Charles Darwin University Greek in-country Study Program 9-29 Ιουλίου 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Charles Darwin University Greek in-country Study Program 9-29 Ιουλίου 2009"

Transcript

1 Charles Darwin University Greek in-country Study Program 9-29 Ιουλίου 2009 [Επίπεδο Αϋ Επίπεδο Βϋ Επίπεδο Γϋ] ΦΟΡΕΙ ΤΛΟΠΟΙΘΘ: ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ CHARLES DARWIN ΔΘΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ ΤΠΟ ΣΘΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΧΟΡΘΓΙΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΠΟΔΘΜΟΤ ΕΛΛΘΝΙΜΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ ΣΕΔΚ ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΣΑΡΓΟΤΙΝ Dr George Frazis (Flinders University) Director of Studies (Charles Darwin University) ΣΕΦΑΔΟΤΡΟ ΚΕΝΣΡΑ ΓΛΩΩΝ NORTHERN TERRITORY GOVERNMENT DARWIN CITY COUNCIL ΔΘΜΟ ΡΟΔΟΤ - ΔΘΜΟ ΚΩ ΔΘΜΟ ΔΙΚΑΙΟΤ Ρόδοσ 8-12 Ιουλίου Μακεδονία Ιουλίου Κάλυμνοσ Ιουλίου

2 CAH 201, CAH 301, GREEK IN-COUNTRY STUDY ΕΠΙΠΕΔΑ Αϋ- Βϋ- Γϋ ΚΑΛΤΜΝΟ 2009 ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ. ΦΡΑΣΗΘ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 2

3 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ THIRD IN-COUNTRY STUDY PROGRAM (2009)... 4 INFORMATION ABOUT THIS UNIT... 5 ASSESSMENT SUMMARY... 6 ASSESSMENT... 7 ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ... 8 ΦΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΩ ΣΗΡΙΖΟΤΜΕ ΣΟΤ ΥΟΙΣΗΣΕ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΠΟΛΤΜΕΙΚΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ UNIT OUTLINE FOR LEVEL LANGUAGE LEARNING AIMS AND OBJECTIVES ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤ Α -ΗΜΕΡΗΙΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ UNIT OUTLINE FOR LEVELS 2 & LANGUAGE LEARNING AIMS AND OBJECTIVES ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤ Β - ΕΠΙΠΕΔΟΤ Γ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΙΣΗ 28 ΙΟΤΛΙΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΦΡΗΙΜΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΗΜΕΙΩΕΙ EVALUATION OF THE PROGRAM ΦΡΗΙΜΑ ΣΗΛΕΥΩΝΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΜΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008 ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΕ Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GEORGE FRAZIS 3

4 THIRD IN-COUNTRY STUDY PROGRAM (2009) Welcome Dear Student, Welcome to the unit CAH201, CAH 301, Greek in-country Study Program. Studying a second language can be lots of fun, very rewarding and useful for your professional development. As you probably know, Modern Greek is, one of the most widely used languages in Australia, so you can practice it with neighbors and friends, in shops and restaurants. I hope that this fourth-semester introduction to Modern Greek will further stimulate your interest and make you want to know lots more about the language and culture of Greece. The unit is designed for students in the language units you have already done (MGR101, MGR102, MGR 201) in three semesters of Greek or for students who have done (MGR101, MGR102, MGR 201 or MGR101, MGR102, MGR201, MGR202, MGR301) of Greek. All students will receive a systematic introduction to the Greek language through class interaction for gradually improving communication skills. This is a more accelerated course than that offered at university in a three-year major in Modern Greek. It aims to reach an equal level to the four basic skills of listening, speaking, reading and writing. Text books, audio, visual and web material will be carefully chosen to suit and extend the student s proficiency at each stage. Students will be encouraged to develop their language skills outside the classroom. The aim of the in-country program is an immersion-in-culture and daily interaction with people of the country. Students will participate in a four to six-hour language class per day. During this program you will be in contact with the culture and society of Greece. This is the best way of consolidating and extending what you acquired in Australia at CDU. Combining rigorous in-country coursework, taught by supportive university teachers, with excursions and life in the community, the exchange is a great way to take your language to a new level. The program this year will be held first in Rhodes (8-12 July), second in Thessaloniki (13-20 July) and last on the beautiful Aegean island of Kalymnos (21-29 July). Students are eligible to submit an in-country study application after completing three units of study in Modern Greek, with a current enrolment in a 4 th or subsequent unit. The program will be taught by lecturers from The University of the Aegean, University of Salonika, Flinders University, Charles Sturt University and Charles Darwin University. This intensive course will translate to a full semester of Greek, 10-credit points. Costs for the student will be confirmed on approval of application, but a student can expect to pay for their return airfares and transportation costs, cost of visas, and spending money. Course fees, accommodation, meals and transportation within Greece will be covered by the Greek Government. In 2009 the program will run from Thursday 9 July Wednesday 29 July. Good luck with your studies Dr George Frazis Director of Studies ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 4

5 INFORMATION ABOUT THIS UNIT DIRECTOR OF STUDIES Dr George Frazis Location School of Creative Arts and Humanities Charles Darwin University Darwin Telephone in Greece KEY DATES A table outlining the topic structure and key dates is printed on the back of this Topic information. Please refer to it for important information regarding due dates for assignments. TOPIC DESCRIPTION Language acquisition will be continual and progressive with equal emphasis placed on the four macro skills of listening, speaking, reading and writing in Modern Greek. Text books, audio, visual and web material will be carefully chosen to suit and extend the student s proficiency at each stage. Students will be encouraged to develop their language skills outside the classroom. Μακαίνω γλϊςςα επειδι τθ χρθςιμοποιϊ 3 Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GEORGE FRAZIS 5

6 ASSESSMENT SUMMARY Interview 1 Language (aural and written) Graded HD, DN, CR, P, F Weighting: 10/100 Due date: Week 1 (άββατο, 11 Ιουλίου) Interview 2 Language (aural, oral and written) Supervised Graded HD, DN, CR, P, F Weighting: 10/100 Due date: Week 1 (Σετάρτθ, 15 Ιουλίου) Interview 3 (written and mp3 format) Supervised Graded HD, DN, CR, P, F Weighting: 10/100 Due date: Week 2 (Δευτζρα, 20 Ιουλίου) Interview 4 (written and mp3 format) Graded HD, DN, CR, P, F Weighting: 10/100 Due date: Week 3 (Σετάρτθ, 23 Ιουλίου) Communication skills Supervised Graded HD, DN, CR, P, F Weighting: 10/100 Language, Class test Graded HD, DN, CR, P, F Weighting: 15/100 Διάρκεια: 2 ϊρεσ Due date: Week 3 (Πζμπτθ, 17 Ιουλίου) ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 6

7 Class presentation (oral) Supervised Graded HD, DN, CR, P, F Weighting: 35/100 Due date: Week 3 (Παραςκευι 24 Ιουλίου, Σετάρτθ 29 Ιουλίου) υνεργατικι ζρευνα: Οι φοιτθτζσ χωριςμζνοι ςε ομάδεσ των δφο κα προετοιμάςουν ζνα κζμα τισ δφο πρϊτεσ εβδομάδεσ και κα το παρουςιάςουν τθν τρίτθ εβδομάδα (10-15 λεπτά). Πρόκειται για μια ερευνθτικι εργαςία που κα ενκαρρφνει τουσ φοιτθτζσ να ζρκουν ςε επικοινωνία με ντόπιουσ και να χρθςιμοποιιςουν τθν ελλθνικι γλϊςςα με απϊτερο ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ θλεκτρονικοφ κειμζνου που κα χαρακτθρίηεται από τθ ςυλλειτουργία γλϊςςασ, εικόνασ, βίντεο, ιχου. Θ εργαςία αυτι κα παρουςιαςτεί ςε κοινό, κα εκδοκεί και ςε ψθφιακι μορφι κα δοκεί ςτουσ φοιτθτζσ. ASSESSMENT Continuous assessment, based on 2 {X10 points} written assignments (3 interviews) 20% Class presentation (Week 3) 35% Communication Skills 10% Fourth interview (in M Greek-in written form as well as in mp3 format) 10% Fifth interview (in M Greek-in written form as well as in mp3 format) 10% Language test/oral (Week 3) 15% 3 Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GEORGE FRAZIS 7

8 ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ Πϊσ φαίνεται ο ελλθνικόσ πολιτιςμόσ με τα μάτια των φοιτθτϊν τθσ Αυςτραλίασ Π ρωταρχικόσ ςκοπόσ του κερινοφ προγράμματοσ ςτθ Ρόδο, ςτθ Μακεδονία και ςτθν Κάλυμνο τον Ιοφλιο του 2009 είναι θ κακθμερινι χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςε περιβάλλον ελλθνικό. Οι φοιτθτζσ για τρεισ βδομάδεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να χρθςιμοποιιςουν τα ελλθνικά ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ ηωισ τουσ. Για να ενκαρρφνουμε περιςςότερο αυτι τουσ τθν προςπάκεια τοφσ δθμιουργοφμε τισ ςυνκικεσ εκείνεσ που κα τουσ βοθκιςουν να ζρκουν ςε επαφι με το ντόπιο ελλθνικό ςτοιχείο. Μία από τισ εργαςίεσ από τισ οποίεσ τουσ ηθτάμε και αξιολογοφνται γι αυτό, είναι θ παραγωγι ενόσ πολυμεςικοφ κειμζνου με τθν υποςτιριξθ εικόνασ, βίντεο, ιχου. Με τον τρόπο αυτό ενςωματϊνουμε τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ γλϊςςασ. Ζτςι οι φοιτθτζσ καλοφνται να λάβουν μζροσ ςε ζρευνα, ςυγκζντρωςθ υλικοφ και παραγωγι ενόσ θλεκτρονικοφ κειμζνου που κα χαρακτθρίηεται από τθ ςυλλειτουργία γλϊςςασ, εικόνασ, βίντεο και ιχου. τθν προετοιμαςία τθσ εργαςίασ αυτισ απαραίτθτθ είναι θ επικοινωνία με τουσ ντόπιουσ και θ γλϊςςα επικοινωνίασ είναι θ ελλθνικι. κοπόσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι να χρθςιμοποιιςουν οι φοιτθτζσ τα διάφορα είδθ του λόγου όχι μόνο ςτθ ςφνκεςθ και παρουςίαςθ τθσ τελικισ εργαςίασ, αλλά και ςτθν προετοιμαςία τθσ. Αυτονόθτο είναι ότι αυτενεργϊντασ ο φοιτθτισ μζςα ςε περιβάλλον ςτο οποίο μιλιζται θ γλϊςςα, ζχει περιςςότερα γλωςςικά ερεκίςματα και περιςςότερεσ ευκαιρίεσ να χρθςιμοποιιςει ελλθνικά ςε όλεσ τισ εξελικτικζσ φάςεισ τθσ εργαςίασ. Θ προςπάκεια αυτι κακοδθγείται κατάλλθλα από ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 8

9 τουσ κακθγθτζσ του προγράμματοσ με κακθμερινζσ ςυναντιςεισ είτε ςε επίπεδο των μελϊν κάκε ομάδασ είτε ςε επίπεδο ομάδων γενικότερα. Θ υποςτιριξθ και θ κακοδιγθςθ είναι δεδομζνθ όχι μόνο μεταξφ των μελϊν κάκε ομάδασ με τον υπεφκυνο κακθγθτι, αλλά και μεταξφ των διαφορετικϊν ομάδων με ειδικζσ ςυναντιςεισ κατά τισ οποίεσ ανταλλάςςονται απόψεισ όςον αφορά τθν πορεία, τθν πρόοδο και τθ δομι κάκε εργαςίασ. Σα γλωςςικά πεδία που καταγράφτθκαν για ζρευνα το 2009 είναι τα ακόλουκα: Βεργίνα Πζλλα Θεςςαλονίκθ Πρζςπεσ Καςτοριά Βεργίνα Πζλλα Θεςςαλονίκθ Πρζςπεσ 3 Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GEORGE FRAZIS 9

10 Κατά τθν πρϊτθ θμζρα του προγράμματοσ, οι φοιτθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ των δφο, επιλζγουν το κζμα που κα αςχολθκοφν και γίνεται θ προετοιμαςία του όλου ζργου. ε αυτι τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ καταγράφεται ο τρόποσ ςυνεργαςίασ των μελϊν κάκε ομάδασ και αναλφεται θ ςτρατθγικι που κα ακολουκθκεί για τθν ερευνθτικι αυτι προςπάκεια. Ειδικότερα ςθμειϊνονται κάποια ςθμεία τθσ ςυνεργαςίασ των μελϊν που χρειάηεται να εξεταςτοφν προςεκτικά και να αναλυκοφν: o Χϊροι που κα επιςκεφτοφν o Άνκρωποι που κα δουν o Εργαλεία που κα χρθςιμοποιιςουν ςτθν όλθ ςυλλογι πλθροφοριϊν Ερωτθματολόγια Βίντεο Ψθφιακζσ φωτογραφίεσ μαγνθτοφωνιςεισ o Ρόλοσ του κάκε μζλουσ o Μζςα που χρειάηονται Διαδίκτυο Πφλθ για τθν ελλθνικι γλϊςςα, o Λεξικό o ϊματα κειμζνων Λεξικό, Ελλθνικι Ιςτορία, Κδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ, Πολιτιςμόσ, Φωτογραφικι μθχανι βιντεοκάμερα o Κατανομι χρόνου ε κακθμερινι βάςθ γίνονται ςυηθτιςεισ και ςυναντιςεισ για περαιτζρω κακοδιγθςθ. Τπάρχει εξίςου ςθμαντικόσ χρόνοσ μζςα ςτο πρόγραμμα για τθν επεξεργαςία και προετοιμαςία τθσ εργαςίασ. Μζςα ςε αυτό πλαίςιο προετοιμαςίασ δίνονται πολλαπλζσ ευκαιρίεσ για τθ χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Ζτςι αρχικά κα ςχεδιαςτεί θ εργαςία από τουσ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 10

11 φοιτθτζσ και κα ζχουν τθν ευκαιρία να ςυηθτοφν τθν εξζλιξι τθσ με τον/τθν κακθγθτι/τρια που κα είναι υπεφκυνο/θ τθσ ομάδασ. ε μια πρϊτθ φάςθ κατά τθν προετοιμαςία και ειδικότερα τισ δυο πρϊτεσ μζρεσ του προγράμματοσ, τουσ δίνεται θ πραγματικι αιτία για παραγωγι προφορικοφ ι γραπτοφ λόγου τθ ςυνζχεια με τθ χριςθ-παραγωγι διαφορετικϊν κειμζνων, ειδϊν λόγου, ανάλογα με τισ γλωςςικζσ περιςτάςεισ χρθςιμοποιοφν το απαραίτθτο λεξιλόγιο πραγμάτωςθσ τθσ γλωςςικισ πράξθσ ανάλογα με το εργαλείο που κα επιλζξουν για να προςεγγίςουν το κζμα. ε επόμενο ςτάδιο κα γίνει θ πρϊτθ ςυνάντθςθ των ομάδων για ςυηιτθςθ, ανταλλαγι απόψεων, ςχεδιαςμό και υποςτιριξθ τθσ πρόταςισ τουσ με κατάλλθλο ςχεδιάγραμμα o Παρουςίαςθ ςχεδιαγράμματοσ όλων των ομάδων o Μία ϊρα ςυηιτθςθ, ανταλλαγι απόψεων o Μετά τθ ςυηιτθςθ ςε μία ϊρα καταγράφεται το τελικό ςχεδιάγραμμα και τα εργαλεία προςζγγιςθσ τθσ εργαςίασ τθ ςυνζχεια κα γίνει θ δεφτερθ ςυνάντθςθ των ομάδων για πρϊτθ δοκιμαςτικι παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ τουσ Θ τελικι παρουςίαςθ κα γίνει τθν τρίτθ εβδομάδα o Σθν Παραςκευι 24 Ιουλίου κα γίνει θ τελικι πρόβα o Σθν Σετάρτθ 29 Ιουλίου θ παρουςίαςθ Οι φοιτθτζσ μολονότι παρουςιάηουν τθν εργαςία τουσ ςε ομάδεσ, θ παρουςίαςθ κα γίνει με τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν κάκε ομάδασ. ε κακθμερινι βάςθ υπάρχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ φοιτθτζσ από μζλοσ του διδακτικοφ προςωπικοφ, ειδικό ςτισ Νζεσ Σεχνολογίεσ. 3 Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GEORGE FRAZIS 11

12 ΦΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ 1 θ βδομάδα 2 θ βδομάδα 3 θ βδομάδα 1 θ μζρα 1 θ -2 θ -3 θ -4 θ μζρα 1 θ -2 θ -3 θ -4 θ μζρα ςυνεργαςία μελϊν πρϊτθ παρουςίαςθ ςτρατθγικισ ςχεδιάγραμμα κατά ομάδα όλοι μαηί, παρουςίαςθ 2 θ μζρα πρϊτθ διερεφνθςθ πεδίου επιςκζψεισ ςε χϊρουσ ςυνάντθςθ με ανκρϊπουσ επεξεργαςία ςχεδίου διαμόρφωςθ εργαλείων 3 θ μζρα προετοιμαςία 4 θ μζρα προετοιμαςία 5 θ μζρα τελικι παρουςίαςθ ςχεδιαγράμματοσ πρϊτθ πρόβα κακθμερινι προετοιμαςία τθσ εργαςίασ και υποςτιριξθ από τουσ κακθγθτζσ θ παρουςίαςθ των εργαςιϊν ςυηιτθςθ, ςχόλια, διορκϊςεισ οι ομάδεσ μόνεσ τουσ με τουσ υπεφκυνουσ κακθγθτζσ κάνουν διορκϊςεισ κακθμερινι προετοιμαςία τθσ εργαςίασ και υποςτιριξθ από τουσ κακθγθτζσ Γενικι πρόβα και παρουςίαςθ των εργαςιϊν ςτθν τάξθ Πζμπτθ 23 Ιουλίου Σελικι παρουςίαςθ μπροςτά ςε κοινό ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 12

13 ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Διδαςκαλία κατάκτθςθ των γλωςςϊν: βαςικζσ αρχζσ. Δθμιουργία των προχποκζςεων για χριςθ τθσ γλϊςςασ. Προςπακοφμε να είναι ςτο πλαίςιο αυτό και θ διδαςκαλία των γλωςςικϊν δομϊν. Θ χριςθ τθσ γλϊςςασ πραγματοποιείται πάντα ςτο πλαίςιο κάποιου πεδίου (Θεςςαλονίκθ, Βεργίνα, Πζλλα, Πρζςπεσ, Καςτοριά) και κειμενικοφ είδουσ (ςυνζντευξθ, αφιγθςθ, τουριςτικι περιγραφι μιασ περιοχισ, οδθγίεσ καταςκευισ ενόσ αντικειμζνου, ςυνταγζσ κλπ.). ε κάκε περίςταςθ που ςυμμετζχουν οι μακθτζσ μασ πραγματϊνουν και ζνα κείμενο. Μασ ενδιαφζρει επομζνωσ να ζχουμε ςαφι άποψθ για τα κειμενικά είδθ που κζλουμε να διδάξουμε. Δίνουμε ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν κειμενικι ιδιαιτερότθτα (π.χ. ςυνζντευξθ) εκεί και το λεξιλόγιο. (υνεργατικι κριτικι ζρευνα). Σεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΣΠΕ) (ICT) μζροσ τθσ χριςθσ αυτισ, όπωσ και ςτθ ηωι. θμαντικόσ ο ρόλοσ των διδαςκόντων και των ςυμμακθτϊν: Τποςτθρίηουμε ςυςτθματικά τθν κατάκτθςθ όλων των ανωτζρω. Ακολουκοφμε τθν αρχι τθσ Ηϊνθσ τθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ (Zone of proximal development) (Vygotsky). (Προοδευτικι Παιδαγωγικι με ταυτόχρονθ μάκθςθ του περιεχομζνου, των δομϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ γλϊςςασ) 1. Γλϊςςα και πολιτιςμόσ μαηί. Κατάκτθςθ τθσ γλϊςςασ: n + 1 (n=επίπεδο των μακθτϊν μασ). Προτεραιότθτα ςτθν ανάλυςθ των ιδιαιτεροτιτων των μακθτϊν μασ και ςτθν προςαρμογι του υλικοφ. 1 «Θ προοδευτικι παιδαγωγικι από τθν άλλθ πλευρά, βαςίηεται ςτισ δυνατότθτεσ τθσ τεχνολογίασ για τθν υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ των «ανϊτερων γνωςτικϊν διαδικαςιϊν» (higher order thinking), (Vygotsky 1998). Κεντρικό ηθτοφμενο ςτθν προοδευτικι / καταςκευαςτικι παιδαγωγικι δεν είναι θ μετάδοςθ ςυγκεκριμζνου όγκου προκακοριςμζνων περιεχομζνων, αλλά θ δθμιουργία ςυνκθκϊν για τθν ανάπτυξθ νζασ γνϊςθσ που να βαςίηεται ςτθν προθγοφμενθ γνϊςθ των μακθτϊν και να υποςτθρίηει ζτςι τθν ανάπτυξθ «ανϊτερων γνωςτικϊν διαδικαςιϊν». Ο μακθτισ / θ μακιτρια μακαίνει πϊσ να μακαίνει με τθν υποςτιριξθ, ςυν τοισ άλλοισ, τθσ Σεχνολογίασ, για να αναπτφξει το μζγιςτο των δυνατοτιτων του / τθσ ςτα πλαίςια αυτοφ που ο Vygotsky ονόμαςε «ηϊνθ επικείμενθσ ανάπτυξθσ» ςτο κοφρτου, Ε. (2003) Μικρζσ Γλϊςςεσ ς ζνα Μεγάλο Δίκτυο. Σο Παράδειγμα τθσ Διδαςκαλίασ τθσ Ελλθνικισ ωσ Δεφτερθσ / Ξζνθσ Γλϊςςασ μζςω Διαδικτφου. Πρακτικά υνεδρίου: «Θ Αξιοποίθςθ των Νζων Σεχνολογιϊν ςτθ Διδαςκαλία τθσ Νζασ Ελλθνικισ ωσ Ξζνθσ Γλϊςςασ», Ακινα: Ελλθνογερμανικι Αγωγι. 3 Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GEORGE FRAZIS 13

14 ΠΩ ΣΗΡΙΖΟΤΜΕ ΣΟΤ ΥΟΙΣΗΣΕ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΠΟΛΤΜΕΙΚΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ i. Οι φοιτθτζσ καλοφνται να κατακτιςουν ςυγκεκριμζνα πεδία και κειμενικά είδθ όπου ενςωματϊνεται θ κατάκτθςθ του λεξιλογίου και των γλωςςικϊν δομϊν. Ακολουκεί ζνα ενδεικτικό παράδειγμα: a. Για παράδειγμα θ Θεςςαλονίκθ είναι ζνα πεδίο. b. Παράδειγμα κειμενικϊν ειδϊν: i. Αφιγθςθ ii. Περιγραφι iii. υνταγι iv. Ερωτθματολόγιο c. Σουσ δίνουμε δφο τρία παραδείγματα κειμενικϊν ειδϊν i. Κάποια κείμενα με αφιγθςθ ii. Κάποια κείμενα με περιγραφι iii. Κάποιεσ ςυνταγζσ iv. Ενδεικτικά ερωτθματολόγια d. Οι δομζσ προςεγγίηονται με βάςθ τα κειμενικά είδθ i. Π.χ. ςτθν αφιγθςθ εξθγείται θ χριςθ παρελκοντικϊν χρόνων, χριςθ χρονικϊν επιρρθμάτων ii. Π.χ. χριςθ του λεξιλογίου από το πεδίο τθσ Θεςςαλονίκθσ e. Σουσ εφοδιάηουμε υλικό προσ τθν κατεφκυνςθ του n + 1 f. Κλιμάκωςθ i. Κατανόθςθ 1. Λεξιλόγιο-δομζσ ii. Δομζσ κειμενικζσ iii. φνκεςθ (τουσ ηθτάμε να ςυνκζςουν δικό τουσ κείμενο) g. Ανάκεςθ εργαςίασ επζκταςθ h. Με δικζσ μασ οδθγίεσ επιςκζπτονται ιςτοςελίδεσ-βιβλιογραφία i. Διαμορφϊνουν τα όργανα και βελτιϊνουν το κείμενο j. ε όλεσ τισ φάςεισ τουσ ςτθρίηουμε Επιςτθμονικι Εποπτεία Δθμιτρθσ Κουτςογιάννθσ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 14

15 UNIT OUTLINE FOR LEVEL 1 CAH 201, GREEK IN-COUNTRY 200 LEVEL (ΕΠΙΠΕΔΟ Αϋ) Value of unit: 10 points Offered in Study period 2, 2009 Prerequisite GRK 101, GRK 102, GRK 201, Director of Studies: Dr George Frazis Study materials for this unit are Ορίςτε!, Ελλθνικά για αρχάριουσ. Φανι Βαλςαμάκθ, Διμθτρα Μανάβθ, Ινςτιτοφτο Νεοελλθνικϊν πουδϊν, Κδρυμα Μανόλθ Σριανταφυλλίδθ. Θεςςαλονίκθ Ελλθνικά με τθν παρζα μου 1, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρζκυμνο Ελλθνικά με τθν παρζα μου 2, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρζκυμνο Κλειδιά τθσ Ελλθνικισ Γραμματικισ, Keys to Greek Grammar, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρζκυμνο Ποιιματα Αναγνωςτάκθ Μανόλθ, επιλογι ποιθμάτων και αςκιςεισ ςε ζντυπο υλικό. Ζντυπο υλικό με κειμενικά είδθ και ειδικι ορολογία για τα τζςςερα ερευνθτικά πεδία, o (www.moderngreek.info) Σο παραπάνω υλικό είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα μασ. Άλλα βοθκιματα Clift s Charmian, Travels in Greece, Cornstalk Warn Faith, Bitter Sea, The Real Story of Greek Sponge Diving, Guardian Angel, Μαγκλι Γιάννθ, «Ο ςφουγγαράσ», Σα παιδιά του Ιλιου και τθσ Κάλαςςασ, Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ, Βϋ Γυμναςίου, Ο.Ε.Δ.Β., Ακινα 2003, ς Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GEORGE FRAZIS 15

16 LANGUAGE LEARNING AIMS AND OBJECTIVES Semester 1: Language Learning Aims and Objectives 1. Within the general aim of the course and through a variety of topics, the course provides: a. Practice and development of the four language skills (listening, speaking, reading, writing) but the main emphasis is on oral communication, including listening to and reading authentic Greek language b. The presentation, the analysis and the practice of the grammatical phenomena and the syntactic structures, which will help and allow them to satisfy their personal needs for communication outside the classroom c. Constant and progressive vocabulary building d. Practice in functioning in Greek (in speech and writing) in a progressive development through a wide range of situations 2. Students will study the Chapters 3, 4, 5, 6, 8, 9 of the text book Ορίςτε!, Ελλθνικά για αρχάριουσ. Φανι Βαλςαμάκθ, Διμθτρα Μανάβθ, Ινςτιτοφτο Νεοελλθνικϊν πουδϊν, Κδρυμα Μανόλθ Σριανταφυλλίδθ. Θεςςαλονίκθ According to the given situation in each Chapter of the texts, students will be able to make statements, ask and answer questions about themselves & others in the context of every day events, such as free time, enjoyment, travelling, relationships with others, expressing their likes and dislikes, etc and practice them on daily basis with people of the island. 4. Μολονότι ςτο πρόγραμμα δίνεται ζμφαςθ ςτθν επικοινωνία και τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ ςε κακθμερινζσ επικοινωνιακζσ καταςτάςεισ, ταυτόχρονα αναπτφςςεται και θ μάκθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ γλϊςςασ με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ. Σα κείμενα προζρχονται από εφθμερίδεσ, γνωςτά τραγοφδια, επίκαιρα γεγονότα. Κατά το πρόγραμμα του 2009 παράλλθλα γίνεται μια προςζγγιςθ ςτθν ποίθςθ του Αναγνωςτάκθ. Εςτιάηουμε ςτο νόθμα, τθ μορφι και τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ. Ζτςι τόςο θ επικοινωνιακι όςο και θ ακαδθμαϊκι δεξιότθτα τθσ γλϊςςασ αποτελοφν μζλθμα του προγράμματόσ μασ. «Μαθαίνω γλώςςα επειδή μπορώ να τη χρηςιμοποιήςω, δεν μαθαίνω τη γλώςςα που δεν μπορώ να χρηςιμοποιήςω» ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 16

17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤ Α -ΗΜΕΡΗΙΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΘΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΡΟΔΟ Κτίριο Κάμειροσ Πζμπτθ 9 Ιουλίου Αγορά καταναλωτικϊν αγακϊν 1 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Αγορά καταναλωτικϊν αγακϊν 1 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Βόλτα ςτα μαγαηιά Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Φρατηισ Γιϊργοσ ΡΟΔΟ Κτίριο Κάμειροσ Παραςκευι 10 Ιουλίου Αγορά καταναλωτικϊν αγακϊν 2 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Αγορά καταναλωτικϊν αγακϊν 2 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Βόλτα ςτα μαγαηιά Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Καηοφλλθ Βαςιλεία

18 ΡΟΔΟ Κτίριο Κάμειροσ άββατο 11 Ιουλίου Αγορά καταναλωτικϊν αγακϊν 3 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Αγορά καταναλωτικϊν αγακϊν 3 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Βόλτα ςτα μαγαηιά Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Φρατηισ Γιϊργοσ ΡΟΔΟ Κυριακι 12 Ιουλίου Επίςκεψθ ςτθ Λίνδο ΡΟΔΟ Δευτζρα 13 Ιουλίου Ψυχαγωγία, ελεφκεροσ χρόνοσ 1 Με τεφαδοφρο Κϊςτα Ψυχαγωγία, ελεφκεροσ χρόνοσ 1 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Βόλτα ςτα μαγαηιά Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα τεφαδοφροσ Κϊςτασ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 18

19 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Σρίτθ 14 Ιουλίου το Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ μάκθμα με κζμα: «Ο χρυςόσ των Μακεδόνων: καλλιτεχνικι δθμιουργία και ταφικά ζκιμα» Με Μιττα Διμθτρα το Λευκό Πφργο Περπάτθμα και ψϊνια ςτθν Αγορά Θεςςαλονίκθσ. Με Μαλάτο Κομνθνό Μιττα Διμθτρα ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΑΡΙΔΑΙΑ Σετάρτθ 15 Ιουλίου το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ μάκθμα με κζμα: «Μφκοι τθσ Αρχαίασ Μακεδονίασ: Λςτορία και Λδεολογία» Με Μιττα Διμθτρα Επίςκεψθ ςτθν Αρχαία Πζλλα Μιττα Διμθτρα ΑΡΙΔΑΙΑ ΙΑΜΑΣΙΚΕ ΠΘΓΕ Πζμπτθ 16 Ιουλίου Ψυχαγωγία, ελεφκεροσ χρόνοσ 2 Με τεφαδοφρο Κϊςτα το παηάρι Ψυχαγωγία, ελεφκεροσ χρόνοσ 3 Με τεφαδοφρο Κϊςτα τισ Λαματικζσ Πθγζσ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 19

20 ΒΕΡΟΙΑ ΒΕΡΓΙΝΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Παραςκευι 17 Ιουλίου «Βαςιλικοί τάφοι Βεργίνασ» «Λίμνθ Καςτοριάσ» ΠΡΕΠΕ «Πρζςπεσ» ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΣΟΡΙΑ άββατο 18 Ιουλίου «Αρχοντικά Καςτοριάσ» ΚΑΣΟΡΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Κυριακι 19 Ιουλίου ΠΡΩΙ Επιςτροφι ςτθ Κεςςαλονίκθ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΔΕΤΣΕΡΑ 20 Ιουλίου Διατροφι 1 Με τεφαδοφρο Κϊςτα Διατροφι 1 Με τεφαδοφρο Κϊςτα Βόλτα ςτα μαγαηιά Με τεφαδοφρο Κϊςτα ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 20

21 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΡΙΣΘ 21 Ιουλίου ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΕΣΑΡΣΘ 22 Ιουλίου ΣΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΠΡΟ ΚΑΛΤΜΝΟ ΔΙΑΒΑΗΟΤΜΕ ΣΟ ΔΙΘΓΘΜΑ ΣΟΤ ΓΙΑΝΝΘ ΜΑΓΚΛΘ «Ο ςφουγγαράσ» Διατροφι 2 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία - τεφαδοφρο Κϊςτα The historical development of Greeks in Australia and their contribution to their new homeland Με Καναράκθ Γιϊργο ΚΑΛΤΜΝΟ ΠΕΜΠΣΘ 23 Ιουλίου Προετοιμαςία εργαςίασ Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Παπαντωνάκθ Γιϊργο Αφιζρωμα ςτον Καλφμνιο ςυγγραφζα Γιάννθ Μαγκλι Ξενοδοχείο Ελιζσ Διατροφι 3 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία - τεφαδοφρο Κϊςτα Immigration with a difference: Greek adventurers in the northern frontiers of Australia Με Καναράκθ Γιϊργο Καναράκθσ Γιϊργοσ ΚΑΛΤΜΝΟ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 24 Ιουλίου Προετοιμαςία εργαςίασ Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθ Γιϊργο Τγεία περίκαλψθ 1 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθ Γιϊργο Μια βόλτα ςτα μαγαηιά του χωριοφ Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθ Γιϊργο Προετοιμαςία εργαςίασ Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθ Γιϊργο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 21

22 ΚΩ ΑΒΒΑΣΟ 25 ΙΟΤΛΙΟΤ ΟΛΘ ΜΕΡΑ Επίςκεψθ ςτα αρχαιολογικά αξιοκζατα Αςκλθπιείο Ξενιτεμένο μου πουλί, εκεί στα ξένα που σαι 1ο Γενικό Λύκειο Κω- «Ιπποκράτειο» ΚΩ ΚΤΡΙΑΚΘ 26 ΙΟΤΛΙΟΤ ΚΑΛΤΜΝΟ ΔΕΤΣΕΡΑ 27 Ιουλίου 7.00 ΟΛΘ ΜΕΡΑ «Ξενιτεμζνο μου πουλί, εκεί ςτα ξζνα που ςαι» Πολιτιςτικι εκδιλωςθ μακθτϊν 1 ου Γενικοφ Λυκείου Κω Επιμζλεια Κακθγιτριεσ Μαρία Μαλζα, Μαρίνα Μπζττα το Πνευματικό Κζντρο Διμου Δικαίου Επίςκεψθ ςτα χωριά Τγεία περίκαλψθ 2 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Παπαντωνάκθ Γιϊργο Τγεία περίκαλψθ 2 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Παπαντωνάκθ Γιϊργο Προετοιμαςία Εργαςίασ Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Παπαντωνάκθ Γιϊργο ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΡΙΣΘ 28 Ιουλίου ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΕΣΑΡΣΘ 29 Ιουλίου Τγεία περίκαλψθ 3 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθ Γιϊργο Τγεία περίκαλψθ 3 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθ Γιϊργο Προετοιμαςία Εργαςίασ Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθ Γιϊργο ΘΜΕΡΛΔΑ ΓΛΑ ΣΘ ΔΛΔΑΚΑΛΛΑ ΣΘ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΑΝΑΓΝΩΣΘΡΛΟ ΑΛ ΜΟΤΑΛ (πρόγραμμα ςτθ ςελίδα 32) Παρουςίαςθ των εργαςιϊν Class presentation, 30% Αξιολόγθςθ του προγράμματοσ Αποχαιρετιςτιρια εκδιλωςθ και απονομι διπλωμάτων ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 22

23 UNIT OUTLINE FOR LEVELS 2 & 3 CAH CAH 301, GREEK IN-COUNTRY STUDY PROGRAM (Επίπεδο Bϋ- Επίπεδο Γϋ) Value of unit: 10 points Offered in Study period 2, 2009 Prerequisite GRK 101, GRK 102, GRK 201 (Για το Επίπεδο Βϋ) GRK 101, GRK 102, GRK 201, GRK 202, GRK 301 (Για το Επίπεδο Γϋ) Director of Studies: Dr George Frazis Study materials for this unit are Από το κείμενο ςτθ λζξθ, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρζκυμνο Ζντυπο υλικό με κειμενικά είδθ και ειδικι ορολογία για τα τζςςερα ερευνθτικά πεδία, o ΒΕΡΓΛΝΑ o ΚΕΑΛΟΝΛΚΘ o ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ ΕΝ ΜΤΚΕΛΝ ΦΚΕΓΓΟΜΕΝΘ o ΠΕΛΛΑ Κλειδιά τθσ Ελλθνικισ Γραμματικισ, Keys to Greek Grammar, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρζκυμνο Ποιιματα Αναγνωςτάκθ Μανόλθ, επιλογι ποιθμάτων και αςκιςεισ ςε ζντυπο υλικό. o (www.moderngreek.info) Σο παραπάνω υλικό είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα μασ. Άλλα βοθκιματα Clift s Charmian, Travels in Greece, Cornstalk Warn Faith, Bitter Sea, The Real Story of Greek Sponge Diving, Guardian Angel, Μαγκλι Γιάννθ, «Ο ςφουγγαράσ», Σα παιδιά του Ιλιου και τθσ Κάλαςςασ, Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ, Βϋ Γυμναςίου, Ο.Ε.Δ.Β., Ακινα 2003, ς. 17. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 23

24 LANGUAGE LEARNING AIMS AND OBJECTIVES Semester 1: Language Learning Aims and Objectives 5. Within the general aim of the course and through a variety of topics, the course provides: a. Practice and development of the four language skills (listening, speaking, reading, writing) but the main emphasis is on oral communication, including listening to and reading authentic Greek language b. The presentation, the analysis and the practice of the grammatical phenomena and the syntactic structures, which will help and allow them to satisfy their personal needs for communication outside the classroom c. Constant and progressive vocabulary building d. Practice in functioning in Greek (in speech and writing) in a progressive development through a wide range of situations 6. Students will study the Chapters 1, 2, 3, 4, 7 of the text book Από το κείμενο ςτθ λζξθ, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρζκυμνο Οι φοιτθτζσ εμβακφνουν περιςςότερο ςτισ δομζσ και ςτθ μορφι τθσ γλϊςςασ μζςω πιο ςφνκετων κειμζνων. Γίνεται μια γνωριμία με τθν Ελλάδα, γεωγραφία, ιςτορία, πολιτιςμό, διατροφικζσ ςυνικειεσ, το περιβάλλον γενικά. 8. Μολονότι ςτο πρόγραμμα δίνεται ζμφαςθ ςτθν επικοινωνία και τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ ςε κακθμερινζσ επικοινωνιακζσ καταςτάςεισ, ταυτόχρονα αναπτφςςεται και θ μάκθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ γλϊςςασ με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ. Σα κείμενα προζρχονται από εφθμερίδεσ, γνωςτά τραγοφδια, επίκαιρα γεγονότα. Κατά το πρόγραμμα του 2009 γίνεται μια προςζγγιςθ ςτθν ποίθςθ του Αναγνωςτάκθ. Εςτιάηουμε ςτο νόθμα, τθ μορφι και τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ. Ζτςι τόςο θ επικοινωνιακι όςο και θ ακαδθμαϊκι δεξιότθτα τθσ γλϊςςασ αποτελοφν μζλθμα του προγράμματόσ μασ. Οι φοιτθτζσ ςτο τζλοσ του προγράμματοσ: Αποκτοφν ευχζρεια ςτθ χριςθ τθσ Νζασ Ελλθνικισ (προφορικισ και γραπτισ) Διευρφνουν το λεξιλόγιό τουσ Εμπλζκονται ςε ςφνκετεσ επικοινωνιακζσ καταςτάςεισ υμπλθρϊνουν μζροσ του μορφολογικοφ και ςυντακτικοφ ςυςτιματοσ τθσ γλϊςςασ «Μαθαίνω γλώςςα επειδή μπορώ να τη χρηςιμοποιήςω, δεν μαθαίνω τη γλώςςα που δεν μπορώ να χρηςιμοποιήςω» ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 24

25 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤ Β - ΕΠΙΠΕΔΟΤ Γ ΘΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΡΟΔΟ Κτίριο Κάμειροσ Πζμπτθ 9 Ιουλίου Αναγνωςτάκθσ 1 Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Προβολι ςτιγμιοτφπων του περςινοφ προγράμματοσ. Οι ομάδεσ εργάηονται για να καταγράψουν μια πρϊτθ μορφι του ςχεδιαγράμματοσ Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Γνωριμία με τθν Ελλάδα 1 Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Παπαντωνάκθσ Γιϊργοσ ΡΟΔΟ Κτίριο Κάμειροσ Παραςκευι 10 Ιουλίου Αναγνωςτάκθσ 2 Προετοιμαςία των ερευνθτικϊν πεδίων Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο (Μακεδονία εν μφκεςιν φκεγγομζνθ) Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Γνωριμία με τθν Ελλάδα 2 Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο Επεξεργαςία ςχεδίου Διαμόρφωςθ εργαλείων υγγραφι ερωτθματολογίων Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Φρατηισ Γιϊργοσ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 25

26 ΡΟΔΟ Κτίριο Κάμειροσ άββατο 11 Ιουλίου Αναγνωςτάκθσ 3 Προετοιμαςία των ερευνθτικϊν πεδίων Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο (Μακεδονία εν μφκεςιν φκεγγομζνθ) Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Γνωριμία με τθν Ελλάδα 3 Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο υγγραφι ερωτθματολογίων Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο ΡΟΔΟ Κυριακι 12 Ιουλίου ΡΟΔΟ Δευτζρα 13 Ιουλίου Επίςκεψθ ςτθ Λίνδο Αναγνωςτάκθσ 4 Προετοιμαςία των ερευνθτικϊν πεδίων Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο (Μακεδονία εν μφκεςιν φκεγγομζνθ) Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Γνωριμία με τθν Ελλάδα 4 Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο υγγραφι ερωτθματολογίων Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 26

27 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Σρίτθ 14 Ιουλίου το Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ μάκθμα με κζμα: «Ο χρυςόσ των Μακεδόνων: καλλιτεχνικι δθμιουργία και ταφικά ζκιμα» Με Μιττα Διμθτρα το Λευκό Πφργο Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Περπάτθμα και ψϊνια ςτθν Αγορά Θεςςαλονίκθσ Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Μιττα Διμθτρα ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΑΡΙΔΑΙΑ Σετάρτθ 15 Ιουλίου το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ μάκθμα με κζμα: «Μφκοι τθσ Αρχαίασ Μακεδονίασ: Λςτορία και Λδεολογία» Με Μιττα Διμθτρα Επίςκεψθ ςτθν Αρχαία Πζλλα οϊλεμζηθσ Αλζξανδροσ Προετοιμαςία εργαςίασ / Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο. Επεξεργαςία ςχεδίου. υνεντεφξεισ. Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 27

28 ΑΡΙΔΑΙΑ ΙΑΜΑΣΙΚΕ ΠΘΓΕ Πζμπτθ 16 Ιουλίου ΒΕΡΟΙΑ ΒΕΡΓΙΝΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Παραςκευι 17 Ιουλίου το παηάρι Προετοιμαςία εργαςίασ / Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο. Επεξεργαςία ςχεδίου. υνεντεφξεισ. Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο τισ Λαματικζσ Πθγζσ «Βαςιλικοί τάφοι Βεργίνασ» ΠΡΕΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΣΟΡΙΑ άββατο 18 Ιουλίου «Λίμνθ Καςτοριάσ» «Πρζςπεσ» ΚΑΣΟΡΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Κυριακι 19 Ιουλίου Απόγευμα ΠΡΩΙ «Αρχοντικά Καςτοριάσ» Προετοιμαςία εργαςίασ / Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο. Επεξεργαςία ςχεδίου. υνεντεφξεισ. Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Επιςτροφι ςτθ Κεςςαλονίκθ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 28

29 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΔΕΤΣΕΡΑ 20 Ιουλίου ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΡΙΣΘ 21 Ιουλίου Γνωριμία με τθν Ελλάδα 4 Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Προετοιμαςία εργαςίασ / υνεντεφξεισ Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Επίςκεψθ ςε βιβλιοπωλείο τθσ Θεςςαλονίκθσ Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο ΣΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΠΡΟ ΚΑΛΤΜΝΟ ΔΙΑΒΑΗΟΤΜΕ ΣΟ ΔΙΘΓΘΜΑ ΣΟΤ ΓΙΑΝΝΘ ΜΑΓΚΛΘ «Ο ςφουγγαράσ» ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΕΣΑΡΣΘ 22 Ιουλίου Γνωριμία με τθν Ελλάδα 5 Με Καναράκθ Γιϊργο οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο The historical development of Greeks in Australia and their contribution to their new homeland Με Καναράκθ Γιϊργο Προετοιμαςία εργαςίασ / Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο. οϊλεμζηθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Καναράκθσ Γιϊργοσ ΚΑΛΤΜΝΟ ΠΕΜΠΣΘ 23 Ιουλίου Αφιζρωμα ςτον Καλφμνιο ςυγγραφζα Γιάννθ Μαγκλι Ξενοδοχείο Ελιζσ Γνωριμία με τθν Ελλάδα 6 Με Καναράκθ Γιϊργο οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Immigration with a difference: Greek adventurers in the northern frontiers of Australia Με Καναράκθ Γιϊργο Προετοιμαςία εργαςίασ / Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο. οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 29

30 ΚΑΛΤΜΝΟ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 24 Ιουλίου «Ο ςφουγγαράσ» του Γιάννθ Μαγκλι Με Καναράκθ Γιϊργο οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Θ παρουςία του Ομιρου ςτθν αυςτραλιανι λογοτεχνία Με Καναράκθ Γιϊργο Προετοιμαςία εργαςίασ / Κειμενικά Είδθ οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο ΚΩ ΑΒΒΑΣΟ 25 ΙΟΤΛΙΟΤ ΟΛΘ ΜΕΡΑ Επίςκεψθ ςτα αρχαιολογικά αξιοκζατα Αςκλθπιείο Ξενιτεμένο μου πουλί, εκεί στα ξένα που σαι 1ο Γενικό Λύκειο Κω- «Ιπποκράτειο» ΚΩ ΚΤΡΙΑΚΘ 26 ΙΟΤΛΙΟΤ ΟΛΘ ΜΕΡΑ «Ξενιτεμζνο μου πουλί, εκεί ςτα ξζνα που ςαι» Πολιτιςτικι εκδιλωςθ μακθτϊν 1 ου Γενικοφ Λυκείου Κω Επιμζλεια Κακθγιτριεσ Μαρία Μαλζα, Μαρίνα Μπζττα το Πνευματικό Κζντρο Διμου Δικαίου Επίςκεψθ ςτα χωριά ΚΑΛΤΜΝΟ ΔΕΤΣΕΡΑ 27 Ιουλίου ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΡΙΣΘ 28 Ιουλίου Αναγνωςτάκθσ 5 Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Προετοιμαςία εργαςίασ / Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Γνωριμία με τθν Ελλάδα 7 οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Αναγνωςτάκθσ 6 Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Γνωριμία με τθν Ελλάδα 8 Με Καναράκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Προετοιμαςία εργαςίασ οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο ΘΜΕΡΛΔΑ ΓΛΑ ΣΘ ΔΛΔΑΚΑΛΛΑ ΣΘ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΑΝΑΓΝΩΣΘΡΛΟ ΑΛ ΜΟΤΑΛ (πρόγραμμα ςτθ ςελίδα 32) ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 30

31 ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΕΣΑΡΣΘ 29 Ιουλίου Παρουςίαςθ των εργαςιϊν Class presentation, 30% Αξιολόγθςθ του προγράμματοσ Αποχαιρετιςτιρια εκδιλωςθ και απονομι διπλωμάτων ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 31

32 ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΙΣΗ 28 ΙΟΤΛΙΟΤ 2009 Πρόεδροσ Θμερίδασ Χριςτοδοφλου Φίλιπποσ, Αντιδιμαρχοσ Καλφμνου και Πρόεδροσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του Θερινοφ Προγράμματοσ Καλφμνου Κρζτςα Άννα, Διευκφντρια ΔΙΠΟΔΕ, Ο κεςμόσ των αποςπαςμζνων εκπαιδευτικϊν Δαμανάκθσ Μιχάλθσ, χζςθ Κζντρου και Διαςποράσ και θ ςθμαςία τθσ για τθν Εκπαίδευςθ Δεςποτοποφλου Ζφθ, Αποςπαςμζνοι εκπαιδευτικοί ςτθν Αυςτραλία Καηοφλλθ Βαςιλεία, Θ ελλθνικι γλϊςςα και θ διδαςκαλία τθσ ςτθν Αμερικι Καναράκθσ Γιϊργοσ, Σο χιοφμορ ςτθ λογοτεχνία του Αυςτραλιϊτθ Ελλθνιςμοφ Παπαγιάννθσ Γιϊργοσ, Δίγλωςςα ςχολεία: θ περίπτωςθ του χολείου Ευρωπαϊκισ Παιδείασ Θρακλείου Κριτθσ Ποφλου Αγγελικι, Greek Language and Culture Studies in the Northern Territory School System Φρατηισ Γεϊργιοσ, Γλϊςςα και πολιτιςμόσ ςτα κερινά προγράμματα Καλφμνου του Πανεπιςτθμίου Charles Darwin ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 32

33 ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟE RE Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθσ Γιϊργοσ Κοροβζςθ Αντιγόνθ Μαλάτοσ Κομνθνόσ Μιττα Διμθτρα Παπαντωνάκθσ Γιϊργοσ oϊλεμζηθσ Αλζξανδροσ τεφαδοφροσ Κϊςτασ Φρατηισ Γιϊργοσ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 33

34 ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 34

35 ΦΡΗΙΜΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ 1. Ειδιςεισ από τθν Ελλάδα θλεκτρονικό λεξικό, 2. Κδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ, 3. Κζντρο ελλθνικισ γλϊςςασ, 4. Παιδεία Ομογενϊν-Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, 5. Πφλθ για τθν ελλθνικι γλϊςςα, 6. Πολιτιςμόσ, 7. Ραδιοφωνικοί ςτακμοί, 8. Φιλογλωςςία, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 35

36 ΗΜΕΙΩΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 36

37 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 37

38 ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 38

39 EVALUATION OF THE PROGRAM ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 39

40 ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 40

41 .. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 41

42 ΦΡΗΙΜΑ ΣΗΛΕΥΩΝΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΜΝΟ Αςτυνομία Καλφμνου Γεωργαντισ Παντελισ Δθμαρχείο Καλφμνου Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθσ Γιϊργοσ Κοροβζςθ Αντιγόνθ Κουκιαΐνθ Εφθ Μθτρόπολθ Καλφμνου ( ) Νοςοκομείο Καλφμνου Παπαντωνάκθσ Γιϊργοσ Ποφλου Αγγελικι αμίου Διαμάντω , τεφαδοφροσ Κϊςτασ ( ) Σςαγκάρθσ Μιχάλθσ Σςαγκάρθσ Μανόλθσ Φρατηισ Γιϊργοσ Χειλάσ Γιάννθσ Χοφλθσ Μανϊλθσ Χριςτοδοφλου Φίλιπποσ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 42

43 ΚΕΡΜΕ ΕΤΧΑΡΛΣΛΕ ΓΛΑ ΣΘ ΤΝΕΧΘ ΒΟΘΚΕΛΑ ΠΡΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑ ΕΚΦΡΑΗΟΤΜΕ ΣΘΝ ΟΡΚΟΔΟΞΘ ΚΟΛΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΝΣΑΡΓΟΤΛΝ ΣΘΝ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΦΛΛΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΓΛΩΑ ΚΑΛ ΠΟΛΛΣΛΜΟΤ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΧΟΡΘΓΟΤ ΕΠΩΝΤΜΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟΤ ΦΟΛΣΘΣΡΛΕ ΚΑΛ ΦΟΛΣΘΣΕ ΣΩΝ ΚΕΡΛΝΩΝ ΜΑΚΘΜΑΣΩΝ ΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 43

44 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008 ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΕ ΣΟ 4 ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΘΝ ΚΑΛΤΜΝΟ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΔΕΤΣΕΡΑ 5 ΙΟΤΛΙΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 23 ΙΟΤΛΙΟΤ 2010 ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 44

45 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 45

Charles Darwin University Greek in Country Study Program, 30 Ιουνίου 18 Ιουλίου

Charles Darwin University Greek in Country Study Program, 30 Ιουνίου 18 Ιουλίου [ΕπίπεδοΑ ] CharlesDarwinUniversity Greekin CountryStudyProgram,30Ιουνίου 18Ιουλίου DrGeorgeFrazis ΦΟΡΕΙΣΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟCharlesDarwin (FlindersUniversity) DirectorofStudies (CharlesDarwinUniversity)

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Εκδηλώσεις Συλλόγων. La page du francais. Τα γλωσσοψυχο -παιδαγωγικά. Εξετάσεις PTE Δεκεμβρίου 2013

Εκδηλώσεις Συλλόγων. La page du francais. Τα γλωσσοψυχο -παιδαγωγικά. Εξετάσεις PTE Δεκεμβρίου 2013 296 Αύγουστος 2013 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΑΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς βρισκόμαστε στην αφετηρία σε μια δύσκολη κούρσα με τεχνητά εμπόδια, που ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ»

«ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά

Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά Σφντομθ αναφορά ςτα εργαλεία δραςτθριοτιτων και ροισ για τθ δθμιουργία ακολουκιϊν μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων (ενοτιτων / μακθμάτων) και προτάςεισ για τθν χριςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διδάσκουσα: Ε.Μπουφίδου-Τσιριτάκη Το

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) Σίτλοσ : Εμφφλιοσ πόλεμοσ- Κερκυραϊκά

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) Σίτλοσ : Εμφφλιοσ πόλεμοσ- Κερκυραϊκά ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) Σίτλοσ : Εμφφλιοσ πόλεμοσ- Κερκυραϊκά Η ιδζα του ςεναρίου φμφωνα με τισ οδθγίεσ του νζου αναλυτικοφ ςχολικοφ προγράμματοσ οι μακθτζσ κα πρζπει κατά τθ διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΣΙΓΚΟΥ Α. 1, και ΝΟΥΤΣΟΥ Α. 1 1 9 ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων e-mail: atsig@tee.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ 6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ Σο Δίκτυο υνεχιςτισ του Δικτφου χολικισ Καινοτομίασ (www.innovation.edu.gr) υντονίηει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Εμπλεκομένων General Data Γενικά Δεδομένα 1. Α/Α Ερωτηματολογίου Questionnaire Number 2. Ημερομηνία Date Example: December

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

JUNIOR FORENSICS Dear Parents,

JUNIOR FORENSICS Dear Parents, JUNIOR FORENSICS Dear Parents, We are very happy to introduce Junior Forensics! The Junior Forensics Team is for the students of 7 th and 8 th grades (Α και Β Γυμνασίου) and its goal is to introduce students

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 Υπεφθυνη Εργαςτηρίου Εικαςτικών & Εφαρμοςμζνων Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ.

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου και για όλο το εκπαιδευτικό ζτοσ για τα ατομικά μακιματα. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου, μζχρι τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι.

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. Θ Γϋ τάξθ Γενικοφ Λυκείου κα περιλαμβάνει ςυνολικό πρόγραμμα 32 διδακτικών ωρών τθν εβδομάδα, από τισ οποίεσ οι 15 κα αφοροφν τα μακιματα προςανατολιςμοφ. Διαμορφϊνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Κάντε κράτηση Παρασκευή, άββατο, Κυριακή καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα