1.100 Η Αρχή της Αυτονοµίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.100 Η Αρχή της Αυτονοµίας"

Transcript

1 Π /1980 (ΦΕΚ 283 Α ) Π της :Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρµογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Η Αρχή της Αυτονοµίας 1. Το σχέδιο λογαριασµών κατανέµεται σε τρία µέρη, καθένα από τα οποία αποτελεί ιδιαίτερο και ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωµα. Οι λογαριασµοί το καθενός από τα µέρη αυτά συνδέονται και συλλειτουργούν µεταξύ τους, χωρίς να επηρεάζουν λογιστικά τους λογαριασµούς των άλλων δύο µερών. 2. Σύµφωνα µε την αρχή της αυτονοµίας η αναλυτική λογιστική λειτουργεί ανεξάρτητα από τη γενική, σε λογαριασµούς που αναπτύσσονται στην οµάδα 9, συνδέονται δε και συλλειτουργούν µεταξύ τους στο ανεξάρτητα λογιστικό κύκλωµα της οµάδας αυτής. 3. Η αυτονοµία της αναλυτικής λογιστικής εκµεταλλεύσεως εξασφαλίζεται µε διάµεσους - αντικρυζόµενους λογαριασµούς, οι οποίοι ανοίγονται και λειτουργούν στην οµάδα 9, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην παρ Οι λογαριασµοί ουσίας της γενικής λογιστικής, που αναπτύσσονται στις οµάδες 1-8, λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωµα, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο κεφ Οι λογαριασµοί τάξεως, που αναπτύσσονται στη δεκάτη (0) οµάδα, λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωµα, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο κεφ Είναι δυνατό να συγχωνεύονται και να λειτουργούν σε ένα ενιαίο σύστηµα λογιστικής (στο αυτό λογιστικό κύκλωµα) η γενική και η αναλυτική λογιστική µε την προϋπόθεση ότι η αναλυτική λογιστική θα διατηρεί την αυτονοµία της και δεν θα αλλοιώνονται οι βασικές αρχές των παρακάτω παρ και Η αρχή της κατ' είδος συγκεντρώσεως των αποθεµάτων, εξόδων και εσόδων. 1. Σύµφωνα µε την αρχή της κατ' είδος συγκεντρώσεως και παρακολουθήσεως των αγορών, των εξόδων και των εσόδων, τα αντίστοιχα κονδύλια καταχωρούνται σε λογαριασµούς αποθεµάτων (οµάδας 2), εξόδων (οµάδας 6), εσόδων (οµάδας 7) και έκτακτων και ανόργανων αποτελεσµάτων (οµάδας 8), οι οποίοι ανοίγονται και λειτουργούν µε κριτήριο το είδος και όχι τον προορισµό για τον οποίο πραγµατοποιούνται οι αντίστοιχες αγορές αποθεµάτων και τα αντίστοιχα έξοδα και έσοδα. 2. Σύµφωνα µε την αρχή της προηγούµενης περίπτωσης οι σχετικοί λογαριασµοί δέχονται χρεώσεις ή πιστώσεις και αντίστοιχους αντιλογισµούς, χωρίς να επιτρέπονται µεταφορές των κονδυλίων τους κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Τα υπόλοιπα των λογαριασµών αυτών, στο τέλος κάθε χρήσεως, µεταφέρονται στο λογαριασµό της γενικής εκµεταλλεύσεως, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην παρ , ή στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην παρ

2 1.102 Η αρχή της καταρτίσεως του λογαριασµού της γενικής εκµεταλλεύσεως µε λογιστικές εγγραφές. Ο λογαριασµός της γενικής εκµεταλλεύσεως καταρτίζεται έπειτα από µεταφορά σ' αυτόν την αξίας των αποθεµάτων, οργανικών εξόδων και οργανικών εσόδων κατ' είδος, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην παρ , έτσι ώστε από την ανάλυσή του να προκύπτει η συνολική κίνηση των λογαριασµών κυκλοφορίας ή εκµεταλλεύσεως της οικονοµικής µονάδας Γενικές αρχές τηρήσεως των λογαριασµών 1. Για την ενηµέρωση των λογαριασµών ισχύει η βασική αρχή της υπάρξεως παραστατικού (δικαιολογητικού) δηλαδή αποδεικτικού πραγµατοποιήσεως του εξόδου, του εσόδου, της εισπράξεως ή πληρωµής, όπως π.χ. τιµολογίου, πιστωτικού σηµειώµατος, δελτίου λιανικής πωλήσεως, αποδείξεως παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεως επαγγελµατικής δαπάνης, που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση. Με βάση τα δικαιολογητικά αυτά λογιστικοποιούνται τα έξοδα και τα έσοδα. Απόκλιση από τη βασική αυτή αρχή επιτρέπεται στις υποπεριπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτ. 3 της παρ Στους αναλυτικούς λογαριασµούς της τελευταίας βαθµίδας καταχωρούνται και τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: α. Ο αύξοντας αριθµός του παραστατικού, µε το οποίο γίνεται η λογιστικοποίηση και καταχώριση στο λογαριασµό αυτό του σχετικού ποσού. β. Σύντοµη αιτιολογία για κάθε εγγραφή, δηλαδή για κάθε ποσό που καταχωρείται στη χρέωση ή την πίστωση του λογαριασµού. 3. Για τους αναλυτικούς λογαριασµούς της τελευταίας βαθµίδας της γενικής λογιστικής και των λογαριασµών τάξεως είναι υποχρεωτική η τήρηση αναλυτικών µερίδων σε καρτέλες ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Για τους ίδιους λογαριασµούς της αναλυτικής λογιστικής ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτωση 7 της παρ Παρέχεται η ευχέρεια στις οικονοµικές µονάδες να ενηµερώνουν τους λογαριασµούς της προτελευταίας βαθµίδας (περιληπτικούς) µόνο µε τη συνολική κίνηση, τόσο της χρέωσης, όσο και της πιστώσεως, των αντίστοιχων λογαριασµών τους της τελευταίας βαθµίδας (αναλυτικών) µε την προϋπόθεση ότι η ενηµέρωση αυτή θα γίνεται, κατά οποιοδήποτε τρόπο, τουλάχιστο στο τέλος κάθε µήνα Γενικές αρχές τηρήσεως των λογαριασµών 1. Για την ενηµέρωση των λογαριασµών ισχύει η βασική αρχή της υπάρξεως παραστατικού (δικαιολογητικού) δηλαδή αποδεικτικού πραγµατοποιήσεως του εξόδου, του εσόδου, της εισπράξεως ή πληρωµής, όπως π.χ. τιµολογίου, πιστωτικού σηµειώµατος, δελτίου λιανικής πωλήσεως, αποδείξεως παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεως επαγγελµατικής δαπάνης, που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση. Με βάση τα δικαιολογητικά αυτά λογιστικοποιούνται τα έξοδα και τα έσοδα. Απόκλιση από τη βασική αυτή αρχή επιτρέπεται στις υποπεριπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτ. 3 της παρ

3 2. Στους αναλυτικούς λογαριασµούς της τελευταίας βαθµίδας καταχωρούνται και τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: α. Ο αύξοντας αριθµός του παραστατικού, µε το οποίο γίνεται η λογιστικοποίηση και καταχώριση στο λογαριασµό αυτό του σχετικού ποσού. β. Σύντοµη αιτιολογία για κάθε εγγραφή, δηλαδή για κάθε ποσό που καταχωρείται στη χρέωση ή την πίστωση του λογαριασµού. 3. Για τους αναλυτικούς λογαριασµούς της τελευταίας βαθµίδας της γενικής λογιστικής και των λογαριασµών τάξεως είναι υποχρεωτική η τήρηση αναλυτικών µερίδων σε καρτέλες ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Για τους ίδιους λογαριασµούς της αναλυτικής λογιστικής ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτωση 7 της παρ Παρέχεται η ευχέρεια στις οικονοµικές µονάδες να ενηµερώνουν τους λογαριασµούς της προτελευταίας βαθµίδας (περιληπτικούς) µόνο µε τη συνολική κίνηση, τόσο της χρέωσης, όσο και της πιστώσεως, των αντίστοιχων λογαριασµών τους της τελευταίας βαθµίδας (αναλυτικών) µε την προϋπόθεση ότι η ενηµέρωση αυτή θα γίνεται, κατά οποιοδήποτε τρόπο, τουλάχιστο στο τέλος κάθε µήνα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Οµάδες Λογαριασµών 1. Το σχέδιο λογαριασµών περιλαµβάνει δέκα (10) οµάδες, σε κάθε µία από τις οποίες αντιστοιχούν οι αραβικοί αριθµοί 1-9 και Οι οµάδες 1-8 καλύπτουν τις ανάγκες της γενικής λογιστικής, η οµάδα 9 καλύπτει τις ανάγκες της αναλυτικής λογιστικής εκµεταλλεύσεως και η οµάδα 0 καλύπτει τις ανάγκες των λογαριασµών τάξεως. 3. Από τις οµάδες 1-8, οι 1-5 περιλαµβάνουν τους λογαριασµούς του ισολογισµού, εκείνους δηλαδή που στο τέλος κάθε χρήσεως κατά κανόνα παρουσιάζουν υπόλοιπα - χρεωστικά ή πιστωτικά -,τα οποία συνθέτουν την κατάσταση του ισολογισµού, και οι 6-8 περιλαµβάνουν τους αποτελεσµατικούς λογαριασµούς, οι οποίοι στο τέλος κάθε χρήσεως µηδενίζονται, έπειτα από τη µεταφορά των υπολοίπων τους αρχικά στους λογαριασµούς γενικής εκµεταλλεύσεως και αποτελεσµάτων χρήσεως και σε συνέχεια σε λογαριασµούς του ισολογισµού. 4. Στις οµάδες 1-3 περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί ενεργητικού, στις οµάδες 4-5 περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί παθητικού, στην οµάδα 6 περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί οργανικών εξόδων κατ' είδος, στην οµάδα 7 περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί οργανικών εσόδων κατ' είδος, στην οµάδα 8 περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί γενικής εκµεταλλεύσεως, έκτακτων και ανόργανων αποτελεσµάτων, αποτελεσµάτων χρήσεως, αποτελεσµάτων προς διάθεση και ο λογαριασµός του ισολογισµού, στην οµάδα 9 περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί της αναλυτικής

4 λογιστικής εκµεταλλεύσεως και στην οµάδα 0 περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί τάξεως Κωδική αρίθµηση λογαριασµών Η κωδικοποίηση και ταξιθέτηση των λογαριασµών βασικά γίνεται κατά το δεκαδικό και το εκατονταδικό σύστηµα και διέπεται από τις εξής βασικές αρχές: α. Οι λογαριασµοί κάθε οµάδας λαβαίνουν ως πρώτο αραβικό ψηφίο το ψηφίο της οµάδας, όπως π.χ. οι λογαριασµοί της πρώτης οµάδας το ψηφίο 1, οι λογαριασµοί της δεύτερης οµάδας το ψηφίο 2 κ.ο.κ. β. Σε κάθε οµάδα είναι δυνατό να σχηµατίζονται µέχρι δέκα (10) πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί µε την προσθήκη, στο αραβικό ψηφίο της οµάδας, των ψηφίων 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Εξαίρεση από την αρχή αυτή αποτελεί η δυνητική ευχέρεια σχηµατισµού διπλάσιου αριθµού πρωτοβάθµιων λογαριασµών µε την προσθήκη στους οµίλους λογαριασµών 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 99 και 09 των ψηφίων 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στις παρ , , , , , , , και γ. Κάθε πρωτοβάθµιος λογαριασµός αναπτύσσεται σε δευτεροβάθµιους κατά το εκατονταδικό σύστηµα. Ο σχηµατισµός µέχρι εκατό (100) δευτεροβάθµιων λογαριασµών από κάθε πρωτοβάθµιο γίνεται, είτε από κάθε οικονοµική µονάδα, είτε από το κατά νόµο αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην παρακάτω παρ δ. Κάθε δευτεροβάθµιος λογαριασµός αναπτύσσεται σε τριτοβάθµιους, τεταρτοβάθµιους και αναλυτικότερης βαθµίδας λογαριασµούς, κατά το δεκαδικό, εκατονταδικό, χιλιαδικό ή αναλυτικότερο (π.χ. δεκαχιλιαδικό) σύστηµα Περιορισµένο εκατονταδικό σύστηµα Οι πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί αναπτύσσονται σε περιορισµένο αριθµό δευτεροβάθµιων λογαριασµών, οι τίτλοι των οποίων εµφανίζονται στο σχέδιο λογαριασµών. Κάθε οικονοµική µονάδα έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί και άλλους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς, εκτός από εκείνους που εµφανίζονται στο σχέδιο λογαριασµών, και να τους εντάσσει στους κωδικούς αριθµούς που τελειώνουν σε 90-99, όταν οι κωδικοί αυτοί αριθµοί δεν έχουν καταληφθεί από δευτεροβάθµιους λογαριασµούς του Σχεδίου. Το κατά νόµο αρµόδιο όργανο έχει τη δυνατότητα να συµπληρώνει τους κενούς κωδικούς αριθµούς που τελειώνουν σε µε νέους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς για την αντιµετώπιση των εκάστοτε αναγκών των οικονοµικών µονάδων. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν αποτελούν ορισµένοι πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί, όπως π.χ. ο λογαριασµός 30 <πελάτες>, για τους οποίους δεν ισχύει ο περιορισµός της συµπληρώσεως των κενών δευτεροβάθµιων λογαριασµών τους µόνο από το κατά νόµο αρµόδιο όργανο. Στις περιπτώσεις αυτές, που αναφέρονται ειδικά στις σχετικές

5 παραγράφους του ΓΛΣ, οι οικονοµικές µονάδες έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργούν µέχρι εκατό δευτεροβάθµιους λογαριασµούς, συµπληρώνοντας όλους τους κενούς κωδικούς αριθµούς Υποχρεωτικοί - Προαιρετικοί λογαριασµοί 1. Οι πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί µε υπογράµµιση είναι υποχρεωτικοί. Κάθε οικονοµική µονάδα, για κάθε πράξη που χρειάζεται λογιστική παρακολούθηση, είναι υποχρεωµένη να χρησιµοποιεί τον πρωτοβάθµιο λογαριασµό που προβλέπεται από το σχέδιο λογαριασµών, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί οποιονδήποτε άλλο, έστω και να υπάρχουν κενοί κωδικοί αριθµοί (ασυµπλήρωτοι). Οι κενοί αυτοί κωδικάριθµοι συµπληρώνονται µε νέους πρωτοβάθµιους λογαριασµούς, µόνο µετά από απόφαση του κατά νόµο αρµόδιου οργάνου. 2. Οι δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί µε υπογράµµιση είναι υποχρεωτικοί µε την έννοια της υποχρεωτικότητας της παραπάνω περίπτ Οι δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί χωρίς υπογράµµιση χρησιµοποιούνται κατά την κρίση της οικονοµικής µονάδας, είτε όπως παρουσιάζονται στο σχέδιο λογαριασµών, είτε µετά από ανάπτυξή τους σε περισσότερους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η οικονοµική µονάδα, αντί να χρησιµοποιεί ένα προαιρετικό δευτεροβάθµιο λογαριασµό, έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί περισσότερους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς για την παρακολούθηση εκείνων των λογιστικών πράξεων για τις οποίες το σχέδιο λογαριασµών προβλέπει την παρακολούθησή τους από τον προαιρετικό αυτό δευτεροβάθµιο λογαριασµό. Η ανάπτυξη των δευτεροβάθµιων λογαριασµών στους οποίους διασπάται οποιοσδήποτε προαιρετικός δευτεροβάθµιος λογαριασµός είναι δυνατό να γίνεται στους κωδικάριθµους του αντίστοιχου πρωτοβάθµιου, οι οποίοι έχουν τα δύο τελευταία ψηφία και στον κωδικάριθµο του προαιρετικού δευτεροβάθµιου λογαριασµού που διασπάται. Παράδειγµα: Ο λογαριασµός <λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις σε δρχ.> είναι προαιρετικός δευτεροβάθµιος (δεν έχει υπογράµµιση). Αν η οικονοµική µονάδα επιθυµεί να παρακολουθεί τις λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις σε δρχ. σε περισσότερους από ένα δευτεροβάθµιους λογαριασµούς όπως π.χ. <µακροπρόθεσµοι λογαριασµοί πελατών σε δρχ.>, <µακροπρόθεσµοι λογαριασµοί καταθέσεων σε Τράπεζες σε δρχ.> ή <µακροπρόθεσµα δάνεια προσωπικού σε δρχ.>, είναι δυνατό τους λογαριασµούς αυτούς να τους αναπτύσσει κατά τους εξής δύο τρόπους: Πρώτος τρόπος: <µακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά πελατών σε δρχ.> <µακροπρόθεσµες καταθέσεις σε Τράπεζες σε δρχ.> <µακροπρόθεσµα δάνεια προσωπικού σε δρχ.> κ.ο.κ. εύτερος τρόπος: <µακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά πελατών σε δρχ.> <µακροπρόθεσµες καταθέσεις σε Τράπεζες σε δρχ.>

6 18.91 <µακροπρόθεσµα δάνεια προσωπικού σε δρχ.> κ.ο.κ. 4. Οι τριτοβάθµιοι λογαριασµοί µε υπογράµµιση είναι υποχρεωτικοί µε την έννοια της παραπάνω περίπτ. 1. Η οικονοµική µονάδα, σε ορισµένες περιπτώσεις που αναφέρονται ειδικά στις σχετικές παραγράφους του ΓΛΣ (οµάδες 6, 7 και 8), έχει τη δυνατότητα, αντί να αναπτύσσει κατ' είδος τους τριτοβάθµιους λογαριασµούς να τους αναπτύσσει κατά προορισµό. Προϋπόθεση της αναπτύξεως αυτής είναι οι υποχρεωτικοί τριτοβάθµιοι λογαριασµοί δεν εµφανίζονται σαν αναλυτικοί των περιληπτικών κατά προορισµό λογαριασµών, στους οποίους αναλύονται οι δευτεροβάθµιοι κατ' είδος λογαριασµοί των οικείων πρωτοβάθµιων των παραπάνω οµάδων. Παράδειγµα: Ο δευτεροβάθµιος λογαριασµός <έντυπα και γραφική ύλη>, στο Σχέδιο Λογαριασµών αναπτύσσεται στους εξής υποχρεωτικούς τριτοβάθµιους κατ' είδος λογαριασµούς: Έντυπα Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην παρ η οικονοµική µονάδα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τον παραπάνω δευτεροβάθµιο λογαριασµό 64.07, κατά προορισµό ως εξής: Έντυπα και γραφική ύλη κεντρικού καταστήµατος Έντυπα Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Έντυπα και γραφική ύλη υποκαταστήµατος Χ Έντυπα Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων κ.ο.κ Λογαριασµοί Υποκαταστηµάτων α. Υποκαταστήµατα µε αυτοτελή λογιστική παρακολούθηση Κάθε υποκατάστηµα εφαρµόζει το σχέδιο λογαριασµών, συνδέεται δε µε το κεντρικό µέσω του λογαριασµού του σχεδίου λογαριασµών του κεντρικού 48 <λογαριασµοί συνδέσµου µε τα υποκαταστήµατα>. β. Υποκαταστήµατα χωρίς αυτοτελή λογιστικής παρακολούθηση Περίπτωση πρώτη: Οι λογαριασµοί παρακολουθήσεως των υποκαταστηµάτων ή άλλων κέντρων (π.χ. εργοστασίων ή κλάδων) συναναπτύσσονται µε τους λογαριασµούς του κεντρικού σε

7 κάθε πρωτοβάθµιο λογαριασµό του σχεδίου λογαριασµών. Περίπτωση δεύτερη: Χρησιµοποιούνται οι όµιλοι λογαριασµών 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 99 και 09, στους οποίους αναπτύσσονται οι πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί του σχεδίου λογαριασµών. Με το σύστηµα αυτό διπλασιάζεται ο αριθµός των πρωτοβάθµιων λογαριασµών και αντιµετωπίζονται οι ανάγκες µεγάλων κυρίως µονάδων, µε π.χ. υποκαταστήµατα, κέντρα, εργοστάσια ή δραστηριότητες ιάγραµµα διαρθρώσεως του σχεδίου λογαριασµών Ακολουθεί διάγραµµα διαρθρώσεως του σχεδίου λογαριασµών, στο οποίο εµφανίζονται κατά οµάδα, οι πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί και οι όµιλοι λογαριασµών. Στο διάγραµµα αυτό εµφανίζεται επίσης παραστατικά ο τρόπος προσδιορισµού των συνολικών αποτελεσµάτων χρήσεως, τα οποία προκύπτουν αό τις εξής δύο σχέσεις: α. Ενεργητικό (υπόλοιπα οµάδων 1, 2 και 3) µείον Παθητικό (υπόλοιπα οµάδων 4 και 5 στο παθητικό περιλαµβάνεται και η καθαρή θέση -) = Αποτελέσµατα Χρήσεως (υπόλοιπο λογ. 86). β. Αποτελέσµατα Χρήσεως (υπόλοιπο λογ. 86) = Αλγεβρικό άθροισµα λογαριασµών εκµεταλλεύσεως και αποτελεσµάτων (υπόλοιπα λογ. οµάδων 2, 6, 7 και 8 (81-85) µείον τελικά αποθέµατα - τελική απογραφή -). ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Πάγιο Ενεργητικό ΟΜΑ Α 1η Αποθέµατα Απαιτήσεις και ιαθέσιµα ΟΜΑ Α 2η ΟΜΑ Α 3η ΟΜΑ Α 4η 10 Εδαφικές Εκτάσεις 11 Κτίρια- Εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχνικά έργα 12 Μηχ/τα - Τεχνικές Εγκ/σεις- Λοιπός Μηχαχολογικός Εξοπλισµός 13 Μεταφορικά Μέσα 20 Εµπορεύµατα 21 Προϊόντα Έτοιµα & Ηµιτελή 22 Υποπροϊόντα & Υπολείµµατα 23 Παραγωγή σε Εξέλιξη Προϊόντα κ.λ.π. στο στάδιο της κατεργασίας 30 Πελάτες 31 Γραµµάτια Εισπρακτεά 32 Παραγγελίες στο εξωτερικό 33 Χρεώστες ιάφοροι 14 Έπιπλα και 24 Πρώτες 34 Χρεόγραφα

8 Λοιπός εξοπλισµός 15 Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση και Προκαταβολές Κτήσεως Πάγιων 16 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις και Έξοδα Πολυετούς Αποσβέσεως και Βοθητικές Ύλες-Υλικά συσκευασίας 25 Αναλώσιµα Υλικά 26 Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων 35 Λογαριασµοί ιαχειρίσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων 36 Μεταβατικοί Λογαρισµοί Ενεργητικού Συµµετοχές και Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 19 Πάγιο Ενεργ. Υποκ/των ή άλλων Κέντρων 28 Είδη Συσκευασίας 29 Αποθεµ. Υποκ/των ή άλλων Κέντρων Σύνολο υπολοίπων των οµάδων 1, 2 και 3 (-) Σύνολο υπολοίπων των οµάδων 4 και 5 Καθαρό κέρδος (+) ή Καθαρή Ζηµία (-) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Καθαρή Θέση Προβλέψεις Μακρ/σµες Υποχρεώσεις 38 Χρηµατικά ιαθέσιµα 39 Απαιτήσεις & ιαθέσιµα Υποκ/των ή άλλων Κέντρων ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ Υπόλ. Λ/86 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ΟΜΑ Α 5η 40 Κεφάλαιο 50 Προµηθευτές 41 Αποθεµατικά ιαφορές- Αναπροσαρµογής- Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 42 Αποτελέσµατα εις Νέο 51 Γραµµάτια Πληρωτέα 52 Τρ/ζες Λογαριασµοί Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων

9 43 Ποσά Προορισµένα για Αύξηση Κεφαλαίου 44 Προβλέψεις 45 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Πιστωτές ιάφοροι 54 Υποχρεώσεις από Φόρου-Τέλη 55 Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 56 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού Λογαριασµοί Συνδέσµου µε τα Υποκ/τα 49 Προβλέψεις-Μακρ. Υποχρ. Υποκ ή άλλων 58 Λογαριασµοί Περιοδικής Κατανοµής 59 Βραχ/σµες Υποχρ. Υποκ/των ή άλλων κέντρων ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λ/ΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Οργανικά Έξοδα κατ' Είδος Οργανικά Έξοδα κατ'είδος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΕΩΣ (Λογαριασµοί κατά Προορισµό) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΟΜΑ Α 6η ΟΜΑ Α 7η ΟΜΑ Α 8η ΟΜΑ Α 9η ΟΜΑ Α 10η (0) 60 Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού 61 Αµοιβές και Έξοδα τρίτων 62 Παροχές Τρίτων 63 Φόροι-Τέλη 64 ιάφορα Έξοδα 70 Πωλήσεις Εµπορευµάτων 71 Πωλήσεις Προϊόντων Έτοιµων & Ηµιτελών 72 Πωλήσεις Λοιπών Αποθεµάτων και ʼχρηστου Υλικού 73 Πωλήσεις Υπηρεσιών(Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών) 74 Επιχορηγήσεις και ιάφορα Έσοδα 80 Γενική Εκµετάλλευση 81 Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσµατα 82 Έξοδα και Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων 83 Προβλέψεις για Εκτακτους Κινδύνους 84 Έσοδα από προβλέψεις Προηγούµενων 90 ιάµεσοι Αντικρυζόµενοι Λογαριασµοί 91 Ανακατάταξη Εξόδων-Αγορών και Εσόδων 92 Κέντρα (Θέσεις) Κόστους 93 Κόστος Παραγωγής (παραγωγή σε Εξέλιξη) 94 Αποθέµατα Αλλότρια Περιουσιακά Στο 02 Χρεωστικοί Λογαριασµοί Εγγυήσεως και Εµπράγµατων Ασφαλειών 03 Απαιτήσεις απ Αµφοτεροβαρείς Συµβάσεις 04 ιάφοροι Λογ Πληροφοριών Χρεωστικοί

10 65 Τόκοι και Συναφή Έξοδα 66 Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος 75 Έσοδα Παρεπόµενων Ασχολιών 76 Έσοδα Κεφαλαίων Χρησεων Προβλέψεις Εκµεταλεύσεως 69 Οργανικά Έξοδα κατ' Είδος Υπ/των ή άλλων Κέντρων 78 Ιδιοπαραγωγή Παγίων και Χρησιµοποιηµένες Προβλέψεις Εκµεταλεύσεως 79 Οργανικά Έσοδα κατ' Είδος Υποκ/των ή άλλων Κέντρων 85 Αποσβέσεις Παγίων µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος 86 Αποτελέσµατα Χρήσεως 88 Αποτελέσµατα προς ιάθεση 89 Ισολογισµός 95 Αποκλίσεις από το Πρότυπο Κόστος 96 Έσοδα-Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσµατα 97 ιαφορές Ενσωµατώσεως και Καταλογισµού 98 Αναλυτικά Αποτελέσµατα 99 Εσωτερικές ιασυνδέσεις 05 ικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων 06 Πιστωτικοί Λογαριασµοί Εγγυήσεων και Εµπράγµατων Ασφαλειών 07 Υποχρεώσεις Αµφοτεοβαρείς Συµβάσεις 08 ιάφοροι Λογαριασµοί Πληροφοριών Πιστωτικοί 09 Λογ/σµοί Τάξ Υποκ/των ή άλλω Κέντρων (Όµιλος λ/σµών) (Όµιλος λ/σµών) (Όµιλος λ/σµών) (Όµιλος λ/σµών) (Όµιλος λ/σµών) Σύνολο εσόδων οµάδας 7 (-) 1)Σύνολο εξόδων οµάδας 6 ΧΧΧ 2)Σύνολο οµάδας 2 µείον τελική Απογραφή ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ Αποτέλεσµα Εκµεταλλεύσεως ΧΧΧΧ Υπόλ. Λ/80 (+) ή (-) Υπόλοιπα λογ ΧΧΧΧ Καθαρό Κέρδος (+) ή Καθαρή Ζηµία (-) ΧΧΧΧ Υπόλ. Λ/ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Γήπεδα - Οικόπεδα Ορυχεία Μεταλλεία Λατοµεία Αγροί

11 10.05 Φυτείες άση Γήπεδα - Οικόπεδα εκτός εκµεταλλεύσεως Ορυχεία εκτός εκµεταλλεύσεως Μεταλλεία εκτός εκµεταλλεύσεως Λατοµεία εκτός εκµεταλλεύσεως Αγροί εκτός εκµεταλλεύσεως Φυτείες εκτός εκµεταλλεύσεως άση εκτός εκµεταλλεύσεως Αποσβεσµένες εδαφικές εκτάσεις Αποσβεσµένα Ορυχεία 02 Αποσβεσµένα Μεταλλεία 03 Αποσβεσµένα Λατοµεία Αποσβεσµένες Φυτείες 06 Αποσβεσµένα άση

12 Αποσβεσµένα Ορυχεία εκτός εκµεταλλεύσεως 12 Αποσβεσµένα Μεταλλεία εκτός εκµεταλλεύσεως 13 Αποσβεσµένα Λατοµεία εκτός εκµεταλλεύσεως Αποσβεσµένες Φυτείες εκτός εκµεταλλεύσεως 16 Αποσβεσµένα άση εκτός εκµεταλλεύσεως ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών Λοιπά τεχνικά έργα Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών σε ακίνητα τρίτων Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων εκτός εκµεταλλεύσεως Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών εκτός εκµεταλλεύσεως Λοιπά τεχνικά έργα εκτός εκµεταλλεύσεως Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων εκτός εκµεταλλεύσεως

13 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως Αποσβεσµένα κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα Αποσβεσµένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων 01 Αποσβεσµένα τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών 02 Αποσβεσµένα λοιπά τεχνικά έργα 03 Αποσβεσµένες διαµορφώσεις γηπέδων Αποσβεσµένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 08 Αποσβεσµένα τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών σε ακίνητα τρίτων 09 Αποσβεσµένα λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων 10 Αποσβεσµένες διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων Αποσβεσµένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων εκτός εκµεταλλεύσεως 15 Αποσβεσµένα τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών εκτός εκµεταλλεύσεως 16 Αποσβεσµένα λοιπά τεχνικά έργα εκτός εκµεταλλεύσεως 17 Αποσβεσµένες διαµορφώσεις γηπέδων εκτός εκµεταλλεύσεως

14 Αποσβεσµένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως 22 Αποσβεσµένα τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως 23 Αποσβεσµένα λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως 24 Αποσβεσµένες διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μηχανήµατα Τεχνικές εγκαταστάσεις Φορητά µηχανήµατα «χειρός» Εργαλεία Καλούπια - Ιδιοσυσκευές Μηχανολογικά όργανα Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός Μηχανήµατα σε ακίνητα τρίτων Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός σε ακίνητα τρίτων Μηχανήµατα εκτός εκµεταλλεύσεως Τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκµεταλλεύσεως Φορητά µηχανήµατα «χειρός» εκτός εκµεταλλεύσεως Εργαλεία εκτός εκµεταλλεύσεως

15 12.14 Καλούπια - Ιδιοσυσκευές εκτός εκµεταλλεύσεως Μηχανολογικά όργανα εκτός εκµεταλλεύσεως Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός εκτός εκµεταλλεύσεως Μηχανήµατα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός στον Ο Υ για εκποίηση (Γνωµ. 253/2243/1995) Αποσβεσµένα µηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός Αποσβεσµένα µηχανήµατα 01 Αποσβεσµένες τεχνικές εγκαταστάσεις 02 Αποσβεσµένα φορητά µηχανήµατα «χειρός» 03 Αποσβεσµένα εργαλεία 04 Αποσβεσµένα καλούπια - ιδιοσυσκευές 05 Αποσβεσµένα µηχανολογικά όργανα 06 Αποσβεσµένος λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 07 Αποσβεσµένα µηχανήµατα σε ακίνητα τρίτων 08 Αποσβεσµένες τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 09 Αποσβεσµένος λοιπός µηχανολογ. εξοπλισµός σε ακίνητα τρίτων 10 Αποσβεσµένα µηχανήµατα εκτός εκµεταλλεύσεως 11 Αποσβεσµένες τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκµεταλλεύσεως 12 Αποσβεσµένα φορητά µηχανήµατα «χειρός» εκτός εκµεταλλεύσεως

16 13 Αποσβεσµένα εργαλεία εκτός εκµεταλλεύσεως 14 Αποσβεσµένα καλούπια - ιδιοσυσκευές εκτός εκµεταλλεύσεως 15 Αποσβεσµένα µηχανολογικά όργανα εκτός εκµεταλλεύσεως 16 Αποσβεσµένος λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός εκτός εκµεταλλεύσεως 17 Αποσβεσµένα µηχανήµατα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως 18 Αποσβεσµένες τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως 19 Αποσβεσµένος λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Αυτοκίνητα λεωφορεία Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυµούλκες - Ειδικής Χρήσεως Σιδηροδροµικά οχήµατα Πλωτά µέσα Εναέρια µέσα Μέσα εσωτερικών µεταφορών Λοιπά µέσα µεταφοράς Αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκµεταλλεύσεως Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκµεταλλεύσεως Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυµούλκες - Ειδικής χρήσεως εκτός εκµεταλλεύσεως

17 13.13 Σιδηροδροµικά οχήµατα εκτός εκµεταλλεύσεως Πλωτά µέσα εκτός εκµεταλλεύσεως Εναέρια µέσα εκτός εκµεταλλεύσεως Μέσα εσωτερικών µεταφορών εκτός εκµεταλλεύσεως Λοιπά µέσα µεταφοράς εκτός εκµεταλλεύσεως Μεταφορικά µέσα στον Ο Υ για εκποίηση (Γνωµ. 253/2243/1995) Αποσβεσµένα µέσα µεταφοράς Αποσβεσµένα αυτοκίνητα λεωφορεία 01 Αποσβεσµένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα 02 Αποσβεσµένα φορτηγά - Ρυµούλκες - Ειδικής χρήσεως 03 Αποσβεσµένα σιδηροδροµικά οχήµατα 04 Αποσβεσµένα πλωτά µέσα 05 Αποσβεσµένα εναέρια µέσα 06 Αποσβεσµένα µέσα εσωτερικών µεταφορών Αποσβεσµένα λοιπά µέσα µεταφοράς 10 Αποσβεσµένα αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκµεταλλεύσεως 11 Αποσβεσµένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκµεταλλεύσεως 12 Αποσβεσµένα αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυµούλκες - Ειδικής χρήσεως εκτός εκµεταλλεύσεως 13 Αποσβεσµένα σιδηροδροµικά οχήµατα εκτός εκµεταλλεύσεως 14 Αποσβεσµένα πλωτά µέσα εκτός εκµεταλλεύσεως

18 15 Αποσβεσµένα εναέρια µέσα εκτός εκµεταλλεύσεως 16 Αποσβεσµένα µέσα εσωτερικών µεταφορών εκτός εκµεταλλεύσεως Αποσβεσµένα λοιπά µέσα µεταφοράς εκτός εκµεταλλεύσεως ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Έπιπλα Σκεύη Μηχανές γραφείων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα Μέσα αποθηκεύσεως και µεταφοράς Επιστηµονικά όργανα Ζώα για πάγια εκµετάλλευση (γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχ/σεων) Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών Λοιπός εξοπλισµός Έπιπλα εκτός εκµεταλλεύσεως Σκεύη εκτός εκµεταλλεύσεως Μηχανές γραφείων εκτός εκµεταλλεύσεως Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα εκτός εκµεταλλεύσεως Μέσα αποθηκεύσεως και µεταφοράς εκτός εκµεταλλεύσεως Επιστηµονικά όργανα εκτός εκµεταλλεύσεως

19 14.16 Ζώα για πάγια εκµετάλλευση εκτός εκµεταλλεύσεως Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών εκτός εκµεταλλεύσεως Λοιπός εξοπλισµός εκτός εκµεταλλεύσεως Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός στον Ο Υ για εκποίηση (Γνωµ. 253/2243/1995) Αποσβεσµένα έπιπλα και αποσβεσµένος λοιπός εξοπλισµός Αποσβεσµένα έπιπλα 01 Αποσβεσµένα σκεύη 02 Αποσβεσµένες µηχανές γραφείων 03 Αποσβεσµένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποσβεσµένα ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 04 Αποσβεσµένα µέσα αποθηκεύσεως και µεταφοράς 05 Αποσβεσµένα επιστηµονικά όργανα 06 Αποσβεσµένα ζώα για πάγια εκµετάλλευση Αποσβεσµένος εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 09 Αποσβεσµένος λοιπός εξοπλισµός 10 Αποσβεσµένα έπιπλα εκτός εκµεταλλεύσεως 11 Αποσβεσµένα σκεύη εκτός εκµεταλλεύσεως 12 Αποσβεσµένες µηχανές γραφείων εκτός εκµεταλλεύσεως 13 Αποσβεσµένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποσβεσµένα ηλεκτρονικά συγκροτήµατα εκτός εκµεταλλεύσεως 14 Αποσβεσµένα µέσα αποθηκεύσεως και µεταφοράς εκτός εκµεταλλεύσεως

20 15 Αποσβεσµένα επιστηµονικά όργανα εκτός εκµεταλλεύσεως 16 Αποσβεσµένα ζώα για πάγια εκµετάλλευση εκτός εκµεταλλεύσεως Αποσβεσµένος εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών εκτός εκµεταλλεύσεως 19 Αποσβεσµένος λοιπός εξοπλισµός εκτός εκµεταλλεύσεως ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα υπό εκτέλεση Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός υπό εκτέλεση Μεταφορικά µέσα υπό εκτέλεση Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός υπό εκτέλεση Προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας

21 01 ʼδειες παραγωγής και εκµεταλλεύσεως (Licences) 02 Σήµατα 03 Μέθοδοι (Know How) 04 Πρότυπα 05 Σχέδια ικαιώµατα (όπως π.χ. παραχωρήσεις) εκµεταλλεύσεως ορυχείων - µεταλλείων - λατοµείων Λοιπές παραχωρήσεις ικαιώµατα χρήσεως ενσώµατων πάγιων στοιχείων Λοιπά δικαιώµατα Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως Έξοδα ερευνών ορυχείων - µεταλλείων - λατοµείων Έξοδα λοιπών ερευνών Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως οµολογιακών δανείων Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων Συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων Υποχρεωτική ανάπτυξη κατά πίστωση ή δάνειο ιαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών Έξοδα αναδιοργανώσεως Λογισµικά προγράµµατα Η/Υ (Γνωµ. 142/1948/1993) Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως

22 Έξοδα µετεγκαταστάσεως της επιχειρήσεως (Γνωµ. 260/2258/1995) Προκαταβολές κτήσεως ασώµατων ακινητοποιήσεων Αποσβεσµένες ασώµατες ακινητοποιήσεις και αποσβεσµένα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως Αποσβεσµένη υπεραξία επιχειρήσεως 01 Αποσβεσµένα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 02 Αποσβεσµένα δικαιώµατα (όπως π.χ. παραχωρήσεις) εκµεταλλεύσεως ορυχείων - µεταλλείων - λατοµείων 03 Αποσβεσµένες λοιπές παραχωρήσεις 04 Αποσβεσµένα δικαιώµατα χρήσεως ενσώµατων πάγιων στοιχείων 05 Αποσβεσµένα λοιπά δικαιώµατα Αποσβεσµένα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 11 Αποσβεσµένα έξοδα ερευνών ορυχείων - µεταλλείων - λατοµείων 12 Αποσβεσµένα έξοδα λοιπών ερευνών 13 Αποσβεσµένα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως οµολογιακών δανείων 14 Αποσβεσµένα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων Αποσβεσµένες διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών 17 Αποσβεσµένα έξοδα αναδιοργανώσεως 18 Αποσβεσµένοι τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 19 Αποσβεσµένα λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως

23 Αποσβεσµένα έξοδα µετεγκατεστάσεως της επιχειρήσεως (Γνωµ.260/2258/1995) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ(*) Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού 01 Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού 02 Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού 03 Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού 04 Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού 05 Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού 06 Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού 07 Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού 08 Συµµετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εσωτερικού 09 Συµµετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εξωτερικού 10 Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιριών εσωτερικού 11 Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιριών εξωτερικού 12 Μετοχές σε τρίτους για εγγύηση

24 Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις (αντίθετος λογ/σµός των Ο Λογαριασµός καταργήθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 1 Π.. 367/1994) Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις (Π.. 367/1994, άρθρο 3 παρ. 1) Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού 01 Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού 02 Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού 03 Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού 04 Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού 05 Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού 06 Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού 07 Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού 08 Συµµετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εσωτερικού 09 Συµµετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εξωτερικού 10 Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιριών εσωτερικού 11 Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιριών εξωτερικού 12 Μετοχές σε τρίτους για εγγύηση

25 Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις (αντίθετος λογ. των ) (Καταργήθηκε µε το άρθρο 3 παρ.1 Π 367/94) Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών σε λοιπές επιχειρήσεις (Π 367/94 άρθρο 3 παρ.1) Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων σε ρχ Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων σε Ξ.Ν Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε ρχ Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε Ξ.Ν Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά εταίρων Γραµµάτια Εισπρακτέα µακροπρόθεσµα σε ρχ Γραµµάτια Εισπρακτέα µακροπρόθεσµα σε Ξ.Ν Μη δουλευµένοι τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων µακροπρόθεσµων σε ρχ Μη δουλευµένοι τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων µακροπρόθεσµων σε Ξ.Ν οσµένες εγγυήσεις Οφειλόµενο κεφάλαιο Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις σε ρχ Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις σε Ξ.Ν Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε ρχ Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε Ξ.Ν

26 19 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Όµιλος λ/σµών προαιρετικής χρήσεως) 190 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΟΜΑ Α 2η: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Εκπτώσεις αγορών Προϋπολογισµένες αγορές (Λ/58.20) 21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ

27 ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (προϊόντα, υποπροϊόντα και υπολείµµατα στο στάδιο της κατεργασίας) ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Εκπτώσεις αγορών Προϋπολογισµένες αγορές (Λ/58.24) 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Μικρά εργαλεία Λιγνίτης Πετρέλαιο

28 25.03 Μαζούτ Λοιπά καύσιµα - λιπαντικά ιάφορα αναλώσιµα υλικά Οικοδοµικά υλικά Εκπτώσεις αγορών Προϋπολογισµένες αγορές (Λ/58.25) 26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Εκπτώσεις αγορών Προϋπολογισµένες αγορές (Λ/58.26) ΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Εκπτώσεις αγορών Προϋπολογισµένες αγορές (Λ/58.28) 29 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Όµιλος λ/σµών προαιρετικής χρήσεως)

29 290 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΟΜΑ Α 3η: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 30 ΠΕΛΑΤΕΣ Πελάτες εσωτερικού Πελάτες εξωτερικού Ελληνικό ηµόσιο Ν.Π... και ηµόσιες Επιχειρήσεις Πελάτες - Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας Προκαταβολές πελατών Πελάτες - Παρακρατηµένες εγγυήσεις Πελάτες αντίθετος λογ. αξίας ειδών συσκευασίας

30 Πελάτες εσωτερικού εκχωρηθέντες µε σύµβαση Factoring (Γνωµ. 216/2176/1994) Πελάτες εξωτερικού εκχωρηθέντες µε σύµβαση Factoring (Γνωµ. 216/2176/1994) Πελάτης Ελληνικό ηµόσιο εκχωρηθείς µε σύµβαση Factoring (Γνωµ. 216/2176/1994) Πελάτες ΝΠ και ηµόσιες επιχειρήσεις εκχωρηθέντες µε σύµβαση Factoring (Γνωµ. 216/2176/1994) Έξοδα για λογ/σµό πελατών - λογ. διάµεσος (Γνωµ. 197/2121/1994 και 204/2136/1994) Πελάτες επισφαλείς Ελληνικό ηµόσιο (µε την ιδιότητα του πελάτη) λογ. Επίδικων απαιτήσεων Λοιποί πελάτες λογαριασµός επίδικων απαιτήσεων 31 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο Γραµµάτια στις Τράπεζες για είσπραξη Γραµµάτια στις Τράπεζες σε εγγύηση Γραµµάτια σε καθυστέρηση Γραµµάτια µεταβιβασµένα σε τρίτους (αντίθετος λογ.) Γραµµάτια προεξοφληµένα (αντίθετος λογ.) Μη δουλευµένοι τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων (αντίθετος λογ.) Γραµµάτια σε Ξ.Ν. στο χαρτοφυλάκιο Γραµµάτια σε Ξ.Ν. στις Τράπεζες για είσπραξη Γραµµάτια σε Ξ.Ν. στις Τράπεζες σε εγγύηση

31 31.10 Γραµµάτια σε Ξ.Ν. σε καθυστέρηση Γραµµάτια σε Ξ.Ν. µεταβιβασµένα σε τρίτους (αντίθετος λογ.) Γραµµάτια σε Ξ.Ν. προεξοφληµένα (αντίθετος λογ.) Μη δουλευµένοι τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων σε Ξ.Ν. (αντίθετος λογ.) Υποσχετικές επιστολές εισπρακτέες σε δρχ. (Γνωµ. 79/1623/1991) Υποσχετικές επιστολές εισπρακτέες σε Ξ.Ν. (Γνωµ. 79/1623/1991) Μη δουλευµένοι τόκοι υποσχετικών επιστολών εισπρακτέων σε δρχ. (λογ. αντίθετος) (Γνωµ. 79/1623/1991) Μη δουλευµένοι τόκοι υποσχετικών επιστολών εισπρακτέων σε Ξ.Ν. (λογ. αντίθετος) (Γνωµ. 79/1623/1991) Γραµµάτια στις τράπεζες για είσπραξη µε σύµβαση Factoring (Γνωµ. 216/2176/1994) Τίτλοι trade credit (Γνωµ. 256/2252/1995) ιάµεσος λογ. ελέγχου διακινήσεως γραµµατίων εισπρακτέων 32 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Παραγγελίες πάγιων στοιχείων Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων Προεµβάσµατα µέσω Τραπεζών Ανέκκλητες πιστώσεις µέσω Τραπεζών εσµευµένα περιθώρια και δασµοί εισαγωγής Κόστος παραγγελιών εξωτερικού λογισµένο (λογ. αντίθετος) (Γνωµ. 184/2098/1993)

32 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ Προκαταβολές προσωπικού Χρηµατικές διευκολύνσεις προσωπικού άνεια προσωπικού Μέτοχοι (ή εταίροι) λογ/σµός καλύψεως κεφαλαίου Οφειλόµενο κεφάλαιο όσεις µετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση Προµερίσµατα οσοληπτικοί λογ/σµοί εταίρων οσοληπτικοί λογ/σµοί διαχειριστών οσοληπτικοί λογαριασµοί ιδρυτών Α.Ε. και µελών.σ οσοληπτικοί λογ/σµοί γενικών διευθυντών ή διευθυντών Α.Ε Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων σε ρχ Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων σε Ξ.Ν Ελληνικό ηµόσιο - προκαταβληµένοι και παρακρατηµένοι φόροι Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 01 Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από µερίσµατα µετοχών εισαγµένων στο Χρηµατιστήριο Ο Λογ/σµός µετά την εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 2065/92 (άρθρα 109 & 114 Ν. 2238/94) παραµένει ανενεργός. 02 Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από µερίσµατα µετοχών µη εισαγµένων στο Χρηµατιστήριο 03 Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από µερίσµατα µετοχών αλλοδαπής 04 Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από συµµετοχές σε ΕΠΕ αλλοδαπής

33 05 Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων 06 Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από τόκους 07 Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από συµµετοχές σε ΕΠΕ, Ο.Ε. Ε.Ε. και κοινοπραξίες εκτελέσεως τεχνικών έργων ηµεδαπής Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από πωλήσεις προς Ελληνικό ηµόσιο ή ΝΠ (Γνωµ. 236/2221/1995) Συµψηφιστέος στην επόµενη χρήση Φ.Π.Α. (Γνωµ.243/2162/1995) Λοιποί παρακρατηµένοι φόροι εισοδήµατος Ελληνικό ηµόσιο - λοιπές απαιτήσεις Απαιτήσεις από ειδικές επιχορηγήσεις 01 ασµοί και λοιποί φόροι εισαγωγής προς επιστροφή (όταν δεν επιβαρύνεται η αξία κτήσεως των πρώτων υλών, βλ. και λογ/σµό 74.01) Λογαριασµοί ενεργοποιήσεως εγγυήσεων προµηθευτών σε ρχ. (Guarantees) Λογαριασµοί ενεργοποιήσεως εγγυήσεων προµηθευτών σε Ξ.Ν. (Guarantees) Λογαριασµοί δεσµευµένων (Bloques) καταθέσεων σε ρχ Λογαριασµοί δεσµευµένων (Bloques) καταθέσεων σε Ξ.Ν Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόµενη χρήση σε ρχ Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόµενη χρήση σε Ξ.Ν.

34 33.21 Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε ρχ Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε Ξ.Ν Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) (Γνωµ. 26/971/1988) Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες) (Γνωµ. 26/971/1988) Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε ρχ Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε Ξ.Ν Χρεώστες επισφαλείς Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού ηµοσίου Λοιποί χρεώστες επίδικοι 34 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστ. Εταιριών εσωτερικού Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού Μερισµαταποδείξεις εισπρακτέες µετοχών εταιριών εσωτερικού Οµολογίες ελληνικών δανείων (Γνωµ. 94/1680/1992) Οµολογιακό δάνειο 1889 παγίου 2% (Γνωµ. 94/1680/1992) Αξία κτήσεως τίτλων ουλευµένοι τόκοι αγορασµένων τίτλων Οµολογιακό δάνειο 1890 Λαρίσης 2,50% (Γνωµ. 94/1680/1992) Αξία κτήσεως τίτλων

35 ουλευµένοι τόκοι αγορασµένων τίτλων Οµολογιακό δάνειο Αξία κτήσεως τίτλων ουλευµένοι τόκοι αγορασµένων τίτλων Ανεξόφλητες οµολογίες ελληνικών δανείων Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού Έντοκα γραµµάτια Ελληνικού ηµοσίου (Γνωµ. 94/1680/1992) (Η ανάλυσή του είναι ίδια µε την ανάλυση του λογαριασµού 34.05) Λοιπά χρεόγραφα εσωτερικού Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστ. Εταιριών εξωτερικού Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού Μερισµαταποδείξεις εισπρακτέες µετοχών εταιριών εξωτερικού Οµολογίες αλλοδαπών δανείων Ανεξόφλητες οµολογίες αλλοδαπών δανείων Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού Λοιπά χρεόγραφα εξωτερικού Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιριών εσωτερικού Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιριών εξωτερικού Προεγγραφές σε οµολογιακά δάνεια εσωτερικού

36 34.23 Προεγγραφές σε οµολογιακά δάνεια εξωτερικού Χρεόγραφα σε τρίτους για εγγύηση Ίδιες µετοχές Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (Γνωµ. 94/1680/1992) (Η ανάλυσή του είναι όµοια µε την ανάλυση του λογαριασµού 34.05) Τραπεζικά οµόλογα (Γνωµ. 94/1680/1992) (Η ανάλυσή του είναι όµοια µε την ανάλυση του λογαριασµού 34.05) Προβλέψεις για υποτιµήσεις χρεογράφων (Π.. 367/94, άρθ. 3 παρ. 1) (τριτοβάθµιοι κατ' είδος χρεογράφου) 35 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Εκτελωνιστές - Λογ/σµοί προς απόδοση Προσωπικό - Λογ/σµοί προς απόδοση Λοιποί συνεργάτες τρίτοι - Λογ/σµοί προς απόδοση Πάγιες προκαταβολές Πιστώσεις υπέρ τρίτων ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα επόµενων χρήσεων (Ανάπτυξη αντίστοιχη των λογ/σµών εξόδων) Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (Ανάπτυξη αντίστοιχη των λογ/σµών εσόδων και κατά οφειλέτη) Αγορές υπό παραλαβή Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισµό ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταµείο

37 38.01 ιάµεσος λογ/σµός ελέγχου διακινήσεως µετρητών Ληγµένα τοκοµερίδια για είσπραξη Καταθέσεις όψεως σε ρχ Καταθέσεις προθεσµίας σε ρχ Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν Καταθέσεις προθεσµίας σε Ξ.Ν ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Όµιλος λογ/σµών προαιρετικής χρήσεως) 390 ΠΕΛΑΤΕΣ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ ΟΜΑ Α 4η: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

38 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο κοινών µετοχών Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο προνοµιούχων µετοχών Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο κοινών µετοχών Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο προνοµιούχων µετοχών Κοινό µετοχικό κεφάλαιο αποσβεσµένο Προνοµιούχο µετοχικό κεφάλαιο αποσβεσµένο Εταιρικό κεφάλαιο Κεφάλαιο ατοµικών επιχειρήσεων Αµοιβαίο κεφάλαιο (Γνωµ. 233/2213/1994) Καταβληµένο συνεταιριστικό κεφάλαιο (ν. 2169/1993) Οφειλόµενο συνεταιριστικό κεφάλαιο (ν. 2169/1993) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Καταβληµένη διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Οφειλόµενη διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεµατικό Αποθεµατικά καταστατικού Ειδικά αποθεµατικά Έκτακτα αποθεµατικά ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών και χρεογράφων [Ανάπτυξη κατά νόµο περί αναπροσαρµογής (π.χ. α.ν. 148/67, ν. 542/77, ν.1249/1982 κ.λπ.)]

39 41.07 ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ανάπτυξη κατά νόµο περί αναπροσαρµογής) Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων (Ανάπτυξη κατά διάταξη νόµων περί κινήτρων κ.λπ.) Αποθεµατικό για ίδιες µετοχές Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα (Απόφ. Υπ. Οικ /10159/ΠΟΛ. 1117/1993) Αποθεµατικά έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο (Απόφ. Υπ. Οικ /10159/ΠΟΛ. 1117/1993) Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδοµικών επιχειρήσεων (Απόφ. Υπ. Οικ /10159/ΠΟΛ.1117/1993) ιαφορά από εισφορά µηχανολογικού εξοπλισµού ως συµµετοχή µας σε εταιρία του εξωτερικού (Γνωµ.182/2096/1992 & 205/2135/1994) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ Υπόλοιπο κερδών εις νέο (Ανάπτυξη κατά χρήση) Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων (Ανάπτυξη κατά χρήση) ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

40 43.00 Καταθέσεως µετόχων Καταθέσεις εταίρων ιαθέσιµα µερίσµατα χρήσεως για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Αποθεµατικά διατιθέµενα για αύξηση κεφαλαίου (Γνωµ. 241/2228/1995) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Σχηµατισµένες προβλέψεις Ανάπτυξη σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε οικονοµικής µονάδας, µε διάκριση των προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού, σε προβλέψεις για το έµµισθο προσωπικό και σε προβλέψεις για το ηµεροµίσθιο προσωπικό Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ/σµοί Λοιπές προβλέψεις εκµεταλλεύσεως Σχηµατισµένες προβλέψεις Ανάπτυξη σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε οικονοµικής µονάδας Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ/σµού Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων πάγιων στοιχείων Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών (άρθρο 31 παρ. 1 - θ' Ν. 2238/1994) Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα

41 44.13 Προβλέψεις για έξοδα προηγούµενων χρήσεων Προβλέψεις για συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων (Ανάπτυξη κατά Ξ.Ν.) Προβλέψεις για συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων (Ανάπτυξη κατά πίστωση ή δάνειο) Λοιπές έκτακτες προβλέψεις ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οµολογιακά δάνεια σε ρχ. µη µετατρέψιµα σε µετοχές Οµολογιακά δάνεια σε ρχ. µετατρέψιµα σε µετοχές Οµολογιακά δάνεια σε ρχ. µε ρήτρα Ξ.Ν. µη µετατρέψιµα σε µετοχές Οµολογιακά δάνεια σε ρχ. µε ρήτρα Ξ.Ν. µετατρέψιµα σε µετοχές Οµολογιακά δάνεια σε Ξ.Ν. µη µετατρέψιµα σε µετοχές Οµολογιακά δάνεια σε Ξ.Ν. µετατρέψιµα σε µετοχές Τράπεζες - λογ/σµοί µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων σε ρχ Τράπεζες - λογαριασµοί µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων σε ρχ. µε ρήτρα Ξ.Ν Τράπεζες - λογ/σµοί µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν Ταµιευτήρια - λογ/σµοί µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις σε ρχ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα-Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02 Μεταλλεία 10.03 Λατοµεία 10.04 Αγροί 10.05 Φυτείες 10.06 άση 10.10 Γήπεδα-Οίκόπεδα εκτός εκµετάλλευσης 10.11 Ορυχεία εκτός εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΑ 1 H : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σελίδα 1 1 ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02 Μεταλλεία 10.03 Λατοµεία 10.04 Αγροί 10.05 Φυτείες 10.06 άση 10.07 10.08 10.09 10.10 Γήπεδα -

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.)

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) κεφαλαίο δέκατο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) 10.1. Η λογιστική τυποποίηση και σχεδίαση, η οποία αποβλέπει στην ενιαία ονοματολογία, κωδικοποίηση και λειτουργία των λογαριασμών μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ............................................ 1 Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση................ 1 Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως.. 1 Η Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Παραθέτουµε δύο βασικές οµάδες λογαριασµών (παγίων και εξόδων) του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου, το οποίο χρησιµοποιείται στην κατάρτιση προϋπολογισµών των προγραµµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 2 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Χ Π Οµάδα Οµάδα Γήπεδα - Οικόπεδα 10.000 10.000 10.00 10.00 Επιταγές πληρωτέες 5.000 5.000 53.90 53.90 µεταχρονολογηµένες Προµηθευτές 3.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

jtv M f ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

jtv M f ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ jtv M f ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 A) TO ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 Β) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 3 Γ) ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 6 Δ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ Γ.Λ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ. (Οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί είναι υπογραμμισμένοι)

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ. (Οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί είναι υπογραμμισμένοι) Λογιστής Φοροτέχνης Νικόλαος Καλαμαράς ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ. (Οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί είναι υπογραμμισμένοι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Γαρεφαλάκης Θοδωρής ΑΜ 9133 Διαλυνάς Παναγιώτης ΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 123117652000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (Δεύτερη εταιρική χρήση) βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Λογιστική...3 1.0 Στόχοι Κεφαλαίου... 3 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Εξέλιξη της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) "DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 5 1.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 6 1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/06/2013 ΠΑΛΛΑ ΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΘΥΝΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ : (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ «ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.: 61101/59/Β/06/03(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 10132453000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63 REACTOR Α.Τ.Ε. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΦΜ:099357794 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝ ΟΥ 570 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 43852/62/Β/99/242 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV.

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV. ΧΗΤΑΣ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ - ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013-31.12.2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 33411/43/Β/95/002 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 016919149000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΓ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΤΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ»

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΓ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΤΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ» : ''Ν ' ' ι; '.!!" ι -V. ϊ- ' Ζ> V - I Γ ' : μ! η :' :. ι* ''' ΤΜΜ'Μ.-'-.! " ηι!-γ ΠΤΥλΙ \ΚΗ I, ί Α' ΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΓ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΤΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ» Ρ Μ; / π.- ι-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999). 1. Παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8(Αποτελεσματικοί λογαριασμοί)» ΓΟΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Ι.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8(Αποτελεσματικοί λογαριασμοί)» ΓΟΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8(Αποτελεσματικοί λογαριασμοί)» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων. ΜΒΑ 1 ο ΕΤΟΣ FINANCIAL MANAGENENT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΥΛΩΝΑΣ Οικονοµολόγος- Νοµικός Λογιστής Α Τάξης Course Director Accounting & Finance

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05 ΓΕΜΗ 112383408000 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 και του κωδ.ν.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05 ΓΕΜΗ 112383408000 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 και του κωδ.ν. 1 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Της εταιρείας με την επωνυμία: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999). 1. Παρ. 4.1.501

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013) UNIQUE BEAUTY ΜΟΝ/ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 800449179 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 16/11/2012 ΕΩΣ 31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕΙΑΣ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Η Έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η χρηµατοοικονοµική λογιστική εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µε κύριο σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Δ. 315/1999 Παρ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Δ. 315/1999 Παρ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Δ. 315/1999 Παρ. 4.1.501 Παράγραφος 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύντοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύντοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ Α ΡΙΑΝΗ Ν. ΡΑΜΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.26064/06/Β/92/15 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοποιηµένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) ιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ-IAS1,7)

Η παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ-IAS1,7) Τ.Ε.Ι. Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ-IAS1,7)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α.Μ 6167 ΠΕΔΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ Α.Μ 6069 ΡΑΣΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ

Διαβάστε περισσότερα