Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης"

Transcript

1 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 4 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 6 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 8 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 10 C3.1 Πίνακας συμμόρφωσης προδιαγραφών Τμήματος Α 10 C3.2 Πίνακας συμμόρφωσης προδιαγραφών Τμήματος Β 13 C3.3 Πίνακας συμμόρφωσης προδιαγραφών Τμήματος Γ 17 C3.4 Πίνακας συμμόρφωσης προδιαγραφών Τμήματος Δ 42 C3.5 Πίνακας συμμόρφωσης προδιαγραφών Τμήματος Ε 46 C3.6 Πίνακας συμμόρφωσης προδιαγραφών Τμήματος ΣΤ 47 C3.7 Πίνακας συμμόρφωσης προδιαγραφών Τμήματος Ζ 50 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 58 C4.1 Τμήμα Α. Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, μεταγραφή και σχεδιασμός εφαρμογών για την ανάδειξη της συλλογής χειρογράφων του Μουσείου Μπενάκη 58 C4.2 Τμήμα Β. Σχεδιασμός εφαρμογών για την ανάδειξη συλλογών του Μουσείου Μπενάκη Ι: Εργαστήρι Γιάννη Παππά, Κινέζικη Συλλογή, Ελληνικά Κοσμήματα, Εκπαιδευτικά Προγράμματα 59 C4.3 Τμήμα Γ. Σχεδιασμός εφαρμογών για την ανάδειξη συλλογών του Μουσείου Μπενάκη ΙΙ: Πινακοθήκη Ν. Χατζηκυριάκου Γκίκα, Συλλογή Παιχνιδιών και Παιδικής Ηλικίας, Ελληνική Ιστορία 60 C4.4 Τμήμα Δ. Σχεδιασμός και παραγωγή περιεχομένου εικονικής περιήγησης στους εκθεσιακούς χώρους των κτηρίων του Μουσείου Μπενάκη μετάφραση και γλωσσική επιμέλεια περιεχομένου προβολή και δημοσιότητα Πράξης 61 C4.5 Τμήμα Ε. Υπηρεσίες καλλιτεχνικής φωτογράφησης και ψηφιοποίησης αντικειμένων 62 C4.6 Τμήμα ΣΤ. Ενίσχυση υπηρεσιών υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης και τεκμηρίωσης συλλογών και αρχείων 63 C4.7 Τμήμα Ζ. Σχεδιασμός αναβάθμισης γενικών λειτουργιών διαδικτυακού τόπου Μουσείου Μπενάκη 64 C5. Παραρτήματα που αφορούν το Έργο 65 Σελίδα 1 από 78

2 C5.1 Δείγματα 65 C5.1.1 Δείγματα Χειρογράφων (Τμήμα Α) 65 C5.1.2 Επιλεγμένο υλικό εφαρμογών (Τμήμα Β) 65 C5.1.3 Επιλεγμένο υλικό εφαρμογών (Τμήμα Γ) 66 C5.1.4 Δείγματα για την επιμέλεια και εκλαΐκευση ελληνικού κειμένου (Τμήμα Δ) 66 C5.1.5 Δείγματα κειμένου προς μετάφραση από τους διαγωνιζόμενους (Τμήμα Δ) 68 C5.1.6 Αντικείμενα του Μουσείου προς δειγματοληπτική ψηφιοποίηση και φωτογράφηση (Τμήμα Ε) 71 C5.1.7 Υλικό για το δείγμα υλοποίησης της Αναβάθμισης της ενότητας των προσωρινών εκθέσεων (Τμήμα Ζ) 71 C5.2 Σχέδιο Σύμβασης 72 Σελίδα 2 από 78

3 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Το Μουσείο Μπενάκη Κουμπάρη 1, Αθήνα Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Σελίδα 3 από 78

4 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Το Μουσείο Μπενάκη Κουμπάρη 1, Αθήνα (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Σελίδα 4 από 78

5 Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 5 από 78

6 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Το Μουσείο Μπενάκη Κουμπάρη 1, Αθήνα Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε Σελίδα 6 από 78

7 βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 7 από 78

8 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: E mail: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος ΑΜ 1 (από έως) / / / / 1 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 8 από 78

9 / / / / / / / / Σελίδα 9 από 78

10 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. C3.1 Πίνακας συμμόρφωσης προδιαγραφών Τμήματος Α Για τα χειρόγραφα που θα παρουσιάζονται θα παρέχεται αναλυτική τεκμηρίωση και βιβλιογραφία για τους ερευνητές; Ο ειδικευμένος παλαιογράφος θα συμπληρώσει την τεκμηρίωση χρησιμοποιώντας την καθορισμένη επιστημονική τυπολογία που θα του δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή; Ο τεκμηριωτής θα ερευνήσει και θα συμπληρώσει νέες βιβλιογραφικές παραπομπές των χειρογράφων, όπου χρειάζεται; θα παραδώσει λεζάντες για καθένα από αυτά; Έχει ληφθεί υπόψη ότι η εργασία της τεκμηρίωσης θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του μουσείου, στο σύστημα τεκμηρίωσης και διαχείρισης συλλογών και αρχείων του Μουσείου; Η αναλυτική τεκμηρίωση θα δοθεί από τον Ανάδοχο σε πολυτονικό σύστημα και σε συγκεκριμένο, επιστημονικά ενδεδειγμένο format; Η τεκμηρίωση θα ακολουθήσει τις προδιαγραφές του Τμήματος Πληροφορικής του Μουσείου Μπενάκη και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα πεδία καταγραφής που αναφέρονται στη Διακήρυξη; Θα προσαρμοστεί η βάση της συσκευής ψηφιοποίησης, ώστε να σχηματίζει ανισόπεδη επιφάνεια ανάλογα με το πάχος του χειρογράφου εφόσον η στάχωση το επιτρέπει; Το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί θα αρχειοθετηθεί σε τρεις διαφορετικές μορφές: ψηφιακά αντίγραφα, ψηφιακά αρχεία προβολής και ψηφιακά αρχεία προεπισκόπησης; Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των βασικών παραμέτρων ψηφιακών αρχείων εγγράφων, εντύπου και φωτογραφικού υλικού που αναφέρονται στη διακήρυξη; (ανάλυση ψηφιοποίησης, βάθος χρώματος, διαστάσεις εικόνας, μέθοδος συμπίεσης, ψηφιακή υπογραφή, πρότυπο Σελίδα 10 από 78

11 χρώματος) Θα αποφευχθεί η χρήση Color Profile στις εικόνες; Έχει αναλυθεί ο τρόπος επιπεδοποίησης του πρωτοτύπου; Έχει ληφθεί υπόψη ότι η εργασία της ψηφιοποίησης θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του μουσείου; Κατά τη διαδικασία της ψηφιοποίησης θα καταγραφούν στο σύστημα τεκμηρίωσης που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή οι πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη; Η αποθήκευση των αρχείων θα είναι κωδικοποιημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων εύκολα; Η μεταγραφή των χειρογράφων και η δημιουργία ευρετηρίων θα γίνει σύμφωνα με τα απαιτούμενα στη διακήρυξη (πολυτονικό σύστημα, ανάπτυξη ευρετηρίου όρων κλπ.); Το ευρετήριο θα λειτουργεί σαν index όρων που θα παραπέμπει αυτόματα στα αντίστοιχα σημεία του μεταγραμμένου κειμένου; Έχει προβλεφθεί η μετάφραση και επιμέλεια τεκμηρίωσης χειρογράφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης; Τα μεταφρασμένα κείμενα θα παραδοθούν σε μορφή πίνακα (RTF, Microsoft Access ή Excel); Το ηχητικό κείμενο θα είναι σύμφωνο με τις Προδιαγραφές μουσικής απόδοσης χειρογράφων και ηχητικών κειμένων που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη; Έχει προβλεφθεί η λεπτομερής τεκμηρίωση και καταγραφή των συνθέσεων του κώδικα να αναδειχθούν όλα τα είδη μουσικού ρεπερτορίου του κώδικα; Του τελικού παραγόμενου προϊόντος θα προηγούνται ακριβείς προδιαγραφές για την ποιοτική ηχογράφηση και μουσική απόδοση, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματώνεται στο διαδικτυακό τόπο του Μουσείου, περιλαμβάνοντάς το στο αντίστοιχο διάγραμμα ροής (flowchart) και στο αντίστοιχο στιγμιότυπο(storyboard), και από γραπτή αναφορά προόδου του έργου που ακολουθήθηκε από την αρχή μέχρι την μουσική αποκατάσταση των συνθέσεων; Θα είναι δυνατή η ταυτόχρονη Επιθυμητή παρακολούθηση από τον χρήστη, κατά τη διάρκεια της ακουστικής απόδοσης, Σελίδα 11 από 78

12 του αποσπάσματος του μουσικού κειμένου που ακροάζεται, σε μεγέθυνση; Η ομάδα των μουσικών που θα χρησιμοποιηθεί από τον Ανάδοχο για την διαδικασία της μουσικής απόδοσης των χειρογράφων θα χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα μουσικά όργανα; Θα παρέχεται η δυνατότητα στον Επιθυμητή επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου να «ξεφυλλίζει» το ψηφιακό χειρόγραφο, καθώς και να μεγεθύνει την εκάστοτε εικόνα κατά βούληση; Το εργαλείο που θα δημιουργηθεί για το ξεφύλλισμα των χειρογράφων θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί δυναμικά το περιεχόμενό του από βάση δεδομένων που θα περιέχει το ψηφιακό υλικό; Η τεχνολογία που θα προταθεί θα είναι ευρέως διαδεδομένη και συμβατή με όλες τις ηλεκτρονικές φορητές συσκευές; Ο ανάδοχος θα περιγράψει το εργαλείο που θα δημιουργηθεί για το ξεφύλλισμα των χειρογράφων, τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά, το σενάριο λειτουργίας του και τη δομή των οθονών που θα δημιουργηθούν σε μορφή διαγράμματος ροής (flowchart), όσο και σε μορφή στιγμιότυπου (storyboard); Ο ανάδοχος θα σχεδιάσει υπηρεσία που θα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα συμμετοχής με προσθήκη βιβλιογραφίας για τα συγκεκριμένα χειρόγραφα; Η ανάρτηση θα υπόκειται στον έλεγχο του αρμόδιου προσωπικού του Μουσείου, με αυτοματοποιημένη διαδικασία; Ο Ανάδοχος θα προτείνει το σχεδιασμό των ιστοσελίδων ώστε η παρουσίαση των χειρογράφων να προσιδιάζει τις ήδη υπάρχουσες παρουσιάσεις συλλογών και αρχείων; Από την ηλεκτρονική «καρτέλα» του χειρογράφου θα γίνεται η σύνδεση με την υπηρεσία προσθήκης βιβλιογραφίας; Στο σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες ή απαιτήσεις του κοινού (target group) στο οποίο απευθύνεται; Ο Ανάδοχος του Τμήματος Α θα αναλάβει να προτείνει τα σενάρια παρουσίασης της ενότητας, να δημιουργήσει τα απαραίτητα εισαγωγικά κείμενα, το διάγραμμα ροής καθώς και τη γραφιστική απόδοση της ενότητας; Ο Ανάδοχος του Τμήματος Α θα προτείνει τεχνολογίες υλοποίησης και θα Σελίδα 12 από 78

13 σχεδιάσει το αντίστοιχο τμήμα του εργαλείου διαχείρισης περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, με το οποίο θα είναι δυνατόν ο εμπλουτισμός της ενότητας των χειρογράφων με περισσότερα τεκμήρια; Οι γλώσσες στο διαδίκτυο θα είναι ελληνικά και αγγλικά; Οι ψηφιοποιήσεις των χειρογράφων, η επεξεργασία των εικόνων τους, η μεταγραφή και η τεκμηρίωσή τους θα παραδίδονται σταδιακά στην Αναθέτουσα Αρχή για ενδιάμεσο έλεγχο, ο οποίος δεν θα ξεπερνά τις 15 ημέρες; C3.2 Πίνακας συμμόρφωσης προδιαγραφών Τμήματος Β Η σεναριακή οργάνωση των εφαρμογών θα δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να προσεγγίσει τα δεδομένα που έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα με ποικίλους συνδυαστικούς τρόπους; Οι προτεινόμενες λύσεις συνάδουν με τον επικοινωνιακό / εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα; Δίνεται έμφαση σε τεχνικές όπως οι κινούμενες γραφικές αναπαραστάσεις (animation) και τα προηγμένα οπτικοακουστικά μέσα; Η παρουσίαση της ιστορίας ενός έργου του Γ. Παππά θα αναδείξει όλα τα στάδια προεργασίας για την δημιουργία του έργου και θα συμβάλει στην εξοικείωση του κοινού με όλες τις διαδικασίες παραγωγής του; Η θεματική ενότητα «Αίγυπτος» θα διερευνά τη επίδραση του πολιτισμικού και κοινωνικού περιβάλλοντος της Αιγύπτου του 1940, στις θεματικές και καλλιτεχνικές επιλογές του Παππά και θα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρέασαν το μετέπειτα έργο του; Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα καλύπτει έργα γλυπτικής (μακέτες, προπλάσματα, αγάλματα) και ζωγραφικής (σχέδια, τέμπερες, ελαιογραφίες, υδατογραφίες) και θα παρουσιάζει τη δημιουργική δράση του καλλιτέχνη την περίοδο αυτή; Η θεματική ενότητα «Μητέρα» θα παρουσιάζεται σε ποικιλία μορφών (προπλάσματα, μακέτες, αγάλματα και ανάγλυφα) και υλικού (μπρούντζος, άψητος πηλός, τερακότα, πλαστελίνη, γύψος); Σελίδα 13 από 78

14 Ο Ανάδοχος θα περιγράψει με λεπτομέρεια: το σενάριο της διαδικτυακής εφαρμογής, τον τρόπο σύνδεσης του περιεχομένου, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τη δομή των οθονών που θα δημιουργηθούν τόσο σε μορφή διαγράμματος ροής(flowchart), όσο και σε μορφή στιγμιοτύπου (storyboard) ώστε δομή και περιεχόμενο της εφαρμογής να είναι έτοιμα προς υλοποίηση στην επόμενη φάση του έργου; Ο Ανάδοχος θα επιλέξει το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα το επεξεργαστεί ψηφιακά εφόσον χρειάζεται, θα ορίσει τη θέση του στις οθόνες της εφαρμογής, θα συντάξει όλα τα κείμενα της εφαρμογής, με την έγκριση του μουσείου; Ο Ανάδοχος θα ακολουθήσει τα βήματα για την υλοποίηση του σεναρίου και την τελική διαμόρφωση του περιεχομένου της διαδραστικής εφαρμογής για τον Γ. Παππά που περιγράφονται στη διακήρυξη; Θα παρουσιάζονται 700 αντικείμενα από την Κινέζικη συλλογή ενταγμένα σε χρονολόγιο / θεματολόγιο (χρονολογικές περίοδοι/ δυναστείες, θεματολογικά διαφορετικά λουλούδια, ζώα, βουδιστικά και ταοΐστικα σύμβολα κ.ά.), κατά την οποία ο χρήστης θα μπορεί να απομονώσει ή να συγκεντρώσει σύμφωνα με τις προτιμήσεις του το υλικό που τον ενδιαφέρει, ή να έχει μια συνολική εικόνα για την χρονική περίοδο ή τη θεματογραφία που καλύπτουν τα αντικείμενα της κινεζικής συλλογής. Το περιεχόμενο της εφαρμογής θα είναι δυναμικό και θα αντλείται από μια βάση δεδομένων, η διαχείριση της οποίας θα γίνεται μέσα από το εργαλείο διαχείρισης της εφαρμογής; Θα υπάρξει πρόβλεψη ώστε η πληροφορία, να μπορεί να συνοδεύεται από ηχητικό αρχείο το όποιο θα παρέχει στα κινέζικα τη σωστή προφορά π.χ. των ειδών της κεραμικής; Το ψηφιοποιημένο ηχητικό υλικό θα είναι σύμφωνο με τις Προδιαγραφές μουσικής απόδοσης χειρογράφων και ηχητικών κειμένων που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη; Η διαπραγμάτευση της συλλογής τοπικά θα πραγματοποιηθεί μέσω της ένταξης των διαφορετικών τύπων κεραμικής στο Google Maps, με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρουσιάζονται τα κεραμικά εργαστήρια Σελίδα 14 από 78

15 της βόρειας και της νότιας Κίνας; Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει τα σενάρια (flowcharts και storyboards) και τις προδιαγραφές για το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτά; Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει ενδιαφέρουσες μορφές πλοήγησης μέσω καλαίσθητων και λειτουργικών χρονολογίων πάνω στα οποία θα εμφανίζονται τα διάφορα αντικείμενα της συλλογής; Ο Ανάδοχος θα περιγράψει ακριβώς τον τρόπο και την μεθοδολογία υλοποίησης της εφαρμογής; θα παραδώσει αναλυτικά διάγραμμα ροής και στιγμιότυπα οθονών για την ενσωμάτωση της εφαρμογής στο διαδικτυακό τόπο του Μουσείου Μπενάκη; Ο Ανάδοχος θα εξηγήσει αναλυτικά τον τρόπο ενσωμάτωσης και χρήσης των Google Maps API στον διαδικτυακό τόπο του μουσείου και θα αναλυθούν όλες οι υπηρεσίες που θα χρησιμοποιηθούν από το συγκεκριμένο εργαλείο; Ο Ανάδοχος θα ακολουθήσει τα βήματα για την υλοποίηση του σεναρίου και την τελική διαμόρφωση του περιεχομένου της διαδραστικής εφαρμογής για την Κινέζικη συλλογή που περιγράφονται στην παράγραφο Α3.8 της διακήρυξης; Ο Ανάδοχος θα επεξεργαστεί ήδη υπάρχον ψηφιακό υλικό της Κινέζικης συλλογής (200 αντικείμενα), με προδιαγραφές που θα εξασφαλίζουν την ποιότητα των παραγόμενων ψηφιακών τεκμηρίων; Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει διαδικτυακή εφαρμογή για τα ελληνικά κοσμήματα από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη, που να λειτουργεί ταυτόχρονα σαν εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό εργαλείο, αλλά και σαν διαφορετική απόδοση του υφιστάμενου επιστημονικού καταλόγου, με εναλλακτικούς «τρόπους ανάγνωσης» και επεξηγήσεις; Ο Ανάδοχος θα μελετήσει τρόπους παρουσίασης του περιεχομένου των ελληνικών κοσμημάτων και να παραδώσει ολοκληρωμένες μελέτες υλοποίησης της παρουσίασης τόσο όσον αφορά στο σενάριο και στο περιεχόμενο όσο και στον τρόπο και τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για αυτή την υλοποίηση; Ο Ανάδοχος θα ακολουθήσει τα βήματα για την υλοποίηση του σεναρίου και την Σελίδα 15 από 78

16 τελική διαμόρφωση του περιεχομένου της διαδραστικής εφαρμογής για τα ελληνικά κοσμήματα που περιγράφονται στην παράγραφο Α3.8 της διακήρυξης; Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει εργαλείο που να δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής των επισκεπτών με προσωπικές αναμνήσεις τους, σχετικά με τη συλλογή ελληνικών κοσμημάτων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη; Οι ιστορίες αυτές για τα κοσμήματα θα έχουν τη μορφή σύντομου κειμένου, εικόνας με κείμενο ή video ή ηχητικό απόσπασμα (digital story telling) που θα αποστέλλει ο χρήστης; Θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε η προτεινόμενη από τον χρήστη ιστορία να ελέγχεται από το αρμόδιο προσωπικό του Μουσείου και στη συνέχεια βα αναρτάται σε ειδικό χώρο στο διαδικτυακό τόπο του Μουσείου; Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει μελέτη του σεναρίου παρουσίασης των παραπάνω δεδομένων καθώς και τρόπους υλοποίησης της λειτουργίας του digital story telling, που θα περιέχει όλα τα βήματα που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τη μεθοδολογική οργάνωση του έργου; Ο Ανάδοχος θα περιγράψει τον τρόπο λειτουργίας των εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τα αναλυτικά σενάρια που θα απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου θα μπορεί να ενσωματώνει την δική του προσωπική ανάμνηση σε κατάλληλη μορφή (format), ώστε να είναι εφικτή η δημοσίευσή της στον διαδικτυακό τόπο; Ο Ανάδοχος θα παραδώσει ολοκληρωμένες μελέτες υλοποίησης της παρουσίασης online εκπαιδευτικού υλικού τόσο όσον αφορά στο σενάριο και στο περιεχόμενο όσο και στον τρόπο και τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για αυτή την υλοποίηση; Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει σε μορφή στιγμιότυπου τις οθόνες διάθεσης του υλικού και θα προτείνει τους τρόπους υλοποίησης αυτής της λειτουργικότητας από τεχνικής πλευράς; Ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη του κατά το σχεδιασμό την απαίτηση του Μουσείου να μπορεί να προσθέτει και στο μέλλον έντυπα με εκπαιδευτικό υλικό στη συγκεκριμένη σελίδα; Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει τα Σελίδα 16 από 78

17 κατάλληλα σενάρια για το εργαλείο που θα επιτρέπει στην ομάδα των μουσειοπαιδαγωγών του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων να ετοιμάζουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να το διαθέτουν online, με πρόβλεψη για την παρουσίαση κειμένων, εικόνων, video, ηχητικών αρχείων; Στο παραδοτέο του Αναδόχου θα περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός του εργαλείου προετοιμασίας online εκπαιδευτικού προγράμματος, η μελέτη που θα περιέχει τις μεθοδολογίες υλοποίησής του και τα αναλυτικά σενάρια λειτουργίας του και ενσωμάτωσής του στον υπάρχοντα διαδικτυακό τόπο; Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει τα κατάλληλα σενάρια για την παρουσίαση υλικού εκπαιδευτικών προγραμμάτων; Στο παραδοτέο του Αναδόχου θα περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός του εργαλείου παρουσίασης υλικού εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η μελέτη που θα περιέχει τις μεθοδολογίες υλοποίησής του και τα αναλυτικά σενάρια λειτουργίας του και ενσωμάτωσής του στον υπάρχοντα διαδικτυακό τόπο; C3.3 Πίνακας συμμόρφωσης προδιαγραφών Τμήματος Γ Η σεναριακή οργάνωση των εφαρμογών που αφορούν τον ζωγράφο Ν. Χατζηκυριάκο Γκίκα θα δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να προσεγγίσει τα δεδομένα που έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα με ποικίλους συνδυαστικούς τρόπους; Οι προτεινόμενες λύσεις συνάδουν με τον επικοινωνιακό / εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα; Δίνεται έμφαση σε τεχνικές όπως οι κινούμενες γραφικές αναπαραστάσεις (animation) και τα προηγμένα οπτικοακουστικά μέσα; Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σε επανασχεδιασμό της εφαρμογής πολυμέσων με τίτλο «Τα σχέδια του Γκίκα» με προδιαγραφές αυτόνομης διαδικτυακής εφαρμογής; Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σε επανασχεδιασμό της εφαρμογής πολυμέσων με τίτλο «Ο Ν. Χατζηκυριάκος Γκίκας και η εποχή του» Σελίδα 17 από 78

18 με προδιαγραφές αυτόνομης διαδικτυακής εφαρμογής; Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σε επανασχεδιασμό της on line εφαρμογής πολυμέσων «Παίξε με μια ζωγραφιά στην οθόνη σου», με σκοπό την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του edutainment χαρακτήρα του και με τίτλο «Ένα έργο ψάχνει για τίτλο»; Η αναθεωρημένη εφαρμογή «Ένα έργο ψάχνει για τίτλο» θα συνίσταται σε ένα αναβαθμισμένο παιχνίδι παρατήρησης, ανακάλυψης και δημιουργικής σύνθεσης το οποίο θα υλοποιηθεί εκ νέου σε καινούργια τεχνολογία, ευρέως διαδεδομένη και συμβατή με όλες τις ηλεκτρονικές φορητές συσκευές, στη βάση της οποίας με ευχρηστία και αυτοματισμό θα γίνεται η εναλλαγή δυναμικού περιεχομένου πάνω στην ίδια σεναριακή δομή; Η νέα εφαρμογή «Ένα έργο ψάχνει για τίτλο» θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του διαχειριστικού εργαλείου να αλλάζουν, σε τακτά χρονικά διαστήματα, το περιεχόμενο της παρουσίασης; Ο επισκέπτης θα λαμβάνει κατευθύνσεις για τον τρόπο με τον οποίο να παρατηρήσει τη συνθετική οργάνωση του έργου (σχηματισμούς, περιγράμματα, χρωματικές επιλογές, σχεδιαστικές λεπτομέρειες, επίπεδα, κ.λπ.), θα αναλαμβάνει ο ίδιος να μετακινήσει τμήματα (της επιφάνειας) του έργου για να αντιληφθεί τις αλλαγές στην εικόνα του και τις λεπτομέρειες της εικονογραφικής δομής, θα ανακαλύπτει στοιχεία του έργου στα οποία έχει στηρίξει ο δημιουργός την καλλιτεχνική ή κατασκευαστική του πρόταση και θα συνθέτει τη δική του ιστορία; Ο ανάδοχος θα ολοκληρώσει την ανάλυση απαιτήσεων των τριών υπό ανάπτυξη διαδικτυακών (on line) εφαρμογών σχετικά με τον Χατζηκυριάκο Γκίκα; Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τις μεταβολές/τροποποιήσεις που θα πρέπει να επιτευχθούν στο επίπεδο των γενικών χαρακτηριστικών και των λειτουργικών (βάσει των στόχων και των περιπτώσεων χρήσης της εφαρμογής), των μη λειτουργικών (π.χ. ευχρηστία, ασφάλεια, αξιοπιστία, αποδοτικότητα, συμβατότητα, επεκτασιμότητα, κ.λπ.) και άλλων (περιορισμοί στην υλοποίηση, π.χ. απαιτούμενα πρότυπα, γλώσσες υλοποίησης, λειτουργικά περιβάλλοντα, απαιτούμενες μορφές δεδομένων, κ.λπ.) Σελίδα 18 από 78

19 απαιτήσεων των δύο off line εφαρμογών «Τα σχέδια του Γκίκα» και «Ο Ν. Χατζηκυριάκος Γκίκας και η εποχή του», με βάση τις παραμέτρους που αφορούν τους τελικούς αποδέκτες; Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τα γενικά χαρακτηριστικά των λειτουργικών (βάσει των στόχων και των περιπτώσεων χρήσης της εφαρμογής), των μη λειτουργικών (π.χ. ευχρηστία, ασφάλεια, αξιοπιστία, αποδοτικότητα, συμβατότητα, επεκτασιμότητα, κ.λπ.) και άλλων (περιορισμοί στην υλοποίηση, π.χ. απαιτούμενα πρότυπα, γλώσσες υλοποίησης, λειτουργικά περιβάλλοντα, απαιτούμενες μορφές δεδομένων, κ.λπ.) απαιτήσεων των χρηστών της on line εφαρμογής με προσεχή τίτλο «Ένα έργο ψάχνει για τίτλο»; Ο Ανάδοχος θα συλλέξει δεδομένα σχετικά με τις προσδοκίες και τις ανάγκες των χρηστών των τριών εφαρμογών που προαναφέρθηκαν; Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τις τροποποιήσεις ή τους μερικούς επανασχεδιασμούς που θα πρέπει να επιτευχθούν στο επίπεδο του περιβάλλοντος διεπαφής της κάθε μίας από τις δύο off line εφαρμογές «Τα σχέδια του Γκίκα» και «Ο Ν. Χατζηκυριάκος Γκίκας και η εποχή του», στους τομείς που αναφέρονται στη διακήρυξη; Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τις γενικές προδιαγραφές της υπό αναθεώρηση online εφαρμογής «Ένα έργο ψάχνει για τίτλο», οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιηθούν κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού των διαπροσωπειών της εφαρμογής και του προγραμματισμού της, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη διακήρυξη; Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τις τεχνικές απαιτήσεις και λειτουργικές προδιαγραφές των τριών παραπάνω διαδικτυακών (on line) εφαρμογών σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη διακήρυξη; Ο Ανάδοχος θα συντάξει μελέτη και πρόταση τεχνολογιών για την υλοποίηση των εφαρμογών που θα προκύψει από τον σχεδιασμό των τριών παραπάνω διαδικτυακών (on line) εφαρμογών σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη διακήρυξη; Ο Ανάδοχος θα συγγράψει το σενάριο το οποίο θα ορίζει τη μορφή και τη δομή που θα έχει η εφαρμογή «Ένα έργο Σελίδα 19 από 78

20 ψάχνει για τίτλο», τη θεματική συγκρότηση, τα διαθέσιμα υλικά και την προβλεπόμενη έκτασή της; Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει το εννοιολογικό μοντέλο της εφαρμογής «Ένα έργο ψάχνει για τίτλο» και της αρχιτεκτονικής σχεδίασης του συστήματος, αναφέροντας όλες τις διαφορετικές μορφές πλοήγησης που θα μπορεί να ακολουθήσει ο χρήστης; Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στη συλλογή συγκρότηση διαχείριση περιεχομένου της κάθε μιας από τις 3 εφαρμογές που αφορούν τον Χατζηκυριάκο Γκίκα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη διακήρυξη; Ο Ανάδοχος θα απεικονίσει το εννοιολογικό μοντέλο των εφαρμογών με καταγραφή του τρόπου πλοήγησης και της ροής της πληροφορίας μέσα σε διαγράμματα ροής; Για κάθε εφαρμογή θα σχεδιαστεί σε ακολουθία στιγμιοτύπων (storyboard) το σύνολο των οθονών που αποτελούν την εφαρμογή; Σε σχέση με τις προαναφερθείσες 3 εφαρμογές, θα ληφθούν υπόψη κατάλληλοι μηχανισμοί αφενός για την υποβοήθηση και καθοδήγηση των χρηστών και αφετέρου για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και λειτουργικότητας των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών; Οι διαδικτυακές εφαρμογές που αφορούν τη Συλλογή Παιχνιδιών και Παιδικής Ηλικίας θα απευθυνθούν σε όλες τις κατηγορίες επισκεπτών, ανεξαρτήτως πολιτισμικού ή μορφωτικού επιπέδου, συνδυάζοντας γνώση και συναισθηματική συμμετοχή, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην διακήρυξη; Αναφορικά με τη διαδραστική εφαρμογή με τίτλο «Ειδική Παρουσίαση Μαθαίνω από τη Συλλογή» έχει ληφθεί υπόψη ότι για την επίτευξη της ελκυστικότητας, σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στη διακήρυξη, βασικός παράγοντας δεν θα είναι η χρήση απαιτητικών τεχνολογιών και επεξεργασιών αλλά η πρωτότυπη σύνθεση των δεδομένων της πληροφορίας; Το σενάριο θα θίγει διαχρονικά ζητήματα με τρόπο σύγχρονο και ως προς το χειρισμό του θέματος και ως προς το μέσο, συνδυάζοντας π.χ. στοιχεία παιχνιδιού στρατηγικής (μέσω Σελίδα 20 από 78

21 της επιλογής από το χρήστη βέλτιστων διαδρομών για την επίτευξη στόχων / αναζήτηση απαντήσεων σε ερωτήματα που θέτει το περιεχόμενο) και δυνατότητες αναλυτικής δόμησης του κειμένου με οπτικές επεξεργασίες των εννοιών και των ζητημάτων που αναδεικνύονται από το γνωστικό αντικείμενο, στην κατεύθυνση της εύχρηστης και ευέλικτης παρουσίασης του γραπτού λόγου; Οι πολυμεσικοί συνδυασμοί κειμένου/ων, εικόνων και άλλων συντελεστών που θα προέλθουν από τις προτάσεις του Αναδόχου θα ενσωματώνουν ιδέες για τον μετασχηματισμό των αφηρημένων δεδομένων του κειμένου σε μορφές ψηφιακής αναπαράστασης καθώς και τη δυνατότητα για τους χρήστες να αλληλεπιδρούν με τα δεδομένα της παρουσίασης; Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη διόρθωση, βελτίωση και συγκρότηση των επιπέδων της πληροφορίας που θα παραλάβει, ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο από όπου θα είναι δυνατή η δυναμική απεικόνιση της ζητούμενης αναπαράστασης; Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να επεξεργαστεί το υλικό που θα του παραδοθεί (περίπου ψηφιακές εικόνες) και να το εισάγει στην κατάλληλη βάση δεδομένων, με όλες τις κατηγορίες των στοιχείων που περιέχει, όπως και όλα τα υπόλοιπα δεδομένα της εφαρμογής; Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει εξαρχής υλικό που θα κριθεί απαραίτητο για την αρτιότερη στοιχειοθέτηση της σεναριακής παρουσίασης (π.χ. αναπαραστάσεις σε μορφή video, φωτογραφίες, σχέδια και σχεδιαστικές αναπαραστάσεις, ήχοι, κινούμενα σχέδια, αφηγήσεις, γραφικά διεπαφών, γραφιστική επεξεργασία υποβάθρων, κ.ά.); Το υλικό που θα παραχθεί θα είναι συμβατό με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις λογισμικού για την κάθε κατηγορία υλικού; Εξασφαλίζεται ταυτόχρονα η Επιθυμητή συμβατότητα με όσο το δυνατόν περισσότερες παλιότερες εκδόσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων; Ο Ανάδοχος θα παραδώσει κατάλληλα σχεδιασμένο εργαλείο, ώστε να είναι εύκολη η επεξεργασία, εισαγωγή και Σελίδα 21 από 78

22 τροποποίηση στοιχείων από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με όσα απαιτούνται από τη διακήρυξη; Η βάση δεδομένων που θα παραδώσει ο Ανάδοχος θα τηρεί διεθνείς προδιαγραφές σχεδίασης και λειτουργίας βάσεων δεδομένων και το πληροφοριακό σύστημα που την υποστηρίζει θα διαθέτει μηχανισμούς ασφάλειας, συντήρησης, επέκτασης, εξαγωγής και ενημέρωσης διαχειρίσιμους ακόμα και από το μη εξειδικευμένο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής; Έχει ληφθεί υπόψη ότι η εφαρμογή Ειδική Παρουσίαση Μαθαίνω από τη Συλλογή θα πρέπει να αφορά σε ένα φάσμα από συσκευές ή πλατφόρμες (π.χ. PDAs, smartphones, info kiosks, κ.ά.) και να υποστηρίζεται από διαφορετικά λειτουργικά συστήματα (multi platform); Ο Ανάδοχος θα δομήσει την εφαρμογή με τρόπο που να επιτρέπει πολλαπλές δυνατότητες πλοήγησης, η κάθε μία από τις οποίες να αναδεικνύει μία διαφορετική προσέγγιση των περιεχομένων; Η παραγωγή θα ακολουθεί τις προδιαγραφές σχεδίασης διαδικτυακών τόπων τόσο σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις σε υλικό και λογισμικό από την πλευρά του χρήστη αλλά και σε ό,τι αφορά την ευχρηστία των διαπροσωπειών και την παροχή βοήθειας σε αυτόν; Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης ανάκτησης των προσωπικών του ρυθμίσεων και επιλογών καθώς και τη δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης ανάλογα με το προφίλ του; Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει αναλυτικό διάγραμμα για την αρχιτεκτονική της προτεινόμενης υλοποίησης λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές πλατφόρμες διανομής (διαδικτυακός τόπος με πλήρη πρόσβαση στο σύνολο της πληροφορίας, info kiosks εντός και εκτός του Μουσείου, υπολογιστές παλάμης, κινητά τηλέφωνα) με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που αντιπροσωπεύουν; Η παρουσίαση και μετάδοση όλων των πληροφοριών της πολυμεσικής εφαρμογής θα γίνει με σαφήνεια, συνοχή και πολυγλωσσία, καθώς και με τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία πολυμεσικών Σελίδα 22 από 78

23 εφαρμογών, σύμφωνα με όσα αναφέρει αναλυτικά η διακήρυξη; Οι βασικές οθόνες θα υλοποιηθούν ανεξάρτητα από το περιεχόμενο, σχεδιασμένες με τρόπο ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται με αυτόματο και ελκυστικό τρόπο στο περιεχόμενο που κάθε φορά θα αντλείται από τη βάση δεδομένων; Η παρουσίαση του περιεχομένου θα χαρακτηρίζεται από τις απαιτήσεις των σε υψηλό επίπεδο αισθητικής και σχεδιασμού ώστε να ανταποκρίνεται στο ύφος, το κύρος και τον χαρακτήρα της Αναθέτουσας Αρχής; Θα αναλυθούν επιμελώς από τον Ανάδοχο αφενός η οργάνωση και η δόμηση του περιεχομένου ώστε να καταστεί δυνατή η βέλτιστη παρουσίαση και η πολυδιάσταστη προβολή του και αφετέρου η πλοήγηση ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρηστικότητα του συστήματος; Θα καθίσταται εύκολη, μέσω ειδικών διαχειριστικών εργαλείων που θα προταθούν από τον Ανάδοχο, η δυναμική μεταβολή του περιεχομένου, η διαρκής ενημέρωση και επικαιροποίησή του; Θα ικανοποιηθούν τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής που αναφέρονται στη διακήρυξη; Η εφαρμογή θα παραδοθεί σε δύο γλώσσες, ελληνική και αγγλική, με πρόβλεψη για τη δυνατότητα υποστήριξης επιπλέον γλωσσών στο μέλλον; Η πολυγλωσσία αφορά στην παρουσίαση τόσο των πληροφοριών όσο και των μεταδεδομένων; Ο Ανάδοχος θα περιγράψει το σενάριο της παραπάνω διαδικτυακής εφαρμογής και τον τρόπο διασύνδεσης του περιεχομένου, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τη δομή των οθονών που θα δημιουργηθούν σε μορφή διαγράμματος ροής (flowchart) όσο και σε μορφή στιγμιότυπου (storyboard), καθώς και τον τρόπο υλοποίησης των παρουσιάσεων από τεχνικής πλευράς με σκοπό να μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στον υπάρχοντα διαδικτυακό τόπο του Μουσείου Μπενάκη; Το περιεχόμενο της εφαρμογής θα είναι δυναμικό και θα αντλείται από μια βάση δεδομένων, η διαχείριση της οποίας θα γίνεται μέσα από το σύστημα Σελίδα 23 από 78

24 διαχείρισης περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου; Ο Ανάδοχος θα αναλύσει τις απαιτήσεις προσδιορίζοντας τα γενικά χαρακτηριστικά και τις λειτουργικές και μη προδιαγραφές οι οποίες θα καθορίσουν τη διαδικασία του σχεδιασμού των διαπροσωπειών (interface) και του προγραμματισμού της εφαρμογής; Η πολυμεσική εφαρμογή θα ικανοποιεί Επιθυμητό όσες περισσότερες είναι εφικτό από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη; Θα μελετηθεί η τεχνική βιωσιμότητα της εφαρμογής και θα ληφθούν υπόψη οι τεχνικές προδιαγραφές και ενέργειες που αφορούν σε βάσεις δεδομένων, τεχνολογίες Διαδικτύου, γλώσσες προγραμματισμού, λειτουργικά περιβάλλοντα, απαιτούμενους τύπους αρχείων, κ.λπ. που αναφέρονται στη διακήρυξη; Ο ανάδοχος θα συντάξει μελέτη και πρόταση τεχνολογιών για την υλοποίηση της εφαρμογής που θα προκύψει από τον παραπάνω σχεδιασμό, οι οποίες να ακολουθούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: Το λογισμικό που θα προταθεί να σχεδιαστεί ως ανοιχτό και ευέλικτο σύστημα, να διασφαλίζει τη διαδικασία προσθήκης νέου υλικού χωρίς την απαίτηση προγραμματιστικών παρεμβάσεων, να διευκολύνει την προσέγγιση του περιεχομένου με διαφορετικούς τρόπους (χρονολογικά, θεματικά, κ.λπ.), να αναπτύσσει τις δυνατότητες του χρήστη σε όσες γλώσσες απαιτούνται, να κάνει αυτόματη εκκίνηση της εφαρμογής εγκαθιστώντας όσο το δυνατόν λιγότερα αρχεία στον υπολογιστή του χρήστη (σε περίπτωση επιπλέον ρυθμίσεων οι οποίες δεν γίνονται με αυτόματο τρόπο, αυτές να εμφανίζονται από το πρόγραμμα εγκατάστασης και να περιγράφονται με σαφήνεια), να συνοδεύεται από όλα τα πρόσθετα εργαλεία (π.χ. databases, Xtras, ActiveX Controls, VBScript, plug ins, κ.ά.) που θα πρέπει να εγκατασταθούν σε κάθε υπολογιστή ώστε να λειτουργεί σωστά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές; Ο Ανάδοχος θα συγγράψει το σενάριο που θα ορίσει τη μορφή και τη δομή που θα έχει η εφαρμογή, τη θεματική συγκρότηση, τα διαθέσιμα υλικά και την προβλεπόμενη έκταση για κάθε ενότητα, περιλαμβάνοντας τις ιδέες που το Σελίδα 24 από 78

25 Μουσείο Μπενάκη επιθυμεί να αναδειχθούν μέσα από τις παρουσιάσεις που έχουν προδιαγραφεί στη φάση της ανάλυσης των απαιτήσεων; Θα αναφερθούν όλες οι διαφορετικές μορφές πλοήγησης που θα έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει ο χρήστης μέσα στην εφαρμογή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης; Η διαδικασία συγκέντρωσης των multimedia δεδομένων (οπτικοακουστικό υλικό εικόνες, ήχος, video, animation, γραφικά, κείμενο, κ.λπ.) θα έχει ως πρότυπο τη δυναμική διαχείριση του περιεχομένου έτσι ώστε να είναι εύκολη η σωστή ταξινόμηση του υλικού, η περαιτέρω επεξεργασία του αλλά και η επαναχρησιμοποίησή του; Προβλέπεται η απεικόνιση του εννοιολογικού μοντέλου της εφαρμογής με καταγραφή του τρόπου πλοήγησης και της ροής της πληροφορίας μέσα σε διαγράμματα ροής; Το storyboard ως ακολουθία στιγμιοτύπων θα αποτυπώσει το σύνολο των οθονών που αποτελούν την εφαρμογή; σε κάθε στιγμιότυπο θα περιέχεται κείμενο (γραμματοσειρά, μέγεθος), γραφικά (είδος της μεταφερόμενης πληροφορίας φωτογραφίες, ζωγραφική, σκίτσα, σχεδιαγράμματα), οπτικά εφφέ, κ.λπ. με σημειωμένα, επίσης, όλα τα πολυμεσικά στοιχεία, κείμενο, εικόνες ήχος, video, φόρμα εισαγωγής κειμένου, διασύνδεση, εικονίδια ενεργείς περιοχές πλοήγησης; Για κάθε μία από τις οθόνες θα υπάρχει ο σχεδιασμός του αντίστοιχου storyboard; Ο χρήστης θα διατηρεί τη δυνατότητα απλής (π.χ. πληκτρολόγηση ή/και επιλογή λέξεων από μενού) και σύνθετης (π.χ. εφαρμογή λογικών τελεστών μεταξύ πεδίων) αναζήτησης σε όλο το υλικό που θα παρουσιάζεται στην εφαρμογή; Θα σχεδιαστεί εργαλείο καταγραφής, απεικόνισης και αποθήκευσης των διαδρομών που ο χρήστης έχει ακολουθήσει στην εφαρμογή; Η διαδραστική εφαρμογή με τίτλο «Το Χάρτινο Θέατρο» θα αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες του computer based interaction design και της θεατρικής δραματοποίησης με τη συνδρομή των παραδοσιακών αφηγηματικών μέσων, σύμφωνα με όσα προδιαγράφονται στη διακήρυξη; Σελίδα 25 από 78

26 Ο Ανάδοχος θα ανιχνεύσει τα όρια της αναπαράστασης και της αφήγησης στο πεδίο της προσομοίωσης και των παιχνιδιών στον υπολογιστή; Ο Ανάδοχος θα διαμορφώσει μία πρόταση συμμετοχής του χρήστη στα δρώμενα της σκηνής του θεάτρου παρέχοντας και σε αυτόν τη δυνατότητα να σκηνοθετήσει μία δική του παράσταση όχι ως λεκτική επικοινωνία άλλα κυρίως ως performance; Η οπτικοποίηση του περιβάλλοντος, οι χαρακτήρες και τα τέχνεργα σε συνεργασία με το κείμενο, θα περιγράφονται με τρόπο ώστε η φαντασία του θεατή να μπορεί να γεμίσει τα κενά στο πεδίο της αναπαράστασης; Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει διαφορετικά επίπεδα βαθμού δυσκολίας του παιχνιδιού ανάλογα με τις κατηγορίες κοινού που αναμένεται να αξιοποιήσουν την εφαρμογή; Η φύση αυτής της εφαρμογής θα είναι τέτοια ώστε οι γνώσεις και οι εμπειρίες που προσλαμβάνει ο παίκτης μέσα στο περιβάλλον της αναπαράστασης να μπορούν να αξιοποιηθούν και στο πραγματικό περιβάλλον; Ο Ανάδοχος θα περιγράψει αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους προτείνει να παίζεται το παιχνίδι με το σύνολο των υποθέσεων που ακολουθεί βάσει των σεναρίων, των ενεργειών που αναλαμβάνει, των σκέψεων που κάνει, των αποφάσεων που επιλέγει να λάβει και των δράσεων που διεξάγει στο χώρο της αναπαράστασης; Θα χρησιμοποιηθούν κατ ελάχιστο τα τρία θέατρα που ορίζονται στη διακήρυξη; Προβλέπεται η ειδική συμμετοχή του χρήστη με την παρουσίαση ενός θεατρικού έργου δικής του επινόησης; Το περιεχόμενο της εφαρμογής θα είναι δυναμικό και θα αντλείται από μια βάση δεδομένων, η διαχείριση της οποίας θα γίνεται μέσα από το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου; Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει το αναλυτικό σενάριο της διαδραστικής εφαρμογής; θα υποβάλλει αναλυτική μελέτη για τον βέλτιστο τρόπο και τα βέλτιστα εργαλεία και τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να υλοποιηθεί η ανάπτυξη της παραπάνω εφαρμογής; Σελίδα 26 από 78

27 Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη διόρθωση, βελτίωση και συγκρότηση των επιπέδων της πληροφορίας που θα παραλάβει, ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο από όπου θα είναι δυνατή η δυναμική απεικόνιση της ζητούμενης αναπαράστασης; Το φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό του έργου θα παραχθεί από τον Ανάδοχο σε ψηφιακή μορφή και θα υποστεί από εκείνον την επεξεργασία που θα κριθεί απαραίτητη για τις προδιαγραφές του έργου; θα αναλάβει, να το εισάγει στην κατάλληλη βάση δεδομένων, με όλες τις κατηγορίες των στοιχείων που περιέχει, όπως και όλα τα υπόλοιπα δεδομένα της εφαρμογής; Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει εξαρχής υλικό που θα κριθεί απαραίτητο για την αρτιότερη στοιχειοθέτηση της σεναριακής παρουσίασης; Το υλικό που θα παραχθεί θα είναι συμβατό με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις λογισμικού για την κάθε κατηγορία υλικού; Εξασφαλίζεται ταυτόχρονα η Επιθυμητή συμβατότητα με όσο το δυνατόν περισσότερες παλιότερες εκδόσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων; Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την τεχνική επεξεργασία των κινούμενων ψηφιακών εικόνων που θα δημιουργήσει, με τη χρήση επιλεγμένων softwares, καθώς και την υψηλών προδιαγραφών παρουσίασή τους στο πλαίσιο της εφαρμογής, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη; Ο Ανάδοχος θα παραδώσει κατάλληλα σχεδιασμένο εργαλείο, ώστε να είναι εύκολη η επεξεργασία, εισαγωγή και τροποποίηση στοιχείων από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με όσα απαιτούνται από τη διακήρυξη; Η βάση δεδομένων που θα παραδώσει ο Ανάδοχος θα τηρεί διεθνείς προδιαγραφές σχεδίασης και λειτουργίας βάσεων δεδομένων και το πληροφοριακό σύστημα που την υποστηρίζει θα διαθέτει μηχανισμούς ασφάλειας, συντήρησης, επέκτασης, εξαγωγής και ενημέρωσης διαχειρίσιμους ακόμα και από το μη εξειδικευμένο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής; Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να προτείνει μία «βιβλιοθήκη» αντικειμένων, επιλεγμένα είδη συντελεστών (τρισδιάστατα αντικείμενα, Σελίδα 27 από 78

28 περιστρεφόμενα μοντέλα, δισδιάστατες εικόνες, κ.λπ.) με παραδειγματικά είδη κινησιολογίας αυτών από τον χρήστη και σε συγχρονισμό με τον ήχο που θα υποδειχθεί; θα προβλέψει το σχεδιασμό μίας ειδικής «βιβλιοθήκης» που θα επιτρέπει την αναπαράσταση και εγγραφή μίας επινόησης του χρήστη; Έχει ληφθεί υπόψη ότι η εφαρμογή «Χάρτινο Θέατρο» θα πρέπει να αφορά σε ένα φάσμα από συσκευές ή πλατφόρμες (π.χ. PDAs, smartphones, info kiosks, κ.ά.) και να υποστηρίζεται από διαφορετικά λειτουργικά συστήματα (multi platform); Ο Ανάδοχος θα δομήσει την εφαρμογή με τρόπο που να επιτρέπει πολλαπλές δυνατότητες πλοήγησης, η κάθε μία από τις οποίες να αναδεικνύει μία διαφορετική προσέγγιση των περιεχομένων; Η παραγωγή θα ακολουθεί τις προδιαγραφές σχεδίασης διαδικτυακών τόπων τόσο σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις σε υλικό και λογισμικό από την πλευρά του χρήστη αλλά και σε ό,τι αφορά την ευχρηστία των διαπροσωπειών και την παροχή βοήθειας σε αυτόν; Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης ανάκτησης των προσωπικών του ρυθμίσεων και επιλογών καθώς και τη δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης ανάλογα με το προφίλ του; Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει αναλυτικό διάγραμμα για την αρχιτεκτονική της προτεινόμενης υλοποίησης λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές πλατφόρμες διανομής (διαδικτυακός τόπος με πλήρη πρόσβαση στο σύνολο της πληροφορίας, info kiosks εντός και εκτός του Μουσείου, υπολογιστές παλάμης, κινητά τηλέφωνα) με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που αντιπροσωπεύουν; Η παρουσίαση και μετάδοση όλων των πληροφοριών της πολυμεσικής εφαρμογής θα γίνει με σαφήνεια, συνοχή και πολυγλωσσία, καθώς και με τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία πολυμεσικών εφαρμογών, σύμφωνα με όσα αναφέρει αναλυτικά η διακήρυξη; Οι βασικές οθόνες θα υλοποιηθούν ανεξάρτητα από το περιεχόμενο, σχεδιασμένες με τρόπο ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται με αυτόματο και ελκυστικό τρόπο στο Σελίδα 28 από 78

29 περιεχόμενο που κάθε φορά θα αντλείται από τη βάση δεδομένων; Θα ικανοποιηθούν τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής που αναφέρονται στη διακήρυξη; Η εφαρμογή θα παραδοθεί σε δύο γλώσσες, ελληνική και αγγλική, με πρόβλεψη για τη δυνατότητα υποστήριξης επιπλέον γλωσσών στο μέλλον; Η πολυγλωσσία αφορά στην παρουσίαση τόσο των πληροφοριών όσο και των μεταδεδομένων; Ο Ανάδοχος θα περιγράψει το σενάριο της παραπάνω διαδικτυακής εφαρμογής και τον τρόπο διασύνδεσης του περιεχομένου, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τη δομή των οθονών που θα δημιουργηθούν σε μορφή διαγράμματος ροής (flowchart) όσο και σε μορφή στιγμιότυπου (storyboard), καθώς και τον τρόπο υλοποίησης των παρουσιάσεων από τεχνικής πλευράς με σκοπό να μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στον υπάρχοντα διαδικτυακό τόπο του Μουσείου Μπενάκη; Το περιεχόμενο της εφαρμογής θα είναι δυναμικό και θα αντλείται από μια βάση δεδομένων, η διαχείριση της οποίας θα γίνεται μέσα από το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου; Ο Ανάδοχος θα αναλύσει τις απαιτήσεις προσδιορίζοντας τα γενικά χαρακτηριστικά και τις λειτουργικές και μη προδιαγραφές οι οποίες θα καθορίσουν τη διαδικασία του σχεδιασμού των διαπροσωπειών (interface) και του προγραμματισμού της εφαρμογής; Η πολυμεσική εφαρμογή θα ικανοποιεί Επιθυμητό όσες περισσότερες είναι εφικτό από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη; Θα μελετηθεί η τεχνική βιωσιμότητα της εφαρμογής και θα ληφθούν υπόψη οι τεχνικές προδιαγραφές και ενέργειες που αφορούν σε βάσεις δεδομένων, τεχνολογίες Διαδικτύου, γλώσσες προγραμματισμού, λειτουργικά περιβάλλοντα, απαιτούμενους τύπους αρχείων, κ.λπ. που αναφέρονται στη διακήρυξη; Ο ανάδοχος θα συντάξει μελέτη και πρόταση τεχνολογιών για την υλοποίηση της εφαρμογής που θα προκύψει από τον παραπάνω σχεδιασμό, οι οποίες να Σελίδα 29 από 78

30 ακολουθούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: Το λογισμικό που θα προταθεί να σχεδιαστεί ως ανοιχτό και ευέλικτο σύστημα, να διασφαλίζει τη διαδικασία προσθήκης νέου υλικού χωρίς την απαίτηση προγραμματιστικών παρεμβάσεων, να διευκολύνει την προσέγγιση του περιεχομένου με διαφορετικούς τρόπους (χρονολογικά, θεματικά, κ.λπ.), να αναπτύσσει τις δυνατότητες του χρήστη σε όσες γλώσσες απαιτούνται, να κάνει αυτόματη εκκίνηση της εφαρμογής εγκαθιστώντας όσο το δυνατόν λιγότερα αρχεία στον υπολογιστή του χρήστη (σε περίπτωση επιπλέον ρυθμίσεων οι οποίες δεν γίνονται με αυτόματο τρόπο, αυτές να εμφανίζονται από το πρόγραμμα εγκατάστασης και να περιγράφονται με σαφήνεια), να συνοδεύεται από όλα τα πρόσθετα εργαλεία (π.χ. databases, Xtras, ActiveX Controls, VBScript, plug ins, κ.ά.) που θα πρέπει να εγκατασταθούν σε κάθε υπολογιστή ώστε να λειτουργεί σωστά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές; Ο Ανάδοχος θα συγγράψει το σενάριο που θα ορίσει τη μορφή και τη δομή που θα έχει η εφαρμογή, τη θεματική συγκρότηση, τα διαθέσιμα υλικά και την προβλεπόμενη έκταση για κάθε ενότητα, περιλαμβάνοντας τις ιδέες που το Μουσείο Μπενάκη επιθυμεί να αναδειχθούν μέσα από τις παρουσιάσεις που έχουν προδιαγραφεί στη φάση της ανάλυσης των απαιτήσεων; Θα αναφερθούν όλες οι διαφορετικές μορφές πλοήγησης που θα έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει ο χρήστης μέσα στην εφαρμογή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης; Η διαδικασία συγκέντρωσης των multimedia δεδομένων (οπτικοακουστικό υλικό εικόνες, ήχος, video, animation, γραφικά, κείμενο, κ.λπ.) θα έχει ως πρότυπο τη δυναμική διαχείριση του περιεχομένου έτσι ώστε να είναι εύκολη η σωστή ταξινόμηση του υλικού, η περαιτέρω επεξεργασία του αλλά και η επαναχρησιμοποίησή του; Προβλέπεται η απεικόνιση του εννοιολογικού μοντέλου της εφαρμογής με καταγραφή του τρόπου πλοήγησης και της ροής της πληροφορίας μέσα σε διαγράμματα ροής; Το storyboard ως ακολουθία στιγμιοτύπων θα αποτυπώσει το σύνολο των οθονών που αποτελούν την εφαρμογή; σε κάθε στιγμιότυπο θα Σελίδα 30 από 78

31 περιέχεται κείμενο (γραμματοσειρά, μέγεθος), γραφικά (είδος της μεταφερόμενης πληροφορίας φωτογραφίες, ζωγραφική, σκίτσα, σχεδιαγράμματα), οπτικά εφφέ, κ.λπ. με σημειωμένα, επίσης, όλα τα πολυμεσικά στοιχεία, κείμενο, εικόνες ήχος, video, φόρμα εισαγωγής κειμένου, διασύνδεση, εικονίδια ενεργείς περιοχές πλοήγησης; Για κάθε μία από τις οθόνες θα υπάρχει ο σχεδιασμός του αντίστοιχου storyboard; Τα καινούργια δεδομένα που θα δημιουργηθούν από τον Ανάδοχο θα βασιστούν στο προαναφερόμενο υλικό και στις πληροφορίες που διατίθενται από αυτό; Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη διόρθωση, βελτίωση και συγκρότηση των επιπέδων της πληροφορίας που θα παραλάβει, ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο από όπου θα είναι δυνατή η δυναμική απεικόνιση της ζητούμενης αναπαράστασης; Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να επεξεργαστεί το σύνολο του υλικού της Ελληνικής Ιστορίας που θα του παραδοθεί και να το εισάγει στην κατάλληλη βάση δεδομένων, με όλες τις κατηγορίες των στοιχείων που περιέχει, όπως και όλα τα υπόλοιπα δεδομένα της εφαρμογής; Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει εξαρχής υλικό που θα κριθεί απαραίτητο για την αρτιότερη στοιχειοθέτηση της σεναριακής παρουσίασης (π.χ. movieclips, αναπαραστάσεις σε μορφή video, φωτογραφίες, σχέδια και σχεδιαστικές αναπαραστάσεις, ήχοι, κινούμενα σχέδια, αφηγήσεις, γραφικά διεπαφών, γραφιστική επεξεργασία υποβάθρων, κ.ά.); Το υλικό που θα παραχθεί θα είναι συμβατό με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις λογισμικού για την κάθε κατηγορία υλικού; Θα υπάρχει συμβατότητα με όσο το Επιθυμητή δυνατόν περισσότερες παλιότερες εκδόσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων; Ο Ανάδοχος θα παραδώσει κατάλληλα σχεδιασμένο εργαλείο, ώστε να είναι εύκολη η επεξεργασία, εισαγωγή και τροποποίηση στοιχείων από την Αναθέτουσα Αρχή; Το εργαλείο αυτό θα διαχειρίζεται όλα τα δεδομένα που θα περιέχονται στις βάσεις δεδομένων που θα αναπτυχθούν Σελίδα 31 από 78

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 3 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Διαγωνισμός σε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός: 521.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:642.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Προϋπολογισμός: 352.300,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 7 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Πολιτισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα στην ψηφιακή εποχή Αναθέτουσα Αρχή: Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Βασίλειος Παπαντωνίου» Προϋπολογισμός: 411.382,12 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού και Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια: 5 Μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 254.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (206.504,06 χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός του Μεσολογγίου μέσα από τις Συλλογές της "ΔΙΕΞΟΔΟY" Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: 171.447,15 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Γ_ Μελέτη: Υποδείγματα και Πίνακες Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα