σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 42 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΙ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΕΔΡΑ ΙΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ BISEIHH ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ MAS Είναι γεγονός πλέον, ότι δ ι α μ ο ρ φ ώ θ η κ ε νέο καθε στώς στο Δ ή μ ο μας κ α ι στα χ ω ρ ι ά μας, κ α ι κ α θ ώ ς προχωράει ο ρός ακούμε κ α ι διαβάζουμε ότι νέες ανακατατάξεις ρυθμίσεις θ' ακολου θήσουν (πολιτείες - συ μπολιτείες, ευρύτεροι Δ ή μ ο ι κ.λ.π.). Ανεξαρτήτως, εάν δια φ ω ν ε ί κ ά π ο ι ο ς ιδεολογι κ ά, ή πολιτικά, με το γνω στό νόμο "ΚΑΠΟΔΙ Σ Τ Ρ Ι Α " αυτός ο νόμος αποτελεί πλέον πραγματι κότητα κ α ι το υφιστάμενο θ ε σ μ ι κ ό πλαίσιο ό π ω ς έχει δ ι α μ ο ρ φ ω θ ε ί, είμα στε πλέον υποχρεωμένοι ω ς πολίτες να αναπτύσ σουμε δραστηριότητες κ α ι να διαμορφώνουμε το μέλλον του τόπου μας, πρώτα βέβαια του Δήμου μας ως επακόλουθο φυσι κ ά κ α ι του κάθε δημοτι κού διαμερίσματος κ ι εδώ του χωριού μας. Είναι γεγονός ακόμη ότι οι νεοσύστατοι Δ ή μ ο ι, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα οργάνωσης λειτουργίας, λόγω έλ λειψης της αναγκαίας υλι κοτεχνικής υποδομής της μ η ακόμη στελέχωσης του Δ ή μ ο υ με επαρκές έμπειρο κ α ι εξειδικευμέ νο επιστημονικό προσω πικό. Α κ ό μ η ο ι Δ ή μ ο ι πρέπει να λειτουργούν ως εργα λ ε ί α ανάπτυξης της περιο χής κ ι όχι μόνο ως Δ ι ο ι κητικές μονάδες, έτσι π ι στεύουμε ότι ελάχιστο- ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Πολλοί χωριανοί φίλοι αναγνώστες, μας παίρνουν στο τηλέφωνο μας συγχαίρουν για την εφημερίδα μας, που την λαβαίνουν τα κτικότατα κι έχουν μια συνεχή επικοινωνία με το χωριό μας, καθώς επίσης λαβαίνουμε πολλές ευχαριστήριες επιστολές από πολλούς. Ευχαριστούμε, θερμότατα όλους αυτούς, για τα τόσα κολακευτικά τους λ ό γ ι α, τόσο από τη λεφώνου όσο από τις επιστολές τους. Τα επαινετικά αυτά λ ό γ ι α, εκτός από την ικα νοποίηση, δίνουν σε μας την απαραίτητη δύναμη θέληση να συνεχίσουμε τις προσπά θειες μας για ενημέρωση, πληροφόρηση, με αναμνήσεις όμορφες, με ιστορίες παλιές, με δραστηριότητες παλιές νέες, α λ λ ά α κ ό μ η με δυσάρεστες ειδήσεις, γιατί έτσι δυστυχώς είναι η ζωή μας να'χει χαρές λύπες. Παίρνοντας λοιπόν δύναμη, θα συνεχίσουμε, με ενθουσιασμό, με αγάπη υπευθυνότητα, καθώς η εφημερίδα μας αισίως πλέον, με το νέο έτος εισέρχεται στον όγδοο χρόνο από την έκ δοση της. Φ.τ.Γ. ποιείται το μεγάλο πρό βλημα της ανεργίας. Π ά ν ω σ' αυτά τα προ βλήματα θ α εκθέσουμε ορισμένες σκέψεις, κ α ι θ α χαρούμε να διαβάσου με αντικρουόμενες απα ντήσεις κ α ι παρατηρή σεις, πιστεύοντας πάντο τε ότι η καλόπιστη κριτι κή ο διάλογος οδηγούν πάντοτε στις σω στές λύσεις. Κατά τη γνώ μη μας: Ο βιοϊστορικός κύκλος των παραδοσιακών πολι τικών έκλεισε, που απο σκοπούσε μικροέργα, μικροδιευκολύνσεις, προ σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με ταθέσεις, ατομικά ρου σφέτια κ.λ.π., ήταν εμβαλωματικές λύσεις (μπα λώματα) εξυπηρέτηση στενά ατομικών συμφε ρόντων. Επίσης θ α πρέπει να κλείσει ο κύκλος των στεί ρων αντιπαραθέσεων σε προσωπικό πολιτικό επίπεδο του εγώ είμαι κα λύτερος από σένα, γιατί έχω πολιτικές προσβά σεις κ α ι γνωριμίες κ.λ.π. Ν α τεθεί τέρμα στις διαιρέσεις, στους διχα σμούς, στα συμπλέγματα στις αγκυλώσεις του παρελθόντος, όχι με λό για, αλλά με έργα με προ γράμματα ευρύτερης ανά πτυξης κ α ι μακροχρόνιας πνοής. Ο σ ο ι επιμένουν στις στείρες πολιτικές κ α ι στις π ρ ο σ ω π ι κ έ ς αντιπαραθέ σεις, μόνο βλάβη π ρ ο κ α λούν κ α ι στο χ ω ρ ι ό μας αλλά κ α ι στο Δήμο μας. Σήμερα, είναι ανα γκαίο, όσο ποτέ άλλοτε, να συμβάλλουμε όλοι μας όπως είπαμε στην εκπό νηση σχεδίου δράσης μα κράς προοπτικής για βιώ σιμη ανάπτυξη με προο πτική α ξ ι ο π ο ί η σ η του φυ σικού περιβάλλοντος με πρότυπο αναπτυξιακό πολιτιστικό κ α ι αγροτουριστικό κέντρο. Συνέχεια στην 5η σελίδα ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Στις 2 0 / 1 / το χω ριό γιόρτασε το κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του χάρις στην πρωτοβου λία των εκπροσώπων της εφημερίδας. Η πόρτα στο σπίτι του παιδιού, ήταν ορθάνοιχτη δέχτηκε στην μεγάλη της αίθουσα που άστραφτε από καθαριότητα, όλους τους χωριανούς. Ενα μεγάλο τραπέζι είχε στρωθεί από τους άνδρες αυτή την φορά του χωριού που απέδειξαν ότι αυτοί μπορούν προσφέρουν. Εγκάρδιες ευχές αντη χούν παντού. Ο καλλίφω νος πάτερ Τηλέμαχος αρχί ζει την γιορτή με την ευλο γία της πίτας το κόψιμο της. Χαιρετίζουν ο ακούρα στος πρόεδρος μας Λ ά μπρος Ταλιούρης δημοτι κός σύμβουλος κ. Αθανά σιος Οικονόμου ο εκ πρόσωπος της εφημερίδας κ. Βασίλειος Μούκας. Ενώ μοιράζεται η πίτα τα αναψυκτικά από κυρίες του χωριού. Η ατμόσφαιρα ζε σταίνεται κι αρχίζουν να ακούγονται κουβέντες, αστεία, γέλια χαρούμε- Νατάσσα Τσουμάνη τυ χερή ήταν η κ. Χρυσούλα Κουρούτη. Της ευχόμαστε να είναι πάντα τυχερή ενώ το τζάκι έε όλοι αι σθανόμασταν μια έντονη Μερικά παιδιά του γωριού μας στη κοπή πίτας στο Γεροπλάτανο. νες παιδικές φωνές, που τό σο μας είχαν λείψει. Η παρουσία ειδικά των παιδιών έδωσε μεγάλη χα ρά. Το φλουρί όμως δεν βρισκόταν έτσι ο εκ πρόσωπος αναγκάστηκε να κάνει κλήρωση με χαρτά κια. Ο κλήρος τραβήχτηκε από την μικρή χαριτωμένη γλυκιά ζεστασιά μια χωριανική θαλπωρή να μας γεμίζει.η μεγάλη αίθουσα σε λίγο άρχισε σιγά σιγά να αδειάζει. Εφυγαν όλοι γελα στοί ευχαριστημένοι με μια ελπίδα πως του χρό νου με υγεία χαρά θ α την ξανακόψου; ^ν πίτα. Λόλα Μ ο ύ κ α

2 Στέρνες τα παλιά χρόνια δεν είχαμε πολλές. Στοίχιζαν πάρα πολύ χρήματα δεν υπήρχαν. Οποιος είχε στέρνα θεωρού νταν πλούσιος - Αρχοντας. Μια ήταν η στέρνα του γέρο Γιώτη - Νίτσιου από το 1905, παλιά, χτισμένη, μέσα στο σπίτι του με πολύ τέχνη, από μαστό ρους από την Πυρσόγιαννη, με αρχιμάστορα, τον μακαρίτη μπάρμπα Αντώνη, γνωστό στην περιφέρεια, που είχε για άλειμ μα της στέρνας επινοήσει μια σκόνη από τρίψιμο κεραμιδιού κρόκο αυγού. "Κορασάνι" την λέγανε δεν έχανε καθό λου νερό ακόμα σήμερα. Ν ε ρ ό κρύο, καθαρό, δροσερό! Νερό μέχρι σήμερα. Μνημείο αρχιτεκτονικής τέ χνης των "κουδαρέων" μαστό ρων των παλιών Πυρσογιαννιτών. Κόσμος κοσμάκης ήπιε νερό από τη στέρνα του " Ν ί τσιου" εχθροί φίλοι γηγε νείς ξένοι, με το χαρακτηρι στικό "Σιούκλο" το περίφη μο "γκιούμη" του γαμπρού του Παν. Νίτσιου αείμνηστου μπα κάλη - μπάρμπα - Νάσιου Νάσ- ση. Αξιόλογη καλή στέρνα, αργότερα έγινε η στέρνα της οικογένειας Λέτσιου, στον πέ ρα μαχαλά, με το δροσερό της νερό την'περίφημη στέγη της. Ακολούθησε αργότερα η στέρνα του μακαρίτη δασκά λου μας Αχ. Μούκα η μικρή στέρνα του σχολείου μας. Μεγάλη όμως στέρνα στο κέντρο του χωριού ήταν η κε ντρική που την έχτισαν οι μηχα νικοί - εργολάβοι Δ ρ ό σ ο ς - Καραδήμας Μοραΐτης. Μ ε γ ά - ΣΕΛΙΔΑ 2 ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ οι λο γεγονός. Ολοι οι χωριανοί καμάρωναν θαύμαζαν, αυ τή τη στέρνα στολίδι του χω ριού μας, μπροστά στο κεντρι κό καφανείο "ΧΑΝΙ" όπως το λέγαμε εκείνο τον ρό, που το'χε ένας μερακλής καφετζής ο μακαρίτης Γιώτης - Καραζιώτης, με τις φοβερές μουστάκες του, αλλά με τους απίστευ τους πικάντικους μεζέδες του που κερνούσε όλο τον κό σμο προπαντός τον εργολά βο Καραδήμα, από την Μέγγουλη Πωγωνίου, φίλο του δα σκάλου Γ. Λέτσιου του Παπά Θανάση του Κίκλη του Χ. Νάσση του Αχ. Μ ο ύ κ α του Σταύρου Καλαντζή (αργότερα με τον τελευταίο γίνανε κουμπάροι). Γλέντια γλέντια στο άνοιγμα της στέρνας. Σκάψιμο πέταγμα των χωμάτων των μπάζων όλα με τα χέρια, δεν υπήρχαν τότε μηχανήματα όπως σήμερα. Ο εργολάβος Καραδήμας Σ. είχε φιλίες με το δάσκαλο Γ. Λέτσιο θαύμαζε όμως τη διδακτι κή ικανότητα του νεότερου δα σκάλου Αχ. Μούκα τη διηγηματικότητα του Παπά - Θ α νάση Οικονόμου την αγαθή φιλία των: Νάσση Χ., Δ. Κίκλη Σ. Καλαντζή. Προπαντός όμως αγαπούσε τα "τσιμπού σια" του κάπελα Π. Καραζιώτη. Επειτα από πολλές προσπά θειες κόπους έγινε η στέρ να που σώζεται μέχρι σήμερα. ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΏΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΙΤΣΟΥ ΕΥΑΟΙΙΑ Πολιτικοί Μηχανικοί ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΑΟΜΙΚΩΝ ΑΛΕΙΩΝ - ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ ΣΤΈΡΝΕΣ Εγιναν τα επίσημα εγκαίνια λίγο πριν τον πόλεμο του σαράντα. Σφαχτά, γλέντια χορός πα ντού ευχαρίστηση. Η στέρνα θα'λυνε το πρόβλημα της λει ψυδρίας του χωριού μας, πράγματι ήταν σωτήριο έργο γιατί πίναμε νερό γιατί πάνω στο τσιμέντο στην πλατεία γινό ταν γλέντια γλέντια. Και τι δεν άκουσε αυτή η στέρνα, τι δεν είδε! Μια ολόκληρη ιστορία του χωριού. Μ ι α πραγματική ιστο ρία του τόπου. Εδώ στην τσιμε ντένια πλάκα της στέρνας με το μεγάλο ευρύχωρο παραλ ληλόγραμμο σχήμα της, με δύο στόμια σοφάδες - ακοίμητοι φρουροί, γινόταν τρικούβερτα γλέντια. Γάμοι, χαρές, συγκε ντρώσεις. Εδώ τα πρώτα ερωτι κά σκιρτήματα των νέων μας οι πρώτες ερωτικές ματιές των αγοριών κοριτσιών, εδώ τα πρώτα τα ύστερα ερωτικά συναισθήματα εδώ χορέψαμε καμαρώσαμε όλοι γαμπροί νύφες. Ο λ ε ς οι κοινωνικές εκδηλώσεις του χωριού εδώ... Σ' αυτό εδώ το χώρο μίλησαν αργότερα οι πρωτοκαπετανεοι του Ε.Α.Μ. του Ε.Δ.Ε.Σ. για αντίσταση κατά των κατακτη τών εδώ μας απείλησε ο Ναζί Γερμανός Αξιωματικός το 43 ότι 8 α μας σφάξει όλους ότι 8 α μας ρίξει όλους μέσα στη στέρνα αν τολμήσουμε να κάνουμε αντίσταση! Σ' αυτό εδώ το χώρο γιορτάσαμε την απελευθέρωση τον Οκτώβρη του 4 4 ακούστηκαν χαρού μενα τραγούδια, εμβατήρια " Ζ Η Τ Ω Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ". Α λ λ ά εδώ -φευ- έγιναν τρομερές σκηνές στις αρχές του εμφυλίου πολέμου, με τις ΓΡΑΦΕΙΟ: ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΤΗΛ ΟΙΚΙΑ: ΓΡ. ΙΕΝΟΠΟΥΛΟΥ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ " Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝ1ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ. (0653) ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΑ3ΗΣ - ΥΛΗΣ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. Π Α Ν Ο Υ Σ Η 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) (0651) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) (0651)26645 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφο που δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται. Οι ενυπόγραφες συνεργασίες ε κ φ ρ ά ζ ο υ ν τις α π ό ψ ε ι ς εκείνων π ο υ υπογράφουν. ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΊΕΣ ΑΓΙΟΣ ΑΗΜΗΤΡΙ0Σ ΑΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΤΗΛ.: αλήστου μνήμης αγριότητες, κακίες που φέρνει πάντα ο εμφύλιος, που ΠΟΤΕ μα ΠΟΤΕ "ΘΕΕ ΜΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΓΙ ΝΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟΝ ΤΟ ΠΟ ΜΑΣ". Ακόμη, σ' αυτό εδώ το μέρος αργότερα, γινόταν "διανομές" της "ΟΥΝΤΡΑΣ" με το γλυκόζη του Παπα - Θανάση τις "δίκες του αλευριού" μ' όλα τα ευ τράπελα τις παραξενιές της μοιρασιάς των παράξενων δώρων ρούχων. Σωστό ανοιχτό βιβλίο της ιστορίας του χωριού μας. Αλλά ας γυρίσουμε λίγο πί σω. Αξίζει τον κόπο. Είχε πεθά νει ο μακαρίτης δάσκαλος Γ. Λέτσιος κι ήρθε στο χωριό νεώ τερος ενθουσιώδης δάσκα λος, μακαρίτης αυτός σήμε ρα, Αχ. Μούκας, δάσκαλος όλων των νεώτερων χωριανών. Μεθοδικός, αυστηρός, αλλά σωστός δάσκαλος. Περηφα νευόταν λοιπόν για τους μαθη τές του. Α ς ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση. Από την άλλη με ριά ο εργολάβος - Καραδήμας, κορδωνούρης πολυλογάς καθώς τα γράφει ο ίδιος στο βι βλίο του "Σκόρπια φύλλα στο Πωγώνι". Ο λ ο το γλεντούσε με το τακίμι του Π. Ντάλλου κι έλε γε: κανένας "Τσοφλικιώτης" δεν μπορεί να βρει πόσες οκά δες νερό χωράει η νούρια στέρνα. Βάζω στοίχημα. Είχε πιει κάνα δυο "σκονάκια" " ρ α κ έ ς " τις λέγανε τότε. Ο δά σκαλος ο Μούκας σοκαρίστη κε. Το είχε διδάξει άλλωστε στο σχολείο του. Του'πε λοιπόν σο βαρά αυτό το ξέρουν όλοι οι μαθητές μου, θ α χάσεις το στοίχημα. Γίνεται λοιπόν στιχομυθία. Τότε ο Μούκας κάλεσε τον αδερφό του τον Χρήστο Οικο νόμου -άριστο μαθητή- του θέσανε το πρόβλημα. Ο Χρη στάκης πήρε την πλάκα του, του'δωσε τις διαστάσεις ο κυρ - Καραδήμας. Ολοι σώπασαν! Θ α τα κατα φέρει το παιδί; Μικρόσωμος αδύνατος ήταν τότε. Κοίτα ξε τον δάσκαλο του πήρε θάρ ρος. Εγραψε τις διαστάσεις στη πλάκα: (Μήκος επί πλάτος επί ύψος επί το ειδικό βάρος του νερού = κ.μ. το διαίρεσε με το δράμια που είχε η οκά = τόσες οκάδες νερό χωράει η νούργια στέρνα). Γούρλωσε τα μάτια ο Καραδήμας, χειρο κρότησαν οι χωριανοί, λουκού μι ο Χρηστάκης, σαν δώρο από τον γέρο Π. Καραζιώτη τον κάπελα, το'χασε ο Καραδήμας το στοίχημα. "Ποτέ δεν περίμενα να'χετε στο χωριό σας τέτοιο δάσκαλο τέτοιους μαθητές" μονολο γούσε ο περίφημος εργολά βος. Αργότερα ο Χρηστάκης για την ιστορία του πράγματος, στην Βελλά ήρθε πρώτος στις εξετάσεις καμάρι των γονιών του του δασκάλου του, όμως ο πόλεμος δεν του επέ τρεψε να συνεχίσει τις σπουδές του. Αυτά έχει η ζωή. Εδώ κλεί νει η παρένθεση). (Μια άλλη φορά θα σας διη γηθώ μια προσωπική ιστορία πως, έπειτα από πολλά χρόνια, γνώρισα τον γέρο - Καραδήμα το γιό του, σήμερα Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Τυπο γραφείου Σολωμού 14 στην Αθήνα διατηρώ πολύ καλές δημόσιες σχέσεις...) Αυτή λοιπόν είναι η στέρνα μαςσήμερα αυτός ο χώρος έχει πλακοστρωθεί. Το ένα στόμιο έχει γκρεμιστεί. Δίπλα στην στέρνα έχουμε μια μικρή βρύ ση, για κρύο άφθονο δρο σερό νερό. Τραπεζάκια πα γκάκια στολίζουν το πλακό στρωτο το καλοκαίρι γεμί ζει κόσμο, κάτω από την δροσιά του Γεροπλάτανου που οι χαρούμενες φωνές, τα γέλια, τα παιχνίδια τα ξεφωνητά των μικρών παιδιών μας κάνουν ευχάριστη την παρέα την συντροφιά μας ξεχνώντας τις ανεκπλήρωτες υπερβολι κές υποσχέσεις όλων των πολι τικών μας που'ρχονται μι λούν εδώ σ' αυτήν την ωραία πλατεία στην στέρνα, στο μισοχώρι, στο χωροστάσι, που λέμε εμείς οι "Τσοφλικιώτες" υπερηφανευόμαστε ότι έχουμε τη μεγαλύτερη πλατεία απ' όλα τα γύρω χωριά, πιστοί στη λαϊκή παροιμία "αν δεν παινέσει ο γύ φτος το καλύβι του... πέφτει τον πλακώνει". Εδώ λοιπόν με τη "ρακή μας" τους νόστιμους μεζέδες μας αναπολούμε τις παλιές κα λές μέρες τις παλιές ιστο ρίες μιας εποχής που σιγά - σι γά χάνεται στα Βάθη του χρό νου. Ισως μακρηγόρησα, με συγχωρείτε. Αξιζε όμως τον κό πο, για την ιστορία αυτού του τόπου μας, της γενέθλιας γης μας, της γης των προγόνων μας. (Απόσπασμα από το ανέκδοτο Βιβλίο του Ζ. Οικονόμου " Η στέρνα του χοριού μας") Σ.ΟΙΚ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠ. ΚΙΤΣΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Αλονμινοκατασχ ναί - Σιόηροκατασπευαί if* ΧΟΥΡΟΥΓΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ # * # * ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Π Λ Χ Λ Η Ν Π ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Η Λ & wmhm^k

3 01 ΠΑΛΙΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΧΟΡΙΩΝ ΜΑΣ Πολλές φορές όταν γρά φουμε μικρά κειμενάκια στην εφημερίδα μας αναφερό μαστε σε παλιές ιστορίες ή γεγονότα εκφραζόμαστε με τα παλιά ονόματα των χω ριών μας π.χ. "Τσοφλίκι" δη λαδή η παλιά ονομασία του χωριού μας ή "Τσαραπλανά" παλιά ονομασία του γειτονι κού μας χωριού, του Βασιλι κού κ.λ.π. Πολλές φορές δε, ο γρά φων παρεξηγήθηκε δέ χθηκε άσχημες επιθέσεις επειδή χάριν φιλολογικής κουβέντας αναφέρθηκε, στην παλιά ονομασία "χωριού τι νός" για να εκφραστούμε φι λολογικά. Α ς είναι. Ο λ α τα χωριά που είχαν πα λιά ονόματα έπειτα από την επιτροπή Τοπωνυμίων ή Τοπω νυμιών που είχε ορίσει το κρά τος με το υπ' αριθμ Β.Δ. που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 18/ ΦΕΚ τεύχος πρώτον ΔΙΑΤΑΓΜΑ: "Περί μετονομασίας κοινο τήτων συνοικισμών" που στηρίχτηκε εις την γνωμάτευσιν της Επιτροπείας των Τοπω νυμιών της Ελλάδας μετονο μάστηκαν επί προεδρίας της Δημοκρατίας ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥ ΝΤΟΥΡΙΩΤΗ επί των εσω τερικών υπουργού Γ. Μακρή. Αυτά από το ΦΕΚ (Φύλλον ελ ληνικής κυβερνήσεως). Ας αρχίσουμε λοιπόν, για να θυμούνται οι παλιοί να μαθαίνουν οι νέοι, φυσικά όχι για όλα τα χωριά αλλά για το χωριό μας την γύρω ευρύ τερη περιοχή. Αληζώτ Τσιοφλίκι = Σημερι νή ονομασία Γεροπλάτανος Καραντάη = Σημερινή ονο μασία Μαυροβούνι Τσαραπλανά = Σημερινό χωριό το Βασιλικό Μητζιτιές = Σημερινή ονο μασία Κεφαλόβρυσο έδρα Δήμου Ανω Πωγωνίου Καξιός ή Καξιούς = Σημερι νή ονομασία του χωριού Αγιος Κοσμάς Λαχανόκαστρο = Σημερινή ονομασία Ωραιόκαστρου Φραστανά = Σημερινή ονο μασία του χωριού Κάτω Με ρόπη Μέβγιεζτα = Το σημερινό χωριό ο Παλαιόπυργος Ρουμπάτες = Σημερινή ονο μασία Μερόπη (Ρουμπατινοί Κακολακκίτες κατά την παράδοση χόρευαν δεινά. "Χόρευε ρουμπατινά κακολακκίτικα" λένε στο Πωγώνι. Βοστίνα = Η ωραία Πωγωνιανή Ζιαραβίνα = Η σημερινή ονομασία του χωριού Λίμνη Πωγωνίου Μόσιορη = Η Σιτάρια Πογδόργιαννη = Ο Παρακάλαμος Ας πάμε τώρα ανατολικά βόρεια του χωριού μας: Αρτσίστα = Η σημερινή Αρί στη Ανω Κάτω Σουδενά = Σήμερα Ανω Κάτω Πεδινά Τσερβάρι = Σημερινή ονο μασία Ελαφότοπος Γκουλιαριά ή Κλειδονιάβιστα = Η σημερινή Κλειδωνιά Γορίτσα = Το ωραίο χωριό Καλλιθέα ΣαναΒό = Το δυναμικό χω ριό Αετόπετρα Τούρναβο = Ο Γοργοπόταμος Κονίτσης με τους νόστι μους γίγαντες Λεσκάτι = Το σημερινό Ασημοχώρι ΙσΒορος = Το σημερινό χω- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ Α Τ Σ Α Ν Ο Σ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΖΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΤΗΛ.: ΚΑΙ Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES - ΒΕΝΖ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΓΟΥΣ 151 ΤΗΛ.: FAX ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ & Σια Ο.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ * ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ παραγωγής μας * Τσιμέντα - Σίδηρα - Πλέγματα - Σιδηροπάσαλοι * Υδραυλικά - Είδη Υγιεινής - Πλακάκια - Κεραμίδια * Τούβλα - Τουβλέτες - Αμμος - Χαλίκι - Αμμωκονία * Μαρμαρόσκονη - Οικοδομικά - Βιομηχανικά Εργαλεία * Χρώματα ΒΥΝΗΛ - Κόλλες Πλακιδίων - Ηλιακοί Θερμοσ. - Σώ ματα Καλοριφέρ - Ηλεκτρικά Είδη Εγκαταστάστεων Οικοδομών. * Πρόκες - Φιλεζόλ - Νάϋλον Θερκοκηπίων ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛΕΦ. ΚΑΤΑΙΤ ΤΗΛΕΦ. ΟΙΚΙΑΣ (Γ ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Η ΦΟΥΣΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΝΙ ριό Αμάραντος Κονίτσης Ελαια ή Ελέα = (στρατιωτι κή ονομασία) του σημερινού Δήμου Καλπακίου Βιτσικό = Η σημερινή ονο μασία είναι Βίκος Ζαγορίου ας κλείσουμε με το Μποζιανίκο = Σημερινή ονομασία Ορεινό Πωγωνίου (χωριό κοντά στα σύνορα) Υπάρχουν άλλες ονο μασίες χωριών της περιοχής Κόνιτσας - Πωγωνίου Ζα γορίου. Αυτό άλλη φορά. Εν δεικτικά αναφέραμε μερικές ονομασίες, που για κάδε μια ονομασία υπάρχει μια ολό κληρη ιστορία ένας ολό κληρος μύθος, άλλοτε σω στός άλλοτε πλασμένος από την παράδοση των χρό νων. Να ένα θέμα κοινωνικό για τους νέους μας που θέλουν να κάνουν κοινωνικό - ιστορι κές μελέτες να βρούνε στις ρίζες τους ένα θέμα που συχνά ακούμε διαβάζου με: Επιστροφή στις ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ μην ξεχνάτε την ιστορία του τόπου μας. Είμαστε περή φανοι για την καταγωγή μας. Σ.ΟΙΚ. Ο αγαπητός μου φίλος Αθανάσιος Δέμος, δεινός φι λόλογος ιστοριοδίφης από τις Δρυμάδες Πωγωνίου, συμμαθητής μου στο Γυμνάσιο Πωγωνιανής, συνερ γάτης της εφημερίδας, γράφει: Αγνωστες αλλά σημαντικές λεπτομέρειες της ιστο ρίας που μοιάζουν με ανέκδοτα. Ιδού λοιπόν: Ο Γέρος του Μωριά, 6 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, εί χε συμπεθεριάσει με τη Μπουμπουλίνα. Ο γιος του Πά νος είχε νυμφευθεί την κόρη της Μπουμπουλίνας Ελένη. Στη διάρκεια όμως του πολέμου, ο Πάνος Κοκοκοτρώνης σκοτώθηκε. Τη χήρα του Πάνου τη νυμφεύθηκε ο Θεόδωρος Γρίβας. Μετά την απελευθέρωση, ο Γρίβας εγκαταστάθηκε σ' ένα κτήμα του στην Περατιά Ξηρομέρου. Κάποτε, που γιόρταζε, είχε καλέσει τους Προξένους των Ιονίων νήσων άλλους φίλους του για να τους πε ριποιηθεί. Μετά το φαγητό, η Γρίβαινα μαζί με άλλες καλεσμένες κυρίες κατέβηκαν στον κήπο για περίπατο εκεί ετσίμπησε τη Γρίβαινα στο πόδι ένα φίδι. Ο Γρί βας δεν επέτρεψε στο γιατρό να σηκώσει το φουστάνι της, για να περιποιηθεί το τραύμα της. Ετσι κανείς άλλος εκτός από το Γρίβα, δεν είδε την πληγή, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για τη θεραπεία του κακού. Το δηλητήριο επεξετάθηκε τη θανάτωσε. Ετσι πέθανε η Γρίβαινα, η κόρη της Μπουμπουλίνας χήρα του Πάνου Κολοκοτρώνη, γιου του Γέρου του Μω ριά. Ο λ α αυτά τα είπε ο Κωλέττης στον Οθωνα τα γράφει στον "Πρωινό Αόγο" ο φίλος Α. Δέμος. Κι εμείς προσθέτουμε: Καυμένε Γρίβα να ζούσες σήμερα νάβλεπες πως όχι μόνο σηκώνεται το φουστάνι αλλά... παρασηκώνεται γίνεται καθώς λέμε μίνι. Σ. ΟΙΚ. ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΙΚΟΥ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας η εξε ταστέα ύλη για τους μαθη τές των Τεχνικών Επαγγελ ματικών Εκπαιδευτηρίων (TEE), που επιθυμούν να ει σαχθούν στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ). Μεταξύ των διδακτικών βιβλίων του τομέα υγείας πρόνοιας (για τις ειδικό τητες, Βρεφονηπιοκόμων Παιδοκόμων, Νοσηλευτών, βοηθών φαρμακείων, Βοη θών οδοντοτεχνιτών, βοη θών ιατρικών βιολογι κών εργαστηρίων, κοινωνι κών φροντιστών, βοηθών φυσικοθεραπευτών, βοη θών ακτινολογικών εργα στηρίων Βοηθών Δια τροφής Διαιτολογίας) απαραίτητη ύλη κεφά λαια κρίνεται το διδακτικό βιβλίο "ΝΟΣΟΑΟΓΙΑ" Ο.Ε.Δ.Β. του δικού μας Μι χάλη Σ. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ, ΒΙΟΑΟΓΟΥ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΑΟΓΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ Τ Ο Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ ΜΙΟΥ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν. Συγχαρητήρια Μιχάλη, νάσαι πάντα καλά να για τρεύεις τον κόσμο να γράφεις βιβλία για την υγεία την πρόνοια του λαού μας. Η Φ.τ.Γ. ΣΕΛΙΔΑ 3 J ^ "ΑΙΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" Εγινε η παρουσίαση του προγράμματος "Διαχείριση Πε ριοχής Βόρειας Πίνδου" κι ο κ. Νομάρχης μεταξύ των άλ λων τόνισε: "...Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρα τηγική επιδίωξη μας για τη μεγάλη αξιοποίηση του φυσι κού περιβάλλοντος των ορεινών όγκων του νομού, με προσπάθειες που άρχισαν σε συνεργασία με την πρωτο βάθμια τοπική αυτοδιοίκηση μ' άλλους φορείς..." για το σκοπό αυτό έχει υπογραφεί προγραμματική χρημα τοδότηση ύψους δρχ. (Νομός Ιωαννίνων Γρεβενών) κ.λ.π. Πολύ καλή ενέργεια αυτή. Ομως αν επισκεφτεί κανείς τους Δρυμούς Αώου Βίκου, ιδίως τους καλορινούς μήνες, μάλλον απογοητεύεται με την κακή καθαριότητα των χώρων του φυσικού μας κάλλους. Πρώτιστη φροντίδα μας ας είναι να διατηρούμε καθα ρούς αυτούς τους χώρους η τοπική αυτοδιοίκηση να δραστηριοποιηθεί περισσότερο κι όλα τ' άλλα έρχονται σιγά σιγά (μονοπάτια, διάδρομοι, περίπτερα, στέγαστρα, θέσεις θέασης κ.λ.π.). Δε νομίζετε ότι αυτό, δηλαδή η απο κομιδή των απορριμμάτων σκουπιδιών είναι το πρώτιστο; ^8JLWJS&»»' ηροφαρικη Μ*φ4>&4 Yvsqtfaxtxm* i»i«m& Hxmp4yty Μ α ό κ α ς Νικόλαος Τηλ Ο094 Βάοτατης Α λ έ ξ η ς TrjX

4 ΠΕΝΘΗ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Η ΠΙΤΑ ΤΩΝ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ Ο μπάρμπα KCJOTOS Χ. Noaans Πλήρης ημερών, έφυγε από τον πρόσρο τούτο κόσμο, ο αείμνηστος μπάρ μπας Κώστας Νάσσης, αντιστασιακός. Ο γνωστός μας "καπετάν" " Μ Α Λ Α ΜΑΣ". Γεννήθηκε στο χωριό μας, το κι έζησε τα νεανικά του χρόνια στο χω ριό. Παιδί αγροτικής οικογέ νειας της γνήσιας Ελλη νικής παράδοσης, φιλελεύ θερο πνεύμα, ανήσυχος, προοδευτικός κι αγαπητός απ' όλους. Γλεντζές, κυνη γός χορευτής. Το αγρο τικό του σπίτι, το γνωστό "ΝΑΣΕΪΚΟ" με κείνη την παράξενη φιγούρα του πα τέρα του, του μακαρίτη μπάρμπα Λάμπρου - Νάσση ήταν καταφύγιο σανίδα σωτηρίας, όλων των πεινα σμένων, ταλαιπωρημένων κυνηγημένων από τους εχθρούς χωριανών γνω στών κι αγνώστων κι όλοι έφαγαν "ψωμί" κοντά του, ιδίως την κατοχή. Σφυρηλατήθηκε μέσα στη δίνη του Ελληνοϊταλικού πολέμου της Ιταλικής Γερμανικής κατοχής. Η σκλαβιά η κατοχή τον πείραζαν. Δεν τα άντεχε. Στα χρόνια της κατοχής, όταν αντήχησε ο πατριωτι κός θούριος: "Στ' άρματα στ' άρματα εμπρός στον αγώνα για τη χιλιάκριβη, τη λευ τεριά" Πρώτος εντάχθηκε στην εθνική αντίσταση, με το ψευδώνυμο "ΚΑΠΕΤΑΝ Μ Α Λ Α Μ Α Σ " πολέμησε τους καταχτητές. Μετά την απελευθέρωση στα πέτρινα εκείνα χρόνια του εμφυλίου σπαραγ μού, υπέφερε ξυλοκοπήθη κε καταδιώχτηκε μέσα από τις τάξεις του Δημο κρατικού Στρατού, βαριά τραυματισμένος, βρέθηκε πολιτικός πρόσφυγας στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέ στη, κι έζησε εκεί για πολ λά χρόνια περίπου σαρά ντα, προσφέροντας πά λι κοινωνικό έργο στην προ σφυγιά σ' ασθενείς Ελληνες, που είτε ζούσαν εκεί, είτε κατευθύνονταν στη Βουδαπέστη, στο γνω στό Καθηγητή "ΤΖΙΟΛΤΑ" στο Νοσοκομείο, για ορθο πεδικά κυρίως νοσήματα, όπου εργαζόταν ο μπάρμπα Κώστας. Εκεί στην Ουγγαρία γνω ρίστηκε παντρεύτηκε με την Ουγγαρέζα γλυκιά του EDIT, που ήταν κοντά του μέχρι σήμερα. Μέχρι το θά νατο του. Οταν καταλάγιασαν τα μίση τα πάθη, γέρος πλέον κουρασμένος από τις κακουχίες επανήλ θε στο χωριό μας, στην Ελ λάδα μας, κι έζησε τα τε λευταία χρόνια του στο Νέο Ψυχικό στην Αθήνα αναπολώντας τις νεανικές του αναμνήσεις, το χωριό του -που συχνά ερχόταντους αγώνες του για την λευτεριά για μια καλύ τερη ζωή αφού αυτός αν ήταν από μεγάλη αγρο τική πλούσια για την εποχή του οικογένεια με πολλά χωράφια, ζώα αγελάδες, μπορούσε να ζή σει άνετα καλά, αγωνί στηκε, όλοι τους να ζούνε καλύτερα ειρηνικά. Ολη του η ζωή ήταν αγώ νας για τους άλλους, για κάτι καλύτερο, γι αυτό πάλαιψε. Ο αείμνηστος μπάρμπακώστας, ο "Καπετάν Μ ά λ α μας" ήταν μια εξέχουσα φυσιογνωμία του χωριού μας της περιοχής. Ανή κε σ' εκείνη τη γενιά που εί χε βαθιά ριζωμένη μέσα του την αίσθηση του χρέ ους, για το χωριό του, για τον τόπο του για τους συ νανθρώπους του, για μια ιδέα, για καλύτερη ζωή, για δίη ζωή ειρηνική δη μοκρατική, για ένα καλύτε ρο αύριο του χωριού, όλων των κατοίκων της πατρί δος του, που τόσο αγαπού σε. Παιδιά δεν είχε. "Νεολαί ους" "παιδιά του" θεω ρούσε όλα τα Ελληνόπου λα. Περήφανος μέχρι τα γη ρατειά του κι αγαπητός απ' όλους συγγενείς γνωστούς προπαντός φίλους. Ολοι οι παλιοί του σύντρο φοι συναγωνιστές με δάκρυα στα μάτια τον απο χαιρέτισαν στο Κοιμητήριο του "Ζωγράφου" στην Αθή να προπαντός η αγαπη μένη του EDIT. Ωρα καλή "ΚΑΠΕΤΑΝ Μ Α Λ Α Μ Α " κι αγαπημένε μου θείε Κώστα. Αιωνία η μνήμη σου! Με πολλή αγάπη η αγαπημένη σου ανηψιά ΝΑΥΣΙΚΑ ΝΑΣΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ a it r ν m ί Ν Ι Κ Ο Σ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΗΛ.: 0651/71108 Οικίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ {ΚΛΑΡΙΝΟ} ΑΛΚΕΤΑ 17ο ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ Και οι Γεροπλατανίτες που μένουν στα Γιάννενα, έκο ψαν την Πρωτοχρονιάτικη πίτα τους. Στις 2 7 / 1 / 0 2 με υπέροχη ανοιξιάτικη ημέρα, έκαναν τον περίπατο τους ως το καφενείο της Ενωσης στην πλα τεία Πάργης. Μας περίμεναν όπως κάθε χρόνο στο καφενείο. Με τα πολλά καλοστρωμένα τραπεζάκια, που φέτος γέμισαν όλα γιατί ήρθαν πάρα πολλοί χωριανοί. Ο ι περισσότεροι από τα Γιάννενα αλλά τίμησαν τους Γιαννιώτες χω ριανοί από το χωριό. Καθισμένοι όλοι με τη γιορτινή χαρούμενη εμφάνι ση τους έδιναν μια ζωηρή θερμή ατμόσφαιρα νιώθαν ικανοποίηση χαρά εκδηλώνοντας την αγάπη με αστεία κουβεντούλες. Το αντάμωμα αυτό δυνάμωσε τους χωριανικούς δε σμούς ζωήρεψε τη συμπάθεια την εκτίμηση που νιώδανε, ο ένας για τον άλλον. Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα ευλόγησε ο πάντα πρόθυ μος χωριανός μας παπά - Τόλης. Me ένα σύντομο θερμό λόγο χαιρέτησε ευχαρί στησε όλους ο κ. Σωκράτης Οικονόμου εκπρόσωπος της εφημερίδας. Τυχερός ήταν ο κ. Απόστολος Κίτσος παλιός δάσκα λος στο χωριό μας που πραγματικά συγκινήθηκε καθώς όλοι οι χωριανοί. Ειδικά αυτοί που τον είχαν δάσκα λο. Τους ευχαρίστησε όλους ήρθε νοερά πολλά χρό νια πίσω. Τότε που υπηρετούσε στο χωριό μας. Ολοι θυμήθηκαν την υπομονή την αξιοθαύμαστη θέληση του να μάθει στους μαθητές του όσο το δυνατόν περισσότερα εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Του ευχόμαστε με βαθιά εκτίμηση πάντα να είναι τυχερός. Και ενώ τα μεζεδάκια, τα αναψυκτικά το τσίπουρο πήγαιναν ερχόταν η ώρα για πότε πέρασε ούτε που το καταλάβα με. Με χαιρετίσματα ευχές αποχωριστήκαμε ευχη θήκαμε του χρόνου. Λόλα Μουκα ο Τ ο ~'.ρ πι τ ι <f a ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ; ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΤΑ ΠΑΗΗΙΗΑ ιtavvo ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΡΗ ΤΖΑΛΑΛΗ ΙΡΑΓΟΥ&ΙΙΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Ϊ1ΩΡΓΙΟΪ ΣΕΛΙΔΑ 4 ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑ! ΠΟΛΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ «5 ρο&ΐ>ψημένα «ε ν jpttvow'tigia χ ο ΐ ά ν ο υ λ α olwlrxas &, Ο Α Ϊ» Π 1 i : ΛΕΩΦ ΗΡΑΤΟΥ 13 ; ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΑΓ. ΙΠΥΡΙΔΟΝΟΙ 3 : # 4 %6ί,. \Ύ&φ&&%: ΤΒΛ, β :<1<ΑΧ:: 8Ί ' _ ΤΗΛ.: Κ Α Φ Ε ΟΥΖΕΡΙ Ό Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Λ Ν Ο Σ " ΕΚΛΕΚΤΟΙ Μ Ε Ζ Ε Λ Ε Σ ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΥΚΟΜΛΝΗΣ Αλικαρνασσού Αστρου: - Τ Η Λ Α Θ Η Ν Α

5 r i p m o B o u A i c s fiia Βιώσιμη ανάπτυξη ί ο υ Α ή μ ο υ pas Συνέχεια and την 1η σελίδα Α ξ ι ο π ο ι ο ύ μ ε εκείνα που μας δίνουν μ α κ ρ ά πνοή επιβίωσης απασχόλησης καταπολέμησης της ανεργίας κ. α. Κ α τ ' αυτόν τον τρόπο θ α ενισχυθεί το ε ι σ ό δ η μ α των κατοίκων «ας. Κ α ι ρ ό ς να εγκαταλεί ψουμε την προσωποκεντρικη αντίληψη της λύσε ω ς των προβλημάτων αν τ α π ρ ό σ ω π α πολλές φορές διαδραματίζουν σ ο β α ρ ό ρόλο. Ο χ ι ατομι κή δουλειά, αλλά συλλογι κή όχι ατομικές επινοή σεις αυτοσχεδιασμούς αλ λά συνοχή συλλογικότητα, σοβαρότητα υπευθυνότητα. Το χ ω ρ ι ό μας, ο Δ ή μ ο ς μας, δεν είναι υπόθεση ενός μόνο ανθρώπου, εί ναι υπόθεση όλων μας, εί ναι υπόθεση εργασίας, καταγραφής, επεξεργα σίας, αξιολόγησης κ α ι ιε ράρχησης των προβλημά των κ α ι των προτεραιοτή των, με β ά σ η τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας μας γ ι α την ο ι κ ο δ ό μ η σ η μιας φερέγγυας πολιτικής' για το Δ ή μ ο κ α ι φυσικά για τα χ ω ρ ι ά μας, δηλαδή για την κατάρτιση ενός αξιόπιστου τοπικού ανα πτυξιακού προγράμμα τος: (δρόμοι, ξυλευση, ύδρευση, φωτισμός, α π ο ρ ρ ί μ μ α τ α, απασχόλη ση, ιατρική περίθαλψη, παιδεία, ευχάριστη δια μονή κ.λ.π. κ.λ.ιι.). Επειδή δε η χρονιά που διανύουμε, είναι κ α ι προ εκλογική χρονιά ας τονί σουμε α π ό τ ώ ρ α, εμείς δεν παίρνουμε μέρος σ' αυτή την κ ο ύ ρ σ α, είμαστε όμως υποχρεωμένοι να τονίσουμε ότι ο Δήμος δεν πρέπει ν α είναι πεδίο κομματικού ανταγωνι σμού, σκαλοπάτι γι' ανέ λιξη π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν φιλο δοξιών, αλλά όλοι πρέπει να έχουμε συμμετοχή κ α ι να αναδείξουμε με την ψ ή φ ο μας, εκείνους τους πολίτες που'χουν όραμα, πρόγραμμα, όρεξη για δουλειά κ α ι κάτι καλύτε ρο για το χ ω ρ ι ό μας για το Δήμο μας. Δεν περισσεύει κανείς. Καθένας με το ήθος του, ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ με τον τρόπο του, με την εντιμότητα του, την εργα τικότητα του, με τις γνώ σεις του με την κοινωνική π ρ ο σ φ ο ρ ά κ ι αγάπη για τον τόπο του, ας βοηθήσει με κάθε τρόπο νια την πρόοδο κ α ι προκοπή του αγαπημένου μας χωριού. Ο λ ο ι μας ας κάνουμε πράξη την συμμετοχή μας έτσι θ α αναπτύξουμε μια οραματική ελπιδοφό ρα κ ι αναπτυξιακή προο πτική νια τον τόπο μας. Αλλωστε, ας μ η ξεχνάμε, ότι τα σύνορα των κοινο τήτων με την παλιά έννοια έχουν πέσει. Είμαστε ω ς ελέχθη ένας Δήμος, δι ούμαστε ίση μεταχείριση, ισόρροπες απολαβές αλ λά έχουμε κ α ι τις ίδιες υποχρεώσεις. Σ ή μ ε ρ α δεν ωφελούν η μιζέρια τα πάθη, αλλά η γνώση κ α ι η σύνεση. Τέλος είμαι βέβαιος ότι πολλοί συμμερίζονται τις σκέψεις μου κ α ι ομονο ούν για ένα καλύτερο ξεκί νημα καλύτερο αύριο του χ ω ρ ι ο ύ μας. Σ. Οικ. Κοπή Βασιλόπιτας xns Ηπειρωτική* Ecfxias Θεσσαλ α ν inns Οι άσχημες ρικές συν θήκες δεν εμπόδισαν τις οι κογένειες των Ηπειρωτών Βορειοηπειρωτών της Θεσσαλονίκης να τηρή σουν για άλλη μια χρονιά το έθιμο κοπής της Βασιλό πιτας της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Παπαγε- ωργόπουλου των Ηπει ρωτών Αντιδημάρχων κ.κ. Δημητρίου Κολοβού, του εκπροσώπου της Γενι κής Αστυνομικής Διεύθυν σης Θεσσαλονίκης συμπα τριώτη κ. Μαργαρίτη, με λών των διοικήσεων των Σωματείων της πόλης μας, ο εκπρόσωπος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Ν Ω Π Ω Ν ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Κ Α Τ Ε Ψ Υ Γ Μ Ε Ν Ω Ν Κ Ρ Ε Α Τ Ω Ν "Ο Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Σ " Α Λ Ε Ι Α Ν Δ Ρ Ο Σ Β. ΛΕΤΣΙΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣΤΗΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΎΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ _/ "^ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑ! ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΧΗΡΟΚΡΗΝΗ - J ΣΕΛΙΔΑ 5 Θεσσαλονίκης κ. Παντελε ήμονος του Β', Μέγας Πρω τοπρεσβύτερος συμπατριώ της Δημήτριος Βακάρος ευ λόγησε την πίτα την οποία έκοψε ο πρόεδρος της Η.Ε.Θ. κ. Καυκιάς. Στην εκδήλωση τα μέλη του παιδικού χορευτικού έψαλαν τα ηπειρωτικά κά λαντα. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονί κης συνεχάρη την Η.Ε.Θ. για την πολύπλευρη δρα στηριότητα που αναπτύσσει στην πόλη της Θεσσαλονί κης ο πρόεδρος της Η.Ε.Θ. τον ευχαρίστησε για την οικονομική ενίσχυση του Δ.Θ. υπέρ αποπερατώσεως του Πνευματικού Κέ ντρου της Η.Ε.Θ. στην Κάτω Τούμπα. Τα συγχαρητήρια τις ευχαριστίες των Ηπειρωτών εξέφρασε προς τον Ρουψιώτη ευεργέτη της Η.Ε.Θ. κ. Πέτρο Μπετζούνη, ο π. Βακάρος ευχόμενος η ευ λογία του Κυρίου να του δί δει δύναμη να συνεχίσει την παράδοση των Ηπειρω τών ευεργετών. Ο Χριστόδουλος Φλούδας (γιος της Ισμήνης Μούκα) που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Princeton των ΗΠΑ βραβεύτη κε από το εν λόγω Πανεπιστήμιο με το Βραβείο Επαγγελματι κής Προόδου (The Professional Progress Award) που δίνεται προς αναγνώριση ση μαντικής προόδου στον τομέα της χημι κής μηχανικής. Ο Χριστόδουλος Φλούδας τιμάται για τις ειδικές προσφο ρές του στην έρευνα της θεωρίας των με θόδων των εφαρ μογών (της μη ανα στρέψιμης παγκό σμιας τηλεοποίησης) των συστημάτων χη μικής μηχανικής της χημείας που χρησιμο**λ M U ^ *. π ο ι ε ' υπολογιστές J^ fek της μοριακής Βιολο-» JL ml Μ Ι / f JU JM Μ Ι ΥΚ" Τέτοιοι λαμπροί Ι επιστήμονες τιμούν Ι τπν Ελλάδα Has< ΤΠΎ γενέτειρα τους κάνουν υπερήφανους τους γονείς. Του αξίζουν συγχαρητήρια θερμές ευχές για νούρ γιες επιτυχίες. Λόλα Μούκα Σ.Σ.: Η εφημερίδα μας τον καλεί ακόμη να γίνει συνεργάτης μας με διάφορα άρθρα του. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMIL - ALPIN Παραδοσιακά κάγκελα ΓΟΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Τ η λ κινητό ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ Ρ. ΤΖΕΓΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΚΑΙ Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Π Α Φ Ρ Α Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ΤΗΛ Οικ KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΌΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ' ΟΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 Μ Ι Χ Α Η Λ Σ. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ BSc, M D, PH.D ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ 100 ΤΗΛ Α Θ Η Ν Α ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΟ: ΕΥΓΕΝΙΑ Μ. ΠΑΝΤΕΛΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ 100 ΤΗΛ Α ϋ. ' Ν Α ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΟ:

6 ΣΕΛΙΔΑ 6 Η σημερινή 9έα τυν xupiuvpas σε σύγκριση με to παρελβόν Ταξιδεύοντας κανείς σήμε ρ α στα χωριά της μεγάλης κοι λ ά δ α ς που αρχίζει από το Γεροπλάτανο φτάνει μέχρι τα α λ β α ν ι κ ά σύνορα το χωριό Δρυμάδες, περικλείεται δ ε α π ό την βορειοανατολική πλευρά α π ό τη Νεμέρτσικα νοτιοδυτικά α π ό τα βουνά: Κουτσόκρανο, Μ π ό ζ ο β ο Δαμασκηνιά κ.λ.π., δεν βλέπει τίποτε ά λ λ ο παρά μια α π έ ρ α ντη δασωμένη έκταση. Ούτε χωράφια, ούτε αμπέλια, ούτε κήποι φαίνονται πουθενά. Πραγματική ζούγκλα. Εχει κ α νείς την αίσθηση ότι αυτός ο τόπος δεν κατοικήθηκε ποτέ!... r ι. Ο σ ο ι γεννηθήκαμε με γαλώσαμε στα μέρη αυτά κ ά νοντας ένα ν ο ε ρ ό ταξίδι, όπως τα χρόνια εκείνα τα παλιά, αναπολούμε στη μνήμη την υπέροχη εκείνη εποχή, όταν ο τόπος έσφυζε από ζωή... Πριν από μερικές δεκαετίες, ακολουθώντας ο ταξιδιώτης το δρόμο από το Γεροπλάτανο μέχρι τις ακριτικές Δ ρ υ μ ά δ ε ς είχε μπροστά του ένα υπέροχο θέαμα που μάγευε την ψυχή του. Την άνοιξη έβλεπε κανείς τα σπαρτά ν α υψώνονται προ βάλλοντας τα πρώτα στάχυα, που τον Ιούνιο 8 α έπαιρναν το κίτρινο χρώμα με τον καρπό που πλησίαζε ν α ωριμάσει. Ο ι χωρικοί ν α κόβουν τα χόρτα με την κόσα ή το δρεπάνι, εφό διο ζωοτροφής για το βαρύ μακρύ χειμώνα που είχαμε εκείνα τα χρόνια. Ο ι κορυφές οι χ α ρ ά δ ρ ε ς της Νεμέρτσικας άσπρι ζ α ν σχεδόν ό λ ο το καλοκαίρι από τα χιόνια που έμεναν εκεί παγωμένα από το χειμώνα. Τώ ρ α όμως, δεν ασπρίζουν ούτε την Ανοιξη. Σημείο των ρών αυτό. Αυτό β έ β α ι α έχει ως συνέπεια ν α μειωθεί αισθητά το ν ε ρ ό των πηγών. Εκείνα τα χρόνια τα χιόνια σ κ έ π α ζ α ν τα περισσότερα χωριά α π ό τα Χριστούγεννα μέχρι τον Μ ά ρ τιο. Ενώ τώρα χιονίζει σπορα δ ι κ ά γ ι α λίγο κ ά θ ε φ ο ρ ά σπάνια περνάει τους τριάντα πόντους λιώνει σε λίγες ημέρες. Εβλεπε κανείς τα αμπέλια περιποιημένα γιατί οι μερα«κλήδες αμπελουργοί τα περι ποιόταν, σαν ν α ήταν παιδιά τους τα κλήματα. Χαίρονταν κανείς ν α βλέπει τα αμπέλια, όταν άρχιζαν να ωριμάζουν τα σταφύλια ο τρύγος ήταν αληθινό πανηγύρι. Στα χωριά που είχαν άφθο ν α ν ε ρ ά οι κήποι κάλυπταν τους χώρους κοντά στις πηγές των τρεχούμενων νερών. Η ποικιλία των κηπευτικών συ μπλήρωνε την αρμονία του φυ τικού χώρου κάθε εποχής. Ηταν χάρμα οφθαλμών, ν α βλέπει κανείς ό λ α αυτά τα δη μιουργήματα του αγροτικού κόσμου α ν ά λ ο γ α με ό σ α πρό σφερε η φύση, την οποία ευλο γούσε ο Δημιουργός της... Το φθινόπωρο έβλεπε κ α νείς, αλλού φρεσκοσπαρμένα χωράφια αλλού οι ζευγολάτες οδηγούσαν το αλέτρι, που έσερναν οι αγελάδες συ νεχίζοντας το σπαρμό των υπολοίπων χωραφιών, ενώ οι κάργες - κουρούνες παραμό νευαν για ν α αρπάξουν τους σπόρους πριν τους σκεπάσει το χώμα. Ο σ ο ι είχαν ολοκλη ρώσει το σπαρμό κουβαλού σαν ξύλα από το λόγγο για να αντιμετωπίσουν το βαρύ μεγάλης διάρκειας χειμώνα που ερχόταν. Το χτύπημα της καμπάνας για τον εσπερινό ήταν το σύνθημα να λύσουν τα β ό δ ι α από το ζυγό. Μ ε το χτύ πημα της καμπάνας σταματού σαν τη δουλειά τους, έ β γ α ζ α ν το καπέλο τους έκαναν το σταυρό τους. Συντόμευαν έπειτα τη δουλειά τους ξε κινούσαν για το χωριό. Η εικόνα που έβλεπε κανείς στους δρόμους που οδηγού σαν στο χωριό αυθόρμητα έφερνε στο νου τους στίχους του Κ. Κρυστάλλη: "Καλότυχοι μου χωριανοί ζηλεύω τη ζωή σας, την απλοϊκή σας τη ζωή, πόχει περίσσιες χάρες. Μ α πιο πολύ το μαγικό ζ η λεύω γυρισμό σας, όντας η μέρα σώνεται Βασιλεύει ο ήλιος..." Σήμερα αντί ό λ α αυτά Βλέ πει κανείς έ ν α απέραντο δ ά σος χωρίς ανθρώπους ζω ντανά. Ερημιά παντού. Σε κάθε χωριό από τον Οκτώβριο μέ χρι τον Απρίλιο σπάνια συνα ντά σε κάποιο δρόμο κάποιον από τους πολύ λίγους ηλικιω μένους που υπάρχουν α κ ό μ α εκεί. Τα χωριά μοιάζουν με νε κρές πολιτείες. Ο ι ολίγοι κά τοικοι που υπάρχουν ακόμη εκεί, γέροι κυρίως, μοιάζουν με ασκητές που δέθηκαν με τον τόπο αυτό δεν εννοούν να τον εγκαταλείψουν με κ α νένα αντάλλαγμα. Τους καλορινούς μήνες γεμίζουν κάπως τα χωριά από τους παραθεριστές που έρχο νται για τα πανηγύρια του Α η Λ ι ά, του Αγίου Παντελεήμονα, του Δεκαπενταύγουστου κ.λ.π. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο: Αριστοτέλους 16 τηλ Οικία: Φιλελλήνων 26 τηλ Μ ι α φ ω τ ο γ ρ α φ ί α α π ό τις α σ χ ο λ ί ε ς των κατοίκων της π ε ρ ι ο χ ή ς μας. Τ ο μ ά σ ι μ ο κ α ι τ ο σ ά κ κ ι σ μ α του κ α λ α μ π ο κ ι ο ύ. Φωτ. Σπ. Μ ε λ ε τ ζ ή Σε πολλά χωριά καθιερώθη κε το κοινό τραπέζι το μεση μέρι κάτω από το σκιερό πλά τανο στο χοροστάσι ακο λουθεί διήμερο γλέντι. Νεκρανασταίνεται για λίγο κάποια μορφή ζωής στα χω ριά. Και φυσικά μέσα στα χω ριά μόνον, γιατί έξω είναι απροσπέλαστη η εξοχή. Α ρ χές Σεπτεμβρίου αρχίζει πάλι η φυγή α π ό τα μέσα Οκτωβρίου, που φεύγουν οι τελευταίοι, ά κ ρ α του τά φου σιωπή. Τα τελευταία χρό νια προστέθηκε ένας άλ λος κίνδυνος. Ο ι τελευταίοι κάτοικοι που έμειναν έχουν να αντιμετωπίσουν τους λ α θρομετανάστες Αλβανούς, που έγιναν ο φόβος ο τρό μος των χωριών. Ετσι οι ολίγοι που έμειναν εκεί σκέ πτονται πως θ α βρουν τρόπο να φύγουν αυτοί. Και για ένα ξένο επισκέπτη το πράγμα δεν έχει ιδιαί τερη σημασία. Για μας όμως που γεννηθήκαμε μεγα λώσαμε σ' αυτά τα χώματα εί ναι κάτι το συγκλονιστικό τραγικό μαζί. Ο π ο υ αν βρισκόμαστε, πολύ συχνά αι σθανόμαστε την ανάγκη να κάνουμε ένα νοερό περίπατο στα μέρη αυτά στα χρόνια εκείνα που ο τόπος έσφυζε από ζωή, παραμερίζοντας το παρόν, το εφιαλτικό παρόν... Και, όταν το καλοκαίρι τρέχομε στα πανηγύρια, α ι σ θ α νόμαστε σαν Ανταίοι. Ο μυθι κός Ανταίος ήταν γιος του Ποσειδώνα της Γης με τρομερή δύναμη. Ο σ ο πατού σε στη Γη ήταν ανίκητος δεν μπορούσε ν α τον νικήσει κανείς, ούτε ο ίδιος ο Ηρακλής γιατί έπαιρνε συνε χώς δύναμη από τη μητέρα του Γη. Ετσι, όταν κάποτε πά λευε με τον Ηρακλή νικήθη κε, γιατί ο Ηρακλής ήξερε το μυστικό του. Μόλις πλησίασε, τον άρπαξε ξαφνικά τον σήκωσε ψηλά, έχασε την επα φή με τη Γη μαζί έχασε τη δύναμη του, έχασε την πηγή από όπου έπαιρνε δύναμη τον νίκησε. Ετσι εμείς: μακριά αι σθανόμαστε αδύναμοι ορ φανοί. Τρέχοντας για λίγο στα μέρη αυτά τα καλοκαίρια παίρνομε νέες δυνάμεις α π ό τη γενέτειρα Γη για τον αγώνα ση ερημιά αυτού του τόπου, που κάποτε έσφυζε από ζωή. Διαμαρτυρία προς την Πολι τεία που σαν μια άσπλαχνη μη τέρα που εγκατέλειψε τα παι διά της, αδιαφόρησε τόσες δεκαετίες η ζωή έσβησε εκεί που δεν έπρεπε ποτέ ν α γίνει αυτό. της ζωής- Κάποτε θρηνούσαμε για χα μένες πατρίδες έξω α π ό τα σύνορα της Ελλάδας. Σήμερα θρηνούμε γ ι α χαμένες πατρί δες μέσα στην ίδια την Ελλά δα!... Α θ α ν ά σ ι ο ς Δέμος Φιλόλογος από Δρυμάδες Πωγωνίου Και το Πωγωνήσιο μοιρολόι με το οποίο αρχίζει, όπως πά ντα, το γλέντι του πανηγυριού, αντιλαλεί στις ράχες τα φαράγγια του Πωγωνίου. Παίρνει όμως άλλες διαστά σεις σήμερα: γίνεται θρήνος γοερός διαμαρτυρία. Θ ρ ή ν ο ς γοερός για την τό ΤΑ ΠΗΓΑΑΙΑ Το σ χ ε τ ι κ ό δ η μ ο σ ί ε υ μ α του α γ α π η τ ο ύ μ α ς Η Α Ι Α Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ γ ι α τ α " Π η γ ά δ ι α " κ α ι το π έ σ ι μ ο - χ ά λ α σ μ α τ ο υ μεσ ι ο ύ π η γ α δ ι ο ύ λ ό γ ω π λ η θ ώ ρ α ς ύλης α ν α β ά λ λ ε τ α ι κ α ι θ α δημοσιευτεί οπωσδήποτε στο επόμενο φύλλο. ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ BABY HOUSE ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΗΛ.: ΚΟΝΙΤΣΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙ ΑΠ ΗΣ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ 132ΤΗΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ - Α Ν Α Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν ΓΚΙΚΑΣ Κ Ω Ν / Ν Ο Ζ 2ο χιλ. Περάματος - Κρύας ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια κ α ι εκδηλώσεις ειδικές τιμές. ΦΡ. ΠΛΑΤΩΝ ΤΗΛ.: / / Υπεύθυνος: Π Α Ν. Α Ρ. Φ Ω Τ Ι Α Δ Η! -Φοιτητικά μαθήματα -Αριστες δικές μας σημειώσεις -Τεράστιο αρχείο θεμάτων,

7 ΣΕΛΙΔΑ 7 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ ΤΟ...ΤΡΑΠΕΖΙ Τώρα που πέρασαν οι γιορτές κι αρχίζει πάλι η ρουτίνα, θέλω να σκιαγραφήσω το παλιό οικο γενειακό γιορτάσιμο τραπέζι. Ο σ ο ι ζούμε ακό μη, στα χωριά μας, το συνεχίζουμε, ενώ οι περισ σότεροι, που αναγκάστηκαν να φύγουν, α π ' τα χωριά τους, για διάφορους λόγους, τις μέρες τις γιορτάσιμες, έχασαν τις απολαύσεις που προσέφερεαν κάποτε. Αλλαξαν οι ροί. Μέσα στο αστικό δυάρι ή τριάρι ή το πολύ πο λύ τεσσάρι, με τα φωτισμένα πλαστικά δεντρά κια τους σωρούς πλαστικών παιχνιδιών... για τα παιδιά, δεν έχουν τίποτε α π ' τα παλιά μας χρόνια. Ο ι άνθρωποι τότε -παλιά- σηκώνονταν πρωί πήγαιναν με τα " κ α λ ά " τους στην εκ κλησία. Μετά επισκεπτόταν ο παπάς, όσους γιόρταζαν για το "ύψωμα". Και σε λίγο το μεγά λο οικογενειακό πλούσιο τραπέζι με την παρα δοσιακή οικογένεια (παππούς, γιαγιά, γονείς, παιδιά) χάσαμε τώρα την απόλαυση του γεύμα τος. Οχι από ανέχεια, αλλά από διαφορετική εκτίμηση της οικογένειας, αλλού παιδιά, αλλού γονείς κι αλλού παππούδες (εκδρομή, βουνό, χιόνια, πόλη, χωριό, γηροκομείο). Μοναδικότη τα, χωρίς απόλαυση της σχόλης της γιορτής. Ο λ α αυτά διαφορετικά για τους νέους μα κρινή ανάμνηση για τους παλιότερους μιας επο χής που φεύγει σιγά - σιγά χάνεται στο γύρι σμα του χρόνου. 1 ΤΟ ΕΥΡΩΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Με την έναρξη του νέου έτους μας ήρθε η κυκλοφορία του Ευρώ κι έτσι, η δραχμή, η δραχμούλα μας, μάς εγκαταλείπει. Το παλιό σλόγκαν "αυτή η δραχμή είναι δική σ ο υ " πάει αυτό στ' αζήτητα. Εχουν γραφτεί χιλιάδες σελίδες για την έντα ξη της χώρας μας στη ζώνη του Ευρώ για τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα οι περισ σότεροι οικονομικοί αναλυτές, επιχειρηματίες, πολιτικοί, έμποροι καταναλωτές έχουν αναλύσει τις διαφορετικές θέσεις τους. Ωστόσο οι γνώ μες οι προβλέψεις τώρα δεν έχουν πρακτική σημασία. Το Ευρώ μπήκε για καλά στη ζωή μας πρέπει να συνηθίσουμε στην νούργια κα τάσταση. Βέβαια κάθε αρχή δύσκολη. Με το χρόνο θ α συνηθίσουμε θα προσαρμοστού με. Είχε δίκιο η γιαγιά μου που'λεγε "Τ' έχουν να ιδούν τα μάτια μας ακόμη γιόκα μου". Καλή αρχή λοιπόν προσοχή στα λεπτά (σεντς) στα κέρματα νομίσματα καλημέ ρα ΕΥΡΩ! ΤΟ ΧΡΗΜΑ-ΚΡΙΜΑ Στο παραπάνω σχολιασμό μας για το Ευρώ, ήρ θε στο νου μου τι γίνονται τα Ελληνικά κέρμα τα χαρτονομίσματα; Βέβαια τίποτε δε θα χά σουμε αφού για χρόνια η Τράπεζα της Ελλάδος θα τα μαζεύει θα τα ανταλλάσσει με Ευρώ. Τα κέρματα θα τα λυώσουν θα τα δώσουν σε κά ποια χαλκο-βιομηχανία. Ενώ τα πεντοχίλιαρα τα δεκαχίλιαρα, μας λέ νε θα καταλήξουν σε κάποιες χωματερές, γιατί εί ναι από υλικό που ούτε καίγεται ούτε ανακυκλώνε ται. Θ α κατατεμαχιστούν σε κομφετί, 8α τα συ μπιέσουν, μετά θα τα κάνουν τούβλα θα τα πε τάξουν στα σκουπίδια. Τέτοιο τέλος φοβερό θάχουν τα χρήματα. Τι κρίμα! Τι παράξενους κύ κλους που κάνει η ζωή μας, το χρήμα μας. Τέτοιο τέλος κανένας μας δεν το περίμενε. Ας κρατήσου με κανένα πεντοχίλιαρο ή δεκαχίλιαρο μετά από III ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι πολλά χρόνια κάποιοι δικοί μας άνθρωποι μπορεί να το ανταλλάξουν στην εκατονταπλάσια παραπανω τιμή του! ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Στις 2 0 Δεκέμβρη π.ε. έγινε ενημέρωση προς τα Μ.Μ.Ε. του Νομού μας, στο Ξενοδοχείο Ξενία Ιω αννίνων με πρωτοβουλία του Δημάρχου Δελβινακίου κ. Μποζιάρη, Ανω Πωγωνίου κ. Μπάσιου, Κοι- «; γκς; Μ0ΝΑΙΙΑ ΛΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Πολλές φορές κατά τις συζητήσεις μου, με πολ λούς γέροντες ή γερόντισσες στο χωριό, έχω δια πιστώσει ότι έχουν ένα παράπονο, ιδίως όταν έχουν χάσει το σύντροφο τους ή τη συντρόφισσα τους. Βέβαια ο πόνος, είναι μεγάλος η μοναξιά τους κυριεύει. Αφού τα παιδιά για τις βιοτικές τους ανάγκες είναι μακριά. Κι όμως, ο άνθρωπος, που ζει σε αρμονία με τον εαυτό του, με τις ασχολίες του, με τον κόσμο του, δεν πρέπει να νιώθει ποτέ μόνος. Είναι αναπόσπα στο κομμάτι της φύσης, μέρος ενός ευρύτερου συ νόλου κι έτσι πρέπει να αισθάνεται. Εικόνες όπως το θρόισμα των φύλλων του δέ ντρου, το έντομο που κάθεται στο λουλούδι, το αστέρι που καθρεφτίζεται στα νερά του ρυακιού το αποκοιμισμένο στο στήθος της μητέρας του βρέφος, δείχνουν ότι ο κόσμος είναι όμορφος γεμάτος αγάπη κι όπου ΑΓΑΠΗ, δε χωράει η Μ Ο ΝΑΞΙΑ. ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗ Ζ Ω Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ'ΧΟΥΜΕΟΑΟΙΜΑΣ! ΚΡΙΤΙΚΗ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ νότητας Πωγωνιανής κ. Τσέβη Προέδρου Κοι νότητας Αάβδανης κ. Παπαβασιλείου. Ενα πακέτο τουριστικής προβολής για τον πολι τισμό τη φύση με τις ομορφιές του Πωγωνίου, έχουν στα χέρια τους οι άνθρωποι της αυτοδιοίκη σης, αλλά όλοι μας, για την ανάδειξη προ βολή της τουριστικής περιοχής του Πωγωνίου μας. Οι συμμετέχοντες φορείς: Δήμος ΔελΒινακίου, Δήμος Ανω Πωγωνίου, Κοινότητα Πωγωνιανής Κοινότητα ΛάΒδανης, καθώς είπαμε συνεργάστη καν σ' αυτή την υπέροχη προσπάθεια προβολής της περιοχής μας, αξιοποιώντας τις πιστώσεις του Leader II. Ολο αυτό το πακέτο θα υπάρχει στα Γραφεία του EOT, στα ξενοδοχεία, στις αδελφότητες του εσωτερικού εξωτερικού σ' άλλους χώρους που να μπορεί να προβληθεί. Είναι ρός όλοι μας, να προμηθευτούμε αυτό το τουριστικό πακέτο του Πωγωνίου θα θελή σουμε από κοντά να ζήσουμε ν' απολαύσουμε τις τόσες ομορφιές του ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΜΑΣ. Μια προσπάθεια που'ναι στις καλές ενέργειες πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πωγωνίου. Με την ευρία διάφορων εκδηλώσεων στο χω ριό (γιορτές Χριστουγέννων - Φώτων κόψιμο της πίτας, μικρού "γιαχνιού", λειτουργίας καφενείου, παραίτηση προέδρου Πολιτιστικού συλλόγου κ.λ.π.) ακουστήκανε πολλά, άλλοτε επαινετικά, άλ λοτε κριτικά, άλλοτε καλόβουλα κι άλλοτε παρακακεντρεχικά. Η στήλη αυτή θέλει να σχολιάσει -άλλωστε αυ τός είναι ο λόγος ύπαρξης της- ότι όλα αυτά, πρέπει να λέγονται, πάντοτε πιστεύουμε ότι η κριτι κή είναι δεκτή. Κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι όλα "βαίνουσι καλώς" καθώς έλεγαν οι παλιοί άλ λωστε κατά τον ρήτορα Ισοκράτη "ευρήσομεν τας των ανθρώπων δόξας εν πολλοίς διεστώσας..." δηλαδή οι γνώμες των ανθρώπων πάντοτε διαφέ ρουν. Το γεγονός αυτό είναι ευχάριστο. Με την ανταλλαγή γνωμών, απόψεων σκέψεων όλοι μας βελτιωνόμαστε. Η στήλη αυτή γενικά η εφημερίδα για πολλοστή φορά, καλεί όλους σε "συναγερμό" ώστε όλες οι απόψεις να γράφονται να λέγονται. Δεν μονοπωλούμε την κατάστα ση. Ο στίβος είναι ανοιχτός επαναλαμβάνω για όλους μα για όλους. Στο τέλος πιστεύουμε ότι κάτι καλό θα προκύψει για τον αγαπημένο μας τόπο. οι ΑΙΣΧΡΟΛΟΓΊΕΣ ΤΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ 01ΦΙΛ0Α0ΙΙΕΣ Εδώ λίγο ρό έτυχε μ' ένα φίλο μου να πάω θέατρο στην Αθήνα. Το συνηθίζω αυτό έτσι γι ανα το διασκεδάζω. Αμ' δεν., ικανοποιήθηκα αυτοσχε διασμοί, προχειρότητες, αισχρολογίες Βρισιές ενώ έπρεπε νάχαμε φύγει όλοι από την αίθου σα μερικοί ξεκαρδίστηκαν στα γέλια στα χει ροκροτήματα, λέγοντας επιθεώρηση είναι τι θές ν' ακούσεις; Η συνέχεια ήταν ακόμη χειρότερη. Τουλάχιστον 2 0 φορές μας "έγραψαν" στα γεννητικά τους όρ γανα, άνδρες γυναίκες ηθοποιοί φορές έβριζαν χυδαιότατα με ακατονόμαστες φράσεις στόλιζαν δεόντως πολιτικούς στρατιωτικούς παπάδες, όλους μας χλεύαζαν με βρισιές υπονοούμενα. Δεν είμαι πουριτανός, ούτε θρη σκόληπτος κάποιοι "κουλτουριάρηδες" αντί να "μορφώσουν" την κοινωνία κι όλους μας μάλ λον το αντίθετο επιδιώκουν. Καιρός να τεθεί τέρμα σ' αυτές τις αισχρολο γίες. Η γλώσσα μας είναι ωραία μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε να εκφραστούμε με χί λιους δυό τρόπους. Γιατί προτιμάμε τις αισχρολο- Σε προηγούμενο σχόλιο, αυτής της στήλης με θέμα "κινήσεις" εν όψει των Δημοτικών εκλογών το σχολιάσαμε. Σήμερα ξαναγράφουμε ένα μικρό σχόλιο: Υπάρχουν πολλές φιλοδοξίες. Θεμιτό. Φι λοδοξίες πρέπει να'χουν όλοι οι πολίτες, αλλά πρωταρχικά κύρια ν' αυτοεξετάζουν πολύ κα λά τις δυνατότητες τους τις αρετές τους. Να μη ποντάρουν μόνο στην "κομματική υπόδειξη" υποστήριξη. Τούτο αυτό το αντιλαμβάνεται κάθε πολίτης της πατρίδος μας, του χωριού μας, του Δήμου μας, θα πρέπει ο κάθε φιλόδοξος, να το υπολογίζει, αφού διεκδικεί δημόσιο αξίωμα. Κοντολογίς ο κάθε υποψήφιος να'χει πρωτί στως ήθος αξιοπρέπεια να διεκδικεί φιλο δοξία όχι με λόγια αλλά με έργα. Ο δε λαός μας ας σωφρονεί αυτούς που σκέπτονται κατ' αυτόν τον τρόπο.αίγη αυτογνωσία αξιοπρέπεια δεν βλάπτει, αντίθετα περισώζει -όση αξιοπρέπεια μέ νει- από τυχοδιωκτισμούς κενοδοξίες μωροφιλοδοξίες. Ο ΣΧΟΛ ΙΤΗΖ

8 ΣΕΛΙΔΑ 8 Στον Μάλαμα, ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Ο Δημήτρης η Μπάρμπαρα Ταλιούρη στις απέκτησαν ένα χαριτωμένο αγορά κι. Στους ευτυχείς γονείς στη γιαγιά Μαριάν8η η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσει. Ο Δημήτρης Κούγκλης η Αμαλία Βιτωράτου απέκτησαν το δεύτερο αγοράκι τους. Στους ευτυχείς γονείς, στον παππού Φίλιππο στις γιαγιάδες Ευνομία Δέσποινα η εφημερίδα εύ χεται ν α τους ζήσει. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Ο Νίκος Κουρούτης εβάπτισε την κόρη του, στην Α θ ή ν α το όνομα αυτής Γεωργία - Χρυσοβαλάνδου. Ευχόμαστε να ζήσει. ΓΑΜΟΙ Η Κλεονίκη Βακόλα, παντρεύτηκε με θρησκευ τικό γάμο μετά του Ευσταθίου Παυλίδη στρατιω τικό στη Μονή Σίλα Ελευθερούπολης Κ α β ά λ α ς στις 3 0 Δεκεμβρίου Επακολούθησε γλέντι με πλούσιο τραπέζι στο κέντρο ΣΑΝΤΟΥΡΙ Ελευ θερούπολης Καβάλας. Ευχόμαστε να ζήσουν ευ τυχισμένα. ΘΑΝΑΤΟΙ Απεβίωσε στο Αγρίνιο -όπου διέμενε- ο Βασί λειος Γκόντας, ετών 70, όπου εκηδεύθη εκεί. Συλλυπούμεθα βαθύτατα την οικογένεια του, τον αδελφό του κι όλους τους συγγενείς. Αιωνία η μνήμη του. Απεβίωσε στην Αθήνα όπου διέμενε- ο Κώστας Χ. Νάσσης ετών 8 7 όπου εκηδεύθη εκεί. Συλλυπούμεθα βαθύτατα τη γυ ναίκα του, τον αδελφό του κι όλους τους συγγε νείς. Αιωνία η μνήμη του. Απεβίωσε η Αυγέρω Σωτηρίου Δέμου στην Κλειδωνιά, όπου έγινε η κηδεία της. Η μεταστάσα καταγόταν από τη Ρουψιά από την οικογένεια Μ Π Ε Λ Α Α κι ήταν νύφη στην Κλει δωνιά. Συλλυπούμεθα βαθύτατα την οικογένεια της ιδιαιτέρως το σύζυγο της αγαπητό μας Σωτήρη Δέμο.Αιωνία η μνήμη της. Απεβίωσε σε ηλικία 8 7 ετών, ο σεβάσμιος Λευΐτης παπα - Ριστάνης Σταύρος, σεβαστός γνωστός σ' όλους μας. Η εξόδιος ακολουθία εψάλλη στον Αγιο Κωνσταντίνο Κεφαλόβρυσου, όπου χρόνια πολλά λειτουργούσε, η δεν ταφή του έγινε στ' αγαπημένο του χωριό Μολυβδοσκέπαστο (Μολύβι). Συλλυπούμεθα βαθύτατα την οικογένεια του. Αιωνία η μνήμη του. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Λάβαμε την Χριστουγεννιάτικη κάρτα με ευχές από την οικογένεια Γεωργίου Γόρα εξ Αμερικής. Τις ανταποδίδουμε της ευχόμαστε κάθε οικο γενειακή ευτυχία. Η Συντακτική Επιτροπή ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Στις 10 Γενάρη, η Πρυτανεία του Πανεπιστη μίου Munstr (Miwgtep) Γερμανίας τίμησε σαν τον καλλίτερο ξένο φοιτητή τον συγχωριανό μας Γε ώργιο Σίββα γυιό των αγαπημένων μας φίλων Τά κη Ειρήνης Σίββα. Επειδή γνωρίζω την σ ο β α ρότητα αυστηρότητα του εν λόγω Πανεπιστη μίου το βραβείο δε, δίνεται κάθε τέσσερα χρό νια η επιλογή δε, γίνεται μεταξύ εκατοντάδων ξέ νων φοιτητών που φοιτούν εκεί α π ' όλο τον κόσμο προσμετράται δε, όχι μόνον η μάθηση αλ λ ά το ήθος του βραβευμένου φοιτητή. Γι αυ τό για το παιδί του χωριού μας το βραβείο απο τελεί υψίστη τιμητική διάκριση. Δέξου Γιώργο εσύ οι γονείς σου α π ' εμάς που ζήσαμε πολύ κοντά στο πιο τρυφερό κομμά τι της ζωής σου τα πιο θερμά μας συγχαρητήρια. Ευχόμεθα ολόψυχα ολόσπαρτη την ζωή σου με πρόοδο διάκριση προκοπή. Μ ε αγάπη Οικογένεια Ηλία Ιωάννου ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Από τη μακρινή Γερμανία, μας ήρθε το ευχάρι στο μήνυμα ότι ο ανιψιός μας Γεώργιος Δ. Σίββας, φοιτητής στο ξακουστό Πανεπιστήμιο Munstr, της Γερμανίας, βραβεύτηκε ως ο καλύτε ρος ξένος φοιτητής, τόσο για την πρόοδο στα μαθήματα του όσο στο ήθος του. Συγχαίρου με λοιπόν τον ανιψιό μας Γιώργο, γι' αυτή την κα ταξίωση ευχόμενοι σ' ανώτερα, με κάθε πρό οδο με διάκριση προκοπή. Συγχαίρουμε επίσης τους γονείς του Τάκη Ειρήνη Σίββα για την επιτυχία του γιου τους. Οικογένεια Ναυσικάς Σωκράτη Οικονό μου ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Συγχαίρω τη βαπτισιμιά μου Χατζή - Μουλά Αναστασία, κόρη του Αλέκου Μουλά, που διαμέ νει στη Θεσσαλονίκη είναι Επιστημονικός Συ νεργάτης Α.Π.Θ. για την ωραία ποίηση της για το βιβλίο που μου έστειλε "Ποιητική Ανθολο γία Μελών" Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος ευχό μενη σ' ανώτερα. Η Νουνά της ΝΑΥΣΙΚΑ ΝΑΣΣΗ - Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Η κ. Πολυξένη Δ. Οικονόμου, πρόσφερε χιλιάδες για την Παναγιά στο Βοϊδομάτι, για τον Αγιο Παντελεήμονα για τον Αγιο Νικόλαο. Βοήθεια της. Η κ. Ναυσικά Νάσση - Οικονόμου πρόσφερε στην εφημερίδα μας για συνέχιση της έκδοσης της, στη μνήμη του θείου της Κώστα Χ. Νάσση δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000). Την ευχαριστούμε πολύ. Αιωνία η μνήμη του αείμνηστου θείου της Κώστα Χ. Νάσση. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Α Π Ο Α Ν Ω Ρ Α Β Ε Ν Ι Α Πριν αρκετές ημέρες βρισκόμουν για λίγο στο πατρικό μου να το επιβλέψω. Κρύο, παγωνιές, τα νερά, στις βρύσες επίσης παγωμένα. Ακουγα διαμαρτυρίες από τους ντόπιους. Εσπασε κάποια βρύση τη νύχτα άδειασε η δεξαμενή, για το ένα το άλλο, διάφορα. Βλέπω πρωί- πρωΐτον Κυριάκο με την παγωνιά γυαλί. Οπου είναι στο συμβούλιο, με κάβουρες διάφορα στα χέρια, στενοχωρημένο για το κακό που έγινε. Εψαχνε, όπου χύθηκε το νερό όλο που ήταν η ζημιά. Α ς τους ευγνωμονούμε που είναι εκεί. Και βρίσκομε το καθετί εξυπη ρετούμαστε όταν πάμε.και όλοι τους είναι στυ λοβάτες με αξίωμα χωρίς αυτά. Ανω ΡαΒένια Π. Μ Α Ρ Κ Ο Υ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ ΓΙΑ ΤΟΝ Α Π Ο ΝΙΚΟΑΑΟ Κούγκλης Φίλιππος 100 ευρώ Βλάχος Φάνης Κέντρος Παναγιώτης 100 ευρώ Γιασεμή Ζαχαρούλα 5 ευρώ Μελιτοπούλου Χρυσούλα 7 ευρώ Γόρα Α γ α θ ή 2 0 ευρώ Νικολόπουλος Ευάγγελος Κώττης Νικόλαος Βλάχου Νανά Ζέγκλα Ευδοκία 2 0 ευρώ Μουλάς Κων/νος Καραηλία Ουρανία δρχ. Ταλιούρη - Κρέτση Ελένη Αριθμός λογαριασμού Εθνικής Τραπέζης 411/ Ο ι π ρ ο σ φ ο ρ έ ς ν α γ ί ν ο ν τ α ι είτε ο τ ο ν λ ο γ α ρ ι α σ μ ό της Τ ρ ά π ε ζ α ς ή σ τ α μ έ λ η της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Χ ρ ή σ τ ο Κ ο ύ τα κ α ι Πέτρο Κ ο υ φ ά λ α. Η Εφημερίδα αναλαμβάνει ευχαρίστως να δη μοσιεύει τα ονόματα με τις προσφορές των πι στών. Μ ο υ ' χ ε ς ζητήσει ν α σου γ ρ ά ψ ω ένα τραγούδι, Α ν τ ρ α γ ο ύ δ ι είναι α υ τ ό π ο υ σ π α ρ α γ μ ό το λ έ ν ε. Τ α τ ρ α γ ο ύ δ ι α είναι μ ο ν ά χ α γ ι α τους π ε θ α μ έ ν ο υ ς. Α λ λ ά τώρα που δεν υπάρχουν πεθαμένοι. Γιατί δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι τ ώ ρ α μήτε ο θ ά ν α τ ο ς, Π ώ ς ν α σ ο υ γ ρ ά ψ ω το τ ρ α γ ο ύ δ ι π ο υ μου ζ ή τ η σ ε ς ; Σ α γύρισα, είχα κλάψει στο ά δ ε ι ο κρεβάτι. Είχα κ λ ά ψ ε ι, ό π ω ς κ λ α ί γ α ν ε τους π ε θ α μ έ ν ο υ ς. Τ ώ ρ α πια δ ε ν μ π ο ρ ώ ν α λ έ γ ω το π α λ ι ό τ ρ α γ ο ύ δ ι. Τ ώ ρ α μ π ο ρ ώ τη θ ύ ρ α σ ο υ ν α κ ρ ο ύ ω μ ο ν α χ ά. Η ανιψιά σου ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν Α Σ Η Εις μνήμη του θ ε ί ο υ μου Κωνσταντίνου Ν ά σ η ή ό π ω ς τον α π ο κ α λ ο ύ σ α ν ο ι φ ί λ ο ι του " Μ Α Α Α Μ Α " ο ο π ο ί ο ς α φ ι έ ρ ω σ ε την ζ ω ή του σ ε υ ψ η λ ά ι δ α ν ι κ ά, την π α τ ρ ί δ α, την ε λ ε υ θ ε ρ ί α, την δ η μ ο κ ρ α τ ί α κ α ι τον ά ν θ ρ ω π ο δ ω ρ ί ζ ε τ α ι το π ο σ ό του δ ρ χ. ω ς α ρ ω γ ή, γ ι α την ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η των ε ρ γ α σ ι ώ ν π ο υ γίνονται σ τ ο Σ χ ο λ ε ί ο του χ ω ρ ι ο ύ " Γ Ε Ρ Ο Π Α Α Τ Α Ν Ο Σ ". ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Α π ό τους παρακάτω συμπατριώτες κ α ι φ ί λους λάβαμε τις ακόλουθες οικονομικές ε ν ι σχύσεις γ ι α την έκδοση της εφημερίδας: Ανώνυμος αρ. αποδ Αναγνώστου Χρήστος Λέτσιος Θρασύβουλος Λέτσιου Βασιλι κή Μονέδα Χαρίκλεια Ταλιούρη - Κρέτση Ελένη Τσουμάνης Φώτιος Οικονόμου Αλκής Τσιρίκος Γεώργιος Παπαβασιλείου Νικόλαος ΤζουΒίλας Απόστολος Τζίμας Αντώνιος Τζίμας Παύλος Οικονόμου Χρήστος Σκουκίδου Πόπη Οικονόμου Πολυξένη Κίτσιος Απόστολος Κατσάνου Ελένη Μπότσιαρης Χρήστος Φράγκου Ερμιόνη Κατσάνου Φωτεινή Αγιος Δημήτριος Καραηλία Ουρανία Καραζιώτης Δημήτριος Κοντογιώργος Βασίλειος Κάσσιος Δημήτριος Πρωτόπαππας Γεώργιος Μαλισόβας Δημήτριος Ανώνυμος αρ. αποδ Ανώνυμος αρ. αποδ Μεργιάννης Στέφανος Καρακίτσιου Σταματία Μεντής Χαρίλαος Κούγκλης Φίλιππος Βλάχος Φάνης Κέντρος Παναγιώτης Νίτσου Μ α ρ ί α Νικόπουλος Αντώνιος Κώττης Νικόλαος Ζέγκλα Ευδοκία Λαζαρίδη Ευγενία Φακατσέλης Κων/νος Τους ευχαριστούμε θερμά., δρχ δρχ δρχ δρχ. 10.0CC δρχ δρχ δρχ δρχ. 14 ευρώ 20ευρώ 2 0 ευρώ 2 0 ευρώ 6 ευρώ 2 0 ευρώ Όλες οι οικονομικές ενισχύσεις θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα. Οποιος δεν θέλει να δημοσιευθεί το όνομα του θα γράφεται η λέξη ανώνυμος. Και δίπλα ένας κωδικός αριθμός που θα γίνεται γνωστός στον ίδιο. Οικονομικός υπεύθυνος Β. Μούκας - Πάροδος Καστρισόγια 3 Τ.Κ Ιωάννινα τηλ Η διεύθυνση του ανταποκριτή Θεσσαλονίκης είναι: Κούγκλης Φίλιππος: Π. Σινδίκα 45 - τηλ.: Η διεύθυνση του ανταποκριτή της Αθήνας είναι Λιάπης Αν δρέας: Ανατολής 21 Περιστέρι Τ.Κ ΤΗΛ ΑΘΗΝΑ

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: «Κι εμείς με ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ΠΡΟΣΩΠΑ:

ΤΙΤΛΟΣ: «Κι εμείς με ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ΠΡΟΣΩΠΑ: ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 1 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 2 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 3 ΚΟΝΣΕΡΒΑ 1 ΚΟΝΣΕΡΒΑ 2 ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 2 ΠΟΤΗΡΙ ΚΑΦΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ ΚΑΦΕ 2 ΠΟΤΗΡΙ ΚΑΦΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:...

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... 20 κλασικά αλλά και καινούρια παραμύθια με πριγκίπισσες Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PRINCESS STORIES Από τις Εκδόσεις Igloo Books, Μεγάλη Βρετανία 2009 ΤΙΤΛΟΣ BIBΛΙΟΥ: Ιστορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό

Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σελ. 184) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους:

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους: Z Επαναληπτικό μάθημα Ανακύκλωση τώρα Αν το σύνθημα αυτό είναι κάτι που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, είναι καιρός να το θυμηθούμε και να ενεργοποιηθούμε. Όλοι. Και αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα. Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα. Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014 2015 Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες, τα φετινά Χριστούγεννα είναι από τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών για την πατρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 6 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ»

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ευέλικτη ζώνη 2013-2014 2014 Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη «χώμα και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: ζούσε ο Μίνωας,ο Δαίδαλος έφτιαξε το παλάτι, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ένα θεατρικό διάλογο και να προβληματιστούν για τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων τους στα μαθητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη 1 Ο μικρός δράκος Μου ζούσε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά του πάνω σ ένα πολύ ψηλό βουνό, μέσα σ ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. Βήματα για τη Ζωή ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Φύλλα Εργασίας από τη σύνδεση του Πολιτιστικού Προγράμματος "Σεργιάνι στην Παράδοση" και του Προγράμματος Υγείας "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Ζωγραφίζω το αγαπημένο μου ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου r $fr m - Ποιος είσαι; - Ποιοι είστε; - Ο Πέτρος. - Ο Αλέξανδρος και ο Τάσος. - Ποιον θέλεις; - Ποιους θέλετε; A - Τον Αλέξανδρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Στεμνίτσα, ο τόπος μας

Στεμνίτσα, ο τόπος μας Στεμνίτσα, ο τόπος μας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες Αύγουστος 2007 (Υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικολώνων) οι πρωταγωνιστές ο Mάριος ο Σπύρος η Δέσποινα η Μυρτώ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί μας φίλοι κι αγαπητές μας φίλες γεια σας!!! Χαρήκαμε πολύ για την γνωριμία και θα θέλαμε να σας παρουσιαστούμε κι εμείς με τον ίδιο περίπου

Αγαπητοί μας φίλοι κι αγαπητές μας φίλες γεια σας!!! Χαρήκαμε πολύ για την γνωριμία και θα θέλαμε να σας παρουσιαστούμε κι εμείς με τον ίδιο περίπου Αγαπητοί μας φίλοι κι αγαπητές μας φίλες γεια σας!!! Χαρήκαμε πολύ για την γνωριμία και θα θέλαμε να σας παρουσιαστούμε κι εμείς με τον ίδιο περίπου τρόπο Είμαστε τα παιδιά της 1 ης ομάδας Είμαι η Πωλίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σχέδια εργασίας Ευέλικτη ζώνη Εικονογράφηση Ντανιέλα Σταματιάδη για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διασύνδεση των μαθημάτων μέσα από τις

Διαβάστε περισσότερα