ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών » Εθνικής Άμυνας » Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς Πίνακες Διοριστέων YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 6002/15/1508/ απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυ ναμικού/αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του α.ν. 1854/1951 «Περί πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων», όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 169/2007 (Α 210), τα άρθρα 2, 12, 13, 14 και 45 του ν.δ. 343/1969 (Α 238) «Περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας», το άρθρο 19 του ν.δ. 649/1970 (Α 176) «Περί ιεραρχίας, προαγωγών και αποστρα τείας Ανθ/στών Χωροφυλακής και των τούτοις αντιστοιχού ντων του Αιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας Πόλεων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας», τίθενται σε αποστρατεία από την Ελληνική Αστυνομία, ύστερα από αίτηση τους, οι κατωτέρω αναγραφόμενοι Ανθυπαστυνόμοι, προάγονται αυτοί «εν αποστρατεία» στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β και εγγράφονται στο στέλεχος της εφεδρείας: 1. Λουποσπυριδάκος Βασίλειος του Γεωργίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1962 στους Μολάους Λακωνίας. 2. Φλούλης Χαράλαμπος του Σωτηρίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Κρήνη Οιχαλίας Τρικάλων. Ο Προϊστάμενος Κλάδου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Με τη υπ αριθμ. Φ /11/744579/Σ. 1300/ πρά ξη Δ/ντή Β Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 3528/ 2007, διαπιστώνεται ότι, ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνικού/Δομι κών Έργων/Τεχνίτη Κατεργασίας Ξύλου, με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 1 (ΔΕ), Πισιώτης Νικόλαος του Μιχαήλ A.M. 9624, απολύεται αυτοδίκαια από την Υπη ρεσία την , επειδή στις , συμπληρώνει 35 χρόνια πραγματική και συντάξιμη, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, δημόσια υπηρεσία και είναι περισσότερο από 60 χρονών. Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 3528/2007 στον ανω τέρω υπάλληλο ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία μετά από 35ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπη ρεσίας απονέμεται, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας. Ο Διευθυντής ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΛΑΜΝΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Με την υπ αριθμ. Δ16α/174/11/158/Α.Φ./ κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερι κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.), β) το π.δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α /1988), καθώς και γ) τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α ), το π.δ. 22/2005 (ΦΕΚ 63 Α ) και το π.δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α ), μετατάσσεται η υπάλληλος Κωνσταντακοπούλου Κωνσταντίνο του Θεοδώρου του κλάδου ΠΕ Διοι κητικού Οικονομικού με Γ βαθμό από την Περιφέ ρεια Θεσσαλίας στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων (2) (3)

2 5278 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με το βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 3149/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΑΝ. ΝΑΚΟΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2938/ 2001, την υπ αριθμ. Δ16γ/01/409/Γ/ απόφαση «Έγκρι ση Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρό μων Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 1599 Β ), την υπ αριθμ. Δ16γ/06/362/ Γ/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μετά ταξη Μεταφορά προσωπικού της Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 1503/ Β/ ) και την υπ αριθμ / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επι τροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων μετάταξης του προσωπικού της Τ.Ε.Ο Α.Ε» (ΦΕΚ 478/Υ.Ο.Δ.Δ./ , με τατάσσεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από αίτησή τους, τους υπαλλήλους της Τ.Ε.Ο Α.Ε. με σχέση Δημοσίου Δικαίου, Καρβούνη Χαρίκλεια του Σωτηρίου, του κλάδου TE Διοικητικού Λογιστικού, με Α βαθμό, Σπηλιόπουλο Γεώργιο του Διονυσίου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με Α βαθμό, Θωμά Μαρία του Γρηγορίου, του κλάδου ΔΕ Διοι κητικού Λογιστικού, με Γ βαθμό, σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις που συστήνο νται με την απόφαση αυτή, με το βαθμό και το μισθο λογικό κλιμάκιο που κατέχουν. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποι αδήποτε αιτία και αν προέρχεται, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 1697/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2938/ 2001, την υπ αριθμ. Δ16γ/01/409/Γ/ απόφα ση «Έγκριση Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ανώ νυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελλη νικών Αυτοκινητοδρόμων Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 1599 Β ), την υπ αριθμ. Δ16γ/06/362/Γ/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μετάταξη Μεταφορά προσωπι κού της Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 1503/Β/ ) και την υπ αριθμ / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Συγκρότη ση και ορισμός μελών της Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων μετάταξης του προσωπικού της Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 478/Υ.Ο.Δ.Δ./ , μετατάσσεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από αίτησή του, ο υπάλληλος της Τ.Ε.Ο Α.Ε. με σχέση Δη μοσίου Δικαίου Κυριακάκης Ιωσήφ του Γεωργίου του κλά δου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με Α βαθμό σε αντίστοιχη προσωποπαγή θέση που συστήνεται με την απόφαση αυτή, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Ο μετατασσόμενος διατηρεί ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποι αδήποτε αιτία και αν προέρχεται, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 2886/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2938/ 2001, την υπ αριθμ. Δ16γ/01/409/Γ/ απόφαση «Έγκρι ση Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρό μων Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 1599 Β ) την υπ αριθμ. Δ16γ/06/362/ Γ/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μετάταξη Μεταφορά προσωπικού της Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 1503/Β/ ) και την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων μετάταξης του προσωπι κού της Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 478/Υ.Ο.Δ.Δ./ , μετατάσσεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από αίτησή της, η υπάλληλος της Τ.Ε.Ο Α.Ε. με σχέση Δημοσίου Δικαίου Αγόρη Σωτηρία του Βασιλείου του κλάδου ΥΕ καθαριστριών με Γ βαθμό σε αντίστοιχη προ σωποπαγή θέση που συστήνεται με την απόφαση αυτή, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Η μετατασσόμενη διατηρεί ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, η οποία μειώνεται με οποια δήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποιαδή ποτε αιτία και αν προέρχεται, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 1698/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (4) Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 26 και 27 του ν. 1397/1983, των αρθρ. 21, 63, 65 και 69 του ν. 2071/1992, του αρθρ. 5 του ν. 2345/ 1995, των αρθρ. 23 και 26 του ν. 2519/1997, των αρθρ. 6 και 7 του ν. 3204/2003, του αρθρ. 43 του ν. 3252/2004, του αρθρ. 20 του ν. 3293/2004, του π.δ. 95/2000 καθώς και της υπ αριθμ. Γ.Π.οικ / υπουργικής απόφασης, διορίζονται οι ιατροί: 1. ΚΟΥΡΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώτη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΕΡΑΣΙΤΣΑΣ (Κ.Υ. ΑΣΤΡΟΥΣ Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 2. ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ ΔΡΟΣΙΑ του Ευάγγελου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ (Κ.Υ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 3. ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Ιωάννη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (Κ.Υ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΖΑΧΑΡΩΣ Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΡΕ ΣΤΕΝΩΝ με την υπ αριθμ / απόφαση. 5. ΜΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Πασχάλη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ, με την υπ αριθμ / απόφαση. 6. ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ ΔΙΑΛΕΧΤΗ του Δημοσθένη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΓΟΡΓΟΠΗΣ (Γ.Ν. Κ.Υ. ΓΟΥΜΕ ΝΙΣΣΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 7. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Πέτρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΕΛΑΤΗΣ (Κ.Υ. ΠΥΛΗΣ Γ.Ν. ΤΡΙ ΚΑΛΩΝ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 8. ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΒΑΪΑ του Ιωάννη, σε θέση Επιμ. Β Γε νικής Ιατρικής του Π.Ι. Γαλιτινής (Κ.Υ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 9. ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙ ΔΙΚΗΣ, με την υπ αριθμ / απόφαση. 10. ΠΑΛΑΙΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Θεοδώρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΣΑΝΤΑΜΕΡΙΟΥ (Κ.Υ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ») με την υπ αριθμ / απόφαση. 11. ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ του Θεοδώρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΦΥΤΕΙΑΣ (Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 12. ΝΤΕΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνα, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΔΟΚΙΜΙΟΥ (Κ.Υ. ΘΕΡΜΟΥ Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 13. ΝΤΑΦΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Αντωνίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΟΥΡΕΝΤΩΝ (Κ.Υ. ΒΟΥΤΣΑΡΑ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 14. ΠΑΡΤΣΑΛΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ του Ματθαίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΑΤΣΙΚΑ (Κ.Υ. ΒΟΥ ΤΣΑΡΑ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ») με την υπ αριθμ / απόφαση. 15. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΠΕΛΟΠΙΟΥ (Κ.Υ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις ια τρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 26 και 27 του ν. 1397/1983, των αρθρ. 21, 63, 65 και 69 του ν. 2071/1992, του αρθρ. 5 του ν. 2345/1995, των αρθρ. 23 και 26 του ν. 2519/1997, των αρθρ. 6 και 7 του ν. 3204/2003, του αρθρ. 43 του ν. 3252/2004, του αρθρ. 20 του ν. 3293/2004, του π.δ. 95/2000 καθώς και της υπ αριθμ. Γ.Π.οικ / υπουργικής απόφασης, διορίζονται οι ιατροί: 1. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Σταύρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΓΕΡΑΝΙΟΥ (Κ.Υ. ΚΙΣΑΜΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 2. ΚΑΤΣΙΑΚΩΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Φωτίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΛΑΚΚΑΣ (Κ.Υ. ΑΚΡΑΤΑΣ Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. γύης 5897/ ). 3. ΚΕΪΣΙΔΟΥ ΣΒΕΤΛΑΝΑ του Βιατσεσλαβ, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΙΣΙΜΗΣ (Κ.Υ. ΣΟΥ ΦΛΙΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 4. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του Αγγελή, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ (Κ.Υ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Ιωάννη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΧΕΡΣΟΥ (Κ.Υ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 6. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του Σταύρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ (Κ.Υ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 7. ΔΗΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Σταύρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ με την υπ αριθμ / απόφαση. 8. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Γεωργίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι ΧΕΙΜΑΡΟΥ (Κ.Υ. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 9. ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ του Γκεοργκε, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙ ΑΤΩΝ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 10. ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ του Στυλιανού, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΜΟΡΙΑΣ (Κ.Υ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 11. ΜΑΖΟΥΡΙΝΑ ΕΛΕΝΑ του Ιβάν, σε θέση Επιμ. Β Γενι κής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ (Κ.Υ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση.

4 5280 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 12. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΕΛΒΙΡΑ του Ιωσήφ, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΥΔΡΟΥΣΑΣ (Κ.Υ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 13. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του Διομήδη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρίκης του Π.Ι. ΦΟΙΝΙΚΑ (Κ.Υ. ΙΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 14. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Θεοδώρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΥΠΑΤΗΣ (Κ.Υ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 15. ΧΟΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΣΕΣΚΟΥ ΤΖΕΟΡΤΖΕΤΑ του Γκεοργκε, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ με την υπ αριθμ / απόφαση. 16. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Σπυρίδωνα, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ (Κ.Υ. ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις ια τρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 26 και 27 του ν. 1397/1983, των αρθρ. 21, 63, 65 και 69 του ν. 2071/1992, του αρθρ. 5 του ν. 2345/1995, των αρθρ. 23 και 26 του ν. 2519/1997, των αρθρ. 6 και 7 του ν. 3204/2003, του αρθρ. 43 του ν. 3252/2004, του αρθρ. 20 του ν. 3293/2004, του π.δ. 95/2000 καθώς και της υπ αριθμ. Γ.Π.οικ / υπουργικής απόφασης, διορίζονται οι ιατροί: 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του Σάββα, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ Γ.Ν. ΓΙΑΝ ΝΙΤΣΩΝ με την υπ αριθμ / απόφαση. γύης 5897/ ) 2. ΤΣΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωκράτη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥ ΛΑΣ (Κ.Υ. ΠΑΛΑΜΑ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 3. ΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟ του Νικηφόρου, σε θέση Επιμ. Β Γε νικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Κ.Υ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 4. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΑΡΑΤΟΥΛΑΣ (Κ.Υ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 5. ΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχάηλ, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΛΟΦΟΥ (Κ.Υ. ΛΙΤΟΧΩΡΙΟΥ Γ,Ν, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 6. ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Κ.Υ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 7. ΣΚΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΒΡΥΣΗΣ (Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 8. ΣΙΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του Γεωργίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΣΠΗΛΙΟΥ Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ με την υπ αριθμ / απόφαση. 9. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Ιωάννη, σε θέση Επιμ. Β Γε νικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ (Κ.Υ. ΣΟΧΟΥ Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙ ΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ») με την υπ αριθμ / απόφαση. 10. ΡΙΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Κωνσταντίνου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΛΩΝΙΩΝ (Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΕΙΟΥ Γ.Ν. ΚΑ ΤΕΡΙΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 11. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αλέξανδρου Να πολέοντα, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ (Κ.Υ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. γύης 5897/ ). 12. ΠΑΧΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Γαβριήλ, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Κ.Υ. ΙΑΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 13. ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ του Κωνσταντίνου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΓΑΡΙΠΑΣ (Κ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ») με την υπ αριθμ / απόφαση. 14. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ του Νικολάου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ (Κ.Υ. ΑΚΡΑΤΑΣ Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 15. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βλαδίμηρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΤΕΡΠΥΛΟΥ (Κ.Υ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 16. ΧΟΒΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ του Θεοδοσίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (Κ.Υ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις ια τρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 26 και 27 του ν. 1397/1983, των αρθρ. 21, 63, 65 και 69 του ν. 2071/1992, του αρθρ. 5 του ν. 2345/1995, των αρθρ. 23 και 26 του ν. 2519/1997, των αρθρ. 6 και 7 του ν. 3204/2003, του αρθρ. 43

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5281 του ν. 3252/2004, του αρθρ. 20 του ν. 3293/2004, του π.δ. 95/2000 καθώς και της υπ αριθμ. Γ.Π.οικ / υπουργικής απόφασης, διορίζονται οι ιατροί: 1. ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικηφόρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ (Κ.Υ. ΠΥΛΟΥ Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 2. ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ (Κ.Υ. ΠΥΡΓΙΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 3. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Λάμπρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΨΑΛΟΥ (Κ.Υ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 4. ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Μιχαήλ, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ με την υπ αριθμ / απόφαση. 5. ΚΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Βασιλείου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΑΡΝΙΣΣΑΣ Γ.Ν. ΕΔΕΣ ΣΑΣ με την υπ αριθμ / απόφαση. 6. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Αντωνίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑ ΝΩΝ (Κ.Υ. ΣΠΗΛΙΟΥ Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 7. ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ Γ.Ν. ΚΑ ΛΑΜΑΤΑΣ με την υπ αριθμ / απόφαση. 8. ΜΑΝΤΖΩΛΑ ΜΑΡΙΑ του Σωτηρίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ (Κ.Υ. ΘΕΡΜΟΥ Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 9. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Εμμανουήλ, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΜΑΛΕΜΕ (Κ.Υ. ΚΙΣΑΜΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 10. ΔΟΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Θωμά, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ια τρικής του Π.Ι. ΚΑΡΙΤΣΑΣ (Κ.Υ. ΛΙΤΟΧΩΡΙΟΥ Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 11. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ του Σέργιου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΠΡΙΝΟΥ Γ.Ν. Καβάλας με την υπ αριθμ / απόφαση. γύης 5893/ ). 12. ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Ηλία, σε θέση Επιμ. Β Γε νικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 13. ΚΑΡΑΚΛΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Ζαούρι, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΟΠΑΝΟΥ (Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 14. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΣΗΣ του Ιωάννη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ με την υπ αριθμ / απόφαση. 15. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανδρέα, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ (Κ.Υ. ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 16. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χαραλάμπους, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΜΑΚΡΥΧΩ ΡΙΟΥ (Κ.Υ. ΓΟΝΝΩΝ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (5) Με την υπ αριθμ / πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 152, 155 και 156 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται ότι η υπάλληλος του κλάδου ΔΕ2 Βοηθών Εργαστηρίων με βαθμό Α και 1ο μισθολογικό κλιμά κιο Σφακιανάκη Ελένη του Εμμανουήλ, απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία στις , επειδή συμπλήρωσε τρια κονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία και έχει συμπληρώσει το 60 έτος της ηλικίας της. Στην παραπάνω υπάλληλο η υπηρεσία μετά την τρι ακονταπενταετή ευδόκιμη παραμονή της εκφράζει την ευαρέσκεια της. Με την υπ αριθμ / πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του ν. 3528/ 2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση του υπαλ λήλου του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 2 Κρυστάλλη Κων/νου του Θε οδοσίου από , καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση με την οποία εμμέ νει στην παραίτηση του από την Υπηρεσία. Με την υπ αριθμ / πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του ν. 3528/ 2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση της υπαλ λήλου του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού με βαθμό Δ και μισθολογικό κλιμάκιο 17 Σταματάκη Ευσταθίας του Μι χαήλ από , καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση με την οποία εμμένει στην παραίτηση της από την Υπηρεσία. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

6 5282 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (6) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 46/ απόφαση της Δημάρχου Μάνδρας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101, 151, 152 και 160 του ν. 3584/2007, γίνεται απο δεκτή η από υποβληθείσα αίτηση παραίτησης του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μάνδρας, ΜΑΝΗΣΑ ΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Αναστασίου, Κλάδου ΤΕ0 Εργοδηγών, με βαθμό Α και Μ.Κ. 4, λόγω συνταξιοδότησης. Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΤΟΣ Με την υπ αριθμ. 384/ απόφαση του Δημάρ χου Χαλανδρίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του αρθ. 152 του ν. 3584/2007, λύεται αυτοδικαίως από η υπαλληλική σχέση του ΤΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του Μιχαήλ, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Β, με το Δήμο Χαλανδρίου. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 18138/11493/ ). Η Τμηματάρχης ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 61/2009 απόφαση του Δημάρχου Ερε σού Αντίσσης Νομού Λέσβου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση της υπαλλήλου Μπαργιώτα Μαρίας του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού (Οικονομολόγου) από την υπηρεσία του ομώνυμου Δήμου λόγω αποδοχής διορισμού σε δεύτερη θέση. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Βορείου Αιγαίου 11937/5364/ ). Ο Διευθυντής ΔΟΥΚΑΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 93/2009 απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Αθλητικών Κέντρων και Άθλησης Δήμου Τρι κικαίων του Νομού Τρικάλων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3584/2007 μετατάσ σεται ο υπάλληλος του Ο.Α.Κ.Α. Γερούκος Αθανάσιος του Δημητρίου, του κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων όπου υπηρετεί, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Συντηρητών Πισίνας, επειδή έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη μετάταξη του στον κλάδο αυτό. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 4708/2009). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 5306/ πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Καρ ρού Αντώνιου του Ζάπρου, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων με βαθμό Α, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησή του. Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ Με την υπ αριθμ. 111/ απόφαση του Δημάρχου Κιλκίς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 152 του ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η αίτηση παραί τησης του υπαλλήλου του Δήμου ΚΑΤΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του Νικολάου, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ/16 Εργατών Καθαρι ότητας, με βαθμό Β, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας 2394/ ). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΜΠΑΝΙΔΟΥ Με την υπ αριθμ. Φ.Β/151/ απόφαση του Προ έδρου του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Σερρών», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 και 160 του ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η από αίτηση παραίτησης της Τοπτσή Αγνής του Δήμου, υπαλλήλου του «Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Σερρών», του κλάδου ΔΕ 32 Μαγείρων, με βαθμό Α. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας 4585/ ). Με την υπ αριθμ. 25/ απόφαση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Σιδηροκάστρου», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77, 79 και 217 του ν. 3584/2007 και ύστερα από την υπ αριθμ. 6/2/ σύμφωνη γνω μοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Σερρών, μετατάσσεται η υπάλληλος του Νομικού Προ σώπου «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Σιδηρο κάστρου», Τάντση Αικατερίνη του Σταματίου, από τον κλάδο ΥΕ 16 Προσωπικό Καθαριότητας Βοηθητικών Ερ γασιών με βαθμό Β σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ32 Μαγείρων με βαθμό Β, με πλεονάζοντα χρόνο υπη ρεσίας στις από έτη 8, μήνες 9 και ημέρες 19 και συνολικό χρόνο υπηρεσίας κατά την ως άνω ημεροχρο νολογία από έτη 30, μήνες 9 και ημέρες 19. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας 3513/ ). Η Προϊσταμένη Δ/νσης Α. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 59/2009 απόφαση του Δημάρχου Αρκαδίου Νομού Ρεθύμνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτο δίκαια αποδοχή της από αίτησης παραίτησης του υπαλλήλου του Δήμου Ευάγγελου Παναρετάκη του Αριστείδη, Κατηγορίας ΔΕ29 Οδηγών αυτ/των (απορριμ ματοφόρου), με βαθμό Α και η λύση της υπαλληλικής σχέσης από την ημερομηνία της αίτησης, γιατί συντρέ χουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης 3161/ ). Με την υπ αριθμ. 3/2009 απόφαση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικός Παι δικός Σταθμός Λιβαδιών» Νομού Ρεθύμνης, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3584/ 2007 και το υπ αριθμ. 6/1/ πρακτικό του Υπηρεσια

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5283 κού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Ρεθύμνης, μετατάσσεται η τακτι κή υπάλληλος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λιβαδιών», Μαρία Βάμβουκα του Εμμανουήλ, από τον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπι κού Μαγείρου, σε κενή οργανική θέση Κλάδου ΔΕ32 Μα γείρων, γιατί συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης 3215/ ). Η Διευθύντρια ΕΛΕΝΗ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (7) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 4458/ απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 30/96 (ΦΕΚ 21 τ.α ) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδι οίκησης» και τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του ν. 3528/07 (Υπαλληλικός Κώδικας), διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Μεσσηνίας Πλουσιοπούλου Βασιλικής του Διονυσίου, μονίμου υπαλλήλου της Ν.Α. Μεσσηνίας, από οργανική θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού (Ειδ. Εργοδηγών) με Α βαθμό, από , ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησής της περί παραίτησης. Με εντολή Νομάρχη Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΛΛΙΜΩΡΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (8) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ Διά της υπ αριθμ. 45/2009 πράξεως του Σεβ. Μητρο πολίτου Ρόδου ΚΎΡΙΛΛΟΥ, ο Ευλαβ. Διάκονος Θεόδου λος Κασταμούλας του Ανδρέου, διορίζεται Εφημέριος εις τον Ιερόν Ενοριακόν Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτη ρος Καλυβίων, άπό , εις την κατηγορίαν ΔΕ καί κλιμάκιον 18ον, μέ δικαίωμα λήψεως αποδοχών άπό , ημερομηνία τής χειροτονίας αυτού. Ο Μητροπολίτης Ο Ρόδου ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Με την υπ αριθμ. Φ00/26152/ απόφαση της Προ ϊσταμένης του Τμήματος Κατάστασης Διοικητικού Προσω πικού της Διοίκησης του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΣΑΜΑΡΑ ΡΩΞΑΝΗΣ του Κωνσταντίνου, μόνιμης τακτικής υπαλλήλου με βαθμό Δ του κλάδου TE Πληροφορικής, επειδή από , ορκίσθηκε και ανέλαβε υπηρεσία στο Υποθηκοφυλακειο Θεσ/νίκης με την υπ αριθμ /08/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 142/ /τ.Γ ΦΕΚ. Η Προϊσταμένη ΒΑΪΑ ΠΛΑΤΩΝΗ Με την υπ αριθμ. Φ00/13631/ απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑ ΝΤΩΣ του Γεωργίου, υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων από τις , επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 3267/ δεύτερη αίτησή της «περί πα ραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του ν. 3528/ λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. Η Προϊσταμένη ΒΑΪΑ ΠΛΑΤΩΝΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 42/ πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ (ορθή επανακοινοποίηση αυτής), η οποία εκδόθηκε μετά τις υπ αριθμ. 2/ και 5/ γνω μοδοτήσεις Υπηρεσιακού Συμβουλίου και την υπ αριθμ. 10/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετατάσ σονται οι παρακάτω μόνιμοι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 3528/2007 ως εξής: Α. ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ Κ.Υ. 1. ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Λάμπρου ΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασιλείου υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Ραδιοτηλεγραφητών σε κενές ομοιόβαθμες οργανικές θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοίκησης και Οικονομίας, ειδικότητας Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. 2. ΣΟΥΛΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του Ιωάννη ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Αλέξανδρου ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του Νικολάου ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Στυλιανουύ υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων σε κενές ομοιόβαθμες οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. 3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΖΩΗ του Κων/νου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Περικλή ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Ιωάννη ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά ΒΟΥΡΛΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του Φωτίου ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου ΚΑΤΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δημητρίου ΚΙΡΣΑΝΩΦ ΚΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Βλαδίμηρου ΚΟΥΣΚΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Ηλία ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Χαραλάμπους ΚΩΣΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ του Μιχάηλ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αναστασίου ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Βασιλείου ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Βασιλείου ΤΖΩΡΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου ΤΣΑΤΣΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ του Επαμεινώνδα ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασιλείου ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του Παναγιώτη υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων σε κενές ομοιόβαθμες οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. 4. ΜΑΝΤΖΑΦΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Τεχνικού σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. Β. ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κων/νου ΜΠΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρ/των Ασθ/ρων σε κενές ομοιόβαθμες οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικη τικού Λογιστικού.

8 5284 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Γ. ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΕΤΣΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του Σωτηρίου ΤΣΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αθανασίου υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων σε κενές ομοιόβαθμες οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. Δ. ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Δημητρόυ υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφό ρων σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας διοριστέων με την υπ αριθμ. 795/ απόφα ση του Α Τμήματος ΑΣΕΠ σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2/312Μ/2007 προκήρυξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 294/ (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1. ΒΡΥΣΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 3. ΠΗΤΤΑ ΟΛΓΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4. ΠΑΔΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ 1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2. ΚΛΩΝΑΡΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑΣ 1. ΝΤΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2. ΤΖΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 4. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. ΚΟΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (9) 5. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕ ΩΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ 1. ΣΙΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΤΟΜΟΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1. ΤΣΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2. ΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η Επιτροπή ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ö ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ Πίνακας διοριστέων με σειρά προτεραιότητας (Προκήρυξη 1/83Μ/2008) Ειδικότητα ΥΕ16 Εργατών Οδοκαθαριστών (ΦΕΚ 128/τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/ ). Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΤΙΦΤΙΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΧΜΕΤΣΙΚ IZMET ΑΧΜΕΤ ΚΡΙΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΖΑΚΕΛΙΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΤΣΕΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1120 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΖΙΡΙΑΝΟΒΑ ΟΛΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙ ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗ ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΙΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΠΕΓΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΪΝΤΙΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΡΕΤΣΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 970 Η Επιτροπή ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΙΝΑΣ ΖΩΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Θ-ΤΜ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Θ-ΤΜ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 7/3/ 2014 Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 21239 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΙ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ρ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, Τ.Θ. 70, Τ.Κ. 45002 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΒΑΛΑ, 9/6/2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5982 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014)

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2013-2014. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΘ-2ΚΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΘ-2ΚΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 12 /9 / 2013 Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 85170 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 4 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Εισαγγελείς Πρωτοδικών ως εξής: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 1)Κορίνθου, Ευγενία Αυλίδου του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ. πρωτ.: 5134 /Α331 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Σχετ.: 4972 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 4 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Κασσάνδρας, σύμ φω να με τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 02/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Απόφασης: 308 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ. Πρωτ. 10394 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως.

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: Τηλ. 210 3222386 Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1267 1 Νοεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΔΑ: ΒΛ9Θ-ΨΒΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, // 203 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 03923 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 110475 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101213 ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 14/2014/000000055597 201201 ΚΠΑ2 ΚΑΒΑΛΑΣ 201201101892 301205 ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 14//000000007666 101205 ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 101205102790 502201

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 / 5/ 20 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 4848 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Γραφείο ειδικοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας : τηλ. 24413-50178, fax : 24413-50141 Γραφείο Προσωπικού Γενικού Νοσοκοµείο Καρδίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛ ΕΡΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΦΟΡΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Θέσεις Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΤΕ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΘ-58Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΘ-58Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 5/4/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 33737 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία βάσει του Ν.4325/2015.

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία βάσει του Ν.4325/2015. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 28 / 01/2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Π.: 813 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της Επιχείρησης Δήμου Κερκυραίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 29 Απριλίου 2015 Ε.Κ.Α.Β.: Ειδικό Πρόγραµµα Κάλυψης Εθνικού Οδικού ικτύου µε έκτακτα µέτρα για την Πρωτοµαγιά (1/5-3/5/2015). Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας δίνει στη δηµοσιότητα το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών «Θ» «ΙΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/Β1 ΤΜ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΟΙΝ.: ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ ΕΓ Υ/ΓΕΕΘΑ-ΕΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Ημερομηνία: 03-04-2012 Aρ. Πρωτοκόλλου:. 732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ. ΧΑΡΛΑΥΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.5η/Θ.3/17-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Δ Πληρ.: Ντασίου Σ., Ζοργιάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-8 - 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-8 - 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-8 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ.Γ4α/Γ.Π. οικ.65775 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 /5/ 2015 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Θ-6ΘΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Θ-6ΘΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΔΑ: ΒΙΥΘ-6ΘΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες : Βαρβάρα Γιαννούδη Μαριάνθη Κατσάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 30-8-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 10039 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 30-8-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 10039 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 30-8-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 10039 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα