ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 289 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Δημοτικής Επιχείρησης με την επω νυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΔΗ. ΠΕ.ΘΕ.) ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» στις διατάξεις του Ν. 3463/ Προσαρμογή της Δημοτικής Επιχείρησης με την επω νυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΟ ΖΑΝΗΣ» στις διατάξεις του Ν. 3463/ Απαγόρευση θήρας σε περίοδο μεγάλων χιονοπτώ σεων και παρατεταμένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών... 3 Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας υπαλ λήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας κατά το Α εξάμηνο Παράταση της ισχύος της 18/17177/2004 απόφασης «Δημιουργία περιοχής κοινής λειτουργίας των Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων της ενιαίας διοικητικής μονά δας της Θεσσαλονίκης και των Δήμων Θερμαϊ κού, Μίκρας, Νέας Μηχανιώνας και Επανομής»... 5 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊ όντος MIDAZOLAM/ACCORD... 7 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊ όντος VINBLASTINE SULPHATE/TEVA... 8 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊ όντος LETROZOL/NUCLEUS... 9 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊ όντος PACLITAXEL/KABI Διορθώσεις Σφαλμάτων Διόρθωση Σφάλματος στην υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /13516 (1) Προσαρμογή της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυ μία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» στις διατάξεις του Ν. 3463/2006. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α ) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». β) Των άρθρων του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 2. Την αριθμ. Ε. 6369/ (ΦΕΚ 380/τ.Β / ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Κοζάνης για τη σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Δήμου Κοζάνης», όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 3. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 4. Την αριθμ. 594/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Κοζάνης, με τη συνημμένη οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας περί προσαρμογής της εν λόγω Δημοτικής Επιχείρησης σε Κοινωφελή Επιχείρηση του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), απο φασίζουμε: Την προσαρμογή του καταστατικού της υφιστάμε νης Δημοτικής Επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Δήμου Κοζάνης», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και την μετατροπή της σε κοινωφελή επιχείρηση, ως εξής:

2 290 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αρθρο 1 Επωνυμία Η επωνυμία της επιχείρησης θα είναι «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΔΗ. ΠΕ.ΘΕ) ΚΟΖΑΝΗΣ». Αρθρο 2 Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται η πόλη της Κοζά νης. Αρθρο 3 Σκοπός Η νέα κοινωφελής επιχείρηση στην οποία και θα με τεξελιχθεί η υφιστάμενη σήμερα δημοτική επιχείρηση δημοτικό περιφερειακό θέατρο Κοζάνης, θα έχει τις ακόλουθες δραστηριότητες. 1. Τη δημιουργία και λειτουργία περιφερειακού θεά τρου στην πόλη της Κοζάνης. 2. Την ενίσχυση των θεατρικών δρώμενων στην πόλη της Κοζάνης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, μέσα από ένα συγκροτημένο πρόγραμμα οργάνωσης θεατρι κών δρώμενων, προσφοράς θεατρικής παιδείας, συνερ γασιών και τέλος δημιουργίας θεατρικών υποδομών. 3. Τη δημιουργία όρων για τη βελτίωση του επιπέδου των θεατρικών δρώμενων σε όλα τα επίπεδα. 4. Την ενεργοποίηση του τοπικού δυναμικού στο χώρο του θεάτρου με την ενεργή συμμετοχή του στα θεατρικά δρώμενα, ώστε να αναπτυχθεί όχι μόνο η θεατρική ζωή του τόπου αλλά και γενικότερα η πολιτιστική ζωή. 5. Τη συστηματική προβολή των δραστηριοτήτων σε όλη τη περιφέρεια με σκοπό τη δημιουργία των όρων καταξίωσης στη συνείδηση των πολιτών και των φο ρέων της περιοχής. 6. Τη συνεργασία και με καταξιωμένο καλλιτεχνικό δυναμικό εκτός της περιοχής με σκοπό την ενίσχυση αλλά και τον εμπλουτισμό με νέα στοιχεία της θεα τρικής παραγωγής αλλά και θεατρικής παιδείας της περιοχής. 7. Την υποστήριξη άλλων πρωτοβουλιών σχετικών με τη θεατρική τέχνη, ανάπτυξη άλλων παράλληλων δρα στηριοτήτων και τη θέσπιση μόνιμων συνεργασιών, που θα βοηθήσουν στη δημιουργία ενός δραστήριου πολιτι στικού ιστού στην Κοζάνη και στην περιφέρεια. 8. Τη στενή και συνεχή συνεργασία με τα άλλα ΔΗ ΠΕΘΕ, τα Κρατικά Θέατρα και άλλους κρατικούς καλ λιτεχνικούς φορείς καθώς και με τα ιδιωτικά θέατρα. Στόχος η οργάνωση κοινών παραγωγών, η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για την προώθηση, προβολή της θεατρικής παιδείας, αλλά και άλλων δραστηριοτήτων, η ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων, κλπ. 9. Την ανάπτυξη Διεθνών και πανελληνίων δραστηρι οτήτων με αντικείμενο το θέατρο. 10. Την απόκτηση των αναγκαίων υποδομών για την εκτέλεση του έργου του (δημιουργία και βελτίωση υπαρχόντων θεατρικών σκηνών, εργαστηρίων, τεχνικού εξοπλισμού κλπ.). 11. Τη στελέχωση και συνεργασία με εξειδικευμένο προσωπικό. Αρθρο 4 Διοίκηση Η Κοινωφελής Επιχείρηση θα διοικείται από ενδε καμελές (11) διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δη μοτικό Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν.3463/2006, αποτελούμενο από: 1. Τρεις (3) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Κο ζάνης, εκ των οποίων ο ένας (1) προέρχεται από τη μειοψηφία. 2. Έναν (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της περι οχής. 3. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, με αντίστοιχη μείωση ενός (1) δημότη κατοίκου. 4. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι με πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρη σης. Αρθρο 5 Διάρκεια της Επιχείρησης Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται σε 30 έτη από τη δημοσίευση της συστατικής πράξης στην Εφημερίδα της Αρθρο 6 Κεφάλαιο Με τη μετατροπή το κεφάλαιο της επιχείρησης ορί ζεται στα ,00, το οποίο θα καταβληθεί από το Δήμο Κοζάνης σε τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις. Αρθρο 7 Πόροι Οι πόροι της επιχείρησης θα προέρχονται από: 1. Τη χρηματοδότηση του Δήμου Κοζάνης δια των διετών προγραμμάτων δράσης. 2. Τη χρηματοδότηση των δράσεών της από Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα. 3. Το αντίτιμο των υπηρεσιών της. 4. Τα δάνεια, κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές ή κληροδοτήματα, συνδρομές, εισφορές, χορηγίες. 5. Πάσης φύσεως επιχορηγήσεις. 6. Προγραμματικές συμβάσεις. Αρθρο 8 Περιουσία Τα περιουσιακά στοιχεία της νέας επιχείρησης είναι τα κινητά πράγματα και ο εν γένει εξοπλισμός της υφιστάμενης δημοτικής επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Δήμου Κοζάνης». Αρθρο 9 Λύση και εκκαθάριση Η επιχείρηση λύεται όταν: 1. Παρέλθει η διάρκεια της. 2. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 3. Με την ίδια της προηγούμενης παραγράφου διαδι κασία, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο που την είχε συστήσει.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 291 Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Αρθρο 10 Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν, εφαρμό ζονται οι διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006). Ακροτελεύτια Διάταξη Κάλυψη Δαπάνης Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογι σμού του Δήμου Κοζάνης ύψους ,00 για το τρέχον έτος και ,00 για τα έτη 2011 και 2012 αντίστοιχα. Κοζάνη, 4 Ιανουαρίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΡΚΟΣ Αριθμ /13518 (2) Προσαρμογή της Δημοτικής Επιχείρησης με την επω νυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΟΖΑ ΝΗΣ» στις διατάξεις του Ν. 3463/2006. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α ) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». β) Των άρθρων του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 2. Την αριθμ / (ΦΕΚ 1045/τ.Β / ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Κοζάνης για τη σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 3. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 4. Την αριθμ. 595/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Κοζάνης, με τη συνημμένη οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας περί προσαρμογής της εν λόγω Δημοτικής Επιχείρησης σε Κοινωφελή Επιχείρηση του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), απο φασίζουμε: Την προσαρμογή του καταστατικού της υφιστάμενης Δημοτικής Επιχείρησης «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑ ΓΝΩΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και την μετατροπή της σε κοινω φελή επιχείρηση, ως εξής: Αρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία της επιχείρησης θα είναι «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΔΗ ΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» Αρθρο 2 Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται η πόλη της Κοζάνης. Αρθρο 3 Σκοπός Η ανάδειξη της ιστορικής Κοβεδαρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, ο εμπλουτισμός, η πρότυπη λει τουργία της, η ενίσχυση όλων των τομέων της παρα γωγής του βιβλίου, η προώθηση της αναγνωσιμότητας και η πνευματική ανάπτυξη γενικότερα του τόπου, ώστε να αναδείξει την ταυτότητά του και να παρακολουθήσει την πνευματική ανάπτυξη στο βαλκανικό και πανευρω παϊκό χώρο. Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του εί ναι: 1. Η καταγραφή ταξινόμηση ανάδειξη του υλικού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης και άλλων ιστορικών βιβλιοθηκών του νομού. 2. Η δημιουργία τμήματος συντήρησης του βιβλίου που θα ασχολείται με τη συντήρηση των αρχετύπων παλετύπων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, την τυ ποποίηση μεθόδων, την ανάπτυξη τεχνικών συντήρησης και την εκπαίδευση προσωπικού μέσα από σεμινάρια και πρακτική άσκηση. 3. Η δημιουργία ειδικού τμήματος με τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για μικροφωτογράφηση αρχείου, αρ χετύπων, σπάνιων βιβλίων και χειρογράφων. 4. Η δημιουργία οπτικοακουστικού αρχείου λογοτε χνών και παράλληλη ανάπτυξη προγραμμάτων αξιοποί ησής του για ακρόαση π.χ. μαγνητοφωνημένων λογοτε χνικών κειμένων και μελοποιημένης ποίησης καθώς και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνο λογία των πολυμέσων στη διαχείριση και την ελκυστική παρουσίαση μεγάλου όγκου και διαφορετικής φύσης πληροφοριών. 5. Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών για την αναγνω στική συμπεριφορά του κοινού με στόχο την προώθηση της ανάγνωσης. 6. Η δημιουργία δικτύου επιλεγμένων θέσεων προώθη σης της ανάγνωσης σε γειτονιές της πόλης, σε άλλες πόλεις και χωριά του νομού ή της περιφέρειας και σε χώρους ειδικών κατηγοριών πληθυσμού (ΚΑΠΗ, σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες, στρατόπεδα κ.λ.π.). Ειδικότερα παρέμβαση σε επιλεγμένα σημεία του νο μού, ώστε η ανάπτυξη των παραπάνω δραστηριοτήτων να εφαρμοσθεί πιλοτικά και στις δυσπρόσιτες και αραι οκατοικημένες περιοχές της περιφέρειας. 7. Η διοργάνωση θεματικών εκθέσεων βιβλίου, ημερί δων και λογοτεχνικών βραδιών με τη φιλοξενία πνευμα τικών παραγωγών και άλλων παραγόντων του βιβλίου, που θα φέρουν σε άμεση επαφή το αναγνωστικό κοινό με τους δημιουργούς. 8. Η συμμετοχή σε εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εκθέσεις βιβλίου και συναφείς πολιτιστικές εκδηλώ σεις. 9. Η διοργάνωση συναντήσεων συγγραφέων με τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί δευσης, αλλά και με το ευρύτερο κοινό της πόλης. 10. Η στήριξη εκδόσεων βιβλίων, εφημερίδων και άλ λων εντύπων. 11. Η διενέργεια διαγωνισμών λογοτεχνικών κειμένων μεταξύ μαθητών, αλλά και του ευρύτερου αναγνωστι κού κοινού σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 12. Η ενίσχυση της μετάφρασης ελληνικών και ξενό γλωσσων κειμένων.

4 292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13. Η έκδοση περιοδικού (στην ελληνική και σε άλλες γλώσσες) με πληροφορίες για τις δραστηριότητες της πόλης που σχετίζονται με το βιβλίο. 14. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (τμήμα κατάρτισης σε επαγγέλματα βιβλίου, συνεργασία με φορείς βιβλίου, πανεπιστημιακές σχολές κ.α.). 15. Η διενέργεια συνεδρίων και σεμιναρίων. 16. Η δημιουργία τυπογραφείου. 17. Η ίδρυση μουσείου τυπογραφίας. Αρθρο 4 Διοίκηση Η Κοινωφελής Επιχείρηση θα διοικείται από εννε αμελές (9) διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δη μοτικό Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν.3463/2006, αποτελούμενο από: 1. Τέσσερις (4) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Κοζάνης, εκ των οποίων ο ένας (1) προέρχεται από τη μειοψηφία. 2. Έναν (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της περιοχής (Εργατικό Κέντρο Κοζάνης). 3. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, εφόσον η επιχεί ρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμε νους, με αντίστοιχη μείωση ενός (1) δημότη κατοίκου. 4. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι με πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Αρθρο 5 Διάρκεια της Επιχείρησης Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται σε 30 έτη από τη δημοσίευση της συστατικής πράξης στην Εφημερίδα της Αρθρο 6 Κεφάλαιο Το κεφάλαιο της επιχείρησης ορίζεται στα ,00, το οποίο θα καταβάλλει ο Δήμος Κοζάνης σε τρεις (3) ετήσιες ισόποσες δόσεις. Αρθρο 7 Πόροι Οι πόροι της επιχείρησης θα προέρχονται από: 1. Τη χρηματοδότηση του Δήμου Κοζάνης δια των διετών προγραμμάτων δράσης. 2. Τη χρηματοδότηση των δράσεών της από Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα. 3. Το αντίτιμο των υπηρεσιών της. 4. Τα δάνεια, κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές ή κληροδοτήματα, συνδρομές, εισφορές, χορηγίες. 5. Πάσης φύσεως επιχορηγήσεις. 6. Προγραμματικές συμβάσεις. 7. Το Υπουργείο Πολιτισμού. Αρθρο 8 Περιουσία Τα περιουσιακά στοιχεία της νέας επιχείρησης είναι τα κινητά πράγματα και ο εν γένει εξοπλισμός της υφι στάμενης δημοτικής επιχείρησης «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ». Αρθρο 9 Λύση και εκκαθάριση Η επιχείρηση λύεται όταν: 1. Παρέλθει η διάρκεια της. 2. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 3. Με την ίδια της προηγούμενης παραγράφου διαδι κασία, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο που την είχε συστήσει. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Αρθρο 10 Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν, εφαρμό ζονται οι διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006). Ακροτελεύτια Διάταξη Κάλυψη Δαπάνης Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης ύψους ,00 για το τρέχον έτος και ,00 για τα έτη 2011 και 2012 αντί στοιχα. Κοζάνη, 4 Ιανουαρίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΡΚΟΣ Αριθμ. ΔΑΔΑρ. 29/2009 (3) Απαγόρευση θήρας σε περίοδο μεγάλων χιονοπτώσεων και παρατεταμένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις Διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 στ του Ν.Δ. 86/ 69 «Περί Δασικού Κώδικα». 2. Τις Διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 της Κ.Υ.Α /85 «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανί δας», όπως το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 2 της Κ.Υ.Α 87578/703/ Την 8063/ απόφαση Περ. Κεντρ. Μακεδονίας «Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογρα φής Με Εντολή Γεν. Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων». 4. Το γεγονός ότι στην περιοχή ευθύνης του Δασαρ χείου Κιλκίς επικρατούν συχνά δυσμενείς για την άγρια πανίδα καιρικές συνθήκες λόγω των χιονοπτώσεων. 5. Την ανάγκη προστασίας των ειδών της άγριας πα νίδας, αποφασίζουμε: Απαγορεύουμε 1. την άσκηση του κυνηγιού όλων των ειδών της άγρι ας πανίδας (θηρεύσιμης και μη) στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς σε περίπτωση χιονοπτώσεως μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν συνεπεία αυτής, το έδαφος είναι έτσι καλυμμένο από το χιόνι, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των ιχνών των θηρα μάτων επ αυτού.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την άσκηση του κυνηγιού των πτερωτών θηραμάτων (θηρεύσιμων και μη) σε περίπτωση επικράτησης παρα τεταμένων χρονικά, δυσμενών για τα πτηνά καιρικών συνθηκών. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της στο Φ.Ε.Κ. μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/69, Ν.996/71 και Ν. 177/75. Κιλκίς, 14 Δεκεμβρίου 2009 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Δασάρχης ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Αριθμ. οικ (4) Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας υπαλλή λων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας κατά το Α εξάμηνο Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ 1. Τις διατάξεις: i. του άρθρου 16 Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α) «Μισθολο γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α... και άλλες συναφείς διατάξεις». ii. Της παρ. 7 άρθρο 25 Ν.2738/99 «Συλλογικές Διαπραγμα τεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιού χων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ180Α)». iii. Του άρθρου 62 Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 2. Την αρίθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά ξεων του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α)». 3. Τις ειδικές έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που πα ρουσιάζονται στις Υπηρεσίες της Ν.Α. Άρτας για την αντιμετώπιση των οποίων θα απασχοληθεί πέρα του κανονικού ωραρίου με απογευματινή εργασία πέραν της υποχρεωτικής: i. To προσωπικό των Υπηρεσιών Υποστήριξης Νομάρχη και Συλλογικών Νομαρχιακών Οργάνων, ήτοι οι οδηγοί Νομάρχη & Αντινομαρχών, οι υπάλληλοι του Γραφείου Νομάρχη, ο Προϊστάμενος Δ/νσης Σχεδιασμού & Προ γραμματισμού, ο Προϊστάμενος & ο υπάλληλος του τμήματος ΠΣΕΑ. ii. Οι Προϊστάμενοι & οι υπάλληλοι Δ/νσεων & Τμημά των που ορίζονται ως εισηγητές στα συλλογικά όργανα ή καλούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για απογευματινή εργασία συνεργασία με τον Νομάρχη. iii. To προσωπικό καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διοίκησης, Τοπογραφικής, ΚΤΕΟ & του κτιρίου που στεγάζεται το Νομαρχιακό Συμβούλιο. iv. To προσωπικό κλητήρων για την επίδοση προσκλή σεων σύγκλησης συλλογικών οργάνων. ν. Το προσωπικό της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μισθοδοσίας για την τακτοποίηση παρελθόντων ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων, Τμήμα Προϋπολογισμού & Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Οικονομικής Μέρι μνας για την καταχώρηση & έλεγχο στοιχείων στο νέο πρόγραμμα Λογιστικής Διαχείρισης. vi. To προσωπικό εποπτών Υγείας για απογευματινούς ελέγχους καταστημάτων. vii. To προσωπικό των Διοικητικών Υπηρεσιών για την καταχώρηση στοιχείων προσωπικού από το υφιστάμενο στο νέο πρόγραμμα Διαχείρισης Προσωπικού. viii. To προσωπικό της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης για την απασχόληση του στο πρόγραμμα που εντάχθηκε στο μέτρο 2.1 «Επενδύσεις στην εμπορία και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» & στο Ο.Σ. έτους ix. To προσωπικό της Δ/νσης Μεταφορών για την ολο κλήρωση της διαδικασίας της απόσυρσης. x. Το προσωπικό της Δ/νσης Κτηνιατρικής για την εκτέλεση εργασιών σπερματέγχυσης. 4. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά νης ανέρχεται στο ποσό των ,00 και θα αντι μετωπιστεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό της Ν.Α. Άρτας και στον ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας απογευματινής, πέρα του κανονικού ωραρίου για το Α εξάμηνο έτους 2010 ως κατωτέρω: Αριθμός υπαλλήλων ΩΡΕΣ Υπερωριακή απογευματινή εργασία Η ονομαστική κατανομή θα γίνει με νεότερες απο φάσεις. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσίευσή της. Άρτα, 31 Δεκεμβρίου 2009 Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αριθμ. 18/οικ (5) Παράταση της ισχύος της 18/17177/2004 απόφασης «Δη μιουργία περιοχής κοινής λειτουργίας των Ε.Α.Χ αυ τοκινήτων της ενιαίας διοικητικής μονάδας της Θεσ σαλονίκης και των Δήμων Θερμαϊκού, Μίκρας, Νέας Μηχανιώνας και Επανομής». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Π.Δ. 30/1996) όπως ισχύει σήμερα. 2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθη κε στο αριθμ. 392/ ΦΕΚ Β όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 3. Την αριθμ. 10/3537/ απόφαση του Νομάρ χη Θεσ/νίκης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Δ/νσε ων Μεταφορών Επικοινωνιών Δυτικής Θεσ/νίκης στον αρμόδιο Αντινομάρχη και πρόεδρο της Νομαρχιακής Επιτροπής Μεταφορών και Τεχνικού Ελέγχου». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5γ του Π.Δ. 244/87 (ΦΕΚ 104Α/87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Π.Δ. 348 /97 (ΦΕΚ 238Α/97). 5. Την 18/17177/2004 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλο νίκης με την οποία ορίσθηκε περιοχή κοινής λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της ενιαίας διοικητικής μονάδας της Θεσσαλονίκης και των Δήμων Θερμαϊκού, Μίκρας, Νέας Μηχανιώνας και Επανομής μέχρι

6 294 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Την 1723/ απόφαση παράτασης ισχύος της 17177/2004 απόφασης μέχρι Την 31724/ απόφαση παράτασης ισχύος της 17177/2004 απόφασης μέχρι Την 18/127846/ απόφαση παράτασης ισχύ ος της 17177/2004 απόφασης μέχρι Την 18/63158/ απόφαση παράτασης ισχύος της 17177/2004 απόφασης μέχρι Την 18/17402/ απόφαση παράτασης ισχύος της 17177/2004 απόφασης μέχρι Την 18/939/ απόφαση παράτασης ισχύος της 17177/2004 απόφασης μέχρι Το με αριθμό 4830/ έγγραφο του Σωμα τείου Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Θεσσα λονίκης με το οποίο ζητά από την επιτροπή παράταση ισχύος της 18/17177/2004 απόφασης. 13. Την γνώμη της Νομαρχιακής Επιτροπής θεμάτων Ε.Δ.Χ. αυτ/των του άρθρου 3 του ν. 1437/84, όπως αυτή διατυπώνεται στο αριθμ. 01/2009 πρακτικό συνεδρίασης, αποφασίζουμε: Παρατείνουμε την ισχύ της 18/17177/2004 απόφασης μας με την οποία ορίστηκε περιοχή κοινής λειτουργίας των Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων της ενιαίας διοικητικής μονάδας της Θεσσαλονίκης και των Δήμων Θερμαϊκού, Μίκρας, Νέας Μηχανιώνας και Επανομής, μέχρι τις για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω σκεπτικό. Θεσσαλονίκη, 23 Δεκεμβρίου 2009 Με εντολή Νομάρχη Ο Αντινομάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΗΣ Αριθμ (6) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1. Το άρθρο 63 του Π.Δ. 30/95 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 2. Τον Εσωτερικό Οργανισμό οργάνωσης και Λειτουρ γίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων (ΦΕΚ 432/τ.Β/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α). 4. Την παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν.2738/99 (ΦΕΚ 180/τ.Α). 5. Την αριθ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο Γ.Λ.τ.Κ. 6. Την ανάγκη λειτουργίας πέραν του κανονικού ωραί ου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης Θήρας, Πάρου και Τήνου για τις ανάγκες του προγράμματος αναδιάρθρωσης μετατρο πής αμπελώνων στο νομό Κυκλάδων 7. Την ανάγκη απασχόλησης έξι (6) υπαλλήλων πέραν του κανονικού ωραρίου για τη διεκπεραίωση των ανω τέρω εργασιών, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση εργασίας έξι (6) υπαλλήλων της Ν.Α. Κυκλάδων για τους μήνες από Ιανουάριο έως και Φεβρουάριο 2010, συνολικά για 420 ώρες και για τριάντα πέντε (35) ώρες το μήνα ανά υπάλ ληλο. Οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν υπερωριακά αναγράφονται ως ακολούθως : Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Τρεις (3) υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Γεωπόνων Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Θήρας Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΤΕ Γεωπονίας Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Πάρου Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ Γεωπόνων Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Τήνου Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ Γεωπόνων Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α.Κ. θα πρέπει να εκδώσει απόφαση συγκρότησης συνεργείου παροχής υπερωριακής εργασίας και να φροντίσει για την υπο βολή βεβαίωσης που θα αφορά στην παρασχεθείσα, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση μας, εργασία. Η σχετική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριών χι λιάδων (3.000) Ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ν.Α. έτους 2010, Φορέας 291 και ΚΑΕ 511. Ερμούπολη, 29 Δεκεμβρίου 2009 Ο Νομάρχης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΪΛΑΣ Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος MIDAZOLAM/ACCORD. Με τις αρ.: 88664, 88665/ αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της Κοινής Υπουργικής Από φασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν MIDAZOLAM/ACCORD Δραστική ουσία: MIDAZOLAM Μορφή: Ενέσιμο διάλυμα 1mg/ml και 5 m g/mi. Δικαιούχος σήματος: ACCORD HEALTHCARE LIMITED, UNITED KINGDOM Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ACCORD HEALTHCARE LIMITED, UNITED KINGDOM Η Διευθύντρια Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος VINBLASTINE SULPHATE/TEVA. Με τις αρ.: 88889/ απόφαση του ΕΟΦ χο ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της πα ραγράφου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν VINBLASTINE SULPHATE/TEVA. Δραστική ουσία: VINBLASTINE SULPHATE Μορφή: Ενέσιμο διάλυμμα 1mg/ML. Δικαιούχος σήματος: TEVA PHARMA B.V., UTRECHT, THE NETHERLANDS. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: TEVA PHARMA B.V., UTRECHT, THE NETHERLANDS. Η Διευθύντρια Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ (7) (8)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 295 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος LETROZOL/NUCLEUS. Με την αρ.: 85727/ απόφαση του ΕΟΦ χο ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν LETROZOL/NUCLEUS. Δραστική ουσία: LETROZOLE Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 2,5 mg/ TAB Δικαιούχος σήματος: NUCLEUS EH., ICELAND Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: NUCLEUS EH., ICELAND Η Διευθύντρια Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος PACLITAXEL/KABI. (9) (10) Με την αρ.: 85721/ απόφαση του ΕΟΦ χο ρηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της πα ραγράφου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν PACLITAXEL/KABI. Δραστική ουσία : PACLITAXEL Μορφή : Πυκνό διάλυμμα για παρασκευή διαλύμματος προς έγχυση 6MG/ML Δικαιούχος σήματος : RESENIUS ΚΑΒΙ HELLAS AE Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: RESENIUS ΚΑΒΙ HELLAS AE Η Διευθύντρια Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ Διορθώσεις Σφαλμάτων (11) Στην με αριθμ. πρωτ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/Β/ , που αφο ρά στην Σύσταση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, συμπληρώνετε το εκ παρα δρομής παραληφθέν «ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ». Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια κ.α.α. ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΜΑΡΟΣΟΝ

8 296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 3 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 23 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου... 1 Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1853 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύνθεση, καθορισμός θέσεων και ορισμός προσό ντων του εκπαιδευτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 279 17 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1809 1 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1809 1 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16217 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1040 25 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.... 1 Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της επιχορήγησης του ΙΚΥ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης Επιστημονικής Διασύνδε σης.... 1 Καθορισμός του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 244 12 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.... 1 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1556 22 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομής Ηθικής Αμοιβής Επαίνου σε Μόνιμο Υπάλ ληλο του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 665 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δή μων και Κοινοτήτων, για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2443 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 296113/2006 (Β 1414) κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1295 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών: «Πο λιτιστικός Οργανισμός Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β 694) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2024 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Θρά κης».... 1 Αναγνώριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1165 25 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά υπαλλήλου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1837 12 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία για την απαλλαγή από το τέλος ταξινό μησης των επιβατικών αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 10 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Mε εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2051 3 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Πολιτισμού της αρμοδιό τητας καθορισμού του ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα