ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ==========================================

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) =========================================="

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Εξοδα χρήσης 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές , , , , ,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 6053 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ-ΤΣΜΕ Ε 0,00 0, , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ ΚΥ 1.500,00 513, , , ,00 ( ηµάρχου) Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ ηµοσίου 0,00 0,00 700,00 700,00 700, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ 0,00 0, , , ,00 ηµοσίου ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ , ,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρα 3Ν 1726/44, 30 Ν.2262/ Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 νέων υπαλλήλων (άρθρο /97) απάνες επιµόρφωσης προσωπικού , , , , ,00 και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αµοιβές νοµικών και , , , , ,00 συµβολαιογράφων Αµοιβές δικαστικών επιµελητών , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ Ηχογράφηση και αποµαγνητοφώνηση 0,00 0, , , ,00 πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων Συνεχιζόµενο Ηχογράφηση και ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ηµοτικού Συµβουλίου Αµοιβή στο µε σύµβαση έργου 0,00 0, , , ,00 προσωπικό για τη φύλαξη αθλητικού κέντρου Αµοιβή στο µε σύµβαση έργου προσωπικού ιατρών Συµβουλευτικού Κέντρου 0,00 0, , , ,00

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: Παροχή υπηρεσίας τεχνικού 0,00 0, , , ,00 ασφαλείας Παροχή υπηρεσίας ιατρού εργασίας 0,00 0, , , , Αµοιβή στον µε σύµβαση έργου ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ιατρό εργασίας του ήµου Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου 7.800, ,00 0,00 0,00 0,00 Κλητήρων για το ΚΕΠ (Ασφ. Μέτρα) Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου , ,00 0,00 0,00 0,00 Χεριστών Η/Υ για Εκδηλώσεις (Ασφ. Μέτρα) Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου , ,00 0,00 0,00 0,00 Ταξιθετριών Εκδηλώσεων Θεάτρου Ρεµατιάς (Ασφ. Μέτρα) Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου , ,00 0,00 0,00 0,00 εργάτες Υ.Ε για τις ανάγκες της Ρεµατιάς Χαλανδρίου (Ασφ. Μέτρα) Αµοιβή µέλους ΤΕΕ για συµµετοχή 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 στο διαγωνισµό Πεύκο Πολίτη Ηχογράφηση και αποµαγνητοφώνηση , ,16 0,00 0,00 0,00 πρακτικών Αµοιβή στο µε σύµβαση έργου , ,00 0,00 0,00 0,00 προσωπικό για τη φύλαξη αθλητικού κέντρου Αµοιβή στο µε σύµβαση έργου , ,26 0,00 0,00 0,00 προσωπικού ιατρών Συµβουλευτικού Κέντρου Συνεχιζόµενη αµοιβή στον , , , , ,00 παρέχοντα υπηρεσία ηχολήπτη µε σύµβαση µίσθωσης έργου Αµοιβή λοιπών εκτελούντων 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ειδικές υπηρεσίες στο πρώην Ν.Π... ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ Αµοιβή στους παρέχοντες ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υπηρεσία µηχανοργάνωσης µε σύµβαση µίσθωσης έργου Αµοιβή στους παρέχοντες υπηρεσία ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 αποθηκάριου-υπεύθυνου ρεπερτορίου µε σύµβαση µίσθωσης έργου Αµοιβή στους παρέχοντες υπηρεσία 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 για την οργάνωση-εκτέλεση συναυλιών & µουσικών εκδηλ.σε διαφορους χώρους του ήµου µε σύµβαση µίσθωσης έργου Αµοιβή στους παρέχοντες υπηρεσία ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ιατρικής περίθαλψης µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Αντιµισθία αιρετών-έξοδα , , , , ,00 παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 Κ Κ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 6131 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Περίλθαψη αδέσποτων ζώων 0,00 0, , , ,00

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: Αµοιβή στο προσωπικό µε σύµβαση ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 έργου του ΚΕΠ Λοιπές αµοιβές τρίτων ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αµοιβές νοµικών προσώπων 2.500,00 800, , , ,00 δηµοσίου δικαίου 6142 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Επιστηµονική υποστήριξη του ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ήµου Χαλανδρίου στην εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής σε τοπικό επίπεδο, για την εξεύρεση χρηµατοδοτήσεων µέσω διαρθωτικών ταµείων για την περίοδο ΣΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 800, , , , ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 6151 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ( ΕΗ ΚΛΠ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ απάνες για προµήθεια & ΦΠΑ ΕΗ , , , , , ικαιώµατα ΟΤΑ από ΤΑΠ ( λογ. ΕΗ) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ταχυδροµικά τέλη , , , , , Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και , , , , ,00 τηλετυπικά τέλη εσωτερικού ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 0,00 0, , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Συνεχιζόµενο Εξοδα συνεργασίας 4.364,96 0,00 0,00 0,00 0,00 µε Εταιρία Ταχυµεταφορών για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΕΠ Σύνδεση αποµακρυσµένων σηµείων 1.500,00 496, , , ,00 µέσω syzefxis Συνεχιζόµενο έξοδα συνεργασίας 5.000,00 31, , , ,00 µε εταιρεία ταχυµεταφορών για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΕΠ Έξοδα συνεργασίας µε εταιρεία 0,00 0, , , ,00 ταχυµεταφορών για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΕΠ ΣΥΝΟΛΟ ,96 527, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 631 ΦΟΡΟΙ Φόροι τόκων ,00 586, , , , Λοιποί Φόροι 1.000,00 362, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 949, , , , ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 6331 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ Κρατήσεις υπέρ ηµοσίου για απόδοση προστίµων ΚΟΚ 1.000,00 185, , , ,00

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: Εξοδα µεταβίβασης αυτοκινήτων 1.000,00 0, , , , Κρατήσεις υπέρ ηµοσίου από , , , , ,00 είσπραξη επιχορηγήσεων Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 5.000,00 0, , , ,00 (ΕΝΦΙΑ) Κρατήσεις υπερ ΤΕΑ Υ, ΤΠ Υ για 5.000, , , , ,00 την προµήθεια καυσίµων υπηρεσιακών αυτοκινήτων ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 6421 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 1.000,00 0, , , ,00 ηµάρχου Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 1.000,00 0, , , ,00 ηµοτικών Συµβούλων ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 1.000,00 0, , , ,00 µετακινούµενων υπαλλήλων ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 6431 ΕΞΟ Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΒΛΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Έξοδα ενηµέρωσησ και προβολής 3.000,00 0, , , ,00 δραστηριοτήτων του ήµου ( ιαφηµίσεις - ηµοσιεύσεις - Έντυπα, Φυλλάδια) Έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Παραγωγή εντύπων προβολής 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµοτικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων Προµήθεια και διανοµή 0,00 0, , , ,00 ενηµερωτικού υλικού για την ανακύκλωση Έκδοση εντύπων προβολής 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµοτικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων Έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 για την προβολή του ήµου σε ευρωπαϊκές συναντήσεις και εκδηλώσεις (ελληνικό και ξενόγλωσσο) Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ""πρώην Ν.Π."" Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ""πρώην Ν.Π."" ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Τιµητικές διακρίσεις, 2.000,00 0, , , ,00 αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 6434 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων ,00 0, , , ,00

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: απάνες εκδηλώσεων Εορτασµών 4.000,00 0, , , ,00 Παγκοσµίων ηµερών ράσεις-ηµερίδες ενηµέρωσης ως 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 πρός την λειτουργία του ΣΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ ιοργάνωση 5.000,00 249, , , ,00 συνεδρίων-συναντήσεων-διαλέξεων απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 7.000, , , , ,00 τοπικών εορτών Έξοδα αδελφοποιήσεων 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Συνδροµές σε εφηµερίδες και 5.055,00 0, , , ,00 περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 6453 ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Συνεχιζόµενες λοιπές συνδροµές ,00 0,00 205,50 205,50 205, Λοιπές Συνδροµές 0,00 0, , , , Ανανέωση συνδροµής ERGOWIN 0,00 0, , , , Συνδροµές προγραµµάτων τεχνικής 0,00 0, , , ,00 υπηρεσίας (Αντικειµενικές αξίες, GPS κ.α.) Συνεχιζόµενη ανανέωση συνδροµών 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 domain names/νέες συνδροµές domain names Συνεχιζόµενο Ανανέωση συνδροµών 81,99 0,00 0,00 0,00 0,00 domain names/νέες συνδροµές domain names Ανανέωση συνδροµών domain names/ 100,00 0,00 150,00 150,00 150,00 νέες συνδροµές domain. ΣΥΝΟΛΟ ,99 0, , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,99 0, , , , ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 6463 ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων του 500,00 0,00 600,00 600,00 600,00 ήµου ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 600,00 600,00 600,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 600,00 600,00 600, ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 6492 ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ικαστικά έξοδα και εκτέλεση , , , , ,00 δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων (πτώχευση, κατάσχεση, εκκαθάριση σχολ. Κληρ., αποζ. Εργολ. & προµ. Κλπ) Έξοδα κατασχέσεων 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Έξοδα αποζηµιώσεων πολιτών 500,00 0, , , , Αποζηµίωση από αστική ευθύνη 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 έναντι τρίτων ΣΥΝΟΛΟ , , , , , απάνες οργάνωσης παθητικής 500,00 0, , , ,48 αεράµυνας (ΚΥΑ Φ301/2/663/1976) Έξοδα συµβολαιογράφων και 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δικαστικών επιµελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,48

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,98 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , , , Συµβολαιογραφικά έξοδα και 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δαπάνες σύναψης δανείων Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , , ,33 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,33 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,95 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Σ-ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ- ΩΡΕΕΣ 671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , , ,45 για λειτουργικές δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6721 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Εισφορά υπέρ Ενιαίου Συνδέσµου , ,81 0,00 0,00 0,00 ήµων και Κοινοτήτων Εισφορά του ήµου στον ΣΠΑΠ , , , , , Εισφορά του ήµου στον Σύνδεσµο ,00 0, , , ,00 Βόρειας και Ανατολικής Αττικής (ΣΒΑΑ) ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 6731 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Προαιρετική Επιχορήγηση σχολικών 0,00 0, , , ,00 επιτροπών από τον ήµο Εκκαθάριση οφειλών της , , , , ,00 Κοινωφελής Επιχείρησης ήµου Χαλανδρίου (πρώην ΕΠΑΧ) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων 5.000, , , , ,00 σε άπορους δηµότες Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 5.000,00 0, , , ,00 συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς ,00 0, , , ,00 συλλόγους και σωµατεία 6739 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Απόδοση εισπράξεων από το 0,00 0, , , ,81 Κληροδότηµα Κεφαλληνού Απόδοση εισπράξεων από το 0,00 0, , , ,26 Κληροδότηµα Σεβ. Καλλισπέρη ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,07 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,07 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,52 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Εγγυητική επιστολή καλής ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εκτέλεσης για το πρόγραµµα "" Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής (ΕΣΠΑ)"". ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α Φορολογικά πρόστιµα και 1.000,00 734, , , ,00 προσαυξήσεις χρήσης ΣΥΝΟΛΟ ,00 734, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 734, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,45 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , , ,45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονοµικές και ιοικητικές υπηρεσίες 6 Εξοδα χρήσης 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές , , , , ,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 6012 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία , , , , , Αποζηµίωση για υπερωριακή 1.500,00 190, , , ,00 εργασία Κυριακών και εξαιρεσίµων Επίδοµα τετραπληγίας 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές , , , , ,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδοµατα) 6022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Αποζηµίωση για υπερωριακή 8.000, , , , ,00 εργασία Αποζηµίωση για υπερωριακή 100,00 0,00 500,00 500,00 500,00 εργασία Κυριακών και εξαιρεσίµων. ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΝΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές , ,04 0,00 0,00 0,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΣΥΝΟΛΟ , ,04 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,04 0,00 0,00 0, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 6051 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Εργοδοτική εισφορά υπέρ του 4.500, , , , ,00 Ι.Κ.Α Εισφορά υπέρ του Τ.Υ..Κ.Υ , , , , ,00 τακτικού προσωπικού Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ ΚΥ , , , , ,00 τακτικού προσωπικού ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις , , , , ,00 αποδοχές των υπαλλήλων Εισφορά ήµου υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Εισφορά ήµου υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΣΕ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ , ,96 0,00 0,00 0, Εισφορές ΙΚΑ αποδοθείσες απο , ,62 0,00 0,00 0,00 ΟΑΕ για κοινωφελές πρόγραµµα του ΟΑΕ (5µηνα) ΣΥΝΟΛΟ , ,58 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έξοδα κηδείας αποβιούντων 3.000,00 0, , , ,00 υπαλλήλων κλπ (άρθρο 122 Ν.118/81) 6063 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙ ΟΣ (ΕΝ ΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ) Προµήθεια γάλακτος για το 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 προσωπικό Συνεχιζόµενη προµήθεια γάλακτος 450,00 0,00 450,00 450,00 450,00 για το προσωπικό ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 950,00 950,00 950,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 6142 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισµού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης ΟΕ Σύστηµα διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας κατα ISO του ήµου Χαλανδρίου Επικαιροποίηση-πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας ήµου Χαλανδρίου Αµοιβή για την έκδοση πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου για τους ανελκυστήρες των δηµοτικών κτιρίων Συνεχιζόµενη Σύµβαση υποστήριξης Εφαρµογών ηµοτολογίου,εκλογικών Καταλόγων,Πρωτοκόλλου-Μετάπτωση δεδοµένων και διόρθωση εγγραφών για Εθνικό ηµοτολόγιο,εφαρµογών Ληξιαρχείου, Σ,ΟΕ,Τοπικά Συµβούλια Νέων Συµβάσεις Υποστήριξης - Συντήρησης Εφαρµογών Οικονοµικού ιπλογραφικού Συστήµατος ( ΑΕΜ) Συνεχιζόµενη Σύµβαση Υποστήριξης εφαρµογής AGENDA ηµάρχου Ανανεώσεις εκδόσεων λογισµικού των εφαρµογών της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Υπηρεσίες εξειδικευµένου χρηµατοδοτικού συµβούλου για τη χρηµατοδότηση έργων απο το ΕΣΠΑ Παροχή υπηρεσιών για την επεξεργασία και οργάνωση των στοιχείων του ηλεκτρονικού αρχείου παροχών της ΕΗ Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισµού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης ΟΕ Συντήρηση και υποστήριξη web εφαρµογών e-topos (GIS) και ιστοσελίδες Αµοιβή για την έκδοση πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου για τους ανελκυστήρες των δηµοτικών κτιρίων Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισµού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης ΟΕ Συντήρηση και υποστήριξη προγραµµατος µισθοδοσίας Συντήρηση και υποστήριξη προγραµµάτων /νσης Οικονοµικής ιαχείρησης Συνεχιζόµενη παροχή υπηρεσιών υποστηρίξης για την µηχανογράφιση των Οικ/κών & ιοικ/κων υπηρεσιώντου ήµου 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,85

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: Συνεχιζόµενη σύµβαση συντήρησης ,00 0, , , ,00 και υποστήριξης των Εφαρµογών του ηµοτολογίου, του Πρωτοκόλλου και Ληξιαρχείου Σύµβαση υποστήριξης εφαρµογών 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGENDA ηµάρχου Ανάθεση για την απογραφή παγίων ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 περιουσιακών στοιχείων των πρώην Νοµικών Προσώπων του ηµου Παροχή υπηρεσιών προτυποποίησης ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 διαδικασιών Σύµβαση συντήρησης και 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υποστήριξης του ηµοτικού ικτύου wifi και των εφαρµογών του Συνεχιζόµενη σύµβαση αναβάθµισης , , , , ,04 και συντήρησης της ιστοσελίδας ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,89 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,89 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,89 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 6232 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μισθώµατα κτιρίων για ηµοτικό , , , , ,00 Κατάστηµα Μισθώµατα κτιρίων για αποθήκη , , , , , Έξοδα για λειτουργικές , , , , ,00 αποκεντρώσεις του ήµου ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 6251 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Συνεχιζόµενο Ασφάλιστρα 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δηµοτικών κτιρίων Ασφάλιστρα δηµοτικών κτιρίων ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.500, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 6261 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Συντήρηση και επισκευή 0,00 0, , , ,00 κτιρίων-ακινήτων ήµου Συντήρηση και επισκευή (µε 0,00 0, , , ,00 ανταλλακτικά) κτιρίων του ήµου (ανελκυστήρες) Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών 1.000,00 0, , , ,00 χώρων - υαλόθυρα, υαλοστάσια και υαλοπίνακες Αναγόµωση και συντήρηση δικτύου πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και πυροσβεστήρων 2.000,00 0, , , ,00

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: Συνεχιζόµενο Συντήρηση και 4.100,00 341,64 0,00 0,00 0,00 επισκευή κτιρίων-ακινήτων του ήµου (ανελκυστήρας κλπ) Συνεχιζόµενη συντήρηση και 6.000,00 919,98 541,20 541,20 541,20 επισκευή κτιρίων-ακινήτων του ήµου (ανελκυστήρας κλπ.) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Επισκευή, συντήρηση, και 2.500,00 735, , , ,00 ανταλακτικά οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία 6265 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Συντήρηση Plotter 0,00 0, , , , Συντήρηση φωτοτυπικών 0,00 0, , , ,00 µηχανηµάτων και fax Συµβόλαιο συντήρησης τηλεφωνικού 8.000, , , , ,00 κέντρου Συντήρηση και επισκευή επίπλων 500,00 0, , , ,00 και σκευών Συντήρηση και επισκευή (µε 0,00 0, , , ,00 ανταλλακτικά)φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών & fax των υπηρεσιών του ήµου Συντήρηση και επισκευή (µε 0,00 0, , , ,00 ανταλλακτικά) κλιµατιστικών των υπηρεσιών του ήµου (split) Συνεχιζόµενο Συµβόλαια 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 συντήρησης Μηχανογραφικού Κέντρου Συµβόλαια συντήρησης υφιστάµενου 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εξοπλισµού (Hardware) Συντήρηση και επισκευή (µε 0,00 0, , , ,00 ανταλλακτικά) κλιµατιστικών µονάδων των υπηρεσιών του ήµου Συντήρηση και αποκατάσταση 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 βλαβών των συστηµάτων ασφαλείας των ηµοτικών Κτιρίων Συµβόλαιο συντήρησης 0,00 0, , , ,00 Μηχανογραφικού κέντρου Συντήρηση κλιµατιστικών των 0,00 0, , , ,00 κτιρίων του ήµου Συντήρηρηση µηχανηµάτων ροής 4.000,00 0, , , ,00 προτεραιότητας κοινού του Κεντρικού ΚΕΠ Συντήρηση και επισκευή λοιπού 2.000, , , , ,00 εξοπλισµού Συντήρηση καυστήρων ηµοτικών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 κτιρίων Συνεχιζόµενο Συντήρηση 4.000, ,77 0,00 0,00 0,00 κλιµατιστικών των κτιρίων του ήµου Συνεχιζόµενο Συντήρηση και 3.000, ,50 0,00 0,00 0,00 επισκευή κλιµατιστικών (split) των κτιρίων του ήµου Συνεχιζόµενο Συντήρηση 2.941, ,69 0,00 0,00 0,00 φωτοτυπικών µηχανηµάτων και fax Συµβόλαιο συντήρησης Μηχανογραφικού κέντρου ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: Συντήρηση κλιµατιστικών των ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 κτιρίων του ήµου Συντήρηση και επισκευή 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 κλιµατιστικών (split) των κτιρίων του ήµου Συνεχιζόµενη συντήρηση ,00 460, , , ,08 φωτοτυπικών µηχανηµάτων και fax.. ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση εφαρµογής Ατζέντα 0,00 0, , , ,00 ηµάρχου Συντήρηση εφαρµογής e-topos 0,00 0, , , , Συντήρηση εφαρµογής Euripidis 0,00 0, , , , Συντήρηση εφαρµογής ΑΒΕΚΤ 0,00 0, , , , Συντήρηση εφαρµογής Γνωµων 0,00 0, , , , Συντήρηση εφαρµογής ηµοτολογίου 0,00 0, , , ,00 - Πρωτοκόλλου - Ληξιαρχείου Συντήρηση εφαρµογής Οικονοµικών 0,00 0, , , ,00 - ιοικητικών ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ , , , , , Φωτισµός και κίνηση ( µε , , , , ,00 ηλεκτρικό ή φωταέριο ) για δικές τους υπηρεσίες 6277 ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εργασίες µυοκτονίας ηµοτικού 1.000,00 0, , , ,00 Καταστήµατος και λοιπών παραρτηµάτων Κοινόχρηστες δαπάνες 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές απάνες ΕΥ ΑΠ 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,28 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 2.500, , , , ,00 αυτοκινήτων ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 641 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 6411 ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΚΛΠ) Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων ,00 6, , , ,00 µεταφορικών µέσων (καύσιµα) Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 µεταφορικών µέσων Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων 0,00 0, , , ,00 µεταφορικών µέσων (καύσιµα) Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0013 ΣΥΝΟΛΟ ,00 506, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 506, , , , Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 µετακινούµενων υπαλλήλων ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών 2.000,00 0, , , ,00 καταστάσεων ηµοσίευση προκηρύξεων ,00 619, , , , ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων του , , , , ,00 ήµου ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΕΞΟ Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 6471 ΕΞΟ Α ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 6.000,00 333, , , , Εξοδα Χριστουγιεννιάτικων 2.000,00 0, , , ,00 Εκδηλώσεων του ήµου Έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων 0,00 0, , , ,00 του ήµου Έξοδα Πασχαλινών Εκδηλώσεων του 1.000,00 0, , , ,00 ήµου 'Εξοδα Αγώνα ρόµου Ρεµατιάς 0,00 0, , , ,00 Χαλανδρίου Έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 του ήµου 'Εξοδα Αγώνα ρόµου Ρεµατιάς 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Χαλανδρίου ΣΥΝΟΛΟ ,00 333, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 333, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Προµήθεια βιβλίων κλπ 300,00 0, , , , ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Προµήθεια γραφικής ύλης και 0,00 0, , , ,00 λοιπά υλικά γραφείων ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης 2.000,00 629, , , ,00 και πολλαπλών εκτυπώσεων Συνεχιζόµενη προµήθεια υλικών , , , , ,00 µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 293, , , , ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΙΣ Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία 1.000,00 224, , , , Προµήθεια αναλωσίµων υλικού για µηχάνηµα ροής προτεραιότητας 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: Συνεχιζόµεη προµήθεια υλικών 1.000,00 73,80 295,20 295,20 295,20 εκτυπώσεων,βιβλιοδετήσεων κ.λ.π Προµήθεια αναλωσίµων υλικού για 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 µηχάνηµα ροής προτεραιότητας Συνεχιζόµενη προµήθεια γραφικής , , , , ,63 ύλης. ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,83 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6635 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια υλικών (αναλωσίµων 0,00 0, , , ,00 καθαριστριών) Συνεχιζόµενη προµήθεια υλικών 5.000,00 0, , , ,00 (αναλωσίµων) καθαριστριών ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 6671 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Προµήθεα ανταλλακτικών 2.000,00 0, , , ,00 µεταφορικών µέσων για το συνεργείο του ήµου ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών 4.000,00 377, , , ,00 & λοιπού εξοπλισµού ΣΥΝΟΛΟ ,00 377, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 377, , , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 6699 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων , , , , , Προµήθεια ειδών ηχογράφησης και ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 αποµαγνητοφώνησης πρακτικών του ηµοτικού Συµβουλίου Εκλογικά έξοδα , , , , , Προµήθεια αναλωσίµων ειδών για 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τις ανάγκες των ΚΕΠ και του ικτύου ΣΥ.Γ.Ε.Ε.Π. ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,83 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής 6 Εξοδα χρήσης 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 6012 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ , , , , ,00

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 8.500,00 798, , , , Αποζηµίωση για υπερωριακή 3.500,00 406, , , ,00 εργασία Κυριακών και εξαιρεσίµων ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές , , , , ,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδοµατα) 6022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Αποζηµίωση για υπερωριακή , , , , ,00 εργασία Αποζηµίωση για υπερωριακή 3.500,00 149, , , ,00 εργασία Κυριακών και εξαιρεσίµων. ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΝΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές , , , , ,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές προσωπικού για τη 3.089, ,24 0,00 0,00 0,00 Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας (ΕΣΠΑ) Έξοδα για τη λειτουργία τµηµάτων , ,88 0,00 0,00 0,00 θερινής απασχόλησης σε σχολικά συγκροτήµατα. ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 6051 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Εργοδοτική εισφορά υπέρ του , , , , ,00 Ι.Κ.Α Εισφορά υπέρ του Τ.Υ..Κ.Υ , , , , ,00 τακτικού προσωπικού Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 7.500, , , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ ΚΥ , , , , ,00 τακτικού προσωπικού Έργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ 4.000, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις , , , , ,00 αποδοχές των υπαλλήλων ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ , , , , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 848,32 848,31 0,00 0,00 0,00 προσωπικού για τη Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας (ΕΣΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6061 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝ ΥΣΗΣ (ΕΝ ΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) Εµβολιασµός και εξετάσεις 2.000,00 0, , , ,00 αιµατολογικές-ακτινογραφίες για ευπαθείς οµάδες Παροχές ένδυσης προσωπικού ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Έξοδα κηδείας αποβιούντων 2.000,00 0, , , ,00 υπαλλήλων κλπ (άρθρο 122 Ν.118/81) 6063 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙ ΟΣ (ΕΝ ΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ) Προµήθεια γάλακτος για το 0,00 0, , , ,00 προσωπικό Λοιπές παροχές σε είδος (είδη 0,00 0, , , ,00 προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) Συνεχιζόµενη προµήθεια γάλακτος ,00 0, , , ,00 για το προσωπικό., Λοιπές παροχές σε είδος (είδη 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) Συνεχιζόµενη προµήθεια γάλακτος 2.100,00 0, , , ,00 για το προσωπικό (πρώην ΟΚΠΑ) Συνεχιζόµενη προµήθεια γάλακτος ,00 0, , , ,00 για το προσωπικό (πρώην ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αµοιβές τεχνικών 5.000,00 0, , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αµοιβές καλλιτεχνών ,00 0, , , , Αµοιβές εκπαιδευτικών - καλλιτεχνών για την εκπόνηση εκαπιδευτικών - καλλιτεχνικών εργαστηρίων 0,00 0, , , ,00

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0017 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ Ψηφιοποίηση των αρχείων του 0,00 0, , , ,00 Αετοπουλείου ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 6212 ΦΩΤΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Παροχή υπηρεσίας σύνδεσης ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 σχολείων µε φυσικό αέριο Φωταέριο και φυσικό αέριο , , , , ,00 παραγωγικής διαδικασίας αθλητικών εγκαταστάσεων ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 6232 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μισθώµατα κτιρίων (πρώην 0,00 0, , , ,00 Νοµ.Προσ.ΟΚΠΑ) Μισθώµατα κτιρίων (πρώην , ,00 0,00 0,00 0,00 Νοµ.Προσ.ΟΚΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μισθώµατα µηχανηµάτων-τεχνικών 0,00 0, , , ,00 εγκαταστάσεων ΕΥΡΙΠΙ Η Μισθώµατα µηχανηµάτων-τεχνικών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεων ΕΥΡΙΠΙ Η ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Μίσθωση πούλµαν για τη µεταφορά ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 µαθητών απο την περιοχή Πατήµατος Χαλανδρίου προς το 5ο νηπιαγωγεί-5ο δηµοτικό ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μίσθωση χηµικής τουαλέτας 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώµατα σχολικών µονάδων , , , , ,68 Ν3852/10. ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,68 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 6251 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ασφάλιστρα δηµοτικών κτιρίων 0,00 0, , , , Ασφάλιστρα ακινήτων ΟΚΠΑ 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.160,00 262, , , , Λοιπά ασφάλιστρα 4.000,00 0, , , ,00

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 262, , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 6261 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 0,00 0, , , ,00 ''ΕΥΡΙΠΙ Η'' Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 0,00 0, , , ,00 ακινήτων Συντήρηση και επισκευή σχολικών 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 κτιρίων (παρεµβάσεις στα λεβητοστάσια) Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 5.000,00 478,08 0,00 0,00 0,00 ΟΚΠΑ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ,00 96,10 0,00 0,00 0,00 ''ΕΥΡΙΠΙ Η'' Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ,00 574, , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) Συντήρηση και επισκευή καυστήρων 0,00 0, , , ,00 και λεβήτων Συντήρηση και επισκευή λοιπών 0,00 0, , , ,00 µονίµων εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή αυτόµατου 0,00 0, , , ,00 συστήµατος χλωρίωσης Συντήρηση και επισκευή αντλιών 0,00 0, , , ,00 µηχανοστασίου Καθαρισµός µνηµείων και κτηριων 7.500, , , , ,00 της πόλης Συντήρηση των κολυµβητικών 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δεξαµενών του Αθλητικού Κέντρου "" Ν. Πέρκιζας"" Συντήρηση και επισκευή λοιπών , ,67 0,00 0,00 0,00 µονίµων εγκαταστάσεων ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Επισκευή, συντήρηση και ,00 0, , , ,00 ανταλλακτικά οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία Συντήρηση και επισκευή λοιπών , , , , ,00 µηχανηµάτων 6265 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Συντήρηση και επισκευή ηχητικών 0,00 0, , , ,00 συσκευών (Φιλαρµονική) Συντήρηση και επισκευή λοιπού 0,00 0, , , ,00 εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή επίπλων 0,00 0, , , ,00 και σκευών Συντήρηση και επισκευή λοιπού ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εξοπλισµού ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: Συντήρηση εφαρµογής ιατρικών 0,00 0, , , ,00 ιστορικών ΣΚΕΠΗ (ΣΗΑΙΙ) ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 6275 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ απάνες καθαρισµού φρεατίων, 4.000,00 530, , , ,00 δεξαµενών κ.λ.π ΣΥΝΟΛΟ ,00 530, , , , ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εργασίες ψεκασµών, 0,00 0, , , ,00 µυοκτονίας-εντοµοκτονίας κ.λ.π Εργασίες ψεκασµών, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 µυοκτονίας-εντοµοκτονίας κ.λ.π ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 530, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,68 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 1.100,00 0, , , ,00 αυτοκινήτων ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 641 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 6411 ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΚΛΠ) Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων 1.500,00 0, , , ,00 µεταφορικών µέσων (καύσιµα) Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 µεταφορικών µέσων (λιπαντικά) Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 µεταφορικών µέσων ΣΥΝΟΛΟ ,00 500, , , , ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ Εξοδα µεταφοράς 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 αγαθών-φορτοεκφορτωτικά Εξοδα µεταφοράς 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 αγαθών-φορτοεκφορτωτικά ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 500,00 500,00 500, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Μεταφορά µελών ΚΑΠΗ ,00 0, , , , Μεταφορές µουσικών Φιλαρµονικής 3.000,00 0, , , , Μεταφορά παιδιών για την 0,00 0, , , ,00 Αθλητική Κατασκήνωση 2015 (απο έσοδα camp) ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 500, , , , Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.500,00 0, , , ,00

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0020 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 434 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 6471 ΕΞΟ Α ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0, Εξοδα για δηµιουργία και 0,00 0, , , ,00 εκτύπωση εντύπων, αφισών, προγραµµάτων πολιτιστικών εκδηλώσεων & εκπαιδευτικών εργαστηρίων Εξοδα Πολιτιστικών 2.500,00 0, , , ,00 ραστηριοτήτων για κοινωνικούς σκοπούς απάνες διαµονής σε ξενοδοχείο 0,00 0, , , ,00 για αναψυχή µελών ΚΑΠΗ Έξοδα για τη φωτογραφική κάλυψη 0,00 0, , , ,00 & βιντεοσκόπηση Πολιτιστικών εκδηλώσεων απάνες για την πραγµατοποίηση 0,00 0, , , ,00 των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων Εξοδα µίσθωσης ξενοδοχείου ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 θερινών διακοπών µελών ΚΑΠΗ απάνες για την πραγµατοποίηση , ,50 0,00 0,00 0,00 των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ,00 0, , , , ΕΞΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Έξοδα για 0,00 0, , , ,00 εκδηλώσεις-δραστηριότητες για κοινωνική µέριµνα και πρόνοια Έξοδα λοιπών κοινωνικών 2.000,00 0, , , ,00 δραστηριοτήτων Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Καταναλωτή Έξοδα για 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εκδηλώσεις-δραστηριότητες για κοινωνική µέριµνα και πρόνοια Έξοδα λειτουργίας γραφείου 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ανέργων ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Έξοδα απολύµανση - καθαριότητα 0,00 0, , , ,00 των σχολικών συγκροτηµάτων Πρόγραµµα επαγγελµατικού 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 προσανατολισµού για τα λύκεια Επιµορφωτικά προγράµµατα 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0, Πρόγραµµα στείρωσης αδέσποτων ζώων 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας : 1 ΕΞΟ Α Υπηρεσία : 0 _ ΣΕΛΙ Α : 1 Υπηρεσία : 0 _ Γεν.Κατηγορία : 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Κατηγορία : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υποκατηγορία : 603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 6031 Τακτικές αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµ Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ==========================================

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ========================================== ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/05/2015 Ν.

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/05/2015 Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν.Πεντελή: 9/6/2015 Αρ.Πρωτ.: 379 ΚΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/05/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΙΤΛΟΣ_ΕΞΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 253.105,00 205.506,89

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 22448

Απολογισµός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 22448 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 22448 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/10/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500. 02110 02120 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 67,00 12,425.00 48,78 1,225.00 18,22 11,20 6,540.24 1,225.00 0219 02240 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2007 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 156.00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053..00.00.6056..00.00.6071..00.00.6073..00.00.6074..00.00.6111..00.00.6113..00.00.6116..00.00.6117..00.00.6121..00.00.6121.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν. ΧΑΝΙΑ 22/05/2015 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 28808 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αυτοτελές Ν.Π...) ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Ν.

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν.Πεντελή: 9/6/2015 14/9/2015 Αρ.Πρωτ.: 576 ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ_ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ.

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 849.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11 Φεβρ. 2015 Αρ. Πρωτ.2598 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/1/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053 ΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05/12/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2009

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2009 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 176.00.00...00.00.6..00.00.60..00.00.603..00.00.6031..00.00.6032..00.00.605..00.00.6053..00.00.6053.0.00.00.6053.0.00.00.6053.0

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11 Μαϊου 2015 Αρ. Πρωτ. 8951 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/09/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/09/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν.Πεντελή: 9/6/2015 8/10/2015 Αρ.Πρωτ.: 609 ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ_ΕΞΟ ΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝ ΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 163.235,20 49.902,26 49.311,86 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 5.000,00 5.000,00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00

Διαβάστε περισσότερα

10.000,00 3.445,00 15.000,00 15.000,00 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και

10.000,00 3.445,00 15.000,00 15.000,00 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 18.126.883,35 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.762.924,30 3.133.125,21 2.625.350,81 2.625.350,81 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2.762.924,30

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μέτρο 3.1 3.1.1 Αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή των πολιτών Τόνωση της συμμετοχής πολιτών και συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 Κωδικός Λογαριασµού Ενταλθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6,155,364.59 676,516.79 6,831,881.38 4,067,996.35

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρ.Πρωτ.6475/29-07-15 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

31.410,00 0001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΤΕ 22.910,00 0002 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 8.500,00 0234 60.98.09 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Σ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

31.410,00 0001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΤΕ 22.910,00 0002 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 8.500,00 0234 60.98.09 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Σ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Ε.Ι.Ο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΞΟ Α 2η Τροποποίηση και αναµόρφωση ( Σ 777/18.12.2002+A121) 0210 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0211 60.98.00 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑΕΠΙ ΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 1224 Εσοδο από πραγµατογνωµοσύνη 1299α Έσοδα από ετήσια τέλη τήρησης καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 6884 /6-8-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 11.953.620,56 3.738.366,09 9.354.638,81 40.688.963,26 40.688.963,26 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 11.953.620,56 3.738.366,09 9.354.638,81 10.551.999,40 10.551.999,40 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 15.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 12.04.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες 38.809.971,78 13.171.754,55 23.494.914,83 23.494.914,83 23.494.914,83 10 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.283.980.000,00 3.942.344.174,34 3.864.154.225,91 78.189.948,43

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.283.980.000,00 3.942.344.174,34 3.864.154.225,91 78.189.948,43 ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Οικονοµικό έτος 2012 ΚΩ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΗ 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4.520.000,00 4.520.000,00 3.857.910,90 662.089,10 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 170.972.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.9368/20-10-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 Ε Σ Ο Δ Α 73 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟ ΔΝΦ 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 73.00.003

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.9912/ 9-11-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν. Πεντέλη 06/05/2015 Αρ. Πρ.: 233 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση Υπηρεσία Κωδικός Τίτλος Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Διαγραφέντα Υπηρεσία 00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθµ.3/28-02-2011 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισµού ήµου Ρόδου (Π.Ο..Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισµού σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 Σελίδα 1 από 35 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 4.703.045,57 2.693.885,99 3.345.137,77 3.345.137,77 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 610.822,11 357.353,99

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 15,000.00 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.6629/31-07- 2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr Νάξος 06/7/2015 Αριθ. Πρωτ. 3624 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ---------------------- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Ταχ. /νση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ.: 84300 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6501/11.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.02.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Π.)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Π.) 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 11.299.192,66 11.457.477,67 7.654.729,41 7.120.276,10 5.994.708,62 5.994.708,62 0,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.191.874,36 1.390.078,63 1.241.959,75 1.240.279,75

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 8573 /25-9-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------------- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ------------------- ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ------------------- Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής ιεύθυνση : Τερψιχόρης 51 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 2 από 239 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0211 1223 1224 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδο από πραγματογνωμοσύνες 245.00 245.00

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΧΕ ΙΟ MΕΛΙΣΣΙΑ 22 Ιαν 2014 Αριθµ. Πρωτ : ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

5.000,00 3.729,00 5.000,00 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε

5.000,00 3.729,00 5.000,00 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 0 - ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Κωδικός Προηγ. Χρήσης Χρήσης 0 0 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15.01.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

550.000,00 550.000,00 412.301,49 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 894.191,40 511.500,44 14.878,89 06.00.12

550.000,00 550.000,00 412.301,49 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 894.191,40 511.500,44 14.878,89 06.00.12 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.452.000,00 1.100.000,00 452.124,35 06.00 ΕΣΟΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 1.452.000,00 1.100.000,00 452.124,35 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 551.900,00

Διαβάστε περισσότερα