A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων"

Transcript

1 A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The DSS used to manage projects financed by the NSRF. The user can evaluate the progress of the project through reports or maps using predefined criteria. This application is the first step in our effort to develop a complete GIS based Information System for project management. Keywords: Project Management, Geographical Information Systems, ΕΣΠΑ. JEL classifications: C88 Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων Κώτσικας Γ. Λάζαρος Πολιτικός Μηχανικός, PhD Περίληψη Στην εργασία παρουσιάζεται ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (ΧΣΑ) για την διαχείριση έργων. Το ΧΣΥΑ εφαρμόζεται στην διαχείριση των έργων του ΕΣΠΑ. Ο χρήστης μπορεί να αξιολογήσει την πορεία υλοποίησης των έργων μέσω αναφορών ή χαρτών χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα κριτήρια. Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι το πρώτο βήμα στα πλαίσια της προσπάθειας για την ανάπτυξη ενός πλήρους πληροφοριακού συστήματος στην διαχείριση έργων με την χρήση ΓΣΠ. Λέξεις-Κλειδιά: Διαχείριση έργων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, ΕΣΠΑ. JEL classifications: C88 Εισαγωγή Σύμφωνα με το PMBOK «Διοίκηση έργων είναι η εφαρμογή γνώσεων, ικανοτήτων, εργαλείων και τεχνικών στις δραστηριότητες ενός έργου προκειμένου να επιτευχθούν οι απαιτήσεις του έργου» (PMBOK). Τα χωρικά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (ΧΣΥΑ) είναι γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών που έχουν ενσωματωθεί σε συστήματα υποστήριξης αποφάσεων με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε πολύπλοκα χωρικά προβλήματα (Ματσατσίνης 2010). Ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (Geographic Information System, GIS) είναι ένα οργανωμένο σύστημα μηχανικών μερών και λογισμικού κατάλληλο για την συλλογή, αποθήκευση, ενημέρωση, επεξεργασία, ανάλυση Παρουσιάσεις ΕΣΔΟ 201

2 και παρουσίαση όλων των τύπων των γεωγραφικών πληροφοριών (Burrough 1986, Maguire 1991). Τέλος το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο διαδικασιών για την επεξεργασία δεδομένων και κρίσεων με στόχο να υποβοηθήσουν τους διαχειριστές στη διαδικασία λήψης μιας απόφασης. Ένα τέτοιο σύστημα θεωρείται επιτυχημένο αν είναι: απλό, εύρωστο, προσαρμόσιμο, πλήρες, εύκολο στη χρήση και με καλό σύστημα επικοινωνίας με το χρήστη (Little 1970). Έχοντας υπόψη τα παραπάνω ως οδηγό και θέλοντας να συμβάλλουμε στο στόχο για αποτελεσματικότερη διαχείριση των έργων αναπτύξαμε ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, για την εφαρμογή επιλέχθηκε ως πεδίο δράσης τα έργα που έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Μέσω αυτού επιτρέπεται η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε οποιοδήποτε τμήμα της ελληνικής επικράτειας. Στην ιστοσελίδα το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μέσω μιας web-based εφαρμογής με την οποία δίδεται βασικές πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Ο ρόλος αυτής εφαρμογής αυτής θεωρούμε ότι επικεντρώνεται παραπάνω στο κομμάτι της προβολής του έργου του ΕΣΠΑ και όχι στο κομμάτι της διαχείρισης του. Βασικός μας στόχος είναι στην συνέχεια η εφαρμογή να διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την υποστήριξη της διαδικασίας της διαχείρισης των έργων για οποιονδήποτε δημόσιο φορέα που θέλει να υλοποιήσει το τεχνικό του πρόγραμμα. Η εργασία διαρθρώνεται ως εξής. Στην επόμενη ενότητα περιγράφεται η βασική δομή της εφαρμογής. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι δυνατότητες της εφαρμογής, ενώ στο τέλος διατυπώνονται, προτάσεις για την βελτίωση της εφαρμογής. Δομή της εφαρμογής Η εφαρμογή έχει τη δομή ενός κλασσικού ΣΥΑ. Βασικό μέλος αυτής της δομής είναι η βάση δεδομένων (Εικόνα 1). Οι πίνακες της βάσης μπορούν να χωριστούν σε τρείς μεγάλες ομάδες (Διάγραμμα 1). Στους πίνακες που περιέχουν τα δεδομένα του ΕΣΠΑ, στους πίνακες που περιέχουν την διοικητική υποδιαίρεση της ελληνικής επικράτειας και στους πίνακες που περιέχουν τα δεδομένα των έργων. Στους πίνακες του ΕΣΠΑ αποθηκεύτηκαν δεδομένα από την ιστοσελίδα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ). Υπάρχει πίνακας για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.), πίνακας για τους άξονες προτεραιότητας των Ε.Π., πίνακας για τις θεματικές ενότητες του ΕΣΠΑ και τις προσκλήσεις που δημοσιεύονται. Παρουσιάσεις ΕΣΔΟ 202

3 Ε.Σ.Π.Α. Ελληνική Επικράτεια πρόσκληση ένταξης έδρα Φ.Ο. Έργα Διάγραμμα 1: Περιληπτική περιγραφή της δομής της βάση δεδομένων. Τα δεδομένα των διοικητικών περιφερειών αποθηκεύτηκαν σε πίνακες που περιέχουν τους οικισμούς, τις κοινότητες τις δημοτικές ενότητες, τις περιφερειακές ενότητες, τις διευρυμένες περιφέρειες και τα διαμερίσματα της χώρας. Η υποδιαίρεση της ελληνικής επικράτειας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον νόμο του Καλλικράτη (Ν. 3852/2010). Τα βασικά δεδομένα προέρχονται από την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ - Στους πίνακες των έργων αποθηκεύτηκαν τα δεδομένα τα οποία ορίζουν τη ταυτότητα του έργου και τα δεδομένα που περιγράφουν τους στόχους του κάθε έργου και με τα οποία θα γίνει εφικτή, η παρακολούθηση τους. Κάθε έργο συνδέεται με την ενότητα που αφορά το ΕΣΠΑ μέσω της πρόσκλησης στη οποία υποβλήθηκε ως πρόταση για χρηματοδότηση και τελικά εντάχθηκε το έργο. Κάθε έργο συνδέεται με την ενότητα που αφορά το ελληνική επικράτεια μέσω του οικισμού που έχει έδρα ο φορέας υλοποίησης του. Διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων Στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, οι πληροφορίες χαρακτηρίζονται ως γεωγραφικές και χωρίζονται στις χαρτογραφικές πληροφορίες και στις περιγραφικές πληροφορίες. Οι χαρτογραφικές πληροφορίες αναφέρονται σε πληροφορίες που αφορούν τη θέση και το σχήμα ενός φαινομένου στη γη. Οι δικές μας χαρτογραφικές πληροφορίες αφορούν τις διοικητικές υποδιαιρέσεις της ελληνικής επικράτειας. Οι περιγραφικές πληροφορίες αφορούν χαρακτηριστικά, ποιοτικά ή ποσοτικά, των φαινομένων που συμβαίνουν στο χώρο. Οι περιγραφικές πληροφορίες αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων οι οποίες συνδέονται με τις προηγούμενες βάσεις των χαρτογραφικών δεδομένων. Οι περιγραφικές πληροφορίες μας είναι οι συγκεντρωτικές τιμές των ιδιοτήτων του συνόλου των έργων που χρηματοδοτούνται στην ελληνική επικράτεια από το ΕΣΠΑ. Μια τέτοια πληροφορία είναι πχ ο προϋπολογισμός και το τελικό κόστος του έργου. Παρουσιάσεις ΕΣΔΟ 203

4 Διάγραμμα 1: Η δομή της βάσεως δεδομένων της εφαρμογής Η γεωγραφική βάση πληροφοριών της εφαρμογής μας αποτελείται από ένα σύνολο αρχείο πολυγωνικών αντικειμένων που αντιπροσωπεύουν τα γεωγραφικά όρια όλων των επιπέδων διοικητικής υποδιαίρεσης της Ελλάδας όπως αυτά έχουν οριστεί με τον νόμο του Καλλικράτη (Ν. 3852/2010). Τα βασικά δεδομένα αποκτήθηκαν από την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ - Τα γεωγραφικά όρια των ενοτήτων που δεν ήταν διαθέσιμα δημιουργήθηκαν μέσω της εφαρμογής ArcMap αξιοποιώντας τα διαθέσιμα δεδομένα. Κάθε έργο δεν αναπαρίσταται σαν ένα χωριστό αντικείμενο στο χάρτη. Κάθε έργο συνδέεται με την Γεωγραφική Βάση Δεδομένων μέσω του οικισμού στον οποίο έχει έδρα ο φορέας υλοποίησης του. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε γλώσσα Visual Basic στο περιβάλλον του Visual Studio Η βάση δεδομένων αναπτύχθηκε στο περιβάλλον της Microsoft Access Για την απεικόνιση των δεδομένων της γεωγραφικής βάσης πληροφοριών ενσωματώθηκαν ActiveX στοιχεία ελέγχου της εφαρμογής ανοικτού κώδικα MapWin (http://www.mapwindow.org/). Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής Καταχώρηση των δεδομένων των έργων Η καταχώρηση των δεδομένων των έργων (Εικόνα 2)χωρίζεται σε δύο στάδια. Το στάδιο της δημιουργίας έργου. Το έργο δημιουργείται στη βάση δεδομένων από την στιγμή που αποφασίζεται η ένταξη και η χρηματοδότηση του από το ΕΣΠΑ. Καταχωρούνται οι τιμές που αφορούν τους στόχους που τίθεται ως προς το χρόνο, το κόστος και το φυσικό αντικείμενο του έργου. Το στάδιο της παρακολούθησης του έργου στο οποίο καταχωρούνται οι αναθεωρημένες τιμές των στόχων όταν το έργο είναι ακόμα σε εξέλιξη, οι τρέχουσες πραγματικές τιμές και οι τελικές τιμές των στόχων όταν το έργο ολοκληρωθεί. Παρουσιάσεις ΕΣΔΟ 204

5 Διάγραμμα 2: Καταχώρηση και ενημέρωση των δεδομένων του έργου. Αξιολόγηση Για να παρακολουθήσουμε την πορεία υλοποίησης του έργου, θα πρέπει να επιλέξουμε το κριτήριο αξιολόγησης. Τα κριτήρια ομαδοποιούνται σε τρείς βασικές κατηγορίες, τα οποία αναφέρονται, στο οικονομικό, στο χρονικό και στο φυσικό αντικείμενο του έργου. Τέτοια κριτήρια είναι: (α) (β) Διάδραμμα 3:Παρουσίαση της πορείας υλοποίησης των έργων. Κατανομή των έργων σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (α). Κατανομή των έργων σε επίπεδο δήμου (β). Το πλήθος των ενταγμένων έργων. Την φάση στην οποία βρίσκεται η υλοποίηση των έργων. Το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων. Το ποσοστό απόκλισης του προϋπολογισμού. Η ποσοστιαία απόκλιση της χρονικής διάρκειας των έργων από τη προκαθορισμένη. Το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Τα αποτελέσματα των ερωτημάτων παρουσιάζονται είτε υπό την μορφή αναφοράς που μπορεί να εξαχθεί στο Microsoft Excel είτε πάνω σε ψηφιακό χάρτη (Εικόνα 3). Στον ψηφιακό χάρτη προβάλλεται η Παρουσιάσεις ΕΣΔΟ 205

6 συγκεντρωτική τιμή του κριτήριου αξιολόγησης με βάση το επίπεδο ανάλυσης που επέλεξε ο χρήστης. Ως επίπεδο ανάλυσης ορίζουμε το επίπεδο διοικητικής υποδιαίρεσης με το οποίο θα αναλύεται η διοικητική περιφέρεια που επέλεξε ο χρήστης. Όταν εφαρμόζουμε ένα κριτήριο αξιολόγησης, για τα έργα που υλοποιούνται σε μια διοικητική περιφέρειας υποβάλλεται ένα ερώτημα στην βάση δεδομένων με το οποίο επιλέγονται οι οικισμοί που ανήκουν σε αυτή την διοικητική περιφέρεια και στους οποίους και υλοποιούνται έργα του ΕΣΠΑ. Στην συνέχεια υπολογίζεται η τιμή του κριτηρίου αξιολόγησης καθενός εκ των επιλεγμένων έργων. Τέλος με βάση το επίπεδο διαχείρισης, οι τιμές του κριτηρίου απόδοσης συναθροίζονται με χρήση της μέσης τιμής. Τεκμηρίωση των έργων με την χρήση ψηφιακών αρχείων Αποθηκεύονται φωτογραφίες με τις οποίες σχηματίζεται μια καλύτερη εικόνα για την πορεία της υλοποίησης του κάθε έργου (Εικόνα 4). Διάγραμμα 4: Φωτογραφική τεκμηρίωση ενός έργου Αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή σημαντικά έγγραφα που αποτελούν ορόσημα (milestones) στην πορεία υλοποίησης των έργων (σύμβαση, απόφαση ένταξης, προϋπολογισμός κα.). Διεύρυνση των δυνατοτήτων της εφαρμογής του έργου Αναπτύξαμε ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση των έργων, η οποία έχει αναπτυχθεί ενωματόνοντας το περιβάλλον μιας εφαρμογής ΓΣΠ, της εφαρμογής MapWin. Ο ρόλος του ΧΣΥΑ περιορίζεται στην παρακολούθηση έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Είναι εφικτή όμως, η διαμόρφωση της εφαρμογής για να μπορεί να αξιοποιηθεί από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα στη διαχείριση του τεχνικού του προγράμματος. Επιπλέον έχουμε ήδη αναπτύξει ένα πλάνο με το οποίο επιθυμούμε να επεκτείνουμε τις δυνατότητες του ΧΣΥΑ. Το πλάνο αυτό περιλαμβάνει την προσθήκη λειτουργιών όπως: Την καταγραφή των φάσεων της πορείας υλοποίησης του έργου. Οι φάσεις του έργου θα ορίζονται από τον χρήστη είτε θα προτείνονται από την εφαρμογή. Μπορεί να γίνει προκαθορισμός των σταδίων από τα οποία πρέπει να περάσει η υλοποίηση ενός δημοσίου έργου σύμφωνα με την Παρουσιάσεις ΕΣΔΟ 206

7 κείμενη νομοθεσία ανάλογα αν αφορά ένα τεχνικό έργο, μια μελέτη, μια προμήθεια, μια ενέργεια. Την αναπαράσταση του έργου σαν ένα ξεχωριστό αντικείμενο στο χάρτη. Την δυνατότητα ανάπτυξης ερωτημάτων από το χρήστη. Την συνεργασία με εφαρμογές διαχείρισης έργων όπως το Microsoft Project. Στο Microsoft Project θα μπορούσε να εξαχθεί όλη η πορεία υλοποίησης των έργων. Αντιστρόφως μπορούμε να αναπτύξουμε όλα τα έργα στο Microsoft Project και τα περισσότερα να αντλούνται από τα αρχεία του Microsoft Project. Βασικό στόχο επίσης αποτελεί η ανάπτυξη της εφαρμογής ως πρόσθετο στο περιβάλλον του ArcΜap. Αυτό δίνει περισσότερες δυνατότητες για την καλύτερη και πιο γρήγορη απεικόνιση των πληροφοριών στο χάρτη. Βιβλιογραφία PMBOK, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (Οδηγός βασικών γνώσεων στη Διοίκηση Έργων, (2006), Μετάφραση Επιστημονική Επιμέλεια, Δημήτρης Εμίρης, Εκδόσεις Παπασωτηρίου) Burrough, P.A. (1986), Principles of geographical information systems for land resources assessment, Clarendon, Oxford Press Little, J.D.C. (1970), Models and Managers: The Concept of a Decision Calculus. Management Science, 16, 8, B Maguire, D.J. (1991), An overview and definition of GIS. p In D.J. Maguire et al. (ed.) Geographical information systems: Principles and applications. Longman Scientific & Technical, London Ματσατσίνης, Ν. (2010), Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα Παρουσιάσεις ΕΣΔΟ 207

ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Διον. Π. Καλύβας 1 Επίκουρος Καθηγητής (επί συμβάσει Ν. 407/80), Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

2. Δημιουργία Δελτίων

2. Δημιουργία Δελτίων 2. Δημιουργία Δελτίων 2.1. Δημιουργία / Διόρθωση Δελτίου 2.1.1 Γενικά για τη Δημιουργία Δελτίου Όταν επιλεγεί η δημιουργία ή διόρθωση Δελτίου, ο χρήστης οδηγείται στο πρώτο τμήμα του συγκεκριμένου Δελτίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" Δράση 1 Ε1.2 Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νεστορίου Προϋπολογισμός: 121.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ( Ε Ρ Γ Ο Ε Λ / Λ Α Κ )

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ( Ε Ρ Γ Ο Ε Λ / Λ Α Κ ) Δρ. Γεώργιος Μπλάνας, Καθηγητής, Σταματία Κυλινδρή, Εργαστηριακή Συνεργάτις, Msc Δρ. Λάζαρος Κώτσικας, Επιστημονικός Συνεργάτης Η δημιουργία, Michelangelo ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

29-7-2014 1-8-2014 1-8-2014 29-7-2014

29-7-2014 1-8-2014 1-8-2014 29-7-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΡΓΟ7ΛΛ-ΟΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη,29-7-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:285504 (8956) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δεκέμβριος 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ. Τζιµόπουλος 1, Σ. Τσοµπάνογλου 2, Γ. Ν. Φώτης 3 1. Μηχανικός Χωροταξίας και Πολεοδοµίας (ΜΔΕ),

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...11 1. Εισαγωγή...11 2. Ορισµός των ΓΣΠ...11 3. ιαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

Σενάρια λήψης αποφάσεων και εξέταση εναλλακτικών τρόπων παροχής υπηρεσιών δημοσίου τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σενάρια λήψης αποφάσεων και εξέταση εναλλακτικών τρόπων παροχής υπηρεσιών δημοσίου τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σενάρια λήψης αποφάσεων και εξέταση εναλλακτικών τρόπων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ.

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III

Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δρ. Ευάγγελος Ι. Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Διδακτικές Σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007 2013 Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα