.Μηνόπουλος Αστέριος 10.Ρότσιος Θωµάς 11.Κούγκα Μαρία ΑΠΟΝΤΕΣ Κανένας Στη συνέχεια ο κ Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αναπληρωτή ιευθυντή κ. Περνετζή Αργύριο, ο οποίος διορίστηκε µε την υπ αρ 3/08 απόφαση του ιδίου του Ν.1069/80 άρθρο 6, παρ 7 ο οποίος εισηγούµενος του 2 ου θέµατος της Ηµερήσιας στον έθεσε υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης το νέο προϋπολογισµό έτους 2011 της ηµοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Αρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας.οποίος παρουσιάζει σύνολο εξόδων ,41 Ευρώ σύνολο εσόδων ,57 Ευρώ και αποθεµατικό ,16 Ευρώ και κάλεσε το Σ να ψηφίσει τον ακόλουθο προϋπολογισµό: Το.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 1.Την εισήγηση του /ντή της επιχείρησης 2.Τον κανονισµό διαχείρισης της επιχείρησης 3.Τον Νόµο 1069/80 4. Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α)

2 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Ψηφίζει τον προϋπολογισµό έτους 2011,ο οποίος παρουσιάζει σύνολο εξόδων ,41 Ευρώ και σύνολο εσόδων ,57 Ευρώ και αποθεµατικό ,16 Ευρώ όπως παρακάτω ακολουθεί: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριοι Σύµβουλοι Σας υποβάλλουµε τον Προϋπολογισµό και το Τεχνικό πρόγραµµα για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα του τρέχοντος έτους ( περίοδος ΜάΪος εκέµβριος 2011 ). που έχουν συνταχθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 1069/80, που διέπει τις ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα. Ο Προϋπολογισµός του 2011, ο οποίος είναι κατανοητός και σαφής, θέτει στόχους ρεαλιστικούς και εφικτούς αλλά και υποδεικνύει τους τρόπους και τα µέσα για την υλοποίησή του. Καταρτίστηκε δε, έχοντας ως βασική αρχή, τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 2 του Νόµου 1069/80, κατά τις οποίες, '' τα έσοδα της επιχείρησης πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων, τις τοκοχρεολυτικές δόσεις των δανείων της επιχείρησης, κλπ '' Όπως γνωρίζετε σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.3852/2010 που αναφέρεται στην εφαρµογή του προγράµµατος ''Καλλικράτης'', '' Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης '', εκτός της συννένωσης των ήµων της περιοχής µας, ( Αλεξάνδρειας, Πλατέος, Μελίκης και Αντιγονιδών ) συννενώνονται και οι αντίστοιχες.ε.υ.α. που λειτουργούσαν στους ήµους αυτούς. Έγινε λοιπόν µια συντονισµένη προσπάθεια, και καταγραφή των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες καθώς επίσης και οι συνοικισµοί, του ήµου µας, κυρίως στον τοµέα της υδροδότησής των από τα δίκτυά µας, αλλα και κατά τη συντήρηση των δικτύων οµβριών - αποστράγγισής των. Είναι προφανείς λοιπόν οι λόγοι για τους οποίους ο Προϋπολογισµός αυτός, θα πρέπει να είναι ελαστικός και να µπορεί να αναπροσαρµοστεί, βάσει των µεταβολών που ίσως να επέλθουν κυρίως από µία ενδεχοµένως απαραίτητη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος, ή της διαρθρωτικής δοµής, αλλά και της τιµολογιακής πολιτικής της νέας υπο σύσταση ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης - Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας (.Ε.Υ.Α.Α.Αλ. ), µε την εφαρµογή του προγράµµατος '' Καλλικράτης '' Με την ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης, στις περιοχές Αµπελοτόπων και παλιού Γιδά, έργου ζωτικής σηµασίας, για την πόλη µας αφού, έδωσε οριστική λύση και ανακούφιση από το χρόνιο και σοβαρό πρόβληµα της λειτουργίας των βόθρων, η.ε.υ.α.αλεξάνδρειας κλήθηκε να κατασκευάσει µε τα δικά της τεχνικά συνεργεία, τις παροχές για τις ιδιωτικές συνδέσεις, εκ των οποίων περίπου 405 παροχές, αφορούν οικόπεδα, µε αποτέλεσµα η επιχείρηση να χρεωθεί, µε ένα επιπλέον κόστος κατασκευής της τάξεως των , ποσό που θα εισπραχθεί µακροπρόθεσµα. Θα πρέπει να γνωρίζετε, οτι ενώ η.ε.υ.α.αλεξάνδρειας κατάφερε την µείωση των δαπανών της

3 ( που αποτελούσε και στόχο της για το 2010 ), εντούτοις υπάρχει αισθητή µείωση των εσόδων της από την πώληση ύδατος και τις παρεχόµενες προς τους πολίτες υπηρεσίες, λόγω της οικονοµικής κρίσης στην οποία έχει επέλθει η χώρα µας από τον Μάρτιο του Για τους λόγους αυτούς και θέτοντας πάνω απ' όλα το συµφέρον των δηµοτών µας, αλλα και ακολουθώντας πιστά τις διατάξεις του ιδρυτικού Νόµου 1069/80, για την σύσταση των.ε.υ.α., των οποίων ο πρωτεύοντας και κυρίαρχος λόγος ύπαρξής των, είναι η διασφάλιση της ηµόσιας Υγείας σας παρουσιάζουµε, ένα Τεχνικό Πρόγραµµα του οποίου τα οικονοµικά µεγέθη δεν χαρακτηρίζονται από το πλήθος των Έργων κι Επενδύσεων, αλλά από µία ορθολογιστική διαχείρηση των προϋπολογισθέντων εσόδων της επιχείρησης.

4 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ-ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΞΟ Α ΕΣΟ Α ΚΤΙΡΙΑ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ 8130,08 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 55832,57 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 4000 ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 6000 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ 41065,04 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ,06 ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ,06 ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ,14 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 3252,03 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 8000 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 7000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΑΧ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ κ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 9000 ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 8000 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 4600 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΟ- ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 11613,16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ- ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,57 ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,57

5 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΕΣ-ΕΞΟ Α-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡ.ΧΩΡΟΥ (ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣΝ ΕΥΑΑΑΛ 8130,08 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8130,08 12 ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 4000 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ- ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΗΛΕΚ/ΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΟΥ( ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΝΩ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΌΣΙΜΟΥ ΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) 4065, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υ ΡΟΜΕΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ 41065, ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤ. ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΕΜ ΑΓ Φ63,Φ90.Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 8130, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤ. ΙΚΤ.Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΓΩΓΟ Φ110 ΑΠΌ PVC 10 ATM Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 12195,12

6 ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ ΒΟΡ ΚΑΙ ΝΟΤ.ΤΜ ΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 2439, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ( ΙΑΡΡΟΩΝ,ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ) ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ.. ΤΟΥ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΑ ΕΣ.. ΙΚΤ. Υ Ρ. Ο ΟΥΣ ΚΑΒΑΦΗ- ΠΑΛΑΜΑ- ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ -ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 4878, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΝΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΒΑΝΕΣ,ΤΑΦ ΕΝΩΤΙΚΑ ΚΛΠ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΧΟΥΝ ΦΘΑΡΕΙ ΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ 4878, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΥΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΏΝ ΣΙ ΕΡΕΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 16260,13 ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ 4065,04 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ , ΣΥΟΙΝΙΚΙΣΜΟΣ ΝΗΣΕΛΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΗΣΕΛΙΟΥ 2439, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΧΟΙΝΑ ΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΙΘΕΛΕΝΙΑ Φ90 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 25,00 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡ. ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΡΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2845,53 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤ. ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ Φ63,Φ90 ΚΑΙ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΝΈΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2032,52 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΧΟΙΝΑ 4878, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤ. ΙΑΝΟΜΗΣ Υ. ΜΕ ΑΓ Φ63,Φ90 ΚΑΙ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2439,02

7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΑΝΑΤ. ΥΤ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΠ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2032,52 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙ 4471,54 ΤΟΠΙΚΙΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΟ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΙΚΤ.ΒΟΡ ΚΑΙ ΝΟΤ.ΤΜ ΤΗΣ ΤΟΠ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 2439,02 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΣΑΚΙ 2439, ΤΟΠΟΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΠΑΛΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ Της ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 2032,05 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤ. ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤ.ΜΕ ΑΓ. Φ63,Φ90 ΚΑΙ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 4471,08 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΥΤΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΜ ΑΓΩΓΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 30,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΙΑΤΟΜΗΣ Φ90 ΑΠΌ PVC 10 ΑΤΜ ΠΟΥ ΙΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΌ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ 3252,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ 3252,03 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤ. ΙΑΝΟΜΗΣ Υ. ΜΕ ΑΓ Φ63 Φ90 ΚΑΙ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ Υ ΡΟ ΟΤ.ΝΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2032,52 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΜΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΤ.ΤΜ. Της ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΟΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΙΟΥ 4471,55 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ Σ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤ ΙΚΤΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ 1626, ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΩΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤ. ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ.Φ63,Φ90 ΚΑΙ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2439,03 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜ.ΕΣΩΤ. ΙΚΥΤΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤ.ΚΑΙ ΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 4065,04 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΩΣ 6504,07 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤ. ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ.Φ63,Φ90 ΚΑΙ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ 3ο ΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2032,52

8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 3658,54 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΑΧΟΥ ΚΑΣΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΜΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ 2032,52 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΜΟΥ ΑΡΑΧΟΥ 2032,52 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥ ΩΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥ ΩΝΑΙΣ 1626,02 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚ.ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ.PVC Α0 ΑΤΜ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 1'' ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚ.ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ.PVC Α0 ΑΤΜ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 1'' ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΗΣΕΛΟΥ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚ.ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ.PVC Α0 ΑΤΜ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 1'' ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΗΣΕΛΟΥ ΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΥΤΆ 2845,53 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΠΑΛΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΥΦΗΣ 4471,55 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 2845,53 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ 2845,53 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Υ ΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ 2439,03 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4878,06

9 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓ.ΤΟΥ ΕΣ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΝΟΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΥΤΆ 2439,09 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓ.ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΝΟΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΥΤΆ 2032,52 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΙ ΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗ ΥΝΑΤΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ 2032,52 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 6504,13 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙ ΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΤ.ΚΙΑ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ Της ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 3658,53 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Υ ΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ 2439,09 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ 6097,62 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ Της ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2439,03 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Υ ΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΣ 4878, ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ Φ63,Φ90 ΚΑΙ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2439,03 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Υ ΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΑΠΌ ΣΚΑΛΑΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΛΩΒΟ 4065,04 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΥΠΟ ΕΙΞΗ Της ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 3658,54 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 10162,61 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ 3008,13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤ.ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΚΛΩΒΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ Υ ΑΤΟΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 4065,04 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΥΠΟ ΕΙΞΗ Της ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2439,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ 9512,19 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 4390,24

10 Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΥΠΟ ΕΙΞΗ Της ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΑΣ 6829,29 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΛΟΦΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ 2520,33 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΑ- ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ 2439,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΛΟΦΙΑΣ 4959,35 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ ΣΤΑ ΥΟ ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ 3252,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ 3252,03 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ 9349,59 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΥΠΟ ΕΙΞΗ Της ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Π.ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ 11788,62 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ 11707,32 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΑ- ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ ΣΕ ΑΝΑΤΟΛ. ΥΤ.ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 4471,55 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙΑΣ 16178,87 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ 6097,56 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΗ ΣΤΗ ΕΞΑΜΕΝΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 2032,52 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 9756,1 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ. Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 3252,03 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ Φ63,Φ90 ΚΑΙ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2032,52 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 5284,55 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΑΨΩΜΑΝΙΚΗΣ

11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΨΩΜΑΝΙΚΗΣ 2439,05 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΆΝ ΡΕΙΑΣ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2439,05 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ 2439,05 ΚΑΤΑΣΚΕΥΝ ΠΕΡΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ Υ ΑΤΟΠΥΡΓΟΥ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 4878,1 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΝΩΝ Ή ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ 3658,54 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 3658,54 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 3252,03 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ Φ63,Φ90 ΚΑΙ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 4065,04 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡ. ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ 9756,12 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ 2439,05 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ INERTER 2845,52 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ 5284,57 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΌΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ 2439, ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 4878,1 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ,06 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛ.ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Της ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 4065,04

12 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ 3252,03 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ 7317, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΗΣΕΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΗΣΕΛΙΟΥ 1626,02 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΧΟΙΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΑΜΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΧΟΙΝΑ 1626, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΥΤΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2032,52 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΤΟΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ 2032,52 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΡΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛ.ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ 2439,03 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ- ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝ0ΤΗΤΑΣ ΝΗΣΙΟΥ 2439,03 ΤΟΠΟΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡ.ΟΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΑ 2439,03 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2845,53 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 5284,56 ΤΟΠΟΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ 1626,02 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΑΓΩΓΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 1626,02 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ 4065,05 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛ.ΑΓΩΓ.ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Σ41 Φ250 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 200,00 ΜΕΤΡΩΝ 3658,53 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΥΤΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΑΓ.ΟΜΒΡΙΩΝ 2439,02 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΩΣ 6097,55 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΥΤΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1626, ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 1626,02 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΑΧΟΥ

13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΑΧΟΥ 1626,02 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥ ΩΝΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥ ΩΝΙΑΣ 1626,02 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 1626,02 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙ0ΧΩΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ- ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 1626,02 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΗΣΕΛΟΥ ΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΗΣΕΛΟΥ ΙΟΥ 1626,02 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2032,5 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΥΦΗΣ 2032,5 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ ΣΥΝΗΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2032,52 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΤΟΤΗΤΑΣ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ 2032,52 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛ.ΑΓ. ΟΜΒΡ.ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΌ PVC Σ41 Φ250 ΚΑΙ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ 2439,03 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ, ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛ.ΑΓ.ΟΜΒΡΙΩΝ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4878,06 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 2439,03 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙ ΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ 2439,03 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΤΟΤΗΑ ΠΡΑΣΙΝΑ Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2032,52 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΣ 2032,52 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ

14 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛ.ΑΓ. ΟΜΒΡ.ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΌ PVC Σ41 Φ250 ΚΑΙ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ 2439,03 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 4878,08 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ 1626,02 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ ΤΡΙΑ ΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΡΒΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 1626,02 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ ΤΡΙΑ ΑΣ 4065,05 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΛΟΦΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΛΟΦΙΑΣ 1626,02 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΤΟΤΗΑΣ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ 2439,03 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Π.ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ 2439,03 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛ.ΑΓ.ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 2032,52 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙΑΣ 3658,54 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛ.ΑΓ.ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 2439,05 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 4878,08 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 2439,05 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΑΨΩΜΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΨΩΜΑΝΙΚΗΣ 2439,05

15 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2439,05 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2439,05 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 2439,05 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΩ.Λ. ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 1626,02 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 4065,01 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ 5691,03 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ 2439,05 ΤΟΠΟΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ , ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΠΕΚΤ. ΙΚΤ.ΑΠΟΧ. ΑΝΑΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΒΟΡ.ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΌ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΑΛ 89430,9 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙ ΗΡΟΣΩΛ. ΑΝΤ /ΣΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΟΜΑΧΩΝ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΙΩΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΌ ΛΥΜΜΑΤΑ 5691,06 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΡΗΤΙΝΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧ. ΠΌΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΚΑΘΙΖΙΣΕΙΣ Ή ΑΠΌ ΕΙΣΡΡΟΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 2439,03 ΣΥΝΤ.. ΗΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ. ΑΝΤ/ΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ,ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΛΟΤΕΡΚΛΠ) 5691,05 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ,04 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ VACUUM ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡ ΑΑ (ΕΠΙΧ/ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ,1

16 ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΩΣ , ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ,14 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΛ/ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΤΑΙΝΙΟΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΣΑΣ,ΜΙΞΕΡ, ΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ PLC) 3252,03 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 3252,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 3252,03 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ SOFTWARE ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΤΠΚ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Κ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧ. 0 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΝ ΚΑΙ ΛΠ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ,41 35 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ κ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ 3000 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΏΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΕΙΟΥ ΤΠκ ΑΝΕΙΩΝ , ΑΝΕΙΟ ΤΠΚ ΟΧΗΜΑ 18077, ΑΝΕΙΟ ΤΕΧΝ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 2353, ΑΝΕΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤ.ΛΥΜΑΤΩΝ 86760, ΝΈΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ,00 ΕΥΡΩ 83575, ΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ-ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 5327, ΑΝΕΙΟ ΤΠκ ΑΝΕΙΩΝ (ΠΛΑΤΕΩΣ) ,05 ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,82 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,82 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ-ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

17 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ 7000 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦ.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ΦΠΑ ΑΠΑΝΩΝ ΦΠΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΦΜΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΜΥ ΕΤΟΥΣ ΦΕ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΕ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΦΕ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΕ ΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΛ. ΗΜΟΣΙΟ -ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΚΑ ΑΠΌ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΙΚΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΕΜΜ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡ ΧΡΟΝΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΕΜ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΑΟΡ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ.ΟΡΙΣΜ ΧΡΟΝΟΥ 5200 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚ.ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΜΗ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜ.ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3500 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ -ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΗΓΩΝ ΕΠΙΣΚ. ΣΥΝΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤ.ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤ.ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΠ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΑΝΤΛ/ΚΏΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚ.ΑΝΤΛ/ΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤ.Υ Ρ ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤ.ΑΝΤΛ/ΚΩΝ ΣΥΓΚΡΛ ΑΠΟΧ.ΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 5000

18 ΕΠΙΣΚ. ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ Ρ.ΓΕΝΙΚΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΚ.ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤ.Υ ΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤ. ΕΓΚ.ΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΠ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗ ΒΙΟΛ.ΚΑΘ+Υ ΑΤΟΠΥΡΓΩΝ 2500 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 600 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦ.ΜΈΣΩΝ ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΤ.ΜΕΣΑ ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛ ΑΓΟΡΩΝ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΗΣΗΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΥΛ.ΣΥΝΤ.ΑΝΤ/ΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤ ΥΛ.ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛ. ΙΚΤ.Υ ΡΕΥΣΗΣΗ ΥΛ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛ. ΙΚΤ.ΑΠΟΧ ΥΛ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛ ΙΚΤ.ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΛ.ΣΥΝΤ. Υ ΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛ ΒΙΟΛ.ΚΑΘ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛ. ΣΥΝΤ.Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α Υ ΡΟ ΟΤ ΕΠΙΣΤΡ.ΑΧΡΕΩΣΤ.ΚΑΤΑΒΛ ΧΗΜΙΚΑ ΧΛΩΡΙΟ ΕΞΟ Α ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΧΗΜΙΚΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΣ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΤΠΚ 1000 ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α ΤΟΚΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧΡ.ΤΠΚ ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ ΤΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΤ/ΜΟ ΤΟΚΩΝ ΛΠ ΕΞΟ Α ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΛΠ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 3000 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5000

19 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 38 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΟ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 11613,16 ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 11613,16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,57

20 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Α.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΑ ΕΞΟ Α ΕΤΟΥΣ 2011 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι αµοιβές προσωπικού είναι το µεγαλύτερο προϋπολογιστικό µέγεθος του ετήσιου προϋπολογισµού και απολογισµού της ΕΥΑΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταµείων Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Αφορά στην προµήθεια γάλακτος, ειδών ένδυσης και προστασίας του προσωπικού ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Στους κωδικούς αµοιβών τρίτων περιλαµβάνονται όλες οι αµοιβές που αφορούν συνεργάτες της επιχείρησης και οι οποίοι είναι δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, κλητήρες, ορκωτοί λογιστές, γιατροί και λοιπές αµοιβές τρίτων συνεργαζοµένων µε την επιχείρηση Υποκείµενες αµοιβές σε παρακράτηση φόρου (δικηγόροι, ιατροί και λπ αµοιβόµενοι) Αµοιβές και έξοδα µη ελ.επαγγλεµατιών υποκ.σε φόρο (ορκωτοί λογιστές, ιοικητικό Συµβούλιο κτλ) Λοιπές αµοιβές τρίτων (Ε ΕΥΑ κτλ) 3500 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Οι παροχές τρίτων είναι ο κωδικός που περιλαµβάνει ουσιστικά την πώληση υπηρεσιών που προσφέρουν τρίτοι προς την επιχείρηση. Οι κωδικοί των παροχών τρίτων, δηλούν από µόνοι τους την προέλευση των υπηρεσιών που λαµβάνονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και είιναι: Ηλεκτρικό ρεύµα παραγωγής που αφορά κυρίως την λειτουργία του ΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, των αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και το ηλεκτρικό ρεύµα που καταναλώνουν οι υδατόπυργοι και λοιπές ηλεκτρο- µηχανολογικές εγκαταστάσεις της ΕΥΑΑΑΛ

21 62-03 Τηλεπικοινωνίες που αφορούν το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την λειτουργία των σταθεών τηλεφώνων,των κινητών τηλεφώνων και των γραµµών data επικοινωνίας µε τα συστήµατα ελέγχψου λειτουργίας των περιφερειακών εγκαταστάσεων µε τα κέντρα ελέγχου του βιολ.καθ.. Καθώς και τα ταχυδροµικά έξοδα Υπολογιζεται ότι κατά το έτος 2011 το συνολικό κόστος θα είναι ΕΝΟΙΚΙΑ Ποσό που διατίθεται για την χρήση ΙΝΤΕRNET Ασφάλιστρα που αφορούν την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων της επιχείρησης (5 πεντε φορτηγά Ασφάλιστρα πυρός µεταφορικών µέσων Επισκευές και συντηρήσεις που αφορούν την λήψη υπηρεσιών από τριτους που συνεργάζεται η επιχείρηση και στους οποίους έχει αναθέσει την συντήρηση των περιουσιακών της στοιχείων. Τέτοιες υπηρεσίες είναι οι συνεργασίες µε εκσκαπτικά µηχανήµατα, µε συνεργεία κλπ και αφορούν την επισκευή των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και οµβρίων, των εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων της καθω ς και των µέσων. Το κόστος των υπηρεσιών αυτών ποικίλουν από έτος σε έτος και διαµορφώνεται µε βάση τις ανάγκες που προκύπτουν περιστασιακά που διαµορφώνονται και από τις καιρικές συνθήκες. Υπολογίζουµε ότι οι δαπάνες αυτές θα διαµορφωθούν για το έτος 2011 ως εξής: Επισκευές συντηρήσεις πηγών 1000 Επισκευές και συντ.κτιρίων 1000 Συντηρήσεις µηχανηµάτων 2000 Συντηρήσεις µεταφ.µέσων 8000 Συντηρήσεις εξοπλισµού Συντηρήσεις αντ/κών συγκροτηµάτων 2500 Συντήρηση αντ/κών συγκροτηµάτων βιολ.καθ Συντήρηση αντ/κων συγκ.υδρ Συντήρηση δικτύου υδρευσης Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης Συντήρηση δικτύου οµβρίων Συντήρησης υδατοπύργων και δεξ.αντλιοστασίων 2000 Συντήρηση βιολ.καθαρισµού 3000 Λοιπές εργασίες συντήρησης 2000 Φύλαξη βιολ.καθ.και υδατόπυργων 2500 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

22 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ Είναι οι δαπάνες που αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας των µεταφορικών µέσων της επιχείρησης και οι οποίες υπολογίζονται να ανέλθουν στο 2011 στο ποσών των 4600 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ 64 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α Στην κατηγορία των διαφόρων εξόδων εµφανίζονται οι δαπάνες που αφορούν τις προµήθειες διαφόρων αναλώσιµων υλικών µερικά από τα οποία συνδέονται µε τις παροχές τρίτων κυρίως σε ότι αφορά τις επισκευές και συντηρήσεις των δικτύων καθώς και οποιες άλλες δαπάνες δεν έχουν σχέση µε την παραγωγική διαδικασία και την λειτουργία της επιχείρησης. Στους παρακάτω κωδικούς εξιδικεύωνται οι δαπάνες οι οποίες έχου ως εξής: Εξοδα µεταφορών στα οποία περιλαµβάνονται τα καύσιµα και τα λιπαντικά των µεταφορικών µέσων εξοδα µεταφορών προσωπικού και αγορών Εξοδα ταξιδίων που περιλαµβάνει τις δαπάνες που απαι τούνται για την µετακίνηση των µελών της επιχείρησης Εξοδα µεταφοράς υλ.αγορών Εξοδα προβολής και διαφήµησης που περιλαµβάνει κυρίως δηµοσιεύµατα µέσω του τοπικού ραδιοφώνου και του τύπου Συνδροµές εισφορές που περιλαµβάνει τις δαπάνες που καταβάλλονται σε περιοδικά και εφηµερίδές για την ετήσια συνδροµή τους Εντυπα και γραφική ύλη είναι δαπάνες που αφορούν την λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών της ΕΥΑΑΛ σε είδη γραφείου και υλικά πολλαπλων εκτυπώσεων Υλικά άµεσης ανάλωσης είναι τα υλικά εκείνα τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως για την συντήρηση των δικτύων για υλικά καθαριότητας,θέρµανσης, φαρµακείου,µικρά εργαλεία,ξυλεία, αναλώσιµα Η/Υ, αναλώσιµα συντήρησης Στους επι µέρους κωδικούς αναλύονται ως εξής: Υλικά θέρµανσης Υλικά καθαριότητας Αναλώσιµα υλικά εξοπλ.γραφείων Αναλώσιµα µικρά εργαλεία χειρός Αναλώσιµα υλικά αντ λ/κών συγκροτηµάτων Αναλώσιµα υλικά συντ.δικτ.υδρευσης Υλικά συντ.-αποκ.βλ.δικτ.αποχέτευσης Υλ συντ.δικτ.αποχ.οµβρίων Υλικά συντ.υδατοπύργων Υλικά συντ.εκγ.βιολ.καθαρισµού Υλικά συντ. οδοστρώµατος 5000

23 Στα λοιπά διάφορα έξοδα ανοίκουν όσα έξοδα γίνονται και αφορούν τα αναλώσιµα, τις δηµοσιεύσεις, τα χηµικά, και λοιπά έξοδα που δεν ανήκουν στην κατηγορία των υπηρεσιών και αναλύονται Εξοδα δηµοσιεύσεων-ανακοινώσεων ιάφορα έξοδα διάφορα έξοδα υδροδότησης Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Προµήθεια χηµικών χλώρια Εξοδα αναλύσεων νερού- βιολ.καθαρισµού δικαστικά έξοδα αγωγών Προµήθεια ηλεκτρολύτη διάφορα έξοδα ιαφορα έξοδα ΤΠκ δανέιων 1000 ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΈΞΟ Α Στο κωδικό περιλαµβάνονται τα ποσά που οφείλονται από υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των δανειακών υποχρεώσεων της ΕΥΑΑΛ προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων και την Τρ.Πειραιώς Τοκοι µακροπρ.υποχρ. ΤΠΚ Τόκοι και έξοδα βραχπρόθεσµων υποχρεώσεων Τόκοι Τρ.Πειραιως Χαρτ/µο τόκων Λοιπα έξοδα τραπεζών Λπ χρεωστικοί τόκοι 3000 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ποσα που διατιθενται για την έξοδο του προσωπικού από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδοτήσεως (αποζηµίωση) 5000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α Αφορούν σε προσαυξείσεις ασφαλιστικών ταµείων,.ο.υ κλπ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟ ΨΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αφορούν -όπως ήδη δηλώνει η περιγραφή- έξοδα προηγου- µενων χρήσων ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 20000

24 45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΑΝΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αφορά την δόση που οφείλεται στο Ταµείο Παρακαταθηκων και δανείων από δάνεια έργων και κίνησης που συνάφθηκαν και έχουν ρυθµιστεί σε ετήσιες δόσεις , Ποσό που οφείλεται από δόσεις στην Τρ.Πειραιώς από το δάνειο που έχει ρυθµιστεί σε το χρονο ,82 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ 7000 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦ.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ Υπολογίζεται ότι το ΦΠΑ απανων θα πληρωθεί και θα είναι περίπου και ο ΦΠΑ Επενδύσεων ΦΠΑ έτους 2011 προς απόδοση ΦΠΑ προηγουµένων έτων ΦΜΥ προηγουµένων έτων προς απόδοση ΦΜΥ ΕΤΟΥΣ ΦΕ ΠΡΟΗΓ.ΈΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΕ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΦΕ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΛ ΗΜΟΣΙΟ-ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΚΑ ΑΠΌ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

25 35-03 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Αφορά σε κονδύλιο το οποίο χρησιµοποείται για την ανιτµέτ ωπιση δαπανών µικρών από υπάλληλο-υπόλογο και λειτουργεί µε απόδοση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ Οµοίως όπως και στη πάγια προκαταβολή 3000 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Το ποσό αφορά την ενίσχυση των ελλλειµατικών πιστώσεων που πιθανά να αντιµετωπισθούν κατά την εκτέλεση του Προύπολογισµού του έτους ΤΑΜΕΙΟ 11613,16 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ

26 Γ. ΑΚΙΝΗΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ -ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΤΟΣ 2011 Στο τεχνικό πρόγραµµα του έτους 2011 περιλαµβάνονται έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, δίκτυο οµβρίων, εγκαταστάσεων βιολ.καθαρισµού Τα έργα έχουν προγραµµατιστεί να γίνουν στα πλαίσια των απαραίτητων αναγκών για επεκτάσεις και συντηρήσεις αγωγών δικτύων και εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητα τόσο για την οµαλή συνέχιση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων όσο και για δεύρυνση των δικτύων προκειµένου να συµπεριλάβει στα δίκτυα της όλες τις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες και τους συνοικισµούς και να διανεµηθεί καθαρό ηλεγµένο και υγιεινό νερό. Τα έργα έχουν οµαδοποιηθεί στις κατηγορίες και κωδικούς του Προύπολογισµού της επιχείρησης του έτους 2011 κατά δηµοτική κοινότητα, τοπική κοινότητα και συνοικισµούς. Η ανάλυση και περιγραφή των έργων γίνεται στο τεχνικό πρόγραµµα.στον προύπολογισµό εµφανίζονται τα έργα σχετικά µε την προµήθειαεγκατάσταση συστήµατος ελέγχου πόσιµου νερού στην Αλεξάνδρεια, το οποίο είναι ενταγµένο µέσα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και επιχορηγείται από το ΠΕΠ. Επίσης εµφανίζεται και το έργο της αποχέτευσης και εγκατάστασεις µονάδας επεξεργασίεας λυµµάτων στο Πλατύ, το οποίο είναι ενταγµένο στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης ΕΠΠΕΡ ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΕΡΓΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΑΡΑΧΩΡΉΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ 11-Ο7-ΟΟ ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ) για την µετεγκατάσταση των τεχν.υπηρεσίων της ΕΥΑΑΑΛ 8130,08 ΣΥΝΟΛΟ 8130, ΕΡΓΑΛΕΙΑ Προµήθεια εργαλείων 4000 ΣΥΝΟΛΟ 4000

27 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΑΑΑΛ 6000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤ/ΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΟΥ 4065, ΤΗΛΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υ ΡΟΜΕΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 41065, ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Τα προύπολογισθέντα έργα για τη.κ..αλεξαν ΡΕΙΑΣ περιγράφονται αναλυτικά στο τεχνικό πρόγραµµα ,5 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗ ΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΝΗΣΕΛΙΟΥ Τα προύπολογισθέντα έργα για το ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΗΣΕΛΙΟΥ περιγράφονται αναλυτικά στο τεχνικό πρόγραµµα 2439,03 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΧΟΙΝΑ Τα προύπολογισθέντα έργα του ΣΧΟΙΝΑ περιγράφονται αναλυτικά στο τεχνικό πρόγραµµα 4878,05 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ πρόγραµµα 2439,02 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ. ΝΕΟΧΩΡΙ πρόγραµµα 4471,54 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΛΟΥΤΡΟΥ πρόγραµµα 4471,08 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ πρόγραµµα 3252,03 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΝΗΣΙΟΥ πρόγραµµα 4471,55

28 ΙΚΤΥΟ ΥΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ πρόγραµµα 1626,02 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ Κ ΠΛΑΤΕΩΣ Τα προύπολογισθέντα έργ αναφέρονται αναλυτικά στο τεχνικό πρόγραµµα 6504,07 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ πρόγραµµα 3658,54 ΙΚΥΤΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΑΧΟΥ πρόγραµµα 2032,52 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥ ΩΝΙΑΣ πρόγραµµα 1626,02 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ Κ ΚΟΡΥΦΗΣ πρόγραµµα 4471,55 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΛΕΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ πρόγραµµα 2845,53 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τα προυπολογισθέντα έργα αναφέρονται αναλυτικά στο τεχνικό πρόγραµµα 4878,06 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΟΥ πρόγραµµα 6504,13 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ Τα προύπολογισθέντα έργ αναφέρονται αναλυτικά στο τεχνικό πρόγραµµα 6097,62

29 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΣ πρόγραµµα 4878,06 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ Κ ΜΕΛΙΚΗΣ Τα προύπολογισθέντα έργα αναφέρονται αναλυτικά στο τέχνικό πρόγραµµα 10162,61 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ Τα προύπολοιγσθέντα έργα αναφέρονται αναλυτικά στο τεχνικό πρόγραµµα 9512,19 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΑΣ πρόγραµµα 6829,29 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΛΟΦΙΑΣ Τα προύπολογισθέντα έργα αναφέρονται αναλυτικα στο τεχνικό πρόγραµµα 4959,35 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗ ΤΚ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ πρόγραµµα 3252,03 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ Π.ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ Τα προύπολογσθέντα έργα αναφέρονται αναλυτικά στο τεχνικό πρόγραµµα 11788,62 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗ ΤΚ ΑΓΚΑΘΙΑΣ Τα προύπολογισθέντα έργα αναφέρονται αναλυτκά στο τεχνικό πρόγραµµα 16178,87 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΥΨΕΛΗΣ πρόγραµµα 9756,1 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ.ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ πρόγραµµα 5284,55 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΑΨΩΜΑΝΙΚΗΣ πρόγραµµα 2439,05

30 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ πρόγραµµα 2439,05 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗ ΤΚ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ πρόγραµµα 4878,1 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Τα προύπολογισθέντα έργα αναφέρονται αναλυτικά στο τεχνιό πρόγραµµα 3658,54 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ πρόγραµµα 9756,12 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ Τα προύπολογισθέντα έργα αναφέρονται αναλυτκά στο τεχνικό πρόγραµµα 5284,57 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΣΤΑΥΡΟΥ Τα προύπολογσθέντα έργα αναφέρονται αναλυτικά στο τεχνικό πρόγραµµα 4878,1 ΤΕΧΝΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΒΡΙΩΝ 15/9/2003 ΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ Κ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ πρόγραµµα 7317,07 ΙΚΥΤΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΗΣΕΛΙ Τα προύπολογισθέντα έργα αναφέρονται αναλυτκά στο τεχνικό πρόγραµµα 1626,02 ΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΧΟΙΝΑ πρόγραµµα 1626,02 ΙΚΥΤΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙ Τα προύπολογισθέντα έργα αναφέρονται αναλυτικα στο τεχνικό πρόγραµµα 2032,52 ΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΚ ΒΡΥΣΑΚΙ πρόγραµµα 2439,03

Από το υπ αριθµό 18ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας

Από το υπ αριθµό 18ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµό 18ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3025/18-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3025/18-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3025/18-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) µέλη ήτοι:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) µέλη ήτοι: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΙ6ΝΟΡΥΑ-ΦΞΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 24/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 291/2013 Στην Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΦ8ΟΡΥΑ-4ΗΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 1/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 1/2013 Στην Κοζάνη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 4 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Σήμερα την 18η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:1/2014 Θέµα 1 ο ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ.

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Λογιστηρίου-µού Ταχ. /νση: Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες:. Τάγαρης Τηλ: 213-20.20.075 Fax: 213-20.20.059

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισμού έτους. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 02/ συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 03/ Στην Κοζάνη σήμερα 27/01/ ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ ΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟ Α ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ ΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟ Α ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 139 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ ΤΑ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 08/07/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ.Σ. 48

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11 Μαϊου 2015 Αρ. Πρωτ. 8951 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 463/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012 (Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 24/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 23/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 350.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 350.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2010 23/05/2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο εσµευθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΛΖΛ-53Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΛΖΛ-53Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 20/20-12-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 209/2013 Θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

Διαβάστε περισσότερα