ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟΤ. Δρ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟΤ. Δρ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟΤ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΧΗ ΓΗΜΧΝ ΗΠΔΙΡΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟΤ (ΟΠ ΕΔ) Ζμερίδα

3 Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» Θεμελιώθηκε μια νέα αρτιηεκηονική για ηην Ασηοδιοίκηζη Σο Κράηος Αναμορθώθηκε η διοικηηική οργάνωζη ηης τώρας

4 Διδικόηερα ζηο πλαίζιο ηης νέας αρτιηεκηονικής: Δπαναθεμελιώθηκε η πρωηοβάθμια Ασηοδιοίκηζη με λιγόηεροσς Γήμοσς Αναζσγκροηήθηκε ο β βαθμός Ασηοδιοίκηζης ζε εσρύηερες γεωγραθικές ενόηηηες Αναζσγκροηήθηκε η αποκενηρωμένη Γιοίκηζη

5 Θεληξηθό Θξάηνο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο (7) Ξεξηθέξεηεο (13) Γήκνη (325) Περηθερεηαθές Ελόηεηες Δεκοηηθές Ελόηεηες δημοτικές κοινότητες > κατοίκων τοπικές κοινότητες < κατοίκων 5

6 Γηαηί ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟΤ (ΟΠ ΕΔ)

7 Ζ νέα αρτιηεκηονική επέθερε αλλαγές Πε επίπεδν νξγάλσζεο θαη επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο Πε επίπεδν ησλ ππνδνκώλ πιεξνθνξηθήο

8 ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΣΟΛΟΓΗΟΤ Βαζικός ζηότος ηοσ έργοσ Σξνπνπνίεζε ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ ΟΠΕΔ θαη πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο λέεο επηρεηξεζηαθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απνξξένπλ από ην Πξόγξακκα ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ Επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο δηαρείξηζεο ηωλ εγγξαθώλ σμπληρωμαηικός ζηότος Η πνηνηηθή βειηίωζε ηωλ δεδνκέλωλ ηωλ κε εληαγκέλωλ ΟΣΑ ζην ΟΠΕΔ θαη ε ελαξκόληζή ηωλ ζηηο πξνδηαγξαθέο απηνύ

9 Σίηιος ηοσ έργοσ Τποζηερηθηηθές δράζεης ζε ΟΣΑ κε εληαγκέλοσς ζηο Εζληθό Δεκοηοιόγηο θαη προζαρκογή ηοσ ΟΠ Εζληθού Δεκοηοιογίοσ ζηης απαηηήζεης ηοσ Προγράκκαηος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» ΔΠΞΑ ΔΞ Γηνηθεηηθή Κεηαξξύζκηζε

10 Θύξηνο ηνπ έξγνπ: πνπξγείν Δζσηεξηθώλ Γηθαηνύρνο : ΘηΞ ΑΔ Φνξέαο ιεηηνπξγίαο: πνπξγείν Δζσηεξηθώλ

11 Τινπνηείηαη κε ηξία ππνέξγα: ΞΝΔΟΓΝ 1: Ξξνζαξκνγή θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ΝΞΠ ΔΓ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Θαιιηθξάηεο ΞΝΔΟΓΝ 2: Αλαβάζκηζε ηεο ππνδνκήο ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ ΝΞΠ ΔΓ κε Ξξνκήζεηα Δμνπιηζκνύ θαη ηππνπνηεκέλνπ Ινγηζκηθνύ ΞΝΔΟΓΝ 3: πνζηήξημε ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ δεκνηνινγίνπ ζηνπο κε εληαγκέλνπο ζην ΝΞΠ ΔΓ Θαπνδηζηξαθνύο ΝΡΑ

12 ΤΠΟΕΡΓΟ 1: Πξνζαξκνγή θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ΟΠ ΕΔ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» Φάζεηο Τινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ Φάζε Α: Μειέηε Δθαξκνγήο Φάζε Β: Αλάπηπμε, Έιεγρνο θαη Οινθιήξωζε ηωλ επεκβάζεωλ ζην ινγηζκηθό ηωλ ππνζπζηεκάηωλ ηνπ ΟΠ ΔΓ Φάζε Γ: Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία Φάζε Γ: Παξαγωγηθή Λεηηνπξγία

13 ΞΝΔΟΓΝ 2: Αλαβάζκηζε ηεο ππνδνκήο ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ ΝΞΠ ΔΓ κε Ξξνκήζεηα Δμνπιηζκνύ θαη ηππνπνηεκέλνπ Ινγηζκηθνύ ΝΙΝΘΙΖΟΩΘΖΘΔ

14 ΤΠΟΕΡΓΟ 3: Τπνζηήξημε ζηε βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο ηωλ δεδνκέλωλ δεκνηνινγίνπ ζηνπο κε εληαγκέλνπο ζην ΟΠ ΕΔ Καπνδηζηξαθνύο ΟΣΑ Φάζεηο Τινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ Φάζε Α : Αλαθνξέο αληηζηνηρήζεωλ Φάζε Β : Βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο ηωλ ζηνηρεηώλ ηνπ Γεκνηνινγίνπ Π2 Αλαθνξέο ιαζώλ!!!! Π3 Αλαθνξέο απνηειεζκάηωλ θαη Απνδνρή ηεο βάζεο δεδνκέλωλ δεκνηνινγίνπ αλά ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΔΙΟ Γήκν Π4 πλνπηηθέο εθζέζεηο

15 ΞΝΟΔΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΞΝΔΟΓΝ 3 Από ην ζύλνιν ησλ Γήκσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ (ελεκέξσζε )

16 ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ ΡΖΠ Β ΦΑΠΖΠ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΚΟΜΙΔΙ ΑΝΑΦΟΡΔ ΛΑΘΧΝ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΚΟΜΙΔΙ ΔΚΘΔΔΙ ΔΝΔΡΓΔΙΧΝ ΒΔΒΑΙΧΔΙ ΓΗΜΑΡΥΟΤ ΓΙΑ ΧΡΑΡΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΑΗΩΝ ΑΡΣΑΙΧΝ ΓΧΓΧΝΗ ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΩΝ ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΩΝ ΚΟΝΗΣΑ ΠΩΓΩΝΗΟΤ ΠΩΓΩΝΗΟΤ ΦΗΛΗΑΣΩΝ

17 ΞΝΟΔΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΙΟΤΛΙΟ

18 ΞΙΖΟΝΡΖΡΑ ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΜΞΖΟΔΡΗΠΖ ΡΝ ΓΖΚΝΡΖ ΚΔΗΩΠΖ ΦΝΟΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ

19 ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ ΑΟΠΖ ΡΩΛ ΠΓΘΟΝΠΔΩΛ ΚΔ ΡΝΠ ΓΖΚΝΡΔΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΔΛΡΝΠ ΞΟΝΘΔΠΚΗΩΛ

20 Επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο δηαρείξηζεο ηωλ εγγξαθώλ κρίζιμα ζημεία Με ηελ παξαγωγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΟΠΕΔ από ηνπο ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΕΙΟΤ Δήκνπο ζα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα: ε εγγξαθέο νη νπνίεο ζα έρνπλ επηζεκαλζεί ζηελ Αξρηθή Έληαμε, θαηά ηελ εθηέιεζε ηωλ εηζαγωγηθώλ ειέγρωλ, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα κεηαδεκόηεπζεο θαη αιιαγήο κεξίδαο επηζήκαλζεο σπαρτοσζών εγγραφών ζηελ πεξίπηωζε πνπ κεηαβάιινπλ (δηνξζώλνπλ) ηα ζηνηρεία ηνπο, είηε αιιάδνπλ κεξίδα, όηαλ δελ πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εθάζηνηε θίλεζεο. εηζαγωγήο ωο επηζεκαζκέλωλ, νέων εγγραφών πνπ δελ πιεξνύλ ηηο ππνρξεωηηθόηεηεο ηεο Φάζεο Λεηηνπξγίαο, αιιά πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηωλ εηζαγωγηθώλ ειέγρωλ ηεο Αξρηθήο Έληαμεο.

21 Επηθαηξνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ηωλ επηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ ηνπ ΟΠΕΔ 23 αιιαγέο επηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ ( ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΡΖΠ ΔΘΙΘΙΗΝ)

22 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ

23 Θηλήζεηο πνπ θαηαξγνύληαη Κεηαβνιή ιόγσ ζπγρώλεπζεο ΝΡΑ Κεηαβνιή ιόγσ δηάζπαζεο ΝΡΑ Αιιαγή κεξίδαο ιόγσ Απόζπαζεο ΝΡΑ Παξακέλεη ε κεηαβνιή ιόγω κεηνλνκαζίαο ΟΣΑ

24 Θηλήζεηο πνπ ζπγρσλεύνληαη (1) Γεκηνπξγείηαη λέα θίλεζε «Κεηαδεκόηεπζε» πνπ αληηθαζηζηά παιαηόηεξεο θηλήζεηο: Κεηαδεκόηεπζε ππνςεθίσλ ιόγσ δεκνηηθώλ εθινγώλ Κεηαδεκόηεπζε ππνςεθίσλ ιόγσ πεξηθ./λνκαξρ. Δθινγώλ Κεηαδεκόηεπζε ιόγσ γάκνπ Κεηαδεκόηεπζε ιόγσ ιύζεσο γάκνπ Κεηαδεκόηεπζε ιόγσ αξρηθήο δεκνηηθόηεηαο

25 Θηλήζεηο πνπ ζπγρσλεύνληαη(2) Γεκηνπξγείηαη λέα θίλεζε «Κεηαβνιή δηόξζσζεο εγγξαθήο» πνπ αληηθαζηζηά ηξεηο παιαηόηεξεο θηλήζεηο: «Μεηαβνιή ιόγω ιάζνπο ρεηξηζηή» «Μεηαβνιή απνθαηάζηαζεο επηζεκαζκέλωλ εγγξαθώλ» «Μεηαβνιή ιόγω ιάζνπο ρεηξηζηή ΟΣΑ δηόξζωζεο εγγξαθήο γηα εγγξαθή κε πηζηνπνίεζε Γ Φάζεο»

26 Δγγξαθή ηέθλσλ Δπηηξέπεηαη ε εηζαγσγή ζε κεξίδα ηέθλνπ κε θαλνληθή εγγξαθή Έιιελα θαη κε ελδεηθηηθά εγγεγξακκέλνπο ηνπο γνλείο ηνπ σο αιινδαπνύο ζην 1 θαη 2 Πύκθσλν ζπκβίσζεο: Απηνί πνπ πξνβαίλνπλ ζε ζύκθσλν ζπκβίσζεο, θάλνπλ αιιαγή κεξίδαο κόλν ζηε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηέθλν

27 ΘΗΛΖΠΔΗΠ ΝΞΠΔΓ

28 1.Δηζαγωγή Αξρηθή Δηζαγωγή έληαμε ζην ΟΠΔΓ Αξρηθή κεηαθνξά όισλ ησλ αξρείσλ ηνπ Γήκνπ Δηζαγωγή Φάζε ιεηηνπξγίαο Δηζαγσγή λέσλ εγγξαθώλ Δηζαγωγή Φεθηνπνηεκέλωλ εγγξαθώλ Σεηξόγξαθεο κεξίδεο κε θαηαρσξεκέλεο ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή

29 2. Αιιαγέο κεξίδαο λέα κεξίδα 1. Αιιαγή κεξίδαο ιόγω επαλαπξνζδηνξηζκνύ 2. Αιιαγή κεξίδαο εληόο ηδίνπ Γήκνπ ιόγω ελειηθίωζεο 3. Αιιαγή κεξίδαο εληόο ηδίνπ Γήκνπ ιόγω δηαδπγίνπ 4. Αιιαγή κεξίδαο εληόο ηδίνπ Γήκνπ ιόγω αθύξωζεο γάκνπ

30 Ξαξαδείγκαηα γηα ηηο αλσηέξσ 3 θαη 4 πεξηπηώζεηο αιιαγήο κεξίδαο

31 ΓΗΑΕΓΗΝ ( πεξίπησζε 3) Γεκνηνινγηθή ηαθηνπνίεζε ηέωο ζπδύγωλ 1. Καη νη δύν ζύδπγνη εγγεγξακκέλνη εληόο ηδίνπ Γήκνπ 1 ν κέινο θαλνληθή εγγξαθή 2 ν κέινο θαλνληθή εγγξαθή

32 1 ο μέλος κίνηζη διαζύγιο, δηαγραθή ηωλ ζηοητείωλ γάκοσ εθηός ηοσ βαζκού γάκοσ 2 ο κέιος ηες κερίδας θίλεζε αιιαγή κερίδας ιόγω δηαδσγίοσ, λέα κερίδα ιόγω δηαδσγίοσ θαη δηαγραθή ασηού από ηελ προεγούκελε κερίδα

33 2. Καη νη δύν ζύδπγνη εγγεγξακκέλνη εληόο ηδίνπ Γήκνπ 1 Ν κέινο θαλνληθή εγγξαθή 2 ν κέινο ελδεηθηηθή αιινδαπνύ θίλεζε δηαδύγηο ζηο πρώηο κέιος δηαγραθή ηωλ ζηοητείωλ γάκοσ εθηός ηοσ βαζκού γάκοσ θαη δηαγραθή ηες ελδεηθηηθής (2 ο δηαδσγίοσ κέιος) ιόγω

34 ΓΗΑΕΓΗΝ ( πεξίπησζε 3) Καη νη δύν ζύδπγνη εγγεγξακκέλνη εληόο ηδίνπ Γήκνπ 1 ε κερίδα 1 ν κέινο θαλνληθή εγγξαθή ( άλδξαο) 2 ν κέινο ελδεηθηηθή Διιελίδα (γπλαίθα) 2 ε κερίδα 1 ν κέινο θαλνληθή εγγξαθή (γπλαίθα)..4 ν κέινο ελδεηθηηθή Έιιελα( άλδξαο) Ξεξηπηώζεηο κε παηδηά

35 1 ε κερίδα θίλεζε δηαδύγηο ζηο πρώηο κέιος δηαγραθή ηωλ ζηοητείωλ γάκοσ εθηός ηοσ βαζκού γάκοσ θαη δηαγραθή ηες ελδεηθηηθής (2 ο κέιος) ιόγω δηαδσγίοσ παρακέλοσλ ηα ζηοητεία γάκοσ 2 ε κερίδα θίλεζε δηαδύγηο ζηο πρώηο κέιος δηαγραθή ηωλ ζηοητείωλ γάκοσ εθηός ηοσ βαζκού γάκοσ θαη δηαγραθή ηες ελδεηθηηθής (2 ο κέιος) ιόγω δηαδσγίοσ

36 ΓΗΑΕΓΗΝ Πηελ πεξίπησζε πνπ ν/ε ζύδπγνο δειώζεη όηη επηζπκεί λα κεηαδεκνηεύζεη κεηά ηελ έθδνζε δηαδπγίνπ ζα πξέπεη πξώηα λα κεηαθεξζεί ζε λέα κεξίδα ιόγσ δηαδπγίνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα κεηαδεκνηεύζεη

37 ΓΗΑΕΓΗΝ 2. Οη δύν ζύδπγνη εγγεγξακκέλνη ζε δηαθνξεηηθνύο Γήκνπο Α Γήκνο 1 ν κέινο θαλνληθή εγγξαθή 2 ν κέινο ελδεηθηηθή εγγξαθή (γπλαίθα) (άλδξαο) θίλεζε δηαδύγηο ζηο πρώηο κέιος δηαγραθή ηωλ ζηοητείωλ γάκοσ εθηός ηοσ βαζκού γάκοσ θαη δηαγραθή ηες ελδεηθηηθής (2 ο δηαδσγίοσ κέιος) ιόγω

38 Β Γήκνο 1 ν κέινο θαλνληθή εγγξαθή (γπλαίθα) 2 ν κέινο ελδεηθηηθή εγγξαθή (άλδξαο) Ίδηεο θηλήζεηο κε ηνλ πξώην Γήκν θίλεζε δηαδύγηο ζηο πρώηο κέιος δηαγραθή ηωλ ζηοητείωλ γάκοσ εθηός ηοσ βαζκού γάκοσ θαη δηαγραθή ηες ελδεηθηηθής (2 ο δηαδσγίοσ κέιος) ιόγω

39 ΑΘΟΩΠΖ ΓΑΚΝ (πεξίπησζε 4) Αθύξωζε γάκνπ (γηα ην ρεηξηζκό ηζρύεη όηη θαη γηα ηελ δηαδηθαζία δηαδπγίνπ)

40 3.Κεηαβνιέο κεξίδαο ζπλνιηθέο (αιιάδεηο όια ηα πεδία) Κεηαβνιή Δλδεηθηηθήο αιινδαπνύ ζε ελδεηθηηθή Έιιελα Κεηαβνιή Δλδεηθηηθήο αιινδαπνύ ζε θαλνληθή Κεηαβνιή Δλδεηθηηθήο εγγξαθήο Έιιελα ζε θαλνληθή Κεηαβνιή δηόξζσζεο εγγξαθήο

41 4. Άιιεο κεηαβνιέο ( αιιάδεηο νξηζκέλα πεδία) Αιιαγή ηδηόηεηαο κέινπο (αθνξά ηελ αιιαγή ζε ιάζνο θαηαρώξεζε π.ρ. ζύδπγνο κε ηέθλν) Μεηαβνιή Παηξηθώλ ζηνηρείωλ Μεηαβνιή Μεηξηθώλ ζηνηρείωλ Μεηαβνιή ζηνηρείωλ: γάκνπ, πξνζωπηθώλ, γεληθώλ, αλάθιεζεο δηαγξαθήο, Γεκνηηθόηεηαο, Ιζαγέλεηαο, Μ.Α., κεηαβνιή ζηνηρείωλ δηαγξαθήο, θαηνηθίαο, εθινγηθώλ, γέλλεζεο, ιόγω κεηνλνκαζίαο ΟΣΑ

42 5. Μεηαδεκόηεπζε Απιοποηείηαη ε δηαδηθαζία κεηαδεκόηεσζες Μεηαδεκόηεπζε απηόκαηε Ν ππάιιεινο ηνπ Γεκνηνινγίνπ πξννξηζκνύ βξίζθεη ηα ζηνηρεία ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ΔΓ θαη ηνλ ηαθηνπνηεί ζηνλ Γήκν ηνπ εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο. Ν ππάιιεινο ηνπ Γεκνηνινγίνπ πξνέιεπζεο, όπνπ ήηαλ δεκόηεο ν πνιίηεο, ηνλ δηαγξάθεη από ηελ νηθνγελεηαθή κεξίδα ηνπ Γήκνπ κόιηο πάξεη κήλπκα κέζσ ΝΞΠ ΔΓ από ην Γήκν πξννξηζκνύ. Δηζαγωγή εγγξαθώλ ιόγω ρεηξόγξαθεο κεηαδεκόηεπζεο Ζ θίλεζε απηή επηηξέπεηαη κόλνλ όηαλ ν Γήκνο πξνέιεπζεο δελ έρεη εηζαρζεί ζην ΔΓ

43 ΞΑΟΑΓΩΓΗΘΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΝΞΠΔΓ Νη Ξξώηεο εληάμεηο Γήκσλ Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ ζην ΝΞΠΔΓ Ρα πξώηα ζπκπεξάζκαηα

44 Γήκνη νη νπνίνη έρνπλ εληαρζεί ζην ΝΞΠΔΓ Site ηνπ πνπξγείνπ θαη ζηε δηαδξνκή: /Δζληθό Γεκνηνιόγην/ πνπξγείν / Γήκνη εληαγκέλνη ζην ΝΞΠΔΓ

45 ΔΓΘΘΙΗΝΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ Λέεο επηρεηξεζηαθέο αιιαγέο ηνπ ΝΞΠ ΔΓ Δγρεηξίδην επηθαηξνπνηεκέλν κε ζπρλέο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ην νπνίν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε επηρεηξνύκελεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο

46 ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ Ππδήηεζε Ρπρόλ βειηίσζε

47 ΓΗ. ΓΖ. Ι. Γηαδηθηπαθή εθαξκνγή Ξιεξνθνξηαθνύ Ππζηήκαηνο Γηαζύλδεζε Γεκνηνινγίσλ - Ιεμηαξρείσλ

48 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ - ΔΠΙΛΟΓΟ Σο Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» Αναμόρθωζε ηη διοικηηική οργάνωζη ηης τώρας Γημιοσργήθηκε η ανάγκη Σροποποίηζης και προζαρμογής ηοσ ΟΠΔΓ Βαζικός ζηότος ηοσ έργοσ Σξνπνπνίεζε ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ ΟΠΕΔ θαη πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο λέεο επηρεηξεζηαθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απνξξένπλ από ην Πξόγξακκα ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ Επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο δηαρείξηζεο ηωλ εγγξαθώλ σμπληρωμαηικός ζηότος Η πνηνηηθή βειηίωζε ηωλ δεδνκέλωλ ηωλ κε εληαγκέλωλ ΟΣΑ ζην ΟΠΕΔ θαη ε ελαξκόληζή ηωλ ζηηο πξνδηαγξαθέο απηνύ

49 ΞΑΟΑΓΝΚΔΛΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΣΟ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΣΟΛΟΓΗΟΤ Ω ΒΑΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΓΗΑΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑ

50 ΞΟΝΠΓΝΘΗΑ ΚΖΡΟΩΝ ΞΝΙΗΡΩΛ

51 Δπηθνηλσλία Πηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ζηε δηαδξνκή Δζληθό Γεκνηνιόγην ζα κπνξείηε λα βξίζθεηε: Ξιεξνθνξίεο γηα ην Δζληθό Γεκνηνιόγην θαη απαληήζεηο ζε ζπρλέο εξσηήζεηο θαζώο θαη θάζε ηπρόλ επηθαηξνπνίεζε Πην κπνξείηε λα ζέηεηε ειεθηξνληθά ηηο εξσηήζεηο παξαηεξήζεηο ζαο

52 ΠΕΖΡΖΠΖ

53 Α ΕΤΥΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Α

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 7 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ ΞΑ.Γ.Λ.Ζ -Γ.Λ. «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ» Ιευθ. Θνυζού, Ρ.Θ. 44, Ζπάκλειο Θπήηηρ ΑΦΚ 999161766, Α ΓΝ Ζπακλείος Ρμήμα Ξπομηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 1. Εξώηεζε: Μπνξώ λα δνθηκάζσ ηελ εθαξκνγή ησλ Τπεξεζηώλ Μηαο ηάζεο κε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα; Απάληεζε: ύληνκα ζα δηαηεζεί εθαξκνγή κε θαηάιιειν πεξηβάιινλ δνθηκώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ»

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ: «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» Α. ΓΔΝΙΚΑ Τν Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκωλ πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ελόο Δληαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Olympic Air virtual στην FsAirlines. OAV FSA manual

Η Olympic Air virtual στην FsAirlines. OAV FSA manual Η Olympic Air virtual στην FsAirlines OAV FSA manual January 2010 1 Πεπιεσόμενα Γεληθέο πιεξνθνξίεο 3 Δγγξαθή.4 Ρπζκίζεηο πξνθίι.....7 Δπηινγή ηεο Olympic Air virtual..8 Ο Client Σν πξόγξακκα θαηαγξαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Μειίζζηα, 20 Ινπλίνπ 2011 Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Αγαπεηνί Σπλεξγάηεο, Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο κε ηελ έθδνζε 2.20 ηεο εθαξκνγήο Premium HRM Κηζζνδνζία παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR Μαρούσι, Ιανοσάριος 2013 Δθνική Δπιτροπή Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων, ΔΔΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΦΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΣΗ : 9/2015 ΧΡHΗ : 2015 ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Ζ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα