Τεύχος 47α, Νοεμβρίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου"

Transcript

1 Τεύχος 47α, Νοεμβρίου Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Α Ι Π Ρ Ο Β Ο Λ Η Δελτίο Ενεργειακών Θεμάτων ΚΤΠΡΟ / ΑΟΕ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΗΚΔ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ πλάληεζε Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ Διιάδαο Σνπξθίαο [30/11] ηηο 29 Ννεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Δπάγγεινπ Βεληδέινπ κε ηνλ Σνχξθν νκφινγφ ηνπ Μεβιίη Σζαβνχζνγινπ ζηελ Άγθπξα. Αθνινπζνχλ ηα βαζηθά ζεκεία ησλ δειψζεσλ ησλ δχν αμησκαηνχρσλ ζηελ θνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ πνπ παξαρψξεζαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλάληεζεο θαζψο νη απαληήζεηο ηνπο ζε εξσηήζεηο δεκνζηνγξάθσλ. Μεβ. Σζαβνχζνγινπ: «Ζ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ, πνπ παξακέλεη άιπην επί 50 ρξφληα, ζα είλαη έλα βήκα πνπ ζα επεξεάζεη φρη κφλν ηηο ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Διιάδνο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ή ηηο ζρέζεηο ησλ δχν ιαψλ πνπ δνπλ ζην λεζί, αιιά θαη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή. [ ] Σειεπηαία, έρεη δεκηνπξγεζεί έληαζε ζηελ Κχπξν ζρεηηθά κε ηηο γεσηξήζεηο θαη έξεπλεο πεηξειαίνπ θαη ε Δ/θ πιεπξά απνζχξζεθε απφ ην ηξαπέδη ησλ ζπλνκηιηψλ. Παιαηφηεξα, νη δηαπξαγκαηεχζεηο είραλ ζπλερηζηεί αθφκα θαη ζηηο πην δχζθνιεο πεξηφδνπο. Δκείο πάιη επηζπκνχκε ζε απηήλ ηελ πεξίνδν λα αξρίζνπλ νη ζπλνκηιίεο. Πηζηεχνπκε φηη ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, έρνπλ δηθαηψκαηα θαη νη Σ/Κ ζην θπζηθφ αέξην θαη ζην πεηξέιαην. Απηφ ην παξαδέρνληαη θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη ε Σνπξθία θαη ε Διιάδα αθφκα θαη ν Δ/Κ ηνκέαο δελ ην αξλείηαη. Δίλαη θαη δηθή καο επηζπκία λα βξεζεί κηα ιχζε θαη λα επηθξαηήζεη κία αληίιεςε πνπ λα ζπλάδεη κε ηα ζπκθέξνληα θαη ησλ δχν πιεπξψλ. Θα ζπλερηζηνχλ νη πξνζπάζεηέο καο πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ. Δπρή καο είλαη λα μαλαξρίζνπλ ζχληνκα νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην Κππξηαθφ, θαη λα επηθξαηήζεη ζην λεζί κία κφληκε ιχζε θαη εηξήλε». Δπ. Βεληδέινο «ε κηα πεξίνδν πνιιαπιψλ θξίζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Μεζνγείνπ, νη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο έρνπλ κέγηζηε ζεκαζία γηαηί ε Διιάδα θαη ε Σνπξθία κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο άμνλαο ζηαζεξφηεηαο, εηξήλεο θαη επεκεξίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Αιιά, γηα λα ζπκβεί απηφ ζηελ πιήξε ηνπ έθηαζε, πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ηε κεγάιε εθθξεκφηεηα ηνπ Κππξηαθνχ. Ζ ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο είλαη ην θιεηδί γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ Διιάδαο-Σνπξθίαο αιιά θαη γηα λα δηαδξακαηίζνπκε ην ξφιν πνπ θαινχκαζηε λα δηαδξακαηίζνπκε σο δπν ρψξεο κε καθξά παξνπζία ζην ΝΑΣΟ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50. Ζ Διιάδα, επηπιένλ, σο ρψξα κέινο ηεο Δ.Δ. θαη ε Σνπξθία, σο ππνςήθηα πξνο έληαμε ρψξα ζηελ ΔΔ. Ζ Διιάδα, φπσο γλσξίδεηε, ζηεξίδεη, επζχο εμαξρήο, ηελ επξσπατθή πξννπηηθή ηεο Σνπξθίαο αιιά ε πξννπηηθή απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ. Έρεη πξάγκαηη πνιχ κεγάιε ζεκαζία, φπσο είπε ν ζπλάδειθφο κνπ, λα μεθηλήζνπλ εθ λένπ νη ζπλνκηιίεο κεηαμχ ησλ δπν θνηλνηήησλ γηα ηε ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ, ζην πιαίζην ηνπ Κνηλνχ Αλαθνηλσζέληνο ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2014, ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, ζην πιαίζην ησλ πκθσληψλ Τςεινχ Δπηπέδνπ ηνπ 1977 θαη ηνπ 1979 θαη θπζηθά ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ, γηαηί ε Κχπξνο είλαη κηα ρψξα κέινο ηεο ΔΔ. Οη ζπλνκηιίεο, δπζηπρψο, δηαθφπεθαλ γηαηί βξίζθεηαη ζε εμέιημε κία πξνζβνιή ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη θαζήθνλ φισλ καο λα ιάβνπκε ηηο αλαγθαίεο θνηλέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπλνκηιηψλ. Αιιά απηφ πξνυπνζέηεη ην ζεβαζκφ ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη λα δηαθνπεί ε πξνζβνιή πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Θέισ λα πηζηεχσ φηη ππάξρεη πάληα πεξηζψξην γηα ηελ απνθπγή ηεο θιηκάθσζεο, γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάρπζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Φπζηθά, ζηφρνο καο είλαη - θαη απηφ ην ζπδεηήζακε κε ηνλ θ. Σζαβνχζνγινπ - λα ζπκβάιινπκε, φζν γίλεηαη πην γξήγνξα θαη πην απνηειεζκαηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ θιίκαηνο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ επαλέλαξμε ησλ ζπλνκηιηψλ. Ζ ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ ζα καο επηηξέςεη λα πάξνπκε θαη πάξα πνιιέο άιιεο πξσηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη άκπλαο. [ ] πλερίδνπκε ηηο δηεξεπλεηηθέο επαθέο θαη είκαζηε έηνηκνη λα πξνρσξήζνπκε, πάληα ζην πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο, πνπ είλαη ε θνηλή καο Περιεχόμενα τεύχους: ΚΤΠΡΟ / ΑΟΖ ΚΑΙ ΣΟΤΡΚΙ- ΚΕ ΠΑΡΑΒΙΑΕΙ ΤΝΑΝΣΗΗ ΤΠΟΤΡΓΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙ- ΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΤΝΕΝΕΣΕΤΞΗ Κ. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ Ε ΣΟΤΡΚΙΚΟ ΜΜΕ ΔΗΛΩΕΙ ΚΤΠΡΙΩΝ ΑΞΙΩΜΑΣΟΤ- ΦΩΝ / ΔΗΜΟΙΕΤΜΑΣΑ ΚΤΠΡΙΑ- ΚΩΝ ΜΜΕ ΆΡΘΡΟ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 4 ΆΡΘΡΟ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 6 Ο Αληηπξόεδξνο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη Τπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ Δπάγγεινο Βεληδέινο κε ηνλ Σνύξθν νκόινγό ηνπ Μεβιίη Σζαβνύζνγινπ

2 πλάληεζε Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ Διιάδαο Σνπξθίαο ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ζ ΚΤΠΡΟ Ω ΚΡΑΣΟ- ΜΔΛΟ ΣΟΤ ΟΖΔ ΚΑΗ Ω ΚΡΑΣΟ ΜΔΛΟ ΣΖ Δ.Δ. ΔΥΔΗ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΖ ΚΤΡΗΑΡΥΗΑ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΑ ΚΤΡΗΑΡΥΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ, ΟΠΩ ΠΡΟΒΛΔΠΔΗ ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ ΓΗΚΑΗΟ ΣΖ ΘΑΛΑΑ. ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΤΣΟ ΟΗ ΤΠΟΘΑΛΑΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΑΝΖΚΟΤΝ ΣΟ ΚΡΑΣΟ, ΓΗΑΣΗ ΣΑ ΚΤΡΗΑΡΥΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΑΝΖΚΟΤΝ ΣΟ ΚΡΑΣΟ αλαθνξά θαη ε θνηλή βάζε γηα ηα πάληα. Καη ε θνηλή βάζε γηα ηε ζπλεξγαζία καο κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Επώηηζη για ηην αποσώπηζη Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ από ηιρ ζςνομιλίερ] Δπ. Βεληδέινο: «Ζ Κχπξνο σο θξάηνο-κέινο ηνπ ΟΖΔ θαη σο θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. έρεη θαη εζληθή θπξηαξρία θαη εζληθά θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα, φπσο πξνβιέπεη ην Γηεζλέο Γίθαην ηεο ζάιαζζαο. ην πιαίζην απηφ νη ππνζαιάζζηνη πφξνη αλήθνπλ ζην θξάηνο, γηαηί ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα αλήθνπλ ζην θξάηνο. Αιιά ην θξάηνο δηαζθαιίδεη ηα δηθαηψκαηα απηά θαη θπξίσο ηα έζνδα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ππέξ φισλ ησλ Κππξίσλ, Δ/Κ θαη Σ/Κ, ππέξ ηεο παξνχζαο γεληάο αιιά θαη ππέξ ησλ επφκελσλ γελεψλ, Δ/Κ θαη Σ/Κ. Καη θπζηθά ππέξ ησλ δχν θνηλνηήησλ, ηεο Δ/Κ θαη ηεο Σ/Κ, ζε κηα βάζε ηζφηεηαο θαη ζε κηα βάζε αλαινγίαο. Καη κάιηζηα έρεη ζπκθσλεζεί ε θαηαλνκή ησλ εζφδσλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ λα είλαη επλντθφηεξε γηα ηελ Σ/Κ θνηλφηεηα, έσο φηνπ ππάξμεη ζχγθιηζε ησλ επηπέδσλ ηνπ ΑΔΠ κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. Απηφ έρεη δεισζεί θαη επαλάιεςε θαη πηζηεχσ φηη έρνπκε ηε δπλαηφηεηα απηά πνπ ιέσ ηψξα θαη απηά πνπ έρεη πεη ν Πξφεδξνο Αλαζηαζηάδεο, ηα νπνία απιψο εγψ επαλαιακβάλσ, λα ηα απνηππψζνπκε κε έλα ηξφπν ηέηνην, ν νπνίνο ζα παξέρεη ηε βεβαηφηεηα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο φηη είλαη απφ ηελ άπνςε απηή ίζνη. Αιιά, επαλαιακβάλσ πξνυπφζεζε είλαη ν ζεβαζκφο ηεο θπξηαξρίαο θαη ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Άιισζηε, φηαλ ζα ππάξμεη κηα πνιηηηθή ιχζε γηα ην Κππξηαθφ, ζπκθσλεκέλε, ζα ππάξρεη έλα νκνζπνλδηαθφ θξάηνο θαη ζα ππάξρνπλ θαη ηα νκφζπνλδα θξάηε. Σα θξάηε, ηα νπνία κεηέρνπλ επί ηε βάζε ηνπ πληάγκαηνο ζηελ Οκνζπνλδία. Άξα έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία λα γίλνληαη ζεβαζηά ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο Κχπξνπ θαη πξηλ θαη κεηά ηε ιχζε». ΜΕΒ. ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ: Ζ ΔΛΛΖΝΟΚΤΠΡΗΑΚΖ ΠΛΔΤΡΑ, ΔΠΗΚΑΛΟΤΜΔΝΖ ΑΖΜΑΝΣΖ ΠΡΟΦΑΖ, ΔΦΤΓΔ ΑΠΟ ΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗ ΣΩΝ ΤΝΟΜΗΛΗΩΝ ΚΑΗ ΑΤΣΟ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΔΝΓΔΗΞΖ ΚΑΛΖ ΘΔΛΖΔΩ [Επώηηζη πεπί ζεβαζμού ηος Διεθνούρ Δικαίος] Σζαβνχζνγινπ: «ήκεξα, νη ελέξγεηεο ηεο Δ/Κ πιεπξάο φπσο είλαη νη κνλνκεξείο απνθάζεηο γηα ηελ δηεμαγσγή εξεπλψλ, βιέπεηε φηη δελ ππνινγίδνπλ θαζφινπ ηα δηθαηψκαηα ησλ Σ/Κ. Όπσο μέξεηε είραλ αξρίζεη ζπλνκηιίεο κεηά ην θνηλφ αλαθνηλσζέλ ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ. Γηαηί άξρηζαλ απηέο νη ζπλνκηιίεο; Γηα λα βξεζεί κία ιχζε. Σν πιαίζην απηήο ηεο ιχζεο είραλ θαζνξίζεη θαη νη δχν πιεπξέο ζην θνηλφ αλαθνηλσζέλ. Αιιά, θαζψο απφ ηε κία πιεπξά γίλνληαη κνλνκεξψο γεσηξήζεηο πνπ δελ ππνινγίδνπλ θαζφινπ ηα δηθαηψκαηα ησλ Σ/Κ, δελ κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε θαινπξναίξεηεο ηηο ελέξγεηεο απηέο. Καη εκείο ζηείιακε ην εξεπλεηηθφ πινίν Μπακπαξφο. Ζ Σνπξθία δελ έρεη θακία παξάλνκε απαίηεζε ζε απηήλ ηελ πεξηνρή θαη είπακε φηη, φηαλ ζηακαηήζνπλ νη γεσηξήζεηο, ζα απνζχξνπκε ην πινίν. Δδψ έρεη ζεκαζία λα ππάξρεη θαιή ζέιεζε. Δάλ ππάξρεη θαιή ζέιεζε είλαη εχθνιν λα βξεζεί ιχζε πνπ λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα θαη ησλ δχν θνηλνηήησλ. Δίρακε θάλεη πξνηάζεηο ζηνλ Δηδηθφ Δθπξφζσπν ηνπ Γ.Γ. ησλ Ζ. Δ. Δίρακε θάλεη πξνηάζεηο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε θαη ζηελ Δ/Κ Γηνίθεζε θαη ζηαζεξά ππνζηεξίδακε ηελ αλάγθε εμεχξεζεο ιχζεο. Δκείο επηκέλνπκε φηη πξέπεη ζχληνκα λα βξεζεί ιχζε. Θα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί κηα θνηλή εηαηξεία πνπ λα θάλεη φιεο ηηο έξεπλεο γηα ην ζπκθέξνλ ησλ δχν θνηλνηήησλ. Ζ εηαηξεία απηή ζα κπνξνχζε λα είλαη ηδησηηθή. Απηφ λνκίδσ ζα βνεζήζεη ζηελ ιχζε. Δδψ νπσζδήπνηε έρνπλ ζεκαζία ηα δηθαηψκαηα θαη ησλ δχν πιεπξψλ. Απηήλ ηε ζηηγκή, φπσο μέξεηε, εκείο ζα θέξνπκε ην πφζηκν λεξφ ζην λεζί ζε δηπιάζηα πν- ζφηεηα απφ ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ θαη νη δχν πιεπξέο θαη νπσζδήπνηε ζέινπκε λα κνηξαζηνχκε απηφ ην πφζηκν λεξφ θαη κε ηνπο Δ/Κ. Απηφ είλαη λεξφ εηξήλεο. Καη φπσο γλσξίδεηε δηαθφπεθαλ νη ζπλνκηιίεο. Ζ Δ/Κ πιεπξά, φκσο, επηθαινχκελε αζήκαληε πξφθαζε, έθπγε απφ ην ηξαπέδη ησλ ζπλνκηιηψλ θαη απηφ δελ είλαη έλδεημε θαιήο ζειήζεσο. Δκείο εξγαδφκαζηε γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο θαη ππνζηεξίδνπκε ηελ Σ/Κ πιεπξά γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζ θαιή πξφζεζε έρεη κεγάιε ζεκαζία. Δπηζπκνχκε ην ζέκα απηφ λα ιπζεί κε θαιή πξφζεζε. Πεξηκέλνπκε λα θαηαβιεζεί ε ίδηα πξνζπάζεηα θαη απφ ηελ απέλαληη πιεπξά γηα κία κφληκε θαη βηψζηκε ιχζε ζην Κππξηαθφ. Ωο εγγπήηξηεο ρψξεο θαη σο κεηέξεο παηξίδεο, ε Διιάδα θαη ε Σνπξθία, ζα θάλνπλ φηη κπνξνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή». Δπ. Βεληδέινο: «Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ηα δηθαηψκαηα θαη νη πξνζδνθίεο φισλ ησλ πνιηηψλ ηεο Κχπξνπ, Δ/Κ θαη Σ/Κ, απφ ηνλ θπζηθφ πινχην, απφ ην θπζηθφ αέξην, πξέπεη λα είλαη δηαζθαιηζκέλεο θαη είλαη δηαζθαιηζκέλεο θαη ζεβαζηέο. Απηφ αθνξά θαη ηηο δχν θνηλφηεηεο, ηελ Δ/Κ θαη ηελ Σ/Κ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Κχπξν, ζχκθσλα κε ην χληαγκα ηνπ Απηφ ζα αθνξά θαη ηηο δχν νκφζπνλδεο πνιηηείεο ζην πιαίζην κηαο πνιηηηθήο ιχζεο ηνπ Κππξηαθνχ, ζχκθσλα κε ηα φζα είπα θαη πξνεγνπκέλσο. Όκσο, δελ ππάξρεη, επίζεο, θακηά ακθηβνιία φηη ην Κξάηνο ηεο Κχπξνπ, πνπ είλαη έλα θαη πνπ ζε κία ιχζε ζπκθσλεκέλε ζα έρεη νκνζπνλδηαθφ ραξαθηήξα, βαζηζκέλν ζε έλα νκνζπνλδηαθφ ζχληαγκα, ην θξάηνο απηφ είλαη θαη ζα είλαη κέινο ηνπ ελίδα 2

3 πλάληεζε Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ Διιάδαο Σνπξθίαο Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρεη θαη ηελ θπξηαξρία ηνπ θαη ηα θπξηαξρηθά ηνπ δηθαηψκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο. Απφ εθεί θαη πέξα ην χληαγκα ηεο Κχπξνπ ζα δηαζθαιίδεη πιήξσο ηα δηθαηψκαηα επί ησλ εζφδσλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, αλεμαξηήησο εάλ αλήθνπλ ζηελ Δ/Κ ή ηελ Σ/Κ πιεπξά. Καη γηα ηηο δχν νληφηεηεο, νη νπνίεο ζα κεηέρνπλ ζην νκνζπνλδηαθφ ζρήκα, ζην πιαίζην κίαο νκνζπνλδηαθήο θπξίαξρεο Κχπξνπ, ε νπνία ζα είλαη, φπσο είπα θαη πξνεγνπκέλσο, φπσο πάληα, κέινο ηνπ ΟΖΔ θαη ηεο ΔΔ. Άξα έρεη πάξα πνιχ κεγάιε ζεκαζία λα ζηακαηήζεη ε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, λα ζηακαηήζεη ε πξνζβνιή ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη λα μαλαξρίζνπλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ, κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ζηελ Κχπξν. Δθφζνλ πάκε ζηε ιχζε απηή, εθφζνλ αξρίζνπλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο, εθφζνλ θαηαιήμνπκε ζε κία ζπκθσλεκέλε ιχζε, ε νπνία ζα γίλεη δεθηή κε δεκνςήθηζκα απφ ηνλ θππξηαθφ ιαφ, φια ηα ζέκαηα ζα εμειηρζνχλ κε πνιχ κεγάιε επθνιία πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ ηεο Κχπξνπ, πξνο φθεινο ησλ επφκελσλ γελεψλ, αιιά βεβαίσο θαη πξνο φθεινο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Διιάδνο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Σν λεξφ είλαη έλα πάξα πνιχ θαιφ παξάδεηγκα αιιά θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη έλα πάξα πνιχ θαιφ παξάδεηγκα. Έρεη πάξα πνιχ κεγάιε ζεκαζία λα κνηξάδνληαη ηα νθέιε, αιιά ζην πιαίζην ελφο ζεζκηθνχ ζρήκαηνο, ην νπνίν πξέπεη λα ζεβφκαζηε». Ο αγσγόο κεηαθνξάο ύδαηνο πνπ ζα ζπλδέεη ηελ Σνπξθία κε ηα Καηερόκελα [Επώηηζη πεπί ύπαπξηρ ζςγκεκπιμένηρ ππόηαζηρ επίλςζηρ ηος Κςππιακού] Δπ. Βεληδέινο: «Γηα ηε ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ αλαθέξζεθα πξνεγνπκέλσο. ην πιαίζην ηνπ Κνηλνχ Αλαθνηλσζέληνο ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2014, κπνξνχλ λα αξρίζνπλ θαη πξέπεη λα αξρίζνπλ μαλά νη ζπλνκηιίεο εθφζνλ γίλεη ζεβαζηφ ην Γηεζλέο Γίθαην θαη ζηακαηήζεη ε πξνζβνιή ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. [Επώηηζη πεπί επαθών Ελλάδαρ με Κύππο, Αίγςπηο και Ιζπαήλ] Σζαβνχζνγινπ: «Ζ Διιάδα θαη φιεο νη ρψξεο πνπ αλαθέξαηε, κπνξνχλ λα έρνπλ κεηαμχ ηνπο νπνηεζδήπνηε επαθέο θαη ζπλεξγαζία. Γελ έρνπκε αληίξξεζε ζ απηφ. Υσξίο ηελ ζπκκεηνρή ηεο Σνπξθίαο θαλέλαο πεξηνξηζκφο [ζηα ζπκθέξνληά ηεο] δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί. Κάηη ηέηνην κπνξεί κφλν λα απμήζεη ηελ έληαζε ζηελ πεξηνρή. Απεπζχλνπκε, ζπλεπψο, έθθιεζε ηφζν ζηε θίιε καο θαη γεηηνληθή ρψξα Διιάδα, φζν θαη ζηηο άιιεο ρψξεο, λα ιάβνπλ ππφςε ην ζηνηρείν απηφ. [Απφ ηνπξθηθήο πιεπξάο] έρνπλ γίλεη ελέξγεηεο θαιήο ζέιεζεο. Ζ δηθή καο επηζπκία είλαη φιεο νη πιεπξέο λα απνθεχγνπλ βήκαηα πνπ ζα απμήζνπλ ηελ έληαζε ζηελ πεξηνρή. Ζ ίδηα αληίιεςε ζα πξέπεη λα ηζρχεη θαη γηα ηελ Διιάδα θαη γηα ηελ Σνπξθία θαη γηα ηηο άιιεο ρψξεο ζηε Μεζφγεην θαη ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην». Δπ. Βεληδέινο: «Γελ έρεη επηζεηηθφ ραξαθηήξα ελαληίνλ ηεο Σνπξθίαο θαη είρα ηελ επθαηξία λα πσ θαη ζε κηα πξφζθαηε ζπλέληεπμή κνπ ζε ηνπξθηθφ κέζν ελεκέξσζεο φηη ε πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ηεο Σνπξθίαο είλαη πάληα αλνηρηή, ζηε βάζε ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο. Γηαηί ν θνηλφο παξαλνκαζηήο ησλ ζπλεξγαζηψλ απηψλ είλαη ην Γηεζλέο Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, ε ζηαζεξφηεηα, ε εηξήλε θαη ε επεκεξία γηα ηελ πεξηνρή καο». [Πεγή: ΓΣΔ Άγθπξαο] πλέληεπμε θ. Δπάγγεινπ Βεληδέινπ ζε ηνπξθηθό ΜΜΔ [28/11] ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηειενπηηθνχ δηθηχνπ CINE 5 αλαξηήζεθε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ν Αληηπξφεδξνο ηεο ειιεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ΤπΔμ Δπάγγεινο Βεληδέινο ζηε δεκνζηνγξάθν Αζιηγθηνχι Αηαζαγθνχλ. Σα βαζηθά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ έρνπλ σο αθνινχζσο: - Ο θ. Βεληδέινο είπε όηη ε απνρώξεζε ηνπ πινίνπ Μπαξκπαξόο απνηειεί ην πξώην βήκα γηα ηελ επηζηξνθή ηεο Ε/Κ πιεπξάο ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηνλίδνληαο πσο: «Ζ αλαζηνιή ησλ ζπλνκηιηψλ πξνέθπςε απφ ηελ μαθληθή θαηαπάηεζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο κε ηελ είζνδν ηνπ ηνπξθηθνχ πινίνπ Μπαξκπαξφο ζηελ Κχπξν. Μπξνζηά καο έρνπκε κηα πνιχ απιή ιχζε. Μία ιχζε γηα ηελ επαλέλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ζπλνκηιηψλ. Απηή είλαη ε επίδεημε ζεβαζκνχ ζηελ αλεμαξηεζία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο». - Ωο πξνο ηελ ηνπξθηθή πξόηαζε πεξί ζύζηαζεο κηαο θνηλήο εηαηξείαο ζηελ Κύπξν κε αληηθείκελν ηελ εμόξπμε θπζηθνύ αεξίνπ θαη ηελ εμαγσγή ηνπ ζηελ Δπξψπε, ν Έιιελαο ΤπΔμ δήισζε πσο ε ζπδήηεζε ηεο ελ ιφγσ πξφηαζεο πξνυπνζέηεη ηελ επίηεπμε ιχζεο ζην Κππξηαθφ, ζηε βάζε «ελφο θξάηνπο, δχν ζηνηρείσλ, γηα ηε ζπλέρηζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο», πνπ δελ αλαγλσξίδεη ε Σνπξθία, ηνλίδνληαο, ελ πξνθεηκέλσ πσο «Θα πξέπεη λα ηεξκαηηζηνχλ νη παξαβηάζεηο ζε βάξνο ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Σν πινίν Μπαξκπαξφο ζηελ πεξηνρή, ζα πξέπεη λα ηεξκαηίζεη ηα θαζήθνληά ηνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξψο νη λνκηθέο εγγπήζεηο πνπ απαηηνχληαη φζνλ αθνξά ζην κέιινλ ησλ θπζηθψλ πεγψλ ηνπ λεζηνχ. Αλ γίλνπλ φια απηά, ηφηε είλαη πνιχ εχθνιε ε επηζηξνθή ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ». ελίδα 3

4 πλέληεπμε θ. Δπάγγεινπ Βεληδέινπ ζε ηνπξθηθό ΜΜΔ - Ωο πξνο ηε ζπλεξγαζία ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ κε ηελ Αίγππην θαη ην Ιζξαήι, ν θ. Βεληδέινο αλέθεξε φηη ε Άγθπξα έγηλε απνδέθηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ππφ έλαλ φξν: «Μεηαμχ Διιάδαο, Αηγχπηνπ θαη Κχπξνπ, κπνξεί θαη ραξάδεηαη έλα ηξίγσλν. Δθηφο απηνχ, κεηαμχ Διιάδαο, Κχπξνπ θαη Ηζξαήι ππάξρεη κηα ηξηκεξήο ζπκθσλία. Ζ ελ ιφγσ ζπλεξγαζία δε θέξεη επ νπδελί επηζεηηθφ ζθνπφ θαηά ηεο Σνπξθίαο. Πέξαλ απηνχ, γη απηνχ ηνπ ηχπνπ ηξηκεξείο, θαη γηα πνιπεζληθέο ζπλεξγαζίεο, ηζρχεη πάληα ε πξφζθιεζή καο ζηελ Σνπξθία θαη δηαηεξεί ηελ εηιηθξίλεηά ηεο. Όκσο γλσξίδεηε φηη ε Διιάδα αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ Σνπξθία έρεη έλα μεθάζαξν ζέκα ζπδήηεζεο, ην νπνίν είλαη ε πθαινθξεπίδα ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ν πεξηνξηζκφο ησλ ζαιάζζησλ ηνκέσλ θαη νη πεξηνρέο ΑΟΕ. Δίλαη αλνηρηή ε πξφζθιεζή καο γηα ην ζέκα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Σνπξθίαο ζε απηή ηε ζπλεξγαζία. Καη επ απηνχ ππάξρεη κφλν έλαο φξνο. Ο φξνο απηφο είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ε απνδνρή ηνπ λφκηκνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο. Δίλαη ε ππαθνή ζηε Υάξηα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ή ζε ηεισλεηαθνχο θαλφλεο θαη θαλφλεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο, ζε παξφκνηα κνξθή. Γηφηη εκείο πάληνηε είκαζηε αλνηρηνί ζηηο ζπδεηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ νπζία. Απφ απηή ηελ άπνςε πεξηκέλνπκε θαη κία επνηθνδνκεηηθή ελέξγεηα απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά». - Ωο πξνο ηελ αδεηνδόηεζε γηα έξεπλεο πδξνγνλαλζξάθωλ από ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ν Έιιελαο ΤπΔμ ηφληζε πσο «Ο θπζηθφο πινχηνο ηεο Κχπξνπ, αλήθεη ζην θξάηνο ηεο Κχπξνπ. Απηή είλαη κηα άθξσο ζεκαληηθή δηάζηαζε. Δίλαη άθξσο ζεκαληηθφ ην λα γίλεη αληηιεπηή ε λνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Κχπξν. Απφ ηηγκηόηππν από ηε ζπλέληεπμε ηνπ Τπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ Δπάγγεινπ Βεληδέινπ ζηε δεκνζηνγξάθν Αζιηγθηνύι Αηαζαγθνύλ απηή ηελ άπνςε ην δηθαίσκα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ θπζηθψλ πεγψλ αλήθεη ζην θξάηνο. Όκσο, απφ ηηο πεγέο ζα πξέπεη λα επσθειεζνχλ φινη νη πνιίηεο ρσξίο θακία δηάθξηζε. Καη απηφ κε ζσζηέο αλαινγίεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνο φθεινο θαη ησλ Σ/Κ θαη ησλ Δ/Κ. Καηά ζπλέπεηα, γηα ην ζέκα απηφ φρη κφλν γηα ηνπο Δ/Κ αιιά θαη γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ Σ/Κ είλαη πνιχ εχθνιν λα βξεζεί κηα θφξκνπια, ε νπνία ζα θαηνρπξψλεη λνκηθή θαη ζπληαγκαηηθή εγγχεζε, φκσο ζην ζεκείν απηφ απφ λνκηθήο πιεπξάο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν δηαρσξηζκφο ηνπ θξάηνπο θαη ησλ δχν θνηλνηήησλ. Τπνζηεξίδνπκε ηελ χπαξμε ησλ δηθνηλνηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Αλ φκσο είλαη επηζπκεηή ε επαλέλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ε θπξηαξρία ηνπ θππξηαθνχ θξάηνπο». Σέινο, ν θ. Βεληδέινο ππνζηήξημε φηη ην Κππξηαθφ απνηειεί παξάγνληα-θιεηδί ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο έληαμεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ ΔΔ. [Πεγή: ΓΣΔ Άγθπξαο] Γειώζεηο Κππξίσλ αμησκαηνύρσλ / Γεκνζηεύκαηα θππξηαθώλ ΜΜΔ [17/11] Δπξχηαηε δεκνζηφηεηα δίλεηαη ζηε ζπλέληεπμε ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ θαη Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο Δπάγγεινπ Βεληδέινπ ζηελ εθεκεξίδα REAL NEWS φπνπ πξνβάιιεηαη θαηεγνξεκαηηθή ε δηαβεβαίσζε φηη ε Διιάδα είλαη ζε εηνηκφηεηα λα απνηξέςεη ελδερφκελν ζεξκνχ επεηζνδίνπ κε ηελ Σνπξθία. O Πολίηηρ θάλεη ιφγν γηα ζεηηθή απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηξηκεξνχο πλφδνπ Κνξπθήο Διιάδαο, Κχπξνπ θαη Αηγχπηνπ απφ ηνλ θ. Βεληδέιν, πνπ ζεσξεί φηη είλαη πξντφλ πνιχ επίπνλεο θαη καθξάο πξνεηνηκαζίαο, ελψ επηζεκαίλεη πσο δεκηνπξγείηαη έλα πεξηβάιινλ πεξηθεξεηαθφ ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο πίεζε γηα ηελ Σνπξθία, θαζψο δεκηνπξγείηαη ζην φλνκα ηεο δηεζλνχο λνκηκφηεηαο. Σνλίδεη παξάιιεια φηη ην ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζπληζηά κηα πνιχ ζθιεξή θαηαδίθε ηεο ηνπξθηθήο ζπκπεξηθνξάο ελαληίνλ ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Αλαθεξφκελνο ζηε παξνπζία ηνπ Μπαξκπαξφο ζηελ Κππξηαθή ΑΟΕ επηζεκαίλεη πσο θάζε πξνζβνιή ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ είλαη αλεζπρεηηθή, ηδίσο φηαλ αλαδσππξψλνληαη νη κλήκεο ηεο εηζβνιήο ηνπ Ο Φιλελεύθεπορ επηζεκαίλεη φηη ε Λεπθσζία ζα αληηηαρζεί, ελ κέζσ πηέζεσλ, ζε φπνηεο θηλήζεηο γίλνληαη γηα ηε ζπκπεξίιεςε ζηελ αηδέληα ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ελέξγεηαο. Σνχην αθνξά θαη ηε θφξκνπια πνπ παξνπζίαζε ν εηδηθφο ζχκβνπινο ηνπ ΓΓ ηνπ ΟΖΔ Έζπελ Μπαξζ Άηληα, ε νπνία πξνβιέπεη παξάιιειε ζπδήηεζε. Ο Πολίηηρ επηθαιείηαη πιεξνθνξίεο βάζεη ησλ νπνίσλ ε θφξκνπια πνπ επεμεξγάδεηαη ε θπβέξλεζε γηα άξζε ηνπ αδηεμφδνπ, πέξα απφ ηελ απνρψξεζε ηνπ Μπαξκπαξφο απφ ηελ θππξηαθή ΑΟΕ, αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθιίζεσλ Υξηζηφθηα - Σαιάη γηα ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ εζφδσλ απφ ην θπζηθφ αέξην, ελψ ζηα ππφςε βξίζθεηαη θαη ε δηελέξγεηα κειέηεο γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ πινχηνπ. ηε ημεπινή αλαθέξεηαη πσο δελ πξέπεη λα αλακέλνληαη εμειίμεηο πξηλ απφ ηε λέα θάζνδν ζηελ Κχπξν, πξνο ην ηέινο ηνπ κήλα, ηνπ Έζπελ Άηληα. Σφζν ε λέα επίζθεςε ηνπ εηδηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Γ.Γ., φζν θαη ε ζπλάληεζε ηνπ Έιιελα Π/Θ Αληψλε ακαξά κε ηνλ Σνχξθν νκφινγφ ηνπ Αρκέη Νηαβνχηνγινπ, αξρέο Γεθεκβξίνπ ζηελ Αζήλα, ζεσξνχληαη θιεηδί γηα ηηο παξαπέξα εμειίμεηο. [Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο] Πολίτης: Ζ θόξκνπια πνπ επεμεξγάδεηαη ε θπβέξλεζε γηα άξζε ηνπ αδηεμόδνπ, πέξα από ηελ απνρώξεζε ηνπ Μπαξκπαξόο από ηελ θππξηαθή ΑΟΕ, αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθιίζεσλ Υξηζηόθηα - Σαιάη γηα ηνλ θαηακεξηζκό ησλ εζόδσλ από ην θπζηθό αέξην ελίδα 4

5 Γειώζεηο Κππξίσλ αμησκαηνύρσλ / Γεκνζηεύκαηα θππξηαθώλ ΜΜΔ [18/11] Ο Yθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ, αξκφδηνο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Γηπισκαηία, Ακφο Υφρζηατλ, δήισζε πσο «Οη ρψξεο ηεο Αλ. Μεζνγείνπ πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηε ζσζηή εθκεηάιιεπζε ηνπ ΦΑ. Πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί έλαο ηξφπνο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα πξνο ηελ Δπξψπε ηνπ ΦΑ πνπ ππάξρεη ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην», πξνζζέηνληαο φηη ην θππξηαθφ ΦΑ πξέπεη λα ηδσζεί ππφ ην πξίζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ ζηελ πεξηνρή, θαζψο «Σν θιεηδί γηα ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ κεγάισλ λέσλ αλαθαιχςεσλ (ΦΑ) ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην είλαη ε ζπλεξγαζία». Ο Φιλελεύθεπορ ππνζηεξίδεη πσο ζε φ,ηη αθνξά ζην ζέκα ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ, είλαη πξνθαλέο πσο ε απάληεζε ζηελ θφξκνπια πνπ παξνπζίαζε ν Δηδηθφο χκβνπινο ηνπ ΓΓ ηνπ ΟΖΔ ζην Κππξηαθφ, ζα είλαη νη ζπγθιίζεηο επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ, πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζηελ πεξίνδν ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη δηαπξαγκαηεχζεηο δηεμάγνληαλ κεηαμχ Υξηζηφθηα θαη Σαιάη (αιιά αξγφηεξα θαη κε ηνλ Έξνγινπ), ζπκθσλήζεθε πσο φιεο νη ζαιάζζηεο δψλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ UNCLOS (ΑΟΕ, πθαινθξεπίδα, ζέκαηα νξηνζέηεζεο θ.ιπ.) ζα απνηεινχλ νκνζπνλδηαθή αξκνδηφηεηα. πκθσλήζεθε, επίζεο, φηη ην κέξνο ησλ νκνζπνλδηαθψλ εζφδσλ πνπ ζα πεγαίλνπλ ζηηο ζπληζηψζεο πνιηηείεο ζα θαηαλέκνληαη βάζεη κηαο θφξκνπιαο πνπ ζπλδπάδεη πιεζπζκφ θαη ζπκκεηνρή ζην ΑΔΠ. ε φηη αθνξά ζην ζέκα ησλ λνκηθψλ κέηξσλ πνπ ζα ιεθζνχλ ελαληίνλ ηεο Σνπξθίαο γηα ηηο παξαβηάζεηο ζηελ θππξηαθή ΑΟΕ, ε Λεπθσζία αλακέλεη γλσκαηεχζεηο απφ ηε Γεληθή Δηζαγγειία αιιά θαη απφ ην εμσηεξηθφ. [Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο] [18/11] Αλαθνίλσζε ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο ζρεηηθά κε δειψζεηο ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Δθπξνζψπνπ, Νίθνπ Υξηζηνδνπιίδε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχζθεςεο ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ ΠηΓ, Νίθνπ Αλαζηαζηάδε. Απφ ηε ζχζθεςε ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: 1. Ο θπζηθφο πινχηνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο αλήθεη ζην θξάηνο θαη σο είλαη απηνλφεην, κεηά ηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ, φπσο εμάιινπ θαη επαλάιεςε έρεη δηαθεξπρζεί, θαη νη Σνπξθνθχπξηνη ζα απνιακβάλνπλ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ απηνχ πινχηνπ. 2. Σα ζπκθέξνληα ησλ Σνπξθνθππξίσλ δηαζθαιίδνληαη πιήξσο απφ ην θππξηαθφ θξάηνο. Δίλαη μεθάζαξν φηη νη παξάλνκεο ελέξγεηεο ηεο Σνπξθίαο εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δελ απνζθνπνχλ ζε θακία πεξίπησζε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ. 3. Γελ γίλεηαη απνδεθηή ε φπνηα πξνζπάζεηα ζπδήηεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ είηε ζην πιαίζην ησλ ζπλνκηιηψλ γηα επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ είηε ζην πιαίζην ηεο φπνηαο άιιεο παξάιιειεο δηαδηθαζίαο. 4. Ζ ειιελνθππξηαθή πιεπξά, παξά ηε δηαθεξπγκέλε πνιηηηθή ηεο βνχιεζε γηα επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ, δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηηο ζπλνκηιίεο ππφ θαζεζηψο απεηιψλ θαη ελφζσ ζπλερίδνληαη νη παξάλνκεο ηνπξθηθέο πξνθιήζεηο εληφο ηεο ΑΟΕ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Καη επέθηαζε γηα λα γίλεη ηνχην εθηθηφ ζα πξέπεη λα ππάξμεη απφ κέξνπο ηεο Άγθπξαο έκπξαθηνο ζεβαζκφο ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. [Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο] Κύπριος Κσβερνητικός Εκπρόσωπος: Ο θπζηθόο πινύηνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο αλήθεη ζην θξάηνο θαη σο είλαη απηνλόεην, κεηά ηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνύ, όπσο εμάιινπ θαη επαλάιεςε έρεη δηαθεξπρζεί, θαη νη Σνπξθνθύπξηνη ζα απνιακβάλνπλ ηα νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνύ απηνύ πινύηνπ [20/11] H Αλήθεια θάλεη ιφγν γηα ζπλερείο επηζθέςεηο αμησκαηνχρσλ ζην ηξίγσλν Άγθπξα Αζήλα Λεπθσζία, πξαγκαηνπνηψληαο ζπλαληήζεηο πνπ είηε αλαθνηλψλνληαη είηε φρη, ζε κηα πξνζπάζεηα λα βξεζεί ε θφξκνπια γηα απνθιηκάθσζε ηεο έληαζεο πνπ πξφεθπςε ιφγσ ησλ ηνπξθηθψλ πξνθιήζεσλ ζηελ θππξηαθή ΑΟΕ θαη γηα επαλέλαξμε ησλ ζπλνκηιηψλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. Σελ εξρφκελε εβδνκάδα, ζα βξίζθνληαη ηελ ίδηα κέξα ζην λεζί, ν εηδηθφο απεζηαικέλνο ηνπ ΓΓ ηνπ ΟΖΔ γηα ην Κππξηαθφ, Έζπαλ Μπαξζ Άηληα, θαη ν Βξεηαλφο πθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Αξκφδηνο γηα Δπξσπατθά Θέκαηα, Νηέηβηλη Λίληηλγθηνλ. Ο θ. Άηληα ζα εηζπξάμεη ην νκφθσλν «φρη» ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ, αλαθνξηθά κε ηε θφξκνπιά ηνπ γηα εκπινθή θαη ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζηα ζέκαηα ησλ θππξηαθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ (πξηλ ηε ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ). χκθσλα κε δηπισκαηηθή πεγή πνπ κίιεζε ζηελ Αλήθεια, ηε θφξκνπια Άηληα έξρεηαη λα πξνσζήζεη θαη ν Λίληηλγθηνλ, ν νπνίνο ζα έρεη ζπλάληεζε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ. Ζ ημεπινή αλαθέξεηαη ζηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ζσξάθηζε ηεο ακπληηθήο ηζρχνο κε πισηά κέζα, πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζήκεξα, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Άκπλαο ηεο Βνπιήο. χκθσλα κε απφιπηα δηαζηαπξσκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ επηθαιείηαη ε εθεκεξίδα, γηα πξψηε θνξά ζα επηβεβαησζεί απφ επίζεκα ρείιε φηη ζηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ην επφκελν έηνο, αθξνγσληαίνο ιίζνο ζα είλαη ε «ζσξάθηζε ηεο ακπληηθήο ηζρχνο κε πισηά κέζα, ψζηε λα απαληεζνχλ νη αλεζπρίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε». [ ] ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Ακπληηθήο Θσξάθηζεο ζα πεξηιακβάλεηαη ζπγθεθξηκέλν θνλδχιη πνπ ζα αθνξά ζηελ αγνξά πισηψλ ζηξαηησηηθψλ κέζσλ. Σν θνλδχιη, ζα είλαη ζπκβνιηθφ, ψζηε λα θαηαγξάθεη ηελ πνιηηηθή απφθαζε, ελψ ε κε ζπκπεξίιεςε αθξηβνχο πνζνχ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη αθφκε δελ έρεη θιεηδψζεη ε ζπκθσλία αγνξάο. ελίδα 5

6 Γειώζεηο Κππξίσλ αμησκαηνύρσλ / Γεκνζηεύκαηα θππξηαθώλ ΜΜΔ Γηπισκαηηθνί θαη φρη κφλν θχθινη, κε ηνπο νπνίνπο ζπλνκηιεί εδψ θαη κέξεο ε ημεπινή έιεγαλ φηη ην Ηζξαήι είλαη έηνηκν λα επαλαζέζεη ζην ηξαπέδη ηνπ δηαιφγνπ, ζην πιαίζην ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο αιιά θαη ηεο επέθηαζήο ηεο κε Διιάδα θαη Αίγππην, ην ζέκα παξαρψξεζεο ησλ δχν ππξαπιαθάησλ, γηα ηηο νπνίεο ππήξμε ην 2011 ζπκθσλία κε ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, πνπ νπδέπνηε πινπνηήζεθε, ιφγσ κε έγθξηζήο ηεο απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ.[ ] Πάλησο ν Κπβεξλεηηθφο Δθπξφζσπνο νχηε επηβεβαίσζε αιιά νχηε δηέςεπζε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, ζεκεηψλνληαο φηη «δελ ππάξρεη επί ηνπ παξφληνο θάηη ζπγθεθξηκέλν. Θα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ελέξγεηαο». Κχθινη ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο δήισζαλ ζηε ημεπινή φηη ηίπνηα δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη δεδνκέλν, βάδνληαο ζηελ εμίζσζε θαη άιιεο ρψξεο, πνπ θαίλεηαη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πψιεζε πισηψλ κέζσλ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ελψ ππάξρεη θαη ε επηινγή ησλ δηεζλψλ πξνζθνξψλ, πνπ ζεσξείηαη, εληνχηνηο, απαξάδεθηε απφ πνιηηηθνχο θχθινπο, δεδνκέλεο ηεο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην Ηζξαήι. [Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο] Σημερινή: ην Ηζξαήι είλαη έηνηκν λα επαλαζέζεη ζην ηξαπέδη ηνπ δηαιόγνπ, ζην πιαίζην ηεο δηκεξνύο ζπλεξγαζίαο αιιά θαη ηεο επέθηαζήο ηεο κε Διιάδα θαη Αίγππην, ην ζέκα παξαρώξεζεο ησλ δύν ππξαπιαθάησλ Σημερινή: νη δηεζλείο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε Σνπξθία απνηεινύλ πξνζπάζεηα θάιπςεο ησλ παξάλνκσλ θαη επεθηαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε βάξνο ηεο Κύπξνπ θαη ε δξάζε ηνπ Μπαξκπαξόο δελ έρεη θακία απνιύησο ζρέζε κε δηεζλείο δξαζηεξηόηεηεο [22/11] ηε ημεπινή αλαθέξεηαη ε δηεπθξηληζηηθή δήισζε ηνπ ΤπΔμ Ησάλλε Καζνπιίδε γηα δεκηνπξγία δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνχ πδξνγνλαλζξάθσλ, ν νπνίνο ζα είλαη πξνο φθεινο φισλ. Ο Κχπξηνο Τπνπξγφο μεθαζάξηζε φηη απηφο ν ινγαξηαζκφο ζα είλαη πξνο φθεινο ηεο λέαο γεληάο Κππξίσλ, Δ/Κ θαη Σ/Κ, θαη φρη απνθιεηζηηθά ππέξ ηεο Σ/Κ θνηλφηεηαο, φπσο παξεξκελεχζεθε. Ο Η. Καζνπιίδεο δηεπθξηλίδεη φηη θαηά ηελ νκηιία ηνπ ηελ Πέκπηε ζε εθδήισζε ηνπ πλδέζκνπ Απνθνίησλ ηνπ CIIM θαη απαληψληαο ζε ζρεηηθή εξψηεζε παξεπξηζθνκέλνπ γηα ηε δεκηνπξγία «escrow account» ζην πξφηππν ηνπ λνξβεγηθνχ κνληέινπ, κε δπλαηφηεηα θαηάζεζεο θαη δέζκεπζεο κέξνπο ησλ εζφδσλ απφ ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο γηα ηνπο Σ/Κ, αλέθεξε φηη ε Γεκνθξαηία εμεηάδεη ηε δεκηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχ, πξνζζέηνληαο φηη ζε απηφλ «ζα κπνξνχζε λα θαηαηεζεί κέξνο ησλ εζφδσλ απφ ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο, απφ ηα νπνία, κέζσ επελδπηηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο, ζα κπνξεί λα επσθειεζεί κειινληηθά ε λέα γεληά Κππξίσλ, Δ/Κ θαη Σ/Κ». «ε θακία πεξίπησζε - σο ιαλζαζκέλα εξκελεχζεθε - δελ αλέθεξα φηη ηα ελ ιφγσ έζνδα ζα πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ Σ/Κ θνηλφηεηα, πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Σνπξθίαο», θαηέιεμε. Δλησκεηαμχ, ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο ημεπινήρ αλαθέξεηαη φηη ζπληφκσο, ην Μπαξκπαξφο ελδέρεηαη λα ιακβάλεη κέξνο θαη ζε εηξελεπηηθέο απνζηνιέο, εθηφο απφ ηηο παξάλνκεο εξγαζίεο πνπ δηεμάγεη ζηελ Κππξηαθή ΑΟΕ. πγθεθξηκέλα, ην Σνπξθηθφ ΓΔΔΘΑ εμέδσζε αλαθνίλσζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην Μπαξκπαξφο θαη ηα πνιεκηθά πινία πνπ ην ζπλνδεχνπλ ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πνιπεζληθνχ θέληξνπ λαπηηθήο αζθάιεηαο θαη δξάζεο ηνπ Σνπξθηθνχ Ναπηηθνχ κε ηε ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ νπζία, πξφθεηηαη γηα απφθαζε ηνπ Σνπξθηθνχ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ε νπνία ρξνλνινγείηαη απφ ην 2010 θαη επηθαηξνπνηείηαη. «Ζ Οκάδα Δξγαζίαο ηεο Σνπξθίαο έρεη ελεξγνπνηεζεί απφ ην 2010 κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, κε λαπηηθή παξνπζία ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν Μπαξκπαξφο TMTG-2014 ζα ζπλνδεχεηαη απφ 2 θξεγάηεο, 1 θνξβέηα θαη 1 πεηξειαηνθφξν πινίν», αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε αλαθνίλσζε. Αλψηεξε ζηξαηησηηθή πεγή αλέθεξε ζηε ημεπινή φηη νη δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε Σνπξθία - είηε Ναηντθέο είηε ησλ ΖΔ - απνηεινχλ πξνζπάζεηα θάιπςεο ησλ παξάλνκσλ θαη επεθηαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε βάξνο ηεο Κχπξνπ θαη ε δξάζε ηνπ Μπαξκπαξφο δελ έρεη θακία απνιχησο ζρέζε κε δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο απνηειεί, αληίζεηα, επίδεημε δχλακεο, επεθηαηηθήο δξάζεο θαηάθνξε παξαβίαζε ηνπο δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ηνπ δηθαίνπ ηεο ζάιαζζαο. Σελ ίδηα ψξα, ε Άγθπξα, εληζρχεη ηηο δπλάκεηο ηεο ζηελ θππξηαθή ΑΟΕ αλαβαζκίδνληαο πνιχ επηθίλδπλα ηελ παξάλνκε παξνπζία ηεο ζηελ πεξηνρή κε δχν θξεγάηεο θαη έλα ππνβξχρην. πγθεθξηκέλα απνζηέιιεη ηηο θξεγάηεο Γθειηκπνινχ θαη Γηαβνχδ, νη νπνίεο ζα ζπλνδεχνπλ ην Μπαξκπαξφο ζηηο παξάλνκεο εξγαζίεο ηνπ. Σελ ίδηα ψξα ην ππνβξχρην Μπνπξάθ Ρέηο ζα ειιηκελίδεηαη ζηελ Ακκφρσζην θαη ζα εθηειεί πεξηπνιίεο ζηελ Κππξηαθή ΑΟΕ θαη πξνθαλψο ζα πεξλά αλάκεζα απφ ηα ςαξνθάηθα φπσο έθαλε πξφζθαηα ζην Κάβν Γθξέθν θεχγνληαο απφ Ναηντθή άζθεζε θαη θάλνληαο βφιηεο ζηελ Κππξηαθή ΑΟΕ. [Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο] ελίδα 6

7 Γειώζεηο Κππξίσλ αμησκαηνύρσλ / Γεκνζηεύκαηα θππξηαθώλ ΜΜΔ [24/11] Ζ ημεπινή αλαθέξεη πσο παξά ην γεγνλφο φηη ε θππξηαθή Κπβέξλεζε έρεη επελδχζεη πνιιά ζηε ζεηηθή επηξξνή ηνπ ακεξηθαληθνχ παξάγνληα, ε θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ δελ θαίλεηαη λα επηζπκεί λα επηδείμεη θαηαλφεζε ζηε ζέζε ηεο θππξηαθήο πιεπξάο, φηη δελ δχλαηαη λα ζπλνκηιεί ππφ θαζεζηψο απεηιψλ θαη παξαβηάζεσλ. Όρη κφλν θάλνπλ πσο δελ θαηαιαβαίλνπλ νη Ακεξηθαλνί αιιά ζπλερίδνπλ λα αζθνχλ πηέζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επαλέλαξμεο ησλ ζπλνκηιηψλ, απελερνπνηψληαο ηελ Άγθπξα γηα ηηο παξάλνκεο ελέξγεηέο ηεο ζηελ θππξηαθή ΑΟΕ. Μηιψληαο θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Σνπξθία θαη ζην πιάη ηνπ Σνχξθνπ Πξνέδξνπ Σαγίπ Δξληνγάλ, ν Ακεξηθαλφο Αληηπξφεδξνο Σδν Μπάηληελ αλέθεξε πσο πξέπεη λα ππάξμεη κείσζε ηεο έληαζεο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη επηζηξνθή ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ην Κππξηαθφ. Πξφθεηηαη γηα κηα αφξηζηε αλαθνξά, πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζίγεη ηε «ζηξαηεγηθή ζχκκαρν» ησλ ΖΠΑ. Ο θ. Μπάηληελ επαλέιαβε πσο νη ΖΠΑ ζηεξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ιχζε δηδσληθήο, δηθνηλνηηθήο νκνζπνλδίαο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ, εθθξάδνληαο ηελ πεπνίζεζε πσο εάλ ππάξρεη πνιηηηθή βνχιεζε, ηφηε ππάξρεη θαη δπλαηφηεηα γηα κηα ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ, πνπ ζα είλαη πξνο φθεινο νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Σνπξθίαο. [ ] Οκηιία ελψπηνλ ηνπ Μπάηληελ πξαγκαηνπνίεζε ν Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο Αρκέη Νηαβνχηνγινπ, ν νπνίνο ηζρπξίζηεθε φηη «εάλ ζηελ Κχπξν φινη ζπκθσλήζνπλ ζην φηη νη θπζηθέο πεγέο γχξσ απφ ην λεζί αλήθνπλ ζην ζχλνιν ηεο Κχπξνπ θαη ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ελέξγεηα απηή κ' έλα θνηλφ φξακα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εηξήλεο, ζα θεξδίζνπλ φινη». Καλέλαο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ελέξγεηα σο φπιν, πξφζζεζε. «Αλ θάπνηνο ζειήζεη λα εμαζθαιίζεη ηελ ελέξγεηα γηα λα επηβάιεη ηελ εηξήλε πνπ ζέιεη, απηφ ζα είλαη ην κεγαιχηεξν ρηχπεκα ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ Κχπξν», είπε, θαιψληαο γηα ρξεζηκνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο σο κέζν εηξήλεο. Καηεγφξεζε, παξάιιεια, ηνπο Δ/Κ φηη κνλνπσινχλ ηηο πεγέο ελέξγεηαο θαη πξαγκαηνπνηνχλ δηαγσληζκνχο «ζαλ λα ηνπο αλήθνπλ φιεο απηέο νη πεγέο», ακθηζβεηψληαο γηα άιιε κηα θνξά ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. «Καη εκείο ζα θάλνπκε έξεπλεο ζην ίδην κέξνο, καδί κε ηνπο Σ/Κ, θάλνληαο ρξήζε ηνπ ίδηνπ δηθαηψκαηνο», απείιεζε εθ λένπ. [ ] Ζ ρψξα ζηελ νπνία κπνξεί λα θζάζεη επθνιφηεξα ην ΦΑ, πνπ ζα εμνξπρηεί γχξσ απφ ηελ Κχπξν, είλαη ε Σνπξθία - θαη απφ απηή ηε ρψξα ζα κπνξέζεη λα θζάζεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ηφληζε ν Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο. «Απηφ πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη είλαη λα καο πνπλ φηη ε αλαηνιηθή Μεζφγεηνο είλαη θιεηζηή γηα ηνπο Σνχξθνπο θαη ηνπο Σνπξθνθππξίνπο. Απηφ δελ γίλεηαη», αλέθεξε. ηνλ Φιλελεύθεπο επηζεκαίλεηαη φηη νη Σνχξθνη επηρεηξνχλ γηα κία αθφκε θνξά παηρλίδηα κε ην «Μπαξκπαξφο»: αθελφο αθήλνπλ λα ελλνεζεί πσο ελδερνκέλσο ην εξεπλεηηθφ ζθάθνο λα απνρσξήζεη λσξίηεξα, αθεηέξνπ θαζηζηνχλ μεθάζαξν πσο ν ρξφλνο απνρψξεζεο ζπλδέεηαη απνιχησο κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζεηζκνγξαθηθψλ εξεπλψλ. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηνπ Φιλελεύθεπος, νη έξεπλεο ππνινγίδεηαη φηη κε βάζε ηε δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζε ην ζθάθνο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεθαλ ζηα κέζα Ννεκβξίνπ. Ωζηφζν, ην Μπαξκπαξφο παξέκεηλε θαη ζπλέρηζε λα θηλείηαη ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή λνηίσο ηεο Κχπξνπ. Ο Σνχξθνο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο Σαλέξ Γηιληίδ, ν ν- πνίνο έρεη εμαγγείιεη πσο κέρξη ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ζα έρνπλ νινθιεξσζεί νη έξεπλεο, παξαπέκπνληαο ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, αλέθεξε πσο ζα ζπλερηζηνχλ δηζδηάζηαηεο έξεπλεο ζηελ πεξηνρή θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλνπλ ηξηζδηάζηαηεο. Ση κπνξεί λα ζεκαίλεη ηνχην, ζα δηαθαλεί ζηε ζπλέρεηα. Δίλαη, φκσο, ζαθέο πσο ε κεηάβαζε ηνπ Μπαξκπαξφο ζηε Μεξζίλα δελ δηαθνξνπνηεί ηελ εηθφλα ζε ζρέζε κε ηηο ηνπξθηθέο παξαβηάζεηο. Ζ πξνζσξηλή απνρψξεζε ηνπ ζθάθνπο, ρσξίο λα απνζπξζεί ε NAVTEX, δελ ζεκαίλεη επί ηεο νπζίαο ηίπνηε, θαζψο νη έξεπλεο ζα έρνπλ γίλεη - φπσο ζρεδηάζηεθε - θαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ζα πξνρσξήζνπλ ζηα επφκελα βήκαηα. Σελ ίδηα ψξα, είλαη ζαθέο πσο εάλ ην ζθάθνο απνρσξήζεη ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, ηφηε δελ ζα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή φηαλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην Αλψηαην πκβνχιην πλεξγαζίαο Διιάδνο-Σνπξθίαο ζηελ Αζήλα. Σνχην ζα αλαθνχθηδε ηελ Αζήλα, πνπ γλσξίδεη πσο ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλάληεζεο ζπληζηά κεγάιν ξίζθν, θπξίσο εάλ ην ζθάθνο παξακέλεη ζηελ πεξηνρή. Ωζηφζν, θαη αλ αθφκε ην Μπαξκπαξφο θχγεη, ην δεηνχκελν είλαη θαηά πφζνλ ζα επαλέιζεη ζηελ πεξηνρή ακέζσο κεηά. [Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο] Ο Ακεξηθαλόο Αληηπξόεδξνο Σδν Μπάηληελ κε ηνλ Σνύξθν Πξσζππνπξγό Αρκέη Νηαβνύηνγινπ ελίδα 7

8 Γειώζεηο Κππξίσλ αμησκαηνύρσλ / Γεκνζηεύκαηα θππξηαθώλ ΜΜΔ [30/11] ε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Καθημεπινή, ν ΠηΓ Νίθνο Αλαζηαζηάδεο δήισζε φηη δελ πξφθεηηαη λα επηζηξέςεη ζηηο ζπλνκηιίεο, εάλ δελ ιάβεη δηαβεβαηψζεηο απφ ηελ Σνπξθία φηη δελ έρεη αμηψζεηο ζηελ θππξηαθή ΑΟΕ, ελψ θάιεζε ηελ Σνπξθία λα εξγαζηεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ιχζεο, εάλ πξαγκαηηθά ζέιεη λα δηαζθαιίζεη ηα νθέιε ησλ Σνπξθνθππξίσλ απφ ην θπζηθφ αέξην. Ο Κχπξηνο Πξφεδξνο ππέδεημε φηη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία δελ ζπδεηά ζέκα πδξνγνλαλζξάθσλ πξηλ απφ ηε ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ, ελψ ηφληζε φηη ε απνρή ηνπ απφ ην δηάινγν, νθείιεηαη θαζαξά ζε ιφγνπο πξνάζπηζεο ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. [Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο] Γειώζεηο Σνύξθσλ αμησκαηνύρσλ / Γεκνζηεύκαηα ηνπξθηθώλ ΜΜΔ [17/11] ε άξζξν ηεο Hurriyet Daily News, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο απφςεηο Έιιελα αθαδεκατθνχ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ν Κχπξηνο Πξφεδξνο Ν. Αλαζηαζηάδεο «είλαη απνθαζηζκέλνο λα πξνρσξήζεη κέρξη ηέινπο» ζηηο ζρέζεηο ηεο Κχπξνπ κε ην Ηζξαήι θαζψο νη Δ/Κ ζεσξνχλ φηη κηα λέα γεσζηξαηεγηθή ηζνξξνπία ζα δεκηνπξγεζεί ζηελ πεξηνρή. Απφ ηελ άιιε ε ζέζε ηεο Σνπξθίαο είλαη γλσζηή. Ζ Σνπξθία δελ ζέιεη νη Δ/Κ λα δξνπλ «σο νη κνλαδηθνί ηδηνθηήηεο ηνπ λεζηνχ» θαη επηζπκνχλ νη ηειεπηαίνη λα επηζηξέςνπλ ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ππφ ηελ αηγίδα ησλ Ζλσκέλσλ Δ- ζλψλ. Παξάιιεια, ε Άγθπξα επηδηψθεη λα πξνβάιεη ηελ Σνπξθία σο θζελφηεξε ελαιιαθηηθή δηαδξνκή ΦΑ γηα ηελ Δπξψπε ζε ζρέζε κε ηελ Αίγππην, ζέζε πνπ ζα επηρεηξήζεη λα πξνηάμεη θαη ζηνλ Ακεξηθαλφ Αληηπξφεδξν Σδν Μπάηληελ πνπ επηζθέπηεηαη ηελ Σνπξθία. Σνχησλ δνζέλησλ, θαηαιήγεη ην άξζξν, ν Γεθέκβξεο πξνβιέπεηαη λα είλαη έλαο δηπισκαηηθά ζεξκφο κήλαο αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο Διιάδαο, Κχπξνπ θαη Σνπξθίαο. [Πεγή: ΓΣΔ Άγθπξαο] Hurriyet Daily News: Ο Κύπξηνο Πξόεδξνο Ν. Αλαζηαζηάδεο «είλαη απνθαζηζκέλνο λα πξνρσξήζεη κέρξη ηέινπο» ζηηο ζρέζεηο ηεο Κύπξνπ κε ην Ηζξαήι [18/11] Ζ Yeni Safak αλαθέξεη φηη ππήξμε απάληεζε απφ ηελ «ΣΓΒΚ» ζηνλ E/K ηνκέα ζρεηηθά κε ηηο έξεπλεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Μεζφγεην, θαζψο ν εθπξφζσπνο ηνπ «Πξνέδξνπ ηεο ΣΓΒΚ», Οζκάλ Δξηνχγ, δήισζε πσο «Ο Δ/Κ ηνκέαο ζα πξέπεη λα θαζίζεη ζην ηξαπέδη ησλ ζπλνκηιηψλ ρσξίο πξνθαηαξθηηθνχο φξνπο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία, ηφηε θαη εκείο ζα θάλνπκε φηη θάλνπλ νη Δ/Κ θαη αθφκα πεξηζζφηεξα», πξνζζέηνληαο πσο ε Δ/Κ πιεπξά νδεγεί ζε θξίζε ελζπλείδεηα θαη πξνζπαζεί λα εμαζθαιίζεη ππεξνρή. [ ] Ο Δξηνχγ ππνγξάκκηζε πσο νη Δ/Κ ζπλερψο ελεξγνχλ κνλνκεξψο θαζψο «ην αλαθνηλσζέλ πνπ εμεδφζε ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2014, ππήξρε ην άξζξν φηη θακία πιεπξά δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θπξηαξρία πάλσ ζηελ άιιε πιεπξά. Οη Δ/Κ, πξνβαίλνληαο ζε ζπκθσλίεο κνλφπιεπξα κε ηελ Αίγππην, κε ην Ηζξαήι, κε ην Λίβαλν θαη ηηο άιιεο ρψξεο, πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ κνλαδηθνχ αθέληε ηεο Κχπξνπ. Καη απηφ είλαη ιάζνο. Καλέλαο δελ κπνξεί λα πεη απηφ είλαη δηθφ κνπ, δελ κπνξεί λα κπεη θαλείο. Δκείο ιέκε λα εγθαηαιείςνπλ απηήλ ηελ κνλνκεξή ζπκπεξηθνξά θαη λα ζπλεξγαζηνχκε. Δκείο ιέκε δχν πξάγκαηα. Καη ηα δχν είλαη ζεηηθά θαη επνηθνδνκεηηθά. Να ζηακαηήζνπκε ηαπηφρξνλα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα επηζηξέςνπλ ζην ηξαπέδη ησλ ζπλνκηιηψλ. Να επηζηξέςνπλ άλεπ πξνθαηαξθηηθψλ φξσλ. Δκείο είκαζηε έηνηκνη λα ζπδεηήζνπκε κε εθείλνπο γηα θάζε ζέκα. Αο κελ πεξηκέλνπλ άιιε ζπκπεξηθνξά πεξηζζφηεξν ζεηηθή θαη επνηθνδνκεηηθή απφ εκάο. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη πην εηξεληθή ζπκπεξηθνξά απφ απηή». [Πεγή: ΓΣΔ Άγθπξαο] [18/11] Ζ Καθημεπινή θηινμελεί δειψζεηο ηνπ εγέηε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο, Νηεξβίο Έξνγινπ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, νη λέεο θηλήζεηο ηεο Λεπθσζίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αηγχπηνπ είλαη απαξάδεθηεο: «Τπελζπκίδσ φηη νη Σνπξθνθχπξηνη έρνπλ κεξίδην ζην ΦΑ ηεο Κχπξνπ. Έρνπκε ην θαζήθνλ λα ππεξαζπηζηνχκε ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ Σ/Κ». χκθσλα κε ηνλ Έξνγινπ, ε έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ Δ.Δ. άιιαμε ηηο ηζνξξνπίεο ζην Κππξηαθφ. Απφ ηελ άιιε, ε Δ/Κ πιεπξά είλαη απηή, ε νπνία, απφ ην 2004 κέρξη ζήκεξα δελ επηζπκεί ηελ ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ. Ο Φιλελεύθεπορ αλαθέξεηαη ζε ηαμίδη γηα επαθέο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζην Βεξνιίλν ν ιεγφκελνο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηνπ θαηνρηθνχ θαζεζηψηνο, Οδληίι Νακί. Ζ επίζθεςε αλαθνηλψζεθε κφλν κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο, ελδερνκέλσο, ιφγσ ηνπ θφβνπ, γηα ηπρφλ παξεκβάζεηο ηεο Λεπθσζίαο γηα καηαίσζε ησλ επαθψλ ηνπ. Όπσο κεηαδίδεηαη απφ ηα θαηερφκελα, ζηε γεξκαληθή πξσηεχνπζα, ν Οδληίι Νακί ζπλαληήζεθε κε ηνλ Γεξκαλφ ππνπξγφ Δπηθξάηεηαο, αξκφδην επί επξσπατθψλ ζεκάησλ, Μίθαει Ρνζ. Ο Νακί ελεκέξσζε ηνλ Ρνζ, ν νπνίνο είρε επηζθεθηεί ηελ Κχπξν ηνλ επηέκβξην θαη είρε ζπλαληήζεηο ηφζν ζηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο φζν θαη ζηα θαηερφκελα, ζρεηηθά κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην Κππξηαθφ, «θαηφπηλ ηεο απφθαζεο ηεο E/K πιεπξάο λα αλαβάιεη ηε δηαδηθαζία ησλ ελίδα 8

9 Γειώζεηο Σνύξθσλ αμησκαηνύρσλ / Γεκνζηεύκαηα ηνπξθηθώλ ΜΜΔ ησλ ζπλνκηιηψλ». Τπελζπκίδεηαη ζπλαθψο φηη ν αμησκαηνχρνο ηνπ θαηνρηθνχ θαζεζηψηνο, πξαγκαηνπνίεζε δχν επηζθέςεηο ζηηο Βξπμέιιεο ζε δηάζηεκα δέθα εκεξψλ, ελψ λσξίηεξα ην επηέκβξην είρε κεηαβεί κεηαμχ άιισλ ζην Λνλδίλν θαη ηελ Οπάζηλγθηνλ. [Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο] [21/11] ηελ ηζηνζειίδα ηεο Daily Sabah αλαθέξνληαη νη δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δλέξγεηαο ηεο «ΣΓΒΚ», Υαθάλ Νηίληζγηνπξέθ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, νη Σ/Κ έρνπλ δηθαηψκαηα ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο Κχπξνπ θαη δελ πξφθεηηαη λα εγθαηαιείςνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο απηά. ε θνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ κε ηνλ Τπνπξγφ Δλέξγεηαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο Σνπξθίαο, Σαλέξ Γηιληίδ, ζην πιαίζην ηεο 6εο πλφδνπ Κνξπθήο ηνπ Αηιαληηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ Δλέξγεηα θαη ηελ Οηθνλνκία, ν Νηηληζγηνπξέθ δήισζε: «Γηεμάγνπκε επνηθνδνκεηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία ζπλαίλεζεο ζην λεζί. Γελ είκαζηε εκείο ε πιεπξά πνπ αλέζηεηιε ηηο ζπλνκηιίεο. Όπνηε έρνπκε θηάζεη θνληά ζην ζεκείν εμεχξεζεο ιχζεο ζηελ Κχπξν, ε Νφηηα Κχπξνο είηε ζα θεχγεη απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο είηε ζα απνξξίπηεη ηελ ζπκθσλία. Σν πην ηξαληαρηφ παξάδεηγκα ήηαλ (ε απφξξηςε) ηνπ ρεδίνπ Αλάλ», δήισζε θαη πξφζζεζε φηη νη «Σ/θ» είλαη έηνηκνη γηα κηα ζπκθσλία, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζα εγθαηαιείςνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Ο Γηιληίδ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, δήισζε φηη ε ελέξγεηα απνηειεί κία νδφ γηα ηελ επίηεπμε εηξήλεο θαη πξφζζεζε φηη νη θπζηθνί πφξνη ηνπ λεζηνχ ζα πξέπεη λα θαηαλεκεζνχλ δίθαηα ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ. [Πεγή: ΓΣΔ Άγθπξαο] Ντερβίς Έρογλοσ: Οη Σνπξθνθύπξηνη έρνπλ κεξίδην ζην ΦΑ ηεο Κύπξνπ. Έρνπκε ην θαζήθνλ λα ππεξαζπηζηνύκε ηα θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ Σνπξθνθππξίσλ [21/11] Ο Φιλελεύθεπορ αλαθέξεηαη ζε ζπλέληεπμή ηνπ Νηεξβίο Έξνγινπ ζηε Φωνή ηηρ Ρωζίαρ, φπνπ ν θαηνρηθφο εγέηεο θιέξηαξε κε ην κνληέιν ηεο Κξηκαίαο, δεηψληαο βαζηθά δηάινγν κε ηε Ρσζία, κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε. Ο Έξνγινπ δήισζε ραξαθηεξηζηηθά πσο «Δάλ ε Ρσζία κάο αλαγλσξίζεη, ην πξφβιεκα ζα ιπζεί», ηνλίδνληαο πσο ζηελ Κξηκαία δηελεξγήζεθε έλα δεκνςήθηζκα θαη πξνζζέηνληαο φηη θάζε ιαφο έρεη ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο. Ο Σ/Κ εγέηεο αλέθεξε επίζεο πσο ε Σνπξθία νξζψο δελ ζπκκεηέρεη ζηηο θπξψζεηο πνπ επέβαιε ε Γχζε θαηά ηεο Ρσζίαο, ελψ ραξαθηήξηζε «ινγηθή ζέζε» ηηο δειψζεηο ηνπ εγέηε ηνπ ξσζηθνχ Φηιειεχζεξνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, Βιαληηκίξ Εηξηλφθζθη, πεξί αλαγλψξηζε ηνπ ςεπδνθξάηνπο. [Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο] [25/11] ηελ ηζηνζειίδα AB Haber αλαθέξεηαη φηη ν «Πξφεδξνο ηεο ΣΓΒΚ», Νηεξβίο Έξνγινπ, ζε δειψζεηο ηνπ ζην BRT (Ραδηνηειεφξαζε Bayrak) θαη ζην TAK (Σνπξθηθφ Πξαθηνξείν Κχπξνπ), έθαλε ιφγν γηα ζπκθσλία κε ηνλ Πξφεδξν Ρεηδέπ Σαγίπ Δξληνάλ, αλαθνξηθά κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί έλαληη ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. ην πιαίζην απηφ, ν Έξνγινπ αλέθεξε φηη ην Μπαξκπαξφο δελ πξφθεηηαη λα απνζπξζεί θαη φηη ε ηνπξθηθή πιεπξά ζα θηλεζεί ζηε βάζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ δηαηεξνχλ νη «Σ/Κ» ζηνλ θπζηθφ πινχην ηεο λήζνπ. Ο Έξνγινπ ηφληζε φηη «Ζ Σνπξθία δηαηεξεί αθξηβψο ηηο ίδηεο απφςεηο κ εκάο, φζνλ αθνξά ζηελ πνιηηηθή γηα ηελ Κχπξν, θαη κέρξη ηψξα πηνζεηήζεθε, πάληα απφ ηελ πιεπξά ηεο Σνπξθίαο, ε ζηξαηεγηθή ε νπνία αθνινπζήζεθε απφ ηνπο Σ/Κ ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Σψξα ζπκθσλνχκε επίζεο γηα ηελ πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ζην εμήο.» Παξάιιεια, ν Έξνγινπ ππνγξάκκηζε πσο ν θπζηθφο πινχηνο πνπ ζα εληνπηζηεί ζηα αλνηρηά ηεο Κχπξνπ δελ αλήθεη κφλν ζηελ Δ/Κ δηνίθεζε, αιιά εηαίξνο ζηνλ πινχην απηφ είλαη θαη νη Σ/Κ, γεγνλφο πνπ γλσζηνπνηήζεθε μεθάζαξα ζηε δηεζλή θνηλφηεηα απφ ηελ Σνπξθία. Σέινο, ν Σ/Κ εγέηεο ηφληζε πσο «Δάλ νη Δ/Κ ηζρπξηζηνχλ κνλνκεξψο φηη είλαη ηδηνθηήηεο απηνχ ηνπ πινχηνπ, ηφηε βεβαίσο θαη εκείο θαη ε κεηέξα παηξίδα, ε Σνπξθία, ζα πξνβνχκε, ρσξίο θακία επηθχιαμε, ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο». [Πεγή: ΓΣΔ Άγθπξαο] [25/11] H ηζηνζειίδα SonDakika αλαθέξεηαη ζηελ επηζηνιή πνπ απέζηεηιε ν Πξφεδξνο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηεο Σνπξθίαο, Σδεκίι Σζηηζέθ, ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, Μάξηηλ νπιηδ, κε αθνξκή ην ςήθηζκα πνπ πηνζέηεζε ην Δπξσθνηλνβνχιην ζηηο 13 Ννεκβξίνπ, ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηεο Σνπξθίαο πνπ δεκηνπξγνχλ εληάζεηο ζηελ ΑΟΕ ηεο Κχπξνπ κέζσ ηεο δηεμαγσγήο ζεηζκηθψλ εξεπλψλ. ηελ επηζηνιή ηνπ, ν Πξφεδξνο ηεο Μεγάιεο Σνπξθηθήο Δζλνζπλέιεπζεο δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ην ςήθηζκα ηνπ ΔΚ παξαβιέπεη ηα δηθαηψκαηα ησλ Σ/Κ θαη πηνζεηεί ηηο αβάζηκεο θαηεγνξίεο ησλ Δ/Κ. Ο Σζηηζέθ ππνζηεξίδεη, κεηαμχ άιισλ, πσο «Οη Σ/Κ δηαζέηνπλ ίζα θαη αλαθαίξεηα δηθαηψκαηα ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηνπ λεζηνχ, θάηη ην νπνίν γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηελ δηεζλή θνηλφηεηα, αθφκα θαη ηνπο Δ/Κ. Παξά ηε βαζηθή ηνχηε αιήζεηα, νη Δ/Κ ζπλερίδνπλ ηε κνλνκεξή έξεπλα θαη εμφξπμε ησλ θπζηθψλ πφξσλ». Ο Σνχξθνο αμησκαηνχρνο ηνλίδεη επίζεο φηη ε Άγθπξα δελ εγείξεη νπνηαδήπνηε αμίσζε ζηα ρσξηθά χδαηα λνηίσο ηνπ λεζηνχ, επηζεκαίλεη δε φηη αθφηνπ νη Δ/Κ μεθίλεζαλ κνλνκεξψο ηηο εξγαζίεο εμφξπμεο ζηηο 25 επηεκβξίνπ, ε «ΣΓΒΚ» δήισζε φηη ζα ιάβεη αληίκεηξα πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη ηα ίζα θαη αλαπαιινηξίσηα δηθαηψκαηά ηεο ζην λεζί. Ο Πξόεδξνο ηεο Σνπξθηθήο Δζλνζπλέιεπζεο Σδεκίι Σζηηζέθ ελίδα 9

10 Γειώζεηο Σνύξθσλ αμησκαηνύρσλ / Γεκνζηεύκαηα ηνπξθηθώλ ΜΜΔ Παξάιιεια, ν Σζηηζέθ επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο ιήςεο θνηλήο απφθαζεο απφ ηνπο Δ/Κ θαη ηνπο Σ/Κ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ ηνπ λεζηνχ θαη πξνζζέηεη πσο «Αλακέλνπκε ε Δ/Κ πιεπξά λα δψζεη έλα ηέινο ζηηο κνλνκεξείο δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο θαη λα εζηηάζεη ζην Κππξηαθφ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ψζηε λα επηηεπρζεί κία ιχζε. ηελ νπζία, ε πην θαηάιιειε κέζνδνο γηα λα επηηεπρζεί κηα ζπλνιηθή δηεπζέηεζε ζηελ Κχπξν ζα είλαη ε δίθαηε θαηαλνκή ησλ θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ. Απηφ ζα δεκηνπξγήζεη κηα ζεηηθή αηκφζθαηξα ζην λεζί, ψζηε λα πξννδεχζεη ε ζπλεξγαζία ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη λα επηηεπρζεί ιχζε». [Πεγή: ΓΣΔ Άγθπξαο] [26/11] ηελ ηζηνζειίδα ηνπ εηδεζενγξαθηθνχ πξαθηνξείνπ Anadolu θηινμελνχληαη δειψζεηο ηνπ Π/Θ Αρκέη Νηαβνχηνγινπ, ν νπνίνο ππνζηήξημε, inter alia, ηα αθφινπζα: «Ζ έθθιεζή καο είλαη μεθάζαξε. Σν ηαρχηεξν δπλαηφλ εηξήλε, ιχζε θαη, πξνο ηνχην, εληαηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Γελ κπνξεί λα θιείζεη ε Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο ζηελ Σνπξθία θαη ζηελ ΣΓΒΚ. Δάλ δελ ζπκβεί απηφ, ηφηε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κία θνηλή επηηξνπή θαη ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ε παξφηξπλζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πεγψλ εηξεληθά. Αλ φκσο ιέλε φρη θαη ζηα δχν, ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηφ φηη δελ κπνξεί λα θιείζεη ε Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο ζηελ Σνπξθία θαη ζηελ «ΣΓΒΚ». Καη νη δχν θνηλφηεηεο έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα ζε φιε ηελ ΑΟΕ ηεο Κχπξνπ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Γε ζα επηδεηρζεί θαλέλαο δηζηαγκφο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ». ε ζπλέληεπμε Σχπνπ πνπ παξαρψξεζε ν Νηαβνχηνγινπ κεηά ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ «Π/Θ ηεο ΣΓΒΚ», Οδθάλ Γηνξγαληδίνγινπ, πνπ βξίζθεηαη γηα επίζθεςε εξγαζίαο ζηελ Άγθπξα, ν Σνχξθνο Π/Θ έθαλε ιφγν γηα αμηνιφγεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα ζηελ «ΣΓΒΚ» θαη πξφζζεζε πσο ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ «ΣΓΒΚ» είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Παξάιιεια, ν Νηαβνχηνγινπ επεζήκαλε φηη «Όπσο ηνλίζακε πνιιέο θνξέο, ε Σνπξθία θαη ε «ΣΓΒΚ» δηαθαηέρνληαη απφ κία ηζρπξή βνχιεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο εηξήλεο ην ηαρχηεξν δπλαηφ. Απηφ ην δείμακε ζην δεκνςήθηζκα ηνπ 2004 θαη ελ ζπλέρεηα κε ηελ επαλεθθίλεζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Δπίζεο θαη ηελ ηειεπηαία πεξίνδν, ε Σνπξθηθή Γεκνθξαηία δήισζε ζπλερψο φηη είλαη έηνηκε λα ππνζηεξίμεη θάζε είδνπο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη θάιεζε θαη ηηο άιιεο εγγπήηξηεο ρψξεο λα παξέρνπλ ππνζηήξημε. Αθφκα πξνέβε ζε πξφζθιεζε γηα δηεζλή δηάζθεςε». Δλ ζπλερεία, ν Σνχξθνο Π/Θ ηφληζε πσο ε «ΣΓΒΚ» ήηαλ πάληα πξσηνπφξνο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη θαηέβαιε πξνζπάζεηα γηα ηελ επηηάρπλζε απηψλ, πξνζζέηνληαο φηη «Γπζηπρψο ηα απνηειέζκαηα πνπ εμαζθαιίζηεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Υξηζηφθηα θαη ε αηζηφδνμε εηθφλα πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ αμηφηηκνπ Αλαζηαζηάδε, δελ κπφξεζε λα δηαηεξεζεί. Ο αμηφηηκνο Αλαζηαζηάδεο, πξνβάιινληαο αξρηθά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο άιιεο αηηηνινγίεο, πξνζπάζεζε ζπλερψο λα θεξδίζεη ρξφλν θαη ηειεπηαία πξνθαζίζηεθε ηηο ζεηζκηθέο εξγαζίεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Όκσο εκείο, απφ ην μεθίλεκα, παξνπζηάζακε ηελ άπνςε φηη νη θπζηθέο πεγέο ζηελ νηθνλνκηθή πεξηνρή ηεο Κχπξνπ θαη ζηελ ΑΟΕ ζα απνηειέζνπλ δχλακε ψζεζεο γηα ηελ εηξήλε θαη είπακε λ αξρίζνπλ ην ηαρχηεξν δπλαηφ νη δηαπξαγκαηεχζεηο, λα εμαζθαιηζηεί ην ηαρχηεξν δπλαηφλ ε εηξήλε θαη ε ελ ιφγσ πεγή λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ αλνηθνδφκεζε θαη ελίζρπζε ηεο Κχπξνπ. Σαπηφρξνλα είπακε λα κπνξέζνπλ νη δχν πιεπξέο λα ζκίμνπλ θαη απηφ λα απνηειέζεη κία ζεκαληηθή βάζε, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί απφ ηελ Σνπξθία θαη ηελ Διιάδα κία δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο εηξήλεο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Δάλ απηφ γίλεη δχζθνια θαη πάξεη ρξφλν θαη αλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζπλερηζηνχλ αθφκα γηα θάπνην δηάζηεκα, ελψ εκείο επηζπκνχκε λα νινθιεξσζνχλ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ, ηφηε πξνηείλακε λα ζπζηαζεί κία θνηλή επηηξνπή. Καη απηή ε θνηλή επηηξνπή λα θαηεπζπλζεί πξνο ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πεγψλ κε εξγαζίεο πνπ ζα πξνζηαηεχνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ησλ δχν πιεπξψλ». [Πεγή: ΓΣΔ Άγθπξαο] [28/11] ε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ν δηαπξαγκαηεπηήο ηεο «ΣΓΒΚ», Δξγθηνχλ Οιγθνχλ, ζην Anadolu γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αλάγθε πξνεηνηκαζηψλ γηα ην ελδερφκελν κε εμεχξεζεο ιχζεο ζην Κππξηαθφ. πγθεθξηκέλα, ν Οιγθνχλ δήισζε φηη «Δάλ δελ πξνθχπηεη απνηέιεζκα απφ ηα 50 έηε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, εάλ βξεζνχκε αληηκέησπνη κε κηα θξίζε, φπσο ε ζεκεξηλή, θαη ζηελ θξίζε απηή ν ζπλνκηιεηήο καο δελ επηδεηθλχεη κε θαλέλα ηξφπν ηελ εηιηθξίλεηά ηνπ, ηφηε θαη βέβαηα ε Σ/Κ πιεπξά ζα αλαγθαζζεί λα ζθεθζεί κηα δηαθνξεηηθή επηινγή». [ ] Ωο πξνο ηνλ φξν γηα ηελ επηζηξνθή ηεο Δ/Κ πιεπξάο ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, πνπ έζεζε ν Κχπξηνο Πξφεδξνο Ν. Αλαζηαζηάδεο (ήηνη ηελ απφζπξζε ηνπ Μπαξκπαξφο) ν Σ/Κ δηαπξαγκαηεπηήο ππνζηήξημε φηη «Σν κήλπκα πνπ ζηέιλνπκε ηε ζηηγκή απηή ζηα Ζλσκέλα Έζλε θαη ζηελ Δ/Κ πιεπξά είλαη ην εμήο: Σν Μπαξκπαξφο ζα απνζπξζεί ηε ζηηγκή πνπ ζα ζηακαηήζεηε ηηο εξγαζίεο ζαο ζηελ πεξηνρή. Δίκαζηε έηνηκνη λα ην πξάμνπκε ηαπηφρξνλα. Όκσο, κελ πεξηκέλεηε λα ζηακαηήζνπκε κφλνη καο ηελ εξγαζία καο απηή. Δπηπξφζζεηα, ε Δ/Κ πιεπξά επηζπκεί λα απνδερζνχκε φηη κφλν απηή έρεη θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα. Κάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ. Ζ Σ/Κ πιεπξά βξίζθεηαη ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη δελ κπνξεί λα δερζεί θακία πξνυπφζεζε. Δάλ ε κηα πιεπξά ζεβαζζεί ηα δηθαηψκαηα ηεο άιιεο, ηφηε νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζα ζπλερηζζνχλ». [Πεγή: ΓΣΔ Άγθπξαο] Ο Σνπξθνθύπξηνο δηαπξαγκαηεπηήο Δξγθηνύλ Οιγθνύλ ελίδα 10

11 Γειώζεηο Σνύξθσλ αμησκαηνύρσλ / Γεκνζηεύκαηα ηνπξθηθώλ ΜΜΔ [30/11] Ζ Haberturk επηζεκαίλεη φηη ν Σνχξθνο Α/ΓΔΝ, Ναχαξρνο Μπνπιέλη Μπνζηάλνγινπ, ζε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζην πεξηνδηθφ Defence Turkey, αλαθέξζεθε, κεηαμχ άιισλ, θαη ζηελ Κχπξν. Ο Μπνζηάλνγινπ, ν νπνίνο ηφληζε φηη πξνηεξαηφηεηα ηεο Σνπξθίαο είλαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ζηηο ζάιαζζεο, δήισζε φηη «Οη κνλνκεξείο ελέξγεηεο ηεο Δ/Κ δηνίθεζεο ηεο Ννηίνπ Κχπξνπ, απμάλνπλ ηηο αλεζπρίεο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή θαη ηαπηφρξνλα πιήηηνπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ Κχπξν. [πλεπψο] ππφ παξαθνινχζεζε ηεινχλ νη ελέξγεηεο ηεο Δ/Κ δηνίθεζεο ηεο Ννηίνπ Κχπξνπ θαη ησλ παξάθηησλ ρσξψλ, εηδηθφηεξα ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Διιάδνο, πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηεο Σνπξθίαο ζηε Μεζφγεην. Οη ηνπξθηθέο λαπηηθέο δπλάκεηο, ιακβάλνπλ θάζε είδνπο κέηξα γηα ηελ πθαινθξεπίδα ηεο Σνπξθίαο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ζηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηαο ηεο ΣΓΒΚ». [Πεγή: ΓΣΔ Άγθπξαο] ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ Διεύθυνση Επικοινωνίας και Προβολής Υραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα Σηλ: , Υαξ: Το δελτίο συντάσσεται σε 15θήμερη/μηνιαία βάση και το υλικό του προέρχεται από Επισκοπήσεις Τύπου των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας [ΓΤΕ] στο εξωτερικό Επιμέλεια: Γ. Καλύβας ελίδα 11

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζεζε ζέζεο ΑΚΔΛ απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Κ.Δ. ΑΚΔΛ Α. Κππξηαλνχ ζηε χλνδν ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ. (15 θαη 17 Φεβξνπαξίνπ 2012)

Καηάζεζε ζέζεο ΑΚΔΛ απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Κ.Δ. ΑΚΔΛ Α. Κππξηαλνχ ζηε χλνδν ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ. (15 θαη 17 Φεβξνπαξίνπ 2012) Καηάζεζε ζέζεο ΑΚΔΛ απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Κ.Δ. ΑΚΔΛ Α. Κππξηαλνχ ζηε χλνδν ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ (15 θαη 17 Φεβξνπαξίνπ 2012) Θεσξνχκε φηη ε δηήκεξε ζχλνδνο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ πνπ δηεμάγνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΞΟΡΤΞΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΠΟ ΥΗΣΟΛΗΘΟ

ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΞΟΡΤΞΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΠΟ ΥΗΣΟΛΗΘΟ Σόμος 1, τεύχος 17 Ιανουάριος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΞΟΡΤΞΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΠΟ ΥΗΣΟΛΗΘΟ Περιεχόμενα τεύχους: ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ.

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Φ Ο 4 2 Υ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Π

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. πλέληεπμε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε ζην ΚΤΠΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. πλέληεπμε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε ζην ΚΤΠΔ 1 Τεύχος 36 Αύγουστος 2013 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΩΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πλέληεπμε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε ζην ΚΤΠΔ Μλεκόλην ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο-δπίζθεςε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε Μλεκόλην

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Ζλσκέλα Έζλε. Έθζεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα γηα ηελ επηρείξεζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζηελ Κύπξν

Ζλσκέλα Έζλε. Έθζεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα γηα ηελ επηρείξεζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζηελ Κύπξν Ζλσκέλα Έζλε Σπκβνύιην Αζθαιείαο S/2008/353 Γηαλνκή: Γεληθή 2 Ηνπλίνπ 2008 Πξσηφηππν θείκελν: αγγιηθά Έθζεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα γηα ηελ επηρείξεζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζηελ Κύπξν Ι. Δηζαγσγή 1. Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΤ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΟΚ Ε ΕΚΔΗΛΩΗ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΝΝΟ ΚΡΑΝΙΔΙΩΣΗ ΣΗΝ ΛΕΤΚΩΙΑ. Αγαπεηέ Πξφεδξε, Γεκήηξε Φξηζηφθηα.

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΤ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΟΚ Ε ΕΚΔΗΛΩΗ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΝΝΟ ΚΡΑΝΙΔΙΩΣΗ ΣΗΝ ΛΕΤΚΩΙΑ. Αγαπεηέ Πξφεδξε, Γεκήηξε Φξηζηφθηα. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΤ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΟΚ Ε ΕΚΔΗΛΩΗ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΝΝΟ ΚΡΑΝΙΔΙΩΣΗ ΣΗΝ ΛΕΤΚΩΙΑ Μαθαξηφηαηε, Θενθηιέζηαηε. Κχξηε Πξφεδξε ηεο Βνπιήο. Αγαπεηέ Πξφεδξε, Γεκήηξε Φξηζηφθηα. Κχξηε Πξφεδξε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα