ΡΑΓΙΟΦΧΝΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΑΓΙΟΦΧΝΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ"

Transcript

1 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΑΓΙΟΦΧΝΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2005 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2006

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Διζαγωγή - ζελ. 3-4 Ραδιόθωνο ζελ Σηλεόπαζη ζελ

3 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΡΑΓΙΟΦΩΝΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2004 Πεπίοδορ Ιανοςάπιορ-Γεκέμβπιορ 2005 Διζαγωγή Σν Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ σο ε Γεκφζηα Ραδηνηειεφξαζε ππεξεηεί ην ιαφ ηεο Κχπξνπ ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, πάληα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Σν ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ ηεο Ραδηνηειεφξαζεο κεηά ηελ θηιειεπζεξνπνίεζε έρεη γίλεη αληαγσληζηηθφ θαηαιήγνληαο ζην λα πξνζθέξεη πξνγξάκκαηα πνπ ζπγθεληξψλνπλ πςειή ζεακαηηθφηεηα αθξνακαηηθφηεηα, γηα ζθνπνχο δηαθήκηζεο. Η δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε έρεη ηελ επζχλε λα δηαθπιάμεη θαη λα αλαπηχμεη ηνλ αλεμάξηεην δεκφζην δηάινγν πξνζθέξνληαο ηζνξξνπεκέλε θαη ακεξφιεπηε πιεξνθφξεζε. Σν Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ απνηειεί ην κέζνλ έθθξαζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο, πξνζθέξνληαο κηα κεγάιε γθάκα πξνγξακκάησλ πνπ ππεξεηνχλ ηνλ γισζζηθφ, πνιηηηθφ, ζξεζθεπηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πινπξαιηζκφ θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηθαλνπνηήζεη φιεο ηηο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ κε κηα πνηθηιία πξνγξακκάησλ. Ο Ρόλορ ηηρ Απσήρ Ραδιοηηλεόπαζηρ Κύππος Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16Β(1) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ Νφκνπ 300 Α, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηνλ ηξνπνπνηεηηθφ Νφκν Ν.116(Ι) ηνπ 2003 ε Αξρή Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ νξίδεηαη σο ε αξκφδηα αξρή γηα λα αζθεί εηήζην πνηνηηθφ έιεγρν αλαθνξηθά κε ηελ εθπιήξσζε απφ ην Ίδξπκα ηεο απνζηνιήο ηνπ πνπ ηνπ αλαηίζεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16Α ηνπ πξναλαθεξζέληνο Νφκνπ. Με βάζεη ην άξζξν 16Β(3) ηνπ πξναλαθεξζέληνο Νφκνπ ε Αξρή εηνηκάδεη εηήζηα έθζεζε ζηελ νπνία παξαζέηεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 3

4 χκθσλα κε ην άξζξν 16Β(2) ηνπ πην πάλσ Νφκνπ ε Αξρή ειέγρεη: (α) Καηά πφζν ην Ίδξπκα παξέρεη πξαγκαηηθά κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ (β) Καηά πφζν ην Ίδξπκα κεηαδίδεη πξαγκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ (γ) Καηά πφζν ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ κεηαδίδεη ην Ίδξπκα ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζίαο πιεξνί πξαγκαηηθά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο. 4

5 ΡΑΓΙΟΦΧΝΟ Πρώηο, Γεύηερο, Σρίηο Πρόγραμμα 5

6 ΡΑΓΙΟΦΩΝΟ Ππώηο, Γεύηεπο και Σπίηο Ππόγπαμμα Ραδιοθώνος Ρ.Ι.Κ. Νομικό Πλαίζιο α) Απαιηούμενα ποζοζηά για μια ιζοπποπημένη δέζμη ςπηπεζιών ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ 2003 (Κ.Γ.Π. 616/2003), θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Καλνληζκφ 3, γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 3(2)(β) πνπ αθνξά ζηελ παξνρή δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζηηο ξαδηνθσληθέο κεηαδφζεηο, ην Ίδξπκα ζεσξείηαη φηη παξέρεη ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηψλ, φηαλ αθηεξψλεη ηα πην θάησ πνζνζηά ρξφλνπ ζε πξνγξάκκαηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά: ε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα, ξαδηνθσληθφ ρξφλν φρη ιηγφηεξν ηνπ 25% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. ε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ξαδηνθσληθφ ρξφλν φρη ιηγφηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. ε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, ξαδηνθσληθφ ρξφλν πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. Σεκεηώλεηαη όηη, γηα ζθνπνύο ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ, «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο» ζεκαίλεη ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηειενπηηθνύ θαη ξαδηνθσληθνύ ρξόλνπ ησλ ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ θαλαιηώλ (αληίζηνηρα) ηνπ Ιδξύκαηνο πνπ 6

7 παξέρνπλ δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο κεηαδόζεηο αληίζηνηρα. Η «δημόζια παδιοηηλεοπηική ςπηπεζία» νξίδεηαη απφ ηνπο πην πάλσ θαλνληζκνχο σο «ηε δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο κεηαδόζεηο, ε νπνία απνηειεί ππεξεζία γεληθνύ νηθνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο δεκνθξαηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο αλάγθεο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο θαη ζηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί ν πινπξαιηζκόο, κεηαμύ άιισλ, ησλ πνιηηηζκηθώλ θαη γισζζηθώλ δηαθνξώλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηώλ, πνπ απνηειείηαη από ελεκεξσηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο εθπνκπέο, πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζθνξάο, εθπνκπέο πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, θαζώο θαη εθπνκπέο ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη πνιηηηθήο άκπλαο, όπσο ε δέζκε απηή θαζνξίδεηαη ζε Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη όπσο δηεπξύλεηαη ή άιισο πσο δηαθνξνπνηείηαη, δπλάκεη ηέηνησλ Καλνληζκώλ, ππό ην θσο ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο νπηηθναθνπζηηθήο ή λέσλ ζπλζεθώλ θαη δεδνκέλσλ». Ο «ζπλνιηθφο ξαδηνθσληθφο ρξφλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγηζηνχλ νη δηάθνξεο πνζνζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ θαλαιηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα θαζψο απηά, κε βάζε ηνλ πην πάλσ νξηζκφ, δελ απνηεινχλ «δεκφζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία». εκεηψλεηαη επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Ραδιοθωνικού Ιδπύμαηορ Κύππος Νόμο ΚΔΦ. 300Α «διαθήμιζη» ζεκαίλεη θάζε κνξθή αλαθνίλσζεο πνπ κεηαδίδεηαη έλαληη πιεξσκήο ή αλαιόγνπ αληαιιάγκαηνο ή γηα ιόγνπο απηνπξνβνιήο από κία δεκόζηα ή ηδησηηθή επηρείξεζε ζηα πιαίζηα εκπνξηθήο, βηνκεραληθήο ή βηνηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο ή άζθεζεο επαγγέικαηνο κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε παξνρήο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αθηλήησλ, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ έλαληη πιεξσκήο. Με βάζε απηφ ηνλ 7

8 νξηζκφ ζεσξήζεθαλ σο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, θαη θαηακεηξήζεθαλ σο ηέηνηα, θαη νη αλαγγειίεο γηα πξνζερή πξνγξάκκαηα ησλ ηξηψλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ. β) Γιασωπιζμόρ Ππογπαμμάηων Οη θαλνληζκνί 4, 5 θαη 6 ησλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκψλ ηνπ 2003 θάλνπλ εμεηδηθεπκέλε αλαθνξά ζηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. Οη ελ ιφγσ θαλνληζκνί αλαθέξνπλ: Κανονιζμόρ 4. Τα αθόινπζα ζεσξνύληαη ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: (α) Τα δειηία εηδήζεσλ ζηελ Ειιεληθή, Τνπξθηθή, Αγγιηθή θαη Ννεκαηηθή γιώζζα. (β) Τα πξνγξάκκαηα θάιπςεο ηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο. (γ) Τα ελεκεξσηηθά καγθαδίλα. (δ) Οη ζπδεηήζεηο γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα. (ε) Τα ληνθηκαληέξ γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα. (ζη) Τα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, ηνπο ηνπξθνθύπξηνπο θαη ηηο κεηνλνηηθέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο. (δ) Τα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή πνιηηηθήο άκπλαο. Κανονιζμόρ 5. Τα αθόινπζα ζεσξνύληαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: (α) Πξνγξάκκαηα κε ζέκα ην πεξηβάιινλ, ηελ ηέρλε θαη ηηο παξαδνζηαθέο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ θνηλνηήησλ ηεο Κύπξνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηε κνπζηθή, ην ρνξό, ηελ πνίεζε, ηελ παληνκίκα, ηε δσγξαθηθή θαη ηε γιππηηθή. (β) Τα επξσπατθά θαη δηεζλή πνιηηηζηηθά πξντόληα, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, θιαζηθήο κνπζηθήο, όπεξαο, κπαιέηνπ, παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, παξαδνζηαθώλ ρσξώλ θαη ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ. 8

9 (γ) Τα πνιηηηζηηθά καγθαδίλα πνπ θαιύπηνπλ πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο ζηελ Κύπξν θαη ην εμσηεξηθό, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, θηλεκαηνγξαθηθώλ θεζηηβάι, θνλζέξησλ, ρνξώλ, ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθνπ, όπεξαο θαη κπαιέηνπ. (δ) Τα θππξηαθά ζθεηο θαη νη θππξηαθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. (ε) Οη ζπδεηήζεηο από ην ζηνύληην γηα πνιηηηζηηθά ζέκαηα. (ζη) Τα ληνθηκαληέξ ζρεηηθά κε πνιηηηζηηθά ζέκαηα. (δ) Παξαζηάζεηο, κεηαμύ άιισλ, κπαιέηνπ, όπεξαο, ζπκθσληθήο νξρήζηξαο. Κανονιζμόρ 6. Τα αθόινπζα ζεσξνύληαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: (α) Τα ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ γεγνλόησλ κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ην θππξηαθό ηειενπηηθό θνηλό, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, ησλ αγώλσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ηνπ Επξσπατθνύ Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ησλ αγώλσλ Champions League, θαη ηνπ δηαγσληζκνύ ηξαγνπδηνύ ηεο Eurovision. (β) Τα αζιεηηθά ηειεκαγθαδίλα θαη νη ζπδεηήζεηο γηα ηα αζιεηηθά ζέκαηα από ην ζηνύληην. (γ) Τα πξνγξάκκαηα θάιπςεο αζιεηηθώλ γεγνλόησλ. (δ) Τα παηδηθά πξνγξάκκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, ηειεκαγθαδίλσλ γηα παηδηά, πνηνηηθώλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ γηα παηδηά, ηειενπηηθώλ ζεηξώλ γηα παηδηά θαη δηαγσληζκώλ γλώζεσλ. (ε) Τα πξνγξάκκαηα πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, πξνγξακκάησλ γηα κόδα, θνπδίλα, ζπίηη θαη δηαθόζκεζε. (ζη) Τα γεληθά ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, όπσο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη δηαγσληζκνί γλώζεσλ πςεινύ πνηνηηθνύ επηπέδνπ. Μεθοδολογία ςλλογή ηοισείων και Πληποθοπιών Η Αξρή πξνρψξεζε ζε έξεπλα απνθνκίδνληαο ζηνηρεία απφ ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ, ηα νπνία κειέηεζε θαη αλάιπζε ε ίδηα. Γηα ηελ θαηακέηξεζε ησλ πνζνζηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, ε Αξρή επέιεμε δεηγκαηνιεπηηθά 2 εβδνκάδεο απφ θάζε έλα απφ ηνπο δψδεθα κήλεο ηνπ έηνπο Οη εβδνκάδεο πνπ έρνπλ επηιερζεί είλαη: 9

10 3-16 Ιανοςαπίος Φεβποςαπίος 2005, 7-20 Μαπηίος Αππιλίος Μαΐος 2004, 6-19 Ιοςνίος Ιοςλίος Αςγούζηος επηεμβπίος Οκηωβπίος Νοεμβπίος Γεκεμβπίος 2005 Καη γηα ηα ηξία Πξνγξάκκαηα Ραδηνθψλνπ ηνπ Ρ.Ι.Κ. θαηακεηξήζεθε ν ρξφλνο φισλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ είραλ, ήηνη 24 ψξεο γηα θάζε κέξα. Αθνινχζσο ππνινγίζηεθε ν «ζπλνιηθόο ξαδηνθσληθόο ρξόλνο» φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ δηαθφξσλ πνζνζηψζεσλ, δελ ιήθζεθε ππφςε ν ρξφλνο πνπ αθηεξψζεθε ζηε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγγειηψλ γηα πξνζερείο εθπνκπέο). Η Αξρή αθνχ επέιεμε ηηο πην πάλσ αληηπξνζσπεπηηθέο βδνκάδεο ηνπ έηνπο 2005 πξνρψξεζε ζην δηαρσξηζκφ ησλ ελεκεξσηηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε πξφλνηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ Καλνληζκψλ. Ο «ζπλνιηθόο ξαδηνθσληθόο ρξόλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ππνινγίζηεθαλ νη πνζνζηψζεηο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πξνγξακκάησλ γηα ηηο εηθνζηηέζζεξηο 10

11 εβδνκάδεο αλήιζε ζε 11,140 ώξεο θαη 52 ιεπηά. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο κεηάδνζεο γηα ην ίδην δηάζηεκα ήηαλ 12,096 ψξεο. Γηα ζθνπνχο ζηαηηζηηθήο ελεκέξσζεο ζηα επξήκαηα ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη πνζνζηψζεηο βαζηζκέλεο πάλσ ζην ζπλνιηθφ ρξφλν κεηάδνζεο, δειαδή κε βάζε φιν ην εηθνζηηεηξάσξν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ ηδξχκαηνο γηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα.. Δςπήμαηα 1 ο Πρόγραμμα ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΑΛΛΑ Ραδιοθώνοσ ΧΡΔ ΧΡΔ ΧΡΔ ΧΡΔ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 56:08:00 59:09:00 192:15:00 28:28:00 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 59:49:00 52:39:00 195:28:00 28:04:00 ΜΑΡΣΗ 59:50:00 53:24:00 194:43:00 28:03:00 ΑΠΡΙΛΗ 59:36:00 60:37:00 188:33:00 27:14:00 ΜΑΗ 58:22:00 60:41:00 189:44:00 27:13:00 ΙΟΤΝΗ 64:14:00 57:58:00 186:40:00 27:08:00 ΙΟΤΛΗ 67:55:00 55:55:00 185:19:00 26:51:00 ΑΤΓΟΤΣΟ 63:32:00 56:28:00 188:38:00 27:22:00 ΔΠΣΔΜΒΡΗ 59:46:00 58:48:00 189:39:00 27:47:00 ΟΚΣΧΒΡΗ 62:03:00 54:48:00 191:07:00 28:02:00 ΝΟΔΜΒΡΙΟ 65:50:00 52:25:00 190:41:00 27:04:00 ΓΔΚΔΜΒΡΗ 65:50:00 52:25:00 190:41:00 27:04:00 ΤΝΟΛΟ 742:55:00 675:17: :28:00 330:20:00 % Δπί ηοσ ζσνολικού τρόνοσ μεηάδοζης 18.43% 16.75% 56.63% 8.19% % Δπί ηοσ «σνολικού Ραδιοθωνικού Υρόνοσ» 20.07% 18.24% 61.69% Η ζηήιε «ΑΛΛΑ» ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δηαθεκίζεηο θαη ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα. 11

12 2 ο Πρόγραμμα ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΑΛΛΑ Ραδιοθώνοσ ΧΡΔ ΧΡΔ ΧΡΔ ΧΡΔ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 ΜΑΡΣΗ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 ΑΠΡΙΛΗ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 ΜΑΗ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 ΙΟΤΝΗ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 ΙΟΤΛΗ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 ΑΤΓΟΤΣΟ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 ΔΠΣΔΜΒΡΗ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 ΟΚΣΧΒΡΗ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 ΝΟΔΜΒΡΙΟ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 ΓΔΚΔΜΒΡΗ 77:10:00 43:50:00 208:00:00 7:00:00 ΤΝΟΛΟ 926:00:00 526:00: :00:00 84:00:00 % Δπί ηοσ ζσνολικού τρόνοσ μεηάδοζης 22.97% 13.05% 61.90% 2.08% % Δπί ηοσ «σνολικού Ραδιοθωνικού Υρόνοσ» 23.45% 13.32% 63.22% 3 ο Πρόγραμμα ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΑΛΛΑ Ραδιοθώνοσ ΧΡΔ ΧΡΔ ΧΡΔ ΧΡΔ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 70:06:00 32:02:00 192:42:00 41:10:00 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 73:37:00 14:52:00 205:18:00 42:13:00 ΜΑΡΣΗ 70:51:00 16:30:00 207:38:00 41:01:00 ΑΠΡΙΛΗ 67:09:00 14:36:00 213:22:00 40:53:00 ΜΑΗ 67:10:00 17:56:00 208:56:00 41:58:00 ΙΟΤΝΗ 75:58:00 19:10:00 196:52:00 44:00:00 ΙΟΤΛΗ 76:48:00 14:40:00 200:32:00 44:00:00 ΑΤΓΟΤΣΟ 80:49:00 15:04:00 196:07:00 44:00:00 ΔΠΣΔΜΒΡΗ 79:29:00 15:04:00 197:27:00 44:00:00 ΟΚΣΧΒΡΗ 79:29:00 15:04:00 197:27:00 44:00:00 ΝΟΔΜΒΡΙΟ 77:56:00 15:04:00 199:07:00 43:53:00 ΓΔΚΔΜΒΡΗ 77:31:00 15:04:00 199:52:00 43:33:00 ΤΝΟΛΟ 896:53:00 205:06: :20:00 514:41:00 % Δπί ηοσ ζσνολικού τρόνοσ μεηάδοζης 22.24% 5.09% 59.90% 12.76% % Δπί ηοσ «σνολικού Ραδιοθωνικού Υρόνοσ» 25.50% 5.83% 68.67% Η ζηήιε «ΑΛΛΑ» ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δηαθεκίζεηο θαη ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα. 12

13 ΟΛΙΚΑ ΟΛΙΚΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΑΛΛΑ 1 ο -2 ο -3 ο Πρόγραμμα ΧΡΔ ΧΡΔ ΧΡΔ ΧΡΔ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 203:24:00 135:01:00 592:57:00 76:38:00 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 210:36:00 111:21:00 608:46:00 77:17:00 ΜΑΡΣΗ 207:51:00 113:44:00 610:21:00 76:04:00 ΑΠΡΙΛΗ 203:55:00 119:03:00 609:55:00 75:07:00 ΜΑΗ 202:42:00 122:27:00 606:40:00 76:11:00 ΙΟΤΝΗ 217:22:00 120:58:00 591:32:00 78:08:00 ΙΟΤΛΗ 221:53:00 114:25:00 593:51:00 77:51:00 ΑΤΓΟΤΣΟ 221:31:00 115:22:00 592:45:00 78:22:00 ΔΠΣΔΜΒΡΗ 216:25:00 117:42:00 595:06:00 78:47:00 ΟΚΣΧΒΡΗ 218:42:00 113:42:00 596:34:00 79:02:00 ΝΟΔΜΒΡΙΟ 220:56:00 111:19:00 597:48:00 77:57:00 ΓΔΚΔΜΒΡΗ 220:31:00 111:19:00 598:33:00 77:37:00 ΤΝΟΛΟ 2565:48: :23: :48:00 929:01:00 % Δπί ηοσ ζσνολικού τρόνοσ μεηάδοζης 21.21% 11.63% 59.48% 7.68% % Δπί ηοσ «σνολικού Ραδιοθωνικού Υρόνοσ» 22.98% 12.59% 64.43% 13

14 "Ολικός Ραδιοθωνικός τρόνος μεηάδοζης" ΔΙΑΦΗΜΙΕΙ, 7.68% ΕΝΗΜΕΡΧΗ, 21.21% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ, 59.48% ΠΟΛΙΣΙΜΟ, 11.63% «σνολικός Ραδιοθωνικός Υρόνος» ΕΝΗΜΕΡΧΗ, 22.98% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ, 64.43% ΠΟΛΙΣΙΜΟ, 12.59% 14

15 Ποζοζηό % ςγκπιηικόρ Πίνακαρ Δνημερωηικά Προγράμμαηα Φσταγωγικά Προγράμμαηα Πολιηιζηικά Προγράμμαηα Καηώηαηο Ποζοζηό ποσ Ανώηαηο όριο Ποζοζηό ποσ Καηώηαηο όριο Ποζοζηό ποσ όριο καηαμεηρήθηκε Ποζοζηών καηαμεηρήθηκε Ποζοζηών καηαμεηρήθηκε Ποζοζηών 25% 22.98% 70% 64.43% 5% 12.59% ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ Καηώηαηο Ποζοζηό Πραγμαηικό Ποζοζηό Ανώηαηο Ποζοζηό 15

16 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη φηη ε θαηεγνξία «Δλεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα» θηάλεη ζην 22.98% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ θαη επνκέλσο δελ πιεξνί ηηο πξφλνηεο ηνπ θαλνληζκνχ 3(2)(β)(i). Σν πνζνζηφ ησλ «Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ» είλαη 12.59% θαη πιεξνί ηηο πξφλνηεο ηνπ θαλνληζκνχ 3(2)(α)(ii). ε φηη αθνξά ην πνζνζηφ ησλ «Ψπραγσγηθψλ Πξνγξακκάησλ», απηφ θηάλεη ην 64.43% θαη δελ ππεξβαίλεη φπσο νξίδνπλ θαη νη πξφλνηεο ηνπ θαλνληζκνχ 3(2)(α)(iii) ην 70%. Όπσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνθχςεη, νη εθπνκπέο ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία ζηηο δχν απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ. Δθεί πνπ ην ίδξπκα παξνπζηάδεη κηα έλα πνζνηηθφ έιιεηκκα είλαη ζηελ θαηεγνξία «Δλεκεξσηηθά Πξνγξάκκαηα». πγθεθξηκέλα, αλαιχνληαο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα θάζε έλα εθ ησλ ηξηψλ ξαδηνθσληθψλ πξνγξακκάησλ, πξνθχπηεη φηη ην πξφβιεκα πξνθαιείηαη νπζηαζηηθά απφ ην Πξψην Ραδηνθσληθφ Καλάιη ηνπ Ιδξχκαηνο, φπνπ ην πνζνζηφ ησλ ελεκεξσηηθψλ πξνγξακκάησλ αγγίδεη κφιηο ην 20.07% ηνπ «ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ» ζε αληίζεζε κε ην Γεχηεξν θαη ην Σξίην Ραδηνθσληθφ Πξφγξακκα φπνπ ηα πνζνζηά είλαη είηε πνιχ θνληά ζην απαηηνχκελν πνζνζηφ (23.45% ζε όηι αθοπά ηο Γεύηεπο Ππόγπαμμα) είηε πάλσ απφ ην απαηηνχκελν πνζνζηφ (25.50% ζε όηι αθοπά ηο Σπίηο Ππόγπαμμα). Όζνλ αθνξά ηα «Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα», θαη φπσο πξνθχπηεη κέζα απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θαη ηα ηξία Ραδηνθσληθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Ιδξχκαηνο κεηαδίδνπλ έλα αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ην εμαηξεηηθά ςειφ πνζνζηφ «Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ» πνπ κεηαδίδνπλ ηφζν ην Πξψην (18.24%) φζν θαη ην Γεχηεξν (13.32%) Ραδηνθσληθφ Πξφγξακκα ζε ζχγθξηζε κε ην Σξίην Πξφγξακκα, ην νπνίν εληνχηνηο ππεξθαιχπηεη ην απαηηνχκελν πνζνζηφ (5.83%). 16

17 Σν πνζνζηφ ησλ «Ψπραγσγηθψλ πξνγξακκάησλ» δελ αληίθεηηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ πην πάλσ θαλνληζκνχ ν νπνίνο, ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο θαλνληζκνχο πνπ νξίδνπλ θαηψηαην φξην πνζνζηψλ γηα ζπγθεθξηκέλν είδνο πξνγξάκκαηνο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πξνλνεί φηη ηα ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ κεηάδνζεο πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη θαη ζηα ηξία Ραδηνθσληθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Ιδξχκαηνο. Η Αξρή ζεσξεί φηη πξέπεη λα γίλεη ζαθήο πξνζπάζεηα ζε φ,ηη αθνξά ζην Πξψην Ραδηνθσληθφ Πξφγξακκα, θαηά πξψην ιφγν θαη ην Γεχηεξν Ραδηνθσληθφ Πξφγξακκα θαηά δεχηεξν ιφγν, νχησο ψζηε λα απμεζνχλ ηα πνζνζηά ησλ «Δλεκεξσηηθψλ Πξνγξακκάησλ» θαη θαηά ζπλέπεηα λα πιεξνχληαη νη πξφλνηεο ηεο Ννκνζεζίαο φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Σξίηνπ Ραδηνθσληθνχ Πξνγξάκκαηνο. Η απφθιηζε ηνπ 2.02% απφ ην απαηηνχκελν πνζνζηφ «Δλεκεξσηηθψλ Πξνγξακκάησλ» πνπ παξαηεξήζεθε, είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ ιάζνπο (εμάιινπ έρεη παξαηεξεζεί φηη αξθεηά πξνγξάκκαηα ηνπ Ιδξχκαηνο αλ θαη είλαη εθ ηεο θχζεσο ηνπο είηε ςπραγσγηθά είηε πνιηηηζηηθά (θαη θαηακεηξήζεθαλ σο ηέηνηα) πεξηέρνπλ αξθεηά ελεκεξσηηθά έλζεηα (π.ρ. Η ψξα ηνπ Δζλνθξνπξνχ, Η ψξα ηεο ΔΛΓΤΚ, Πεξί Κχπξνπ, Μαξσλίηεο-Λαηίλνη θ.η.ι.) θαη έηζη ε Αξρή ζεσξεί ηα γεληθά επξήκαηα σο ηθαλνπνηεηηθά, ππνγξακκίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ άκεζεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ μεθάζαξε εμηζνξξφπεζε ησλ πνζνζηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, ηδηαίηεξα ζην Πξψην Ραδηνθσληθφ Πξφγξακκα. Η Αξρή ζα ζπλερίζεη λα αζθεί ην πνηνηηθφ έιεγρν πνπ ηεο νξίδεη ν Νφκνο θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα ζπλερηζηεί ε ζηελή παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Ιδξχκαηνο. Δηζήγεζε ηεο Αξρήο είλαη φπσο αληηθαηαζηαζνχλ νξηζκέλα ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ κεηαδίδεη ην Ίδξπκα κε άιια πξνγξάκκαηα ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα. 17

18 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: Γιαθημίζειρ, Σηλεμποπικά Μηνύμαηα, Σηλεμποπικά Παπάθςπα, Αναγγελίερ για Πποζεσείρ Δκπομπέρ. Όπσο έρεη αλαθεξζεί πην πάλσ, ν «ζπλνιηθφο ξαδηνθσληθφο ρξφλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ππνινγίζηεθαλ νη δηάθνξεο πνζνζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ θαλαιηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, δελ πεξηειάκβαλε ηα δηαθεκηζηηθά, θαη ηειεκπνξηθά κελχκαηα θαζψο θαη αλαγγειίεο πξνζερψλ εθπνκπψλ, θαζψο απηά δελ απνηεινχλ «δεκφζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία». Η κέζνδνο απηή πηνζεηήζεθε γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ην Νφκν. Ωζηφζν, γηα ζθνπνχο κηαο πην νινθιεξσκέλεο παξνπζίαζεο ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ φπσο απηά παξνπζηάδνληαη θαζεκεξηλά ζηνπο ξαδηνθσληθνχο δέθηεο, ζα ζέιακε λα θάλνπκε θαη κηα αλαθνξά ζην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψζεθε ζε δηαθεκίζεηο, ηειεκπνξηθά κελχκαηα θαη αλαγγειίεο πξνζερψλ εθπνκπψλ. Γηα λα κπνξέζνπκε λα επηκεηξήζνπκε ην πνζνζηφ απηφ, πξνβήθακε ζε ππνινγηζκφ ησλ δηαθφξσλ πνζνζηψζεσλ γηα ηα ελεκεξσηηθά, ςπραγσγηθά θαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζην ζπλνιηθφ ρξφλν εθπνκπήο θαη ηηο δηαθεκίζεηο, ηα ηειεκπνξηθά κελχκαηα θαη ηηο αλαγγειίεο πξνζερψλ εθπνκπψλ. Όπσο θαίλεηαη απφ ηνπο αλαιπηηθνχο πίλαθεο ζηηο ζειίδεο 10,11 θαη 12 ην πνζνζηφ κεηάδνζεο δηαθεκίζεσλ θαη ηειεκπνξηθψλ κελπκάησλ απφ ηα Ραδηνθσληθά θαλάιηα ηνπ ηδξχκαηνο, είλαη αξθεηά ρακειφ ζε ζρέζε κε ην επηηξεπφκελν 20% ηνπ εκεξήζηνπ ρξφλνπ. εκεηψλεηαη φηη ζην ζπλνιηθφ θαηακεηξεζέλ πνζνζηφ ηνπ 7.68% ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη αλαγγειίεο ηνπ ηδξχκαηνο γηα πξνζερή πξνγξάκκαηα ηνπ, ρξφλνο ν νπνίνο νπζηαζηηθά δελ κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ησλ δηαθεκίζεσλ. Ωζηφζν ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη πξψηνλ, απφ ηα ζηνηρεία πνπ είρε ελψπηνλ ηεο Αξρή δελ κπνξνχζε λα γίλεη ν απαξαίηεηνο δηαρσξηζκφο θαη δεχηεξνλ φηη ην ζπλνιηθφ 18

19 πνζνζηφ είλαη αξθεηά κηθξφηεξν ηνπ επηηξεπφκελνπ 20%, θξίζεθε φηη ε πην πάλσ ζπκπεξίιεςε δελ ζα απνηεινχζε νπζηαζηηθφ πξφβιεκα. LOVE RADIO Σν Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ πέξαλ ησλ κεηαδφζεσλ ησλ ηξηψλ Ραδηνθσληθψλ θαλαιηψλ (Πξψην, Γεχηεξν θαη Σξίην Πξφγξακκα), αλακεηάδηδε επίζεο, κέζσ ηεο ζπρλφηεηαο 88.2 FM, ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Διιαδηθνχ ηαζκνχ «LOVE RADIO». Σν ζπγθεθξηκέλν θαλάιη δελ ππφθεηηαη ζε θαλέλα έιεγρν αθνχ νπζηαζηηθά δελ αλήθεη ζηα θαλάιηα ηνπ ηδξχκαηνο. Αμίδεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη απφ ν ελ ιφγσ ζηαζκφο άιιαμε εκπνξηθφ εηαίξν ζηελ Κχπξν απειεπζεξψλνληαο έηζη ηελ ζπρλφηεηα 88.2 ε νπνία ζα ελζσκαησζεί ζην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ην έηνο ΤΓΚΡΙΗ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ 2004 και 2005 Καηά ηελ αληίζηνηρε έξεπλα πνπ αθνξνχζε ην έηνο 2004 ηα πνζνζηά πνπ θαηακεηξήζεθαλ είραλ σο αθνινχζσο: Δλεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα 25.59% Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα 20.01% Ψπραγσγηθά πξνγξάκκαηα % ε ζχγθξηζε κε ηα επξήκαηα γηα ην έηνο 2005 παξαηεξνχκε κηα ζαθή κείσζε ζε φηη αθνξά ηελ θαηεγνξία «Πνιηηηζηηθά» απφ 20.01% ζην 12.59% κε ην πνζνζηφ λα είλαη πάληνηε πάλσ απφ ην θαηψηαην επηηξεπφκελν πνζνζηφ. Η θαηεγνξία «Ψπραγσγηθά» παξνπζηάδεη κηα κεγάιε αχμεζε απφ 54.40% ζε 64.43% ρσξίο σζηφζν λα ππεξβαίλεηαη ην αλψηαην φξην ηνπ 70%. Η θαηεγνξία «Δλεκεξσηηθά» παξνπζηάδεη κηα κηθξή πηψζε απφ 25.59% ζε 22.98%. 19

20 ΣΗΛΔΟΡΑΗ ΠΡΧΣΟ & ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΑΝΑΛΙ 20

21 ΣΗΛΔΟΡΑΗ Κανάλι «Ρ.Ι.Κ. Ένα» και Κανάλι «Ρ.Ι.Κ. Γύο» Νομικό Πλαίζιο α) Απαιηούμενα ποζοζηά για μια ιζοπποπημένη δέζμη ςπηπεζιών ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ 2003 (Κ.Γ.Π. 616/2003), θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαλνληζκφ 3, γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. χκθσλα ηνλ θαλνληζκφ 3(2)(α) πνπ αθνξά ζηελ παξνρή δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζηηο ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο, ην Ίδξπκα ζεσξείηαη φηη παξέρεη ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηψλ, φηαλ αθηεξψλεη ηα πην θάησ πνζνζηά ρξφλνπ ζε πξνγξάκκαηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά: (i) ε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα, ηειενπηηθφ ρξφλν φρη ιηγφηεξν ηνπ 40% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ. (ii) ε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ηειενπηηθφ ρξφλν φρη ιηγφηεξν ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ. (iii) ε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, ηειενπηηθφ ρξφλν πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ. Σεκεηώλεηαη όηη, γηα ζθνπνύο ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ, «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο» ζεκαίλεη ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηειενπηηθνύ θαη ξαδηνθσληθνύ ρξόλνπ ησλ ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ θαλαιηώλ (αληίζηνηρα) ηνπ Ιδξύκαηνο πνπ παξέρνπλ δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο κεηαδόζεηο αληίζηνηρα. Η «δημόζια παδιοηηλεοπηική ςπηπεζία» νξίδεηαη απφ ηνπο πην πάλσ θαλνληζκνχο σο «ηε δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο κεηαδόζεηο, ε νπνία απνηειεί ππεξεζία γεληθνύ νηθνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο δεκνθξαηηθέο, θνηλσληθέο θαη 21

22 πνιηηηζηηθέο αλάγθεο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο θαη ζηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί ν πινπξαιηζκόο, κεηαμύ άιισλ, ησλ πνιηηηζκηθώλ θαη γισζζηθώλ δηαθνξώλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηώλ, πνπ απνηειείηαη από ελεκεξσηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο εθπνκπέο, πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζθνξάο, εθπνκπέο πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, θαζώο θαη εθπνκπέο ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη πνιηηηθήο άκπλαο, όπσο ε δέζκε απηή θαζνξίδεηαη ζε Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη όπσο δηεπξύλεηαη ή άιισο πσο δηαθνξνπνηείηαη, δπλάκεη ηέηνησλ Καλνληζκώλ, ππό ην θσο ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο νπηηθναθνπζηηθήο ή λέσλ ζπλζεθώλ θαη δεδνκέλσλ». Ο «ζπλνιηθφο ηειενπηηθφο ρξφλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγηζηνχλ νη δηάθνξεο πνζνζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ θαλαιηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, ηα δηαθεκηζηηθά θαη ηειεκπνξηθά κελχκαηα θαζψο απηά, κε βάζε ηνλ πην πάλσ νξηζκφ, δελ απνηεινχλ «δεκφζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία». εκεηψλεηαη επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Ραδιοθωνικού Ιδπύμαηορ Κύππος Νόμο ΚΔΦ. 300Α «διαθήμιζη» ζεκαίλεη θάζε κνξθή αλαθνίλσζεο πνπ κεηαδίδεηαη έλαληη πιεξσκήο ή αλαιόγνπ αληαιιάγκαηνο ή γηα ιόγνπο απηνπξνβνιήο από κία δεκόζηα ή ηδησηηθή επηρείξεζε ζηα πιαίζηα εκπνξηθήο, βηνκεραληθήο ή βηνηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο ή άζθεζεο επαγγέικαηνο κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε παξνρήο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αθηλήησλ, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ έλαληη πιεξσκήο. Με βάζε απηφ ηνλ νξηζκφ ζεσξήζεθαλ σο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα θαη νη αλαγγειίεο γηα πξνζερή πξνγξάκκαηα (trailers) ησλ δχν θαλαιηψλ ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ. β) Γιασωπιζμόρ Ππογπαμμάηων Οη θαλνληζκνί 4, 5 θαη 6 ησλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκψλ ηνπ 2003 θάλνπλ εμεηδηθεπκέλε 22

23 αλαθνξά ζηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. Οη ελ ιφγσ θαλνληζκνί αλαθέξνπλ: Κανονιζμόρ 4. Τα αθόινπζα ζεσξνύληαη ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: (α) Τα δειηία εηδήζεσλ ζηελ Ειιεληθή, Τνπξθηθή, Αγγιηθή θαη Ννεκαηηθή γιώζζα. (β) Τα πξνγξάκκαηα θάιπςεο ηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο. (γ) Τα ελεκεξσηηθά καγθαδίλα. (δ) Οη ζπδεηήζεηο γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα. (ε) Τα ληνθηκαληέξ γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα. (ζη) Τα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, ηνπο ηνπξθνθύπξηνπο θαη ηηο κεηνλνηηθέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο. (δ) Τα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή πνιηηηθήο άκπλαο. Κανονιζμόρ 5. Τα αθόινπζα ζεσξνύληαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: (α) Πξνγξάκκαηα κε ζέκα ην πεξηβάιινλ, ηελ ηέρλε θαη ηηο παξαδνζηαθέο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ θνηλνηήησλ ηεο Κύπξνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηε κνπζηθή, ην ρνξό, ηελ πνίεζε, ηελ παληνκίκα, ηε δσγξαθηθή θαη ηε γιππηηθή. (β) Τα επξσπατθά θαη δηεζλή πνιηηηζηηθά πξντόληα, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, θιαζηθήο κνπζηθήο, όπεξαο, κπαιέηνπ, παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, παξαδνζηαθώλ ρσξώλ θαη ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ. (γ) Τα πνιηηηζηηθά καγθαδίλα πνπ θαιύπηνπλ πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο ζηελ Κύπξν θαη ην εμσηεξηθό, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, θηλεκαηνγξαθηθώλ θεζηηβάι, θνλζέξησλ, ρνξώλ, ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθνπ, όπεξαο θαη κπαιέηνπ. (δ) Τα θππξηαθά ζθεηο θαη νη θππξηαθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. (ε) Οη ζπδεηήζεηο από ην ζηνύληην γηα πνιηηηζηηθά ζέκαηα. (ζη) Τα ληνθηκαληέξ ζρεηηθά κε πνιηηηζηηθά ζέκαηα. (δ) Παξαζηάζεηο, κεηαμύ άιισλ, κπαιέηνπ, όπεξαο, ζπκθσληθήο νξρήζηξαο. 23

24 Κανονιζμόρ 6. Τα αθόινπζα ζεσξνύληαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: (α) Τα ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ γεγνλόησλ κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ην θππξηαθό ηειενπηηθό θνηλό, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, ησλ αγώλσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ηνπ Επξσπατθνύ Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ησλ αγώλσλ Champions League, θαη ηνπ δηαγσληζκνύ ηξαγνπδηνύ ηεο Eurovision. (β) Τα αζιεηηθά ηειεκαγθαδίλα θαη νη ζπδεηήζεηο γηα ηα αζιεηηθά ζέκαηα από ην ζηνύληην. (γ) Τα πξνγξάκκαηα θάιπςεο αζιεηηθώλ γεγνλόησλ. (δ) Τα παηδηθά πξνγξάκκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, ηειεκαγθαδίλσλ γηα παηδηά, πνηνηηθώλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ γηα παηδηά, ηειενπηηθώλ ζεηξώλ γηα παηδηά θαη δηαγσληζκώλ γλώζεσλ. (ε) Τα πξνγξάκκαηα πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, πξνγξακκάησλ γηα κόδα, θνπδίλα, ζπίηη θαη δηαθόζκεζε. (ζη) Τα γεληθά ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, όπσο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη δηαγσληζκνί γλώζεσλ πςεινύ πνηνηηθνύ επηπέδνπ. Μεθοδολογία ςλλογή ηοισείων και Πληποθοπιών Η Αξρή πξνρψξεζε ζε έξεπλα απνθνκίδνληαο ζηνηρεία απφ ηελ εηαηξεία AGB, ηα νπνία κειέηεζε θαη αλάιπζε ε ίδηα. Γηα ηελ θαηακέηξεζε ησλ πνζνζηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, ε Αξρή επέιεμε δεηγκαηνιεπηηθά 2 εβδνκάδεο απφ θάζε έλα απφ ηνπο δψδεθα κήλεο ηνπ έηνπο Οη εβδνκάδεο πνπ έρνπλ επηιερζεί είλαη: Ιανοςαπίος 7-20 Φεβποςαπίος 7-20 Μαπηίος Αππιλίος 9-22 Μαΐος Ιοςνίος Ιοςλίος 24

25 8-21 Αςγούζηος 9-22 επηεμβπίος Οκηωβπίος 7-20 Νοεμβπίος 1-14 Γεκεμβπίος Καηακεηξήζεθε ν ρξφλνο φισλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ είραλ κεηαδνζεί επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο ήηνη, 24 ψξεο γηα θάζε κέξα. Αθνινχζσο ππνινγίζηεθε ν «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο» φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηαθφξσλ πνζνζηψζεσλ, δελ ιήθζεθε ππφςε ν ρξφλνο πνπ αθηεξψζεθε ζηε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγγειηψλ γηα πξνζερείο εθπνκπέο), ζηα κελχκαηα ηειεκπνξίαο θαζψο θαη ζηα ηειεκπνξηθά παξάζπξα. Η Αξρή αθνχ επέιεμε ηηο πην πάλσ αληηπξνζσπεπηηθέο βδνκάδεο ηνπ έηνπο 2005, πξνρψξεζε ζην δηαρσξηζκφ ησλ ελεκεξσηηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζχκθσλα κε πξφλνηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ Καλνληζκψλ. Ο «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ππνινγίζηεθαλ νη πνζνζηψζεηο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πξνγξακκάησλ γηα ηηο 24 εβδνκάδεο, αλήιζε ζε 7,392 ώξεο, 11 ιεπηά θαη 25 δεπηεξόιεπηα. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο κεηάδνζεο γηα ην ίδην δηάζηεκα ήηαλ 8,064 ψξεο. 25

26 Δςπήμαηα ΡΙΚ1 ΜΗΝΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΑΛΛΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 151:36:01 37:31:28 117:13:25 29:39:06 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 156:44:25 28:52:43 115:47:55 34:34:57 ΜΑΡΣΙΟ 139:31:18 40:22:07 120:37:02 35:29:33 ΑΠΡΙΛΙΟ 160:41:48 38:13:39 105:45:05 31:19:28 ΜΑΨΟ 162:21:23 35:06:48 103:32:42 34:59:07 ΙΟΤΝΙΟ 155:39:17 40:51:48 105:55:31 33:33:24 ΙΟΤΛΙΟ 156:16:24 55:08:30 90:22:11 34:12:55 ΑΤΓΟΤΣΟ 107:52:27 130:48:09 78:32:05 18:47:19 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 115:15:31 47:28:16 144:14:19 29:01:54 ΟΚΣΧΒΡΙΟ 140:11:05 29:18:27 133:22:25 33:08:03 ΝΟΔΜΒΡΙΟ 116:41:13 27:04:15 158:53:19 33:21:13 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 121:53:49 19:39:49 160:38:05 33:48:17 ΟΛΙΚΟ 1684:44:41 530:25: :54:04 381:55:16 % Δπί ηοσ ζσνολικού τρόνοσ μεηάδοζης 41.78% 13.16% 35.59% 9.47% % Δπί ηοσ «σνολικού Σηλεοπηικού Υρόνοσ» 46.16% 14.53% 39.31% ΡΙΚ 2 ΜΗΝΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΑΛΛΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 120:25:09 37:18:58 161:18:54 16:56:59 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 109:20:07 37:08:05 167:54:33 21:37:15 ΜΑΡΣΙΟ 100:00:17 54:01:23 160:13:24 21:44:56 ΑΠΡΙΛΙΟ 127:42:49 40:21:02 149:44:38 18:11:31 ΜΑΨΟ 115:21:48 37:00:23 159:14:10 24:23:39 ΙΟΤΝΙΟ 112:32:32 37:16:49 161:26:34 24:44:05 ΙΟΤΛΙΟ 99:17:58 36:44:06 173:14:09 26:43:47 ΑΤΓΟΤΣΟ 104:32:33 38:06:47 173:13:49 20:06:51 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 131:57:26 39:12:31 128:31:08 36:18:55 ΟΚΣΧΜΒΡΙΟ 117:57:29 41:25:37 148:20:30 28:16:24 ΝΟΔΜΒΡΙΟ 132:31:40 26:37:47 153:37:12 23:13:21 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 121:35:56 20:44:47 166:03:41 27:35:36 ΟΛΙΚΟ 1393:15:44 445:58: :52:42 289:53:19 % Δπί ηοσ ζσνολικού τρόνοσ μεηάδοζης 34.56% 11.06% 47.19% 7.19% % Δπί ηοσ «σνολικού Σηλεοπηικού Υρόνοσ» 37.23% 11.92% 50.85% Η ζηήιε «ΑΛΛΑ» ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δηαθεκίζεηο, ηα ηειεκπνξηθά κελχκαηα, ηα ηειεκπνξηθά παξάζπξα θαζψο θαη ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα 26

27 ΟΛΙΚΑ ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ 2 ΜΗΝΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΑΛΛΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 272:01:10 74:50:26 278:32:19 46:36:05 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 266:04:32 66:00:48 283:42:28 56:12:12 ΜΑΡΣΙΟ 239:31:35 94:23:30 280:50:26 57:14:29 ΑΠΡΙΛΙΟ 288:24:37 78:34:41 255:29:43 49:30:59 ΜΑΨΟ 277:43:11 72:07:11 262:46:52 59:22:46 ΙΟΤΝΙΟ 268:11:49 78:08:37 267:22:05 58:17:29 ΙΟΤΛΙΟ 255:34:22 91:52:36 263:36:20 60:56:42 ΑΤΓΟΤΣΟ 212:25:00 168:54:56 251:45:54 38:54:10 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 247:12:57 86:40:47 272:45:27 65:20:49 ΟΚΣΧΜΒΡΙΟ 258:08:34 70:44:04 281:42:55 61:24:27 ΝΟΔΜΒΡΙΟ 249:12:53 53:42:02 312:30:31 56:34:34 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 243:29:45 40:24:36 326:41:46 61:23:53 ΟΛΙΚΟ 3078:00:25 976:24: :46:46 671:48:35 % Δπί ηοσ ζσνολικού τρόνοσ μεηάδοζης 38.17% 12.11% 41.39% 8.33% % Δπί ηοσ «σνολικού Σηλεοπηικού Υρόνοσ» 41.64% 13.21% 45.15% Η ζηήιε «ΑΛΛΑ» ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δηαθεκίζεηο, ηα ηειεκπνξηθά κελχκαηα, ηα ηειεκπνξηθά παξάζπξα θαζψο θαη ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα 27

28 "ΟΛΙΚΟ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΜΕΣΑΔΟΗ" ΑΛΛΑ 8.33% ΕΝΗΜΕΡΧΗ 38.17% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 41.39% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 12.11% "ΤΝΟΛΙΚΟ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ" ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ, 45.15% ΕΝΗΜΕΡΧΗ, 41.64% ΠΟΛΙΣΙΜΟ, 13.21% 28

29 Ποζοζηό % ςγκπιηικόρ Πίνακαρ ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Δνημερωηικά Προγράμμαηα Φσταγωγικά Προγράμμαηα Πολιηιζηικά Προγράμμαηα Καηώηαηο όριο Ποζοζηό ποσ Ανώηαηο όριο Ποζοζηό ποσ Καηώηαηο όριο Ποζοζηό ποσ Ποζοζηών καηαμεηρήθηκε Ποζοζηών καηαμεηρήθηκε Ποζοζηών καηαμεηρήθηκε 40% 41.64% 50% 45.15% 10% % ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ Καηώηαηο Ποζοζηό Πραγμαηικό Ποζοζηό Ανώηαηο Ποζοζηό Απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη φηη ε θαηεγνξία «Δλεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα» θηάλεη ζην 41.64% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ θαη πιεξνί επνκέλσο ηηο πξφλνηεο ηνπ θαλνληζκνχ 3(2)(α)(i). ε φ,ηη αθνξά ζην πνζνζηφ ησλ «Ψπραγσγηθψλ Πξνγξακκάησλ», απηφ θηάλεη ην 45.15% θαη δελ ππεξβαίλεη, φπσο νξίδνπλ θαη νη πξφλνηεο ηνπ θαλνληζκνχ 3(2)(α)(i), ην 50%. Σν πνζνζηφ 29

30 ησλ «Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ» είλαη 13.21% θαη ππεξθαιχπηεη ην θαηψηαην φξην ηνπ 10% πνπ θαζνξίδεη ν θαλνληζκφο. Παπαηηπήζειρ: Απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Ίδξπκα πιεξνί φιεο ηηο πνζνζηηαίεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Ννκνζεζία. Δληνχηνηο ε Αξρή ζα ήζειε λα ππνγξακκίζεη κεξηθά ζεκεία πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνέιεπζε θαη ζηελ ζχλζεζε ηνπ ηειενπηηθνχ πξντφληνο ηνπ ηδξχκαηνο αλεμάξηεηα απφ ηηο πνζνζηψζεηο πνπ αλαιχζεθαλ πην πάλσ. Πποέλεςζη Ππογπάμμαηορ ΠΑΡΑΓΧΓΟ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΟΛΙΚΑ ΡΙΚ 1690:40:00 679:38:57 934:40: :59:48 ΑΛΦΑ 406:33:23 115:54:13 883:41: :09:25 ΑΛΛΑ 90:24:43 180:51: :24: :39:53 EURONEWS 890:22:19 0:00:00 0:00:00 890:22:19 ΠΑΡΑΓΧΓΟ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΟΛΙΚΑ ΡΙΚ 54.93% 69.61% 28.00% 44.71% ΑΛΦΑ 13.21% 11.87% 26.48% 19.02% ΑΛΛΑ 2.94% 18.52% 45.52% 24.22% EURONEWS 28.93% 0.00% 0.00% 12.04% Απφ ηνπο πην πάλσ πίλαθεο θαίλεηαη φηη, ζε φ,ηη άθνξα ζηα «Δλεκεξσηηθά» θαη ζηα «Πνιηηηζηηθά» πξνγξάκκαηα ην Ίδξπκα βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο δηθέο ηνπ παξαγσγέο (54.93% θαη 69.61% αληίζηνηρα), ελψ φζνλ αθνξά ηα «Ψπραγσγηθά» ην ίδξπκα βαζίδεηαη ζε μέλεο παξαγσγέο θαηά θχξην ιφγν θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ζην ειιαδηθφ θαλάιη «ΑΛΦΑ» θαη ζηηο δηθέο ηνπ παξαγσγέο. Όζνλ αθνξά ην ζχλνιν ησλ εθπνκπψλ ηνπ Ιδξχκαηνο (θαη νη ηξεηο θαηεγνξίεο) θαίλεηαη φηη ηα πξνβαιιφκελα πξνγξάκκαηα είλαη θαηά θχξην ιφγν παξαγσγέο ηνπ Ρ.Ι.Κ. (44.71%) γηα λα αθνινπζήζνπλ νη μέλεο παξαγσγέο (24.22%), νη παξαγσγέο ηνπ «ΑΛΦΑ» (19.02%) Η θαηεγνξία «ΑΛΛΑ» πεξηιακβάλεη φιεο ηηο παξαγσγέο απφ φινπο ηνπο παξαγσγνχο πέξαλ ηνπ Ρ.Ι.Κ., ηνπ ΑΛΦΑ θαη ηνπ EURONEWS. 30

31 θαη ηέινο ην EURONEWS (12.04%) ην νπνίν κεηαδίδεη θαηά κεγάιν κέξνο ελεκεξσηηθήο θχζεσο πξνγξάκκαηα. ύνθεζη Ππογπάμμαηορ ΤΝΘΔΗ ΚΑΣΑ ΚΑΝΑΛΙ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΡΙΚ 1 1 -ΔΠΑΝΑΛΗΦΔΙ 21.45% 25.43% 19.92% ΡΙΚ 1-1η ΠΡΟΒΟΛΗ 78.55% 74.57% 80.08% ΡΙΚ ΔΠΑΝΑΛΗΦΔΙ 28.59% 23.62% 26.83% ΡΙΚ 2-1η ΠΡΟΒΟΛΗ 71.41% 76.38% 73.17% ΑΛΦΑ (1) 3 - ΔΠΑΝΑΛΗΦΔΙ 0.31% 16.06% 8.02% ΑΛΦΑ (1) - 1η ΠΡΟΒΟΛΗ 99.69% 83.94% 91.98% ΑΛΦΑ (2) 4 - ΔΠΑΝΑΛΗΦΔΙ 3.37% 3.54% 16.77% ΑΛΦΑ (2) - 1η ΠΡΟΒΟΛΗ 96.63% 96.46% 83.23% ΑΛΛΑ (1) 5 - ΔΠΑΝΑΛΗΦΔΙ 0.00% 0.00% 6.15% ΑΛΛΑ (1) - 1η ΠΡΟΒΟΛΗ % % 93.85% ΑΛΛΑ (2) 6 - ΔΠΑΝΑΛΗΦΔΙ 0.00% 0.00% 0.33% ΑΛΛΑ (2) - 1η ΠΡΟΒΟΛΗ % % 99.67% EURONEWS (1) % 0.00% 0.00% EURONEWS (2) % 0.00% 0.00% ΤΝΘΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΑ ΓΤΟ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΡΙΚ- ΔΠΑΝΑΛΗΦΔΙ 23.19% 24.70% 23.07% ΡΙΚ - 1η ΠΡΟΒΟΛΗ 76.81% 75.30% 76.93% ΑΛΦΑ - ΔΠΑΝΑΛΗΦΔΙ 0.80% 11.30% 10.28% ΑΛΦΑ - 1η ΠΡΟΒΟΛΗ 99.20% 88.70% 89.72% ΑΛΛΑ - ΔΠΑΝΑΛΗΦΔΙ 0.00% 0.00% 1.35% ΑΛΛΑ - 1η ΠΡΟΒΟΛΗ % % 98.64% EURONEWS % 0.00% 0.00% 1 Παξαγσγέο Ρ.Ι.Κ. πνπ πξνβιήζεθαλ απφ ην θαλάιη «Ρ.Ι.Κ. 1» 2 Παξαγσγέο Ρ.Ι.Κ. πνπ πξνβιήζεθαλ απφ ην θαλάιη «Ρ.Ι.Κ. 2» 3 Παξαγσγέο ΑΛΦΑ πνπ πξνβιήζεθαλ απφ ην θαλάιη «Ρ.Ι.Κ. 1» 4 Παξαγσγέο ΑΛΦΑ πνπ πξνβιήζεθαλ απφ ην θαλάιη «Ρ.Ι.Κ. 2» 5 Παξαγσγέο «ΑΛΛΩΝ». πνπ πξνβιήζεθαλ απφ ην θαλάιη «Ρ.Ι.Κ. 1» 6 Παξαγσγέο «ΑΛΛΩΝ» πνπ πξνβιήζεθαλ απφ ην θαλάιη «Ρ.Ι.Κ. 2» 7 Παξαγσγέο EURONEWS. πνπ πξνβιήζεθαλ απφ ην θαλάιη «Ρ.Ι.Κ. 1» 8 Παξαγσγέο EURONEWS πνπ πξνβιήζεθαλ απφ ην θαλάιη «Ρ.Ι.Κ. 2» 31

32 ΠΑΡΑΓΧΓΕ Ρ.Ι.Κ. 1 & Ρ.Ι.Κ. 2 ΡΙΚ - 1η ΠΡΟΒΟΛΗ ΡΙΚ- ΕΠΑΝΑΛΗΦΕΙ % % 80.00% 60.00% 76.81% 75.30% 76.93% 40.00% 20.00% 0.00% 23.19% 24.70% 23.07% ΕΝΗΜΕΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΠΑΡΑΓΧΓΕ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ - 1η ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΦΑ - ΕΠΑΝΑΛΗΦΕΙ % % 80.00% 60.00% 40.00% 99.20% 88.70% 89.72% 20.00% 0.00% 0.80% 11.30% 10.28% ΕΝΗΜΕΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 32

33 ΠΑΡΑΓΧΓΕ "ΑΛΛΧΝ" ΑΛΛΑ - 1η ΠΡΟΒΟΛΗ % ΑΛΛΑ - ΕΠΑΝΑΛΗΦΕΙ % 80.00% 60.00% 40.00% % % 98.64% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.35% ΕΝΗΜΕΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνπο πην πάλσ πίλαθεο θαζψο θαη απφ ηα πην πάλσ γξαθηθά, ε ζχλζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ιδξχκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ δηθέο ηνπ παξαγσγέο είλαη αθηεξσκέλν θαηά ¼ πεξίπνπ ζε επαλαιήςεηο πξνγξακκάησλ. Απηέο νη επαλαιήςεηο πξνβάιινληαη ζπλήζσο ηηο κεηακεζνλχθηηεο ψξεο. Η ζχλζεζε ησλ πξνγξακκάησλ παξαγσγήο «ΑΛΦΑ» πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο «Πνιηηηζηηθά» θαη «Ψπραγσγηθά» απνηειείηαη θαηά 90% απφ παξαγσγέο 1 εο πξνβνιήο θαη θαηά 10% απφ επαλαιήςεηο πξνγξακκάησλ. Σα πξνγξάκκαηα παξαγσγήο «Άιισλ» είλαη θαηά θχξην ιφγν πξνγξάκκαηα 1 εο πξνβνιήο φπσο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ «EURONEWS». 33

34 ΟΛΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΕΙ 1η ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 9.80% 90.20% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 18.54% 81.46% ΕΝΗΜΕΡΧΗ 12.84% 87.16% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% % % Η ζχλζεζε νιφθιεξνπ ηνπ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ιδξχκαηνο θαηά θαηεγνξία πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδεη ηελ εηθφλα πνπ θαίλεηαη ζην πην πάλσ γξαθηθφ. ΧΡΔ ΠΟΟΣΟ ΟΛΙΚΑ 7392:11: % ΔΠΑΝΑΛΗΦΔΙ 903:22: % 1η ΠΡΟΒΟΛΗ 6488:49: % Τπνινγίδνληαο θαη ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο καδί πξνθχπηνπλ ηα πνζνζηά πνπ θαίλνληαη ζην πην πάλσ πίλαθα. Η Αξρή ζεσξεί ην πνζνζηφ ησλ επαλαιήςεσλ αξθεηά ςειφ θαη εηδηθά ζε φηη αθνξά ζηηο Κππξηαθέο παξαγσγέο. Οη Κππξηαθέο παξαγσγέο απνηεινχλ ην 45% ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ιδξχκαηνο θαη απφ απηφ ην πνζνζηφ ην ¼ πεξίπνπ αθηεξψλεηαη ζε επαλαιήςεηο. Αλ θαη, βάζε ηεο λνκνζεζίαο, νη επαλαιήςεηο ησλ πξνγξακκάησλ θαηακεηξήζεθαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ «ζπλνιηθνύ ηειενπηηθνύ ρξόλνπ» εληνχηνηο ε Αξρή αλακέλεη απφ ην 34

35 Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ λα εξγαζηεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ησλ Κππξηαθψλ παξαγσγψλ πξψηεο πξνβνιήο, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά νχησο ψζηε ην Ίδξπκα λα πιεξνί πξαγκαηηθά ηελ απνζηνιή ηνπ γηα παξνρή δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζηε Γεκνθξαηία. Γιαθημίζειρ, Σηλεμποπικά Μηνύμαηα, Σηλεμποπικά Παπάθςπα, Αναγγελίερ για Πποζεσείρ Δκπομπέρ. Όπσο έρεη αλαθεξζεί πην πάλσ, ν «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ππνινγίζηεθαλ νη δηάθνξεο πνζνζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ θαλαιηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, δελ πεξηειάκβαλε ηα δηαθεκηζηηθά θαη ηειεκπνξηθά κελχκαηα, ηα ηειεκπνξηθά παξάζπξα θαζψο θαη ηηο αλαγγειίεο ηνπ Ιδξχκαηνο γηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα (trailers) θαζψο απηά δελ εκπίπηνπλ ζηα πξνγξάκκαηα πνπ απνηεινχλ «Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή ππεξεζία». Η κέζνδνο απηή πηνζεηήζεθε γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ην Νφκν. Ωζηφζν γηα ζθνπνχο ζηαηηζηηθήο ελεκέξσζεο απηά ηα πνζνζηά αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο θαη ηα γξαθηθά πνπ θαίλνληαη ζηηο ζειίδεο Έρνληαο ππφςε ην άπθπο 8(α) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ Νφκνπ 300 Α, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηνλ ηξνπνπνηεηηθφ Νφκν Ν.116(Ι) ηνπ 2003, ην νπνίν αλαθέξεη φηη «ε αλαινγία ηνπ ρξόλνπ κεηάδνζεο πνπ αθηεξώλεηαη ζε κελύκαηα ηειεκπνξίαο, δηαθεκηζηηθά κελύκαηα θαη ινηπέο κνξθέο δηαθήκηζεο, εθηόο ησλ ρξνλνζπξίδσλ ηεο ηειεκπνξίαο, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ κεηάδνζεο. Ο ρξόλνο κεηάδνζεο δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 15% ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ κεηάδνζεο», πξνθχπηεη φηη ηα ηειενπηηθά θαλάιηα ηνπ ηδξχκαηνο κεηαδίδνπλ δηαθεκίζεηο εληφο ησλ λνκίκσλ πνζνζηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πνζνζηφ 8.33% πνπ θαίλεηαη ζην πίλαθα, θάησ απφ ηελ ζηήιε «Άλλα», πεξηιακβάλεη θαη ηηο 35

36 «ρξνλνζπξίδεο ηειεκπνξίαο». Έζησ φκσο θαη κε απηφλ ηνλ ρξφλν ζπλππνινγηζκέλν, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ «Άλλων» είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξν ηνπ 20%. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη, ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο «αλαγγειίεο πξνζερώλ πξνγξακκάησλ» δελ κπνξεί λα ζπλππνινγηζηεί ζην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ηειεκπνξηθψλ κελπκάησλ αλ θαη κε βάζε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη ζηε «διαθήμιζη» ζην άπθπο 2(Ι) ηνπ πην πάλσ Νφκνπ, απηή ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο αλαγγειίεο ηνπ ζηαζκνχ γηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα. Ωζηφζν, ην άξζξν 8(γ)(i) εμαηξεί ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο αλαγγειίεο ηνπ ζηαζκνχ γηα ηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα απφ ηνλ ρξφλν πνπ πξέπεη λα θαηακεηξεζεί νχησο ψζηε λα δηαθαλεί θαηά πφζν ν ζηαζκφο κεηαδίδεη δηαθεκίζεηο θαη ηειεκπνξηθά κελχκαηα εληφο ηνπ νξίνπ ηνπ 20%. Γιεξαγωγή SUPER BINGO Η Αξρή ζέιεη λα ππνγξακκίζεη ηνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ ηεο φζνλ αθνξά ηελ πξνβνιή ηνπ «Super Bingo» απφ ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ εθπνκπή θαηακεηξήζεθε σο ςπραγσγηθή (γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έθζεζεο), ε Αξρή είλαη ηεο άπνςεο φηη ν ηξφπνο θαη ε ζπρλφηεηα πνπ δηαθεκίδεηαη ε δηεμαγσγή ηπρεξνχ παηρληδηνχ ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ εθπνκπήο δελ αξκφδεη ζε παξνρέα Γεκφζηαο Ραδηνηειενπηηθήο Τπεξεζίαο. Δμάιινπ, ε Αξρή, κε βάζε ην άξζξν 16Β(2)(γ) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ Νφκνπ (Κεθάιαην 300 Α ) ην νπνίν αλαθέξεη φηη «Σην πιαίζην ηεο αξκνδηόηεηαο πνπ ηεο αλαηίζεηαη δπλάκεη ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ ειέγρεη- θαηά πόζνλ ην πεξηερόκελν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ κεηαδίδεη ην Ίδξπκα ζην πιαίζην ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο πιεξνί πξαγκαηηθά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο», πηζηεχεη φηη κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 36

37 ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο (ε δηεμαγσγή ηειε-ηφκπνιαο) δελ πιεξνί ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο. Ωζηφζν, θαη παξά ηα πην πάλσ, ε Αξρή δελ δχλαηαη λα παξέκβεη θαζφηη ε λνκηθή εμνπζία πνπ ηεο παξέρεηαη ζε ζρέζε κε ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη κφλν ζηε δηαθήκηζε ηνπ ηπρεξνχ παηρληδηνχ. ΤΓΚΡΙΗ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ 2004 και 2005 Καηά ηελ αληίζηνηρε έξεπλα πνπ αθνξνχζε ην έηνο 2004 ηα πνζνζηά πνπ θαηακεηξήζεθαλ είραλ σο αθνινχζσο: Δλεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα 43.59% Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα 9.34% Ψπραγσγηθά πξνγξάκκαηα 47.07% ε ζχγθξηζε κε ηα επξήκαηα γηα ην έηνο 2005 παξαηεξνχκε κηα ζαθή βειηίσζε ζε φ,ηη αθνξά ζηελ θαηεγνξία «Πνιηηηζηηθά» απφ 9.34% ζην 13.21%. Οη θαηεγνξίεο «Δλεκεξσηηθά» θαη «Ψπραγσγηθά» παξνπζηάδνπλ κηα κηθξή κείσζε (απφ 43.59% ζε 41.64% ηα «Δλεκεξσηηθά» θαη απφ 47.07% ζε 45.15% ηα «Ψπραγσγηθά») πνπ νθείιεηαη θαηά πξψην ιφγν ζηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ησλ «Πνιηηηζηηθψλ» πξνγξακκάησλ θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ζηελ αχμεζε ησλ «Άιισλ»(Γηαθεκίζεηο, Σειεκπνξία, Αλαγγειίεο πξνζερψλ πξνγξακκάησλ) (απφ 5.38% ζε 8.33%). 37

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγσληζκόο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ηελ εηνηκαζία κειέηεο γηα ζηξαηεγηθό θαη επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό γηα ην ΡΗΘ.

Γηαγσληζκόο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ηελ εηνηκαζία κειέηεο γηα ζηξαηεγηθό θαη επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό γηα ην ΡΗΘ. www.pwc.com Γηαγσληζκόο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ηελ εηνηκαζία κειέηεο γηα ζηξαηεγηθό θαη επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό γηα ην ΡΗΘ. Παξαδνηέν 2 Έθζεζε ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Κεηαξξύζκηζεο ( To Be

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Dr. ΠΡΗΠΟΡΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ ΚΟΣΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ ΟΤΛΔΨΜΑΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

2 3 4 5 6 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πγεία είλαη ην ζπνπδαηφηεξν αγαζφ θαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, είλαη ε θπξηφηεξε ζπληζηψζα ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο. Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα