Charles Darwin University Greek in-country Study Program 9-29 Ιουλίου 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Charles Darwin University Greek in-country Study Program 9-29 Ιουλίου 2009"

Transcript

1 Charles Darwin University Greek in-country Study Program 9-29 Ιουλίου 2009 [Επίπεδο Αϋ Επίπεδο Βϋ Επίπεδο Γϋ] ΦΟΡΕΙ ΤΛΟΠΟΙΘΘ: ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ CHARLES DARWIN ΔΘΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ ΤΠΟ ΣΘΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΧΟΡΘΓΙΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΠΟΔΘΜΟΤ ΕΛΛΘΝΙΜΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ ΣΕΔΚ ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΣΑΡΓΟΤΙΝ Dr George Frazis (Flinders University) Director of Studies (Charles Darwin University) ΣΕΦΑΔΟΤΡΟ ΚΕΝΣΡΑ ΓΛΩΩΝ NORTHERN TERRITORY GOVERNMENT DARWIN CITY COUNCIL ΔΘΜΟ ΡΟΔΟΤ - ΔΘΜΟ ΚΩ ΔΘΜΟ ΔΙΚΑΙΟΤ Ρόδοσ 8-12 Ιουλίου Μακεδονία Ιουλίου Κάλυμνοσ Ιουλίου

2 CAH 201, CAH 301, GREEK IN-COUNTRY STUDY ΕΠΙΠΕΔΑ Αϋ- Βϋ- Γϋ ΚΑΛΤΜΝΟ 2009 ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ. ΦΡΑΣΗΘ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 2

3 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ THIRD IN-COUNTRY STUDY PROGRAM (2009)... 4 INFORMATION ABOUT THIS UNIT... 5 ASSESSMENT SUMMARY... 6 ASSESSMENT... 7 ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ... 8 ΦΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΩ ΣΗΡΙΖΟΤΜΕ ΣΟΤ ΥΟΙΣΗΣΕ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΠΟΛΤΜΕΙΚΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ UNIT OUTLINE FOR LEVEL LANGUAGE LEARNING AIMS AND OBJECTIVES ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤ Α -ΗΜΕΡΗΙΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ UNIT OUTLINE FOR LEVELS 2 & LANGUAGE LEARNING AIMS AND OBJECTIVES ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤ Β - ΕΠΙΠΕΔΟΤ Γ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΙΣΗ 28 ΙΟΤΛΙΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΦΡΗΙΜΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΗΜΕΙΩΕΙ EVALUATION OF THE PROGRAM ΦΡΗΙΜΑ ΣΗΛΕΥΩΝΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΜΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008 ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΕ Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GEORGE FRAZIS 3

4 THIRD IN-COUNTRY STUDY PROGRAM (2009) Welcome Dear Student, Welcome to the unit CAH201, CAH 301, Greek in-country Study Program. Studying a second language can be lots of fun, very rewarding and useful for your professional development. As you probably know, Modern Greek is, one of the most widely used languages in Australia, so you can practice it with neighbors and friends, in shops and restaurants. I hope that this fourth-semester introduction to Modern Greek will further stimulate your interest and make you want to know lots more about the language and culture of Greece. The unit is designed for students in the language units you have already done (MGR101, MGR102, MGR 201) in three semesters of Greek or for students who have done (MGR101, MGR102, MGR 201 or MGR101, MGR102, MGR201, MGR202, MGR301) of Greek. All students will receive a systematic introduction to the Greek language through class interaction for gradually improving communication skills. This is a more accelerated course than that offered at university in a three-year major in Modern Greek. It aims to reach an equal level to the four basic skills of listening, speaking, reading and writing. Text books, audio, visual and web material will be carefully chosen to suit and extend the student s proficiency at each stage. Students will be encouraged to develop their language skills outside the classroom. The aim of the in-country program is an immersion-in-culture and daily interaction with people of the country. Students will participate in a four to six-hour language class per day. During this program you will be in contact with the culture and society of Greece. This is the best way of consolidating and extending what you acquired in Australia at CDU. Combining rigorous in-country coursework, taught by supportive university teachers, with excursions and life in the community, the exchange is a great way to take your language to a new level. The program this year will be held first in Rhodes (8-12 July), second in Thessaloniki (13-20 July) and last on the beautiful Aegean island of Kalymnos (21-29 July). Students are eligible to submit an in-country study application after completing three units of study in Modern Greek, with a current enrolment in a 4 th or subsequent unit. The program will be taught by lecturers from The University of the Aegean, University of Salonika, Flinders University, Charles Sturt University and Charles Darwin University. This intensive course will translate to a full semester of Greek, 10-credit points. Costs for the student will be confirmed on approval of application, but a student can expect to pay for their return airfares and transportation costs, cost of visas, and spending money. Course fees, accommodation, meals and transportation within Greece will be covered by the Greek Government. In 2009 the program will run from Thursday 9 July Wednesday 29 July. Good luck with your studies Dr George Frazis Director of Studies ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 4

5 INFORMATION ABOUT THIS UNIT DIRECTOR OF STUDIES Dr George Frazis Location School of Creative Arts and Humanities Charles Darwin University Darwin Telephone in Greece KEY DATES A table outlining the topic structure and key dates is printed on the back of this Topic information. Please refer to it for important information regarding due dates for assignments. TOPIC DESCRIPTION Language acquisition will be continual and progressive with equal emphasis placed on the four macro skills of listening, speaking, reading and writing in Modern Greek. Text books, audio, visual and web material will be carefully chosen to suit and extend the student s proficiency at each stage. Students will be encouraged to develop their language skills outside the classroom. Μακαίνω γλϊςςα επειδι τθ χρθςιμοποιϊ 3 Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GEORGE FRAZIS 5

6 ASSESSMENT SUMMARY Interview 1 Language (aural and written) Graded HD, DN, CR, P, F Weighting: 10/100 Due date: Week 1 (άββατο, 11 Ιουλίου) Interview 2 Language (aural, oral and written) Supervised Graded HD, DN, CR, P, F Weighting: 10/100 Due date: Week 1 (Σετάρτθ, 15 Ιουλίου) Interview 3 (written and mp3 format) Supervised Graded HD, DN, CR, P, F Weighting: 10/100 Due date: Week 2 (Δευτζρα, 20 Ιουλίου) Interview 4 (written and mp3 format) Graded HD, DN, CR, P, F Weighting: 10/100 Due date: Week 3 (Σετάρτθ, 23 Ιουλίου) Communication skills Supervised Graded HD, DN, CR, P, F Weighting: 10/100 Language, Class test Graded HD, DN, CR, P, F Weighting: 15/100 Διάρκεια: 2 ϊρεσ Due date: Week 3 (Πζμπτθ, 17 Ιουλίου) ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 6

7 Class presentation (oral) Supervised Graded HD, DN, CR, P, F Weighting: 35/100 Due date: Week 3 (Παραςκευι 24 Ιουλίου, Σετάρτθ 29 Ιουλίου) υνεργατικι ζρευνα: Οι φοιτθτζσ χωριςμζνοι ςε ομάδεσ των δφο κα προετοιμάςουν ζνα κζμα τισ δφο πρϊτεσ εβδομάδεσ και κα το παρουςιάςουν τθν τρίτθ εβδομάδα (10-15 λεπτά). Πρόκειται για μια ερευνθτικι εργαςία που κα ενκαρρφνει τουσ φοιτθτζσ να ζρκουν ςε επικοινωνία με ντόπιουσ και να χρθςιμοποιιςουν τθν ελλθνικι γλϊςςα με απϊτερο ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ θλεκτρονικοφ κειμζνου που κα χαρακτθρίηεται από τθ ςυλλειτουργία γλϊςςασ, εικόνασ, βίντεο, ιχου. Θ εργαςία αυτι κα παρουςιαςτεί ςε κοινό, κα εκδοκεί και ςε ψθφιακι μορφι κα δοκεί ςτουσ φοιτθτζσ. ASSESSMENT Continuous assessment, based on 2 {X10 points} written assignments (3 interviews) 20% Class presentation (Week 3) 35% Communication Skills 10% Fourth interview (in M Greek-in written form as well as in mp3 format) 10% Fifth interview (in M Greek-in written form as well as in mp3 format) 10% Language test/oral (Week 3) 15% 3 Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GEORGE FRAZIS 7

8 ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ Πϊσ φαίνεται ο ελλθνικόσ πολιτιςμόσ με τα μάτια των φοιτθτϊν τθσ Αυςτραλίασ Π ρωταρχικόσ ςκοπόσ του κερινοφ προγράμματοσ ςτθ Ρόδο, ςτθ Μακεδονία και ςτθν Κάλυμνο τον Ιοφλιο του 2009 είναι θ κακθμερινι χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςε περιβάλλον ελλθνικό. Οι φοιτθτζσ για τρεισ βδομάδεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να χρθςιμοποιιςουν τα ελλθνικά ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ ηωισ τουσ. Για να ενκαρρφνουμε περιςςότερο αυτι τουσ τθν προςπάκεια τοφσ δθμιουργοφμε τισ ςυνκικεσ εκείνεσ που κα τουσ βοθκιςουν να ζρκουν ςε επαφι με το ντόπιο ελλθνικό ςτοιχείο. Μία από τισ εργαςίεσ από τισ οποίεσ τουσ ηθτάμε και αξιολογοφνται γι αυτό, είναι θ παραγωγι ενόσ πολυμεςικοφ κειμζνου με τθν υποςτιριξθ εικόνασ, βίντεο, ιχου. Με τον τρόπο αυτό ενςωματϊνουμε τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ γλϊςςασ. Ζτςι οι φοιτθτζσ καλοφνται να λάβουν μζροσ ςε ζρευνα, ςυγκζντρωςθ υλικοφ και παραγωγι ενόσ θλεκτρονικοφ κειμζνου που κα χαρακτθρίηεται από τθ ςυλλειτουργία γλϊςςασ, εικόνασ, βίντεο και ιχου. τθν προετοιμαςία τθσ εργαςίασ αυτισ απαραίτθτθ είναι θ επικοινωνία με τουσ ντόπιουσ και θ γλϊςςα επικοινωνίασ είναι θ ελλθνικι. κοπόσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι να χρθςιμοποιιςουν οι φοιτθτζσ τα διάφορα είδθ του λόγου όχι μόνο ςτθ ςφνκεςθ και παρουςίαςθ τθσ τελικισ εργαςίασ, αλλά και ςτθν προετοιμαςία τθσ. Αυτονόθτο είναι ότι αυτενεργϊντασ ο φοιτθτισ μζςα ςε περιβάλλον ςτο οποίο μιλιζται θ γλϊςςα, ζχει περιςςότερα γλωςςικά ερεκίςματα και περιςςότερεσ ευκαιρίεσ να χρθςιμοποιιςει ελλθνικά ςε όλεσ τισ εξελικτικζσ φάςεισ τθσ εργαςίασ. Θ προςπάκεια αυτι κακοδθγείται κατάλλθλα από ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 8

9 τουσ κακθγθτζσ του προγράμματοσ με κακθμερινζσ ςυναντιςεισ είτε ςε επίπεδο των μελϊν κάκε ομάδασ είτε ςε επίπεδο ομάδων γενικότερα. Θ υποςτιριξθ και θ κακοδιγθςθ είναι δεδομζνθ όχι μόνο μεταξφ των μελϊν κάκε ομάδασ με τον υπεφκυνο κακθγθτι, αλλά και μεταξφ των διαφορετικϊν ομάδων με ειδικζσ ςυναντιςεισ κατά τισ οποίεσ ανταλλάςςονται απόψεισ όςον αφορά τθν πορεία, τθν πρόοδο και τθ δομι κάκε εργαςίασ. Σα γλωςςικά πεδία που καταγράφτθκαν για ζρευνα το 2009 είναι τα ακόλουκα: Βεργίνα Πζλλα Θεςςαλονίκθ Πρζςπεσ Καςτοριά Βεργίνα Πζλλα Θεςςαλονίκθ Πρζςπεσ 3 Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GEORGE FRAZIS 9

10 Κατά τθν πρϊτθ θμζρα του προγράμματοσ, οι φοιτθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ των δφο, επιλζγουν το κζμα που κα αςχολθκοφν και γίνεται θ προετοιμαςία του όλου ζργου. ε αυτι τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ καταγράφεται ο τρόποσ ςυνεργαςίασ των μελϊν κάκε ομάδασ και αναλφεται θ ςτρατθγικι που κα ακολουκθκεί για τθν ερευνθτικι αυτι προςπάκεια. Ειδικότερα ςθμειϊνονται κάποια ςθμεία τθσ ςυνεργαςίασ των μελϊν που χρειάηεται να εξεταςτοφν προςεκτικά και να αναλυκοφν: o Χϊροι που κα επιςκεφτοφν o Άνκρωποι που κα δουν o Εργαλεία που κα χρθςιμοποιιςουν ςτθν όλθ ςυλλογι πλθροφοριϊν Ερωτθματολόγια Βίντεο Ψθφιακζσ φωτογραφίεσ μαγνθτοφωνιςεισ o Ρόλοσ του κάκε μζλουσ o Μζςα που χρειάηονται Διαδίκτυο Πφλθ για τθν ελλθνικι γλϊςςα, o Λεξικό o ϊματα κειμζνων Λεξικό, Ελλθνικι Ιςτορία, Κδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ, Πολιτιςμόσ, Φωτογραφικι μθχανι βιντεοκάμερα o Κατανομι χρόνου ε κακθμερινι βάςθ γίνονται ςυηθτιςεισ και ςυναντιςεισ για περαιτζρω κακοδιγθςθ. Τπάρχει εξίςου ςθμαντικόσ χρόνοσ μζςα ςτο πρόγραμμα για τθν επεξεργαςία και προετοιμαςία τθσ εργαςίασ. Μζςα ςε αυτό πλαίςιο προετοιμαςίασ δίνονται πολλαπλζσ ευκαιρίεσ για τθ χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Ζτςι αρχικά κα ςχεδιαςτεί θ εργαςία από τουσ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 10

11 φοιτθτζσ και κα ζχουν τθν ευκαιρία να ςυηθτοφν τθν εξζλιξι τθσ με τον/τθν κακθγθτι/τρια που κα είναι υπεφκυνο/θ τθσ ομάδασ. ε μια πρϊτθ φάςθ κατά τθν προετοιμαςία και ειδικότερα τισ δυο πρϊτεσ μζρεσ του προγράμματοσ, τουσ δίνεται θ πραγματικι αιτία για παραγωγι προφορικοφ ι γραπτοφ λόγου τθ ςυνζχεια με τθ χριςθ-παραγωγι διαφορετικϊν κειμζνων, ειδϊν λόγου, ανάλογα με τισ γλωςςικζσ περιςτάςεισ χρθςιμοποιοφν το απαραίτθτο λεξιλόγιο πραγμάτωςθσ τθσ γλωςςικισ πράξθσ ανάλογα με το εργαλείο που κα επιλζξουν για να προςεγγίςουν το κζμα. ε επόμενο ςτάδιο κα γίνει θ πρϊτθ ςυνάντθςθ των ομάδων για ςυηιτθςθ, ανταλλαγι απόψεων, ςχεδιαςμό και υποςτιριξθ τθσ πρόταςισ τουσ με κατάλλθλο ςχεδιάγραμμα o Παρουςίαςθ ςχεδιαγράμματοσ όλων των ομάδων o Μία ϊρα ςυηιτθςθ, ανταλλαγι απόψεων o Μετά τθ ςυηιτθςθ ςε μία ϊρα καταγράφεται το τελικό ςχεδιάγραμμα και τα εργαλεία προςζγγιςθσ τθσ εργαςίασ τθ ςυνζχεια κα γίνει θ δεφτερθ ςυνάντθςθ των ομάδων για πρϊτθ δοκιμαςτικι παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ τουσ Θ τελικι παρουςίαςθ κα γίνει τθν τρίτθ εβδομάδα o Σθν Παραςκευι 24 Ιουλίου κα γίνει θ τελικι πρόβα o Σθν Σετάρτθ 29 Ιουλίου θ παρουςίαςθ Οι φοιτθτζσ μολονότι παρουςιάηουν τθν εργαςία τουσ ςε ομάδεσ, θ παρουςίαςθ κα γίνει με τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν κάκε ομάδασ. ε κακθμερινι βάςθ υπάρχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ φοιτθτζσ από μζλοσ του διδακτικοφ προςωπικοφ, ειδικό ςτισ Νζεσ Σεχνολογίεσ. 3 Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GEORGE FRAZIS 11

12 ΦΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ 1 θ βδομάδα 2 θ βδομάδα 3 θ βδομάδα 1 θ μζρα 1 θ -2 θ -3 θ -4 θ μζρα 1 θ -2 θ -3 θ -4 θ μζρα ςυνεργαςία μελϊν πρϊτθ παρουςίαςθ ςτρατθγικισ ςχεδιάγραμμα κατά ομάδα όλοι μαηί, παρουςίαςθ 2 θ μζρα πρϊτθ διερεφνθςθ πεδίου επιςκζψεισ ςε χϊρουσ ςυνάντθςθ με ανκρϊπουσ επεξεργαςία ςχεδίου διαμόρφωςθ εργαλείων 3 θ μζρα προετοιμαςία 4 θ μζρα προετοιμαςία 5 θ μζρα τελικι παρουςίαςθ ςχεδιαγράμματοσ πρϊτθ πρόβα κακθμερινι προετοιμαςία τθσ εργαςίασ και υποςτιριξθ από τουσ κακθγθτζσ θ παρουςίαςθ των εργαςιϊν ςυηιτθςθ, ςχόλια, διορκϊςεισ οι ομάδεσ μόνεσ τουσ με τουσ υπεφκυνουσ κακθγθτζσ κάνουν διορκϊςεισ κακθμερινι προετοιμαςία τθσ εργαςίασ και υποςτιριξθ από τουσ κακθγθτζσ Γενικι πρόβα και παρουςίαςθ των εργαςιϊν ςτθν τάξθ Πζμπτθ 23 Ιουλίου Σελικι παρουςίαςθ μπροςτά ςε κοινό ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 12

13 ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Διδαςκαλία κατάκτθςθ των γλωςςϊν: βαςικζσ αρχζσ. Δθμιουργία των προχποκζςεων για χριςθ τθσ γλϊςςασ. Προςπακοφμε να είναι ςτο πλαίςιο αυτό και θ διδαςκαλία των γλωςςικϊν δομϊν. Θ χριςθ τθσ γλϊςςασ πραγματοποιείται πάντα ςτο πλαίςιο κάποιου πεδίου (Θεςςαλονίκθ, Βεργίνα, Πζλλα, Πρζςπεσ, Καςτοριά) και κειμενικοφ είδουσ (ςυνζντευξθ, αφιγθςθ, τουριςτικι περιγραφι μιασ περιοχισ, οδθγίεσ καταςκευισ ενόσ αντικειμζνου, ςυνταγζσ κλπ.). ε κάκε περίςταςθ που ςυμμετζχουν οι μακθτζσ μασ πραγματϊνουν και ζνα κείμενο. Μασ ενδιαφζρει επομζνωσ να ζχουμε ςαφι άποψθ για τα κειμενικά είδθ που κζλουμε να διδάξουμε. Δίνουμε ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν κειμενικι ιδιαιτερότθτα (π.χ. ςυνζντευξθ) εκεί και το λεξιλόγιο. (υνεργατικι κριτικι ζρευνα). Σεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΣΠΕ) (ICT) μζροσ τθσ χριςθσ αυτισ, όπωσ και ςτθ ηωι. θμαντικόσ ο ρόλοσ των διδαςκόντων και των ςυμμακθτϊν: Τποςτθρίηουμε ςυςτθματικά τθν κατάκτθςθ όλων των ανωτζρω. Ακολουκοφμε τθν αρχι τθσ Ηϊνθσ τθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ (Zone of proximal development) (Vygotsky). (Προοδευτικι Παιδαγωγικι με ταυτόχρονθ μάκθςθ του περιεχομζνου, των δομϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ γλϊςςασ) 1. Γλϊςςα και πολιτιςμόσ μαηί. Κατάκτθςθ τθσ γλϊςςασ: n + 1 (n=επίπεδο των μακθτϊν μασ). Προτεραιότθτα ςτθν ανάλυςθ των ιδιαιτεροτιτων των μακθτϊν μασ και ςτθν προςαρμογι του υλικοφ. 1 «Θ προοδευτικι παιδαγωγικι από τθν άλλθ πλευρά, βαςίηεται ςτισ δυνατότθτεσ τθσ τεχνολογίασ για τθν υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ των «ανϊτερων γνωςτικϊν διαδικαςιϊν» (higher order thinking), (Vygotsky 1998). Κεντρικό ηθτοφμενο ςτθν προοδευτικι / καταςκευαςτικι παιδαγωγικι δεν είναι θ μετάδοςθ ςυγκεκριμζνου όγκου προκακοριςμζνων περιεχομζνων, αλλά θ δθμιουργία ςυνκθκϊν για τθν ανάπτυξθ νζασ γνϊςθσ που να βαςίηεται ςτθν προθγοφμενθ γνϊςθ των μακθτϊν και να υποςτθρίηει ζτςι τθν ανάπτυξθ «ανϊτερων γνωςτικϊν διαδικαςιϊν». Ο μακθτισ / θ μακιτρια μακαίνει πϊσ να μακαίνει με τθν υποςτιριξθ, ςυν τοισ άλλοισ, τθσ Σεχνολογίασ, για να αναπτφξει το μζγιςτο των δυνατοτιτων του / τθσ ςτα πλαίςια αυτοφ που ο Vygotsky ονόμαςε «ηϊνθ επικείμενθσ ανάπτυξθσ» ςτο κοφρτου, Ε. (2003) Μικρζσ Γλϊςςεσ ς ζνα Μεγάλο Δίκτυο. Σο Παράδειγμα τθσ Διδαςκαλίασ τθσ Ελλθνικισ ωσ Δεφτερθσ / Ξζνθσ Γλϊςςασ μζςω Διαδικτφου. Πρακτικά υνεδρίου: «Θ Αξιοποίθςθ των Νζων Σεχνολογιϊν ςτθ Διδαςκαλία τθσ Νζασ Ελλθνικισ ωσ Ξζνθσ Γλϊςςασ», Ακινα: Ελλθνογερμανικι Αγωγι. 3 Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GEORGE FRAZIS 13

14 ΠΩ ΣΗΡΙΖΟΤΜΕ ΣΟΤ ΥΟΙΣΗΣΕ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΠΟΛΤΜΕΙΚΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ i. Οι φοιτθτζσ καλοφνται να κατακτιςουν ςυγκεκριμζνα πεδία και κειμενικά είδθ όπου ενςωματϊνεται θ κατάκτθςθ του λεξιλογίου και των γλωςςικϊν δομϊν. Ακολουκεί ζνα ενδεικτικό παράδειγμα: a. Για παράδειγμα θ Θεςςαλονίκθ είναι ζνα πεδίο. b. Παράδειγμα κειμενικϊν ειδϊν: i. Αφιγθςθ ii. Περιγραφι iii. υνταγι iv. Ερωτθματολόγιο c. Σουσ δίνουμε δφο τρία παραδείγματα κειμενικϊν ειδϊν i. Κάποια κείμενα με αφιγθςθ ii. Κάποια κείμενα με περιγραφι iii. Κάποιεσ ςυνταγζσ iv. Ενδεικτικά ερωτθματολόγια d. Οι δομζσ προςεγγίηονται με βάςθ τα κειμενικά είδθ i. Π.χ. ςτθν αφιγθςθ εξθγείται θ χριςθ παρελκοντικϊν χρόνων, χριςθ χρονικϊν επιρρθμάτων ii. Π.χ. χριςθ του λεξιλογίου από το πεδίο τθσ Θεςςαλονίκθσ e. Σουσ εφοδιάηουμε υλικό προσ τθν κατεφκυνςθ του n + 1 f. Κλιμάκωςθ i. Κατανόθςθ 1. Λεξιλόγιο-δομζσ ii. Δομζσ κειμενικζσ iii. φνκεςθ (τουσ ηθτάμε να ςυνκζςουν δικό τουσ κείμενο) g. Ανάκεςθ εργαςίασ επζκταςθ h. Με δικζσ μασ οδθγίεσ επιςκζπτονται ιςτοςελίδεσ-βιβλιογραφία i. Διαμορφϊνουν τα όργανα και βελτιϊνουν το κείμενο j. ε όλεσ τισ φάςεισ τουσ ςτθρίηουμε Επιςτθμονικι Εποπτεία Δθμιτρθσ Κουτςογιάννθσ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 14

15 UNIT OUTLINE FOR LEVEL 1 CAH 201, GREEK IN-COUNTRY 200 LEVEL (ΕΠΙΠΕΔΟ Αϋ) Value of unit: 10 points Offered in Study period 2, 2009 Prerequisite GRK 101, GRK 102, GRK 201, Director of Studies: Dr George Frazis Study materials for this unit are Ορίςτε!, Ελλθνικά για αρχάριουσ. Φανι Βαλςαμάκθ, Διμθτρα Μανάβθ, Ινςτιτοφτο Νεοελλθνικϊν πουδϊν, Κδρυμα Μανόλθ Σριανταφυλλίδθ. Θεςςαλονίκθ Ελλθνικά με τθν παρζα μου 1, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρζκυμνο Ελλθνικά με τθν παρζα μου 2, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρζκυμνο Κλειδιά τθσ Ελλθνικισ Γραμματικισ, Keys to Greek Grammar, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρζκυμνο Ποιιματα Αναγνωςτάκθ Μανόλθ, επιλογι ποιθμάτων και αςκιςεισ ςε ζντυπο υλικό. Ζντυπο υλικό με κειμενικά είδθ και ειδικι ορολογία για τα τζςςερα ερευνθτικά πεδία, o (www.moderngreek.info) Σο παραπάνω υλικό είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα μασ. Άλλα βοθκιματα Clift s Charmian, Travels in Greece, Cornstalk Warn Faith, Bitter Sea, The Real Story of Greek Sponge Diving, Guardian Angel, Μαγκλι Γιάννθ, «Ο ςφουγγαράσ», Σα παιδιά του Ιλιου και τθσ Κάλαςςασ, Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ, Βϋ Γυμναςίου, Ο.Ε.Δ.Β., Ακινα 2003, ς Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ GEORGE FRAZIS 15

16 LANGUAGE LEARNING AIMS AND OBJECTIVES Semester 1: Language Learning Aims and Objectives 1. Within the general aim of the course and through a variety of topics, the course provides: a. Practice and development of the four language skills (listening, speaking, reading, writing) but the main emphasis is on oral communication, including listening to and reading authentic Greek language b. The presentation, the analysis and the practice of the grammatical phenomena and the syntactic structures, which will help and allow them to satisfy their personal needs for communication outside the classroom c. Constant and progressive vocabulary building d. Practice in functioning in Greek (in speech and writing) in a progressive development through a wide range of situations 2. Students will study the Chapters 3, 4, 5, 6, 8, 9 of the text book Ορίςτε!, Ελλθνικά για αρχάριουσ. Φανι Βαλςαμάκθ, Διμθτρα Μανάβθ, Ινςτιτοφτο Νεοελλθνικϊν πουδϊν, Κδρυμα Μανόλθ Σριανταφυλλίδθ. Θεςςαλονίκθ According to the given situation in each Chapter of the texts, students will be able to make statements, ask and answer questions about themselves & others in the context of every day events, such as free time, enjoyment, travelling, relationships with others, expressing their likes and dislikes, etc and practice them on daily basis with people of the island. 4. Μολονότι ςτο πρόγραμμα δίνεται ζμφαςθ ςτθν επικοινωνία και τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ ςε κακθμερινζσ επικοινωνιακζσ καταςτάςεισ, ταυτόχρονα αναπτφςςεται και θ μάκθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ γλϊςςασ με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ. Σα κείμενα προζρχονται από εφθμερίδεσ, γνωςτά τραγοφδια, επίκαιρα γεγονότα. Κατά το πρόγραμμα του 2009 παράλλθλα γίνεται μια προςζγγιςθ ςτθν ποίθςθ του Αναγνωςτάκθ. Εςτιάηουμε ςτο νόθμα, τθ μορφι και τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ. Ζτςι τόςο θ επικοινωνιακι όςο και θ ακαδθμαϊκι δεξιότθτα τθσ γλϊςςασ αποτελοφν μζλθμα του προγράμματόσ μασ. «Μαθαίνω γλώςςα επειδή μπορώ να τη χρηςιμοποιήςω, δεν μαθαίνω τη γλώςςα που δεν μπορώ να χρηςιμοποιήςω» ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 16

17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤ Α -ΗΜΕΡΗΙΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΘΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΡΟΔΟ Κτίριο Κάμειροσ Πζμπτθ 9 Ιουλίου Αγορά καταναλωτικϊν αγακϊν 1 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Αγορά καταναλωτικϊν αγακϊν 1 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Βόλτα ςτα μαγαηιά Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Φρατηισ Γιϊργοσ ΡΟΔΟ Κτίριο Κάμειροσ Παραςκευι 10 Ιουλίου Αγορά καταναλωτικϊν αγακϊν 2 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Αγορά καταναλωτικϊν αγακϊν 2 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Βόλτα ςτα μαγαηιά Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Καηοφλλθ Βαςιλεία

18 ΡΟΔΟ Κτίριο Κάμειροσ άββατο 11 Ιουλίου Αγορά καταναλωτικϊν αγακϊν 3 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Αγορά καταναλωτικϊν αγακϊν 3 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Βόλτα ςτα μαγαηιά Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Φρατηισ Γιϊργοσ ΡΟΔΟ Κυριακι 12 Ιουλίου Επίςκεψθ ςτθ Λίνδο ΡΟΔΟ Δευτζρα 13 Ιουλίου Ψυχαγωγία, ελεφκεροσ χρόνοσ 1 Με τεφαδοφρο Κϊςτα Ψυχαγωγία, ελεφκεροσ χρόνοσ 1 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα Βόλτα ςτα μαγαηιά Με Καηοφλλθ Βαςιλεία- τεφαδοφρο Κϊςτα τεφαδοφροσ Κϊςτασ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 18

19 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Σρίτθ 14 Ιουλίου το Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ μάκθμα με κζμα: «Ο χρυςόσ των Μακεδόνων: καλλιτεχνικι δθμιουργία και ταφικά ζκιμα» Με Μιττα Διμθτρα το Λευκό Πφργο Περπάτθμα και ψϊνια ςτθν Αγορά Θεςςαλονίκθσ. Με Μαλάτο Κομνθνό Μιττα Διμθτρα ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΑΡΙΔΑΙΑ Σετάρτθ 15 Ιουλίου το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ μάκθμα με κζμα: «Μφκοι τθσ Αρχαίασ Μακεδονίασ: Λςτορία και Λδεολογία» Με Μιττα Διμθτρα Επίςκεψθ ςτθν Αρχαία Πζλλα Μιττα Διμθτρα ΑΡΙΔΑΙΑ ΙΑΜΑΣΙΚΕ ΠΘΓΕ Πζμπτθ 16 Ιουλίου Ψυχαγωγία, ελεφκεροσ χρόνοσ 2 Με τεφαδοφρο Κϊςτα το παηάρι Ψυχαγωγία, ελεφκεροσ χρόνοσ 3 Με τεφαδοφρο Κϊςτα τισ Λαματικζσ Πθγζσ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 19

20 ΒΕΡΟΙΑ ΒΕΡΓΙΝΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Παραςκευι 17 Ιουλίου «Βαςιλικοί τάφοι Βεργίνασ» «Λίμνθ Καςτοριάσ» ΠΡΕΠΕ «Πρζςπεσ» ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΣΟΡΙΑ άββατο 18 Ιουλίου «Αρχοντικά Καςτοριάσ» ΚΑΣΟΡΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Κυριακι 19 Ιουλίου ΠΡΩΙ Επιςτροφι ςτθ Κεςςαλονίκθ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΔΕΤΣΕΡΑ 20 Ιουλίου Διατροφι 1 Με τεφαδοφρο Κϊςτα Διατροφι 1 Με τεφαδοφρο Κϊςτα Βόλτα ςτα μαγαηιά Με τεφαδοφρο Κϊςτα ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 20

21 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΡΙΣΘ 21 Ιουλίου ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΕΣΑΡΣΘ 22 Ιουλίου ΣΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΠΡΟ ΚΑΛΤΜΝΟ ΔΙΑΒΑΗΟΤΜΕ ΣΟ ΔΙΘΓΘΜΑ ΣΟΤ ΓΙΑΝΝΘ ΜΑΓΚΛΘ «Ο ςφουγγαράσ» Διατροφι 2 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία - τεφαδοφρο Κϊςτα The historical development of Greeks in Australia and their contribution to their new homeland Με Καναράκθ Γιϊργο ΚΑΛΤΜΝΟ ΠΕΜΠΣΘ 23 Ιουλίου Προετοιμαςία εργαςίασ Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Παπαντωνάκθ Γιϊργο Αφιζρωμα ςτον Καλφμνιο ςυγγραφζα Γιάννθ Μαγκλι Ξενοδοχείο Ελιζσ Διατροφι 3 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία - τεφαδοφρο Κϊςτα Immigration with a difference: Greek adventurers in the northern frontiers of Australia Με Καναράκθ Γιϊργο Καναράκθσ Γιϊργοσ ΚΑΛΤΜΝΟ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 24 Ιουλίου Προετοιμαςία εργαςίασ Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθ Γιϊργο Τγεία περίκαλψθ 1 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθ Γιϊργο Μια βόλτα ςτα μαγαηιά του χωριοφ Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθ Γιϊργο Προετοιμαςία εργαςίασ Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθ Γιϊργο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 21

22 ΚΩ ΑΒΒΑΣΟ 25 ΙΟΤΛΙΟΤ ΟΛΘ ΜΕΡΑ Επίςκεψθ ςτα αρχαιολογικά αξιοκζατα Αςκλθπιείο Ξενιτεμένο μου πουλί, εκεί στα ξένα που σαι 1ο Γενικό Λύκειο Κω- «Ιπποκράτειο» ΚΩ ΚΤΡΙΑΚΘ 26 ΙΟΤΛΙΟΤ ΚΑΛΤΜΝΟ ΔΕΤΣΕΡΑ 27 Ιουλίου 7.00 ΟΛΘ ΜΕΡΑ «Ξενιτεμζνο μου πουλί, εκεί ςτα ξζνα που ςαι» Πολιτιςτικι εκδιλωςθ μακθτϊν 1 ου Γενικοφ Λυκείου Κω Επιμζλεια Κακθγιτριεσ Μαρία Μαλζα, Μαρίνα Μπζττα το Πνευματικό Κζντρο Διμου Δικαίου Επίςκεψθ ςτα χωριά Τγεία περίκαλψθ 2 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Παπαντωνάκθ Γιϊργο Τγεία περίκαλψθ 2 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Παπαντωνάκθ Γιϊργο Προετοιμαςία Εργαςίασ Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Παπαντωνάκθ Γιϊργο ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΡΙΣΘ 28 Ιουλίου ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΕΣΑΡΣΘ 29 Ιουλίου Τγεία περίκαλψθ 3 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθ Γιϊργο Τγεία περίκαλψθ 3 Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθ Γιϊργο Προετοιμαςία Εργαςίασ Με Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθ Γιϊργο ΘΜΕΡΛΔΑ ΓΛΑ ΣΘ ΔΛΔΑΚΑΛΛΑ ΣΘ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΑΝΑΓΝΩΣΘΡΛΟ ΑΛ ΜΟΤΑΛ (πρόγραμμα ςτθ ςελίδα 32) Παρουςίαςθ των εργαςιϊν Class presentation, 30% Αξιολόγθςθ του προγράμματοσ Αποχαιρετιςτιρια εκδιλωςθ και απονομι διπλωμάτων ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 22

23 UNIT OUTLINE FOR LEVELS 2 & 3 CAH CAH 301, GREEK IN-COUNTRY STUDY PROGRAM (Επίπεδο Bϋ- Επίπεδο Γϋ) Value of unit: 10 points Offered in Study period 2, 2009 Prerequisite GRK 101, GRK 102, GRK 201 (Για το Επίπεδο Βϋ) GRK 101, GRK 102, GRK 201, GRK 202, GRK 301 (Για το Επίπεδο Γϋ) Director of Studies: Dr George Frazis Study materials for this unit are Από το κείμενο ςτθ λζξθ, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρζκυμνο Ζντυπο υλικό με κειμενικά είδθ και ειδικι ορολογία για τα τζςςερα ερευνθτικά πεδία, o ΒΕΡΓΛΝΑ o ΚΕΑΛΟΝΛΚΘ o ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ ΕΝ ΜΤΚΕΛΝ ΦΚΕΓΓΟΜΕΝΘ o ΠΕΛΛΑ Κλειδιά τθσ Ελλθνικισ Γραμματικισ, Keys to Greek Grammar, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρζκυμνο Ποιιματα Αναγνωςτάκθ Μανόλθ, επιλογι ποιθμάτων και αςκιςεισ ςε ζντυπο υλικό. o (www.moderngreek.info) Σο παραπάνω υλικό είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα μασ. Άλλα βοθκιματα Clift s Charmian, Travels in Greece, Cornstalk Warn Faith, Bitter Sea, The Real Story of Greek Sponge Diving, Guardian Angel, Μαγκλι Γιάννθ, «Ο ςφουγγαράσ», Σα παιδιά του Ιλιου και τθσ Κάλαςςασ, Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ, Βϋ Γυμναςίου, Ο.Ε.Δ.Β., Ακινα 2003, ς. 17. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 23

24 LANGUAGE LEARNING AIMS AND OBJECTIVES Semester 1: Language Learning Aims and Objectives 5. Within the general aim of the course and through a variety of topics, the course provides: a. Practice and development of the four language skills (listening, speaking, reading, writing) but the main emphasis is on oral communication, including listening to and reading authentic Greek language b. The presentation, the analysis and the practice of the grammatical phenomena and the syntactic structures, which will help and allow them to satisfy their personal needs for communication outside the classroom c. Constant and progressive vocabulary building d. Practice in functioning in Greek (in speech and writing) in a progressive development through a wide range of situations 6. Students will study the Chapters 1, 2, 3, 4, 7 of the text book Από το κείμενο ςτθ λζξθ, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρζκυμνο Οι φοιτθτζσ εμβακφνουν περιςςότερο ςτισ δομζσ και ςτθ μορφι τθσ γλϊςςασ μζςω πιο ςφνκετων κειμζνων. Γίνεται μια γνωριμία με τθν Ελλάδα, γεωγραφία, ιςτορία, πολιτιςμό, διατροφικζσ ςυνικειεσ, το περιβάλλον γενικά. 8. Μολονότι ςτο πρόγραμμα δίνεται ζμφαςθ ςτθν επικοινωνία και τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ ςε κακθμερινζσ επικοινωνιακζσ καταςτάςεισ, ταυτόχρονα αναπτφςςεται και θ μάκθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ γλϊςςασ με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ. Σα κείμενα προζρχονται από εφθμερίδεσ, γνωςτά τραγοφδια, επίκαιρα γεγονότα. Κατά το πρόγραμμα του 2009 γίνεται μια προςζγγιςθ ςτθν ποίθςθ του Αναγνωςτάκθ. Εςτιάηουμε ςτο νόθμα, τθ μορφι και τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ. Ζτςι τόςο θ επικοινωνιακι όςο και θ ακαδθμαϊκι δεξιότθτα τθσ γλϊςςασ αποτελοφν μζλθμα του προγράμματόσ μασ. Οι φοιτθτζσ ςτο τζλοσ του προγράμματοσ: Αποκτοφν ευχζρεια ςτθ χριςθ τθσ Νζασ Ελλθνικισ (προφορικισ και γραπτισ) Διευρφνουν το λεξιλόγιό τουσ Εμπλζκονται ςε ςφνκετεσ επικοινωνιακζσ καταςτάςεισ υμπλθρϊνουν μζροσ του μορφολογικοφ και ςυντακτικοφ ςυςτιματοσ τθσ γλϊςςασ «Μαθαίνω γλώςςα επειδή μπορώ να τη χρηςιμοποιήςω, δεν μαθαίνω τη γλώςςα που δεν μπορώ να χρηςιμοποιήςω» ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 24

25 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤ Β - ΕΠΙΠΕΔΟΤ Γ ΘΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΡΟΔΟ Κτίριο Κάμειροσ Πζμπτθ 9 Ιουλίου Αναγνωςτάκθσ 1 Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Προβολι ςτιγμιοτφπων του περςινοφ προγράμματοσ. Οι ομάδεσ εργάηονται για να καταγράψουν μια πρϊτθ μορφι του ςχεδιαγράμματοσ Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Γνωριμία με τθν Ελλάδα 1 Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Παπαντωνάκθσ Γιϊργοσ ΡΟΔΟ Κτίριο Κάμειροσ Παραςκευι 10 Ιουλίου Αναγνωςτάκθσ 2 Προετοιμαςία των ερευνθτικϊν πεδίων Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο (Μακεδονία εν μφκεςιν φκεγγομζνθ) Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Γνωριμία με τθν Ελλάδα 2 Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο Επεξεργαςία ςχεδίου Διαμόρφωςθ εργαλείων υγγραφι ερωτθματολογίων Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Φρατηισ Γιϊργοσ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 25

26 ΡΟΔΟ Κτίριο Κάμειροσ άββατο 11 Ιουλίου Αναγνωςτάκθσ 3 Προετοιμαςία των ερευνθτικϊν πεδίων Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο (Μακεδονία εν μφκεςιν φκεγγομζνθ) Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Γνωριμία με τθν Ελλάδα 3 Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο υγγραφι ερωτθματολογίων Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο ΡΟΔΟ Κυριακι 12 Ιουλίου ΡΟΔΟ Δευτζρα 13 Ιουλίου Επίςκεψθ ςτθ Λίνδο Αναγνωςτάκθσ 4 Προετοιμαςία των ερευνθτικϊν πεδίων Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο (Μακεδονία εν μφκεςιν φκεγγομζνθ) Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Γνωριμία με τθν Ελλάδα 4 Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο υγγραφι ερωτθματολογίων Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 26

27 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Σρίτθ 14 Ιουλίου το Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ μάκθμα με κζμα: «Ο χρυςόσ των Μακεδόνων: καλλιτεχνικι δθμιουργία και ταφικά ζκιμα» Με Μιττα Διμθτρα το Λευκό Πφργο Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Περπάτθμα και ψϊνια ςτθν Αγορά Θεςςαλονίκθσ Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Μιττα Διμθτρα ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΑΡΙΔΑΙΑ Σετάρτθ 15 Ιουλίου το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ μάκθμα με κζμα: «Μφκοι τθσ Αρχαίασ Μακεδονίασ: Λςτορία και Λδεολογία» Με Μιττα Διμθτρα Επίςκεψθ ςτθν Αρχαία Πζλλα οϊλεμζηθσ Αλζξανδροσ Προετοιμαςία εργαςίασ / Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο. Επεξεργαςία ςχεδίου. υνεντεφξεισ. Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 27

28 ΑΡΙΔΑΙΑ ΙΑΜΑΣΙΚΕ ΠΘΓΕ Πζμπτθ 16 Ιουλίου ΒΕΡΟΙΑ ΒΕΡΓΙΝΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Παραςκευι 17 Ιουλίου το παηάρι Προετοιμαςία εργαςίασ / Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο. Επεξεργαςία ςχεδίου. υνεντεφξεισ. Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο τισ Λαματικζσ Πθγζσ «Βαςιλικοί τάφοι Βεργίνασ» ΠΡΕΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΣΟΡΙΑ άββατο 18 Ιουλίου «Λίμνθ Καςτοριάσ» «Πρζςπεσ» ΚΑΣΟΡΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Κυριακι 19 Ιουλίου Απόγευμα ΠΡΩΙ «Αρχοντικά Καςτοριάσ» Προετοιμαςία εργαςίασ / Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο. Επεξεργαςία ςχεδίου. υνεντεφξεισ. Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Επιςτροφι ςτθ Κεςςαλονίκθ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 28

29 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΔΕΤΣΕΡΑ 20 Ιουλίου ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΡΙΣΘ 21 Ιουλίου Γνωριμία με τθν Ελλάδα 4 Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Προετοιμαςία εργαςίασ / υνεντεφξεισ Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Επίςκεψθ ςε βιβλιοπωλείο τθσ Θεςςαλονίκθσ Με οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο ΣΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΠΡΟ ΚΑΛΤΜΝΟ ΔΙΑΒΑΗΟΤΜΕ ΣΟ ΔΙΘΓΘΜΑ ΣΟΤ ΓΙΑΝΝΘ ΜΑΓΚΛΘ «Ο ςφουγγαράσ» ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΕΣΑΡΣΘ 22 Ιουλίου Γνωριμία με τθν Ελλάδα 5 Με Καναράκθ Γιϊργο οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο The historical development of Greeks in Australia and their contribution to their new homeland Με Καναράκθ Γιϊργο Προετοιμαςία εργαςίασ / Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο. οϊλεμζηθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Καναράκθσ Γιϊργοσ ΚΑΛΤΜΝΟ ΠΕΜΠΣΘ 23 Ιουλίου Αφιζρωμα ςτον Καλφμνιο ςυγγραφζα Γιάννθ Μαγκλι Ξενοδοχείο Ελιζσ Γνωριμία με τθν Ελλάδα 6 Με Καναράκθ Γιϊργο οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Immigration with a difference: Greek adventurers in the northern frontiers of Australia Με Καναράκθ Γιϊργο Προετοιμαςία εργαςίασ / Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο. οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 29

30 ΚΑΛΤΜΝΟ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 24 Ιουλίου «Ο ςφουγγαράσ» του Γιάννθ Μαγκλι Με Καναράκθ Γιϊργο οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Θ παρουςία του Ομιρου ςτθν αυςτραλιανι λογοτεχνία Με Καναράκθ Γιϊργο Προετοιμαςία εργαςίασ / Κειμενικά Είδθ οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο ΚΩ ΑΒΒΑΣΟ 25 ΙΟΤΛΙΟΤ ΟΛΘ ΜΕΡΑ Επίςκεψθ ςτα αρχαιολογικά αξιοκζατα Αςκλθπιείο Ξενιτεμένο μου πουλί, εκεί στα ξένα που σαι 1ο Γενικό Λύκειο Κω- «Ιπποκράτειο» ΚΩ ΚΤΡΙΑΚΘ 26 ΙΟΤΛΙΟΤ ΟΛΘ ΜΕΡΑ «Ξενιτεμζνο μου πουλί, εκεί ςτα ξζνα που ςαι» Πολιτιςτικι εκδιλωςθ μακθτϊν 1 ου Γενικοφ Λυκείου Κω Επιμζλεια Κακθγιτριεσ Μαρία Μαλζα, Μαρίνα Μπζττα το Πνευματικό Κζντρο Διμου Δικαίου Επίςκεψθ ςτα χωριά ΚΑΛΤΜΝΟ ΔΕΤΣΕΡΑ 27 Ιουλίου ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΡΙΣΘ 28 Ιουλίου Αναγνωςτάκθσ 5 Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Προετοιμαςία εργαςίασ / Κειμενικά Είδθ-Λεξιλόγιο οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Γνωριμία με τθν Ελλάδα 7 οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο Αναγνωςτάκθσ 6 Με Παπαντωνάκθ Γιϊργο Γνωριμία με τθν Ελλάδα 8 Με Καναράκθ Γιϊργο Φρατηι Γιϊργο Προετοιμαςία εργαςίασ οϊλεμζηθ Αλζξανδρο Φρατηι Γιϊργο ΘΜΕΡΛΔΑ ΓΛΑ ΣΘ ΔΛΔΑΚΑΛΛΑ ΣΘ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΑΝΑΓΝΩΣΘΡΛΟ ΑΛ ΜΟΤΑΛ (πρόγραμμα ςτθ ςελίδα 32) ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 30

31 ΚΑΛΤΜΝΟ ΣΕΣΑΡΣΘ 29 Ιουλίου Παρουςίαςθ των εργαςιϊν Class presentation, 30% Αξιολόγθςθ του προγράμματοσ Αποχαιρετιςτιρια εκδιλωςθ και απονομι διπλωμάτων ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 31

32 ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΙΣΗ 28 ΙΟΤΛΙΟΤ 2009 Πρόεδροσ Θμερίδασ Χριςτοδοφλου Φίλιπποσ, Αντιδιμαρχοσ Καλφμνου και Πρόεδροσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του Θερινοφ Προγράμματοσ Καλφμνου Κρζτςα Άννα, Διευκφντρια ΔΙΠΟΔΕ, Ο κεςμόσ των αποςπαςμζνων εκπαιδευτικϊν Δαμανάκθσ Μιχάλθσ, χζςθ Κζντρου και Διαςποράσ και θ ςθμαςία τθσ για τθν Εκπαίδευςθ Δεςποτοποφλου Ζφθ, Αποςπαςμζνοι εκπαιδευτικοί ςτθν Αυςτραλία Καηοφλλθ Βαςιλεία, Θ ελλθνικι γλϊςςα και θ διδαςκαλία τθσ ςτθν Αμερικι Καναράκθσ Γιϊργοσ, Σο χιοφμορ ςτθ λογοτεχνία του Αυςτραλιϊτθ Ελλθνιςμοφ Παπαγιάννθσ Γιϊργοσ, Δίγλωςςα ςχολεία: θ περίπτωςθ του χολείου Ευρωπαϊκισ Παιδείασ Θρακλείου Κριτθσ Ποφλου Αγγελικι, Greek Language and Culture Studies in the Northern Territory School System Φρατηισ Γεϊργιοσ, Γλϊςςα και πολιτιςμόσ ςτα κερινά προγράμματα Καλφμνου του Πανεπιςτθμίου Charles Darwin ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 32

33 ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟE RE Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθσ Γιϊργοσ Κοροβζςθ Αντιγόνθ Μαλάτοσ Κομνθνόσ Μιττα Διμθτρα Παπαντωνάκθσ Γιϊργοσ oϊλεμζηθσ Αλζξανδροσ τεφαδοφροσ Κϊςτασ Φρατηισ Γιϊργοσ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 33

34 ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 34

35 ΦΡΗΙΜΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ 1. Ειδιςεισ από τθν Ελλάδα θλεκτρονικό λεξικό, 2. Κδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ, 3. Κζντρο ελλθνικισ γλϊςςασ, 4. Παιδεία Ομογενϊν-Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, 5. Πφλθ για τθν ελλθνικι γλϊςςα, 6. Πολιτιςμόσ, 7. Ραδιοφωνικοί ςτακμοί, 8. Φιλογλωςςία, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 35

36 ΗΜΕΙΩΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 36

37 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 37

38 ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 38

39 EVALUATION OF THE PROGRAM ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 39

40 ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 40

41 .. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 41

42 ΦΡΗΙΜΑ ΣΗΛΕΥΩΝΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΜΝΟ Αςτυνομία Καλφμνου Γεωργαντισ Παντελισ Δθμαρχείο Καλφμνου Καηοφλλθ Βαςιλεία Καναράκθσ Γιϊργοσ Κοροβζςθ Αντιγόνθ Κουκιαΐνθ Εφθ Μθτρόπολθ Καλφμνου ( ) Νοςοκομείο Καλφμνου Παπαντωνάκθσ Γιϊργοσ Ποφλου Αγγελικι αμίου Διαμάντω , τεφαδοφροσ Κϊςτασ ( ) Σςαγκάρθσ Μιχάλθσ Σςαγκάρθσ Μανόλθσ Φρατηισ Γιϊργοσ Χειλάσ Γιάννθσ Χοφλθσ Μανϊλθσ Χριςτοδοφλου Φίλιπποσ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 42

43 ΚΕΡΜΕ ΕΤΧΑΡΛΣΛΕ ΓΛΑ ΣΘ ΤΝΕΧΘ ΒΟΘΚΕΛΑ ΠΡΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑ ΕΚΦΡΑΗΟΤΜΕ ΣΘΝ ΟΡΚΟΔΟΞΘ ΚΟΛΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΝΣΑΡΓΟΤΛΝ ΣΘΝ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΦΛΛΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΓΛΩΑ ΚΑΛ ΠΟΛΛΣΛΜΟΤ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΧΟΡΘΓΟΤ ΕΠΩΝΤΜΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟΤ ΦΟΛΣΘΣΡΛΕ ΚΑΛ ΦΟΛΣΘΣΕ ΣΩΝ ΚΕΡΛΝΩΝ ΜΑΚΘΜΑΣΩΝ ΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 43

44 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008 ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΕ ΣΟ 4 ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΘΝ ΚΑΛΤΜΝΟ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΔΕΤΣΕΡΑ 5 ΙΟΤΛΙΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 23 ΙΟΤΛΙΟΤ 2010 ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧ.ΦΡΑΣΗΘ Page 44

45 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΦΡΑΤΖΗ Page 45

Charles Darwin University Greek in Country Study Program, 30 Ιουνίου 18 Ιουλίου

Charles Darwin University Greek in Country Study Program, 30 Ιουνίου 18 Ιουλίου [ΕπίπεδοΑ ] CharlesDarwinUniversity Greekin CountryStudyProgram,30Ιουνίου 18Ιουλίου DrGeorgeFrazis ΦΟΡΕΙΣΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟCharlesDarwin (FlindersUniversity) DirectorofStudies (CharlesDarwinUniversity)

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Ρρόγραμμα Διεκνοφσ Απολυτθρίου International Baccalaureate Diploma Programme Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ (Ιςχφει από Σεπτζμβριο 2013) ΑΜΕΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΡΕΙΕΧOΜΕΝΑ ΠΔΡΙΔΥOΜΔΝΑ... 2 1 ΔΙΑΓΧΓΗ... 3 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK LANGUAGE AND CULTURAL STUDIES. HELLAS 2015 9th IN COUNTRY STUDY PROGRAM

GREEK LANGUAGE AND CULTURAL STUDIES. HELLAS 2015 9th IN COUNTRY STUDY PROGRAM GREEK LANGUAGE AND CULTURAL STUDIES HELLAS 2015 9th IN COUNTRY STUDY PROGRAM 9 th In-Country Study Program-Greece 2015 9 ο Θερινό Πρόγραμμα Εντατικών μαθημάτων SPONSORS ΧΟΡΗΓΟΙ CHARLES DARWIN UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Διεθνζσ υνζδριο Παιδαγωγική, Πολιτιςμόσ, Πολιτικζσ: Ο Διάλογοσ τησ Εκπαίδευςησ Περιλήψεισ Ειςηγήςεων Θεςςαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT LEONARDO EUPT3 PROJECT Deliverable D6 Instructional Material WP5: Develop instructional materials and teacher / trainer handbook WP Leader: CARDET Project No: 2009-1-CY1-LEO05-00465

Διαβάστε περισσότερα

GREEK LANGUAGE AND CULTURAL STUDIES. HELLAS 2014 8th IN COUNTRY STUDY PROGRAM

GREEK LANGUAGE AND CULTURAL STUDIES. HELLAS 2014 8th IN COUNTRY STUDY PROGRAM GREEK LANGUAGE AND CULTURAL STUDIES HELLAS 2014 8th IN COUNTRY STUDY PROGRAM 8 th In-Country Study Program-Greece 2014 8 ο Θερινό Πρόγραμμα Εντατικών μαθημάτων SPONSORS ΧΟΡΗΓΟΙ CHARLES DARWIN UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Πρόγραμμα Σχολείων Greek School Guide Activity Intensive Program Comprehensive

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Η Τ Σ Η Μ ΑΣ Ω Ν Σ Η Λ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Κ Α Ι W E B 2.0 Σ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Χ Ρ Η Σ Ω Ν Σ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Η Τ Σ Η Μ ΑΣ Ω Ν Σ Η Λ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Κ Α Ι W E B 2.0 Σ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Χ Ρ Η Σ Ω Ν Σ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Η Τ Σ Η Μ ΑΣ Ω Ν Σ Η Λ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Κ Α Ι W E B 2.0 Σ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Χ Ρ Η Σ Ω Ν Σ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ Χριςτόφοροσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση

Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΜΘΜΑ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση Διδακτορικι

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ Θ ΙΔΕΑ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ: Ο Κριμαϊκόσ πόλεμοσ παρόλο που δεν εκτυλίχτθκε ςε ελλθνικό ζδαφοσ επθρζαςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Greek Paideia - ΕλληνοΠαιδεία

Greek Paideia - ΕλληνοΠαιδεία EΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΟΝΤΟ GREEK COMMUNITY OF TORONTO ΕΛΛΗΝOΠΑΙΔΕΙΑ GREEK PAIDEIA ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ GREEK LANGUAGE AND HERITAGE PROGRAMS Επενδύουμε στην Ελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Tα ελληνόγλωσσα προγράμματα μας προσφέρουν

Tα ελληνόγλωσσα προγράμματα μας προσφέρουν EΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΟΝΤΟ GREEK COMMUNITY OF TORONTO ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ GREEK PAIDEIA ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ GREEK LANGUAGE AND HERITAGE PROGRAMS Επενδύουμε στην Ελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΤΟΥ ΒΑΚΜΟΥ ΥΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΩΝ ΣΤΘ ΓΕΩΓΛΑ: Θ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΛΛΑΣ

ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΤΟΥ ΒΑΚΜΟΥ ΥΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΩΝ ΣΤΘ ΓΕΩΓΛΑ: Θ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΛΛΑΣ ΑΛΣΤΟΤΕΛΕΛΟ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΓΕΩΡΟΝΛΚΘ ΣΧΟΛΘ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΕΛΔΛΚΕΥΣΘ «ΑΓΟΤΛΚΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ» ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΤΟΥ ΒΑΚΜΟΥ ΥΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΩΝ ΣΤΘ ΓΕΩΓΛΑ: Θ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΛΑΚΙΤΣΗ (επιμ.) Επιστήμη και Κοινωνία: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΛΑΚΙΤΣΗ (επιμ.) Επιστήμη και Κοινωνία: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΛΑΚΙΤΣΗ (επιμ.) Επιστήμη και Κοινωνία: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 2010 I Επιστήμη και Κοινωνία: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα