Εξ Αποστάσεως Εκµάθηση Νέων και Αρχαίων Ελληνικών: Το έργο EAGLE στον Παγκόσµιο Ιστό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξ Αποστάσεως Εκµάθηση Νέων και Αρχαίων Ελληνικών: Το έργο EAGLE στον Παγκόσµιο Ιστό"

Transcript

1 Εξ Αποστάσεως Εκµάθηση Νέων και Αρχαίων Ελληνικών: Το έργο EAGLE στον Παγκόσµιο Ιστό Learning Modern and Ancient Greek from Distance: The EAGLE Project on the Word Wide Web Μιχάλης Ξένος, Βασίλης Βασιλειάδης Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο {xenos, Περίληψη: Στο άρθρο αυτό περιγράφεται το έργο EAGLE στον Παγκόσµιο Ιστό που δηµιουργήθηκε µε σκοπό την εξ αποστάσεως εκµάθηση Νέων και Αρχαίων Ελληνικών. Το προϊόν που προέκυψε ως αποτέλεσµα του έργου µπορεί να δηµιουργεί, να αναγνωρίζει, να κλίνει και να παραπέµπει σε γραµµατική κατηγορία µε κανόνες και σχόλια περίπου γραµµατικούς τύπους, καθώς και να παράγει διαφόρων τύπων ασκήσεις χρησιµοποιώντας όλη αυτή την πληροφορία. Το άρθρο περιγράφει τη συµµετοχή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) στην ανάπτυξη του συγκεκριµένου προϊόντος, αναλύει τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και περιγράφει το τελικό προϊόν που είναι διαθέσιµο στο κοινό µέσω του Παγκόσµιου Ιστού. Abstract: This paper presents the EAGLE Project on the World Wide Web. This project s goal was to enable the distance learning of modern and ancient Greek. The final product that resulted from the aforementioned project is able to create, recognize and decline approximately grammatical forms, as well as to make references for each of them to the respective grammatical category, rules and comments. Furthermore, it is able to produce a variety of exercises using the above described data. This paper presents the participation of the Hellenic Open University (HOU) in the design and development of this particular product, it analyses the technical specifications and describes in detail the final product that is available to public though the World Wide Web. 1. Εισαγωγή Το άρθρο αυτό παρουσιάζει ένα πρωτοποριακό και καινοτόµο επίτευγµα που σχετίζεται µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε δύο τρόπους: α) αφορά την εξ αποστάσεως εξάσκηση στη γλώσσα µας (Νέα, Λόγια και Αρχαία Ελληνική) και β) υλοποιήθηκε µε τη συµµετοχή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ), το οποίο συµµετείχε ενεργά στην ανάπτυξή του τόσο από πλευράς καθορισµού των προδιαγραφών ώστε το τελικό προϊόν να είναι κατάλληλο για εκπαίδευση από απόσταση, όσο και από πλευράς σχεδίασης, ανάπτυξης και τελικού ελέγχου του προϊόντος. Στο άρθρο παρουσιάζεται το τελικό αποτέλεσµα του έργου το οποίο είναι διαθέσιµο µέσω του Παγκόσµιου Ιστού (World Wide Web) και εξηγείται η λειτουργία του και ο τρόπος χρήσης του από το κοινό, περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, καθώς και η συνεισφορά του ΕΑΠ στη δηµιουργία του τελικού αποτελέσµατος. 97

2 Πρέπει να τονισθεί ότι, αν και η εκπαίδευση προϋποθέτει το ζεύγος εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου, η διαδικασία της µάθησης (learning) είναι µία ατοµική διαδικασία, µέσα από την οποία ο εκπαιδευόµενος αποκτά γνώση (Race, 1999). Αυτή η διαδικασία µπορεί να γίνεται και από απόσταση µε τη χρήση κατάλληλου υλικού. Σήµερα ο Παγκόσµιος Ιστός είναι ένα ιδανικό µέσο για τη χρήση τέτοιου υλικού. Ο Παγκόσµιος Ιστός καταργεί τους περιορισµούς του χώρου και επιτρέπει στον εκπαιδευόµενο να καθορίζει ο ίδιος τον τόπο που θα µαθαίνει (McCormack και Jones, 1998). Επίσης δίνει στους εκπαιδευόµενους τη δυνατότητα να προσπελαύνουν πληροφορία µε µη σειριακό τρόπο, να επικοινωνούν σύγχρονα ή ασύγχρονα, και να αξιοποιούν πολλαπλές πηγές υλικού και πολλαπλών µέσων (Crossman, 1997 Relan και Gillani, 1997 Santi, 1997). Το υλικό που διατίθεται δια µέσω του Παγκόσµιου Ιστού παίζει σηµαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία της εξ αποστάσεως µάθησης (Filipczak, 1995). Ένα τέτοιο υλικό, όµως, πρέπει να είναι συµβατό µε την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική µεθοδολογία και να πληροί συγκεκριµένες απαιτήσεις ώστε να µπορεί να επιτελεί τις προσδοκώµενες λειτουργίες. Για να µπορέσει το εκπαιδευτικό υλικό να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαµορφωµένο, ώστε να καθοδηγεί τον σπουδαστή στην µελέτη του, να προάγει την αλληλεπίδραση του µαθητή µε το µαθησιακό υλικό, να επεξηγεί δύσκολα σηµεία και έννοιες, να αξιολογεί και ενηµερώνει τον φοιτητή για την πρόοδό του και να εµψυχώνει και ενθαρρύνει το σπουδαστή συνεχώς (Πιερρακέας κά., 2001). Το ΕΑΠ είναι πρωτοπόρο στη χρήση τεχνολογιών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έχει ήδη εντάξει στα προγράµµατα σπουδών του προηγµένες τεχνολογίες έτσι ώστε να παρέχει στους φοιτητές του τεχνολογίες αιχµής για εκπαίδευση από απόσταση (Xenos και Skodras, 2003 Hadzilacos και Xenos, 2005). Έµφαση έχει δοθεί στη χρήση ψηφιοποιηµένων διαλέξεων σε βίντεο που διατίθενται στους φοιτητές µε τεχνολογία streaming video (Hadzilacos κά., 2004), στη δηµιουργία και χρήση περιβαλλόντων σύγχρονης συνεργασίας (Xenos κά., 2004), αλλά και στην ανάπτυξη και χρήση υποστηρικτικών στην εκπαίδευση τεχνολογιών, όπως η χρήση Bayesian Networks για πρόβλεψη συµπεριφοράς φοιτητών που σπουδάζουν µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Xenos, 2003), ή την εφαρµογή τεχνολογιών αιχµής στις επικοινωνίες όπως το learning GRID (Xenos κά., 2005). Η συγκεκριµένη εργασία που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο είναι µία καινοτόµα υπηρεσία (εργαλείο) που αναπτύχθηκε µε τη συµµετοχή του ΕΑΠ. Σχετικά µε το έργο EAGLE (Eagle, 2005) πρέπει να τονιστεί ότι το προϊόν που προέκυψε ως αποτέλεσµα του έργου αυτού είναι καινοτοµικό, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η πολυπλοκότητα της τυπολογίας της ελληνικής γλώσσας (αρχαίας, νεότερης και σύγχρονης) είχε λειτουργήσει, µέχρι σήµερα, ως ανασταλτικός παράγοντας για την ανάληψη ενός τέτοιου ερευνητικού εγχειρήµατος. Συγκεκριµένα, µέχρι σήµερα δεν υφίστατο άλλο γλωσσικό προϊόν, το οποίο να δηµιουργεί, να αναγνωρίζει, να κλίνει και να παραπέµπει σε γραµµατική κατηγορία µε κανόνες, σχόλια κλπ. περίπου γραµµατικούς τύπους και να παράγει ασκήσεις διαφορετικών τύπων µε βάση όλη αυτή τη πληροφορία. εν πρέπει να συγχέεται η εργασία που παρουσιάζεται µε τα εµπορικά λεξικά που υπάρχουν και που απλά παραθέτουν, ορθογραφούν ή µεταφράζουν λέξεις. Οι δύο µεγαλύτεροι και εγκυρότεροι κόµβοι του Παγκοσµίου Ιστού που απασχολούνται µε την αρχαία ελληνική, δηλαδή ο Thesaurus Linguae Graecae του University of California (TLG, 2005) και η Perseus Digital Library του Tufts 98

3 University (Perseus, 2005) παρέχουν δυνατότητες γραµµατικής αναγνώρισης λέξεων των αρχαίων κειµένων, αλλά είναι εργαλεία που απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε ερευνητές και όχι σε όσους ασχολούνται µε την εκµάθηση της γλώσσας, καθώς δεν περιέχουν ασκήσεις, θεωρία που να συνδέεται µε τις ασκήσεις κτλ., δεν αποτελούν δηλαδή εργαλεία κατάλληλα για εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπως το EAGLE, αλλά ερευνητικά εργαλεία. Για τη νέα ελληνική (και για τη λόγια αντίστοιχα) δεν υφίσταται ανάλογο προϊόν και µάλιστα µε ευρέως φάσµατος γραµµατολογία ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της κατάλληλης υποδοµής λογισµικού. To EAGLE µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στην τάξη για τη διδασκαλία της γλώσσας µε πρωτοφανή αποτελέσµατα. Αυτό έχει ήδη γίνει στα πλαίσια του έργου, αλλά δεν αφορά το συγκεκριµένο άρθρο. Στο επόµενο τµήµα του άρθρου ακολουθεί η περιγραφή των στόχων του έργου EAGLE και των τεχνικών του χαρακτηριστικών. Ακολούθως, στο τµήµα 3, περιγράφεται το έργο από την πλευρά του χρήση µε έµφαση στον τρόπο χρήσης των αποτελεσµάτων του έργου από το κοινό. Τέλος στο τµήµα 4 του άρθρου συνοψίζονται τα βασικά συµπεράσµατα του άρθρου. 2. Οι στόχοι και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου EAGLE Τα λεξικά και η µηχανή ασκήσεων της Νεοελληνικής, Λόγιας και Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας είχαν ως αρχικό στόχο τη διευκόλυνση της εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας από άτοµα των οποίων η µητρική γλώσσα δεν είναι η ελληνική (νέοι του απόδηµου ελληνισµού, αλλοδαποί µαθητές και φοιτητές εκτός Ελλάδας, µετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα). Παρόλα αυτά το εργαλείο που προέκυψε είναι πολύ χρήσιµο και για ανθρώπους που γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα και θέλουν είτε να µάθουν κάτι παραπάνω, είτε να επαληθεύσουν τις γνώσεις τους. Χαρακτηριστική είναι η θετική αντίδραση από τους φοιτητές του ΕΑΠ, µερικοί από τους οποίους είχαν την ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν το εργαλείο κατά τη διάρκεια του βήτα ελέγχου (beta testing). Αρκετοί από αυτούς τους φοιτητές που χρησιµοποίησαν το εργαλείο έµειναν ενθουσιασµένοι από τη χρήση του και το σχολίασαν µε αρκετά γράµµατα προς το ΕΑΠ. Πρέπει να τονιστεί ότι η καινοτόµος λογική σχεδιασµού ασκήσεων για την ελληνική γλώσσα για εκπαιδευτικούς σκοπούς µπορεί να εφαρµοστεί στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού εξάσκησης και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα. Επίσης η πλατφόρµα εφαρµογών λογισµικού που υλοποιήθηκε για λειτουργία σε Web περιβάλλον, µπορεί να ενσωµατωθεί ελεύθερα ως εργαλείο ή εξάρτηµα σε µεγάλης κλίµακας και ευρέως φάσµατος εφαρµογές. Αναφορικά µε τη διαδικασία ανάπτυξης του έργου, ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία. Αρχικά έγινε φιλολογική έρευνα, ληµµατογράφηση και προετοιµασία των λεξικών. Ακολούθως αναπτύχθηκε η βάση δεδοµένων και στη συνέχεια η τελική εφαρµογή που επέτρεπε τη χρήση του υλικού στον Παγκόσµιο Ιστό. Τέλος άρχισε η πειραµατική λειτουργία του έργου. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται παρακάτω. Η φιλολογική έρευνα περιελάµβανε τη διερεύνηση και καταγραφή των κυριότερων µορφολογικών χαρακτηριστικών της Νεοελληνικής γλώσσας. Τα δεδοµένα της καταγραφής αυτής χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη του λεξικού της Νεοελληνικής. Πρέπει να τονισθεί ότι η εργασία αυτή ήταν απαραίτητη µόνον για τη Νεοελληνική διότι οι άλλες δύο µορφές (Λόγια και Αρχαία) δεν εξελίσσονται πλέον και έχουν διερευνηθεί επαρκώς. Μετά τη φιλολογική έρευνα έγινε η ληµµατογράφηση. Στη 99

4 περίπτωση αυτή χρησιµοποιήθηκαν οι υπάρχουσες βιβλιογραφικές πηγές και λεξικά, σε συνδυασµό µε πρωτογενή εργασία, η οποία περιλάµβανε εµπλουτισµό και διόρθωση του υφιστάµενου υλικού, καθώς και επιλογή από αυτό. Τα λεξικά που προέκυψαν είναι φτιαγµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε: Να µπορούν να ελέγξουν την ορθογραφία µιας λέξης και να την ορθογραφήσουν. Να κάνουν πλήρη γραµµατική αναγνώριση οποιασδήποτε λέξης τους δοθεί µέσα σε κείµενο ή µεµονωµένα. Να µπορούν να κλίνουν πλήρως τη λέξη-λήµµα σε όλους τους γραµµατικούς τύπους και, προκειµένου για το λεξικό της Νεοελληνικής, να διακρίνουν σε ποιο είδος ανήκουν. Αυτό είχε ως συνέπεια να δηµιουργηθούν περίπου γραµµατικοί τύποι (για παράδειγµα ένα αρχαίο ρήµα εάν κλιθεί σε όλες τις φωνές, τις εγκλίσεις, τους χρόνους και τους αριθµούς µαζί µε τις µετοχές δίνει γραµµατικούς τύπους). Η ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων οδήγησε σε µία βάση που εξυπηρετούσε τόσο την διαδικασία εισαγωγής (import) περιεχοµένου (δηλαδή από λεξικά) όσο και τη διαδικασία εξαγωγής (exporting) των δεδοµένων µε τρόπους που να εξυπηρετούν πολλές διαφορετικές ανάγκες και εφαρµογές. Έµφαση δόθηκε ώστε η βάση να έχει τη µεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, αλλά και τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια σε σχέση µε την ακεραιότητα των δεδοµένων. Η σχεδίαση της βάσης δεδοµένων βασίστηκε στα σύγχρονα πρότυπα των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων νέας γενιάς, ενώ η υλοποίηση πραγµατοποιήθηκε ακολουθώντας πρότυπα object oriented database programming. Τα δεδοµένα που παράγει η βάση δεδοµένων έχουν δοµηµένη µορφή κάτω από XML schemas, µε στόχο να είναι αξιοποιήσιµα από το ιαδίκτυο, αλλά και από Cd ROM και φορητές συσκευές ή ακόµα και από προγράµµατα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης που θα οδηγούν σε έντυπες µορφές πληροφορίας. Το XML schema αρχικά δοµήθηκε µε βάση την SQL XML για τον εν λόγω IIS 5 WEB Server που προτιµήθηκε. Υπήρξε όµως και ανάλογη αντιµετώπιση για την περίπτωση επικοινωνίας µε άλλα συστήµατα, η οποία υλοποιήθηκε µέσω SOAP και Web Services. Η τελική εφαρµογή που επέτρεπε τη χρήση του υλικού στον Παγκόσµιο Ιστό σχεδιάστηκε µε τη χρήση της Visual basic πλατφόρµας ανάπτυξης. Το περιβάλλον επικοινωνίας µε το χρήστη (user interface) της εφαρµογής βασίστηκε σε µία σειρά από εύχρηστες φόρµες εισαγωγής στοιχείων, αλλά και µία σειρά από φίλτρα για να είναι εύκολη η διαδικασία χαρακτηρισµού µίας λέξης. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι ακολουθήθηκε η πλατφόρµα ανάπτυξης.net. Επιπλέον, όσον αφορά στα πρότυπα εξαγωγής των λέξεων, αυτά έγιναν σε UTF8, επιτρέποντας έτσι την απεικόνιση σε όλες τις πιθανές γλώσσες. Πρέπει να τονισθεί η έµφαση που δόθηκε κατά την υλοποίηση της τελικής εφαρµογής, ώστε να µπορεί ο χρήστης να υλοποιεί τις δικές του ασκήσεις εύκολα και γρήγορα, χρησιµοποιώντας ένα απλό κείµενο οποιασδήποτε µορφής. 3. Η µηχανή ασκήσεων EAGLE στο διαδίκτυο H µηχανή ασκήσεων ΕΑGLE αποτελείται ουσιαστικά από ένα µηχανισµό δηµιουργίας και παροχής µορφολογικών και ορθογραφικών ασκήσεων σχετικά µε την ελληνική γλώσσα και τρία λεξικά σε ηλεκτρονική µορφή (Νεοελληνική, Λόγια 100

5 και Αρχαία). Έχει τη δυνατότητα παροχής περιεχοµένου και ασκήσεων σε τρίτες εφαρµογές και λειτουργίας σε περιβάλλον Web και Windows Client. 3.1 Αρχιτεκτονική και διαχείριση δεδοµένων Η γενική αρχιτεκτονική της µηχανής EAGLE απεικονίζεται στο σχήµα 1. Αποτελείται από το µηχανισµό των λεξικών, των ασκήσεων και δύο υπηρεσίες (web services) οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παροχή των αποτελεσµάτων σε τρίτες εφαρµογές. Αυτό σηµαίνει ότι το EAGLE έχει τη δυνατότητα ενσωµάτωσης σε µεγαλύτερα πληροφοριακά συστήµατα. Windows Client Μηχανισµός Λεξικών Μηχανισµός Ασκήσεων Web Service Γραµµατικής Web Service Ασκήσεων Web 3 rd party Σχήµα 1. Αρχιτεκτονική της µηχανής ασκήσεων EAGLE Τα λεξικά είναι η καρδιά του EAGLE. Ένα λεξικό αποτελεί µια µεµονωµένη λειτουργική µονάδα του συστήµατος που περιλαµβάνει όλες τις λειτουργίες δηµιουργίας, διαχείρισης και συντήρησης οµάδων λέξεων που το συνθέτουν. Ένα λεξικό µιας συγκεκριµένης γλώσσας είναι αποθηκευµένο σε µια βάση δεδοµένων. Ένα σηµείο που πρέπει να αποσαφηνιστεί είναι ότι κάθε λεξικό ορίζεται ως ένα σύνολο λεξικών στοιχείων που λειτουργούν ακολουθώντας συγκεκριµένους κανόνες. Ένα απόλυτα λογικό συµπέρασµα είναι ότι η λειτουργική µονάδα διαχείρισης ενός λεξικού δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς την ύπαρξη της µονάδας που υλοποιεί τους κανόνες του. Μια τέτοια λειτουργία είναι η κλήση µιας λέξης, άσχετα µε το πώς διαφοροποιείται η λειτουργία από γλώσσα σε γλώσσα. Αναπτύχθηκε µία αυτόνοµη ανάπτυξη µιας κεντρικής µηχανής γραµµατικών κανόνων που είναι σε θέση να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε σύνολο λεκτικών στοιχείων και να λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο σε οποιαδήποτε περίπτωση. Αυτό οδήγησε στη δηµιουργία ενός µηχανισµού εύκολα επεκτάσιµου και αρκετά εύχρηστου από οποιονδήποτε φορέα το χρησιµοποιήσει. Ακόµα, η παροχή ενός ενιαίου περιβάλλοντος προγραµµατισµού της µηχανής (SDK) επιτρέπει την εύκολη χρήση από τρίτες εφαρµογές. Εξίσου σηµαντικός µηχανισµός είναι και ο µηχανισµός των ασκήσεων. Αυτή η λειτουργική µονάδα χρησιµοποιεί τα λεξικά για να δηµιουργήσει ασκήσεις προκαθορισµένου τύπου, είτε τυχαίου περιεχοµένου, είτε χρησιµοποιώντας περιεχόµενο επιλεγµένο από το χρήστη. Η λειτουργία του µηχανισµού ασκήσεων αναλύεται σε συγκεκριµένα σενάρια λειτουργίας που περιγράφονται σε επόµενη ενότητα. Με βάση τους παραπάνω µηχανισµούς, τα δεδοµένα διαχωρίζονται αναλόγως σε δύο οµάδες: τα δεδοµένα των λεξικών και τα δεδοµένα των ασκήσεων. Έχει προβλεφθεί η ύπαρξη και µιας τρίτης οµάδας, η οποία παρέχει τα απαραίτητα δεδοµένα για την λειτουργία της εφαρµογής ηλεκτρονικής παροχής των ασκήσεων και της παρακολούθησης των αποτελεσµάτων τους. Λόγω της αναγκαιότητας λειτουργίας του EAGLE σε ετερογενή συστήµατα Web και Windows Client, η αποθήκευση και 101

6 διαχείριση των δεδοµένων γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει και τις δύο περιπτώσεις. Ένα σηµαντικό θέµα που προέκυψε λόγω των διαφορών τόσο στον τρόπο λειτουργίας όσο και στον τρόπο ανάπτυξης εφαρµογών στα δύο ετερογενή περιβάλλοντα. Η ανάπτυξη σε περιβάλλον Web χρειάζονταν την ύπαρξη ενός κεντρικού εξυπηρετητή υπηρεσιών (Web Server). Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδοµένα θα έπρεπε να αποθηκεύονται σε ένα κεντρικό σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (RDBMS). Για την εκµετάλλευση των δεδοµένων όµως σε Windows Client συστήµατα, ως αυτόνοµη εφαρµογή, η χρήση ενός τέτοιου συστήµατος θα ήταν απαγορευτική αφού ακόµα και εκείνα τα συστήµατα που µπορούν να λειτουργήσουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον απαιτούν σύνθετους τρόπους εγκατάστασης, συντήρησης και κοστίζουν πολύ σε λειτουργικούς πόρους. Είναι κατανοητό ότι αυτή η προσέγγιση είναι µη βιώσιµη σε αυτόνοµες (stand-alone) εφαρµογές. H βέλτιστη προσέγγιση, που τελικά χρησιµοποιήθηκε, ήταν να χρησιµοποιηθούν δύο διαφορετικοί τρόποι αποθήκευσης των δεδοµένων έτσι ώστε το κεντρικό σύστηµα (Web-based) να µπορεί να εξάγει δεδοµένα στο υποσύστηµα που θα προορίζεται για αυτόνοµη χρήση (stand-alone). Ακολουθώντας αυτό το σενάριο, διασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής διαχείριση των δεδοµένων στο κεντρικό εξυπηρετητή του συστήµατος και την εξαγωγή του απαραίτητου υποσυνόλου πληροφοριών προς χρήση από οποιαδήποτε εφαρµογή χρειαστεί. 3.2 Σενάρια λειτουργίας Η λειτουργία του µηχανισµού ασκήσεων καθορίζεται από συγκεκριµένα σενάρια λειτουργίας τα οποία σχεδιάστηκαν από ειδικούς επιστήµονες. Ο πίνακας 1 περιγράφει όλα τα πιθανά σενάρια και τους εµπλεκόµενους ρόλους (χρήστες) του EAGLE. Στη συνέχεια θα αναλυθούν κάποια από τα πιο βασικά. Πίνακας 1. Σενάρια και ρόλοι Σενάρια ηµιουργία Λεξικών Αναγνώριση Λέξης Κλίση Λέξης Παρουσίαση Μαθηµάτων ιαχείριση Λεξικών ηµιουργία Ασκήσεων ιαχείριση Ασκήσεων Επίλυση Ασκήσεων ιαχείριση Συστήµατος Εµπλεκόµενοι Ρόλοι Γλωσσολόγος, ιαχειριστής Γλωσσολόγος Γλωσσολόγος Γλωσσολόγος Γλωσσολόγος, ιαχειριστής Γλωσσολόγος, Υπεύθυνος Ασκήσεων, Καθηγητής Υπεύθυνος Ασκήσεων, ιαχειριστής Υπεύθυνος Ασκήσεων, Καθηγητής, Μαθητής ιαχειριστής Στο σενάριο Αναγνώριση Λέξης, εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο το σύστηµα αναγνωρίζει µια λέξη και επιστρέφει αποτελέσµατα σχετικά µε αυτήν. Ο ρόλος που συνδέεται µε αυτό το σενάριο είναι ο Γλωσσολόγος, ο οποίος και επεξηγεί τη διαδικασία της αναγνώρισης. Αρχικά το σύστηµα πρέπει να βρει τη λέξη που καλείται να αναγνωρίσει. Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία, η λέξη πρέπει να ελεγχθεί ορθογραφικά για να πιστοποιηθεί η ύπαρξή της, ή να διορθωθούν τυχόν ορθογραφικά λάθη ή λάθη τονισµού (εικόνα 1). Η περιγραφή της διαδικασίας ορθογράφησης περιγράφεται στο σενάριο Ορθογράφηση Λέξης. Αφού βεβαιωθεί η ορθότητα της ορθογραφίας της λέξης, εξετάζεται το αν η λέξη κλίνεται ή όχι. Στην περίπτωση που πρόκειται για άκλιτο µέρος του λόγου, τότε το σύστηµα αντλεί όλα τα πιθανά αποτελέσµατα τα οποία χαρακτηρίζονται µε την ίδια λέξη. 102

7 Εικόνα 1. Σενάριο Αναγνώριση Λέξης Στην περίπτωση που η λέξη κλίνεται, τότε το σύστηµα διαχωρίζει την κατάληξη της λέξης από το θέµα της. Κατόπιν αντλούνται από τα λεξικά όλα τα αποτελέσµατα, βάση του θέµατος της λέξης. Με την προσθήκη, σε κάθε θέµα, της κατάληξης προκύπτουν µια σειρά από στοιχεία τα οποία το σύστηµα επιστρέφει ως αποτελέσµατα (εικόνα 2). Εικόνα 2. Σενάριο Αναγνώριση Λέξης : κλιτή λέξη 103

8 Το σενάριο Κλίση Λέξης είναι και το πιο σύνθετο σενάριο από την οπτική της τεχνικής υλοποίησης της οµάδας των σεναρίων λεξικών. Κι εδώ, µοναδικός εµπλεκόµενος ρόλος είναι αυτός του Γλωσσολόγου. Για την σωστή λειτουργία του σεναρίου, θεωρούνται ως δεδοµένα τα περιγραφόµενα στα δύο προηγούµενα σενάρια, ηµιουργία Λεξικών και Αναγνώριση Λέξης. Το σύστηµα αρχικά αναγνωρίζει τη λέξη που πρόκειται να κληθεί, όπως περιγράφεται στο σενάριο Αναγνώριση Λέξης. Κατόπιν, συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία για τη συγκεκριµένη λέξη. Τα στοιχεία αυτά εξαρτώνται πρωτίστως από το τι µέρος του λόγου κλίνεται. Ανάλογα µε το µέρος του λόγου, τα στοιχεία συνθέτουν τα ανάλογα αποτελέσµατα. Παραδείγµατος χάρη, τα ουσιαστικά και τα επίθετα δένονται µε άρθρα, τα ρήµατα µε αντωνυµίες και µετοχές και τα λοιπά. Συγκεκριµένα στην περίπτωση των ρηµάτων, το σύστηµα συνθέτει και τους περιφραστικούς χρόνους, όπου χρειάζεται, χρησιµοποιώντας τα προκαθορισµένα βοηθητικά ρήµατα. Το EAGLE ενσωµατώνει µία ποικιλία µαθηµάτων σχετικών µε τη κλίση των λέξεων. Τα µαθήµατα µπορούν να προσπελαστούν είτε θεµατικά είτε για µία συγκεκριµένη λέξη. Στη δεύτερη περίπτωση η λέξη αναγνωρίζεται και συνδέεται µε µία θεµατική κατηγορία µαθηµάτων. Για παράδειγµα στην εικόνα 3, η λέξη Έλληνας αναγνωρίστηκε και συνδέθηκε µε τη θεµατική κατηγορία µαθηµάτων Ουσιαστικά Αρσενικά κοινά και Κύρια Ισοσύλλαβα σε ας. Εικόνα 3. Σενάριο Παρουσίαση Μαθηµάτων Το σενάριο Επίλυση Ασκήσεων είναι το πιο σηµαντικό αφού αφορά κυρίως τους τελικούς χρήστες του συστήµατος. Απαιτεί την εγγραφή του χρήστη µέσω της 104

9 συµπλήρωσης µίας φόρµας µε προσωπικά στοιχεία. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής άσκησης µέσω κριτηρίων γλώσσας, συγγραφέα, βαθµού δυσκολίας και θεµατικής κατηγορίας άσκησης (εικόνα 4). Εικόνα 4. Περιβάλλον επιλογής τύπου ασκήσεων για το σενάριο Επίλυση Ασκήσεων Το σύστηµα παρέχει αρκετά είδη ασκήσεων τα οποία έχουν ελεγχθεί, όσον αφορά την εκπαιδευτική τους αξία, από εκπαιδευτικούς και γλωσσολόγους (εικόνα 5). (α) (β) Εικόνα 5. Σενάριο Επίλυση Ασκήσεων : (α) έλεγχος ορθότητα απαντήσεων σε άσκηση αντικατάστασης και (β) άσκηση κλίσης ρηµάτων 105

10 Τέλος, η διαχείρισης του συστήµατος γίνεται µέσω ειδικών λειτουργιών που περιγράφονται στο σενάριο ιαχείριση Συστήµατος. Αυτό το σενάριο έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει τη λειτουργία του τελικού έργου σε τεχνικό επίπεδο. Ο µοναδικός εµπλεκόµενος ρόλος είναι εκείνος του ιαχειριστή Συστήµατος. Το σενάριο έχει να κάνει µε τη σωστή λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών που προσφέρονται από το σύστηµα, αλλά και την εξέταση τους σε όλα τα υπό υλοποίηση διαφορετικά περιβάλλοντα εκτέλεσης. Ένα χαρακτηριστικό του είναι ο διαχωρισµός των λειτουργιών σε αποµονωµένες λειτουργικές µονάδες, οι οποίες επικοινωνούν µεταξύ τους για να παράγουν τα απαιτούµενα αποτελέσµατα. 4. Συµπεράσµατα Στο άρθρο αυτό παρουσιάσθηκε συνοπτικά το έργο EAGLE στον Παγκόσµιο Ιστό που δηµιουργήθηκε µε σκοπό την εξ αποστάσεως εκµάθηση Νέων και Αρχαίων Ελληνικών. Ειδικότερα περιγράφηκε το προϊόν που προέκυψε ως αποτέλεσµα του έργου και το οποίο µπορεί να δηµιουργεί, να αναγνωρίζει, να κλίνει και να παραπέµπει σε γραµµατική κατηγορία µε κανόνες και σχόλια περίπου γραµµατικούς τύπους και να παράγει ασκήσεις διαφορετικών τύπων µε βάση όλη αυτή τη πληροφορία. Περιγράφηκε το προϊόν, όπως είναι ήδη διαθέσιµο στη σελίδα του έργου (Eagle, 2005) και µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους χρήστες του Παγκοσµίου Ιστού. Είναι ξεκάθαρο ότι εργαλεία για την εξ αποστάσεως µάθηση υπάρχουν πάρα πολλά και όπως περιγράφηκε και στο άρθρο αρκετά έχουν αναπτυχθεί ή χρησιµοποιηθεί και από το ΕΑΠ. Πρωτοπόροι στη χρήση των νέων τεχνολογιών και εργαλείων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο ΕΑΠ είναι η τεχνολογική σχολή του ΕΑΠ και συγκεκριµένα το πρόγραµµα σπουδών Πληροφορικής. Το συγκεκριµένο έργο αφορά στην ανάπτυξη µιας καινοτόµας υπηρεσία που είναι πλέον διαθέσιµη στον Παγκόσµιο Ιστό και χρησιµοποιείται για την εκµάθηση της Ελληνικής Γλώσσας. Το τελικό προϊόν (αποτέλεσµα) του έργου δεν είναι ένα προϊόν εκπαίδευσης (education), αλλά µάθησης (learning), δηλαδή βοηθά τους χρήστες να µάθουν µόνοι τους την ελληνική γλώσσα, είτε πειραµατιζόµενοι, είτε µελετώντας το σχετικό υλικό, είτε λύνοντας ασκήσεις, ακόµα και δηµιουργώντας τις δικές τους ασκήσεις. Η ανάπτυξη του προϊόντος αυτού ακολούθησε του κανόνες της εξ αποστάσεως µάθησης, κάτι που διασφάλισε και η συµµετοχή του ΕΑΠ στο έργο. Τελειώνοντας, πρέπει να τονισθεί και η συµµετοχή των φοιτητών του ΕΑΠ, οι οποίοι αποτέλεσαν και τους πρώτους χρήστες του έργου, όταν ακόµα το έργο EAGLE βρισκόταν στη βάση του βήτα ελέγχου (beta testing). Οι φοιτητές του ΕΑΠ µε την εµπειρία που είχαν αποκτήσει στη χρήση εργαλείων και τεχνολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτέλεσαν αυστηρούς κριτές για το έργο και βοήθησαν σηµαντικά στη βελτίωση της ποιότητάς του πριν αυτό διατεθεί στο ευρύ κοινό προς χρήση. Ευχαριστίες Το έργο µε τίτλο Server ασκήσεων νεοελληνικής, λόγιας και αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο INTERNET (EAGLE), στα πλαίσια του οποίου πραγµατοποιήθηκε η έρευνα και ανάπτυξη που περιγράφεται στο παρόν άρθρο, χρηµατοδοτήθηκε από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), ράση ράσεις 106

11 Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην ΚτΠ, Πράξη ΣΠ - ΗΜ Ηλεκτρονική Μάθηση (e- learning). Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους δεκάδες φοιτητές του ΕΑΠ οι οποίοι, είτε ανώνυµα είτε επώνυµα, έστειλαν τις παρατηρήσεις τους για το τελικό προϊόν του έργου κατά τη διάρκεια του βήτα ελέγχου (beta testing) και συνετέλεσαν στη βελτίωση της ποιότητας του. Αναφορές Crossman D.M., (1997), The Evolution of the World Wide Web as an emerging instructional technology tool, In Khan, B. H. (ed.), Web-based Instruction, Englewood Cliffs, N.J.: Educational Technology Publications. Eagle, (2005). ικτυακός τόπος έργου EAGLE: at Filipczak B., (1995), Putting the Learning into Distance Learning, Training, Vol. 32 (10), pp Hadzilacos T., Kalles D., Papadakis S., Xenos M., (2004), Productionizing of Streaming Educational Material, European Journal of Open and Distance Learning, Issue 2004 I. Hadzilacos T., Xenos M., (2005), Overview & Classification of Web-Based Education (Systems, Tools & Practices), 4th IASTED International Conference on Web-Based Education, Grindelwald, Switzerland, pp McCormack C., Jones D., (1998), Building a Web-Based Education System, New York: Wiley. Perseus, (2005). ικτυακός τόπος Perseus Digital Library: at Race P., (1999), Το Εγχειρίδιο της Ανοικτής Εκπαίδευσης, Εκδόσεις Μεταίχµιο. Relan A., Gillani B., (1997), Web-based information and the traditional classroom: similarities and differences, In Khan, B. H. (ed.), Web-based Instruction, Englewood Cliffs, N.J.: Educational Technology Publications. Santi P.A., (1997), Interactive World Wide Web-based Courseware: Similarities and Differences, In Khan, B. H. (ed.), Web-based Instruction, Englewood Cliffs, N.J.: Educational Technology Publications. TLG, (2005). ικτυακός τόπος Thesaurus Linguae Graecae (TLG ): at Xenos M., (2003), Prediction and Assessment of Student Behaviour in Open and Distance Education in Computers using Bayesian Networks, Computers & Education, Vol. 43 (4), pp Xenos M., Avouris N., Komis V., Stavrinoudis D., Margaritis M., (2004), Synchronous collaboration in distance education: a case study in a Computer Science course, 4 th IEEE International Conference on Advance Learning Technologies, Joensuu, Finland, pp Xenos M., Skodras A., (2003), Evolving from a Traditional Distance Learning Model to e-learning, 1 st International LeGE-WG Workshop, Paris, France. Xenos M., Vassiliadis B., Skodras A., (2005), GRID Technologies => Education = Distance Education, 1 st International ELeGI Conference on Advanced Technology for Enhanced Learning, Vico Equense - Napoli, Italy. Πιερρακέας Χ., Ξένος Μ.., Πιντέλας Π., (2001), Εκτίµηση - Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού - Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών - Σηµεία Βελτίωσης, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, pp , Πάτρα. 107

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM

Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM Περίληψη Γεώργιος Χλωρός 1, Παναγιώτης Ζέρβας 1,2, Δημήτριος Γ. Σάμψων 1,2 gchloros@tellas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

FROM TESTOTA.REGISTRY

FROM TESTOTA.REGISTRY ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη Ενότητα: Βc1.1.3 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 1): Στόχος της άσκησης είναι η εµβάθυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα σελ. 1 / 5 Βιογραφικό, MSc, DIC Ημ. Γέννησης: 09 /05/ 1967 Εκπαίδευση 1992 Master of Science in Foundations of Advanced Information Technologies, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E.

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Κάλυψη σημαντικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

125 Γενικό Μέρος Ενότητα 3.6.1 ιδάσκοντας µε τη βοήθεια επεξεργαστή κειµένου 1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται «καλές πρακτικές» που µπορούν να εφαρµοστούν στη χρήση επεξεργαστή κειµένου για

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ά. Καρκαζή*, Α. Μαυρόπουλος*, Α.Τάγαρης** *ΕΠΕΜ Α.Ε Τοµέας ιαχείρισης Στερεών & Επικινδύνων Αποβλήτων, Αχαρνών 141β, Αθήνα. **INTEGRITY

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α σ ύ γ χ ρ ο ν η Τ η λ ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Δ ι α δ ι κ α σ ί α Τίτλος Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία Κώστας Τσιμπάνης Στοιχεία Συντάκτη Κέντρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ Λογισµικό Η/Υ (Software)( Οι βασικές κατηγορίες λογισµικού!λειτουργικά Συστήµατα (Operating Systems O/S)!Λειτουργικά βοηθητικά προγράµµατα (Tools and Utilities)!Περιβάλλοντα ανάπτυξης µηχανογραφικών εφαρµογών!προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 1. Σχετική Θεωρία 2. Η μετάβαση στο Mobile Learning 3. Εφαρμογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό 4. Έλεγχος Ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Μπαλτά. Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές. Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος

Κυριακή Μπαλτά. Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές. Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως απάντηση της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για οικονομολόγους Στόχοι 1 Να εξετάσουμε γιατί η Πληροφορική είναι χρήσιμη στην οικονομική επιστήμη. Να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων η περίπτωση της Ελλάδας Ελίνα Μεγάλου ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

LibSolution ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Έκδοση 2 Γενικά Το µηχανογραφικό σύστηµα LibSolution αναπτύχθηκε µε στόχο να υποστηρίξει και να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo

Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo Αβραμίδου Μαργαρίτα (ΠΕ20), Αραβίδου Ευδοξία amargarit@csd.auth.gr, aravidou@csd.auth.gr Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning

Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning Νικόλαος Κουράκος, PhD Candidate CITY UNIVERSITY MSc E-comm (E-learning) Kingston MSc Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΠ e-mail: snadek@yahoo.com, snadek@gmail.com «ΑεξAΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θερινού Σχολείου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Παρουσίαση Θερινού Σχολείου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Παρουσίαση Θερινού Σχολείου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας 2 Στόχος Στόχος Θερινού Σχολείου 3 η εντατική, πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή τους στη συνεργατική ανάπτυξη Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite 1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Εσείς...

Στρατηγική Επιλογή. Εσείς... Στρατηγική Επιλογή Εσείς... Έχετε απαιτήσεις που πρέπει να καλυφθούν άμεσα και με τον καλύτερο τρόπο. Θέλετε να στηριχθείτε σε ένα υψηλής ποιότητας, αποδεδειγμένης αξιοπιστίας και εξαιρετικής ευχρηστίας

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ: 210 82 03 737-8 E-mail: din@aueb.gr URL: www.din.aueb.gr

Tηλ: 210 82 03 737-8 E-mail: din@aueb.gr URL: www.din.aueb.gr Diploma In Negotiations Αθήνα, 24 Απριλίου 2014 Το ετήσιο, καινοτόμο και βιωματικό Πρόγραμμα Diploma In Negotiations (www.din.aueb.gr), το οποίο είναι ένα Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις που

Διαβάστε περισσότερα

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : HELP : Στρασβούργο Ηµεροµηνία : 10-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Συµµετέχοντες : ΠέτροςΑλικάκος Πρωτοδίκης Σχόλια Το διήµερο 10 και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!!

Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!! R V IC ES K IT A PP LI C A TI O N & SE Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!! 1 S1 ASK! APPLICATION & SERVICES KIT Για πρώτη φορά, µία ολοκληρωµένη υπηρεσία στο χώρο της µηχανοργάνωσης! Η υπηρεσία S1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εµπειρίες από την Εξ Αποστάσεως Συνεργατική Εξάσκηση στις Τεχνικές. Experiences from Distant Collaboration Experiments on Programming Techniques

Εµπειρίες από την Εξ Αποστάσεως Συνεργατική Εξάσκηση στις Τεχνικές. Experiences from Distant Collaboration Experiments on Programming Techniques Εµπειρίες από την Εξ Αποστάσεως Συνεργατική Εξάσκηση στις Τεχνικές Προγραµµατισµού Experiences from Distant Collaboration Experiments on Programming Techniques Μιχάλης Ξένος 1, Νικόλαος Αβούρης 2, ηµήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web)

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ υνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρµογές Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) Oι Αρχές της «Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας» και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ρ. Ε.Ε. Τζιρτζιλάκης Υπεύθυνος Τομέα Πιστοποίησης ΕΕΥΕΜ 1 Εκπαιδευτικό υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ) διακρίνεται σε: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (ΕΕΥ) Ψηφιακό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

SELECT DISTINCT EIDOS_EISERXOMENOY, COUNT (EIDOS_EISERXOMENOY) AS "Αριθµός" FROM TESTOTA.REGISTRY GROUP BY EIDOS_EISERXOMENOY ORDER BY "Αριθµός" DESC

SELECT DISTINCT EIDOS_EISERXOMENOY, COUNT (EIDOS_EISERXOMENOY) AS Αριθµός FROM TESTOTA.REGISTRY GROUP BY EIDOS_EISERXOMENOY ORDER BY Αριθµός DESC ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη Ενότητα: Bc1.1.3 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 2): Στόχος της άσκησης είναι η περεταίρω εµβάθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογές της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Τεχνητή νοημοσύνη... 9 Κεφάλαιο 2: Νευρωνικά δίκτυα... 25 Κεφάλαιο 3: Έμπειρα συστήματα... 35 Κεφάλαιο 4: Γραφικά υπολογιστών... 43 Κεφάλαιο 5: Εικονική πραγματικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα