Η Αλάπηπμε ηωλ Πνιιαπιώλ Ννεκνζπλώλ κέζα από ηελ εμεξεύλεζε ηωλ ειεθηξνληθώλ κπζηζηνξεκάηωλ ζηε Πξωηνβάζκηα Εθπαίδεπζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Αλάπηπμε ηωλ Πνιιαπιώλ Ννεκνζπλώλ κέζα από ηελ εμεξεύλεζε ηωλ ειεθηξνληθώλ κπζηζηνξεκάηωλ ζηε Πξωηνβάζκηα Εθπαίδεπζε"

Transcript

1 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Η Αλάπηπμε ηωλ Πνιιαπιώλ Ννεκνζπλώλ κέζα από ηελ εμεξεύλεζε ηωλ ειεθηξνληθώλ κπζηζηνξεκάηωλ ζηε Πξωηνβάζκηα Εθπαίδεπζε Δ. Ρίλεο Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Πεξίιεψε Η έληαμε ησλ ηζηνξηώλ κέζα ζηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο είλαη παηδαγσγηθά απνδεθηή θαζώο απηόο ν ζπλδπαζκόο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα καζεζηαθή πξνζέγγηζε πνιιαπιώλ εγγξακκαηηζκώλ (multiple-literacies). H ζεκαηνινγία ηνπ εξεπλεηή έρεη σο θύξην ζέκα ηελ εθκάζεζε Αγγιηθώλ κέζσ ησλ ειεθηξνληθώλ κπζηζηνξεκάησλ (ΗΜΑ) θαη εμεηάδεη ην βαζκό θαιιηέξγεηαο ηνπ επξύ θάζκαηνο ηεο λνεκνζύλεο (πνιιαπιέο λνεκνζύλεο multiple intelligences). Οη δηεξεπλεηηθέο ηνπ εξσηήζεηο θπξίσο εζηίαζαλ ζηνλ πηζαλό ζπλδπαζκό ηεο απηνεμεξεύλεζεο θαη ζπλεξγαηηθόηεηαο κέζα από έλα πεξηβάιινλ ζπλδπαζκέλεο κάζεζεο (hybrid or blended learning), ζηηο παξνξκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (motivational attitudes) κέζα από ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο (problem-solving situation) θαη ζηηο πνιιαπιέο λνεκνζύλεο ησλ καζεηώλ πνπ αλαθύπηνπλ από όιε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην πείξακα είλαη καζεηέο ηεο ηεηάξηεο θαη πέκπηεο ηάμεο ελόο Διιεληθνύ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Ο εξεπλεηήο εθάξκνζε ηνλ ηξηγσληζκό (methodological triangulation) πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηεί θαη λα αλαιύζεη ηα δεδνκέλα. Σα επξήκαηα αλαδεηθλύνπλ θαλεξά ην γεγνλόο όηη ηα παηδηά έδεημαλ κηα πξσηνθαλή πξόνδν όζνλ αθνξά ηελ εθκάζεζε κηαο μέλεο γιώζζαο αμηνπνηώληαο δηαθνξεηηθέο λνεκνζύλεο ζύκθσλα κε ην δηθό ηνπο καζεζηαθό ζηπι. Ο ζπλδπαζκόο πνηθίιισλ κνληέισλ ζπλεξγαηηθόηεηαο, ν εμαηνκηθεπκέλνο ξπζκόο εθκάζεζεο, νη εθδειώζεηο δηαθνξεηηθνύ βαζκνύ παξώζεζεο θαη ε εμνηθείσζε κε ηνπο εγγξακαηηζκνύο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο (media literacies) ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ επξύ θάζκαηνο ηεο λνεκνζύλεο. Λέμεηο θιεηδηά: πλαίζιο ζσνδσαζμένης μάθηζης, εγγραμαηιζμοί ζηα μέζα επικοινωνίας, πολλαπλές νοημοζύνες, παρώθηζη. 1.Εηζαγωγή Η παξνύζα έξεπλα δηεξεύλεζε ην θαηά πόζν ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ κπζηζηνξεκάησλ (electronic storybooks) ζπλεηζθέξεη ζηελ θαζνιηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ. Οη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηεηάξηεο θαη πέκπηεο ηάμεο δελ είραλ θακία επαθή κε νηνδήπνηε πιηθό ειεθηξνληθήο κνξθήο κέρξη ηόηε. Σν παξώλ πείξακα έζεηε ζαλ πξνϋπόζεζε έλα πεξηβάιινλ ζπλδπαζκέλεο κάζεζεο (blended learning) θαη ζπλδύαζε ηελ δηαπξνζσπηθή δηδαζθαιία (face to face) κε ηα αιιειεπηδξαζηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο κέζσ ππνινγηζηή (computer-mediated instruction). Η πβξηδηθή κάζεζε ζεσξεί ην δηαδίθηπν (internet) θαη ηνλ παγθόζκην ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 730 ηζηό (web) σο αλαπόζπαζηα ηκήκαηα ελόο ζύγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο (Vlachos, 2006). 1.1 Ηιεθηξνληθά κπζηζηνξήκαηα: πξόζθαηεο εξεπλεηηθέο κειέηεο Σα ειεθηξνληθά κπζηζηνξήκαηα (ΗΜΑ) έρνπλ επηθξαηήζεη ζηελ εθπαίδεπζε ζαλ έλαο ηξόπνο δηδαζθαιίαο ησλ καζεηώλ πάλσ ζην πεξηερόκελν, ζηα γισζζηθά ζηνηρεία (αθεγεκαηηθή δνκή, ζπλνρή, ζπλεηξκόο), ζηηο ζσζηά δνκεκέλεο παξαγξάθνπο θαη ζην ίδην ζηνηρείν ηεο ηερλνινγίαο (Downes & Fatouros, 1995; Eagleton & Hamilton, 2001; Lehrer, Erickson & Connel, 1994; Leu & Kinzer, 2000; Vlachos, 2002). Γίλνπλ εξεζίζκαηα γηα ζεαηξηθά έξγα βαζηδόκελα ζηε πξνθνξηθή θαη γξαπηή αθήγεζε γεγνλόησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ ραξαθηήξσλ πνπ πξνζαξκόδνληαη ζην ρσξόρξνλν ελόο κπζηζηνξήκαηνο (Lorien & Lorien, 2001). Οη εξεπλεηηθέο κειέηεο επίζεο απνδεηθλύνπλ ηα ζεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ κπζηζηνξεκάησλ. Ο Matthew (1996) αλαθάιπςε όηη ν βαζκόο θαηαλόεζεο ήηαλ κεγαιύηεξνο γηα ηα δεπγάξηα καζεηώλ ηξίηεο δεκνηηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ΗΜΑ απ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ηε παξαδνζηαθή γξαπηή εθδνρή ηεο ίδηαο ηζηνξίαο. Ο Johnston (1995) επεζήκαλε όηη ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ αλέπηπμαλ ζεκαληηθά ηηο πξνθνξηθέο ηνπο δεμηόηεηεο κε ηε ρξήζε ησλ ΗΜΑ. Ο Glasgow (1997) αλαθάιπςε όηη ηα ΗΜΑ ζε cd-rom παξνηξύλνπλ ηνπο καζεηέο λα δηαβάδνπλ. 1.2 Εξεπλεηηθά δεηήκαηα Η δηδαζθαιία ησλ ΗΜΑ ζε έλα πβξηδηθό καζεζηαθό πεξηβάιινλ εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο παξαδνζηαθέο θαη ηηο ζύγρξνλεο κνξθέο γξαθήο θαη αλάγλσζεο. Οη καζεηέο δελ ζεσξνύλ ηηο παξαδνζηαθέο ζηξαηεγηθέο γξαθήο θαη αλάγλσζεο δεδνκέλεο θαζώο απηέο έρνπλ ελζσκαησζεί ζε έλα ηερλνινγηθά εμειηγκέλν πεξηβάιινλ. Με ηελ ίδηα ινγηθή, νη πξνθνξηθέο δεμηόηεηεο αθνινπζνύλ λέα αιιειεπηδξαζηηθά πξόηππα ζπλδπάδνληαο εμαηνκηθεπκέλα, ζπλεξγαηηθά θαη ειεθηξνληθά κνληέια εθκάζεζεο μέλσλ γισζζώλ. Σα εξεπλεηηθά δεηήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηα αθόινπζα ζέκαηα: κε πνην ηξόπν ε εμαηνκίθεπζε καζεζηαθώλ δηαδξνκώλ (self-paced) θαη ε νκαδνζπλεξγαηηθόηεηα (collaborative learning) απνηεινύλ πξόθιεζε ζηε γλσζηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ λεαξώλ καζεηώλ κε πνην ηξόπν ε γλώζε θαη ε αιιειεπηδξαζηηθόηεηα ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο νδεγνύλ ζε δηαθνξεηηθέο παξνξκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (motivational attitudes) ην βαζκό αλάπηπμεο ησλ πνιιαπιώλ λνεκνζπλώλ κέζα από έλα πβξηδηθό καζεζηαθό πεξηβάιινλ (hybrid or blended learning) 1.3 Τν πιαίζην δηδαζθαιίαο Ο εξεπλεηήο δίδαμε δηαδηθηπαθά ΗΜΑ θαζώο θαη ΗΜΑ ζε κνξθή cd-rom ζε καζεηέο ηεηάξηεο θαη πέκπηεο δεκνηηθνύ. πλνιηθά, εβδνκήληα ηέζζεξηο καζεηέο δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ζπκκεηείραλ ζην εξεπλεηηθό πείξακα. Η έξεπλα δηεμάρζεθε ζε ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

3 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ έλα Διιεληθό δεκνηηθό ζρνιείν θαη δηήξθεζε έμη κήλεο, από ην Ννέκβξε έσο ηνλ Απξίιην ηνπ Ο εξεπλεηήο πξνεηνίκαζε κηα πεξίιεςε ηεο δηδαθηέαο ύιεο, απνηεινύκελε από ηέζζεξα θεθάιαηα ηζηνξηώλ, έλα από ηα νπνία απεηθνλίδεηαη παξαθάησ. Πίνακας 1: μια ζύνηομη διαγραμμαηική αναπαράζηαζη διδακηικού κεθαλαίοσ Σίηινο: the wishing tree, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα 1 η διδακηική ενόηηηα: ηδενζύειια (brainstorming), ζρεδηαζκόο θαη ρξσκαηηζκόο ηνπ wishing tree ππό ην πξίζκα ησλ καζεηώλ ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή εθαξκνγή ηεο ηερληθήο αθνύσ ρσξίο εηθόλα θαη ζρεδηαζκόο ζηελ νζόλε ηνπ Η/Τ ηνπ ηη πξόθεηηαη λα επαθνινπζήζεη (απηνεθπιεξνύκελε πξνθεηεία) 2 η διδακηική ενόηηηα: παξαθνινύζεζε ηεο ηζηνξίαο πεγαίλνληαο κπξνο-πίζσ (εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε) ρνξηθή επαλάιεςε πξνο ελίζρπζε ηνπ: ε επαλάιεςε εζηί κάζεζε (Medina, 2009) νκαδηθή ζύλζεζε ζηίρσλ κε νκνηνθαηαιεμία γηα ηε πξνώζεζε ηεο ειεύζεξεο έθθξαζεο θαη θαληαζίαο wishing game κέζα από κηθξά ζεαηξηθά δηαινγάθηα γηα ηελ ιεμηινγηθή αθξίβεηα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θηλαηζζεηηθώλ θαη κνπζηθώλ λνεκνζπλώλ 3 η διδακηική ενόηηηα: Αλάιεςε θαη παίμηκν ξόισλ κέζα από νκάδεο θαη λέα εξκελεία ηεο ηζηνξίαο κέζα από ηε δξακαηνπνίεζε θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή πιινγηθέο θαηαζηάζεηο κάζεζεο, επρέξεηαο ιόγνπ, ζπλεξγαηηθόηεηαο 2. Αλαζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο Η ζπλδπαζκέλε κάζεζε (blended learning) πεξηγξάθεηαη σο κηα «πξνζεγκέλε ζπγρώλεπζε δηαπξνζσπηθώλ θαη δηαδηθηπαθώλ καζεζηαθώλ εκπεηξηώλ» (Cross, 2006;Young, 2002) ε νπνία βειηηζηνπνηεί ηηο δπλαηόηεηεο ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο ζε κηα ηάμε κέζσ ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη ηεο δηαδηθηπαθήο γξαπηήο επηθνηλσλίαο νκαδηθήο ζπγγξαθήο (Garrison & Vaughan, 2008:5). Η ζεηηθή ελίζρπζε (reinforcement), ππό ηε κνξθή αλαθπθιώζηκσλ θαλόλσλ θαη ιεμηινγηθνύ πινύηνπ, βνήζεζε ζηελ επαλάιεςε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο (Skinner, 1968). Η ζεσξία ηεο αθνκνίσζεο (Piaget, 1967), κε ηελ νπνία ην άηνκν ηξνπνπνηεί ηηο ππάξρνπζεο λνεηηθέο δνκέο ώζηε λα θαηαλνεί ηα δεδνκέλα ηεο εκπεηξίαο, εθαξκόδεη ζηελ παξνύζα έξεπλα θαζώο νη καζεηέο εθηίζεληαη ζε πινύζηα νπηηθναθνπζηηθά εξεζίζκαηα πνπ πεγάδνπλ από ηνπο εγγξακαηηζκνύο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο (εηθόλα, ήρνο, ειεθηξνληθό θείκελν, κεηαθξαζηηθέο επηινγέο θαη νξζνγξαθηθνί έιεγρνη). Η κέζνδνο ηεο ζθαισζηάο (scaffolding) πήξε ηε κνξθή εξσηαπαληήζεσλ θαη δεκηνπξγηθώλ ζπλνκηιηώλ κε αθνξκή ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (problem-solving tasks) (Vygotsky, 1978). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, νη καζεηέο θηάλνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα κέζα από κηα ζπιινγηζηηθή δηαδηθαζία θαη ελδειερή παξαηήξεζε θαζώο νξγαλώλνπλ ηε ζθέςε ηνπο γύξσ από ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 732 θεληξηθέο έλλνηεο (Medina, 2009), όπσο ν ρσξόρξνλνο, νη ζηόρνη θαη νη ξόινη ησλ ραξαθηήξσλ. Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ΗΜΑ, ηα παηδηά ειάκβαλαλ εηζεξρόκελα εξεζίζκαηα (finely-tuned input) πξνζαξκνζκέλα ζην δηθό ηνπο καζεζηαθό ζηπι πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ζε πέξαο κηα δξαζηεξηόηεηα (Wood, Bruner and Ross, 1976). Σα παξαπάλσ είραλ επεξγεηηθέο επηπηώζεηο ζηηο πνιιαπιέο λνεκνζύλεο (MIs) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο γισζζηθέο, δηαπξνζσπηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, ινγηθέο, ελδνπξνζσπηθέο, θηλαηζζεηηθέο, ρσξναληηιεπηηθέο θαη κνπζηθέο (Gardner, 1993). 3. Εξεπλεηηθά δεδνκέλα Σα δεδνκέλα ππό δηεξεύλεζε πξνέξρνληαη θπξίσο από δύν εξσηεκαηνιόγηα, ην αξρηθό (needs analysis) θαη ην ηειηθό (evaluation questionnaire) πνπ πεξηειάκβαλαλ ηηο ίδηεο εξσηήζεηο. Οη καζεηέο δελ είραλ μαλαδηδαρηεί ΗΜΑ άιιε θνξά ζην παξειζόλ θαη θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ γηα ην εάλ ήζειαλ λα ηα δηδαρηνύλ γηα θάπνηνπο από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: ηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο, ηελ εθκάζεζε Αγγιηθώλ ζ έλα κε-αγρσηηθό πεξηβάιινλ, ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ, ηελ εθκάζεζε ηερληθώλ νκαδνζπλεξγαηηθόηεηαο θαη ην λα καζαίλεη θαλείο πώο λα καζαίλεη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερλνινγία. Οη καζεηέο, κέζα από εξσηήζεηο επηινγήο, επέιεμαλ ηνλ πξνηηκόηεξν ηξόπν δηδαζθαιίαο θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπο (δηαπξνζσπηθή δηδαζθαιία, απηνεμεξεύλεζε κε απηελέξγεηα ηνπ καζεηή ή απηνεμεξεύλεζε κε ηε παξάιιειε ζηήξημε ηνπ δαζθάινπ), ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα ήζειαλ λα ζπλεξγάδνληαη ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο (κόλνη ηνπο, κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, κε ην δάζθαιό ηνπο ή κε ηνλ ππνινγηζηή) θαζώο θαη ηα πην απνηειεζκαηηθά νπηηθναθνπζηηθά κέζα (εηθόλα, ήρνο, ειεθηξνληθό θείκελν ή ειεθηξνληθέο βνήζεηεο). H εξεπλεηηθή ζεκαηνινγία εμεηάδεη αθόκε ην βαζκό θαιιηέξγεηαο ηνπ επξύ θάζκαηνο ηεο λνεκνζύλεο (πνιιαπιέο λνεκνζύλεο multiple intelligences) κέζα από ηελ εθκάζεζε ησλ ΗΜΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη εάλ θαη ζε πνην βαζκό ε εθκάζεζε ησλ ειεθηξνληθώλ κπζηζηνξεκάησλ ζα βνεζνύζε παξάιιεια ηνπο καζεηέο ζηελ πεξηήγεζε ηνπ δηαδηθηύνπ, ζηελ παξαηεξεηηθόηεηα κε ηε βνήζεηα ησλ νπηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ, ζην ζρεδηαζκό εηθόλσλ ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή, ζηνπο εγγξακαηηζκνύο (γξαθή, αλάγλσζε, νκηιία, αθξόαζε), ζηελ εθκάζεζε ιεμηινγίνπ θαη γξακκαηηθήο κέζσ εθπαηδεπηηθώλ δηαδηθηπαθώλ παηρληδηώλ. Δπίζεο δηεξεπλήζεθε ε ηθαλόηεηα νκαδνζπλεξγαηηθόηεηαο κέζα από ην ζεαηξηθό θαη κνπζηθό παηρλίδη, ε δπλαηόηεηα εθκάζεζεο κέζσ ηεο αλαηξνθνδόηεζεο από ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ην δάζθαιν, ν βαζκόο αηνκηθήο πξνζήισζεο, απηνζρεδηαζκνύ θαη απνθαζηζηηθόηεηαο θαηά ηελ απηνεμεξεύλεζε ησλ ΗΜΑ θαη ε ζπλνιηθή αηνκηθή αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο από ηελ ηειηθή πξνζπάζεηα. Σν ίδην πεξηερόκελν εξσηήζεσλ αλαθέξεηαη θαη ζην εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ηα παηδηά απαληνύλ αθνύ ζηελ νπζία έρνπλ νινθιεξώζεη ην πείξακα, δείρλνληαο κηα δηαθνξεηηθή εηθόλα ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο ηνπο απαληήζεηο. Όιεο νη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ δηαζηαπξώζεθαλ κε ηε κέζνδν νκαδηθώλ ζπλεληεύμεσλ θαη κε ιίζηεο παξαηήξεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο κέζα ζηελ ηάμε. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

5 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Μεζνδνινγία Ο εξεπλεηήο επέιεμε δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ γηα λα δηαζηαπξώζεη θαη λα εξκελεύζεη ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Από ηε κηα πιεπξά, ν εξεπλεηήο πξνεηνίκαζε έλα αξρηθό εξσηεκαηνιόγην θαη έλα ηειηθό εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο. Καη ηα δπν πεξηείραλ ηηο ίδηεο εξσηήζεηο θαη ζπλεηζέθεξαλ ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Σν πξόγξακκα SPSS βνήζεζε ζηελ αξηζκεηηθή θαηάηαμε ησλ δεδνκέλσλ ζε κηα ζπλνιηθή θιίκαθα, όπσο από ην ιηγόηεξν ζεκαληηθό ζην πεξηζζόηεξν ζεκαληηθό (1-5). Σα επξήκαηα θαηεγξάθεζαλ ζε ηξηζδηάζηαηεο κπάξεο θαη αλαιπηηθνύο πνζνζηηαίνπο πίλαθεο. Πέξα από ηε πξναλαθεξζείζα πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε, κηα ζεηξά από ηεζη κέηξεζαλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξόηεηα ησλ κεηαβιεηώλ. Σα chi-square test θαζόξηζαλ θαηά πόζν ππήξρε κηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ πξνβιεπόκελσλ θαη ησλ ηειηθώλ ζπρλνηήησλ ζηα δεδνκέλα. Δπηπιένλ, έλα κε-παξακεηξηθό ηεζη, ην Kolmogorov-Smirnov test εμέηαζε ηελ εγθπξόηεηα ησλ κεηαβιεηώλ ζηα δεδνκέλα ησλ πνιιαπιώλ λνεκνζπλώλ (MIs) πξηλ θαη κεηά ην πείξακα. Ο ζπληειεζηήο άιθα (alpha coefficient) (.761>.70), απνδεθηόο από ην ζύλνιν ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ, αλέδεημε ηελ πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ κεηαβιεηώλ. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπκπιήξσζε κηαο ιίζηαο παξαηήξεζεο ηεο καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζηελ ηάμε, ηα βηληενζθνπεκέλα κέξε ησλ καζεκάησλ δηδαζθαιίαο θαη νη νκαδηθέο ζπλεληεύμεηο ζπλεηζέθεξαλ ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Ο Howard Gardner θαη ε νκάδα ηνπ Project Zero (2001) ζην παλεπηζηήκην ηνπ Harvard ηνλίδνπλ θαζαξά όηη ε θαηαγεγξακκέλε ηεθκεξίσζε ππό ηε κνξθή γξαπηήο ή νπηηθναθνπζηηθήο παξαηήξεζεο από ελήιηθεο θάλεη πνιύ πην επδηάθξηην ην κεραληζκό ζθέςεο ησλ καζεηώλ. Γηακνξθώλεη ηε ζπιινγηζηηθή δηαδηθαζία (developing mind) θαζώο ηα παηδηά αμηνινγνύλ ηηο ζθέςεηο ηνπο. 5. Επξήκαηα 5.1 Ο εμαηνκηθεπκέλνο θαη ν νκαδνζπλεξγαηηθόο ηξόπνο κάζεζεο ζ έλα πβξηδηθό πεξηβάιινλ Η απηνεμεξεύλεζε απνδείρηεθε επεξγεηηθή γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ. Η απηνλνκία παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηα επηηεύγκαηα ησλ καζεηώλ θαη ζηελ γισζζηθή εθκάζεζε κέζσ ππνινγηζηή (CALL) (Healey, 2007). Κξίλνληαο από ηηο ζπλεληεύμεηο ησλ καζεηώλ, κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη είραλ ηελ ειεπζεξία λα επηιέμνπλ εάλ ζα ελεξγνύζαλ απηόλνκα ή όρη. Όηαλ επέιεγαλ ηελ απηνεμεξεύλεζε, ήηαλ ζε ζέζε λα ειέγρνπλ ην βαζκό πξνζνρήο ηνπο θαη ηελ επίδνζή ηνπο. Έπαηξλαλ ηηο απνθάζεηο ηνπο παξαθηλνύκελνη από ηνπο ζηόρνπο ηνπο νπνίνπο νη ίδηνη είραλ πξνθαζνξίζεη. Οη απηόλνκεο καζεζηαθέο πξσηνβνπιίεο κπνξεί ζπρλά λα πξνζθέξνπλ ην θαηαιιειόηεξν πιαίζην γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο ζθέςεο (Lambert, 2000; Siraj-Blatchford, Sylva, Muttock, Gilden & Bell, 2002). ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 734 Η γλσζηηθή απηελέξγεηα (self-regulation) βαζίδεηαη επίζεο ζηε ζεσξία ηνπ Vygotsky. ηε πεξίπησζε πνπ έθηαλαλ ζε αδηέμνδν, ηα παηδηά έπαηξλαλ ηε βνήζεηα ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο παξά ηνπ δαζθάινπ ηνπο. πλήζσο αλέβαδαλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο κε ην λα κηκνύληαη ηα άιια παηδηά ή έθηαλαλ ζε αλώηεξν αλαπηπμηαθό επίπεδν απιά κε ην λα παξαηεξνύλ (Whitebread et al, 2005). αλ απνηέιεζκα, έλα άιιν ζπκπέξαζκα είλαη όηη ε απηελέξγεηα είλαη ζπληζηακέλε θαη ηνπ παξάγνληα ηεο αιιεινβνήζεηαο από ηνπο ζπκκαζεηέο. Καζ όκνην ηξόπν, ν εξεπλεηήο έδσζε έκθαζε ζηε ζπιινγηζηηθή δηαδηθαζία θαη ζηε κάζεζε πάλσ ζηε κάζεζε (cognition about cognition). Δξεπλεηηθέο εξσηήζεηο όπσο ηη πίζηεπεο όηη ζα ζπκβεί; ή πώο έλησζεο γη απηό;, αλέδεημαλ ηη αθξηβώο δελ ήμεξαλ νη καζεηέο, πξνθάιεζαλ πξνβιεκαηηζκνύο θαη εμσηεξίθεπζαλ ηηο ζθέςεηο ηνπο (Papaleontiou-Louca, 2003). Η απηελέξγεηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηε πξαγκαηηθόηεηα πξνάγεηαη εάλ νη καζεηέο έρνπλ επηινγέο θαη επθαηξίεο λα ειέγμνπλ ην βαζκό δπζθνιίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, είηε κέζσ ηεο απηνεμεξεύλεζεο είηε κέζσ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθόηεηαο. Οη επθαηξίεο γηα ηελ απηναμηνιόγεζε ησλ δηθώλ ηνπο εξγαζηώλ θαζώο θαη ηεο αμηνιόγεζεο εξγαζηώλ ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο είλαη πάληα απνηειεζκαηηθέο (Perry et al. cited in Whitebread et al., 2005), ηδηαίηεξα κέζσ ηεο αλαηξνθνδόηεζεο. 5.2 Παξνξκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο κέζα από ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο (problem-solving situations) Η άπνςε όηη ηα παηδηά είλαη ιύηεο είλαη απνδερηή από πνιινύο ζεσξεηηθνύο (Bronson, 2000; Bruner, 1983; DeLoache & Brown, 1987; Piaget, 1967; Wood 1998). Απηή ε άπνςε ζρεηίδεηαη κε ηελ απηελέξγεηα θαη ηηο ινγηθνκαζεκαηηθέο λνεκνζύλεο. Η επίιπζε πξνβιεκάησλ είλαη εμνινθιήξνπ κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ζέηεη ζηόρν θαη απώηεξν ζθνπό. Η παξνύζα έξεπλα απέδεημε όηη νη καζεηέο πηνζέηεζαλ κηα πην ζεηηθή ζηάζε ζηε κάζεζε ράξε ζηε πξόζραξε δηάζεζε θαη ηε πξνζπκία ηνπο λα ελεξγήζνπλ θαηά ηε βνύιεζή ηνπο. Η πξνδηάζεζε ζηε γλώζε (learning disposition) έρεη ραξαθηεξηζηεί σο έλαο ζπλδπαζκόο ηεο παξώζεζεο θαη αλαγλσξηζκέλσλ καζεζηαθώλ ζηξαηεγηθώλ (Carr, 2001,p.9). Καη απηήλ ηελ αληίιεςε, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο ζ έλα δηαδηθηπαθό (online) πεξηβάιινλ έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ηεο παξώζεζεο, ζπλδπάδνληαο ζεηηθή δηάζεζε, πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ θαη επηδεμηόηεηα. Δπηπιένλ, ν εξεπλεηήο ζπκπέξαλε όηη ε εζσηεξηθή πξνδηάζεζε θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ εθάζηνηε καζεηή ελ όςε κηαο επίιπζεο πξνβιήκαηνο ππήξμαλ θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε κηαο δξαζηεξηόηεηαο. Έρνληαο απηό ππόςε, νη καζεηέο παξνπζίαζαλ δπν δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε κάζεζε. Από ηε κηα πιεπξά, νη απζεληίεο κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ηνλ απηνέιεγρν, ηελ απζόξκεηε θαη απηόλνκε κάζεζε θαη ηε πεγαία παξώζεζε. Ο βαζκόο ηεο αηνκηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο εμαξηάηαη από ην πόζν αληαγσληζηηθνί θαη ηθαλνί λνκίδνπλ όηη είλαη νη καζεηέο πξηλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο-πξόθιεζε ηνπ ππνινγηζηή. Παξόηξπλαλ ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

7 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ηνπο εαπηνύο ηνπο λα εκκείλνπλ ζηε πξνζπάζεηά ηνπο αλεμαξηήηνπ απνηειέζκαηνο. Φαίλνληαλ ζηε πξαγκαηηθόηεηα λα ελαγθαιίδνληαη ηε δπζθνιία κε ζέξκε (Dweck, 2000, p.10). Οη Baumeister, Campbell, Krueger and Vohs (2005) ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε ηεο Dweck θαη δειώλνπλ όηη ε πςειή απηνεθηίκεζε βειηηώλεη ηελ επηκνλή. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη αδύλακνη καζεηέο δελ πίζηεςαλ ζηηο δπλάκεηο ηνπο θαη έραζαλ ηελ απηνζπγθέληξσζή ηνπο ζηε δξαζηεξηόηεηα. Ωο απνηέιεζκα, ε πξνζνρή ηνπο ζηξάθεθε ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. Η Dweck ππνζηεξίδεη όηη ηέηνηνπ είδνπο αληίδξαζε απνηξέπεη ηελ ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην κπαιό ηνπο απνηειεζκαηηθά (Dweck, 2000, p.9). Όζνλ αθνξά ηελ εμηρλίαζε κπζηεξίσλ, νη καζεηέο δελ είραλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν πιάλν ζην κπαιό ηνπο. Απηό πνπ έθαλαλ ήηαλ όηη δνθίκαζαλ δηαθνξεηηθέο ιύζεηο ζηα εθάζηνηε πξνβιήκαηα αιιά ρσξίο θακία ινγηθή ζεηξά. Απηό απνδείρηεθε όηη ήηαλ θαη ε πην απιή ζηξαηεγηθή, απηή ηεο δνθηκήο θαη πιάλεο, ραξαθηεξηζηηθό ησλ πην άπεηξσλ ρξεζηώλ ηνπ ππνινγηζηή. Ο Hope (2002) ζπζρεηίδεη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία βεβαηώλνληαο όηη όηαλ επηιύνπκε έλα πξόβιεκα, καζαίλνπκε θάηη θαηλνύξγην (p.265). ύκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ εξεπλεηή, ζπκπεξαίλεηαη όηη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, σο έλα γεληθό πξνζόλ, είλαη έλα ρξήζηκν καζεζηαθό εξγαιείν θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ θαζνιηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Καηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, ππήξραλ θάπνηα παηδηά ηα νπνία ήηαλ απξόζπκα λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο πνπ ηνπο ππνδείθλπε ν δάζθαιόο ηνπο. Πξνηηκνύζαλ κάιινλ ηα δηθά ηνπο ηαίξηα. Όπσο απνδείρηεθε, έλα άιιν ηξαληαρηό ζπκπέξαζκα είλαη όηη ηα παηδηά πνπ είραλ ζπλάςεη θηιία κεηαμύ ηνπο απνδείρηεθαλ ζηε πξάμε πην δεκηνπξγηθά ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ απ όηη ηα παηδηά πνπ δελ ήηαλ θίινη κεηαμύ ηνπο (Smith, Cowie & Blades, 2003). Η θηιία είλαη έλα γεληθό πιαίζην ζην νπνίν ε εζηθή ζπκπαξάζηαζε απνδεηθλύεηαη πνιύ λσξίο (Dunn, 2004, p.157). Αθόκα θαη όηαλ ηα παηδηά δελ ήηαλ θίινη, ζπκβηβάδνληαλ θαη κπνξνύζαλ αξθεηά εύθνια λα επηιύνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο αληαιιάζνληαο απόςεηο. Απηό εληζρύζεθε ηδηαίηεξα ζηα δεπγάξηα ησλ αξράξησλέκπεηξσλ (Katz and Chard, 2000). ηελ πεξίπησζε επίζεο πνπ θάπνηνη καζεηέο επηζπκνύζαλ λα εξγαζηνύλ κόλνη, ηα παηδηά απηά είραλ πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα ζθέςε θαη κεγαιύηεξε άλεζε γηα αλαζηνραζκό, ππνζηεξίδνληαο κ απηόλ ηνλ ηξόπν ηε ζεσξία ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Lloyd and Howe, 2003). 5.3 Πνιιαπιέο λνεκνζύλεο θαη δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ Οη παξνξκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο εληζρύζεθαλ πεξηζζόηεξν κε ηελ θαιιηέξγεηα θαιιηηερληθώλ, ρσξναληηιεπηηθώλ θαη θηλαηζζεηηθώλ δεμηνηήησλ. Σν θαιιηηερληθό ζρέδην ησλ παηδηώλ ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ήηαλ αξρηθά ε εζσηεξηθή απεηθόληζε κηαο εηθόλαο πνπ απνηππώλεηαη ηειηθά ζηελ νπηηθή ηεο αλαπαξάζηαζε. Σν ηειηθό ζρέδην ησλ παηδηώλ έδεημε εμέρνληα ζηνηρεία από ηηο ειεθηξνληθέο ηζηνξίεο ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 736 απνηππσκέλα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά-ζε κηα γξακκή, ζηνηρηζκέλα αλάινγα κε ην κέγεζόο ηνπο. Οη Anning and Ring (2004) ζρνιίαζαλ ηελ δπλακηθή θύζε ησλ παηδηθώλ επθαηξηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην πόζν δηαιιαθηηθά είλαη ηα ίδηα ηα παηδηά κέζα από ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο. Η δεκηνπξγηθόηεηα ησλ παηδηώλ επηβεβαηώζεθε θαζώο νη αηζζήζεηο ηνπ ζώκαηόο ηνπο ήηαλ απνδέθηεο πνιιώλ εξεζηζκάησλ (Prentice, 1994, p.127) πνπ ηνπο επέηξεπαλ λα εθθξαζηνύλ κέζα από έμππλνπο ζπλεηξκνύο ηδεώλ (Mathews,2003,p.01). Σα παηδηά είραλ ειεπζεξία επηινγήο ζην ζρέδην παξνπζηάδνληαο ηνπο δηθνύο ηνπο ελλνηνινγηθνύο κηθξόθνζκνπο ; έλα ζεκαληηθό βήκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γλώζεο γηα ηε γλώζε θαη ηελ ύπαξμε πξννπηηθήο (Brooks 2004). Σν πην αμηνζεκείσην ζηνηρείν απηήο ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ θαιιηηερληθνύ ιόγνπ ήηαλ όηη νη καζεηέο βξήθαλ ηελ επθαηξία λα ζρνιηάζνπλ ηα ζρέδηά ηνπο κε ηελ νκάδα ηνπο. πλεπάγεηαη επίζεο όηη ην ζρέδην είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν κε ηελ έλλνηα όηη είλαη άκεζα θαζνιηθό θαη αιιειεπηδξαζηηθό ζε πνιύ κεγαιύηεξν βαζκό από ηε γξαθή θαη κεζνιαβεί γηα κηα δηαπξνζσπηθή δηαινγηθή ζρέζε (Brooks, 2004, p.47-9). Όπσο ν ζρεδηαζκόο, έηζη θαη νη κνπζηθέο κεισδίεο θαη ην παηρλίδη πξνζνκνίσζεο ζπλεηζέθεξαλ ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε πξνθνξηθή επηθνηλσλία κεηαμύ δύν ή πεξηζζόηεξσλ λεαξώλ εζνπνηώλ. Η ελαζρόιεζή ηνπο κε ην παηρλίδη πξνζνκνίσζεο κπνξεί λα εληζρύζεη ηε γισζζηθή αλάπηπμε ζε ζπλδπαζκό κε ηηο θηλαηζζεηηθέο λνεκνζύλεο. Ο Bergen ηζρπξίδεηαη όηη ε πξνζνκνίσζε πξνϋπνζέηεη ηε κεηαθνξά ησλ δηαινγηθώλ κεξώλ ζηε ζθελή κ έλα ζπκβνιηθό ηξόπν, πξνάγεηαη από ηνλ αιιειεπηδξαζηηθό θνηλσληθό δηάινγν θαη δηαπξαγκάηεπζε θαη πεξηιακβάλεη ηελ αλάιεςε ξόισλ, ηε γλώζε ηνπ ζελαξίνπ θαη ηνλ απηνζρεδηαζκό (Bergen, 2002, p.2). Εσταριστίες Δθηηκώ βαζύηαηα ηελ επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε ηνπ θ. Βιάρνπ Κνζκά, θαζεγεηή ηνπ ΔΑΠ. Βιβλιογραυία Anning, A., & Ring, K. (2004). Making Sense of Children s Drawings. Maidenhead: OUP. Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., & Vohs, K. D. (2005). Exploding the self-esteem myth. Scientific American, 292, Bergen, D. (2002). The role of pretend play in children s cognitive development. Early Childhood Research and Practice, 4/1. Retrieved January 10, 2010, from Bronson, M. (2000). Self-regulation in early childhood: Nature and nurture. NY: The Guilford Press. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

9 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Brooks, M. (2004). Drawing: The social construction of knowledge. Australian Journal of Early Childhood, 29(2), Bruner, J. (1983). Child's talk: learning to use language. New York: W. W. Norton & Company. Carr, M. (2001). Assessment in early childhood settings. London: Paul Chapman. Cross, J. (2006). Foreward. In C. J. Bonk & C. R. Graham (Eds.), The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs (pp. xvii-xxiii). San Francisco: Pfeiffer. DeLoache, J. S., & Brown, A. L. (1987). The early emergence of planning skills in children. In J. Bruner & H. Haste (Eds.), Making sense (pp ). London: Methuen. Downes, T., & Fatouros, C. (1995). Learning in an electronic world: Computers in the classroom. Newtown, N. S. W.: Primary English Teaching Association. Dunn, J. (2004). Children s friendships. Oxford: Blackwell Publishing. Dweck, C. S. (2000). Self-theories: Their role in motivation, personality and development. Hove, East Sussex: Psychology Press. Eagleton, M. & Hamilton, M. (2001). New genres in literacy: classroom webzine projects. Retrieved December 8, 2009 from Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: the theory in practice. New York: Basic Books. Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). Blended learning in higher education: Framework, principles and guidelines. San Francisco: Jossey-Bass. Glasgow, J. ( ). It's my turn! Part II: Motivating young readers using CD- ROM storybooks. Learning and leading with technology, 24, Healey, D. (2007). Autonomy in language learning. In E. Hanson-Smith & J. Egbert (Eds.), CALL Environments: Research, practice and critical issues (2nd Ed.). Alexandria, VA: TESOL. Hope, G. (2002). Solving problems: Young children exploring the rules of the game. The Curriculum Journal, 13(3), Johnston, C., (1995). Interactive storybook software and kindergarten children: The effect on verbal ability and emergent storybook reading behaviours. Dissertation abstracts international, 56-11, A4270. Katz, L., & Chard, S. (2000). Engaging children s minds (2 nd ed.). Norwood, NJ: Ablex. Lambert, E. B. (2000). Problem-solving in the first years of school. Australian Journal of Early Childhood, 25/3, Lehrer, R., Erickson, J., & Connell, T. (1994). Learning by designing hypermedia documents. In Reed, W. M., Burton, J. K., & Liu, M. (Eds.), Multimedia and megachange: New roles for educational computing. New York, NY, Hawthorn Press. Leu, Jr., & Kinzer, C. K. (2000). The convergence of literacy instruction with networked technologies for information and communication. Reading Research Quartely, 35(1), ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 738 Lloyd, B., & Howe, N. (2003). Solitary play and convergent and divergent thinking skills in preschool children. Early Childhood Research Quartely, 18, Lorien, J. S., & Lorien, A. (2001). Story and more: Virtual narratives for electronic times. Retrieved November 11, 2009, from Matthew, K. (1996). The impact of CD ROM storybooks on children s reading comprehension and reading attitude. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, vol 5 (3/4), Matthews, J. (2003). Drawing and painting: Children and visual representation. London: Paul Chapman Publishing. Medina, J. (2009). Brain rules. 12 principles for surviving and thriving at work, home and school. Seattle, USA: Pear Press. Papaleontiou-Louca, E. (2003). The concept and instruction of metacognition, Teacher Development, 7 (1), Piaget, J. (1967). Six psychological studies. New York: Random House. Prentice, R. (1994). Experiential learning in play and art. In J. Moyles (Ed.), The excellence of play (pp ). Buckingham: OUP. Project Zero & Reggio Children (2001). Making learning visible: Children as individual and group learners. Reggio Emilia, Italy: Reggio Children. Siraj-Blatchford, I., Sylva, K., Muttock, S., Gilden, R., & Bell, D. (2002). Researching effective pedagogy in the early years. Research Report 356. London: DfES. Skinner, B. F. (1968). The technology of teaching. New York, Appleton-Century- Crofts. Smith, P. K., Cowie, H., & Blades, M. (2003). Understanding children s development, (2 nd ed.). Oxford: Blackwell. Vlachos, K. (2002). Supplementing a primary school coursebook with stories and technology. Unpublished MA dissertation. Patras: HOU. Vlachos, K. (2006). The use of the internet and asynchronous online networking for the learning and consolidation of English as a foreign language in European primary schools. Unpublished doctoral dissertation. University of the Aegean, Rhodes, Greece. Vygotsky, L. (1978). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press. Whitebread, D., Anderson, H., Cotlman, P., Page, C., Pasternak, D. P., & Mehta, S. (2005). Developing independent learning in the early years. Education 3-13, 33(1), Wood, D. (1998). How children think and learn (2 nd ed.). Oxford: Blackwell. Wood, D., Bruner, J., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17/2, Young, J. R. (2002). 'Hybrid' teaching seeks to end the divide between traditional and online instruction. Chronicle of Higher Education, pp. A33. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint Μ. Μπέζη 1, Λ. Παππά 2 1 ρνιηθή ύκβνπινο Νεπηαγσγώλ, 43 ε εθπ. Πεξηθέξεηα Άξηαο, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων tapostolatos@aegean.gr Τι είναι ηο website Σύνολο από ιζηοζελίδες σπερκειμένοσ (hypertext)...πνπ θηινμελνύληαη ζε έλα web server Έρεη μοναδική διεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

CLIL. Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαπηόρξνλε κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη μέλσλ γισζζώλ. ( Content and Language Integrated Learning)

CLIL. Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαπηόρξνλε κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη μέλσλ γισζζώλ. ( Content and Language Integrated Learning) CLIL ( Content and Language Integrated Learning) Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαπηόρξνλε κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη μέλσλ γισζζώλ Δρ. Δήμητρα Μπεχλικούδη Γεληθά ζηνηρεία Τν CLIL αλαθέξεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 2011. Σχεδιαζμόρ μαθηζιακήρ ειζήγηζηρ:

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 2011. Σχεδιαζμόρ μαθηζιακήρ ειζήγηζηρ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 2011 ΘΕΜΑ: ΟΗ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΔ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ ΣΗ ΡΑΦΧΓΗΔ η, θ, κ ηνπ νκεξηθνύ έπνπο «Οδύζζεηα» Σχεδιαζμόρ μαθηζιακήρ ειζήγηζηρ: Έιελα Πεδηά, Ιύθεην Αγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama Μαζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Μαζαίλνληαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο Fifth grade pupils perform

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα