ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών » Εθνικής Άμυνας » Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς Πίνακες Διοριστέων YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 6002/15/1508/ απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυ ναμικού/αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του α.ν. 1854/1951 «Περί πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων», όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 169/2007 (Α 210), τα άρθρα 2, 12, 13, 14 και 45 του ν.δ. 343/1969 (Α 238) «Περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας», το άρθρο 19 του ν.δ. 649/1970 (Α 176) «Περί ιεραρχίας, προαγωγών και αποστρα τείας Ανθ/στών Χωροφυλακής και των τούτοις αντιστοιχού ντων του Αιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας Πόλεων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας», τίθενται σε αποστρατεία από την Ελληνική Αστυνομία, ύστερα από αίτηση τους, οι κατωτέρω αναγραφόμενοι Ανθυπαστυνόμοι, προάγονται αυτοί «εν αποστρατεία» στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β και εγγράφονται στο στέλεχος της εφεδρείας: 1. Λουποσπυριδάκος Βασίλειος του Γεωργίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1962 στους Μολάους Λακωνίας. 2. Φλούλης Χαράλαμπος του Σωτηρίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Κρήνη Οιχαλίας Τρικάλων. Ο Προϊστάμενος Κλάδου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Με τη υπ αριθμ. Φ /11/744579/Σ. 1300/ πρά ξη Δ/ντή Β Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 3528/ 2007, διαπιστώνεται ότι, ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνικού/Δομι κών Έργων/Τεχνίτη Κατεργασίας Ξύλου, με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 1 (ΔΕ), Πισιώτης Νικόλαος του Μιχαήλ A.M. 9624, απολύεται αυτοδίκαια από την Υπη ρεσία την , επειδή στις , συμπληρώνει 35 χρόνια πραγματική και συντάξιμη, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, δημόσια υπηρεσία και είναι περισσότερο από 60 χρονών. Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 3528/2007 στον ανω τέρω υπάλληλο ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία μετά από 35ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπη ρεσίας απονέμεται, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας. Ο Διευθυντής ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΛΑΜΝΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Με την υπ αριθμ. Δ16α/174/11/158/Α.Φ./ κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερι κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.), β) το π.δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α /1988), καθώς και γ) τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α ), το π.δ. 22/2005 (ΦΕΚ 63 Α ) και το π.δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α ), μετατάσσεται η υπάλληλος Κωνσταντακοπούλου Κωνσταντίνο του Θεοδώρου του κλάδου ΠΕ Διοι κητικού Οικονομικού με Γ βαθμό από την Περιφέ ρεια Θεσσαλίας στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων (2) (3)

2 5278 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με το βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 3149/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΑΝ. ΝΑΚΟΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2938/ 2001, την υπ αριθμ. Δ16γ/01/409/Γ/ απόφαση «Έγκρι ση Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρό μων Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 1599 Β ), την υπ αριθμ. Δ16γ/06/362/ Γ/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μετά ταξη Μεταφορά προσωπικού της Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 1503/ Β/ ) και την υπ αριθμ / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επι τροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων μετάταξης του προσωπικού της Τ.Ε.Ο Α.Ε» (ΦΕΚ 478/Υ.Ο.Δ.Δ./ , με τατάσσεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από αίτησή τους, τους υπαλλήλους της Τ.Ε.Ο Α.Ε. με σχέση Δημοσίου Δικαίου, Καρβούνη Χαρίκλεια του Σωτηρίου, του κλάδου TE Διοικητικού Λογιστικού, με Α βαθμό, Σπηλιόπουλο Γεώργιο του Διονυσίου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με Α βαθμό, Θωμά Μαρία του Γρηγορίου, του κλάδου ΔΕ Διοι κητικού Λογιστικού, με Γ βαθμό, σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις που συστήνο νται με την απόφαση αυτή, με το βαθμό και το μισθο λογικό κλιμάκιο που κατέχουν. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποι αδήποτε αιτία και αν προέρχεται, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 1697/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2938/ 2001, την υπ αριθμ. Δ16γ/01/409/Γ/ απόφα ση «Έγκριση Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ανώ νυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελλη νικών Αυτοκινητοδρόμων Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 1599 Β ), την υπ αριθμ. Δ16γ/06/362/Γ/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μετάταξη Μεταφορά προσωπι κού της Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 1503/Β/ ) και την υπ αριθμ / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Συγκρότη ση και ορισμός μελών της Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων μετάταξης του προσωπικού της Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 478/Υ.Ο.Δ.Δ./ , μετατάσσεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από αίτησή του, ο υπάλληλος της Τ.Ε.Ο Α.Ε. με σχέση Δη μοσίου Δικαίου Κυριακάκης Ιωσήφ του Γεωργίου του κλά δου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με Α βαθμό σε αντίστοιχη προσωποπαγή θέση που συστήνεται με την απόφαση αυτή, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Ο μετατασσόμενος διατηρεί ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποι αδήποτε αιτία και αν προέρχεται, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 2886/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2938/ 2001, την υπ αριθμ. Δ16γ/01/409/Γ/ απόφαση «Έγκρι ση Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρό μων Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 1599 Β ) την υπ αριθμ. Δ16γ/06/362/ Γ/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μετάταξη Μεταφορά προσωπικού της Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 1503/Β/ ) και την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων μετάταξης του προσωπι κού της Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 478/Υ.Ο.Δ.Δ./ , μετατάσσεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από αίτησή της, η υπάλληλος της Τ.Ε.Ο Α.Ε. με σχέση Δημοσίου Δικαίου Αγόρη Σωτηρία του Βασιλείου του κλάδου ΥΕ καθαριστριών με Γ βαθμό σε αντίστοιχη προ σωποπαγή θέση που συστήνεται με την απόφαση αυτή, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Η μετατασσόμενη διατηρεί ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, η οποία μειώνεται με οποια δήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποιαδή ποτε αιτία και αν προέρχεται, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 1698/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (4) Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 26 και 27 του ν. 1397/1983, των αρθρ. 21, 63, 65 και 69 του ν. 2071/1992, του αρθρ. 5 του ν. 2345/ 1995, των αρθρ. 23 και 26 του ν. 2519/1997, των αρθρ. 6 και 7 του ν. 3204/2003, του αρθρ. 43 του ν. 3252/2004, του αρθρ. 20 του ν. 3293/2004, του π.δ. 95/2000 καθώς και της υπ αριθμ. Γ.Π.οικ / υπουργικής απόφασης, διορίζονται οι ιατροί: 1. ΚΟΥΡΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώτη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΕΡΑΣΙΤΣΑΣ (Κ.Υ. ΑΣΤΡΟΥΣ Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 2. ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ ΔΡΟΣΙΑ του Ευάγγελου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ (Κ.Υ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 3. ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Ιωάννη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (Κ.Υ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΖΑΧΑΡΩΣ Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΡΕ ΣΤΕΝΩΝ με την υπ αριθμ / απόφαση. 5. ΜΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Πασχάλη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ, με την υπ αριθμ / απόφαση. 6. ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ ΔΙΑΛΕΧΤΗ του Δημοσθένη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΓΟΡΓΟΠΗΣ (Γ.Ν. Κ.Υ. ΓΟΥΜΕ ΝΙΣΣΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 7. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Πέτρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΕΛΑΤΗΣ (Κ.Υ. ΠΥΛΗΣ Γ.Ν. ΤΡΙ ΚΑΛΩΝ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 8. ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΒΑΪΑ του Ιωάννη, σε θέση Επιμ. Β Γε νικής Ιατρικής του Π.Ι. Γαλιτινής (Κ.Υ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 9. ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙ ΔΙΚΗΣ, με την υπ αριθμ / απόφαση. 10. ΠΑΛΑΙΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Θεοδώρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΣΑΝΤΑΜΕΡΙΟΥ (Κ.Υ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ») με την υπ αριθμ / απόφαση. 11. ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ του Θεοδώρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΦΥΤΕΙΑΣ (Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 12. ΝΤΕΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνα, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΔΟΚΙΜΙΟΥ (Κ.Υ. ΘΕΡΜΟΥ Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 13. ΝΤΑΦΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Αντωνίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΟΥΡΕΝΤΩΝ (Κ.Υ. ΒΟΥΤΣΑΡΑ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 14. ΠΑΡΤΣΑΛΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ του Ματθαίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΑΤΣΙΚΑ (Κ.Υ. ΒΟΥ ΤΣΑΡΑ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ») με την υπ αριθμ / απόφαση. 15. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΠΕΛΟΠΙΟΥ (Κ.Υ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις ια τρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 26 και 27 του ν. 1397/1983, των αρθρ. 21, 63, 65 και 69 του ν. 2071/1992, του αρθρ. 5 του ν. 2345/1995, των αρθρ. 23 και 26 του ν. 2519/1997, των αρθρ. 6 και 7 του ν. 3204/2003, του αρθρ. 43 του ν. 3252/2004, του αρθρ. 20 του ν. 3293/2004, του π.δ. 95/2000 καθώς και της υπ αριθμ. Γ.Π.οικ / υπουργικής απόφασης, διορίζονται οι ιατροί: 1. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Σταύρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΓΕΡΑΝΙΟΥ (Κ.Υ. ΚΙΣΑΜΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 2. ΚΑΤΣΙΑΚΩΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Φωτίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΛΑΚΚΑΣ (Κ.Υ. ΑΚΡΑΤΑΣ Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. γύης 5897/ ). 3. ΚΕΪΣΙΔΟΥ ΣΒΕΤΛΑΝΑ του Βιατσεσλαβ, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΙΣΙΜΗΣ (Κ.Υ. ΣΟΥ ΦΛΙΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 4. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του Αγγελή, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ (Κ.Υ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Ιωάννη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΧΕΡΣΟΥ (Κ.Υ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 6. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του Σταύρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ (Κ.Υ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 7. ΔΗΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Σταύρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ με την υπ αριθμ / απόφαση. 8. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Γεωργίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι ΧΕΙΜΑΡΟΥ (Κ.Υ. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 9. ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ του Γκεοργκε, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙ ΑΤΩΝ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 10. ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ του Στυλιανού, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΜΟΡΙΑΣ (Κ.Υ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 11. ΜΑΖΟΥΡΙΝΑ ΕΛΕΝΑ του Ιβάν, σε θέση Επιμ. Β Γενι κής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ (Κ.Υ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση.

4 5280 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 12. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΕΛΒΙΡΑ του Ιωσήφ, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΥΔΡΟΥΣΑΣ (Κ.Υ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 13. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του Διομήδη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρίκης του Π.Ι. ΦΟΙΝΙΚΑ (Κ.Υ. ΙΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 14. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Θεοδώρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΥΠΑΤΗΣ (Κ.Υ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 15. ΧΟΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΣΕΣΚΟΥ ΤΖΕΟΡΤΖΕΤΑ του Γκεοργκε, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ με την υπ αριθμ / απόφαση. 16. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Σπυρίδωνα, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ (Κ.Υ. ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις ια τρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 26 και 27 του ν. 1397/1983, των αρθρ. 21, 63, 65 και 69 του ν. 2071/1992, του αρθρ. 5 του ν. 2345/1995, των αρθρ. 23 και 26 του ν. 2519/1997, των αρθρ. 6 και 7 του ν. 3204/2003, του αρθρ. 43 του ν. 3252/2004, του αρθρ. 20 του ν. 3293/2004, του π.δ. 95/2000 καθώς και της υπ αριθμ. Γ.Π.οικ / υπουργικής απόφασης, διορίζονται οι ιατροί: 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του Σάββα, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ Γ.Ν. ΓΙΑΝ ΝΙΤΣΩΝ με την υπ αριθμ / απόφαση. γύης 5897/ ) 2. ΤΣΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωκράτη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥ ΛΑΣ (Κ.Υ. ΠΑΛΑΜΑ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 3. ΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟ του Νικηφόρου, σε θέση Επιμ. Β Γε νικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Κ.Υ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 4. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΑΡΑΤΟΥΛΑΣ (Κ.Υ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 5. ΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχάηλ, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΛΟΦΟΥ (Κ.Υ. ΛΙΤΟΧΩΡΙΟΥ Γ,Ν, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 6. ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Κ.Υ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 7. ΣΚΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΒΡΥΣΗΣ (Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 8. ΣΙΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του Γεωργίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΣΠΗΛΙΟΥ Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ με την υπ αριθμ / απόφαση. 9. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Ιωάννη, σε θέση Επιμ. Β Γε νικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ (Κ.Υ. ΣΟΧΟΥ Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙ ΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ») με την υπ αριθμ / απόφαση. 10. ΡΙΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Κωνσταντίνου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΛΩΝΙΩΝ (Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΕΙΟΥ Γ.Ν. ΚΑ ΤΕΡΙΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 11. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αλέξανδρου Να πολέοντα, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ (Κ.Υ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. γύης 5897/ ). 12. ΠΑΧΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Γαβριήλ, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Κ.Υ. ΙΑΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 13. ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ του Κωνσταντίνου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΓΑΡΙΠΑΣ (Κ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ») με την υπ αριθμ / απόφαση. 14. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ του Νικολάου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ (Κ.Υ. ΑΚΡΑΤΑΣ Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 15. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βλαδίμηρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΤΕΡΠΥΛΟΥ (Κ.Υ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 16. ΧΟΒΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ του Θεοδοσίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (Κ.Υ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις ια τρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 26 και 27 του ν. 1397/1983, των αρθρ. 21, 63, 65 και 69 του ν. 2071/1992, του αρθρ. 5 του ν. 2345/1995, των αρθρ. 23 και 26 του ν. 2519/1997, των αρθρ. 6 και 7 του ν. 3204/2003, του αρθρ. 43

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5281 του ν. 3252/2004, του αρθρ. 20 του ν. 3293/2004, του π.δ. 95/2000 καθώς και της υπ αριθμ. Γ.Π.οικ / υπουργικής απόφασης, διορίζονται οι ιατροί: 1. ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικηφόρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ (Κ.Υ. ΠΥΛΟΥ Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 2. ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ (Κ.Υ. ΠΥΡΓΙΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 3. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Λάμπρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΨΑΛΟΥ (Κ.Υ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 4. ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Μιχαήλ, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ με την υπ αριθμ / απόφαση. 5. ΚΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Βασιλείου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΑΡΝΙΣΣΑΣ Γ.Ν. ΕΔΕΣ ΣΑΣ με την υπ αριθμ / απόφαση. 6. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Αντωνίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑ ΝΩΝ (Κ.Υ. ΣΠΗΛΙΟΥ Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 7. ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ Γ.Ν. ΚΑ ΛΑΜΑΤΑΣ με την υπ αριθμ / απόφαση. 8. ΜΑΝΤΖΩΛΑ ΜΑΡΙΑ του Σωτηρίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ (Κ.Υ. ΘΕΡΜΟΥ Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 9. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Εμμανουήλ, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΜΑΛΕΜΕ (Κ.Υ. ΚΙΣΑΜΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 10. ΔΟΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Θωμά, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ια τρικής του Π.Ι. ΚΑΡΙΤΣΑΣ (Κ.Υ. ΛΙΤΟΧΩΡΙΟΥ Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 11. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ του Σέργιου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΠΡΙΝΟΥ Γ.Ν. Καβάλας με την υπ αριθμ / απόφαση. γύης 5893/ ). 12. ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Ηλία, σε θέση Επιμ. Β Γε νικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 13. ΚΑΡΑΚΛΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Ζαούρι, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΟΠΑΝΟΥ (Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 14. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΣΗΣ του Ιωάννη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ με την υπ αριθμ / απόφαση. 15. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανδρέα, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ (Κ.Υ. ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 16. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χαραλάμπους, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΜΑΚΡΥΧΩ ΡΙΟΥ (Κ.Υ. ΓΟΝΝΩΝ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (5) Με την υπ αριθμ / πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 152, 155 και 156 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται ότι η υπάλληλος του κλάδου ΔΕ2 Βοηθών Εργαστηρίων με βαθμό Α και 1ο μισθολογικό κλιμά κιο Σφακιανάκη Ελένη του Εμμανουήλ, απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία στις , επειδή συμπλήρωσε τρια κονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία και έχει συμπληρώσει το 60 έτος της ηλικίας της. Στην παραπάνω υπάλληλο η υπηρεσία μετά την τρι ακονταπενταετή ευδόκιμη παραμονή της εκφράζει την ευαρέσκεια της. Με την υπ αριθμ / πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του ν. 3528/ 2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση του υπαλ λήλου του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 2 Κρυστάλλη Κων/νου του Θε οδοσίου από , καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση με την οποία εμμέ νει στην παραίτηση του από την Υπηρεσία. Με την υπ αριθμ / πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του ν. 3528/ 2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση της υπαλ λήλου του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού με βαθμό Δ και μισθολογικό κλιμάκιο 17 Σταματάκη Ευσταθίας του Μι χαήλ από , καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση με την οποία εμμένει στην παραίτηση της από την Υπηρεσία. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

6 5282 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (6) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 46/ απόφαση της Δημάρχου Μάνδρας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101, 151, 152 και 160 του ν. 3584/2007, γίνεται απο δεκτή η από υποβληθείσα αίτηση παραίτησης του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μάνδρας, ΜΑΝΗΣΑ ΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Αναστασίου, Κλάδου ΤΕ0 Εργοδηγών, με βαθμό Α και Μ.Κ. 4, λόγω συνταξιοδότησης. Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΤΟΣ Με την υπ αριθμ. 384/ απόφαση του Δημάρ χου Χαλανδρίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του αρθ. 152 του ν. 3584/2007, λύεται αυτοδικαίως από η υπαλληλική σχέση του ΤΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του Μιχαήλ, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Β, με το Δήμο Χαλανδρίου. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 18138/11493/ ). Η Τμηματάρχης ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 61/2009 απόφαση του Δημάρχου Ερε σού Αντίσσης Νομού Λέσβου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση της υπαλλήλου Μπαργιώτα Μαρίας του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού (Οικονομολόγου) από την υπηρεσία του ομώνυμου Δήμου λόγω αποδοχής διορισμού σε δεύτερη θέση. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Βορείου Αιγαίου 11937/5364/ ). Ο Διευθυντής ΔΟΥΚΑΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 93/2009 απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Αθλητικών Κέντρων και Άθλησης Δήμου Τρι κικαίων του Νομού Τρικάλων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3584/2007 μετατάσ σεται ο υπάλληλος του Ο.Α.Κ.Α. Γερούκος Αθανάσιος του Δημητρίου, του κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων όπου υπηρετεί, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Συντηρητών Πισίνας, επειδή έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη μετάταξη του στον κλάδο αυτό. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 4708/2009). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 5306/ πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Καρ ρού Αντώνιου του Ζάπρου, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων με βαθμό Α, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησή του. Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ Με την υπ αριθμ. 111/ απόφαση του Δημάρχου Κιλκίς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 152 του ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η αίτηση παραί τησης του υπαλλήλου του Δήμου ΚΑΤΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του Νικολάου, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ/16 Εργατών Καθαρι ότητας, με βαθμό Β, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας 2394/ ). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΜΠΑΝΙΔΟΥ Με την υπ αριθμ. Φ.Β/151/ απόφαση του Προ έδρου του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Σερρών», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 και 160 του ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η από αίτηση παραίτησης της Τοπτσή Αγνής του Δήμου, υπαλλήλου του «Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Σερρών», του κλάδου ΔΕ 32 Μαγείρων, με βαθμό Α. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας 4585/ ). Με την υπ αριθμ. 25/ απόφαση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Σιδηροκάστρου», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77, 79 και 217 του ν. 3584/2007 και ύστερα από την υπ αριθμ. 6/2/ σύμφωνη γνω μοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Σερρών, μετατάσσεται η υπάλληλος του Νομικού Προ σώπου «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Σιδηρο κάστρου», Τάντση Αικατερίνη του Σταματίου, από τον κλάδο ΥΕ 16 Προσωπικό Καθαριότητας Βοηθητικών Ερ γασιών με βαθμό Β σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ32 Μαγείρων με βαθμό Β, με πλεονάζοντα χρόνο υπη ρεσίας στις από έτη 8, μήνες 9 και ημέρες 19 και συνολικό χρόνο υπηρεσίας κατά την ως άνω ημεροχρο νολογία από έτη 30, μήνες 9 και ημέρες 19. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας 3513/ ). Η Προϊσταμένη Δ/νσης Α. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 59/2009 απόφαση του Δημάρχου Αρκαδίου Νομού Ρεθύμνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτο δίκαια αποδοχή της από αίτησης παραίτησης του υπαλλήλου του Δήμου Ευάγγελου Παναρετάκη του Αριστείδη, Κατηγορίας ΔΕ29 Οδηγών αυτ/των (απορριμ ματοφόρου), με βαθμό Α και η λύση της υπαλληλικής σχέσης από την ημερομηνία της αίτησης, γιατί συντρέ χουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης 3161/ ). Με την υπ αριθμ. 3/2009 απόφαση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικός Παι δικός Σταθμός Λιβαδιών» Νομού Ρεθύμνης, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3584/ 2007 και το υπ αριθμ. 6/1/ πρακτικό του Υπηρεσια

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5283 κού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Ρεθύμνης, μετατάσσεται η τακτι κή υπάλληλος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λιβαδιών», Μαρία Βάμβουκα του Εμμανουήλ, από τον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπι κού Μαγείρου, σε κενή οργανική θέση Κλάδου ΔΕ32 Μα γείρων, γιατί συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης 3215/ ). Η Διευθύντρια ΕΛΕΝΗ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (7) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 4458/ απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 30/96 (ΦΕΚ 21 τ.α ) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδι οίκησης» και τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του ν. 3528/07 (Υπαλληλικός Κώδικας), διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Μεσσηνίας Πλουσιοπούλου Βασιλικής του Διονυσίου, μονίμου υπαλλήλου της Ν.Α. Μεσσηνίας, από οργανική θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού (Ειδ. Εργοδηγών) με Α βαθμό, από , ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησής της περί παραίτησης. Με εντολή Νομάρχη Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΛΛΙΜΩΡΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (8) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ Διά της υπ αριθμ. 45/2009 πράξεως του Σεβ. Μητρο πολίτου Ρόδου ΚΎΡΙΛΛΟΥ, ο Ευλαβ. Διάκονος Θεόδου λος Κασταμούλας του Ανδρέου, διορίζεται Εφημέριος εις τον Ιερόν Ενοριακόν Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτη ρος Καλυβίων, άπό , εις την κατηγορίαν ΔΕ καί κλιμάκιον 18ον, μέ δικαίωμα λήψεως αποδοχών άπό , ημερομηνία τής χειροτονίας αυτού. Ο Μητροπολίτης Ο Ρόδου ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Με την υπ αριθμ. Φ00/26152/ απόφαση της Προ ϊσταμένης του Τμήματος Κατάστασης Διοικητικού Προσω πικού της Διοίκησης του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΣΑΜΑΡΑ ΡΩΞΑΝΗΣ του Κωνσταντίνου, μόνιμης τακτικής υπαλλήλου με βαθμό Δ του κλάδου TE Πληροφορικής, επειδή από , ορκίσθηκε και ανέλαβε υπηρεσία στο Υποθηκοφυλακειο Θεσ/νίκης με την υπ αριθμ /08/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 142/ /τ.Γ ΦΕΚ. Η Προϊσταμένη ΒΑΪΑ ΠΛΑΤΩΝΗ Με την υπ αριθμ. Φ00/13631/ απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑ ΝΤΩΣ του Γεωργίου, υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων από τις , επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 3267/ δεύτερη αίτησή της «περί πα ραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του ν. 3528/ λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. Η Προϊσταμένη ΒΑΪΑ ΠΛΑΤΩΝΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 42/ πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ (ορθή επανακοινοποίηση αυτής), η οποία εκδόθηκε μετά τις υπ αριθμ. 2/ και 5/ γνω μοδοτήσεις Υπηρεσιακού Συμβουλίου και την υπ αριθμ. 10/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετατάσ σονται οι παρακάτω μόνιμοι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 3528/2007 ως εξής: Α. ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ Κ.Υ. 1. ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Λάμπρου ΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασιλείου υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Ραδιοτηλεγραφητών σε κενές ομοιόβαθμες οργανικές θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοίκησης και Οικονομίας, ειδικότητας Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. 2. ΣΟΥΛΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του Ιωάννη ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Αλέξανδρου ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του Νικολάου ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Στυλιανουύ υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων σε κενές ομοιόβαθμες οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. 3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΖΩΗ του Κων/νου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Περικλή ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Ιωάννη ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά ΒΟΥΡΛΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του Φωτίου ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου ΚΑΤΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δημητρίου ΚΙΡΣΑΝΩΦ ΚΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Βλαδίμηρου ΚΟΥΣΚΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Ηλία ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Χαραλάμπους ΚΩΣΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ του Μιχάηλ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αναστασίου ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Βασιλείου ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Βασιλείου ΤΖΩΡΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου ΤΣΑΤΣΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ του Επαμεινώνδα ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασιλείου ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του Παναγιώτη υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων σε κενές ομοιόβαθμες οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. 4. ΜΑΝΤΖΑΦΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Τεχνικού σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. Β. ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κων/νου ΜΠΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρ/των Ασθ/ρων σε κενές ομοιόβαθμες οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικη τικού Λογιστικού.

8 5284 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Γ. ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΕΤΣΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του Σωτηρίου ΤΣΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αθανασίου υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων σε κενές ομοιόβαθμες οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. Δ. ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Δημητρόυ υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφό ρων σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας διοριστέων με την υπ αριθμ. 795/ απόφα ση του Α Τμήματος ΑΣΕΠ σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2/312Μ/2007 προκήρυξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 294/ (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1. ΒΡΥΣΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 3. ΠΗΤΤΑ ΟΛΓΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4. ΠΑΔΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ 1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2. ΚΛΩΝΑΡΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑΣ 1. ΝΤΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2. ΤΖΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 4. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. ΚΟΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (9) 5. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕ ΩΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ 1. ΣΙΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΤΟΜΟΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1. ΤΣΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2. ΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η Επιτροπή ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ö ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ Πίνακας διοριστέων με σειρά προτεραιότητας (Προκήρυξη 1/83Μ/2008) Ειδικότητα ΥΕ16 Εργατών Οδοκαθαριστών (ΦΕΚ 128/τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/ ). Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΤΙΦΤΙΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΧΜΕΤΣΙΚ IZMET ΑΧΜΕΤ ΚΡΙΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΖΑΚΕΛΙΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΤΣΕΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1120 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΖΙΡΙΑΝΟΒΑ ΟΛΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙ ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗ ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΙΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΠΕΓΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΪΝΤΙΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΡΕΤΣΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 970 Η Επιτροπή ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΙΝΑΣ ΖΩΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 873 7 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1129 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...........1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 366 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 829 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................... 1 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1124 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 632 9 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 390 29 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1139 29 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 422 25 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών................................ 1 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1120 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1279 3 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 833 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας......................... 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 718 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων............................... 1 Υπουργείο Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1128 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1254 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1109 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 18 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιφέρειες..................................... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα