ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΟΡΝ3-Ρ. Περίληψη Έγκριση Προϋπολογισµού Έτους ηµοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΟΡΝ3-Ρ. Περίληψη Έγκριση Προϋπολογισµού Έτους 2011. ηµοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Απ το υπ αριθµόν 6ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας. Αριθ.Απόφ. 48/11 Περίληψη Έγκριση Προϋπολογισµού Έτους 2011 της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας Στην Αλεξάνδρεια σήµερα 19 /05 /2011..ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ωρα 19:00µ.µ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το ιοικητικό Συµβούλιο της ηµοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας στο κατάστηµα της.ε.υα.α ήµου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδροµικού Σταθµού) ύστερα από µε ηµεροµηνία 18/05/2011.γραπτή πρόσκληση του κ. κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλους τους συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει Νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντα 11. Μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Τζίλας Γεώργιος 2. Βασιλόπουλος ηµήτριος 3.Ναλµπάντης Γ. Κών/νος 4.Γαλάνης Σωτήριος 5.Τσιώτρης Χαράλαµπος 6. Κουρατζίνου -Ζαµάνη Χαρίκλεια 7.Τοπουζίδου Κυριακή του Κωνσταντίνου 8.Βαµβάκη Ελένη του ηµητρίου 9.Μηνόπουλος Αστέριος 10.Ρότσιος Θωµάς 11.Κούγκα Μαρία ΑΠΟΝΤΕΣ Κανένας Στη συνέχεια ο κ Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αναπληρωτή ιευθυντή κ. Περνετζή Αργύριο, ο οποίος διορίστηκε µε την υπ αρ 3/08 απόφαση του ιδίου του Ν.1069/80 άρθρο 6, παρ 7 ο οποίος εισηγούµενος του 2 ου θέµατος της Ηµερήσιας στον έθεσε υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης το νέο προϋπολογισµό έτους 2011 της ηµοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Αρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας.οποίος παρουσιάζει σύνολο εξόδων ,41 Ευρώ σύνολο εσόδων ,57 Ευρώ και αποθεµατικό ,16 Ευρώ και κάλεσε το Σ να ψηφίσει τον ακόλουθο προϋπολογισµό: Το.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 1.Την εισήγηση του /ντή της επιχείρησης 2.Τον κανονισµό διαχείρισης της επιχείρησης 3.Τον Νόµο 1069/80 4. Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α)

2 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Ψηφίζει τον προϋπολογισµό έτους 2011,ο οποίος παρουσιάζει σύνολο εξόδων ,41 Ευρώ και σύνολο εσόδων ,57 Ευρώ και αποθεµατικό ,16 Ευρώ όπως παρακάτω ακολουθεί: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριοι Σύµβουλοι Σας υποβάλλουµε τον Προϋπολογισµό και το Τεχνικό πρόγραµµα για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα του τρέχοντος έτους ( περίοδος ΜάΪος εκέµβριος 2011 ). που έχουν συνταχθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 1069/80, που διέπει τις ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα. Ο Προϋπολογισµός του 2011, ο οποίος είναι κατανοητός και σαφής, θέτει στόχους ρεαλιστικούς και εφικτούς αλλά και υποδεικνύει τους τρόπους και τα µέσα για την υλοποίησή του. Καταρτίστηκε δε, έχοντας ως βασική αρχή, τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 2 του Νόµου 1069/80, κατά τις οποίες, '' τα έσοδα της επιχείρησης πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων, τις τοκοχρεολυτικές δόσεις των δανείων της επιχείρησης, κλπ '' Όπως γνωρίζετε σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.3852/2010 που αναφέρεται στην εφαρµογή του προγράµµατος ''Καλλικράτης'', '' Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης '', εκτός της συννένωσης των ήµων της περιοχής µας, ( Αλεξάνδρειας, Πλατέος, Μελίκης και Αντιγονιδών ) συννενώνονται και οι αντίστοιχες.ε.υ.α. που λειτουργούσαν στους ήµους αυτούς. Έγινε λοιπόν µια συντονισµένη προσπάθεια, και καταγραφή των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες καθώς επίσης και οι συνοικισµοί, του ήµου µας, κυρίως στον τοµέα της υδροδότησής των από τα δίκτυά µας, αλλα και κατά τη συντήρηση των δικτύων οµβριών - αποστράγγισής των. Είναι προφανείς λοιπόν οι λόγοι για τους οποίους ο Προϋπολογισµός αυτός, θα πρέπει να είναι ελαστικός και να µπορεί να αναπροσαρµοστεί, βάσει των µεταβολών που ίσως να επέλθουν κυρίως από µία ενδεχοµένως απαραίτητη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος, ή της διαρθρωτικής δοµής, αλλά και της τιµολογιακής πολιτικής της νέας υπο σύσταση ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης - Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας (.Ε.Υ.Α.Α.Αλ. ), µε την εφαρµογή του προγράµµατος '' Καλλικράτης '' Με την ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης, στις περιοχές Αµπελοτόπων και παλιού Γιδά, έργου ζωτικής σηµασίας, για την πόλη µας αφού, έδωσε οριστική λύση και ανακούφιση από το χρόνιο και σοβαρό πρόβληµα της λειτουργίας των βόθρων, η.ε.υ.α.αλεξάνδρειας κλήθηκε να κατασκευάσει µε τα δικά της τεχνικά συνεργεία, τις παροχές για τις ιδιωτικές συνδέσεις, εκ των οποίων περίπου 405 παροχές, αφορούν οικόπεδα, µε αποτέλεσµα η επιχείρηση να χρεωθεί, µε ένα επιπλέον κόστος κατασκευής της τάξεως των , ποσό που θα εισπραχθεί µακροπρόθεσµα. Θα πρέπει να γνωρίζετε, οτι ενώ η.ε.υ.α.αλεξάνδρειας κατάφερε την µείωση των δαπανών της

3 ( που αποτελούσε και στόχο της για το 2010 ), εντούτοις υπάρχει αισθητή µείωση των εσόδων της από την πώληση ύδατος και τις παρεχόµενες προς τους πολίτες υπηρεσίες, λόγω της οικονοµικής κρίσης στην οποία έχει επέλθει η χώρα µας από τον Μάρτιο του Για τους λόγους αυτούς και θέτοντας πάνω απ' όλα το συµφέρον των δηµοτών µας, αλλα και ακολουθώντας πιστά τις διατάξεις του ιδρυτικού Νόµου 1069/80, για την σύσταση των.ε.υ.α., των οποίων ο πρωτεύοντας και κυρίαρχος λόγος ύπαρξής των, είναι η διασφάλιση της ηµόσιας Υγείας σας παρουσιάζουµε, ένα Τεχνικό Πρόγραµµα του οποίου τα οικονοµικά µεγέθη δεν χαρακτηρίζονται από το πλήθος των Έργων κι Επενδύσεων, αλλά από µία ορθολογιστική διαχείρηση των προϋπολογισθέντων εσόδων της επιχείρησης.

4 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ-ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΞΟ Α ΕΣΟ Α ΚΤΙΡΙΑ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ 8130,08 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 55832,57 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 4000 ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 6000 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ 41065,04 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ,06 ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ,06 ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ,14 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 3252,03 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 8000 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 7000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΑΧ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ κ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 9000 ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 8000 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 4600 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΟ- ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 11613,16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ- ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,57 ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,57

5 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΕΣ-ΕΞΟ Α-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡ.ΧΩΡΟΥ (ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣΝ ΕΥΑΑΑΛ 8130,08 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8130,08 12 ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 4000 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ- ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΗΛΕΚ/ΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΟΥ( ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΝΩ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΌΣΙΜΟΥ ΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) 4065, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υ ΡΟΜΕΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ 41065, ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤ. ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΕΜ ΑΓ Φ63,Φ90.Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 8130, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤ. ΙΚΤ.Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΓΩΓΟ Φ110 ΑΠΌ PVC 10 ATM Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 12195,12

6 ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ ΒΟΡ ΚΑΙ ΝΟΤ.ΤΜ ΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 2439, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ( ΙΑΡΡΟΩΝ,ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ) ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ.. ΤΟΥ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΑ ΕΣ.. ΙΚΤ. Υ Ρ. Ο ΟΥΣ ΚΑΒΑΦΗ- ΠΑΛΑΜΑ- ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ -ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 4878, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΝΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΒΑΝΕΣ,ΤΑΦ ΕΝΩΤΙΚΑ ΚΛΠ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΧΟΥΝ ΦΘΑΡΕΙ ΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ 4878, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΥΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΏΝ ΣΙ ΕΡΕΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 16260,13 ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ 4065,04 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ , ΣΥΟΙΝΙΚΙΣΜΟΣ ΝΗΣΕΛΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΗΣΕΛΙΟΥ 2439, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΧΟΙΝΑ ΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΙΘΕΛΕΝΙΑ Φ90 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 25,00 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡ. ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΡΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2845,53 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤ. ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ Φ63,Φ90 ΚΑΙ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΝΈΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2032,52 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΧΟΙΝΑ 4878, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤ. ΙΑΝΟΜΗΣ Υ. ΜΕ ΑΓ Φ63,Φ90 ΚΑΙ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2439,02

7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΑΝΑΤ. ΥΤ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΠ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2032,52 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙ 4471,54 ΤΟΠΙΚΙΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΟ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΙΚΤ.ΒΟΡ ΚΑΙ ΝΟΤ.ΤΜ ΤΗΣ ΤΟΠ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 2439,02 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΣΑΚΙ 2439, ΤΟΠΟΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΠΑΛΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ Της ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 2032,05 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤ. ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤ.ΜΕ ΑΓ. Φ63,Φ90 ΚΑΙ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 4471,08 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΥΤΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΜ ΑΓΩΓΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 30,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΙΑΤΟΜΗΣ Φ90 ΑΠΌ PVC 10 ΑΤΜ ΠΟΥ ΙΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΌ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ 3252,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ 3252,03 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤ. ΙΑΝΟΜΗΣ Υ. ΜΕ ΑΓ Φ63 Φ90 ΚΑΙ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ Υ ΡΟ ΟΤ.ΝΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2032,52 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΜΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΤ.ΤΜ. Της ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΟΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΙΟΥ 4471,55 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ Σ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤ ΙΚΤΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ 1626, ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΩΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤ. ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ.Φ63,Φ90 ΚΑΙ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2439,03 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜ.ΕΣΩΤ. ΙΚΥΤΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤ.ΚΑΙ ΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 4065,04 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΩΣ 6504,07 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤ. ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ.Φ63,Φ90 ΚΑΙ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ 3ο ΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2032,52

8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 3658,54 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΑΧΟΥ ΚΑΣΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΜΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ 2032,52 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΜΟΥ ΑΡΑΧΟΥ 2032,52 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥ ΩΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥ ΩΝΑΙΣ 1626,02 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚ.ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ.PVC Α0 ΑΤΜ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 1'' ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚ.ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ.PVC Α0 ΑΤΜ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 1'' ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΗΣΕΛΟΥ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚ.ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ.PVC Α0 ΑΤΜ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 1'' ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΗΣΕΛΟΥ ΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΥΤΆ 2845,53 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΠΑΛΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΥΦΗΣ 4471,55 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 2845,53 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ 2845,53 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Υ ΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ 2439,03 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4878,06

9 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓ.ΤΟΥ ΕΣ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΝΟΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΥΤΆ 2439,09 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓ.ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΝΟΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΥΤΆ 2032,52 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΙ ΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗ ΥΝΑΤΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ 2032,52 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 6504,13 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙ ΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΤ.ΚΙΑ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ Της ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 3658,53 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Υ ΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ 2439,09 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ 6097,62 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ Της ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2439,03 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Υ ΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΣ 4878, ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ Φ63,Φ90 ΚΑΙ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2439,03 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Υ ΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΑΠΌ ΣΚΑΛΑΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΛΩΒΟ 4065,04 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΥΠΟ ΕΙΞΗ Της ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 3658,54 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 10162,61 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ 3008,13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤ.ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΚΛΩΒΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ Υ ΑΤΟΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 4065,04 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΥΠΟ ΕΙΞΗ Της ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2439,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ 9512,19 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 4390,24

10 Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΥΠΟ ΕΙΞΗ Της ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΑΣ 6829,29 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΛΟΦΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ 2520,33 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΑ- ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ 2439,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΛΟΦΙΑΣ 4959,35 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ ΣΤΑ ΥΟ ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ 3252,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ 3252,03 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ 9349,59 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΥΠΟ ΕΙΞΗ Της ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Π.ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ 11788,62 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ 11707,32 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΑ- ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ ΣΕ ΑΝΑΤΟΛ. ΥΤ.ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 4471,55 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙΑΣ 16178,87 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ 6097,56 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΗ ΣΤΗ ΕΞΑΜΕΝΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 2032,52 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 9756,1 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ. Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 3252,03 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ Φ63,Φ90 ΚΑΙ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2032,52 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 5284,55 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΑΨΩΜΑΝΙΚΗΣ

11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΨΩΜΑΝΙΚΗΣ 2439,05 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΆΝ ΡΕΙΑΣ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2439,05 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ 2439,05 ΚΑΤΑΣΚΕΥΝ ΠΕΡΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ Υ ΑΤΟΠΥΡΓΟΥ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 4878,1 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΝΩΝ Ή ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ 3658,54 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 3658,54 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 3252,03 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ Φ63,Φ90 ΚΑΙ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 4065,04 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡ. ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ 9756,12 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ 2439,05 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ INERTER 2845,52 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ 5284,57 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΌΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ 2439, ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 4878,1 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ,06 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛ.ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Της ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 4065,04

12 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ 3252,03 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ 7317, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΗΣΕΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΗΣΕΛΙΟΥ 1626,02 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΧΟΙΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΑΜΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΧΟΙΝΑ 1626, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΥΤΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2032,52 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΤΟΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ 2032,52 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΡΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛ.ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ 2439,03 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ- ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝ0ΤΗΤΑΣ ΝΗΣΙΟΥ 2439,03 ΤΟΠΟΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡ.ΟΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΑ 2439,03 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2845,53 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 5284,56 ΤΟΠΟΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ 1626,02 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΑΓΩΓΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 1626,02 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ 4065,05 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛ.ΑΓΩΓ.ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Σ41 Φ250 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 200,00 ΜΕΤΡΩΝ 3658,53 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΥΤΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΑΓ.ΟΜΒΡΙΩΝ 2439,02 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΩΣ 6097,55 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΥΤΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1626, ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 1626,02 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΑΧΟΥ

13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΑΧΟΥ 1626,02 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥ ΩΝΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥ ΩΝΙΑΣ 1626,02 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 1626,02 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙ0ΧΩΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ- ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 1626,02 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΗΣΕΛΟΥ ΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΗΣΕΛΟΥ ΙΟΥ 1626,02 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2032,5 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΥΦΗΣ 2032,5 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ ΣΥΝΗΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2032,52 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΤΟΤΗΤΑΣ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ 2032,52 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛ.ΑΓ. ΟΜΒΡ.ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΌ PVC Σ41 Φ250 ΚΑΙ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ 2439,03 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ, ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛ.ΑΓ.ΟΜΒΡΙΩΝ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4878,06 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 2439,03 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙ ΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ 2439,03 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΤΟΤΗΑ ΠΡΑΣΙΝΑ Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2032,52 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΣ 2032,52 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ

14 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛ.ΑΓ. ΟΜΒΡ.ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΌ PVC Σ41 Φ250 ΚΑΙ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ 2439,03 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 4878,08 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ 1626,02 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ ΤΡΙΑ ΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΡΒΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 1626,02 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ ΤΡΙΑ ΑΣ 4065,05 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΛΟΦΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΛΟΦΙΑΣ 1626,02 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΤΟΤΗΑΣ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ 2439,03 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Π.ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ 2439,03 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛ.ΑΓ.ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 2032,52 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1626,02 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙΑΣ 3658,54 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛ.ΑΓ.ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 2439,05 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2439,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 4878,08 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 2439,05 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΑΨΩΜΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΨΩΜΑΝΙΚΗΣ 2439,05

15 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2439,05 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2439,05 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 2439,05 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΩ.Λ. ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 1626,02 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 4065,01 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ 5691,03 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ 2439,05 ΤΟΠΟΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑΥΛΑΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 2439,05 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ , ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΠΕΚΤ. ΙΚΤ.ΑΠΟΧ. ΑΝΑΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΒΟΡ.ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΌ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΑΛ 89430,9 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙ ΗΡΟΣΩΛ. ΑΝΤ /ΣΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΟΜΑΧΩΝ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΙΩΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΌ ΛΥΜΜΑΤΑ 5691,06 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΡΗΤΙΝΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧ. ΠΌΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΚΑΘΙΖΙΣΕΙΣ Ή ΑΠΌ ΕΙΣΡΡΟΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 2439,03 ΣΥΝΤ.. ΗΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ. ΑΝΤ/ΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ,ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΛΟΤΕΡΚΛΠ) 5691,05 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ,04 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ VACUUM ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡ ΑΑ (ΕΠΙΧ/ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ,1

16 ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΩΣ , ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ,14 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΛ/ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΤΑΙΝΙΟΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΣΑΣ,ΜΙΞΕΡ, ΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ PLC) 3252,03 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 3252,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 3252,03 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ SOFTWARE ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΤΠΚ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Κ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧ. 0 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΝ ΚΑΙ ΛΠ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ,41 35 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ κ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ 3000 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΏΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΕΙΟΥ ΤΠκ ΑΝΕΙΩΝ , ΑΝΕΙΟ ΤΠΚ ΟΧΗΜΑ 18077, ΑΝΕΙΟ ΤΕΧΝ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 2353, ΑΝΕΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤ.ΛΥΜΑΤΩΝ 86760, ΝΈΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ,00 ΕΥΡΩ 83575, ΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ-ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 5327, ΑΝΕΙΟ ΤΠκ ΑΝΕΙΩΝ (ΠΛΑΤΕΩΣ) ,05 ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,82 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,82 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ-ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

17 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ 7000 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦ.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ΦΠΑ ΑΠΑΝΩΝ ΦΠΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΦΜΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΜΥ ΕΤΟΥΣ ΦΕ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΕ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΦΕ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΕ ΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΛ. ΗΜΟΣΙΟ -ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΚΑ ΑΠΌ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΙΚΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΕΜΜ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡ ΧΡΟΝΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΕΜ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΑΟΡ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ.ΟΡΙΣΜ ΧΡΟΝΟΥ 5200 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚ.ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΜΗ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜ.ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3500 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ -ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΗΓΩΝ ΕΠΙΣΚ. ΣΥΝΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤ.ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤ.ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΠ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΑΝΤΛ/ΚΏΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚ.ΑΝΤΛ/ΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤ.Υ Ρ ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤ.ΑΝΤΛ/ΚΩΝ ΣΥΓΚΡΛ ΑΠΟΧ.ΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 5000

18 ΕΠΙΣΚ. ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ Ρ.ΓΕΝΙΚΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΚ.ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤ.Υ ΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤ. ΕΓΚ.ΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΠ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗ ΒΙΟΛ.ΚΑΘ+Υ ΑΤΟΠΥΡΓΩΝ 2500 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 600 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦ.ΜΈΣΩΝ ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΤ.ΜΕΣΑ ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛ ΑΓΟΡΩΝ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΗΣΗΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΥΛ.ΣΥΝΤ.ΑΝΤ/ΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤ ΥΛ.ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛ. ΙΚΤ.Υ ΡΕΥΣΗΣΗ ΥΛ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛ. ΙΚΤ.ΑΠΟΧ ΥΛ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛ ΙΚΤ.ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΛ.ΣΥΝΤ. Υ ΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛ ΒΙΟΛ.ΚΑΘ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛ. ΣΥΝΤ.Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α Υ ΡΟ ΟΤ ΕΠΙΣΤΡ.ΑΧΡΕΩΣΤ.ΚΑΤΑΒΛ ΧΗΜΙΚΑ ΧΛΩΡΙΟ ΕΞΟ Α ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΧΗΜΙΚΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΣ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΤΠΚ 1000 ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α ΤΟΚΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧΡ.ΤΠΚ ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ ΤΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΤ/ΜΟ ΤΟΚΩΝ ΛΠ ΕΞΟ Α ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΛΠ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 3000 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5000

19 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 38 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΟ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 11613,16 ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 11613,16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,57

20 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Α.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΑ ΕΞΟ Α ΕΤΟΥΣ 2011 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι αµοιβές προσωπικού είναι το µεγαλύτερο προϋπολογιστικό µέγεθος του ετήσιου προϋπολογισµού και απολογισµού της ΕΥΑΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταµείων Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Αφορά στην προµήθεια γάλακτος, ειδών ένδυσης και προστασίας του προσωπικού ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Στους κωδικούς αµοιβών τρίτων περιλαµβάνονται όλες οι αµοιβές που αφορούν συνεργάτες της επιχείρησης και οι οποίοι είναι δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, κλητήρες, ορκωτοί λογιστές, γιατροί και λοιπές αµοιβές τρίτων συνεργαζοµένων µε την επιχείρηση Υποκείµενες αµοιβές σε παρακράτηση φόρου (δικηγόροι, ιατροί και λπ αµοιβόµενοι) Αµοιβές και έξοδα µη ελ.επαγγλεµατιών υποκ.σε φόρο (ορκωτοί λογιστές, ιοικητικό Συµβούλιο κτλ) Λοιπές αµοιβές τρίτων (Ε ΕΥΑ κτλ) 3500 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Οι παροχές τρίτων είναι ο κωδικός που περιλαµβάνει ουσιστικά την πώληση υπηρεσιών που προσφέρουν τρίτοι προς την επιχείρηση. Οι κωδικοί των παροχών τρίτων, δηλούν από µόνοι τους την προέλευση των υπηρεσιών που λαµβάνονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και είιναι: Ηλεκτρικό ρεύµα παραγωγής που αφορά κυρίως την λειτουργία του ΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, των αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και το ηλεκτρικό ρεύµα που καταναλώνουν οι υδατόπυργοι και λοιπές ηλεκτρο- µηχανολογικές εγκαταστάσεις της ΕΥΑΑΑΛ

21 62-03 Τηλεπικοινωνίες που αφορούν το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την λειτουργία των σταθεών τηλεφώνων,των κινητών τηλεφώνων και των γραµµών data επικοινωνίας µε τα συστήµατα ελέγχψου λειτουργίας των περιφερειακών εγκαταστάσεων µε τα κέντρα ελέγχου του βιολ.καθ.. Καθώς και τα ταχυδροµικά έξοδα Υπολογιζεται ότι κατά το έτος 2011 το συνολικό κόστος θα είναι ΕΝΟΙΚΙΑ Ποσό που διατίθεται για την χρήση ΙΝΤΕRNET Ασφάλιστρα που αφορούν την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων της επιχείρησης (5 πεντε φορτηγά Ασφάλιστρα πυρός µεταφορικών µέσων Επισκευές και συντηρήσεις που αφορούν την λήψη υπηρεσιών από τριτους που συνεργάζεται η επιχείρηση και στους οποίους έχει αναθέσει την συντήρηση των περιουσιακών της στοιχείων. Τέτοιες υπηρεσίες είναι οι συνεργασίες µε εκσκαπτικά µηχανήµατα, µε συνεργεία κλπ και αφορούν την επισκευή των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και οµβρίων, των εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων της καθω ς και των µέσων. Το κόστος των υπηρεσιών αυτών ποικίλουν από έτος σε έτος και διαµορφώνεται µε βάση τις ανάγκες που προκύπτουν περιστασιακά που διαµορφώνονται και από τις καιρικές συνθήκες. Υπολογίζουµε ότι οι δαπάνες αυτές θα διαµορφωθούν για το έτος 2011 ως εξής: Επισκευές συντηρήσεις πηγών 1000 Επισκευές και συντ.κτιρίων 1000 Συντηρήσεις µηχανηµάτων 2000 Συντηρήσεις µεταφ.µέσων 8000 Συντηρήσεις εξοπλισµού Συντηρήσεις αντ/κών συγκροτηµάτων 2500 Συντήρηση αντ/κών συγκροτηµάτων βιολ.καθ Συντήρηση αντ/κων συγκ.υδρ Συντήρηση δικτύου υδρευσης Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης Συντήρηση δικτύου οµβρίων Συντήρησης υδατοπύργων και δεξ.αντλιοστασίων 2000 Συντήρηση βιολ.καθαρισµού 3000 Λοιπές εργασίες συντήρησης 2000 Φύλαξη βιολ.καθ.και υδατόπυργων 2500 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

22 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ Είναι οι δαπάνες που αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας των µεταφορικών µέσων της επιχείρησης και οι οποίες υπολογίζονται να ανέλθουν στο 2011 στο ποσών των 4600 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ 64 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α Στην κατηγορία των διαφόρων εξόδων εµφανίζονται οι δαπάνες που αφορούν τις προµήθειες διαφόρων αναλώσιµων υλικών µερικά από τα οποία συνδέονται µε τις παροχές τρίτων κυρίως σε ότι αφορά τις επισκευές και συντηρήσεις των δικτύων καθώς και οποιες άλλες δαπάνες δεν έχουν σχέση µε την παραγωγική διαδικασία και την λειτουργία της επιχείρησης. Στους παρακάτω κωδικούς εξιδικεύωνται οι δαπάνες οι οποίες έχου ως εξής: Εξοδα µεταφορών στα οποία περιλαµβάνονται τα καύσιµα και τα λιπαντικά των µεταφορικών µέσων εξοδα µεταφορών προσωπικού και αγορών Εξοδα ταξιδίων που περιλαµβάνει τις δαπάνες που απαι τούνται για την µετακίνηση των µελών της επιχείρησης Εξοδα µεταφοράς υλ.αγορών Εξοδα προβολής και διαφήµησης που περιλαµβάνει κυρίως δηµοσιεύµατα µέσω του τοπικού ραδιοφώνου και του τύπου Συνδροµές εισφορές που περιλαµβάνει τις δαπάνες που καταβάλλονται σε περιοδικά και εφηµερίδές για την ετήσια συνδροµή τους Εντυπα και γραφική ύλη είναι δαπάνες που αφορούν την λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών της ΕΥΑΑΛ σε είδη γραφείου και υλικά πολλαπλων εκτυπώσεων Υλικά άµεσης ανάλωσης είναι τα υλικά εκείνα τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως για την συντήρηση των δικτύων για υλικά καθαριότητας,θέρµανσης, φαρµακείου,µικρά εργαλεία,ξυλεία, αναλώσιµα Η/Υ, αναλώσιµα συντήρησης Στους επι µέρους κωδικούς αναλύονται ως εξής: Υλικά θέρµανσης Υλικά καθαριότητας Αναλώσιµα υλικά εξοπλ.γραφείων Αναλώσιµα µικρά εργαλεία χειρός Αναλώσιµα υλικά αντ λ/κών συγκροτηµάτων Αναλώσιµα υλικά συντ.δικτ.υδρευσης Υλικά συντ.-αποκ.βλ.δικτ.αποχέτευσης Υλ συντ.δικτ.αποχ.οµβρίων Υλικά συντ.υδατοπύργων Υλικά συντ.εκγ.βιολ.καθαρισµού Υλικά συντ. οδοστρώµατος 5000

23 Στα λοιπά διάφορα έξοδα ανοίκουν όσα έξοδα γίνονται και αφορούν τα αναλώσιµα, τις δηµοσιεύσεις, τα χηµικά, και λοιπά έξοδα που δεν ανήκουν στην κατηγορία των υπηρεσιών και αναλύονται Εξοδα δηµοσιεύσεων-ανακοινώσεων ιάφορα έξοδα διάφορα έξοδα υδροδότησης Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Προµήθεια χηµικών χλώρια Εξοδα αναλύσεων νερού- βιολ.καθαρισµού δικαστικά έξοδα αγωγών Προµήθεια ηλεκτρολύτη διάφορα έξοδα ιαφορα έξοδα ΤΠκ δανέιων 1000 ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΈΞΟ Α Στο κωδικό περιλαµβάνονται τα ποσά που οφείλονται από υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των δανειακών υποχρεώσεων της ΕΥΑΑΛ προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων και την Τρ.Πειραιώς Τοκοι µακροπρ.υποχρ. ΤΠΚ Τόκοι και έξοδα βραχπρόθεσµων υποχρεώσεων Τόκοι Τρ.Πειραιως Χαρτ/µο τόκων Λοιπα έξοδα τραπεζών Λπ χρεωστικοί τόκοι 3000 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ποσα που διατιθενται για την έξοδο του προσωπικού από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδοτήσεως (αποζηµίωση) 5000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α Αφορούν σε προσαυξείσεις ασφαλιστικών ταµείων,.ο.υ κλπ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟ ΨΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αφορούν -όπως ήδη δηλώνει η περιγραφή- έξοδα προηγου- µενων χρήσων ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 20000

24 45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΑΝΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αφορά την δόση που οφείλεται στο Ταµείο Παρακαταθηκων και δανείων από δάνεια έργων και κίνησης που συνάφθηκαν και έχουν ρυθµιστεί σε ετήσιες δόσεις , Ποσό που οφείλεται από δόσεις στην Τρ.Πειραιώς από το δάνειο που έχει ρυθµιστεί σε το χρονο ,82 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ 7000 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦ.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ Υπολογίζεται ότι το ΦΠΑ απανων θα πληρωθεί και θα είναι περίπου και ο ΦΠΑ Επενδύσεων ΦΠΑ έτους 2011 προς απόδοση ΦΠΑ προηγουµένων έτων ΦΜΥ προηγουµένων έτων προς απόδοση ΦΜΥ ΕΤΟΥΣ ΦΕ ΠΡΟΗΓ.ΈΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΕ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΦΕ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΛ ΗΜΟΣΙΟ-ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΚΑ ΑΠΌ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

25 35-03 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Αφορά σε κονδύλιο το οποίο χρησιµοποείται για την ανιτµέτ ωπιση δαπανών µικρών από υπάλληλο-υπόλογο και λειτουργεί µε απόδοση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ Οµοίως όπως και στη πάγια προκαταβολή 3000 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Το ποσό αφορά την ενίσχυση των ελλλειµατικών πιστώσεων που πιθανά να αντιµετωπισθούν κατά την εκτέλεση του Προύπολογισµού του έτους ΤΑΜΕΙΟ 11613,16 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ

26 Γ. ΑΚΙΝΗΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ -ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΤΟΣ 2011 Στο τεχνικό πρόγραµµα του έτους 2011 περιλαµβάνονται έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, δίκτυο οµβρίων, εγκαταστάσεων βιολ.καθαρισµού Τα έργα έχουν προγραµµατιστεί να γίνουν στα πλαίσια των απαραίτητων αναγκών για επεκτάσεις και συντηρήσεις αγωγών δικτύων και εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητα τόσο για την οµαλή συνέχιση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων όσο και για δεύρυνση των δικτύων προκειµένου να συµπεριλάβει στα δίκτυα της όλες τις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες και τους συνοικισµούς και να διανεµηθεί καθαρό ηλεγµένο και υγιεινό νερό. Τα έργα έχουν οµαδοποιηθεί στις κατηγορίες και κωδικούς του Προύπολογισµού της επιχείρησης του έτους 2011 κατά δηµοτική κοινότητα, τοπική κοινότητα και συνοικισµούς. Η ανάλυση και περιγραφή των έργων γίνεται στο τεχνικό πρόγραµµα.στον προύπολογισµό εµφανίζονται τα έργα σχετικά µε την προµήθειαεγκατάσταση συστήµατος ελέγχου πόσιµου νερού στην Αλεξάνδρεια, το οποίο είναι ενταγµένο µέσα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και επιχορηγείται από το ΠΕΠ. Επίσης εµφανίζεται και το έργο της αποχέτευσης και εγκατάστασεις µονάδας επεξεργασίεας λυµµάτων στο Πλατύ, το οποίο είναι ενταγµένο στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης ΕΠΠΕΡ ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΕΡΓΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΑΡΑΧΩΡΉΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ 11-Ο7-ΟΟ ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ) για την µετεγκατάσταση των τεχν.υπηρεσίων της ΕΥΑΑΑΛ 8130,08 ΣΥΝΟΛΟ 8130, ΕΡΓΑΛΕΙΑ Προµήθεια εργαλείων 4000 ΣΥΝΟΛΟ 4000

27 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΑΑΑΛ 6000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤ/ΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΟΥ 4065, ΤΗΛΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υ ΡΟΜΕΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 41065, ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Τα προύπολογισθέντα έργα για τη.κ..αλεξαν ΡΕΙΑΣ περιγράφονται αναλυτικά στο τεχνικό πρόγραµµα ,5 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗ ΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΝΗΣΕΛΙΟΥ Τα προύπολογισθέντα έργα για το ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΗΣΕΛΙΟΥ περιγράφονται αναλυτικά στο τεχνικό πρόγραµµα 2439,03 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΧΟΙΝΑ Τα προύπολογισθέντα έργα του ΣΧΟΙΝΑ περιγράφονται αναλυτικά στο τεχνικό πρόγραµµα 4878,05 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ πρόγραµµα 2439,02 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ. ΝΕΟΧΩΡΙ πρόγραµµα 4471,54 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΛΟΥΤΡΟΥ πρόγραµµα 4471,08 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ πρόγραµµα 3252,03 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΝΗΣΙΟΥ πρόγραµµα 4471,55

28 ΙΚΤΥΟ ΥΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ πρόγραµµα 1626,02 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ Κ ΠΛΑΤΕΩΣ Τα προύπολογισθέντα έργ αναφέρονται αναλυτικά στο τεχνικό πρόγραµµα 6504,07 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ πρόγραµµα 3658,54 ΙΚΥΤΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΑΧΟΥ πρόγραµµα 2032,52 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥ ΩΝΙΑΣ πρόγραµµα 1626,02 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ Κ ΚΟΡΥΦΗΣ πρόγραµµα 4471,55 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΛΕΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ πρόγραµµα 2845,53 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τα προυπολογισθέντα έργα αναφέρονται αναλυτικά στο τεχνικό πρόγραµµα 4878,06 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΟΥ πρόγραµµα 6504,13 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ Τα προύπολογισθέντα έργ αναφέρονται αναλυτικά στο τεχνικό πρόγραµµα 6097,62

29 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΣ πρόγραµµα 4878,06 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ Κ ΜΕΛΙΚΗΣ Τα προύπολογισθέντα έργα αναφέρονται αναλυτικά στο τέχνικό πρόγραµµα 10162,61 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ Τα προύπολοιγσθέντα έργα αναφέρονται αναλυτικά στο τεχνικό πρόγραµµα 9512,19 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΑΣ πρόγραµµα 6829,29 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΛΟΦΙΑΣ Τα προύπολογισθέντα έργα αναφέρονται αναλυτικα στο τεχνικό πρόγραµµα 4959,35 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗ ΤΚ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ πρόγραµµα 3252,03 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ Π.ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ Τα προύπολογσθέντα έργα αναφέρονται αναλυτικά στο τεχνικό πρόγραµµα 11788,62 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗ ΤΚ ΑΓΚΑΘΙΑΣ Τα προύπολογισθέντα έργα αναφέρονται αναλυτκά στο τεχνικό πρόγραµµα 16178,87 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΥΨΕΛΗΣ πρόγραµµα 9756,1 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ.ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ πρόγραµµα 5284,55 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΑΨΩΜΑΝΙΚΗΣ πρόγραµµα 2439,05

30 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ πρόγραµµα 2439,05 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗ ΤΚ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ πρόγραµµα 4878,1 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Τα προύπολογισθέντα έργα αναφέρονται αναλυτικά στο τεχνιό πρόγραµµα 3658,54 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ πρόγραµµα 9756,12 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ Τα προύπολογισθέντα έργα αναφέρονται αναλυτκά στο τεχνικό πρόγραµµα 5284,57 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΣΤΑΥΡΟΥ Τα προύπολογσθέντα έργα αναφέρονται αναλυτικά στο τεχνικό πρόγραµµα 4878,1 ΤΕΧΝΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΒΡΙΩΝ 15/9/2003 ΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ Κ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ πρόγραµµα 7317,07 ΙΚΥΤΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΗΣΕΛΙ Τα προύπολογισθέντα έργα αναφέρονται αναλυτκά στο τεχνικό πρόγραµµα 1626,02 ΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΧΟΙΝΑ πρόγραµµα 1626,02 ΙΚΥΤΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙ Τα προύπολογισθέντα έργα αναφέρονται αναλυτικα στο τεχνικό πρόγραµµα 2032,52 ΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΚ ΒΡΥΣΑΚΙ πρόγραµµα 2439,03

Από το υπ αριθµό 18ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας

Από το υπ αριθµό 18ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµό 18ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ αριθµό 18ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας

Από το υπ αριθµό 18ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµό 18ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 147.000,00 157.000,00 72.834,26 72.834,26 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13.650,00 19.150,00 7.590,47 7.590,47 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 13.650,00 19.150,00 7.590,47 7.590,47

Διαβάστε περισσότερα

00-62-04-000 Ενοίκια 7.000,00 5.801,60

00-62-04-000 Ενοίκια 7.000,00 5.801,60 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 27/1/2014 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 74 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος Προηγούµενο οικονοµικός έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ιαµορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισμού έτους. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 02/ συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 03/ Στην Κοζάνη σήμερα 27/01/ ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2013 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α ΕΩΣ 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2017 15/02/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1.

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 7/8/2017 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1957 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6 o /2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6 o /2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ευθ. Βλαχάβα 1. Τ. Κ. : 42200 Καλαμπάκα. Πληρ. : Γιαννάκης Αθανάσιος. Τηλ. : 24323-50261. FAX : 24320-23306. e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι 26-3-2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρώτ.:3651 ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Έδρα: Σπήλι Τηλ: 2832022046 FAX: 2832022777 Τ.Κ.: 74053 Αριθµός πρόσκλησης : 3 ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 24.684,04

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ Άλλες υπηρεσίες 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 15.13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01.0023 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23% 62.50 Σύνολο Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 286

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 286 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30-7-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 286 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 4ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 4ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµό 4ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 12/01/2016 Αρ.Πρωτ. 28 Στοιχεία Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 05/ συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Από το πρακτικό της αριθ. 05/ συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Κιάτο, 20/06/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθ. Αποφ.: 21/2014 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 29 ΚΙΑΤΟ - 20200 : 2742026490 ΦΑΞ: 2742029432 e-mail: deyasik@ot

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Σ.: 6 /2015 ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 31/2015 ΘΕΜΑ ΗΔ: «Απολογισμός Εσόδων Εξόδων έτους 2014» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/17-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05/12/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05/12/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ερμού 28 και Κ.Πλειώνη Λαύριο - 195 00 Τηλέφωνο: 2292 0 26570 Fax: 2292 0 26512 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαύριο 06.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Έτος: /11/2016. Εκτύπωσης: Προοδευτικό Σύνολο : ,00 0, , , ,21. Κωδικός Λογαριασµού

Οικονοµικό Έτος: /11/2016. Εκτύπωσης: Προοδευτικό Σύνολο : ,00 0, , , ,21. Κωδικός Λογαριασµού ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ από 01/01 έως 31/10/2016 Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 06 Πιστωτικοί Λογ/σµοί ηµ.λογιστικού 790.705,96 10,00 790.715,96 1.258.127,44 1.258.127,44 06.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΖΔΟΡ3Θ-8ΣΟ Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 12 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 76.000,00 30.255,16 10.554,49 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 52.000,00 147.947,18 96.172,42 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2016 20/01/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 4 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Σήμερα την 18η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro)

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro) Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Θ. Αγγελίνας 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Λαζαρίδης 4. Α. Σιδηρόπουλος 5. Α. Αποστολόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Θ. Αγγελίνας 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Λαζαρίδης 4. Α. Σιδηρόπουλος 5. Α. Αποστολόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 33/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 513 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Προέλεγχος Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500. 02110 02120 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 67,00 12,425.00 48,78 1,225.00 18,22 11,20 6,540.24 1,225.00 0219 02240 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού δήµου Σκύδρας οικονοµικού έτους 2012 και υποβολή της στο ηµοτικό Συµβούλιο

ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού δήµου Σκύδρας οικονοµικού έτους 2012 και υποβολή της στο ηµοτικό Συµβούλιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΥ ΡΑΣ Αριθ.Αποφ 3/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Σκύδρας ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" Οικονομικό Έτος: Ημ/νία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 2016 26/08/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΝΧΟΡ3Θ-Τ50 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 7 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 /

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 20 / 23-04-23 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθ. 3 / 23 της τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2016 09/09/2016 Αρ.Πρωτ. 3108 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 102 η /2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

141 ΩΡΕΕΣ , ,48

141 ΩΡΕΕΣ , ,48 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 820200 324283,64 319083,91 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 47000 28917,02 23717,29 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 47000 28917,02 23717,29 0111

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 22 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 19-9-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 22 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 19-9-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 270/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 22 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 19-9-2013 ΘΕΜΑ 6 ο : Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 332 (Αριθµός πρακτικού 8) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα µέλη της κ.κ. Ν. ηµόπουλο, Προεδρεύοντος, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 23o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 635 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 3 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2013. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3 Σήμερα την 18η του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

141 ΩΡΕΕΣ , ,48

141 ΩΡΕΕΣ , ,48 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 920281,36 5441,89 4565,49 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 47000 3442,17 2565,77 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 47000 3442,17 2565,77 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013»

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου στις 14-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Στον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό 415.100,00 Εισπράχθηκε έως 31/12/14 ποσό 196.855,47

Στον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό 415.100,00 Εισπράχθηκε έως 31/12/14 ποσό 196.855,47 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΧΑΪΜΑΝΤΑ 17 - ΧΑΛΑΝ ΡΙ 15234 Α.Φ.Μ. 090191183-.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ & ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Α' - ΕΣΟ A 2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 1 Εκ μισθωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ 17/11/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2235 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2235 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2235 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ. Απόφασης 548/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 20o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 497 Αριθµ. Θέµατος 14 ο έκτακτο Συνεδρίαση της 2/9/2016 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΕΣΟ Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟ Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2017 Αρ. Πρωτ. : 583 Α Α: 7ΛΧΓ46Ψ8ΝΖ-ΜΣΩ ΙΑΜΟΡΦΩ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 0211 Επιχορηγήσεις απο ΝΠ,Οργανισµούς ή ειδικούς λογαριασµούς (ΟΑΕ ) 2.00 1223α Εσοδα από Πιστοποιητικά & διαφ.τίτλοι 30.00 1.895,00 10.274,88 1223β Εσοδα από ΚΑΡΝΕ ΑΤΑ 50 11,20 46,20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ .Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΗΜ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ. ΕΥΑΚ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 5

ΣΠΕΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ .Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΗΜ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ. ΕΥΑΚ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 5 .Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ 1 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΑΣ ΗΜ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 315

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 315 ΑΔΑ: 7419ΩΚΙ- Γ5Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-8-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 4/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από την

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.9912/ 9-11-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 25/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 151/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ.

18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα από το πρακτικό της 18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ. : 2313-313689 Αριθ. Απόφασης: 092/2016 ΘΕΜΑ: Εισηγητική

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 6/ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 02/02/2016 2 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Για τη ΙΑΚΡΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ και ΕΜΜΕΣΩΝ ΑΠΑΝΩΝ για το «Πρόγραµµα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» (ΠΕΓΑ) Κωδ. Αιτιολογία Περιγραφή ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠΔΔ Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ΔΗMΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 4, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΤΗΛ 2310 228 265 Οικονομικό Έτος: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΗΖ-ΡΝΡ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 26/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.6629/31-07- 2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 1/16-01-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 13/2012 Θέμα:«Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 51/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ.Χουδετσανάκη.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ.Χουδετσανάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 01-03-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2338 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/15-03-2016 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13-1-2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 10 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΖΘΟΡ3Θ-ΓΛΧ Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 11 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 13o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 275 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη 2o Συνεδρίαση της 8/5/2017 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 1224 Εσοδο από πραγµατογνωµοσύνη 1299α Έσοδα από ετήσια τέλη τήρησης καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 6884 /6-8-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα