ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΔΠΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Αζήλα, 30/05/2011 Αξ. Ξξση.: 23410/ΔΘ 1240

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΔΠΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Αζήλα, 30/05/2011 Αξ. Ξξση.: 23410/ΔΘ 1240"

Transcript

1 ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΘΝΙΚΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΔΠΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Αζήλα, 30/05/2011 Αξ. Ξξση.: 23410/ΔΘ 1240 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 10, Πύληαγκα ΠΡΟ: Πίνακαρ Αποδεκηών Ραρ. Θώδηθαο : Ξιεξνθνξίεο: Γ. Φαθίηζαο, Α. Αζαλαζίνπ ΚΟΙΝ: ΔΓΔΙ Ρει. : Fax : Δ-mail : ΘΔΜΑ: Έλεγσορ πιζηοποιήζεων ενδιάμεζων λογαπιαζμών δημοζίων ζςγσπημαηοδοηούμενων έπγων Πε ζπλέρεηα ειέγρσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί από αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα εληνπίζζεθαλ απνθιίζεηο σο πξνο ηελ πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία ζύληαμεο θαη έγθξηζεο ινγαξηαζκώλ. Πην πιαίζην απηό, εθδόζεθε ε κε αξ. Γ17α/04/78/Φ.Λ 460/ Δγθύθιηνο 7 ηνπ πνπξγείνπ ΞΝΚΔΓΗ κε νδεγίεο γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 3669/2008 αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε επηκεηξήζεσλ θαη ινγαξηαζκώλ ζε δεκόζηα έξγα. Ξεξαηηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζζνύλ πεξηπηώζεηο κε επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ ζηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ, νη αξκόδηεο αξρέο πνπ αζθνύλ θαζήθνληα δηαρείξηζεο θαινύληαη λα εθαξκόζνπλ ηηο αθόινπζεο νδεγίεο: Η. Θαηά ηε διοικηηική επαλήθεςζη ηεο δήισζεο δαπαλώλ γηα ηηο ζπκβάζεηο δεκνζίσλ έξγσλ θαηαζθεπήο, ην Γειηίν Γήισζεο Γαπάλεο ζα ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα από αληίγξαθα, ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ εγθεθξηκέλνπ/ ζεσξεκέλνπ ινγαξηαζκνύ. Ξξηλ από ηελ θαηαρώξεζε ηεο δαπάλεο ηνπ αληίζηνηρνπ ινγαξηαζκνύ, ζην ΝΞΠ, νη αξκόδηεο αξρέο πνπ αζθνύλ θαζήθνληα δηαρείξηζεο, δηαζθαιίδνπλ όηη: Πηελ πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζρεηηθνύο, πξνο επαιήζεπζε ινγαξηαζκνύο, επείγνπζεο πξόζζεηεο εξγαζίεο (ζπκβαηηθέο ή λέεο εξγαζίεο) νη 1

2 νπνίεο εθηεινύληαη θαη πηζηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 56 ηνπ Λ. 3669/2008, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο ζα ζπλνδεύνληαη από εγθεθξηκέλν από ηελ αξκόδηα αξρή πνπ αζθεί θαζήθνληα δηαρείξηζεο Αλαθεθαιαησηηθό Ξίλαθα Δξγαζηώλ ν νπνίνο έρεη ελζσκαηώζεη ηηο ελ ιόγσ εξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηώλεηαη ε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 57. Νη ζρεηηθνί πξνο επαιήζεπζε ινγαξηαζκνί ζηεξίδνληαη ζηηο θαηακεηξήζεηο ησλ εξγαζηώλ θαη ζηα πξσηόθνιια παξαιαβήο αθαλώλ εξγαζηώλ. Γηα ην ζθνπό απηό ζπλππνβάιινληαη νη ζπλνπηηθέο θαη αλαιπηηθέο επηκεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηώλεηαη ε ζπκθσλία ησλ ζπλνιηθώλ πνζώλ ησλ επηκεηξήζεσλ κε απηά ηνπ ινγαξηαζκνύ θαζώο θαη έγγξαθε βεβαίσζε ηεο Γηεπζύλνπζαο πεξεζίαο όηη ν ινγαξηαζκόο ζηεξίδεηαη ζηα ηα επί κέξνπο πξσηόθνιια παξαιαβήο αθαλώλ εξγαζηώλ ή αληί απηήο ζπλππνβάιινληαη θσηναληίγξαθα ησλ ζρεηηθώλ πξσηνθόιισλ. Νη ζρεηηθνί πξνο επαιήζεπζε ινγαξηαζκνί δύλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε πξνζσξηλέο επηκεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο όκσο έρνπλ ιεθζεί επηκεηξεηηθά ζηνηρεία. Νη πεξηπηώζεηο απηέο κπνξνύλ λα εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο κόλν γηα ηνλ πξώην κήλα κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο αληίζηνηρεο εξγαζίαο. Νη ζρεηηθνί πξνο επαιήζεπζε ινγαξηαζκνί είλαη ειεγκέλνη θαη εγθεθξηκέλνη από ηε Γηεπζύλνπζα ππεξεζία. Ινγαξηαζκόο πνπ πιεξώζεθε ζηνλ αλάδνρν ρσξίο έιεγρν, ιόγσ παξέιεπζεο ησλ θαζνξηζκέλσλ πξνζεζκηώλ, δελ επαιεζεύεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή πνπ αζθεί θαζήθνληα δηαρείξηζεο. Υζηόζν ζηελ πεξίπησζε πνπ εληνπίδεηαη ζε ππνβιεζέληα πξνο επαιήζεπζε ινγαξηαζκό, παξά ηε ιήςε όισλ ησλ αλσηέξσ κέηξσλ, πηζηνπνίεζε αξλεηηθώλ πνζνηήησλ, νη ζρεηηθέο δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο κεησκέλεο πνζόηεηεο ζα αθαηξνύληαη από ην ΝΞΠ κε ηελ θαηαρώξεζε Γειηίνπ Γηόξζσζεο Θαηαρσξεζεηζώλ Ξιεξσκώλ. Πε πεξίπησζε εκθάληζεο ζεκαληηθώλ κεκνλσκέλσλ κεηώζεσλ ή επαλαιακβαλόκελσλ κεηώζεσλ ε αξκόδηα αξρή πνπ αζθεί θαζήθνληα δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα δηελεξγεί επηηόπηα επαιήζεπζε ζην έξγν. ΗΗ. Θαηά ηελ επιηόπια επαλήθεςζη ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζα δηελεξγείηαη ζηε βάζε εθηειεζκέλσλ πνζνηήησλ όπσο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηειεπηαίν ινγαξηαζκό πνπ έρεη δεισζεί ζην ΝΞΠ (ζηο εξήρ λογαπιαζμόρ αναθοπάρ), ηα ζηειέρε πνπ δηελεξγνύλ ηηο αληίζηνηρεο επαιεζεύζεηο ζα πξέπεη λα επηβεβαηώζνπλ ηελ πξόνδν εθηέιεζεο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηα πξνβιεπόκελα ζηε ζύκβαζε (ηειεπηαίνο εγθεθξηκέλνο ΑΞΔ) αλά απηνηειέο ηερληθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηηόπηαο επαιήζεπζεο νη δηθαηνύρνη νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηελ αξκόδηα αξρή πνπ αζθεί θαζήθνληα δηαρείξηζεο: Ανάλςζη ηυν άπθπυν ηος πποϋπολογιζμού ηος έπγος ανά αςηοηελέρ ημήμα ηεσνικού ανηικειμένος (πσ άνυ διάβαζη, οσεηόρ, επίσυμα κλπ). Θα ππέπει να ληθθεί ςπότη ο πποϋπολογιζμόρ ηος έπγος όπυρ έσει διαμοπθυθεί με ηον ηελεςηαίο εγκεκπιμένο ΑΠΕ. Εθόζον δεν έσει ςπάπξει εγκεκπιμένορ ΑΠΕ θα ληθθεί ςπότη ο πποϋπολογιζμόρ ηηρ απσικήρ ζύμβαζηρ. Ανάλςζη ηυν εκηελεζμένυν ποζοηήηυν ηος λογαπιαζμού αναθοπάρ ανά ανηίζηοισο αςηοηελέρ ημήμα ηεσνικού ανηικειμένος, οι οποίερ θα ππέπει να 2

3 ζςνοδεύονηαι από ηα ζσεηικά επιμεηπηηικά ζηοισεία - ζκαπιθήμαηα. Ωρ «εκηελεζμένερ ποζόηηηερ» αποηελούν οι απ απσήρ ηος έπγος πιζηοποιημένερ ποζόηηηερ μέσπι και ηο λογαπιαζμό αναθοπάρ. Από ηη ζύγκπιζη ηυν εκηελεζμένυν ποζοηήηυν κάθε αςηοηελούρ ημήμαηορ ηεσνικού ανηικειμένος ζε ζσέζη με ηιρ πποϋπολογιζθείζερ ποζόηηηερ πος απαιηούνηαι για ηην ολοκλήπυζη ηος έπγος θα πποκύπηει (και θα καηαγπάθεηαι ποζοζηιαία) ο βαθμόρ ςλοποίηζήρ ηος. Θαηά ηελ επηηόπηα επαιήζεπζε πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπηεί καθξνζθνπηθά ε πινπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ην πηζηνπνηεκέλν κε ην ινγαξηαζκό αλαθνξάο, πξαγκαηνπνηνύληαη δεηγκαηνιεπηηθά κεηξήζεηο ησλ βαζηθώλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ έξγνπ, ζε αληηπαξαβνιή κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία (ιακβάλνληαο ππόςε αλαιπηηθέο επηκεηξήζεηο/ ΞΞΑΔ). Πηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο επηηόπηαο επαιήζεπζεο έρεη πινπνηεζεί επί πιένλ θπζηθό αληηθείκελν από απηό πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ινγαξηαζκό αλαθνξάο αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε επηηόπηαο επαιήζεπζεο ε ζπλνιηθή πξόνδνο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ. Δπηπιένλ ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε επηηόπηα επαιήζεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλέρεηα επξεκάησλ ηεο δηνηθεηηθήο, θαηά ηελ επηηόπηα επαιήζεπζε ζα εμεηάδνληαη νπσζδήπνηε νη εξγαζίεο ζηηο νπνίεο εληνπίζηεθε αζηνρία. Ξεξαηηέξσ ππελζπκίδεηαη όηη νη δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα θαηαρσξνύλ ζην ΝΞΠ ηηο εθζέζεηο επηηόπηαο επαιήζεπζεο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλεηαη έγθαηξα ε Αξρή Ξηζηνπνίεζεο. Ξαξάιιεια ζα πξέπεη λα ηηο απνζηέιινπλ θαη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηελ Αξρή Ξηζηνπνίεζεο. Ξαξαθαινύληαη νη αξκόδηεο αξρέο πνπ αζθνύλ θαζήθνληα δηαρείξηζεο ησλ πξάμεσλ γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ δηνηθεηηθώλ θαη επηηόπησλ επαιεζεύζεσλ πνπ νξίδνληαη κε ηε παξνύζα, από ηελ 1 ε Ηνπλίνπ Ζ πεξεζία καο είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε. Ο Τθςποςπγόρ Οικονομίαρ, Ανηαγωνιζηικόηηηαρ & Ναςηιλίαρ Παναγιώηηρ Ρήγαρ Εζωηερική Διανομή Γξαθείν θππνπξγνύ θνπ Ξ. Οήγα Γξαθείν Δηδ. Γξακκαηέσο θαο Γ. Εεκπειηάδνπ Δ Θεζκηθήο πνζηήξημεο Δ Ππληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ΔΞ ΔΠΠΑΑΞ Δ ΝΞΠ Δ Αξρή Ξιεξσκήο 3

4 Πίνακας Αποδεκηών: ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Τποςπγείο Δζωηεπικών, Αποκένηπωζηρ και Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. «Γιοικηηική Μεηαππύθμιζη », Ξξντζηακέλε Δ., θα Θαξθνύιε Θαξακαληδάλε Αλαζηαζία Κελαίρκνπ & Θενθηινπνύινπ 18, Αζήλα Δηδηθή πεξεζία ηπαηηγικού σεδιαζμού, ςνηονιζμού & Δθαπμογήρ Ππογπαμμάηων ΤΠΔ (ΔΤΔΔΠ) Ξξντζηακέλε Δ., θα Κνπζηαθάηνπ Βαζηιηθή Βαζ. Πνθίαο 15, Αζήλα Τποςπγείο Δξωηεπικών Δηδηθή πεξεζία ςνηονιζμού και Δθαπμογήρ Υπημαηοδοηικών και Δπενδςηικών Ππογπαμμάηων ζηο Τποςπγείο Δξωηεπικών Ξξντζηάκελν Δ.., θ. Σξήζην Ρζίξν Βαζ. Πνθίαο 1, Αζήλα Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανηαγωνιζηικόηηηαρ και Ναςηιλίαρ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Φηθιακή ύγκλιζη Ξξντζηάκελν Δ., θ. Γεζύπξε Γεµήηξην Ιέθθα 23-25, Αζήλα Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ησλ Δ.Ξ. ηνπ ζηόρνπ Δςπωπαϊκή Δδαθική ςνεπγαζία Ξξντζηακέλε Δ., θα Κπεξδεκπέ Βάζσ Ιεσθ. Γεσξγηθήο Πρνιήο Ξπιαία Θεζζαινλίθεο Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Ανηαγωνιζηικόηηηα και Δπισειπημαηικόηηηα Ξξντζηάκελν Ιεσθ. Κεζνγείσλ 56, Αζήλα Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνύ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηνπ Δμποπίος και ηηρ Πποζηαζίαρ ηος Καηαναλωηή Ξξντζηάκελν Δ.., θα Θαιιηόπε Πακαπάλε Ξιαηεία Θάληγγνο 20, Αζήλα Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Πεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη Ξξντζηάκελν Δ., θ. Σαηδεπαξαδείζε Αζηέξην Aεξνπόξνπ Ξαπαλαζηαζίνπ 34, Ακπειόθεπνη, Αζήλα Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνύ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ ΞΔΘΑ ζηνπο ηνκείο ηεο ΔΝΔΡΓΔΙΑ ηος ΦΤΙΚΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Ξξντζηάκελν Δ.. θ. Ληθόιαν Θιεληάηε Ιεσθ. Κεζνγείσλ 119, Αζήλα Τποςπγείο Παιδείαρ, δια Βίος Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη Ξξντζηάκελν Δ., θ. Γώγν Πνθνθιή Ξηηηαθνύ 2 & Ξεξηάλδξνπ, Αζήλα Δηδηθή πεξεζία Δθαπμογήρ Δκπαιδεςηικών Γπάζεων Ξξντζηάκελν Δ., θ. Θνκλελό Θεόδσξν Αλδξέα Ξαπαλδξένπ 37, Καξνύζη Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνύ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο, δηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηνπο ηνκείο ηεο ΔΡΔΤΝΑ, ηηρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ και ηηρ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ (ΔΣΑΚ) Ξξντζηακέλε Δ.., θα Ξαππά Αιίθε Ιεσθ. Κεζνγείσλ 14-18, Αζήλα Τποςπγείο Τποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύων Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Δνίζσςζη ηηρ Πποζπελαζιμόηηηαρ Ξξντζηακέλε Δ., θα Ξαπαζηώπε Εσή 4

5 Θόληαξε 15, Αζήλα Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Κεηαθνξώλ Ξξντζηάκελε Δ., θ. Γηώηε Διέλε Αγίαο Πνθίαο 10, Λέν Τπρηθό Τποςπγείο Δπγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού Ξξντζηάκελν Δ., θ. Ληίθν Σξήζην Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνύ & Ξαξαθνινύζεζεο Γξάζεσλ Δςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος (ΔΤΔΚΣ) Ξξντζηακέλε Δ., θα Ξαπνύιηα Πηακαηία Δηδηθή πεξεζία Δθαπμογήρ ςγσπημαηοδοηούμενων Δνεπγειών από ηο ΔΚΣ Ξξντζηακέλε Δ.., θα Αθαληδειηώηνπ Καξία Δηδηθή πεξεζία για ηην Δνζωμάηωζη ηων Απσών ηηρ ΚΠ Equal & για ηη Γιασείπιζη Γπάζεων ηος Δ.Π. «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού» Ξξντζηακέλε Δ.., θα Νηθνλόκνπ Νπξαλία Τποςπγείο Τγείαρ & Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ Δηδηθή πεξεζία ηνκέα Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ Ξξντζηάκελν Δ., θ. Γεσξγαθόπνπιν Γεώξγην Γιάδζησλνο 1Α, Αζήλα Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ Ξξντζηάκελν Δ.. Ιεσθ. Αζελώλ 58, Αζήλα Δηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο ΞΑΑ Αληαγσληζηηθόηεηα Ξξντζηάκελν Δ.. Ιεσθ. Αζελώλ 58, Αζήλα Τποςπγείο Θαλαζζίων Τποθέζεων, Νήζων & Αλιείαρ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Αλιεία Ξξντζηάκελν Δ.., θ. Γηαλλαθόπνπιν Γεώξγην Ηεξνζνιύκσλ 6, Αζήλα Τποςπγείο Γικαιοζύνηρ, Γιαθάνειαρ και Ανθπωπίνων Γικαιωμάηων Δηδηθή πεξεζία Δθαπμογήρ Δ.Π. ηος ΚΠ , ηος ΔΠΑ και λοιπών ςγσπημαηοδοηούμενων ΔΠ ζηη Γ.Γ. ΙΟΣΗΣΑ ηος Τπ. Δζωηεπικών (ΔΤΔ-ΓΓΙ) Ξξντζηακέλε Δ.., θα Πηακαηία Θαθαηζάθε Τποςπγείο Πολιηιζμού και Σοςπιζμού Δηδηθή πεξεζία Σομέα Πολιηιζμού & Σοςπιζμού Ξξντζηάκελν θ. Ληαή Ξαλαγηώηε Θεκηζηνθιένπο 87 & Κεζώλεο, Αζήλα Πεπιθέπεια Αν. Μακεδονίαρ - Θπάκηρ Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, α.α. θ. Βαζίιεην Ξηηζηλίγθν Ζξνδόηνπ 28, Θνκνηελή Πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θ. Υξαηνπνύινπ Αγγειηθή Ιεσθ. Γεσξγηθήο Πρνιήο Ξπιαία Θεζζαινλίθεο 5

6 Πεπιθέπεια Γςηικήρ Μακεδονίαρ Ξξντζηάκελν ΔΓΑ ΓΔΞ Γ. Καθεδνλίαο Γηνηθεηήξην ΕΔΞ, Θνδάλε Πεπιθέπεια Ηπείπος Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Οόθθνπ Διέλε 8 εο Κεξαξρίαο 5-7, Ησάλληλα Πεπιθέπεια Θεζζαλίαρ Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Εαµπνύλε Θσλζηαληίλα Πσθξάηνπο 111, Ιάξηζα Πεπιθέπεια Ιονίων Νήζων Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Νηθνλόµνπ Ξέηξν Δζλ. Ξαιαηνθαζηξίηζαο Αιπθέο Ξνηαµνύ, Θέξθπξα Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Ρδσξηδή Κηράιε ΛΔΝ Ξαηξώλ - Αζελώλ 28, Ξάηξα Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Θαθθαβή Δπάγγειν ςειάληνπ 12, Ιαµία Πεπιθέπεια Αηηικήρ Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Ιέµα Θσλζηαληίλν Ιεσθ. Ππγγξνύ , Αζήλα Πεπιθέπεια Πελοποννήζος Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Πθνύξα Αλαζηάζην Ρέξκα Δξ. Πηαπξνύ, Ρξίπνιε Πεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Φπηά Γεµήηξην 1 ν ριµ. Κπηηιήλεο - Ινπηξώλ, Κπηηιήλε Πεπιθέπεια Νοηίος Αιγαίος Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Βνπηζίλν Αληώλην Π. Θαξάγησξγα 22, Δξκνύπνιε Πεπιθέπεια Κπήηηρ Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Θαζζσηάθε Καξία Γνπθόο Κπνθώξ 7, Ζξάθιεην 6

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ - Δηδηθή Υπεξεζία Θεζκηθήο Υπνζηήξημεο - Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπ. Ξξνγξακκάησλ - Δηδηθή Υπεξεζία

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΦΑΛΗΖ - ΔΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ : ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΗΚΟΓ/ΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Ταρ. Γηεύζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 10241 ΑΘΖΝΑ Αριθ. ηηλεθώνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Σδ. Καθαιηνύξα, Α. Καςάιε, Φ. Σζαιίθνγινπ Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 50 Σαρ. Κώδ.: 104 38 Σειέθσλν: 210 5236283 FAX: 210 5233563 4. ΚΔ.ΔΛ.Π.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Σδ. Καθαιηνύξα, Α. Καςάιε, Φ. Σζαιίθνγινπ Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 50 Σαρ. Κώδ.: 104 38 Σειέθσλν: 210 5236283 FAX: 210 5233563 4. ΚΔ.ΔΛ.Π. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜ. ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΥΟΛΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Σδ. Καθαιηνύξα, Α. Καςάιε, Φ. Σζαιίθνγινπ Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : 2241-46339, 22414631, Fax : 2241-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθό πλεδξίαζεο Αξηζκόο: 23 / 1-12-214 ηε Ρόδν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Aξηζ. απόθαζεο 7/2015 Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ Δηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ» Μεηαθηλνχκε ηελ Διιάδα κε αζθάιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παξνρή πξόζζεησλ νδεγηώλ γηα ηε δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο αγνξάο

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παξνρή πξόζζεησλ νδεγηώλ γηα ηε δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο αγνξάο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Τπηρεσιών Τγείας www.eopyy.gov.gr αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαη ζθεπαζκάησλ εηδηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117

Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117 Αναπηηηέα ζηο διαδίκηςο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-249. Αθήνα, 28/03/2012. Απ. Ππωη.: 14540

ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-249. Αθήνα, 28/03/2012. Απ. Ππωη.: 14540 ΑΝΑΡΣΗΣΈΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αθήνα, 28/03/2012 Απ. Ππωη.: 14540 Γενική Γ/νζη: σεδιαζμού & Ανάπηςξηρ Τπηπεζιών ςγείαρ Γ/νζη: Φαπμάκος Σμήμα: Παπακολούθηζηρ & Αξιοποίηζηρ Δλέγσων Πληποθοπίερ: Σηλ.: 2106871755

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ Δγκύκλιορ απ. 43 Θέμα: Γιεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηιρ πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ άδειαρ λειηοςπγίαρ και ηη λειηοςπγία Δηαιπείαρ Δπενδύζευν ζε Ακίνηηη Πεπιοςζία (ΑΔΔΑΠ). Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ - ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ Aριθμ. Μελέτης : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικόσ Προϋπολογιςμόσ 3. Συγγραφή υποχρεώςεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα