1.100 Η Αρχή της Αυτονοµίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.100 Η Αρχή της Αυτονοµίας"

Transcript

1 Π /1980 (ΦΕΚ 283 Α ) Π της :Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρµογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Η Αρχή της Αυτονοµίας 1. Το σχέδιο λογαριασµών κατανέµεται σε τρία µέρη, καθένα από τα οποία αποτελεί ιδιαίτερο και ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωµα. Οι λογαριασµοί το καθενός από τα µέρη αυτά συνδέονται και συλλειτουργούν µεταξύ τους, χωρίς να επηρεάζουν λογιστικά τους λογαριασµούς των άλλων δύο µερών. 2. Σύµφωνα µε την αρχή της αυτονοµίας η αναλυτική λογιστική λειτουργεί ανεξάρτητα από τη γενική, σε λογαριασµούς που αναπτύσσονται στην οµάδα 9, συνδέονται δε και συλλειτουργούν µεταξύ τους στο ανεξάρτητα λογιστικό κύκλωµα της οµάδας αυτής. 3. Η αυτονοµία της αναλυτικής λογιστικής εκµεταλλεύσεως εξασφαλίζεται µε διάµεσους - αντικρυζόµενους λογαριασµούς, οι οποίοι ανοίγονται και λειτουργούν στην οµάδα 9, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην παρ Οι λογαριασµοί ουσίας της γενικής λογιστικής, που αναπτύσσονται στις οµάδες 1-8, λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωµα, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο κεφ Οι λογαριασµοί τάξεως, που αναπτύσσονται στη δεκάτη (0) οµάδα, λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωµα, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο κεφ Είναι δυνατό να συγχωνεύονται και να λειτουργούν σε ένα ενιαίο σύστηµα λογιστικής (στο αυτό λογιστικό κύκλωµα) η γενική και η αναλυτική λογιστική µε την προϋπόθεση ότι η αναλυτική λογιστική θα διατηρεί την αυτονοµία της και δεν θα αλλοιώνονται οι βασικές αρχές των παρακάτω παρ και Η αρχή της κατ' είδος συγκεντρώσεως των αποθεµάτων, εξόδων και εσόδων. 1. Σύµφωνα µε την αρχή της κατ' είδος συγκεντρώσεως και παρακολουθήσεως των αγορών, των εξόδων και των εσόδων, τα αντίστοιχα κονδύλια καταχωρούνται σε λογαριασµούς αποθεµάτων (οµάδας 2), εξόδων (οµάδας 6), εσόδων (οµάδας 7) και έκτακτων και ανόργανων αποτελεσµάτων (οµάδας 8), οι οποίοι ανοίγονται και λειτουργούν µε κριτήριο το είδος και όχι τον προορισµό για τον οποίο πραγµατοποιούνται οι αντίστοιχες αγορές αποθεµάτων και τα αντίστοιχα έξοδα και έσοδα. 2. Σύµφωνα µε την αρχή της προηγούµενης περίπτωσης οι σχετικοί λογαριασµοί δέχονται χρεώσεις ή πιστώσεις και αντίστοιχους αντιλογισµούς, χωρίς να επιτρέπονται µεταφορές των κονδυλίων τους κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Τα υπόλοιπα των λογαριασµών αυτών, στο τέλος κάθε χρήσεως, µεταφέρονται στο λογαριασµό της γενικής εκµεταλλεύσεως, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην παρ , ή στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην παρ

2 1.102 Η αρχή της καταρτίσεως του λογαριασµού της γενικής εκµεταλλεύσεως µε λογιστικές εγγραφές. Ο λογαριασµός της γενικής εκµεταλλεύσεως καταρτίζεται έπειτα από µεταφορά σ' αυτόν την αξίας των αποθεµάτων, οργανικών εξόδων και οργανικών εσόδων κατ' είδος, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην παρ , έτσι ώστε από την ανάλυσή του να προκύπτει η συνολική κίνηση των λογαριασµών κυκλοφορίας ή εκµεταλλεύσεως της οικονοµικής µονάδας Γενικές αρχές τηρήσεως των λογαριασµών 1. Για την ενηµέρωση των λογαριασµών ισχύει η βασική αρχή της υπάρξεως παραστατικού (δικαιολογητικού) δηλαδή αποδεικτικού πραγµατοποιήσεως του εξόδου, του εσόδου, της εισπράξεως ή πληρωµής, όπως π.χ. τιµολογίου, πιστωτικού σηµειώµατος, δελτίου λιανικής πωλήσεως, αποδείξεως παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεως επαγγελµατικής δαπάνης, που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση. Με βάση τα δικαιολογητικά αυτά λογιστικοποιούνται τα έξοδα και τα έσοδα. Απόκλιση από τη βασική αυτή αρχή επιτρέπεται στις υποπεριπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτ. 3 της παρ Στους αναλυτικούς λογαριασµούς της τελευταίας βαθµίδας καταχωρούνται και τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: α. Ο αύξοντας αριθµός του παραστατικού, µε το οποίο γίνεται η λογιστικοποίηση και καταχώριση στο λογαριασµό αυτό του σχετικού ποσού. β. Σύντοµη αιτιολογία για κάθε εγγραφή, δηλαδή για κάθε ποσό που καταχωρείται στη χρέωση ή την πίστωση του λογαριασµού. 3. Για τους αναλυτικούς λογαριασµούς της τελευταίας βαθµίδας της γενικής λογιστικής και των λογαριασµών τάξεως είναι υποχρεωτική η τήρηση αναλυτικών µερίδων σε καρτέλες ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Για τους ίδιους λογαριασµούς της αναλυτικής λογιστικής ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτωση 7 της παρ Παρέχεται η ευχέρεια στις οικονοµικές µονάδες να ενηµερώνουν τους λογαριασµούς της προτελευταίας βαθµίδας (περιληπτικούς) µόνο µε τη συνολική κίνηση, τόσο της χρέωσης, όσο και της πιστώσεως, των αντίστοιχων λογαριασµών τους της τελευταίας βαθµίδας (αναλυτικών) µε την προϋπόθεση ότι η ενηµέρωση αυτή θα γίνεται, κατά οποιοδήποτε τρόπο, τουλάχιστο στο τέλος κάθε µήνα Γενικές αρχές τηρήσεως των λογαριασµών 1. Για την ενηµέρωση των λογαριασµών ισχύει η βασική αρχή της υπάρξεως παραστατικού (δικαιολογητικού) δηλαδή αποδεικτικού πραγµατοποιήσεως του εξόδου, του εσόδου, της εισπράξεως ή πληρωµής, όπως π.χ. τιµολογίου, πιστωτικού σηµειώµατος, δελτίου λιανικής πωλήσεως, αποδείξεως παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεως επαγγελµατικής δαπάνης, που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση. Με βάση τα δικαιολογητικά αυτά λογιστικοποιούνται τα έξοδα και τα έσοδα. Απόκλιση από τη βασική αυτή αρχή επιτρέπεται στις υποπεριπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτ. 3 της παρ

3 2. Στους αναλυτικούς λογαριασµούς της τελευταίας βαθµίδας καταχωρούνται και τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: α. Ο αύξοντας αριθµός του παραστατικού, µε το οποίο γίνεται η λογιστικοποίηση και καταχώριση στο λογαριασµό αυτό του σχετικού ποσού. β. Σύντοµη αιτιολογία για κάθε εγγραφή, δηλαδή για κάθε ποσό που καταχωρείται στη χρέωση ή την πίστωση του λογαριασµού. 3. Για τους αναλυτικούς λογαριασµούς της τελευταίας βαθµίδας της γενικής λογιστικής και των λογαριασµών τάξεως είναι υποχρεωτική η τήρηση αναλυτικών µερίδων σε καρτέλες ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Για τους ίδιους λογαριασµούς της αναλυτικής λογιστικής ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτωση 7 της παρ Παρέχεται η ευχέρεια στις οικονοµικές µονάδες να ενηµερώνουν τους λογαριασµούς της προτελευταίας βαθµίδας (περιληπτικούς) µόνο µε τη συνολική κίνηση, τόσο της χρέωσης, όσο και της πιστώσεως, των αντίστοιχων λογαριασµών τους της τελευταίας βαθµίδας (αναλυτικών) µε την προϋπόθεση ότι η ενηµέρωση αυτή θα γίνεται, κατά οποιοδήποτε τρόπο, τουλάχιστο στο τέλος κάθε µήνα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Οµάδες Λογαριασµών 1. Το σχέδιο λογαριασµών περιλαµβάνει δέκα (10) οµάδες, σε κάθε µία από τις οποίες αντιστοιχούν οι αραβικοί αριθµοί 1-9 και Οι οµάδες 1-8 καλύπτουν τις ανάγκες της γενικής λογιστικής, η οµάδα 9 καλύπτει τις ανάγκες της αναλυτικής λογιστικής εκµεταλλεύσεως και η οµάδα 0 καλύπτει τις ανάγκες των λογαριασµών τάξεως. 3. Από τις οµάδες 1-8, οι 1-5 περιλαµβάνουν τους λογαριασµούς του ισολογισµού, εκείνους δηλαδή που στο τέλος κάθε χρήσεως κατά κανόνα παρουσιάζουν υπόλοιπα - χρεωστικά ή πιστωτικά -,τα οποία συνθέτουν την κατάσταση του ισολογισµού, και οι 6-8 περιλαµβάνουν τους αποτελεσµατικούς λογαριασµούς, οι οποίοι στο τέλος κάθε χρήσεως µηδενίζονται, έπειτα από τη µεταφορά των υπολοίπων τους αρχικά στους λογαριασµούς γενικής εκµεταλλεύσεως και αποτελεσµάτων χρήσεως και σε συνέχεια σε λογαριασµούς του ισολογισµού. 4. Στις οµάδες 1-3 περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί ενεργητικού, στις οµάδες 4-5 περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί παθητικού, στην οµάδα 6 περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί οργανικών εξόδων κατ' είδος, στην οµάδα 7 περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί οργανικών εσόδων κατ' είδος, στην οµάδα 8 περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί γενικής εκµεταλλεύσεως, έκτακτων και ανόργανων αποτελεσµάτων, αποτελεσµάτων χρήσεως, αποτελεσµάτων προς διάθεση και ο λογαριασµός του ισολογισµού, στην οµάδα 9 περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί της αναλυτικής

4 λογιστικής εκµεταλλεύσεως και στην οµάδα 0 περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί τάξεως Κωδική αρίθµηση λογαριασµών Η κωδικοποίηση και ταξιθέτηση των λογαριασµών βασικά γίνεται κατά το δεκαδικό και το εκατονταδικό σύστηµα και διέπεται από τις εξής βασικές αρχές: α. Οι λογαριασµοί κάθε οµάδας λαβαίνουν ως πρώτο αραβικό ψηφίο το ψηφίο της οµάδας, όπως π.χ. οι λογαριασµοί της πρώτης οµάδας το ψηφίο 1, οι λογαριασµοί της δεύτερης οµάδας το ψηφίο 2 κ.ο.κ. β. Σε κάθε οµάδα είναι δυνατό να σχηµατίζονται µέχρι δέκα (10) πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί µε την προσθήκη, στο αραβικό ψηφίο της οµάδας, των ψηφίων 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Εξαίρεση από την αρχή αυτή αποτελεί η δυνητική ευχέρεια σχηµατισµού διπλάσιου αριθµού πρωτοβάθµιων λογαριασµών µε την προσθήκη στους οµίλους λογαριασµών 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 99 και 09 των ψηφίων 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στις παρ , , , , , , , και γ. Κάθε πρωτοβάθµιος λογαριασµός αναπτύσσεται σε δευτεροβάθµιους κατά το εκατονταδικό σύστηµα. Ο σχηµατισµός µέχρι εκατό (100) δευτεροβάθµιων λογαριασµών από κάθε πρωτοβάθµιο γίνεται, είτε από κάθε οικονοµική µονάδα, είτε από το κατά νόµο αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην παρακάτω παρ δ. Κάθε δευτεροβάθµιος λογαριασµός αναπτύσσεται σε τριτοβάθµιους, τεταρτοβάθµιους και αναλυτικότερης βαθµίδας λογαριασµούς, κατά το δεκαδικό, εκατονταδικό, χιλιαδικό ή αναλυτικότερο (π.χ. δεκαχιλιαδικό) σύστηµα Περιορισµένο εκατονταδικό σύστηµα Οι πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί αναπτύσσονται σε περιορισµένο αριθµό δευτεροβάθµιων λογαριασµών, οι τίτλοι των οποίων εµφανίζονται στο σχέδιο λογαριασµών. Κάθε οικονοµική µονάδα έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί και άλλους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς, εκτός από εκείνους που εµφανίζονται στο σχέδιο λογαριασµών, και να τους εντάσσει στους κωδικούς αριθµούς που τελειώνουν σε 90-99, όταν οι κωδικοί αυτοί αριθµοί δεν έχουν καταληφθεί από δευτεροβάθµιους λογαριασµούς του Σχεδίου. Το κατά νόµο αρµόδιο όργανο έχει τη δυνατότητα να συµπληρώνει τους κενούς κωδικούς αριθµούς που τελειώνουν σε µε νέους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς για την αντιµετώπιση των εκάστοτε αναγκών των οικονοµικών µονάδων. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν αποτελούν ορισµένοι πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί, όπως π.χ. ο λογαριασµός 30 <πελάτες>, για τους οποίους δεν ισχύει ο περιορισµός της συµπληρώσεως των κενών δευτεροβάθµιων λογαριασµών τους µόνο από το κατά νόµο αρµόδιο όργανο. Στις περιπτώσεις αυτές, που αναφέρονται ειδικά στις σχετικές

5 παραγράφους του ΓΛΣ, οι οικονοµικές µονάδες έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργούν µέχρι εκατό δευτεροβάθµιους λογαριασµούς, συµπληρώνοντας όλους τους κενούς κωδικούς αριθµούς Υποχρεωτικοί - Προαιρετικοί λογαριασµοί 1. Οι πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί µε υπογράµµιση είναι υποχρεωτικοί. Κάθε οικονοµική µονάδα, για κάθε πράξη που χρειάζεται λογιστική παρακολούθηση, είναι υποχρεωµένη να χρησιµοποιεί τον πρωτοβάθµιο λογαριασµό που προβλέπεται από το σχέδιο λογαριασµών, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί οποιονδήποτε άλλο, έστω και να υπάρχουν κενοί κωδικοί αριθµοί (ασυµπλήρωτοι). Οι κενοί αυτοί κωδικάριθµοι συµπληρώνονται µε νέους πρωτοβάθµιους λογαριασµούς, µόνο µετά από απόφαση του κατά νόµο αρµόδιου οργάνου. 2. Οι δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί µε υπογράµµιση είναι υποχρεωτικοί µε την έννοια της υποχρεωτικότητας της παραπάνω περίπτ Οι δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί χωρίς υπογράµµιση χρησιµοποιούνται κατά την κρίση της οικονοµικής µονάδας, είτε όπως παρουσιάζονται στο σχέδιο λογαριασµών, είτε µετά από ανάπτυξή τους σε περισσότερους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η οικονοµική µονάδα, αντί να χρησιµοποιεί ένα προαιρετικό δευτεροβάθµιο λογαριασµό, έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί περισσότερους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς για την παρακολούθηση εκείνων των λογιστικών πράξεων για τις οποίες το σχέδιο λογαριασµών προβλέπει την παρακολούθησή τους από τον προαιρετικό αυτό δευτεροβάθµιο λογαριασµό. Η ανάπτυξη των δευτεροβάθµιων λογαριασµών στους οποίους διασπάται οποιοσδήποτε προαιρετικός δευτεροβάθµιος λογαριασµός είναι δυνατό να γίνεται στους κωδικάριθµους του αντίστοιχου πρωτοβάθµιου, οι οποίοι έχουν τα δύο τελευταία ψηφία και στον κωδικάριθµο του προαιρετικού δευτεροβάθµιου λογαριασµού που διασπάται. Παράδειγµα: Ο λογαριασµός <λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις σε δρχ.> είναι προαιρετικός δευτεροβάθµιος (δεν έχει υπογράµµιση). Αν η οικονοµική µονάδα επιθυµεί να παρακολουθεί τις λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις σε δρχ. σε περισσότερους από ένα δευτεροβάθµιους λογαριασµούς όπως π.χ. <µακροπρόθεσµοι λογαριασµοί πελατών σε δρχ.>, <µακροπρόθεσµοι λογαριασµοί καταθέσεων σε Τράπεζες σε δρχ.> ή <µακροπρόθεσµα δάνεια προσωπικού σε δρχ.>, είναι δυνατό τους λογαριασµούς αυτούς να τους αναπτύσσει κατά τους εξής δύο τρόπους: Πρώτος τρόπος: <µακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά πελατών σε δρχ.> <µακροπρόθεσµες καταθέσεις σε Τράπεζες σε δρχ.> <µακροπρόθεσµα δάνεια προσωπικού σε δρχ.> κ.ο.κ. εύτερος τρόπος: <µακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά πελατών σε δρχ.> <µακροπρόθεσµες καταθέσεις σε Τράπεζες σε δρχ.>

6 18.91 <µακροπρόθεσµα δάνεια προσωπικού σε δρχ.> κ.ο.κ. 4. Οι τριτοβάθµιοι λογαριασµοί µε υπογράµµιση είναι υποχρεωτικοί µε την έννοια της παραπάνω περίπτ. 1. Η οικονοµική µονάδα, σε ορισµένες περιπτώσεις που αναφέρονται ειδικά στις σχετικές παραγράφους του ΓΛΣ (οµάδες 6, 7 και 8), έχει τη δυνατότητα, αντί να αναπτύσσει κατ' είδος τους τριτοβάθµιους λογαριασµούς να τους αναπτύσσει κατά προορισµό. Προϋπόθεση της αναπτύξεως αυτής είναι οι υποχρεωτικοί τριτοβάθµιοι λογαριασµοί δεν εµφανίζονται σαν αναλυτικοί των περιληπτικών κατά προορισµό λογαριασµών, στους οποίους αναλύονται οι δευτεροβάθµιοι κατ' είδος λογαριασµοί των οικείων πρωτοβάθµιων των παραπάνω οµάδων. Παράδειγµα: Ο δευτεροβάθµιος λογαριασµός <έντυπα και γραφική ύλη>, στο Σχέδιο Λογαριασµών αναπτύσσεται στους εξής υποχρεωτικούς τριτοβάθµιους κατ' είδος λογαριασµούς: Έντυπα Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην παρ η οικονοµική µονάδα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τον παραπάνω δευτεροβάθµιο λογαριασµό 64.07, κατά προορισµό ως εξής: Έντυπα και γραφική ύλη κεντρικού καταστήµατος Έντυπα Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Έντυπα και γραφική ύλη υποκαταστήµατος Χ Έντυπα Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων κ.ο.κ Λογαριασµοί Υποκαταστηµάτων α. Υποκαταστήµατα µε αυτοτελή λογιστική παρακολούθηση Κάθε υποκατάστηµα εφαρµόζει το σχέδιο λογαριασµών, συνδέεται δε µε το κεντρικό µέσω του λογαριασµού του σχεδίου λογαριασµών του κεντρικού 48 <λογαριασµοί συνδέσµου µε τα υποκαταστήµατα>. β. Υποκαταστήµατα χωρίς αυτοτελή λογιστικής παρακολούθηση Περίπτωση πρώτη: Οι λογαριασµοί παρακολουθήσεως των υποκαταστηµάτων ή άλλων κέντρων (π.χ. εργοστασίων ή κλάδων) συναναπτύσσονται µε τους λογαριασµούς του κεντρικού σε

7 κάθε πρωτοβάθµιο λογαριασµό του σχεδίου λογαριασµών. Περίπτωση δεύτερη: Χρησιµοποιούνται οι όµιλοι λογαριασµών 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 99 και 09, στους οποίους αναπτύσσονται οι πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί του σχεδίου λογαριασµών. Με το σύστηµα αυτό διπλασιάζεται ο αριθµός των πρωτοβάθµιων λογαριασµών και αντιµετωπίζονται οι ανάγκες µεγάλων κυρίως µονάδων, µε π.χ. υποκαταστήµατα, κέντρα, εργοστάσια ή δραστηριότητες ιάγραµµα διαρθρώσεως του σχεδίου λογαριασµών Ακολουθεί διάγραµµα διαρθρώσεως του σχεδίου λογαριασµών, στο οποίο εµφανίζονται κατά οµάδα, οι πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί και οι όµιλοι λογαριασµών. Στο διάγραµµα αυτό εµφανίζεται επίσης παραστατικά ο τρόπος προσδιορισµού των συνολικών αποτελεσµάτων χρήσεως, τα οποία προκύπτουν αό τις εξής δύο σχέσεις: α. Ενεργητικό (υπόλοιπα οµάδων 1, 2 και 3) µείον Παθητικό (υπόλοιπα οµάδων 4 και 5 στο παθητικό περιλαµβάνεται και η καθαρή θέση -) = Αποτελέσµατα Χρήσεως (υπόλοιπο λογ. 86). β. Αποτελέσµατα Χρήσεως (υπόλοιπο λογ. 86) = Αλγεβρικό άθροισµα λογαριασµών εκµεταλλεύσεως και αποτελεσµάτων (υπόλοιπα λογ. οµάδων 2, 6, 7 και 8 (81-85) µείον τελικά αποθέµατα - τελική απογραφή -). ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Πάγιο Ενεργητικό ΟΜΑ Α 1η Αποθέµατα Απαιτήσεις και ιαθέσιµα ΟΜΑ Α 2η ΟΜΑ Α 3η ΟΜΑ Α 4η 10 Εδαφικές Εκτάσεις 11 Κτίρια- Εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχνικά έργα 12 Μηχ/τα - Τεχνικές Εγκ/σεις- Λοιπός Μηχαχολογικός Εξοπλισµός 13 Μεταφορικά Μέσα 20 Εµπορεύµατα 21 Προϊόντα Έτοιµα & Ηµιτελή 22 Υποπροϊόντα & Υπολείµµατα 23 Παραγωγή σε Εξέλιξη Προϊόντα κ.λ.π. στο στάδιο της κατεργασίας 30 Πελάτες 31 Γραµµάτια Εισπρακτεά 32 Παραγγελίες στο εξωτερικό 33 Χρεώστες ιάφοροι 14 Έπιπλα και 24 Πρώτες 34 Χρεόγραφα

8 Λοιπός εξοπλισµός 15 Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση και Προκαταβολές Κτήσεως Πάγιων 16 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις και Έξοδα Πολυετούς Αποσβέσεως και Βοθητικές Ύλες-Υλικά συσκευασίας 25 Αναλώσιµα Υλικά 26 Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων 35 Λογαριασµοί ιαχειρίσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων 36 Μεταβατικοί Λογαρισµοί Ενεργητικού Συµµετοχές και Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 19 Πάγιο Ενεργ. Υποκ/των ή άλλων Κέντρων 28 Είδη Συσκευασίας 29 Αποθεµ. Υποκ/των ή άλλων Κέντρων Σύνολο υπολοίπων των οµάδων 1, 2 και 3 (-) Σύνολο υπολοίπων των οµάδων 4 και 5 Καθαρό κέρδος (+) ή Καθαρή Ζηµία (-) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Καθαρή Θέση Προβλέψεις Μακρ/σµες Υποχρεώσεις 38 Χρηµατικά ιαθέσιµα 39 Απαιτήσεις & ιαθέσιµα Υποκ/των ή άλλων Κέντρων ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ Υπόλ. Λ/86 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ΟΜΑ Α 5η 40 Κεφάλαιο 50 Προµηθευτές 41 Αποθεµατικά ιαφορές- Αναπροσαρµογής- Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 42 Αποτελέσµατα εις Νέο 51 Γραµµάτια Πληρωτέα 52 Τρ/ζες Λογαριασµοί Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων

9 43 Ποσά Προορισµένα για Αύξηση Κεφαλαίου 44 Προβλέψεις 45 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Πιστωτές ιάφοροι 54 Υποχρεώσεις από Φόρου-Τέλη 55 Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 56 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού Λογαριασµοί Συνδέσµου µε τα Υποκ/τα 49 Προβλέψεις-Μακρ. Υποχρ. Υποκ ή άλλων 58 Λογαριασµοί Περιοδικής Κατανοµής 59 Βραχ/σµες Υποχρ. Υποκ/των ή άλλων κέντρων ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λ/ΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Οργανικά Έξοδα κατ' Είδος Οργανικά Έξοδα κατ'είδος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΕΩΣ (Λογαριασµοί κατά Προορισµό) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΟΜΑ Α 6η ΟΜΑ Α 7η ΟΜΑ Α 8η ΟΜΑ Α 9η ΟΜΑ Α 10η (0) 60 Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού 61 Αµοιβές και Έξοδα τρίτων 62 Παροχές Τρίτων 63 Φόροι-Τέλη 64 ιάφορα Έξοδα 70 Πωλήσεις Εµπορευµάτων 71 Πωλήσεις Προϊόντων Έτοιµων & Ηµιτελών 72 Πωλήσεις Λοιπών Αποθεµάτων και ʼχρηστου Υλικού 73 Πωλήσεις Υπηρεσιών(Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών) 74 Επιχορηγήσεις και ιάφορα Έσοδα 80 Γενική Εκµετάλλευση 81 Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσµατα 82 Έξοδα και Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων 83 Προβλέψεις για Εκτακτους Κινδύνους 84 Έσοδα από προβλέψεις Προηγούµενων 90 ιάµεσοι Αντικρυζόµενοι Λογαριασµοί 91 Ανακατάταξη Εξόδων-Αγορών και Εσόδων 92 Κέντρα (Θέσεις) Κόστους 93 Κόστος Παραγωγής (παραγωγή σε Εξέλιξη) 94 Αποθέµατα Αλλότρια Περιουσιακά Στο 02 Χρεωστικοί Λογαριασµοί Εγγυήσεως και Εµπράγµατων Ασφαλειών 03 Απαιτήσεις απ Αµφοτεροβαρείς Συµβάσεις 04 ιάφοροι Λογ Πληροφοριών Χρεωστικοί

10 65 Τόκοι και Συναφή Έξοδα 66 Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος 75 Έσοδα Παρεπόµενων Ασχολιών 76 Έσοδα Κεφαλαίων Χρησεων Προβλέψεις Εκµεταλεύσεως 69 Οργανικά Έξοδα κατ' Είδος Υπ/των ή άλλων Κέντρων 78 Ιδιοπαραγωγή Παγίων και Χρησιµοποιηµένες Προβλέψεις Εκµεταλεύσεως 79 Οργανικά Έσοδα κατ' Είδος Υποκ/των ή άλλων Κέντρων 85 Αποσβέσεις Παγίων µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος 86 Αποτελέσµατα Χρήσεως 88 Αποτελέσµατα προς ιάθεση 89 Ισολογισµός 95 Αποκλίσεις από το Πρότυπο Κόστος 96 Έσοδα-Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσµατα 97 ιαφορές Ενσωµατώσεως και Καταλογισµού 98 Αναλυτικά Αποτελέσµατα 99 Εσωτερικές ιασυνδέσεις 05 ικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων 06 Πιστωτικοί Λογαριασµοί Εγγυήσεων και Εµπράγµατων Ασφαλειών 07 Υποχρεώσεις Αµφοτεοβαρείς Συµβάσεις 08 ιάφοροι Λογαριασµοί Πληροφοριών Πιστωτικοί 09 Λογ/σµοί Τάξ Υποκ/των ή άλλω Κέντρων (Όµιλος λ/σµών) (Όµιλος λ/σµών) (Όµιλος λ/σµών) (Όµιλος λ/σµών) (Όµιλος λ/σµών) Σύνολο εσόδων οµάδας 7 (-) 1)Σύνολο εξόδων οµάδας 6 ΧΧΧ 2)Σύνολο οµάδας 2 µείον τελική Απογραφή ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ Αποτέλεσµα Εκµεταλλεύσεως ΧΧΧΧ Υπόλ. Λ/80 (+) ή (-) Υπόλοιπα λογ ΧΧΧΧ Καθαρό Κέρδος (+) ή Καθαρή Ζηµία (-) ΧΧΧΧ Υπόλ. Λ/ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Γήπεδα - Οικόπεδα Ορυχεία Μεταλλεία Λατοµεία Αγροί

11 10.05 Φυτείες άση Γήπεδα - Οικόπεδα εκτός εκµεταλλεύσεως Ορυχεία εκτός εκµεταλλεύσεως Μεταλλεία εκτός εκµεταλλεύσεως Λατοµεία εκτός εκµεταλλεύσεως Αγροί εκτός εκµεταλλεύσεως Φυτείες εκτός εκµεταλλεύσεως άση εκτός εκµεταλλεύσεως Αποσβεσµένες εδαφικές εκτάσεις Αποσβεσµένα Ορυχεία 02 Αποσβεσµένα Μεταλλεία 03 Αποσβεσµένα Λατοµεία Αποσβεσµένες Φυτείες 06 Αποσβεσµένα άση

12 Αποσβεσµένα Ορυχεία εκτός εκµεταλλεύσεως 12 Αποσβεσµένα Μεταλλεία εκτός εκµεταλλεύσεως 13 Αποσβεσµένα Λατοµεία εκτός εκµεταλλεύσεως Αποσβεσµένες Φυτείες εκτός εκµεταλλεύσεως 16 Αποσβεσµένα άση εκτός εκµεταλλεύσεως ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών Λοιπά τεχνικά έργα Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών σε ακίνητα τρίτων Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων εκτός εκµεταλλεύσεως Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών εκτός εκµεταλλεύσεως Λοιπά τεχνικά έργα εκτός εκµεταλλεύσεως Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων εκτός εκµεταλλεύσεως

13 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως Αποσβεσµένα κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα Αποσβεσµένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων 01 Αποσβεσµένα τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών 02 Αποσβεσµένα λοιπά τεχνικά έργα 03 Αποσβεσµένες διαµορφώσεις γηπέδων Αποσβεσµένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 08 Αποσβεσµένα τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών σε ακίνητα τρίτων 09 Αποσβεσµένα λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων 10 Αποσβεσµένες διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων Αποσβεσµένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων εκτός εκµεταλλεύσεως 15 Αποσβεσµένα τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών εκτός εκµεταλλεύσεως 16 Αποσβεσµένα λοιπά τεχνικά έργα εκτός εκµεταλλεύσεως 17 Αποσβεσµένες διαµορφώσεις γηπέδων εκτός εκµεταλλεύσεως

14 Αποσβεσµένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως 22 Αποσβεσµένα τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως 23 Αποσβεσµένα λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως 24 Αποσβεσµένες διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μηχανήµατα Τεχνικές εγκαταστάσεις Φορητά µηχανήµατα «χειρός» Εργαλεία Καλούπια - Ιδιοσυσκευές Μηχανολογικά όργανα Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός Μηχανήµατα σε ακίνητα τρίτων Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός σε ακίνητα τρίτων Μηχανήµατα εκτός εκµεταλλεύσεως Τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκµεταλλεύσεως Φορητά µηχανήµατα «χειρός» εκτός εκµεταλλεύσεως Εργαλεία εκτός εκµεταλλεύσεως

15 12.14 Καλούπια - Ιδιοσυσκευές εκτός εκµεταλλεύσεως Μηχανολογικά όργανα εκτός εκµεταλλεύσεως Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός εκτός εκµεταλλεύσεως Μηχανήµατα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός στον Ο Υ για εκποίηση (Γνωµ. 253/2243/1995) Αποσβεσµένα µηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός Αποσβεσµένα µηχανήµατα 01 Αποσβεσµένες τεχνικές εγκαταστάσεις 02 Αποσβεσµένα φορητά µηχανήµατα «χειρός» 03 Αποσβεσµένα εργαλεία 04 Αποσβεσµένα καλούπια - ιδιοσυσκευές 05 Αποσβεσµένα µηχανολογικά όργανα 06 Αποσβεσµένος λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 07 Αποσβεσµένα µηχανήµατα σε ακίνητα τρίτων 08 Αποσβεσµένες τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 09 Αποσβεσµένος λοιπός µηχανολογ. εξοπλισµός σε ακίνητα τρίτων 10 Αποσβεσµένα µηχανήµατα εκτός εκµεταλλεύσεως 11 Αποσβεσµένες τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκµεταλλεύσεως 12 Αποσβεσµένα φορητά µηχανήµατα «χειρός» εκτός εκµεταλλεύσεως

16 13 Αποσβεσµένα εργαλεία εκτός εκµεταλλεύσεως 14 Αποσβεσµένα καλούπια - ιδιοσυσκευές εκτός εκµεταλλεύσεως 15 Αποσβεσµένα µηχανολογικά όργανα εκτός εκµεταλλεύσεως 16 Αποσβεσµένος λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός εκτός εκµεταλλεύσεως 17 Αποσβεσµένα µηχανήµατα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως 18 Αποσβεσµένες τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως 19 Αποσβεσµένος λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Αυτοκίνητα λεωφορεία Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυµούλκες - Ειδικής Χρήσεως Σιδηροδροµικά οχήµατα Πλωτά µέσα Εναέρια µέσα Μέσα εσωτερικών µεταφορών Λοιπά µέσα µεταφοράς Αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκµεταλλεύσεως Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκµεταλλεύσεως Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυµούλκες - Ειδικής χρήσεως εκτός εκµεταλλεύσεως

17 13.13 Σιδηροδροµικά οχήµατα εκτός εκµεταλλεύσεως Πλωτά µέσα εκτός εκµεταλλεύσεως Εναέρια µέσα εκτός εκµεταλλεύσεως Μέσα εσωτερικών µεταφορών εκτός εκµεταλλεύσεως Λοιπά µέσα µεταφοράς εκτός εκµεταλλεύσεως Μεταφορικά µέσα στον Ο Υ για εκποίηση (Γνωµ. 253/2243/1995) Αποσβεσµένα µέσα µεταφοράς Αποσβεσµένα αυτοκίνητα λεωφορεία 01 Αποσβεσµένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα 02 Αποσβεσµένα φορτηγά - Ρυµούλκες - Ειδικής χρήσεως 03 Αποσβεσµένα σιδηροδροµικά οχήµατα 04 Αποσβεσµένα πλωτά µέσα 05 Αποσβεσµένα εναέρια µέσα 06 Αποσβεσµένα µέσα εσωτερικών µεταφορών Αποσβεσµένα λοιπά µέσα µεταφοράς 10 Αποσβεσµένα αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκµεταλλεύσεως 11 Αποσβεσµένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκµεταλλεύσεως 12 Αποσβεσµένα αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυµούλκες - Ειδικής χρήσεως εκτός εκµεταλλεύσεως 13 Αποσβεσµένα σιδηροδροµικά οχήµατα εκτός εκµεταλλεύσεως 14 Αποσβεσµένα πλωτά µέσα εκτός εκµεταλλεύσεως

18 15 Αποσβεσµένα εναέρια µέσα εκτός εκµεταλλεύσεως 16 Αποσβεσµένα µέσα εσωτερικών µεταφορών εκτός εκµεταλλεύσεως Αποσβεσµένα λοιπά µέσα µεταφοράς εκτός εκµεταλλεύσεως ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Έπιπλα Σκεύη Μηχανές γραφείων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα Μέσα αποθηκεύσεως και µεταφοράς Επιστηµονικά όργανα Ζώα για πάγια εκµετάλλευση (γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχ/σεων) Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών Λοιπός εξοπλισµός Έπιπλα εκτός εκµεταλλεύσεως Σκεύη εκτός εκµεταλλεύσεως Μηχανές γραφείων εκτός εκµεταλλεύσεως Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα εκτός εκµεταλλεύσεως Μέσα αποθηκεύσεως και µεταφοράς εκτός εκµεταλλεύσεως Επιστηµονικά όργανα εκτός εκµεταλλεύσεως

19 14.16 Ζώα για πάγια εκµετάλλευση εκτός εκµεταλλεύσεως Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών εκτός εκµεταλλεύσεως Λοιπός εξοπλισµός εκτός εκµεταλλεύσεως Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός στον Ο Υ για εκποίηση (Γνωµ. 253/2243/1995) Αποσβεσµένα έπιπλα και αποσβεσµένος λοιπός εξοπλισµός Αποσβεσµένα έπιπλα 01 Αποσβεσµένα σκεύη 02 Αποσβεσµένες µηχανές γραφείων 03 Αποσβεσµένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποσβεσµένα ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 04 Αποσβεσµένα µέσα αποθηκεύσεως και µεταφοράς 05 Αποσβεσµένα επιστηµονικά όργανα 06 Αποσβεσµένα ζώα για πάγια εκµετάλλευση Αποσβεσµένος εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 09 Αποσβεσµένος λοιπός εξοπλισµός 10 Αποσβεσµένα έπιπλα εκτός εκµεταλλεύσεως 11 Αποσβεσµένα σκεύη εκτός εκµεταλλεύσεως 12 Αποσβεσµένες µηχανές γραφείων εκτός εκµεταλλεύσεως 13 Αποσβεσµένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποσβεσµένα ηλεκτρονικά συγκροτήµατα εκτός εκµεταλλεύσεως 14 Αποσβεσµένα µέσα αποθηκεύσεως και µεταφοράς εκτός εκµεταλλεύσεως

20 15 Αποσβεσµένα επιστηµονικά όργανα εκτός εκµεταλλεύσεως 16 Αποσβεσµένα ζώα για πάγια εκµετάλλευση εκτός εκµεταλλεύσεως Αποσβεσµένος εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών εκτός εκµεταλλεύσεως 19 Αποσβεσµένος λοιπός εξοπλισµός εκτός εκµεταλλεύσεως ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα υπό εκτέλεση Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός υπό εκτέλεση Μεταφορικά µέσα υπό εκτέλεση Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός υπό εκτέλεση Προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας

21 01 ʼδειες παραγωγής και εκµεταλλεύσεως (Licences) 02 Σήµατα 03 Μέθοδοι (Know How) 04 Πρότυπα 05 Σχέδια ικαιώµατα (όπως π.χ. παραχωρήσεις) εκµεταλλεύσεως ορυχείων - µεταλλείων - λατοµείων Λοιπές παραχωρήσεις ικαιώµατα χρήσεως ενσώµατων πάγιων στοιχείων Λοιπά δικαιώµατα Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως Έξοδα ερευνών ορυχείων - µεταλλείων - λατοµείων Έξοδα λοιπών ερευνών Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως οµολογιακών δανείων Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων Συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων Υποχρεωτική ανάπτυξη κατά πίστωση ή δάνειο ιαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών Έξοδα αναδιοργανώσεως Λογισµικά προγράµµατα Η/Υ (Γνωµ. 142/1948/1993) Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως

22 Έξοδα µετεγκαταστάσεως της επιχειρήσεως (Γνωµ. 260/2258/1995) Προκαταβολές κτήσεως ασώµατων ακινητοποιήσεων Αποσβεσµένες ασώµατες ακινητοποιήσεις και αποσβεσµένα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως Αποσβεσµένη υπεραξία επιχειρήσεως 01 Αποσβεσµένα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 02 Αποσβεσµένα δικαιώµατα (όπως π.χ. παραχωρήσεις) εκµεταλλεύσεως ορυχείων - µεταλλείων - λατοµείων 03 Αποσβεσµένες λοιπές παραχωρήσεις 04 Αποσβεσµένα δικαιώµατα χρήσεως ενσώµατων πάγιων στοιχείων 05 Αποσβεσµένα λοιπά δικαιώµατα Αποσβεσµένα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 11 Αποσβεσµένα έξοδα ερευνών ορυχείων - µεταλλείων - λατοµείων 12 Αποσβεσµένα έξοδα λοιπών ερευνών 13 Αποσβεσµένα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως οµολογιακών δανείων 14 Αποσβεσµένα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων Αποσβεσµένες διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών 17 Αποσβεσµένα έξοδα αναδιοργανώσεως 18 Αποσβεσµένοι τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 19 Αποσβεσµένα λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως

23 Αποσβεσµένα έξοδα µετεγκατεστάσεως της επιχειρήσεως (Γνωµ.260/2258/1995) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ(*) Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού 01 Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού 02 Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού 03 Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού 04 Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού 05 Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού 06 Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού 07 Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού 08 Συµµετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εσωτερικού 09 Συµµετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εξωτερικού 10 Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιριών εσωτερικού 11 Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιριών εξωτερικού 12 Μετοχές σε τρίτους για εγγύηση

24 Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις (αντίθετος λογ/σµός των Ο Λογαριασµός καταργήθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 1 Π.. 367/1994) Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις (Π.. 367/1994, άρθρο 3 παρ. 1) Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού 01 Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού 02 Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού 03 Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού 04 Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού 05 Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού 06 Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού 07 Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού 08 Συµµετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εσωτερικού 09 Συµµετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εξωτερικού 10 Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιριών εσωτερικού 11 Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιριών εξωτερικού 12 Μετοχές σε τρίτους για εγγύηση

25 Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις (αντίθετος λογ. των ) (Καταργήθηκε µε το άρθρο 3 παρ.1 Π 367/94) Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών σε λοιπές επιχειρήσεις (Π 367/94 άρθρο 3 παρ.1) Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων σε ρχ Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων σε Ξ.Ν Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε ρχ Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε Ξ.Ν Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά εταίρων Γραµµάτια Εισπρακτέα µακροπρόθεσµα σε ρχ Γραµµάτια Εισπρακτέα µακροπρόθεσµα σε Ξ.Ν Μη δουλευµένοι τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων µακροπρόθεσµων σε ρχ Μη δουλευµένοι τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων µακροπρόθεσµων σε Ξ.Ν οσµένες εγγυήσεις Οφειλόµενο κεφάλαιο Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις σε ρχ Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις σε Ξ.Ν Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε ρχ Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε Ξ.Ν

26 19 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Όµιλος λ/σµών προαιρετικής χρήσεως) 190 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΟΜΑ Α 2η: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Εκπτώσεις αγορών Προϋπολογισµένες αγορές (Λ/58.20) 21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ

27 ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (προϊόντα, υποπροϊόντα και υπολείµµατα στο στάδιο της κατεργασίας) ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Εκπτώσεις αγορών Προϋπολογισµένες αγορές (Λ/58.24) 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Μικρά εργαλεία Λιγνίτης Πετρέλαιο

28 25.03 Μαζούτ Λοιπά καύσιµα - λιπαντικά ιάφορα αναλώσιµα υλικά Οικοδοµικά υλικά Εκπτώσεις αγορών Προϋπολογισµένες αγορές (Λ/58.25) 26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Εκπτώσεις αγορών Προϋπολογισµένες αγορές (Λ/58.26) ΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Εκπτώσεις αγορών Προϋπολογισµένες αγορές (Λ/58.28) 29 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Όµιλος λ/σµών προαιρετικής χρήσεως)

29 290 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού ΟΜΑ Α 3η: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 30 ΠΕΛΑΤΕΣ Πελάτες εσωτερικού Πελάτες εξωτερικού Ελληνικό ηµόσιο Ν.Π... και ηµόσιες Επιχειρήσεις Πελάτες - Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας Προκαταβολές πελατών Πελάτες - Παρακρατηµένες εγγυήσεις Πελάτες αντίθετος λογ. αξίας ειδών συσκευασίας

30 Πελάτες εσωτερικού εκχωρηθέντες µε σύµβαση Factoring (Γνωµ. 216/2176/1994) Πελάτες εξωτερικού εκχωρηθέντες µε σύµβαση Factoring (Γνωµ. 216/2176/1994) Πελάτης Ελληνικό ηµόσιο εκχωρηθείς µε σύµβαση Factoring (Γνωµ. 216/2176/1994) Πελάτες ΝΠ και ηµόσιες επιχειρήσεις εκχωρηθέντες µε σύµβαση Factoring (Γνωµ. 216/2176/1994) Έξοδα για λογ/σµό πελατών - λογ. διάµεσος (Γνωµ. 197/2121/1994 και 204/2136/1994) Πελάτες επισφαλείς Ελληνικό ηµόσιο (µε την ιδιότητα του πελάτη) λογ. Επίδικων απαιτήσεων Λοιποί πελάτες λογαριασµός επίδικων απαιτήσεων 31 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο Γραµµάτια στις Τράπεζες για είσπραξη Γραµµάτια στις Τράπεζες σε εγγύηση Γραµµάτια σε καθυστέρηση Γραµµάτια µεταβιβασµένα σε τρίτους (αντίθετος λογ.) Γραµµάτια προεξοφληµένα (αντίθετος λογ.) Μη δουλευµένοι τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων (αντίθετος λογ.) Γραµµάτια σε Ξ.Ν. στο χαρτοφυλάκιο Γραµµάτια σε Ξ.Ν. στις Τράπεζες για είσπραξη Γραµµάτια σε Ξ.Ν. στις Τράπεζες σε εγγύηση

31 31.10 Γραµµάτια σε Ξ.Ν. σε καθυστέρηση Γραµµάτια σε Ξ.Ν. µεταβιβασµένα σε τρίτους (αντίθετος λογ.) Γραµµάτια σε Ξ.Ν. προεξοφληµένα (αντίθετος λογ.) Μη δουλευµένοι τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων σε Ξ.Ν. (αντίθετος λογ.) Υποσχετικές επιστολές εισπρακτέες σε δρχ. (Γνωµ. 79/1623/1991) Υποσχετικές επιστολές εισπρακτέες σε Ξ.Ν. (Γνωµ. 79/1623/1991) Μη δουλευµένοι τόκοι υποσχετικών επιστολών εισπρακτέων σε δρχ. (λογ. αντίθετος) (Γνωµ. 79/1623/1991) Μη δουλευµένοι τόκοι υποσχετικών επιστολών εισπρακτέων σε Ξ.Ν. (λογ. αντίθετος) (Γνωµ. 79/1623/1991) Γραµµάτια στις τράπεζες για είσπραξη µε σύµβαση Factoring (Γνωµ. 216/2176/1994) Τίτλοι trade credit (Γνωµ. 256/2252/1995) ιάµεσος λογ. ελέγχου διακινήσεως γραµµατίων εισπρακτέων 32 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Παραγγελίες πάγιων στοιχείων Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων Προεµβάσµατα µέσω Τραπεζών Ανέκκλητες πιστώσεις µέσω Τραπεζών εσµευµένα περιθώρια και δασµοί εισαγωγής Κόστος παραγγελιών εξωτερικού λογισµένο (λογ. αντίθετος) (Γνωµ. 184/2098/1993)

32 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ Προκαταβολές προσωπικού Χρηµατικές διευκολύνσεις προσωπικού άνεια προσωπικού Μέτοχοι (ή εταίροι) λογ/σµός καλύψεως κεφαλαίου Οφειλόµενο κεφάλαιο όσεις µετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση Προµερίσµατα οσοληπτικοί λογ/σµοί εταίρων οσοληπτικοί λογ/σµοί διαχειριστών οσοληπτικοί λογαριασµοί ιδρυτών Α.Ε. και µελών.σ οσοληπτικοί λογ/σµοί γενικών διευθυντών ή διευθυντών Α.Ε Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων σε ρχ Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων σε Ξ.Ν Ελληνικό ηµόσιο - προκαταβληµένοι και παρακρατηµένοι φόροι Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 01 Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από µερίσµατα µετοχών εισαγµένων στο Χρηµατιστήριο Ο Λογ/σµός µετά την εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 2065/92 (άρθρα 109 & 114 Ν. 2238/94) παραµένει ανενεργός. 02 Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από µερίσµατα µετοχών µη εισαγµένων στο Χρηµατιστήριο 03 Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από µερίσµατα µετοχών αλλοδαπής 04 Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από συµµετοχές σε ΕΠΕ αλλοδαπής

33 05 Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων 06 Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από τόκους 07 Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από συµµετοχές σε ΕΠΕ, Ο.Ε. Ε.Ε. και κοινοπραξίες εκτελέσεως τεχνικών έργων ηµεδαπής Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από πωλήσεις προς Ελληνικό ηµόσιο ή ΝΠ (Γνωµ. 236/2221/1995) Συµψηφιστέος στην επόµενη χρήση Φ.Π.Α. (Γνωµ.243/2162/1995) Λοιποί παρακρατηµένοι φόροι εισοδήµατος Ελληνικό ηµόσιο - λοιπές απαιτήσεις Απαιτήσεις από ειδικές επιχορηγήσεις 01 ασµοί και λοιποί φόροι εισαγωγής προς επιστροφή (όταν δεν επιβαρύνεται η αξία κτήσεως των πρώτων υλών, βλ. και λογ/σµό 74.01) Λογαριασµοί ενεργοποιήσεως εγγυήσεων προµηθευτών σε ρχ. (Guarantees) Λογαριασµοί ενεργοποιήσεως εγγυήσεων προµηθευτών σε Ξ.Ν. (Guarantees) Λογαριασµοί δεσµευµένων (Bloques) καταθέσεων σε ρχ Λογαριασµοί δεσµευµένων (Bloques) καταθέσεων σε Ξ.Ν Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόµενη χρήση σε ρχ Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόµενη χρήση σε Ξ.Ν.

34 33.21 Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε ρχ Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε Ξ.Ν Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) (Γνωµ. 26/971/1988) Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες) (Γνωµ. 26/971/1988) Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε ρχ Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε Ξ.Ν Χρεώστες επισφαλείς Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού ηµοσίου Λοιποί χρεώστες επίδικοι 34 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστ. Εταιριών εσωτερικού Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εσωτερικού Μερισµαταποδείξεις εισπρακτέες µετοχών εταιριών εσωτερικού Οµολογίες ελληνικών δανείων (Γνωµ. 94/1680/1992) Οµολογιακό δάνειο 1889 παγίου 2% (Γνωµ. 94/1680/1992) Αξία κτήσεως τίτλων ουλευµένοι τόκοι αγορασµένων τίτλων Οµολογιακό δάνειο 1890 Λαρίσης 2,50% (Γνωµ. 94/1680/1992) Αξία κτήσεως τίτλων

35 ουλευµένοι τόκοι αγορασµένων τίτλων Οµολογιακό δάνειο Αξία κτήσεως τίτλων ουλευµένοι τόκοι αγορασµένων τίτλων Ανεξόφλητες οµολογίες ελληνικών δανείων Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού Έντοκα γραµµάτια Ελληνικού ηµοσίου (Γνωµ. 94/1680/1992) (Η ανάλυσή του είναι ίδια µε την ανάλυση του λογαριασµού 34.05) Λοιπά χρεόγραφα εσωτερικού Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστ. Εταιριών εξωτερικού Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών εξωτερικού Μερισµαταποδείξεις εισπρακτέες µετοχών εταιριών εξωτερικού Οµολογίες αλλοδαπών δανείων Ανεξόφλητες οµολογίες αλλοδαπών δανείων Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού Λοιπά χρεόγραφα εξωτερικού Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιριών εσωτερικού Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιριών εξωτερικού Προεγγραφές σε οµολογιακά δάνεια εσωτερικού

36 34.23 Προεγγραφές σε οµολογιακά δάνεια εξωτερικού Χρεόγραφα σε τρίτους για εγγύηση Ίδιες µετοχές Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (Γνωµ. 94/1680/1992) (Η ανάλυσή του είναι όµοια µε την ανάλυση του λογαριασµού 34.05) Τραπεζικά οµόλογα (Γνωµ. 94/1680/1992) (Η ανάλυσή του είναι όµοια µε την ανάλυση του λογαριασµού 34.05) Προβλέψεις για υποτιµήσεις χρεογράφων (Π.. 367/94, άρθ. 3 παρ. 1) (τριτοβάθµιοι κατ' είδος χρεογράφου) 35 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Εκτελωνιστές - Λογ/σµοί προς απόδοση Προσωπικό - Λογ/σµοί προς απόδοση Λοιποί συνεργάτες τρίτοι - Λογ/σµοί προς απόδοση Πάγιες προκαταβολές Πιστώσεις υπέρ τρίτων ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα επόµενων χρήσεων (Ανάπτυξη αντίστοιχη των λογ/σµών εξόδων) Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (Ανάπτυξη αντίστοιχη των λογ/σµών εσόδων και κατά οφειλέτη) Αγορές υπό παραλαβή Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισµό ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταµείο

37 38.01 ιάµεσος λογ/σµός ελέγχου διακινήσεως µετρητών Ληγµένα τοκοµερίδια για είσπραξη Καταθέσεις όψεως σε ρχ Καταθέσεις προθεσµίας σε ρχ Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν Καταθέσεις προθεσµίας σε Ξ.Ν ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Όµιλος λογ/σµών προαιρετικής χρήσεως) 390 ΠΕΛΑΤΕΣ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ ΟΜΑ Α 4η: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

38 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο κοινών µετοχών Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο προνοµιούχων µετοχών Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο κοινών µετοχών Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο προνοµιούχων µετοχών Κοινό µετοχικό κεφάλαιο αποσβεσµένο Προνοµιούχο µετοχικό κεφάλαιο αποσβεσµένο Εταιρικό κεφάλαιο Κεφάλαιο ατοµικών επιχειρήσεων Αµοιβαίο κεφάλαιο (Γνωµ. 233/2213/1994) Καταβληµένο συνεταιριστικό κεφάλαιο (ν. 2169/1993) Οφειλόµενο συνεταιριστικό κεφάλαιο (ν. 2169/1993) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Καταβληµένη διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Οφειλόµενη διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεµατικό Αποθεµατικά καταστατικού Ειδικά αποθεµατικά Έκτακτα αποθεµατικά ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών και χρεογράφων [Ανάπτυξη κατά νόµο περί αναπροσαρµογής (π.χ. α.ν. 148/67, ν. 542/77, ν.1249/1982 κ.λπ.)]

39 41.07 ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ανάπτυξη κατά νόµο περί αναπροσαρµογής) Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων (Ανάπτυξη κατά διάταξη νόµων περί κινήτρων κ.λπ.) Αποθεµατικό για ίδιες µετοχές Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα (Απόφ. Υπ. Οικ /10159/ΠΟΛ. 1117/1993) Αποθεµατικά έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο (Απόφ. Υπ. Οικ /10159/ΠΟΛ. 1117/1993) Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδοµικών επιχειρήσεων (Απόφ. Υπ. Οικ /10159/ΠΟΛ.1117/1993) ιαφορά από εισφορά µηχανολογικού εξοπλισµού ως συµµετοχή µας σε εταιρία του εξωτερικού (Γνωµ.182/2096/1992 & 205/2135/1994) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ Υπόλοιπο κερδών εις νέο (Ανάπτυξη κατά χρήση) Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων (Ανάπτυξη κατά χρήση) ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

40 43.00 Καταθέσεως µετόχων Καταθέσεις εταίρων ιαθέσιµα µερίσµατα χρήσεως για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Αποθεµατικά διατιθέµενα για αύξηση κεφαλαίου (Γνωµ. 241/2228/1995) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Σχηµατισµένες προβλέψεις Ανάπτυξη σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε οικονοµικής µονάδας, µε διάκριση των προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού, σε προβλέψεις για το έµµισθο προσωπικό και σε προβλέψεις για το ηµεροµίσθιο προσωπικό Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ/σµοί Λοιπές προβλέψεις εκµεταλλεύσεως Σχηµατισµένες προβλέψεις Ανάπτυξη σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε οικονοµικής µονάδας Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ/σµού Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων πάγιων στοιχείων Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών (άρθρο 31 παρ. 1 - θ' Ν. 2238/1994) Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα

41 44.13 Προβλέψεις για έξοδα προηγούµενων χρήσεων Προβλέψεις για συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων (Ανάπτυξη κατά Ξ.Ν.) Προβλέψεις για συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων (Ανάπτυξη κατά πίστωση ή δάνειο) Λοιπές έκτακτες προβλέψεις ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οµολογιακά δάνεια σε ρχ. µη µετατρέψιµα σε µετοχές Οµολογιακά δάνεια σε ρχ. µετατρέψιµα σε µετοχές Οµολογιακά δάνεια σε ρχ. µε ρήτρα Ξ.Ν. µη µετατρέψιµα σε µετοχές Οµολογιακά δάνεια σε ρχ. µε ρήτρα Ξ.Ν. µετατρέψιµα σε µετοχές Οµολογιακά δάνεια σε Ξ.Ν. µη µετατρέψιµα σε µετοχές Οµολογιακά δάνεια σε Ξ.Ν. µετατρέψιµα σε µετοχές Τράπεζες - λογ/σµοί µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων σε ρχ Τράπεζες - λογαριασµοί µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων σε ρχ. µε ρήτρα Ξ.Ν Τράπεζες - λογ/σµοί µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν Ταµιευτήρια - λογ/σµοί µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις σε ρχ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 5 1.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 6 1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΗΜΠΑΛΤΑ ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΖΟΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ισαγωγή Έχοντας αναλώσει αρκετά χρόνια ενασχόλησης με το αντικείμενο της εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος παράλληλα με το Δημόσιο Λογιστικό στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, προσπαθήσαμε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα-Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02 Μεταλλεία 10.03 Λατοµεία 10.04 Αγροί 10.05 Φυτείες 10.06 άση 10.10 Γήπεδα-Οίκόπεδα εκτός εκµετάλλευσης 10.11 Ορυχεία εκτός εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Η Έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η χρηµατοοικονοµική λογιστική εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µε κύριο σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής Σελ.1 από37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιουσία - Απογραφή - Ισολογισμός Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Έννοια της περιουσίας. Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού. Έννοια της Απογραφής. Λόγοι σύνταξης Απογραφής Είδη Απογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων. ΜΒΑ 1 ο ΕΤΟΣ FINANCIAL MANAGENENT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΥΛΩΝΑΣ Οικονοµολόγος- Νοµικός Λογιστής Α Τάξης Course Director Accounting & Finance

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1 Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1.1 Η ομή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το περιεχόμενο του οποίου έχει θεσμοθετηθεί με το Π.. 1123/1980,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμοί της ομάδας 6 Καθηγητής: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σπουδαστής: ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Λογαριασμοί της ομάδας 6 Καθηγητής: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σπουδαστής: ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Λογαριασμοί της ομάδας 6 Καθηγητής: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σπουδαστής: ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σελ.2 Εισαγωγή Σελ.3 ιάκριση οµάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ,Α.Μ:7057 ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,A.M:7073 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ Κωστάκης Κώστας 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο παρατίθεται στο τέλος) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛOΓlΣTlKHΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ...7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ. Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ. Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ο Προϊστάμενος του τμήματος

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ο Προϊστάμενος του τμήματος Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. 2. 3. Ο Προϊστάμενος του τμήματος i ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λογιστική οργάνωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Τόμου Α. 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23

Περιεχόμενα Τόμου Α. 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23 Περιεχόμενα Τόμου Α ενότητα 1 Βασικές Λογιστικές Έννοιες 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23 1.1 Εισαγωγή...23 1.2 Οι βασικές λειτουργίες της ιοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑ ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (βάσει του κανονισμού 809/2004 ΕΚ) - 63η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2013 ΤΗΣ «ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 309/01ΑΤ/Β/86/293/98

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2013 ΤΗΣ «ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 309/01ΑΤ/Β/86/293/98 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2013 ΤΗΣ «ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 309/01ΑΤ/Β/86/293/98 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ: (7251) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μίχος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ 7 ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ 7 ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αλεξαράκης Ιωάννης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ 7 ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εισηγητής: Σουλτάτος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 463/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012 (Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα