КАТЕДРА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ И ПОГОНЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "КАТЕДРА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ И ПОГОНЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1"

Transcript

1 КАТЕДРА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ И ПОГОНЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 Лабораторијска вежба број 1 МОНОФАЗНИ ФАЗНИ РЕГУЛАТОР СА ОТПОРНИМ И ОТПОРНО-ИНДУКТИВНИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ

2 1. ТЕОРИЈСКИ УВОД Фазни регулатори су прекидачки регулатори који се користе за подешавање ефективне вредности наизменичног напона на оптерећењу. Подешавање се врши тако што се оптерећење не прикључује директно на извор напајања, већ преко мреже прекидача. Затим се, укључењем и искључењем прекидача, оптерећење прикључује на мрежни напон у погодним временским интервалима. Функцију прекидача најчешће врше тиристори (у случају мањих снага, користе се и тријаци) тако што се у одабраном тренутку доводи импулс за њихово паљење, док се за гашење тиристора (тријака) користи промена поларитета наизменичног напона напајања. Због тога се фазни регулатори сврставају у категорију мрежом вођених претварача (јер мрежни напон диктира искључење тиристора). Највећи део области примене фазних регулатора представља управљање термичким потрошачима као што су грејачи и инкадесцентно осветљење (светиљке са загревним влакном) јер таласни облик напона нема битног утицаја на њихово оптимално функционисање. Осим тога, фазни регулатори се користе и за компензацију реактивне снаге, регулацију броја обртаја асинхроних мотора у вентилаторским и пумпним постројењима итд. Раније су се за ове примене користили аутотрансформатори, трансформатори са више извода или магнетни појачавачи, док се сада углавном користе фазни регулатори. Предност фазних регулатора је већи коефицијент корисног дејства, мањи габарити и посебно могућност једноставнијег и бржег управљања. Њихов главни недостатак је присуство великих хармонијских изобличења струје која се узима из мреже Монофазни фазни регулатори На слици 1, на следећој страни, приказано је неколико најчешће коришћених конфигурација монофазних фазних регулатора. Основну конфигурацију чини фазни регулатор са антипаралелном везом тиристора приказан на слици 1.а). Ова конфигурација се најчешће користи зато што садржи најмањи број прекидачких елемената, па су и губици најмањи. Мана ове конфигурације је у томе што су катоде тиристора на различитом потенцијалу па је зато неопходна галванска изолација управљачког кола. Зато се, за мање снаге, користи једноставнији фазни регулатор са тријаком приказан на слици 1.б). Ова конфигурација је ограничена на мање снаге зато што се тријаци не могу произвести за тако велике струје као тиристори. Проблем галванске изолације управљачког кола се може решити употребом само једног тиристора, како је то приказано на слици 1.в). Код ове конфигурације фазног регулатора, струја оптерећења, без обзира на смер, протиче кроз три полупроводничка елемента (две диоде и тиристор), због чега су губици знатно већи. Још један начин решавања проблема галванске изолације управљачког кола приказан је на слици 1.г), где се користе два тиристора са заједничком катодом и две диоде. За разлику од конфигурације приказане на слици 1.в), код овог фазног регулатора струја протиче кроз два полупроводничка елемента па су губитци нешто мањи, али је цена регулатора већа због коришћења два тиристора. 1

3 Слика 1: Конфигурације монофазних фазних регулатора: а) конфигурација са антипаралелном везом тиристора, б) конфигурација са тријаком в) конфигурација са једним тиристором, г) конфигурација са серијском везом два тиристора. 1.. Монофазни фазни регулатор са отпорним оптерећењем На слици приказан је монофазни фазни регулатор са антипаралелном везом тиристора и отпорним оптерећењем, као и таласни облици мрежног напона, импулса за паљење тиристора за угао паљења α и напона, односно струје оптерећења. Принцип регулације ефективне вредности напона на оптерећењу је да се оптерећење не држи прикључено на мрежни напон у току целе полупериоде, већ само у току једног њеног дела. Колики ће бити тај део полупериоде зависи од угла паљења α. У позитивној полупериоди мрежног напона директно је поларисан тиристор Т1. Овај тиристор се укључује импулсом Ig1 у тренутку ωt = α и проводиће све до краја полупериоде када струја оптерећења опада на нулу а мрежни напон мења смер и тиристор Т1 постаје инверзно поларисан. Тиристор Т1 ће бити инверзно поларисан у току целе наредне полупериоде, што је знатно дуже од времена потребног да се изврши његово гашење. За време док тиристор Т1 проводи, напон на оптерећењу је једнак мрежном напону. Исто се

4 догађа и у негативној полупериоди мрежног напона, с том разликом што тада проводи тиристор Т, јер је он директно поларисан. Слика : Монофазни фазни регулатор са отпорним оптерећењем. Угао паљења тиристора се може мењати од α = π до α = 0, што значи да се ефективна вредност напона на оптерећењу може мењати од нуле до ефективне вредности мрежног напона, респективно. За угао паљења, α, ефективна вредност напона на оптерећењу је: π 1 U = Esin( ωt) d( ωt) π (1.1) α сменом ωt = x добија се: ( x) π 1 cos U = E dx π (1.) α π α 1 U = E sin x π 4 ( ) π α (1.3) U ( α ) = sin E α 1 π + π (1.4) 3

5 где је Е-ефективна вредност мрежног напона, а U-ефективна вредност напона на оптерећењу. Од посебног значаја за производњу и дистрибуцију електричне енергије је начин на који потрошачи користе ту енергију, односно какав је таласни облик струје коју потрошачи узимају из мреже. Један од показатеља ефикасности коришћења електричне енергије је фактор снаге, λ, дефинисан као однос активне и привидне снаге (производ ефективне вредности мрежног напона и ефективне вредности струје која се узима из мреже). Ако се претпостави да је мрежни напон простопериодична функција времена, вредност фактора снаге зависи од таласног облика струје оптерећења. Када је струја оптерећења такође простопериодична функција времена и када је у фази са напоном, фактор снаге има највећу вредност (λ=1), док је његова вредност у свим осталим случајевима (фазни померај струје оптерећења у односу на мрежни напон и сложенопериодични таласни облик струје оптерећења) мања. Са Слике се види да, за разлику од мрежног напона, напон на оптерећењу, па самим тим и струја оптерећења, нису простопериодичне величине. За даљу анализу најпогодније је ове величине представити у облику Фурије-овог реда. Ако се има у виду да су полупериоде струје оптерећења симетричне, средња вредност и парни хармоници ће бити једнаки нули, па ће израз за струју оптерећења бити: i() t = Ak sin ( kωt) + Bk cos ( kωt) ; k = 1, 3, 5,... k = 1 (1.5) где су амплитуде појединих компонената А k и B k дате изразима: π π 1 1 A = k i t k t d t B i t k t d π = ( ω ) sin ( ω ) ( ω ), ( ω ) cos ( ω ) ( ωt) (1.6) k π 0 0 Струја оптерећења је, у току једне периоде, описана изразом: E i() t = sin ( ωt), ( α + kπ) < ωt < ( π + kπ), ( k Z) (1.7) R Сменом (1.7) у (1.6) и решавањем интеграла, добија се: A k ( k + ) α ( k ) E sin 1 sin 1 α = (1.8) Rπ k + 1 k 1 B k ( k + ) α ( k ) E cos 1 1 cos 1 α 1 = (1.9) Rπ k + 1 k 1 Изрази (1.8) и (1.9) се не могу користити за одређивање основног хармоника зато што у оба случаја други члан израза у загради има неодређену вредност. 4

6 Компоненте основног хармоника добијају се из (1.6) и имају вредност: A 1 ( α ) E α sin = 1 + R π π (1.10) B 1 ( α ) E cos 1 = R π (1.11) Ефективна вредност и фазни став k-тог хармоника струје су: I k k k 1 = + ; ϕk = A B B k tg (1.1) Ak На Слици 3 приказане су нормализоване вредности појединих хармоника у функцији ефективне вредности струје оптерећења: Слика 3: Нормализоване вредности хармоника у функцији ефективне вредности напона (струје) оптерећења за монофазни фазни регулатор са отпорним оптерећењем. Снага којом се енергија из мреже преноси ка оптерећењу може се одредити на више начина. 5

7 По дефиницији ефективних вредности, снага дисипације на отпорном оптерећењу је: U α sin α = = = 1 R + π π (1.13) Pα R I P0 где је P 0 снага дисипације која би се имала када би се оптерећење директно прикључило на мрежу. Осим тога, ако се има у виду да само основни хармоник, односно његова активна компонента, преноси енергију, снага којом се енергија узима из мреже је: A1 α sin α Pα = E I1 cosϕ1 = E = P0 1 + π π (1.14) Фактор снаге, дефинисан као однос активне и привидне снаге, је: E α sin α R 1 + P R I R π π α sin α λ = = = = 1 + E I E I E α sin α π π E 1 + R π π (1.15) Из претходне анализе се виде и основни недостаци оваквог начина регулације напона на оптерећењу. Струја која се узима из мреже је сложенопериодична величина са релативно високим учешћем хармоника ниских учестаности, а осим тога и основни хармоник струје је фазно померен у односу на мрежни напон. Ове особине су непожељне зато што се енергија преноси само активном компонентом основног хармоника, а то је компонента која је у фази са напоном (A 1 sin(ωt)), јер виши хармоници у односу на мрежни напон представљају ортогоналне функције, а компонента основног хармоника (B 1 cos(ωt)) је у односу на мрежни напон померена за угао 90. Све компоненте струје, осим активне, доводе до непотребног повећања ефективне вредности струје која се узима из мреже. Осим тога, постојање струја виших хармоника доводи до изобличења мрежног напона што може представљати сметњу у раду осталих потрошача прикључених на исту мрежу. 6

8 1.3. Монофазни фазни регулатори са отпорно-индуктивним оптерећењем На Слици 4 приказан је монофазни фазни регулатор са оптерећењем које се може представити редном везом отпорника и пригушнице, као и таласни облици мрежног напона, импулса за паљење тиристора за угао паљења α и напона, односно струје оптерећења. Слика 4: Монофазни фазни регулатор са отпорно-индуктивним оптерећењем. Када се у тренутку ωt = α доведе импулс за паљење тиристору Т 1, тиристор проведе, а напон на оптерећењу постаје једнак мрежном напону: односно: di L + Ri = Esin( ωt) (1.16) dt R E i + i = sin ( ωt) i + ai = b sin ( ωt) (1.17) L L Ова једначина се може решити методом варијације произвољно изабране константе. Ако се има у виду да се одзив отпорно-индуктивног оптерећења на одскочну функцију може описати експоненцијалном функцијом и да је побуда описана простопериодичном функцијом, струја оптерећења се може описати комбинацијом експоненцијалних и простопериодичних функција. Претпоставимо решење у облику: at at at () i = C t e i = C e a C e (1.18) 7

9 Заменом ових израза у једначину (1.17) и решавањем по функцији C(t), добија се: односно: at ( ω ) sin ( ) at C = be sin t C = b e ω t dt + K (1.19) at be C = asin ( ωt) ωcos( ωt) K a + ω + (1.0) Заменом овог израза у претпостављено решење за струју (1.18), добија се: at b at i = Ce = asin ( ωt) ωcos( ωt) + Ke a + ω (1.1) Заменом константи а и b, израз за струју постаје: E R i = sin ( t) cos( t) Ke + R ω ω ω L L + ω L at (1.) Заменом Z R ( ωl) = + и сређивањем израза за струју, добија се: E R ωl i = sin t t Z Z Z ( ω ) cos( ω ) t + Ke τ (1.3) где је: R ωl E τ = cos( ϕ) = sin ( ϕ) i = sin ( ωt ϕ) +Ke. (1.4) Z Z Z t Почетни услов је i(α)=0. Из овог услова се одређује константа K: K α E = e ωτ sin ( α ϕ ) (1.5) Z Заменом у израз за струју добија се: α t E ωτ τ i = sin ( ωt ϕ) e e sin ( α ϕ) (1.6) Z 8

10 Тренутак гашења тиристора, односно тренутак проласка струје кроз нулу, добија се решавањем трансцедентне једначине i(β) =0. За време провођења тиристора T 1, тиристор T је инверзно поларисан падом напона на тиристору T 1. Када тиристор T 1 престане да проводи, у тренутку ωt =β тиристор T постаје директно E sin β. Овај поларисан мрежним напоном који у том тренутку има вредност ( ) нагли пораст напона директне поларизације тиристора може довести до његовог паљења па се због тога паралелно са тиристорима мора поставити одговарајућа RC заштита. Угао провођења тиристора, γ, је дефинисан са: γ = β α (1.7) У току провођења тиристора могу се разликовати два периода. У првом периоду, који траје од ωt =α до ωt =π, мрежни напон и струја оптерећења имају исти смер што значи да се енергија узима из мреже и преноси ка оптерећењу. Део те енергије се троши на отпорном делу оптерећења а део се акумулише у пригушници у облику магнетне енергије. Овде треба нагласити да ће се енергија акумулисати у пригушници у интервалу од ωt =α до тренутка у којем струја оптерећења (пригушнице) постане максимална. Након тога акумулисана енергија се смањује (јер струја кроз пригушницу опада) и дисипира се на отпорнику. У другом периоду, који траје од ωt =π до ωt =β, мрежни напон и струја оптерећења имају супротан смер што значи да се сада магнетна енергија из пригушнице делом враћа у мрежу а делом се троши на отпорном делу оптерећења. Када се потроши сва магнетна енергија из пригушнице струја пада на нулу и тиристор престаје да проводи. Дакле, што је мањи угао паљења тиристора то ће се више енергије акумулисати у пригушници па ће бити потребно више времена да се та енергија потроши, односно повећаће се угао β. Када угао β постане једнак π+α, угао провођења тиристора постаје једнак π, односно више нема прекида у струји оптерећења, што је исто као да је оптерећење директно прикључено на мрежни напон. Угао провођења тиристора постаје једнак π када је угао паљења α једнак углу ϕ колико би струја фазно каснила за напоном када би се оптерећење директно прикључило на мрежни напон: 1 ωl ϕ = tg (1.8) R Ако би се даље смањивао угао паљења (α<ϕ) и ако би импулси за паљење били краткотрајни, као што је то приказано на Слици 4, то би значило да се импулс за паљење следећем тиристору доводи када је он инверзно поларисан падом напона на претходном тиристору који још увек проводи, због чега се следећи тиристор не може укључити. Да би се спречила ова неправилност у раду фазног регулатора, импулси за паљење тиристора морају трајати нешто дуже од угла ϕ како би и при α=0 импулс за паљење трајао довољно дуго да се кроз тиристор који треба укључити успостави струја која је довољно велика да, по престанку импулса за паљење, тиристор остане у проводном стању. Како је највећа вредност угла ϕ једнака 90 (чисто индуктивно оптерећење), довољно би било да импулси за паљење трају нешто дуже од 90, али је уобичајено да за фазне регулаторе са отпорно-индуктивним оптерећењем импулси за паљење тиристора трају од ωt =α до ωt =π, јер се тиме поједностављује конструкција управљачког кола. 9

11 Хармонијска изобличења струје која се узима из мреже су код отпорно-индуктивног оптерећења нешто мања него код чисто отпорног оптерећења, јер пригушница везана на ред са оптерећењем представља нископропусни филтер, односно, њена импеданса расте са учестаношћу хармоника, због чега се смањују струје које потичу од виших хармоника напона на оптерећењу. Еквивалентна шема неких оптерећења не може се представити редном, већ се представља паралелном везом отпорника и пригушнице (Слика 5). Слика 5: Монофазни фазни регулатор са отпорно-индуктивним оптерећењем које је моделовано паралелном везом отпорника и пригушнице. У том случају, када се у тренутку ωt =α доведе импулс за паљење тиристора, тиристор проведе и напон на оптерећењу постаје једнак мрежном напону. Струја тиристора је једнака збиру струја отпорног и индуктивног дела оптерећења. У тренутку ωt =π мрежни напон, односно струја отпорног дела оптерећења, мења смер а струја пригушнице задржава исти смер и почиње да опада. У тренутку ωt =β изједначавају се струја отпорника и пригушнице па струја тиристора постаје једнака нули, због чега он престаје да проводи. Од тог тренутка на даље магнетна енергија затечена у пригушници се троши на отпорнику и струја експоненцијално опада све док се не укључи следећи тиристор. Таласни облици струја отпорног и индуктивног дела оптерећења приказани су на Слици 5. 10

12 . ЗАДАТАК.1. Монофазни фазни регулатор са отпорним оптерећењем За монофазни фазни регулатор са отпорним оптерећењем (Слика 6) потребно је најпре израчунати, а затим и измерити ефективну вредност напона на оптерећењу, као и ефективну вредност струје кроз оптерећење за одређене вредности угла паљења α. На основу ових вредности, треба затим израчунати и активну снагу на оптерећењу. Ове вредности треба унети у табеле 1 и. Слика 6: Монофазни фазни регулатор са отпорним оптерећењем. Ефективна вредност напона на оптерећењу је: U ( α ) = sin E α 1 π + π (.1) Ефективна вредност струје кроз оптерећење је: I ( α ) = E α sin 1 R π + π (.) Активна снага на оптерећењу је: ( α ) E α sin P = 1 + R π π (.3) 11

13 Табела 1: Израчунате вредности за напон, струју и активну снагу α U I P Табела : Измерене вредности за напон, струју и активну снагу α U I P Потребно је, такође, нацртати (може и помоћу рачунара) зависности измерених вредности напона, струје и активне снаге од угла паљења... Монофазни фазни регулатор са отпорно- индуктивним оптерећењем За монофазни фазни регулатор са отпорно-индуктивим оптерећењем (Слика 7) потребно је најпре одредити фазни став импедансе оптерећења. Потребно је затим измерити ефективну вредност напона на оптерећењу, ефективну вредност струје кроз оптерећење, као и активну снагу на оптерећењу за одређене вредности угла паљења α. Ове вредности треба унети у табелу 3. Слика 7: Монофазни фазни регулатор са отпорно-индуктивним оптерећењем. 1

14 Табела 3: Измерене вредности за напон струју и активну снагу α ϕ U I P Фазни став импедансе оптерећења је: P ϕ = arccos U I у тренутку када је α= ϕ = (.4) Потребно је, такође, нацртати (може и помоћу рачунара) зависности измерених вредности напона, струје и активне снаге од угла паљења. 13

< < < 21 > > = 704 дана (15 бодова). Признавати било који тачан. бодова), па је тражена разлика 693 (5 бодова), а тражени збир 907(5

< < < 21 > > = 704 дана (15 бодова). Признавати било који тачан. бодова), па је тражена разлика 693 (5 бодова), а тражени збир 907(5 05.03.011 - III РАЗРЕД 1. Нацртај 4 праве a, b, c и d, ако знаш да је права а нормална на праву b, права c нормалана на b, а d паралелнa са а. Затим попуни табелу стављајући знак (ако су праве нормалне)

Διαβάστε περισσότερα

УПРАВЉАЊЕ КРЕТАЊЕМ ЛИФТА У ФУНКЦИЈИ ВРИЈЕДНОСТИ ТРЗАЈА ELEVATOR MOVEMENT CONTROL IN THE FUNCTION OF JERK VALUE

УПРАВЉАЊЕ КРЕТАЊЕМ ЛИФТА У ФУНКЦИЈИ ВРИЈЕДНОСТИ ТРЗАЈА ELEVATOR MOVEMENT CONTROL IN THE FUNCTION OF JERK VALUE INFOTEH-JAHORINA Vol., Ref. A-9, p. 4-44, March. УПРАВЉАЊЕ КРЕТАЊЕМ ЛИФТА У ФУНКЦИЈИ ВРИЈЕДНОСТИ ТРЗАЈА ELEVATOR MOVEMENT ONTROL IN THE FUNTION OF JERK VALUE Бојан Кнежевић, Машински факултет, Бања Лука

Διαβάστε περισσότερα

4.4. Тежиште и ортоцентар троугла

4.4. Тежиште и ортоцентар троугла 50. 1) Нацртај правоугли троугао и конструиши његову уписану кружницу. ) Конструиши једнакокраки троугао чија је основица = 6 m и крак = 9 m, а затим конструиши уписану и описану кружницу. Да ли се уочава

Διαβάστε περισσότερα

Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела. Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу пикнометра

Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела. Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу пикнометра Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела Густина : V Специфична запремина : V s Q g Специфична тежина : σ V V V g Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу

Διαβάστε περισσότερα

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА У складу са одредбама Правилника о поступку и начину вредновања, и квантитавном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, који

Διαβάστε περισσότερα

School of Physics, University of Athens, Panepistimioupolis, Zographos 157 84, Athens-Greece ** Aстрономска опсерваторија, Волгина 7,

School of Physics, University of Athens, Panepistimioupolis, Zographos 157 84, Athens-Greece ** Aстрономска опсерваторија, Волгина 7, 27-725 Indikoplovac K. 528.425(495.02) ВАСИЛИЈЕ Н. МАНИМАНИС * ЕВСТРАТИЈЕ Т. ТЕОДОСИЈУ * МИЛАН С. ДИМИТРИЈЕВИЋ ** * Department of Astrophysics-Astronomy and Mechanics, School of Physics, University of

Διαβάστε περισσότερα

АКАДЕМСКА БУДУЋНОСТ ЗАВИСИ ОД РАНОГ СТАРТА

АКАДЕМСКА БУДУЋНОСТ ЗАВИСИ ОД РАНОГ СТАРТА Оригинални научни рад UDK:37.022/.026:371.314.6. АКАДЕМСКА БУДУЋНОСТ ЗАВИСИ ОД РАНОГ СТАРТА ACADEMIC FUTURE DEPENDS ON EARLY START Ненад Сузић Резиме: Аутор полази од тезе да рано предшколско учење (рани

Διαβάστε περισσότερα

АНАЛИЗА УТИЦАЈА СПОЉАШЊИХ ТЕРЕТА И АСИМЕТРИЧНИХ ОПТЕРЕЋЕЊА НА ДИНАМИКУ ЛЕТА АВИОНА

АНАЛИЗА УТИЦАЈА СПОЉАШЊИХ ТЕРЕТА И АСИМЕТРИЧНИХ ОПТЕРЕЋЕЊА НА ДИНАМИКУ ЛЕТА АВИОНА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машински факултет Предраг В. Стојаковић АНАЛИЗА УТИЦАЈА СПОЉАШЊИХ ТЕРЕТА И АСИМЕТРИЧНИХ ОПТЕРЕЋЕЊА НА ДИНАМИКУ ЛЕТА АВИОНА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА БЕОГРАД, 2012. ПОДАЦИ О МЕНТОРУ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 14 ΟΥ ΑΙΩΝΑ

ΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 14 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Ni{ i Vizantija II 295 Ιωάννης Σίσιου ΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 14 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Μετά την μάχη της Πελαγονίας και όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η προσπάθεια για την

Διαβάστε περισσότερα

ПЛАНЕТАРНИ РЕДУКТОР СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА РАДОЈЕ ДАКИЋ. Пројектовао и нацртао. Милош Мајсторовић. Подаци о редуктору:

ПЛАНЕТАРНИ РЕДУКТОР СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА РАДОЈЕ ДАКИЋ. Пројектовао и нацртао. Милош Мајсторовић. Подаци о редуктору: СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА РАДОЈЕ ДАКИЋ ПЛАНЕТАРНИ РЕДУКТОР Подаци о редуктору: Број зубаца погонског зупчаника Z = 20 Број зубаца гоњеног зупчаника Z2 = 40 Нагиб бока зупца β = 0 Померање профила х = 0 Преносни

Διαβάστε περισσότερα

МОДЕЛ УЧЕЊА ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PASCAL НА ДАЉИНУ

МОДЕЛ УЧЕЊА ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PASCAL НА ДАЉИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН МОДЕЛ УЧЕЊА ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PASCAL НА ДАЉИНУ ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА МЕНТОР Проф. др Драгица Радосав КАНДИДАТ Пардањац мр Марјана Зрењанин,

Διαβάστε περισσότερα

ПРАКТИЧАН ПРИМЕР ПРОРАЧУНА

ПРАКТИЧАН ПРИМЕР ПРОРАЧУНА Инжењерска комора Србије ПРАКТИЧАН ПРИМЕР ПРОРАЧУНА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИОМА IX Међународни и регионални сајам привреде Суботица 2015 Суботица, Грађевински факултет,

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ -oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена (сви подаци уписују се у одговарајућу рубрику, а

Διαβάστε περισσότερα

ПЛАН НАМЕНЕ РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКИХ ОПСЕГА. Београд, јул 2004.

ПЛАН НАМЕНЕ РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКИХ ОПСЕГА. Београд, јул 2004. ПЛАН НАМЕНЕ РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКИХ ОПСЕГА Београд, јул 2004. ПЛАН НАМЕНЕ РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКИХ ОПСЕГА Овим Планом намене радио-фреквенцијских опсега прописује се начин и поступак за ефикасно и економично

Διαβάστε περισσότερα

школска 2016/2017. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- поени из модула 1

школска 2016/2017. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- поени из модула 1 школска 2016/2017. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- из модула 1 Р.Б. Т.Г. Презиме и име удента број индекса наава 1 I Гогић Анђела 46/2016 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 2 I Милетић Александра 84/2016 0,00 3,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

Μετά από την περίοδο στασιμότητας της Ορϑόδοξης ϑεολογίας λόγω της. Η Ευχαριστιακή ϑεολογία και οι συνέπειές της στη Χριστιανική ιεραποστολή

Μετά από την περίοδο στασιμότητας της Ορϑόδοξης ϑεολογίας λόγω της. Η Ευχαριστιακή ϑεολογία και οι συνέπειές της στη Χριστιανική ιεραποστολή Саборност Α Ω 1 (2007) 119 131 У К 271.2-1-549 Νεμποίσα Ρακίτς Το θεολογικό Σχολείο του Αγ. Ιωάννη Χρυσόστωμου στο Κραγκουιέβατς Η Ευχαριστιακή ϑεολογία και οι συνέπειές της στη Χριστιανική ιεραποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Саборност 8 (2014) УДК 271.2-72-1 271.2-144.89 DOI:5937/sabornost8-7328 Оригинални научни рад. Ιωάννης Ζηζιούλας. Aκαδημία Aθηνών, Αθήνα

Саборност 8 (2014) УДК 271.2-72-1 271.2-144.89 DOI:5937/sabornost8-7328 Оригинални научни рад. Ιωάννης Ζηζιούλας. Aκαδημία Aθηνών, Αθήνα Саборност 8 (2014) Α Ω 43 52 УДК 271.2-72-1 271.2-144.89 DOI:5937/sabornost8-7328 Оригинални научни рад Ιωάννης Ζηζιούλας Aκαδημία Aθηνών, Αθήνα Το Μυστήριο της Εκκλησίας και το Μυστήριο της Αγίας Τριάδος

Διαβάστε περισσότερα

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 20.11.2015. године. Рок за подношење понуда: 10.12.2015. године до 11.00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΗΜΝΙΩΤΗ ΣΤΟ ΝΑΡΘΗΚΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΕΝΑ ΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΨΥΧΗΣ

ΤΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΗΜΝΙΩΤΗ ΣΤΟ ΝΑΡΘΗΚΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΕΝΑ ΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΨΥΧΗΣ Ni{ i Vizantija XII 285 Ιωάννης Σίσιου ΤΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΗΜΝΙΩΤΗ ΣΤΟ ΝΑΡΘΗΚΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΕΝΑ ΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΨΥΧΗΣ Το επίγραμμα 1 έχει γραφεί με μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

Дисфункционалност основне породице као чинилац који подстиче развој политоксикоманије код младих људи

Дисфункционалност основне породице као чинилац који подстиче развој политоксикоманије код младих људи Srp Arh Celok Lek. 2012 Jan-Feb;140(1-2):71-76 DOI: 10.2298/SARH1202071N ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.89-008.441.-02:17.7 71 Дисфункционалност основне породице као чинилац који подстиче развој

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια μυαλού. Raintear ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 26 PromRacing

Παιχνίδια μυαλού. Raintear ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 26 PromRacing ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ 2 Πράσινη Γραμμή 4 Βrainstorming 14 Γραφές 24 Οθόνη 28 Αυλαία 30 Ήχοι ΑΦΙΕΡΩΜΑ Παιχνίδια μυαλού 8 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 18 Μπαμ και κάτω ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 26 PromRacing Raintear 16 ΔΙΑΒΑΣΤΕ 7

Διαβάστε περισσότερα

Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним блоковима сочива особа са сенилном катарактом

Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним блоковима сочива особа са сенилном катарактом Srp Arh Celok Lek. 0 Sep-Oct;40(9-0):56-570 DOI: 0.98/SARH056K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 67.74-004.-074 56 Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό για την Π.Γ.Δ.Μ. /Ветеринарно здравствен сертификат за F.Y.R.O.M. /Veterinary certificate to F.Y.R.O.M. Κωδικός/ Код/ Code

Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό για την Π.Γ.Δ.Μ. /Ветеринарно здравствен сертификат за F.Y.R.O.M. /Veterinary certificate to F.Y.R.O.M. Κωδικός/ Код/ Code Μέρος Ι: Στοιχεία της παρτίδας που αποστέλλεται/ Дел I: Детали за испратената пратка/ Part I: Details of dispatched consignment ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ HELLENIC REPUBLIC/ РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА Πιστοποιητικό Υγείας/

Διαβάστε περισσότερα

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( )

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( ) Мр Александра Смирнов-Бркић Филозофски факултет у Новом Саду Тема такмичења из историје 2012/2013. година КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ (306 337) Део I ЖИВОТ И ВЛАДАВИНА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ Константиново порекло Диоклецијан

Διαβάστε περισσότερα

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Как Бог велик! oprano Любовь Бондаренко Степенно Œ Светлана Зайцева Аранж. Станислав Маген ass Œ 1.Как Бог ве.как Бог ве Piano Œ Œ Как Как Бог Бог ве ве лик! Е лик! Мне не го по ве ли чье ня тно, сво им

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ

ТЕХНОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ НАСТАВНИК: АСИСТЕНТ: ОДСЕК: др. Драган Величковић, проф. мр Ивана Мошић Прехрамбена технологија ШИФРА ПРЕДМЕТА: PT III O 0 СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни ФОНД ЧАСОВА: + (0+45) ЕСПБ: 6 ГОДИНА СТУДИЈА: СЕМЕСТАР:

Διαβάστε περισσότερα

LA PAROLA DEL SIGNORE

LA PAROLA DEL SIGNORE LA PAROLA DEL SIGNORE Patriarcato Ecumenico- Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta Vicariato arcivescovile della Campania TESTO MULTILINGUE 17 gennaio- Memoria del santo padre nostro Antonio il

Διαβάστε περισσότερα

Годишњи глобални и оперативни план рада за математику за VII разред основне школе

Годишњи глобални и оперативни план рада за математику за VII разред основне школе Основна школа (назив школе) (место) Школска година Годишњи глобални и оперативни план рада за математику за VII разред основне школе Фонд часова: 4 часа недељно, 144 часова годишње НАСТАВНИК ДИРЕКТОР МП

Διαβάστε περισσότερα

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОДАБРАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2010. ГОДИНУ Београд 2011. Садржај Демографски показатељи Социјално-економски показатељи Здравствено

Διαβάστε περισσότερα

С Т А Т У Т НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

С Т А Т У Т НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ Врз основа на член 36 став 2 точка 1 од Статутот на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на Општина Центар Скопје, Управниот одбор на својата 11 (единаесетта) седница, на ден 03.05.2011

Διαβάστε περισσότερα

m e j ω t } ja m sinωt A m cosωt

m e j ω t } ja m sinωt A m cosωt ΕΝΟΤΗΤΑ IV ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ 26 Στρεόµενα διανύσµατα Σε κυκλώµατα όπου η διέγερση είναι περιοδική και ηµιτονοειδής οι τάσεις και τα ρεύµατα αναπαρίστανται µε µιγαδικούς αριθµούς, ή όπως συνήθως λέµε

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σίσιου. Ni{ i Vizantija XI 279

Ιωάννης Σίσιου. Ni{ i Vizantija XI 279 Ni{ i Vizantija XI 279 Ιωάννης Σίσιου Ο κύκλος του Ακάθιστου στο ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Καστοριάς Ο κύκλος του Ακαθίστου παρουσιάζεται στην Καστοριά ως βασική εικονογραφική επιλογή στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1. Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο την πρώτη φορά, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα B (σχεδιάγραμμα 1) και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е Euroset 5040 Кратко ръководство Дисплей 1 2 3 4 5 6 7 Сензор за близост Бутони 1 Бутони за име 2 Бутон за автоматичен отговор* 3 Бутон Звезда / Бутон за сензора за близост* 4 Бутон Диез / Бутон за заключване

Διαβάστε περισσότερα

LA PAROLA DEL SIGNORE

LA PAROLA DEL SIGNORE LA PAROLA DEL SIGNORE Patriarcato Ecumenico- Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta Vicariato arcivescovile della Campania TESTO MULTILINGUE 4 gennaio 2015- Domenica prima delle Luci (tono pl I)

Διαβάστε περισσότερα

VGCL Electric barbeque Ηλεκτρικό μπάρμπεκιου Електрическа скара /барбекю/ INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

VGCL Electric barbeque Ηλεκτρικό μπάρμπεκιου Електрическа скара /барбекю/ INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ VGCL-3730 Electric barbeque Ηλεκτρικό μπάρμπεκιου Електрическа скара /барбекю/ GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 8 BG БЪЛГАРСКИ... 13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 6. Ημερομηνία Παράδοσης: 29/6/09

ΕΡΓΑΣΙΑ 6. Ημερομηνία Παράδοσης: 29/6/09 ΕΡΓΑΣΙΑ 6 Ημερομηνία Παράδοσης: 9/6/9 1. Ένας ομογενώς φορτισμένος μονωτικός κυκλικός δίσκος ακτίνας με συνολικό φορτίο τοποθετείται στο επίπεδο xy. Να βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο σε σημείο P που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

LA PAROLA DEL SIGNORE

LA PAROLA DEL SIGNORE LA PAROLA DEL SIGNORE Patriarcato Ecumenico- Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta Vicariato arcivescovile della Campania TESTO MULTILINGUE 14 dicembre 2014 - Domenica XI di Luca- dei Progenitori

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство по наемане и управление на персонал. съгласно българското законодателство

Ръководство по наемане и управление на персонал. съгласно българското законодателство Ръководство по наемане и управление на персонал съгласно българското законодателство Ръководството по наемане и управление на персонал съгласно българското законодателство е изготвено със съдействието

Διαβάστε περισσότερα

LA PAROLA DEL SIGNORE

LA PAROLA DEL SIGNORE LA PAROLA DEL SIGNORE Patriarcato Ecumenico- Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta Vicariato arcivescovile della Campania TESTO MULTILINGUE 30 gennaio- Memoria dei tre Santi Padri, Gerarchi e Dottori

Διαβάστε περισσότερα

Light Bench 1.1 GR BG

Light Bench 1.1 GR BG Light Bench 1.1 GR BG Περιεχοµενο - Съдържание 1. Ελληνικα P. 3 2. Български P. 7 GR BG το εγχειριδιο οδηγιων ειναι για βοηθεια προς τους πελατες µας. H Eταιρεια ENERGETICS δεν αναλαµβανει ευθυνη για τυχον

Διαβάστε περισσότερα

About us. Despre noi Για την εταιρεία O firmi

About us. Despre noi Για την εταιρεία O firmi За нас About us О нас Despre noi Για την εταιρεία O firmi Фирма Чукурови е основана в гр. Стара Загора през 1990г. и бързо се налага като водещ производител на PVC външни ролетни щори, детайли за тях и

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ14-5 η Εργασία Παράδοση

ΦΥΕ14-5 η Εργασία Παράδοση ΦΥΕ4-5 η Εργασία Παράδοση.5.9 Πρόβληµα. Συµπαγής οµογενής κύλινδρος µάζας τυλιγµένος µε λεπτό νήµα αφήνεται να κυλίσει από την κορυφή κεκλιµένου επιπέδου µήκους l και γωνίας φ (ϐλέπε σχήµα). Το ένα άκρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Τρισδιάστατες κινήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Τρισδιάστατες κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τρισδιάστατες κινήσεις Οι µονοδιάστατες κινήσεις είναι εύκολες αλλά ζούµε σε τρισδιάστατο χώρο Θα δούµε λοιπόν τώρα πως θα αντιµετωπίζοµε την κίνηση υλικού σηµείου στις τρεις διαστάσεις Ας θεωρήσοµε

Διαβάστε περισσότερα

Sound Chair 3000 Γενικά Sound Chair 3000 Χαρακτηριστικά

Sound Chair 3000 Γενικά Sound Chair 3000 Χαρακτηριστικά Οδηγός χρήσης Γενικά Η μουσική καρέκλα Sound Chair 3000 διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό με πλήρη στήριξη στην πλάτη και είναι ειδικά κατασκευασμένη από σκληρό ξύλο με διπλή κάλυψη αφρώδες στρώματος, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΛΑΓΑΝΑ Ph.D. Κεντρικό : Λεωφ. Κηφισίας 56, Αμπελόκηποι Αθήνα Τηλ.: ,

ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΛΑΓΑΝΑ Ph.D. Κεντρικό : Λεωφ. Κηφισίας 56, Αμπελόκηποι Αθήνα Τηλ.: , ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΛΑΓΑΝΑ Ph.D., Αμπελόκηποι Αθήνα Τηλ.: 0 69 97 985, www.edlag.gr ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΧΗΜΕΙΑΣ Τηλ.: 0 69 97 985, e-mail: edlag@otenet.gr, www.edlag.gr

Διαβάστε περισσότερα

LA PAROLA DEL SIGNORE

LA PAROLA DEL SIGNORE LA PAROLA DEL SIGNORE Patriarcato Ecumenico- Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta Vicariato arcivescovile della Campania TESTO MULTILINGUE 12 dicembre- Memoria del nostro Santo Padre Spiridione,

Διαβάστε περισσότερα

LA PAROLA DEL SIGNORE

LA PAROLA DEL SIGNORE LA PAROLA DEL SIGNORE Patriarcato Ecumenico- Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta Vicariato arcivescovile della Campania TESTO MULTILINGUE 28 dicembre 2014 Domenica dopo il Natale (tono IV) Martiri

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Ένα ρεύµα ονοµάζεται εναλλασσόµενο όταν το πλάτος του χαρακτηρίζεται από µια συνάρτηση του χρόνου, η οποία εµφανίζει κάποια περιοδικότητα. Το συνολικό ρεύµα που διέρχεται από µια

Διαβάστε περισσότερα

CJ-1440WS Juicer Λεμονοστίφτης Цитрус преса

CJ-1440WS Juicer Λεμονοστίφτης Цитрус преса CJ-1440WS Juicer Λεμονοστίφτης Цитрус преса GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY RECOMMENDATIONS Please read these instructions carefully before use the

Διαβάστε περισσότερα

LA PAROLA DEL SIGNORE

LA PAROLA DEL SIGNORE LA PAROLA DEL SIGNORE Patriarcato Ecumenico- Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta Vicariato arcivescovile della Campania TESTO MULTILINGUE 8 febbraio 2015- Domenica del Dissoluto (tono 2) Teodoro

Διαβάστε περισσότερα

SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия

SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS For safety purposes you should read these instructions

Διαβάστε περισσότερα

Project RETOUR, LLP IT-KA2-KA2MP Agreement number / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ RETOUR

Project RETOUR, LLP IT-KA2-KA2MP Agreement number / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ RETOUR ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ RETOUR Το μάθημα RETOUR προορίζεται για ενήλικες που ασχολούνται με το διεθνή τουρισμό, απασχολούμενοι σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και μαγαζιά. Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

BG Ръководство за употреба Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató Manual de instruções Manual de instrucciones

BG Ръководство за употреба Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató Manual de instruções Manual de instrucciones BG Ръководство за употреба 2 Микровълнова фурна EL Οδηγίες Χρήσης 21 Φούρνος μικροκυμάτων HU Használati útmutató 40 Mikrohullámú sütő PT Manual de instruções 58 Forno microondas ES Manual de instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the. of wega

Welcome to the. of wega Welcome to the world of wega POLARIS Polaris: a coffee machine with character, with heart, and able to give personality to any location. In addition to the new backlit keypad system, it also presents a

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Η «Καταπιεσμενη Μακεδονικη Μειονοτητα»

Η «Καταπιεσμενη Μακεδονικη Μειονοτητα» Η «Καταπιεσμενη Μακεδονικη Μειονοτητα» Ì Á Ê Å Ä Ï Í É Ó Ì Ï Ó Ομιλία του επικεφαλής της γιουγκοσλαβικής αντιπροσωπείας στην 19η Σύνοδο της Unesco στο Ναϊρόμπι της Κένυας, Τούρπε Γιανκόβλεφσκι. Β παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXV ЗРЕЊАНИН 10. ЈУН БРОЈ: 19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXV ЗРЕЊАНИН 10. ЈУН БРОЈ: 19 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXV ЗРЕЊАНИН 10. ЈУН 2016. БРОЈ: 19 86 На основу члана 30.. и члана 39. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 пречишћен текст, 37/13,

Διαβάστε περισσότερα

A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3

A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3 16 0 17 0 17 0 18 0 18 0 19 0 20 A A = A 1 î + A 2 ĵ + A 3ˆk A (x, y, z) r = xî + yĵ + zˆk A B A B B A = A 1 B 1 + A 2 B 2 + A 3 B 3 = A B θ θ A B = ˆn A B θ A B î ĵ ˆk = A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3 W = F

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Εγχειρίδιο χρήσης sw-668 για τοστιέρα με πλάκες ψησίματος Γνωριμία με τη συσκευή 1. Ασφάλεια λαβής 2. Λαβή 3. Καπάκι 4. Ενδεικτικές λυχνίες 5. Καλώδιο 6. Αντικολλητικές πλάκες

Διαβάστε περισσότερα

β α β α β α α α β α β α β α α γ α β α) β β β αβ α β β β α β α β μ μ μ μ μ μ μ α β α μ α β αβ α β α α β α α α α αβ α β α β α β α α β α α α α α α α α α α α α α α α α α β β γδ β αβ α α β β β β β β

Διαβάστε περισσότερα

ТРЕБИЊЕ TREBINJE. Камена оаза и ризница наслијеђа. Stone oasis and historic heritage. Бесплатно. Република Српска, Босна и Херцеговина

ТРЕБИЊЕ TREBINJE. Камена оаза и ризница наслијеђа. Stone oasis and historic heritage. Бесплатно. Република Српска, Босна и Херцеговина Бесплатно Free Камена оаза и ризница наслијеђа Stone oasis and historic heritage ТРЕБИЊЕ Република Српска, Босна и Херцеговина TREBINJE Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina У оази зеленила, у подножју

Διαβάστε περισσότερα

Наръчник от А до Я. за учредяване на компания в България

Наръчник от А до Я. за учредяване на компания в България Наръчник от А до Я за учредяване на компания в България Наръчник от А до Я за учредяване на компания в България Въведение В последните години България привлече много чуждестранни инвестиции благодарение

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 13 Ο ΚΑΙ 14 Ο ΑΙΩΝΑ

Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 13 Ο ΚΑΙ 14 Ο ΑΙΩΝΑ Ni{ i Vizantija VII 273 Ιωάννης Σίσιου Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 13 Ο ΚΑΙ 14 Ο ΑΙΩΝΑ Στην ορθόδοξη ζωγραφική η κατώτερη ζώνη συνήθως προορίζεται για τα πορτρέτα

Διαβάστε περισσότερα

HSM-3040 HANDY MIX 2 IN 1 Stand mixer with bowl Μίξερ με κάδο Миксер със стойка и купа

HSM-3040 HANDY MIX 2 IN 1 Stand mixer with bowl Μίξερ με κάδο Миксер със стойка и купа HSM-3040 HANDY MIX 2 IN 1 Stand mixer with bowl Μίξερ με κάδο Миксер със стойка и купа GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 8 BG БЪЛГАРСКИ...

Διαβάστε περισσότερα

LA PAROLA DEL SIGNORE

LA PAROLA DEL SIGNORE LA PAROLA DEL SIGNORE Patriarcato Ecumenico- Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta Vicariato arcivescovile della Campania TESTO MULTILINGUE 26 aprile 2015- Domenica delle Mirofore e del giusto

Διαβάστε περισσότερα

Изборите за Европейски парламент. парламент Οι εκλογές για. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Предизвестеният край на Кремиковци. Две страни през ИТ микроскоп

Изборите за Европейски парламент. парламент Οι εκλογές για. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Предизвестеният край на Кремиковци. Две страни през ИТ микроскоп Брой 10 юни юли 2009 Изборите за Европейски парламент парламент Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Икономика Предизвестеният край на Кремиковци На фокус Две страни през ИТ микроскоп Дестинации Лятна

Διαβάστε περισσότερα

Исчисление высказываний

Исчисление высказываний Министерство образования и науки РФ Уральский государственный экономический университет Ю. Б. Мельников Исчисление высказываний Раздел электронного учебника для сопровождения практического занятия Изд.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Εργασίας. Работни Листови. Εκπαιδευτικό Υλικό

Φύλλα Εργασίας. Работни Листови. Εκπαιδευτικό Υλικό Εκπαιδευτικό Υλικό Φύλλα Εργασίας Работни Листови Έργο: «Διασυνοριακή συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» Проект: «Ποгранична

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 1 ο Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί εν γένει να παρασταθεί από ένα κυκλωματικό διάγραμμα ή δικτύωμα, το οποίο αποτελείται από στοιχεία δύο ακροδεκτών συνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

CN232220X БГ EL PT SK LT. Инструкции за употреба. Οδηγίες χρήστη Manual de Instruções. Návod na použitie. Naudojimo instrukcija

CN232220X БГ EL PT SK LT. Инструкции за употреба. Οδηγίες χρήστη Manual de Instruções. Návod na použitie. Naudojimo instrukcija CN232220X БГ EL PT SK LT Инструкции за употреба Οδηγίες χρήστη Manual de Instruções Návod na použitie Naudojimo instrukcija ВНИМАНИЕ! Вашия апарат съдържа хладилна течност R600a (запалим само при определени

Διαβάστε περισσότερα

[1] είναι ταυτοτικά ίση με το μηδέν. Στην περίπτωση που το στήριγμα μιας συνάρτησης ελέγχου φ ( x)

[1] είναι ταυτοτικά ίση με το μηδέν. Στην περίπτωση που το στήριγμα μιας συνάρτησης ελέγχου φ ( x) [] 9 ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER Η «συνάρτηση» δέλτα του irac Η «συνάρτηση» δέλτα ορίζεται μέσω της σχέσης φ (0) αν 0 δ[ φ ] = φ δ dx = (9) 0 αν 0 όπου η φ είναι μια συνάρτηση που ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Инструкции за инсталиране и употреба

Инструкции за инсталиране и употреба Инструкции за инсталиране и употреба ПЕРАЛНЯ Съдържание BG BG Български,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 UK Українська,25 Инсталиране, 2-3 Разопаковане и нивелиране Хидравлични и електрически връзки Технически данни RO

Διαβάστε περισσότερα

y(t) S x(t) S dy dx E, E E T1 T2 T1 T2 1 T 1 T 2 2 T 2 1 T 2 2 3 T 3 1 T 3 2... V o R R R T V CC P F A P g h V ext V sin 2 S f S t V 1 V 2 V out sin 2 f S t x 1 F k q K x q K k F d F x d V

Διαβάστε περισσότερα

5 η Εργασία Παράδοση 20/5/2007 Οι ασκήσεις είναι ισοδύναµες

5 η Εργασία Παράδοση 20/5/2007 Οι ασκήσεις είναι ισοδύναµες 5 η Εργασία Παράδοση /5/7 Οι ασκήσεις είναι ισοδύναµες Για ένα συµµετρικό σώµα (για παράδειγµα, ϑεωρείστε ένα κυλινδρικό σώµα) που κυλά προς τα κάτω, χωρίς να ολισθαίνει, πάνω σε κεκλιµένο επίπεδο, να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας M110. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας M110. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips M110 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц. ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година)

КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц. ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година) 1 КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година) ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/web

Διαβάστε περισσότερα

SGR-500LCD Refill steam generator Refill σύστημα σιδερώματος ατμού Ютия с парогенератор

SGR-500LCD Refill steam generator Refill σύστημα σιδερώματος ατμού Ютия с парогенератор SGR-500LCD Refill steam generator Refill σύστημα σιδερώματος ατμού Ютия с парогенератор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH IMPORTANT For safety purpose you should

Διαβάστε περισσότερα

Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата. придобиващи опаковани стоки на територията на Р България?

Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата. придобиващи опаковани стоки на територията на Р България? Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата придобиващи опаковани стоки на територията на Р България? Опаковани стоки на територията на България - задължения Основен принцип Замърсителят

Διαβάστε περισσότερα

Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή συνεργασία. Οικονομικα. икономика 2010 - година на възможности, година на криза

Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή συνεργασία. Οικονομικα. икономика 2010 - година на възможности, година на криза Брой 18 октомври - ноември 2010 Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή οικονομική συνεργασία икономика 2010 - година на възможности, година на криза Οικονομικα 2010 Έτος ευκαιριών,

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Υπονόμων/Αποχέτευσης Ομβρίων Φρεάτια Αποστράγγισης Дъждовни води Ecorain Ecodrain ШАХТИ Канални води Ecopal Spirobox

Διαβάστε περισσότερα

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6 # % ( + (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# 2 + + 3 + 4 5 # 6 5 7 + 8 # # 6 (! 9 # ( 6 & 0 6 ) 1 5 + # 6 2 # # + 6 # # 6 # + # # + 6 + # #! 5 # # 6 & # : # # : 6 0 ) 5 + 6 1 # # 2 + # + # # 4 + # 6

Διαβάστε περισσότερα

Разговор между. съседи. Συζήτηση μεταξύ γειτόνων. Говоря, мисля, пиша за енергетика. Кафето с гръцки привкус в София. На фокус.

Разговор между. съседи. Συζήτηση μεταξύ γειτόνων. Говоря, мисля, пиша за енергетика. Кафето с гръцки привкус в София. На фокус. Брой 8 февруари март 2009 Разговор между Συζήτηση μεταξύ γειτόνων съседи На фокус Говоря, мисля, пиша за енергетика дестинации Кафето с гръцки привкус в София февруари-март 2009 СЪДЪРЖАНИЕ 6 Новини Услуги

Διαβάστε περισσότερα

години χρόνια Разговор с председателите на Борда на директорите на ГБСБ от 2005 г. до днес

години χρόνια Разговор с председателите на Борда на директорите на ГБСБ от 2005 г. до днес Брой 15 април - май 2010 години χρόνια Дипломати, политици и бизнесмени за ГБСБ Разговор с председателите на Борда на директорите на ГБСБ от 2005 г. до днес Συνεντεύξεις με τους Προέδρους του ΕΕΣΒ απο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρισμός & Μαγνητισμός

Ηλεκτρισμός & Μαγνητισμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρισμός & Μαγνητισμός Εναλλασόμενα ρεύματα Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Ν. Νικολής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1. Καπάκι 2. Στόμιο 3. Επίπεδο νερού 4. Βάση 5. Ξεκλείδωμα καπακιού 6. Λαβή 7. Διακόπτης On/Off με ενδεικτική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

ТИПИК ЗА НЕДЕЉУ СТРАДАЊА И СВЕТО ВАСКРСЕЊЕ ХРИСТОВО. По благослову Епископа Жичког г. Хризостома приредио чтец Стефан Ћосић

ТИПИК ЗА НЕДЕЉУ СТРАДАЊА И СВЕТО ВАСКРСЕЊЕ ХРИСТОВО. По благослову Епископа Жичког г. Хризостома приредио чтец Стефан Ћосић ТИПИК ЗА НЕДЕЉУ СТРАДАЊА И СВЕТО ВАСКРСЕЊЕ ХРИСТОВО По благослову Епископа Жичког г. Хризостома приредио чтец Стефан Ћосић - Понедељак Страсне недеље - Свети и велики понедељак - У овај дан Црква се сећа

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ котлов на твердом топливе серии BURNiT WBS Active

Διαβάστε περισσότερα

Οι υποδομές Τα μεγαλόπνοα έργα. С Посланика на България в Гърция. Бизнес закуска България Гърция: сътрудничество и перспективи. Гръцки киномаратон

Οι υποδομές Τα μεγαλόπνοα έργα. С Посланика на България в Гърция. Бизнес закуска България Гърция: сътрудничество и перспективи. Гръцки киномаратон ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 2 2007 декември януари 2008 ИНФРА- СТРУКТУРА ГОЛЕМИТЕ ПРОЕКТИ Οι υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SDHM-16D & SDHM-20D Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 15 BG БЪЛГАРСКИ... 30 ENGLISH INTRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Hypatia Sans Pro Text Settings

Hypatia Sans Pro Text Settings Hypatia Sans Pro Text Settings КОГДА ОН ПРОСНУЛСЯ, уже восходило солнце; курган заслонял его собою, а оно, стараясь брызнуть светом на мир, This small lake was of most value as a neighbor in the напряженно

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Български... 19. Ελληνικά... 37

English... 2. Български... 19. Ελληνικά... 37 English... 2 Български... 19 Ελληνικά... 37 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite:

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV Award to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme ES-CAT/022/002 At Sony we are constantly rethinking and redesigning in order to create innovative digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟίΙΗΣ ΟΛΟΝΤΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟίΙΗΣ ΟΛΟΝΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧ.ΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚΙΙΛΙΛΚΥ ΤΙΚΟ ΙΛΡΥ.ΜΑ ΚΑΒΑ.\ΑΣ ΣΧΟΑΗ ΤΕΧ.ΝΟΑΟΠΚίίΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΤΚΑΤΑΣΤΑΣΕίίΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟίΙΗΣ ΟΛΟΝΤΩΣΕΩΝ Πάπαρης Αγγελος Διπλωματική Εργασία Επιβ>χπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ KΥKΛΩMATA.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ KΥKΛΩMATA. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ KΥKΛΩMATA.. HΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΣ Μεταλλικί αγωγί: τα ελεύθερα φρτία είναι τα ηλεκτρόνια σθένυς τυ µετάλλυ. Πυκνότης ρεύµατς (τ ρεύµα πυ διαπερνά µια κάθετη διατµή τυ αγωγύ ανά µνάδα επιφανείας

Διαβάστε περισσότερα