Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ»"

Transcript

1 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ , Θήβα Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο Προμηθειών Μ.Κοντοθανασοπούλου Τηλέφωνο: FAX: ΠΡΟΣ: Θήβα, 02/04/2015 Αριθ. Πρωτ. : 1848 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών (Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας) Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία: 15/04/2014 Ημέρα: Τετάρτη Ωρα: 12:00 μ.μ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 15/04/2014 Ημέρα: Τετάρτη Ωρα: 13:00 μ.μ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΕ 0419 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας, Γραφείο Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Θέση Κουμέρκι, Τ.Κ , Θήβα Υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης 800,00 με Φ.Π.Α Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις περί προμηθειών Το με αρ.πρωτ. 7971/ έγγραφο πρακτικού συνεδρίασης της ΕΠΥ έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών(αρ.πρωτ / Διαβιβαστικού της 5ης Υ.Πε.) Τη με αρ.πρωτ. ΣΔ356/ Απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή με την οποία εγκρίνει τη διενέργεια του διαγωνισμού για τις υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης και τον

2 ορισμό επιτροπών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 800,00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή Τη με αρ.πρωτ. 1811/ (ΑΔΑ: 7Θ5Λ4690Β0-Ν6Φ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Σε εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων και διατάξεων και με στόχο τη διασφάλιση τόσο της δημόσιας υγείας όσο και του δημοσίου συμφέροντος το Γ.Ν.Λιβαδειάς-Γ.Ν.Θήβας(Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας) προβαίνει σε πρόσκληση οικονομοτεχνικών προσφορών και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση για τις υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης, προϋπολογισμού 800,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Καλείσθε να υποβάλετε προσφορά, οικονομική με τεχνικά χαρακτηριστικά, σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν.Λιβαδειάς-Γ.Ν.Θήβας (Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας), έως τις 15/04/2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00 π.μ.. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στις προσφορές τους να αναφέρουν το είδο ς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης στην οποία αιτούμαστε την αντίστοιχη υπηρεσία. Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν όλοι, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Οι προσφορές των εταιρειών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία θα πρέπει να έχουν ισχύ εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον. Το Νοσοκομείο θα προχωρήσει στην υπογραφή σχετικής σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους. Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιες υπηρεσίες, ή σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης της εταιρείας στα αιτήματα του Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Νοσοκομείο. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (web site) (προμήθειες) καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Πρόγραμμα Διαύγεια Οι προσφορές που θα καταθέσουν οι εταιρείες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Κατά την εκτέλεση του έργου, η ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί τα κτίρια και τους χώρους του Νοσοκομείου (εσωτερικούς και εξωτερικούς) πλήρως απολυμασμένα και απαλλαγμένα από όλα τα έντομα, κατσαρίδες, τρωκτικά, ερπετά, κλπ. Α.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ: Α.1. Γενικό Νοσοκομείο Θήβας, Α.2. Κ.Ε.Φ.Ι.Απ. όποτε παραστεί ανάγκη Β.ΓΕΝΙΚΑ: Β.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν λεπτομερή και σαφή τεχνική προσφορά για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τα μέτρα ασφαλείας που θα ακολουθηθούν. Η τεχνική προσφορά θα αξιολογηθεί και θα αποτελέσει δέσμευση για τον τόπο εφαρμογής του έργου

3 Β.2. Η καταπολέμηση και ο υγειονομικός έλεγχος θα γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμό (183897/1985) Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 655) Β.3. Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν πιστοποίηση ISO 9001/2000. Β.4. Η παρακολούθηση, η εποπτεία και η τελική αξιολόγηση εκ μέρους του Νοσοκομείου θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου και θα συντάσσεται πρακτικό. ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Παρατίθενται οι ειδικοί όροι που αφορούν στην Απολύμανση και Απεντόμωση-Μυοκτονία Α.ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ: Α.1. Γενικά: Η απολύμανση: Α.1.1. Να στηρίζεται σε προδιαγραφές σύγχρονης τεχνολογίας και να μην παρουσιάζει κινδύνους για την υγεία των ασθενών & των συνοδών τους και, γενικώς, των ανθρώπων που θα έλθουν σε επαφή με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση. Α.1.2. Να έχει ομοιόμορφα αποτελέσματα και ομοιόμορφη κατανομή του απολυμαντικού στο χώρο Α.1.3. Να μειώνει δραστικά τον αριθμό των μικροοργανισμών και να αφήνει αποτελεσματική μη τοξική δράση Α.1.4. Να γίνεται με σύγχρονες μεθόδους Α.1.5. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιείται να εγγυάται τη μη φθορά ή ζημία του εξοπλισμού Α.1.6. Τα χημικά προϊόντα που θα χρησιμοποιούνται να είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να έχουν αποκλειστικά απολυμαντική-αντισηπτική δράση. Α.1.7. Τα απολυμαντικά προϊόντα που θα χρησιμοποιούνται να έχουν χαμηλά επίπεδα τοξικότητας. Ναι είναι βακτηριοκτόνα και να καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων απολυμαντικών-αντισηπτικών. Να είναι συσκευασμένα σε δοχεία που θα αναγράφουν τα συστατικά τους τις οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες προφύλαξης. Η αποσφράγιση των δοχείων θα γίνεται μπροστά σε αρμόδιους/ορισμένους (για το σκοπό αυτόν) υπαλλήλους του Νοσοκομείου.. Α.2. Συχνότητα απολυμάνσεων Α.2.1. Η απολύμανση θα διενεργείται μία (1) φορά τον μήνα και σε περίπτωση που θα προκύψει έκτακτο πρόβλημα, η απολύμανση θα επαναλάβει την εργασία στον ίδιο χώρο, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Α.3. Επιστημονικός υπεύθυνος: Α.3.1. Η ανάδοχος Εταιρεία θα απασχολεί υπεύθυνο επιστήμονα ο οποίος και θα βρίσκεται ανά πάσα στιγμή σε συνεργασία με την Επιτροπή ελέγχου της Απολύμανσης. Α.3.2. Ο επιστημονικός υπεύθυνος θα παρευρίσκεται υποχρεωτικά κατά την άσκηση της εργασίας και θα φέρει ακέραια την ευθύνη για την όλη διαδικασία. Α.3.3. Ο επιστημονικός υπεύθυνος θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή για την αντιμετώπιση, τυχόν, εκτάκτων περιπτώσεων, που χρειάζονται άμεση επέμβαση. Α.3.4. Το προσωπικό που θα απασχολείται στην εκτέλεση της εργασίας, θα έχει ειδικευθεί στο αντικείμενο αυτό. Β.ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ: Β.1.Χρήση παρασιτοκτόνων: Β.1.1. Τα όποια παρασιτοκτόνα σκευάσματα χρησιμοποιηθούν, θα διαθέτουν την απαραίτητη έγκριση των αρμόδιων Κρατικών φορέων Β.1.2. Πληροφορίες που αφορούν στον τρόπο χρήσης τους, στη δραστικότητά τους, αντίδοτα κ.λ.π., θα δίδονται προφορικά και γραπτά στην Επιτροπή παρακολούθησης του έργου και θα συμπεριλαμβάνονται στις μηνιαίες εκδόσεις. Β.1.3. Κριτήρια επιλογής των σκευασμάτων είναι η ελάχιστη τοξικότητα σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, η μέγιστη ασφάλεια εφαρμογής τους, η δυνατότητα χρήσης του, χωρίς παρεμπόδιση των λειτουργιών του Νοσοκομείου, η διακριτικότητα εφαρμογής τους και η υπολειμματικότητά τους. Β.1.4. Τα χημικά προϊόντα που θα χρησιμοποιούνται να είναι εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες και να έχουν όλες τις προδιαγραφές των σύγχρονων εντομοκτόνων και τρωκτικοκτόνων. Να αλλάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο χρήσης τους, την

4 δραστικότητα τους, αντίδοτα κτλ. θα δίδονται προφορικά και γραπτά στους υπεύθυνους παρακολούθησης ίου έργου και θα συμπεριλαμβάνονται στις μηνιαίες εκδόσεις. Τα κριτήρια επιλογής των σκευασμάτων είναι η ελάχιστη τοξικότητα σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, η μέγιστη ασφάλεια εφαρμογής τους, η δυνατότητα χρήσης του χωρίς παρεμπόδιση των λειτουργιών του Νοσοκομείου, η διακριτικότητα εφαρμογής τους. Είναι επιβεβλημένη η στενή συνεργασία του αναδόχου με την αρμόδια επιτροπή, προκειμένου να υπάρξουν άμεσα, μόνιμα και ολοκληρωμένα αποτελέσματα με σεβασμό, στο έργο των εργαζομένων, στην υγεία των διαβιούντων στο χώρο, με την μέγιστη διακριτικότητα που απαιτείται. Β.1.5. Η Εταιρεία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους και χώρους ομαδικής διαβίωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να προσκομιστεί η άδεια ως απαράβατος όρος Β.1.6. Εάν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, ο εργολάβος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τις εργασίες χωρίς καμία ιδιαίτερη αμοιβή. Β.1.7. Ο υπεύθυνος Επιστήμονας της εταιρείας θα έχει όλες τις ευθύνες που ορίζει ο Νόμος για τις εργασίες αυτές, και κυρίως για τα μέτρα ασφαλείας για τους ανθρώπους και τα τρόφιμα, σκεύη, μηχανές, εξοπλισμό κλπ. Η εταιρεία θα πρέπει να καλύπτει πλήρως με αποδεικτικά στοιχεία τους όρους και τις διατάξεις που ορίζει το Υπουργείο Γεωργίας για τον υπεύθυνο επιστήμονα, δηλαδή να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και θα ορίζει ονομαστικά τον επιστημονικό συνεργάτη της ο οποίος θα βρίσκεται σε συνεργασία με τους υπευθύνους των χώρων καθώς και τη επιτροπή παρακολούθησης εργασιών του Νοσοκομείου. Να προσκομιστούν ως απαράβατος όρος τα αποδεικτικά στοιχεία. Β.1.8. Ο υπεύθυνος Επιστήμονας θα παρευρίσκεται υποχρεωτικά, θα οργανώνει, θα κατευθύνει και θα έχει την ευθύνη για όλη την διαδικασία των εργασιών, θα είναι συνυπεύθυνος μαζί με τον εργολάβο για την λήψη μέτρων ασφαλείας των χώρων, του προσωπικού του συνεργείου, του προσωπικού του Νοσοκομείο, των ασθενών και παντός ευρισκομένου ανθρώπου εντός του Νοσοκομείου. Β.1.9. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων των χώρων του Νοσοκομείου ο εργολάβος και ο υπεύθυνος επιστήμονας της εταιρείας θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των συνθηκών εργασίας μέσα σε αυτό. Προς τούτο ο εργολάβος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του την αναγκαιότητα και προτεραιότητα ως προς τον χώρο, τον χρόνο και τον τρόπο για τις επεμβάσεις, που θα καθορίζονται από το Νοσοκομείο σε συνεργασία με τον υπεύθυνο επιστήμονα της εταιρείας. Η εταιρεία να έχει διαθέσιμο υπάλληλο ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια της ημέρας επί 24ώρου βάσεως, για την αντιμετώπιση έκτακτων περιπτώσεων που έχει κριθεί από το Νοσοκομείο ότι χρήζουν άμεσης επέμβασης. Β.2.Επιθεωρήσεις: Ειδικότερα, θα προβαίνει σε Τακτικές και Περιοδικές Επιθεωρήσεις καθώς και σε Επιθεωρήσεις Ρουτίνας και συγκεκριμένα: Β.2.Α. Σε Τακτικές Επιθεωρήσεις: Β.2.Α.1. Η Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να πραγματοποιεί έξι (6) τακτικές επιθεωρήσεις ρουτίνας και εφαρμογές (μία κάθε μήνα) στο Νοσοκομείο Β.2.Α.2. Κατά την επιθεώρηση, θα ελέγχονται και θα καταγράφονται οι καταναλώσεις τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων ανά σταθμό, θα αναπληρώνονται οι όποιες ελλείψεις και θα καταγράφονται οι αριθμοί των συλληφθέντων εντόμων Β.2.Α.3. Τα ευρήματα των δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης, θα καθορίζουν, μαζί με τα όποια άλλα ευρήματα παρουσίας παρασίτων και τις μαρτυρίες του προσωπικού του Νοσοκομείου, τις απαιτούμενες παρεμβάσεις Β.2.Α.4. Οι απαιτούμενες παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων ρουτίνας Β.2.Α.5. Καθ όλο το διάστημα ισχύος της παρούσας σύμβασης, η Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη αντιμετώπισης εκτάκτων προβλημάτων που, τυχόν, παρουσιασθούν. Οι όποιες σχετικές παρεμβάσεις, θα γίνονται μετά από σχετική κλήση του Νοσοκομείου και θα αφορούν στα τρωκτικά και στο σύνολο των εντόμων υγειονομικής σημασίας και πάντως μέσα σε 24 ώρες (από την κλήση) Β.2.Β. Περιοδικές Επιθεωρήσεις: Β.2.Β.1. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα υποβάλλονται Εκθέσεις Πεπραγμένων, όπου θα περιλαμβάνονται οι πραγματοποιηθείσες δράσεις και τα όποια συμπεράσματα και προτάσεις. Οι εκθέσεις αυτές θα περιλαμβάνουν κάτοψη του χώρου του Νοσοκομείου με επισήμανση των αριθμημένων δολωματικών σταθμών και καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχουν ανά σταθμό

5 Β.2.Β.2. Η Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη ενημέρωσης του φακέλου ελέγχου παρασίτων του Νοσοκομείου, όπου θα καταγράφονται και θα πιστοποιούνται όλες οι δράσεις και τα ευρήματα. Ο φάκελος αυτός θα περιέχει: Κάτοψη των χώρων όπου θα δηλώνονται οι δολωματικοί σταθμοί και οι παγίδες εντόμων αριθμημένες Φύλλα δεδομένων ασφάλειας (MSDS) των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων Εγκρίσεις των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων Έκθεση επιθεώρησης ελέγχουν των δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης και καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου ανά σταθμό Άδεια της Αναδόχου Προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας του Νοσοκομείου, Και Ο,τι άλλο κριθεί απαραίτητο Β.2.Γ. Επιθεωρήσεις Ρουτίνας: Β.2.Γ.1. Οι επιθεωρήσεις ρουτίνας θα γίνονται ανά δίμηνο. Β.2.Γ.2. Κατά την διάρκεια των επιθεωρήσεων θα ελέγχονται και θα καταγράφονται οι καταναλώσεις τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων ανά σταθμό, θα αναπληρώνονται οι όποιες ελλείψεις και θα καταγράφονται οι αριθμοί των συλληφθέντων εντόμων Β.2.Γ.3. Τα ευρήματα των δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης θα καθορίζουν, μαζί με τα όποια άλλα ευρήματα παρουσίας παρασίτων και τις μαρτυρίες του προσωπικού του Νοσοκομείου, τις απαιτούμενες παρεμβάσεις. Β.2.Γ.4. Οι απαιτούμενες παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων ρουτίνας και θα αφορούν το σύνολο των παρασίτων που αντιμετωπίζονται (τρωκτικά, κατσαρίδες, μύγες, ψύλλοι, μυρμήγκια κτλ). Β.3. Έλεγχος Τρωκτικών-Κατσαρίδων: Β.3.1. Έλεγχος Τρωκτικών: Β Με την ανάθεση του έργου θα επικαιροποιηθεί το υπάρχον δίκτυο δολωματικών σταθμών που θα καλύπτει το σύνολο των ακάλυπτων χώρων του Νοσοκομείου, τους υπόγειους δομημένους χώρους, τα φρεάτια και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο. Ο συνολικός αριθμός καθώς και το είδος των δολωματικών σταθμών θα είναι ανάλογο του μέχρι σήμερα υφισταμένου. Β Οι δολωματικοί σταθμοί θα φέρουν μόνιμα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα σε μορφή που θα επιτρέπεται η εκτίμηση της όποιας κατανάλωσης και ταυτόχρονα θα μηδενίζεται ο κίνδυνος διασποράς τους. Οι δολωματικοί σταθμοί θα είναι υψηλής αντοχής και ασφάλειας, προκειμένου να καταστεί απαγορευτική η προσέγγιση ανθρώπων ή άλλων θηλαστικών πέρα των τρωκτικών. Β Το δίκτυο των δολωματικών σταθμών θα αναπτυχθεί σε αριθμό και χώρους, ώστε να διασφαλίζεται μόνιμα και πιστοποιημένα η απουσία τρωκτικών εντός του Νοσοκομείου Β Ανάλογα με την εξέλιξη και τις απαιτήσεις του έργου, το δίκτυο των δολωματικών σταθμών θα μπορεί να αναπτυχθεί σε αριθμό και χώρους ώστε να διασφαλίζεται μόνιμα και πιστοποιημένα η απουσία τρωκτικών εντός του Νοσοκομείου. Β Ειδικά στον εσωτερικό χώρο των μαγειρείων, θα τοποθετηθούν δολωματικοί σταθμοί υψηλής ασφαλείας φέροντες ατοξικά δολώματα για τον έλεγχο και την καταγραφή παρουσίας. Β Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα αριθμηθούν και θα επισημανθούν σε κατόψεις του Νοσοκομείου που θα παραδοθούν στους υπεύθυνους παρακολούθησης του έργου που θα ορίσει η Διοίκηση του Νοσοκομείου. Β Αντίστοιχες δράσεις ελέγχου τρωκτικών θα πραγματοποιούνται στα Κέντρα Υγείας Σχηματαρίου και Ερυθρών. Β Στην περίπτωση ενεργής προσβολής σε εσωτερικούς χώρους, η αντιμετώπιση θα είναι άμεση και η καταστολή θα γίνει με μηχανικά μέσα σύλληψης (κόλλες, παγίδες πολλαπλών συλλήψεων κ.α.). Β.3.2. Έλεγχος Κατσαρίδων: Β Θα εγκατασταθεί δίκτυο παρακολούθησης ερπόντων εντόμων σε κρίσιμες θέσεις του Νοσοκομείου, σε αριθμό ικανό προκειμένου να παρακολουθείται δυναμικά η ένταση και η φύση του προβλήματος. Ο συνολικός αριθμός καθώς και το είδος των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων θα είναι ανάλογο του μέχρι σήμερα υφισταμένου.

6 Β Το δίκτυο θα καλύπτει το σύνολο των δομημένων χώρων (υπόγειων, ισόγειων καθώς και στους ορόφους) και θα αποτελείται από παγίδες σύλληψης ερπόντων εντόμων, που θα περιέχουν στο εσωτερικό τροφικό προσελκυστικό και κολλώδη επιφάνεια. Β Με τον εντοπισμό προβλήματος παρουσίας, η επέμβαση της Εταιρείας θα είναι άμεση, για να γίνει εφαρμογή κατσαριδοκτόνου στους δομημένους χώρους του Νοσοκομείου αλλά και για έλεγχο του όποιου προβλήματος παρουσίας κατσαρίδων Β Ψεκασμοί εντομοκτονίας θα γίνουν στους υπόγειους χώρους εφόσον απαιτηθεί, καθώς και στα φρεάτια, κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους του έργου από πλευράς Νοσοκομείου. Β Οι ψεκασμοί εντομοκτόνων σε εσωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου και ιδιαίτερα σε χώρους παρουσίας ασθενών επισκεπτών και εργαζομένων, θα γίνει μόνο σε περίπτωση αδυναμίας ελέγχου του προβλήματος με άλλες μεθόδους και πάντα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου. Β Σε ευαίσθητους χώρους (θάλαμοι ασθενών κ.λ.π.) η επίλυση του προβλήματος θα γίνεται με ατοξικά μέσα, τα οποία θα μηδενίζουν τις, όποιες πιθανές παρενέργειες των ασθενών. Οι παγίδες σύλληψης με χρήση ατοξικού προσελκυστικού και κολλώδους επιφάνειας εντός των δολωματικών σταθμών ασφαλείας με κλειδί, σε συνδυασμό με επαναλαμβανόμενες καθημερινές επισκέψεις, μέχρι την επίλυση του όποιου προβλήματος Β Τόσο η εφαρμογή gel όσο και οι ψεκασμοί θα επαναλαμβάνονται σε χρόνο και χώρο με σκοπό την μόνιμη και καθολική απουσία κατσαρίδων. Β Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση υποβολής μελέτης και προτάσεων για τον έλεγχο ιπταμένων εντόμων, εφόσον ζητηθεί, με τη χρήση ειδικών εντομοπαγίδων σε χώρους υψηλού κινδύνου που θα υποδειχθούν από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου. Β.4. Πιστοποίηση Αποτελεσμάτων: Β.4.1. Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να εκδίδει πιστοποιητικό για τις εργασίες που εκτελεί. Θα υποβάλλονται εκθέσεις πεπραγμένων όπου θα περιλαμβάνονται οι πραγματοποιηθείσες δράσεις και τα όποια συμπεράσματα και προτάσεις. Οι εκθέσεις αυτές θα περιλαμβάνουν κάτοψη του χώρου του Νοσοκομείου με επισήμανση των αριθμημένων δολωματικών σταθμών και καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου ανά σταθμό. Με τον τρόπο αυτό θα πιστοποιείται και θα ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Β.4.2. Η ανάδοχος Εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη ενημέρωσης του φακέλου ελέγχου παρασίτων του Νοσοκομείου όπου καταγράφονται και πιστοποιούνται όλες οι δράσεις και τα αποτελέσματα, κατά τρόπο που υπερκαλύπτει τις όποιες απαιτήσεις εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτικών φορέων. Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (Web Site) (προμήθειες) καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρόγραμμα Διαύγεια Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν.ΘΗΒΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 21/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 21/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 21/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001732795 Αρ. Πρωτ.: 2013-11-21 ΕΣΔΥ/ 1835 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 15/7/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΠΑ

ΑΘΗΝΑ 15/7/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 15/7/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:12955 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 22 Μαϊου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4401 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.380,00 ΕΎΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.380,00 ΕΎΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046171 170 Τ.Κ.124 61

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Αθήνα, 22 Μαΐου 2012 ΠΡΟΣ: ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΧΑΡΝΩΝ 417, Τ.Κ. 111 43, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2102517292 & 2131311568-9, FAX:210-2517292 ΕΠΩΝΥΜΙΑ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ : 16 10-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13252 "Η ΕΛΠΙΣ" Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ : 16 10-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13252 Η ΕΛΠΙΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ : 16 10-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13252 "Η ΕΛΠΙΣ" Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΣΕΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδή Τ.Κ. : 11527 Υπηρεσία : Τμ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος 28 /11/2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ

Βόλος 28 /11/2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 28 /11/2012 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. Πρωτ. 24290 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002862042 2015-06-22

15PROC002862042 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αριστείδης Γαλανάκης Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 prom3@kat-hosp.gr Κηφισιά, 10-06-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 17-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ. Πρωτ.: 2897 Τηλ: 2313 022631 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 47 / 2015

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 17-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ. Πρωτ.: 2897 Τηλ: 2313 022631 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 47 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 17-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4046906Ψ-ΣΑΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4046906Ψ-ΣΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4046906Ψ-ΣΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓO: Aπολύμανση κτιρίων και αύλειoυ χώρου στο εργοτάξιο Μπίμπιζα 1 και στο Δημοτικό Κοιμητήριο.

ΕΡΓO: Aπολύμανση κτιρίων και αύλειoυ χώρου στο εργοτάξιο Μπίμπιζα 1 και στο Δημοτικό Κοιμητήριο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓO: Aπολύμανση κτιρίων και αύλειoυ χώρου στο εργοτάξιο Μπίμπιζα 1 και στο Δημοτικό Κοιμητήριο.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών ΗΡΑΚΛΕΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 27/7/2014 Αρ. Πρωτ.:5234 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 27/7/2014 Αρ. Πρωτ.:5234 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ/τος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ & ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ & ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ & ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 8297/8-4-2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Έργο της αναδόχου εταιρείας θα

Διαβάστε περισσότερα

Μ E Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ.

Μ E Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ. Μ E Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: 148/2007, Ν. 2286/1995, Π.Δ. 118/2007, Π.Δ. 60/2007, Ν. 3580/2007

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: 148/2007, Ν. 2286/1995, Π.Δ. 118/2007, Π.Δ. 60/2007, Ν. 3580/2007 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑΣΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΗΤΗΣΗΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ ΤΩΝ Κ.Υ. ΚΑΙ ΠΙ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ ΤΩΝ Κ.Υ. ΚΑΙ ΠΙ. ΑΔΑ: ΒΛ9Θ46907Κ-9Ι2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ---------------- Ταχ. δ/νση: Γ. Σεφέρη Αγ. Απόστολοι 85100 Ρόδος Τ.Θ. 138 - Ρόδος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π. /τος του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 21-06-2012 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6843

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 21-06-2012 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6843 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 21-06-2012 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6843

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΑΘΗΝΑ 23-1-2015 Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΒΙΗ54690ΒΜ-7Υ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 14-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: Β/9208 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8 /2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΈΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» CPV: 79212200-5

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8 /2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΈΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» CPV: 79212200-5 ` Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α ΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά, 24 Ioυλίου 2013 Αριθ. Πρωτ: 4569 Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Στρατοπέδου Ταχ. Κώδικας: 511 00 Γρεβενά

Διαβάστε περισσότερα