Πιεξνθνξίεο αζθάιεηαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιεξνθνξίεο αζθάιεηαο"

Transcript

1 Φεθηαθή Κνξλίδα Οδεγίεο ρξήζεο Αμεζνπάξ: Βάζε AC ηξνθνδνηηθό Οδεγίεο ρξήζεο USB θαιώδην αο επραξηζηνύκε πνπ δηαιέμαηε ην πξντόλ καο. Γηα θαιύηεξε απόδνζε θαη αζθάιεηα, παξαθαιώ δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην πξνζεθηηθά πξηλ ζπλδέζεηε, ελεξγνπνηήζεηε, ή ξπζκίζεηε απηό ην πξντόλ. Παξαθαιώ θξαηήζηε απηό ην εγρεηξίδην γηα κειινληηθή ρξήζε. Πιεξνθνξίεο αζθάιεηαο Παξαθαιώ δηαβάζηε όιεο ηηο νδεγίεο πξηλ από ηε ρξήζε ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Γηα λα απνηξέςεηε ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο, κελ αθαηξείηε ην θαπάθη. Απεπζπλζείηε ζε έκπεηξνπο ηερληθνύο γηα νπνηνδήπνηε service. ΝΔΡΟ ΚΑΙ ΤΓΡΑΙΑ. Μελ αθήλεηε ηε ζπζθεπή ζηε βξνρή ή ηελ πγξαζία. ΤΝΓΔΔΙ. Υξεζηκνπνηήζηε κόλν ζπλδέζεηο θαη εμαξηήκαηα πνπ ζπζηήλνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή.

2 ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ. Οδεγίεο Υξήζεηο Φεθηαθήο Κνξλίδαο Μελ ηνπνζεηείηε ηελ ςεθηαθή θνξλίδα ζε κία αζηαζή επηθάλεηα, βάζε, ηξίπνδα, ή ηξαπέδη. Η κνλάδα κπνξεί λα πέζεη, πξνθαιώληαο ηξαπκαηηζκό ζε ζαο θαη ζνβαξή δεκηά ζην πξντόλ. ΔΞΑΔΡΙΜΟ. Σνπνζεηήζηε ηελ ςεθηαθή θνξλίδα έηζη ώζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ν εμαεξηζκόο ηνπ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε κνλάδα δελ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε έλα θξεβάηη, θαλαπέ ή παξόκνηεο επηθάλεηεο πνπ κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ην άλνηγκα εμαεξηζκνύ, ή ζε έπηπια, όπσο κία βηβιηνζήθε ή γξαθείν, πνπ κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ηε ξνή ηνπ αέξα κέζσ ησλ αλνηγκάησλ εμαεξηζκνύ. ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ. Σνπνζεηήζηε ηελ ςεθηαθή θνξλίδα καθξηά από πεγέο ζεξκόηεηαο όπσο ζεξκαληηθά ζώκαηα ή ζόκπεο. ΑΝΑΜΟΝΗ. Απνζπλδέζηε ην θαιώδην από ηελ πξίδα όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ζπζθεπή. ΔΙΟΓΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΚΑΙ ΤΓΡΟΤ. Μελ ηνπνζεηείηε αληηθείκελα ή πγξά επάλσ ή κέζα ζηε ζπζθεπή. ΚΑΘΑΡΙΜΟ. Καζαξίζηε ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο ζπζθεπήο κε έλα καιαθό πγξό ύθαζκα. Καζαξίζηε ηελ νζόλε κόλν κε εηδηθά πξντόληα θαζαξηζκνύ νζόλεο όπσο εηδηθά θαζαξηζηηθά γηα laptop θαη ππνινγηζηέο. Μελ θαζαξίδεηε ην εζσηεξηθό ηεο ζπζθεπήο. ΤΜΒΟΤΛΗ: Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεύζεηε ηελ ζπζθεπή θαιύηεξα, κελ ηελ ρξεζηκνπνηείηε ζπλερόκελα πεξηζζόηεξν από 8 ώξεο. Εηδνπνίεζε: Οη πξνδηαγξαθέο είλαη κόλν γηα αλαθνξά. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ππόθεηηαη ζηα πξντόληα ρσξίο πεξαηηέξσ εηδνπνίεζε. ΤΥΝΕ ΕΡΧΣΗΕΙ Δ: Πώο λα ελεξγνπνηήζσ ηελ ςεθηαθή θνξλίδα κνπ; A: Απιά ζπλδέζηε ην ηξνθνδνηηθό κε ηελ ππνδνρή ζην πιατλό ηεο ςεθηαθήο θνξλίδαο. Καηόπηλ, βάιηε κηα θάξηα κλήκεο ζηελ ππνδνρή κε ηελ θάξηα λα θνηηάεη όπσο ε ζπζθεπή. Δ: Ση ρσξεηηθόηεηα κλήκεο κπνξεί ε ςεθηαθή θνξλίδα λα δηαβάζεη; A: SD / MMC /MS θάξηα κε ρσξεηηθόηεηα 32MB-4GB θαη USB ζπζθεπέο. Δ: Ση είδνπο format ππνζηεξίδεη; A: Δηθόλεο ζε JPEG format. Δ: Η ςεθηαθή θνξλίδα ελεξγνπνηήζεθε, αιιά δελ ιεηηνπξγεί. A: Σν ηξνθνδνηηθό δελ είλαη ζπλδεδεκέλν κε αζθάιεηα ζηε ζπζθεπή ή κπνξεί λα 1

3 ρξεζηκνπνηείηε ιάζνο ηξνθνδνηηθό. Δ: Έρσ κηα θάξηα κλήκεο ζηελ ςεθηαθή θνξλίδα, γηαηί δελ κπνξώ λα δσ ηηο εηθόλεο; A: Αξρηθά, ζηγνπξεπηείηε όηη ε θάξηα κλήκεο είλαη ζε format πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη ηα αξρεία επίζεο. Γεύηεξνλ, ζηγνπξεπηείηε όηη ε θάξηα είλαη ηνπνζεηεκέλε κε ηε ζσζηή θαηεύζπλζε ζηελ ζήθε θαξηώλ. Σξίηνλ, θάληε επαλεθθίλεζε θαη ζα δηαβάζεη ηελ θάξηα κλήκεο απηόκαηα. Εμωηεξηθόο ρεηξηζκόο / Θύξεο 1. SD/MMC/MS ζύξα θάξηαο 2. DC είζνδνο ηξνθνδνηηθνύ 3. SETUP: ξύζκηζε 4. EXIT: επηζηξνθή / έμνδνο 5. RIGHT: πεγαίλεηε ζηελ επόκελε εηθόλα / θάησ 6. LEFT: πεγαίλεηε ζηελ πξνεγνύκελε εηθόλα / πάλσ 7. PLAY /PAUSE: επηβεβαίσζε/ αλαπαξαγσγή θαη παύζε/ πηέζηε γηα 2 δεπηεξόιεπηα γηα ελεξγνπνίεζε/ απελεξγνπνίεζε/ θάησ από ην εκεξνιόγην πηέζηε γηα 2 δεπηεξόιεπηα γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ώξα 8. USB Host/Slave ζύξα Έλαξμε: Οδεγόο ιεηηνπξγίαο Βάιηε ζηελ πξίδα ην ηξνθνδνηηθό θαη ζηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί ην θπξίσο κελνύ όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 1) CARD εηθόλεο από SD/MMC/MS θάξηα 2) USB εηθόλεο από ζπζθεπή USB 3) Favorite εηθόλεο από ηελ εζσηεξηθή κλήκε πξνεπηινγήο 4) Calendar (πξόζζεηε ιεηηνπξγία) Έλδεημε Ώξαο/Ηκεξνκελίαο 2

4 Ρπζκίζεηο: Υξνληθό δηάζηεκα Ρπζκίζηε ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ θάζε εηθόλαο 1) 5 δεπηεξόιεπηα 4) 30 δεπηεξόιεπηα 2) 10 δεπηεξόιεπηα 5) 1 ιεπηό 3) 15 δεπηεξόιεπηα 6) 2 ιεπηά Εθέ κεηάβαζεο Πξνεπηινγή: ηπραία 1) Πξόζζεηα 2) Cheese 3) Μαύξν 4) Γύν γξακκέο 5) Σέζζεξηο γξακκέο 6) Buttery 7) 3D 1 8) 3D 2 9) 3D 3 10) Σπραία Browse: ξπζκίζηε ην κέγεζνο εηθόλσλ 1) 4:3 2) 100% 3) 1:1 4) 16:9 OSD Γιώζζα: επηιέμηε ηε γιώζζα ιεηηνπξγίαο 1) Αγγιηθά 2) Γαιιηθά 3) Γεξκαληθά 4) Πνισληθά 5) Ιζπαληθά 6) Ιηαιηθά 7) Οιιαλδηθά 8) Ρσζηθά Brightness: ρξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά LEFT θαη RIGHT γηα λα ξπζκίζεηε ηε θσηεηλόηεηα. Contrast: ρξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά LEFT θαη RIGHT γηα λα ξπζκίζεηε ηελ αληίζεζε. Default: επαλαθέξεηε ηε ζπζθεπή ζηηο πξνεπηινγέο ηνπ εξγνζηαζίνπ 3

5 Ρύζκηζε θαηά ηε δηάξθεηα αλαπαξαγωγήο κίαο εηθόλαο: Πηέζηε ην SETUP όηαλ ε εηθόλα παίδεη. Zoom: ε εηθόλα κπνξεί λα κεγεζπλζεί δύν θνξέο θαη ζα επαλέιζεη ζην θαλνληθό κέγεζνο ζηελ ηξίηε πίεζε. Rotate: πηέζηε ην θνπκπί PLAY/PAUSE γηα λα πεξηζηξέςεηε ηελ ηξέρνπζα εηθόλα 90 ν θάζε θνξά. Exit: επηζηξνθή ζηελ αξρηθή ζειίδα. Ηκεξνιόγην (πξόζζεηε ιεηηνπξγία): Κάησ από ην θπξίσο κελνύ, επηιέμηε ην εηθνλίδην εκεξνιόγην, θαη πηέζηε ην θνπκπί PLAY/PAUSE γηα λα κπείηε ζηηο επηινγέο: (1) Πηέζηε ην θνπκπί PLAY/PAUSE γηα 2 δεπηεξόιεπηα γηα λα ξπζκίζεηε ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα. Πηέζηε ην θνπκπί LEFT/RIGHT γηα λα επηιέμεηε ην θαζνξηζκέλν ζηνηρείν. (2) Πηέζηε ην θνπκπί SETUP γηα 2 δεπηεξόιεπηα γηα λα εκθαληζηνύλ νη ξπζκίζεηο ηνπ εκεξνινγίνπ. Δηθόλεο από ηηο κλήκεο ζα εκθαληζηνύλ ζε θύθιν ζην δεμί παξάζπξν. (3) Μεηά από ην βήκα (2), πηέζηε ην θνπκπί PLAY/PAUSE κηα θνξά γηα λα εκθαληζηεί κία άιιε θαηάζηαζε γηα ην αλαινγηθό ξνιόη. 4

6 ύλδεζε κε Η/Τ Κάησ από ην θεληξηθό κελνύ, πηέζηε ην θνπκπί EXIT θαη μεθηλήζηε ηελ θαηάζηαζε ζύλδεζεο Η/Τ: Μεηά από κία επηηπρή ζύλδεζε, έλα εξγαιείν θόξησζεο εκθαλίδεηαη απηόκαηα. (Παξαηεξήζεηο: παξαθαιώ πηέζηε 2 θνξέο DPF mate700 από ην εηθνλίδην «Ο ππνινγηζηήο κνπ», εάλ δελ εκθαληζηεί απηόκαηα) Rotate L/R: πεξηζηξέςηε ηελ επηιεγκέλε εηθόλα δεμηόζηξνθα ή αξηζηεξόζηξνθα Zoom in/out: δνπκάξεηε ην κέγεζνο ησλ εηθόλσλ Cut: ηξνπνπνηήζηε ηελ εηθόλα Add: κεηαηξέςηε ηελ επηζπκεηή εηθόλα ζηελ ιίζηα θσηνγξαθηώλ Select All: επηιέμηε όιεο ηηο εηθόλεο Delete: δηαγξάςηε ηελ επηιεγκέλε εηθόλα Exit: έμνδνο Save as: ζώζηε ηηο ηξνπνπνηεκέλεο εηθόλεο ζηνλ Η/Τ ζαο Μόιηο ηειεηώζεηε κε ηηο ξπζκίζεηο, πηέζηε ην DOWNLOAD γηα λα θνξηώζεηε ηηο θσηνγξαθίεο. 5

7 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο Οζόλε 7 LCD (16:9) Αλάιπζε 480x234 ύλδεζε SD/MMC/MS ζύξα θάξηαο, USB Host/Slave ζύξα Δίζνδνο ηζρύνο V AC~50/60HZ 350mA Έμνδνο ηζρύνο 5V DC,1A Βάξνο 0.4kg 6

8 Digital Photo Frame User Manual Accessories: Stand AC adapter User manual USB cable Thank you for purchasing our product. For optimum performance and safety, please read these operations manual carefully before connecting, operating, or adjusting this product. Please keep this manual for future reference. 7

9 WARNING: Οδεγίεο Υξήζεηο Φεθηαθήο Κνξλίδαο Safety Information Please read all instructions before use To prevent the risk of electric shock, do not remove cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel. WATER AND MOISTURE. Do not let the unit expose to rain or moisture. ATTACHMENTS. Use only manufacturer-recommended attachments or accessories. ACCESSORIES. Do not place the Digital Photo Frame on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The unit may fall, causing injury to you and serious damage to the product. VENTILATION.Position the Digital Photo Frame so that its location does not interfere with its proper ventilation. For example, the unit should not be situated on a bed, sofa or similar surface that may block the ventilation opening, or placed in a built-in installation, such as a book-case or cabinet, that may impede the flow of air through the ventilation openings. HEAT. Position the digital Photo Frame away from sources of high heat such as radiators or stoves. NON-USE. Unplug the power cord from the outlet when the unit is not in use. OBJECT AND LIQUID ENTRY. Do not place objects onto or spill liquids on or inside the Digital Photo Frame. CLEANING. Clean the outer surface of the Digital Photo Frame with soft cloth dampened with water. Clean the screen only with a specified cleaning solution for use with products such as laptops and computer monitors. Do not clean the inside of the unit. ADVISE: In order to protect the machine better, continuously playing time: less than 8 hours. Notice: The specifications are for reference only. Any change shall be subject to products without further notice. 8

10 FAQ Q: How do I start up my Digital Photo Frame? A: Just plug the power adapter into the power jack on the side of the Digital Photo Frame. Then, insert a memory card into the slot with card face towards the machine face. Q: What memory storage can the Digital Photo Frame read? A: SD / MMC /MS card which capacity 32MB-4GB and USB device Q: What media formats does the Digital Photo Frame support? A: JPEG picture format. Q: The Digital Photo Frame was switched on, but it didn t work. A: The Adapter is not securely connected to the machine or you may use wrong adapter. Q: I have a memory card in the Digital Photo Frame, why can t I view the images? A: Firstly, make sure that the memory card is one of the card formats listed above and that the files in the memory belong to the surpported format as listed above. Secondly, make sure that it is inserted to the card slot with correct direction. Thirdly, restart the machine and it can read memory card automatically. External Control / Slots 1. SD/MMC/MS card slot 2. DC power input jack 3. SETUP: setup 4. EXIT: return ; exit 5. RIGHT: go to the next picture; down 6. LEFT: go to the previous picture; up 7. PLAY /PAUSE: confirm ; play and pause ; press for 2 seconds to power on/off ; under the calendar mode, press for 2 seconds to setup the time 8. USB Host/Slave port 9

11 Operation Guide Startup: Plug the adapter, and the screen will display main meun as the following : 1) CARD pictures from SD/MMC/MS card 2) USB pictures from USB device 3) Favorite pictures from default internal memory 4) Calendar(extra function) Clock/Calendar display Setup: Interval Time Set interval time between each play image 4) 5 Second 4) 30 Second 5) 10 Second 5) 1 Minute 6) 15 Second 6) 2 Minute 10

12 Transition Effect Default effect: random 1)Plus 3)Black 5)Four Line Οδεγίεο Υξήζεηο Φεθηαθήο Κνξλίδαο 2)Cheese 4)Two line 6)Buttery 7)3D 1 8)3D 2 9)3D 3 10)Random Browse: adjusting the picture size 5) 4:3 6) 100% 7) 1:1 8) 16:9 OSD Language: select the operation language 9) English 10) French 11) German 12) Polish 13) Spanish 14) Italian 15) Dutch 16) Russian Brightness: use LEFT and RIGHT button to adjust brightness. Contrast: operation as ibid. Default: return the machine to the factory standard Setup during single picture playing: Press SETUP when a picture is playing. Zoom: picture can be enlarged two times and it will be reverted to the normal size at the third time. Rotate: press PLAY / PAUSE button to rotate the current picture 90 degree per time. Exit: back to the thumbnail page. Calendar (extra function): Under the main menu, choose the Calendar item, and press the PLAY/PAUSE button to enter the interface: 11

13 (1) Press PLAY/PAUSE button for 2 seconds to set date and time; Press LEFT/RIGHT button to choose the set item (2)Press SETUP button for 2 seconds to show another memories will be slideshown in loop on the right window calendar interface. Pictures from (3)After the (2) step, press PLAY/PAUSE button for once to show another mode for anolog clock Connection with PC Under the main meun, press EXIT button enter PC connection mode: After successful connection, a download tool is displayed automatically.(remarks: please double bitting DPF mate700 in my computer,if it can t display atmotically) 12

14 RotateL/R: rotate the selected picture clockwise or counter clockwise Zoom in/out: zoom in or out the picture size Cut: modify the picture Add: convert the desired picture into the photo list Select All: select all pictures Delete: delete the chosen one Exit: exit Save as: save the modified pictures to your PC Finished the conversion, finger DOWNLOAD button to download the pictures. Technical Specification Display 7inch LCD (16:9) Resolution 480*234 Connection SD/MMC/MS card slot, USB Host/Slave port Power input Power output Net weight VAC~50/60HZ 350mA 5V DC,1A 0.4kg 13

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

user manual imagine the possibilities

user manual imagine the possibilities BD-D7500 BD-D7500B BD-D7500E Blu-ray Disc Player user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA. Design and Quality IKEA of Sweden

UPPLEVA. Design and Quality IKEA of Sweden UPPLEVA Design and Quality IKEA of Sweden Initial setup Language Please select your language: English Hrvatski Dansk Automatic search Automatic update Analogue manual scan Antenna manual installation

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα

ProMark Field Software. Δγσειπίδιο Υπήζηρ

ProMark Field Software. Δγσειπίδιο Υπήζηρ ProMark Field Software Δγσειπίδιο Υπήζηρ Copyright Notice Copyright 2010 Ashtech. All rights reserved. Trademarks All product and brand names mentioned in this publication are trademarks of their respective

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ ηξηπιήο ηερλνινγίαο / Triple technology outdoor detector Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού Οδεγίες Υρήζες H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0 Απηό ην θείκελν πεξηέρεη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. - 1 - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΟΥΖ ΓΗΑ ΜΔΗΩΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΦΩΣΗΑ Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Română... 28. Български... 57. Ελληνικά... 88. Deutsch... 119

English... 2. Română... 28. Български... 57. Ελληνικά... 88. Deutsch... 119 English... 2 Română... 28 Български... 57 Ελληνικά... 88 Deutsch... 119 V 1.63 Table of Contents Introduction... 3 Intended use... 3 Package contents... 3 Technical specifications... 4 Copyright... 4 Safety

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S104 FC Tablet PC

novapad 70 S104 FC Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 3 1.1 Package Contents... 3 1.2 Tablet Features... 3 1.3 Key Functions... 4 1.4 Charging the Tablet... 4 1.5 Inserting a Memory Card... 5 2. GETTING

Διαβάστε περισσότερα

novapad 80 C104 Tablet PC

novapad 80 C104 Tablet PC novapad 80 C104 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION...3 1.1 Package Contents...3 1.2 Tablet Features...3 1.3 Key Functions...4 1.4 Charging the Tablet...6 1.5 Inserting a Memory Card...6

Διαβάστε περισσότερα

Radio Connect R & GO

Radio Connect R & GO Radio Connect R & GO English... Español... Português... Polski... Türkçe... Român... ελληνικά... GB E P PL TR RO GR 1 Introduction to the controls........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 Tablet PC

novapad 70 S124 Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 3 1.1 Package Contents... 3 1.2 Tablet Features... 3 1.3 Key Functions... 4 1.4 Charging the Tablet... 5 1.5 Inserting a Memory Card... 6 1.6 Reset...

Διαβάστε περισσότερα

novapad 80 C164 Tablet PC

novapad 80 C164 Tablet PC novapad 80 C164 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION...3 1.1 Package Contents...3 1.2 Tablet Features...3 1.3 Key Functions...4 1.4 Charging the Tablet...5 1.5 Inserting a Memory Card...6

Διαβάστε περισσότερα

We advise you to read the following advice concerning the safety regulations carefully in order to ensure safe use of the appliance.

We advise you to read the following advice concerning the safety regulations carefully in order to ensure safe use of the appliance. Index TS6010 HD 1 Safety regulations... 2 2 Product description and connections... 3 2.1 Remote control unit... 4 2.1.1 Batteries... 4 2.1.2 Programming of remote control unit... 4 2.1.3 Remote control

Διαβάστε περισσότερα

DV54 autoadjust cpap series

DV54 autoadjust cpap series DV54 autoadjust cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician. Assembled in USA of US

Διαβάστε περισσότερα

INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT

INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT SPLIT TYPE AIR CONDITIONER INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT MODEL RAS-8PPAG / RAC-8WPAG INDOOR UNIT RAS-8PPAG OUTDOOR UNIT RAC-8WPAG SAFETY PRECAUTION Please read the Safety Precaution carefully before operating

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 FC Tablet PC

novapad 70 S124 FC Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION...3 1.1 Package Contents...3 1.2 Tablet Features...3 1.3 Key Functions...4 1.4 Charging the Tablet...5 1.5 Inserting a Memory Card...5 2. GETTING STARTED...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ OST-7060HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ OST-7060HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ OST-7060HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1) Διαβάστε τις οδηγίες. 2) Κρατήστε τις οδηγίες. 3) Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

DVD Player User Manual

DVD Player User Manual DVD-D360 DVD Player User Manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/global/register

Διαβάστε περισσότερα

DV57 autobilevel cpap series

DV57 autobilevel cpap series DV57 autobilevel cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician. Assembled in USA of US

Διαβάστε περισσότερα

DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device. Dispositivo de presión positiva en las vías respiratorias SleepCube de ES DeVilbiss

DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device. Dispositivo de presión positiva en las vías respiratorias SleepCube de ES DeVilbiss DV54 SleepCube AutoPlus & SleepCube autoadjust cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician.

Διαβάστε περισσότερα

Windows & Macintosh V1.00

Windows & Macintosh V1.00 Windows & Macintosh V1.00 Πίνακας Περιετομένφν ρεηηθά κε απηό ην Δγρεηξίδην ρξήζεο... 2 εκεηώζεηο γηα απηό ην εγρεηξίδην... 2 Πιεξνθνξίεο αζθαιείαο... 3 Φξνληίδα θαη θαζαξηζκόο... 3 1. Δηζαγσγή ζην πξντόλ...

Διαβάστε περισσότερα

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ OST-5075U Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ Sleep ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη έχει 6 πλήκτρα μάθησης. Κάθε πλήκτρο μπορεί να είναι αντίγραφο κάθε πλήκτρου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Οδηγιών 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1275/2008/EC, 2009/125/EC Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL. Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1

SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL. Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1 SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1 Copyright 2005-2006, The Symmetron Company. Second Edition in English: April 2006. No part of this publication

Διαβάστε περισσότερα

INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT

INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT ENGLISH SPLIT TYPE AIR CONDITIONER INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT MODEL RAK-8PSB/RAC-8WSB RAK-25PSB/RAC-25WSB RAK-35PSB/RAC-35WSB INDOOR UNIT OUTDOOR UNIT RAK-8PSB RAK-25PSB RAK-35PSB RAC-8WSB RAC-25WSB RAC-35WSB

Διαβάστε περισσότερα

DV54 autoadjust cpap series

DV54 autoadjust cpap series DV54 autoadjust cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician. Assembled in USA of US

Διαβάστε περισσότερα