Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99"

Transcript

1 5093/98/EL/final WP 17 Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Σύσταση 1/99 Για τη µη αντιληπτή και αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο Internet που γίνεται από το λογισµικό και υλικό Εγκρίθηκε από την οµάδα εργασίας στις 23 Φεβρουαρίου 1999

2 Σύσταση 1/99 Για τη µη αντιληπτή και αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο Internet που γίνεται από το λογισµικό και υλικό Εγκρίθηκε από την οµάδα εργασίας στις 23 Φεβρουαρίου 1999 Η ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ που ιδρύθηκε µε βάση την οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινβουλίου και του Συµβουλίου στις 24 Oκτωβρίου 1995, Λαµβάνοντας υπόψη: τα άρθρα 29 και 30 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, τους κανόνες διαδικασίας και συγκεκριµένα τα άρθρα 12 και 14, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ: 1. Η οµάδα εργασίας ενθαρρύνει τη βιοµηχανία λογισµικού και υλικού να επεξεργάζεται προϊόντα Internet που σέβονται την ιδιωτική ζωή και προσφέρουν τα απαραίτητα µέσα για την τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων προστασίας δεδοµένων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόµιµη επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί η γνωστοποίησή τους στο φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται. Για το λόγο αυτό, η οµάδα εργασίας ασχολείται, κυρίως, µε όλες εκείνες τις µορφές επεξεργασίας που εκτελούνται προς το παρόν στο Internet από το λογισµικό και υλικό εν αγνοία των ενδιαφεροµένων και εποµένως κατά τρόπο που δεν γίνεται αντιληπτός από αυτούς. Τυπικά παραδείγµατα παρόµοιας µη αντιληπτής επεξεργασίας αποτελούν το επονοµαζόµενο chattering σε επίπεδο HTTP 1, οι αυτόµατες υπερσυνδέσεις (hyperlinks) µε τρίτους, το ενεργητικό περιεχόµενο (Java, ActiveX ή άλλες τεχνολογίες επαφής που βασίζονται στους πελάτες) και ο µηχανισµός των cookies, όπως αυτός εφαρµόζεται προς το παρόν από τους συνήθεις φυλλοµετρητές. 2. Τα προϊόντα λογισµικού και υλικού που χρησιµοποιούνται στο Internet θα πρέπει να προσφέρουν στους χρήστες του Internet πληροφορίες για τα προς συλλογή, 1 Αυτό σηµαίνει ότι οι πληροφορίες που αποστέλλονται µε τη µορφή αιτήµατος http είναι περισσότερες από εκείνες που απαιτούνται για την επαφή µε τον εξυπηρετητή. 2

3 αποθήκευση ή διαβίβαση δεδοµένα καθώς και το σκοπό για τον οποίο κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Τα προϊόντα λογισµικού και υλικού στο Internet θα πρέπει επίσης να επιτρέπουν στο χρήστη δεδοµένων να έχει εύκολη πρόσβαση, σε ένα µεταγενέστερο στάδιο, σε όλα τα δεδοµένα που συλλέγονται και αφορούν αυτόν τον ίδιο. Για παράδειγµα: - Στην περίπτωση του φυλλοµετρητή αυτό σηµαίνει ότι, κατά την παγίωση σύνδεσης µε ένα εξυπηρετητή web (είτε µε την αποστολή αιτήµατος είτε µε την παραλαβή µιας σελίδας Web), ο χρήστης θα ενηµερώνεται για το ποιες ακριβώς πληροφορίες πρόκειται να µεταφερθούν και για ποιούς σκοπούς. - Στην περίπτωση των υπερσυνδέσεων (hyperlinks) που αποστέλλονται από µια θέση web σε ένα χρήστη µε οποιοδήποτε τρόπο, αυτό σηµαίνει ότι ο φυλλοµετρητής του χρήστη θα τις αποκαλύπτει σε όλους τους χρήστες. - Στην περίπτωση των cookies, ο χρήστης θα πρέπει να ενηµερώνεται για το πότε πρόκειται να παραληφθεί ένα cookie, να αποθηκευθεί ή να αποσταλεί από το λογισµικό του Internet. Στο µήνυµα θα πρέπει να διευκρινίζεται, σε µια γενικά κατανοητή γλώσσα, ποιες ακριβώς πληροφορίες πρόκειται να αποθηκευθουν στο cookie, για ποιο σκοπό καθώς και για πόσο καιρό θα είναι έγκυρο το cookie. 3. Η διασύνδεση προϊόντων υλικού και λογισµικού δεν θα πρέπει, εξ ορισµού, να επιτρέπει τη συλλογή, αποθήκευση ή αποστολή µόνιµων πληροφοριών για τους πελάτες 2. Για παράδειγµα: - O φυλλοµετρητής θα πρέπει, εξ ορισµού, να διασυνδέεται κατά τρόπο ώστε να υποβάλλεται σε επεξεργασία µόνο ένα ελάχιστο ποσό πληροφοριών που είναι απαραίτητο για την παγίωση σύνδεσης µε το Internet. Τα cookies δεν θα πρέπει, εξ ορισµού, να αποστέλλονται ή να αποθηκεύονται. - Ο φυλλοµετρητής που είναι προγραµµατισµένος να αποθηκεύει και να αποστέλλει δεδοµένα για τα στοιχεία του χρήστη και την επικοινωνιακή συµπεριφορά του (profile), δεν θα πρέπει, κατά την εγκατάστασή του, να συµπληρώνεται αυτόµατα µε τα δεδοµένα που είχαν αποθηκευθεί σε ένα προηγούµενο στάδιο στον εξοπλισµό του χρήστη. 2 Μόνιµες πληροφορίες για τους πελάτες:πρόκειται για ένα τεχνικό και όχι νοµικό όρο που αφορά τις πληροφορίες που συνδέονται µε τον πελάτη (ο προσωπικός υπολογιστής του χρήστη) και παραµένουν στον εξοπλισµό του υπολογιστή περισσότερο από όσο διαρκεί µια συνεδρία. Η συνεδρία αρχίζει όταν ένας πελάτης ζητήσει µια σελίδα από µια συγκεκριµένη θέση (site) στο Web και ολοκληρώνεται όταν ο πελάτης αποφασίσει να κλείσει το φυλλοµετρητή ή τον υπολογιστή ή όταν ζητήσει µια σελίδα από µια άλλη θέση στο Web. Τα cookies αποτελούν τυπικές µορφές µόνιµων πληροφοριών για τους πελάτες, και το ίδιο ισχύει για τις προτιµήσεις που αφορούν την ιδιωτική ζωή. 3

4 4. Τα προϊόντα λογισµικού και υλικού του Internet θα πρέπει να επιτρέπουν στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα να αποφασίζει ελεύθερα για την επεξεργασία τους, προσφέροντάς του µέσα φιλικά στο χρήστη προκειµένου να φιλτράρει (πχ να διαγράψει ή να τροποποιήσει) την παραλαβή, την αποθήκευση ή την αποστολή µόνιµων πληροφοριών για τους πελάτες, µε βάση ορισµένα κριτήρια (συµπεριλαµβανοµένων των profiles, του τοµέα ή των στοιχείων του εξυπηρετητή στο Internet, το είδος και τη διάρκεια των συλλεγόµενων, αποθηκευόµενων ή αποστελλόµενων πληροφοριών και ούτω καθεξής). Ο χρήστης θα πρέπει να έχει σαφείς οδηγίες όσον αφορά τη χρήση του λογισµικού και υλικού για την εφαρµογή αυτών των εναλλακτικών δυνατοτήτων και µέσων. Για παράδειγµα: - Αυτό σηµαίνει ότι φυλλοµετρητής θα πρέπει να προσφέρει εναλλακτικές δυνατότητες ούτως ώστε ο χρήστης να µπορεί να διασυνδέσει κατάλληλα το φυλλοµετρητή, διευκρινίζοντας ποιες ακριβώς πληροφορίες θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να συλλέγονται και διαβιβάζονται από το φυλλοµετρητή. - Στην περίπτωση των cookies αυτό σηµαίνει ότι ο χρήστης θα πρέπει να έχει σε µόνιµη βάση τη δυνατότητα να αποδέχεται ή να απορρίπτει την αποστολή ή αποθήκευση ενός cookie συνολικά. Επίσης, ο χρήστης θα πρέπει να έχει εναλλακτικές δυνατότητες προκειµένου να καθορίζει ποιες πληροφορίες θα πρέπει να διατηρούνται ή να αποµακρύνονται από ένα cookie, σε συνάρτηση για παράδειγµα µε την περίοδο ισχύος του cookie ή την αποστολή και παραλαβή θέσεων (sites) στο Web. 5. Τα προϊόντα λογισµικού και υλικού του Internet θα πρέπει να επιτρέπουν στους χρήστες να αποµακρύνουν τις µόνιµες πληροφορίες για τους πελάτες µε έναν απλό τρόπο και χωρίς να εµπλέκεται ο αποστολέας. Ο χρήστης θα πρέπει να λαµβάνει σαφείς οδηγίες για το πώς να κάνει κάτι τέτοιο. Εαν οι πληροφορίες δεν µπορούν να αποµακρυνθούν, τότε θα πρέπει να υπάρχει ένας αξιόπιστος τρόπος παρεµπόδισης της µεταφοράς ή της ανάγνωσής τους. - Τα cookies και άλλες µόνιµες πληροφορίες θα πρέπει να αποθηκεύονται κατά ένα τυποποιηµένο τρόπο και να µπορούν εύκολα και επιλεκτικά να διαγραφούν από τον υπολογιστή του χρήστη. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Προς το παρόν είναι σχεδόν αδύνατο να χρησιµοποιήσει κάποιος το Internet χωρίς να έρθει αντιµέτωπος µε τα στοιχεία εκείνα που παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή µια και η διεξαγωγή όλων των µορφών επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται εν αγνοία του φυσικού προσώπου στο οποίο αυτά αναφέρονται. Με άλλα λόγια, ο χρήστης του Internet δεν γνωρίζει ότι έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία που τον/την αφορούν, τα οποία υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία και πιθανώς να 4

5 χρησιµοποιηθούν για σκοπούς άγνωστους σ αυτόν/αυτήν. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται αυτά τα δεδοµένα δεν έχει γνώση της πραγµατοποιούµενης επεξεργασίας και δεν έχει την ελευθερία να αποφασίσει γι αυτήν. Ένα παράδειγµα αυτού του είδους τεχνικής είναι το επονοµαζόµενο cookie, το οποίο µπορεί να χαρακτηριστεί ως µια καταγραφή των πληροφοριών που αποστέλλονται από έναν εξυπηρετητή web στον υπολογιστή ενός χρήστη µε σκοπό τη µελλοντική αναγνώριση του εν λόγω υπολογιστή όταν θα επισκεφθεί ξανά την ίδια θέση στο web. Οι φυλλοµετρητές είναι προγράµµατα λογισµικού ειδικά σχεδιασµένα, µεταξύ άλλων, προκειµένου να παρουσιάζουν υλικό που είναι διαθέσιµο στο Internet. Οι φυλλοµετρητές εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ του υπολογιστή του χρήστη (πελάτης) και του αποµακρυσµένου υπολογιστή στον οποίο βρίσκεται αποθηκευµένη η πληροφορία (εξυπηρετητής Web). Οι φυλλοµετρητές συχνά αποστέλλουν περισσότερες πληροφορίες στον εξυπηρετητή Web από ό,τι είναι απαραίτητο για την παγίωση της επικοινωνίας. Οι κλασικοί φυλλοµετρητές αποστέλλουν αυτόµατα στον εξυπηρετητή Web που επισκέπτονται, τον τύπο και τη γλώσσα του φυλλοµετρητή, το όνοµα των άλλων προγραµµάτων λογισµικού που είναι εγκαταστηµένα στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη και το λειτουργικό σύστηµα, τη σελίδα αναφοράς, τα cookies κλπ. Παρόµοια δεδοµένα µπορούν επίσης να διαβιβάζονται συστηµατικά σε τρίτους από το φυλλοµετρητή, χωρίς αυτό να γίνεται αντιληπτό. Οι εν λόγω τεχνικές επιτρέπουν τη δηµιουργία "clicktrails" για το χρήστη του Internet. Τα "clicktrails" αποτελούνται από πληροφορίες που αφορούν τη συµπεριφορά ενός φυσικού προσώπου, την αναγνώριση της ταυτότητάς του, την πορεία ή τις επιλογές του όταν επισκέπτεται µια θέση στο web. Περιέχουν τις συνδέσεις που έχει ακολουθήσει ένας χρήστης και οι οποίες έχουν καταγραφεί στον εξυπηρετητή web. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 95/46/EΚ και 97/66/EΚ περιέχουν αναλυτικές διατάξεις για την προστασία των φυσικών προσώπων οσον αφορά την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Και οι δυο οδηγίες αφορούν τα θέµατα που θίγονται στην παρούσα σύσταση επειδή τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους χρήστες του Internet υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο αυτό. Τα cookies ή οι φυλλοµετρητές µπορούν να περιέχουν ή να επεξεργάζονται περαιτέρω δεδοµένα τα οποία επιτρέπουν την άµεση ή έµµεση αναγνώριση του επιµέρους χρήστη του Internet. Η εφαρµογή των διατάξεων για τη δίκαιη και ισότιµη επεξεργασία, την ύπαρξη βάσιµων λόγων για την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωµα του φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα αυτά να αποφασίζει για την επεξεργασία τους, οδήγησαν στην έκδοση της παραπάνω σύστασης. Η οµάδα εργασίας ασχολείται ειδικά µε τους εγγενείς κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τα πρόσωπα στα οποία τα δεδοµένα αυτά αναφέρονται και τα οποία αγνοούν εντελώς την ύπαρξη αυτής της επεξεργασίας. Οι σχεδιαστές λογισµικού και υλικού καλούνται, εποµένως, να 5

6 λαµβάνουν υπόψη τους και να τηρούν τις αρχές των εν λόγω οδηγιών προκειµένου να ενισχυθεί η προστασία της προσωπικής ζωής των χρηστών του Internet. Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 1999 Για την οµάδα εργασίας Ο Πρόεδρος Peter HUSTINX 6

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 11601/EL ΟΕ 90 Γνώµη 5/2004 για τις αυτόκλητες κλήσεις µε σκοπό την εµπορική προώθηση σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ Εγκρίθηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5035/01/EL/Τελικό WP 56 Έγγραφο εργασίας σχετικά µε τη διεθνή εφαρµογή του δικαίου της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων στην επεξεργασία δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Γνώµη 2/2010 σχετικά µε την επιγραµµική συµπεριφορική διαφήµιση

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Γνώµη 2/2010 σχετικά µε την επιγραµµική συµπεριφορική διαφήµιση ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 00909/10/EL WP 171 Γνώµη 2/2010 σχετικά µε την επιγραµµική συµπεριφορική διαφήµιση Εκδόθηκε στις 22 Ιουνίου 2010 Η συγκεκριµένη οµάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Οµάδα Εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδοµένων 2130/05/EL WP 115 Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο εργασίας σχετικά µε τις υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας στο ιαδίκτυο. Εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2003

Έγγραφο εργασίας σχετικά µε τις υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας στο ιαδίκτυο. Εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2003 29 - µ π µ 10054/03/EL WP 68 Έγγραφο εργασίας σχετικά µε τις υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας στο ιαδίκτυο Εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2003 µ µ 29 95/46/EC. µ µ π µ. 30 95/46/E 14 97/66/. µµ µ E (π, πµ µ,

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αθήνα, 29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αθήνα, 29-4-2011 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2994/29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011 Ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Privacy Policy (Greek Version)

Privacy Policy (Greek Version) Privacy Policy (Greek Version) ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η εταιρεία Adacom A.E. αναλαµβάνει την υποχρέωση να σας παρέχει άριστες υπηρεσίες για όλα τα προϊόντα της.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 10031/03/EL WP 85 Γνωµοδότηση 1/2004 σχετικά µε το επίπεδο προστασίας του εξασφαλίζεται στην Αυστραλία για τη διαβίβαση δεδοµένων του αρχείου ονοµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γνώμη 02/2013 για τις εφαρμογές των έξυπνων συσκευών

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γνώμη 02/2013 για τις εφαρμογές των έξυπνων συσκευών ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 00461/13/EL WP 202 Γνώμη 02/2013 για τις εφαρμογές των έξυπνων συσκευών Εκδόθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2013 Η παρούσα ομάδα εργασίας συστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων 5401/01/EL/Τελικό WP 55 Έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας Εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2002 Σχόλια: *

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων

Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων 00323/07/EL WP 131 Έγγραφο εργασίας σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Καλώς ήρθατε στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του ΕΣΕΑΠ (εφεξής "Όροι Χρήσης"). Παρακαλούµε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας,

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Έγγραφο εργασίας

ΆΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Έγγραφο εργασίας ΆΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 5063/00/EL/ΤΕΛΙΚΟ ΟΕ 37 Έγγραφο εργασίας Προστασία της ιδιωτικής ζωής στο ιαδίκτυο - Ολοκληρωµένη κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλεία Χρήσης Διαδικτύου

Ασφαλεία Χρήσης Διαδικτύου Ασφαλεία Χρήσης Διαδικτύου Σκοπός του παρόντος είναι να προφυλάξει τον Χρήστη Συνδρομητή της εταιρείας τουλάχιστον από τις πιο πιθανές αιτίες επίθεσης κακόβουλων ενεργειών τρίτων ή αυτόνομων προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 5085/99/EN/FINAL WP 25 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Σύσταση 3/99 σχετικά µε τη διατήρηση δεδοµένων κίνησης από τους παρόχους υπηρεσιών Internet

Διαβάστε περισσότερα

Replaced: November 11, 2014

Replaced: November 11, 2014 Πολιτική Απορρήτου Replaced: November 11, 2014 Καλωσήρθατε στον Ιστοχώρο της Travelport (ο παρών «Ιστοχώρος»). Εμείς, στην Travelport (καλούμενοι εφεξής «Travelport», «εµείς», «εµάς» ή «µας») αναγνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ...για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ...για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 2 ος Κύκλος Λειτουργίας ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β1 Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων στο χώρο του Ηλεκτρονικού Επιχειρειν Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ......για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Οι αλλαγές που εισάγονται από την ηλεκτρονική υγεία, μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι συμμετέχοντες (ιατροί, ασθενείς, προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Δήλωση Ιδιωτικότητας

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Δήλωση Ιδιωτικότητας ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ερωτήσεις και Απαντήσεις «Κλειδιά» Δήλωση Ιδιωτικότητας Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε

Διαβάστε περισσότερα

που εδρεύει στην 45 PLACE ABEL GANCE 92100 BOULOGNE Tηλ : 05 63 58 88 00 RSC NANTERRE 403 270.622 TVA Intracommunautaire : FR 39403 270 622

που εδρεύει στην 45 PLACE ABEL GANCE 92100 BOULOGNE Tηλ : 05 63 58 88 00 RSC NANTERRE 403 270.622 TVA Intracommunautaire : FR 39403 270 622 Νομικό Πλαίσιο I / Γενικοί όροι ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ELANCYL Μετοχική εταιρεία με κεφάλαιο 38 250 που εδρεύει στην 45 PLACE ABEL GANCE 92100 BOULOGNE Tηλ : 05 63 58 88 00 RSC NANTERRE 403 270.622 TVA

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ. Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας.

ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ. Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας. ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ 1. ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ 1.1. ΣΚΌΠΌΣ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας. Πριν από την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές L 13/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ

Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ (Οδηγία 2010/45/EΕ του Συµβουλίου) Γιατί συντάχθηκαν οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις; Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα