ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Αριθ.Αποφ 4/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάρου. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση-Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου, έτους Στην Πάρο σήμερα 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δ-Πάρου στο Δημοτικό Κατάστημα Παροικίας σε τακτική συνεδρίαση μετά από τη με αρ.πρωτ.:939/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3852/2010. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι μέλη: Παρόντες Απόντες Χρήστος Βλαχογιάννης Πρόεδρος Πατέλης Αγγελος Μέλος Ραγκούσης Νικόλαος Μέλος Κουτσουράκης Παναγιώτης Μέλος Ρούσσος Παντελής Μέλος Ροκονίδας Κωνσταντίνος Μέλος Γαβαλάς Στέφανος Μέλος 1

2 Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Τμηματάρχης Οικονομικών Υπηρεσιών κ.αντωνόπουλος Δημήτριος. Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγοντας τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) Του άρθρου 159 του ν.3463/2006 περί κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού. 2)Της περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, που ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου. 3)Της με αρ. πρωτ.: οικ.50698/ απόφασης των Υπουργών ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ και Οικονομικών, με θέμα: Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ.αρ.7028/ (ΦΕΚ 253Β) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων». 4) Το με Α.Π. 1536/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. σύμφωνα με το οποίο «για τους δήμους ή τις περιφέρειες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εκπόνησης του επιχειρησιακού προγράμματος, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το έτος 2012, αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα. Και λαμβάνοντας υπόψη: 1)Την με αρ.20/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πάρου για το έτος 2012 και πρέπει να συμπεριληφθεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό. 2)Την με αρ.3/2012 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2012, το οποίο εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή 3)Τα προβλεπόμενα τακτικά και έκτακτα έσοδα, καθώς και τις επιχορηγήσεις του Δήμου Πάρου για το έτος )Τις προβλεπόμενες συνολικές για το 2012 υποχρεωτικές και προαιρετικές δαπάνες, καθώς και τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις στις του Δήμου Πάρου. 5)Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Πάρου στις

3 Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής όλα τα οικονομικά στοιχεία κάλεσε τα μέλη της να προβούν στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου έτους 2012 και την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. Η Οικονομική Επιτροπή Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου έλαβε υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία τις απαντήσεις που δόθηκαν από τον Τμηματάρχη Οικονομικών Υπηρεσιών κ.αντωνόπουλο Δημήτριο σε σχετικές ερωτήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Α. Τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου για το έτος 2012, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, με την αιτιολόγηση έκθεση, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του και το οποίο ανακεφαλαιωτικά έχει ως εξής: ΕΣΟΔΑ ΚΑ 0 Τακτικά Εσοδα ,08 ΚΑ 1 Εκτακτα Εσοδα ,66 ΚΑ 2 Εσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και ,87 εισπράττονται για πρώτη φορά ΚΑ 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε ,18 ΚΑ 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και ,00 επιστροφή χρημάτων ΚΑ 5 Χρηματικό υπόλοιπο ,06 ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,85 ΚΑ 6 Εξοδα ,51 3

4 ΚΑ 7 Επενδύσεις ,19 ΚΑ 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. αποδόσεις και προβλέψεις ,89 ΚΑ 9 Αποθεματικό ,26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,85 Β. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας. Ο κ.ροκονίδας Κωνσταντίνος μειοψήφισε. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΙΔΑΧ του Δ-Πάρου Καρούσου Ευτυχία. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2012. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Βλαχογιάννης Χρήστος Κουτσουράκης Παναγιώτης Ροκονίδας Κωνσταντίνος Γαβαλάς Στέφανος Ρούσσος Παντελής Ραγκούσης Νικόλαος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Βλαχογιάννης Χρήστος 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

6 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 2 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) , , ,00 Για έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων προϋπολογίζεται το έσοδο των ευρώ σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί από την εκμίσθωση αυτών. Τα προηγούμενα χρόνια τα ποσά που βεβαιώθηκαν ήταν μεγαλύτερα λόγω της μίσθωσης των ακινήτων α) δημοτικου καφενείου Παροικίας και β) καφενείου Κώστου, και η οποία έληξε εντός του Τώρα βρίσκονται στην διαδικασία δημοπράτησης και το όποιο επιπλέον έσοδο προκύψει θα εγγραφεί με αναμόρφωση Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 500,00 359,76 500,00 Το ποσό αυτό προϋπολογίζεται έσοδο από μισθώματα βοσκίσιμων εκτάσεων των Δ.Δ. Κώστου και Μάρπησσας και Αγκαιριάς σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύνολο του ΚΑ: , , , Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Λοιπά έσοδα από ακίνητα Αποζημίωση χρήσης δημοτικού ακινήτου 510,00 509,75 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 509,75 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 509,75 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , ,00 Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου κατατίθενται σε ιδιωτική Τράπεζα και είναι κατά τι αυξημένο από το ποσό που βεβαιώθηκε εντός του 2011, διότι σε γενόμενο διαγωνισμό ο Δήμος πέτυχε σημαντική αύξηση στα επιτόκια καταθέσεών του Τόκοι λοιπών περιπτώσεων , ,84 0,00 6

7 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

8 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 3 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ,00 Η τελευταία αναπροσαρμογή των τελών φωτισμού και καθαριότητας έγινε με την 435/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα έσοδα έχουν υπολογιστεί με βάσει τα δηλωμένα τ.μ. στους λογαριασμούς ΔΕΗ και τους ισχύοντες από την παραπάνω απόφαση συντελεστές για το 10μηνο ΙΑΝ-ΟΚΤ 2012 γιατί κατ' ετος και μέχρι 31/12 η ΔΕΗ μας αποδίδει μέχρι και τα έσοδα του Οκτωβρίου. Το εισπραχθέν έσοδο που εμφανίζεται για το 2011 αφορά τα έσοδα 9μήνου (ΙΑΝ-ΣΕΠΤ 20111). Τα έσοδα των μηνών ΟΚΤ -ΔΕΚ 2011 εμφανίζονται στον Κ.Α Επισημαίνουμε ότι τα έσοδα της Υπηρεσίας δεν καλύπτουν τα προϋπολογιζόμενα έξοδα για τον λόγο αυτό προτείνεται η διάθεση μέχρι ποσοστού 50% των τελών παρεπιδημούντων και οι δαπάνες για επενδύσεις να καλυφθούν από πιστώσεις ΣΑΤΑ Έσοδα από διαχείριση ανακύκλωσης συσκευών ,00 0,00 0,00 Για έσοδα από την διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών έχει εγγραφεί έσοδο στον Κ.Α ποσού ,00 ευρώ διότι αφορούν διαδικασίες του προηγούμενου οικον. Έτους Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, Έσοδα από σφαγεία Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , ,00 Για έσοδα από τέλη σφαγής προϋπολογίζουμε το ποσό των ευρώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφασή του αριθ. 435/09 αναπροσάρμοσε τα τέλη και επέβαλε νέα δικαιώματα για τα νέα σφαγεία που λειτουργούν. Για το λόγο αυτό σύμφωνα και με τον υπολογισμό της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος προϋπολογίζουμε αυτό το έσοδο. Σύνολο του ΚΑ: , , , Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , ,00 Από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας προϋπολογίζουμε έσοδο ευρώ και όπως αναφλεραμε και στα τέλη ηλεκτροφωτισμού-καθαριότητας αφορά το διάστημα από ΙΑΝ έως ΟΚΤ Το εισπραχθέν ποσό του 2011 είναι για το διάστημα ΙΑΝ-ΣΕΠΤ. Το έσοδο των μηνών ΟΚΤ-ΔΕΚ 2011 εγγράφεται στον Κ.Α

9 Σύνολο του ΚΑ: , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

10 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 4 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) , , ,00 Με βάση τα έσοδα του έτους 2011 προϋπολογίζουμε για το 2012 αυτό το ποσό. Είναι γεγονός ότι το έσοδο δεν αποδίδεται από όλους τους υπόχρεους στον Δήμο. Για τον λόγο αυτό ασκούνται έλεγχοι για τα προηγούμενα χρόνια. Σχετικές εγγραφές με βάσει τους ελέγχους εγγράφονται σε Κ.Α. 2 που αφορά έσοδα προηγούμενων χρήσεων Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων , , ,00 (άρθρο 20 Ν 2539/97) Το ίδιο όπως και για τα τέλη παρεπιδημούντων ισχύει και για τα τέλη αυτά. Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπά τέλη και δικαιώματα Τέλος χρήσης κοινόχρ χώρων & παραλιών (άρ 3 Ν 1080/80) , , ,00 Τα τέλη χρήσεως κοιονοχρήστων χώρων μειώθηκαν με την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου αριθ. 446 /2011 κατά ποσοστό 10%. Προϋπολογίζουμε όμως μεγαλύτερο έσοδο από αυτό του 2011, διότι όπως φαίνεται από τα στοιχεία του προηγούμενου έτους τα έσοδα από τις παραλίες ήταν κατά πολύ αυξημένα ( ,00) με την ορθολογικότερη μίσθωση αυτών και τον συνεχή έλεγχο με αποτέλεσμα να είναι εφικτός ο στόχος των ,00 ευρώ που εγγράφουμε ως έσοδο Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 2.000, , , Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) , , ,00 Όπως γνωρίζετε το Δημοτικό Συμβούλιο επέβαλε για πρώτη φορά το 2004 τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης. Ο σκοπός της επιβολής του τέλους αυτού δεν είναι καθαρά εισπρακτικός, αλλά η αποσυμφόρηση όλων των δρόμων γύρω από το λιμάνι και τους κεντρικούς δρόμους της παροικίας από οχήματα που στάθμευαν επί μέρες με αποτέλεσμα αυτοί που είχαν την ανάγκη ολιγόωρης στάθμευσης να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν. Το τέλος αυτό με την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου αριθ.446 /2011 αυξήθηκε και έγινε για την ώρα στάθμευσης 1,00 ευρώ (από 0,60 ευρώ) και για την μισή ώρα 0,50 ευρώ (από 0,30 ευρώ) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , ,00 Το έσοδο αυτό αποδίδεται στον Δήμο μας από την έκδοση αδειών που εκδίδονται από τα Πολεοδομικά γραφεία. Σύμφωνα με τις εισπράξεις του έτους 2011 προϋπολογίζουμε το ποσό των ευρώ για έσοδο του 2012 Σύνολο του ΚΑ: , , , Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89) Λοιπά δυνητικά τέλη Τέλος Τουριστικής Προβολής , , ,00 10

11 Το Τέλος αυτό επιβλήθηκε με την 463/2003 απόφαση του Δ.Σ. και αναπροσαρμόστηκε με την 435/2009 απόφαση. Επιβάλεται μόνο στις επιχειρήσεις και έχει υπολογιστεί με βάσει την επιφάνεια των τ.μ. από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας. Σχετικά με τον υπολογισμό του εσόδου ισχύει ότι έχουμε αναφέρει και στα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας για την απόδοσή του από την ΔΕΗ Πολιτιστικό τέλος , , ,00 Τα Πολιτστικό Τέλος έχει επιβληθεί με την 463/2003 απόφαση του Δ.Σ. σε όλες τις οικίες και τα καταστήματα της περιφέρειας του Δήμου Πάρου. Αναπροσαρμόστηκε με την 435/2009 απόφαση του Δ.Σ. Το ποσό υπολογίστηκε με βάση τα τ.μ. των επιφανειών των ακινήτων και για τον υπολογισμό του εσόδου ισχύει ότι και για τα τέλη φωτισμού-καθαριότητας σχετικά με την απόδοση του τέλους από την ΔΕΗ. Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

12 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 5 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο Τέλη αναπαραγωγής τευχών δημοπράτησης 2.000, , ,00 Για την διάθεση τευχών δημοπράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στους ενδιαφερόμενους Ε.Δ.Ε. εισπράττεται αντίτιμο σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση της Δ.Ε. που το καθορίζει ανάλογα με τον όγκο της μελέτης. Το ποσό που προϋπολογίζουμε είναι σύμφωνα με αυτό του Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , ,00 Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων αναπροσαρμόστηκε τελαυταία φορά με την 435/2009 απόφαση του Δ.Σ. και έχει υπολογιστεί με βάση τα μ2 χρέωσης στην ΔΕΗ και για τον υπολογισμό του εσόδου ισχύει ότι έχουμε αναφέρει και για τα τέλη φωτισμού - καθαριότητας σχετικά με την απόδοσή του από την ΔΕΗ Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , ,00 Το ποσό αυτό κατανέμεται από το ΥΠΕΣΔΔΑ και προϋπολογίζουμε έσοδο σύμφωνα με αυτό του έτους 2011 Σύνολο του ΚΑ: , , , Δυνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν 1828/89) Λοιπές δυνητικές εισφορές Εισφορές για αντιμετώπιση δαπάνης αμοιβής ναυαγοστ 6.200, , ,00 Με την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου 119 /2011η οποία αφορά την εκμίσθωση των παραλιών, επιβλήθηκε στις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των παραλιών στις οποίες τοποθετείται ναυαγοσώστης, εισφορά για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του. Κατά τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε έσοδο και για το Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ,00 12

13 Σύμφωνα με τηνκοινή Υπουργική Απόφαση αριθ / των ΥΠΕΣ και Οικονομικών για την σύνταξη του προϋπολογισμού ως έσοδο από ΚΑΠ υπολογίζουμε τα έσοδα του έτους 2011 μειωμένα κατά 15% ( ,24 Χ(- 15%= ,79)= ,00 Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

14 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 6 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο , , ,00 Ν 1946/91) Σύμφωνα με την ΚΥΑ 50698/ ΥΠΕΣ και Οικονομικών εγγράφουμε ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, ποσό ίσο με αυτό που εισπράξαμε το έτος ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 4.848, ,00 0,00 Το όποιο ποσό αποδοθεί εντός του 2012 για καταβολή αποζημιώσεων στους σχολικούς τροχονόμους θα εγγραφεί με αναμόρφωση ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) ΥΠΕΣ Λειτουργ δαπάνες αρθρ 27 Ν. 3756/09 έτους , , ,08 Το ποσό αυτό αφορά την δ δόση (έτους 2012) της επιχορήγησης του άρθρου 27 Ν.3756/09 για λειτουργικές δαπάνες και εγγράφουμε ποσό ίσο με αυτό που εισπράξαμε για το έτος 2011 (91.053,04 ευρώ στον πραόντα Κ.Α. και όμοιο ποσό στον Κ.Α ) Σύνολο του ΚΑ: , , ,08 Σύνολο του ΚΑ: , , , Θεσμοθετημένοι πόροι για κάλυψη γενικών δαπανών Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων ,00 0, ,00 Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας γνωστοποίησε η Νομαρχιακή Αυτ/ση Κυκλάδων για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους του Δήμου μας, υπολογίζουμε το παραπάνω ποσό ως έσοδο. Άλλωστε ακριβώς το ίδιο ποσό έχει εγγραφεί και ως δαπάνη στους Κ.Α. από έως του προϋπολογισμού των δαπανών. Μέχρι σήμερα η διαχείριση των προνοιακών επιδομάτων γίνεται από τον Δήμο Ερμούπολης. Στην περίπτωση που το έσοδο αυτό δεν εισπραχθεί δεν επιρρεάζει τον προϋπολογισμό γιατί υπάρχει αντίστοιχα και ισόποσο έξοδο Κάλυψη δαπάνης για μισθώματα σχολικών κτιρίων Επιχορήγηση για μισθώματα σχολικών κτιρίων (α εξαμ. 2012) , , ,00 Το ποσό αυτό υπολογίζεται για μισθώματα των σχολικών κτιρίων για τα οποία τις διαδικασίες μίσθωσης είχε πραγματοποιήσει η Νομαρχιακή Αυτ/ση Κυκλάδων. Από τα μισθωτήρια συμβόλαια που έχουν κοινοποιηθεί στην υπηρεσία μας και μετά την μείωση που έχει επέλθει σ' αυτά με το Ν. 4002/2011, συνολικά υπολογίζεται αυτό το ποσό για τα μισθώματα του α εξαμήνου 2012, το οποίο αντίστοιχα εγγράφεται και στις δαπάνες του προϋπολογισμού μας Επιχορήγηση της δαπάνης μεταφοράς μαθητών (α εξαμ 2012) ,00 0, ,00 Από την μεταφορά των αρμοδιοτήτων προκύπτει και η πληρωμή των μεταφορικών μέσων για τις μεταφορές των μαθητών από τον Σεπτέμβριο 2011 (σχολ. Έτος ) θα γίνεται από τον Δήμο μας. Υπολογίζουμε αυτό το έσοδο ως επιχορήγηση από το Υπουργείο για το α εξάμηνο 2012 και αντίστοιχα εγγράφουμε την σχετική δαπάνη στο σκέλων των δαπανών του προϋπολογισμού. 14

15 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,08 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

16 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 7 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) , , ,00 Για έσοδα από μισθώματα (πάγια και αναλογικά) του λατομείου που εκμισθώνουμε στο Δ.Δ. Κώστου εγγράφουμε έσοδο ευρώ σύμφωνα με το έσοδο του Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος , , ,00 (άρθρο 25 ΔΚΚ) Κατά την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων αποδίδεται παράβολο στον Δήμο μας. Σύμφωνα με το έσοδο του 2011 προϋπολογίζουμε για το 2012 ποσό ευρώ Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , ,00 Ποσό που κατανέμεται με απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. Και προϋπολογίζεται σ' αυτό το ύψος με βάση το έσοδο του Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) , , ,00 Τα παράβολα για την χορήγηση αδειών διαμονής αλλοδαπών εκδίδονται από εντεταλμένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους του Δήμου και σύμφωνα με το έσοδο του προηγούμενου έτους 2011 εγγράφουμε αυτό το έσοδο Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Τ.Α.Π. - κατανομή 15% , , ,00 Το ποσό αυτό αποδίδεται με απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ. Συγκεντρώνεται από την απόδοση του ποσοστού 15% ΤΑΠ που συνεισπράτεται από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και στην συνέχεια κατανέμεται στους Δήμους όπως αναφέρεται παραπάνω. Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,08 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από εθνικούς πόρους Επιχορήγηση για αμοιβή προσωπικού μερικής απασχόλησης , , ,00 16

17 Σύμφωνα με την έγκριση του ΥΠΕΣΔΔΑ για την πρόσληψη υπαλλήλων μερικής απασχόλησης στον Δήμο μας για το έτος 2012 εγγράφουμε το έσοδο με το οποίο θα επιχορηγηθεί ο Δήμος μας. Αντίστοιχο ποσό εγγράφεται και στο σκέλος των δαπανών στον Κ.Α για την αμοιβή του προσωπικού μερικής απασχόλησης. Σύνολο του ΚΑ: , , , Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

18 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 8 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο Επιχορήγηση για την εφαρμογή μέτρων πολ προστασίας , , ,00 Το έσοδο αυτό αφορά την εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας και έχει εγγαφεί αντίστοιχα στις δαπάνες για την αντιμετώπιση τέτοιων αναγκών στους Κ.Α (ποσό ,00), Κ.Α (ποσό ,00) και Κ.Α (ποσό 5.200,00) Προγραμματική Συμ/ση με το Λιμενικό Ταμείο Πάρου ,00 0, ,00 Αφορά έσοδο από την προγραμματική σύμβαση με το Λιμ. Ταμείο για την καθαριότητα και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού της λιμενικής ζώνης για το έτος Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπές επιχορηγήσεις Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ για μισθοδοσία ΚΕΠ , , ,00 Η μισθοδοσία των υπαλλήλων ΚΕΠ καλύπτεται από το Υπ. Εσωτερικών. Εγγράφουμε το έσοδο που εισπράξαμε το έτος 2011 και εγγράφουμε αντίστοιχα την πίστωση αυτή στο σκέλος των δαπανών στον Κ.Α ΥΠΕΣΔΔΑ-Λειτουργικές δαπάνες εργοστασίων αφαλάτωσης , ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , , ,00 Ως έσοδο από ΚΑΠ για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) εγγράφουμε το ποσό με το οποίο επιχορηγήθηκε ο Δήμος μας το 2011, σύμφωνα και με την Κοινή Υπ. Απόφαση ΥΠΕΣ και Οικονομικών αριθ / Στον παρόντα Κ.Α. εγγράφεται για το 2011 εισπραχθέν έσοδο ,00 ευρώ και ποσό ,00 εγγράφεται στον Κ.Α Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων , ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0, Λοιπά ειδικά προγράμματα 18

19 ΥΠΕΣ Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ , , ,97 Η πίστωση αυτή είναι αναμενόμενη από επιχορήγηση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και αντίστοιχο ποσό έχει εγγαφεί με το Τεχνικό Πρόγραμμα στο σκέλος των δαπανών Σύνολο του ΚΑ: , , ,97 Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

20 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 9 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς Υπουργ Οικονομικων - Επεξεργασία λυμμάτων Λευκών ,43 0, ,43 Έκτακτη επιχορήγηση που έχει ληφθεί τα προηγούμενα έτη και εγγράφεται αντίστοιχα ως έργο του τεχνικού Προγράμματος στο σκέλος των δαπανών ΥΠΕΣΔΔΑ - Νέο δημαρχιακό μέγαρο ,00 0, ,00 Ομοίως όπως αναφέρουμε και παραπάνω το ποσό αφορά έκτακτη επιχορήγηση και εγγράφεται αντίστοιχα στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού ως έργο του τεχνικού προγράμματος ΥΠΕΣΔΔΑ επενδ-έργα αρθρ 27 Ν.3756/09 έτους , , ,20 Αφορά την δ δόση (έτους 2012) της επιχορήγησης του άρθρου 27 ν. 3756/09 για έργα-επενδύσεις και έχει υπολογιστεί το ποσό αυτό στο σκέλος των δαπανών για την εκτέλεση έργων του τεχνικού προγράμματος. Εισπραχθέν ποσό σαυτό τον Κ.Α. εγγρά- φεται ,10 και όμοιο ποσό στον Κ.Α Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΕ 055 (μονάδες αφαλ) , , ,00 Και η πίστωση αυτή είναι χρηματοδότηση προηγούμενων ετών έχει δε εγγραφεί ως έργο του τεχνικού προγράμματος στο σκέλος των δαπανών Επιχορήγηση ΥΠΕΣ-ΚΕΔΚΕ για πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ,91 0,00 0,00 Ο Δήμος μας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Συν-κοινωνία και το ποσό αυτό είναι που προβλέπεται να εισπραχθεί το έτος 2010 Σύνολο του ΚΑ: , , , Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε Έσοδο προγράμματος ΕΣΠΑ , , ,06 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Η πίστωση εγγράφεται και στο σκέλος των δαπανών στο τεχνικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ-Αποκατάσταση & αναπαλαίωση ανεμόμυλων ,00 0, ,00 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εντάχτηκε εντός του έτους 2011 και έχουν προχωρήσεις οι διαδικασίες δημοπράτησής του. Έχει εγγαφεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ ,00 0, ,00 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εντάχτηκε στο ΕΣΠΑ εντός του έτους 2011 και το έργο δημοπρατήθηκε προκειμένου να εκτελεστεί. Έχει εγγαφεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ,00 0, ,00 20

21 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εντάχτηκε στο πρόγραμμα εντός του έτους 2011 και προχωρούν οι απαιτούμενες διαδικασίες δημοπράτησής του. Έχει εγγαφεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους ΕΣΠΑ-Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου ,00 0, ,00 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εντάχτηκε εντός του έτους 2011 και έχουν προχωρήσεις οι διαδικασίε δημοπράτησής του. Έχει εγγαφεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012 Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

22 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 10 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΕΣΠΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΝΤΗΝΕΛΙΕΣ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ ,00 0, ,00 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εντάχτηκε εντός του έτους 2011 και έχουν προχωρήσεις οι διαδικασίε δημοπράτησής του. Έχει εγγαφεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012 Σύνολο του ΚΑ: , , ,06 Σύνολο του ΚΑ: , , ,69 Σύνολο του ΚΑ: , , ,66 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές Προϊόν δωρεών Εσοδα από λοιπές δωρεές 950,00 950,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 950,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 950,00 0, Κληρονομιές και Κληροδοσίες Έσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες Εσοδα από Βελέντζειο Ιδρυμα , ,40 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,40 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,40 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,40 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , ,00 Για έσοδο από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής διαφόρων χρεών και σύμφωνα με το έσοδο του 2011 προϋπολογίζουμε το ποσό των ευρώ 22

23 1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , ,00 Για έσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ προϋπολίζουμε ποσό ευρώ σύμφωνα με τα έσοδα του έτους 2011 Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

24 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 11 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) , , , Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων (κοινοχρήστων χώρων-καν ,00 50,00 0,00 Καθαριότητας) Στο έσοδο αυτό εγγράφουμε τα πρόστιμα από παραβάσεις στην διάθεση των κοινόχτηστων χώρων και τους ελέγχους γι' αυτά που πραγματοπούνται από τα αρμόδια όργανα. Σύνολο του ΚΑ: , , , Παράβολα Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 4.000, , , /98) Το ποσό αυτό υπολογίζεται ως έσοδο από παράβολα που εισπράττει η Ταμειακή Υπηρεσία για την τμηματική καταβολή των διαφόρων χρεών Παράβολα υπερ Δήμου για την συναινετική επίλυση φορολογικών διαφορών (άρθρο 271 ΚΔΔ) 500,00 420,49 500,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 161 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Εισπρακτέες πληρωμές (τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων ΔΕΥΑΠ) , , ,00 Το ποσό αυτό έχει εγγραφεί και στα έξοδα και αφορά τις περιπτώσεις μη πληρωμής δόσης δανείου από την ΔΕΥΑΠ από το ΤΠΔ για το οποίο ο Δήμος έχει μπει εγγυητής και η δόση παρακρατείται από το ΤΠΔ κατά την απόδοση της μηνιαίας επιχορήγησης Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα Λοιπά έκτακτα έσοδα Ταμειακά υπόλοιπα καταργηθέντων ΝΠΔΔ Δ. Πάρου , ,63 0,00 24

25 Σύνολο του ΚΑ: , ,63 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,63 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

26 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 12 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , , ,66 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού (οίκοθεν) , , ,00 Το έσοδο αυτό υπολογίζεται να εισπραχθεί για τέλη φωτισμού-καθαριότητας από διαφορές που προκύπτουν κατά τον έλεγχο χορήγησης σχετικών βεβαιώσεων από την υπηρεσία του Δήμου Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού (ΔΕΗ ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2011) , , ,00 Τα έσοδα από τέλη Καθαριότητας και φωτισμού των μηνών Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2011 θα εισπραχθούν εντός του έτους 2012 και γιαυτό γράφονται σ' αυτό τον Κ.Α. Σχετική η αναφορά μας και στον Κ.Α.0311 (τέλη φωτισμού και καθαριότητας) Λοιπά έσοδα καθαριότητας (εφαρμογή διαδικασιών ανακύκλωσης) , , ,00 Από την εφαρμογή των διαδικασιών ανακύκλωσης που εφαρμόζει ο Δήμος μας η εταιρεία που παραλαμβάνει τα ανακυκλάσιμα υλικά μας αποδίδει κάποιο έσοδο. Το ποσό που εγγράφουμε σ' αυτό τον Κ.Α. αφορά το έτος 2011 Σύνολο του ΚΑ: , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , ,00 Το έσοδο αυτό εγγράφεται για πραγματοποιούμενους ελέγχους από την οικον. Υπηρεσία του Δήμου κατά την χορήγηση βεβαιώσεων ΤΑΠ στην μεταβίβαση των ακινήτων Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , ,00 Το έσοδο αυτό αφορά τέλη επί ακαθαρίστων εσόδων ΠΟΕ που δεν έχουν αποδοθεί στον Δήμο.Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία βεβαίωσης των εσόδων αυτών με ελέγχους που έχουν γίνει και έκδοση των σχετικών αποφάσεων Δημάρχου για την επιβολή των τελών. Εντός του 2012 θα γίνει η βεβαίωση των οφειλών, αφού παρέλθει ο χρόνος που απαιτείται για την άσκηση προσφυγών εκ μέρους των υποχρέων Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Εισπρακτέες πληρωμές για ηλ.ρεύμα ΔΕΥΑΠ , ,49 0,00 26

27 Εσοδα τελών κοινοχρήστων χώρων Π.Ο.Ε , , ,00 Το έσοδο αυτό αφορά οφειλές από τέλη πεζοδρομίων έτους 2011 που θα βεβαιωθούν μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εντός του έτους Εισπρακτέες πληρωμές για ηλ. Ρεύμα σχολείων-π.σ ,00 0, ,00 Μέσω του πολλαπλού της ΔΕΗ καταβάλλονται και δαπάνες για κατανάλωση ρεύματος των σχολείων ή Ν.Π. στην περίπτωση που δεν καταβληθούν από αυτούς εμπρόθεσμα. Εδώ εγγράφουμε το έσοδο μετά την απόδοσή του στον Δήμο από τα σχολεία ή τα Ν.Π. Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

28 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 13 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο Τέλος Τουριστικής Προβολής (ΔΕΗ ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 2011) , , ,00 Αφορά το έσοδο των μηνών Οκτωβίου - Δεκεμβρίου 2011 που θα αποδοθεί εντός του Πολιτιστικό τέλος (ΔΕΗ ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2011) , , ,00 Αφορά το έσοδο των μηνών Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2011 που θα αποδοθεί από την ΔΕΗ εντός του Τέλος Ακίντης Περιουσίας (ΔΕΗ ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2011) , , ,00 και αυτό το ποσό αφορά έσοδο των μηνών Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2011 και θα αποδοθεί από την ΔΕΗ εντός του Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ΔΕΗ ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2011) , , ,00 Ομοίως και αυτό το έσοδο αφορά τους μήνες Οκτώβριο - Δεκέμβριο Επιχορήγηση Ν β κατανομή έτους ,00 0,00 0, ΥΠΕΣ Λειτουργ δαπάνες αρθρ 27 Ν. 3756/09 (β 2011) 0,00 0, ,04 Αφορά έσοδο για την β δόση 2011 επιχορήγησης ΥΠΕΣ του άρθρου 27 ν. 3756/2009 για λειτουργικές δαπάνες του Δήμου Επιχορήγηση για μισθώματα σχολ. Κτιρίων β εξ ,00 0, ,00 Αφορά την δαπάνη για την πληρωμή των μισθωμάτων των σχολικών κτιρίων που είχε συνάψει η πρώην Νομαρχ. Αυτ/ση Κυκλάδων για το β εξάμηνο Επιχορήγηση δαπάνης μεταφοράς μαθητών ,00 0, ,00 Το έσοδο αφορά την επιχορήγηση για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς των μαθητών των σχολείων για το χρονικό διάστημα από Σεπτ 2011 μέχρι 31/12/ Μισθώματα αστικών ακινήτων (Π.Ο.Ε) , ,14 0, Εισπρακτέες πληρωμές (τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων 2011ΔΕΥΑΠ) 0,00 0, ,57 Το έσοδο αυτό αφορά οφειλές της ΔΕΥΑΠ προς τον Δήμο για την πληρωμή των δόσεων των δανείων της που παρακράτησε από τον Δήμο το ΤΠ&Δ εντός του 2011 ως εγγυητή Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων Π.Ο.Ε , , ,00 Ομοίως όπως και στον Κ.Α αναφέρουμε οι διαδικασίες βεβαίωσης εσόδων Π.Ο.Ε. από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων έχουν ξεκινήσει και με την ολοκλήρωση των προθεσμιών εντός του 2012 θα γίνει η βεβαίωση Εισπρακτέες πληρωμές ηλ. Ρεύματος ιδιωτών 4.490, , ,00 Οφειλή ιδιώτη του οποίου εκ παραδρομής ο Δήμος πλήρωνε το ρεύμα ΔΕΗ μέσω του πολλαπλού λογαριασμού 28

29 Σύνολο του ΚΑ: , , ,61 Σύνολο του ΚΑ: , , ,61 Σύνολο του ΚΑ: , , ,61 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

30 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 14 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Έκτακτα γενικά έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα , , ,00 Αφορά πρόστιμα από τα τέλη ακαθαρίστων εσόδων - τέλη παρεπιδημούντων και τέλη κοινοχρήστων χώρων Π.Ο.Ε. που έχουμε εγγράψει σε προηγούμενους Κ.Α ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ , , ,00 Γίνεται ήδη επεξεργασία των στοιχείων για τις κλήσεις ΚΟΚ παρελθόντων ετών και εγγράφουμε έσοδο ,00 ευρώ Σύνολο του ΚΑ: , , , Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα Προγραμματική σύμβαση με Λιμ.Ταμείο , ,00 0, Έσοδα ΣΑΤΑ 3η και 4η δοση ,00 0, ,00 Η εγγραφή αυτή αφορά έσοδο ΣΑΤΑ (3η και 4η δόση) του έτους 2011 που εισπρά-χτηκε από τον Δήμο μας στις αρχές του έτους 2012 και εγγράφεται σ' αυτό τον Κ.Α ΥΠΕΣΔΔΑ επενδ-έργα αρθρ 27 Ν.3756/09 (β 2011) 0,00 0, ,10 Η εγγραφή αυτή αφορά έσοδο από επιχορήγηση ΥΠΕΣ για επενδ-έργα αρθρ 27 Ν.3756/09 (β δόση) του έτους 2011 που εισπράχτηκε από τον Δήμο μας στις αρχές του έτους 2012 γιαυτό εγγράφεται σ' αυτό τον Κ.Α Επισκευή-συντήρηση σχολ. Κτιρίων (ΣΑΤΑ 2011) 0,00 0, ,00 Το έσοδο αυτό αφορά την επιχορήγηση για επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ έτους 2011και εισπράχτηκε στις αρχές του έτους 2012 γιαυτό εγγράφεται σαυτό τον Κ.Α Επιχορήγηση για προγράμματα μαζικού αθλητισμού (Υπ.Υγείας) 0,00 0, ,16 Επιχορήγηση από το Υπ.Υγείας για πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού που εισπράχτηκε στις αρχές του 2012 και εγγράφεται συτό τον Κ.Α Έσοδο προγράμματος Θησέας Π.Ο.Ε. 0,00 0, ,00 Έσοδο από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ που εισπράχτηκε στις αρχές του 2012 και γιυατό εγγράφεται σ αυτό τον Κ.Α. Σύνολο του ΚΑ: , , ,26 Σύνολο του ΚΑ: , , ,26 Σύνολο του ΚΑ: , , ,26 30

31 Σύνολο του ΚΑ: , , ,87 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

32 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 15 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0,00 0,00 126,45 Στον παρόντα αλλά και στους Κ.Α. που ακολουθούν εγγράφονται τα ανείσπρακτα υπόλοιπα των υφιστάμενων στις 31/12/2011 οριστικά βεβαιωμένων χρηματικών καταλόγων οφειλετών. Οι κατάλογοι αυτοί σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία απαιτείται να επαναβεβαιωθούν άμεσα και στο σύνολό τους εντός του 2012, όπως ισχύει και στο Δημόσιο γενικότερα, για να επιδιωχθεί η περαιτέρω είσπραξή τους. Η βάσει νόμου απαιτούμενη συνολική επαναβεβαίωσή τους προϋποθέτει αντίστοιχη ισόποση εγγραφή στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του έτους 2012, διαφορετικά θα υπάρξει πρόβλημα ασυμφωνίας μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ποσών. Η μη ορθή και σε σύνολο επαναβεβαίωση συνεπάγεται έμεση διαγραφή ήδη βεβαιωμένων καταλόγων, διαδικασία που επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον στις περιπτώσεις που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 174 του ν. 3463/2006 "περί διαγραφής χρεών" και κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν δύναται να προσδιοριστούν αποδείξιμες επισφαλείς απαιτήσεις ανεπίδεκτες ενδεχόμενης είσπραξης, για το σύνολο των εγγραφών που υπάρχουν στον παρόντα και τους παρακάτω Κ.Α Λοιπά εσόδα Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών επί ακαθαρίστων εσόδων , , ,27 Το ποσό αφορά καταλόγους από τέλη ακαθαρίστων εσόδων που βεβαιώθηκαν εντός του 2011 και παλαιότερων ετών εγγράφουμε αυτό το έσοδο σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών κοιν/στων χώρων , , ,39 Το ποσό αφορά καταλόγους από τέλη κοινόχρηστων χώρων που βεβαιώθηκαν εντός του 2011 και παλαιότερων ετών εγγράφουμε αυτό το έσοδο σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Εισπρακτέα υπόλοιπα μισθωμάτων , , ,09 Από καταλόγους μισθωμάτων αστικών ακινήτων που έχουν βεβαιωθεί το 2011 και παλαιότερα έτη εγγράφουμε αυτό το έσοδο σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Εισπρακτέα υπόλοιπα μισθωμάτων λατομείων , , ,17 Από καταλόγους μισθωμάτων λατομείων που έχουν βεβαιωθεί το 2011 και παλαιότερα έτη εγγράφουμε αυτό το έσοδο σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών διαμονής παρεπιδημούντων , , ,21 Από καταλόγους του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων που έχουν βεβαιωθεί το 2011 και παλαιότερα έτη εγγράφουμε αυτό το έσοδο σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Τέλος επανάχρησης ακινήτου (άρθ. 51 ν.3498/2006) ,00 0,00 0,00 32

33 Σύνολο του ΚΑ: , , ,13 Σύνολο του ΚΑ: , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

34 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 16 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο Εισπρακτέα υπόλοιπα έκτακτα γενικά έσοδα , , ,60 Το ποσό αφορά καταλόγους που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31/12/2011 και αφορά πρόστιμα από διάφορα τέλη Σύνολο του ΚΑ: , , ,60 Σύνολο του ΚΑ: , , ,18 Σύνολο του ΚΑ: , , ,18 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Υπερ Δημοσίου στις αποδοχές υπαλλήλων (0824) , , ,00 Όλες οι παρακάτω εγγραφές στον Κ.Α. 4 αφορούν την είσπραξη κρατήσεων των χρηματικών ενταλμάτων που πληρώνονται από το Ταμείο του Δήμου. Οι κρατήσεις στην συνέχεια πληρώνονται με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο Δημόσιο και όνομα του κάθε ταμείου. Ισόποσοι αντίστοιχοι Κωδικοί Αριθμοί υπάρχουν στα έξοδα έτσι ώστε ουσιαστικά να μην επιρρεάζεται ο προϋπολογισμός από τις εγγραφές του Κ.Α Υπερ Δημοσίου στα έξοδα παράστασης αιρετών , , , Υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές Δημ.Υπαλ.(επασφάλιστρο) , , , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.000,00 625, , Υπέρ Αλληλεγγύης 2% στις αποδοχές υπαλλήλων 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας Εξαγορά συντάξιμης Υπηρεσίας 1.000,00 281, ,00 34

35 Εξαγορά συντάξιμης Υπηρεσίας ΤΑΔΚΥ 1.000,00 0, ,00 Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

36 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 17 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο Εξαγορά προϋπηρεσίας στρατού 1.200, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , Φόρος αιρετών , , , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π Φόρος προμηθευτών 1% 2.000, , , Φόρος προμηθευτών 4% , , , Φόρος προμηθευτών 8% , , , Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20% , , , Φόρος εργολάβων 3% , , , Λοιποί φόροι 5.000,00 0, , Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 0,00 0, ,00 36

37 Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

38 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 18 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο Έσοδο 20% μισθωμάτων παραλιών για απόδοση στο δημόσιο ,00 0,00 0,00 Εδώ εγγράφεται το ποσοστό 20% από έσοδα μισθωμάτων των παραλιών που έχουν παραχωρηθεί στον Δήμο μας από το Δημόσιο για εκμετάλευση Έσοδο χαρτοσήμου μισθωμάτων για απόδοση στο δημόσιο , , ,00 Σ αυτό τον Κ.Α. εγγράφουμε το έσοδο από χαρτόσημα των μισθωμάτων που εισπράττει ο Δήμος μας και αποδίδεται στο Δημόσιο Έσοδο ΦΠΑ σφαγείων για απόδοση στο Δημόσιο 8.000, , ,00 Εγγράφουμε το ΦΠΑ από τα τέλη σφαγείων για απόδοσή του στο Δημόσιο Χαρτόσημο 3.000, , , ΟΓΑ Χαρτοσήμου 600,00 521,81 600,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΙΚΑ Ασφαλισμένου , , , ΙΚΑ Εργοδότη , , , ΚΥΤ Ασφαλισμένου 5.000, , , ΚΥΤ Εργοδότη , , , ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.000,00 245, ,00 38

39 ΤΕΑΔΥ Αιρετών 3.000, , , ΤΕΑΔΥ Ασφαλισμένου , , ,00 Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

40 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 19 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΤΕΑΔΥ Εργοδότη , , , ΤΣΚΥ Εργοδότη , , , ΤΣΜΕΔΕ Ασφαλισμένου , , , ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Ασφαλισμένου 5.000, , , ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Εργοδότη 5.000, , , ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη , , , ΤΣΜΕΔΕ Πρόνοιας Ασφαλισμένου 6.000, , , ΤΥΔΚΥ Ασφαλισμένου , , , ΤΥΔΚΥ Εργοδότη , , , ΤΕΑΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων 1.000,00 89, , Ταμείο Νομικών 3.000, , , ΤΠΕΔΕ 3.000,00 0, ,00 40

41 ΤΠΔΥ Ασφαλισμένου , , , ΤΠΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων 500,00 29,87 500,00 Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

42 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 20 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ 3.000, , , ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΕΑΔΥ Μισθωμάτων-εργασιών-προμηθειών , , , ΤΕΕ 2.000,00 0, , ΤΥΔΚ 2.000,00 0, , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 6.000, , , ΕΜΠ 1.000,00 0, , ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. (είσπραξη δαπάνης δημοσίευσης για απόδοση) 5.000, , , ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Α.Ε. (είσπραξη για δημοσίευση προς απόδοση) 4.000,00 71, ,00 42

43 ΖΩΗ ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.(είσπραξη δαπάνης για δημοσίευση) 4.000,00 57, , ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓ.& ΣΙΑ ΟΕ -ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 4.000, , ,00 Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

44 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Σελίδα : 21 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ) 4.000, , , Έσοδα από πληρωμη εφημεριδας ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε ,00 474, , ΤΠΔΥ μισθωμάτων-εργασιών-προμηθειών , , , Εκδόσεις ΕΘΝΟΣ ΑΕ (είσπραξη δαπάνης δημοσίευσης για απόδοση) 4.000,00 590, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 8.000,00 0, ,00 Το ποσό που εγγράφεται αφορά την επιστροφή της πάγιας προκαταβολής από τον υπόλογο υπάλληλο που την διαχειρίζεται Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον , , , /11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρημάτων Επιστροφή εν γένει χρημάτων , , , Επιστροφή χρημάτων από Ε.Α.Π ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 44

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2017 έως 28/02/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2017 έως 28/02/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.960.581,86 2.764.665,93 2.352.049,48 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.960.581,86 2.764.665,93 2.352.049,48 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.701.371,14 142.062,55 142.062,55 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.492.212,60 2.513.484,25 172.331,34 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.492.212,60 2.513.484,25 172.331,34 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.701.371,14 71.304,53 71.304,53 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Προηγ. Οικ. Έτους Έτους 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016 Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 Ψηφισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.07.10 12:03:01 EEST Reason: Location: Athens ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 6/2017)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 200.000,00 155.035,58 179.289,90 170.000,00 170.000,00 170.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ.

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. έτος: 2015 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 8 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αρ.Πρωτ.: 5490/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αρ.Πρωτ.: 5490/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5490/13-05-2011 Απόσπασμα από το 5/2011 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Απόφαση 21/2011 Θέμα: Τριμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2016

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2016 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 73.700,00 74.273,68 78.000,00 78.000,00 78.000,00 253 ΔΚΚ) 0115

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.588.540,29 4.246.928,31 10.991.703,81 10.991.703,81 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 23.410,00 57.258,84 53.700,00 53.700,00

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα : 1 από 32 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 200.000,00 200.000,00 187.003,78 13.385,34 0,00 0,00 187.003,78 13.385,34 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0112. Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 0113.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 106.000,00 14.908,19 49.500,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 320.000,00 143.840,20 201.000,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 31/31-10-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.001 μίσθωμα Τουριστικού Περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 13/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Διόρθωση του δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ)

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) Προηγούμενο οικ. έτος 2012 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.648.095,96 7.735.025,13 9.525.526,20 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 30.50 41.633,56 45.00 011 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εσόδων. ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 856.240,45 491.608,74 491.608,74

Απολογισμός_Εσόδων. ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 856.240,45 491.608,74 491.608,74 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2089 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 139.000,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 328/2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2012

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2012 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 2 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανεξέταση σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2013.

ΘΕΜΑ: Επανεξέταση σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 150.000,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τίτλος Υπουργείο 02 021 0211 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΗΟ-5ΑΣ. Β. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΗΟ-5ΑΣ. Β. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2. Με τα με ΑΠ 11155 & 11154/15.04.2014 έγγραφα του Δήμου μας προς την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ υποβάλαμε τα σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου να επιχορηγηθούμε για α. την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 1969 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 19/2017 Από το Πρακτικό της 4ης/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

/2001). 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0, /9-20/10/1958) , , ,00 0, ,00 0,

/2001). 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0, /9-20/10/1958) , , ,00 0, ,00 0, Σελίδα 1 από 9 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 1.000.000,00 1.000.000,00 2.075.938,72 80.607,09 786.375,84 1.208.955,79 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 011 1.000.000,00 1.000.000,00 2.075.938,72 80.607,09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Ξάνθης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Ξάνθης ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 - Δήμος Ξάνθης Κωδικός Αριθμός Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 31/1/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1382

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 31/1/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1382 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 31/1/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1382 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 23/1/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 13 Πρακτικό της με αριθμ. 2ης/23.1.2014 τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 27/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2016 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 Έδρα: Κρέστενα ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 22 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελoποννήσου Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016 ΘΕΜΑ 2 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3 Κωδικός Περιγραφή Εισπρακτέα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 00000 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.498.762,10 3.896.820,63

Διαβάστε περισσότερα

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1487/29-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 69 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 0111.01 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 55.865,20 33.021,80

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΟΥΒΕΣ ΜΑΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προϋπολογισμού

Σχέδιο Προϋπολογισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Σχέδιο Προϋπολογισμού Έσοδα Οικονομικού Ετους 2012 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Σελίδα : 2 από 29 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 04/03/2016 3 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 2/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση 4 ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής πιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 48/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Αριθ.Αποφ 10/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας 1. ΘΕΜΑ: Έλεγχος Γ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Δήμος Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal ΓΛΚ E8xxxx

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 - ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 - ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 06 - ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωθέντ α Προηγ. Οικ. Έτους Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους Εκτίμηση Εισπραχθέντω

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 02/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 2 ης /11.08.2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 19/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 232/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/2015-28/2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 40 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισπραχθέντα Προηγ. Χρήσης 16.097.004,65 7.170.199,05 12.821.507,68 135.867,54 87.748,57 115.616,12 4.500,00 5.065,81 4.500,00

Εισπραχθέντα Προηγ. Χρήσης 16.097.004,65 7.170.199,05 12.821.507,68 135.867,54 87.748,57 115.616,12 4.500,00 5.065,81 4.500,00 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 16.097.004,65

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 37/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ HM: 29/02/2016 16:47:34. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31/2016 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B τριμήνου 2016.

ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B τριμήνου 2016. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Προς : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Την Οικονομική Επιτροπή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Περιφέρειας Αττικής ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B τριμήνου 2016. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 22/2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 22/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 22/2/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 41 Πρακτικό της με αριθμ. 7ης/22.2.2013 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠΔΔ Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ΔΗMΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 4, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΤΗΛ 2310 228 265 Οικονομικό Έτος: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Σύνολο Δήμοι Κοινότητες Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Σε χιλιάδες ευρώ

Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Σύνολο Δήμοι Κοινότητες Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Σε χιλιάδες ευρώ Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2003 και 2004 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή 129/2012. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Οικονομική Επιτροπή 129/2012. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης Οικονομική Επιτροπή 129/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / 22-10-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα