ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης » Οικονομικών » Εξωτερικών » Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (1) Με την 55837/ απόφαση του Υπουργού Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86, 96, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α / ) σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου πέμπτου, παρ. 7 εδαφ. β του Ν. 3839/2010 (Α51) και την απόφαση ΔΙΔΚ/ Φ.1/2/27098/ (ΦΕΚ 2023/τ.Β / ) του Υπουργού και Υφυπουργού Εσωτερικών, για τη μεταβί βαση αρμοδιοτήτων στους Γενικό Γραμματέα, Γενικούς Διευθυντές και Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμη μάτων, λύεται η υπαλληλική σχέση από του Ιωάννη Ζαννετόπουλου του Γεωργίου, υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α, Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η.Δ. ημερομηνία, κατά την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησής του από την υπηρεσία. Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται ο τίτλος του βαθμού Α και της θέσης Προϊσταμένου Γενικής Δι εύθυνσης που κατείχε κατά την αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής του σχέσης. Με την 55836/ απόφαση του Υπουργού Εσω τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη σης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86, 96, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδι κα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α / ) σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου πέμπτου, παρ. 7 εδαφ. β του Ν. 3839/2010 (Α51) και την απόφαση ΔΙΔΚ/ Φ.1/2/27098/ (ΦΕΚ 2023/τ.Β / του Υπουρ γού και Υφυπουργού Εσωτερικών, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικό Γραμματέα, Γενικούς Διευ θυντές και Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων, λύεται η υπαλληλική σχέση από της Σταυρού λας Καραμπάτσου του Ανδρέα, υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α, Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η.Δ. ημερομηνία από την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση πα ραίτησής της, κατά την υπηρεσία. Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται ο τίτλος του βαθμού Α και της θέσης Προϊσταμένης Γενικής Δι εύθυνσης που κατείχε κατά την αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής της σχέσης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Η περίληψη της αριθμ / απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που δημοσιεύθη κε στο ΦΕΚ 867/τ.Γ / , διορθώνεται κατά το μέρος που αφορά στα αναγραφόμενα των τελευταίων σειρών της πρώτης παραγράφου: από το λανθασμένο: «με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής της θέσης κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονο μικού, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει»:

2 8342 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) στο ορθό: «με ταυτόχρονη μεταφορά της προσωποπα γούς της θέσης, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με το βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, σε συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγή θέση». κ.α.α ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (2) Με την αριθμ. 2/67068/0004/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλή λων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το Ν. 3528/2007, ανακαλείται η αριθμ. 2/92449/0004/ (ΦΕΚ 1029/τ.Γ / ) απόφασή μας κατά το μέρος που αναφέρεται στο διορι σμό της Ελένης Σιάφη του Αθανασίου, σε κενή οργανική θέση δοκίμου υπαλλήλου με εισαγωγικό βαθμό Δ του κλά δου ΠΕ Δημοσιονομικών, με γνωστικό αντικείμενο Οργά νωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Γ.Λ. Κράτους, επειδή παρήλθε άπρακτη η παράταση της προθεσμίας που της δόθηκε με το αριθμ. 2/12353/0004/ έγγραφό μας για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στη περίληψη του εκδοθέντος με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών Προεδρικού διατάγματος της 23η Ιουλίου 2010, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Γ 739/2010, στη σελίδα 5998, α στήλη, στο στίχο 17, αντι καθίσταται: το λανθασμένο: «5. Λυκίδης Σταύρος του Γεωργίου» με το ορθό: «5. Λυκίδης Σταύρος του Ιωάννη». Ο Προσωπάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΣΑΡΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (4) Με την αριθμ /6122 1/ πράξη του Προ ϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α / ), διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης με την Υπηρεσία της Αγγελικής Πανώριου του Παναγιώτη, μόνιμης υπαλλήλου με βαθμό Α και 5 Μ.Κ. του κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι λίας, από , λόγω υποβολής από την ημερομηνία αυτή της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Διεύθυνσης ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ (3) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην αριθμ /Ε5/ κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που αφορά την με τάταξη της Νταφιτσοπούλου Αγγελικής του Δημητρίου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 936/ τ. Γ / , στη πρώτη σελίδα στην Β στήλη, στον 6 στίχο εκ των άνω: διορθώνεται από το εσφαλμένο: «... ύστερα από αίτησή της, η Ντα φισοπούλου Αγγελική του Δημητρίου, υπάλληλος...» στο ορθό: «... ύστερα από αίτησή της, η Νταφιτσοπού λου Αγγελική του Δημητρίου, υπάλληλος...» (5) (Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αριθμ. 6918/ απόφαση του Προϊστα μένου του Γραφείου Ε.Ε. της Δ/νσης Δ.Ε. Α Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ. Α ) άρθρο 148, παρ. 5, διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΑΛΑΦΟ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επ/κού κλ. ΠΕ09, με βαθμό Α, Μ.Κ. 05 του 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών, από , ημερομηνία συμπλήρωσης άπρακτου διμήνου από την αίτηση παραίτησής του. Ημερομηνία υποβολής αίτησης παραίτησης 2/8/2010. ΒΑΪΟΣ ΚΑΛΛΟΣ Με την υπ αριθμ. 8734/ πράξη της Διευ θύντριας Δ.Ε. Δ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96, 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26, τ. Γ ), γίνεται αυτοδίκαια αποδε κτή λόγω παραίτησης η λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία του Λουκόπουλου Τριαντάφυλλου του Νικολάου, Προϊστάμενου του 2ου Γραφείου Δ. Ε. Δ Αθήνας, με βαθμό Α, Μ.Κ. 1 και A.M , από , μετά την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας δύο (02) μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησής του από την Υπηρεσία. Από την ίδια μέρα λύεται η υπαλληλική του σχέση και απονέμεται στον ανωτέρω τιμητικά ο τίτλος του επίτιμου Προϊστάμενου του 2ου Γραφείου Δ.Ε. Δ Αθήνας, λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς πραγματικής και ευδόκιμης δη μόσιας υπηρεσίας. Με την υπ αριθμ. 8736/ πράξη της Διευθύ ντριας Δ.Ε. Δ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26, τ.γ ), γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή λόγω παραί τησης η λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρε σία της Αλεξάκη Χάρης του Γεωργίου, εκπ/κού κλ. ΠΕ06, με βαθμό Α, Μ.Κ. 1 και A.M , από , μετά

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8343 την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας δύο (02) μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησής της από την Υπηρεσία. Με την υπ αριθμ. 8735/ πράξη της Δι ευθύντριας Δ.Ε. Δ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26, τ.γ ), γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή λόγω παραίτησης η λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία του Ζαβού Αλεξάνδρου του Δημητρίου, εκπ/κού κλ. ΠΕ03, με βαθμό Α, Μ.Κ. 2 και A.M , από , μετά την παρέλευση άπρακτης προθε σμίας δύο (02) μηνών από την υποβολή της πρώτης αί τησης παραίτησής του από την Υπηρεσία. Η Διευθύντρια ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ Με την υπ αριθ. Φ.10.1/3639/ απόφαση Εκπ/σης Νομού Θεσπρωτίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148 παρ. 5 λύεται η υπαλληλική σχέση, του Λιαμπότη Αλέξανδρου του Διονυσίου, καθηγητή ΠΕ03, με βαθμό Α, ΜΚ 02 και Α.Μ , του 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας, από 09/10/2010, λόγω παρέλευσης άπρακτου διμήνου από την 1η αίτη ση παραίτησής του από την υπηρεσία. (Υποβολή 1ης αίτησης παραίτησης: 10/08/2010). Με την υπ αριθ. Φ.10.1/3640/ απόφαση Εκπ/σης Νομού Θεσπρωτίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148 παρ. 5 λύεται η υπαλληλική σχέση, του Τζοβάρα Γεωργίου του Σταύ ρου, καθηγητή ΠΕ11, με βαθμό Α, ΜΚ 02 και Α.Μ , του 2ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας, από 09/10/2010, λόγω παρέλευσης άπρακτου διμήνου από την 1η αίτηση πα ραίτησής του από την υπηρεσία. (Υποβολή 1ης αίτησης παραίτησης: 10/08/2010). Με την υπ αριθ. Φ.10.1/3634/ απόφαση Εκπ/σης Νομού Θεσπρωτίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148 παρ. 5 λύεται η υπαλληλική σχέση, της Μοναστηριώτου Λουκίας του Προκοπίου, καθηγήτριας ΠΕ02, με βαθμό Α, ΜΚ 02 και Α.Μ , του Γυμνασίου Νέας Σελεύκειας, Ηγουμενί τσας, από 09/10/2010, λόγω παρέλευσης άπρακτου διμή νου από την 1η αίτηση παραίτησής της από την υπηρε σία. (Υποβολή 1ης αίτησης παραίτησης: 10/08/2010). Με την υπ αριθ. Φ.10.1/3632/ απόφαση Εκπ/σης Νομού Θεσπρωτίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148 παρ. 5 λύεται η υπαλληλική σχέση, της Τσουμάνη Δέσποινας του Θε οδώρου, καθηγήτριας ΠΕ02, με βαθμό Α, ΜΚ 01 και Α.Μ , του 2ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας, από 09/10/2010, λόγω παρέλευσης άπρακτου διμήνου από την 1η αίτηση παραίτησής της από την υπηρεσία. (Υποβολή 1ης αίτη σης παραίτησης: 10/08/2010). Με την υπ αριθ. Φ.10.1/3633/ απόφαση Εκπ/σης Νομού Θεσπρωτίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148 παρ. 5 λύε ται η υπαλληλική σχέση, της Τσορμπατζόγλου Ελένης του Πέτρου, καθηγήτριας ΠΕ02, με βαθμό Α, ΜΚ 02 και Α.Μ , του Γυμνασίου Νέας Σελεύκειας, Ηγουμενί τσας, από 09/10/2010, λόγω παρέλευσης άπρακτου διμή νου από την 1η αίτηση παραίτησής του από την υπηρε σία. (Υποβολή 1ης αίτησης παραίτησης: 10/08/2010). Με την υπ αριθ. Φ.10.1/3637/ απόφαση Εκπ/σης Νομού Θεσπρωτίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148 παρ. 5 λύ εται η υπαλληλική σχέση, της Φουσέκη Γκόντοβου Χα ρίκλειας του Φωτίου, καθηγήτριας ΠΕ02, με βαθμό Α, ΜΚ 04 και Α.Μ , του 1ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας, από 09/10/2010, λόγω παρέλευσης άπρακτου διμήνου από την 1η αίτηση παραίτησής της από την υπηρεσία. (Υποβολή 1ης αίτησης παραίτησης: 10/08/2010). Με την υπ αριθ. Φ.10.1/3636/ απόφαση Εκπ/σης Νομού Θεσπρωτίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148 παρ. 5 λύ εται η υπαλληλική σχέση, της Πορφύρη Ουρανίας του Δημητρίου, καθηγήτριας ΠΕ02, με βαθμό Α, ΜΚ 03 και Α.Μ , του 2ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας, από 09/10/2010, λόγω παρέλευσης άπρακτου διμήνου από την 1η αίτηση παραίτησής της από την υπηρεσία. (Υπο βολή 1ης αίτησης παραίτησης: 10/08/2010) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡ. ΤΖΑΝΗΣ Με την αριθμ. Φ.10.1/2674/ απόφαση του Προϊσταμένου του 2ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156, του Ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας» (ΦΕΚ 26, τ.α / ), που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το Δημόσιο του Καρτσάκη Ιωάννη του Δη μητρίου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), του Εσπερινού Γυμνασίου Ηρακλείου, με Αριθμό Μητρώου , βαθμό Α και Μ.Κ.1 ΠΕ18, από , επειδή παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης παραίτησης. ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΣΧΟΛΑΚΗΣ Με την 5678/ απόφαση του Διευθυντή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 αρθ. 148 παρ. 4 και 5, γίνεται δεκτή η παραίτηση του Σιώτου Αντωνίου του Γεωργίου, εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ 03 βαθμού Α και ΜΚ 1, με A.M από , ημερομηνία κατά την οποία παρήλθε άπρακτο δίμηνο από την υποβολή της αίτησης παραίτησής του ( ). Στον παραπάνω εκπαιδευτικό απονέμεται η ευαρέ σκεια της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3528/2007.

4 8344 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την 5686/ απόφαση του Διευθυντή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθ. 148 παρ. 4 και 5, γίνεται δεκτή η παραίτηση της Σιώτου Μωραΐτου Φλώρας του Αναστασίου, εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ04 βαθμού Α και ΜΚ 2, με A.M από , ημερομηνία κατά την οποία παρήλθε άπρακτο δίμη νο από την υποβολή της αίτησης παραίτησής της ( ). Στην παραπάνω εκπαιδευτικό απονέμεται η ευαρέ σκεια της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3528/2007. Με την 5693/ απόφαση του Διευθυντή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθ. 148 παρ. 4 και 5, γίνεται δεκτή η παραίτηση της Δεληκούρα Βαρβάρας του Ιωάννη, εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ 05 βαθμού Α και ΜΚ 6, με A.M από , ημερομηνία κατά την οποία παρήλθε άπρακτο δίμηνο από την υπο βολή της αίτησης παραίτησής της ( ). Στην παραπάνω εκπαιδευτικό απονέμεται η ευαρέ σκεια της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3528/2007. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Με την 5375/ απόφαση του Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας Ν. Λάρισας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 του άρθρου 148 λύεται η υπαλληλική σχέση του Τσιάκα Βάϊου του Αθανασίου, καθηγητή του 5ου Λυκείου Λάρισας, κλάδος ΠΕ02 Φιλο λόγων, με βαθμό Α, ΜΚ 1 και AM από , ημερομηνία παρέλευσης διμήνου από την πρώτη αίτηση παραίτησης. Με την 3902/ απόφαση του Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας Ν. Λάρισας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 του άρθρου 148 λύε ται η υπαλληλική σχέση της Βαλασσοπούλου Δέσποι νας του Ευαγγέλου, καθηγήτρια του 5ου Γυμνασίου Λά ρισας, κλάδος ΠΕ03 Μαθηματικών, με βαθμό Α, ΜΚ 1 και AM από , ημερομηνία παρέλευσης διμήνου από την πρώτη αίτηση παραίτησης. Με την 5376/ απόφαση του Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας Ν. Λάρισας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 του άρθρου 148 λύεται η υπαλληλική σχέση της Πουρνάρα Αγορίτσας του Αθα νασίου, καθηγήτρια του 5ου Γυμνασίου Λάρισας, κλά δος ΠΕ02 Φιλολόγων, με βαθμό Α, ΜΚ 2 και AM από , ημερομηνία παρέλευσης διμήνου από την πρώτη αίτηση παραίτησης. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Με την αριθμ. 3192/ απόφαση της Προϊσταμέ νης του Γραφείου Ε.Ε. Ν. Λάρισας, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του εκπαιδευτικού Ζάρρα Δημητρίου του Χρήστου κλ. ΠΕ της 1ης ΕΠΑ.Σ Λάρισας με βαθμό Α και Μ.Κ 01, λόγω παρέλευσης απράκτου διμήνου από την αίτηση παραίτησης που κατέθεσε ο ίδιος στις 5/8/2010, στο Γραφείο Ε.Ε. Λάρισας, σύμφωνα με το άρ θρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26/ τ. Α. Η Προϊσταμένη ΜΕΤΑΞΩΤΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ Με την υπ αριθμ. 4701/ πράξη του Διευ θυντή της Δ/νσης Β/βάθμιας Εκπ/σης Ν. Λέσβου που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Υπαλ ληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) και το άρθρο 4 του Ν. 3687/2008, γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του Δελλήβεη Δομένικου Γεώργιου του Θεολόγου καθηγητή του κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματι κών) του 2ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με βαθμό Α, ΜΚ 1 και A.M , επειδή έχει παρέλθει άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης που υπέβαλε στις ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΣ Με την αριθμ. Φ.10.1/2654/ πράξη του Γρα φείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ν. Χανίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, επήλθε από αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, του κλάδου ΠΕ (Νοσηλευτικής), με αριθμό Μητρώου , με βαθμό Α και Μ.Κ. 04, εκπαιδευτικού του ΕΠΑ.Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου Χα νίων, ύστερα από την παρέλευση διμήνου απράκτου διαστήματος από την αίτηση παραίτησής της από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Με την αριθμ. 2180/ απόφαση του Προϊστα μένου του 1ου Γραφείου της Δνσης Π.Ε. Γ Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ) και του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/ τ.α ) δια πιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Ζήκου Αικατερίνης του Κωνσταντίνου, νηπιαγωγού του 17ου Νηπιαγωγείου Αιγάλεω, με βαθμό Α, Μ.Κ. 3 και Α.Μ από , επειδή παρήλθε άπρακτη προ θεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της παραίτησης. Με την αριθμ. 2179/ απόφαση του Προϊσταμέ νου του 1ου Γραφείου της Δνσης Π.Ε. Γ Αθήνας που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ) και του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/ τ.α ) διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Δελλα πόρτα Ουρανίας του Πέτρου, νηπιαγωγού του 7ου Νη πιαγωγείου Αιγάλεω, με βαθμό Α, Μ.Κ. 2 και A.M από , επειδή παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της παραίτησης. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Με την υπ αριθμ. Φ.32.8/2600/ απόφαση της Προϊσταμένης του 5ου Γραφείου Δ/νσης Π.Ε. Γ Αθή

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8345 νας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/2007, απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία η Μιχαλέα Μαρία του Φωτίου, νηπιαγωγός του 13ου Νηπιαγωγείου Πετρούπολης, με βαθμό Α, Μ.Κ. 1 και A.M στις , ημερομηνία που συμπληρώθηκε το χρονικό διάστημα δύο (02) μηνών από την υποβολή της αίτησης παραίτησής της. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Με την αριθ. 1065/ πράξη του Προϊσταμένου 3ου Γραφείου Π.Ε. Ηλείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της νηπιαγωγού Ευθυμι οπούλου Σωτηρίας του Ηλία (A.M ), με βαθμό Α και Μ.Κ. 2, στις , λόγω παρέλευσης άπρακτου διμήνου, από την ημερομηνία υποβολής της πρώτης (1ης) αίτησης παραίτησης ( ). Για την ευδόκιμη υπηρεσία της απονέμεται η ευα ρέσκεια της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3528/2007. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Με την Φ.10.1.β/2333/ απόφαση του Προ ϊσταμένου του 1ου Γραφείου της Πρωτοβάθμιας Εκ παίδευσης Ν. Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, γίνεται δεκτή η παραίτηση της ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ του ΔΙΑΜΑ ΝΤΗ (A.M.: ), του κλάδου ΠΕ 06 (Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας), βαθμού Α και Μ.Κ. 5, Εκπαιδευτικού του 25ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας από 05/10/2010 (ημερομηνία 1ης αίτησης 06/08/2010). ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ Με την αριθμό 2585/ απόφαση της Προϊ σταμένης του 1ου Γραφείου Π.Ε. Χανίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.α ) και του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α ), γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Μαργαρίτη Παρασκάκη Αικα τερίνης του Αθανασίου Κλάδου Νηπιαγωγών, με A.M , με βαθμό Α και Μ.Κ. 1ο, που υπηρέτησε στο 5ο Νηπιαγωγείο Χανίων και λύεται η υπαλληλική της σχέση από , ημερομηνία παρέλευσης άπρακτου διμήμου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησής της ( ). Η Προϊσταμένη ΣΤΕΛΛΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤAΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ (6) Με την με αριθμ. οικ /5065/ κοινή από φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο ρών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008, και του Π.Δ 293/99 (Φ.Ε.Κ 263/ ), ύστερα από τις με αριθμό 13/2010 και 13/2010 Γνωμοδοτήσεις των Β και Α Επιτροπών που συγκροτήθηκαν με την με αριθμό 3502/39/ απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μεταφέρονται οι κατωτέρω πρώην υπάλλη λοι των εταιρειών «Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας ως ακολούθως: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ανεστοπούλου Αγγελική του Χρήστου Βελμάχου Αλεξάνδρα του Ιωάννη Δουγέκου Μαρία του Χρήστου Δρεκούδη Στυλιανή του Δημητρίου Ζώη Μαρία του Βασιλείου Ιατρίδου Σύνθια του Χρήστου Ιωαννίδης Παύλος του Νικήτα Καλογεροπούλου Σταυ ρούλα του Σπυρίδωνα Κιούλου Αναστασία του Ιωάννη Κωνσταντίνου Μαρία του Γεωργίου Μιμιγιάννης Μιλτιάδης του Χρήστου Μιχαλάκη Ελένη του Δημητρίου Μουντράκη Παρακευή του Γεωργίου Μουροπούλου Μαρία του Γεωργίου Πέττα Παρασκευή του Διονυσίου Πίρκολος Κων/νος του Ιωάννη Πυρριόχου Διονυσία του Γεωργίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

6 8346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Σαραντόπουλος Δημήτρης του Βασιλείου Τζιβανόπουλος Χρήστος του Αναστασίου Τσαγγαλάκη Αθηνά του Δημητρίου Μάστορας Χρήστος του Μάνθου Αλεξόπουλος Γεώργιος του Νικολάου ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οι ανωτέρω θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφερομένων. Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό και μισθο λογικό κλιμάκιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε/Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: 6188/ ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (7) Με τη Φ.20144/οικ.18266/2722/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά λισης μετατάσσεται, ύστερα από την από (Συν 1η) απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 39/75 και της παρ. α του άρθρου μόνου του από Β.Δ/γματος, η Δούγκα Αλεξία του Αναστασίου, υπάλληλος του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Γ, σε κενή ομοιό βαθμη του ιδίου κλάδου οργανική θέση στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Υποκατάστημα Πτολεμαΐδας). (Αριθμ. βεβ. του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Γ31/20/ ). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (8) Με την / απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 58 του Ν. 2812/2000, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση από την υπηρεσία του Βασιλείου ΦΡΟΣΥΝΟΥ του Γε ωργίου, δικαστικού υπαλλήλου του κλάδου γραμματέ ων με βαθμό Β της κατηγορίας Π.Ε. και μισθολογικό κλιμάκιο 14 του Πταισματοδικείου Αθηνών, από , ημερομηνία κατά την οποία ο ανωτέρω έδωσε τον προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όρκο και ανέλαβε υπηρεσία στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Με την / απόφαση του Προϊσταμέ νου Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικα στικών Λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν. 2812/2000, γίνεται δεκτή η από αίτηση για άμεση αποδοχή της παραίτησης από την υπηρεσία, της Κωνσταντίνας ΑΛΕΥΡΑ του Βασιλείου, δικ. υπαλλήλου του κλάδου γραμματέων με βαθμό Α της κατηγορί ας Δ.Ε. και μισθολογικό κλιμάκιο 7 του Ειρηνοδικεί ου Αθηνών. Με την / απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν. 2812/2000, γίνεται δεκτή η από αίτηση για άμεση αποδοχή της παραίτησης από την υπηρεσία, της Άννας ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ηλία, δικ. υπαλλήλου του κλάδου γραμματέων με βαθμό Α της κατηγορί ας Π.Ε. και μισθολογικό κλιμάκιο 1 του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου. Με την 99203/ απόφαση του Προϊσταμέ νου Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικα στικών Λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν. 2812/2000, γίνεται δεκτή η από αίτηση για άμεση αποδοχή της παραίτησης από την υπηρεσία, της Παρασκευής ΤΣΙΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου, δικ. υπαλλήλου του κλάδου γραμματέων με βαθμό Α της κατηγορίας Δ.Ε. και μισθολογικό κλιμάκιο 6 του Ειρη νοδικείου Λάρισας. Με την / απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν. 2812/2000, γίνεται δεκτή η από αίτηση για άμεση αποδοχή της παραίτησης από την υπηρεσία, της Μαρίας ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ του Ελευθερίου, δικ. υπαλλήλου του κλάδου γραμματέων με βαθμό Α της κατηγορίας Π.Ε. και μισθολογικό κλιμάκιο 1 της Εισαγ γελίας Εφετών Κρήτης. Με την / απόφαση του Προϊσταμέ νου Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικα στικών Λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν. 2812/2000, γίνεται δεκτή η από αίτηση για άμεση αποδοχή της παραίτησης από την υπηρεσία, της Μαριέττας ΚΛΗΜΕΝΤΟΥ του Γρηγορίου, δικ. υπαλλήλου του κλάδου γραμματέων με βαθμό Α της κατηγορίας

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8347 Π.Ε. και μισθολογικό κλιμάκιο 1 της Εισαγγελίας Εφε τών Δωδεκανήσου. Διεύθυνσης Ι. ΣΤΑΛΙΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθμ / πράξη της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλ ληλικού Κώδικα (άρθρα 147 και 148 του Ν. 3528/2007), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης του Πορφυριάδη Διονυσίου του Νικολάου, υπαλ λήλου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α, από , λόγω υποβολής της δεύτερης αίτησης πα ραίτησής του. Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Γενικής Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ Με την αριθμ /313/ απόφαση του Δη μάρχου Θερμαϊκού Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 23 και 224 του Ν. 3584/2007, των άρθρων 9 και 10 του Π.Δ. 135/2006 και τον από τελικό πίνακα κατάταξης κατάλληλων υποψήφιων του ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτι κής Αστυνομίας του Δήμου Θερμαϊκού της Επιτροπής του άρθρου 6 του ΠΔ 135/2006, διορίζονται από σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις του Δήμου Θερ μαϊκού και με εισαγωγικό βαθμό Δ, οι παρακάτω: ΣΠΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, στον κλάδο ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΜΠΟΥΡΜΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, στον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ, στον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Ο χρόνος φοίτησής τους στη Σχολή Δημοτικής Αστυνο μίας από λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας και είναι χρόνος πραγματικής υπηρεσίας με όλες τις συνέπειες. (Αριθμ. βεβ. Δήμου Θερμαϊκού 15242/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 27430/ ). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την αριθμ. 415/2010 απόφαση του Δημάρχου Αρ χαγγέλου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3584/2007 άρθρα 196 και 199, την με αριθμ. 335/ γνωμάτευση της Α θμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ Ρόδου, καθώς και με το αριθμ. 20/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Δωδ/σου, λύεται η εργασιακή σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του υπαλλήλου του Δήμου Αρχαγγέλου, Πετρά (9) Στέργου του Ιωάννη, ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας, από (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 7435/2010). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛ. ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την 411/ απόφαση του Δημάρχου Άμφισ σας Νομού Φωκίδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/07, διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης, ύστερα και από την από 30/09/2010 δεύτερη αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου του Δήμου Άμφισσας ΔΡΙ ΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων με βαθμό Β και κλιμάκιο 5 και του Δήμου Άμφισσας. (Αριθμ. απόφ. Ν. Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλά δας 83236/7122/ ) Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΛΑΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ (10) Με την αριθ απόφαση Νομάρχη Δράμας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 148 και 156 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη πα ραίτηση από την Υπηρεσία του μόνιμου υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερί σματος Δράμας, Μαντατζόγλου Κων/νου του Αθανάσι ου, του κλάδου ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων Γεωτρυπανιστών με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο ΔΕ5 και λύεται η υπαλληλική του σχέση από , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Νομάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Με την αριθμ. 3973/ απόφαση του Νομάρ χη Φθιώτιδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ λήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 112 του Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση του Κουλουκούρα Αθανασίου του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από 4/10/2010, λόγω συμπλήρωσης τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, έχοντας συμπληρώσει το 60 έτος της ηλικίας του. Με την αριθμ. 3933/ απόφαση του Νομάρ χη Φθιώτιδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, σε συνδυα

8 8348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) σμό με αυτές των άρθρων 62 και 112 του Π.Δ. 30/1996, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης της υπαλλήλου της Ν.Α. Φθιώτιδας, Βερναδάκη Αριάδνης του Ελευθερί ου κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α και Μ.Κ.5, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτε ρης αίτησης παραίτησής της. Ο Νομάρχης κ.α.α. Ο Αντινομάρχης ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην με αρ. πρωτ. 244/ περίληψη απόφασης προ έδρου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Παιανίας έπρεπε να δημοσιευθεί: «Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που αναφέρεται στην με αρ. 110/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιανίας» και όχι, «... που αναφέρεται στην με αρ. 110/2009 απόφαση...», όπως λανθασμένα αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ. 848/τ. Γ / Η Πρόεδρος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Δια της υπ αριθμ. 356/ αποφάσεως του Σεβα σμιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου πόλεως, εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977: «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16, 17 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ κοι νήν υπουργικήν απόφασιν (Φ.Ε.Κ. 17/τχ.Β / ), και την υπ αριθμ. 3/2010 απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται ο π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΣΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίας Τρι άδος Θρακομακεδόνων και κατατάσσεται εις την ΔΕ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 18ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. (11) Δια της υπ αριθμ. 341/ αποφάσεως του Σεβασμιω τάτου Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977: «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16, 17 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ κοινήν υπουργικήν απόφασιν (Φ.Ε.Κ. 17/τχ.Β / ), και την υπ αριθμ. 3/2010 απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διο ρίζεται ο π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ ως Εφη μέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αχαρνών και κατατάσσεται εις την ΥΕ Μισθολογικήν Κατηγορί αν και με το 18ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Δια της υπ αριθμ. 329/ αποφάσεως του Σεβασμι ωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπό λεως, εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977: «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16,17 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ κοινήν υπουργικήν απόφασιν (Φ.Ε.Κ.17/τχ.Β / ), και την υπ αριθμ. 3/2010 απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμ βουλίου, διορίζεται ο π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΝΤΟΥ του ΚΛΕΜΕΝΤ ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβά ρας Ιλίου και κατατάσσεται εις την ΔΕ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 18ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Δια της υπ αριθμ. 277/ αποφάσεως του Σεβα σμιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου πόλεως, εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977: «Περί Καταστατι κού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατά ξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16, 17 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ κοινήν υπουργικήν απόφασιν (Φ.Ε.Κ.17/τχ.Β / ), και την υπ αριθμ. 2α/2010 απόφασιν του Μητροπολιτι κού Συμβουλίου, διορίζεται ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΛΙΒΕΡ ΔΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ως Ιεροδιάκονος του Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου Αχαρνών και κατατάσσεται εις την ΤΕ1 Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 17ον Μισθολογι κόν Κλιμάκιον. Ο Μητροπολίτης Ο Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1142 30 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1120 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1124 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1128 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 422 25 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών................................ 1 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 829 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................... 1 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 644 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1129 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...........1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 718 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων............................... 1 Υπουργείο Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1139 29 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1254 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1279 3 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 754 19 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Οικονομικών... 2» Εθνικής Άμυνας... 3» Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας...4»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 873 7 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 632 9 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 583 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα