4/459/ , 5/459/ , 6/459/ , 7/459/ ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4/459/27.12.2007, 5/459/27.12.2007, 6/459/27.12.2007, 7/459/27.12.2007,"

Transcript

1 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/459/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Πλαίσιο υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: α) τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 72, την παράγραφο 3 του άρθρου 74 και το άρθρο 81 του N. 3601/ «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α/178/ ), β) την Οδηγία 2006/48/ΕΚ σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων, γ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ σχετικά µε την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Επενδύσεων και των Πιστωτικών Ιδρυµάτων, δ) το άρθρο 90 του Π 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005), ε) την ανάγκη ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ και της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ στο Ελληνικό δίκαιο. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

2 2 Άρθρο 1 Ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης αλλά και των λοιπών Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του Ν. 3601/2007 και συγκεκριµένα τις 2/459/ , 3/459/ , 4/459/ , 5/459/ , 6/459/ , 7/459/ , 8/459/ και 9/459/ , ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. «Αναγνωρισµένα χρηµατιστήρια»: χρηµατιστήρια τα οποία αναγνωρίζονται από τις αρµόδιες αρχές και τα οποία ανταποκρίνονται στα κάτωθι κριτήρια: α. λειτουργούν κανονικά, β. διέπονται από κανόνες που θεσπίζονται ή εγκρίνονται από τις αρµόδιες αρχές της χώρας του χρηµατιστηρίου, οι οποίοι ορίζουν τις προϋποθέσεις λειτουργίας του χρηµατιστηρίου, τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε αυτό, καθώς και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί µια σύµβαση προτού γίνει αντικείµενο ουσιαστικής διαπραγµάτευσης στο χρηµατιστήριο και γ. έχουν συµψηφιστικό µηχανισµό, βάσει του οποίου οι συµβάσεις που απαριθµούνται στο Παράρτηµα II της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση» υπόκεινται σε υποχρεωτικά καθηµερινά όρια κάλυψης που, κατά τη γνώµη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρέχουν επαρκή εξασφάλιση. 2. «Αναγνωρισµένες Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών»: οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 70 του Ν. 3601/ «Αναµενόµενο άνοιγµα» (expected exposure ή ΕΕ): ο µέσος όρος της κατανοµής των ανοιγµάτων, σε κάθε δεδοµένη µελλοντική ηµεροµηνία, πριν την ηµεροµηνία λήξης της συναλλαγής, η οποία έχει τη µεγαλύτερη προθεσµία λήξης στο συµψηφιστικό σύνολο. 4. «Αναµενόµενο θετικό άνοιγµα» (expected positive exposure ή EPE): ο διαχρονικά σταθµισµένος µέσος όρος των αναµενόµενων ανοιγµάτων. Η στάθµιση κάθε ανοίγµατος είναι η αναλογία που αντιπροσωπεύει κάθε µεµονωµένο αναµενόµενο άνοιγµα ως προς το συνολικό αναµενόµενο άνοιγµα κατά το σχετικό χρονικό διάστηµα. 5. «Άνοιγµα»: στοιχείο εντός ή εκτός ισολογισµού που δηµιουργεί ή ενδέχεται να δηµιουργήσει απαίτηση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 6. «Αντισταθµιστικό σύνολο» (hedging set): το υποσύνολο θέσεων, από το σύνολο των θέσεων ενός συµψηφιστικού συνόλου, των οποίων

3 3 µόνον το υπόλοιπο λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό της συνολικής αξίας του ανοίγµατος, µε βάση την τυποποιηµένη µέθοδο που περιγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/ «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου». 7. «Βασικός συµµετέχων στην αγορά»: µία από τις ακόλουθες οντότητες: α. Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες ή περιφερειακές κυβερνήσεις, τοπικές αρχές, δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί, που σταθµίζονται µε το συντελεστή της κεντρικής κυβέρνησης της χώρας στην οποία βρίσκονται ή πολυµερείς τράπεζες ανάπτυξης ή διεθνείς οργανισµοί, τα ανοίγµατα έναντι των οποίων σταθµίζονται µε συντελεστή 0%, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 έως 3, 6 και 7 του άρθρου 5 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση». β. Ιδρύµατα κατά την έννοια του στοιχείου (β) παράγραφος 1 του άρθρου 70, του Ν. 3601/2007. γ. Επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα (περιλαµβανοµένων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων), στα ανοίγµατα έναντι των οποίων εφαρµόζεται συντελεστής στάθµισης 20%, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 4 και 8 του άρθρου 5 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση». δ. Εποπτευόµενοι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων που υπόκεινται σε κεφαλαιακές απαιτήσεις ή απαιτήσεις µόχλευσης. ε. Εποπτευόµενα συνταξιοδοτικά ταµεία. στ. Αναγνωρισµένοι οργανισµοί εκκαθάρισης. 8. «Γενικός κίνδυνος δυσµενούς συσχέτισης» (general wrong-way risk): ο κίνδυνος που δηµιουργείται όταν η πιθανότητα αθέτησης των αντισυµβαλλόµενων συσχετίζεται θετικά µε γενικούς παράγοντες κινδύνου αγοράς. 9. «ανειοδοσία Τίτλων ή Βασικών Εµπορευµάτων και ανειοληψία Τίτλων ή Βασικών Εµπορευµάτων»: η συναλλαγή στην οποία ένα ίδρυµα ή ο αντισυµβαλλόµενός του µεταβιβάζει τίτλους ή βασικά εµπορεύµατα έναντι κατάλληλης ασφάλειας, υπό την προϋπόθεση ότι ο δανειζόµενος αναλαµβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει αντίστοιχης αξίας τίτλους ή βασικά εµπορεύµατα σε κάποια µελλοντική ηµεροµηνία ή όταν του το ζητήσει ο µεταβιβάζων. Η συναλλαγή αυτή είναι δανειοδοσία τίτλων ή βασικών εµπορευµάτων για το ίδρυµα που µεταβιβάζει τους τίτλους ή τα βασικά εµπορεύµατα και δανειοληψία

4 4 τίτλων ή βασικών εµπορευµάτων για το ίδρυµα προς το οποίο µεταβιβάζονται οι εν λόγω τίτλοι ή βασικά εµπορεύµατα. 10. «οµηµένα προϊόντα»: τα προϊόντα τα οποία έχουν σύνθετες χρηµατορροές, οι οποίες βασίζονται σε έναν ή περισσότερους δείκτες ή έχουν ενσωµατωµένες προθεσµιακές συµφωνίες, δικαιώµατα προαίρεσης ή χρεόγραφα, όπου η απόδοση για τον επενδυτή και οι υποχρεώσεις του εκδότη εξαρτώνται ή είναι ευαίσθητες σε µεταβολές της αξίας των υποκειµένων µέσων. Στον ορισµό αυτό περιλαµβάνονται όλοι οι τίτλοι οι οποίοι συνδέονται µε επιτόκια (Interest Rate Related Notes, Bond Linked Notes), µετοχές ή δείκτες επί µετοχών (Equity Related Notes), συνάλλαγµα (Currency Related Notes), εµπορεύµατα (Commodity Related Notes) και πιστωτικά µέσα (Credit Related Notes). Στον ορισµό αυτό δεν περιλαµβάνονται τα κλασσικά χρηµατοοικονοµικά παράγωγα (Futures, Options, Swaps) και τα κλασσικά πιστωτικά παράγωγα (Credit Linked Notes, Credit Default Swaps, Total Return Swaps). 11. «Εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα µέσα (Over The Counter)»: τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήµατος II της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση» µε εξαίρεση τα στοιχεία εκείνα στα οποία αντιστοιχεί µηδενική τιµή ανοίγµατος σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1(γ) της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/ «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου» 12. «Ειδικός κίνδυνος δυσµενούς συσχέτισης» (specific wrong-way risk): κίνδυνος που δηµιουργείται όταν το άνοιγµα έναντι δεδοµένου αντισυµβαλλοµένου συσχετίζεται θετικά, µε την πιθανότητα να αθετήσει αυτός ο αντισυµβαλλόµενος λόγω της φύσης των συναλλαγών που έχουν συναφθεί µε αυτόν. Μία Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών θεωρείται ότι έχει εκτεθεί σε ειδικό κίνδυνο δυσµενούς συσχέτισης, εάν το µελλοντικό άνοιγµα σε ειδικό αντισυµβαλλόµενο αναµένεται να είναι υψηλό όταν η πιθανότητα να αθετήσει ο αντισυµβαλλόµενος είναι επίσης υψηλή. 13. «Θέση κινδύνου» : αριθµητικά προσδιορισµένος κίνδυνος που αποδίδεται βάσει προκαθορισµένου αλγόριθµου σε µια συναλλαγή µε την τυποποιηµένη µέθοδο που περιγράφεται στο Παράρτηµα III της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/ «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου». 14. «Κατανοµή αγοραίων αξιών» (distribution of market values): η πρόβλεψη της κατανοµής πιθανοτήτων των καθαρών αγοραίων αξιών των συναλλαγών ενός συµψηφιστικού συνόλου σε µελλοντική ηµεροµηνία (ορίζοντας πρόβλεψης), µε βάση ιστορικές τιµές της αγοραίας αξίας των συναλλαγών αυτών.

5 5 15. «Κατανοµή ανοιγµάτων» (distribution of exposures): η πρόβλεψη της κατανοµής πιθανοτήτων των αγοραίων αξιών όταν οι προβλέψεις αρνητικής αγοραίας αξίας τίθενται ίσες µε το µηδέν. 16. «Κατώφλι περιθωρίου» (margin threshold): το µέγιστο ποσό τρέχοντος ανοίγµατος, πέραν του οποίου ένας αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να απαιτήσει την παροχή εξασφαλίσεων. 17. «Κεντρικός αντισυµβαλλόµενος»: οντότητα ευρισκόµενη νοµικά µεταξύ αντισυµβαλλοµένων σε συµβάσεις που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης, σε µία ή περισσότερες χρηµαταγορές, αναλαµβάνουσα τον ρόλο αγοραστή έναντι κάθε πωλητή και πωλητή έναντι κάθε αγοραστή. 18. «Κίνδυνος αναχρηµατοδότησης» (rollover risk): ποσό κατά το οποίο το αναµενόµενο θετικό άνοιγµα υποεκτιµάται, όταν προβλέπεται ότι οι µελλοντικές συναλλαγές µε έναν αντισυµβαλλόµενο θα πραγµατοποιούνται σε συνεχή βάση. Το πρόσθετο άνοιγµα που δηµιουργείται από αυτές τις µελλοντικές συναλλαγές δεν λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό του αναµενόµενου θετικού ανοίγµατος. 19. «Μέγιστο άνοιγµα» (peak exposure): το υψηλότερο εκατοστηµόριο της κατανοµής ανοιγµάτων σε κάθε δεδοµένη µελλοντική ηµεροµηνία πριν την ηµεροµηνία λήξης της συναλλαγής µε τη µεγαλύτερη ηµεροµηνία λήξης στο συµψηφιστικό σύνολο. 20. «Μείωση πιστωτικού κινδύνου»: µέθοδος πιστωτικής προστασίας, χρησιµοποιούµενη από Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών προκειµένου να µειωθεί ο πιστωτικός κίνδυνος που συνδέεται µε ένα ή περισσότερα ανοίγµατα που εξακολουθεί να διατηρεί. 21. «Μέλος Συστήµατος Εκκαθάρισης (clearing member)»: ένα µέλος του χρηµατιστηρίου ή του οίκου διακανονισµού και εκκαθάρισης, το οποίο έχει άµεση συµβατική σχέση µε τον κεντρικό αντισυµβαλλόµενο (ο οποίος εγγυάται την εκτέλεση των πράξεων). 22. «Μετατρέψιµος Τίτλος»: ο τίτλος που µπορεί, κατ επιλογήν του κατόχου ή του εκδότη, να αντικατασταθεί µε άλλο τίτλο. 23. «Μη χρηµατοδοτούµενη πιστωτική προστασία»: µέθοδος µείωσης πιστωτικού κινδύνου, όταν η µείωση απορρέει από τη δέσµευση που αναλαµβάνει τρίτος να καταβάλει ένα ποσό, σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του πρωτοφειλέτη ή την επέλευση άλλων συγκεκριµένων πιστωτικών γεγονότων. 24. «Οργανωµένη Αγορά» και «Αναγνωρισµένοι οίκοι εκκαθάρισης και διακανονισµού»: κάθε αγορά που εµπίπτει στο γενικό ορισµό του άρθρου 2 παρ. 10 του Ν 3606/2007 και εξειδικεύεται µε τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ειδικότερα, οι

6 6 ρυθµιζόµενες αγορές που αναγνωρίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκτός αυτών των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτές που καταγράφονται στις Αποφάσεις 10/372/ και 13/379/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν. Αναγνωρισµένοι οίκοι εκκαθάρισης και διακανονισµού θεωρούνται οι οίκοι που συνεργάζονται µε οργανωµένες αγορές. 25. «Οµάδα συνδεδεµένων πελατών»: α. δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία αντιπροσωπεύουν ενιαίο κίνδυνο, πλην αντιθέτου αποδείξεως από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθόσον το ένα ελέγχει άµεσα ή έµµεσα το άλλο ή τα άλλα ή β. δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µεταξύ των οποίων δεν υπάρχει σχέση ελέγχου κατά την έννοια της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του Ν.3601/2007, αλλά τα οποία θεωρούνται, πλην αντιθέτου αποδείξεως από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ότι αποτελούν ενιαίο κίνδυνο, διότι συνδέονται µεταξύ τους κατά τρόπο ώστε να είναι πιθανό ότι εάν το ένα από αυτά αντιµετωπίσει χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα, το άλλο ή όλα τα άλλα θα αντιµετωπίσουν δυσκολίες εξόφλησης των υποχρεώσεών τους έναντι της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται και όλες οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που ελέγχονται από το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 26. «Ουδέτερη ως προς τον κίνδυνο κατανοµή» (risk-neutral distribution): η κατανοµή των τρεχουσών αγοραίων αξιών ή των ανοιγµάτων σε µελλοντική χρονική περίοδο, υπολογιζόµενη βάσει τεκµαρτών αγοραίων αξίων (π.χ. τεκµαρτές µεταβλητότητες). 27. «Περίοδος κινδύνου περιθωρίου» (margin period of risk): το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την τελευταία ανταλλαγή εξασφαλίσεων για την κάλυψη ενός συµψηφιστικού συνόλου συναλλαγών µε αντισυµβαλλόµενο υπό καθεστώς αθέτησης, έως το κλείσιµο των θέσεων του αντισυµβαλλόµενου και την εκ νέου αντιστάθµιση του απορρέοντος κινδύνου αγοράς. 28. «Πιστοδότηση µε εξασφάλιση»: νοείται κάθε συναλλαγή που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 στοιχείο (β) του άρθρου 6 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση». 29. «Πιστωτικός κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου» (counterparty credit risk - CCR): ο κίνδυνος ζηµίας, σε περίπτωση που ο αντισυµβαλλόµενος σε µια συναλλαγή αθετήσει τις υποχρεώσεις του πριν από τον οριστικό διακανονισµό των χρηµατορροών της συναλλαγής και η συναλλαγή έχει θετική αξία.

7 7 30. «Πραγµατικό αναµενόµενο άνοιγµα» (effective expected exposure ή Πραγµατικό ΕΕ): το µεγαλύτερο µεταξύ του αναµενόµενου ανοίγµατος σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία και του πραγµατικού ανοίγµατος σε προγενέστερη ηµεροµηνία. 31. «Πραγµατικό αναµενόµενο θετικό άνοιγµα» (effective expected positive exposure ή effective EPE): o διαχρονικά σταθµισµένος µέσος όρος των πραγµατικών αναµενόµενων ανοιγµάτων για περίοδο ενός έτους. Εάν όλες οι συµβάσεις εντός του συµψηφιστικού συνόλου λήγουν πριν τη λήξη του ενός έτους, το «αναµενόµενο θετικό άνοιγµα» υπολογίζεται για διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια της σύµβασης µε τη µεγαλύτερη προθεσµία λήξης στο συµψηφιστικό σύνολο. Η στάθµιση κάθε ανοίγµατος είναι η αναλογία που αντιπροσωπεύει κάθε µεµονωµένο πραγµατικό αναµενόµενο άνοιγµα ως προς το συνολικό πραγµατικό αναµενόµενο άνοιγµα κατά το σχετικό χρονικό διάστηµα. 32. «Πραγµατική κατανοµή» (actual distribution): η κατανοµή τρεχουσών αγοραίων αξιών ή µελλοντικών ανοιγµάτων, υπολογιζόµενη µε βάση ιστορικές ή πραγµατοποιηθείσες τιµές. 33. «Πραγµατική ληκτότητα» (effective maturity): σύµφωνα µε τη µέθοδο του εσωτερικού υποδείγµατος, για ένα συµψηφιστικό σύνολο µε ληκτότητα µεγαλύτερη του ενός έτους ισούται µε το λόγο του αθροίσµατος του αναµενόµενου ανοίγµατος καθ όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, προεξοφληµένο στο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, προς το άθροισµα του αναµενόµενου ανοίγµατος κατά τη διάρκεια ενός χρόνου, προεξοφληµένο στο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. Η πραγµατική ληκτότητα µπορεί να προσαρµοστεί για τον κίνδυνο αναχρηµατοδότησης (rollover risk), αντικαθιστώντας το αναµενόµενο άνοιγµα µε πραγµατικό αναµενόµενο άνοιγµα, για ορίζοντες πρόβλεψης µικρότερους του ενός έτους. 34. «Πράξεις δανεισµού σε λογαριασµό περιθωρίου ασφάλισης» (margin lending transactions): πράξεις δανεισµού κατά τις οποίες η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών χορηγεί πίστωση για την αγορά, την πώληση, τη µεταφορά ή διαπραγµάτευση τίτλων. 35. «Σκέλος πληρωµής» (payment leg): πληρωµή έναντι ανταλλαγής χρηµατοπιστωτικού µέσου ή πληρωµή έναντι ανταλλαγής άλλης πληρωµής, σε συναλλαγή σε εξωχρηµατιστηριακό παράγωγο µε γραµµικό προφίλ κινδύνου. 36. «Συµφωνία περιθωρίου» (margin agreement): συµβατική συµφωνία ή διατάξεις της συµφωνίας, βάσει των οποίων ένας αντισυµβαλλόµενος παρέχει εξασφαλίσεις σε άλλον αντισυµβαλλόµενο όταν το άνοιγµα του δευτέρου έναντι του πρώτου υπερβαίνει ένα προκαθορισµένο επίπεδο. 37. «Συµφωνία Πώλησης και Επαναγοράς και Συµφωνία Αγοράς και Επαναπώλησης»: κάθε συµφωνία, βάσει της οποίας ένα ίδρυµα ή ο αντισυµβαλλόµενός του µεταβιβάζει τίτλους ή βασικά εµπορεύµατα ή

8 8 εγγυηµένα δικαιώµατα που αφορούν τίτλο κυριότητας αυτών και όπου η εγγύηση αυτή έχει εκδοθεί από αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο που κατέχει τα δικαιώµατα επί αυτών. Η συµφωνία δεν επιτρέπει στο ίδρυµα να µεταβιβάσει ή ενεχυράσει ένα συγκεκριµένο τίτλο ή βασικό εµπόρευµα σε περισσότερους του ενός αντισυµβαλλόµενους ταυτόχρονα. Ο µεταβιβάζων έχει την παράλληλη υποχρέωση να επαναγοράσει τους τίτλους ή να επαναγοράσει υποκατάστατους τίτλους ή βασικό εµπόρευµα, µε τα αυτά χαρακτηριστικά, σε καθορισµένη τιµή και συγκεκριµένη µελλοντική ηµεροµηνία, που ορίζεται ή πρόκειται να ορισθεί από το µεταβιβάζοντα. Η συµφωνία για το ίδρυµα που πωλεί αρχικά τους τίτλους ή τα βασικά εµπορεύµατα είναι «συµφωνία πώλησης και επαναγοράς», για δε το ίδρυµα που τους αγοράζει «συµφωνία αγοράς και επαναπώλησης». 38. «Συµψηφισµός µεταξύ προϊόντων» (cross-product netting): η οµαδοποίηση εντός του ίδιου συµψηφιστικού συνόλου συναλλαγών που αφορούν διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, σύµφωνα µε τους κανόνες περί συµψηφισµού µεταξύ προϊόντων, όπως αυτοί καθορίζονται στο Παράρτηµα V της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/ «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου». 39. «Συµψηφιστικό σύνολο» (netting set): η οµάδα συναλλαγών που έχουν συναφθεί µε τον ίδιο αντισυµβαλλόµενο, οι οποίες υπάγονται σε νοµικά δεσµευτική διµερή συµφωνία συµψηφισµού και των οποίων ο συµψηφισµός αναγνωρίζεται βάσει του Παραρτήµατος V της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/ «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου». Κάθε συναλλαγή η οποία δεν αποτελεί αντικείµενο νοµικά δεσµευτικής διµερούς συµφωνίας συµψηφισµού, η οποία αναγνωρίζεται βάσει του Παραρτήµατος V της προαναφερόµενης Απόφασης, ερµηνεύεται ως χωριστό συµψηφιστικό σύνολο. 40. «Συναλλαγές µε µακρά προθεσµία διακανονισµού» (long settlement transactions): συναλλαγές στις οποίες ο αντισυµβαλλόµενος της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών αναλαµβάνει να παραδώσει έναν τίτλο, ένα εµπόρευµα ή ένα ποσό συναλλάγµατος έναντι µετρητών, άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων ή εµπορευµάτων ή, αντιστρόφως, α) σε ηµεροµηνία διακανονισµού ή παράδοσης µεταγενέστερη από τη συνήθη πρακτική της αγοράς για τέτοιου τύπου συναλλαγές ή β) σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη των πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία συναλλαγής, ανεξάρτητα εάν η µεταγενέστερη αυτή ηµεροµηνία είναι η καθιερωµένη πρακτική της αγοράς. 41. «Συναλλαγή µε όρους κεφαλαιαγοράς»:κάθε συναλλαγή που πληροί τις προϋποθέσεις του στοιχείου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού

9 9 Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση». 42. «Συντελεστής δέλτα»: ο βαθµός επίπτωσης µιας µικρής µεταβολής της τιµής του υποκειµένου µέσου στην τιµή του δικαιώµατος προαίρεσης. 43. «Τίτλος Επιλογής (Warrant»): ο τίτλος που δίνει στον κάτοχό του το δικαίωµα να αγοράσει ένα υποκείµενο µέσο σε καθορισµένη τιµή µέχρι την ή στην ηµεροµηνία λήξης του τίτλου επιλογής και του οποίου ο διακανονισµός µπορεί να γίνεται είτε µε παράδοση του υποκείµενου µέσου είτε τοις µετρητοίς. 44. «Τρέχον άνοιγµα» (current exposure): η τρέχουσα αγοραία αξία συναλλαγής ή συναλλαγών σε συµψηφιστικό σύνολο µε έναν αντισυµβαλλόµενο, η οποία θα απολεσθεί εάν ο αντισυµβαλλόµενος αθετήσει τις υποχρεώσεις του, µε την παραδοχή ότι κανένα µέρος της αξίας αυτής δεν µπορεί να ανακτηθεί σε πτωχευτική διαδικασία. 45. «Τρέχουσα αγοραία αξία» (current market value ή CMV): η καθαρή (συνυπολογιζoµένων των θετικών ή αρνητικών αξιών) αγοραία αξία των συναλλαγών που περιλαµβάνονται στο συµψηφιστικό σύνολο µε τον αντισυµβαλλόµενο. 46. «Χρηµατοδότηση Αποθεµάτων (stock financing»): οι θέσεις στις οποίες το φυσικό απόθεµα έχει πωληθεί επί προθεσµία και το κόστος χρηµατοδότησης έχει προκαθορισθεί για την περίοδο µέχρι την ηµεροµηνία της πώλησης. 47. «Χρηµατοδοτούµενη πιστωτική προστασία»: µέθοδος µείωσης πιστωτικού κινδύνου, όταν η µείωση απορρέει από το δικαίωµα της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του αντισυµβαλλοµένου ή επέλευσης άλλων συγκεκριµένων πιστωτικών γεγονότων που έχουν σχέση µε τον αντισυµβαλλόµενο, να προβεί στη ρευστοποίηση ή να επιτύχει τη µεταβίβαση ή την κατάσχεση ή την παρακράτηση περιουσιακών στοιχείων ή ποσών (εξασφαλίσεων) ή να προβεί στη µείωση του ποσού του ανοίγµατος ή στην αντικατάστασή του µε το ποσό της διαφοράς µεταξύ του ύψους του ανοίγµατος και του ύψους µιας απαίτησης κατά της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 48. «Χρηµατοπιστωτικά µέσα επενδυτικής κλάσης»: χαρακτηρίζονται οι θέσεις που κατατάσσονται στην 3η ή µεγαλύτερη διαβάθµιση πιστωτικής ποιότητας από αναγνωρισµένο Εξωτερικό Οργανισµό Πιστωτικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α). 49. «Χρηµατοπιστωτικό Μέσο»: κάθε σύµβαση µε την οποία δηµιουργείται τόσο ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού για το ένα συµβαλλόµενο µέρος όσο και ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο παθητικού ή στοιχείο ιδίων κεφαλαίων για το έτερο συµβαλλόµενο µέρος. O όρος «χρηµατοπιστωτικό µέσο» περιλαµβάνει τόσο τα

10 10 πρωτογενή χρηµατοπιστωτικά µέσα ή «µέσα σε µετρητά» όσο και τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, των οποίων η αξία προκύπτει από την τιµή υποκείµενου χρηµατοπιστωτικού µέσου ή από συντελεστή ή δείκτη ή από την τιµή άλλου υποκείµενου στοιχείου, περιλαµβάνει δε οπωσδήποτε τα µέσα που καθορίζονται στο άρθρο 5 του Ν. 3606/2007. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής Για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κατά την έννοια του στοιχείου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του Ν. 3601/2007 και οι οποίες δεν εµπίπτουν στις αναφερόµενες παρακάτω υπό στοιχεία (β) έως (δ) περιπτώσεις. β) Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια για την παροχή των υπηρεσιών των στοιχείων (γ) και (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3606/2007. (γ) Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, οι οποίες πραγµατοποιούν συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό, µε µόνο σκοπό την εκπλήρωση ή την εκτέλεση εντολών πελατών ή µε σκοπό την απόκτηση πρόσβασης σε σύστηµα εκκαθάρισης και διακανονισµού ή σε αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο, όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα πράκτορα ή εκτελούν εντολή πελάτη. (δ) Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οι οποίες: i. δεν κατέχουν χρήµατα ή τίτλους πελατών, ii. πραγµατοποιούν συναλλαγές µόνο για ίδιο λογαριασµό, iii. δεν διαθέτουν εξωτερικούς πελάτες και iv. πραγµατοποιούν συναλλαγές, των οποίων η εκτέλεση και ο διακανονισµός τελούν υπό την ευθύνη και την εγγύηση εκκαθαριστικού οργανισµού.

11 11 Άρθρο 3 Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων 1. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι των κινδύνων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου θα υπολογίζονται τόσο σε ατοµική όσο και σε ενοποιηµένη βάση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο ΙΓ του Ν. 3601/ Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 της παρούσας Απόφασης, οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της περίπτωσης του άρθρου 2, στοιχείο (α) πρέπει να διαθέτουν ίδια κεφάλαια, τα οποία να είναι ανά πάσα στιγµή ίσα ή µεγαλύτερα του αθροίσµατος των ακόλουθων κεφαλαιακών απαιτήσεων: (i) Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο για το σύνολο των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων, µε εξαίρεση τις δραστηριότητες χαρτοφυλακίου συναλλαγών, του 8 % επί του συνολικού ποσού των σταθµισµένων ανοιγµάτων τους, υπολογισµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις: της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση» ή της Πράξης ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος: Π /ΤΕ 2589/ : «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών ιαβαθµίσεων» και της Πράξης ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος: Π /ΤΕ 2593/ «Υπολογισµός Σταθµισµένων Ανοιγµάτων για Θέσεις σε Τιτλοποίηση». Όπου στις εν λόγω Πράξεις ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος γίνεται αναφορά σε πιστωτικό ίδρυµα, τότε λογίζεται, τηρουµένων των αναλογιών, ως αναφορά σε Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Επίσης κάθε αναφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος λογίζεται ως αναφορά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. (ii) Όσον αφορά τις δραστηριότητες χαρτοφυλακίου συναλλαγών για τον κίνδυνο θέσης, τον κίνδυνο διακανονισµού και αντισυµβαλλοµένου και για τα µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα που υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/ «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», των κεφαλαιακών απαιτήσεων που υπολογίζονται βάσει των Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των

12 12 Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» και 5/459/ «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου». (iii) Όσον αφορά το σύνολο των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων για τον κίνδυνο συναλλάγµατος και τον κίνδυνο βασικών εµπορευµάτων, των κεφαλαιακών απαιτήσεων που υπολογίζονται βάσει της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» και (iv) όσον αφορά το σύνολο των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων για το λειτουργικό κίνδυνο, των κεφαλαιακών απαιτήσεων που υπολογίζονται βάσει του βάσει της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/459/ «Κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου». 3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 της παρούσας Απόφασης, οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της περίπτωσης του άρθρου 2 στοιχείο (β) πρέπει να διαθέτουν ίδια κεφάλαια, τα οποία να είναι ανά πάσα στιγµή ίσα ή µεγαλύτερα από το υψηλότερο από τα ακόλουθα ποσά: (i) του αθροίσµατος των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις των Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση», 4/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» και 5/459/ «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου» ή των Πράξεων ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος: Π /ΤΕ 2589/ : «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών διαβαθµίσεων» και Π /ΤΕ 2593/ «Υπολογισµός Σταθµισµένων Ανοιγµάτων για Θέσεις σε Τιτλοποίηση» και (ii) του 25% των παγίων εξόδων του τελευταίου έτους, όπως ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας Απόφασης. 4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 της παρούσας Απόφασης, οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της περίπτωσης του άρθρου 2 στοιχεία (γ) και (δ) πρέπει να διαθέτουν ίδια κεφάλαια, τα οποία να είναι ανά πάσα στιγµή ίσα ή µεγαλύτερα από το άθροισµα των κεφαλαιακών απαιτήσεων: (α) του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση», 4/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών

13 13 Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» και 5/459/ «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου» ή των Πράξεων ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος: Π /ΤΕ 2589/ : «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών διαβαθµίσεων» και Π /ΤΕ 2593/ «Υπολογισµός Σταθµισµένων Ανοιγµάτων για Θέσεις σε Τιτλοποίηση» και (β) του 25% των παγίων εξόδων τελευταίου έτους όπως ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας Απόφασης. 5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 της παρούσας Απόφασης, οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών των περιπτώσεων του άρθρου 2 στοιχεία (β), (γ) και (δ) µπορούν, εφόσον το επιθυµούν να υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 6. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών των περιπτώσεων του άρθρου 2 στοιχεία (β), (γ) και (δ) της παρούσας Απόφασης, ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεών τους, υπόκεινται στις διατάξεις αναφορικά µε τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου που προβλέπονται στο Παράρτηµα I της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/ «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης ( ΕEΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς». 7. Τα Ίδια Κεφάλαια των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, όπως ορίζονται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/ «Ορισµός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα», χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η αξία συµµετοχής στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να µειωθούν κάτω από το επίπεδο που ορίζεται στο άρθρο 10 του Ν. 3606/ Στην περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών µειωθούν κάτω από το ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 1 του Ν. 3606/2007, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί, εφόσον οι περιστάσεις το δικαιολογούν, να ορίσει περιορισµένη χρονική περίοδο, εντός της οποίας οι εν λόγω επιχειρήσεις οφείλουν να επαναφέρουν τα ίδια κεφάλαιά τους στο ελάχιστο απαιτούµενο ύψος ή να τερµατίσουν τις δραστηριότητές τους.

14 14 Άρθρο 4 Μεταβατικές διατάξεις και εξαιρέσεις από τον υπολογισµό κεφαλαιακών απαιτήσεων 1. Μέχρι τις 31 εκεµβρίου 2011, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 2 της παρούσας Απόφασης, οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών µπορούν να επιλέξουν να µην εφαρµόσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που απορρέουν από την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/459/ «Κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου» εφόσον πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια: (α) δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 2 στοιχεία (β) ως (δ) της παρούσας Απόφασης, (β) το σύνολο των θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών τους ουδέποτε υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και (γ) ο µέσος αριθµός απασχολουµένων υπαλλήλων κατά το τελευταίο οικονοµικό έτος δεν υπερβαίνει τους Η κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του λειτουργικού κινδύνου για τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που εµπίπτουν στην περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ανέρχεται τουλάχιστον στο χαµηλότερο των εξής: (α) των κεφαλαιακών απαιτήσεων που απορρέουν από την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/459/ «Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου», (β) των 12/88ων του υψηλότερου των παρακάτω: i) των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς που απορρέουν από τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση», 4/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» και 5/459/ «Πιστωτικός Κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου», ή των Πράξεων ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Π /ΤΕ 2589/ : «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών διαβαθµίσεων» και Π /ΤΕ 2593/ «Υπολογισµός Σταθµισµένων Ανοιγµάτων για Θέσεις σε Τιτλοποίηση» και

15 15 (ii) του 25% των παγίων εξόδων τελευταίου έτους, όπως ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας Απόφασης. Σε περίπτωση εφαρµογής του στοιχείου (β), εφαρµόζεται, σε ετήσια τουλάχιστον βάση, επιπρόσθετη αύξηση. 3. Η εφαρµογή της παρέκκλισης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να καταλήγει σε µείωση του συνολικού επιπέδου των κεφαλαιακών απαιτήσεων για µια Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, σε σύγκριση µε τις απαιτήσεις που ίσχυαν στις 31 εκεµβρίου 2007, εκτός εάν η µείωση αυτή αιτιολογείται για λόγους προληπτικούς, από µείωση του µεγέθους της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της επιχείρησης αυτής. 4. Οι διατάξεις σχετικά µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που θεσπίζονται στην παρούσα Απόφαση δεν εφαρµόζονται σε Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, η βασική επιχειρηµατική δραστηριότητα των οποίων αφορά αποκλειστικά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που αφορούν στα χρηµατοπιστωτικά µέσα που ορίζονται στο άρθρο 5 στοιχεία (ε), (στ), (ζ), (θ) και (ι) του Ν.3606/2007 και για τις οποίες δεν ίσχυε ο Ν. 2396/1996 στις 31 εκεµβρίου Η εξαίρεση αυτή µπορεί να ασκείται µέχρι την 31 η εκεµβρίου 2010 ή µέχρις ότου τεθούν σε ισχύ -αν αυτό συµβεί νωρίτερα- οι τροποποιήσεις της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ, κατ' εφαρµογή του άρθρου 48 παράγραφοι 2 και 3 της εν λόγω Οδηγίας. Άρθρο 5 Εξαίρεση από τον υπολογισµό κεφαλαιακών απαιτήσεων για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 1. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δύνανται να επιλέξουν να µην εφαρµόσουν τις διατάξεις της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» και να υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών σύµφωνα µε τις διατάξεις των Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/ «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου» και 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση» ή/και της Π ΤΕ 2589/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών διαβαθµίσεων», εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Οι συναλλαγές του χαρτοφυλακίου συναλλαγών δεν υπερβαίνουν, παρά µόνο κατ εξαίρεση, το 5% των συνολικών συναλλαγών.

16 16 β. Η συνολική αξία των ανοιχτών θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών δεν υπερβαίνει, παρά µόνο κατ εξαίρεση, το ποσό των 15 εκατ. ευρώ. γ. Οι συναλλαγές του χαρτοφυλακίου συναλλαγών δεν υπερβαίνουν ποτέ το 6% των συνολικών συναλλαγών και η συνολική αξία των ανοιχτών θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών δεν υπερβαίνει ποτέ το ποσό των 20 εκατ. ευρώ. 2. Για τον υπολογισµό, σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 1, της αναλογίας των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου συναλλαγών σε σχέση µε τις συνολικές συναλλαγές της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, λαµβάνονται υπόψη όλα τα εντός και εκτός ισολογισµού στοιχεία, καθώς και οι λογαριασµοί αποτελεσµάτων. Οι θετικές (long) και αρνητικές (short) θέσεις αθροίζονται ανεξάρτητα από τα πρόσηµά τους. Για τον σκοπό του εν λόγω υπολογισµού θα αποτιµώνται: α. Οι χρεωστικοί τίτλοι που είναι διαπραγµατεύσιµοι σε οργανωµένη αγορά, µε βάση την αγοραία τιµή τους. β. Οι λοιποί χρεωστικοί τίτλοι, µε βάση την ονοµαστική τους αξία. γ. Οι µετοχές µε βάση την τρέχουσα αγοραία τιµή τους, εφόσον είναι διαπραγµατεύσιµες σε οργανωµένη αγορά ή µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία στις λοιπές περιπτώσεις. δ. Τα παράγωγα µέσα, µε βάση τις αγοραίες ή τις ονοµαστικές αξίες των υποκείµενων µέσων. 3. Σε περίπτωση που µια Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, η οποία εξαιρείται από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 1, συµβεί να υπερβεί είτε τα αναφερόµενα στην ίδια παράγραφο όρια των στοιχείων (α) και (β) σε περισσότερες από 20 ηµέρες εντός εκάστου ηµερολογιακού έτους είτε τα αναφερόµενα στο στοιχείο (γ) της ίδιας παραγράφου όρια έστω και για µία εργάσιµη ηµέρα εντός εκάστου ηµερολογιακού έτους, εφαρµόζει άµεσα τις διατάξεις της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και ενηµερώνει εντός δεκαηµέρου την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που κάνουν χρήση της εν λόγω εξαίρεσης πρέπει να τηρούν τα αναγκαία αναλυτικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει, ότι ορθώς έκαναν χρήση της εξαίρεσης στο έτος αυτό και να τα έχουν στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

17 17 Άρθρο 6 Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 1. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν.3606/2007 υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός δέκα (10) ηµερών από την πάροδο εκάστου ηµερολογιακού µήνα, στοιχεία σε ατοµική βάση για την κεφαλαιακή τους επάρκεια σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρούσας Απόφασης, όπως διαµορφώνεται στο τέλος του αντίστοιχου µήνα. 2. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.3606/2007 υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός δέκα (10) ηµερών από την πάροδο εκάστου ηµερολογιακού τριµήνου, στοιχεία σε ατοµική βάση για την κεφαλαιακή τους επάρκεια σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρούσας Απόφασης, όπως διαµορφώνεται στο τέλος του αντίστοιχου τριµήνου. 3. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν.3606/2007 υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός δύο (2) µηνών από την πάροδο εκάστου ηµερολογιακού εξαµήνου, στοιχεία σε ατοµική βάση για την κεφαλαιακή τους επάρκεια σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρούσας Απόφασης, όπως διαµορφώνεται στο τέλος του αντίστοιχου εξαµήνου. 4. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν.3606/2007, υποχρεούνται να υποβάλουν τα σχετικά στοιχεία κεφαλαιακής επάρκειας και σε ενοποιηµένη ή υποενοποιηµένη βάση, εντός δύο (2) µηνών από τη λήξη εκάστου ηµερολογιακού εξαµήνου. 5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί το δικαίωµα να απαιτεί την επιπρόσθετη υποβολή των εν λόγω στοιχείων για διαφορετικές ηµεροµηνίες αναφοράς. 6. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µαζί µε τα στοιχεία για την Κεφαλαιακή τους Επάρκεια σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, συµπληρωµατικά τα εξής στοιχεία: α. Το αντίστοιχο ανά ηµεροµηνία ισοζύγιο µε δευτεροβάθµια ανάλυση. β. Συνοπτικό ισολογισµό και κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, σε περίπτωση µη ελεγµένων από Ορκωτό Ελεγκτή οικονοµικών καταστάσεων, υπογεγραµµένο από τα αρµόδια για την υπογραφή των οικονοµικών καταστάσεων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών πρόσωπα. Σε περίπτωση που για την ηµεροµηνία αναφοράς των στοιχείων Κεφαλαιακής Επάρκειας εκδοθούν µεταγενέστερα ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις, βάσει των οποίων διαφοροποιούνται ουσιωδώς τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία κεφαλαιακής επάρκειας, τότε αυτά επανυποβάλλονται άµεσα. γ. Το σύνολο των χρεωστικών υπολοίπων πελατών. Τα χρεωστικά υπόλοιπα θα αναλύονται κατά παλαιότητα, ανάλογα µε το χρόνο δηµιουργίας τους.

18 18 Συγκεκριµένα, i) υπόλοιπα που δεν έχουν εκκαθαριστεί, ii) υπόλοιπα από την ηµεροµηνία εκκαθάρισής τους και µέχρι ένα µήνα, iii) υπόλοιπα που δηµιουργήθηκαν από το πέρας του µήνα και µέχρι τρεις µήνες, iv) υπόλοιπα που δηµιουργήθηκαν από το πέρας των τριών µηνών και µέχρι έξι µήνες, v) υπόλοιπα που δηµιουργήθηκαν από το πέρας των έξι µηνών και µέχρι ένα έτος, και vi) υπόλοιπα πέραν του έτους. δ) Την αξία των χρεωστικών υπολοίπων πελατών από συναλλαγές που έχουν εκκαθαριστεί, κατά το µέρος που δεν καλύπτεται από την τρέχουσα αξία τίτλων τους, καθώς και το συνολικό αριθµό των πελατών αυτών, µε διάκριση σε εκείνες για τις οποίες δεν έχει παρέλθει διάστηµα 12 µηνών από την εκκαθάρισή τους και σε εκείνες για τις οποίες έχει παρέλθει διάστηµα 12 µηνών από την εκκαθάρισή τους. Επιπρόσθετα οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετήσιες και εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, εντός δύο µηνών από τη λήξη του εκάστοτε ηµερολογιακού εξαµήνου και έτους. 7. Οι προθεσµίες υποβολής των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων που υπερβαίνουν το όριο της παρ. 1(β) του άρθρου 1 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/ «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» στο τέλος της περιόδου που προβλέπεται για κάθε περίπτωση. Για την εφαρµογή της υποχρέωσης της παραγράφου αυτής γνωστοποιείται αναλυτικά για κάθε περίπτωση τόσο η ακαθάριστη αξία των ανοιγµάτων που είναι ίσα ή υπερβαίνουν το όριο της παρ. 1(β) του άρθρου 1 της προαναφερόµενης Απόφασης όσο και η καθαρή αξία που προκύπτει µετά την εφαρµογή των εξαιρέσεων ή σταθµίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 της ίδιας Απόφασης, µε ιδιαίτερη αναφορά του εν λόγω απαλλασσόµενου ποσού. Ο υπολογισµός µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων έναντι µεµονωµένων πελατών ή οµάδας συνδεδεµένων πελατών, ενόψει της υποχρεωτικής παροχής στοιχείων, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες σχετίζεται µε συναλλαγές επαναγοράς ή µε δανειοδοσίες ή δανειοληψίες τίτλων ή βασικών εµπορευµάτων, δεν περιλαµβάνει την αναγνώριση της µείωσης πιστωτικού κινδύνου. 8. Πέραν από την αναφερόµενη στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου υποχρέωση, γνωστοποιείται εντός 10ηµέρου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: α) κάθε νέο Μεγάλο Χρηµατοδοτικό Άνοιγµα καθώς και β) κάθε αύξηση υφιστάµενου Μεγάλου Χρηµατοδοτικού Ανοίγµατος κατά ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% τουλάχιστον του ανοίγµατος που είχε γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε την τελευταία σχετική γνωστοποίηση Επιπρόσθετα γνωστοποιείται άµεσα η τυχόν υπέρβαση των ανοιγµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων των εδαφίων (α) και (γ) της

19 19 παραγράφου 18 του άρθρου 5 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/ «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και ο τρόπος κάλυψής τους σύµφωνα µε το εδάφιο (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου. Από την υποχρέωση γνωστοποίησης της παραγράφου αυτής εξαιρούνται ανοίγµατα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 µέχρι 5 και 8 µέχρι 10 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/ «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» 9. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που κάνουν χρήση των προβλεποµένων στο Παράρτηµα VI της Απόφασης 4/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον Κίνδυνο Αγοράς» σχετικά µε τα Μεγάλα Χρηµατοδοτικά Ανοίγµατα, υποχρεούνται εντός των προβλεποµένων στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου προθεσµιών να υποβάλουν αναλυτική κατάσταση µε την επωνυµία του κάθε πελάτη ή οµάδας συνδεδεµένων πελατών, τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα έναντι των οποίων υπερέβησαν, οποτεδήποτε εντός της περιόδου που προβλέπεται για κάθε περίπτωση, τα ανώτατα όρια που καθορίζονται από τις διατάξεις της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/ «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» καθώς και το ποσό των αντίστοιχων υπερβάσεων (αναφέρεται η µέγιστη υπέρβαση εντός της περιόδου). 10. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών υποχρεούνται να αναφέρουν άµεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την οποία οι αντισυµβαλλόµενοί τους σε συµφωνίες πώλησης και επαναγοράς και αγοράς και επαναπώλησης ή συναλλαγές δανειοληψίας τίτλων και βασικών εµπορευµάτων και δανειοδοσίας τίτλων και βασικών εµπορευµάτων περιέρχονται σε κατάσταση αθέτησης ως προς την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους. 11. Κατ εξαίρεση, για υποβολές στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας των παραγράφων 1 έως 2, 7 και 9 του παρόντος άρθρου, µέχρι και 30/6/2008, θα υποβάλλονται εντός µηνός από την πάροδο της περιόδου αναφοράς. Άρθρο 7 Τήρηση στοιχείων και εφαρµογή µεθόδων υπολογισµού 1. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών υποχρεούνται επί µία διετία να διατηρούν όλους τους αναλυτικούς υπολογισµούς και τα δικαιολογητικά υποστήριξης των υποβαλλοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας Απόφασης στοιχείων, ώστε να είναι διαθέσιµα σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου ή παροχής περαιτέρω διευκρινίσεων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

20 20 2. Οι µέθοδοι υπολογισµών για την εξαγωγή των στοιχείων και οι σχετικοί λογιστικοί χειρισµοί θα πρέπει να εφαρµόζονται σε σταθερή βάση και, εφόσον ζητηθεί, να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 3. Κάθε µεταβολή των µεθόδων υπολογισµού ή των λογιστικών χειρισµών θα εφαρµόζεται µε τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο 8 ιαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 1. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οφείλουν να συµµορφώνονται σε διαρκή βάση µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/ «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης ( ΕEΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς». 2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µιας Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δύναται να λάβει τα προβλεπόµενα εποπτικά µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ν. 3601/2007 και το άρθρο 10 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/ «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης ( ΕEΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς». 3. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών υποβάλλουν σε ετήσια βάση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορά σχετικά µε την Ε ΑΚΕ, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/ «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης ( ΕEΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς». Η εν λόγω αναφορά θα αποτελεί τη βάση του διαλόγου που θα διεξάγεται µεταξύ της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την αξιολόγηση της Ε ΑΚΕ στο πλαίσιο της ΕΕΑ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην προαναφερόµενη Απόφαση. Άρθρο 9 Γνωστοποίηση πληροφοριών από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

21 21 Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οφείλουν να συµµορφώνονται σε διαρκή βάση µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/ «ηµοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαµβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους». Άρθρο 10 Καταργούµενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης καταργούνται οι κατωτέρω αναφερόµενες διατάξεις και οποιαδήποτε υφιστάµενη αναφορά σε αυτές νοείται στο εξής ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας Απόφασης ή στις σ αυτήν αναφερόµενες Αποφάσεις. 1. Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 104/ Θέµα 6 Α «Ορισµός ιδίων κεφαλαίων των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» (ΦΕΚ Β 369/ ), όπως ισχύει, 2. Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 104/ Θέµα 6 Β «Συντελεστής φερεγγυότητας των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» (ΦΕΚ Β 369/ ), όπως ισχύει, 3. Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 104/ Θέµα 6 Γ «Εποπτεία και έλεγχος των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β 369/ ), όπως ισχύει, 4. Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 104/ Θέµα 6 «Κεφαλαιακή επάρκεια Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β 357/ ), όπως ισχύει, 5. Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 11/123/ «Συµπλήρωση των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 104/ (θέµατα 6 Α, 6Β, 6Γ και 6 )» (ΦΕΚ Β 137/ ), όπως ισχύει, 6. Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/165/ «Τροποποίηση των Αποφάσεων 104/ Συνεδριάσεως του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (θέµατα 6Γ και 6 )» (ΦΕΚ Β 1967/ ), όπως ισχύει, 7. Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/211/ «Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 104/ θέµατα 6 Β, 6Γ και 6 και 123/ θέµα 11 ο» (ΦΕΚ Β 745/ ), όπως ισχύει.

22 22 8. Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/236/ «Τροποποίηση της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6 Α /104/ » (ΦΕΚ Β 112/ ), όπως ισχύει. Άρθρο 11 Τελικές ιατάξεις 1. Το επισυναπτόµενο Παράρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Απόφασης. 2. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την 1/1/ Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 4. Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β ). Ο Γραµµατέας Ο Πρόεδρος Ο Β Αντιπρόεδρος Αλέξιος Α. Πιλάβιος Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης Τα Μέλη

23 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΞΟ ΩΝ Για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης ως πάγια έξοδα θεωρούνται τα έξοδα που είναι ανελαστικά σε διακυµάνσεις σχετικές µε το επίπεδο εργασιών της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Τα πάγια έξοδα περιλαµβάνουν κυρίως το µεγαλύτερο µέρος των αµοιβών του προσωπικού, το κόστος ενοικίασης γραφείων, έξοδα για ενοικίαση ή χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού γραφείων και έξοδα ασφαλίστρων. Τα έξοδα που προαναφέρθηκαν είναι ενδεικτικά και η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οφείλει να προσδιορίζει και να τεκµηριώνει επαρκώς τα έξοδα που περιλαµβάνονται στα πάγια έξοδα της. εν περιλαµβάνονται στα πάγια έξοδα: 1) Οι πρόσθετες αµοιβές του προσωπικού, εκτός αν είναι εγγυηµένες. 2) Χορηγηθείσες αµοιβές στους υπαλλήλους και στελέχη µέσω διάθεσης κερδών, εκτός αν είναι εγγυηµένες. 3) Άλλα διανεµόµενα κέρδη. 4) Χορηγηθείσες προµήθειες και αµοιβές, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε αντίστοιχα έσοδα. 5) Τόκοι βραχυπροθέσµων δανείων. 6) Τόκοι καταβληθέντες σε πελάτες και λοιπούς αντισυµβαλλόµενους. 7) Αµοιβές, προµήθειες διαµεσολάβησης και άλλα έξοδα που καταβάλλονται σε οίκους εκκαθάρισης, χρηµατιστήρια, µεσολαβούσες Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και λοιπούς µεσολαβητές για σκοπούς εκτέλεσης, καταχώρισης και εκκαθάρισης συναλλαγών. 8) Έξοδα από συναλλαγµατικές διαφορές. 9) Άλλες µεταβλητές δαπάνες. Για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης τα εκάστοτε ετήσια πάγια έξοδα των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οριστικοποιούνται µετά την έκδοση των ετήσιων, ελεγµένων από Ορκωτό Λογιστή Ελεγκτή, Οικονοµικών Καταστάσεων. Στην περίπτωση που οι τελευταίες ετήσιες, ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, οικονοµικές καταστάσεις καλύπτουν διάστηµα διαφορετικό του έτους, το ποσό των πάγιων εξόδων προσαρµόζεται ανάλογα, σε σχέση µε τα ως άνω αναφερόµενα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντανακλά ετήσιο διάστηµα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2591/20.8.2007. ΘΕΜΑ: Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2591/20.8.2007. ΘΕΜΑ: Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2591/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Κάθε θέση σε

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011.

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ03: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν για

Διαβάστε περισσότερα

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ VI. ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (CRM) 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Τροποποίηση σταθµισµένων ανοιγµάτων. Παράρτηµα VIII 37. (1) Όταν πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Υπολογισµός της καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

-5- Ν.3049/2002 ή 3601/2007,

-5- Ν.3049/2002 ή 3601/2007, Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ : «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006 30.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/201 ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2003 L 336/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Αντικαθίσταται ο πίνακας Δ26 με τον Δ26Α και προστίθενται οι πίνακες Δ31-Δ35. 2. Τα στοιχεία συμπληρώνονται τόσο σε ατομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

δ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

δ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2588/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια της Epic ΑΕΠΕΥ, τους κινδύνους που αναλαµβάνει και τη διαχείρισή τους, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων Κανονισµός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων, (πρώην ΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

VII. ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ VII. ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Μεταβίβαση σηµαντικού πιστωτικού κινδύνου. Παράρτηµα IX 39. (1) Όταν έχει µεταβιβαστεί σηµαντικός πιστωτικός κίνδυνος συνδεόµενος µε τιτλοποιηµένα ανοίγµατα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση της Πράξης ΣΝΠ 82/27.8.2012 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

~~$ \~J(J. '~ai!f ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144 2007 05

~~$ \~J(J. '~ai!f ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144 2007 05 Κ.Δ.Π. 556/2007 ~~$ \~J(J '~ai!f χ ΕΠΙΣΗΜΙΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ Αριθμός 4245 Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2007 3833 Αριθμός 556 ΟΔΗΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Προειδοποιηση για τουσ επενδυτεσ 28/02/2013 Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Βασικά μηνύματα Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences «CFD») είναι σύνθετα προϊόντα και δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρικές Πράξεις Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα