Τεύχος 47α, Νοεμβρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου"

Transcript

1 Τεύχος 47α, Νοεμβρίου Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Α Ι Π Ρ Ο Β Ο Λ Η Δελτίο Ενεργειακών Θεμάτων ΚΤΠΡΟ / ΑΟΕ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΗΚΔ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ πλάληεζε Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ Διιάδαο Σνπξθίαο [30/11] ηηο 29 Ννεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Δπάγγεινπ Βεληδέινπ κε ηνλ Σνχξθν νκφινγφ ηνπ Μεβιίη Σζαβνχζνγινπ ζηελ Άγθπξα. Αθνινπζνχλ ηα βαζηθά ζεκεία ησλ δειψζεσλ ησλ δχν αμησκαηνχρσλ ζηελ θνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ πνπ παξαρψξεζαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλάληεζεο θαζψο νη απαληήζεηο ηνπο ζε εξσηήζεηο δεκνζηνγξάθσλ. Μεβ. Σζαβνχζνγινπ: «Ζ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ, πνπ παξακέλεη άιπην επί 50 ρξφληα, ζα είλαη έλα βήκα πνπ ζα επεξεάζεη φρη κφλν ηηο ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Διιάδνο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ή ηηο ζρέζεηο ησλ δχν ιαψλ πνπ δνπλ ζην λεζί, αιιά θαη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή. [ ] Σειεπηαία, έρεη δεκηνπξγεζεί έληαζε ζηελ Κχπξν ζρεηηθά κε ηηο γεσηξήζεηο θαη έξεπλεο πεηξειαίνπ θαη ε Δ/θ πιεπξά απνζχξζεθε απφ ην ηξαπέδη ησλ ζπλνκηιηψλ. Παιαηφηεξα, νη δηαπξαγκαηεχζεηο είραλ ζπλερηζηεί αθφκα θαη ζηηο πην δχζθνιεο πεξηφδνπο. Δκείο πάιη επηζπκνχκε ζε απηήλ ηελ πεξίνδν λα αξρίζνπλ νη ζπλνκηιίεο. Πηζηεχνπκε φηη ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, έρνπλ δηθαηψκαηα θαη νη Σ/Κ ζην θπζηθφ αέξην θαη ζην πεηξέιαην. Απηφ ην παξαδέρνληαη θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη ε Σνπξθία θαη ε Διιάδα αθφκα θαη ν Δ/Κ ηνκέαο δελ ην αξλείηαη. Δίλαη θαη δηθή καο επηζπκία λα βξεζεί κηα ιχζε θαη λα επηθξαηήζεη κία αληίιεςε πνπ λα ζπλάδεη κε ηα ζπκθέξνληα θαη ησλ δχν πιεπξψλ. Θα ζπλερηζηνχλ νη πξνζπάζεηέο καο πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ. Δπρή καο είλαη λα μαλαξρίζνπλ ζχληνκα νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην Κππξηαθφ, θαη λα επηθξαηήζεη ζην λεζί κία κφληκε ιχζε θαη εηξήλε». Δπ. Βεληδέινο «ε κηα πεξίνδν πνιιαπιψλ θξίζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Μεζνγείνπ, νη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο έρνπλ κέγηζηε ζεκαζία γηαηί ε Διιάδα θαη ε Σνπξθία κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο άμνλαο ζηαζεξφηεηαο, εηξήλεο θαη επεκεξίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Αιιά, γηα λα ζπκβεί απηφ ζηελ πιήξε ηνπ έθηαζε, πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ηε κεγάιε εθθξεκφηεηα ηνπ Κππξηαθνχ. Ζ ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο είλαη ην θιεηδί γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ Διιάδαο-Σνπξθίαο αιιά θαη γηα λα δηαδξακαηίζνπκε ην ξφιν πνπ θαινχκαζηε λα δηαδξακαηίζνπκε σο δπν ρψξεο κε καθξά παξνπζία ζην ΝΑΣΟ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50. Ζ Διιάδα, επηπιένλ, σο ρψξα κέινο ηεο Δ.Δ. θαη ε Σνπξθία, σο ππνςήθηα πξνο έληαμε ρψξα ζηελ ΔΔ. Ζ Διιάδα, φπσο γλσξίδεηε, ζηεξίδεη, επζχο εμαξρήο, ηελ επξσπατθή πξννπηηθή ηεο Σνπξθίαο αιιά ε πξννπηηθή απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ. Έρεη πξάγκαηη πνιχ κεγάιε ζεκαζία, φπσο είπε ν ζπλάδειθφο κνπ, λα μεθηλήζνπλ εθ λένπ νη ζπλνκηιίεο κεηαμχ ησλ δπν θνηλνηήησλ γηα ηε ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ, ζην πιαίζην ηνπ Κνηλνχ Αλαθνηλσζέληνο ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2014, ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, ζην πιαίζην ησλ πκθσληψλ Τςεινχ Δπηπέδνπ ηνπ 1977 θαη ηνπ 1979 θαη θπζηθά ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ, γηαηί ε Κχπξνο είλαη κηα ρψξα κέινο ηεο ΔΔ. Οη ζπλνκηιίεο, δπζηπρψο, δηαθφπεθαλ γηαηί βξίζθεηαη ζε εμέιημε κία πξνζβνιή ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη θαζήθνλ φισλ καο λα ιάβνπκε ηηο αλαγθαίεο θνηλέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπλνκηιηψλ. Αιιά απηφ πξνυπνζέηεη ην ζεβαζκφ ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη λα δηαθνπεί ε πξνζβνιή πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Θέισ λα πηζηεχσ φηη ππάξρεη πάληα πεξηζψξην γηα ηελ απνθπγή ηεο θιηκάθσζεο, γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάρπζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Φπζηθά, ζηφρνο καο είλαη - θαη απηφ ην ζπδεηήζακε κε ηνλ θ. Σζαβνχζνγινπ - λα ζπκβάιινπκε, φζν γίλεηαη πην γξήγνξα θαη πην απνηειεζκαηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ θιίκαηνο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ επαλέλαξμε ησλ ζπλνκηιηψλ. Ζ ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ ζα καο επηηξέςεη λα πάξνπκε θαη πάξα πνιιέο άιιεο πξσηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη άκπλαο. [ ] πλερίδνπκε ηηο δηεξεπλεηηθέο επαθέο θαη είκαζηε έηνηκνη λα πξνρσξήζνπκε, πάληα ζην πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο, πνπ είλαη ε θνηλή καο Περιεχόμενα τεύχους: ΚΤΠΡΟ / ΑΟΖ ΚΑΙ ΣΟΤΡΚΙ- ΚΕ ΠΑΡΑΒΙΑΕΙ ΤΝΑΝΣΗΗ ΤΠΟΤΡΓΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙ- ΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΤΝΕΝΕΣΕΤΞΗ Κ. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ Ε ΣΟΤΡΚΙΚΟ ΜΜΕ ΔΗΛΩΕΙ ΚΤΠΡΙΩΝ ΑΞΙΩΜΑΣΟΤ- ΦΩΝ / ΔΗΜΟΙΕΤΜΑΣΑ ΚΤΠΡΙΑ- ΚΩΝ ΜΜΕ ΆΡΘΡΟ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 4 ΆΡΘΡΟ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 6 Ο Αληηπξόεδξνο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη Τπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ Δπάγγεινο Βεληδέινο κε ηνλ Σνύξθν νκόινγό ηνπ Μεβιίη Σζαβνύζνγινπ

2 πλάληεζε Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ Διιάδαο Σνπξθίαο ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ζ ΚΤΠΡΟ Ω ΚΡΑΣΟ- ΜΔΛΟ ΣΟΤ ΟΖΔ ΚΑΗ Ω ΚΡΑΣΟ ΜΔΛΟ ΣΖ Δ.Δ. ΔΥΔΗ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΖ ΚΤΡΗΑΡΥΗΑ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΑ ΚΤΡΗΑΡΥΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ, ΟΠΩ ΠΡΟΒΛΔΠΔΗ ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ ΓΗΚΑΗΟ ΣΖ ΘΑΛΑΑ. ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΤΣΟ ΟΗ ΤΠΟΘΑΛΑΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΑΝΖΚΟΤΝ ΣΟ ΚΡΑΣΟ, ΓΗΑΣΗ ΣΑ ΚΤΡΗΑΡΥΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΑΝΖΚΟΤΝ ΣΟ ΚΡΑΣΟ αλαθνξά θαη ε θνηλή βάζε γηα ηα πάληα. Καη ε θνηλή βάζε γηα ηε ζπλεξγαζία καο κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Επώηηζη για ηην αποσώπηζη Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ από ηιρ ζςνομιλίερ] Δπ. Βεληδέινο: «Ζ Κχπξνο σο θξάηνο-κέινο ηνπ ΟΖΔ θαη σο θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. έρεη θαη εζληθή θπξηαξρία θαη εζληθά θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα, φπσο πξνβιέπεη ην Γηεζλέο Γίθαην ηεο ζάιαζζαο. ην πιαίζην απηφ νη ππνζαιάζζηνη πφξνη αλήθνπλ ζην θξάηνο, γηαηί ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα αλήθνπλ ζην θξάηνο. Αιιά ην θξάηνο δηαζθαιίδεη ηα δηθαηψκαηα απηά θαη θπξίσο ηα έζνδα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ππέξ φισλ ησλ Κππξίσλ, Δ/Κ θαη Σ/Κ, ππέξ ηεο παξνχζαο γεληάο αιιά θαη ππέξ ησλ επφκελσλ γελεψλ, Δ/Κ θαη Σ/Κ. Καη θπζηθά ππέξ ησλ δχν θνηλνηήησλ, ηεο Δ/Κ θαη ηεο Σ/Κ, ζε κηα βάζε ηζφηεηαο θαη ζε κηα βάζε αλαινγίαο. Καη κάιηζηα έρεη ζπκθσλεζεί ε θαηαλνκή ησλ εζφδσλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ λα είλαη επλντθφηεξε γηα ηελ Σ/Κ θνηλφηεηα, έσο φηνπ ππάξμεη ζχγθιηζε ησλ επηπέδσλ ηνπ ΑΔΠ κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. Απηφ έρεη δεισζεί θαη επαλάιεςε θαη πηζηεχσ φηη έρνπκε ηε δπλαηφηεηα απηά πνπ ιέσ ηψξα θαη απηά πνπ έρεη πεη ν Πξφεδξνο Αλαζηαζηάδεο, ηα νπνία απιψο εγψ επαλαιακβάλσ, λα ηα απνηππψζνπκε κε έλα ηξφπν ηέηνην, ν νπνίνο ζα παξέρεη ηε βεβαηφηεηα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο φηη είλαη απφ ηελ άπνςε απηή ίζνη. Αιιά, επαλαιακβάλσ πξνυπφζεζε είλαη ν ζεβαζκφο ηεο θπξηαξρίαο θαη ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Άιισζηε, φηαλ ζα ππάξμεη κηα πνιηηηθή ιχζε γηα ην Κππξηαθφ, ζπκθσλεκέλε, ζα ππάξρεη έλα νκνζπνλδηαθφ θξάηνο θαη ζα ππάξρνπλ θαη ηα νκφζπνλδα θξάηε. Σα θξάηε, ηα νπνία κεηέρνπλ επί ηε βάζε ηνπ πληάγκαηνο ζηελ Οκνζπνλδία. Άξα έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία λα γίλνληαη ζεβαζηά ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο Κχπξνπ θαη πξηλ θαη κεηά ηε ιχζε». ΜΕΒ. ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ: Ζ ΔΛΛΖΝΟΚΤΠΡΗΑΚΖ ΠΛΔΤΡΑ, ΔΠΗΚΑΛΟΤΜΔΝΖ ΑΖΜΑΝΣΖ ΠΡΟΦΑΖ, ΔΦΤΓΔ ΑΠΟ ΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗ ΣΩΝ ΤΝΟΜΗΛΗΩΝ ΚΑΗ ΑΤΣΟ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΔΝΓΔΗΞΖ ΚΑΛΖ ΘΔΛΖΔΩ [Επώηηζη πεπί ζεβαζμού ηος Διεθνούρ Δικαίος] Σζαβνχζνγινπ: «ήκεξα, νη ελέξγεηεο ηεο Δ/Κ πιεπξάο φπσο είλαη νη κνλνκεξείο απνθάζεηο γηα ηελ δηεμαγσγή εξεπλψλ, βιέπεηε φηη δελ ππνινγίδνπλ θαζφινπ ηα δηθαηψκαηα ησλ Σ/Κ. Όπσο μέξεηε είραλ αξρίζεη ζπλνκηιίεο κεηά ην θνηλφ αλαθνηλσζέλ ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ. Γηαηί άξρηζαλ απηέο νη ζπλνκηιίεο; Γηα λα βξεζεί κία ιχζε. Σν πιαίζην απηήο ηεο ιχζεο είραλ θαζνξίζεη θαη νη δχν πιεπξέο ζην θνηλφ αλαθνηλσζέλ. Αιιά, θαζψο απφ ηε κία πιεπξά γίλνληαη κνλνκεξψο γεσηξήζεηο πνπ δελ ππνινγίδνπλ θαζφινπ ηα δηθαηψκαηα ησλ Σ/Κ, δελ κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε θαινπξναίξεηεο ηηο ελέξγεηεο απηέο. Καη εκείο ζηείιακε ην εξεπλεηηθφ πινίν Μπακπαξφο. Ζ Σνπξθία δελ έρεη θακία παξάλνκε απαίηεζε ζε απηήλ ηελ πεξηνρή θαη είπακε φηη, φηαλ ζηακαηήζνπλ νη γεσηξήζεηο, ζα απνζχξνπκε ην πινίν. Δδψ έρεη ζεκαζία λα ππάξρεη θαιή ζέιεζε. Δάλ ππάξρεη θαιή ζέιεζε είλαη εχθνιν λα βξεζεί ιχζε πνπ λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα θαη ησλ δχν θνηλνηήησλ. Δίρακε θάλεη πξνηάζεηο ζηνλ Δηδηθφ Δθπξφζσπν ηνπ Γ.Γ. ησλ Ζ. Δ. Δίρακε θάλεη πξνηάζεηο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε θαη ζηελ Δ/Κ Γηνίθεζε θαη ζηαζεξά ππνζηεξίδακε ηελ αλάγθε εμεχξεζεο ιχζεο. Δκείο επηκέλνπκε φηη πξέπεη ζχληνκα λα βξεζεί ιχζε. Θα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί κηα θνηλή εηαηξεία πνπ λα θάλεη φιεο ηηο έξεπλεο γηα ην ζπκθέξνλ ησλ δχν θνηλνηήησλ. Ζ εηαηξεία απηή ζα κπνξνχζε λα είλαη ηδησηηθή. Απηφ λνκίδσ ζα βνεζήζεη ζηελ ιχζε. Δδψ νπσζδήπνηε έρνπλ ζεκαζία ηα δηθαηψκαηα θαη ησλ δχν πιεπξψλ. Απηήλ ηε ζηηγκή, φπσο μέξεηε, εκείο ζα θέξνπκε ην πφζηκν λεξφ ζην λεζί ζε δηπιάζηα πν- ζφηεηα απφ ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ θαη νη δχν πιεπξέο θαη νπσζδήπνηε ζέινπκε λα κνηξαζηνχκε απηφ ην πφζηκν λεξφ θαη κε ηνπο Δ/Κ. Απηφ είλαη λεξφ εηξήλεο. Καη φπσο γλσξίδεηε δηαθφπεθαλ νη ζπλνκηιίεο. Ζ Δ/Κ πιεπξά, φκσο, επηθαινχκελε αζήκαληε πξφθαζε, έθπγε απφ ην ηξαπέδη ησλ ζπλνκηιηψλ θαη απηφ δελ είλαη έλδεημε θαιήο ζειήζεσο. Δκείο εξγαδφκαζηε γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο θαη ππνζηεξίδνπκε ηελ Σ/Κ πιεπξά γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζ θαιή πξφζεζε έρεη κεγάιε ζεκαζία. Δπηζπκνχκε ην ζέκα απηφ λα ιπζεί κε θαιή πξφζεζε. Πεξηκέλνπκε λα θαηαβιεζεί ε ίδηα πξνζπάζεηα θαη απφ ηελ απέλαληη πιεπξά γηα κία κφληκε θαη βηψζηκε ιχζε ζην Κππξηαθφ. Ωο εγγπήηξηεο ρψξεο θαη σο κεηέξεο παηξίδεο, ε Διιάδα θαη ε Σνπξθία, ζα θάλνπλ φηη κπνξνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή». Δπ. Βεληδέινο: «Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ηα δηθαηψκαηα θαη νη πξνζδνθίεο φισλ ησλ πνιηηψλ ηεο Κχπξνπ, Δ/Κ θαη Σ/Κ, απφ ηνλ θπζηθφ πινχην, απφ ην θπζηθφ αέξην, πξέπεη λα είλαη δηαζθαιηζκέλεο θαη είλαη δηαζθαιηζκέλεο θαη ζεβαζηέο. Απηφ αθνξά θαη ηηο δχν θνηλφηεηεο, ηελ Δ/Κ θαη ηελ Σ/Κ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Κχπξν, ζχκθσλα κε ην χληαγκα ηνπ Απηφ ζα αθνξά θαη ηηο δχν νκφζπνλδεο πνιηηείεο ζην πιαίζην κηαο πνιηηηθήο ιχζεο ηνπ Κππξηαθνχ, ζχκθσλα κε ηα φζα είπα θαη πξνεγνπκέλσο. Όκσο, δελ ππάξρεη, επίζεο, θακηά ακθηβνιία φηη ην Κξάηνο ηεο Κχπξνπ, πνπ είλαη έλα θαη πνπ ζε κία ιχζε ζπκθσλεκέλε ζα έρεη νκνζπνλδηαθφ ραξαθηήξα, βαζηζκέλν ζε έλα νκνζπνλδηαθφ ζχληαγκα, ην θξάηνο απηφ είλαη θαη ζα είλαη κέινο ηνπ ελίδα 2

3 πλάληεζε Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ Διιάδαο Σνπξθίαο Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρεη θαη ηελ θπξηαξρία ηνπ θαη ηα θπξηαξρηθά ηνπ δηθαηψκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο. Απφ εθεί θαη πέξα ην χληαγκα ηεο Κχπξνπ ζα δηαζθαιίδεη πιήξσο ηα δηθαηψκαηα επί ησλ εζφδσλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, αλεμαξηήησο εάλ αλήθνπλ ζηελ Δ/Κ ή ηελ Σ/Κ πιεπξά. Καη γηα ηηο δχν νληφηεηεο, νη νπνίεο ζα κεηέρνπλ ζην νκνζπνλδηαθφ ζρήκα, ζην πιαίζην κίαο νκνζπνλδηαθήο θπξίαξρεο Κχπξνπ, ε νπνία ζα είλαη, φπσο είπα θαη πξνεγνπκέλσο, φπσο πάληα, κέινο ηνπ ΟΖΔ θαη ηεο ΔΔ. Άξα έρεη πάξα πνιχ κεγάιε ζεκαζία λα ζηακαηήζεη ε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, λα ζηακαηήζεη ε πξνζβνιή ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη λα μαλαξρίζνπλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ, κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ζηελ Κχπξν. Δθφζνλ πάκε ζηε ιχζε απηή, εθφζνλ αξρίζνπλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο, εθφζνλ θαηαιήμνπκε ζε κία ζπκθσλεκέλε ιχζε, ε νπνία ζα γίλεη δεθηή κε δεκνςήθηζκα απφ ηνλ θππξηαθφ ιαφ, φια ηα ζέκαηα ζα εμειηρζνχλ κε πνιχ κεγάιε επθνιία πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ ηεο Κχπξνπ, πξνο φθεινο ησλ επφκελσλ γελεψλ, αιιά βεβαίσο θαη πξνο φθεινο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Διιάδνο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Σν λεξφ είλαη έλα πάξα πνιχ θαιφ παξάδεηγκα αιιά θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη έλα πάξα πνιχ θαιφ παξάδεηγκα. Έρεη πάξα πνιχ κεγάιε ζεκαζία λα κνηξάδνληαη ηα νθέιε, αιιά ζην πιαίζην ελφο ζεζκηθνχ ζρήκαηνο, ην νπνίν πξέπεη λα ζεβφκαζηε». Ο αγσγόο κεηαθνξάο ύδαηνο πνπ ζα ζπλδέεη ηελ Σνπξθία κε ηα Καηερόκελα [Επώηηζη πεπί ύπαπξηρ ζςγκεκπιμένηρ ππόηαζηρ επίλςζηρ ηος Κςππιακού] Δπ. Βεληδέινο: «Γηα ηε ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ αλαθέξζεθα πξνεγνπκέλσο. ην πιαίζην ηνπ Κνηλνχ Αλαθνηλσζέληνο ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2014, κπνξνχλ λα αξρίζνπλ θαη πξέπεη λα αξρίζνπλ μαλά νη ζπλνκηιίεο εθφζνλ γίλεη ζεβαζηφ ην Γηεζλέο Γίθαην θαη ζηακαηήζεη ε πξνζβνιή ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. [Επώηηζη πεπί επαθών Ελλάδαρ με Κύππο, Αίγςπηο και Ιζπαήλ] Σζαβνχζνγινπ: «Ζ Διιάδα θαη φιεο νη ρψξεο πνπ αλαθέξαηε, κπνξνχλ λα έρνπλ κεηαμχ ηνπο νπνηεζδήπνηε επαθέο θαη ζπλεξγαζία. Γελ έρνπκε αληίξξεζε ζ απηφ. Υσξίο ηελ ζπκκεηνρή ηεο Σνπξθίαο θαλέλαο πεξηνξηζκφο [ζηα ζπκθέξνληά ηεο] δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί. Κάηη ηέηνην κπνξεί κφλν λα απμήζεη ηελ έληαζε ζηελ πεξηνρή. Απεπζχλνπκε, ζπλεπψο, έθθιεζε ηφζν ζηε θίιε καο θαη γεηηνληθή ρψξα Διιάδα, φζν θαη ζηηο άιιεο ρψξεο, λα ιάβνπλ ππφςε ην ζηνηρείν απηφ. [Απφ ηνπξθηθήο πιεπξάο] έρνπλ γίλεη ελέξγεηεο θαιήο ζέιεζεο. Ζ δηθή καο επηζπκία είλαη φιεο νη πιεπξέο λα απνθεχγνπλ βήκαηα πνπ ζα απμήζνπλ ηελ έληαζε ζηελ πεξηνρή. Ζ ίδηα αληίιεςε ζα πξέπεη λα ηζρχεη θαη γηα ηελ Διιάδα θαη γηα ηελ Σνπξθία θαη γηα ηηο άιιεο ρψξεο ζηε Μεζφγεην θαη ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην». Δπ. Βεληδέινο: «Γελ έρεη επηζεηηθφ ραξαθηήξα ελαληίνλ ηεο Σνπξθίαο θαη είρα ηελ επθαηξία λα πσ θαη ζε κηα πξφζθαηε ζπλέληεπμή κνπ ζε ηνπξθηθφ κέζν ελεκέξσζεο φηη ε πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ηεο Σνπξθίαο είλαη πάληα αλνηρηή, ζηε βάζε ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο. Γηαηί ν θνηλφο παξαλνκαζηήο ησλ ζπλεξγαζηψλ απηψλ είλαη ην Γηεζλέο Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, ε ζηαζεξφηεηα, ε εηξήλε θαη ε επεκεξία γηα ηελ πεξηνρή καο». [Πεγή: ΓΣΔ Άγθπξαο] πλέληεπμε θ. Δπάγγεινπ Βεληδέινπ ζε ηνπξθηθό ΜΜΔ [28/11] ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηειενπηηθνχ δηθηχνπ CINE 5 αλαξηήζεθε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ν Αληηπξφεδξνο ηεο ειιεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ΤπΔμ Δπάγγεινο Βεληδέινο ζηε δεκνζηνγξάθν Αζιηγθηνχι Αηαζαγθνχλ. Σα βαζηθά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ έρνπλ σο αθνινχζσο: - Ο θ. Βεληδέινο είπε όηη ε απνρώξεζε ηνπ πινίνπ Μπαξκπαξόο απνηειεί ην πξώην βήκα γηα ηελ επηζηξνθή ηεο Ε/Κ πιεπξάο ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηνλίδνληαο πσο: «Ζ αλαζηνιή ησλ ζπλνκηιηψλ πξνέθπςε απφ ηελ μαθληθή θαηαπάηεζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο κε ηελ είζνδν ηνπ ηνπξθηθνχ πινίνπ Μπαξκπαξφο ζηελ Κχπξν. Μπξνζηά καο έρνπκε κηα πνιχ απιή ιχζε. Μία ιχζε γηα ηελ επαλέλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ζπλνκηιηψλ. Απηή είλαη ε επίδεημε ζεβαζκνχ ζηελ αλεμαξηεζία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο». - Ωο πξνο ηελ ηνπξθηθή πξόηαζε πεξί ζύζηαζεο κηαο θνηλήο εηαηξείαο ζηελ Κύπξν κε αληηθείκελν ηελ εμόξπμε θπζηθνύ αεξίνπ θαη ηελ εμαγσγή ηνπ ζηελ Δπξψπε, ν Έιιελαο ΤπΔμ δήισζε πσο ε ζπδήηεζε ηεο ελ ιφγσ πξφηαζεο πξνυπνζέηεη ηελ επίηεπμε ιχζεο ζην Κππξηαθφ, ζηε βάζε «ελφο θξάηνπο, δχν ζηνηρείσλ, γηα ηε ζπλέρηζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο», πνπ δελ αλαγλσξίδεη ε Σνπξθία, ηνλίδνληαο, ελ πξνθεηκέλσ πσο «Θα πξέπεη λα ηεξκαηηζηνχλ νη παξαβηάζεηο ζε βάξνο ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Σν πινίν Μπαξκπαξφο ζηελ πεξηνρή, ζα πξέπεη λα ηεξκαηίζεη ηα θαζήθνληά ηνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξψο νη λνκηθέο εγγπήζεηο πνπ απαηηνχληαη φζνλ αθνξά ζην κέιινλ ησλ θπζηθψλ πεγψλ ηνπ λεζηνχ. Αλ γίλνπλ φια απηά, ηφηε είλαη πνιχ εχθνιε ε επηζηξνθή ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ». ελίδα 3

4 πλέληεπμε θ. Δπάγγεινπ Βεληδέινπ ζε ηνπξθηθό ΜΜΔ - Ωο πξνο ηε ζπλεξγαζία ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ κε ηελ Αίγππην θαη ην Ιζξαήι, ν θ. Βεληδέινο αλέθεξε φηη ε Άγθπξα έγηλε απνδέθηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ππφ έλαλ φξν: «Μεηαμχ Διιάδαο, Αηγχπηνπ θαη Κχπξνπ, κπνξεί θαη ραξάδεηαη έλα ηξίγσλν. Δθηφο απηνχ, κεηαμχ Διιάδαο, Κχπξνπ θαη Ηζξαήι ππάξρεη κηα ηξηκεξήο ζπκθσλία. Ζ ελ ιφγσ ζπλεξγαζία δε θέξεη επ νπδελί επηζεηηθφ ζθνπφ θαηά ηεο Σνπξθίαο. Πέξαλ απηνχ, γη απηνχ ηνπ ηχπνπ ηξηκεξείο, θαη γηα πνιπεζληθέο ζπλεξγαζίεο, ηζρχεη πάληα ε πξφζθιεζή καο ζηελ Σνπξθία θαη δηαηεξεί ηελ εηιηθξίλεηά ηεο. Όκσο γλσξίδεηε φηη ε Διιάδα αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ Σνπξθία έρεη έλα μεθάζαξν ζέκα ζπδήηεζεο, ην νπνίν είλαη ε πθαινθξεπίδα ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ν πεξηνξηζκφο ησλ ζαιάζζησλ ηνκέσλ θαη νη πεξηνρέο ΑΟΕ. Δίλαη αλνηρηή ε πξφζθιεζή καο γηα ην ζέκα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Σνπξθίαο ζε απηή ηε ζπλεξγαζία. Καη επ απηνχ ππάξρεη κφλν έλαο φξνο. Ο φξνο απηφο είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ε απνδνρή ηνπ λφκηκνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο. Δίλαη ε ππαθνή ζηε Υάξηα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ή ζε ηεισλεηαθνχο θαλφλεο θαη θαλφλεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο, ζε παξφκνηα κνξθή. Γηφηη εκείο πάληνηε είκαζηε αλνηρηνί ζηηο ζπδεηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ νπζία. Απφ απηή ηελ άπνςε πεξηκέλνπκε θαη κία επνηθνδνκεηηθή ελέξγεηα απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά». - Ωο πξνο ηελ αδεηνδόηεζε γηα έξεπλεο πδξνγνλαλζξάθωλ από ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ν Έιιελαο ΤπΔμ ηφληζε πσο «Ο θπζηθφο πινχηνο ηεο Κχπξνπ, αλήθεη ζην θξάηνο ηεο Κχπξνπ. Απηή είλαη κηα άθξσο ζεκαληηθή δηάζηαζε. Δίλαη άθξσο ζεκαληηθφ ην λα γίλεη αληηιεπηή ε λνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Κχπξν. Απφ ηηγκηόηππν από ηε ζπλέληεπμε ηνπ Τπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ Δπάγγεινπ Βεληδέινπ ζηε δεκνζηνγξάθν Αζιηγθηνύι Αηαζαγθνύλ απηή ηελ άπνςε ην δηθαίσκα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ θπζηθψλ πεγψλ αλήθεη ζην θξάηνο. Όκσο, απφ ηηο πεγέο ζα πξέπεη λα επσθειεζνχλ φινη νη πνιίηεο ρσξίο θακία δηάθξηζε. Καη απηφ κε ζσζηέο αλαινγίεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνο φθεινο θαη ησλ Σ/Κ θαη ησλ Δ/Κ. Καηά ζπλέπεηα, γηα ην ζέκα απηφ φρη κφλν γηα ηνπο Δ/Κ αιιά θαη γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ Σ/Κ είλαη πνιχ εχθνιν λα βξεζεί κηα θφξκνπια, ε νπνία ζα θαηνρπξψλεη λνκηθή θαη ζπληαγκαηηθή εγγχεζε, φκσο ζην ζεκείν απηφ απφ λνκηθήο πιεπξάο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν δηαρσξηζκφο ηνπ θξάηνπο θαη ησλ δχν θνηλνηήησλ. Τπνζηεξίδνπκε ηελ χπαξμε ησλ δηθνηλνηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Αλ φκσο είλαη επηζπκεηή ε επαλέλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ε θπξηαξρία ηνπ θππξηαθνχ θξάηνπο». Σέινο, ν θ. Βεληδέινο ππνζηήξημε φηη ην Κππξηαθφ απνηειεί παξάγνληα-θιεηδί ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο έληαμεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ ΔΔ. [Πεγή: ΓΣΔ Άγθπξαο] Γειώζεηο Κππξίσλ αμησκαηνύρσλ / Γεκνζηεύκαηα θππξηαθώλ ΜΜΔ [17/11] Δπξχηαηε δεκνζηφηεηα δίλεηαη ζηε ζπλέληεπμε ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ θαη Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο Δπάγγεινπ Βεληδέινπ ζηελ εθεκεξίδα REAL NEWS φπνπ πξνβάιιεηαη θαηεγνξεκαηηθή ε δηαβεβαίσζε φηη ε Διιάδα είλαη ζε εηνηκφηεηα λα απνηξέςεη ελδερφκελν ζεξκνχ επεηζνδίνπ κε ηελ Σνπξθία. O Πολίηηρ θάλεη ιφγν γηα ζεηηθή απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηξηκεξνχο πλφδνπ Κνξπθήο Διιάδαο, Κχπξνπ θαη Αηγχπηνπ απφ ηνλ θ. Βεληδέιν, πνπ ζεσξεί φηη είλαη πξντφλ πνιχ επίπνλεο θαη καθξάο πξνεηνηκαζίαο, ελψ επηζεκαίλεη πσο δεκηνπξγείηαη έλα πεξηβάιινλ πεξηθεξεηαθφ ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο πίεζε γηα ηελ Σνπξθία, θαζψο δεκηνπξγείηαη ζην φλνκα ηεο δηεζλνχο λνκηκφηεηαο. Σνλίδεη παξάιιεια φηη ην ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζπληζηά κηα πνιχ ζθιεξή θαηαδίθε ηεο ηνπξθηθήο ζπκπεξηθνξάο ελαληίνλ ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Αλαθεξφκελνο ζηε παξνπζία ηνπ Μπαξκπαξφο ζηελ Κππξηαθή ΑΟΕ επηζεκαίλεη πσο θάζε πξνζβνιή ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ είλαη αλεζπρεηηθή, ηδίσο φηαλ αλαδσππξψλνληαη νη κλήκεο ηεο εηζβνιήο ηνπ Ο Φιλελεύθεπορ επηζεκαίλεη φηη ε Λεπθσζία ζα αληηηαρζεί, ελ κέζσ πηέζεσλ, ζε φπνηεο θηλήζεηο γίλνληαη γηα ηε ζπκπεξίιεςε ζηελ αηδέληα ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ελέξγεηαο. Σνχην αθνξά θαη ηε θφξκνπια πνπ παξνπζίαζε ν εηδηθφο ζχκβνπινο ηνπ ΓΓ ηνπ ΟΖΔ Έζπελ Μπαξζ Άηληα, ε νπνία πξνβιέπεη παξάιιειε ζπδήηεζε. Ο Πολίηηρ επηθαιείηαη πιεξνθνξίεο βάζεη ησλ νπνίσλ ε θφξκνπια πνπ επεμεξγάδεηαη ε θπβέξλεζε γηα άξζε ηνπ αδηεμφδνπ, πέξα απφ ηελ απνρψξεζε ηνπ Μπαξκπαξφο απφ ηελ θππξηαθή ΑΟΕ, αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθιίζεσλ Υξηζηφθηα - Σαιάη γηα ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ εζφδσλ απφ ην θπζηθφ αέξην, ελψ ζηα ππφςε βξίζθεηαη θαη ε δηελέξγεηα κειέηεο γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ πινχηνπ. ηε ημεπινή αλαθέξεηαη πσο δελ πξέπεη λα αλακέλνληαη εμειίμεηο πξηλ απφ ηε λέα θάζνδν ζηελ Κχπξν, πξνο ην ηέινο ηνπ κήλα, ηνπ Έζπελ Άηληα. Σφζν ε λέα επίζθεςε ηνπ εηδηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Γ.Γ., φζν θαη ε ζπλάληεζε ηνπ Έιιελα Π/Θ Αληψλε ακαξά κε ηνλ Σνχξθν νκφινγφ ηνπ Αρκέη Νηαβνχηνγινπ, αξρέο Γεθεκβξίνπ ζηελ Αζήλα, ζεσξνχληαη θιεηδί γηα ηηο παξαπέξα εμειίμεηο. [Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο] Πολίτης: Ζ θόξκνπια πνπ επεμεξγάδεηαη ε θπβέξλεζε γηα άξζε ηνπ αδηεμόδνπ, πέξα από ηελ απνρώξεζε ηνπ Μπαξκπαξόο από ηελ θππξηαθή ΑΟΕ, αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθιίζεσλ Υξηζηόθηα - Σαιάη γηα ηνλ θαηακεξηζκό ησλ εζόδσλ από ην θπζηθό αέξην ελίδα 4

5 Γειώζεηο Κππξίσλ αμησκαηνύρσλ / Γεκνζηεύκαηα θππξηαθώλ ΜΜΔ [18/11] Ο Yθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ, αξκφδηνο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Γηπισκαηία, Ακφο Υφρζηατλ, δήισζε πσο «Οη ρψξεο ηεο Αλ. Μεζνγείνπ πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηε ζσζηή εθκεηάιιεπζε ηνπ ΦΑ. Πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί έλαο ηξφπνο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα πξνο ηελ Δπξψπε ηνπ ΦΑ πνπ ππάξρεη ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην», πξνζζέηνληαο φηη ην θππξηαθφ ΦΑ πξέπεη λα ηδσζεί ππφ ην πξίζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ ζηελ πεξηνρή, θαζψο «Σν θιεηδί γηα ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ κεγάισλ λέσλ αλαθαιχςεσλ (ΦΑ) ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην είλαη ε ζπλεξγαζία». Ο Φιλελεύθεπορ ππνζηεξίδεη πσο ζε φ,ηη αθνξά ζην ζέκα ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ, είλαη πξνθαλέο πσο ε απάληεζε ζηελ θφξκνπια πνπ παξνπζίαζε ν Δηδηθφο χκβνπινο ηνπ ΓΓ ηνπ ΟΖΔ ζην Κππξηαθφ, ζα είλαη νη ζπγθιίζεηο επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ, πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζηελ πεξίνδν ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη δηαπξαγκαηεχζεηο δηεμάγνληαλ κεηαμχ Υξηζηφθηα θαη Σαιάη (αιιά αξγφηεξα θαη κε ηνλ Έξνγινπ), ζπκθσλήζεθε πσο φιεο νη ζαιάζζηεο δψλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ UNCLOS (ΑΟΕ, πθαινθξεπίδα, ζέκαηα νξηνζέηεζεο θ.ιπ.) ζα απνηεινχλ νκνζπνλδηαθή αξκνδηφηεηα. πκθσλήζεθε, επίζεο, φηη ην κέξνο ησλ νκνζπνλδηαθψλ εζφδσλ πνπ ζα πεγαίλνπλ ζηηο ζπληζηψζεο πνιηηείεο ζα θαηαλέκνληαη βάζεη κηαο θφξκνπιαο πνπ ζπλδπάδεη πιεζπζκφ θαη ζπκκεηνρή ζην ΑΔΠ. ε φηη αθνξά ζην ζέκα ησλ λνκηθψλ κέηξσλ πνπ ζα ιεθζνχλ ελαληίνλ ηεο Σνπξθίαο γηα ηηο παξαβηάζεηο ζηελ θππξηαθή ΑΟΕ, ε Λεπθσζία αλακέλεη γλσκαηεχζεηο απφ ηε Γεληθή Δηζαγγειία αιιά θαη απφ ην εμσηεξηθφ. [Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο] [18/11] Αλαθνίλσζε ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο ζρεηηθά κε δειψζεηο ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Δθπξνζψπνπ, Νίθνπ Υξηζηνδνπιίδε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχζθεςεο ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ ΠηΓ, Νίθνπ Αλαζηαζηάδε. Απφ ηε ζχζθεςε ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: 1. Ο θπζηθφο πινχηνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο αλήθεη ζην θξάηνο θαη σο είλαη απηνλφεην, κεηά ηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ, φπσο εμάιινπ θαη επαλάιεςε έρεη δηαθεξπρζεί, θαη νη Σνπξθνθχπξηνη ζα απνιακβάλνπλ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ απηνχ πινχηνπ. 2. Σα ζπκθέξνληα ησλ Σνπξθνθππξίσλ δηαζθαιίδνληαη πιήξσο απφ ην θππξηαθφ θξάηνο. Δίλαη μεθάζαξν φηη νη παξάλνκεο ελέξγεηεο ηεο Σνπξθίαο εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δελ απνζθνπνχλ ζε θακία πεξίπησζε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ. 3. Γελ γίλεηαη απνδεθηή ε φπνηα πξνζπάζεηα ζπδήηεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ είηε ζην πιαίζην ησλ ζπλνκηιηψλ γηα επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ είηε ζην πιαίζην ηεο φπνηαο άιιεο παξάιιειεο δηαδηθαζίαο. 4. Ζ ειιελνθππξηαθή πιεπξά, παξά ηε δηαθεξπγκέλε πνιηηηθή ηεο βνχιεζε γηα επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ, δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηηο ζπλνκηιίεο ππφ θαζεζηψο απεηιψλ θαη ελφζσ ζπλερίδνληαη νη παξάλνκεο ηνπξθηθέο πξνθιήζεηο εληφο ηεο ΑΟΕ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Καη επέθηαζε γηα λα γίλεη ηνχην εθηθηφ ζα πξέπεη λα ππάξμεη απφ κέξνπο ηεο Άγθπξαο έκπξαθηνο ζεβαζκφο ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. [Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο] Κύπριος Κσβερνητικός Εκπρόσωπος: Ο θπζηθόο πινύηνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο αλήθεη ζην θξάηνο θαη σο είλαη απηνλόεην, κεηά ηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνύ, όπσο εμάιινπ θαη επαλάιεςε έρεη δηαθεξπρζεί, θαη νη Σνπξθνθύπξηνη ζα απνιακβάλνπλ ηα νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνύ απηνύ πινύηνπ [20/11] H Αλήθεια θάλεη ιφγν γηα ζπλερείο επηζθέςεηο αμησκαηνχρσλ ζην ηξίγσλν Άγθπξα Αζήλα Λεπθσζία, πξαγκαηνπνηψληαο ζπλαληήζεηο πνπ είηε αλαθνηλψλνληαη είηε φρη, ζε κηα πξνζπάζεηα λα βξεζεί ε θφξκνπια γηα απνθιηκάθσζε ηεο έληαζεο πνπ πξφεθπςε ιφγσ ησλ ηνπξθηθψλ πξνθιήζεσλ ζηελ θππξηαθή ΑΟΕ θαη γηα επαλέλαξμε ησλ ζπλνκηιηψλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. Σελ εξρφκελε εβδνκάδα, ζα βξίζθνληαη ηελ ίδηα κέξα ζην λεζί, ν εηδηθφο απεζηαικέλνο ηνπ ΓΓ ηνπ ΟΖΔ γηα ην Κππξηαθφ, Έζπαλ Μπαξζ Άηληα, θαη ν Βξεηαλφο πθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Αξκφδηνο γηα Δπξσπατθά Θέκαηα, Νηέηβηλη Λίληηλγθηνλ. Ο θ. Άηληα ζα εηζπξάμεη ην νκφθσλν «φρη» ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ, αλαθνξηθά κε ηε θφξκνπιά ηνπ γηα εκπινθή θαη ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζηα ζέκαηα ησλ θππξηαθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ (πξηλ ηε ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ). χκθσλα κε δηπισκαηηθή πεγή πνπ κίιεζε ζηελ Αλήθεια, ηε θφξκνπια Άηληα έξρεηαη λα πξνσζήζεη θαη ν Λίληηλγθηνλ, ν νπνίνο ζα έρεη ζπλάληεζε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ. Ζ ημεπινή αλαθέξεηαη ζηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ζσξάθηζε ηεο ακπληηθήο ηζρχνο κε πισηά κέζα, πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζήκεξα, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Άκπλαο ηεο Βνπιήο. χκθσλα κε απφιπηα δηαζηαπξσκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ επηθαιείηαη ε εθεκεξίδα, γηα πξψηε θνξά ζα επηβεβαησζεί απφ επίζεκα ρείιε φηη ζηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ην επφκελν έηνο, αθξνγσληαίνο ιίζνο ζα είλαη ε «ζσξάθηζε ηεο ακπληηθήο ηζρχνο κε πισηά κέζα, ψζηε λα απαληεζνχλ νη αλεζπρίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε». [ ] ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Ακπληηθήο Θσξάθηζεο ζα πεξηιακβάλεηαη ζπγθεθξηκέλν θνλδχιη πνπ ζα αθνξά ζηελ αγνξά πισηψλ ζηξαηησηηθψλ κέζσλ. Σν θνλδχιη, ζα είλαη ζπκβνιηθφ, ψζηε λα θαηαγξάθεη ηελ πνιηηηθή απφθαζε, ελψ ε κε ζπκπεξίιεςε αθξηβνχο πνζνχ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη αθφκε δελ έρεη θιεηδψζεη ε ζπκθσλία αγνξάο. ελίδα 5

6 Γειώζεηο Κππξίσλ αμησκαηνύρσλ / Γεκνζηεύκαηα θππξηαθώλ ΜΜΔ Γηπισκαηηθνί θαη φρη κφλν θχθινη, κε ηνπο νπνίνπο ζπλνκηιεί εδψ θαη κέξεο ε ημεπινή έιεγαλ φηη ην Ηζξαήι είλαη έηνηκν λα επαλαζέζεη ζην ηξαπέδη ηνπ δηαιφγνπ, ζην πιαίζην ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο αιιά θαη ηεο επέθηαζήο ηεο κε Διιάδα θαη Αίγππην, ην ζέκα παξαρψξεζεο ησλ δχν ππξαπιαθάησλ, γηα ηηο νπνίεο ππήξμε ην 2011 ζπκθσλία κε ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, πνπ νπδέπνηε πινπνηήζεθε, ιφγσ κε έγθξηζήο ηεο απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ.[ ] Πάλησο ν Κπβεξλεηηθφο Δθπξφζσπνο νχηε επηβεβαίσζε αιιά νχηε δηέςεπζε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, ζεκεηψλνληαο φηη «δελ ππάξρεη επί ηνπ παξφληνο θάηη ζπγθεθξηκέλν. Θα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ελέξγεηαο». Κχθινη ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο δήισζαλ ζηε ημεπινή φηη ηίπνηα δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη δεδνκέλν, βάδνληαο ζηελ εμίζσζε θαη άιιεο ρψξεο, πνπ θαίλεηαη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πψιεζε πισηψλ κέζσλ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ελψ ππάξρεη θαη ε επηινγή ησλ δηεζλψλ πξνζθνξψλ, πνπ ζεσξείηαη, εληνχηνηο, απαξάδεθηε απφ πνιηηηθνχο θχθινπο, δεδνκέλεο ηεο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην Ηζξαήι. [Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο] Σημερινή: ην Ηζξαήι είλαη έηνηκν λα επαλαζέζεη ζην ηξαπέδη ηνπ δηαιόγνπ, ζην πιαίζην ηεο δηκεξνύο ζπλεξγαζίαο αιιά θαη ηεο επέθηαζήο ηεο κε Διιάδα θαη Αίγππην, ην ζέκα παξαρώξεζεο ησλ δύν ππξαπιαθάησλ Σημερινή: νη δηεζλείο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε Σνπξθία απνηεινύλ πξνζπάζεηα θάιπςεο ησλ παξάλνκσλ θαη επεθηαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε βάξνο ηεο Κύπξνπ θαη ε δξάζε ηνπ Μπαξκπαξόο δελ έρεη θακία απνιύησο ζρέζε κε δηεζλείο δξαζηεξηόηεηεο [22/11] ηε ημεπινή αλαθέξεηαη ε δηεπθξηληζηηθή δήισζε ηνπ ΤπΔμ Ησάλλε Καζνπιίδε γηα δεκηνπξγία δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνχ πδξνγνλαλζξάθσλ, ν νπνίνο ζα είλαη πξνο φθεινο φισλ. Ο Κχπξηνο Τπνπξγφο μεθαζάξηζε φηη απηφο ν ινγαξηαζκφο ζα είλαη πξνο φθεινο ηεο λέαο γεληάο Κππξίσλ, Δ/Κ θαη Σ/Κ, θαη φρη απνθιεηζηηθά ππέξ ηεο Σ/Κ θνηλφηεηαο, φπσο παξεξκελεχζεθε. Ο Η. Καζνπιίδεο δηεπθξηλίδεη φηη θαηά ηελ νκηιία ηνπ ηελ Πέκπηε ζε εθδήισζε ηνπ πλδέζκνπ Απνθνίησλ ηνπ CIIM θαη απαληψληαο ζε ζρεηηθή εξψηεζε παξεπξηζθνκέλνπ γηα ηε δεκηνπξγία «escrow account» ζην πξφηππν ηνπ λνξβεγηθνχ κνληέινπ, κε δπλαηφηεηα θαηάζεζεο θαη δέζκεπζεο κέξνπο ησλ εζφδσλ απφ ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο γηα ηνπο Σ/Κ, αλέθεξε φηη ε Γεκνθξαηία εμεηάδεη ηε δεκηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχ, πξνζζέηνληαο φηη ζε απηφλ «ζα κπνξνχζε λα θαηαηεζεί κέξνο ησλ εζφδσλ απφ ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο, απφ ηα νπνία, κέζσ επελδπηηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο, ζα κπνξεί λα επσθειεζεί κειινληηθά ε λέα γεληά Κππξίσλ, Δ/Κ θαη Σ/Κ». «ε θακία πεξίπησζε - σο ιαλζαζκέλα εξκελεχζεθε - δελ αλέθεξα φηη ηα ελ ιφγσ έζνδα ζα πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ Σ/Κ θνηλφηεηα, πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Σνπξθίαο», θαηέιεμε. Δλησκεηαμχ, ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο ημεπινήρ αλαθέξεηαη φηη ζπληφκσο, ην Μπαξκπαξφο ελδέρεηαη λα ιακβάλεη κέξνο θαη ζε εηξελεπηηθέο απνζηνιέο, εθηφο απφ ηηο παξάλνκεο εξγαζίεο πνπ δηεμάγεη ζηελ Κππξηαθή ΑΟΕ. πγθεθξηκέλα, ην Σνπξθηθφ ΓΔΔΘΑ εμέδσζε αλαθνίλσζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην Μπαξκπαξφο θαη ηα πνιεκηθά πινία πνπ ην ζπλνδεχνπλ ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πνιπεζληθνχ θέληξνπ λαπηηθήο αζθάιεηαο θαη δξάζεο ηνπ Σνπξθηθνχ Ναπηηθνχ κε ηε ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ νπζία, πξφθεηηαη γηα απφθαζε ηνπ Σνπξθηθνχ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ε νπνία ρξνλνινγείηαη απφ ην 2010 θαη επηθαηξνπνηείηαη. «Ζ Οκάδα Δξγαζίαο ηεο Σνπξθίαο έρεη ελεξγνπνηεζεί απφ ην 2010 κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, κε λαπηηθή παξνπζία ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν Μπαξκπαξφο TMTG-2014 ζα ζπλνδεχεηαη απφ 2 θξεγάηεο, 1 θνξβέηα θαη 1 πεηξειαηνθφξν πινίν», αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε αλαθνίλσζε. Αλψηεξε ζηξαηησηηθή πεγή αλέθεξε ζηε ημεπινή φηη νη δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε Σνπξθία - είηε Ναηντθέο είηε ησλ ΖΔ - απνηεινχλ πξνζπάζεηα θάιπςεο ησλ παξάλνκσλ θαη επεθηαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε βάξνο ηεο Κχπξνπ θαη ε δξάζε ηνπ Μπαξκπαξφο δελ έρεη θακία απνιχησο ζρέζε κε δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο απνηειεί, αληίζεηα, επίδεημε δχλακεο, επεθηαηηθήο δξάζεο θαηάθνξε παξαβίαζε ηνπο δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ηνπ δηθαίνπ ηεο ζάιαζζαο. Σελ ίδηα ψξα, ε Άγθπξα, εληζρχεη ηηο δπλάκεηο ηεο ζηελ θππξηαθή ΑΟΕ αλαβαζκίδνληαο πνιχ επηθίλδπλα ηελ παξάλνκε παξνπζία ηεο ζηελ πεξηνρή κε δχν θξεγάηεο θαη έλα ππνβξχρην. πγθεθξηκέλα απνζηέιιεη ηηο θξεγάηεο Γθειηκπνινχ θαη Γηαβνχδ, νη νπνίεο ζα ζπλνδεχνπλ ην Μπαξκπαξφο ζηηο παξάλνκεο εξγαζίεο ηνπ. Σελ ίδηα ψξα ην ππνβξχρην Μπνπξάθ Ρέηο ζα ειιηκελίδεηαη ζηελ Ακκφρσζην θαη ζα εθηειεί πεξηπνιίεο ζηελ Κππξηαθή ΑΟΕ θαη πξνθαλψο ζα πεξλά αλάκεζα απφ ηα ςαξνθάηθα φπσο έθαλε πξφζθαηα ζην Κάβν Γθξέθν θεχγνληαο απφ Ναηντθή άζθεζε θαη θάλνληαο βφιηεο ζηελ Κππξηαθή ΑΟΕ. [Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο] ελίδα 6

7 Γειώζεηο Κππξίσλ αμησκαηνύρσλ / Γεκνζηεύκαηα θππξηαθώλ ΜΜΔ [24/11] Ζ ημεπινή αλαθέξεη πσο παξά ην γεγνλφο φηη ε θππξηαθή Κπβέξλεζε έρεη επελδχζεη πνιιά ζηε ζεηηθή επηξξνή ηνπ ακεξηθαληθνχ παξάγνληα, ε θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ δελ θαίλεηαη λα επηζπκεί λα επηδείμεη θαηαλφεζε ζηε ζέζε ηεο θππξηαθήο πιεπξάο, φηη δελ δχλαηαη λα ζπλνκηιεί ππφ θαζεζηψο απεηιψλ θαη παξαβηάζεσλ. Όρη κφλν θάλνπλ πσο δελ θαηαιαβαίλνπλ νη Ακεξηθαλνί αιιά ζπλερίδνπλ λα αζθνχλ πηέζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επαλέλαξμεο ησλ ζπλνκηιηψλ, απελερνπνηψληαο ηελ Άγθπξα γηα ηηο παξάλνκεο ελέξγεηέο ηεο ζηελ θππξηαθή ΑΟΕ. Μηιψληαο θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Σνπξθία θαη ζην πιάη ηνπ Σνχξθνπ Πξνέδξνπ Σαγίπ Δξληνγάλ, ν Ακεξηθαλφο Αληηπξφεδξνο Σδν Μπάηληελ αλέθεξε πσο πξέπεη λα ππάξμεη κείσζε ηεο έληαζεο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη επηζηξνθή ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ην Κππξηαθφ. Πξφθεηηαη γηα κηα αφξηζηε αλαθνξά, πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζίγεη ηε «ζηξαηεγηθή ζχκκαρν» ησλ ΖΠΑ. Ο θ. Μπάηληελ επαλέιαβε πσο νη ΖΠΑ ζηεξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ιχζε δηδσληθήο, δηθνηλνηηθήο νκνζπνλδίαο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ, εθθξάδνληαο ηελ πεπνίζεζε πσο εάλ ππάξρεη πνιηηηθή βνχιεζε, ηφηε ππάξρεη θαη δπλαηφηεηα γηα κηα ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ, πνπ ζα είλαη πξνο φθεινο νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Σνπξθίαο. [ ] Οκηιία ελψπηνλ ηνπ Μπάηληελ πξαγκαηνπνίεζε ν Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο Αρκέη Νηαβνχηνγινπ, ν νπνίνο ηζρπξίζηεθε φηη «εάλ ζηελ Κχπξν φινη ζπκθσλήζνπλ ζην φηη νη θπζηθέο πεγέο γχξσ απφ ην λεζί αλήθνπλ ζην ζχλνιν ηεο Κχπξνπ θαη ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ελέξγεηα απηή κ' έλα θνηλφ φξακα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εηξήλεο, ζα θεξδίζνπλ φινη». Καλέλαο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ελέξγεηα σο φπιν, πξφζζεζε. «Αλ θάπνηνο ζειήζεη λα εμαζθαιίζεη ηελ ελέξγεηα γηα λα επηβάιεη ηελ εηξήλε πνπ ζέιεη, απηφ ζα είλαη ην κεγαιχηεξν ρηχπεκα ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ Κχπξν», είπε, θαιψληαο γηα ρξεζηκνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο σο κέζν εηξήλεο. Καηεγφξεζε, παξάιιεια, ηνπο Δ/Κ φηη κνλνπσινχλ ηηο πεγέο ελέξγεηαο θαη πξαγκαηνπνηνχλ δηαγσληζκνχο «ζαλ λα ηνπο αλήθνπλ φιεο απηέο νη πεγέο», ακθηζβεηψληαο γηα άιιε κηα θνξά ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. «Καη εκείο ζα θάλνπκε έξεπλεο ζην ίδην κέξνο, καδί κε ηνπο Σ/Κ, θάλνληαο ρξήζε ηνπ ίδηνπ δηθαηψκαηνο», απείιεζε εθ λένπ. [ ] Ζ ρψξα ζηελ νπνία κπνξεί λα θζάζεη επθνιφηεξα ην ΦΑ, πνπ ζα εμνξπρηεί γχξσ απφ ηελ Κχπξν, είλαη ε Σνπξθία - θαη απφ απηή ηε ρψξα ζα κπνξέζεη λα θζάζεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ηφληζε ν Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο. «Απηφ πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη είλαη λα καο πνπλ φηη ε αλαηνιηθή Μεζφγεηνο είλαη θιεηζηή γηα ηνπο Σνχξθνπο θαη ηνπο Σνπξθνθππξίνπο. Απηφ δελ γίλεηαη», αλέθεξε. ηνλ Φιλελεύθεπο επηζεκαίλεηαη φηη νη Σνχξθνη επηρεηξνχλ γηα κία αθφκε θνξά παηρλίδηα κε ην «Μπαξκπαξφο»: αθελφο αθήλνπλ λα ελλνεζεί πσο ελδερνκέλσο ην εξεπλεηηθφ ζθάθνο λα απνρσξήζεη λσξίηεξα, αθεηέξνπ θαζηζηνχλ μεθάζαξν πσο ν ρξφλνο απνρψξεζεο ζπλδέεηαη απνιχησο κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζεηζκνγξαθηθψλ εξεπλψλ. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηνπ Φιλελεύθεπος, νη έξεπλεο ππνινγίδεηαη φηη κε βάζε ηε δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζε ην ζθάθνο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεθαλ ζηα κέζα Ννεκβξίνπ. Ωζηφζν, ην Μπαξκπαξφο παξέκεηλε θαη ζπλέρηζε λα θηλείηαη ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή λνηίσο ηεο Κχπξνπ. Ο Σνχξθνο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο Σαλέξ Γηιληίδ, ν ν- πνίνο έρεη εμαγγείιεη πσο κέρξη ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ζα έρνπλ νινθιεξσζεί νη έξεπλεο, παξαπέκπνληαο ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, αλέθεξε πσο ζα ζπλερηζηνχλ δηζδηάζηαηεο έξεπλεο ζηελ πεξηνρή θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλνπλ ηξηζδηάζηαηεο. Ση κπνξεί λα ζεκαίλεη ηνχην, ζα δηαθαλεί ζηε ζπλέρεηα. Δίλαη, φκσο, ζαθέο πσο ε κεηάβαζε ηνπ Μπαξκπαξφο ζηε Μεξζίλα δελ δηαθνξνπνηεί ηελ εηθφλα ζε ζρέζε κε ηηο ηνπξθηθέο παξαβηάζεηο. Ζ πξνζσξηλή απνρψξεζε ηνπ ζθάθνπο, ρσξίο λα απνζπξζεί ε NAVTEX, δελ ζεκαίλεη επί ηεο νπζίαο ηίπνηε, θαζψο νη έξεπλεο ζα έρνπλ γίλεη - φπσο ζρεδηάζηεθε - θαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ζα πξνρσξήζνπλ ζηα επφκελα βήκαηα. Σελ ίδηα ψξα, είλαη ζαθέο πσο εάλ ην ζθάθνο απνρσξήζεη ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, ηφηε δελ ζα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή φηαλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην Αλψηαην πκβνχιην πλεξγαζίαο Διιάδνο-Σνπξθίαο ζηελ Αζήλα. Σνχην ζα αλαθνχθηδε ηελ Αζήλα, πνπ γλσξίδεη πσο ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλάληεζεο ζπληζηά κεγάιν ξίζθν, θπξίσο εάλ ην ζθάθνο παξακέλεη ζηελ πεξηνρή. Ωζηφζν, θαη αλ αθφκε ην Μπαξκπαξφο θχγεη, ην δεηνχκελν είλαη θαηά πφζνλ ζα επαλέιζεη ζηελ πεξηνρή ακέζσο κεηά. [Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο] Ο Ακεξηθαλόο Αληηπξόεδξνο Σδν Μπάηληελ κε ηνλ Σνύξθν Πξσζππνπξγό Αρκέη Νηαβνύηνγινπ ελίδα 7

8 Γειώζεηο Κππξίσλ αμησκαηνύρσλ / Γεκνζηεύκαηα θππξηαθώλ ΜΜΔ [30/11] ε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Καθημεπινή, ν ΠηΓ Νίθνο Αλαζηαζηάδεο δήισζε φηη δελ πξφθεηηαη λα επηζηξέςεη ζηηο ζπλνκηιίεο, εάλ δελ ιάβεη δηαβεβαηψζεηο απφ ηελ Σνπξθία φηη δελ έρεη αμηψζεηο ζηελ θππξηαθή ΑΟΕ, ελψ θάιεζε ηελ Σνπξθία λα εξγαζηεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ιχζεο, εάλ πξαγκαηηθά ζέιεη λα δηαζθαιίζεη ηα νθέιε ησλ Σνπξθνθππξίσλ απφ ην θπζηθφ αέξην. Ο Κχπξηνο Πξφεδξνο ππέδεημε φηη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία δελ ζπδεηά ζέκα πδξνγνλαλζξάθσλ πξηλ απφ ηε ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ, ελψ ηφληζε φηη ε απνρή ηνπ απφ ην δηάινγν, νθείιεηαη θαζαξά ζε ιφγνπο πξνάζπηζεο ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. [Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο] Γειώζεηο Σνύξθσλ αμησκαηνύρσλ / Γεκνζηεύκαηα ηνπξθηθώλ ΜΜΔ [17/11] ε άξζξν ηεο Hurriyet Daily News, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο απφςεηο Έιιελα αθαδεκατθνχ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ν Κχπξηνο Πξφεδξνο Ν. Αλαζηαζηάδεο «είλαη απνθαζηζκέλνο λα πξνρσξήζεη κέρξη ηέινπο» ζηηο ζρέζεηο ηεο Κχπξνπ κε ην Ηζξαήι θαζψο νη Δ/Κ ζεσξνχλ φηη κηα λέα γεσζηξαηεγηθή ηζνξξνπία ζα δεκηνπξγεζεί ζηελ πεξηνρή. Απφ ηελ άιιε ε ζέζε ηεο Σνπξθίαο είλαη γλσζηή. Ζ Σνπξθία δελ ζέιεη νη Δ/Κ λα δξνπλ «σο νη κνλαδηθνί ηδηνθηήηεο ηνπ λεζηνχ» θαη επηζπκνχλ νη ηειεπηαίνη λα επηζηξέςνπλ ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ππφ ηελ αηγίδα ησλ Ζλσκέλσλ Δ- ζλψλ. Παξάιιεια, ε Άγθπξα επηδηψθεη λα πξνβάιεη ηελ Σνπξθία σο θζελφηεξε ελαιιαθηηθή δηαδξνκή ΦΑ γηα ηελ Δπξψπε ζε ζρέζε κε ηελ Αίγππην, ζέζε πνπ ζα επηρεηξήζεη λα πξνηάμεη θαη ζηνλ Ακεξηθαλφ Αληηπξφεδξν Σδν Μπάηληελ πνπ επηζθέπηεηαη ηελ Σνπξθία. Σνχησλ δνζέλησλ, θαηαιήγεη ην άξζξν, ν Γεθέκβξεο πξνβιέπεηαη λα είλαη έλαο δηπισκαηηθά ζεξκφο κήλαο αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο Διιάδαο, Κχπξνπ θαη Σνπξθίαο. [Πεγή: ΓΣΔ Άγθπξαο] Hurriyet Daily News: Ο Κύπξηνο Πξόεδξνο Ν. Αλαζηαζηάδεο «είλαη απνθαζηζκέλνο λα πξνρσξήζεη κέρξη ηέινπο» ζηηο ζρέζεηο ηεο Κύπξνπ κε ην Ηζξαήι [18/11] Ζ Yeni Safak αλαθέξεη φηη ππήξμε απάληεζε απφ ηελ «ΣΓΒΚ» ζηνλ E/K ηνκέα ζρεηηθά κε ηηο έξεπλεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Μεζφγεην, θαζψο ν εθπξφζσπνο ηνπ «Πξνέδξνπ ηεο ΣΓΒΚ», Οζκάλ Δξηνχγ, δήισζε πσο «Ο Δ/Κ ηνκέαο ζα πξέπεη λα θαζίζεη ζην ηξαπέδη ησλ ζπλνκηιηψλ ρσξίο πξνθαηαξθηηθνχο φξνπο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία, ηφηε θαη εκείο ζα θάλνπκε φηη θάλνπλ νη Δ/Κ θαη αθφκα πεξηζζφηεξα», πξνζζέηνληαο πσο ε Δ/Κ πιεπξά νδεγεί ζε θξίζε ελζπλείδεηα θαη πξνζπαζεί λα εμαζθαιίζεη ππεξνρή. [ ] Ο Δξηνχγ ππνγξάκκηζε πσο νη Δ/Κ ζπλερψο ελεξγνχλ κνλνκεξψο θαζψο «ην αλαθνηλσζέλ πνπ εμεδφζε ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2014, ππήξρε ην άξζξν φηη θακία πιεπξά δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θπξηαξρία πάλσ ζηελ άιιε πιεπξά. Οη Δ/Κ, πξνβαίλνληαο ζε ζπκθσλίεο κνλφπιεπξα κε ηελ Αίγππην, κε ην Ηζξαήι, κε ην Λίβαλν θαη ηηο άιιεο ρψξεο, πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ κνλαδηθνχ αθέληε ηεο Κχπξνπ. Καη απηφ είλαη ιάζνο. Καλέλαο δελ κπνξεί λα πεη απηφ είλαη δηθφ κνπ, δελ κπνξεί λα κπεη θαλείο. Δκείο ιέκε λα εγθαηαιείςνπλ απηήλ ηελ κνλνκεξή ζπκπεξηθνξά θαη λα ζπλεξγαζηνχκε. Δκείο ιέκε δχν πξάγκαηα. Καη ηα δχν είλαη ζεηηθά θαη επνηθνδνκεηηθά. Να ζηακαηήζνπκε ηαπηφρξνλα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα επηζηξέςνπλ ζην ηξαπέδη ησλ ζπλνκηιηψλ. Να επηζηξέςνπλ άλεπ πξνθαηαξθηηθψλ φξσλ. Δκείο είκαζηε έηνηκνη λα ζπδεηήζνπκε κε εθείλνπο γηα θάζε ζέκα. Αο κελ πεξηκέλνπλ άιιε ζπκπεξηθνξά πεξηζζφηεξν ζεηηθή θαη επνηθνδνκεηηθή απφ εκάο. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη πην εηξεληθή ζπκπεξηθνξά απφ απηή». [Πεγή: ΓΣΔ Άγθπξαο] [18/11] Ζ Καθημεπινή θηινμελεί δειψζεηο ηνπ εγέηε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο, Νηεξβίο Έξνγινπ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, νη λέεο θηλήζεηο ηεο Λεπθσζίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αηγχπηνπ είλαη απαξάδεθηεο: «Τπελζπκίδσ φηη νη Σνπξθνθχπξηνη έρνπλ κεξίδην ζην ΦΑ ηεο Κχπξνπ. Έρνπκε ην θαζήθνλ λα ππεξαζπηζηνχκε ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ Σ/Κ». χκθσλα κε ηνλ Έξνγινπ, ε έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ Δ.Δ. άιιαμε ηηο ηζνξξνπίεο ζην Κππξηαθφ. Απφ ηελ άιιε, ε Δ/Κ πιεπξά είλαη απηή, ε νπνία, απφ ην 2004 κέρξη ζήκεξα δελ επηζπκεί ηελ ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ. Ο Φιλελεύθεπορ αλαθέξεηαη ζε ηαμίδη γηα επαθέο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζην Βεξνιίλν ν ιεγφκελνο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηνπ θαηνρηθνχ θαζεζηψηνο, Οδληίι Νακί. Ζ επίζθεςε αλαθνηλψζεθε κφλν κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο, ελδερνκέλσο, ιφγσ ηνπ θφβνπ, γηα ηπρφλ παξεκβάζεηο ηεο Λεπθσζίαο γηα καηαίσζε ησλ επαθψλ ηνπ. Όπσο κεηαδίδεηαη απφ ηα θαηερφκελα, ζηε γεξκαληθή πξσηεχνπζα, ν Οδληίι Νακί ζπλαληήζεθε κε ηνλ Γεξκαλφ ππνπξγφ Δπηθξάηεηαο, αξκφδην επί επξσπατθψλ ζεκάησλ, Μίθαει Ρνζ. Ο Νακί ελεκέξσζε ηνλ Ρνζ, ν νπνίνο είρε επηζθεθηεί ηελ Κχπξν ηνλ επηέκβξην θαη είρε ζπλαληήζεηο ηφζν ζηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο φζν θαη ζηα θαηερφκελα, ζρεηηθά κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην Κππξηαθφ, «θαηφπηλ ηεο απφθαζεο ηεο E/K πιεπξάο λα αλαβάιεη ηε δηαδηθαζία ησλ ελίδα 8

9 Γειώζεηο Σνύξθσλ αμησκαηνύρσλ / Γεκνζηεύκαηα ηνπξθηθώλ ΜΜΔ ησλ ζπλνκηιηψλ». Τπελζπκίδεηαη ζπλαθψο φηη ν αμησκαηνχρνο ηνπ θαηνρηθνχ θαζεζηψηνο, πξαγκαηνπνίεζε δχν επηζθέςεηο ζηηο Βξπμέιιεο ζε δηάζηεκα δέθα εκεξψλ, ελψ λσξίηεξα ην επηέκβξην είρε κεηαβεί κεηαμχ άιισλ ζην Λνλδίλν θαη ηελ Οπάζηλγθηνλ. [Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο] [21/11] ηελ ηζηνζειίδα ηεο Daily Sabah αλαθέξνληαη νη δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δλέξγεηαο ηεο «ΣΓΒΚ», Υαθάλ Νηίληζγηνπξέθ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, νη Σ/Κ έρνπλ δηθαηψκαηα ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο Κχπξνπ θαη δελ πξφθεηηαη λα εγθαηαιείςνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο απηά. ε θνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ κε ηνλ Τπνπξγφ Δλέξγεηαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο Σνπξθίαο, Σαλέξ Γηιληίδ, ζην πιαίζην ηεο 6εο πλφδνπ Κνξπθήο ηνπ Αηιαληηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ Δλέξγεηα θαη ηελ Οηθνλνκία, ν Νηηληζγηνπξέθ δήισζε: «Γηεμάγνπκε επνηθνδνκεηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία ζπλαίλεζεο ζην λεζί. Γελ είκαζηε εκείο ε πιεπξά πνπ αλέζηεηιε ηηο ζπλνκηιίεο. Όπνηε έρνπκε θηάζεη θνληά ζην ζεκείν εμεχξεζεο ιχζεο ζηελ Κχπξν, ε Νφηηα Κχπξνο είηε ζα θεχγεη απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο είηε ζα απνξξίπηεη ηελ ζπκθσλία. Σν πην ηξαληαρηφ παξάδεηγκα ήηαλ (ε απφξξηςε) ηνπ ρεδίνπ Αλάλ», δήισζε θαη πξφζζεζε φηη νη «Σ/θ» είλαη έηνηκνη γηα κηα ζπκθσλία, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζα εγθαηαιείςνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Ο Γηιληίδ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, δήισζε φηη ε ελέξγεηα απνηειεί κία νδφ γηα ηελ επίηεπμε εηξήλεο θαη πξφζζεζε φηη νη θπζηθνί πφξνη ηνπ λεζηνχ ζα πξέπεη λα θαηαλεκεζνχλ δίθαηα ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ. [Πεγή: ΓΣΔ Άγθπξαο] Ντερβίς Έρογλοσ: Οη Σνπξθνθύπξηνη έρνπλ κεξίδην ζην ΦΑ ηεο Κύπξνπ. Έρνπκε ην θαζήθνλ λα ππεξαζπηζηνύκε ηα θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ Σνπξθνθππξίσλ [21/11] Ο Φιλελεύθεπορ αλαθέξεηαη ζε ζπλέληεπμή ηνπ Νηεξβίο Έξνγινπ ζηε Φωνή ηηρ Ρωζίαρ, φπνπ ν θαηνρηθφο εγέηεο θιέξηαξε κε ην κνληέιν ηεο Κξηκαίαο, δεηψληαο βαζηθά δηάινγν κε ηε Ρσζία, κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε. Ο Έξνγινπ δήισζε ραξαθηεξηζηηθά πσο «Δάλ ε Ρσζία κάο αλαγλσξίζεη, ην πξφβιεκα ζα ιπζεί», ηνλίδνληαο πσο ζηελ Κξηκαία δηελεξγήζεθε έλα δεκνςήθηζκα θαη πξνζζέηνληαο φηη θάζε ιαφο έρεη ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο. Ο Σ/Κ εγέηεο αλέθεξε επίζεο πσο ε Σνπξθία νξζψο δελ ζπκκεηέρεη ζηηο θπξψζεηο πνπ επέβαιε ε Γχζε θαηά ηεο Ρσζίαο, ελψ ραξαθηήξηζε «ινγηθή ζέζε» ηηο δειψζεηο ηνπ εγέηε ηνπ ξσζηθνχ Φηιειεχζεξνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, Βιαληηκίξ Εηξηλφθζθη, πεξί αλαγλψξηζε ηνπ ςεπδνθξάηνπο. [Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο] [25/11] ηελ ηζηνζειίδα AB Haber αλαθέξεηαη φηη ν «Πξφεδξνο ηεο ΣΓΒΚ», Νηεξβίο Έξνγινπ, ζε δειψζεηο ηνπ ζην BRT (Ραδηνηειεφξαζε Bayrak) θαη ζην TAK (Σνπξθηθφ Πξαθηνξείν Κχπξνπ), έθαλε ιφγν γηα ζπκθσλία κε ηνλ Πξφεδξν Ρεηδέπ Σαγίπ Δξληνάλ, αλαθνξηθά κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί έλαληη ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. ην πιαίζην απηφ, ν Έξνγινπ αλέθεξε φηη ην Μπαξκπαξφο δελ πξφθεηηαη λα απνζπξζεί θαη φηη ε ηνπξθηθή πιεπξά ζα θηλεζεί ζηε βάζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ δηαηεξνχλ νη «Σ/Κ» ζηνλ θπζηθφ πινχην ηεο λήζνπ. Ο Έξνγινπ ηφληζε φηη «Ζ Σνπξθία δηαηεξεί αθξηβψο ηηο ίδηεο απφςεηο κ εκάο, φζνλ αθνξά ζηελ πνιηηηθή γηα ηελ Κχπξν, θαη κέρξη ηψξα πηνζεηήζεθε, πάληα απφ ηελ πιεπξά ηεο Σνπξθίαο, ε ζηξαηεγηθή ε νπνία αθνινπζήζεθε απφ ηνπο Σ/Κ ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Σψξα ζπκθσλνχκε επίζεο γηα ηελ πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ζην εμήο.» Παξάιιεια, ν Έξνγινπ ππνγξάκκηζε πσο ν θπζηθφο πινχηνο πνπ ζα εληνπηζηεί ζηα αλνηρηά ηεο Κχπξνπ δελ αλήθεη κφλν ζηελ Δ/Κ δηνίθεζε, αιιά εηαίξνο ζηνλ πινχην απηφ είλαη θαη νη Σ/Κ, γεγνλφο πνπ γλσζηνπνηήζεθε μεθάζαξα ζηε δηεζλή θνηλφηεηα απφ ηελ Σνπξθία. Σέινο, ν Σ/Κ εγέηεο ηφληζε πσο «Δάλ νη Δ/Κ ηζρπξηζηνχλ κνλνκεξψο φηη είλαη ηδηνθηήηεο απηνχ ηνπ πινχηνπ, ηφηε βεβαίσο θαη εκείο θαη ε κεηέξα παηξίδα, ε Σνπξθία, ζα πξνβνχκε, ρσξίο θακία επηθχιαμε, ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο». [Πεγή: ΓΣΔ Άγθπξαο] [25/11] H ηζηνζειίδα SonDakika αλαθέξεηαη ζηελ επηζηνιή πνπ απέζηεηιε ν Πξφεδξνο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηεο Σνπξθίαο, Σδεκίι Σζηηζέθ, ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, Μάξηηλ νπιηδ, κε αθνξκή ην ςήθηζκα πνπ πηνζέηεζε ην Δπξσθνηλνβνχιην ζηηο 13 Ννεκβξίνπ, ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηεο Σνπξθίαο πνπ δεκηνπξγνχλ εληάζεηο ζηελ ΑΟΕ ηεο Κχπξνπ κέζσ ηεο δηεμαγσγήο ζεηζκηθψλ εξεπλψλ. ηελ επηζηνιή ηνπ, ν Πξφεδξνο ηεο Μεγάιεο Σνπξθηθήο Δζλνζπλέιεπζεο δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ην ςήθηζκα ηνπ ΔΚ παξαβιέπεη ηα δηθαηψκαηα ησλ Σ/Κ θαη πηνζεηεί ηηο αβάζηκεο θαηεγνξίεο ησλ Δ/Κ. Ο Σζηηζέθ ππνζηεξίδεη, κεηαμχ άιισλ, πσο «Οη Σ/Κ δηαζέηνπλ ίζα θαη αλαθαίξεηα δηθαηψκαηα ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηνπ λεζηνχ, θάηη ην νπνίν γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηελ δηεζλή θνηλφηεηα, αθφκα θαη ηνπο Δ/Κ. Παξά ηε βαζηθή ηνχηε αιήζεηα, νη Δ/Κ ζπλερίδνπλ ηε κνλνκεξή έξεπλα θαη εμφξπμε ησλ θπζηθψλ πφξσλ». Ο Σνχξθνο αμησκαηνχρνο ηνλίδεη επίζεο φηη ε Άγθπξα δελ εγείξεη νπνηαδήπνηε αμίσζε ζηα ρσξηθά χδαηα λνηίσο ηνπ λεζηνχ, επηζεκαίλεη δε φηη αθφηνπ νη Δ/Κ μεθίλεζαλ κνλνκεξψο ηηο εξγαζίεο εμφξπμεο ζηηο 25 επηεκβξίνπ, ε «ΣΓΒΚ» δήισζε φηη ζα ιάβεη αληίκεηξα πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη ηα ίζα θαη αλαπαιινηξίσηα δηθαηψκαηά ηεο ζην λεζί. Ο Πξόεδξνο ηεο Σνπξθηθήο Δζλνζπλέιεπζεο Σδεκίι Σζηηζέθ ελίδα 9

10 Γειώζεηο Σνύξθσλ αμησκαηνύρσλ / Γεκνζηεύκαηα ηνπξθηθώλ ΜΜΔ Παξάιιεια, ν Σζηηζέθ επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο ιήςεο θνηλήο απφθαζεο απφ ηνπο Δ/Κ θαη ηνπο Σ/Κ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ ηνπ λεζηνχ θαη πξνζζέηεη πσο «Αλακέλνπκε ε Δ/Κ πιεπξά λα δψζεη έλα ηέινο ζηηο κνλνκεξείο δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο θαη λα εζηηάζεη ζην Κππξηαθφ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ψζηε λα επηηεπρζεί κία ιχζε. ηελ νπζία, ε πην θαηάιιειε κέζνδνο γηα λα επηηεπρζεί κηα ζπλνιηθή δηεπζέηεζε ζηελ Κχπξν ζα είλαη ε δίθαηε θαηαλνκή ησλ θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ. Απηφ ζα δεκηνπξγήζεη κηα ζεηηθή αηκφζθαηξα ζην λεζί, ψζηε λα πξννδεχζεη ε ζπλεξγαζία ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη λα επηηεπρζεί ιχζε». [Πεγή: ΓΣΔ Άγθπξαο] [26/11] ηελ ηζηνζειίδα ηνπ εηδεζενγξαθηθνχ πξαθηνξείνπ Anadolu θηινμελνχληαη δειψζεηο ηνπ Π/Θ Αρκέη Νηαβνχηνγινπ, ν νπνίνο ππνζηήξημε, inter alia, ηα αθφινπζα: «Ζ έθθιεζή καο είλαη μεθάζαξε. Σν ηαρχηεξν δπλαηφλ εηξήλε, ιχζε θαη, πξνο ηνχην, εληαηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Γελ κπνξεί λα θιείζεη ε Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο ζηελ Σνπξθία θαη ζηελ ΣΓΒΚ. Δάλ δελ ζπκβεί απηφ, ηφηε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κία θνηλή επηηξνπή θαη ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ε παξφηξπλζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πεγψλ εηξεληθά. Αλ φκσο ιέλε φρη θαη ζηα δχν, ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηφ φηη δελ κπνξεί λα θιείζεη ε Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο ζηελ Σνπξθία θαη ζηελ «ΣΓΒΚ». Καη νη δχν θνηλφηεηεο έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα ζε φιε ηελ ΑΟΕ ηεο Κχπξνπ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Γε ζα επηδεηρζεί θαλέλαο δηζηαγκφο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ». ε ζπλέληεπμε Σχπνπ πνπ παξαρψξεζε ν Νηαβνχηνγινπ κεηά ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ «Π/Θ ηεο ΣΓΒΚ», Οδθάλ Γηνξγαληδίνγινπ, πνπ βξίζθεηαη γηα επίζθεςε εξγαζίαο ζηελ Άγθπξα, ν Σνχξθνο Π/Θ έθαλε ιφγν γηα αμηνιφγεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα ζηελ «ΣΓΒΚ» θαη πξφζζεζε πσο ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ «ΣΓΒΚ» είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Παξάιιεια, ν Νηαβνχηνγινπ επεζήκαλε φηη «Όπσο ηνλίζακε πνιιέο θνξέο, ε Σνπξθία θαη ε «ΣΓΒΚ» δηαθαηέρνληαη απφ κία ηζρπξή βνχιεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο εηξήλεο ην ηαρχηεξν δπλαηφ. Απηφ ην δείμακε ζην δεκνςήθηζκα ηνπ 2004 θαη ελ ζπλέρεηα κε ηελ επαλεθθίλεζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Δπίζεο θαη ηελ ηειεπηαία πεξίνδν, ε Σνπξθηθή Γεκνθξαηία δήισζε ζπλερψο φηη είλαη έηνηκε λα ππνζηεξίμεη θάζε είδνπο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη θάιεζε θαη ηηο άιιεο εγγπήηξηεο ρψξεο λα παξέρνπλ ππνζηήξημε. Αθφκα πξνέβε ζε πξφζθιεζε γηα δηεζλή δηάζθεςε». Δλ ζπλερεία, ν Σνχξθνο Π/Θ ηφληζε πσο ε «ΣΓΒΚ» ήηαλ πάληα πξσηνπφξνο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη θαηέβαιε πξνζπάζεηα γηα ηελ επηηάρπλζε απηψλ, πξνζζέηνληαο φηη «Γπζηπρψο ηα απνηειέζκαηα πνπ εμαζθαιίζηεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Υξηζηφθηα θαη ε αηζηφδνμε εηθφλα πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ αμηφηηκνπ Αλαζηαζηάδε, δελ κπφξεζε λα δηαηεξεζεί. Ο αμηφηηκνο Αλαζηαζηάδεο, πξνβάιινληαο αξρηθά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο άιιεο αηηηνινγίεο, πξνζπάζεζε ζπλερψο λα θεξδίζεη ρξφλν θαη ηειεπηαία πξνθαζίζηεθε ηηο ζεηζκηθέο εξγαζίεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Όκσο εκείο, απφ ην μεθίλεκα, παξνπζηάζακε ηελ άπνςε φηη νη θπζηθέο πεγέο ζηελ νηθνλνκηθή πεξηνρή ηεο Κχπξνπ θαη ζηελ ΑΟΕ ζα απνηειέζνπλ δχλακε ψζεζεο γηα ηελ εηξήλε θαη είπακε λ αξρίζνπλ ην ηαρχηεξν δπλαηφ νη δηαπξαγκαηεχζεηο, λα εμαζθαιηζηεί ην ηαρχηεξν δπλαηφλ ε εηξήλε θαη ε ελ ιφγσ πεγή λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ αλνηθνδφκεζε θαη ελίζρπζε ηεο Κχπξνπ. Σαπηφρξνλα είπακε λα κπνξέζνπλ νη δχν πιεπξέο λα ζκίμνπλ θαη απηφ λα απνηειέζεη κία ζεκαληηθή βάζε, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί απφ ηελ Σνπξθία θαη ηελ Διιάδα κία δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο εηξήλεο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Δάλ απηφ γίλεη δχζθνια θαη πάξεη ρξφλν θαη αλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζπλερηζηνχλ αθφκα γηα θάπνην δηάζηεκα, ελψ εκείο επηζπκνχκε λα νινθιεξσζνχλ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ, ηφηε πξνηείλακε λα ζπζηαζεί κία θνηλή επηηξνπή. Καη απηή ε θνηλή επηηξνπή λα θαηεπζπλζεί πξνο ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πεγψλ κε εξγαζίεο πνπ ζα πξνζηαηεχνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ησλ δχν πιεπξψλ». [Πεγή: ΓΣΔ Άγθπξαο] [28/11] ε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ν δηαπξαγκαηεπηήο ηεο «ΣΓΒΚ», Δξγθηνχλ Οιγθνχλ, ζην Anadolu γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αλάγθε πξνεηνηκαζηψλ γηα ην ελδερφκελν κε εμεχξεζεο ιχζεο ζην Κππξηαθφ. πγθεθξηκέλα, ν Οιγθνχλ δήισζε φηη «Δάλ δελ πξνθχπηεη απνηέιεζκα απφ ηα 50 έηε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, εάλ βξεζνχκε αληηκέησπνη κε κηα θξίζε, φπσο ε ζεκεξηλή, θαη ζηελ θξίζε απηή ν ζπλνκηιεηήο καο δελ επηδεηθλχεη κε θαλέλα ηξφπν ηελ εηιηθξίλεηά ηνπ, ηφηε θαη βέβαηα ε Σ/Κ πιεπξά ζα αλαγθαζζεί λα ζθεθζεί κηα δηαθνξεηηθή επηινγή». [ ] Ωο πξνο ηνλ φξν γηα ηελ επηζηξνθή ηεο Δ/Κ πιεπξάο ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, πνπ έζεζε ν Κχπξηνο Πξφεδξνο Ν. Αλαζηαζηάδεο (ήηνη ηελ απφζπξζε ηνπ Μπαξκπαξφο) ν Σ/Κ δηαπξαγκαηεπηήο ππνζηήξημε φηη «Σν κήλπκα πνπ ζηέιλνπκε ηε ζηηγκή απηή ζηα Ζλσκέλα Έζλε θαη ζηελ Δ/Κ πιεπξά είλαη ην εμήο: Σν Μπαξκπαξφο ζα απνζπξζεί ηε ζηηγκή πνπ ζα ζηακαηήζεηε ηηο εξγαζίεο ζαο ζηελ πεξηνρή. Δίκαζηε έηνηκνη λα ην πξάμνπκε ηαπηφρξνλα. Όκσο, κελ πεξηκέλεηε λα ζηακαηήζνπκε κφλνη καο ηελ εξγαζία καο απηή. Δπηπξφζζεηα, ε Δ/Κ πιεπξά επηζπκεί λα απνδερζνχκε φηη κφλν απηή έρεη θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα. Κάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ. Ζ Σ/Κ πιεπξά βξίζθεηαη ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη δελ κπνξεί λα δερζεί θακία πξνυπφζεζε. Δάλ ε κηα πιεπξά ζεβαζζεί ηα δηθαηψκαηα ηεο άιιεο, ηφηε νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζα ζπλερηζζνχλ». [Πεγή: ΓΣΔ Άγθπξαο] Ο Σνπξθνθύπξηνο δηαπξαγκαηεπηήο Δξγθηνύλ Οιγθνύλ ελίδα 10

11 Γειώζεηο Σνύξθσλ αμησκαηνύρσλ / Γεκνζηεύκαηα ηνπξθηθώλ ΜΜΔ [30/11] Ζ Haberturk επηζεκαίλεη φηη ν Σνχξθνο Α/ΓΔΝ, Ναχαξρνο Μπνπιέλη Μπνζηάλνγινπ, ζε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζην πεξηνδηθφ Defence Turkey, αλαθέξζεθε, κεηαμχ άιισλ, θαη ζηελ Κχπξν. Ο Μπνζηάλνγινπ, ν νπνίνο ηφληζε φηη πξνηεξαηφηεηα ηεο Σνπξθίαο είλαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ζηηο ζάιαζζεο, δήισζε φηη «Οη κνλνκεξείο ελέξγεηεο ηεο Δ/Κ δηνίθεζεο ηεο Ννηίνπ Κχπξνπ, απμάλνπλ ηηο αλεζπρίεο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή θαη ηαπηφρξνλα πιήηηνπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ Κχπξν. [πλεπψο] ππφ παξαθνινχζεζε ηεινχλ νη ελέξγεηεο ηεο Δ/Κ δηνίθεζεο ηεο Ννηίνπ Κχπξνπ θαη ησλ παξάθηησλ ρσξψλ, εηδηθφηεξα ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Διιάδνο, πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηεο Σνπξθίαο ζηε Μεζφγεην. Οη ηνπξθηθέο λαπηηθέο δπλάκεηο, ιακβάλνπλ θάζε είδνπο κέηξα γηα ηελ πθαινθξεπίδα ηεο Σνπξθίαο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ζηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηαο ηεο ΣΓΒΚ». [Πεγή: ΓΣΔ Άγθπξαο] ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ Διεύθυνση Επικοινωνίας και Προβολής Υραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα Σηλ: , Υαξ: Το δελτίο συντάσσεται σε 15θήμερη/μηνιαία βάση και το υλικό του προέρχεται από Επισκοπήσεις Τύπου των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας [ΓΤΕ] στο εξωτερικό Επιμέλεια: Γ. Καλύβας ελίδα 11

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ.

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Φ Ο 4 2 Υ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Π

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Γεθεμβρίοσ 2009 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξψπεο ΜΗΝΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Εθεκεξίδα Globes: «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εμεξεύλεζεο πεηξειαίνπ ζην Λεβηάζαλ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Εθεκεξίδα Globes: «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εμεξεύλεζεο πεηξειαίνπ ζην Λεβηάζαλ Τεύχος 21 Μάιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εθεκεξίδα Globes: «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εμεξεύλεζεο πεηξειαίνπ ζην Λεβηάζαλ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εθεκεξίδα Globes : «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3)

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3) Τεύχος 19 Μάρτιος 2012 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3) Ο ΥΠΕΚΑ κ. Γιώπγορ Παπακωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ζλσκέλα Έζλε. Έθζεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα γηα ηελ επηρείξεζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζηελ Κύπξν

Ζλσκέλα Έζλε. Έθζεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα γηα ηελ επηρείξεζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζηελ Κύπξν Ζλσκέλα Έζλε Σπκβνύιην Αζθαιείαο S/2008/353 Γηαλνκή: Γεληθή 2 Ηνπλίνπ 2008 Πξσηφηππν θείκελν: αγγιηθά Έθζεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα γηα ηελ επηρείξεζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζηελ Κύπξν Ι. Δηζαγσγή 1. Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα

πληαθηηθή Οκάδα: πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο

πληαθηηθή Οκάδα: πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXXI, Γεστέρα 7 Γεκεμβρίοσ 2009. πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Καξαθαηζάλε Φαίε Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Ζ εμέιημε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΙΔΝΔΞΗ ΓΙΑ ΣΟ FIR ΑΘΗΝΩΝ

ΔΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΙΔΝΔΞΗ ΓΙΑ ΣΟ FIR ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Μ.Π.. Γ.Δ.. ΔΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΙΔΝΔΞΗ ΓΙΑ ΣΟ FIR ΑΘΗΝΩΝ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Π. ΛΙΑΚΟΤΡΑ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΒΛΑΥΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ 2010 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ 1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο 8 ΔΝΑΔΡΗΟ ΥΧΡΟ 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ. ηξαηεγηθή Δπηθνηλσλία ηεο Πξνζέγγηζεο Οη Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο από ην 1997 έσο ζήκεξα ΓΙΩΡΓΟ ΠΛΕΙΟ

Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ. ηξαηεγηθή Δπηθνηλσλία ηεο Πξνζέγγηζεο Οη Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο από ην 1997 έσο ζήκεξα ΓΙΩΡΓΟ ΠΛΕΙΟ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΔΛΔΥΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηξαηεγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011 Τόμος 1 - Τεύχος 5 16-31 Μαρτίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο Σημεία Ιδιαίηεπος Δνδιαθέπονηορ Γειψζεηο Peter Praet, ππνςήθηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 ηνπ Ηιία Ι. Κνπζθνπβέιε Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Γηεζλψλ ρέζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Μπνξεί ε εμσηεξηθή πνιηηηθή λα ζπληζηά έλα αξθεηά δηαδεδνκέλν αληηθείκελν πνιηηηθήο ζπδήηεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXIX, Γεστέρα 23 Νοεμβρίοσ 2009 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξνλίθνπ Μαξηέηηα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο. Θετικά δημοσιεύματα ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ

Οικονομικό δελτίο. Θετικά δημοσιεύματα ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ Τόμος 1 - Τεύχος 3 16-28 Φεβρουαρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο εκεία Ιδηαίηεξνπ Δλδηαθέξνληνο πλέληεπμε Barry Eichengreen,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ Ι (Ιζηνξηθή ηνπνζέηεζε - Δπηθξαηνύζεο ζπλζήθεο)

ΜΔΡΟ Ι (Ιζηνξηθή ηνπνζέηεζε - Δπηθξαηνύζεο ζπλζήθεο) Η Γηαπξαγκάηεπζε σο Tξόπνο Eηξεληθήο Eπίιπζεο πγθξνύζεσλ. πκθσλία Μπξόθπιινπ - Πιάθαο (29 Φεβ 1944) Σνπ Κσλ/λνπ Γνχλαξε, ζηξαηησηηθνχ, Μέινπο ηεο ΔΔΓ. ΔΙΑΓΧΓΗ 1. Απφ ηελ εκθάληζε ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα