Charles Darwin University Greek in-country Study Program 9-29 Ιουλίου 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Charles Darwin University Greek in-country Study Program 9-29 Ιουλίου 2009"

Transcript

1 Charles Darwin University Greek in-country Study Program 9-29 Ιουλίου 2009 [Επίπεδο Αϋ Επίπεδο Βϋ Επίπεδο Γϋ] ΦΟΡΕΙ ΤΛΟΠΟΙΘΘ: ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ CHARLES DARWIN ΔΘΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ ΤΠΟ ΣΘΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΧΟΡΘΓΙΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΠΟΔΘΜΟΤ ΕΛΛΘΝΙΜΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ ΣΕΔΚ ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΣΑΡΓΟΤΙΝ Dr George Frazis (Flinders University) Director of Studies (Charles Darwin University) ΣΕΦΑΔΟΤΡΟ ΚΕΝΣΡΑ ΓΛΩΩΝ NORTHERN TERRITORY GOVERNMENT DARWIN CITY COUNCIL ΔΘΜΟ ΡΟΔΟΤ - ΔΘΜΟ ΚΩ ΔΘΜΟ ΔΙΚΑΙΟΤ Ρόδοσ 8-12 Ιουλίου Μακεδονία Ιουλίου Κάλυμνοσ Ιουλίου

2 CAH 201, CAH 301, GREEK IN-COUNTRY STUDY ΕΠΙΠΕΔΑ Αϋ- Βϋ- Γϋ ΚΑΛΤΜΝΟ 2009 ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ. ΦΡΑΣΗΘ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 2

3 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ THIRD IN-COUNTRY STUDY PROGRAM (2009)... 4 INFORMATION ABOUT THIS UNIT... 5 ASSESSMENT SUMMARY... 6 ASSESSMENT... 7 ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ... 8 ΦΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΩ ΣΗΡΙΖΟΤΜΕ ΣΟΤ ΥΟΙΣΗΣΕ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΠΟΛΤΜΕΙΚΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ UNIT OUTLINE FOR LEVEL LANGUAGE LEARNING AIMS AND OBJECTIVES ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤ Α -ΗΜΕΡΗΙΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ UNIT OUTLINE FOR LEVELS 2 & LANGUAGE LEARNING AIMS AND OBJECTIVES ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤ Β - ΕΠΙΠΕΔΟΤ Γ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΙΣΗ 28 ΙΟΤΛΙΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΦΡΗΙΜΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΗΜΕΙΩΕΙ EVALUATION OF THE PROGRAM ΦΡΗΙΜΑ ΣΗΛΕΥΩΝΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΜΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008 ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΕ Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GEORGE FRAZIS 3

4 THIRD IN-COUNTRY STUDY PROGRAM (2009) Welcome Dear Student, Welcome to the unit CAH201, CAH 301, Greek in-country Study Program. Studying a second language can be lots of fun, very rewarding and useful for your professional development. As you probably know, Modern Greek is, one of the most widely used languages in Australia, so you can practice it with neighbors and friends, in shops and restaurants. I hope that this fourth-semester introduction to Modern Greek will further stimulate your interest and make you want to know lots more about the language and culture of Greece. The unit is designed for students in the language units you have already done (MGR101, MGR102, MGR 201) in three semesters of Greek or for students who have done (MGR101, MGR102, MGR 201 or MGR101, MGR102, MGR201, MGR202, MGR301) of Greek. All students will receive a systematic introduction to the Greek language through class interaction for gradually improving communication skills. This is a more accelerated course than that offered at university in a three-year major in Modern Greek. It aims to reach an equal level to the four basic skills of listening, speaking, reading and writing. Text books, audio, visual and web material will be carefully chosen to suit and extend the student s proficiency at each stage. Students will be encouraged to develop their language skills outside the classroom. The aim of the in-country program is an immersion-in-culture and daily interaction with people of the country. Students will participate in a four to six-hour language class per day. During this program you will be in contact with the culture and society of Greece. This is the best way of consolidating and extending what you acquired in Australia at CDU. Combining rigorous in-country coursework, taught by supportive university teachers, with excursions and life in the community, the exchange is a great way to take your language to a new level. The program this year will be held first in Rhodes (8-12 July), second in Thessaloniki (13-20 July) and last on the beautiful Aegean island of Kalymnos (21-29 July). Students are eligible to submit an in-country study application after completing three units of study in Modern Greek, with a current enrolment in a 4 th or subsequent unit. The program will be taught by lecturers from The University of the Aegean, University of Salonika, Flinders University, Charles Sturt University and Charles Darwin University. This intensive course will translate to a full semester of Greek, 10-credit points. Costs for the student will be confirmed on approval of application, but a student can expect to pay for their return airfares and transportation costs, cost of visas, and spending money. Course fees, accommodation, meals and transportation within Greece will be covered by the Greek Government. In 2009 the program will run from Thursday 9 July Wednesday 29 July. Good luck with your studies Dr George Frazis Director of Studies ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 4

5 INFORMATION ABOUT THIS UNIT DIRECTOR OF STUDIES Dr George Frazis Location School of Creative Arts and Humanities Charles Darwin University Darwin Telephone in Greece KEY DATES A table outlining the topic structure and key dates is printed on the back of this Topic information. Please refer to it for important information regarding due dates for assignments. TOPIC DESCRIPTION Language acquisition will be continual and progressive with equal emphasis placed on the four macro skills of listening, speaking, reading and writing in Modern Greek. Text books, audio, visual and web material will be carefully chosen to suit and extend the student s proficiency at each stage. Students will be encouraged to develop their language skills outside the classroom. Μακαίνω γλϊςςα επειδι τθ χρθςιμοποιϊ 3 Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GEORGE FRAZIS 5

6 ASSESSMENT SUMMARY Interview 1 Language (aural and written) Graded HD, DN, CR, P, F Weighting: 10/100 Due date: Week 1 (άββατο, 11 Ιουλίου) Interview 2 Language (aural, oral and written) Supervised Graded HD, DN, CR, P, F Weighting: 10/100 Due date: Week 1 (Σετάρτθ, 15 Ιουλίου) Interview 3 (written and mp3 format) Supervised Graded HD, DN, CR, P, F Weighting: 10/100 Due date: Week 2 (Δευτζρα, 20 Ιουλίου) Interview 4 (written and mp3 format) Graded HD, DN, CR, P, F Weighting: 10/100 Due date: Week 3 (Σετάρτθ, 23 Ιουλίου) Communication skills Supervised Graded HD, DN, CR, P, F Weighting: 10/100 Language, Class test Graded HD, DN, CR, P, F Weighting: 15/100 Διάρκεια: 2 ϊρεσ Due date: Week 3 (Πζμπτθ, 17 Ιουλίου) ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 6

7 Class presentation (oral) Supervised Graded HD, DN, CR, P, F Weighting: 35/100 Due date: Week 3 (Παραςκευι 24 Ιουλίου, Σετάρτθ 29 Ιουλίου) υνεργατικι ζρευνα: Οι φοιτθτζσ χωριςμζνοι ςε ομάδεσ των δφο κα προετοιμάςουν ζνα κζμα τισ δφο πρϊτεσ εβδομάδεσ και κα το παρουςιάςουν τθν τρίτθ εβδομάδα (10-15 λεπτά). Πρόκειται για μια ερευνθτικι εργαςία που κα ενκαρρφνει τουσ φοιτθτζσ να ζρκουν ςε επικοινωνία με ντόπιουσ και να χρθςιμοποιιςουν τθν ελλθνικι γλϊςςα με απϊτερο ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ θλεκτρονικοφ κειμζνου που κα χαρακτθρίηεται από τθ ςυλλειτουργία γλϊςςασ, εικόνασ, βίντεο, ιχου. Θ εργαςία αυτι κα παρουςιαςτεί ςε κοινό, κα εκδοκεί και ςε ψθφιακι μορφι κα δοκεί ςτουσ φοιτθτζσ. ASSESSMENT Continuous assessment, based on 2 {X10 points} written assignments (3 interviews) 20% Class presentation (Week 3) 35% Communication Skills 10% Fourth interview (in M Greek-in written form as well as in mp3 format) 10% Fifth interview (in M Greek-in written form as well as in mp3 format) 10% Language test/oral (Week 3) 15% 3 Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GEORGE FRAZIS 7

8 ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ Πϊσ φαίνεται ο ελλθνικόσ πολιτιςμόσ με τα μάτια των φοιτθτϊν τθσ Αυςτραλίασ Π ρωταρχικόσ ςκοπόσ του κερινοφ προγράμματοσ ςτθ Ρόδο, ςτθ Μακεδονία και ςτθν Κάλυμνο τον Ιοφλιο του 2009 είναι θ κακθμερινι χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςε περιβάλλον ελλθνικό. Οι φοιτθτζσ για τρεισ βδομάδεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να χρθςιμοποιιςουν τα ελλθνικά ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ ηωισ τουσ. Για να ενκαρρφνουμε περιςςότερο αυτι τουσ τθν προςπάκεια τοφσ δθμιουργοφμε τισ ςυνκικεσ εκείνεσ που κα τουσ βοθκιςουν να ζρκουν ςε επαφι με το ντόπιο ελλθνικό ςτοιχείο. Μία από τισ εργαςίεσ από τισ οποίεσ τουσ ηθτάμε και αξιολογοφνται γι αυτό, είναι θ παραγωγι ενόσ πολυμεςικοφ κειμζνου με τθν υποςτιριξθ εικόνασ, βίντεο, ιχου. Με τον τρόπο αυτό ενςωματϊνουμε τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ γλϊςςασ. Ζτςι οι φοιτθτζσ καλοφνται να λάβουν μζροσ ςε ζρευνα, ςυγκζντρωςθ υλικοφ και παραγωγι ενόσ θλεκτρονικοφ κειμζνου που κα χαρακτθρίηεται από τθ ςυλλειτουργία γλϊςςασ, εικόνασ, βίντεο και ιχου. τθν προετοιμαςία τθσ εργαςίασ αυτισ απαραίτθτθ είναι θ επικοινωνία με τουσ ντόπιουσ και θ γλϊςςα επικοινωνίασ είναι θ ελλθνικι. κοπόσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι να χρθςιμοποιιςουν οι φοιτθτζσ τα διάφορα είδθ του λόγου όχι μόνο ςτθ ςφνκεςθ και παρουςίαςθ τθσ τελικισ εργαςίασ, αλλά και ςτθν προετοιμαςία τθσ. Αυτονόθτο είναι ότι αυτενεργϊντασ ο φοιτθτισ μζςα ςε περιβάλλον ςτο οποίο μιλιζται θ γλϊςςα, ζχει περιςςότερα γλωςςικά ερεκίςματα και περιςςότερεσ ευκαιρίεσ να χρθςιμοποιιςει ελλθνικά ςε όλεσ τισ εξελικτικζσ φάςεισ τθσ εργαςίασ. Θ προςπάκεια αυτι κακοδθγείται κατάλλθλα από ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 8

9 τουσ κακθγθτζσ του προγράμματοσ με κακθμερινζσ ςυναντιςεισ είτε ςε επίπεδο των μελϊν κάκε ομάδασ είτε ςε επίπεδο ομάδων γενικότερα. Θ υποςτιριξθ και θ κακοδιγθςθ είναι δεδομζνθ όχι μόνο μεταξφ των μελϊν κάκε ομάδασ με τον υπεφκυνο κακθγθτι, αλλά και μεταξφ των διαφορετικϊν ομάδων με ειδικζσ ςυναντιςεισ κατά τισ οποίεσ ανταλλάςςονται απόψεισ όςον αφορά τθν πορεία, τθν πρόοδο και τθ δομι κάκε εργαςίασ. Σα γλωςςικά πεδία που καταγράφτθκαν για ζρευνα το 2009 είναι τα ακόλουκα: Βεργίνα Πζλλα Θεςςαλονίκθ Πρζςπεσ Καςτοριά Βεργίνα Πζλλα Θεςςαλονίκθ Πρζςπεσ 3 Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GEORGE FRAZIS 9

10 Κατά τθν πρϊτθ θμζρα του προγράμματοσ, οι φοιτθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ των δφο, επιλζγουν το κζμα που κα αςχολθκοφν και γίνεται θ προετοιμαςία του όλου ζργου. ε αυτι τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ καταγράφεται ο τρόποσ ςυνεργαςίασ των μελϊν κάκε ομάδασ και αναλφεται θ ςτρατθγικι που κα ακολουκθκεί για τθν ερευνθτικι αυτι προςπάκεια. Ειδικότερα ςθμειϊνονται κάποια ςθμεία τθσ ςυνεργαςίασ των μελϊν που χρειάηεται να εξεταςτοφν προςεκτικά και να αναλυκοφν: o Χϊροι που κα επιςκεφτοφν o Άνκρωποι που κα δουν o Εργαλεία που κα χρθςιμοποιιςουν ςτθν όλθ ςυλλογι πλθροφοριϊν Ερωτθματολόγια Βίντεο Ψθφιακζσ φωτογραφίεσ μαγνθτοφωνιςεισ o Ρόλοσ του κάκε μζλουσ o Μζςα που χρειάηονται Διαδίκτυο Πφλθ για τθν ελλθνικι γλϊςςα, o Λεξικό o ϊματα κειμζνων Λεξικό, Ελλθνικι Ιςτορία, Κδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ, Πολιτιςμόσ, Φωτογραφικι μθχανι βιντεοκάμερα o Κατανομι χρόνου ε κακθμερινι βάςθ γίνονται ςυηθτιςεισ και ςυναντιςεισ για περαιτζρω κακοδιγθςθ. Τπάρχει εξίςου ςθμαντικόσ χρόνοσ μζςα ςτο πρόγραμμα για τθν επεξεργαςία και προετοιμαςία τθσ εργαςίασ. Μζςα ςε αυτό πλαίςιο προετοιμαςίασ δίνονται πολλαπλζσ ευκαιρίεσ για τθ χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Ζτςι αρχικά κα ςχεδιαςτεί θ εργαςία από τουσ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 10

11 φοιτθτζσ και κα ζχουν τθν ευκαιρία να ςυηθτοφν τθν εξζλιξι τθσ με τον/τθν κακθγθτι/τρια που κα είναι υπεφκυνο/θ τθσ ομάδασ. ε μια πρϊτθ φάςθ κατά τθν προετοιμαςία και ειδικότερα τισ δυο πρϊτεσ μζρεσ του προγράμματοσ, τουσ δίνεται θ πραγματικι αιτία για παραγωγι προφορικοφ ι γραπτοφ λόγου τθ ςυνζχεια με τθ χριςθ-παραγωγι διαφορετικϊν κειμζνων, ειδϊν λόγου, ανάλογα με τισ γλωςςικζσ περιςτάςεισ χρθςιμοποιοφν το απαραίτθτο λεξιλόγιο πραγμάτωςθσ τθσ γλωςςικισ πράξθσ ανάλογα με το εργαλείο που κα επιλζξουν για να προςεγγίςουν το κζμα. ε επόμενο ςτάδιο κα γίνει θ πρϊτθ ςυνάντθςθ των ομάδων για ςυηιτθςθ, ανταλλαγι απόψεων, ςχεδιαςμό και υποςτιριξθ τθσ πρόταςισ τουσ με κατάλλθλο ςχεδιάγραμμα o Παρουςίαςθ ςχεδιαγράμματοσ όλων των ομάδων o Μία ϊρα ςυηιτθςθ, ανταλλαγι απόψεων o Μετά τθ ςυηιτθςθ ςε μία ϊρα καταγράφεται το τελικό ςχεδιάγραμμα και τα εργαλεία προςζγγιςθσ τθσ εργαςίασ τθ ςυνζχεια κα γίνει θ δεφτερθ ςυνάντθςθ των ομάδων για πρϊτθ δοκιμαςτικι παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ τουσ Θ τελικι παρουςίαςθ κα γίνει τθν τρίτθ εβδομάδα o Σθν Παραςκευι 24 Ιουλίου κα γίνει θ τελικι πρόβα o Σθν Σετάρτθ 29 Ιουλίου θ παρουςίαςθ Οι φοιτθτζσ μολονότι παρουςιάηουν τθν εργαςία τουσ ςε ομάδεσ, θ παρουςίαςθ κα γίνει με τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν κάκε ομάδασ. ε κακθμερινι βάςθ υπάρχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ φοιτθτζσ από μζλοσ του διδακτικοφ προςωπικοφ, ειδικό ςτισ Νζεσ Σεχνολογίεσ. 3 Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GEORGE FRAZIS 11

12 ΦΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ 1 θ βδομάδα 2 θ βδομάδα 3 θ βδομάδα 1 θ μζρα 1 θ -2 θ -3 θ -4 θ μζρα 1 θ -2 θ -3 θ -4 θ μζρα ςυνεργαςία μελϊν πρϊτθ παρουςίαςθ ςτρατθγικισ ςχεδιάγραμμα κατά ομάδα όλοι μαηί, παρουςίαςθ 2 θ μζρα πρϊτθ διερεφνθςθ πεδίου επιςκζψεισ ςε χϊρουσ ςυνάντθςθ με ανκρϊπουσ επεξεργαςία ςχεδίου διαμόρφωςθ εργαλείων 3 θ μζρα προετοιμαςία 4 θ μζρα προετοιμαςία 5 θ μζρα τελικι παρουςίαςθ ςχεδιαγράμματοσ πρϊτθ πρόβα κακθμερινι προετοιμαςία τθσ εργαςίασ και υποςτιριξθ από τουσ κακθγθτζσ θ παρουςίαςθ των εργαςιϊν ςυηιτθςθ, ςχόλια, διορκϊςεισ οι ομάδεσ μόνεσ τουσ με τουσ υπεφκυνουσ κακθγθτζσ κάνουν διορκϊςεισ κακθμερινι προετοιμαςία τθσ εργαςίασ και υποςτιριξθ από τουσ κακθγθτζσ Γενικι πρόβα και παρουςίαςθ των εργαςιϊν ςτθν τάξθ Πζμπτθ 23 Ιουλίου Σελικι παρουςίαςθ μπροςτά ςε κοινό ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 12

13 ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Διδαςκαλία κατάκτθςθ των γλωςςϊν: βαςικζσ αρχζσ. Δθμιουργία των προχποκζςεων για χριςθ τθσ γλϊςςασ. Προςπακοφμε να είναι ςτο πλαίςιο αυτό και θ διδαςκαλία των γλωςςικϊν δομϊν. Θ χριςθ τθσ γλϊςςασ πραγματοποιείται πάντα ςτο πλαίςιο κάποιου πεδίου (Θεςςαλονίκθ, Βεργίνα, Πζλλα, Πρζςπεσ, Καςτοριά) και κειμενικοφ είδουσ (ςυνζντευξθ, αφιγθςθ, τουριςτικι περιγραφι μιασ περιοχισ, οδθγίεσ καταςκευισ ενόσ αντικειμζνου, ςυνταγζσ κλπ.). ε κάκε περίςταςθ που ςυμμετζχουν οι μακθτζσ μασ πραγματϊνουν και ζνα κείμενο. Μασ ενδιαφζρει επομζνωσ να ζχουμε ςαφι άποψθ για τα κειμενικά είδθ που κζλουμε να διδάξουμε. Δίνουμε ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν κειμενικι ιδιαιτερότθτα (π.χ. ςυνζντευξθ) εκεί και το λεξιλόγιο. (υνεργατικι κριτικι ζρευνα). Σεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΣΠΕ) (ICT) μζροσ τθσ χριςθσ αυτισ, όπωσ και ςτθ ηωι. θμαντικόσ ο ρόλοσ των διδαςκόντων και των ςυμμακθτϊν: Τποςτθρίηουμε ςυςτθματικά τθν κατάκτθςθ όλων των ανωτζρω. Ακολουκοφμε τθν αρχι τθσ Ηϊνθσ τθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ (Zone of proximal development) (Vygotsky). (Προοδευτικι Παιδαγωγικι με ταυτόχρονθ μάκθςθ του περιεχομζνου, των δομϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ γλϊςςασ) 1. Γλϊςςα και πολιτιςμόσ μαηί. Κατάκτθςθ τθσ γλϊςςασ: n + 1 (n=επίπεδο των μακθτϊν μασ). Προτεραιότθτα ςτθν ανάλυςθ των ιδιαιτεροτιτων των μακθτϊν μασ και ςτθν προςαρμογι του υλικοφ. 1 «Θ προοδευτικι παιδαγωγικι από τθν άλλθ πλευρά, βαςίηεται ςτισ δυνατότθτεσ τθσ τεχνολογίασ για τθν υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ των «ανϊτερων γνωςτικϊν διαδικαςιϊν» (higher order thinking), (Vygotsky 1998). Κεντρικό ηθτοφμενο ςτθν προοδευτικι / καταςκευαςτικι παιδαγωγικι δεν είναι θ μετάδοςθ ςυγκεκριμζνου όγκου προκακοριςμζνων περιεχομζνων, αλλά θ δθμιουργία ςυνκθκϊν για τθν ανάπτυξθ νζασ γνϊςθσ που να βαςίηεται ςτθν προθγοφμενθ γνϊςθ των μακθτϊν και να υποςτθρίηει ζτςι τθν ανάπτυξθ «ανϊτερων γνωςτικϊν διαδικαςιϊν». Ο μακθτισ / θ μακιτρια μακαίνει πϊσ να μακαίνει με τθν υποςτιριξθ, ςυν τοισ άλλοισ, τθσ Σεχνολογίασ, για να αναπτφξει το μζγιςτο των δυνατοτιτων του / τθσ ςτα πλαίςια αυτοφ που ο Vygotsky ονόμαςε «ηϊνθ επικείμενθσ ανάπτυξθσ» ςτο κοφρτου, Ε. (2003) Μικρζσ Γλϊςςεσ ς ζνα Μεγάλο Δίκτυο. Σο Παράδειγμα τθσ Διδαςκαλίασ τθσ Ελλθνικισ ωσ Δεφτερθσ / Ξζνθσ Γλϊςςασ μζςω Διαδικτφου. Πρακτικά υνεδρίου: «Θ Αξιοποίθςθ των Νζων Σεχνολογιϊν ςτθ Διδαςκαλία τθσ Νζασ Ελλθνικισ ωσ Ξζνθσ Γλϊςςασ», Ακινα: Ελλθνογερμανικι Αγωγι. 3 Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GEORGE FRAZIS 13

14 ΠΩ ΣΗΡΙΖΟΤΜΕ ΣΟΤ ΥΟΙΣΗΣΕ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΠΟΛΤΜΕΙΚΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ i. Οι φοιτθτζσ καλοφνται να κατακτιςουν ςυγκεκριμζνα πεδία και κειμενικά είδθ όπου ενςωματϊνεται θ κατάκτθςθ του λεξιλογίου και των γλωςςικϊν δομϊν. Ακολουκεί ζνα ενδεικτικό παράδειγμα: a. Για παράδειγμα θ Θεςςαλονίκθ είναι ζνα πεδίο. b. Παράδειγμα κειμενικϊν ειδϊν: i. Αφιγθςθ ii. Περιγραφι iii. υνταγι iv. Ερωτθματολόγιο c. Σουσ δίνουμε δφο τρία παραδείγματα κειμενικϊν ειδϊν i. Κάποια κείμενα με αφιγθςθ ii. Κάποια κείμενα με περιγραφι iii. Κάποιεσ ςυνταγζσ iv. Ενδεικτικά ερωτθματολόγια d. Οι δομζσ προςεγγίηονται με βάςθ τα κειμενικά είδθ i. Π.χ. ςτθν αφιγθςθ εξθγείται θ χριςθ παρελκοντικϊν χρόνων, χριςθ χρονικϊν επιρρθμάτων ii. Π.χ. χριςθ του λεξιλογίου από το πεδίο τθσ Θεςςαλονίκθσ e. Σουσ εφοδιάηουμε υλικό προσ τθν κατεφκυνςθ του n + 1 f. Κλιμάκωςθ i. Κατανόθςθ 1. Λεξιλόγιο-δομζσ ii. Δομζσ κειμενικζσ iii. φνκεςθ (τουσ ηθτάμε να ςυνκζςουν δικό τουσ κείμενο) g. Ανάκεςθ εργαςίασ επζκταςθ h. Με δικζσ μασ οδθγίεσ επιςκζπτονται ιςτοςελίδεσ-βιβλιογραφία i. Διαμορφϊνουν τα όργανα και βελτιϊνουν το κείμενο j. ε όλεσ τισ φάςεισ τουσ ςτθρίηουμε Επιςτθμονικι Εποπτεία Δθμιτρθσ Κουτςογιάννθσ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 14

15 UNIT OUTLINE FOR LEVEL 1 CAH 201, GREEK IN-COUNTRY 200 LEVEL (ΕΠΙΠΕΔΟ Αϋ) Value of unit: 10 points Offered in Study period 2, 2009 Prerequisite GRK 101, GRK 102, GRK 201, Director of Studies: Dr George Frazis Study materials for this unit are Ορίςτε!, Ελλθνικά για αρχάριουσ. Φανι Βαλςαμάκθ, Διμθτρα Μανάβθ, Ινςτιτοφτο Νεοελλθνικϊν πουδϊν, Κδρυμα Μανόλθ Σριανταφυλλίδθ. Θεςςαλονίκθ Ελλθνικά με τθν παρζα μου 1, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρζκυμνο Ελλθνικά με τθν παρζα μου 2, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρζκυμνο Κλειδιά τθσ Ελλθνικισ Γραμματικισ, Keys to Greek Grammar, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρζκυμνο Ποιιματα Αναγνωςτάκθ Μανόλθ, επιλογι ποιθμάτων και αςκιςεισ ςε ζντυπο υλικό. Ζντυπο υλικό με κειμενικά είδθ και ειδικι ορολογία για τα τζςςερα ερευνθτικά πεδία, o (www.moderngreek.info) Σο παραπάνω υλικό είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα μασ. Άλλα βοθκιματα Clift s Charmian, Travels in Greece, Cornstalk Warn Faith, Bitter Sea, The Real Story of Greek Sponge Diving, Guardian Angel, Μαγκλι Γιάννθ, «Ο ςφουγγαράσ», Σα παιδιά του Ιλιου και τθσ Κάλαςςασ, Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ, Βϋ Γυμναςίου, Ο.Ε.Δ.Β., Ακινα 2003, ς Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GEORGE FRAZIS 15

16 LANGUAGE LEARNING AIMS AND OBJECTIVES Semester 1: Language Learning Aims and Objectives 1. Within the general aim of the course and through a variety of topics, the course provides: a. Practice and development of the four language skills (listening, speaking, reading, writing) but the main emphasis is on oral communication, including listening to and reading authentic Greek language b. The presentation, the analysis and the practice of the grammatical phenomena and the syntactic structures, which will help and allow them to satisfy their personal needs for communication outside the classroom c. Constant and progressive vocabulary building d. Practice in functioning in Greek (in speech and writing) in a progressive development through a wide range of situations 2. Students will study the Chapters 3, 4, 5, 6, 8, 9 of the text book Ορίςτε!, Ελλθνικά για αρχάριουσ. Φανι Βαλςαμάκθ, Διμθτρα Μανάβθ, Ινςτιτοφτο Νεοελλθνικϊν πουδϊν, Κδρυμα Μανόλθ Σριανταφυλλίδθ. Θεςςαλονίκθ According to the given situation in each Chapter of the texts, students will be able to make statements, ask and answer questions about themselves & others in the context of every day events, such as free time, enjoyment, travelling, relationships with others, expressing their likes and dislikes, etc and practice them on daily basis with people of the island. 4. Μολονότι ςτο πρόγραμμα δίνεται ζμφαςθ ςτθν επικοινωνία και τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ ςε κακθμερινζσ επικοινωνιακζσ καταςτάςεισ, ταυτόχρονα αναπτφςςεται και θ μάκθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ γλϊςςασ με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ. Σα κείμενα προζρχονται από εφθμερίδεσ, γνωςτά τραγοφδια, επίκαιρα γεγονότα. Κατά το πρόγραμμα του 2009 παράλλθλα γίνεται μια προςζγγιςθ ςτθν ποίθςθ του Αναγνωςτάκθ. Εςτιάηουμε ςτο νόθμα, τθ μορφι και τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ. Ζτςι τόςο θ επικοινωνιακι όςο και θ ακαδθμαϊκι δεξιότθτα τθσ γλϊςςασ αποτελοφν μζλθμα του προγράμματόσ μασ. «Μαθαίνω γλώςςα επειδή μπορώ να τη χρηςιμοποιήςω, δεν μαθαίνω τη γλώςςα που δεν μπορώ να χρηςιμοποιήςω» ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 16

17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤ Α -ΗΜΕΡΗΙΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΘΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΡΟΔΟ Κτίριο Κάμειροσ Πζμπτθ 9 Ιουλίου Αγορά καταναλωτικϊν αγακϊν 1 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Αγορά καταναλωτικϊν αγακϊν 1 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Βόλτα ςτα μαγαηιά Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Φρατηισ Γιϊργοσ ΡΟΔΟ Κτίριο Κάμειροσ Παραςκευι 10 Ιουλίου Αγορά καταναλωτικϊν αγακϊν 2 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Αγορά καταναλωτικϊν αγακϊν 2 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Βόλτα ςτα μαγαηιά Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Καηοφλλθ Βαςιλεία

18 ΡΟΔΟ Κτίριο Κάμειροσ άββατο 11 Ιουλίου Αγορά καταναλωτικϊν αγακϊν 3 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Αγορά καταναλωτικϊν αγακϊν 3 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Βόλτα ςτα μαγαηιά Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Φρατηισ Γιϊργοσ ΡΟΔΟ Κυριακι 12 Ιουλίου Επίςκεψθ ςτθ Λίνδο ΡΟΔΟ Δευτζρα 13 Ιουλίου Ψυχαγωγία, ελεφκεροσ χρόνοσ 1 Με τεφαδοφρο Κϊςτα Ψυχαγωγία, ελεφκεροσ χρόνοσ 1 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Βόλτα ςτα μαγαηιά Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα τεφαδοφροσ Κϊςτασ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 18

19 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Σρίτθ 14 Ιουλίου το Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ μάκθμα με κζμα: «Ο χρυςόσ των Μακεδόνων: καλλιτεχνικι δθμιουργία και ταφικά ζκιμα» Με Μιττα Διμθτρα το Λευκό Πφργο Περπάτθμα και ψϊνια ςτθν Αγορά Θεςςαλονίκθσ. Με Μαλάτο Κομνθνό Μιττα Διμθτρα ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΑΡΙΔΑΙΑ Σετάρτθ 15 Ιουλίου το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ μάκθμα με κζμα: «Μφκοι τθσ Αρχαίασ Μακεδονίασ: Λςτορία και Λδεολογία» Με Μιττα Διμθτρα Επίςκεψθ ςτθν Αρχαία Πζλλα Μιττα Διμθτρα ΑΡΙΔΑΙΑ ΙΑΜΑΣΙΚΕ ΠΘΓΕ Πζμπτθ 16 Ιουλίου Ψυχαγωγία, ελεφκεροσ χρόνοσ 2 Με τεφαδοφρο Κϊςτα το παηάρι Ψυχαγωγία, ελεφκεροσ χρόνοσ 3 Με τεφαδοφρο Κϊςτα τισ Λαματικζσ Πθγζσ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 19

20 ΒΕΡΟΙΑ ΒΕΡΓΙΝΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Παραςκευι 17 Ιουλίου «Βαςιλικοί τάφοι Βεργίνασ» «Λίμνθ Καςτοριάσ» ΠΡΕΠΕ «Πρζςπεσ» ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΣΟΡΙΑ άββατο 18 Ιουλίου «Αρχοντικά Καςτοριάσ» ΚΑΣΟΡΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Κυριακι 19 Ιουλίου ΠΡΩΙ Επιςτροφι ςτθ Κεςςαλονίκθ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΔΕΤΣΕΡΑ 20 Ιουλίου Διατροφι 1 Με τεφαδοφρο Κϊςτα Διατροφι 1 Με τεφαδοφρο Κϊςτα Βόλτα ςτα μαγαηιά Με τεφαδοφρο Κϊςτα ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 20

21 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΡΙΣΘ 21 Ιουλίου ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΕΣΑΡΣΘ 22 Ιουλίου ΣΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΠΡΟ ΚΑΛΤΜΝΟ ΔΙΑΒΑΗΟΤΜΕ ΣΟ ΔΙΘΓΘΜΑ ΣΟΤ ΓΙΑΝΝΘ ΜΑΓΚΛΘ «Ο ςφουγγαράσ» Διατροφι 2 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία - τεφαδοφρο Κϊςτα The historical development of Greeks in Australia and their contribution to their new homeland Με Καναράκθ Γιϊργο ΚΑΛΤΜΝΟ ΠΕΜΠΣΘ 23 Ιουλίου Προετοιμαςία εργαςίασ Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Παπαντωνάκθ Γιϊργο Αφιζρωμα ςτον Καλφμνιο ςυγγραφζα Γιάννθ Μαγκλι Ξενοδοχείο Ελιζσ Διατροφι 3 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία - τεφαδοφρο Κϊςτα Immigration with a difference: Greek adventurers in the northern frontiers of Australia Με Καναράκθ Γιϊργο Καναράκθσ Γιϊργοσ ΚΑΛΤΜΝΟ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 24 Ιουλίου Προετοιμαςία εργαςίασ Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθ Γιϊργο Τγεία περίκαλψθ 1 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθ Γιϊργο Μια βόλτα ςτα μαγαηιά του χωριοφ Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθ Γιϊργο Προετοιμαςία εργαςίασ Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθ Γιϊργο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 21

22 ΚΩ ΑΒΒΑΣΟ 25 ΙΟΤΛΙΟΤ ΟΛΘ ΜΕΡΑ Επίςκεψθ ςτα αρχαιολογικά αξιοκζατα Αςκλθπιείο Ξενιτεμένο μου πουλί, εκεί στα ξένα που σαι 1ο Γενικό Λύκειο Κω- «Ιπποκράτειο» ΚΩ ΚΤΡΙΑΚΘ 26 ΙΟΤΛΙΟΤ ΚΑΛΤΜΝΟ ΔΕΤΣΕΡΑ 27 Ιουλίου 7.00 ΟΛΘ ΜΕΡΑ «Ξενιτεμζνο μου πουλί, εκεί ςτα ξζνα που ςαι» Πολιτιςτικι εκδιλωςθ μακθτϊν 1 ου Γενικοφ Λυκείου Κω Επιμζλεια Κακθγιτριεσ Μαρία Μαλζα, Μαρίνα Μπζττα το Πνευματικό Κζντρο Διμου Δικαίου Επίςκεψθ ςτα χωριά Τγεία περίκαλψθ 2 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Παπαντωνάκθ Γιϊργο Τγεία περίκαλψθ 2 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Παπαντωνάκθ Γιϊργο Προετοιμαςία Εργαςίασ Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Παπαντωνάκθ Γιϊργο ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΡΙΣΘ 28 Ιουλίου ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΕΣΑΡΣΘ 29 Ιουλίου Τγεία περίκαλψθ 3 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθ Γιϊργο Τγεία περίκαλψθ 3 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθ Γιϊργο Προετοιμαςία Εργαςίασ Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθ Γιϊργο ΘΜΕΡΛΔΑ ΓΛΑ ΣΘ ΔΛΔΑΚΑΛΛΑ ΣΘ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΑΝΑΓΝΩΣΘΡΛΟ ΑΛ ΜΟΤΑΛ (πρόγραμμα ςτθ ςελίδα 32) Παρουςίαςθ των εργαςιϊν Class presentation, 30% Αξιολόγθςθ του προγράμματοσ Αποχαιρετιςτιρια εκδιλωςθ και απονομι διπλωμάτων ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 22

23 UNIT OUTLINE FOR LEVELS 2 & 3 CAH CAH 301, GREEK IN-COUNTRY STUDY PROGRAM (Επίπεδο Bϋ- Επίπεδο Γϋ) Value of unit: 10 points Offered in Study period 2, 2009 Prerequisite GRK 101, GRK 102, GRK 201 (Για το Επίπεδο Βϋ) GRK 101, GRK 102, GRK 201, GRK 202, GRK 301 (Για το Επίπεδο Γϋ) Director of Studies: Dr George Frazis Study materials for this unit are Από το κείμενο ςτθ λζξθ, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρζκυμνο Ζντυπο υλικό με κειμενικά είδθ και ειδικι ορολογία για τα τζςςερα ερευνθτικά πεδία, o ΒΕΡΓΛΝΑ o ΚΕΑΛΟΝΛΚΘ o ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ ΕΝ ΜΤΚΕΛΝ ΦΚΕΓΓΟΜΕΝΘ o ΠΕΛΛΑ Κλειδιά τθσ Ελλθνικισ Γραμματικισ, Keys to Greek Grammar, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρζκυμνο Ποιιματα Αναγνωςτάκθ Μανόλθ, επιλογι ποιθμάτων και αςκιςεισ ςε ζντυπο υλικό. o (www.moderngreek.info) Σο παραπάνω υλικό είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα μασ. Άλλα βοθκιματα Clift s Charmian, Travels in Greece, Cornstalk Warn Faith, Bitter Sea, The Real Story of Greek Sponge Diving, Guardian Angel, Μαγκλι Γιάννθ, «Ο ςφουγγαράσ», Σα παιδιά του Ιλιου και τθσ Κάλαςςασ, Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ, Βϋ Γυμναςίου, Ο.Ε.Δ.Β., Ακινα 2003, ς. 17. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 23

24 LANGUAGE LEARNING AIMS AND OBJECTIVES Semester 1: Language Learning Aims and Objectives 5. Within the general aim of the course and through a variety of topics, the course provides: a. Practice and development of the four language skills (listening, speaking, reading, writing) but the main emphasis is on oral communication, including listening to and reading authentic Greek language b. The presentation, the analysis and the practice of the grammatical phenomena and the syntactic structures, which will help and allow them to satisfy their personal needs for communication outside the classroom c. Constant and progressive vocabulary building d. Practice in functioning in Greek (in speech and writing) in a progressive development through a wide range of situations 6. Students will study the Chapters 1, 2, 3, 4, 7 of the text book Από το κείμενο ςτθ λζξθ, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρζκυμνο Οι φοιτθτζσ εμβακφνουν περιςςότερο ςτισ δομζσ και ςτθ μορφι τθσ γλϊςςασ μζςω πιο ςφνκετων κειμζνων. Γίνεται μια γνωριμία με τθν Ελλάδα, γεωγραφία, ιςτορία, πολιτιςμό, διατροφικζσ ςυνικειεσ, το περιβάλλον γενικά. 8. Μολονότι ςτο πρόγραμμα δίνεται ζμφαςθ ςτθν επικοινωνία και τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ ςε κακθμερινζσ επικοινωνιακζσ καταςτάςεισ, ταυτόχρονα αναπτφςςεται και θ μάκθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ γλϊςςασ με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ. Σα κείμενα προζρχονται από εφθμερίδεσ, γνωςτά τραγοφδια, επίκαιρα γεγονότα. Κατά το πρόγραμμα του 2009 γίνεται μια προςζγγιςθ ςτθν ποίθςθ του Αναγνωςτάκθ. Εςτιάηουμε ςτο νόθμα, τθ μορφι και τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ. Ζτςι τόςο θ επικοινωνιακι όςο και θ ακαδθμαϊκι δεξιότθτα τθσ γλϊςςασ αποτελοφν μζλθμα του προγράμματόσ μασ. Οι φοιτθτζσ ςτο τζλοσ του προγράμματοσ: Αποκτοφν ευχζρεια ςτθ χριςθ τθσ Νζασ Ελλθνικισ (προφορικισ και γραπτισ) Διευρφνουν το λεξιλόγιό τουσ Εμπλζκονται ςε ςφνκετεσ επικοινωνιακζσ καταςτάςεισ υμπλθρϊνουν μζροσ του μορφολογικοφ και ςυντακτικοφ ςυςτιματοσ τθσ γλϊςςασ «Μαθαίνω γλώςςα επειδή μπορώ να τη χρηςιμοποιήςω, δεν μαθαίνω τη γλώςςα που δεν μπορώ να χρηςιμοποιήςω» ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 24

25 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤ Β - ΕΠΙΠΕΔΟΤ Γ ΘΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΡΟΔΟ Κτίριο Κάμειροσ Πζμπτθ 9 Ιουλίου Αναγνωςτάκθσ 1 Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Προβολι ςτιγμιοτφπων του περςινοφ προγράμματοσ. Οι ομάδεσ εργάηονται για να καταγράψουν μια πρϊτθ μορφι του ςχεδιαγράμματοσ Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Γνωριμία με τθν Ελλάδα 1 Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Παπαντωνάκθσ Γιϊργοσ ΡΟΔΟ Κτίριο Κάμειροσ Παραςκευι 10 Ιουλίου Αναγνωςτάκθσ 2 Προετοιμαςία των ερευνθτικϊν πεδίων Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο (Μακεδονία εν μφκεςιν φκεγγομζνθ) Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Γνωριμία με τθν Ελλάδα 2 Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο Επεξεργαςία ςχεδίου Διαμόρφωςθ εργαλείων υγγραφι ερωτθματολογίων Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Φρατηισ Γιϊργοσ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 25

26 ΡΟΔΟ Κτίριο Κάμειροσ άββατο 11 Ιουλίου Αναγνωςτάκθσ 3 Προετοιμαςία των ερευνθτικϊν πεδίων Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο (Μακεδονία εν μφκεςιν φκεγγομζνθ) Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Γνωριμία με τθν Ελλάδα 3 Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο υγγραφι ερωτθματολογίων Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο ΡΟΔΟ Κυριακι 12 Ιουλίου ΡΟΔΟ Δευτζρα 13 Ιουλίου Επίςκεψθ ςτθ Λίνδο Αναγνωςτάκθσ 4 Προετοιμαςία των ερευνθτικϊν πεδίων Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο (Μακεδονία εν μφκεςιν φκεγγομζνθ) Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Γνωριμία με τθν Ελλάδα 4 Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο υγγραφι ερωτθματολογίων Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 26

27 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Σρίτθ 14 Ιουλίου το Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ μάκθμα με κζμα: «Ο χρυςόσ των Μακεδόνων: καλλιτεχνικι δθμιουργία και ταφικά ζκιμα» Με Μιττα Διμθτρα το Λευκό Πφργο Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Περπάτθμα και ψϊνια ςτθν Αγορά Θεςςαλονίκθσ Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Μιττα Διμθτρα ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΑΡΙΔΑΙΑ Σετάρτθ 15 Ιουλίου το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ μάκθμα με κζμα: «Μφκοι τθσ Αρχαίασ Μακεδονίασ: Λςτορία και Λδεολογία» Με Μιττα Διμθτρα Επίςκεψθ ςτθν Αρχαία Πζλλα οϊλεμζηθσ Αλζξανδροσ Προετοιμαςία εργαςίασ / Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο. Επεξεργαςία ςχεδίου. υνεντεφξεισ. Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 27

28 ΑΡΙΔΑΙΑ ΙΑΜΑΣΙΚΕ ΠΘΓΕ Πζμπτθ 16 Ιουλίου ΒΕΡΟΙΑ ΒΕΡΓΙΝΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Παραςκευι 17 Ιουλίου το παηάρι Προετοιμαςία εργαςίασ / Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο. Επεξεργαςία ςχεδίου. υνεντεφξεισ. Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο τισ Λαματικζσ Πθγζσ «Βαςιλικοί τάφοι Βεργίνασ» ΠΡΕΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΣΟΡΙΑ άββατο 18 Ιουλίου «Λίμνθ Καςτοριάσ» «Πρζςπεσ» ΚΑΣΟΡΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Κυριακι 19 Ιουλίου Απόγευμα ΠΡΩΙ «Αρχοντικά Καςτοριάσ» Προετοιμαςία εργαςίασ / Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο. Επεξεργαςία ςχεδίου. υνεντεφξεισ. Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Επιςτροφι ςτθ Κεςςαλονίκθ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 28

29 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΔΕΤΣΕΡΑ 20 Ιουλίου ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΡΙΣΘ 21 Ιουλίου Γνωριμία με τθν Ελλάδα 4 Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Προετοιμαςία εργαςίασ / υνεντεφξεισ Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Επίςκεψθ ςε βιβλιοπωλείο τθσ Θεςςαλονίκθσ Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο ΣΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΠΡΟ ΚΑΛΤΜΝΟ ΔΙΑΒΑΗΟΤΜΕ ΣΟ ΔΙΘΓΘΜΑ ΣΟΤ ΓΙΑΝΝΘ ΜΑΓΚΛΘ «Ο ςφουγγαράσ» ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΕΣΑΡΣΘ 22 Ιουλίου Γνωριμία με τθν Ελλάδα 5 Με Καναράκθ Γιϊργο οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο The historical development of Greeks in Australia and their contribution to their new homeland Με Καναράκθ Γιϊργο Προετοιμαςία εργαςίασ / Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο. οϊλεμζηθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Καναράκθσ Γιϊργοσ ΚΑΛΤΜΝΟ ΠΕΜΠΣΘ 23 Ιουλίου Αφιζρωμα ςτον Καλφμνιο ςυγγραφζα Γιάννθ Μαγκλι Ξενοδοχείο Ελιζσ Γνωριμία με τθν Ελλάδα 6 Με Καναράκθ Γιϊργο οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Immigration with a difference: Greek adventurers in the northern frontiers of Australia Με Καναράκθ Γιϊργο Προετοιμαςία εργαςίασ / Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο. οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 29

30 ΚΑΛΤΜΝΟ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 24 Ιουλίου «Ο ςφουγγαράσ» του Γιάννθ Μαγκλι Με Καναράκθ Γιϊργο οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Θ παρουςία του Ομιρου ςτθν αυςτραλιανι λογοτεχνία Με Καναράκθ Γιϊργο Προετοιμαςία εργαςίασ / Κειμενικά Είδθ οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο ΚΩ ΑΒΒΑΣΟ 25 ΙΟΤΛΙΟΤ ΟΛΘ ΜΕΡΑ Επίςκεψθ ςτα αρχαιολογικά αξιοκζατα Αςκλθπιείο Ξενιτεμένο μου πουλί, εκεί στα ξένα που σαι 1ο Γενικό Λύκειο Κω- «Ιπποκράτειο» ΚΩ ΚΤΡΙΑΚΘ 26 ΙΟΤΛΙΟΤ ΟΛΘ ΜΕΡΑ «Ξενιτεμζνο μου πουλί, εκεί ςτα ξζνα που ςαι» Πολιτιςτικι εκδιλωςθ μακθτϊν 1 ου Γενικοφ Λυκείου Κω Επιμζλεια Κακθγιτριεσ Μαρία Μαλζα, Μαρίνα Μπζττα το Πνευματικό Κζντρο Διμου Δικαίου Επίςκεψθ ςτα χωριά ΚΑΛΤΜΝΟ ΔΕΤΣΕΡΑ 27 Ιουλίου ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΡΙΣΘ 28 Ιουλίου Αναγνωςτάκθσ 5 Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Προετοιμαςία εργαςίασ / Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Γνωριμία με τθν Ελλάδα 7 οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Αναγνωςτάκθσ 6 Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Γνωριμία με τθν Ελλάδα 8 Με Καναράκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Προετοιμαςία εργαςίασ οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο ΘΜΕΡΛΔΑ ΓΛΑ ΣΘ ΔΛΔΑΚΑΛΛΑ ΣΘ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΑΝΑΓΝΩΣΘΡΛΟ ΑΛ ΜΟΤΑΛ (πρόγραμμα ςτθ ςελίδα 32) ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 30

31 ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΕΣΑΡΣΘ 29 Ιουλίου Παρουςίαςθ των εργαςιϊν Class presentation, 30% Αξιολόγθςθ του προγράμματοσ Αποχαιρετιςτιρια εκδιλωςθ και απονομι διπλωμάτων ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 31

32 ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΙΣΗ 28 ΙΟΤΛΙΟΤ 2009 Πρόεδροσ Θμερίδασ Χριςτοδοφλου Φίλιπποσ, Αντιδιμαρχοσ Καλφμνου και Πρόεδροσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του Θερινοφ Προγράμματοσ Καλφμνου Κρζτςα Άννα, Διευκφντρια ΔΙΠΟΔΕ, Ο κεςμόσ των αποςπαςμζνων εκπαιδευτικϊν Δαμανάκθσ Μιχάλθσ, χζςθ Κζντρου και Διαςποράσ και θ ςθμαςία τθσ για τθν Εκπαίδευςθ Δεςποτοποφλου Ζφθ, Αποςπαςμζνοι εκπαιδευτικοί ςτθν Αυςτραλία Καηοφλλθ Βαςιλεία, Θ ελλθνικι γλϊςςα και θ διδαςκαλία τθσ ςτθν Αμερικι Καναράκθσ Γιϊργοσ, Σο χιοφμορ ςτθ λογοτεχνία του Αυςτραλιϊτθ Ελλθνιςμοφ Παπαγιάννθσ Γιϊργοσ, Δίγλωςςα ςχολεία: θ περίπτωςθ του χολείου Ευρωπαϊκισ Παιδείασ Θρακλείου Κριτθσ Ποφλου Αγγελικι, Greek Language and Culture Studies in the Northern Territory School System Φρατηισ Γεϊργιοσ, Γλϊςςα και πολιτιςμόσ ςτα κερινά προγράμματα Καλφμνου του Πανεπιςτθμίου Charles Darwin ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 32

33 ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟE RE Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθσ Γιϊργοσ Κοροβζςθ Αντιγόνθ Μαλάτοσ Κομνθνόσ Μιττα Διμθτρα Παπαντωνάκθσ Γιϊργοσ oϊλεμζηθσ Αλζξανδροσ τεφαδοφροσ Κϊςτασ Φρατηισ Γιϊργοσ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 33

34 ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 34

35 ΦΡΗΙΜΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ 1. Ειδιςεισ από τθν Ελλάδα θλεκτρονικό λεξικό, 2. Κδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ, 3. Κζντρο ελλθνικισ γλϊςςασ, 4. Παιδεία Ομογενϊν-Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, 5. Πφλθ για τθν ελλθνικι γλϊςςα, 6. Πολιτιςμόσ, 7. Ραδιοφωνικοί ςτακμοί, 8. Φιλογλωςςία, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 35

36 ΗΜΕΙΩΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 36

37 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 37

38 ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 38

39 EVALUATION OF THE PROGRAM ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 39

40 ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 40

41 .. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 41

42 ΦΡΗΙΜΑ ΣΗΛΕΥΩΝΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΜΝΟ Αςτυνομία Καλφμνου Γεωργαντισ Παντελισ Δθμαρχείο Καλφμνου Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθσ Γιϊργοσ Κοροβζςθ Αντιγόνθ Κουκιαΐνθ Εφθ Μθτρόπολθ Καλφμνου ( ) Νοςοκομείο Καλφμνου Παπαντωνάκθσ Γιϊργοσ Ποφλου Αγγελικι αμίου Διαμάντω , τεφαδοφροσ Κϊςτασ ( ) Σςαγκάρθσ Μιχάλθσ Σςαγκάρθσ Μανόλθσ Φρατηισ Γιϊργοσ Χειλάσ Γιάννθσ Χοφλθσ Μανϊλθσ Χριςτοδοφλου Φίλιπποσ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 42

43 ΚΕΡΜΕ ΕΤΧΑΡΛΣΛΕ ΓΛΑ ΣΘ ΤΝΕΧΘ ΒΟΘΚΕΛΑ ΠΡΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑ ΕΚΦΡΑΗΟΤΜΕ ΣΘΝ ΟΡΚΟΔΟΞΘ ΚΟΛΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΝΣΑΡΓΟΤΛΝ ΣΘΝ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΦΛΛΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΓΛΩΑ ΚΑΛ ΠΟΛΛΣΛΜΟΤ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΧΟΡΘΓΟΤ ΕΠΩΝΤΜΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟΤ ΦΟΛΣΘΣΡΛΕ ΚΑΛ ΦΟΛΣΘΣΕ ΣΩΝ ΚΕΡΛΝΩΝ ΜΑΚΘΜΑΣΩΝ ΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 43

44 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008 ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΕ ΣΟ 4 ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΘΝ ΚΑΛΤΜΝΟ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΔΕΤΣΕΡΑ 5 ΙΟΤΛΙΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 23 ΙΟΤΛΙΟΤ 2010 ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 44

45 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 45

Charles Darwin University Greek in Country Study Program, 30 Ιουνίου 18 Ιουλίου

Charles Darwin University Greek in Country Study Program, 30 Ιουνίου 18 Ιουλίου [ΕπίπεδοΑ ] CharlesDarwinUniversity Greekin CountryStudyProgram,30Ιουνίου 18Ιουλίου DrGeorgeFrazis ΦΟΡΕΙΣΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟCharlesDarwin (FlindersUniversity) DirectorofStudies (CharlesDarwinUniversity)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ Θ ΙΔΕΑ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ: Ο Κριμαϊκόσ πόλεμοσ παρόλο που δεν εκτυλίχτθκε ςε ελλθνικό ζδαφοσ επθρζαςε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΘΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ερωτηματολόγιο Δεξιοτήτων Εκμάθηςησ Εμπειρία Πειραματιςμόσ Παρατιρθςθ Αφαιρετιςμόσ Ρόλοι Μέςα ςε μια Ομάδα Χαρίκλεια Σςαλαπάτα

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφημερίδα μας ΕNΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α ΕΛΑΙ ΑΣ «Ο ΥΣΣΕΙΑ» 2012

Η Εφημερίδα μας ΕNΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α ΕΛΑΙ ΑΣ «Ο ΥΣΣΕΙΑ» 2012 GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF SOUTH AUSTRALIA INC FIRST LEVEL 262 FRANKLIN STREET, ADELAIDE ΤΕΥΧΟΣ 33ο Νοέμβριος 2012 ΕNΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α ΕΛΑΙ ΑΣ «Ο ΥΣΣΕΙΑ» 2012 Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

GREEK LANGUAGE AND CULTURAL STUDIES. HELLAS 2015 9th IN COUNTRY STUDY PROGRAM

GREEK LANGUAGE AND CULTURAL STUDIES. HELLAS 2015 9th IN COUNTRY STUDY PROGRAM GREEK LANGUAGE AND CULTURAL STUDIES HELLAS 2015 9th IN COUNTRY STUDY PROGRAM 9 th In-Country Study Program-Greece 2015 9 ο Θερινό Πρόγραμμα Εντατικών μαθημάτων SPONSORS ΧΟΡΗΓΟΙ CHARLES DARWIN UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

3-6 ΠΑΜ14, ΑΔ, Κ9 κ. Καρακάντηα, Αρχαϊκό ζποσ: Όμθροσ

3-6 ΠΑΜ14, ΑΔ, Κ9 κ. Καρακάντηα, Αρχαϊκό ζποσ: Όμθροσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Σ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 12-3 ΠΑΜ 14, ΑΔ, K9 κ. Γεωργιάδου, Αρχαία Ελλθνικι

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 21-26 Ιουλίου 2014

INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 21-26 Ιουλίου 2014 INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 21-26 Ιουλίου 2014 Φωτ.: Κώστας Παπαδόπουλος International Youth Camp 21-26 Ιουλίου 2014 Εθνικό Πάρκο Λίμνης

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα