Η Αλάπηπμε ηωλ Πνιιαπιώλ Ννεκνζπλώλ κέζα από ηελ εμεξεύλεζε ηωλ ειεθηξνληθώλ κπζηζηνξεκάηωλ ζηε Πξωηνβάζκηα Εθπαίδεπζε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Αλάπηπμε ηωλ Πνιιαπιώλ Ννεκνζπλώλ κέζα από ηελ εμεξεύλεζε ηωλ ειεθηξνληθώλ κπζηζηνξεκάηωλ ζηε Πξωηνβάζκηα Εθπαίδεπζε"

Transcript

1 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Η Αλάπηπμε ηωλ Πνιιαπιώλ Ννεκνζπλώλ κέζα από ηελ εμεξεύλεζε ηωλ ειεθηξνληθώλ κπζηζηνξεκάηωλ ζηε Πξωηνβάζκηα Εθπαίδεπζε Δ. Ρίλεο Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Πεξίιεψε Η έληαμε ησλ ηζηνξηώλ κέζα ζηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο είλαη παηδαγσγηθά απνδεθηή θαζώο απηόο ν ζπλδπαζκόο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα καζεζηαθή πξνζέγγηζε πνιιαπιώλ εγγξακκαηηζκώλ (multiple-literacies). H ζεκαηνινγία ηνπ εξεπλεηή έρεη σο θύξην ζέκα ηελ εθκάζεζε Αγγιηθώλ κέζσ ησλ ειεθηξνληθώλ κπζηζηνξεκάησλ (ΗΜΑ) θαη εμεηάδεη ην βαζκό θαιιηέξγεηαο ηνπ επξύ θάζκαηνο ηεο λνεκνζύλεο (πνιιαπιέο λνεκνζύλεο multiple intelligences). Οη δηεξεπλεηηθέο ηνπ εξσηήζεηο θπξίσο εζηίαζαλ ζηνλ πηζαλό ζπλδπαζκό ηεο απηνεμεξεύλεζεο θαη ζπλεξγαηηθόηεηαο κέζα από έλα πεξηβάιινλ ζπλδπαζκέλεο κάζεζεο (hybrid or blended learning), ζηηο παξνξκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (motivational attitudes) κέζα από ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο (problem-solving situation) θαη ζηηο πνιιαπιέο λνεκνζύλεο ησλ καζεηώλ πνπ αλαθύπηνπλ από όιε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην πείξακα είλαη καζεηέο ηεο ηεηάξηεο θαη πέκπηεο ηάμεο ελόο Διιεληθνύ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Ο εξεπλεηήο εθάξκνζε ηνλ ηξηγσληζκό (methodological triangulation) πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηεί θαη λα αλαιύζεη ηα δεδνκέλα. Σα επξήκαηα αλαδεηθλύνπλ θαλεξά ην γεγνλόο όηη ηα παηδηά έδεημαλ κηα πξσηνθαλή πξόνδν όζνλ αθνξά ηελ εθκάζεζε κηαο μέλεο γιώζζαο αμηνπνηώληαο δηαθνξεηηθέο λνεκνζύλεο ζύκθσλα κε ην δηθό ηνπο καζεζηαθό ζηπι. Ο ζπλδπαζκόο πνηθίιισλ κνληέισλ ζπλεξγαηηθόηεηαο, ν εμαηνκηθεπκέλνο ξπζκόο εθκάζεζεο, νη εθδειώζεηο δηαθνξεηηθνύ βαζκνύ παξώζεζεο θαη ε εμνηθείσζε κε ηνπο εγγξακαηηζκνύο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο (media literacies) ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ επξύ θάζκαηνο ηεο λνεκνζύλεο. Λέμεηο θιεηδηά: πλαίζιο ζσνδσαζμένης μάθηζης, εγγραμαηιζμοί ζηα μέζα επικοινωνίας, πολλαπλές νοημοζύνες, παρώθηζη. 1.Εηζαγωγή Η παξνύζα έξεπλα δηεξεύλεζε ην θαηά πόζν ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ κπζηζηνξεκάησλ (electronic storybooks) ζπλεηζθέξεη ζηελ θαζνιηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ. Οη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηεηάξηεο θαη πέκπηεο ηάμεο δελ είραλ θακία επαθή κε νηνδήπνηε πιηθό ειεθηξνληθήο κνξθήο κέρξη ηόηε. Σν παξώλ πείξακα έζεηε ζαλ πξνϋπόζεζε έλα πεξηβάιινλ ζπλδπαζκέλεο κάζεζεο (blended learning) θαη ζπλδύαζε ηελ δηαπξνζσπηθή δηδαζθαιία (face to face) κε ηα αιιειεπηδξαζηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο κέζσ ππνινγηζηή (computer-mediated instruction). Η πβξηδηθή κάζεζε ζεσξεί ην δηαδίθηπν (internet) θαη ηνλ παγθόζκην ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 730 ηζηό (web) σο αλαπόζπαζηα ηκήκαηα ελόο ζύγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο (Vlachos, 2006). 1.1 Ηιεθηξνληθά κπζηζηνξήκαηα: πξόζθαηεο εξεπλεηηθέο κειέηεο Σα ειεθηξνληθά κπζηζηνξήκαηα (ΗΜΑ) έρνπλ επηθξαηήζεη ζηελ εθπαίδεπζε ζαλ έλαο ηξόπνο δηδαζθαιίαο ησλ καζεηώλ πάλσ ζην πεξηερόκελν, ζηα γισζζηθά ζηνηρεία (αθεγεκαηηθή δνκή, ζπλνρή, ζπλεηξκόο), ζηηο ζσζηά δνκεκέλεο παξαγξάθνπο θαη ζην ίδην ζηνηρείν ηεο ηερλνινγίαο (Downes & Fatouros, 1995; Eagleton & Hamilton, 2001; Lehrer, Erickson & Connel, 1994; Leu & Kinzer, 2000; Vlachos, 2002). Γίλνπλ εξεζίζκαηα γηα ζεαηξηθά έξγα βαζηδόκελα ζηε πξνθνξηθή θαη γξαπηή αθήγεζε γεγνλόησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ ραξαθηήξσλ πνπ πξνζαξκόδνληαη ζην ρσξόρξνλν ελόο κπζηζηνξήκαηνο (Lorien & Lorien, 2001). Οη εξεπλεηηθέο κειέηεο επίζεο απνδεηθλύνπλ ηα ζεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ κπζηζηνξεκάησλ. Ο Matthew (1996) αλαθάιπςε όηη ν βαζκόο θαηαλόεζεο ήηαλ κεγαιύηεξνο γηα ηα δεπγάξηα καζεηώλ ηξίηεο δεκνηηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ΗΜΑ απ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ηε παξαδνζηαθή γξαπηή εθδνρή ηεο ίδηαο ηζηνξίαο. Ο Johnston (1995) επεζήκαλε όηη ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ αλέπηπμαλ ζεκαληηθά ηηο πξνθνξηθέο ηνπο δεμηόηεηεο κε ηε ρξήζε ησλ ΗΜΑ. Ο Glasgow (1997) αλαθάιπςε όηη ηα ΗΜΑ ζε cd-rom παξνηξύλνπλ ηνπο καζεηέο λα δηαβάδνπλ. 1.2 Εξεπλεηηθά δεηήκαηα Η δηδαζθαιία ησλ ΗΜΑ ζε έλα πβξηδηθό καζεζηαθό πεξηβάιινλ εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο παξαδνζηαθέο θαη ηηο ζύγρξνλεο κνξθέο γξαθήο θαη αλάγλσζεο. Οη καζεηέο δελ ζεσξνύλ ηηο παξαδνζηαθέο ζηξαηεγηθέο γξαθήο θαη αλάγλσζεο δεδνκέλεο θαζώο απηέο έρνπλ ελζσκαησζεί ζε έλα ηερλνινγηθά εμειηγκέλν πεξηβάιινλ. Με ηελ ίδηα ινγηθή, νη πξνθνξηθέο δεμηόηεηεο αθνινπζνύλ λέα αιιειεπηδξαζηηθά πξόηππα ζπλδπάδνληαο εμαηνκηθεπκέλα, ζπλεξγαηηθά θαη ειεθηξνληθά κνληέια εθκάζεζεο μέλσλ γισζζώλ. Σα εξεπλεηηθά δεηήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηα αθόινπζα ζέκαηα: κε πνην ηξόπν ε εμαηνκίθεπζε καζεζηαθώλ δηαδξνκώλ (self-paced) θαη ε νκαδνζπλεξγαηηθόηεηα (collaborative learning) απνηεινύλ πξόθιεζε ζηε γλσζηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ λεαξώλ καζεηώλ κε πνην ηξόπν ε γλώζε θαη ε αιιειεπηδξαζηηθόηεηα ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο νδεγνύλ ζε δηαθνξεηηθέο παξνξκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (motivational attitudes) ην βαζκό αλάπηπμεο ησλ πνιιαπιώλ λνεκνζπλώλ κέζα από έλα πβξηδηθό καζεζηαθό πεξηβάιινλ (hybrid or blended learning) 1.3 Τν πιαίζην δηδαζθαιίαο Ο εξεπλεηήο δίδαμε δηαδηθηπαθά ΗΜΑ θαζώο θαη ΗΜΑ ζε κνξθή cd-rom ζε καζεηέο ηεηάξηεο θαη πέκπηεο δεκνηηθνύ. πλνιηθά, εβδνκήληα ηέζζεξηο καζεηέο δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ζπκκεηείραλ ζην εξεπλεηηθό πείξακα. Η έξεπλα δηεμάρζεθε ζε ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

3 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ έλα Διιεληθό δεκνηηθό ζρνιείν θαη δηήξθεζε έμη κήλεο, από ην Ννέκβξε έσο ηνλ Απξίιην ηνπ Ο εξεπλεηήο πξνεηνίκαζε κηα πεξίιεςε ηεο δηδαθηέαο ύιεο, απνηεινύκελε από ηέζζεξα θεθάιαηα ηζηνξηώλ, έλα από ηα νπνία απεηθνλίδεηαη παξαθάησ. Πίνακας 1: μια ζύνηομη διαγραμμαηική αναπαράζηαζη διδακηικού κεθαλαίοσ Σίηινο: the wishing tree, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα 1 η διδακηική ενόηηηα: ηδενζύειια (brainstorming), ζρεδηαζκόο θαη ρξσκαηηζκόο ηνπ wishing tree ππό ην πξίζκα ησλ καζεηώλ ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή εθαξκνγή ηεο ηερληθήο αθνύσ ρσξίο εηθόλα θαη ζρεδηαζκόο ζηελ νζόλε ηνπ Η/Τ ηνπ ηη πξόθεηηαη λα επαθνινπζήζεη (απηνεθπιεξνύκελε πξνθεηεία) 2 η διδακηική ενόηηηα: παξαθνινύζεζε ηεο ηζηνξίαο πεγαίλνληαο κπξνο-πίζσ (εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε) ρνξηθή επαλάιεςε πξνο ελίζρπζε ηνπ: ε επαλάιεςε εζηί κάζεζε (Medina, 2009) νκαδηθή ζύλζεζε ζηίρσλ κε νκνηνθαηαιεμία γηα ηε πξνώζεζε ηεο ειεύζεξεο έθθξαζεο θαη θαληαζίαο wishing game κέζα από κηθξά ζεαηξηθά δηαινγάθηα γηα ηελ ιεμηινγηθή αθξίβεηα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θηλαηζζεηηθώλ θαη κνπζηθώλ λνεκνζπλώλ 3 η διδακηική ενόηηηα: Αλάιεςε θαη παίμηκν ξόισλ κέζα από νκάδεο θαη λέα εξκελεία ηεο ηζηνξίαο κέζα από ηε δξακαηνπνίεζε θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή πιινγηθέο θαηαζηάζεηο κάζεζεο, επρέξεηαο ιόγνπ, ζπλεξγαηηθόηεηαο 2. Αλαζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο Η ζπλδπαζκέλε κάζεζε (blended learning) πεξηγξάθεηαη σο κηα «πξνζεγκέλε ζπγρώλεπζε δηαπξνζσπηθώλ θαη δηαδηθηπαθώλ καζεζηαθώλ εκπεηξηώλ» (Cross, 2006;Young, 2002) ε νπνία βειηηζηνπνηεί ηηο δπλαηόηεηεο ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο ζε κηα ηάμε κέζσ ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη ηεο δηαδηθηπαθήο γξαπηήο επηθνηλσλίαο νκαδηθήο ζπγγξαθήο (Garrison & Vaughan, 2008:5). Η ζεηηθή ελίζρπζε (reinforcement), ππό ηε κνξθή αλαθπθιώζηκσλ θαλόλσλ θαη ιεμηινγηθνύ πινύηνπ, βνήζεζε ζηελ επαλάιεςε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο (Skinner, 1968). Η ζεσξία ηεο αθνκνίσζεο (Piaget, 1967), κε ηελ νπνία ην άηνκν ηξνπνπνηεί ηηο ππάξρνπζεο λνεηηθέο δνκέο ώζηε λα θαηαλνεί ηα δεδνκέλα ηεο εκπεηξίαο, εθαξκόδεη ζηελ παξνύζα έξεπλα θαζώο νη καζεηέο εθηίζεληαη ζε πινύζηα νπηηθναθνπζηηθά εξεζίζκαηα πνπ πεγάδνπλ από ηνπο εγγξακαηηζκνύο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο (εηθόλα, ήρνο, ειεθηξνληθό θείκελν, κεηαθξαζηηθέο επηινγέο θαη νξζνγξαθηθνί έιεγρνη). Η κέζνδνο ηεο ζθαισζηάο (scaffolding) πήξε ηε κνξθή εξσηαπαληήζεσλ θαη δεκηνπξγηθώλ ζπλνκηιηώλ κε αθνξκή ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (problem-solving tasks) (Vygotsky, 1978). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, νη καζεηέο θηάλνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα κέζα από κηα ζπιινγηζηηθή δηαδηθαζία θαη ελδειερή παξαηήξεζε θαζώο νξγαλώλνπλ ηε ζθέςε ηνπο γύξσ από ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 732 θεληξηθέο έλλνηεο (Medina, 2009), όπσο ν ρσξόρξνλνο, νη ζηόρνη θαη νη ξόινη ησλ ραξαθηήξσλ. Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ΗΜΑ, ηα παηδηά ειάκβαλαλ εηζεξρόκελα εξεζίζκαηα (finely-tuned input) πξνζαξκνζκέλα ζην δηθό ηνπο καζεζηαθό ζηπι πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ζε πέξαο κηα δξαζηεξηόηεηα (Wood, Bruner and Ross, 1976). Σα παξαπάλσ είραλ επεξγεηηθέο επηπηώζεηο ζηηο πνιιαπιέο λνεκνζύλεο (MIs) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο γισζζηθέο, δηαπξνζσπηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, ινγηθέο, ελδνπξνζσπηθέο, θηλαηζζεηηθέο, ρσξναληηιεπηηθέο θαη κνπζηθέο (Gardner, 1993). 3. Εξεπλεηηθά δεδνκέλα Σα δεδνκέλα ππό δηεξεύλεζε πξνέξρνληαη θπξίσο από δύν εξσηεκαηνιόγηα, ην αξρηθό (needs analysis) θαη ην ηειηθό (evaluation questionnaire) πνπ πεξηειάκβαλαλ ηηο ίδηεο εξσηήζεηο. Οη καζεηέο δελ είραλ μαλαδηδαρηεί ΗΜΑ άιιε θνξά ζην παξειζόλ θαη θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ γηα ην εάλ ήζειαλ λα ηα δηδαρηνύλ γηα θάπνηνπο από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: ηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο, ηελ εθκάζεζε Αγγιηθώλ ζ έλα κε-αγρσηηθό πεξηβάιινλ, ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ, ηελ εθκάζεζε ηερληθώλ νκαδνζπλεξγαηηθόηεηαο θαη ην λα καζαίλεη θαλείο πώο λα καζαίλεη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερλνινγία. Οη καζεηέο, κέζα από εξσηήζεηο επηινγήο, επέιεμαλ ηνλ πξνηηκόηεξν ηξόπν δηδαζθαιίαο θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπο (δηαπξνζσπηθή δηδαζθαιία, απηνεμεξεύλεζε κε απηελέξγεηα ηνπ καζεηή ή απηνεμεξεύλεζε κε ηε παξάιιειε ζηήξημε ηνπ δαζθάινπ), ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα ήζειαλ λα ζπλεξγάδνληαη ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο (κόλνη ηνπο, κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, κε ην δάζθαιό ηνπο ή κε ηνλ ππνινγηζηή) θαζώο θαη ηα πην απνηειεζκαηηθά νπηηθναθνπζηηθά κέζα (εηθόλα, ήρνο, ειεθηξνληθό θείκελν ή ειεθηξνληθέο βνήζεηεο). H εξεπλεηηθή ζεκαηνινγία εμεηάδεη αθόκε ην βαζκό θαιιηέξγεηαο ηνπ επξύ θάζκαηνο ηεο λνεκνζύλεο (πνιιαπιέο λνεκνζύλεο multiple intelligences) κέζα από ηελ εθκάζεζε ησλ ΗΜΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη εάλ θαη ζε πνην βαζκό ε εθκάζεζε ησλ ειεθηξνληθώλ κπζηζηνξεκάησλ ζα βνεζνύζε παξάιιεια ηνπο καζεηέο ζηελ πεξηήγεζε ηνπ δηαδηθηύνπ, ζηελ παξαηεξεηηθόηεηα κε ηε βνήζεηα ησλ νπηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ, ζην ζρεδηαζκό εηθόλσλ ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή, ζηνπο εγγξακαηηζκνύο (γξαθή, αλάγλσζε, νκηιία, αθξόαζε), ζηελ εθκάζεζε ιεμηινγίνπ θαη γξακκαηηθήο κέζσ εθπαηδεπηηθώλ δηαδηθηπαθώλ παηρληδηώλ. Δπίζεο δηεξεπλήζεθε ε ηθαλόηεηα νκαδνζπλεξγαηηθόηεηαο κέζα από ην ζεαηξηθό θαη κνπζηθό παηρλίδη, ε δπλαηόηεηα εθκάζεζεο κέζσ ηεο αλαηξνθνδόηεζεο από ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ην δάζθαιν, ν βαζκόο αηνκηθήο πξνζήισζεο, απηνζρεδηαζκνύ θαη απνθαζηζηηθόηεηαο θαηά ηελ απηνεμεξεύλεζε ησλ ΗΜΑ θαη ε ζπλνιηθή αηνκηθή αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο από ηελ ηειηθή πξνζπάζεηα. Σν ίδην πεξηερόκελν εξσηήζεσλ αλαθέξεηαη θαη ζην εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ηα παηδηά απαληνύλ αθνύ ζηελ νπζία έρνπλ νινθιεξώζεη ην πείξακα, δείρλνληαο κηα δηαθνξεηηθή εηθόλα ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο ηνπο απαληήζεηο. Όιεο νη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ δηαζηαπξώζεθαλ κε ηε κέζνδν νκαδηθώλ ζπλεληεύμεσλ θαη κε ιίζηεο παξαηήξεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο κέζα ζηελ ηάμε. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

5 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Μεζνδνινγία Ο εξεπλεηήο επέιεμε δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ γηα λα δηαζηαπξώζεη θαη λα εξκελεύζεη ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Από ηε κηα πιεπξά, ν εξεπλεηήο πξνεηνίκαζε έλα αξρηθό εξσηεκαηνιόγην θαη έλα ηειηθό εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο. Καη ηα δπν πεξηείραλ ηηο ίδηεο εξσηήζεηο θαη ζπλεηζέθεξαλ ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Σν πξόγξακκα SPSS βνήζεζε ζηελ αξηζκεηηθή θαηάηαμε ησλ δεδνκέλσλ ζε κηα ζπλνιηθή θιίκαθα, όπσο από ην ιηγόηεξν ζεκαληηθό ζην πεξηζζόηεξν ζεκαληηθό (1-5). Σα επξήκαηα θαηεγξάθεζαλ ζε ηξηζδηάζηαηεο κπάξεο θαη αλαιπηηθνύο πνζνζηηαίνπο πίλαθεο. Πέξα από ηε πξναλαθεξζείζα πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε, κηα ζεηξά από ηεζη κέηξεζαλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξόηεηα ησλ κεηαβιεηώλ. Σα chi-square test θαζόξηζαλ θαηά πόζν ππήξρε κηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ πξνβιεπόκελσλ θαη ησλ ηειηθώλ ζπρλνηήησλ ζηα δεδνκέλα. Δπηπιένλ, έλα κε-παξακεηξηθό ηεζη, ην Kolmogorov-Smirnov test εμέηαζε ηελ εγθπξόηεηα ησλ κεηαβιεηώλ ζηα δεδνκέλα ησλ πνιιαπιώλ λνεκνζπλώλ (MIs) πξηλ θαη κεηά ην πείξακα. Ο ζπληειεζηήο άιθα (alpha coefficient) (.761>.70), απνδεθηόο από ην ζύλνιν ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ, αλέδεημε ηελ πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ κεηαβιεηώλ. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπκπιήξσζε κηαο ιίζηαο παξαηήξεζεο ηεο καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζηελ ηάμε, ηα βηληενζθνπεκέλα κέξε ησλ καζεκάησλ δηδαζθαιίαο θαη νη νκαδηθέο ζπλεληεύμεηο ζπλεηζέθεξαλ ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Ο Howard Gardner θαη ε νκάδα ηνπ Project Zero (2001) ζην παλεπηζηήκην ηνπ Harvard ηνλίδνπλ θαζαξά όηη ε θαηαγεγξακκέλε ηεθκεξίσζε ππό ηε κνξθή γξαπηήο ή νπηηθναθνπζηηθήο παξαηήξεζεο από ελήιηθεο θάλεη πνιύ πην επδηάθξηην ην κεραληζκό ζθέςεο ησλ καζεηώλ. Γηακνξθώλεη ηε ζπιινγηζηηθή δηαδηθαζία (developing mind) θαζώο ηα παηδηά αμηνινγνύλ ηηο ζθέςεηο ηνπο. 5. Επξήκαηα 5.1 Ο εμαηνκηθεπκέλνο θαη ν νκαδνζπλεξγαηηθόο ηξόπνο κάζεζεο ζ έλα πβξηδηθό πεξηβάιινλ Η απηνεμεξεύλεζε απνδείρηεθε επεξγεηηθή γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ. Η απηνλνκία παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηα επηηεύγκαηα ησλ καζεηώλ θαη ζηελ γισζζηθή εθκάζεζε κέζσ ππνινγηζηή (CALL) (Healey, 2007). Κξίλνληαο από ηηο ζπλεληεύμεηο ησλ καζεηώλ, κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη είραλ ηελ ειεπζεξία λα επηιέμνπλ εάλ ζα ελεξγνύζαλ απηόλνκα ή όρη. Όηαλ επέιεγαλ ηελ απηνεμεξεύλεζε, ήηαλ ζε ζέζε λα ειέγρνπλ ην βαζκό πξνζνρήο ηνπο θαη ηελ επίδνζή ηνπο. Έπαηξλαλ ηηο απνθάζεηο ηνπο παξαθηλνύκελνη από ηνπο ζηόρνπο ηνπο νπνίνπο νη ίδηνη είραλ πξνθαζνξίζεη. Οη απηόλνκεο καζεζηαθέο πξσηνβνπιίεο κπνξεί ζπρλά λα πξνζθέξνπλ ην θαηαιιειόηεξν πιαίζην γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο ζθέςεο (Lambert, 2000; Siraj-Blatchford, Sylva, Muttock, Gilden & Bell, 2002). ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 734 Η γλσζηηθή απηελέξγεηα (self-regulation) βαζίδεηαη επίζεο ζηε ζεσξία ηνπ Vygotsky. ηε πεξίπησζε πνπ έθηαλαλ ζε αδηέμνδν, ηα παηδηά έπαηξλαλ ηε βνήζεηα ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο παξά ηνπ δαζθάινπ ηνπο. πλήζσο αλέβαδαλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο κε ην λα κηκνύληαη ηα άιια παηδηά ή έθηαλαλ ζε αλώηεξν αλαπηπμηαθό επίπεδν απιά κε ην λα παξαηεξνύλ (Whitebread et al, 2005). αλ απνηέιεζκα, έλα άιιν ζπκπέξαζκα είλαη όηη ε απηελέξγεηα είλαη ζπληζηακέλε θαη ηνπ παξάγνληα ηεο αιιεινβνήζεηαο από ηνπο ζπκκαζεηέο. Καζ όκνην ηξόπν, ν εξεπλεηήο έδσζε έκθαζε ζηε ζπιινγηζηηθή δηαδηθαζία θαη ζηε κάζεζε πάλσ ζηε κάζεζε (cognition about cognition). Δξεπλεηηθέο εξσηήζεηο όπσο ηη πίζηεπεο όηη ζα ζπκβεί; ή πώο έλησζεο γη απηό;, αλέδεημαλ ηη αθξηβώο δελ ήμεξαλ νη καζεηέο, πξνθάιεζαλ πξνβιεκαηηζκνύο θαη εμσηεξίθεπζαλ ηηο ζθέςεηο ηνπο (Papaleontiou-Louca, 2003). Η απηελέξγεηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηε πξαγκαηηθόηεηα πξνάγεηαη εάλ νη καζεηέο έρνπλ επηινγέο θαη επθαηξίεο λα ειέγμνπλ ην βαζκό δπζθνιίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, είηε κέζσ ηεο απηνεμεξεύλεζεο είηε κέζσ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθόηεηαο. Οη επθαηξίεο γηα ηελ απηναμηνιόγεζε ησλ δηθώλ ηνπο εξγαζηώλ θαζώο θαη ηεο αμηνιόγεζεο εξγαζηώλ ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο είλαη πάληα απνηειεζκαηηθέο (Perry et al. cited in Whitebread et al., 2005), ηδηαίηεξα κέζσ ηεο αλαηξνθνδόηεζεο. 5.2 Παξνξκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο κέζα από ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο (problem-solving situations) Η άπνςε όηη ηα παηδηά είλαη ιύηεο είλαη απνδερηή από πνιινύο ζεσξεηηθνύο (Bronson, 2000; Bruner, 1983; DeLoache & Brown, 1987; Piaget, 1967; Wood 1998). Απηή ε άπνςε ζρεηίδεηαη κε ηελ απηελέξγεηα θαη ηηο ινγηθνκαζεκαηηθέο λνεκνζύλεο. Η επίιπζε πξνβιεκάησλ είλαη εμνινθιήξνπ κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ζέηεη ζηόρν θαη απώηεξν ζθνπό. Η παξνύζα έξεπλα απέδεημε όηη νη καζεηέο πηνζέηεζαλ κηα πην ζεηηθή ζηάζε ζηε κάζεζε ράξε ζηε πξόζραξε δηάζεζε θαη ηε πξνζπκία ηνπο λα ελεξγήζνπλ θαηά ηε βνύιεζή ηνπο. Η πξνδηάζεζε ζηε γλώζε (learning disposition) έρεη ραξαθηεξηζηεί σο έλαο ζπλδπαζκόο ηεο παξώζεζεο θαη αλαγλσξηζκέλσλ καζεζηαθώλ ζηξαηεγηθώλ (Carr, 2001,p.9). Καη απηήλ ηελ αληίιεςε, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο ζ έλα δηαδηθηπαθό (online) πεξηβάιινλ έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ηεο παξώζεζεο, ζπλδπάδνληαο ζεηηθή δηάζεζε, πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ θαη επηδεμηόηεηα. Δπηπιένλ, ν εξεπλεηήο ζπκπέξαλε όηη ε εζσηεξηθή πξνδηάζεζε θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ εθάζηνηε καζεηή ελ όςε κηαο επίιπζεο πξνβιήκαηνο ππήξμαλ θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε κηαο δξαζηεξηόηεηαο. Έρνληαο απηό ππόςε, νη καζεηέο παξνπζίαζαλ δπν δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε κάζεζε. Από ηε κηα πιεπξά, νη απζεληίεο κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ηνλ απηνέιεγρν, ηελ απζόξκεηε θαη απηόλνκε κάζεζε θαη ηε πεγαία παξώζεζε. Ο βαζκόο ηεο αηνκηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο εμαξηάηαη από ην πόζν αληαγσληζηηθνί θαη ηθαλνί λνκίδνπλ όηη είλαη νη καζεηέο πξηλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο-πξόθιεζε ηνπ ππνινγηζηή. Παξόηξπλαλ ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

7 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ηνπο εαπηνύο ηνπο λα εκκείλνπλ ζηε πξνζπάζεηά ηνπο αλεμαξηήηνπ απνηειέζκαηνο. Φαίλνληαλ ζηε πξαγκαηηθόηεηα λα ελαγθαιίδνληαη ηε δπζθνιία κε ζέξκε (Dweck, 2000, p.10). Οη Baumeister, Campbell, Krueger and Vohs (2005) ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε ηεο Dweck θαη δειώλνπλ όηη ε πςειή απηνεθηίκεζε βειηηώλεη ηελ επηκνλή. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη αδύλακνη καζεηέο δελ πίζηεςαλ ζηηο δπλάκεηο ηνπο θαη έραζαλ ηελ απηνζπγθέληξσζή ηνπο ζηε δξαζηεξηόηεηα. Ωο απνηέιεζκα, ε πξνζνρή ηνπο ζηξάθεθε ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. Η Dweck ππνζηεξίδεη όηη ηέηνηνπ είδνπο αληίδξαζε απνηξέπεη ηελ ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην κπαιό ηνπο απνηειεζκαηηθά (Dweck, 2000, p.9). Όζνλ αθνξά ηελ εμηρλίαζε κπζηεξίσλ, νη καζεηέο δελ είραλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν πιάλν ζην κπαιό ηνπο. Απηό πνπ έθαλαλ ήηαλ όηη δνθίκαζαλ δηαθνξεηηθέο ιύζεηο ζηα εθάζηνηε πξνβιήκαηα αιιά ρσξίο θακία ινγηθή ζεηξά. Απηό απνδείρηεθε όηη ήηαλ θαη ε πην απιή ζηξαηεγηθή, απηή ηεο δνθηκήο θαη πιάλεο, ραξαθηεξηζηηθό ησλ πην άπεηξσλ ρξεζηώλ ηνπ ππνινγηζηή. Ο Hope (2002) ζπζρεηίδεη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία βεβαηώλνληαο όηη όηαλ επηιύνπκε έλα πξόβιεκα, καζαίλνπκε θάηη θαηλνύξγην (p.265). ύκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ εξεπλεηή, ζπκπεξαίλεηαη όηη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, σο έλα γεληθό πξνζόλ, είλαη έλα ρξήζηκν καζεζηαθό εξγαιείν θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ θαζνιηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Καηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, ππήξραλ θάπνηα παηδηά ηα νπνία ήηαλ απξόζπκα λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο πνπ ηνπο ππνδείθλπε ν δάζθαιόο ηνπο. Πξνηηκνύζαλ κάιινλ ηα δηθά ηνπο ηαίξηα. Όπσο απνδείρηεθε, έλα άιιν ηξαληαρηό ζπκπέξαζκα είλαη όηη ηα παηδηά πνπ είραλ ζπλάςεη θηιία κεηαμύ ηνπο απνδείρηεθαλ ζηε πξάμε πην δεκηνπξγηθά ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ απ όηη ηα παηδηά πνπ δελ ήηαλ θίινη κεηαμύ ηνπο (Smith, Cowie & Blades, 2003). Η θηιία είλαη έλα γεληθό πιαίζην ζην νπνίν ε εζηθή ζπκπαξάζηαζε απνδεηθλύεηαη πνιύ λσξίο (Dunn, 2004, p.157). Αθόκα θαη όηαλ ηα παηδηά δελ ήηαλ θίινη, ζπκβηβάδνληαλ θαη κπνξνύζαλ αξθεηά εύθνια λα επηιύνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο αληαιιάζνληαο απόςεηο. Απηό εληζρύζεθε ηδηαίηεξα ζηα δεπγάξηα ησλ αξράξησλέκπεηξσλ (Katz and Chard, 2000). ηελ πεξίπησζε επίζεο πνπ θάπνηνη καζεηέο επηζπκνύζαλ λα εξγαζηνύλ κόλνη, ηα παηδηά απηά είραλ πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα ζθέςε θαη κεγαιύηεξε άλεζε γηα αλαζηνραζκό, ππνζηεξίδνληαο κ απηόλ ηνλ ηξόπν ηε ζεσξία ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Lloyd and Howe, 2003). 5.3 Πνιιαπιέο λνεκνζύλεο θαη δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ Οη παξνξκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο εληζρύζεθαλ πεξηζζόηεξν κε ηελ θαιιηέξγεηα θαιιηηερληθώλ, ρσξναληηιεπηηθώλ θαη θηλαηζζεηηθώλ δεμηνηήησλ. Σν θαιιηηερληθό ζρέδην ησλ παηδηώλ ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ήηαλ αξρηθά ε εζσηεξηθή απεηθόληζε κηαο εηθόλαο πνπ απνηππώλεηαη ηειηθά ζηελ νπηηθή ηεο αλαπαξάζηαζε. Σν ηειηθό ζρέδην ησλ παηδηώλ έδεημε εμέρνληα ζηνηρεία από ηηο ειεθηξνληθέο ηζηνξίεο ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 736 απνηππσκέλα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά-ζε κηα γξακκή, ζηνηρηζκέλα αλάινγα κε ην κέγεζόο ηνπο. Οη Anning and Ring (2004) ζρνιίαζαλ ηελ δπλακηθή θύζε ησλ παηδηθώλ επθαηξηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην πόζν δηαιιαθηηθά είλαη ηα ίδηα ηα παηδηά κέζα από ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο. Η δεκηνπξγηθόηεηα ησλ παηδηώλ επηβεβαηώζεθε θαζώο νη αηζζήζεηο ηνπ ζώκαηόο ηνπο ήηαλ απνδέθηεο πνιιώλ εξεζηζκάησλ (Prentice, 1994, p.127) πνπ ηνπο επέηξεπαλ λα εθθξαζηνύλ κέζα από έμππλνπο ζπλεηξκνύο ηδεώλ (Mathews,2003,p.01). Σα παηδηά είραλ ειεπζεξία επηινγήο ζην ζρέδην παξνπζηάδνληαο ηνπο δηθνύο ηνπο ελλνηνινγηθνύο κηθξόθνζκνπο ; έλα ζεκαληηθό βήκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γλώζεο γηα ηε γλώζε θαη ηελ ύπαξμε πξννπηηθήο (Brooks 2004). Σν πην αμηνζεκείσην ζηνηρείν απηήο ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ θαιιηηερληθνύ ιόγνπ ήηαλ όηη νη καζεηέο βξήθαλ ηελ επθαηξία λα ζρνιηάζνπλ ηα ζρέδηά ηνπο κε ηελ νκάδα ηνπο. πλεπάγεηαη επίζεο όηη ην ζρέδην είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν κε ηελ έλλνηα όηη είλαη άκεζα θαζνιηθό θαη αιιειεπηδξαζηηθό ζε πνιύ κεγαιύηεξν βαζκό από ηε γξαθή θαη κεζνιαβεί γηα κηα δηαπξνζσπηθή δηαινγηθή ζρέζε (Brooks, 2004, p.47-9). Όπσο ν ζρεδηαζκόο, έηζη θαη νη κνπζηθέο κεισδίεο θαη ην παηρλίδη πξνζνκνίσζεο ζπλεηζέθεξαλ ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε πξνθνξηθή επηθνηλσλία κεηαμύ δύν ή πεξηζζόηεξσλ λεαξώλ εζνπνηώλ. Η ελαζρόιεζή ηνπο κε ην παηρλίδη πξνζνκνίσζεο κπνξεί λα εληζρύζεη ηε γισζζηθή αλάπηπμε ζε ζπλδπαζκό κε ηηο θηλαηζζεηηθέο λνεκνζύλεο. Ο Bergen ηζρπξίδεηαη όηη ε πξνζνκνίσζε πξνϋπνζέηεη ηε κεηαθνξά ησλ δηαινγηθώλ κεξώλ ζηε ζθελή κ έλα ζπκβνιηθό ηξόπν, πξνάγεηαη από ηνλ αιιειεπηδξαζηηθό θνηλσληθό δηάινγν θαη δηαπξαγκάηεπζε θαη πεξηιακβάλεη ηελ αλάιεςε ξόισλ, ηε γλώζε ηνπ ζελαξίνπ θαη ηνλ απηνζρεδηαζκό (Bergen, 2002, p.2). Εσταριστίες Δθηηκώ βαζύηαηα ηελ επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε ηνπ θ. Βιάρνπ Κνζκά, θαζεγεηή ηνπ ΔΑΠ. Βιβλιογραυία Anning, A., & Ring, K. (2004). Making Sense of Children s Drawings. Maidenhead: OUP. Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., & Vohs, K. D. (2005). Exploding the self-esteem myth. Scientific American, 292, Bergen, D. (2002). The role of pretend play in children s cognitive development. Early Childhood Research and Practice, 4/1. Retrieved January 10, 2010, from Bronson, M. (2000). Self-regulation in early childhood: Nature and nurture. NY: The Guilford Press. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

9 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Brooks, M. (2004). Drawing: The social construction of knowledge. Australian Journal of Early Childhood, 29(2), Bruner, J. (1983). Child's talk: learning to use language. New York: W. W. Norton & Company. Carr, M. (2001). Assessment in early childhood settings. London: Paul Chapman. Cross, J. (2006). Foreward. In C. J. Bonk & C. R. Graham (Eds.), The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs (pp. xvii-xxiii). San Francisco: Pfeiffer. DeLoache, J. S., & Brown, A. L. (1987). The early emergence of planning skills in children. In J. Bruner & H. Haste (Eds.), Making sense (pp ). London: Methuen. Downes, T., & Fatouros, C. (1995). Learning in an electronic world: Computers in the classroom. Newtown, N. S. W.: Primary English Teaching Association. Dunn, J. (2004). Children s friendships. Oxford: Blackwell Publishing. Dweck, C. S. (2000). Self-theories: Their role in motivation, personality and development. Hove, East Sussex: Psychology Press. Eagleton, M. & Hamilton, M. (2001). New genres in literacy: classroom webzine projects. Retrieved December 8, 2009 from Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: the theory in practice. New York: Basic Books. Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). Blended learning in higher education: Framework, principles and guidelines. San Francisco: Jossey-Bass. Glasgow, J. ( ). It's my turn! Part II: Motivating young readers using CD- ROM storybooks. Learning and leading with technology, 24, Healey, D. (2007). Autonomy in language learning. In E. Hanson-Smith & J. Egbert (Eds.), CALL Environments: Research, practice and critical issues (2nd Ed.). Alexandria, VA: TESOL. Hope, G. (2002). Solving problems: Young children exploring the rules of the game. The Curriculum Journal, 13(3), Johnston, C., (1995). Interactive storybook software and kindergarten children: The effect on verbal ability and emergent storybook reading behaviours. Dissertation abstracts international, 56-11, A4270. Katz, L., & Chard, S. (2000). Engaging children s minds (2 nd ed.). Norwood, NJ: Ablex. Lambert, E. B. (2000). Problem-solving in the first years of school. Australian Journal of Early Childhood, 25/3, Lehrer, R., Erickson, J., & Connell, T. (1994). Learning by designing hypermedia documents. In Reed, W. M., Burton, J. K., & Liu, M. (Eds.), Multimedia and megachange: New roles for educational computing. New York, NY, Hawthorn Press. Leu, Jr., & Kinzer, C. K. (2000). The convergence of literacy instruction with networked technologies for information and communication. Reading Research Quartely, 35(1), ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 738 Lloyd, B., & Howe, N. (2003). Solitary play and convergent and divergent thinking skills in preschool children. Early Childhood Research Quartely, 18, Lorien, J. S., & Lorien, A. (2001). Story and more: Virtual narratives for electronic times. Retrieved November 11, 2009, from Matthew, K. (1996). The impact of CD ROM storybooks on children s reading comprehension and reading attitude. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, vol 5 (3/4), Matthews, J. (2003). Drawing and painting: Children and visual representation. London: Paul Chapman Publishing. Medina, J. (2009). Brain rules. 12 principles for surviving and thriving at work, home and school. Seattle, USA: Pear Press. Papaleontiou-Louca, E. (2003). The concept and instruction of metacognition, Teacher Development, 7 (1), Piaget, J. (1967). Six psychological studies. New York: Random House. Prentice, R. (1994). Experiential learning in play and art. In J. Moyles (Ed.), The excellence of play (pp ). Buckingham: OUP. Project Zero & Reggio Children (2001). Making learning visible: Children as individual and group learners. Reggio Emilia, Italy: Reggio Children. Siraj-Blatchford, I., Sylva, K., Muttock, S., Gilden, R., & Bell, D. (2002). Researching effective pedagogy in the early years. Research Report 356. London: DfES. Skinner, B. F. (1968). The technology of teaching. New York, Appleton-Century- Crofts. Smith, P. K., Cowie, H., & Blades, M. (2003). Understanding children s development, (2 nd ed.). Oxford: Blackwell. Vlachos, K. (2002). Supplementing a primary school coursebook with stories and technology. Unpublished MA dissertation. Patras: HOU. Vlachos, K. (2006). The use of the internet and asynchronous online networking for the learning and consolidation of English as a foreign language in European primary schools. Unpublished doctoral dissertation. University of the Aegean, Rhodes, Greece. Vygotsky, L. (1978). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press. Whitebread, D., Anderson, H., Cotlman, P., Page, C., Pasternak, D. P., & Mehta, S. (2005). Developing independent learning in the early years. Education 3-13, 33(1), Wood, D. (1998). How children think and learn (2 nd ed.). Oxford: Blackwell. Wood, D., Bruner, J., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17/2, Young, J. R. (2002). 'Hybrid' teaching seeks to end the divide between traditional and online instruction. Chronicle of Higher Education, pp. A33. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

Η Ανάπτυξη των Πολλαπλών Νοημοσυνών μέσα από την εξερεύνηση των ηλεκτρονικών μυθιστορημάτων στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η Ανάπτυξη των Πολλαπλών Νοημοσυνών μέσα από την εξερεύνηση των ηλεκτρονικών μυθιστορημάτων στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 729 Η Ανάπτυξη των Πολλαπλών Νοημοσυνών μέσα από την εξερεύνηση των ηλεκτρονικών μυθιστορημάτων στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δ. Ρίνης Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, dimiteris@vahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα «Επίδοση & Πρόοδος των Μαθητών»

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα