ΥΑΛΑΝΓΡΙ Ή HALANDRI DEVELOPMENT AE;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΑΛΑΝΓΡΙ Ή HALANDRI DEVELOPMENT AE;"

Transcript

1 ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ Δ.Μ.Π. ΓΠΜ Αξρηηεθηνληθή θαη ζρεδηαζκόο ηνπ ρώξνπ Καηεύζπλζε: Πνιενδνκία- Υσξνηαμία Γεσγξαθηθέο δπλακηθέο θαη ζύγρξνλνη κεηαζρεκαηηζκνί ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ Αθαδεκατθό έηνο ΥΑΛΑΝΓΡΙ Ή HALANDRI DEVELOPMENT AE; δηδάζθνληεο : νθία Απγεξηλνύ Κνιώληα Δηξήλε Κιακπαηζέα Νίθνο Μπειαβίιαο Διέλε Υαληώηνπ ζπνπδάζηξηα : Κνπξή Νηθνιέηα

2 ΠΛΑΝΟ ΔΡΓΑΙΑ ΤΠΟΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ : ε αιινίσζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ Γήκνπ Υαιαλδξίνπ, ζε ζπζρεηηζκό κε ηε δηάρπζε θεληξηθώλ ιεηηνπξγηώλ εθηόο ηνπ παξαδνζηαθνύ θέληξνπ ηνπ Λεθαλνπεδίνπ, κε ηελ επέθηαζε ηνπ νηθηζηηθνύ ηζηνύ γηα κόληκε θαηνηθία ζε πεξηνρέο ησλ Μεζνγείσλ θαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκώλ κεηαθνξάο (Αηηηθή Οδόο, Μεηξό, Πξναζηηαθόο, ιηκάληα Λαπξίνπ θαη Ραθήλαο, αεξνιηκέλαο «Διεπζέξηνο Βεληδέινο»). Η κεηάβαζε ηνπ Γήκνπ Υαιαλδξίνπ από πξνάζηην γεληθήο θαηνηθίαο κε παξαδνζηαθό εκπνξηθό ππξήλα ζε «πξνλνκηαθό» ππνδνρέα ηξηηνγελώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηώλ ππεξηνπηθήο εκβέιεηαο. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ : _πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηε ρσξνηαμηθή ζεώξεζε ηνπ Γήκνπ θαη πξνβάιινπλ ηα δνκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. _θαηαγξαθέο, απνγξαθέο θαη κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ: κειέηε αλαζεώξεζεο ΓΠ Γήκνπ Υαιαλδξίνπ (Α θάζε) θπθινθνξηαθή κειέηε Γήκνπ Υαιαλδξίνπ _παξαζηαηηθό πιηθό (ράξηεο)

3 _πνηνηηθή έξεπλα πεδίνπ: κειέηε πξαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ. ζπδεηήζεηο κε άηνκα - θιεηδηά (από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, από ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ, από ηνλ Δκπνξηθό ύιινγν Υαιαλδξίνπ, από ηελ Κίλεζε Πνιηηώλ «Αληίζηαζε κε ηνπο πνιίηεο Υαιαλδξίνπ») κειέηε ηνπ ηνπηθνύ ηύπνπ (ΦΛΤΑξία ΣΑΗ ζην Υαιάλδξη) ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ αλαδηαηύπσζε ηεο ππόζεζεο εξγαζίαο - αλάπηπμε ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ : Παξάδεηγκα απζαίξεηεο ιεηηνπξγίαο ππεξαγνξάο επί ππεξηνπηθνύ νδηθνύ άμνλα ζε ζεζκνζεηεκέλε πεξηνρή γεληθήο θαηνηθίαο. ύληνκε αλαθνξά ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ κε αθνξκή ηε ζέζε ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο. ΤΜΠΔΡΑΜΑ

4 ΥΧΡΟΣΑΞΙΚΗ ΘΔΧΡΗΗ-ΓΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ : ζέζε : βόξεηα βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ιεθαλνπεδίνπ όκνξνη δήκνη : Γ.Φπρηθνύ / Γ.Νένπ Φπρηθνύ / Γ.Φηινζέεο / Γ.Ακαξνπζίνπ / Γ.Βξηιεζζίσλ / Γ.Γέξαθα / Γ.Αγίαο Παξαζθεπήο /Γ.Υνιαξγνύ έθηαζε : 9,5η ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα (2 νο ζε ζρέζε κε ηνπο όκνξνπο δήκνπο) πιεζπζκόο : (1 νο ζε ζρέζε κε ηνπο όκνξνπο δήκνπο) + πιεζπζκόο απαζρνινπκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο Α.Δ θαη Δ.Π.Δ : ζε 1300 επηρεηξήζεηο κηθηή ππθλόηεηα, άηνκα / Ha : 75,5 (4 νο ζε ζρέζε κε ηνπο όκνξνπο δήκνπο)

5 ΥΧΡΟΣΑΞΙΚΗ ΘΔΧΡΗΗ-ΓΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ : άμνλεο ππεξηνπηθήο θπθινθνξίαο : 1. εμσηεξηθνί πνπ πεξηθιείνπλ κεγάιε έθηαζε ηνπ Γήκνπ : Λ.Κεθηζίαο / Λ.Μεζνγείσλ / Αηηηθή Οδόο 2. δηακπεξείο άμνλεο : Λ.Δζληθήο Αληηζηάζεσο / Λ.Πεληέιεο / Παιαηνιόγνπ - Παπαληθνιή / Γ.Πιαθεληίαο /Ηξαθιείηνπ/Αλαπαύζεσο /Ακαξνπζίνπ Υαιαλδξίνπ /Αγ.Παξαζθεπήο+ππνδηακόξθσζε Διεπζέξαο Πεληέιεο

6 ΥΧΡΟΣΑΞΙΚΗ ΘΔΧΡΗΗ-ΓΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ : πςεινί θπθινθνξηαθνί θόξηνη δηάρπζε δηακπεξνύο θπθινθνξίαο / ζπγθξνύζεηο ρξήζεσλ πιήζνο πεξηβαιινληνινγηθώλ πξνβιεκάησλ ππνβάζκηζε πνηόηεηαο δσήο ζηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο θαη απαμίσζε ηνπ παξαδνζηαθνύ θέληξνπ ηνπ Γήκνπ επηπηώζεηο ζηελ νδηθή αζθάιεηα ( : 2044 αηπρήκαηα κε πιηθέο δεκηέο :387 αηπρήκαηα κε παζόληα πξόζσπα, 14 ζαλαηεθόξα) δηάζπαζε ηεο ρσξηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ελόηεηαο ηνπ Γήκνπ

7 : 384 αηπρήκαηα κε παζόληα πξόζσπα. ππνγξάκκηζε : αηπρήκαηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην εκπνξηθό θέληξν ηνπ Γήκνπ Υαιαλδξίνπ

8 ΥΧΡΟΣΑΞΙΚΗ ΘΔΧΡΗΗ-ΓΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ : Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο ζηαζεξήο ηξνρηάο : 1.ζηαζκνί ηνπ κεηξό : Υαιαλδξίνπ / Γ.Πιαθεληία / Ννκηζκαηνθνπείνπ + έρνπλ ρσξνζεηεζεί Φηινζέεο / ίδεξα / ΟΑΚΑ / Υνιαξγoύ. 2.Πξναζηηαθόο ζηαζκόο Γ.Πιαθεληίαο.

9 ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ : Ο Γήκνο Υαιαλδξίνπ κεηέρεη ζην κεηαζρεκαηηζκό πνπ ζπληειείηαη ζην ζύλνιν ηεο Αηηηθήο. Η θπζηνγλσκία ηνπ Γήκνπ σο πξνάζηην γεληθήο θαηνηθίαο κε παξαδνζηαθό εκπνξηθό ππξήλα αιινηώλεηαη από ηνλ θπθινθνξηαθό θόξην ησλ ππεξηνπηθώλ νδηθώλ αμόλσλ πνπ ηνλ δηαηξέρνπλ, από ηε δηάρπζε δηακπεξνύο θπθινθνξίαο θαη αλεπηζύκεησλ ρξήζεσλ ζην ηνπηθό αζηηθό δίθηπν, από ηηο ζπγθξνύζεηο ησλ ρξήζεσλ γεο εθαηέξσζελ ησλ ππεξηνπηθώλ αμόλσλ, από ηηο ζέζεηο ησλ ζηαζκώλ ηνπ κεηξό πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη πξνλνκηαθέο γηα λα αλαπηύμνπλ γύξσ ηνπο λέα πνιενδνκηθά θέληξα θαη λα δηακνξθώζνπλ λέεο αμίεο γεο πξνζειθύνληαο ππεξεζίεο ππεξηνπηθήο εκβέιεηαο ελώ παξαβιέπεηαη ε άκεζε εμππεξέηεζε ηεο θηλεηηθόηεηαο ηνπ θέληξνπ ηνπ Γήκνπ πνπ εθηόο από εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη δηαρξνληθά ζηέθηα αλαςπρήο πεξηιακβάλεη όιεο ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίαο θαη απνηειεί έλα δσληαλό ηόπν κηθηώλ ρξήζεσλ θαη θνηλσληθήο όζκσζεο.

10 «Οι σπερτοπικές τρήσεις σσμβάλλοσν έμμεσα στην αναβάθμιση τοσ Δήμοσ» είλαη ε άπνςε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, δηαρξνληθά ππνηαγκέλε ζηηο επηινγέο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο. Η αληίζηαζε «στις αλλαγές των καιρών» εκθαλίδεηαη κε ηε δηάζεζε ησλ πνιηηώλ γηα απηννξγαλσκέλε άκεζε παξέκβαζε κε ηάζεηο αλαγσγήο ησλ ηνπηθώλ πξνβιεκάησλ ζηα κείδνλα ζέκαηα. Η δηεθδίθεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο εθθξάδεηαη κέζα από ηηο δξάζεηο ησλ Κηλήζεσλ πνιηηώλ, ηηο δσληαλέο πνιηηηθέο λεζίδεο πνπ ζπλδένπλ ην δήηεκα ηεο απηνδηνίθεζεο κε ηελ θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή θαη κε ην θπξίαξρν κνληέιν αλάπηπμεο.

11 ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧ Η : Υξήζε γεο : πεξηνρή γεληθήο θαηνηθίαο Πνιενδνκηθή ελόηεηα : Μεηακόξθσζε Υαιαλδξίνπ - Σνύθα Θέζε : Ο.Σ 750 Γ.Πιαθεληίαο / Κέλλεληπ /λέα Διεπζέξαο Πεληέιεο

12 ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ : ζηεγάδεηαη ην ηδησηηθό εθπαηδεπηήξην Διιελνγεξκαληθή Αγσγή 2007 κεηαβίβαζε αθηλήηνπ «ΑΣΟΓΗΚΑΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ Α.Δ.» αμηνπνίεζε νηθνπέδνπ κε ηελ «ΚΑΡΦΟΤΡ Α.Δ» 4/2007 αίηεζε ηεο ΚΑΡΦΟΤΡ ζην Γήκν γηα πξνέγθξηζε ίδξπζεο ζνύπεξκάξθεη // εγθξίλεηαη πξόηαζε αληηπνιίηεπζεο πξνο ην Γήκν: πξνζαξκνγή ηνπ θηηξίνπ γηα ζηέγαζε ηερληθνύ ιπθείνπ ΟΚ //δελ εμεηάδεηαη 4/2007 αίηεζε ηεο ΚΑΡΦΟΤΡ ζηελ Πνιενδνκία Αλαηνιηθήο Αηηηθήο//απνξξίπηεηαη ΠΓ/86 απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ππεξαγνξάο ή πνιπθαηαζηήκαηνο ζε πεξηνρή γεληθήο θαηνηθίαο, επηηξέπεηαη ε ρξήζε κεηθηνύ θαηαζηήκαηνο ηξνθίκσλ κε 50% Γ. 12/2007 ε ΚΑΡΦΟΤΡ αιιάδεη ηνλ ηίηιν ηεο άδεηαο «δηώξνθν θαηάζηεκα κεηθηώλ ηξνθίκσλ κε ππόγεην» Δ = 2052,76 ηκ + ππόγεην γθαξάδ 67 ζέζεσλ 1729,68 ηκ θαη εγθξίλεηαη από ηελ πνιενδνκία + εγθξίζεηο από Γ/λζε Μειεηώλ Έξγσλ Οδνπνηίαο ΤΠΔΥΧΓΔ εηζόδνπ εμόδνπ επί ηεο Γ.Πιαθεληίαο ρσξίο παξάδξνκν + Γ/λζε ΠΔΥΧ ηεο Πεξηθέξεηαο δελ απαηηεί Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ

13 ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ : 68 θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο πξνζθεύγνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ππνζηεξίδνληαο πσο ε αιιαγή είλαη κόλν θξαζηηθή/επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ/δηθαηώλεη ηνπο θαηνίθνπο αθπξώλεη ηελ έγθξηζε ιεηηνπξγίαο από ηε δεκαξρηαθή επηηξνπή 4/2008 θαηεδάθηζε ζρνιηθνύ θηηξίνπ 8/2008 λέα έγθξηζε ηεο αίηεζεο ηεο ΚΑΡΦΟΤΡ από ηε δεκαξρηαθή επηηξνπή/έθδνζε άδεηαο από ηελ πνιενδνκία θαη έλαξμε ησλ εξγαζηώλ 9/2008, 68 θάηνηθνη πξνζθεύγνπλ πάιη ζηελ Πεξηθέξεηα,ζην Σξηκειέο Γηνηθεηηθό Δθεηείν Αζελώλ θαη ζην Ννκαξρηαθό πκβνύιην γηα αλαζηνιή ησλ εξγαζηώλ θαη αθύξσζε ηεο άδεηαο/επηηπγράλεηαη ε πξνζσξηλή αλαζηνιή ησλ εξγαζηώλ ΑΣΟΓΗΚΑΣΗ κε δηθεγόξν ηεο ΚΑΡΦΟΤΡ ππνβάιεη αίηεζε αλαίξεζεο ηεο απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ επηρεηξεκαηνινγώληαο πσο απηά έρνπλ ζπκβεί θαη αιινύ!... 12/2008 ε Πεξηθέξεηα δηθαηώλεη ηνπο θαηνίθνπο θαη αθπξώλεη γηα δεύηεξε θνξά ηελ έγθξηζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο ε δεκνηηθή επηηξνπή πξνζπαζεί λα κεηαπείζεη ηνπο θαηνίθνπο απνζηέιινληαο ηνπο γξαπηά ηα αληηζηαζκηζηηθά νθέιε από ηελ ΑΣΟΓΗΚΑΣΗ (θαηαζθεπή ζηεγάζηξνπ ζην θνιπκβεηήξην, παηδηθή ραξά) 1/2009 ην Γηνηθεηηθό Δθεηείν κε ηελ ίδηα ζύλζεζε αλαηξεί ηελ αλαζηνιή εξγαζηώλ!

14 ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ : ε δεκαξρηαθή επηηξνπή εγθξίλεη πάιη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο 11/2009 ε Πεξηθέξεηα γηα ηξίηε θνξά αθπξώλεη ηελ έγθξηζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο θαη ηελ εγθαιεί γηα παξάβαζε ησλ Απνθάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ έπξεπε λα έρνπλ γίλεη εθηειεζηέο ε δεκνηηθή αξρή πξνζιακβάλεη δύν λνκηθνύο ζπκβνύινπο! θαη ζηξέθεηαη ελάληηα ηεο ππαιιήινπ ηεο Πεξηθέξεηαο!! 12/2009 ζπδεηείηαη ην ζέκα ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην κε πξσηνβνπιία εθπξνζώπνπ από ηελ Κίλεζε Πνιηηώλ «Αληίζηαζε κε ηνπο Πνιίηεο Υαιαλδξίνπ», αζθείηαη πίεζε γηα άκεζε ζθξάγηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ελησκεηαμύ ιεηηνπξγεί ήδε 15 κέξεο παξάλνκα/ζπλέξρεηαη δεκαξρηαθή επηηξνπή θαη επηηέινπο απνθαζίδεηαη αλάθιεζε ηεο άδεηαο ηνπ ζνύπεξ κάξθεη! 1/2010 ε ΚΑΡΦΟΤΡ πξνζθεύγεη ζην Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν θαη επηηπγράλεη ηελ «αλαζηνιή» ηεο αλαζηνιήο ν αγώλαο ζπλερίδεηαη!

15 ΤΜΠΔΡΑΜΑ :

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2014 για τα κζματα των πεηών και τθ βιώςιμθ κινθτικότθτα «Ένωςθ για τα δικαιώματα των πεηών» www.enosipezon.gr www.facebook.com/enosipezon,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ

ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Νηίνα Βαΐος 1, Άπηρ Καλανηίδηρ 2 1. ΔΜΠ, divaiou@central.ntua.gr 2. Georg Simmel Centre for Metropolitan Studies, Παλεπηζηήκην Humboldt, Βεξνιίλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» (άξζξα 94 (παξ. 2 θαη 4), 186 (Σνκέαο Δ), 204 (Πξώην Δδάθην θαη Σνκέαο Γ), 205 (παξ. 1 θαη 2), 210 (παξ. 1 θαη Σνκέαο Γ), 282 (παξ. 1), 283 (παξ. 3), 286) ΜΔΣΑΒΗΒΑΕΟΜΔΝΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμόσ: Ενότθτα για Αλλθλεγγφθ και Ανατροπι (υποψιφιοσ Διμαρχοσ Παράςχοσ Λαδάσ)

υνδυαςμόσ: Ενότθτα για Αλλθλεγγφθ και Ανατροπι (υποψιφιοσ Διμαρχοσ Παράςχοσ Λαδάσ) ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2014 για τα κζματα των πεηϊν και τθ βιϊςιμθ κινθτικότθτα «Ένωςθ για τα δικαιώματα των πεηών» www.enosipezon.grwww.facebook.com/enosipezon,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 1/ ΔΗΑΓΩΓΖ 2/ ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ

ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 1/ ΔΗΑΓΩΓΖ 2/ ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΑΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΟΠΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ Δ ΓΗΑΡΚΖ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΒΑΖ ύκβνπινο: Θάλνο Παγώλεο Οκάδα ζπλεξγαηώλ: Θνδσξήο Γξνπζόπνπινο Υξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΣΔΛ ΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΕΑΝΖ»

«ΚΣΔΛ ΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΕΑΝΖ» Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Μάζεµα: εµόζηεο πγθνηλσλίεο «ΚΣΔΛ ΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΕΑΝΖ» Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Αξηζηνηέιεο Ναληόπνπινο Μαινύηαο Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ»

ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ» ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2011 Ρύζκηζε ασζαηρέηφλ Σηηο 21-09-2011 δεκνζηεύζεθε ν λόκνο 4014/2011 ν νπνίνο αθνξά ζηε λέα ξύζκηζε γηα ηα απζαίξεηα, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα αλαζηέιιεηαη γηα 30 ρξόληα ε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίζημα ππακηικά Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ

Ανεπίζημα ππακηικά Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ Ανεπίζημα ππακηικά Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ Καηφπηλ πξφζθιεζεο ηεο πξνέδξνπ θπξίαο Πφληηθα Μαξίαο, ηα κέιε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Αιεμαλδξνχπνιεο ζπλαληήζεθαλ ζήκεξα 09/03/2011 ημέπα Τεηάπηη και ώπα 18.30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών».

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». 1 «Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». Γιώργος Νηέλλας, Καηερίνα Μανούζοσ-Νηέλλα, Αρτιτέκτονες τοσ ΥΠΠΟ Ζ Ρόδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ηππηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021 ΥΒΑΕΟ ΝΟΜΟΤ ΡΏ Ώζήλαο/Ώηηηθήο 2021 ΕΏΝΟΤΏΡΕΟ 2012 ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ, ΒΝΒΡΓΒΕΏ ΚΏΕ ΚΛΕΜΏΣΕΚΔ ΏΛΛΏΓΔ ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΡΤΘΜΕΣΕΚΟΤ ΥΒΑΕΟΤ ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΏΘΔΝΏ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

-ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ θ. Γ. αθειιαξίδε.

-ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ θ. Γ. αθειιαξίδε. Πξνο -ηελ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θ. Ρ. Γνύξνπ, -ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηκήκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ ΤΡΗΕΑ -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ Ζκδοςθ 2, 11/9/2015 ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ [ΑΤΓΟΤΣΟ 2015] ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ... 3 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζε 14 ε ηες 8-6-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 14 ε πλεδξίαζε ηεο 08-6-2010

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών  1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών Η Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνύ αξρηηεθηνληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ... 5 1.1 Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε... 5 1.2 Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο... 6 1.3 πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΕΣΑΛΜΕΝΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΦΟΤΝΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΕΝΣΕΣΑΛΜΕΝΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΦΟΤΝΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΝΣΕΣΑΛΜΕΝΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΦΟΤΝΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΔΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ & ΑΡΩΓΗ ΠΛΗΓΔΝΣΩΝ Δ ΚΑΣΑΣΡΟΦΙΚΑ ΤΜΒΑΝΣΑ ρεηηθό Θεζκηθό Πιαίζην - Λ. 867/1979 (ΦΔΘ 24Α) «Ξεξί θπξώζεσο ηξνπνπνηήζεσο

Διαβάστε περισσότερα