ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Αριθ.Αποφ 4/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάρου. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση-Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου, έτους Στην Πάρο σήμερα 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δ-Πάρου στο Δημοτικό Κατάστημα Παροικίας σε τακτική συνεδρίαση μετά από τη με αρ.πρωτ.:939/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3852/2010. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι μέλη: Παρόντες Απόντες Χρήστος Βλαχογιάννης Πρόεδρος Πατέλης Αγγελος Μέλος Ραγκούσης Νικόλαος Μέλος Κουτσουράκης Παναγιώτης Μέλος Ρούσσος Παντελής Μέλος Ροκονίδας Κωνσταντίνος Μέλος Γαβαλάς Στέφανος Μέλος 1

2 Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Τμηματάρχης Οικονομικών Υπηρεσιών κ.αντωνόπουλος Δημήτριος. Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγοντας τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) Του άρθρου 159 του ν.3463/2006 περί κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού. 2)Της περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, που ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου. 3)Της με αρ. πρωτ.: οικ.50698/ απόφασης των Υπουργών ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ και Οικονομικών, με θέμα: Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ.αρ.7028/ (ΦΕΚ 253Β) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων». 4) Το με Α.Π. 1536/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. σύμφωνα με το οποίο «για τους δήμους ή τις περιφέρειες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εκπόνησης του επιχειρησιακού προγράμματος, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το έτος 2012, αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα. Και λαμβάνοντας υπόψη: 1)Την με αρ.20/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πάρου για το έτος 2012 και πρέπει να συμπεριληφθεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό. 2)Την με αρ.3/2012 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2012, το οποίο εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή 3)Τα προβλεπόμενα τακτικά και έκτακτα έσοδα, καθώς και τις επιχορηγήσεις του Δήμου Πάρου για το έτος )Τις προβλεπόμενες συνολικές για το 2012 υποχρεωτικές και προαιρετικές δαπάνες, καθώς και τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις στις του Δήμου Πάρου. 5)Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Πάρου στις

3 Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής όλα τα οικονομικά στοιχεία κάλεσε τα μέλη της να προβούν στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου έτους 2012 και την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. Η Οικονομική Επιτροπή Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου έλαβε υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία τις απαντήσεις που δόθηκαν από τον Τμηματάρχη Οικονομικών Υπηρεσιών κ.αντωνόπουλο Δημήτριο σε σχετικές ερωτήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Α. Τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου για το έτος 2012, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, με την αιτιολόγηση έκθεση, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του και το οποίο ανακεφαλαιωτικά έχει ως εξής: ΕΣΟΔΑ ΚΑ 0 Τακτικά Εσοδα ,08 ΚΑ 1 Εκτακτα Εσοδα ,66 ΚΑ 2 Εσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και ,87 εισπράττονται για πρώτη φορά ΚΑ 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε ,18 ΚΑ 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και ,00 επιστροφή χρημάτων ΚΑ 5 Χρηματικό υπόλοιπο ,06 ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,85 ΚΑ 6 Εξοδα ,51 3

4 ΚΑ 7 Επενδύσεις ,19 ΚΑ 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. αποδόσεις και προβλέψεις ,89 ΚΑ 9 Αποθεματικό ,26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,85 Β. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας. Ο κ.ροκονίδας Κωνσταντίνος μειοψήφισε. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΙΔΑΧ του Δ-Πάρου Καρούσου Ευτυχία. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2012. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Βλαχογιάννης Χρήστος Κουτσουράκης Παναγιώτης Ροκονίδας Κωνσταντίνος Γαβαλάς Στέφανος Ρούσσος Παντελής Ραγκούσης Νικόλαος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Βλαχογιάννης Χρήστος 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

6 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 2 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) , , ,00 Για έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων προϋπολογίζεται το έσοδο των ευρώ σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί από την εκμίσθωση αυτών. Τα προηγούμενα χρόνια τα ποσά που βεβαιώθηκαν ήταν μεγαλύτερα λόγω της μίσθωσης των ακινήτων α) δημοτικου καφενείου Παροικίας και β) καφενείου Κώστου, και η οποία έληξε εντός του Τώρα βρίσκονται στην διαδικασία δημοπράτησης και το όποιο επιπλέον έσοδο προκύψει θα εγγραφεί με αναμόρφωση Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 500,00 359,76 500,00 Το ποσό αυτό προϋπολογίζεται έσοδο από μισθώματα βοσκίσιμων εκτάσεων των Δ.Δ. Κώστου και Μάρπησσας και Αγκαιριάς σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύνολο του ΚΑ: , , , Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Λοιπά έσοδα από ακίνητα Αποζημίωση χρήσης δημοτικού ακινήτου 510,00 509,75 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 509,75 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 509,75 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , ,00 Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου κατατίθενται σε ιδιωτική Τράπεζα και είναι κατά τι αυξημένο από το ποσό που βεβαιώθηκε εντός του 2011, διότι σε γενόμενο διαγωνισμό ο Δήμος πέτυχε σημαντική αύξηση στα επιτόκια καταθέσεών του Τόκοι λοιπών περιπτώσεων , ,84 0,00 6

7 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

8 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 3 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ,00 Η τελευταία αναπροσαρμογή των τελών φωτισμού και καθαριότητας έγινε με την 435/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα έσοδα έχουν υπολογιστεί με βάσει τα δηλωμένα τ.μ. στους λογαριασμούς ΔΕΗ και τους ισχύοντες από την παραπάνω απόφαση συντελεστές για το 10μηνο ΙΑΝ-ΟΚΤ 2012 γιατί κατ' ετος και μέχρι 31/12 η ΔΕΗ μας αποδίδει μέχρι και τα έσοδα του Οκτωβρίου. Το εισπραχθέν έσοδο που εμφανίζεται για το 2011 αφορά τα έσοδα 9μήνου (ΙΑΝ-ΣΕΠΤ 20111). Τα έσοδα των μηνών ΟΚΤ -ΔΕΚ 2011 εμφανίζονται στον Κ.Α Επισημαίνουμε ότι τα έσοδα της Υπηρεσίας δεν καλύπτουν τα προϋπολογιζόμενα έξοδα για τον λόγο αυτό προτείνεται η διάθεση μέχρι ποσοστού 50% των τελών παρεπιδημούντων και οι δαπάνες για επενδύσεις να καλυφθούν από πιστώσεις ΣΑΤΑ Έσοδα από διαχείριση ανακύκλωσης συσκευών ,00 0,00 0,00 Για έσοδα από την διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών έχει εγγραφεί έσοδο στον Κ.Α ποσού ,00 ευρώ διότι αφορούν διαδικασίες του προηγούμενου οικον. Έτους Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, Έσοδα από σφαγεία Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , ,00 Για έσοδα από τέλη σφαγής προϋπολογίζουμε το ποσό των ευρώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφασή του αριθ. 435/09 αναπροσάρμοσε τα τέλη και επέβαλε νέα δικαιώματα για τα νέα σφαγεία που λειτουργούν. Για το λόγο αυτό σύμφωνα και με τον υπολογισμό της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος προϋπολογίζουμε αυτό το έσοδο. Σύνολο του ΚΑ: , , , Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , ,00 Από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας προϋπολογίζουμε έσοδο ευρώ και όπως αναφλεραμε και στα τέλη ηλεκτροφωτισμού-καθαριότητας αφορά το διάστημα από ΙΑΝ έως ΟΚΤ Το εισπραχθέν ποσό του 2011 είναι για το διάστημα ΙΑΝ-ΣΕΠΤ. Το έσοδο των μηνών ΟΚΤ-ΔΕΚ 2011 εγγράφεται στον Κ.Α

9 Σύνολο του ΚΑ: , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

10 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 4 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) , , ,00 Με βάση τα έσοδα του έτους 2011 προϋπολογίζουμε για το 2012 αυτό το ποσό. Είναι γεγονός ότι το έσοδο δεν αποδίδεται από όλους τους υπόχρεους στον Δήμο. Για τον λόγο αυτό ασκούνται έλεγχοι για τα προηγούμενα χρόνια. Σχετικές εγγραφές με βάσει τους ελέγχους εγγράφονται σε Κ.Α. 2 που αφορά έσοδα προηγούμενων χρήσεων Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων , , ,00 (άρθρο 20 Ν 2539/97) Το ίδιο όπως και για τα τέλη παρεπιδημούντων ισχύει και για τα τέλη αυτά. Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπά τέλη και δικαιώματα Τέλος χρήσης κοινόχρ χώρων & παραλιών (άρ 3 Ν 1080/80) , , ,00 Τα τέλη χρήσεως κοιονοχρήστων χώρων μειώθηκαν με την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου αριθ. 446 /2011 κατά ποσοστό 10%. Προϋπολογίζουμε όμως μεγαλύτερο έσοδο από αυτό του 2011, διότι όπως φαίνεται από τα στοιχεία του προηγούμενου έτους τα έσοδα από τις παραλίες ήταν κατά πολύ αυξημένα ( ,00) με την ορθολογικότερη μίσθωση αυτών και τον συνεχή έλεγχο με αποτέλεσμα να είναι εφικτός ο στόχος των ,00 ευρώ που εγγράφουμε ως έσοδο Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 2.000, , , Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) , , ,00 Όπως γνωρίζετε το Δημοτικό Συμβούλιο επέβαλε για πρώτη φορά το 2004 τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης. Ο σκοπός της επιβολής του τέλους αυτού δεν είναι καθαρά εισπρακτικός, αλλά η αποσυμφόρηση όλων των δρόμων γύρω από το λιμάνι και τους κεντρικούς δρόμους της παροικίας από οχήματα που στάθμευαν επί μέρες με αποτέλεσμα αυτοί που είχαν την ανάγκη ολιγόωρης στάθμευσης να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν. Το τέλος αυτό με την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου αριθ.446 /2011 αυξήθηκε και έγινε για την ώρα στάθμευσης 1,00 ευρώ (από 0,60 ευρώ) και για την μισή ώρα 0,50 ευρώ (από 0,30 ευρώ) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , ,00 Το έσοδο αυτό αποδίδεται στον Δήμο μας από την έκδοση αδειών που εκδίδονται από τα Πολεοδομικά γραφεία. Σύμφωνα με τις εισπράξεις του έτους 2011 προϋπολογίζουμε το ποσό των ευρώ για έσοδο του 2012 Σύνολο του ΚΑ: , , , Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89) Λοιπά δυνητικά τέλη Τέλος Τουριστικής Προβολής , , ,00 10

11 Το Τέλος αυτό επιβλήθηκε με την 463/2003 απόφαση του Δ.Σ. και αναπροσαρμόστηκε με την 435/2009 απόφαση. Επιβάλεται μόνο στις επιχειρήσεις και έχει υπολογιστεί με βάσει την επιφάνεια των τ.μ. από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας. Σχετικά με τον υπολογισμό του εσόδου ισχύει ότι έχουμε αναφέρει και στα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας για την απόδοσή του από την ΔΕΗ Πολιτιστικό τέλος , , ,00 Τα Πολιτστικό Τέλος έχει επιβληθεί με την 463/2003 απόφαση του Δ.Σ. σε όλες τις οικίες και τα καταστήματα της περιφέρειας του Δήμου Πάρου. Αναπροσαρμόστηκε με την 435/2009 απόφαση του Δ.Σ. Το ποσό υπολογίστηκε με βάση τα τ.μ. των επιφανειών των ακινήτων και για τον υπολογισμό του εσόδου ισχύει ότι και για τα τέλη φωτισμού-καθαριότητας σχετικά με την απόδοση του τέλους από την ΔΕΗ. Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

12 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 5 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο Τέλη αναπαραγωγής τευχών δημοπράτησης 2.000, , ,00 Για την διάθεση τευχών δημοπράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στους ενδιαφερόμενους Ε.Δ.Ε. εισπράττεται αντίτιμο σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση της Δ.Ε. που το καθορίζει ανάλογα με τον όγκο της μελέτης. Το ποσό που προϋπολογίζουμε είναι σύμφωνα με αυτό του Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , ,00 Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων αναπροσαρμόστηκε τελαυταία φορά με την 435/2009 απόφαση του Δ.Σ. και έχει υπολογιστεί με βάση τα μ2 χρέωσης στην ΔΕΗ και για τον υπολογισμό του εσόδου ισχύει ότι έχουμε αναφέρει και για τα τέλη φωτισμού - καθαριότητας σχετικά με την απόδοσή του από την ΔΕΗ Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , ,00 Το ποσό αυτό κατανέμεται από το ΥΠΕΣΔΔΑ και προϋπολογίζουμε έσοδο σύμφωνα με αυτό του έτους 2011 Σύνολο του ΚΑ: , , , Δυνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν 1828/89) Λοιπές δυνητικές εισφορές Εισφορές για αντιμετώπιση δαπάνης αμοιβής ναυαγοστ 6.200, , ,00 Με την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου 119 /2011η οποία αφορά την εκμίσθωση των παραλιών, επιβλήθηκε στις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των παραλιών στις οποίες τοποθετείται ναυαγοσώστης, εισφορά για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του. Κατά τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε έσοδο και για το Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ,00 12

13 Σύμφωνα με τηνκοινή Υπουργική Απόφαση αριθ / των ΥΠΕΣ και Οικονομικών για την σύνταξη του προϋπολογισμού ως έσοδο από ΚΑΠ υπολογίζουμε τα έσοδα του έτους 2011 μειωμένα κατά 15% ( ,24 Χ(- 15%= ,79)= ,00 Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

14 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 6 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο , , ,00 Ν 1946/91) Σύμφωνα με την ΚΥΑ 50698/ ΥΠΕΣ και Οικονομικών εγγράφουμε ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, ποσό ίσο με αυτό που εισπράξαμε το έτος ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 4.848, ,00 0,00 Το όποιο ποσό αποδοθεί εντός του 2012 για καταβολή αποζημιώσεων στους σχολικούς τροχονόμους θα εγγραφεί με αναμόρφωση ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) ΥΠΕΣ Λειτουργ δαπάνες αρθρ 27 Ν. 3756/09 έτους , , ,08 Το ποσό αυτό αφορά την δ δόση (έτους 2012) της επιχορήγησης του άρθρου 27 Ν.3756/09 για λειτουργικές δαπάνες και εγγράφουμε ποσό ίσο με αυτό που εισπράξαμε για το έτος 2011 (91.053,04 ευρώ στον πραόντα Κ.Α. και όμοιο ποσό στον Κ.Α ) Σύνολο του ΚΑ: , , ,08 Σύνολο του ΚΑ: , , , Θεσμοθετημένοι πόροι για κάλυψη γενικών δαπανών Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων ,00 0, ,00 Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας γνωστοποίησε η Νομαρχιακή Αυτ/ση Κυκλάδων για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους του Δήμου μας, υπολογίζουμε το παραπάνω ποσό ως έσοδο. Άλλωστε ακριβώς το ίδιο ποσό έχει εγγραφεί και ως δαπάνη στους Κ.Α. από έως του προϋπολογισμού των δαπανών. Μέχρι σήμερα η διαχείριση των προνοιακών επιδομάτων γίνεται από τον Δήμο Ερμούπολης. Στην περίπτωση που το έσοδο αυτό δεν εισπραχθεί δεν επιρρεάζει τον προϋπολογισμό γιατί υπάρχει αντίστοιχα και ισόποσο έξοδο Κάλυψη δαπάνης για μισθώματα σχολικών κτιρίων Επιχορήγηση για μισθώματα σχολικών κτιρίων (α εξαμ. 2012) , , ,00 Το ποσό αυτό υπολογίζεται για μισθώματα των σχολικών κτιρίων για τα οποία τις διαδικασίες μίσθωσης είχε πραγματοποιήσει η Νομαρχιακή Αυτ/ση Κυκλάδων. Από τα μισθωτήρια συμβόλαια που έχουν κοινοποιηθεί στην υπηρεσία μας και μετά την μείωση που έχει επέλθει σ' αυτά με το Ν. 4002/2011, συνολικά υπολογίζεται αυτό το ποσό για τα μισθώματα του α εξαμήνου 2012, το οποίο αντίστοιχα εγγράφεται και στις δαπάνες του προϋπολογισμού μας Επιχορήγηση της δαπάνης μεταφοράς μαθητών (α εξαμ 2012) ,00 0, ,00 Από την μεταφορά των αρμοδιοτήτων προκύπτει και η πληρωμή των μεταφορικών μέσων για τις μεταφορές των μαθητών από τον Σεπτέμβριο 2011 (σχολ. Έτος ) θα γίνεται από τον Δήμο μας. Υπολογίζουμε αυτό το έσοδο ως επιχορήγηση από το Υπουργείο για το α εξάμηνο 2012 και αντίστοιχα εγγράφουμε την σχετική δαπάνη στο σκέλων των δαπανών του προϋπολογισμού. 14

15 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,08 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

16 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 7 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) , , ,00 Για έσοδα από μισθώματα (πάγια και αναλογικά) του λατομείου που εκμισθώνουμε στο Δ.Δ. Κώστου εγγράφουμε έσοδο ευρώ σύμφωνα με το έσοδο του Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος , , ,00 (άρθρο 25 ΔΚΚ) Κατά την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων αποδίδεται παράβολο στον Δήμο μας. Σύμφωνα με το έσοδο του 2011 προϋπολογίζουμε για το 2012 ποσό ευρώ Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , ,00 Ποσό που κατανέμεται με απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. Και προϋπολογίζεται σ' αυτό το ύψος με βάση το έσοδο του Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) , , ,00 Τα παράβολα για την χορήγηση αδειών διαμονής αλλοδαπών εκδίδονται από εντεταλμένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους του Δήμου και σύμφωνα με το έσοδο του προηγούμενου έτους 2011 εγγράφουμε αυτό το έσοδο Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Τ.Α.Π. - κατανομή 15% , , ,00 Το ποσό αυτό αποδίδεται με απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ. Συγκεντρώνεται από την απόδοση του ποσοστού 15% ΤΑΠ που συνεισπράτεται από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και στην συνέχεια κατανέμεται στους Δήμους όπως αναφέρεται παραπάνω. Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,08 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από εθνικούς πόρους Επιχορήγηση για αμοιβή προσωπικού μερικής απασχόλησης , , ,00 16

17 Σύμφωνα με την έγκριση του ΥΠΕΣΔΔΑ για την πρόσληψη υπαλλήλων μερικής απασχόλησης στον Δήμο μας για το έτος 2012 εγγράφουμε το έσοδο με το οποίο θα επιχορηγηθεί ο Δήμος μας. Αντίστοιχο ποσό εγγράφεται και στο σκέλος των δαπανών στον Κ.Α για την αμοιβή του προσωπικού μερικής απασχόλησης. Σύνολο του ΚΑ: , , , Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

18 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 8 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο Επιχορήγηση για την εφαρμογή μέτρων πολ προστασίας , , ,00 Το έσοδο αυτό αφορά την εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας και έχει εγγαφεί αντίστοιχα στις δαπάνες για την αντιμετώπιση τέτοιων αναγκών στους Κ.Α (ποσό ,00), Κ.Α (ποσό ,00) και Κ.Α (ποσό 5.200,00) Προγραμματική Συμ/ση με το Λιμενικό Ταμείο Πάρου ,00 0, ,00 Αφορά έσοδο από την προγραμματική σύμβαση με το Λιμ. Ταμείο για την καθαριότητα και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού της λιμενικής ζώνης για το έτος Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπές επιχορηγήσεις Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ για μισθοδοσία ΚΕΠ , , ,00 Η μισθοδοσία των υπαλλήλων ΚΕΠ καλύπτεται από το Υπ. Εσωτερικών. Εγγράφουμε το έσοδο που εισπράξαμε το έτος 2011 και εγγράφουμε αντίστοιχα την πίστωση αυτή στο σκέλος των δαπανών στον Κ.Α ΥΠΕΣΔΔΑ-Λειτουργικές δαπάνες εργοστασίων αφαλάτωσης , ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , , ,00 Ως έσοδο από ΚΑΠ για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) εγγράφουμε το ποσό με το οποίο επιχορηγήθηκε ο Δήμος μας το 2011, σύμφωνα και με την Κοινή Υπ. Απόφαση ΥΠΕΣ και Οικονομικών αριθ / Στον παρόντα Κ.Α. εγγράφεται για το 2011 εισπραχθέν έσοδο ,00 ευρώ και ποσό ,00 εγγράφεται στον Κ.Α Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων , ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0, Λοιπά ειδικά προγράμματα 18

19 ΥΠΕΣ Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ , , ,97 Η πίστωση αυτή είναι αναμενόμενη από επιχορήγηση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και αντίστοιχο ποσό έχει εγγαφεί με το Τεχνικό Πρόγραμμα στο σκέλος των δαπανών Σύνολο του ΚΑ: , , ,97 Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

20 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 9 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς Υπουργ Οικονομικων - Επεξεργασία λυμμάτων Λευκών ,43 0, ,43 Έκτακτη επιχορήγηση που έχει ληφθεί τα προηγούμενα έτη και εγγράφεται αντίστοιχα ως έργο του τεχνικού Προγράμματος στο σκέλος των δαπανών ΥΠΕΣΔΔΑ - Νέο δημαρχιακό μέγαρο ,00 0, ,00 Ομοίως όπως αναφέρουμε και παραπάνω το ποσό αφορά έκτακτη επιχορήγηση και εγγράφεται αντίστοιχα στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού ως έργο του τεχνικού προγράμματος ΥΠΕΣΔΔΑ επενδ-έργα αρθρ 27 Ν.3756/09 έτους , , ,20 Αφορά την δ δόση (έτους 2012) της επιχορήγησης του άρθρου 27 ν. 3756/09 για έργα-επενδύσεις και έχει υπολογιστεί το ποσό αυτό στο σκέλος των δαπανών για την εκτέλεση έργων του τεχνικού προγράμματος. Εισπραχθέν ποσό σαυτό τον Κ.Α. εγγρά- φεται ,10 και όμοιο ποσό στον Κ.Α Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΕ 055 (μονάδες αφαλ) , , ,00 Και η πίστωση αυτή είναι χρηματοδότηση προηγούμενων ετών έχει δε εγγραφεί ως έργο του τεχνικού προγράμματος στο σκέλος των δαπανών Επιχορήγηση ΥΠΕΣ-ΚΕΔΚΕ για πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ,91 0,00 0,00 Ο Δήμος μας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Συν-κοινωνία και το ποσό αυτό είναι που προβλέπεται να εισπραχθεί το έτος 2010 Σύνολο του ΚΑ: , , , Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε Έσοδο προγράμματος ΕΣΠΑ , , ,06 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Η πίστωση εγγράφεται και στο σκέλος των δαπανών στο τεχνικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ-Αποκατάσταση & αναπαλαίωση ανεμόμυλων ,00 0, ,00 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εντάχτηκε εντός του έτους 2011 και έχουν προχωρήσεις οι διαδικασίες δημοπράτησής του. Έχει εγγαφεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ ,00 0, ,00 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εντάχτηκε στο ΕΣΠΑ εντός του έτους 2011 και το έργο δημοπρατήθηκε προκειμένου να εκτελεστεί. Έχει εγγαφεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ,00 0, ,00 20

21 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εντάχτηκε στο πρόγραμμα εντός του έτους 2011 και προχωρούν οι απαιτούμενες διαδικασίες δημοπράτησής του. Έχει εγγαφεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους ΕΣΠΑ-Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου ,00 0, ,00 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εντάχτηκε εντός του έτους 2011 και έχουν προχωρήσεις οι διαδικασίε δημοπράτησής του. Έχει εγγαφεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012 Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

22 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 10 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΕΣΠΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΝΤΗΝΕΛΙΕΣ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ ,00 0, ,00 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εντάχτηκε εντός του έτους 2011 και έχουν προχωρήσεις οι διαδικασίε δημοπράτησής του. Έχει εγγαφεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012 Σύνολο του ΚΑ: , , ,06 Σύνολο του ΚΑ: , , ,69 Σύνολο του ΚΑ: , , ,66 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές Προϊόν δωρεών Εσοδα από λοιπές δωρεές 950,00 950,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 950,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 950,00 0, Κληρονομιές και Κληροδοσίες Έσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες Εσοδα από Βελέντζειο Ιδρυμα , ,40 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,40 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,40 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,40 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , ,00 Για έσοδο από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής διαφόρων χρεών και σύμφωνα με το έσοδο του 2011 προϋπολογίζουμε το ποσό των ευρώ 22

23 1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , ,00 Για έσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ προϋπολίζουμε ποσό ευρώ σύμφωνα με τα έσοδα του έτους 2011 Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

24 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 11 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) , , , Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων (κοινοχρήστων χώρων-καν ,00 50,00 0,00 Καθαριότητας) Στο έσοδο αυτό εγγράφουμε τα πρόστιμα από παραβάσεις στην διάθεση των κοινόχτηστων χώρων και τους ελέγχους γι' αυτά που πραγματοπούνται από τα αρμόδια όργανα. Σύνολο του ΚΑ: , , , Παράβολα Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 4.000, , , /98) Το ποσό αυτό υπολογίζεται ως έσοδο από παράβολα που εισπράττει η Ταμειακή Υπηρεσία για την τμηματική καταβολή των διαφόρων χρεών Παράβολα υπερ Δήμου για την συναινετική επίλυση φορολογικών διαφορών (άρθρο 271 ΚΔΔ) 500,00 420,49 500,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 161 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Εισπρακτέες πληρωμές (τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων ΔΕΥΑΠ) , , ,00 Το ποσό αυτό έχει εγγραφεί και στα έξοδα και αφορά τις περιπτώσεις μη πληρωμής δόσης δανείου από την ΔΕΥΑΠ από το ΤΠΔ για το οποίο ο Δήμος έχει μπει εγγυητής και η δόση παρακρατείται από το ΤΠΔ κατά την απόδοση της μηνιαίας επιχορήγησης Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα Λοιπά έκτακτα έσοδα Ταμειακά υπόλοιπα καταργηθέντων ΝΠΔΔ Δ. Πάρου , ,63 0,00 24

25 Σύνολο του ΚΑ: , ,63 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,63 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

26 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 12 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , , ,66 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού (οίκοθεν) , , ,00 Το έσοδο αυτό υπολογίζεται να εισπραχθεί για τέλη φωτισμού-καθαριότητας από διαφορές που προκύπτουν κατά τον έλεγχο χορήγησης σχετικών βεβαιώσεων από την υπηρεσία του Δήμου Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού (ΔΕΗ ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2011) , , ,00 Τα έσοδα από τέλη Καθαριότητας και φωτισμού των μηνών Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2011 θα εισπραχθούν εντός του έτους 2012 και γιαυτό γράφονται σ' αυτό τον Κ.Α. Σχετική η αναφορά μας και στον Κ.Α.0311 (τέλη φωτισμού και καθαριότητας) Λοιπά έσοδα καθαριότητας (εφαρμογή διαδικασιών ανακύκλωσης) , , ,00 Από την εφαρμογή των διαδικασιών ανακύκλωσης που εφαρμόζει ο Δήμος μας η εταιρεία που παραλαμβάνει τα ανακυκλάσιμα υλικά μας αποδίδει κάποιο έσοδο. Το ποσό που εγγράφουμε σ' αυτό τον Κ.Α. αφορά το έτος 2011 Σύνολο του ΚΑ: , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , ,00 Το έσοδο αυτό εγγράφεται για πραγματοποιούμενους ελέγχους από την οικον. Υπηρεσία του Δήμου κατά την χορήγηση βεβαιώσεων ΤΑΠ στην μεταβίβαση των ακινήτων Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , ,00 Το έσοδο αυτό αφορά τέλη επί ακαθαρίστων εσόδων ΠΟΕ που δεν έχουν αποδοθεί στον Δήμο.Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία βεβαίωσης των εσόδων αυτών με ελέγχους που έχουν γίνει και έκδοση των σχετικών αποφάσεων Δημάρχου για την επιβολή των τελών. Εντός του 2012 θα γίνει η βεβαίωση των οφειλών, αφού παρέλθει ο χρόνος που απαιτείται για την άσκηση προσφυγών εκ μέρους των υποχρέων Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Εισπρακτέες πληρωμές για ηλ.ρεύμα ΔΕΥΑΠ , ,49 0,00 26

27 Εσοδα τελών κοινοχρήστων χώρων Π.Ο.Ε , , ,00 Το έσοδο αυτό αφορά οφειλές από τέλη πεζοδρομίων έτους 2011 που θα βεβαιωθούν μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εντός του έτους Εισπρακτέες πληρωμές για ηλ. Ρεύμα σχολείων-π.σ ,00 0, ,00 Μέσω του πολλαπλού της ΔΕΗ καταβάλλονται και δαπάνες για κατανάλωση ρεύματος των σχολείων ή Ν.Π. στην περίπτωση που δεν καταβληθούν από αυτούς εμπρόθεσμα. Εδώ εγγράφουμε το έσοδο μετά την απόδοσή του στον Δήμο από τα σχολεία ή τα Ν.Π. Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

28 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 13 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο Τέλος Τουριστικής Προβολής (ΔΕΗ ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 2011) , , ,00 Αφορά το έσοδο των μηνών Οκτωβίου - Δεκεμβρίου 2011 που θα αποδοθεί εντός του Πολιτιστικό τέλος (ΔΕΗ ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2011) , , ,00 Αφορά το έσοδο των μηνών Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2011 που θα αποδοθεί από την ΔΕΗ εντός του Τέλος Ακίντης Περιουσίας (ΔΕΗ ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2011) , , ,00 και αυτό το ποσό αφορά έσοδο των μηνών Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2011 και θα αποδοθεί από την ΔΕΗ εντός του Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ΔΕΗ ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2011) , , ,00 Ομοίως και αυτό το έσοδο αφορά τους μήνες Οκτώβριο - Δεκέμβριο Επιχορήγηση Ν β κατανομή έτους ,00 0,00 0, ΥΠΕΣ Λειτουργ δαπάνες αρθρ 27 Ν. 3756/09 (β 2011) 0,00 0, ,04 Αφορά έσοδο για την β δόση 2011 επιχορήγησης ΥΠΕΣ του άρθρου 27 ν. 3756/2009 για λειτουργικές δαπάνες του Δήμου Επιχορήγηση για μισθώματα σχολ. Κτιρίων β εξ ,00 0, ,00 Αφορά την δαπάνη για την πληρωμή των μισθωμάτων των σχολικών κτιρίων που είχε συνάψει η πρώην Νομαρχ. Αυτ/ση Κυκλάδων για το β εξάμηνο Επιχορήγηση δαπάνης μεταφοράς μαθητών ,00 0, ,00 Το έσοδο αφορά την επιχορήγηση για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς των μαθητών των σχολείων για το χρονικό διάστημα από Σεπτ 2011 μέχρι 31/12/ Μισθώματα αστικών ακινήτων (Π.Ο.Ε) , ,14 0, Εισπρακτέες πληρωμές (τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων 2011ΔΕΥΑΠ) 0,00 0, ,57 Το έσοδο αυτό αφορά οφειλές της ΔΕΥΑΠ προς τον Δήμο για την πληρωμή των δόσεων των δανείων της που παρακράτησε από τον Δήμο το ΤΠ&Δ εντός του 2011 ως εγγυητή Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων Π.Ο.Ε , , ,00 Ομοίως όπως και στον Κ.Α αναφέρουμε οι διαδικασίες βεβαίωσης εσόδων Π.Ο.Ε. από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων έχουν ξεκινήσει και με την ολοκλήρωση των προθεσμιών εντός του 2012 θα γίνει η βεβαίωση Εισπρακτέες πληρωμές ηλ. Ρεύματος ιδιωτών 4.490, , ,00 Οφειλή ιδιώτη του οποίου εκ παραδρομής ο Δήμος πλήρωνε το ρεύμα ΔΕΗ μέσω του πολλαπλού λογαριασμού 28

29 Σύνολο του ΚΑ: , , ,61 Σύνολο του ΚΑ: , , ,61 Σύνολο του ΚΑ: , , ,61 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

30 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 14 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Έκτακτα γενικά έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα , , ,00 Αφορά πρόστιμα από τα τέλη ακαθαρίστων εσόδων - τέλη παρεπιδημούντων και τέλη κοινοχρήστων χώρων Π.Ο.Ε. που έχουμε εγγράψει σε προηγούμενους Κ.Α ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ , , ,00 Γίνεται ήδη επεξεργασία των στοιχείων για τις κλήσεις ΚΟΚ παρελθόντων ετών και εγγράφουμε έσοδο ,00 ευρώ Σύνολο του ΚΑ: , , , Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα Προγραμματική σύμβαση με Λιμ.Ταμείο , ,00 0, Έσοδα ΣΑΤΑ 3η και 4η δοση ,00 0, ,00 Η εγγραφή αυτή αφορά έσοδο ΣΑΤΑ (3η και 4η δόση) του έτους 2011 που εισπρά-χτηκε από τον Δήμο μας στις αρχές του έτους 2012 και εγγράφεται σ' αυτό τον Κ.Α ΥΠΕΣΔΔΑ επενδ-έργα αρθρ 27 Ν.3756/09 (β 2011) 0,00 0, ,10 Η εγγραφή αυτή αφορά έσοδο από επιχορήγηση ΥΠΕΣ για επενδ-έργα αρθρ 27 Ν.3756/09 (β δόση) του έτους 2011 που εισπράχτηκε από τον Δήμο μας στις αρχές του έτους 2012 γιαυτό εγγράφεται σ' αυτό τον Κ.Α Επισκευή-συντήρηση σχολ. Κτιρίων (ΣΑΤΑ 2011) 0,00 0, ,00 Το έσοδο αυτό αφορά την επιχορήγηση για επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ έτους 2011και εισπράχτηκε στις αρχές του έτους 2012 γιαυτό εγγράφεται σαυτό τον Κ.Α Επιχορήγηση για προγράμματα μαζικού αθλητισμού (Υπ.Υγείας) 0,00 0, ,16 Επιχορήγηση από το Υπ.Υγείας για πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού που εισπράχτηκε στις αρχές του 2012 και εγγράφεται συτό τον Κ.Α Έσοδο προγράμματος Θησέας Π.Ο.Ε. 0,00 0, ,00 Έσοδο από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ που εισπράχτηκε στις αρχές του 2012 και γιυατό εγγράφεται σ αυτό τον Κ.Α. Σύνολο του ΚΑ: , , ,26 Σύνολο του ΚΑ: , , ,26 Σύνολο του ΚΑ: , , ,26 30

31 Σύνολο του ΚΑ: , , ,87 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

32 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 15 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0,00 0,00 126,45 Στον παρόντα αλλά και στους Κ.Α. που ακολουθούν εγγράφονται τα ανείσπρακτα υπόλοιπα των υφιστάμενων στις 31/12/2011 οριστικά βεβαιωμένων χρηματικών καταλόγων οφειλετών. Οι κατάλογοι αυτοί σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία απαιτείται να επαναβεβαιωθούν άμεσα και στο σύνολό τους εντός του 2012, όπως ισχύει και στο Δημόσιο γενικότερα, για να επιδιωχθεί η περαιτέρω είσπραξή τους. Η βάσει νόμου απαιτούμενη συνολική επαναβεβαίωσή τους προϋποθέτει αντίστοιχη ισόποση εγγραφή στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του έτους 2012, διαφορετικά θα υπάρξει πρόβλημα ασυμφωνίας μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ποσών. Η μη ορθή και σε σύνολο επαναβεβαίωση συνεπάγεται έμεση διαγραφή ήδη βεβαιωμένων καταλόγων, διαδικασία που επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον στις περιπτώσεις που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 174 του ν. 3463/2006 "περί διαγραφής χρεών" και κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν δύναται να προσδιοριστούν αποδείξιμες επισφαλείς απαιτήσεις ανεπίδεκτες ενδεχόμενης είσπραξης, για το σύνολο των εγγραφών που υπάρχουν στον παρόντα και τους παρακάτω Κ.Α Λοιπά εσόδα Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών επί ακαθαρίστων εσόδων , , ,27 Το ποσό αφορά καταλόγους από τέλη ακαθαρίστων εσόδων που βεβαιώθηκαν εντός του 2011 και παλαιότερων ετών εγγράφουμε αυτό το έσοδο σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών κοιν/στων χώρων , , ,39 Το ποσό αφορά καταλόγους από τέλη κοινόχρηστων χώρων που βεβαιώθηκαν εντός του 2011 και παλαιότερων ετών εγγράφουμε αυτό το έσοδο σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Εισπρακτέα υπόλοιπα μισθωμάτων , , ,09 Από καταλόγους μισθωμάτων αστικών ακινήτων που έχουν βεβαιωθεί το 2011 και παλαιότερα έτη εγγράφουμε αυτό το έσοδο σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Εισπρακτέα υπόλοιπα μισθωμάτων λατομείων , , ,17 Από καταλόγους μισθωμάτων λατομείων που έχουν βεβαιωθεί το 2011 και παλαιότερα έτη εγγράφουμε αυτό το έσοδο σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών διαμονής παρεπιδημούντων , , ,21 Από καταλόγους του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων που έχουν βεβαιωθεί το 2011 και παλαιότερα έτη εγγράφουμε αυτό το έσοδο σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Τέλος επανάχρησης ακινήτου (άρθ. 51 ν.3498/2006) ,00 0,00 0,00 32

33 Σύνολο του ΚΑ: , , ,13 Σύνολο του ΚΑ: , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

34 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 16 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο Εισπρακτέα υπόλοιπα έκτακτα γενικά έσοδα , , ,60 Το ποσό αφορά καταλόγους που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31/12/2011 και αφορά πρόστιμα από διάφορα τέλη Σύνολο του ΚΑ: , , ,60 Σύνολο του ΚΑ: , , ,18 Σύνολο του ΚΑ: , , ,18 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Υπερ Δημοσίου στις αποδοχές υπαλλήλων (0824) , , ,00 Όλες οι παρακάτω εγγραφές στον Κ.Α. 4 αφορούν την είσπραξη κρατήσεων των χρηματικών ενταλμάτων που πληρώνονται από το Ταμείο του Δήμου. Οι κρατήσεις στην συνέχεια πληρώνονται με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο Δημόσιο και όνομα του κάθε ταμείου. Ισόποσοι αντίστοιχοι Κωδικοί Αριθμοί υπάρχουν στα έξοδα έτσι ώστε ουσιαστικά να μην επιρρεάζεται ο προϋπολογισμός από τις εγγραφές του Κ.Α Υπερ Δημοσίου στα έξοδα παράστασης αιρετών , , , Υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές Δημ.Υπαλ.(επασφάλιστρο) , , , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.000,00 625, , Υπέρ Αλληλεγγύης 2% στις αποδοχές υπαλλήλων 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας Εξαγορά συντάξιμης Υπηρεσίας 1.000,00 281, ,00 34

35 Εξαγορά συντάξιμης Υπηρεσίας ΤΑΔΚΥ 1.000,00 0, ,00 Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

36 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 17 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο Εξαγορά προϋπηρεσίας στρατού 1.200, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , Φόρος αιρετών , , , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π Φόρος προμηθευτών 1% 2.000, , , Φόρος προμηθευτών 4% , , , Φόρος προμηθευτών 8% , , , Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20% , , , Φόρος εργολάβων 3% , , , Λοιποί φόροι 5.000,00 0, , Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 0,00 0, ,00 36

37 Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

38 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 18 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο Έσοδο 20% μισθωμάτων παραλιών για απόδοση στο δημόσιο ,00 0,00 0,00 Εδώ εγγράφεται το ποσοστό 20% από έσοδα μισθωμάτων των παραλιών που έχουν παραχωρηθεί στον Δήμο μας από το Δημόσιο για εκμετάλευση Έσοδο χαρτοσήμου μισθωμάτων για απόδοση στο δημόσιο , , ,00 Σ αυτό τον Κ.Α. εγγράφουμε το έσοδο από χαρτόσημα των μισθωμάτων που εισπράττει ο Δήμος μας και αποδίδεται στο Δημόσιο Έσοδο ΦΠΑ σφαγείων για απόδοση στο Δημόσιο 8.000, , ,00 Εγγράφουμε το ΦΠΑ από τα τέλη σφαγείων για απόδοσή του στο Δημόσιο Χαρτόσημο 3.000, , , ΟΓΑ Χαρτοσήμου 600,00 521,81 600,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΙΚΑ Ασφαλισμένου , , , ΙΚΑ Εργοδότη , , , ΚΥΤ Ασφαλισμένου 5.000, , , ΚΥΤ Εργοδότη , , , ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.000,00 245, ,00 38

39 ΤΕΑΔΥ Αιρετών 3.000, , , ΤΕΑΔΥ Ασφαλισμένου , , ,00 Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

40 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 19 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΤΕΑΔΥ Εργοδότη , , , ΤΣΚΥ Εργοδότη , , , ΤΣΜΕΔΕ Ασφαλισμένου , , , ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Ασφαλισμένου 5.000, , , ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Εργοδότη 5.000, , , ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη , , , ΤΣΜΕΔΕ Πρόνοιας Ασφαλισμένου 6.000, , , ΤΥΔΚΥ Ασφαλισμένου , , , ΤΥΔΚΥ Εργοδότη , , , ΤΕΑΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων 1.000,00 89, , Ταμείο Νομικών 3.000, , , ΤΠΕΔΕ 3.000,00 0, ,00 40

41 ΤΠΔΥ Ασφαλισμένου , , , ΤΠΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων 500,00 29,87 500,00 Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

42 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 20 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ 3.000, , , ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΕΑΔΥ Μισθωμάτων-εργασιών-προμηθειών , , , ΤΕΕ 2.000,00 0, , ΤΥΔΚ 2.000,00 0, , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 6.000, , , ΕΜΠ 1.000,00 0, , ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. (είσπραξη δαπάνης δημοσίευσης για απόδοση) 5.000, , , ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Α.Ε. (είσπραξη για δημοσίευση προς απόδοση) 4.000,00 71, ,00 42

43 ΖΩΗ ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.(είσπραξη δαπάνης για δημοσίευση) 4.000,00 57, , ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓ.& ΣΙΑ ΟΕ -ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 4.000, , ,00 Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

44 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 21 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ) 4.000, , , Έσοδα από πληρωμη εφημεριδας ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε ,00 474, , ΤΠΔΥ μισθωμάτων-εργασιών-προμηθειών , , , Εκδόσεις ΕΘΝΟΣ ΑΕ (είσπραξη δαπάνης δημοσίευσης για απόδοση) 4.000,00 590, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 8.000,00 0, ,00 Το ποσό που εγγράφεται αφορά την επιστροφή της πάγιας προκαταβολής από τον υπόλογο υπάλληλο που την διαχειρίζεται Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον , , , /11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρημάτων Επιστροφή εν γένει χρημάτων , , , Επιστροφή χρημάτων από Ε.Α.Π ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 44

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ ΡΔΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 367/2012 Θέμα: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναλυτικά στοιχεία και συγκεντρωτικοί πίνακες με τα νούμερα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013. ΕΣΟΔΑ Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 102 η /2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 660 ΘΕΜΑ: 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 98 ΘΕΜΑ: Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΓΕΝΙΚΗ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111.01 0111.02 0111.03 0111.04 0111.05

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 17 Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 30 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ζακύνθου για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την σύνταξη του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 15.05.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -9.651 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2909/17.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015».

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 342/2014 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». Α/Α Στη Θήβα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘ. 152 Κ.Δ.Κ. ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘ. 152 Κ.Δ.Κ. ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘ. 152 Κ.Δ.Κ. ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 1. Της Μαρίας Καζαντζάκη του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, Δημοτικής Συμβούλου, κατοίκου Ερμούπολης Σύρου, Πάροδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/28-08-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Λήμνου 2013 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα