ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό έτους Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Καρδίτσας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1123/26427 (1) Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό έτους Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 2 και του άρθρου 3 του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπε λουργικής παραγωγής» (Α 144), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότη τας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί μων» (Α 32). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). 2) Τους Κανονισμούς: α) (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (L 299/ ) «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγο ρών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προ ϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)», όπως ισχύει. β) (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/ ) «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα», όπως ισχύει. γ) (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής (L 128/ ) «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπε λουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προ ϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα», όπως ισχύει. δ) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/ ) της 17ης Δε κεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου». 3) Την με αριθ. 3323/99634/ απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δυνα μικό παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου» (Β 2176). 4) Το υπ αριθ. 25/ Προεδρικό Διάταγμα «Δι ορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 21/ ). 5) Την με αριθ. Υ103/ Απόφαση του Πρωθυ πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο ντος και Ενέργειας Ευάγγελο Αποστόλου του Δημη τρίου» (Β 309). 5) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων παραγωγών και τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Αγρο τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας των Πε ριφερειακών Ενοτήτων χώρας. 6) Τα διαθέσιμα δικαιώματα φύτευσης του Εθνικού Αποθεματικού χώρας. 7) Την από εισήγηση της Δ/νσης Συστημά των Καλλιέργειας. 8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Κατανέμονται κατά Περιφερειακή Ενότητα εκτάσεις για τις οποίες δύνανται να χορηγηθούν δικαιώματα φύ τευσης δωρεάν από το Εθνικό Αποθεματικό, από τις

2 5464 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 της με αριθ. 3323/99634/ (ΦΕΚ 2176/Β /2014) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δυναμικό παραγωγής οινο ποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου» ως κατωτέρω: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΗ (στρέμματα) Π.Ε. ΕΒΡΟΥ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 36,50 Π.Ε. ΈΒΡΟΥ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 25 Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 25 Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 31,50 Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 40 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 158 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 25 Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 60 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 64 Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 7,7 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (ΈΔΕΣΣΑ) 10 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) 16,70 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 10 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 196,40 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 7,75 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 42,2 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 5 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 64,95 Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 20 Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΗΣ 18 ΗΠΕΙΡΟΥ 43 Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ 49,50 Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 47 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 96,50 Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 31,90 Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 10 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 41,90 Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ 89,50 Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 15 Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 5 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 109,50 Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 30 Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 42,2 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 20 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 92,20 Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 20,6 Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 33,40 Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2 Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΡΙΦΥΛΙΑ) 48,90 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 104,90 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15,8 Π. Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 30 ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (στρέμματα) Π. Ε. ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 5 ΑΤΤΙΚΗΣ 50,80 Π. Ε. ΛΕΣΒΟΥ* 84,80 Π. Ε. ΧΙΟΥ 15 Π. Ε. ΣΑΜΟΥ 4 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 103,80 Π.Ε. ΣΥΡΟΥ** 53 Π.Ε. ΡΟΔΟΥ*** 23,50 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 76,50 Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 57,40 Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ 17 ΚΡΗΤΗΣ 74,40 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 1.212,85 *Με την υποχρέωσή της τυχόν κατανομής στην Περιφερειακή ενότητα Λήμνου **Με την υποχρέωσή της τυχόν κατανομής στις υπόλοιπες Περιφερειακές ενότητες Κέας Κύθνου, Μήλου, Πάρου, Νάξου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου, Θήρας. ***Με την υποχρέωσή της τυχόν κατανομής στις υπόλοιπες Περιφερειακές ενότητες Κω, Καρπάθου και Καλύμνου. Ο ακριβής αριθμός στρεμμάτων θα προκύψει από την κα τάθεση των αποδεικτικών παραστατικών κατοχής της έκτασης Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 13 της με αριθ. 3323/99634/ Υπουργικής Απόφασης και τον αριθμό των διαθέσιμων δικαιωμάτων φύτευσης στο Εθνικό Αποθεματικό κατανέμουμε ως εξής: 1. α) Ικανοποιούνται όλες οι αιτήσεις των νέων γεωρ γών ηλικίας κάτω των 40 ετών, που διαθέτουν επαρ κή επαγγελματική ικανότητα και γνώσεις και οι οποίοι εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί της εκμε τάλλευσης, οι οποίοι αιτούνται εκτάσεις για παραγωγή οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και εκτάσεις για παραγωγή οίνων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) και μέχρι του ορίου των πέντε (5) στρεμμάτων. β) Ικανοποιούνται όλες οι αιτήσεις των νέων γεωργών για παραγωγή οίνων εκτός ΠΟΠ και ΠΓΕ στις Περιφερει ακές Ενότητες Θεσπρωτίας, Πρεβέζης και Αιτωλοακαρ νανίας και μέχρι του ορίου των πέντε (5) στρεμμάτων. γ) Κατά παρέκκλιση, στους νέους γεωργούς των Πε ριφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Χαλκιδικής, Λάρισας και Αχαΐας, κατανέμονται δικαιώματα φύτευσης μέχρι του ορίου των 4 στρεμμάτων, λόγω της μεγάλης ζήτη σης στρεμμάτων και του περιορισμένου αριθμού υφι στάμενων δικαιωμάτων στο Εθνικό Αποθεματικό. 2. Ικανοποιούνται στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου πελάγους επιπλέον εκτός από τις αιτήσεις των νέων γεωργών και όλες οι αιτήσεις, μέχρι και την κατηγορία ii α) και β) των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών κατόχων αμπελουργικής εκμετάλλευσης χωρίς όριο μεγέθους στα μικρά νησιά κάτω των κατοίκων και τουλά χιστον 3 στρεμμάτων στα υπόλοιπα νησιά. 3. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο Γ του άρ θρου 13 της αριθ. 3323/99634/ κατανέμονται δικαιώματα φύτευσης μέχρι και την κατηγορία ii β) και γ) των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών κατόχων αμπε λουργικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 3 στρεμμάτων στις ορεινές και 5 στρεμμάτων στις πεδινές περιοχές,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5465 στις Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας, Τριφυλίας, Ανα τολικής Αττικής και Μαγνησίας και μέχρι του ορίου των πέντε (5) στρεμμάτων. Προϋπόθεση για την χορήγηση των δικαιωμάτων στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, κατόχων αμπε λώνων αποτελεί η τήρηση των κανονιστικών τους υπο χρεώσεων. Απαραίτητη προς τούτο είναι να έχουν υπο βληθεί από τους δικαιούχους οι δηλώσεις συγκομιδής, τουλάχιστον των ετών 2012, 2013, 2014, από τις οποίες να προκύπτει παράδοση/πώληση σταφυλιών σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία. Οι ακριβείς εκτάσεις θα προκύψουν μετά τους απαι τούμενους ελέγχους (συμβόλαια ιδιοκτησίας, δηλώσεις συγκομιδής, κ.λπ.) για τις οποίες θα χορηγηθούν δικαιώ ματα φύτευσης από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας των οποίων η ισχύς τους θα είναι μέχρι 31/07/2017. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι κής/αγροτικής Οικονομίας καλούνται να συμπληρώσουν συγκεντρωτικό πίνακα με τους δικαιούχους παραγω γούς το αργότερο μέχρι 30 Μαρτίου 2015 και να τον στείλουν στο Τμήμα Αμπέλου και Ελαίας της Διεύθυν σης Συστημάτων Καλλιέργειας το ταχύτερο δυνατό (και με e mail), καθώς και τις τυχόν αδιάθετες εκτάσεις, που επιστρέφονται στο Εθνικό Αποθεματικό. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ F Αριθμ. 2998/31404 (2) Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Καρδίτσας. O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 1, 63, 94, 95, 97, 98, 201, 214, 224, 254, 257, 258, 266, 280 και 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 2. Των άρθρων 6 και 9 του ν. 2503/97 «Διοίκηση, Ορ γάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά των για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/97). 3. Του άρθρου 8 κεφ. Α παρ. 4ββ του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί ας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α / ). 4. Την Πράξη 4 της (ΦΕΚ 24/τ.Α / ) του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή πα ραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρω μένων Διοικήσεων της Χώρας». 5. Του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α / ) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 6. Των άρθρων 10, 87, 161, 162, 163, 165 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α /2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως συμπλη ρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/04 09 τεύχος Β ). 7. Των Π.Δ. 37.α/1987, 22/90, 50/2001, 347/2003, 44/2005, 116/2006 και 146/2007 και Π.Δ. 19/ Του άρθρου 34 του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α / ) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επι λογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Δ/σης». 9. Του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α / ) και οι δι ατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α ). 10. Των άρθρων 11 και 18 παρ. 2 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 24/Α / ) «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Το πικής Αυτοδιοίκησης» όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 13 του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α / ) «Οικονομικοί Πόροι της Νομ/κής Αυτ/σης και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 12. Του ν. 3274/2004 (ΦΕK 195/Α / ). «Οργά νωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτ/σης Πρώτου και Δευτέρου Βαθμού». 13. Toν Οδηγό Προσαρμογής των προτύπων σχεδίων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νέων Δήμων της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτ/ σης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.). 14. Τη με αριθμ. 452/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Καρδίτσας, που εγκρίθηκε με τη με αριθμ. πρωτ /127370/ απόφασή μας και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2649/Β / ΦΕΚ (τ.β ). 15. Τη με αριθμ. 630/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, περί «Τροποποίη σης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Καρδίτσας». 16. Τη με αριθμ. 30/2014 γνωμοδότηση (πρακτικό 11/ ) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπι κού Ο.Τ.Α. Ν. Καρδίτσας, με την οποία γνωμοδότησε, υπέρ της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Καρδίτσας. 17. Τη με αριθμ. πρωτ. 1266/ του Δήμου Καρ δίτσας ότι, για την τροποποίηση του Οργανισμό Εσω τερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Καρδίτσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας, του έτους 2015, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Καρδίτσας, ως προς τα παρακάτω: Κατά το Μέρος 5 Προϊστάμενοι Υπηρεσιών στο Άρθρο 30 Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, στην παράγραφο 3 Ως προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων επιπέδου τμήμα τος και αυτοτελούς γραφείου προτείνεται να ορίζονται υπάλληλοι των εξής κλάδων:, στον πίνακα που ακολουθεί: α) Στη στήλη Διοικητική Ενότητα (οργανική μονάδα), αριθμός 10 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα 10.1 Τμήμα Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού και Οικονο μικής Πολιτικής, προστίθεται στη στήλη Κλάδος η ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πολιτικής κρίνονται για τις θέσεις Προϊσταμένων ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

4 5466 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Στη στήλη Διοικητική Ενότητα (οργανική μονάδα), αριθμός 7 Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού, Τμήμα 7.2 Τμήμα Παιδείας, Αθλητισμού και δια Βίου Μάθησης, προστίθεται στη στήλη Κλάδος η ειδικότητα ΤΕ Κοι νωνικής Εργασίας Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού Τμήμα Παιδείας Αθλητισμού και Δια Βίου Μάθησης κρίνονται για τις θέσεις Προϊσταμένων ή ΠΕ Οικονομικών ή ΠΕ Εφόρων Βιβλιοθηκών ή ΠΕ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ4 Χημικών ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων ή ΤΕ Διοικητικών Λογιστών ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας Μετά την τροποποίηση, η παράγραφος 3 του άρθρου 30 διαμορφώνεται και ισχύει ως εξής: Ως Προϊστάμενοι των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Τμήματος και Αυτοτελούς Γραφείου προτείνεται να ορίζονται υπάλληλοι των εξής κλάδων: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Οργανική Μονάδα) 1 Γενικός Διευθυντής 2 ΚΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας 2.1 Τμήμα Προγραμματισμού Τμήμα Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης Τμήμα Διαφάνειας, Στρατηγικής και Μελετών ΤΠΕ ή ή ή Τμήμα Δικτύων, Τηλεπικοινωνιών και υποστήριξης εξοπλισμού ΤΠΕ Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Πληροφοριών, Διαδικτύου και Διαχείρισης Λογισμικού ή ή των 3 Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης 3.1 Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής Τμήμα Καταναλωτή και Απασχόλησης, Τουρισμού Τμήμα ΑΠΕ και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ1 Διοικητικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων ή ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή ΠΕ Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Π.Σ.Ε.) ή ΠΕ9 Γεωπόνων ή ΠΕ Δασολόγων ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ4 Χημικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών 4.3 Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών 4.4 Τμήμα Περιβάλλοντος Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακυκλώσιμων υλικών και Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων Τμήμα Συντήρησης Χώρων Πρασίνου Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας ή ΠΕ4 Χημικών ή ή ΤΕ Διοικητικών ή ΠΕ Γεωπόνων ή ή ΤΕ Γεωπόνων ή ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας ή ΤΕ Διοικητικών ή ΔΕ Τεχνιτών ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Διοικητικών ή ΤΕ Γεωπόνων ή ΔΕ Δενδροκόμων 6.1 Τμήμα Μέριμνας ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Δημόσιας και Ιδιωτικής ή ΠΕ Κοινωνιολόγων Πρωτοβουλίας Ιδρυμάτων ή ΤΕ Κοινωνικής Προστασίας Οικογένειας Εργασίας Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 6.5 Τμήμα ΚΑΠΗ Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού Τμήμα Πολιτισμού, Νέας Γενιάς, Ισότητας Φύλλων Τμήμα Παιδείας Αθλητισμού και Δια Βίου Μάθησης 8 Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών 8.1 Τμήμα Διοίκησης ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών ή ΤΕ Εποπτών Υγείας ή ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής ΤΕ Εργοθεραπευτών ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ Φυσικοθεραπευτών ή ΤΕ Νοσηλευτών κρίνονται για τις θέσεις Προϊσταμένων ή ΠΕ Οικονομικών ή ΠΕ Εφόρων Βιβλιοθηκών ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων ή ΤΕ Διοικητικών Λογιστών ή ΠΕ Οικονομικών ή ΠΕ Εφόρων Βιβλιοθηκών ή ΠΕ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ4 Χημικών ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων ή ΤΕ Διοικητικών Λογιστών ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

6 5468 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8.2 Τμήμα Α Παιδικού σταθμού 8.3 Τμήμα Β Παιδικού σταθμού 8.4 Τμήμα Γ Παιδικού σταθμού 8.5 Τμήμα Δ Παιδικού σταθμού Τμήμα Α Βρεφονηπιακού σταθμού Τμήμα Β Βρεφονηπιακού σταθμού Τμήμα Παιδικού σταθμού Αρτεσιανού Τμήμα Παιδικού σταθμού Καρδιτσομαγούλας Τμήμα Παιδικού Σταθμού Μητρόπολης Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης 9.3 Τμήμα Ληξιαρχείου 9.4 Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Διαδικασιών Μισθοδοσίας 9.7 Τμήμα Εσωτερικής Διοίκησης Τμήμα Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πολιτικής ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων ή ΤΕ18 Εργοθεραπευτών 10.2 Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας 10.3 Τμήμα Ταμείου 10.4 Τμήμα Προμηθειών Υλικών / Εξοπλισμού / Υπηρεσιών 10.5 Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου ή ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 11.1 Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Τμήμα Κτιριακών Έργων και Υπαιθρίων Χώρων Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης Τμήμα Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Περιβαλλοντικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών 12 Διεύθυνση ΚΕΠ 12.1 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης Αυτοτελές τμήμα Διοικητικής μέριμνας και Πολιτικής Προστασίας ή ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΔΕ Διοικητικών ΠΕ (όλων των κλάδων και των ΤΕ (όλων των κλάδων και των ΔΕ (όλων των κλάδων και των ΠΕ (όλων των κλάδων και των ΤΕ (όλων των κλάδων και των ΔΕ (όλων των κλάδων και των Πέραν των ανωτέρω, ουδεμία άλλη τροποποίηση επέρχεται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπη ρεσίας του Δήμου Καρδίτσας. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας του έτους Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ /127370/ απόφασή μας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2649/Β / ΦΕΚ (τ.β ). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λάρισα, 6 Μαρτίου 2015 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

8 5470 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1465 14 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομή επαίνου σε υπάλληλο του Υπουργείου Εξω τερικών.... 1 2η τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 25 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 263343/13.5.2010 απόφασης της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 13 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της υπ αριθμ. 4 Αερολιμενικής Διάταξης.. 1 1 η τροποποίηση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3305 24 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους 2013... 1 Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 577 3 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 220 Δ/Φ/8.2.2008 Υπουργι κής Απόφασης (ΦΕΚ 203Β/8.2.2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1585 10 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 937/61354 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογη τικών, του τρόπου πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 751 6 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Εθνικού Κέ ντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1265 19 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 988/63186 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογη τικών, του τρόπου πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3395 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1167 18 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα της Βουλής σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1407 3 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα