ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 395/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας , Άξονας Προτεραιότητας 1: «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ» Μέτρο 1.1: «ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥ ΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ». (3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας» και ειδικότερα τα άρθρα 21, 23 και Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κα νόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αριθμ. Ε(2007)6402/ Απόφασή της, όπως τρο ποποιείται και ισχύει. 4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2009 «περί θεσπίσεως κοινοτικού συ στήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της Κοι νής Αλιευτικής Πολιτικής». 5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/ ). 6. Το Νόμο 2218/1994 (Α/90) περί Νομαρχιακής Αυτο διοίκησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Το Νόμο 2362/1995 περί «Δημοσίου Λογιστικού ελέγ χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α), όπως τροποποιείται και ισχύει. 8. Τα άρθρα 13 έως και 29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/A/ ) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων» όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συ μπληρώθηκαν µε το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/A/ ) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεµάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργί ας», το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/A/ ) «Εθνικό σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηρι ότητας και άλλες ρυθµίσεις αρμοδιότητας του Υπουρ γείου Γεωργίας» και το άρθρο 3 του Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α/ ) «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». 9. Την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Ν. 3147/03 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων κι άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 135/Α). 10. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α/267/ ) και ειδικό τερα τα άρθρα 4, 9, 19, 36, 37, 38, 39, 41 και 46, παρ Το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/53/ ), και ειδικότερα το άρθρο 10, παράγραφος Το Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α/87/ ). 13. Το Νόμο 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού πε ριβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α/ ) και ιδιαίτερα το σημείο 4 του άρθρου Το Νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/ ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροπο ποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α/161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ιδιαίτερα το άρθρο Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/A/ ) «A) Για τη δια χείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α/297) και άλλες διατάξεις» και ιδιαί τερα τα άρθρα 12, 32, 59, 62 & Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 17. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση

2 4838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/ ). 18. Το Π.Δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως τροποποιείται και ισχύει. 19. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/ ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως διορθώθηκε και ισχύει. 20. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών». 21. Την με αριθμό 1965/ απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 22. Την αριθμ. Υ103/ (ΦΕΚ 309/Β/ ) απόφαση Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευάγγελο Αποστόλου». 23. Την αριθμ / (ΦΕΚ 1639/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστασης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Eιδικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ γράμματος Αλιεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 24. Την αριθμ / (ΦΕΚ 1205/Β/2007) κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)». 25. Την αριθμ. 2058/ (ΦΕΚ 1563/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση για το σύστημα Δημοσιονομι κών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστή τως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας Την αριθμ / (ΦΕΚ 2437/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότη τες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας ». 27. Την αριθμ / (ΦΕΚ 485/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των μέ τρων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ και της Δράσης 1 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων», του μέτρου 4.2. του ΕΠΑΛ περιόδου από το πρόγραμμα Δημοσί ων Επενδύσεων (ΠΔΕ)». 28. Την αριθμ. 1676/ (ΦΕΚ 1867/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση για την εκχώρηση αρμοδιο τήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού προ γράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ» στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας. 29. Την αριθμ. 71/ (ΦΕΚ/Β/1874/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους Δικαιούχους για το Μέτρο 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Άξονα Προτε ραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας Την αριθμ. 195/ (ΦΕΚ 399/Β/ ) υπουργική απόφαση «τροποποίηση και κωδικοποίη ση της αριθμ. 2925/ (ΦΕΚ 2178/Β/ ) υπουργικής απόφασης για το Σύστημα Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας ». 31. Την αριθμ. 656/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών για την κατανομή Δημόσιας Δαπάνης στα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας όπως τροποποιείται και ισχύει. 32. Την με αριθμ. 1110/ απόφαση του Προ έδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης με την οποία επικαιροποιείται το Σχέδιο Προσαρμογής της Αλιευτι κής Προσπάθειας. 33. Την με αριθμ. 122/ απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης για την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Παροπλισμού επαγγελματικών αλιευτι κών σκαφών, που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «δίχτυ τράτας βυθού» (μηχανότρατα). 34. Το υπ αριθμ. 72/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων ΕΠΑλΘ προς τη Διεύ θυνσης Ελέγχου Αλιείας ΥΝΑ, την ΕΥΔ ΕΠΑλΘ και τη Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων ΥΠΑ ΑΤ, για την υποβολή σχολίων επί της παρούσας Απόφα σης, καθώς και τα υπ αριθμ.: 507/523.6/2015/ και 994/523.6/ έγγραφα της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας του ΥΝΑ και 726/6757/ έγγραφο της Δ/νσης Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων ΥΠΑ ΑΤ, σε απάντηση επ αυτού. 35. Το αριθμ. 226/ έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το συνημμένο κατάλογο των αιτούντων στα πλαίσιο της αριθμ 123/ Πρόσκλησης του Μέ τρου 1.1 ΕΠΑΛ , που δύναται να τύχουν προ τεραιότητας σε περίπτωση επανεκδήλωσης ενδιαφέ ροντος στο πλαίσιο νέων Προσκλήσεων του Μέτρου Τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν κάθε φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙ ΕΙΑΣ Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Το ύψος της δημόσιας δαπάνης των ,00 έχει προβλεφθεί στις υπ αριθμ. 71/ (ΦΕΚ Β/1874/ ), 3135/ (ΦΕΚ Β/2533/ ), 3136/ (ΦΕΚ Β/2533/ ) και 1197/ (ΦΕΚ Β/1165/ ) κοινές υπουρ γικές αποφάσεις, αποφασίζουμε: Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτη ση για χρηματοδότηση της μόνιμης παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 1.1. του Επι χειρησιακού Προγράμματος Αλιείας Άρθρο 1 Επιλέξιμες Δράσεις Στην παρούσα απόφαση υπάγονται οι Πράξεις για τη μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων επαγγελ ματικών αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν στην άδειά τους το εργαλείο «δίχτυ τράτας βυθού» (OTB), (μηχανό τρατα), ανεξαρτήτως εάν αυτό εμφανίζεται ως κύριο ή δευτερεύον εργαλείο, ηλικίας άνω των δέκα (10) ετών, με τον τρόπο της διάλυσης η οποία πραγματοποιείται εντός της ελληνικής επικράτειας.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4839 Άρθρο 2 Δικαιούχοι Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 1.1 είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πλοιοκτήτες τουλάχιστον ενός έτους των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (μηχανότρα τες), ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία και προβαίνουν σε μόνιμη παύση της αλιευτικής δραστηριότητας. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εις βάρος των οποίων εκ κρεμεί διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης κρατικής ενίσχυσης δεν είναι επιλέξιμα για ενίσχυση από την παρούσα Πρόσκληση. Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 51 παράγρα φος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1198/2006 της Επιτροπής, ο κατάλογος των δικαιούχων της παρούσας Πρόσκλησης δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα (με ανα φορά στην επωνυμία του δικαιούχου, στην ονομασία της Πράξης και στο ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στην Πράξη). Άρθρο 3 Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέ μεται ενδεικτικά ως ακολούθως: Περιοχές Εκτός Στόχου Σύγκλισης (Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου) Περιοχές Στόχου Σύγκλισης (Λοιπές Περιφέρειες, εκτός Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου) Σύνολο ,00 Ευρώ ,00 Ευρώ ,00 Ευρώ Η δημόσια δαπάνη αφορά μόνο το Εθνικό Σχέδιο Παροπλισμού (ΕΣΠ) Επαγγελματικών σκαφών που δι αθέτουν στην άδειά τους το εργαλείο «δίχτυ τράτας βυθού» (ΟΤΒ), (μηχανότρατα), ανεξαρτήτως εάν αυτό εμφανίζεται ως κύριο ή δευτερεύον εργαλείο. Άρθρο 4 Ποσό ενίσχυσης Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται για τη μόνιμη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, με τον τρόπο της διά λυσης του αλιευτικού σκάφους, υπολογίζονται βάσει της ηλικίας του σκάφους (ακέραιο χρονικό διάστημα από το έτος έναρξης πλόων) και της χωρητικότητας του σκά φους σε GTκαι δε μπορούν να υπερβαίνουν τα εξής ποσά: Κατηγορία του σκάφους ανά κλάση χωρητικότητας Μέγιστη ενίσχυση σε Ευρώ 0< /GT < /GT < /GT < /GT < /GT και άνω /GT i. Για σκάφη ηλικίας από 10 έως και 15 ετών ισχύουν οι κλίμακες των παραπάνω πινάκων. ii. Για σκάφη ηλικίας από 16 έως και 29 ετών ισχύουν οι κλίμακες των παραπάνω πινάκων μειωμένες κατά 1,5% ανά έτος άνω των 15 ετών. iii. Για σκάφη ηλικίας άνω των 30 ετών ισχύουν οι κλίμακες των παραπάνω πινάκων μειωμένες κατά 22,5%. Άρθρο 5 Αρμόδιες αρχές Οι κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας είναι αρμόδιες για: Την παραλαβή και τον έλεγχο πληρότητας των αιτή σεων προτάσεων ένταξης και των απαραίτητων δικαι ολογητικών των Δικαιούχων, τον έλεγχο της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων, τον έλεγχο της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων εκ μέρους των αιτούντων, την επι τόπια ταυτοποίηση του σκάφους με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση και στα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν. Την αποστολή των αιτήσεων με πληρότητα φακέλου και όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην ΕΥΕΔ ΕΠΑλΘ. Τη μέριμνα για τη συγκρότηση του Οργάνου Επι τόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.), έργο του οποίου είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος υλοποίησης ή ολοκλήρω σης κάθε πρότασης και τη συμμετοχή των υπαλλήλων ως μέλη στο Όργανο αυτό. Τη συνεχή παρακολούθηση των προτάσεων τόσο στο στάδιο υλοποίησης, αλλά και μετά από αυτό και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποί ηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας » σε συνεργασία με την ΕΥΕ ΕΠΑλΘ. Την τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που απορ ρέουν από τις Αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων. Την παραλαβή και έλεγχο των αιτήσεων επιτόπιας επαλήθευσης και πληρωμής, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Την παραλαβή δικαιολογητικών για την πληρωμή του Δικαιούχου και την αποστολή τους στην ΕΥΕΔ ΕΠΑλΘ. Τη διατήρηση των φακέλων με το σύνολο των δι καιολογητικών για κάθε ενταγμένη Πράξη τουλάχιστον μέχρι το έτος 2020, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε κάθε Εθνικό και Κοινοτικό Όργανο Ελέγχου. Οι Λιμενικές Αρχές νηολόγησης των αλιευτικών σκα φών, στο αρχείο των οποίων τηρούνται οι φάκελοι με όλα τα επίσημα ναυτιλιακά έγγραφα των αλιευτικών σκαφών και κυρίως υπεύθυνες για την ανανέωση των αδειών αλιείας αυτών, είναι αρμόδιες για την επιβεβαίω ση επί της αίτησης της ακρίβειας των αναγραφόμενων στοιχείων του σκάφους (Υπόδειγμα 1α), για την έκδοση της βεβαίωσης ενεργούς αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους (Υπόδειγμα 1β), για την έκδοση των απα ραίτητων αδειών που απαιτούνται για την διάλυση των σκαφών, για τη συμμετοχή των υπαλλήλων τους ως μέλη στα Όργανα και στις Επιτροπές Επιτόπιας Επα λήθευσης (Ο.Ε.Ε. Ε.Ε.Ε.), για την οριστική διαγραφή των αλιευτικών σκαφών από τα νηολόγια και το Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο, καθώς και για κάθε ενέργεια που άπτεται των αρμοδιοτήτων τους και που σχετίζεται με αλιευτικά σκάφη. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρη σιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, με την

4 4840 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) παραλαβή των αιτήσεων και τους φακέλους των δικαιο λογητικών που τις συνοδεύουν, αποστέλλει αποδεικτικό παραλαβής στους αιτούντες και προχωρά στην αξιολό γηση των φακέλων, στην εισήγηση για ένταξη ή απόρρι ψη και στην έκδοση των σχετικών Αποφάσεων, οι οποίες αποστέλλονται στη συνέχεια στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Μετά τη διάλυση των ενταγμένων αλιευτικών σκαφών παραλαμβάνει τις υποβληθείσες αιτήσεις πληρωμής από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας, οι οποίες μετά τον έλεγχό τους αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για πληρωμή. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των πληρωμών στο ακέραιο και αποκλειστικά στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό των Δικαιούχων. Άρθρο 6 Προϋποθέσεις συμμετοχής Προκειμένου να λάβουν ενίσχυση τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν στην άδειά τους το εργαλείο «δίχτυ τράτας βυθού» (ΟΤΒ), (μηχανότρατα) πρέπει να καλύπτονται οι εξής προϋποθέσεις: 1. Το σκάφος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτη σης, να είναι τουλάχιστον 10 ετών (από την ημερομηνία έναρξης πλόων) και να έχει α) παρέλθει η ημερομηνία δέσμευσής του, σε περί πτωση οικονομικής ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου 2.1 «ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΩΝ», του ΕΠΑΛ & β) παρέλθει η δεσμευτική περίοδος από προηγούμενη οικονομική ενίσχυση για εκσυγχρονισμό του. 2. Το σκάφος να είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο και τα στοιχεία του (ειδικά η χωρητικότητα σε GT) να είναι σωστά καταγεγραμμένα και να συμφωνούν με τα στοιχεία που αναγράφονται επί των ναυτιλιακών εγγράφων του, (Έγγραφο εθνικότητας ή Άδεια εκτέλεσης πλόων, Πιστοποιητικό Καταμέτρησης, Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, Άδεια αλιευτικού σκάφους επαγγελματικής αλιείας). Σε αντίθετη περί πτωση πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία επανελέγχου των ναυτιλιακών εγγράφων του σκάφους και ανάλογη διόρθωση του Εθνικού Μητρώου Αλιευτικών Σκαφών κατά την υποβολή της αίτησης. 3. Το σκάφος να είναι σε ενεργό αλιευτική δραστη ριότητα κατά την τελευταία διετία που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρό γραμμα Αλιείας, δηλαδή η επαγγελματική άδεια αλιείας του να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία αίτησης για ένταξη, όσο και κατά την ημερομηνία διάλυσης. 4. Το σκάφος να έχει εργαστεί στη θάλασσα τουλάχι στον 75 ημέρες για κάθε μια από τις δυο δωδεκάμηνες περιόδους, που προηγούνται της ημερομηνίας αίτησης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας. Η πιστοποίηση της εργασίας στη θάλασσα διενεργείται βάσει της εξέτασης των δεδομένων του δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης σκαφών (VMS). Για την περίοδο μέχρι την (ή για τις χρο νικές περιόδους που έχει δηλωθεί η δυσλειτουργία του VMS σκάφους) η πιστοποίηση της εργασίας στη θάλασ σα, σε περίπτωση μη επαρκούς τεκμηρίωσης από τα δεδομένα του δορυφορικού συστήματος παρακολούθη σης σκαφών, μπορεί να πιστοποιείται από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω παραστατικά: α) ημερολόγιο σκάφους, β) ημερολόγιο αλιείας, γ) ναυτολόγιο, δ) τιμολόγια πώλησης αλιευμάτων. Για την πιστοποίηση της ύπαρξης δεδομένων του δο ρυφορικού συστήματος παρακολούθησης σκαφών θα αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας του Αρχηγείου Λ.Σ. ΕΛ. ΑΚΤ. σχετικό έγγραφο προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή. Δε λαμβάνονται υπόψη και δε θεωρούνται επαρκή παραστατικά και δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της ενεργούς αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους οι υπεύθυνες δηλώσεις των πλοιοκτητών, οι ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων και οι βεβαιώσεις αλιευτικών συλ λόγων και συνεταιρισμών. 5. Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να είναι πλοιοκτήτες του λάχιστον ενός έτους των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (μηχανότρατες), ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών κατά την ημερομηνία αίτησης για ένταξη. Άρθρο 7 Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης Στις κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερεια κών Ενοτήτων, από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στον ιστότοπο του συστή ματος «Διαύγεια», υποβάλλονται αιτήσεις από ενδια φερόμενους πλοιοκτήτες σκαφών που διαθέτουν στην άδειά τους το εργαλείο «δίχτυ τράτας βυθού» (ΟΤΒ) (μηχανότρατα) ως εξής: Μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, αιτή σεις επανεκδήλωσης ενδιαφέροντος για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί και πρωτοκολληθεί στην ΕΥΕΔ ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 123/ και των τρο ποποιήσεων αυτής, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων, και Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών και για ακόμη τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, νέες αιτήσεις. Άρθρο 8 Αρμόδιες αρχές για την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στις κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, στην Ειδική Υπη ρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ, Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα, στα τηλέφωνα και και στην ιστοσελίδα Άρθρο 9 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης Ενέργειες των ενδιαφερομένων Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το έντυπο αίτησης εις διπλούν σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1α. Σε περίπτω ση αδυναμίας συμπλήρωσης της αίτησης οι ενδιαφε ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας. Με συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης και συνημ μένα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, οι ενδιαφε ρόμενοι απευθύνονται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για την επιβεβαίωση της ακρίβειας των αναγραφόμενων

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4841 στοιχείων του σκάφους, την ταύτισή τους με τα στοι χεία του Εθνικού Μητρώου Αλιευτικών Σκαφών και την έκδοση της βεβαίωσης για την ενεργό αλιευτική δρα στηριότητα του σκάφους (Υπόδειγμα 1β). Η διαδικασία υποβολής αίτησης ολοκληρώνεται με την υποβολή της αίτησης και των σχετικών, κατά περίπτω ση, δικαιολογητικών στην κατά τόπο Υπηρεσία Αλιείας και τη λήψη σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου. Ενέργειες των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών Η Λιμενική Αρχή επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία του σκά φους, τα οποία αναφέρονται στην αίτηση, ταυτίζονται με τα στοιχεία των ναυτιλιακών εγγράφων του σκάφους (Έγγραφο εθνικότητας ή Άδεια εκτέλεσης πλόων, Πι στοποιητικό Καταμέτρησης, Πρωτόκολλο Γενικής Επι θεώρησης, Άδεια αλιευτικού σκάφους επαγγελματικής αλιείας), καθώς και τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών και υπογράφει και σφραγίζει στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης. Εφό σον τα στοιχεία του σκάφους ή των πλοιοκτητών δεν ταυτίζονται με τα ανωτέρω στοιχεία της άδειας τους σκάφους και με τα καταχωρημένα στο Εθνικό Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών, απαιτείται η διόρθωση των σχε τικών στοιχείων ώστε να είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης. Η Λιμενική Αρχή βεβαιώνει (Υπόδειγμα 1β), μετά από την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων (άρθρο 6, σημείο 4 της παρούσας), ότι: το σκάφος είναι εν ενεργεία και εργάστηκε στη θά λασσα, τουλάχιστον 75 ημέρες, για κάθε μία από τις δύο 12μηνες περιόδους που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης σύμφωνα με το σημείο 4 του άρθρου 6 της παρούσας και τις σχετικές οδηγίες ή εγκυκλίους της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ Γ), του ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Λ.Σ. ΕΛ. ΑΚΤ. του ΥΠ.ΟΙΚ.Υ.Ν.Τ.. Αντίγραφα των παραστατικών και στοιχείων που χρη σιμοποιήθηκαν για την έκδοση της βεβαίωσης ενεργούς αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους, θα επισυνά πτονται στη βεβαίωση αλλά και αντίγραφά τους θα τηρούνται σε φάκελο στο αρχείο της αρμόδιας Λιμενι κής Αρχής και θα είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο των ελεγκτικών οργάνων. Σε περίπτωση που κατά δήλωση του αιτούντα ότι δραστηριοποιείται αλιευτικά σε γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας άλλης Λιμενικής Αρχής, τα απαραίτητα στοιχεία (άρθρο 6, σημείο 4 της παρούσας) αντλούνται Υπηρεσιακά προς χρήση με ευθύνη της Αρμόδιας Λιμε νικής αρχής νηολόγησης του σκάφους. Ενέργειες των κατά τόπους Υπηρεσιών Αλιείας Οι κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας παραλαμβάνουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα προβλεπόμενα στην παρούσα Πρόσκληση δικαιολογητικά τις πρωτο κολλούν και αποστέλλουν ένα αντίγραφο της αίτησης, (μόνο της αίτησης και όχι των συνημμένων) στην ΕΥΕΔ ΕΠΑλΘ. Στις εμπρόθεσμα υποβαλλόμενες αιτήσεις, διενεργούν έλεγχο ως προς τα δηλούμενα στοιχεία, τις καθορισθεί σες προϋποθέσεις και την πληρότητά τους, συμπληρώ νουν τη Λίστα Εξέτασης Πληρότητας σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 και εισηγούνται για την ένταξή τους. Οι αιτήσεις οι οποίες είναι πλήρεις, συνοδευόμενες με τη Λίστα Εξέτασης Πληρότητας και με αντίγραφα των δικαιολογητικών του φακέλου τους, αποστέλλονται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας στην ΕΥΕΔ ΕΠΑλΘ, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνεται και ο ενδιαφερόμενος. Για τις ελλιπείς αιτήσεις ή για τις αιτήσεις που δε συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης, η κατά τόπο Υπηρεσία Αλιείας ενημερώνει, για μία και μόνη φορά, εγγράφως με συστημένες επιστολές τους ενδι αφερόμενους με εξαντλητικό κατάλογο των δικαιολο γητικών που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των αι τήσεών τους, με παράλληλη κοινοποίηση των σχετικών επιστολών στην ΕΥΕΔ ΕΠΑλΘ. Για τις παρατηρούμενες ελλείψεις θα πρέπει να υποβάλλονται συμπληρωματικά, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των εγγράφων. Οι Αιτήσεις οι οποίες δε συμπληρώνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους, αναφέροντας τους λόγους επιστροφής και θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες. Τα σχετικά έγγραφα κοι νοποιούνται στην ΕΥΕΔ ΕΠΑλΘ. Άρθρο 10 Αξιολόγηση και Έγκριση Αιτήσεων Η ΕΥΕΔ ΕΠΑλΘ παραλαμβάνει τις αιτήσεις των ενδι αφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά, τις πρωτο κολλεί, και αποστέλλει αποδεικτικό παραλαβής στους ενδιαφερόμενους μέσω της Υπηρεσίας Αλιείας. Στις υποβαλλόμενες αιτήσεις γίνεται άμεση αξιολό γηση σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από την ΕΥΕΔ ΕΠΑλΘ. Η ΕΥΕΔ ΕΠΑλΘ, επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοι χείων της αίτησης και της Λίστας Εξέτασης Πληρότη τας για κάθε αίτηση και εισηγείται την ένταξη ή την απόρριψη της κάθε αίτησης σύμφωνα με τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων τα οποία περιλαμβάνονται στο Δελ τίο Αξιολόγησης Πράξης (Υπόδειγμα 3). Η ένταξη ή η απόρριψη των αιτήσεων πραγματοποι είται με σχετική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της με αριθμό 2925/ Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η σχετική απόφαση αποστέλλεται στο Δικαιούχο μέσω της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας και κοινοποιείται στην Αρχή Πιστοποίησης. Τα στοιχεία της αίτησης, της Λίστας Εξέτασης Πλη ρότητας, του Δελτίου Αξιολόγησης και της απόφασης Ένταξης καταχωρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφο ριακό Σύστημα. Άρθρο 11 Υποχρεώσεις των Δικαιούχων Οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να εκτελέσουν την Πράξη σύμφωνα με την απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης της Πράξης και να ολοκληρώσουν το φυσικό αντικείμενο της μόνιμης παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων με τον τρόπο της «διάλυσης» του σκάφους εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της απόφασης Ένταξης. Δεδομένης της ανάγκης επιτάχυνσης της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας , το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα μπορεί να είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών και θα καθορίζεται στις Αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων.

6 4842 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για την επιτόπια επαλήθευση και την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης, ο Δικαιούχος υποβάλει αίτηση με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά στην κατά τόπο Υπηρεσία Αλιείας. Ο Δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει τις απαραίτητες άδειες που απαιτούνται για τη διάλυση του σκάφους, από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, καθώς επίσης και σχετικό πιστοποιητικό ότι το σκάφος είναι ελεύθερο πάσης φύσεως βαρών. Οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν όλα τα στοι χεία της Πράξης κατ ελάχιστον μέχρι το 2020 και να αποδέχονται ελέγχους, επιτόπιες επαληθεύσεις και επι θεωρήσεις από όλα τα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα. Άρθρο 12 Τροποποίηση Πράξεων Ο Δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση τροποποί ησης της Πράξης στην κατά τόπο Υπηρεσία Αλιείας. Στην αίτηση τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα τροποποί ησης όρων της απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης και επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα και δικαι ολογητικά που την τεκμηριώνουν. Η αίτηση υποβάλλεται πριν τη λήξη του χρονοδια γράμματος της απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες δια δικασίες τροποποίησης της απόφασης Ένταξης Χρη ματοδότησης, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντι κείμενο εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και όχι πέραν του εξαμήνου, μέγιστο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 9 της αριθ. 71/2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1874/Β/2010). Οι κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας, παραλαμβάνουν τις αιτήσεις τροποποίησης από τους Δικαιούχους με τα σχετικά δικαιολογητικά, τις πρωτοκολλούν και τις διαβιβάζουν με τη γνώμη της Υπηρεσίας τους στην ΕΥΕΔ ΕΠΑλΘ. Η ΕΥΕΔ ΕΠΑλΘ εξετάζει και αποδέχεται ή όχι το σχε τικό αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 71/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β/1847/ ) κοινή υπουργική απόφαση. Άρθρο 13 Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης Πράξεων Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων θα καθορίζεται στην από φαση Ένταξης Χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσας. 1. Ως ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου Πράξης, θεω ρείται η διάλυση του σκάφους και η έκδοση της Έκθε σης Επαλήθευσης Πιστοποίησης (Πρακτικό Διάλυσης), από το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.), κατά το άρθρο 10 της κοινή υπουργική απόφαση 71/ Στην Έκθεση Επαλήθευσης Πιστοποίησης προσδιορί ζεται το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο της Πρά ξης που έχει επαληθευτεί πιστοποιηθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του σκάφους (ημερομηνία έναρξης πλόων, χωρητικότητα σε GT) που είναι οι βασικές παράμετροι για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης. 2. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Πράξης, όπως καθορίζεται στην απόφαση Ένταξης είναι δυνα τόν να παραταθεί για μέγιστο χρόνο (15) δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών, (καταληκτική ημερομηνία ολο κλήρωσης), κατόπιν υποβολής πλήρως τεκμηριωμένου αιτήματος του Δικαιούχου στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, η οποία είναι υπεύθυνη για την αξι ολόγηση και αποδοχή ή μη του αιτήματος παράτασης, ενημερώνοντας εγγράφως το Δικαιούχο και την ΕΥΕΔ ΕΠΑλΘ. 3. Η παρέλευση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρω σης της Πράξης, χωρίς ο Δικαιούχος να έχει προβεί σε υποβολή δήλωσης παραίτησης (σιωπηρή παραίτηση), ή υποβολή αιτήματος δεκαπενθήμερης παράτασης στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, αποτελεί λόγο ανάκλησης της απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης και ακύρωσης της χρηματοδότησης από την ΕΥΕΔ ΕΠΑλΘ. Άρθρο 14 Διαδικασίες για την ολοκλήρωση των Πράξεων, υπο βολή αίτησης πληρωμής των Δικαιούχων 1. Ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών και υποβολή αιτήματος επιτόπιας επαλήθευσης πιστοποίησης από το Δικαιούχο. 1.1 Η κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας μετά την παραλαβή της απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξεων α) ενημερώνει με συστημένη επιστολή τους Δικαι ούχους για την ένταξή τους στο Μέτρο 1.1 του ΕΠΑΛ , καλώντας τους να προσέλθουν, εντός σύ ντομου χρονικού διαστήματος (ορίζεται από την Υπη ρεσία Αλιείας) για την παραλαβή της απόφασης και την υπογραφή (σε 2 αντίγραφα) σχετικού Πρακτικού παραλαβής αποδοχής όρων, σύμφωνα με το συνημ μένο Υπόδειγμα 4. β) κοινοποιεί την απόφαση Ένταξης Χρηματοδότη σης στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές νηολόγησης των σκαφών. 1.2 Η παραλαβή της απόφασης Ένταξης Χρηματο δότησης από το Δικαιούχο σημαίνει αυτόματα και την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης. 1.3 Η μη προσέλευση του Δικαιούχου για την πα ραλαβή, ή η μη υπογραφή του Πρακτικού παραλαβής εντός της ημερομηνίας που έχει τεθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, θεωρείται σιωπηρή παραίτηση του Δικαιούχου από τη χρηματοδότηση. 1.4 Ο Δικαιούχος μετά την παραλαβή της απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών που προηγούνται της οριστικής παύσης του σκάφους (σκά φος ελεύθερο πάσης φύσεως βαρών, έκδοση απαραί τητων αδειών για τη διάλυση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή) και στη συνέχεια υποβάλλει αίτημα επιτόπιας επαλήθευσης πιστοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, συνοδευόμενο από τα σχετικά αποδεικτικά δι καιολογητικά. 1.5 Η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας ελέγχει τα δικαιολο γητικά ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επαλήθευ σης πιστοποίησης, ομαδοποιεί εφόσον είναι εφικτό, τα ενταχθέντα στην χωρική της αρμοδιότητα σκάφη σε σχέση με τον τόπο διάλυσής τους και ενημερώνει το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.) προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία για τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης πιστοποίησης της Πράξης ή των Πρά ξεων (διάλυση του σκάφους ή διάλυση πολλών σκαφών στον ίδιο τόπο, που έχει προκαθοριστεί) και την έκδοση

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4843 της Έκθεσης Επαλήθευσης Πιστοποίησης (Πρακτικό διάλυσης αλιευτικού σκάφους) για κάθε Πράξη χωριστά, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της κοινής υπουργικής απόφασης 71/ Επιτόπια Επαλήθευση Πιστοποίηση Πράξης από το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.) Το έργο της επιτόπιας επαλήθευσης πιστοποίη σης της Πράξης εκτελείται από το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.), το οποίο λειτουργεί ως όργανο της ΕΥΕΔ ΕΠΑλΘ, ή από την Επιτροπή Επιτόπιας Επα λήθευσης με αρμοδιότητες δευτεροβάθμιας Επιτροπής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της κοινής υπουργικής απόφασης 71/ Η εκτέλεση του έργου της ανωτέρω παραγράφου είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη του Ο.Ε.Ε., το οποίο συνεδριάζει κατ αρχήν με τα τακτικά μέλη και σε περί πτωση κωλύματος με τα αναπληρωματικά Προετοιμασία επιτόπιας επαλήθευσης πιστοποί ησης: Πριν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου (διά λυση του σκάφους ή ομάδας σκαφών), τα μέλη του αρ μοδίου Ο.Ε.Ε. οφείλουν να προβούν προπαρασκευαστικά, σε έλεγχο του αιτήματος επαλήθευσης πιστοποίησης του Δικαιούχου και σε επιβεβαίωση των σημείων ελέγ χου Α1 έως Α4 του Υποδείγματος 5. Στη συνέχεια, ενημερώνεται εγγράφως ο Δικαιού χος ή οι Δικαιούχοι σε περίπτωση ομάδας σκαφών, για την ημερομηνία που έχει οριστεί για την επικείμενη επαλήθευση πιστοποίηση, καθώς και για όλα τα δι καιολογητικά στοιχεία, που πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του οργάνου επαλήθευσης Επιτόπια επαλήθευση πιστοποίηση: Η επιτόπια επαλήθευση πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, πραγματοποιείται στην έδρα του Δικαιού χου ή στον τόπο διάλυσης του σκάφους και συνίσταται στην πραγμάτωση των σημείων ελέγχου Β1 έως Β4 του Υποδείγματος 5, ήτοι: ταυτοποίηση του σκάφους σε σχέση με τις αρχικά υποβληθείσες φωτογραφίες στην Αίτηση Ένταξης, επιβεβαίωση ότι η Άδεια επαγγελματικής αλιείας σκάφους είναι σε ισχύ (θεωρημένη για το έτος που πραγματοποιείται η διάλυση), λήψη φωτογραφιών πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διάλυσης, πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου της ενίσχυ σης (πλήρης διάλυση του σκάφους και καταστροφή της τρόπιδας), σύμφωνα µε τους όρους που περιλαμβάνο νται στην παρούσα Πρόσκληση Το σύνολο των προς επαλήθευση στοιχείων (σημεία ελέγχου), αποτυπώνονται σε Λίστα Επιτόπιας Επαλή θευσης Πράξης (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 5), η οποία συμπληρώνεται κατά τον προπαρασκευαστικό έλεγχο (σημεία ελέγχου Α1 έως Α4) και κατά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου (σημεία ελέγχου Β1 έως Β4) και φυλάσσεται στο φάκελο της Πράξης Σύνταξη Έκθεσης Επαλήθευσης Πιστοποίησης Πράξης (Πρακτικό διάλυσης): Με την ολοκλήρωση της διενέργειας της επαλή θευσης πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και με βάση τη Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης, το αρμόδιο Ο.Ε.Ε. συντάσσει (σε 5 αντίγραφα) Έκθεση Επαλήθευ σης Πιστοποίησης (Πρακτικό διάλυσης), σύμφωνα με το συνημμένο ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 6, την οποία υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας και στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. Στην Έκθεση προσδιορίζονται: το φυσικό αντικείμενο (διάλυση αλιευτικού σκάφους), που έχει επαληθευτεί πιστοποιηθεί, καθώς και το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο με βάση τα διασταυρωμένα στοιχεία της «ημερομηνίας έναρξης πλόων» και της «χωρητικότητας σε GT». Η Έκθεση Επαλήθευσης Πιστοποίησης τηρείται στο φάκελο της Πράξης. Με βάση την Έκθεση Επαλήθευσης Πιστοποίησης η αρμόδια Λιμενική Αρχή, κινεί άμεσα τη διαδικασία οριστικής διαγραφής του σκάφους από τα Νηολόγια ή Λεμβολόγια και την οριστική διαγραφή του ΑΜΑΣ του σκάφους από το Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ ΚΑΜ), ενώ η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας προβαίνει στην ακύρωση με διάτρηση της συναφούς άδειας αλιείας. Οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές συμπληρώνουν οπωσ δήποτε τα εξής πεδία του σχετικού Δελτίου 2 για τη διαγραφή του ΑΜΑΣ του σκάφους από το ΕΑΜ ΚΑΜ: ένδειξη «DES» στο πεδίο Τύπος Γεγονότος, ημερομη νία διαγραφής από τα νηολόγια στο πεδίο «Ημερομηνία Γεγονότος», η οποία μπορεί να συμπίπτει και με «την ημερομηνία της Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης», έν δειξη «AC» στο πεδίο Κωδικός Ενίσχυσης. 3. Αίτηση Δικαιούχου για την καταβολή της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης 3.1 Αίτηση πληρωμής και απαιτούμενα δικαιολογητικά: Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, ο Δικαιούχος υποβάλλει, στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρε σία Αλιείας, αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στο κατωτέρω σημείο 3.2, για την καταβολή της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης (Κοινοτικής και Εθνικής), σε μια δόση. 3.2 Το αναλυτικό περιεχόμενο του φακέλου των δι καιολογητικών πληρωμής είναι: α. Αίτηση του Δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και η Τράπεζα που επιθυμεί να κατατεθούν οι οικονομικές ενισχύσεις. β. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός IBAN. γ. Άδεια επαγγελματικής αλιείας του αλιευτικού σκά φους, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ (θεωρημένη για το έτος που πραγματοποιήθηκε η διάλυση του σκάφους). δ. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, για την οριστική διαγραφή του σκάφους λόγω διάλυσης, από τα νηολόγια, καθώς και ότι έχουν ολο κληρωθεί οι διαδικασίες οριστικής διαγραφής του από το Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο Σκαφών. ε. Αντίγραφο από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, του Δελτίου 2 «διαγραφής του σκάφους από το ΕΑΜ». στ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ζ. Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του. Σ. ανά λογα με τη φύση της νομικής μορφής εκπροσώπησης της πλοιοκτησίας του σκάφους, την κατανομή αξιω μάτων και εξουσιοδότηση του προσώπου για την υπο γραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου σχετικού με την πληρωμή της Πράξης. Άρθρο 15 Διαδικασίες ελέγχου δικαιολογητικών πληρωμής και έκδοσης απόφασης βεβαίωσης ολοκλήρωσης και πλη ρωμής πράξεων

8 4844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Η κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, αφού λάβει υπόψη την υποβληθείσα από το Ο.Ε.Ε. Έκθεση Επαλή θευσης Πιστοποίησης, εξετάζει λεπτομερώς τα στοι χεία του φακέλου της ενταχθείσας Πράξης και των υπο βληθέντων με την αίτηση πληρωμής δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστώσει πληρότητα αυτών, προβαίνει: α. Στην ακύρωση με διάτρηση της άδειας αλιείας του σκάφους, την οποία και φυλάσσει εσαεί στο φάκελο του σκάφους. β. Στη σύνταξη «Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης», με βάση τον πλήρη φάκελο της Πράξης και την Έκθεση Επαλήθευσης Πιστοποίησης του Ο.Ε.Ε. σύμφωνα με το Υπόδειγμα 7. γ. Διαβιβάζει στην ΕΥΕΔ ΕΠΑλΘ, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής του Δικαιούχου, φάκελο πληρωμής με τα κάτωθι δικαιολογητικά (πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα κατά περίπτωση) και ενδεχόμενες παρατηρήσεις: Πρακτικό παραλαβής αποδοχής όρων της απόφα σης Ένταξης Πράξης. Αίτηση επιτόπιας επαλήθευσης του Δικαιούχου (εις διπλούν). Αίτηση πληρωμής του Δικαιούχου (εις διπλούν). Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης Πιστοποίησης του Ο.Ε.Ε. (εις διπλούν). Δικαιολογητικά (β) εις διπλούν, (δ), (ε), (στ) εις δι πλούν, (ζ), του σημείου 3.2 του άρθρου 14 της παρούσας. Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης (εις διπλούν). Συμπληρωμένο το συνοδευτικό κατάλογο δικαιολο γητικών πληρωμής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 8. δ. Διατηρεί τους φακέλους με το σύνολο των δικαιο λογητικών για κάθε ενταγμένη Πράξη της παρούσας, τουλάχιστον μέχρι το έτος ΕΥΕΔ ΕΠΑλΘ, μετά την παραλαβή του φακέλου πλη ρωμής, πραγματοποιεί τον οριστικό έλεγχο πληρότη τας των δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστωθεί μετά από έλεγχο στα Μητρώα σκαφών ΕΑΜ ΚΑΜ ότι έχει καταχωρηθεί ορθά η οριστική διαγραφή του σκάφους (με στοιχεία που συμφωνούν με αυτά της απόφασης Ένταξης), προβαίνει σε εκτύπωση του ιστορικού του σκάφους από τα ΕΑΜ ΚΑΜ και στην έκδοση «Απόφα σης Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης και Πληρωμής Πράξης», με την οποία: βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της Πράξης και ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης. Στη συνέχεια διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φάκελο δι καιολογητικών πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 12 της αριθμ. 71/ (ΦΕΚ 1874/Β/ ) ΚΥΑ). 3. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, (διαπιστευμένος φορέας πληρωμής για το ΕΠΑΛ ), μετά το διοικητικό έλεγχο της πληρότητας του φακέλου, την επιβεβαίωση της έγκρισης πληρωμής και τους απαραίτητους λογιστικούς ελέγχους, εκδίδει εντολή πληρωμής προς το τραπεζικό ίδρυμα που τηρείται ο Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), για την εκτέλεση της πληρωμής στο ακέραιο και αποκλειστικά στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, χωρίς κανένα ποσό να αφαιρείται, ούτε να παρακρατείται, ούτε να εκχωρείται, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μεί ωση των ποσών της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης, όπως αυτή έχει καθοριστεί και εγκριθεί στην απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης και στην απόφαση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης και Πληρωμής Πράξης. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας για οποια δήποτε αιτία, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιο νομικής διόρθωσης και η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με την αριθμ. 2058/ κοινή υπουργική απόφαση «Σύ στημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος Αλι είας », όπως τροποποιείται και ισχύει. Άρθρο 16 Παρακολούθηση, Επαλήθευση και Πληρωμή Πράξεων Οι διαδικασίες παρακολούθησης, επαλήθευσης και πληρωμής των Πράξεων περιγράφονται στην αριθμ. 71/ κοινή υπουργική απόφαση.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) & ( /1986) ( ) / / :..,,. ( ) 1198/ ,., : / GT KW (m) (m) ( 2930/86) ( ) ( ) : - -, ( ) / ( ) / / / / 2015.

10 4846 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / 1 / /... / ( BAN) /.. ( ),. ( ). :. / / 2015 ( - ) ( & 5 ) / 2 / /... / ( BAN) /.. / 3

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4847 / /... / ( BAN) /.. / 4 / /... / ( BAN) /.. / 5 / /... / ( BAN) /..

12 4848 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ) 12 ( & ) ( ). 1. ( 1 ) / / ( GT KW) , () ( )... 7., (3), ( ),, (, ).. ( ),,. : 8....

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

14 4850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1.. : «..»,.. ( ), ( ) (,.. (VMS),,,, ), 75,.,./../2015 -

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) _1: : : 1 : : : : : /.. 1 ;. /,, : : - - () ( ) ( ). ( ) ( ). ( ) ( ) ; 75,. 4 5 ( ),.. 6 " " :., (),., : ( ) : : : -

16 4852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) & : : : 1:.. : : 1.1: : / NAI OXI 2 NAI OXI : NAI OXI 2 : NAI OXI : ; NAI OXI : ; NAI 1 : 2 : 3 (%): 4 : ; 5 : 6 : -

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) , / /..../ 201.., / /.. /, «- 1.1,, »,,. 71/ &.,. & / / / & /

18 4854 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5 :..... / /. : (, /, GT " " ). 3 4 ( ). ( ): ( ) ( ). ( )

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ) : (...),.., / , ,..... :.../../ 201, ( ),..... GT, KW..,..., ( / ) ,. / / / ( )..., «GT»,,,. (5). ( )

20 4856 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7... : &, -,... ( ),..., : ,,....,..,,,,,.. ( / / )

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : /.. / 201., ( ) /.. / 201., ( ) ( ). 5., IBAN ( ). 6.,, /. 7., ( ) ( ) 10. ( ). ( / ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

22

23

24 4860 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Τεύχος Έντυπη μορφή Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Τεύχος Έντυπη μορφή Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

«Διάλυση του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ» ΚΛΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Διάλυση του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ» ΚΛΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γιώργος Σακελλαρίου Γιάννης Τηλ.: 213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 115 27 Αθήνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ Ημερομηνία : 10.07.2014 Αριθμ. Πρωτ.: 870 Κωδικός πρόσκλησης: 1.1.2 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Α. Σωτηρόπουλος 213 150 11 78 Fax : 210 777 40 90 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Πληροφορίες : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓKΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : 213 150 11 78 Fax : 210 777

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:43:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΛΔΟΡΙΝ-ΜΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλ.: 213 150 11 86 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 58 16 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Θέσπιση Σχεδίου Διαχείρισης για την διενέργεια αλι είας με το αλιευτικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα