ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜHMA ΟΔΟΠΟΙIΑΣ & ΜΕ Ταχ. Δ/νση : Ακ. Ποσειδώνος Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Ι. Σεφτελής Τηλέφωνο : TELEFAX : ΠΡΟΣ FAX με Απόδειξη Πειραιάς 25 /9/2014 Αρ. Πρωτ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ζαρίφη 6 Νέα Σμύρνη, Τ.Κ τηλ Fax: Α. ΜΑΡΑΛΕΤΟ Ανδρούτσου Πειραιάς Τηλ FAX ΤΕΧΝΩΡ Engineering ΕΠΕ Γρ. Λαμπράκη 86, Νίκαια Τηλ ,Fax: ΑΚΑΤΤ ΑΕ Αγ. Δημητρίου 251, Αγ. Δημήτριος, ΑΘΗΝΑ, ΤK Τηλ , Fax ΚΟΙΝ: - Οικονομική Επιτροπή Περ. Αττικής - Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά - Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την «Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη λειτουργία και επίβλεψη των Η/Μ εγκαταστάσεων στις σήραγγες Δραπετσώνας και Κερατσινίου» Έχοντας υπόψη την υπ αριθ. 1595/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την «Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη λειτουργία και επίβλεψη των Η/Μ εγκαταστάσεων στις σήραγγες Δραπετσώνας και Κερατσινίου», σας προσκαλούμε να υποβάλετε στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφ. Ενότητας Πειραιά στη γραμματεία, 2 ος όροφος, τηλέφωνο , Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς Τ.Κ , καθημερινά από 29/9/2014 (ώρες ) έως και 6/10/2014 στις 12:00 π.μ., έγγραφες προσφορές για τη προμήθεια των ειδών όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Α. Εντός του φακέλου της προσφοράς πρέπει να εμπεριέχεται ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με τίτλο «οικονομική προσφορά», εξωτερικά θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου και ο τίτλος της προμήθειας. Εντός του φακέλου της προσφοράς πρέπει να προσκομισθούν επίσης: 1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75) όπως εκάστοτε ισχύει, που θα απευθύνεται προς την Υπηρεσία και από την οποία θα προκύπτει ότι: α) Αποδέχεται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης β) Αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει, να εγκαταστήσει, να δοκιμάσει και να θέσει σε λειτουργία το σύνολο του εξοπλισμού, να εκτελέσει ότι αναφέρεται στο Παράρτημα Α καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία. γ) Τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με το Παράρτημα Α, γνήσια και καινούργια καθώς και ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών εγκατάστασης και της ισχύουσας λειτουργικής κατάστασης των σχετικών

2 συστημάτων. δ) Θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη διερχόμενη κυκλοφορία καθώς και τους εργαζόμενους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις εργασίες εντός και εκτός της σήραγγας αλλά και για τους χειρισμούς που θα γίνουν καθώς και ότι φέρει την πλήρη ευθύνη κατά τις περιόδους εκτέλεσης των εργασιών του καθώς και τυχόν μεταγενέστερων παραγώγων αυτών. ε) Για κάθε βλάβη που τυχόν προκληθεί στις εγκαταστάσεις από υπαιτιότητα του, θα αποκατασταθεί πλήρως και άμεσα με δική του ευθύνη και έξοδα. 2. Πιστοποιητικό εμπειρίας καλής εκτέλεσης ότι έχει εκτελέσει εντός της τελευταίας τριετίας μια (1) τουλάχιστον εφαρμογή σε έργο αυτοματισμού SCADA, που περιλαμβάνει ένα Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου SCADA και απόμακρους σταθμούς PLC. 3. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, που θα απευθύνεται προς την Υπηρεσία και από την οποία θα προκύπτει ότι: 3.1 Έχει αναπτύξει εφαρμογές σε : - Συστήματα με PLC τύπου Allen Bradley Micrologix 1500 ή/και Συστήματα με δίκτυα επικοινωνιών TCP/IP ή/και DH485 - Συστήματα με SCADA τύπου Factorylink και θα αναφέρει σε ποιες εγκαταστάσεις εφαρμόσθηκαν τα παραπάνω και πότε ή εναλλακτικά του 3.1 το 3.2: 3.2 Έχει εξασφαλίσει την τεχνική βοήθεια επιχείρησης που έχει η ίδια αναπτύξει εφαρμογές της παρ. 3.1, συνοδευόμενη με Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75) της επιχείρησης αυτής στην οποία να αναφέρει που και πότε έχει αναπτύξει τις εν λόγω εφαρμογές και ότι θα συνεργαστεί με τον συμμετέχοντα στη παρούσα εγκατάσταση. 4. Οι Προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να έχουν γνώση των εγκαταστάσεων. Ως εκ τούτου οφείλουν να επισκεφθούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις στην Δραπετσώνα και Κερατσίνι και να παραλάβουν από τους κατά τόπους αρμόδιους μηχανικούς αντίστοιχες βεβαιώσεις τις οποίες θα καταθέσουν μαζί με την Τεχνική Προσφορά, ή εναλλακτικά να έχουν αναλάβει στο παρελθόν εργασίες συντήρησης στις εν λόγω σήραγγες τις οποίες αποδεικνύουν με πιστοποιητικό εμπειρίας ή εργολαβικό συμφωνητικό ή άλλο σχετικό έγγραφο. 5. Πιστοποίηση Ποιότητας Εταιρείας. Οι Προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά πιστοποίηση σε ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης, ότι έχουν εγκαταστήσει και εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το προς προμήθεια σύστημα. 6. Κατάσταση Μόνιμου Προσωπικού. Ο Προσφέρων πρέπει να καταθέσει κατάσταση (αριθμός και ειδικότητα) του μόνιμου έμμισθου τεχνικού προσωπικού του, το οποίο θα απαρτίζεται τουλάχιστον από 3 άτομα. 7. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, που θα απευθύνεται προς την Υπηρεσία και από την οποία θα αναφέρεται ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός καλύπτει τις προδιαγραφές των παρ. Α1 έως Α17 και Β. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση σε επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά αυτή θα πρέπει να επισημάνεται.

3 8. Φάκελο τεχνικών στοιχείων προσφοράς Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα παρακάτω: 1. Η σύμβαση της εν λόγω προμήθειας 2. Παραστατικά: Δελτία Αποστολής - Τιμολόγια 3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 4. Πρακτικό Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή της ΔΤΕ ΠΕ Πειραιά Τον προμηθευτή εκτός των νόμιμων κρατήσεων φόρου θα βαρύνουν και οι εξής κρατήσεις: -Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, -ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, -ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου. -Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 0,1% Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 1723 του προϋπολογισμού έτους 2014 της Περιφέρειας Αττικής. Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με βάση το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Β. Ε.Δ. - Γρ.Δ/ντη - Τμ. ΟΔΟ ΜΕ - Φ. Δ. (Ι. Σεφτελή) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α. Λογισμικό Εποπτικού Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) Τα εγκατεστημένα και σε λειτουργία συστήματα αυτοματισμού, εποπτείας και ελέγχου (SCADA) των σηράγγων Δραπετσώνας και Κερατσινίου (Σχιστού) είναι: Στην σήραγγα Δραπετσώνας, το εγκατεστημένο λογισμικό SCADA είναι το Factorylink έκδοση 7.5 του οίκου SIEMENS. Το SCADA, χρησιμοποιώντας το δίκτυο Ethernet και το πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP μέσω ενός OPC Server, έχει την δυνατότητα επικοινωνίας με το σύνολο των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) τύπου Allen Bradley Micrologix 1500 του οίκου Rockwell Automation. Στην σήραγγα Κερατσινίου, το εγκατεστημένο λογισμικό SCADA είναι το Factorylink έκδοση 7.5 του οίκου SIEMENS. Το SCADA, χρησιμοποιώντας το δίκτυο RS485 και το πρωτόκολλο επικοινωνίας DH485 μέσω ενός OPC Server, έχει την δυνατότητα επικοινωνίας με το σύνολο των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) τύπου Allen Bradley Micrologix 1200 του οίκου Rockwell Automation. Το λογισμικό SCADA πρέπει κατ ελάχιστον να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : Α1. Το πρόγραμμα εφαρμογής (SCADA) θα επιτελεί την λειτουργία τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού του συστήματος μέσω αντικειμενοστραφούς διεπαφής χρήστη (User Interface) απλού στη χρήση και με μεγάλη γκάμα γραφικών. Ο χειρισμός του SCADA θα πρέπει να γίνεται με απλή χρήση του ποντικιού χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε χρήση εντολών του λειτουργικού συστήματος. Α.2 Οι δυνατότητες διαμόρφωσης της εικόνας πρέπει να παρέχουν κάθε είδους αλλαγές μεγέθους, χρώματος, κινήσεως ή / και θέσης και να είναι δυνατή η εύκολη δημιουργία πολύπλοκων γραφικών οθονών. Κάθε οθόνη να μπορεί να δημιουργηθεί από μια πλούσια βιβλιοθήκη γραφικών συμβόλων, είτε να κατασκευασθεί εξ αρχής, είτε να εισαχθεί σαν bitmap γραφική οθόνη από οποιαδήποτε άλλο σχεδιαστικό πακέτο των WINDOWS. Η παραμετροποίηση των οθονών θα πρέπει να είναι μια εύκολη διαδικασία και να δίνεται η διασφάλιση της παραμετροποίησης Οn-line. Α.3 Το SCADA πρέπει να είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής και να μπορεί να επικοινωνεί με διάφορους λογικούς ελεγκτές. Να διαθέτει την ικανότητα γραφικών παραστάσεων είτε πραγματικού χρόνου είτε ιστορικών γραφικών παραστάσεων, όπως και αυτόματη καταγραφή των τρεχόντων συναγερμών και απεικόνιση αυτών μετά το πέρας των συναγερμών σε οθόνη ιστορικών συναγερμών. Α.4 Να τρέχει σε περιβάλλον Windows 7 / SERVER 2008 ή νεότερες και να υποστηρίζει το πρωτόκολλο TCP/IP το οποίο να επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εφαρμογών σε διάφορους κόμβους του δικτύου. Η δυνατότητα επικοινωνίας να παρέχεται μέσα από περιβάλλον Windows ή Virtual Machines. Α.5 Πρέπει να έχει δικιά του βάση δεδομένων, να υπάρχουν οι δυνατότητες εξαγωγής και εισαγωγής στοιχείων από άλλες βάσεις δεδομένων, και να παρέχει την δυνατότητα επικοινωνίας με άλλες βάσεις δεδομένων (όπως Microsoft ACCESS, SQL, κ.α.), και γενικά όσα προγράμματα υποστηρίζουν τις λειτουργίες κατά τα πρότυπα ODBC, μέσω SQL εντολών. Α.6 Η συλλογή στοιχείων να επιτρέπει την επεξεργασία τους και τη δημιουργία διαγραμμάτων με βάση τις πληροφορίες που φτάνουν εκείνη τη στιγμή αλλά και εκείνες που είναι αποθηκευμένες. Παράλληλα να

5 διατηρούνται αρχεία και να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας τους και ανταλλαγής δεδομένων με το Excel. Α.7 Το πρόγραμμα να υποστηρίζει και να ιεραρχεί τις ομάδες συναγερμών σε διάφορα επίπεδα, οι οποίοι θα πρέπει να αποθηκεύονται στον δίσκο ή να εκτυπώνονται. Επίσης, να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας τους και να παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα να δηλώσει πολύ απλά ότι έχει επίγνωση μιας καταστάσεως συναγερμού. Επίσης, με την βοήθεια κάρτας ήχου να μπορεί να σημάνει ηχητικά ένα alarm, όχι μόνο με έναν απλό τόνο, αλλά προφέροντας ολόκληρη φράση σχετική με το είδος του alarm. Α.8 Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας υποπρογραμμάτων (script) που διευκολύνουν τον χρήστη στην επικοινωνία του με το λογισμικό και να τον υποβοηθούν στην εργασία του. Να διαθέτει ισχυρή script γλώσσα με την οποία μπορούν να γίνουν μαθηματικές ή λογικές πράξεις και να υπάρχει πρόσβαση στα ιστορικά δεδομένα και τη λίστα των συναγερμών. Α.9 To πρόγραμμα να διαθέτει διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας, και να ελέγχει την πρόσβαση του κάθε χρήστη σε οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής, έχοντας την δυνατότητα προστασίας μέσω Κωδικών Προσπέλασης (passwords) μέσα από ένα σύστημα πολλών επιπέδων πρόσβασης για αρκετές ομάδες χρηστών. Α.10 To πρόγραμμα να διαθέτει την δυνατότητα επικοινωνίας με Standard Ιnterfaces όπως OLE, OPC, XML, ActiveX κλπ., θα πρέπει να επικοινωνεί με τα PLCs χρησιμοποιώντας OPC server, να υπάρχουν διαθέσιμοι ενσωματωμένοι drivers για τα περισσότερα PLC της αγοράς. Α.11 Να έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί μέσω συσκευών επικοινωνίας, όπως Modem και συσκευές κινητής επικοινωνίας, για την μετάδοση επειγόντων συναγερμών είτε μέσω είτε μέσω SMS, και να είναι ικανό να κάνει upload/download αρχεία σε FTP server. Α.12 To λογισμικό SCADA θα υποστηρίζει την εκτέλεση πολυδιεργασιών (multi-tasking), που σημαίνει ότι ο χρήστης θα δύναται να επεξεργασθεί κάποιο αρχείο και να εκτυπώσει αναφορές ή γραφήματα, χωρίς να διακινδυνεύσει την ζωτικής σημασίας συλλογή δεδομένων και σημάτων κινδύνου, την στιγμή που το σύστημα θα είναι Online. Α.13 Το πακέτο θα πρέπει είναι κατάλληλο για μικρά και μεγάλα συστήματα, χαρακτηριστικό που εξασφαλίζεται από την δυνατότητα κατανεμημένης αρχιτεκτονικής client/server. Ο κάθε client θα πρέπει να μπορεί να συνδέεται με περισσότερους από ένα servers, και να υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής των clients σε web servers με εποπτεία όλων των εφαρμογών των servers. Α.14 Για την συγκεκριμένη προμήθεια, το πλήθος των μεταβλητών (tags) που θα υποστηρίζει η προσφερόμενη άδεια χρήσης του scada θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του περιγραφόμενου συστήματος: μεγαλύτερου ή ίσου των 4800 tags για την σήραγγα Δραπετσώνας μεγαλύτερου ή ίσου των 480 tags για την σήραγγα Κερατσινίου Επιπλέον το προσφερόμενο λογισμικό του SCADA, θα πρέπει: Α.15 Να εξασφαλίζει την επ αόριστον χρήση της νέας άδειας λογισμικού (π.χ. με την ύπαρξη κάποιου hardware key), ακόμα και στην περίπτωση της διακοπής διανομής και υποστήριξής του από τον κατασκευαστή στο μέλλον. Α.16 Να είναι συμβατό με την εγκατεστημένη τεχνολογία των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών στους τοπικούς σταθμούς ελέγχου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψιν του τον υφιστάμενο τρόπο δικτύωσης των PLC και το πρωτόκολλο επικοινωνίας τους, χωρίς κάποια επέμβαση ή τροποποίησή τους. Στην περίπτωση που χρειαστεί επιπλέον ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την

6 επικοινωνία της εφαρμογής του SCADA με τα PLC, ο ανάδοχος θα πρέπει να τον παρέχει ως αναβάθμιση της αντίστοιχης μονάδας του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Α.17 Όσον αφορά στο οπτικό μέρος της εφαρμογής του SCADA, καθώς και τον τρόπο χειρισμών και λειτουργίας του, θα πρέπει να μείνει ακριβώς ο ίδιος με τα υφιστάμενα και σε λειτουργία SCADA. Επιθυμητή είναι η δυνατότητα της Μετάπτωσης Δεδομένων (migration) των υπαρχόντων εφαρμογών από Factory Link στο προτεινόμενο SCADA, ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη της υφιστάμενης εφαρμογής χωρίς να χρειαστεί ο σχεδιασμός της εκ νέου. Η παράδοση της λίστας των μεταβλητών και των σεναρίων λειτουργίας από τις εφαρμογές των SCADA δεν αποτελεί υποχρέωση της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος, μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει ο ίδιος να τις ανακτήσει από τις υπάρχουσες εφαρμογές SCADA, οι οποίες είναι σε λειτουργία, χωρίς να δημιουργήσει σε αυτές κάποιο λειτουργικό πρόβλημα. Οι σήραγγες καθ όλη τη διάρκεια της αλλαγής και εγκατάστασης των εν λόγω συστημάτων, θα βρίσκονται σε πλήρη οδική λειτουργία. Ο ανάδοχος μετά το πέρας της εγκατάστασης υποχρεούται να παραδώσει στην υπηρεσία τα εξής : - Το εγχειρίδιο του χρήστη με πλήρη παρουσίαση των λειτουργιών και των σεναρίων - Τη λίστα των σημείων ελέγχου / tags με αναλυτική περιγραφή - Το κώδικα των scripts με τη σχετική περιγραφή τους εφόσον υπάρχουν. - Βοηθητικό υλικό για τυχόν μελλοντικές αλλαγές / τροποποιήσεις. Β. Κεντρική Μονάδα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κεντρικών μονάδων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και οι απαιτήσεις των επί μέρους εξαρτημάτων, είναι: Μητρική κάρτα (Motherboard) >= δύο θέσεις μνήμης DDR3 Επεξεργαστής Intel i7 ή XEON ή ισχυρότεροι >= 3,20Ghz τουλάχιστον 8MΒ cache >= 4 πυρήνες Σκληρός Δίσκος >= 500 GB >= 7200 rpm SATA Μνήμη RAM >= 4GB DDR3 >= 1333Mhz Κάρτα Γραφικών Ενσωματωμένη στη μητρική ή PCI Express Κάρτα Δικτύου Ενσωματωμένη στη μητρική ή PCI-Express 10/100/1000 Mbps Ethernet Κάρτα Ήχου Ενσωματωμένη στη μητρική η PCI Express Μέσα Αποθήκευσης DVD RW ή αντίστοιχο SATA Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional Εγγύηση >= 3 έτη

7 Γ. Εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία Τα παραπάνω συστήματα θα παραδοθούν εγκατεστημένα, με όλες τις λειτουργικές δοκιμές και θα τεθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Το κόστος αυτών περιλαμβάνεται ανοιγμένο στις τιμές της οικονομικής προσφοράς των εν λόγω συστημάτων. Ομοίως περιλαμβάνονται και τα παρακάτω: Αποσύνδεση μετά προσοχής και παράδοση στην Υπηρεσία του παλαιού εξοπλισμού Έλεγχος συνδέσεων, καθαρισμός και διαρρύθμιση στο χώρο των καλωδίων και υλικών στο χώρο του SCADA Όπου απαιτηθεί επαναπρογραμματισμός εξοπλισμού ήτοι: σε μονάδες δικτύου, PLCs, Η/Υs, κ.α. Έλεγχος λειτουργίας των σεναρίων του αυτοματισμού έως και τις εισόδους των PLCs. Εντοπισμός τυχών περιφερειακών βλαβών και της αστοχίας ή ζημιάς του συγκεκριμένου εξοπλισμού που τα προκαλεί έως το επίπεδο του Scada και των PLCs. Εφαρμογές άλλων λειτουργιών, που μπορεί να είναι εγκατεστημένες στους υφιστάμενους υπολογιστές των SCADA, πρέπει να μεταφερθούν και να τεθούν σε πλήρη λειτουργία στους νέους.

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (εμπεριέχεται στην προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με τίτλο «οικονομική προφορά» και αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου και ο τίτλος της προμήθειας ) Α/Α ΕΙΔΟΣ TEM. ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (Χωρίς ΦΠΑ) 1 Λογισμικό Εποπτικού Ελέγχου και Ανάκτησης Δεδομένων (SCADA) 12 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου συνολικής χωρητικότητας >=4800 εξωτερικών μεταβλητών 2 Λογισμικό Εποπτικού Ελέγχου και Ανάκτησης Δεδομένων (SCADA) 9 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου συνολικής χωρητικότητας >=480 εξωτερικών μεταβλητών 3 Κεντρική μονάδα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (Χωρίς Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. Έχοντας λάβει γνώση των όρων της πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών, τα αποδεχόμαστε πλήρως και υποβάλλουμε την προσφορά αυτή και δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των εν λόγω συστημάτων. Όλες οι τιμές εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και αναγράφονται αριθμητικώς. Οι τιμές είναι οι τελικές μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και συμπεριλαμβάνουν τις σχετικές εργασίες. Στις τιμές περιλαμβάνονται το σύνολο των υπέρ τρίτων κρατήσεων, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση. Πειραιάς / /2014 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2013 ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Αρ. Πρωτ. : 5676 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη, 25/06/2014 Αριθ.πρωτ. 66374/6154 Ταχ.Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ. Κώδικας : 84100

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη. Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Λογισμικού της Ε.Β.Ε. ως προς τις ομάδες β & γ.

Προκήρυξη. Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Λογισμικού της Ε.Β.Ε. ως προς τις ομάδες β & γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πανεπιστημίου 32 Αθήνα 06-05- 2014 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Αρ. Πρωτ. : 767 Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/11/2014 Α. Π. : 23973 (ΕΠΕΙΓΟΝ) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/11/2014 Α. Π. : 23973 (ΕΠΕΙΓΟΝ) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενική περιγραφή Το εξωτερικό δίκτυο υδροδότησης του Δήμου Ωρωπού τροφοδοτείται κατ' αποκλειστικότητα από τις γεωτρήσεις στην περιοχή της Μαυροσουβάλας. Η ποσότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 08 06 2015 & Εποπτείας Αποθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη:

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 07.07.2014 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 137501 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 14PROC002304066

ΑΔΑΜ: 14PROC002304066 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΑ4Ζ6ΣΙ-ΡΔΠ ΑΔΑΜ: 14PROC002304066 Πειραιάς, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡ1Π-219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Διακ.: 306/13 ΕΠ

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡ1Π-219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Διακ.: 306/13 ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 13PROC001561702

Α ΑΜ: 13PROC001561702 Α ΑΜ: 13PROC001561702 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 29/7/2013 Κεντρική Υπηρεσία Αριθµ. Πρωτ: 70720 Ακαδηµίας 40-10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213 21 16 100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2 Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Υποέργο: 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055193 2014-05-16

14PROC002055193 2014-05-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 418 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Λ.Συγγρού 83, 11745 Αθήνα, Τηλ: 2109285137, Fax: 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Πληροφορίες: Ι.Στογιαννίδου email: i.stogiannidou@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΕΞΙ (16) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα