Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα"

Transcript

1 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR

2 2

3 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 3

4 4

5 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Εύναι αξιοθρόνητη, η παρακμό των καλών εθύμων ςτισ χώρεσ που καυχώνται ότι εύναι πολιτιςμϋνεσ. Σο πολιτικό ό θρηςκευτικό τυπικό του γϊμου ϋχει μετατραπεύ ςε μύα νομικό ϋγκριςη για να μοιχεύςουν για λύγεσ μϋρεσ, μετϊ από τισ οπούεσ παύρνουν διαζύγιο. Ϊτςι λοιπόν, παντρεύονται ςόμερα και χωρύζουν αύριο. Αυτό εύναι όλο. τισ μϋρεσ μασ, αντύ να λϋνε «πϊμε να κοιμηθούμε μαζύ» λϋνε «Α ΠΑΝΣΡΕΤΣΟΤΜΕ». Ϊτςι με αυτόν τον τρόπο το καλύπτουν, το υποθϊλπουν, γιατύ εύναι νόμιμο. Πρακτικϊ, Ο ΤΓΦΡΟΝΟ ΓΑΜΟ ϋχει μετατραπεύ ςε ϋνα ΝΕΟ ΕΙΔΟ ΠΟΡΝΕΙΑ. Γνωρύζουμε περιπτώςεισ γυναικών που ϋχουν παντρευτεύ δϋκα ό δεκαπϋντε φορϋσ. Πολλϋσ από αυτϋσ τισ κυρύεσ εύναι μεγϊλεσ ςταρ του ςινεμϊ ό τησ ΤΧΗΛΗ ΚΟΙΝΨΝΙΑ. Και όμωσ κανεύσ δεν λϋει τύποτα για τουσ δϋκα ό δεκαπϋντε ςυζύγουσ τουσ. Όταν εύναι η ΠΟΡΝΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗ όλοσ ο κόςμοσ κλεύνει το ςτόμα. Πρϊγματι, οι ϊνθρωποι μπερδεύουν το ΠΑΘΟ με την ΑΓΑΠΗ. Σο ΠΑΘΟ εύναι ϋνα δηλητόριο το οπούο παραπλανεύ τον ΝΟΤ και την ΚΑΡΔΙΑ. Ο ΠΑΘΙΑΜΕΝΟ ϊντρασ εύναι πεπειςμϋνοσ ότι εύναι ερωτευμϋνοσ. Η παθιαςμϋνη γυναύκα θα ϋπαιρνε ακόμη και όρκο ότι εύναι ερωτευμϋνη. Οι ΠΑΘΙΑΜΕΝΟΙ ονειρεύονται την ΑΓΑΠΗ, τραγουδούν για την αγϊπη και όμωσ δεν ϋχουν ποτϋ αφυπνιςθεύ ςτον ΚΟΜΟ ΣΗ ΑΓΑΠΗ. Δεν γνωρύζουν τι εύναι ΑΓΑΠΗ, μόνο την ονειρεύονται και πιςτεύουν ότι εύναι ερωτευμϋνοι. Αυτό εύναι το λϊθοσ τουσ, όταν το ΠΑΘΟ τουσ ϋχει ικανοποιηθεύ ολοκληρωτικϊ, το μόνο που παραμϋνει εύναι η ΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, και τότε καταλόγουν να πϊρουν διαζύγιο. Μπορεύ να φαύνεται υπερβολικό, αλλϊ η πραγματικότητα εύναι ότι από τα εκατομμύρια ζευγϊρια που πιςτεύουν ότι εύναι ερωτευμϋνοι, μόνο ϋνα ζευγϊρι εύναι πραγματικϊ ερωτευμϋνο, και ϋτςι ϋχουν τα πρϊγματα. Τπϊρχουν εκατομμύρια ΠΑΘΙΑΜΕΝΑ ζευγϊρια, αλλϊ εύναι πολύ δύςκολο να βρεθούν ερωτευμϋνα ζευγϊρια. Εύναι ΕΠΕΙΓΟΝ να διαλύςουμε το ΕΓΨ για να δημιουργόςουμε την ΧΤΦΗ, μόνο η ΧΤΦΗ γνωρύζει να ΑΓΑΠΑ αληθινϊ. Η ΧΤΦΗ ενιςχύεται και δυναμώνει με την ΥΨΣΙΑ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ. Εύναι καλό να γνωρύζουμε ότι η φωτιϊ του Αγύου Πνεύματοσ εύναι ΑΓΑΠΗ. Εύναι καλό να γνωρύζουμε ότι η φωτιϊ του Αγύου Πνεύματοσ εύναι η ΚΟΤΝΣΑΛΙΝΙ για την οπούα μιλούν οι Ινδοςτανού. Μόνο αυτό η πύρινη ςεξουαλικό φωτιϊ μπορεύ να ανούξει τισ Επτϊ Εκκληςύεσ τησ ΧΤΦΗ. Μόνο αυτό η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ φωτιϊ μπορεύ να κατακλύςει την ΧΤΦΗ με ΥΛΟΓΕΡΕ δυνϊμεισ. Όποιοσ δεν μπορεύ να το κατανοόςει αυτό μπορεύ να χϊςει την ΧΤΦΗ. Η Χυχό που απαρνιϋται το ΕΞ και την ΑΓΑΠΗ αναπόφευκτα πεθαύνει. 5

6 Ο ϊντρασ εκδηλώνει τον Ανδριςμό του με πρϊξεισ ΑΓΑΠΗ, δεν μιλϊει για Αγϊπη που εύναι ανύκανοσ να εκπληρώςει. Σο φιλύ τησ Μητϋρασ Κουνταλύνι εύναι για τον ρωμαλϋο ϊνδρα και για την γυναύκα η οπούα εύναι αληθινϊ ερωτευμϋνη με τον ςύζυγό τησ. Σο φιλύ τησ Μητϋρασ Κουνταλύνι εύναι ο Θϊνατοσ. Σο φιλύ τησ Μητϋρασ Κουνταλύνι εύναι η Ζωό. Οι παθιαςμϋνοι δεν τα γνωρύζουν αυτϊ τα πρϊγματα. Σο μόνο που ςκϋφτονται εύναι πωσ θα ικανοποιόςουν τισ επιθυμύεσ τουσ, και ϋπειτα χωρύζουν, χωρύσ δεύτερη ςκϋψη, αυτό εύναι το μόνο που ξϋρουν να κϊνουν θλιβερού ϊνθρωποι! Εύναι ϊξιοι του ούκτου μασ. Χόςε και ξαναψόςε και ξανϊ ξαναψόςε τον Πυλό ςου και το Νερό ςου, ϋτςι ώςτε όταν ο Πυλόσ ςου ξαναγύνει χώμα και το Νερό ςου εξατμιςθεύ, το μόνο που θα παραμεύνει εύναι ο Αμφορϋασ τησ Λύτρωςησ ςου, δηλαδό, η εκλϊμπουςα και απαςτρϊπτουςα Χυχό ςου ςτα χϋρια του ΕΨΣΕΡΙΚΟΤ ΘΕΟΤ ΟΤ. Εκεύνοσ που βλϋπει αμαρτύα μϋςα ςτην αγϊπη, εκεύνοσ που απεχθϊνεται το ςεξ, εύναι ϋνασ εκφυλιςμϋνοσ υποςεξουαλικόσ ο οπούοσ επιθυμεύ να ευνουχύςει τον Ϋλιο αλλϊ δυςτυχώσ, θα ευνουχιςθεύ ο ύδιοσ. Όποιοσ μιςεύ την αγϊπη και το ςεξ δεν θα γευτεύ την τροφό του Ηλύου και οι όρχεισ του θα ξεραθούν και θα πεθϊνουν προτού πεθϊνει. Εκεύνοι που νομύζουν ότι εύναι ερωτευμϋνοι πρϋπει να κϊνουν μύα Ανατομό ςτο ΕΓΨ τουσ, πρϋπει να αυτό-εξερευνηθούν με ςτόχο να ανακαλύψουν εϊν αυτό που ϋχουν μϋςα ςτην καρδιϊ τουσ εύναι πϊθοσ ό αγϊπη. Εύναι απαραύτητο οι ερωτευμϋνοι να γνωρύςουν τουσ εαυτούσ τουσ για να μην ευνουχιςθούν, και να κϊνουν την ρωμαλϋα τουσ δημιουργύα. Εϊν η αγϊπη ςου εύναι ϋνα και εϊν μϋςα ςτην αγϊπη ςου ςυμπεριλαμβϊνονται όλεσ οι ϊλλεσ αγϊπεσ, τότε οι όρχεισ ςου θα γευθούν την τροφό του Ηλύου. Όποιοσ θϋλει να μπει ςτο βαςύλειο του εςωτεριςμού πρϋπει να ντυθεύ με το Ϊνδυμα τησ Αναγϋννηςησ. Αυτό εύναι το Γαμόλιο Ϊνδυμα. Δεν μπορεύ κανεύσ να μπει ςτο τραπϋζι των καλεςμϋνων, εκεύ που κϊθονται οι Ωγγελοι χωρύσ το Γαμόλιο Ϊνδυμα. Αυτό το Ϊνδυμα δεν μπορεύ να αποκτηθεύ από εκεύνουσ που χύνουν το ιερό κραςύ. Αυτού οι λύγοι που εύναι πραγματικϊ ερωτευμϋνοι ξϋρουν ότι δεν μπορούν να χύςουν το κραςύ. Δυςτυχώσ, οι πραγματικού ερωτευμϋνοι εύναι πολύ ςπϊνιοι. χεδόν δεν υπϊρχουν. Ο ΙΟΤΔΑ δεν λεύπει ποτϋ από τουσ γϊμουσ. Σο καταςτροφικό τρύγωνο, η Μοιχεύα, εύναι η αιτύα χιλιϊδων διαζυγύων. Υαύνεται απύςτευτο αλλϊ ότι ακόμα και το ύδιο το Μεγϊλο Αρκϊνο χρηςιμοποιεύται ςόμερα από τουσ ςκοτεινούσ για να διαπρϊξουν μοιχεύα και να ικανοποιόςουν τα πϊθη τουσ. Ακόμη και το πιο ιερό βεβηλώνεται από τουσ μοιχούσ και τουσ πόρνουσ. Οι παθιαςμϋνοι δεν ςϋβονται τύποτα. Η ευτυχύα ςτον Γϊμο εύναι δυνατό μόνο με τον θϊνατο του Ιούδα. Ο Ιούδασ εύναι το ΕΓΨ, ο Εαυτόσ Μου, το Εγώ Μετενςαρκωμϋνο. 6

7 Πρϋπει να πϊμε από τον Πϋτρο ϋωσ τον Ιωϊννη. Πρώτα πρϋπει να περπατόςουμε το μονοπϊτι του Πϋτρου και να εργαςτούμε με την Υιλοςοφικό Λύθο (ΣΟ ΕΞ). Μετϊ πρϋπει να φθϊςουμε ςτο μονοπϊτι του Ιωϊννη (Ο ΛΟΓΟ). Αυτϊ τα δύο μονοπϊτια χωρύζονται από μύα τρομερό ϊβυςςο που ακούγεται μόνο ο κλαυθμόσ και ο τριγμόσ των οδόντων. Φρειϊζεται να φτιϊξουμε μια γϋφυρα για να ενώςουμε αυτϊ τα δύο μονοπϊτια εϊν πραγματικϊ θϋλουμε να πϊμε από τον Πϋτρο ςτον Ιωϊννη. Σο όνομα αυτόσ τησ γϋφυρασ εύναι Θϊνατοσ. Εκεύ εύναι που πρϋπει να πεθϊνει ο Ιούδασ, το ΕΓΨ, ο εαυτόσ μου. Να θυμϊςτε ότι το φιλύ τησ Μητϋρασ Κουνταλύνι εύναι Θϊνατοσ και Ανϊςταςη. Μια μϋρα θα ξυπνόςεισ, και τότε θα ϋχεισ την χαρϊ του να πεθϊνεισ ςτον εαυτό ςου. Ο Ιούδασ πρϋπει να πεθϊνει ςτην γϋφυρα, εϊν θϋλεισ να φθϊςεισ ςτο μονοπϊτι του Ιωϊννη (Ο ΛΟΓΟ). Εύναι αναγκαύο να πεθϊνεισ για να εύςαι ελεύθεροσ και να μετατρϋψεισ τον Πυλό ςου ςε ϋναν Αμφορϋα τησ ωτηρύασ (ΧΤΦΗ) όπου ο Εν Κρυπτώ Μϋγασ Κύριοσ θα βϊλει ετούτη την τροφό και ετούτο το ποτό, τη μοναδικό ηλιακό τροφό και το μοναδικό ηλιακό ποτό, μϋςω των οπούων κϊποιοσ, που κατορθώνει να εξϋλθει νικηφόρα από την τρομακτικό κοιλϊδα του θανϊτου, μπορεύ να κορϋςει την πεύνα του και την δύψα του για δικαιοςύνη. Ο Πϋτροσ ανακηρυγμϋνοσ ωσ Κηφϊσ, ΠΕΣΡΑ, αντιπροςωπεύει ολόκληρη την εργαςύα με το ςεξ. Ο Ιωϊννησ εκφρϊζει τον Λόγο. Η ενςϊρκωςη του Λόγου γύνεται δια μϋςου των διαδοχικών βαθμών και διαδοχικών Κοςμικών Μυόςεων. Ο Πϋτροσ, πεθαύνει ςταυρωμϋνοσ όπωσ και ο Φριςτόσ, και με το κεφϊλι προσ τα κϊτω, προσ την πϋτρα, υποδεικνύοντϊσ μασ την εργαςύα με την Υιλοςοφικό Λύθο (ΣΟ ΕΞ). Ο Ιωϊννησ (Ο ΛΟΓΟ) ακουμπϊει το κεφϊλι του ςτην καρδιϊ του Ιηςού Φριςτού ςαν να λϋει «Δώςε μου ϋνα καταφύγιο αγϊπησ μϋςα ςτο ςπύτι ςου, και θα ςου επιςτρϋψω αυτόν την αγϊπη, που ϋχει γύνει αιώνια, μϋςα ςτην Ιερό Καρδιϊ μου.» Εν τούτοισ, ο καθϋνασ πρϋπει να χτύςει την γϋφυρα μόνοσ του. Ο δρόμοσ του Πϋτρου πρϋπει να ενωθεύ με το μονοπϊτι του Ιωϊννη μϋςα από τον θϊνατο του Ιούδα. Μόνο όταν φτϊςουμε ςτον Ιωϊννη ενςαρκώνουμε τον Λόγο, πραγματώνουμε τον Λόγο και Φριςτικοποιούμαςτε. «Και όμωσ, δεν κατανοούν όλοι το μονοπϊτι του Πϋτρου, και δεν προχωρϊνε επειδό δεν γνωρύζουν ότι ακόμα και οι πϋτρεσ ϋχουν καρδιϊ. Επομϋνωσ ούτε κατανοούν και το μονοπϊτι του Ιωϊννη». Κανεύσ δεν μπορεύ να φθϊςει ςτο μονοπϊτι του Ιωϊννη εϊν δεν ϋχει βαδύςει το μονοπϊτι του Πϋτρου (ΣΟ ΕΞ). Ο Ιωϊννησ (Ο ΛΟΓΟ) μασ περιμϋνει. Ασ θυμηθούμε την ςκηνό ςτην θϊλαςςα τησ Σιβεριϊδοσ όπου, μετϊ το δεύπνο με τα ψϊρια, ο Πϋτροσ κοιτϊζοντασ τον Ιωϊννη ρώτηςε ςτον Δϊςκαλο: «Κύριε τι θα ςυμβεύ ς αυτόν;», και ο Δϊςκαλοσ εύπε: «Εϊν επιθυμώ να μεύνει αυτόσ μϋχρι να ϋρθω τι ςε ενδιαφϋρει;». Πρϊγματι, Ο ΛΟΓΟ περιμϋνει ςτην βϊςη τησ Κιβωτού μασ (ΑΡΚΑ: Κιβωτόσ, Arca-Arcano) για την ςτιγμό τησ πραγμϊτωςόσ Σου. O Σϋλειοσ Γϊμοσ εύναι ο 7

8 δρόμοσ του Πϋτρου. Εύναι αναγκαύο να προεκτεύνουμε την γϋφυρα του θανϊτου ώςτε να φτϊςουμε ςτο μονοπϊτι του Ιωϊννη. Ο Ιούδασ, το ΕΓΨ, εύναι εκεύνοσ που καταςτρϋφει την ευτυχύα των Γϊμων. Ο Ιούδασ παντρεύεται και πορνεύει εξαιτύασ του ζωικού πϊθουσ πιςτεύοντασ ότι εύναι ερωτευμϋνοσ. Εύναι αναγκαύο να κρεμϊςουμε τον Ιούδα ςτην γϋφυρα του θανϊτου. Μόνον ϋτςι μπορούμε να φτϊςουμε ςτον Ιωϊννη. Εύναι αδύνατη η Αναγϋννηςη χωρύσ τον θϊνατο του Ιούδα (ΣΟΤ ΕΓΨ). Σο ςεξ δεν εύναι καθαρϊ εγκεφαλικό. Ακόμη και οι πϋτρεσ ϋχουν καρδιϊ και αν θϋλουμε να κϊνουμε το ςεξ καθαρϊ εγκεφαλικό και παραβαύνουμε τον Νόμο και πορνεύουμε, αυτό θα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την απόλυτη αποτυχύα, την ϊβυςςο και τον δεύτερο θϊνατο. Ο Ιούδασ μασ προδύδει από ςτιγμό ςε ςτιγμό, και δεν θα φτϊςουμε ποτϋ ςτο μονοπϊτι του Ιωϊννη. Όταν οι ϊνθρωποι αποφαςύζουν να πεθαύνουν από ςτιγμό ςε ςτιγμό τότε ςε όλα τα ςπύτια θα επικρατόςει η ευτυχύα και θα ςταματόςουν να υπϊρχουν η πορνεύα και η μοιχεύα. Οι διαζευγμϋνοι ϊνθρωποι εύναι το αποτϋλεςμα του πϊθουσ. Όταν το πϊθοσ πεθαύνει ςταματούν να υπϊρχουν εςφαλμϋνοι γϊμοι και διαζύγια. Τπϊρχουν επύςησ εκεύνοι οι οπούοι παντρεύονται καθαρϊ για οικονομικούσ λόγουσ ό κοινϊ ςυμφϋροντα. Ϊτςι με αυτόν τον τρόπο ο Ιούδασ πουλϊει τον Φριςτό για τριϊντα αργύρια. Και το αποτϋλεςμα εύναι το διαζύγιο. Σην ςόμερον ημϋρα παντρεύονται μόνο για το χρόμα. Ανϊλογα με το πόςα ϋχει κϊποιοσ τόςο αξύζει, και το χρόμα μιλϊει για ςϋνα, ϋτςι λϋνε οι ανόητοι. Αυτού οι υβριςτϋσ, αυτού οι βλϊςφημοι κατϊ του Αγύου Πνεύματοσ, αυτοαποκαλούνται πρακτικού ϊνθρωποι, και ζουν με το να παντρεύονται και χωρύζουν ςυνεχώσ, εϊν εύναι αρκετϊ τυχερού και δεν τουσ ςκοτώςει ο αγανακτιςμϋνοσ πρώην ςύντροφοσ. Πρϊγματι αυτού οι ϊνθρωποι αγνοούν τελεύωσ αυτό το οπούο ονομϊζεται Αγϊπη. Ψςτόςο μιλούν για αγϊπη και ακόμα ορκύζονται ςτην αιώνια αγϊπη. Σώρα εύναι τησ μόδασ τα ερωτικϊ περιοδικϊ και οι ερωτικϋσ διαφημύςεισ. Τπϊρχουν πολλϋσ τϋτοιεσ αγγελύεσ: «λευκό γυναύκα, τϊδε ύψουσ, τϊδε ειςοδόματοσ, με μϊτια τϊδε χρώματοσ, με τϊδε βϊροσ, τϊδε θρηςκεύασ κλπ. επιθυμεύ να παντρευτεύ κύριο τϊδε ηλικύασ, τϊδε ειςοδόματοσ, τϊδε χρώματοσ, τϊδε ύψουσ κλπ. κλπ. κλπ.» «Κύριοι τϊδε λατρεύασ, τϊδε ηλικύα, τϊδε χρώμα κλπ. επιθυμεύ να παντρευτεύ μια γυναύκα που να ϋχει τόςο ύψοσ, τϋτοιο χρώμα, τϊδε ειςοδόματα κλπ.». Πρϊγματι, όλα αυτϊ εύναι κωμικοτραγικϊ. Όλα αυτϊ εύναι πορνεύα που ϋχουν το πρϊςινο φωσ των Αρχών και τησ Κοινωνύασ. Σο αποτϋλεςμα όλου αυτού εύναι πόνοσ, απερύςκεπτοι γϊμοι, Πορνεύα και διαζύγια. Σα καλϊ ϋθιμα ϋχουν πλϋον χαθεύ και η Ενότητα μϋςα ςτα πύτια ϋχει πιϊςει πϊτο. τισ μϋρεσ μασ οι παντρεμϋνεσ γυναύκεσ περιπλανιούνται μόνεσ τουσ ςτα νυκτερινϊ κϋντρα, ςτα μπαρ, ςτα ςινεμϊ κλπ. Σα ϊββατα εύναι πολύ ξεχωριςτϋσ μϋρεσ για τουσ παντρεμϋνουσ ϊντρεσ. Εκεύνη την ημϋρα επειδό εύναι αββατοκύριακο, χαρύζουν ςτον εαυτό τουσ την πολυτϋλεια για να ςπαταλόςουν τα χρόματϊ τουσ ςτα μπαρ και για να πορνεύςουν μύζερα, χωρύσ να ενδιαφϋρονται καθόλου για την μούρα των Παιδιών τουσ. 8

9 Οι ϊνδρεσ και οι γυναύκεσ ϋχουν παραδοθεύ ςτην χαλαρότητα των «καλών ηθών» και αυτό ϋχει ςαν αποτϋλεςμα να αποτυγχϊνουν οι γϊμοι τουσ. Ότι οικοδομεύται πϊνω ςε λανθαςμϋνη βϊςη, καταλόγει ολόκληρο ϋνα λϊθοσ. Σο να παντρεύεςαι από πϊθοσ, το να παντρεύεςαι από οικονομικό ςυμφϋρον, από κοινωνικό όφελοσ κλπ. οδηγεύ αναπόφευκτα ςτην αποτυχύα. Για να υπϊρξει αγϊπη, εύναι αναγκαύα η πλόρησ μυςτικιςτικό ϋνωςη των δύο όντων ςε όλα τα επύπεδα του Νου. Εϊν δεν υπϊρχει απόλυτη ςύνδεςη ςτα επτϊ επύπεδα του νου, τότε το αποτϋλεςμα εύναι το διαζύγιο. Η Αγϊπη εύναι ςαν ϋνα μοναχικό δϋντρο το οπούο φωτύζεται από τον όλιο. Η Αγϊπη εύναι ςαν ϋνα νεογϋννητο μωρό. Η Αγϊπη εύναι ςαν ϋνα απερύγραπτο ρόδο ποτιςμϋνο με το φωσ τησ πανςελόνου. Η Αγϊπη και το Πϊθοσ εύναι μεταξύ τουσ αςύμβατα. Η Αγϊπη και το Πϊθοσ εύναι δύο ςτοιχεύα που δεν μπορούν να ςυνδυαςτούν, η Αγϊπη εύναι απολύτωσ αθώα. Όπου υπϊρχει Αγϊπη δεν μπορεύ να υπϊρχει ζόλεια, ούτε θυμόσ, ούτε πικρύα γιατύ η Αγϊπη εύναι αςύμβατη με όλα αυτϊ τα κατώτερα πϊθη. Η αγϊπη ξεκινϊ με την αςτραπιαύα ςυμπϊθεια, τρϋφεται με την δύναμη τησ τρυφερότητασ και ςυντύθεται με την λατρεύα. Ϊνασ Σϋλειοσ Γϊμοσ εύναι η ϋνωςη δύο όντων, ενόσ που αγαπϊει περιςςότερο και ενόσ που αγαπϊει καλύτερα. Εύναι αναγκαύο πριν παντρευτούμε να αυτό- εξερευνόςουμε με πολύ ειλικρύνεια και εισ βϊθοσ το ΕΓΨ, ϋτςι ώςτε να αυτό-ανακαλυφθούμε ολοκληρωτικϊ. Πρϋπει να χρηςιμοποιόςουμε το νυςτϋρι τησ αυτοκριτικόσ για να αφαιρϋςουμε το πϊθοσ που ϋχουμε μϋςα μασ και να το τοποθετόςουμε επύ τϊπητοσ ςτην ςκληρό πραγματικότητα. Εύναι καλύτερα να ξϋρουμε να παραιτούμαςτε εγκαύρωσ από το να αποτυγχϊνουμε θλιβερϊ. Εύναι επεύγον να ανακαλύψουμε εϊν πρϊγματι υπϊρχει μϋςα μασ ο Ανθόσ τησ Αγϊπησ. Μπορούμε να ϋχουμε ϋναν καλό γϊμο μόνο αν ϋχει ωσ βϊςη την αγϊπη. Για να υπϊρχει αγϊπη πρϋπει να υπϊρχει ςυμβατότητα ςτην ςκϋψη, ςυμβατότητα ςτα αιςθόματα, ςυμβατότητα ςτα ςυναιςθόματα, ςυμβατότητα ςτισ πρϊξεισ, ςυμβατότητα ςτην θρηςκεύα, ςτισ ιδϋεσ κλπ. κλπ. Όπου δεν υπϊρχει αυτό η μυςτικιςτικό ταύτιςη η αγϊπη εύναι αδύνατη. Όςον αφορϊ το ζότημα του γϊμου οι νομοθϋτεσ μπορούν να θεςπύςουν όςουσ νόμουσ επιθυμούν, αλλϊ πρϊγματι δεν θα καταφϋρουν να καλυτερεύςουν τύποτα, γιατύ η ευτυχύα μϋςα ςτον γϊμο εύναι δυνατό μόνον εϊν κρεμϊςουμε τον Ιούδα (ΣΟ ΕΓΨ). Επομϋνωσ, όποιοσ θϋλει να ϋχει ϋναν ευτυχιςμϋνο γϊμο πρϋπει να εύναι ειλικρινόσ με τον εαυτό του και να μην παντρευτεύ για λόγουσ χρημϊτων, κοινωνικόσ θϋςησ και πϊθουσ. Οι ςύγχρονοι γϊμοι βεβηλώνουν την ςεξουαλικό πρϊξη. Οι ςύγχρονοι γϊμοι αποτυγχϊνουν λόγω ςεξουαλικόσ κατϊχρηςησ. Οι ςύγχρονοι γϊμοι δεν θϋλουν να κατανοόςουν την θεύα μεγαλειότητα του ςεξ. Εύναι αναγκαύο να γνωρύζουμε ότι το ςεξ εύναι ιερότατο. την ιερό Ινδύα των Βεδών το ςεξ χρηςιμοποιεύται για να επιτευχθούν υψηλότερεσ καταςτϊςεισ ϋκςταςησ. 9

10 Μεταξύ των Ινδουώςτών Γιόγκι το ςεξ χρηςιμοποιεύται για να πετύχουν την ϋνωςη με το ζωτικό πνεύμα και να μπουν ςτη Νιρβϊνα. Κανϋνασ ςοφόσ τησ ανατολόσ δεν θα διανοεύτο να χρηςιμοποιόςει το ςεξ για να ικανοποιόςει τα ςαρκικϊ του πϊθη. Οι ταντριςτϋσ Γιόγκι αξιοποιούν την γυναύκα για την εςωτερικό αυτοπραγμϊτωςη τουσ. Σο ανώτερο που ϋχει ο Ινδουιςμόσ και ο Βουδιςμόσ εύναι ο ταντριςμόσ. Σο ανώτερο που ϋχει η Γιόγκα εύναι η ςεξογιόγκα. Α.Δ. ΣΑΜΑΕΛ 10

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ, Επιμϋλεια: Λιϊπη Μαρύα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ, Επιμϋλεια: Λιϊπη Μαρύα ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β.Ι, 22-32 1. Ποιεσ οδηγύεσ/εντολϋσ ϋδωςε ο Λύςανδροσ ςτουσ Λακεδαιμονύουσ και ποια η ςκοπιμότητα τησ καθεμιϊσ; Σύμφωνα με τον Ξενοφώντα, ο Λύςανδροσ, την επόμενη νύχτα (από την ϊφιξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ ΟΜΑΔΑ : γιατί χρειάηεται; ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ Γενικϊ θϋματα τησ Τ.Α. Ειδικϊ θϋματα (δανεικϊ ωϊρια,απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα»

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη Μελϋτεσ 2009 «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Δρ. Κατερύνα Πϊςτρα Ειρόνη Μπαλτϊ Παναγιώτησ Δημητρϊκησ Εύη Μπανταβϊνου Μαρύα Λαδϊ Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΡΑΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά Ρξύλα Νάμμξς Υπξυήσια Δήμαρτξο Κξμρά πρξ Δημόρη πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά με εςθύμη για ρξ πήμερα, με όραμα για ρξ αύριξ Αγαπητού υνδημότεσ και υνδημότιςςεσ, Μϋςα ςε μύα περύοδο πρωτόγνωρησ οικονομικόσ

Διαβάστε περισσότερα

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS Deliverable 7.6 Products from trainee teachers Demetra Pitta-Pantazi, Constantinos Christou, Maria Kattou, Marios Pittalis, Paraskevi Sophocleous ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia.

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia. τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Αντρϋασ Ζαντόσ Ζαληεο 1 τηλεπικοινωνύεσ O όροσ τηλεπικοινωνύεσ αναφϋρεται ςτην ανταλλαγό πληροφοριών και μηνυμϊτων μεταξύ δύο τόπων που βρύςκονται ςε απόςταςη, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ϊββατο 14 Φεβρουαρύου 2015 Πολύ νωρύσ το πρωύ ςυγκεντρωθόκαμε ςτο αεροδρόμιο και δεν μπορούςαμε να ςυγκρατόςουμε τον ενθουςιαςμό μασ που πηγαύναμε πρώτη φορϊ ςτο εξωτερικό όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python ΑΝΨΣΑΣΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΑΝΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python ΑΝΣΨΝΙΟ Β. ΡΟΤΟ Α.Μ. 3271 Επιβλϋπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4 ISSN: 1790-6881 Τόμος VΙII Τεύχος 4 Η Ελλϊδα μετϊ την κρύςη* υγγραφϋασ: Καθηγητόσ Γκύκασ Α. Φαρδούβελησ Οικονομικόσ Σύμβουλοσ Ομίλου& Επικεφαλήσ Οικονομικών Ερευνών Ανακοίνωςη ςτο Επιςτημονικό Συμπόςιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα