Εξ Αποστάσεως Εκµάθηση Νέων και Αρχαίων Ελληνικών: Το έργο EAGLE στον Παγκόσµιο Ιστό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξ Αποστάσεως Εκµάθηση Νέων και Αρχαίων Ελληνικών: Το έργο EAGLE στον Παγκόσµιο Ιστό"

Transcript

1 Εξ Αποστάσεως Εκµάθηση Νέων και Αρχαίων Ελληνικών: Το έργο EAGLE στον Παγκόσµιο Ιστό Learning Modern and Ancient Greek from Distance: The EAGLE Project on the Word Wide Web Μιχάλης Ξένος, Βασίλης Βασιλειάδης Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο {xenos, Περίληψη: Στο άρθρο αυτό περιγράφεται το έργο EAGLE στον Παγκόσµιο Ιστό που δηµιουργήθηκε µε σκοπό την εξ αποστάσεως εκµάθηση Νέων και Αρχαίων Ελληνικών. Το προϊόν που προέκυψε ως αποτέλεσµα του έργου µπορεί να δηµιουργεί, να αναγνωρίζει, να κλίνει και να παραπέµπει σε γραµµατική κατηγορία µε κανόνες και σχόλια περίπου γραµµατικούς τύπους, καθώς και να παράγει διαφόρων τύπων ασκήσεις χρησιµοποιώντας όλη αυτή την πληροφορία. Το άρθρο περιγράφει τη συµµετοχή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) στην ανάπτυξη του συγκεκριµένου προϊόντος, αναλύει τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και περιγράφει το τελικό προϊόν που είναι διαθέσιµο στο κοινό µέσω του Παγκόσµιου Ιστού. Abstract: This paper presents the EAGLE Project on the World Wide Web. This project s goal was to enable the distance learning of modern and ancient Greek. The final product that resulted from the aforementioned project is able to create, recognize and decline approximately grammatical forms, as well as to make references for each of them to the respective grammatical category, rules and comments. Furthermore, it is able to produce a variety of exercises using the above described data. This paper presents the participation of the Hellenic Open University (HOU) in the design and development of this particular product, it analyses the technical specifications and describes in detail the final product that is available to public though the World Wide Web. 1. Εισαγωγή Το άρθρο αυτό παρουσιάζει ένα πρωτοποριακό και καινοτόµο επίτευγµα που σχετίζεται µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε δύο τρόπους: α) αφορά την εξ αποστάσεως εξάσκηση στη γλώσσα µας (Νέα, Λόγια και Αρχαία Ελληνική) και β) υλοποιήθηκε µε τη συµµετοχή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ), το οποίο συµµετείχε ενεργά στην ανάπτυξή του τόσο από πλευράς καθορισµού των προδιαγραφών ώστε το τελικό προϊόν να είναι κατάλληλο για εκπαίδευση από απόσταση, όσο και από πλευράς σχεδίασης, ανάπτυξης και τελικού ελέγχου του προϊόντος. Στο άρθρο παρουσιάζεται το τελικό αποτέλεσµα του έργου το οποίο είναι διαθέσιµο µέσω του Παγκόσµιου Ιστού (World Wide Web) και εξηγείται η λειτουργία του και ο τρόπος χρήσης του από το κοινό, περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, καθώς και η συνεισφορά του ΕΑΠ στη δηµιουργία του τελικού αποτελέσµατος. 97

2 Πρέπει να τονισθεί ότι, αν και η εκπαίδευση προϋποθέτει το ζεύγος εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου, η διαδικασία της µάθησης (learning) είναι µία ατοµική διαδικασία, µέσα από την οποία ο εκπαιδευόµενος αποκτά γνώση (Race, 1999). Αυτή η διαδικασία µπορεί να γίνεται και από απόσταση µε τη χρήση κατάλληλου υλικού. Σήµερα ο Παγκόσµιος Ιστός είναι ένα ιδανικό µέσο για τη χρήση τέτοιου υλικού. Ο Παγκόσµιος Ιστός καταργεί τους περιορισµούς του χώρου και επιτρέπει στον εκπαιδευόµενο να καθορίζει ο ίδιος τον τόπο που θα µαθαίνει (McCormack και Jones, 1998). Επίσης δίνει στους εκπαιδευόµενους τη δυνατότητα να προσπελαύνουν πληροφορία µε µη σειριακό τρόπο, να επικοινωνούν σύγχρονα ή ασύγχρονα, και να αξιοποιούν πολλαπλές πηγές υλικού και πολλαπλών µέσων (Crossman, 1997 Relan και Gillani, 1997 Santi, 1997). Το υλικό που διατίθεται δια µέσω του Παγκόσµιου Ιστού παίζει σηµαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία της εξ αποστάσεως µάθησης (Filipczak, 1995). Ένα τέτοιο υλικό, όµως, πρέπει να είναι συµβατό µε την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική µεθοδολογία και να πληροί συγκεκριµένες απαιτήσεις ώστε να µπορεί να επιτελεί τις προσδοκώµενες λειτουργίες. Για να µπορέσει το εκπαιδευτικό υλικό να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαµορφωµένο, ώστε να καθοδηγεί τον σπουδαστή στην µελέτη του, να προάγει την αλληλεπίδραση του µαθητή µε το µαθησιακό υλικό, να επεξηγεί δύσκολα σηµεία και έννοιες, να αξιολογεί και ενηµερώνει τον φοιτητή για την πρόοδό του και να εµψυχώνει και ενθαρρύνει το σπουδαστή συνεχώς (Πιερρακέας κά., 2001). Το ΕΑΠ είναι πρωτοπόρο στη χρήση τεχνολογιών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έχει ήδη εντάξει στα προγράµµατα σπουδών του προηγµένες τεχνολογίες έτσι ώστε να παρέχει στους φοιτητές του τεχνολογίες αιχµής για εκπαίδευση από απόσταση (Xenos και Skodras, 2003 Hadzilacos και Xenos, 2005). Έµφαση έχει δοθεί στη χρήση ψηφιοποιηµένων διαλέξεων σε βίντεο που διατίθενται στους φοιτητές µε τεχνολογία streaming video (Hadzilacos κά., 2004), στη δηµιουργία και χρήση περιβαλλόντων σύγχρονης συνεργασίας (Xenos κά., 2004), αλλά και στην ανάπτυξη και χρήση υποστηρικτικών στην εκπαίδευση τεχνολογιών, όπως η χρήση Bayesian Networks για πρόβλεψη συµπεριφοράς φοιτητών που σπουδάζουν µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Xenos, 2003), ή την εφαρµογή τεχνολογιών αιχµής στις επικοινωνίες όπως το learning GRID (Xenos κά., 2005). Η συγκεκριµένη εργασία που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο είναι µία καινοτόµα υπηρεσία (εργαλείο) που αναπτύχθηκε µε τη συµµετοχή του ΕΑΠ. Σχετικά µε το έργο EAGLE (Eagle, 2005) πρέπει να τονιστεί ότι το προϊόν που προέκυψε ως αποτέλεσµα του έργου αυτού είναι καινοτοµικό, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η πολυπλοκότητα της τυπολογίας της ελληνικής γλώσσας (αρχαίας, νεότερης και σύγχρονης) είχε λειτουργήσει, µέχρι σήµερα, ως ανασταλτικός παράγοντας για την ανάληψη ενός τέτοιου ερευνητικού εγχειρήµατος. Συγκεκριµένα, µέχρι σήµερα δεν υφίστατο άλλο γλωσσικό προϊόν, το οποίο να δηµιουργεί, να αναγνωρίζει, να κλίνει και να παραπέµπει σε γραµµατική κατηγορία µε κανόνες, σχόλια κλπ. περίπου γραµµατικούς τύπους και να παράγει ασκήσεις διαφορετικών τύπων µε βάση όλη αυτή τη πληροφορία. εν πρέπει να συγχέεται η εργασία που παρουσιάζεται µε τα εµπορικά λεξικά που υπάρχουν και που απλά παραθέτουν, ορθογραφούν ή µεταφράζουν λέξεις. Οι δύο µεγαλύτεροι και εγκυρότεροι κόµβοι του Παγκοσµίου Ιστού που απασχολούνται µε την αρχαία ελληνική, δηλαδή ο Thesaurus Linguae Graecae του University of California (TLG, 2005) και η Perseus Digital Library του Tufts 98

3 University (Perseus, 2005) παρέχουν δυνατότητες γραµµατικής αναγνώρισης λέξεων των αρχαίων κειµένων, αλλά είναι εργαλεία που απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε ερευνητές και όχι σε όσους ασχολούνται µε την εκµάθηση της γλώσσας, καθώς δεν περιέχουν ασκήσεις, θεωρία που να συνδέεται µε τις ασκήσεις κτλ., δεν αποτελούν δηλαδή εργαλεία κατάλληλα για εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπως το EAGLE, αλλά ερευνητικά εργαλεία. Για τη νέα ελληνική (και για τη λόγια αντίστοιχα) δεν υφίσταται ανάλογο προϊόν και µάλιστα µε ευρέως φάσµατος γραµµατολογία ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της κατάλληλης υποδοµής λογισµικού. To EAGLE µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στην τάξη για τη διδασκαλία της γλώσσας µε πρωτοφανή αποτελέσµατα. Αυτό έχει ήδη γίνει στα πλαίσια του έργου, αλλά δεν αφορά το συγκεκριµένο άρθρο. Στο επόµενο τµήµα του άρθρου ακολουθεί η περιγραφή των στόχων του έργου EAGLE και των τεχνικών του χαρακτηριστικών. Ακολούθως, στο τµήµα 3, περιγράφεται το έργο από την πλευρά του χρήση µε έµφαση στον τρόπο χρήσης των αποτελεσµάτων του έργου από το κοινό. Τέλος στο τµήµα 4 του άρθρου συνοψίζονται τα βασικά συµπεράσµατα του άρθρου. 2. Οι στόχοι και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου EAGLE Τα λεξικά και η µηχανή ασκήσεων της Νεοελληνικής, Λόγιας και Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας είχαν ως αρχικό στόχο τη διευκόλυνση της εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας από άτοµα των οποίων η µητρική γλώσσα δεν είναι η ελληνική (νέοι του απόδηµου ελληνισµού, αλλοδαποί µαθητές και φοιτητές εκτός Ελλάδας, µετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα). Παρόλα αυτά το εργαλείο που προέκυψε είναι πολύ χρήσιµο και για ανθρώπους που γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα και θέλουν είτε να µάθουν κάτι παραπάνω, είτε να επαληθεύσουν τις γνώσεις τους. Χαρακτηριστική είναι η θετική αντίδραση από τους φοιτητές του ΕΑΠ, µερικοί από τους οποίους είχαν την ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν το εργαλείο κατά τη διάρκεια του βήτα ελέγχου (beta testing). Αρκετοί από αυτούς τους φοιτητές που χρησιµοποίησαν το εργαλείο έµειναν ενθουσιασµένοι από τη χρήση του και το σχολίασαν µε αρκετά γράµµατα προς το ΕΑΠ. Πρέπει να τονιστεί ότι η καινοτόµος λογική σχεδιασµού ασκήσεων για την ελληνική γλώσσα για εκπαιδευτικούς σκοπούς µπορεί να εφαρµοστεί στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού εξάσκησης και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα. Επίσης η πλατφόρµα εφαρµογών λογισµικού που υλοποιήθηκε για λειτουργία σε Web περιβάλλον, µπορεί να ενσωµατωθεί ελεύθερα ως εργαλείο ή εξάρτηµα σε µεγάλης κλίµακας και ευρέως φάσµατος εφαρµογές. Αναφορικά µε τη διαδικασία ανάπτυξης του έργου, ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία. Αρχικά έγινε φιλολογική έρευνα, ληµµατογράφηση και προετοιµασία των λεξικών. Ακολούθως αναπτύχθηκε η βάση δεδοµένων και στη συνέχεια η τελική εφαρµογή που επέτρεπε τη χρήση του υλικού στον Παγκόσµιο Ιστό. Τέλος άρχισε η πειραµατική λειτουργία του έργου. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται παρακάτω. Η φιλολογική έρευνα περιελάµβανε τη διερεύνηση και καταγραφή των κυριότερων µορφολογικών χαρακτηριστικών της Νεοελληνικής γλώσσας. Τα δεδοµένα της καταγραφής αυτής χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη του λεξικού της Νεοελληνικής. Πρέπει να τονισθεί ότι η εργασία αυτή ήταν απαραίτητη µόνον για τη Νεοελληνική διότι οι άλλες δύο µορφές (Λόγια και Αρχαία) δεν εξελίσσονται πλέον και έχουν διερευνηθεί επαρκώς. Μετά τη φιλολογική έρευνα έγινε η ληµµατογράφηση. Στη 99

4 περίπτωση αυτή χρησιµοποιήθηκαν οι υπάρχουσες βιβλιογραφικές πηγές και λεξικά, σε συνδυασµό µε πρωτογενή εργασία, η οποία περιλάµβανε εµπλουτισµό και διόρθωση του υφιστάµενου υλικού, καθώς και επιλογή από αυτό. Τα λεξικά που προέκυψαν είναι φτιαγµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε: Να µπορούν να ελέγξουν την ορθογραφία µιας λέξης και να την ορθογραφήσουν. Να κάνουν πλήρη γραµµατική αναγνώριση οποιασδήποτε λέξης τους δοθεί µέσα σε κείµενο ή µεµονωµένα. Να µπορούν να κλίνουν πλήρως τη λέξη-λήµµα σε όλους τους γραµµατικούς τύπους και, προκειµένου για το λεξικό της Νεοελληνικής, να διακρίνουν σε ποιο είδος ανήκουν. Αυτό είχε ως συνέπεια να δηµιουργηθούν περίπου γραµµατικοί τύποι (για παράδειγµα ένα αρχαίο ρήµα εάν κλιθεί σε όλες τις φωνές, τις εγκλίσεις, τους χρόνους και τους αριθµούς µαζί µε τις µετοχές δίνει γραµµατικούς τύπους). Η ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων οδήγησε σε µία βάση που εξυπηρετούσε τόσο την διαδικασία εισαγωγής (import) περιεχοµένου (δηλαδή από λεξικά) όσο και τη διαδικασία εξαγωγής (exporting) των δεδοµένων µε τρόπους που να εξυπηρετούν πολλές διαφορετικές ανάγκες και εφαρµογές. Έµφαση δόθηκε ώστε η βάση να έχει τη µεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, αλλά και τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια σε σχέση µε την ακεραιότητα των δεδοµένων. Η σχεδίαση της βάσης δεδοµένων βασίστηκε στα σύγχρονα πρότυπα των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων νέας γενιάς, ενώ η υλοποίηση πραγµατοποιήθηκε ακολουθώντας πρότυπα object oriented database programming. Τα δεδοµένα που παράγει η βάση δεδοµένων έχουν δοµηµένη µορφή κάτω από XML schemas, µε στόχο να είναι αξιοποιήσιµα από το ιαδίκτυο, αλλά και από Cd ROM και φορητές συσκευές ή ακόµα και από προγράµµατα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης που θα οδηγούν σε έντυπες µορφές πληροφορίας. Το XML schema αρχικά δοµήθηκε µε βάση την SQL XML για τον εν λόγω IIS 5 WEB Server που προτιµήθηκε. Υπήρξε όµως και ανάλογη αντιµετώπιση για την περίπτωση επικοινωνίας µε άλλα συστήµατα, η οποία υλοποιήθηκε µέσω SOAP και Web Services. Η τελική εφαρµογή που επέτρεπε τη χρήση του υλικού στον Παγκόσµιο Ιστό σχεδιάστηκε µε τη χρήση της Visual basic πλατφόρµας ανάπτυξης. Το περιβάλλον επικοινωνίας µε το χρήστη (user interface) της εφαρµογής βασίστηκε σε µία σειρά από εύχρηστες φόρµες εισαγωγής στοιχείων, αλλά και µία σειρά από φίλτρα για να είναι εύκολη η διαδικασία χαρακτηρισµού µίας λέξης. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι ακολουθήθηκε η πλατφόρµα ανάπτυξης.net. Επιπλέον, όσον αφορά στα πρότυπα εξαγωγής των λέξεων, αυτά έγιναν σε UTF8, επιτρέποντας έτσι την απεικόνιση σε όλες τις πιθανές γλώσσες. Πρέπει να τονισθεί η έµφαση που δόθηκε κατά την υλοποίηση της τελικής εφαρµογής, ώστε να µπορεί ο χρήστης να υλοποιεί τις δικές του ασκήσεις εύκολα και γρήγορα, χρησιµοποιώντας ένα απλό κείµενο οποιασδήποτε µορφής. 3. Η µηχανή ασκήσεων EAGLE στο διαδίκτυο H µηχανή ασκήσεων ΕΑGLE αποτελείται ουσιαστικά από ένα µηχανισµό δηµιουργίας και παροχής µορφολογικών και ορθογραφικών ασκήσεων σχετικά µε την ελληνική γλώσσα και τρία λεξικά σε ηλεκτρονική µορφή (Νεοελληνική, Λόγια 100

5 και Αρχαία). Έχει τη δυνατότητα παροχής περιεχοµένου και ασκήσεων σε τρίτες εφαρµογές και λειτουργίας σε περιβάλλον Web και Windows Client. 3.1 Αρχιτεκτονική και διαχείριση δεδοµένων Η γενική αρχιτεκτονική της µηχανής EAGLE απεικονίζεται στο σχήµα 1. Αποτελείται από το µηχανισµό των λεξικών, των ασκήσεων και δύο υπηρεσίες (web services) οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παροχή των αποτελεσµάτων σε τρίτες εφαρµογές. Αυτό σηµαίνει ότι το EAGLE έχει τη δυνατότητα ενσωµάτωσης σε µεγαλύτερα πληροφοριακά συστήµατα. Windows Client Μηχανισµός Λεξικών Μηχανισµός Ασκήσεων Web Service Γραµµατικής Web Service Ασκήσεων Web 3 rd party Σχήµα 1. Αρχιτεκτονική της µηχανής ασκήσεων EAGLE Τα λεξικά είναι η καρδιά του EAGLE. Ένα λεξικό αποτελεί µια µεµονωµένη λειτουργική µονάδα του συστήµατος που περιλαµβάνει όλες τις λειτουργίες δηµιουργίας, διαχείρισης και συντήρησης οµάδων λέξεων που το συνθέτουν. Ένα λεξικό µιας συγκεκριµένης γλώσσας είναι αποθηκευµένο σε µια βάση δεδοµένων. Ένα σηµείο που πρέπει να αποσαφηνιστεί είναι ότι κάθε λεξικό ορίζεται ως ένα σύνολο λεξικών στοιχείων που λειτουργούν ακολουθώντας συγκεκριµένους κανόνες. Ένα απόλυτα λογικό συµπέρασµα είναι ότι η λειτουργική µονάδα διαχείρισης ενός λεξικού δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς την ύπαρξη της µονάδας που υλοποιεί τους κανόνες του. Μια τέτοια λειτουργία είναι η κλήση µιας λέξης, άσχετα µε το πώς διαφοροποιείται η λειτουργία από γλώσσα σε γλώσσα. Αναπτύχθηκε µία αυτόνοµη ανάπτυξη µιας κεντρικής µηχανής γραµµατικών κανόνων που είναι σε θέση να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε σύνολο λεκτικών στοιχείων και να λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο σε οποιαδήποτε περίπτωση. Αυτό οδήγησε στη δηµιουργία ενός µηχανισµού εύκολα επεκτάσιµου και αρκετά εύχρηστου από οποιονδήποτε φορέα το χρησιµοποιήσει. Ακόµα, η παροχή ενός ενιαίου περιβάλλοντος προγραµµατισµού της µηχανής (SDK) επιτρέπει την εύκολη χρήση από τρίτες εφαρµογές. Εξίσου σηµαντικός µηχανισµός είναι και ο µηχανισµός των ασκήσεων. Αυτή η λειτουργική µονάδα χρησιµοποιεί τα λεξικά για να δηµιουργήσει ασκήσεις προκαθορισµένου τύπου, είτε τυχαίου περιεχοµένου, είτε χρησιµοποιώντας περιεχόµενο επιλεγµένο από το χρήστη. Η λειτουργία του µηχανισµού ασκήσεων αναλύεται σε συγκεκριµένα σενάρια λειτουργίας που περιγράφονται σε επόµενη ενότητα. Με βάση τους παραπάνω µηχανισµούς, τα δεδοµένα διαχωρίζονται αναλόγως σε δύο οµάδες: τα δεδοµένα των λεξικών και τα δεδοµένα των ασκήσεων. Έχει προβλεφθεί η ύπαρξη και µιας τρίτης οµάδας, η οποία παρέχει τα απαραίτητα δεδοµένα για την λειτουργία της εφαρµογής ηλεκτρονικής παροχής των ασκήσεων και της παρακολούθησης των αποτελεσµάτων τους. Λόγω της αναγκαιότητας λειτουργίας του EAGLE σε ετερογενή συστήµατα Web και Windows Client, η αποθήκευση και 101

6 διαχείριση των δεδοµένων γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει και τις δύο περιπτώσεις. Ένα σηµαντικό θέµα που προέκυψε λόγω των διαφορών τόσο στον τρόπο λειτουργίας όσο και στον τρόπο ανάπτυξης εφαρµογών στα δύο ετερογενή περιβάλλοντα. Η ανάπτυξη σε περιβάλλον Web χρειάζονταν την ύπαρξη ενός κεντρικού εξυπηρετητή υπηρεσιών (Web Server). Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδοµένα θα έπρεπε να αποθηκεύονται σε ένα κεντρικό σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (RDBMS). Για την εκµετάλλευση των δεδοµένων όµως σε Windows Client συστήµατα, ως αυτόνοµη εφαρµογή, η χρήση ενός τέτοιου συστήµατος θα ήταν απαγορευτική αφού ακόµα και εκείνα τα συστήµατα που µπορούν να λειτουργήσουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον απαιτούν σύνθετους τρόπους εγκατάστασης, συντήρησης και κοστίζουν πολύ σε λειτουργικούς πόρους. Είναι κατανοητό ότι αυτή η προσέγγιση είναι µη βιώσιµη σε αυτόνοµες (stand-alone) εφαρµογές. H βέλτιστη προσέγγιση, που τελικά χρησιµοποιήθηκε, ήταν να χρησιµοποιηθούν δύο διαφορετικοί τρόποι αποθήκευσης των δεδοµένων έτσι ώστε το κεντρικό σύστηµα (Web-based) να µπορεί να εξάγει δεδοµένα στο υποσύστηµα που θα προορίζεται για αυτόνοµη χρήση (stand-alone). Ακολουθώντας αυτό το σενάριο, διασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής διαχείριση των δεδοµένων στο κεντρικό εξυπηρετητή του συστήµατος και την εξαγωγή του απαραίτητου υποσυνόλου πληροφοριών προς χρήση από οποιαδήποτε εφαρµογή χρειαστεί. 3.2 Σενάρια λειτουργίας Η λειτουργία του µηχανισµού ασκήσεων καθορίζεται από συγκεκριµένα σενάρια λειτουργίας τα οποία σχεδιάστηκαν από ειδικούς επιστήµονες. Ο πίνακας 1 περιγράφει όλα τα πιθανά σενάρια και τους εµπλεκόµενους ρόλους (χρήστες) του EAGLE. Στη συνέχεια θα αναλυθούν κάποια από τα πιο βασικά. Πίνακας 1. Σενάρια και ρόλοι Σενάρια ηµιουργία Λεξικών Αναγνώριση Λέξης Κλίση Λέξης Παρουσίαση Μαθηµάτων ιαχείριση Λεξικών ηµιουργία Ασκήσεων ιαχείριση Ασκήσεων Επίλυση Ασκήσεων ιαχείριση Συστήµατος Εµπλεκόµενοι Ρόλοι Γλωσσολόγος, ιαχειριστής Γλωσσολόγος Γλωσσολόγος Γλωσσολόγος Γλωσσολόγος, ιαχειριστής Γλωσσολόγος, Υπεύθυνος Ασκήσεων, Καθηγητής Υπεύθυνος Ασκήσεων, ιαχειριστής Υπεύθυνος Ασκήσεων, Καθηγητής, Μαθητής ιαχειριστής Στο σενάριο Αναγνώριση Λέξης, εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο το σύστηµα αναγνωρίζει µια λέξη και επιστρέφει αποτελέσµατα σχετικά µε αυτήν. Ο ρόλος που συνδέεται µε αυτό το σενάριο είναι ο Γλωσσολόγος, ο οποίος και επεξηγεί τη διαδικασία της αναγνώρισης. Αρχικά το σύστηµα πρέπει να βρει τη λέξη που καλείται να αναγνωρίσει. Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία, η λέξη πρέπει να ελεγχθεί ορθογραφικά για να πιστοποιηθεί η ύπαρξή της, ή να διορθωθούν τυχόν ορθογραφικά λάθη ή λάθη τονισµού (εικόνα 1). Η περιγραφή της διαδικασίας ορθογράφησης περιγράφεται στο σενάριο Ορθογράφηση Λέξης. Αφού βεβαιωθεί η ορθότητα της ορθογραφίας της λέξης, εξετάζεται το αν η λέξη κλίνεται ή όχι. Στην περίπτωση που πρόκειται για άκλιτο µέρος του λόγου, τότε το σύστηµα αντλεί όλα τα πιθανά αποτελέσµατα τα οποία χαρακτηρίζονται µε την ίδια λέξη. 102

7 Εικόνα 1. Σενάριο Αναγνώριση Λέξης Στην περίπτωση που η λέξη κλίνεται, τότε το σύστηµα διαχωρίζει την κατάληξη της λέξης από το θέµα της. Κατόπιν αντλούνται από τα λεξικά όλα τα αποτελέσµατα, βάση του θέµατος της λέξης. Με την προσθήκη, σε κάθε θέµα, της κατάληξης προκύπτουν µια σειρά από στοιχεία τα οποία το σύστηµα επιστρέφει ως αποτελέσµατα (εικόνα 2). Εικόνα 2. Σενάριο Αναγνώριση Λέξης : κλιτή λέξη 103

8 Το σενάριο Κλίση Λέξης είναι και το πιο σύνθετο σενάριο από την οπτική της τεχνικής υλοποίησης της οµάδας των σεναρίων λεξικών. Κι εδώ, µοναδικός εµπλεκόµενος ρόλος είναι αυτός του Γλωσσολόγου. Για την σωστή λειτουργία του σεναρίου, θεωρούνται ως δεδοµένα τα περιγραφόµενα στα δύο προηγούµενα σενάρια, ηµιουργία Λεξικών και Αναγνώριση Λέξης. Το σύστηµα αρχικά αναγνωρίζει τη λέξη που πρόκειται να κληθεί, όπως περιγράφεται στο σενάριο Αναγνώριση Λέξης. Κατόπιν, συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία για τη συγκεκριµένη λέξη. Τα στοιχεία αυτά εξαρτώνται πρωτίστως από το τι µέρος του λόγου κλίνεται. Ανάλογα µε το µέρος του λόγου, τα στοιχεία συνθέτουν τα ανάλογα αποτελέσµατα. Παραδείγµατος χάρη, τα ουσιαστικά και τα επίθετα δένονται µε άρθρα, τα ρήµατα µε αντωνυµίες και µετοχές και τα λοιπά. Συγκεκριµένα στην περίπτωση των ρηµάτων, το σύστηµα συνθέτει και τους περιφραστικούς χρόνους, όπου χρειάζεται, χρησιµοποιώντας τα προκαθορισµένα βοηθητικά ρήµατα. Το EAGLE ενσωµατώνει µία ποικιλία µαθηµάτων σχετικών µε τη κλίση των λέξεων. Τα µαθήµατα µπορούν να προσπελαστούν είτε θεµατικά είτε για µία συγκεκριµένη λέξη. Στη δεύτερη περίπτωση η λέξη αναγνωρίζεται και συνδέεται µε µία θεµατική κατηγορία µαθηµάτων. Για παράδειγµα στην εικόνα 3, η λέξη Έλληνας αναγνωρίστηκε και συνδέθηκε µε τη θεµατική κατηγορία µαθηµάτων Ουσιαστικά Αρσενικά κοινά και Κύρια Ισοσύλλαβα σε ας. Εικόνα 3. Σενάριο Παρουσίαση Μαθηµάτων Το σενάριο Επίλυση Ασκήσεων είναι το πιο σηµαντικό αφού αφορά κυρίως τους τελικούς χρήστες του συστήµατος. Απαιτεί την εγγραφή του χρήστη µέσω της 104

9 συµπλήρωσης µίας φόρµας µε προσωπικά στοιχεία. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής άσκησης µέσω κριτηρίων γλώσσας, συγγραφέα, βαθµού δυσκολίας και θεµατικής κατηγορίας άσκησης (εικόνα 4). Εικόνα 4. Περιβάλλον επιλογής τύπου ασκήσεων για το σενάριο Επίλυση Ασκήσεων Το σύστηµα παρέχει αρκετά είδη ασκήσεων τα οποία έχουν ελεγχθεί, όσον αφορά την εκπαιδευτική τους αξία, από εκπαιδευτικούς και γλωσσολόγους (εικόνα 5). (α) (β) Εικόνα 5. Σενάριο Επίλυση Ασκήσεων : (α) έλεγχος ορθότητα απαντήσεων σε άσκηση αντικατάστασης και (β) άσκηση κλίσης ρηµάτων 105

10 Τέλος, η διαχείρισης του συστήµατος γίνεται µέσω ειδικών λειτουργιών που περιγράφονται στο σενάριο ιαχείριση Συστήµατος. Αυτό το σενάριο έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει τη λειτουργία του τελικού έργου σε τεχνικό επίπεδο. Ο µοναδικός εµπλεκόµενος ρόλος είναι εκείνος του ιαχειριστή Συστήµατος. Το σενάριο έχει να κάνει µε τη σωστή λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών που προσφέρονται από το σύστηµα, αλλά και την εξέταση τους σε όλα τα υπό υλοποίηση διαφορετικά περιβάλλοντα εκτέλεσης. Ένα χαρακτηριστικό του είναι ο διαχωρισµός των λειτουργιών σε αποµονωµένες λειτουργικές µονάδες, οι οποίες επικοινωνούν µεταξύ τους για να παράγουν τα απαιτούµενα αποτελέσµατα. 4. Συµπεράσµατα Στο άρθρο αυτό παρουσιάσθηκε συνοπτικά το έργο EAGLE στον Παγκόσµιο Ιστό που δηµιουργήθηκε µε σκοπό την εξ αποστάσεως εκµάθηση Νέων και Αρχαίων Ελληνικών. Ειδικότερα περιγράφηκε το προϊόν που προέκυψε ως αποτέλεσµα του έργου και το οποίο µπορεί να δηµιουργεί, να αναγνωρίζει, να κλίνει και να παραπέµπει σε γραµµατική κατηγορία µε κανόνες και σχόλια περίπου γραµµατικούς τύπους και να παράγει ασκήσεις διαφορετικών τύπων µε βάση όλη αυτή τη πληροφορία. Περιγράφηκε το προϊόν, όπως είναι ήδη διαθέσιµο στη σελίδα του έργου (Eagle, 2005) και µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους χρήστες του Παγκοσµίου Ιστού. Είναι ξεκάθαρο ότι εργαλεία για την εξ αποστάσεως µάθηση υπάρχουν πάρα πολλά και όπως περιγράφηκε και στο άρθρο αρκετά έχουν αναπτυχθεί ή χρησιµοποιηθεί και από το ΕΑΠ. Πρωτοπόροι στη χρήση των νέων τεχνολογιών και εργαλείων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο ΕΑΠ είναι η τεχνολογική σχολή του ΕΑΠ και συγκεκριµένα το πρόγραµµα σπουδών Πληροφορικής. Το συγκεκριµένο έργο αφορά στην ανάπτυξη µιας καινοτόµας υπηρεσία που είναι πλέον διαθέσιµη στον Παγκόσµιο Ιστό και χρησιµοποιείται για την εκµάθηση της Ελληνικής Γλώσσας. Το τελικό προϊόν (αποτέλεσµα) του έργου δεν είναι ένα προϊόν εκπαίδευσης (education), αλλά µάθησης (learning), δηλαδή βοηθά τους χρήστες να µάθουν µόνοι τους την ελληνική γλώσσα, είτε πειραµατιζόµενοι, είτε µελετώντας το σχετικό υλικό, είτε λύνοντας ασκήσεις, ακόµα και δηµιουργώντας τις δικές τους ασκήσεις. Η ανάπτυξη του προϊόντος αυτού ακολούθησε του κανόνες της εξ αποστάσεως µάθησης, κάτι που διασφάλισε και η συµµετοχή του ΕΑΠ στο έργο. Τελειώνοντας, πρέπει να τονισθεί και η συµµετοχή των φοιτητών του ΕΑΠ, οι οποίοι αποτέλεσαν και τους πρώτους χρήστες του έργου, όταν ακόµα το έργο EAGLE βρισκόταν στη βάση του βήτα ελέγχου (beta testing). Οι φοιτητές του ΕΑΠ µε την εµπειρία που είχαν αποκτήσει στη χρήση εργαλείων και τεχνολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτέλεσαν αυστηρούς κριτές για το έργο και βοήθησαν σηµαντικά στη βελτίωση της ποιότητάς του πριν αυτό διατεθεί στο ευρύ κοινό προς χρήση. Ευχαριστίες Το έργο µε τίτλο Server ασκήσεων νεοελληνικής, λόγιας και αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο INTERNET (EAGLE), στα πλαίσια του οποίου πραγµατοποιήθηκε η έρευνα και ανάπτυξη που περιγράφεται στο παρόν άρθρο, χρηµατοδοτήθηκε από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), ράση ράσεις 106

11 Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην ΚτΠ, Πράξη ΣΠ - ΗΜ Ηλεκτρονική Μάθηση (e- learning). Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους δεκάδες φοιτητές του ΕΑΠ οι οποίοι, είτε ανώνυµα είτε επώνυµα, έστειλαν τις παρατηρήσεις τους για το τελικό προϊόν του έργου κατά τη διάρκεια του βήτα ελέγχου (beta testing) και συνετέλεσαν στη βελτίωση της ποιότητας του. Αναφορές Crossman D.M., (1997), The Evolution of the World Wide Web as an emerging instructional technology tool, In Khan, B. H. (ed.), Web-based Instruction, Englewood Cliffs, N.J.: Educational Technology Publications. Eagle, (2005). ικτυακός τόπος έργου EAGLE: at Filipczak B., (1995), Putting the Learning into Distance Learning, Training, Vol. 32 (10), pp Hadzilacos T., Kalles D., Papadakis S., Xenos M., (2004), Productionizing of Streaming Educational Material, European Journal of Open and Distance Learning, Issue 2004 I. Hadzilacos T., Xenos M., (2005), Overview & Classification of Web-Based Education (Systems, Tools & Practices), 4th IASTED International Conference on Web-Based Education, Grindelwald, Switzerland, pp McCormack C., Jones D., (1998), Building a Web-Based Education System, New York: Wiley. Perseus, (2005). ικτυακός τόπος Perseus Digital Library: at Race P., (1999), Το Εγχειρίδιο της Ανοικτής Εκπαίδευσης, Εκδόσεις Μεταίχµιο. Relan A., Gillani B., (1997), Web-based information and the traditional classroom: similarities and differences, In Khan, B. H. (ed.), Web-based Instruction, Englewood Cliffs, N.J.: Educational Technology Publications. Santi P.A., (1997), Interactive World Wide Web-based Courseware: Similarities and Differences, In Khan, B. H. (ed.), Web-based Instruction, Englewood Cliffs, N.J.: Educational Technology Publications. TLG, (2005). ικτυακός τόπος Thesaurus Linguae Graecae (TLG ): at Xenos M., (2003), Prediction and Assessment of Student Behaviour in Open and Distance Education in Computers using Bayesian Networks, Computers & Education, Vol. 43 (4), pp Xenos M., Avouris N., Komis V., Stavrinoudis D., Margaritis M., (2004), Synchronous collaboration in distance education: a case study in a Computer Science course, 4 th IEEE International Conference on Advance Learning Technologies, Joensuu, Finland, pp Xenos M., Skodras A., (2003), Evolving from a Traditional Distance Learning Model to e-learning, 1 st International LeGE-WG Workshop, Paris, France. Xenos M., Vassiliadis B., Skodras A., (2005), GRID Technologies => Education = Distance Education, 1 st International ELeGI Conference on Advanced Technology for Enhanced Learning, Vico Equense - Napoli, Italy. Πιερρακέας Χ., Ξένος Μ.., Πιντέλας Π., (2001), Εκτίµηση - Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού - Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών - Σηµεία Βελτίωσης, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, pp , Πάτρα. 107

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM

Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM Περίληψη Γεώργιος Χλωρός 1, Παναγιώτης Ζέρβας 1,2, Δημήτριος Γ. Σάμψων 1,2 gchloros@tellas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

FROM TESTOTA.REGISTRY

FROM TESTOTA.REGISTRY ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη Ενότητα: Βc1.1.3 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 1): Στόχος της άσκησης είναι η εµβάθυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Βασικές γνώσεις Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Η Πληροφορική και τα εργαλεία της Παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης. Καταχώριση στοιχείων Αποθήκευση Επεξεργασία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin Bart Soethaert Λουκία Στέφου E-Learning στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E.

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Κάλυψη σημαντικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ.πρωτ:11876 Ημ/νια:16-7-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web)

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ υνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρµογές Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) Oι Αρχές της «Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας» και

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 4o Συνέδριο InfoCom Green ICT 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΛΑΤφόρμα έξυπνου διαλογισμικού για συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων από συστήματα πολλαπλών ετερογενών ΑισθητήρΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 1. Σχετική Θεωρία 2. Η μετάβαση στο Mobile Learning 3. Εφαρμογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό 4. Έλεγχος Ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ρ. Ε.Ε. Τζιρτζιλάκης Υπεύθυνος Τομέα Πιστοποίησης ΕΕΥΕΜ 1 Εκπαιδευτικό υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ) διακρίνεται σε: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (ΕΕΥ) Ψηφιακό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων η περίπτωση της Ελλάδας Ελίνα Μεγάλου ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ά. Καρκαζή*, Α. Μαυρόπουλος*, Α.Τάγαρης** *ΕΠΕΜ Α.Ε Τοµέας ιαχείρισης Στερεών & Επικινδύνων Αποβλήτων, Αχαρνών 141β, Αθήνα. **INTEGRITY

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Δεδομένα. Η εμπειρία του OpenDataCloud

Ανοικτά Δεδομένα. Η εμπειρία του OpenDataCloud Ανοικτά Δεδομένα Προκλήσεις και Ευκαιρίες: Η εμπειρία του OpenDataCloud Κώστας Σαΐδης, PhD Πάροχοι Ανοικτών Δεδομένων datagov.gr diavgeia.gr geodata.gov.gr Πυροσβεστικό σώμα Ελληνική Αστυνομία Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι.

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι. DESIGN, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF AN INFORMATION SYSTEM TO ASSESS THE VULNERABILITY TO EARTHQUAKE HAZARD OF THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Online 15µελή Πέτρος Σαλαβασίδης Γεώργιος Αθανασάκης Υπότροφοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ΠΜΣ «Πληροφοριακά Συστήµατα» Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Νοµοθεσία Άρθρο 5 Α του Συντάγµατος, ικαίωµα στην Πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα