ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Τ.3593/263/Α0019/ Α.Υ.Ο. «Απλουστευμένη διαδικασία εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο».. 1 Tροποποίηση της υπ αριθμ /οικ.3.451/ (ΦΕΚ 313/Β) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κατηγορίας Πράξης «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (γυναικείων οργανώσεων)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονι σμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006) Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών και Σύ σταση Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχο λική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών και Σύ σταση Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολι κή Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκ παίδευσης» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ19Α ΕΞ 2011 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Τ.3593/263/Α0019/ Α.Υ.Ο. «Απλουστευμένη διαδικασία εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα Καν. (ΕΟΚ) 2913/ Τις διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα 3. Τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/01) (ΦΕΚ 265/Α/ ) όπως ισχύει και ει δικότερα το άρθρο 180 παρ. 2 περί αρμοδιότητας του Υπουργού Οικονομικών να λαμβάνει αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την προσαρμογή των τελωνειακών διαδικασιών προς τις αντίστοιχες διαδικασίες, όπως καθορίζονται με πράξεις των Κοινοτικών Οργάνων. 4. Τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/01) (ΦΕΚ 265/Α/ ) όπως ισχύει και ειδι κότερα το άρθρο 34 περί αρμοδιότητας του Υπουργού Οικονομικών να λαμβάνει αποφάσεις για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση έγκρισης εφαρμογής των απλουστευμένων διαδικασιών, που προ βλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα. 5. Την αριθμ. Υ350/ (ΦΕΚ 1603/Β/ ) Από φαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό Οικονομικών Παντελή Οικονόμου. 6. Την αριθμ. Τ.3593/263/Α0019/ ΑΥΟ «Απλου στευμένη διαδικασία εκτελωνισμού στον προσδιοριζό μενο από τον εξαγωγέα τόπο» 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού. 8. Την ανάγκη περαιτέρω απλοποιήσεως των δια δικασιών εξαγωγής, με την τροποποίηση της αριθμ. Τ.3593/263/Α0019/ ΑΥΟ, για την εξυπηρέτηση του εξαγωγικού εμπορίου, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Η ΑΥΟ Τ. 3593/263/Α0019/ ΑΥΟ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2, στο τέλος της παραγράφου 1 προστί θεται εδάφιο ως ακολούθως: «Η αρμόδια τελωνειακή περιφέρεια, εντός 10 ημερο λογιακών ημερών εξετάζει την πληρότητα των πλη ροφοριών και δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται στην αίτηση και σε περίπτωση ελλείψεων ή ανάγκης προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων, γνωρίζει σχετικά εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, θέτοντας μέ γιστη προθεσμία 20 ημερολογιακών ημερών για την υποβολή αυτών. Η εν λόγω προθεσμία δύναται σε εξαι ρετικές περιπτώσεις να παραταθεί, εφόσον υφίστανται αρκούντως αιτιολογημένοι λόγοι, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση παρέλευσης της τε θείσης προθεσμίας χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει προσκομίσει τα ζητούμενα στοιχεία, η αίτηση άδειας απλουστευμένων διαδικασιών τίθεται στο αρχείο, και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών.».

2 25576 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ο αιτών πρέπει να πραγματοποιεί εξαγωγές προς τρίτες χώρες με κανονική συχνότητα, και να μην είναι περιστασιακός εξαγωγέας.». 3. Στο άρθρο 3, στο τέλος της παραγράφου 1 προστί θεται εδάφιο ως ακολούθως: «Η Έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου, υποβάλλεται από το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής (ελέγχου), εντός 10 ημε ρολογιακών ημερών από της λήψης της σχετικής εντο λής της αρμόδιας τελωνειακής περιφέρειας. Εάν κατά τον διενεργούμενο από το αρμόδιο τελωνείο έλεγχο, παραστεί ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοι χείων, γνωρίζει σχετικά εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, θέτοντας μέγιστη προθεσμία 20 ημερολογιακών ημερών για την υποβολή αυτών, αναλόγως τροποποιούμενης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου.». 4. Στο άρθρο 3, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από της λήψης της έκθε σης αποτελεσμάτων ελέγχου του αρμόδιου τελωνείου εξαγωγής (ελέγχου), η αρμόδια τελωνειακή περιφέρεια αποφασίζει και αναλόγως χορηγεί ή μη, τη σχετική άδεια.». 5. Στο άρθρο 3, το σημείο ε της παραγράφου 3, αντι καθίσταται ως ακολούθως: «ε) Η προθεσμία υποβολής της ανακεφαλαιωτικής δια σάφησης, η οποία υποβάλλεται στο Τελωνείο εξαγωγής (ελέγχου) εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την λήξη του μήνα εντός του οποίου καταχωρήθηκαν οι σχετικές λογιστικές εγγραφές, στη θέση 40 της οποίας αναγράφονται όλοι οι αριθμοί αναφοράς των εν λόγω εγγραφών. Οι τυχόν οφειλόμενες επιβαρύνσεις κατα βάλλονται στην αντίστοιχη ως άνω προθεσμία.». 6. Στο άρθρο 4, στο τέλος της παραγράφου 3 προ στίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Επιπλέον, ο εγκεκριμένος εξαγωγέας τηρεί αρχείο όλων των αδειών, εγκρίσεων και πιστοποιητικών που απαιτούνται από την εν ισχύ εθνική και κοινοτική νο μοθεσία για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στα τε λωνειακά καθεστώτα ή προορισμούς για τους οποίους έχει λάβει άδεια απλουστευμένων διαδικασιών.». 7. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Υποχρεούται να τηρεί όλες τις απορρέουσες εκ της αδείας υποχρεώσεις του και ιδιαίτερα, να τηρεί τα ισχύ οντα από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία μέτρα εμπορικής πολιτικής και κοινής γεωργικής πολιτικής, και να διαθέτει κατά την στιγμή της καταχώρισης των εμπορευμάτων στο ειδικό λογιστικό βιβλίο, όλες τις άδειες, εγκρίσεις ή πιστοποιητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στα τελωνειακά κα θεστώτα ή προορισμούς για τους οποίους έχει λάβει άδεια απλουστευμένων διαδικασιών.». 8. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Εξαιρούνται από την εν λόγω ρύθμιση τα εμπορεύ ματα, για τα οποία λόγω της φύσης αυτών και των μέτρων ελέγχου και παρακολούθησης, καθώς και των υφιστάμενων απαγορεύσεων και περιορισμών, δεν εί ναι δυνατόν να τηρηθούν απλουστευμένες διαδικασίες, όπως τα είδη πολιτιστικής κληρονομιάς, τα υποκείμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης εμπορεύματα, τα είδη διττής χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα IV του Καν.428/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα είδη που ρυθμίζονται από τον ν.2168/1993 περί όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών.». 9. Στο άρθρο 7 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Εφόσον το κρίνει απαραίτητο, η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια δύναται να ζητήσει τη συνδρομή των ΕΛ.Υ.Τ προκειμένου να προβεί σε εκ των υστέρων ελέγχους της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών διαδικασιών και της σχετικής νομοθεσίας περί απλουστευμένων διαδικασιών. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ υποβάλλει σχετική έκθεση.». 10. Μετά το άρθρο 8, προστίθεται άρθρο 8α, ως ακο λούθως: «Άρθρο 8α Ειδικές διατάξεις 1. Οι θεσπιζόμενες με την παρούσα απόφαση απλου στευμένες διαδικασίες, εφαρμόζονται μόνο στις πε ριπτώσεις που η έξοδος των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., πραγματοποιείται από ελληνικό τελωνείο. 2. Στην περίπτωση της εξαγωγής γεωργικών προϊ όντων που τυγχάνουν επιστροφών, εξακολουθούν να υπερισχύουν και να εφαρμόζονται οι τελωνειακές δια δικασίες και έλεγχοι που προβλέπονται από τους Καν. 612/09 και 1276/08, καθώς και οι οριζόμενες δυνάμει των εν λόγω κανονισμών, προθεσμίες υποβολής του ΕΔΕ εξαγωγής/εγγραφής στο ειδικό λογιστικό βιβλίο και του εγγράφου προενημέρωσης (ΔΥΟ Τ1600/60/Α0019 ΔΙΣ/ ), με εξαίρεση την σφράγιση του φορτίου και την έκδοση του αντιτύπου ελέγχου Τ5, που διενεργούνται από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα. Επιπλέον, αντί της αποστολής ειδοποιητηρίου φόρτω σης που προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 3 στοιχείο γ και το άρθρο 4 παρ. 1, της παρούσας απόφασης, απο στέλλεται το έγγραφο προενημέρωσης που προβλέπε ται στο άρθρο 5 παρ. 7 α) και β) του Καν. 612/09.». 11. Στο παράρτημα 2, η δεύτερη παύλα του σημείου 3, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «να φυλάσσετε επί πενταετία τουλάχιστον τα έγ γραφα και τα βιβλία που αποδεικνύουν την εξαγωγή και έξοδο των εμπορευμάτων, καθώς και όλες τις άδειες, εγκρίσεις ή πιστοποιητικά που απαιτούνται για την υπα γωγή των εμπορευμάτων στα τελωνειακά καθεστώτα ή προορισμούς για τους οποίους έχει λάβει την παρούσα άδεια.». Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 21 Ιουλίου 2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /οικ (2) Tροποποίηση της υπ αριθμ /οικ.3.451/ (ΦΕΚ 313/Β) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Δι αχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγ χου της Κατηγορίας Πράξης «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (γυναικείων οργανώσε ων)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » (σύμφωνα με την παρά γραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α), όπως ισχύει, και ιδίως την παρ. 5 του άρθρου Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημο σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 4. Το Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α) «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Το Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17/Α/08) «Οργανισμός της Γενι κής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων», όπως ισχύει. 6. Το άρθρο 6 του Ν. 1835/1989 (ΦΕΚ 76 Α ) «Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού και ρύθμιση θεμάτων δημόσιας διοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 81 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α 50) «Εκσυγχρο νισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». 8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξε ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει. 9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτρο πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα μείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999, όπως ισχύει. 11. Tην με αριθμ /ΕΥΣ 1749/08 (ΦΕΚ 540/Β) «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», όπως ισχύει κάθε φορά. 12. Την με αριθμό 131/ Υπουργική Απόφαση περί «Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επι χειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησι ακών προγραμμάτων» στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 887/Β/ ), όπως ισχύει. 13. Την με αριθμό 36952/1275/08 (ΦΕΚ 986/Β) Κοινή Από φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικο νομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Τροποποίηση της με αριθμό / όμοιας Απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουρ γίας Ειδικών Υπηρεσιών «Συντονισμού και Παρακολού θησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» με σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/ Την με αριθμό C (2007) 5528/ απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». 15. Την με αριθμό 2667/2011 (ΦΕΚ 1603/Β) Κοινή Από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση Αρμοδιο τήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη τας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη». 16. Tην με Αρ. Πρωτοκόλλου 1049/ ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Διοικητι κή Μεταρρύθμιση » της ΕΥΔ ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». 17. Την ανάγκη τροποποίησης της τελευταίας παρα γράφου του άρθρου 6 της με αριθμ /οικ.3.451/ (ΦΕΚ 313/Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι λίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κατηγορίας Πράξης «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (γυναικείων οργανώ σεων)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006). 18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 6 «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ» της με αριθμ /οικ.3.451/ (ΦΕΚ 313/Β) ΚΥΑ, η οποία αντικαθίσταται ως εξής: «6.6 Ο Αποδέκτης της επιχορήγησης υποχρεούται να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση του Σχεδίου Δράσης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή του σύμφωνα με τις ει δικότερες οδηγίες της ΓΓΙΦ / ΕΥΕ. Επίσης, υποχρεούται να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων

4 25578 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Επιχει ρησιακού Προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το Το ανωτέρω διάστημα μπορεί να παρατείνεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα τηρούνται σε πρωτότυπη μορφή. Στην περίπτωση που τα πρωτότυπα έχουν διαβιβαστεί στον Δικαιούχο (ΕΥΕ/ ΓΓΙΦ) τα δικαιολογητικά έγγραφα τηρούνται σε ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων είτε σε επικυ ρωμένα φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο των σχετικών εγγράφων.» Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ /οικ.3.451/ (ΦΕΚ 313/Β) κοινή υπουργική απόφαση. Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ F Αριθμ. αποφ. 291/2011 (3) Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών και Σύσταση Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67, 69, και 103 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης» (ΦΕΚ 87/ /τ.Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). (ΦΕΚ 114/2006 τ.α ). 2) Τη με αριθμ. 11/οικ.4569/ εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 3) Τη με αριθμ. 8440/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης (ΦΕΚ 318/Β /2011) 4) Τις με αρ. 52/2011 και 291/2011 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. 5) Τη με αρ. πρωτ /24515/ απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας της 291/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς, αποφασίζει ομόφωνα: Α Συγχωνεύει τα παρακάτω αναφερόμενα ΝΠΔΔ Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς: α) 6η Ενιαία Σχολική Επιτροπή (1 Γυμνάσιο και 1 Λύ κειο) Κηφισιάς η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ 18108/ απόφαση του Νομάρχη και έχει δημοσι ευθεί στο ΦΕΚ 548/τ.Β / β) 7η Ενιαία Σχολική Επιτροπή (2 Γυμνάσιο και 2 Λύ κειο) Κηφισιάς η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ 18107/ απόφαση του Νομάρχη και έχει δημοσι ευθεί στο ΦΕΚ 548/τ.Β / γ) 10 Ενιαία Σχολική Επιτροπή (3 Γυμνάσιο & Ι.Ε.Κ.) Κηφισιάς η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ 18101/ απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 548/τ.Β / και έχει τροπο ποιηθεί με την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 528/ τ.β / και με την υπ αριθμ /20599/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2160/τ.Β / και με την υπ αριθμ. 2785/1779/ απόφαση Γ.Γ. και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 223/τ.Β / δ) Σχολική Επιτροπή 3ου Λυκείου Κηφισιάς η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ 31755/20304/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1896/τ.Β / ε) Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Ν.Ερυθραίας η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ 24097/ απόφαση Νομάρχη και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 62/τ.Β / και έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 753/τ.Β / και με την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 838/τ.Β / στ) Σχολική Επιτροπή Λυκείου Ν. Ερυθραίας η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ 33310/ απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 838/τ.Β / ζ) Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Εκάλης η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ 7960/21049/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1675/τ.Β / Β Συστήνει Ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κηφισιάς Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ως εξής: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Κηφισιάς. Το Νομικό Πρόσωπο θα στεγάζεται στο Δήμο Κηφι σιάς. 2. ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ 1. Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων, λαμβά νοντας υπόψη κυρίως των αριθμό μαθητών, τμημάτων και αιθουσών διδασκαλίας, όπως και τη λειτουργία γυ μναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστη ρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ., την παλαιότητα των κτιρίων, τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων, καθώς και ανάγκες που δημιουργούνται από έκτακτες συνθήκες. 2. Η διαχείριση των πιστώσεων που του διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, σύνδεσης με το διαδίκτυο, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς την αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθη σης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχομένη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικεί ων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 3. Η συνεργασία με τη δημοτική αρχή για τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφελείας ή την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και την οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή των μαθητών. 3. ΠΟΡΟΙ Οι πόροι του Νομικού Προσώπου προέρχονται: 1. Από τις επιχορηγήσεις του Δήμου, σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 6 περ. (α) και (β) του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει. 2. Από προσόδους της σχολικής περιουσίας. 3. Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. 4. Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 5. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 6. Από τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. 4. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Περιουσία της Σχολικής Επιτροπής είναι το σύνολο της ακίνητης και κινητής περιουσίας των συγχωνευό μενων Σχολικών Επιτροπών. Τα χρηματικά υπόλοιπα τους τα οποία μεταφέρονται σ αυτήν καθώς και κάθε περιουσιακό στοιχείο που τυχόν αποκτηθεί κατά τη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής. 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Το νομικό πρόσωπο διοικείται από 15 μέλη τακτικά (άρθρο 240 του ΔΚΚ 3463/06) και 15 μέλη αναπληρω ματικά τα οποία ορίζονται ως ακολούθως: Εννέα (9) τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους τα οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας τις ιδιότητες της παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 εκ των οποίων τα τρία (3) ορίζονται από τη μειοψηφία. Δύο (2) Διευθυντές ως τακτικά μέλη και τρεις ως αναπληρωματικά μέλη εκ των πέντε αρχαιότερων μο νάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. Τρεις (3) εκπρόσωποι των υφιστάμενων συλλόγων γονέων ως τακτικά μέλη και τρεις ως αναπληρωματι κά μέλη κατά προτεραιότητα από τη μεγαλύτερη σε μέγεθος σχολική μονάδα. Ένα (1) τακτικό μέλος εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας και ένα αναπληρωματικό μέλος κατά προ τεραιότητα από τη μεγαλύτερη σε μέγεθος σχολική μονάδα. Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμέ νη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος Διευθυντής της σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου. Επειδή ο αριθμός των μελών του ΔΣ είναι δε καπέντε (15), στην περίπτωση που συμμετέχει ο παρα πάνω Διευθυντής θα γίνεται ταυτόχρονη ανάλογη ή εκ περιτροπής μείωση από τους Δημότες κατοίκους, για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής επιτροπής κατά την ψηφοφορία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής ορίζεται σε δύο (2) έτη και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. ν.3463/2006 και του άρθρου 1 της με αρ. 8440/ απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης, και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής το νέο ΝΠΔΔ υποκαθιστά αυτοδικαίως τα συγχωνευόμενα σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, εξομοι ούμενο με καθολικό τους διάδοχο. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη κατά το έτος 2011 α) ύψους ,00 η οποία θα βαρύνει τους ΚΑ , και (ΚΑΠ ΣΑΤΑ) και β) από την ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ύψους ,00 σε βάρος των ΚΑ και (από ΦΗΧ25% και πόροι Δήμου). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κηφισιά, 13 Ιουλίου 2011 Η Πρόεδρος ΑΝΝΑ ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ F Αριθμ. απόφ. 290/2011 (4) Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών και Σύσταση Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67, 69, και 103 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης» (ΦΕΚ 87/ /τ.Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). (ΦΕΚ 114/2006 τ. Α ). 2) Τη με αριθμ. 11/οικ.4569/ εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 3) Τη με αριθμ. 8440/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης (ΦΕΚ 318/Β /2011). 4) Τις με αρ. 51/2011 και 290/2011 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. 5) Τη με αρ. πρωτ /24518/ απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας της 290/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς, αποφασίζει ομόφωνα: Α Συγχωνεύει τα παρακάτω αναφερόμενα ΝΠΔΔ Πρω τοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς: α) 1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή (1 Δημοτικό και 1 Νηπ/ γείο) Κηφισιάς η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 596/τ.Β / β) 2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή (2 Δημοτικό και 5 Νηπ/ γείο) Κηφισιάς η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ 18115/ απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 596/τ.Β / και έχει τροποποι ηθεί με την υπ αριθμ / απόφαση Νομάρχη και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 528/τ.Β / γ) 4η Ενιαία Σχολική Επιτροπή (6 Δημοτικό και 4 Νηπ/ γείο) Κηφισιάς η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ 18113/ απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δη μοσιευθεί στο ΦΕΚ 596/τ.Β / και υπάρχει διόρθωση σφάλματος με το υπ αριθμ. 514/τ.Β / ΦΕΚ. δ) 5η Ενιαία Σχολική Επιτροπή (7 Δημοτικό και 6 Νηπ/γείο) Κηφισιάς η οποία έχει συσταθεί με την υπ

6 25580 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αριθμ 18112/ απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 514/τ.Β / ε) 8η Ενιαία Σχολική Επιτροπή (3 και 9 Νηπιαγω γεία) Κηφισιάς η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ 18110/ απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 548/τ.Β / στ) 9η Ενιαία Σχολική Επιτροπή (8 Δημοτικό και 7 Νηπ/γείο) Κηφισιάς η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ 18106/ απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 753/τ.Β / και έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 484/τ.Β / ζ) 11η Ενιαία Σχολική Επιτροπή (5 Δημοτικό και 8 Νηπ/ γείο) Κηφισιάς η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ 18104/ απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 548/τ.Β / και έχει τροπο ποιηθεί με την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 528/ τ.β / η) Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ 18109/ από φαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 596/τ.Β / θ) Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισι άς η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ 18105/ απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 548/τ.Β / ι) Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 548/τ.Β / και έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθμ 12260/ απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 528/τ.Β / ια) Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού και Νηπιαγω γείου Ν. Ερυθραίας η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ 24101/1989 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 62/τ.Β / και έχει τρο ποποιηθεί με την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 753/τ.Β / ιβ) Σχολική Επιτροπή 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ν. Ερυθραίας η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ 24092/1989 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 62/τ.Β / και έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 753/τ.Β / ιγ) Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού και Νηπιαγω γείο Εκάλης η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ 33989/ απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 32/τ.Β / ιδ) Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζάννει ου Ιδρύματος Εκάλης η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Αττικής και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 32/τ.Β / ιε) 10 Νηπιαγωγείο Κηφισιάς το οποίο ιδρύθηκε με την υπ αριθμ /Δ4/ κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1376/Β / ) και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1376/τ.Β / ιστ) 3 Νηπιαγωγείο Ν. Ερυθραίας το οποίο ιδρύθηκε με την υπ αριθμ /Δ4/2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παι δείας και Θρησκευμάτων και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 677/τ.Β / και Β Συστήνει Ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ως εξής: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Δή μου Κηφισιάς. Το Νομικό Πρόσωπο θα στεγάζεται στο Δήμο Κηφι σιάς. 2. ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ 1. Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων, λαμβά νοντας υπόψη κυρίως των αριθμό μαθητών, τμημάτων και αιθουσών διδασκαλίας, όπως και τη λειτουργία γυ μναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστη ρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ., την παλαιότητα των κτιρίων, τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων, καθώς και ανάγκες που δημιουργούνται από έκτακτες συνθήκες. 2. Η διαχείριση των πιστώσεων που του διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, σύνδεσης με το διαδίκτυο, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς την αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθη σης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχομένη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικεί ων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 3. Η συνεργασία με τη δημοτική αρχή για τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφελείας ή την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και την οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή των μαθητών. 3. ΠΟΡΟΙ Οι πόροι του Νομικού Προσώπου προέρχονται: 1. Από τις επιχορηγήσεις του Δήμου, σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 6 περ. (α) και (β) του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει. 2. Από προσόδους της σχολικής περιουσίας. 3. Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. 4. Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 5. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 6. Από τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. 4. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Περιουσία της Σχολικής Επιτροπής είναι το σύνολο της ακίνητης και κινητής περιουσίας των συγχωνευό μενων Σχολικών Επιτροπών, Τα χρηματικά υπόλοιπα τους τα οποία μεταφέρονται σ αυτήν καθώς και κάθε περιουσιακό στοιχείο που τυχόν αποκτηθεί κατά τη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ Το νομικό πρόσωπο διοικείται από 15 μέλη τακτικά (άρθρο 240 του ΔΚΚ 3463/06) και 15 μέλη αναπληρω ματικά τα οποία ορίζονται ως ακολούθως.: Εννέα (9) τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους τα οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας τις ιδιότητες της παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 εκ των οποίων τα τρία (3) ορίζονται από τη μειοψηφία. Τρεις (3) Διευθυντές ως τακτικά μέλη και τρεις ως αναπληρωματικά μέλη εκ των πέντε αρχαιότερων μο νάδων της Α/βαθμιας Εκπ/σης. Τρεις (3) εκπρόσωποι των υφιστάμενων συλλόγων γονέων ως τακτικά μέλη και τρεις ως αναπληρωματι κά μέλη κατά προτεραιότητα από τη μεγαλύτερη σε μέγεθος σχολική μονάδα. Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμέ νη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος Διευθυντής της σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου. Επειδή ο αριθμός των μελών του ΔΣ είναι δε καπέντε (15), στην περίπτωση που συμμετέχει ο παρα πάνω Διευθυντής θα γίνεται ταυτόχρονη ανάλογη ή εκ περιτροπής μείωση από τους Δημότες κατοίκους,για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής επιτροπής κατά την ψηφοφορία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής ορίζεται σε δύο (2) έτη και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. «Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς εφαρμό ζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 1 της με αρ. 8440/ απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης, και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής το νέο ΝΠΔΔ υποκαθιστά αυτοδικαίως τα συγχωνευόμενα σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, εξομοι ούμενο με καθολικό τους διάδοχο. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη κατά το έτος 2011 α) ύψους ,00 η οποία θα βαρύνει τους ΚΑ , και (ΚΑΠ ΣΑΤΑ) και β) από την ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ύψους ,00 σε βάρος των ΚΑ και (από ΦΗΧ25% και πόροι Δήμου). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κηφισιά, 13 Ιουλίου 2011 Η Πρόεδρος ΑΝΝΑ ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

8 25582 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2062 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «Στυλιανός Γεωργιουδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.», στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2902 21 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιούχων προγραμμάτων Λογαρια σμού Αγροτικής Εστίας έτους 2012....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1295 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών: «Πο λιτιστικός Οργανισμός Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση ωραρίου εργασίας του προσωπικού ασφαλείας των δημοτικών κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1125 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδι ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1891 29 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταλογισμός πολλαπλών τελών στον NASEER RASHID του NASEER.... 1 Άσκηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 751 6 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Εθνικού Κέ ντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1336 24 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 882 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.10721/οικ.3.569 Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 372 9 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1.3120/οικ.3.630 Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 323 1 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση στην Προϊσταμένη του Γραφείου Διοικητι κής και Οικονομικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 935 23 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Μα κεδονίας».... 1 Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 24 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της δι αδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1698 14 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για έναν (1) υπηρετούντα υπάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 446 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδε δεμένης ενίσχυσης στον τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1024 25 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. EAΠ2002440ΕΞ2012/ 24.12.2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Ανάθεση καθηκόντων σε Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, για άσκηση νομοπαρασκευαστι κού έργου, στο Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1721 2 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 136710/2011 (ΦΕΚ Β 57) Κοι νής Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2607 8 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών των Παιδικών Εξο χών του Δήμου Αθηναίων.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1724 27 Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. oικ. 60292/2158 Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα