ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών » Εθνικής Άμυνας » Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς Πίνακες Διοριστέων YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 6002/15/1508/ απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυ ναμικού/αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του α.ν. 1854/1951 «Περί πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων», όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 169/2007 (Α 210), τα άρθρα 2, 12, 13, 14 και 45 του ν.δ. 343/1969 (Α 238) «Περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας», το άρθρο 19 του ν.δ. 649/1970 (Α 176) «Περί ιεραρχίας, προαγωγών και αποστρα τείας Ανθ/στών Χωροφυλακής και των τούτοις αντιστοιχού ντων του Αιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας Πόλεων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας», τίθενται σε αποστρατεία από την Ελληνική Αστυνομία, ύστερα από αίτηση τους, οι κατωτέρω αναγραφόμενοι Ανθυπαστυνόμοι, προάγονται αυτοί «εν αποστρατεία» στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β και εγγράφονται στο στέλεχος της εφεδρείας: 1. Λουποσπυριδάκος Βασίλειος του Γεωργίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1962 στους Μολάους Λακωνίας. 2. Φλούλης Χαράλαμπος του Σωτηρίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Κρήνη Οιχαλίας Τρικάλων. Ο Προϊστάμενος Κλάδου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Με τη υπ αριθμ. Φ /11/744579/Σ. 1300/ πρά ξη Δ/ντή Β Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 3528/ 2007, διαπιστώνεται ότι, ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνικού/Δομι κών Έργων/Τεχνίτη Κατεργασίας Ξύλου, με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 1 (ΔΕ), Πισιώτης Νικόλαος του Μιχαήλ A.M. 9624, απολύεται αυτοδίκαια από την Υπη ρεσία την , επειδή στις , συμπληρώνει 35 χρόνια πραγματική και συντάξιμη, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, δημόσια υπηρεσία και είναι περισσότερο από 60 χρονών. Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 3528/2007 στον ανω τέρω υπάλληλο ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία μετά από 35ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπη ρεσίας απονέμεται, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας. Ο Διευθυντής ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΛΑΜΝΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Με την υπ αριθμ. Δ16α/174/11/158/Α.Φ./ κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερι κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.), β) το π.δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α /1988), καθώς και γ) τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α ), το π.δ. 22/2005 (ΦΕΚ 63 Α ) και το π.δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α ), μετατάσσεται η υπάλληλος Κωνσταντακοπούλου Κωνσταντίνο του Θεοδώρου του κλάδου ΠΕ Διοι κητικού Οικονομικού με Γ βαθμό από την Περιφέ ρεια Θεσσαλίας στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων (2) (3)

2 5278 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με το βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 3149/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΑΝ. ΝΑΚΟΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2938/ 2001, την υπ αριθμ. Δ16γ/01/409/Γ/ απόφαση «Έγκρι ση Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρό μων Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 1599 Β ), την υπ αριθμ. Δ16γ/06/362/ Γ/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μετά ταξη Μεταφορά προσωπικού της Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 1503/ Β/ ) και την υπ αριθμ / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επι τροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων μετάταξης του προσωπικού της Τ.Ε.Ο Α.Ε» (ΦΕΚ 478/Υ.Ο.Δ.Δ./ , με τατάσσεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από αίτησή τους, τους υπαλλήλους της Τ.Ε.Ο Α.Ε. με σχέση Δημοσίου Δικαίου, Καρβούνη Χαρίκλεια του Σωτηρίου, του κλάδου TE Διοικητικού Λογιστικού, με Α βαθμό, Σπηλιόπουλο Γεώργιο του Διονυσίου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με Α βαθμό, Θωμά Μαρία του Γρηγορίου, του κλάδου ΔΕ Διοι κητικού Λογιστικού, με Γ βαθμό, σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις που συστήνο νται με την απόφαση αυτή, με το βαθμό και το μισθο λογικό κλιμάκιο που κατέχουν. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποι αδήποτε αιτία και αν προέρχεται, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 1697/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2938/ 2001, την υπ αριθμ. Δ16γ/01/409/Γ/ απόφα ση «Έγκριση Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ανώ νυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελλη νικών Αυτοκινητοδρόμων Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 1599 Β ), την υπ αριθμ. Δ16γ/06/362/Γ/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μετάταξη Μεταφορά προσωπι κού της Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 1503/Β/ ) και την υπ αριθμ / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Συγκρότη ση και ορισμός μελών της Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων μετάταξης του προσωπικού της Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 478/Υ.Ο.Δ.Δ./ , μετατάσσεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από αίτησή του, ο υπάλληλος της Τ.Ε.Ο Α.Ε. με σχέση Δη μοσίου Δικαίου Κυριακάκης Ιωσήφ του Γεωργίου του κλά δου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με Α βαθμό σε αντίστοιχη προσωποπαγή θέση που συστήνεται με την απόφαση αυτή, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Ο μετατασσόμενος διατηρεί ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποι αδήποτε αιτία και αν προέρχεται, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 2886/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2938/ 2001, την υπ αριθμ. Δ16γ/01/409/Γ/ απόφαση «Έγκρι ση Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρό μων Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 1599 Β ) την υπ αριθμ. Δ16γ/06/362/ Γ/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μετάταξη Μεταφορά προσωπικού της Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 1503/Β/ ) και την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων μετάταξης του προσωπι κού της Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ 478/Υ.Ο.Δ.Δ./ , μετατάσσεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από αίτησή της, η υπάλληλος της Τ.Ε.Ο Α.Ε. με σχέση Δημοσίου Δικαίου Αγόρη Σωτηρία του Βασιλείου του κλάδου ΥΕ καθαριστριών με Γ βαθμό σε αντίστοιχη προ σωποπαγή θέση που συστήνεται με την απόφαση αυτή, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Η μετατασσόμενη διατηρεί ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, η οποία μειώνεται με οποια δήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποιαδή ποτε αιτία και αν προέρχεται, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 1698/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (4) Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 26 και 27 του ν. 1397/1983, των αρθρ. 21, 63, 65 και 69 του ν. 2071/1992, του αρθρ. 5 του ν. 2345/ 1995, των αρθρ. 23 και 26 του ν. 2519/1997, των αρθρ. 6 και 7 του ν. 3204/2003, του αρθρ. 43 του ν. 3252/2004, του αρθρ. 20 του ν. 3293/2004, του π.δ. 95/2000 καθώς και της υπ αριθμ. Γ.Π.οικ / υπουργικής απόφασης, διορίζονται οι ιατροί: 1. ΚΟΥΡΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώτη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΕΡΑΣΙΤΣΑΣ (Κ.Υ. ΑΣΤΡΟΥΣ Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 2. ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ ΔΡΟΣΙΑ του Ευάγγελου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ (Κ.Υ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 3. ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Ιωάννη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (Κ.Υ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΖΑΧΑΡΩΣ Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΡΕ ΣΤΕΝΩΝ με την υπ αριθμ / απόφαση. 5. ΜΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Πασχάλη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ, με την υπ αριθμ / απόφαση. 6. ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ ΔΙΑΛΕΧΤΗ του Δημοσθένη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΓΟΡΓΟΠΗΣ (Γ.Ν. Κ.Υ. ΓΟΥΜΕ ΝΙΣΣΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 7. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Πέτρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΕΛΑΤΗΣ (Κ.Υ. ΠΥΛΗΣ Γ.Ν. ΤΡΙ ΚΑΛΩΝ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 8. ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΒΑΪΑ του Ιωάννη, σε θέση Επιμ. Β Γε νικής Ιατρικής του Π.Ι. Γαλιτινής (Κ.Υ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 9. ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙ ΔΙΚΗΣ, με την υπ αριθμ / απόφαση. 10. ΠΑΛΑΙΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Θεοδώρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΣΑΝΤΑΜΕΡΙΟΥ (Κ.Υ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ») με την υπ αριθμ / απόφαση. 11. ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ του Θεοδώρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΦΥΤΕΙΑΣ (Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 12. ΝΤΕΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνα, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΔΟΚΙΜΙΟΥ (Κ.Υ. ΘΕΡΜΟΥ Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 13. ΝΤΑΦΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Αντωνίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΟΥΡΕΝΤΩΝ (Κ.Υ. ΒΟΥΤΣΑΡΑ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 14. ΠΑΡΤΣΑΛΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ του Ματθαίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΑΤΣΙΚΑ (Κ.Υ. ΒΟΥ ΤΣΑΡΑ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ») με την υπ αριθμ / απόφαση. 15. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΠΕΛΟΠΙΟΥ (Κ.Υ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις ια τρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 26 και 27 του ν. 1397/1983, των αρθρ. 21, 63, 65 και 69 του ν. 2071/1992, του αρθρ. 5 του ν. 2345/1995, των αρθρ. 23 και 26 του ν. 2519/1997, των αρθρ. 6 και 7 του ν. 3204/2003, του αρθρ. 43 του ν. 3252/2004, του αρθρ. 20 του ν. 3293/2004, του π.δ. 95/2000 καθώς και της υπ αριθμ. Γ.Π.οικ / υπουργικής απόφασης, διορίζονται οι ιατροί: 1. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Σταύρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΓΕΡΑΝΙΟΥ (Κ.Υ. ΚΙΣΑΜΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 2. ΚΑΤΣΙΑΚΩΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Φωτίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΛΑΚΚΑΣ (Κ.Υ. ΑΚΡΑΤΑΣ Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. γύης 5897/ ). 3. ΚΕΪΣΙΔΟΥ ΣΒΕΤΛΑΝΑ του Βιατσεσλαβ, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΙΣΙΜΗΣ (Κ.Υ. ΣΟΥ ΦΛΙΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 4. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του Αγγελή, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ (Κ.Υ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Ιωάννη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΧΕΡΣΟΥ (Κ.Υ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 6. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του Σταύρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ (Κ.Υ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 7. ΔΗΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Σταύρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ με την υπ αριθμ / απόφαση. 8. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Γεωργίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι ΧΕΙΜΑΡΟΥ (Κ.Υ. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 9. ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ του Γκεοργκε, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙ ΑΤΩΝ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 10. ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ του Στυλιανού, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΜΟΡΙΑΣ (Κ.Υ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 11. ΜΑΖΟΥΡΙΝΑ ΕΛΕΝΑ του Ιβάν, σε θέση Επιμ. Β Γενι κής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ (Κ.Υ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση.

4 5280 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 12. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΕΛΒΙΡΑ του Ιωσήφ, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΥΔΡΟΥΣΑΣ (Κ.Υ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 13. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του Διομήδη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρίκης του Π.Ι. ΦΟΙΝΙΚΑ (Κ.Υ. ΙΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 14. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Θεοδώρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΥΠΑΤΗΣ (Κ.Υ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 15. ΧΟΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΣΕΣΚΟΥ ΤΖΕΟΡΤΖΕΤΑ του Γκεοργκε, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ με την υπ αριθμ / απόφαση. 16. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Σπυρίδωνα, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ (Κ.Υ. ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις ια τρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 26 και 27 του ν. 1397/1983, των αρθρ. 21, 63, 65 και 69 του ν. 2071/1992, του αρθρ. 5 του ν. 2345/1995, των αρθρ. 23 και 26 του ν. 2519/1997, των αρθρ. 6 και 7 του ν. 3204/2003, του αρθρ. 43 του ν. 3252/2004, του αρθρ. 20 του ν. 3293/2004, του π.δ. 95/2000 καθώς και της υπ αριθμ. Γ.Π.οικ / υπουργικής απόφασης, διορίζονται οι ιατροί: 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του Σάββα, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ Γ.Ν. ΓΙΑΝ ΝΙΤΣΩΝ με την υπ αριθμ / απόφαση. γύης 5897/ ) 2. ΤΣΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωκράτη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥ ΛΑΣ (Κ.Υ. ΠΑΛΑΜΑ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 3. ΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟ του Νικηφόρου, σε θέση Επιμ. Β Γε νικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Κ.Υ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 4. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΑΡΑΤΟΥΛΑΣ (Κ.Υ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 5. ΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχάηλ, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΛΟΦΟΥ (Κ.Υ. ΛΙΤΟΧΩΡΙΟΥ Γ,Ν, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 6. ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Κ.Υ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 7. ΣΚΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΒΡΥΣΗΣ (Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 8. ΣΙΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του Γεωργίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΣΠΗΛΙΟΥ Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ με την υπ αριθμ / απόφαση. 9. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Ιωάννη, σε θέση Επιμ. Β Γε νικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ (Κ.Υ. ΣΟΧΟΥ Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙ ΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ») με την υπ αριθμ / απόφαση. 10. ΡΙΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Κωνσταντίνου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΛΩΝΙΩΝ (Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΕΙΟΥ Γ.Ν. ΚΑ ΤΕΡΙΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 11. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αλέξανδρου Να πολέοντα, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ (Κ.Υ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. γύης 5897/ ). 12. ΠΑΧΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Γαβριήλ, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Κ.Υ. ΙΑΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 13. ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ του Κωνσταντίνου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΓΑΡΙΠΑΣ (Κ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ») με την υπ αριθμ / απόφαση. 14. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ του Νικολάου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ (Κ.Υ. ΑΚΡΑΤΑΣ Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 15. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βλαδίμηρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΤΕΡΠΥΛΟΥ (Κ.Υ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 16. ΧΟΒΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ του Θεοδοσίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (Κ.Υ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις ια τρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 26 και 27 του ν. 1397/1983, των αρθρ. 21, 63, 65 και 69 του ν. 2071/1992, του αρθρ. 5 του ν. 2345/1995, των αρθρ. 23 και 26 του ν. 2519/1997, των αρθρ. 6 και 7 του ν. 3204/2003, του αρθρ. 43

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5281 του ν. 3252/2004, του αρθρ. 20 του ν. 3293/2004, του π.δ. 95/2000 καθώς και της υπ αριθμ. Γ.Π.οικ / υπουργικής απόφασης, διορίζονται οι ιατροί: 1. ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικηφόρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ (Κ.Υ. ΠΥΛΟΥ Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 2. ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ (Κ.Υ. ΠΥΡΓΙΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 3. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Λάμπρου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΨΑΛΟΥ (Κ.Υ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 4. ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Μιχαήλ, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ με την υπ αριθμ / απόφαση. 5. ΚΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Βασιλείου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΑΡΝΙΣΣΑΣ Γ.Ν. ΕΔΕΣ ΣΑΣ με την υπ αριθμ / απόφαση. 6. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Αντωνίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑ ΝΩΝ (Κ.Υ. ΣΠΗΛΙΟΥ Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 7. ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ Γ.Ν. ΚΑ ΛΑΜΑΤΑΣ με την υπ αριθμ / απόφαση. 8. ΜΑΝΤΖΩΛΑ ΜΑΡΙΑ του Σωτηρίου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ (Κ.Υ. ΘΕΡΜΟΥ Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 9. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Εμμανουήλ, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΜΑΛΕΜΕ (Κ.Υ. ΚΙΣΑΜΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 10. ΔΟΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Θωμά, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ια τρικής του Π.Ι. ΚΑΡΙΤΣΑΣ (Κ.Υ. ΛΙΤΟΧΩΡΙΟΥ Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 11. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ του Σέργιου, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΠΡΙΝΟΥ Γ.Ν. Καβάλας με την υπ αριθμ / απόφαση. γύης 5893/ ). 12. ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Ηλία, σε θέση Επιμ. Β Γε νικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 13. ΚΑΡΑΚΛΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Ζαούρι, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΚΟΠΑΝΟΥ (Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 14. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΣΗΣ του Ιωάννη, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ με την υπ αριθμ / απόφαση. 15. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανδρέα, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ (Κ.Υ. ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ) με την υπ αριθμ / απόφαση. 16. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χαραλάμπους, σε θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. ΜΑΚΡΥΧΩ ΡΙΟΥ (Κ.Υ. ΓΟΝΝΩΝ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ) με την υπ αριθμ / απόφαση. Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (5) Με την υπ αριθμ / πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 152, 155 και 156 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται ότι η υπάλληλος του κλάδου ΔΕ2 Βοηθών Εργαστηρίων με βαθμό Α και 1ο μισθολογικό κλιμά κιο Σφακιανάκη Ελένη του Εμμανουήλ, απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία στις , επειδή συμπλήρωσε τρια κονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία και έχει συμπληρώσει το 60 έτος της ηλικίας της. Στην παραπάνω υπάλληλο η υπηρεσία μετά την τρι ακονταπενταετή ευδόκιμη παραμονή της εκφράζει την ευαρέσκεια της. Με την υπ αριθμ / πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του ν. 3528/ 2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση του υπαλ λήλου του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 2 Κρυστάλλη Κων/νου του Θε οδοσίου από , καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση με την οποία εμμέ νει στην παραίτηση του από την Υπηρεσία. Με την υπ αριθμ / πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του ν. 3528/ 2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση της υπαλ λήλου του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού με βαθμό Δ και μισθολογικό κλιμάκιο 17 Σταματάκη Ευσταθίας του Μι χαήλ από , καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση με την οποία εμμένει στην παραίτηση της από την Υπηρεσία. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

6 5282 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (6) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 46/ απόφαση της Δημάρχου Μάνδρας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101, 151, 152 και 160 του ν. 3584/2007, γίνεται απο δεκτή η από υποβληθείσα αίτηση παραίτησης του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μάνδρας, ΜΑΝΗΣΑ ΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Αναστασίου, Κλάδου ΤΕ0 Εργοδηγών, με βαθμό Α και Μ.Κ. 4, λόγω συνταξιοδότησης. Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΤΟΣ Με την υπ αριθμ. 384/ απόφαση του Δημάρ χου Χαλανδρίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του αρθ. 152 του ν. 3584/2007, λύεται αυτοδικαίως από η υπαλληλική σχέση του ΤΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του Μιχαήλ, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Β, με το Δήμο Χαλανδρίου. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 18138/11493/ ). Η Τμηματάρχης ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 61/2009 απόφαση του Δημάρχου Ερε σού Αντίσσης Νομού Λέσβου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση της υπαλλήλου Μπαργιώτα Μαρίας του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού (Οικονομολόγου) από την υπηρεσία του ομώνυμου Δήμου λόγω αποδοχής διορισμού σε δεύτερη θέση. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Βορείου Αιγαίου 11937/5364/ ). Ο Διευθυντής ΔΟΥΚΑΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 93/2009 απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Αθλητικών Κέντρων και Άθλησης Δήμου Τρι κικαίων του Νομού Τρικάλων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3584/2007 μετατάσ σεται ο υπάλληλος του Ο.Α.Κ.Α. Γερούκος Αθανάσιος του Δημητρίου, του κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων όπου υπηρετεί, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Συντηρητών Πισίνας, επειδή έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη μετάταξη του στον κλάδο αυτό. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 4708/2009). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 5306/ πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Καρ ρού Αντώνιου του Ζάπρου, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων με βαθμό Α, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησή του. Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ Με την υπ αριθμ. 111/ απόφαση του Δημάρχου Κιλκίς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 152 του ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η αίτηση παραί τησης του υπαλλήλου του Δήμου ΚΑΤΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του Νικολάου, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ/16 Εργατών Καθαρι ότητας, με βαθμό Β, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας 2394/ ). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΜΠΑΝΙΔΟΥ Με την υπ αριθμ. Φ.Β/151/ απόφαση του Προ έδρου του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Σερρών», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 και 160 του ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η από αίτηση παραίτησης της Τοπτσή Αγνής του Δήμου, υπαλλήλου του «Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Σερρών», του κλάδου ΔΕ 32 Μαγείρων, με βαθμό Α. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας 4585/ ). Με την υπ αριθμ. 25/ απόφαση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Σιδηροκάστρου», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77, 79 και 217 του ν. 3584/2007 και ύστερα από την υπ αριθμ. 6/2/ σύμφωνη γνω μοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Σερρών, μετατάσσεται η υπάλληλος του Νομικού Προ σώπου «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Σιδηρο κάστρου», Τάντση Αικατερίνη του Σταματίου, από τον κλάδο ΥΕ 16 Προσωπικό Καθαριότητας Βοηθητικών Ερ γασιών με βαθμό Β σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ32 Μαγείρων με βαθμό Β, με πλεονάζοντα χρόνο υπη ρεσίας στις από έτη 8, μήνες 9 και ημέρες 19 και συνολικό χρόνο υπηρεσίας κατά την ως άνω ημεροχρο νολογία από έτη 30, μήνες 9 και ημέρες 19. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας 3513/ ). Η Προϊσταμένη Δ/νσης Α. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 59/2009 απόφαση του Δημάρχου Αρκαδίου Νομού Ρεθύμνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτο δίκαια αποδοχή της από αίτησης παραίτησης του υπαλλήλου του Δήμου Ευάγγελου Παναρετάκη του Αριστείδη, Κατηγορίας ΔΕ29 Οδηγών αυτ/των (απορριμ ματοφόρου), με βαθμό Α και η λύση της υπαλληλικής σχέσης από την ημερομηνία της αίτησης, γιατί συντρέ χουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης 3161/ ). Με την υπ αριθμ. 3/2009 απόφαση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικός Παι δικός Σταθμός Λιβαδιών» Νομού Ρεθύμνης, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3584/ 2007 και το υπ αριθμ. 6/1/ πρακτικό του Υπηρεσια

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5283 κού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Ρεθύμνης, μετατάσσεται η τακτι κή υπάλληλος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λιβαδιών», Μαρία Βάμβουκα του Εμμανουήλ, από τον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπι κού Μαγείρου, σε κενή οργανική θέση Κλάδου ΔΕ32 Μα γείρων, γιατί συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης 3215/ ). Η Διευθύντρια ΕΛΕΝΗ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (7) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 4458/ απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 30/96 (ΦΕΚ 21 τ.α ) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδι οίκησης» και τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του ν. 3528/07 (Υπαλληλικός Κώδικας), διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Μεσσηνίας Πλουσιοπούλου Βασιλικής του Διονυσίου, μονίμου υπαλλήλου της Ν.Α. Μεσσηνίας, από οργανική θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού (Ειδ. Εργοδηγών) με Α βαθμό, από , ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησής της περί παραίτησης. Με εντολή Νομάρχη Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΛΛΙΜΩΡΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (8) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ Διά της υπ αριθμ. 45/2009 πράξεως του Σεβ. Μητρο πολίτου Ρόδου ΚΎΡΙΛΛΟΥ, ο Ευλαβ. Διάκονος Θεόδου λος Κασταμούλας του Ανδρέου, διορίζεται Εφημέριος εις τον Ιερόν Ενοριακόν Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτη ρος Καλυβίων, άπό , εις την κατηγορίαν ΔΕ καί κλιμάκιον 18ον, μέ δικαίωμα λήψεως αποδοχών άπό , ημερομηνία τής χειροτονίας αυτού. Ο Μητροπολίτης Ο Ρόδου ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Με την υπ αριθμ. Φ00/26152/ απόφαση της Προ ϊσταμένης του Τμήματος Κατάστασης Διοικητικού Προσω πικού της Διοίκησης του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΣΑΜΑΡΑ ΡΩΞΑΝΗΣ του Κωνσταντίνου, μόνιμης τακτικής υπαλλήλου με βαθμό Δ του κλάδου TE Πληροφορικής, επειδή από , ορκίσθηκε και ανέλαβε υπηρεσία στο Υποθηκοφυλακειο Θεσ/νίκης με την υπ αριθμ /08/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 142/ /τ.Γ ΦΕΚ. Η Προϊσταμένη ΒΑΪΑ ΠΛΑΤΩΝΗ Με την υπ αριθμ. Φ00/13631/ απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑ ΝΤΩΣ του Γεωργίου, υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων από τις , επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 3267/ δεύτερη αίτησή της «περί πα ραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του ν. 3528/ λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. Η Προϊσταμένη ΒΑΪΑ ΠΛΑΤΩΝΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 42/ πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ (ορθή επανακοινοποίηση αυτής), η οποία εκδόθηκε μετά τις υπ αριθμ. 2/ και 5/ γνω μοδοτήσεις Υπηρεσιακού Συμβουλίου και την υπ αριθμ. 10/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετατάσ σονται οι παρακάτω μόνιμοι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 3528/2007 ως εξής: Α. ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ Κ.Υ. 1. ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Λάμπρου ΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασιλείου υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Ραδιοτηλεγραφητών σε κενές ομοιόβαθμες οργανικές θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοίκησης και Οικονομίας, ειδικότητας Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. 2. ΣΟΥΛΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του Ιωάννη ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Αλέξανδρου ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του Νικολάου ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Στυλιανουύ υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων σε κενές ομοιόβαθμες οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. 3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΖΩΗ του Κων/νου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Περικλή ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Ιωάννη ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά ΒΟΥΡΛΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του Φωτίου ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου ΚΑΤΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δημητρίου ΚΙΡΣΑΝΩΦ ΚΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Βλαδίμηρου ΚΟΥΣΚΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Ηλία ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Χαραλάμπους ΚΩΣΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ του Μιχάηλ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αναστασίου ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Βασιλείου ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Βασιλείου ΤΖΩΡΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου ΤΣΑΤΣΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ του Επαμεινώνδα ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασιλείου ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του Παναγιώτη υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων σε κενές ομοιόβαθμες οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. 4. ΜΑΝΤΖΑΦΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Τεχνικού σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. Β. ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κων/νου ΜΠΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρ/των Ασθ/ρων σε κενές ομοιόβαθμες οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικη τικού Λογιστικού.

8 5284 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Γ. ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΕΤΣΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του Σωτηρίου ΤΣΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αθανασίου υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων σε κενές ομοιόβαθμες οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. Δ. ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Δημητρόυ υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφό ρων σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας διοριστέων με την υπ αριθμ. 795/ απόφα ση του Α Τμήματος ΑΣΕΠ σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2/312Μ/2007 προκήρυξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 294/ (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1. ΒΡΥΣΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 3. ΠΗΤΤΑ ΟΛΓΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4. ΠΑΔΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ 1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2. ΚΛΩΝΑΡΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑΣ 1. ΝΤΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2. ΤΖΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 4. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. ΚΟΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (9) 5. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕ ΩΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ 1. ΣΙΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΤΟΜΟΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1. ΤΣΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2. ΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η Επιτροπή ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ö ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ Πίνακας διοριστέων με σειρά προτεραιότητας (Προκήρυξη 1/83Μ/2008) Ειδικότητα ΥΕ16 Εργατών Οδοκαθαριστών (ΦΕΚ 128/τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/ ). Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΤΙΦΤΙΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΧΜΕΤΣΙΚ IZMET ΑΧΜΕΤ ΚΡΙΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΖΑΚΕΛΙΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΤΣΕΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1120 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΖΙΡΙΑΝΟΒΑ ΟΛΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙ ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗ ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΙΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΠΕΓΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΪΝΤΙΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΡΕΤΣΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 970 Η Επιτροπή ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΙΝΑΣ ΖΩΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 / 10 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11-3-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11-3-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11-3-2011 2 η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ.πρωτ. 22149 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/5892 (σχετ. 16023/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/3/205

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 49/6/3/07 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 644/-9-00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 4Α39Ω9Α-Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012 Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Δομοκού Έχοντας υπόψη: το άρθρο 254

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14034917 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 14034959 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 14034918 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14034961 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Θ-ΤΜ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Θ-ΤΜ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 7/3/ 2014 Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 21239 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΙ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΞ1-ΤΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/41 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

(Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας)

(Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κ.Π.Α.2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14040200 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 14040201 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 14040188 ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΛΑΜ ΦΟΥΦΛΙΑΑΝΝΑ ΣΑΜΙΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14040202

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ρ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, Τ.Θ. 70, Τ.Κ. 45002 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ν. 4182/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ν. 4182/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Σκλάβου Σ. Τηλέφωνο : 213 2161529 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Σκλάβου Σ. Τηλέφωνο : 213 2161529 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-01 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 9588 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 91 92 93 94 95 96 97 ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ ΑΦΑΛΩΝΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Αγ. Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 2674/τ.Β /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/11/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Υ4α/οικ.122826 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014)

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2013-2014. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 824 1 Ιουλίου 2014 OΡΓANIΣMOI ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 12931π.έ./11 3 2014 πράξη του Πρύτα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Προκειµένου να πληρωθούν 25 κενές οργανικές θέσεις Π.Ε.23 Ψυχολόγων καλούνται οι πρώτοι 50 συµµετέχοντες στην προκήρυξη 90053/Γ6/9-9-2005

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 872 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν9-Ε4Δ Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -----

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν9-Ε4Δ Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΚ-ΤΧ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75257 +

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Ε.Μίχα Τηλέφωνο : 210-5234762 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Ε.Μίχα Τηλέφωνο : 210-5234762 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-8 -2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 80405 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 257 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 2 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Γραφείο ειδικοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας : τηλ. 24413-50178, fax : 24413-50141 Γραφείο Προσωπικού Γενικού Νοσοκοµείο Καρδίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία: Γ' ΕΠΚΑ - ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΔ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Τ.Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Τ.Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ EΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝIΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κoμoτηvή / 6 /2008 ΕΡΓΑΤIΚΟΥ ΔΥΝΑΜIΚΟΥ Aρ. Πρωτ. Τ.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Tαχ. Δ/νση: Τ.Θ. 126/69100 Κομοτηνή Τηλ.:2531033033, 2531022717,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΒΑΛΑ, 9/6/2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5982 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα