Τπό την αιγύδα. Φορηγού:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τπό την αιγύδα. Φορηγού:"

Transcript

1 Τπό την αιγύδα Φορηγού:

2 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια γαςτρονομίασ των επαγγελματιών τησ Μεςςηνίασ Σο Ίδρυμα Καπετϊν Βαςύλη και το Επιμελητόριο Μεςςηνύασ, προςκαλούν όλουσ τουσ επαγγελματίεσ τησ εςτίαςησ, παραγωγούσ και επιχειρήςεισ μεταποίηςησ ςτα Εκπαιδευτικά εμινάρια με θέμα «Ανάδειξη και Καθιέρωςη τησ Μεςςηνιακήσ Κουζίνασ» που θα πραγματοποιηθούν ςτισ 5,6 & 7 Μαρτύου ςτο ςυνεδριακό House of Events (Navarino Dunes, Costa Navarino). Περιςςότεροι από 20 ϋγκριτοι και καταξιωμένοι πανελλαδικά και διεθνώσ επιςτήμονεσ, επαγγελματίεσ, βραβευμένοι ςεφ, κριτικοί γεύςησ και άλλοι ειδικοί του χώρου τησ γαςτρονομίασ, θα βρεθούν ςτην Costa Navarino για να παρουςιάςουν ςύγχρονεσ τεχνικέσ και διαδικαςίεσ για την αναβάθμιςη και βελτίωςη των παρεχόμενων υπηρεςιών και τησ κερδοφορίασ των επιχειρήςεων εςτίαςησ τησ Μεςςηνύασ.

3 ΕΙΗΓΗΣΕ (Αλφαβητικά) 1 Αντωνόπουλοσ Δημότρησ, Δημοςιογράφοσ/υντάκτησ του εβδομαδιαίου περιοδικού Αθηνόραμα 2 Ιγγλϋζου Βύκυ, Διευθύντρια του Μανιατάκειου Ιδρύματοσ 3 Καραγκούνη Αγγελικό, Διευθύντρια Έργου, ύνδεςμοσ Ελληνικών Σουριςτικών Επιχειρήςεων (ΕΣΕ) 4 Καραμπϊτοσ Γιώργοσ, Πρόεδροσ του Πολιτιςτικού Οργανιςμού «Οι δρόμοι τησ Ελιάσ» 5 Κατςαρόσ Νύκοσ Δρ., Διευθυντήσ Σμήματοσ Διατροφολογίασ New York College, Ερευνητήσ-Καθηγητήσ του Εθνικού Κέντρου Έρευνασ Υυςικών Επιςτημών, πρώην Πρόεδροσ του ΕΥΕΣ 6 Κούκησ Διονύςησ, Δημοςιογράφοσ/υντάκτησ του εβδομαδιαίου περιοδικού Αθηνόραμα 7 Κριτςωτϊκισ Γιϊννησ Δρ., Οικονομολόγοσ-υγγραφέασ-ύμβουλοσ Επικοινωνίασ 8 Λαζϊρου Λευτϋρησ, CHEF-Εςτιάτορασ «ΒΑΡΟΤΛΚΟ», Αθήνα 9 Μηταρϋα Νύκη, Δημοςιογράφοσ-υγγραφέασ Γεύςησ και Οίνου 10 Μιχαηλύδησ Δημότρησ, Δημοςιογράφοσ «ΑγροΝέα» & «Αγρόραμα» 11 Μπεκρόσ Δόξησ, CHEF-Διευθυντήσ Γαςτρονομίασ Starwood Hotels & Resorts, Costa Navarino 12 Πϋςκιασ Φριςτόφοροσ, CHEF-Εςτιάτορασ «Π-BOX», Αθήνα 13 Πύττασ Γιώργοσ, Μέλοσ του Δ.. του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδοσ (ΞΕΕ) & Διευθυντήσ του Έργου Ελληνικό Πρωινό 14 αρϊντοσ Νύκοσ, Chef, Ιδρυτήσ τησ Ελληνικήσ Λέςχησ Αρχιμαγείρων και Πρόεδροσ τησ Eurotoques Ελλάδοσ 15 καρμούτςοσ Δημότρησ, CHEF Ergon Greek Deli + Cuisine 16 ταματϋλου Φριςτιϊνα, Δημοςιογράφοσ ύμβουλοσ Έκδοςησ VOTRE BEAUTE 17 τεργύδησ Ντύνοσ, Διευθύνων ύμβουλοσ τησ VINETUM ΕΠΕ & Εκδότησ τησ μηνιαίασ εφημερίδασ για την αμπελουργία, την οινοποίηςη και την εμπορία του κραςιού Σο Αμπελοτόπι 18 Σςύνγκασ Κώςτασ, Chef-Δημοςιογράφοσ Γεύςησ 19 Σςιχλϊκη Θϊλεια, Δημοςιογράφοσ Γεύςησ ΒΗΜagazino 20 Υλούδασ Γιώργοσ, Οινοχόοσ, υν-ιδιοκτήτησ & Τπεύθυνοσ Ανάπτυξησ τησ εταιρείασ TRINITY WINES 21 Υωτιϊδησ Νύκοσ, CHEF - ύμβουλοσ Εςτίαςησ 22 Φατζηγιαννϊκησ Γιώργοσ, ύμβουλοσ εςτίαςησ - Εςτιάτορασ ΕΛΗΝΗ, αντορίνη 23 Φριςτοφιλοπούλου Ελιϊνα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΙΕΚ Ορίζων, Καλαμάτα Σμήμα Μαγειρικήσ Σέχνησ

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΡΙΣΗ 05/03/13 09:30-10:00 ΠΡΟΕΛΕΤΗ & ΕΓΓΡΑΥΗ 10:00-10:15 ΕΝΑΡΞΗ: ΕΙΑΓΩΓΗ Ομιλητέσ: Ξενοφών Κάππασ, Δόξησ Μπεκρήσ, Γιώργοσ Καλώςτοσ 10:15-12:00 ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ Η Γαςτρονομύα ωσ Παρϊγων Ανϊπτυξησ του Σουριςμού και τησ Σοπικόσ Οικονομύασ. Σο φαγητό ωσ ςημαντικόσ παρϊγοντασ επιλογόσ των διακοπών και η εμπειρύα που οι επιςκϋπτεσ γεύονται και διηγούνται. Υαγητό και Επικοινωνύα Nϋεσ διατροφικϋσ ςυνόθειεσ και πώσ ϋχουν διαμορφωθεύ παγκόςμια. Σϊςεισ Γαςτρονομύασ ςτην Ελλϊδα και το Εξωτερικό. Ειςηγήτριεσ: Νίκη Μηταρέα και Φριςτιάνα ταματέλου. ΓαςτροTουριςμόσ: Σροφό για Ανϊπτυξη Ειςηγήτρια: Αγγελική Καραγκούνη Η εκπαύδευςη ωσ ςημαντικόσ παρϊγοντασ τησ ανϊπτυξησ του Γαςτροτουριςμού. Ειςηγήτρια: Ελιάνα Φριςτοφιλοπούλου. 12:00-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

5 12:30-14:00 ΕΝΟΣΗΣΑ 2: Ο ΠΡΟΟΡΙΜΟ Η Μεςςηνύα ωσ Νϋοσ Γαςτρονομικόσ Προοριςμόσ και τι προςδοκϊ ο επιςκϋπτησ τησ Μεςςηνύασ από τον τόπο μασ. Ειςηγητήσ: Γιώργοσ Καραμπάτοσ Μεςογειακό Διατροφό & Μεςςηνιακό κουζύνα (Ιςτορύα, θρύλοι και παραδόςεισ). Ειςηγήτρια: Βίκυ Ιγγλέζου 14:00-15:00 Διάλειμμα - Μεςςηνιακόσ Μπουφέσ από τουσ ςπουδαςτέσ μαγειρικήσ του ΙΕΚ Ορίζων, με την καθοδήγηςη του κ. Μπεκρή. 15:00-16:30 ΕΝΟΣΗΣΑ 3: ΤΝΕΡΓΕΙΕ Πωσ θα αυξηθούν τα ϋςοδα, η φόμη και η πελατεύα μϋςα από την ςυνϋργεια των τοπικών επιχειρόςεων. Ειςηγητήσ: Δημήτρησ Μιχαηλίδησ Παρουςύαςη τησ πρωτοβουλύασ 2013 Έτοσ Γαςτρονομύασ ςτη αντορύνη και του Δικτύου Aegean Cuisine. Ειςηγητήσ: Γιώργοσ Χατζηγιαννάκησ Παρουςύαςη του προγρϊμματοσ Σο Ελληνικό Πρωώνό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρύου Ελλϊδοσ. Ειςηγητήσ: Γιώργοσ Πίττασ 16:30-17:00 ΤΖΗΣΗΗ

6 ΣΕΣΑΡΣΗ 06/03/13 10:00-11:30 ΕΝΟΣΗΣΑ 4: ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Σα προώόντα που παρϊγει η Μεςςηνιακό Γη: Γνωςτού και Άγνωςτοι «Θηςαυρού». Η αξύα τησ εντοπιότητασ των πρώτων υλών. Ιδιαύτερα προώόντα τησ Μεςςηνύασ. «Μνεύα» ςτο ελαιόλαδο τησ Μεςςηνύασ: Μαγειρικό και Ζαχαροπλαςτικό με βϊςη το ελαιόλαδο τησ Μεςςηνύασ. Συντονιςτήσ: Διονύςησ Κούκησ Συζητούν: : Νίκοσ Σαράντοσ, Δόξησ Μπεκρήσ, Λευτέρησ Λαζάρου, Δημήτρησ Σκαρμούτςοσ, Χριςτόφοροσ Πέςκιασ, Νίκοσ Φωτιάδησ, Κώςτασ Τςίνγκασ. 11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:00-13:30 ΕΝΟΣΗΣΑ 5: ΟΙ ΤΝΣΑΓΕ Σρόποι ενςωμϊτωςησ τησ τοπικόσ γαςτρονομικόσ παρϊδοςησ και των τοπικών προώόντων ςτο μενού εςτιατορύων. Πώσ τα γνωςτϊ υλικϊ θα χρηςιμοποιηθούν με νϋουσ τρόπουσ και πώσ τα «ϊγνωςτα» υλικϊ θα δώςουν προςτιθϋμενη αξύα ςτα πιϊτα και τα ϋςοδα του εςτιατορύου. Προτϊςεισ για βελτύωςη τησ οικονομύασ και μεύωςη του κόςτουσ. Έξυπνοι Μαγειρικού υνδυαςμού, Πρότυπεσ ςυνταγϋσ και Διακόςμηςη των πιϊτων. Παραδοςιακό κουζύνα και δημιουργικό μαγειρικό.

7 Συντονιςτήσ: Δημήτρησ Αντωνόπουλοσ Συζητούν: : Νίκοσ Σαράντοσ, Δόξησ Μπεκρήσ, Λευτέρησ Λαζάρου, Δημήτρησ Σκαρμούτςοσ, Χριςτόφοροσ Πέςκιασ, Νίκοσ Φωτιάδησ, Κώςτασ Τςίνγκασ. 13:30-14:30 Διάλειμμα - Μεςςηνιακόσ Μπουφέσ από τουσ ςπουδαςτέσ μαγειρικήσ του ΙΕΚ Ορίζων, με την καθοδήγηςη του κ. Μπεκρή. 14:30-16:00 ΕΝΟΣΗΣΑ 6: ΣΟ ΕΣΙΑΣΟΡΙΟ ύνθεςη και ςύνταξη τησ Κϊρτασ Υαγητού (menu), ό οπούα θα ανταποκρύνεται ςτισ ανϊγκεσ του εςτιατορύου και θα αποτυπώνει ξεκϊθαρα την προτεινόμενη κουζύνα βϊςει τησ επιθυμητόσ πελατεύασ ςε ςυνδυαςμό με την τοπικό κουζύνα και τα τοπικϊ προώόντα. Πώσ οι ξϋνοι επιςκϋπτεσ βλϋπουν την Ελληνικό-τοπικό κουζύνα. Επιλϋγοντασ πρώτεσ ύλεσ για τη κουζύνα. Οι λεπτομϋρειεσ που κϊνουν τη διαφορϊ: ο εξοπλιςμόσ, το τραπεζομϊντιλο, τα ϋπιπλα, η διακόςμηςη, η ευταξύα του χώρου, η καθαριότητα ςτη κουζύνα, τη ςϊλα, τισ τουαλϋτεσ, τον περιβϊλλοντα χώρο. Η χρόςη των κατϊλληλων ςκευών και ςυςκευών ςυμβϊλλει ςτη βελτύωςη τησ γεύςησ των φαγητών. Συντονίςτρια: Θάλεια Τςιχλάκη Συζητούν: Νίκοσ Σαράντοσ, Δόξησ Μπεκρήσ, Λευτέρησ Λαζάρου, Δημήτρησ Σκαρμούτςοσ, Χριςτόφοροσ Πέςκιασ, Νίκοσ Φωτιάδησ, Κώςτασ Τςίνγκασ.. 16:00-16:30 ΤΖΗΣΗΗ

8 ΠΕΜΠΣΗ 07/03/13 10:00-11:30 ΕΝΟΣΗΣΑ 6: ΣΟ ΚΡΑΙ Πώσ το κραςύ κϊνει τη διαφορϊ και αναβαθμύζει την εικόνα τησ επιχεύρηςησ. Προτύμηςη ςτο εμφιαλωμϋνο κραςύ και η διαχεύριςη του (αγορϊ, αποθόκευςη, ςερβύριςμα, ςκεύη, κ.λ.π.) με το χαμηλότερο δυνατό κόςτοσ. Σο «χύμα» ςτο «κύμα». Η «ετικϋτα» και η αξύα τησ. Ο «γϊμοσ» κραςιού-φαγητού. Η ςωςτό δημιουργύα ό/και διεύρυνςη τησ λύςτασ των κραςιών, ώςτε να εύναι μικρό, ευϋλικτη και εμπορικό. Ορθολογικό τιμολόγηςη του κραςιού εντόσ του εςτιατορύου με ςτόχο υψηλότερα κϋρδη. Προβολό του κραςιού εντόσ του εςτιατορύου, κϊνοντϊσ το ελκυςτικότερο ςτον πελϊτη Ειςηγούνται και Συζητούν: Γιώργοσ Φλούδασ και Ντίνοσ Στεργίδησ 11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:00-13:30 ΕΝΟΣΗΣΑ 8: ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Αςφϊλεια και Τγιεινό ςτα τρόφιμα και τα εςτιατόρια. Ειςηγητήσ: Δρ. Νίκοσ Κατςαρόσ Εξυπηρϋτηςη πελατών Αντιμετώπιςη παραπόνων: Βαςικϋσ αρχϋσ ςϋρβισ και εξυπηρϋτηςησ πελατών. Πρότυπη διαδικαςύα ενεργειών με παρϊλληλη προώθηςη

9 των πωλόςεων και αντιμετώπιςη των παραπόνων των πελατών ωσ αναγκαιότητα για την καλό φόμη του εςτιατορύου. Ειςηγητήσ: Δρ. Γιάννησ Κριτςωτάκισ 13:30-14:30 Διάλειμμα - Μεςςηνιακόσ Μπουφέσ από τουσ ςπουδαςτέσ μαγειρικήσ του ΙΕΚ Ορίζων, με την καθοδήγηςη του κ. Μπεκρή. 14:30-16:00 ΕΝΟΣΗΣΑ 9: ΠΡΟΩΘΗΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ Η επικοινωνύα τησ γαςτρονομύασ και η προβολό του εςτιατορύου. Γιατύ εύναι ςημαντικό η διαφοροπούηςη και η ύπαρξη ςυγκεκριμϋνησ ταυτότητασ των εςτιατορύων με βϊςη το φαγητό. Πωσ διαμορφώνεται η θεματικό φυςιογνωμύα του εςτιατορύου. Ο ρόλοσ που διαδραματύζουν ςτην ςημερινό εποχό οι νϋεσ τεχνολογύεσ ςτην προβολό & διαφόμιςη των εςτιατορύων (social media). Ευκαιρύεσ και κύνδυνοι από την καλό και κακό αντύςτοιχα χρόςη αυτών. Παραδεύγματα Επιτυχημϋνων επιχειρόςεων ςτην Ελλϊδα και το Εξωτερικό. Συντονιςτήσ: Διονύςησ Κούκησ Συζητούν: Νίκη Μηταρέα, Θάλεια Τςιχλάκη, Δημήτρησ Αντωνόπουλοσ, Χριςτιάνα Σταματέλου, Κώςτασ Τςίνγκασ. Δρ. Γιάννησ Κριτςωτάκισ 16:00-16:30 ΤΖΗΣΗΗ 16:30-16:40 ΕΠΙΛΟΓΟ Ομιλητήσ: Ξενοφών Κάππασ, Γενικόσ Διευθυντήσ του Ιδρύματοσ «Καπετάν Βαςίλη»

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 2014

ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 2014 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 2014 Για τη φετινή μας διοργάνωση επιλέξαμε τις Κυκλάδες ως Τιμώμενο Γαστρονομικό Προορισμό των Ημερών Γαστρονομίας 2014. Το νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ ϋ λ ο σ τ η σ ο μ ϊ δ ο σ ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η σ Ε υ ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εξωφύλλου-σελιδοποίηση: Δέσποινα Σαμουρκάσογλου, dsam@graphicartist.gr Επιμέλεια έκδοσης: Πλάτων Μαλλιάγκας

Δημιουργία εξωφύλλου-σελιδοποίηση: Δέσποινα Σαμουρκάσογλου, dsam@graphicartist.gr Επιμέλεια έκδοσης: Πλάτων Μαλλιάγκας Δημιουργία εξωφύλλου-σελιδοποίηση: Δέσποινα Σαμουρκάσογλου, dsam@graphicartist.gr Επιμέλεια έκδοσης: Πλάτων Μαλλιάγκας 2014 Χαρίλαος Καλπίδης e-mail: harkalp@yahoo.gr 2014 CaptainBook.gr Σόλωνος 99, 10678

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Γαστρονομίας 2014 Παράλληλες εκδηλώσεις

Ημέρες Γαστρονομίας 2014 Παράλληλες εκδηλώσεις Ημέρες Γαστρονομίας 2014 Παράλληλες εκδηλώσεις Για τον πολιτισμό και τέχνη Διεθνές Φεστιβάλ Γαστρονομικού Κινηματογράφου (AICFF) Αφιέρωμα στο Culinary Cinema Αθήνας : Πρόσκληση σε ένα κινηματογραφικό γεύμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «2013 Έτος Γαστρονομίας στη Σαντορίνη»

Οι Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «2013 Έτος Γαστρονομίας στη Σαντορίνη» Οι Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «2013 Έτος Γαστρονομίας στη Σαντορίνη» 1. Παρουσίαση και δημοσιοποίηση της πρωτοβουλίας του Δήμου Θήρας σε ειδικές εκδηλώσεις: 19.11.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

η δύναμη της γεύσης στην 42 η xenia Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010 ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ΚΑΙ ΤΟΥ Ξ.Ε.Ε.

η δύναμη της γεύσης στην 42 η xenia Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010 ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ΚΑΙ ΤΟΥ Ξ.Ε.Ε. η δύναμη της γεύσης στην 42 η xenia Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010 ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ΚΑΙ ΤΟΥ Ξ.Ε.Ε. Ως ταξιδιώτης, επιδιώκω πάντα να γνωρίσω περισσότερα για τον τόπο που με φιλοξενεί. Αισθάνομαι ότι

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ 2ο Διεθνές Συνέδριο Αειφορία, Διατροφή, Τουρισµός: παράγοντες - κλειδιά για την εξωστρέφεια των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά Ρξύλα Νάμμξς Υπξυήσια Δήμαρτξο Κξμρά πρξ Δημόρη πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά με εςθύμη για ρξ πήμερα, με όραμα για ρξ αύριξ Αγαπητού υνδημότεσ και υνδημότιςςεσ, Μϋςα ςε μύα περύοδο πρωτόγνωρησ οικονομικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑ 15/10/2009

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑ 15/10/2009 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑ 15/10/2009 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ= ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΕΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΝΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλησιάζοντας τον επίλογο ενός, για άλλη μια φορά, τόσο πετυχημένου συνεδρίου, όπως όλα τα IMIC, έρχονται στον νού κάποιες σκέψεις,

Πλησιάζοντας τον επίλογο ενός, για άλλη μια φορά, τόσο πετυχημένου συνεδρίου, όπως όλα τα IMIC, έρχονται στον νού κάποιες σκέψεις, IMIC 2014 Εισήγηση: Γ. Καλώστος 24/02/14 Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ηλιότοπο, τον κ. Κωνσταντινίδη και την ομάδα του για την πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να σας ενημερώσω σχετικά με το Aegean

Διαβάστε περισσότερα

11.20 11.40 Δράσεις ανάδειξης της τοπικής γαστρονομίας. Σχεδιάζοντας με προοπτική Ηρώ Τσιμπρή, Γενική Διευθύντρια ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

11.20 11.40 Δράσεις ανάδειξης της τοπικής γαστρονομίας. Σχεδιάζοντας με προοπτική Ηρώ Τσιμπρή, Γενική Διευθύντρια ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΜΕΡΟΣ, 10:00 13:00 Θεματική Ενότητα: Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου GrItCUZINE και προοπτικές συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία τη νέα προγραμματική περίοδο 10.00 10.20 Προσέλευση Εγγραφές 10.20

Διαβάστε περισσότερα

7,8,9 Ιουνίου 2013 στον Πευκώνα

7,8,9 Ιουνίου 2013 στον Πευκώνα ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νέα Ορεστιάδα, 11 Ιουνίου 2013 Γεύσεις με μνήμη και ταυτότητα, προϊόντα της γης και της γαστρονομίας του Βόρειου Έβρου, απόλαυσαν οι χιλιάδες επισκέπτες του 2ου Φεστιβάλ "ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΥΣΕΙΣ" που

Διαβάστε περισσότερα

Chef s club ιανουαριος - μαρτιοσ 2011

Chef s club ιανουαριος - μαρτιοσ 2011 Chef s club # 22 ιανουαριος - μαρτιοσ 2011 magazine forum a.e. βηλαρά 2 104 37 αθήνα τηλ.: 2105242100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ editorial Editorial Η έκθεση HORECA ολοκληρώθηκε για άλλη μία χρονιά με τεράστια επιτυχία!

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΜEΛΕΙΑ ΚΑΤΕΡIΝΑ ΔΡOΣΟΥ

EΠΙΜEΛΕΙΑ ΚΑΤΕΡIΝΑ ΔΡOΣΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠO ΤΗΝ ΑΙΓIΔΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2 Επιβράβευση στις κορυφαίες πρακτικές του Ελληνικού Τουρισμού Σύσσωμη η ελληνική αγορά Τουρισμού παρευρέθηκε την Τετάρτη 8 Απριλίου 2014 στην τελετή απονομής

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο «Διατροφικά & γαστρονομικά πρότυπα στην επαγγελματική εστίαση» των Δρ. Γ. Μπόσκου και Γ. Παλησίδη

Από το βιβλίο «Διατροφικά & γαστρονομικά πρότυπα στην επαγγελματική εστίαση» των Δρ. Γ. Μπόσκου και Γ. Παλησίδη Γ α σ τ ρ ο ν ο μ ι κ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ό ς Από το βιβλίο «Διατροφικά & γαστρονομικά πρότυπα στην επαγγελματική εστίαση» των Δρ. Γ. Μπόσκου και Γ. Παλησίδη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός της Γαστρονομίας...2 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Aγαπητοί φίλοι της ελληνικής γαστρονομίας

Aγαπητοί φίλοι της ελληνικής γαστρονομίας Aγαπητοί φίλοι της ελληνικής γαστρονομίας Σας καλωσορίζουμε στις «Ημέρες Γαστρονομίας - Ονομασία Προέλευσης Ελληνική» μια πρότυπη και πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα διοργάνωση που αναζητά και παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα