ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ: Α) ΑΕΙ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β) ΤΕΙ, πρώην ΚΑΤΕΕ, ΑΣΕΤΕΜιΣΕΛΕΤΕ και Γ) ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 265/ Α) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Ποσοστό: 2% επί των εισαγόμενων. Θέσεις: 2 Χ 130~ 260~ 3 θέσεις. Εξάμηνο κατάταξης r. Τρόπος κατάταξης Με εξετάσεις. Εξεταζόμενα μαθήματα: Ανοργ. Χημεία, Φυσική (Γεν. Φυσική ) και ΓεVΙKά Μαθηματικά. Β) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ, πρώην ΚΑΤΕΕ, ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ. Ποσοστό: 5% επί των εισαγόμενων. Θέσεις: 5 Χ 130~ 650~ 7 θέσεις. Εξάμηνο κατάταξης Γ. Τρόπος κατάταξης: Με εξετάσεις. Εξεταζόμενα μαθήματα: Ανοργ. Χημεία, Φυσική (Γεν. Φυσική) και ΓεVΙKά Μαθηματικά. Γ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΥΙΙΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό: 2% επί των εισαγόμενων. Θέσεις: 2 Χ 130~ 260~ 3 θέσεις. Εξάμηνο κατάταξης Α. Τρόπος κατάταξης Με εξετάσεις. Εξεταζόμενα μαθήματα: Χημεία, Φυσική και Μαθηματικά. Υποβολή αιτήσεων: 1-15 Νοεμβρίου Δικαιολογητικά: Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία). Αντίγραφο πτυχίου σε απλή φωτοτυπία και σε περίπτωση Σχολών εξωτερικού και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν 1~20 Δεκεμβρίου 2009 Θεσσαλονίκη

2 Ύλη κατιπακτήριων εξετάσεων πwxισι.ίxων για το ακαδημαiιι:σ έτος Ο α) ΑΣ! = σχολών 2ετούς φοίτησης β) Τ ΕΙ πρώην ΚΑΤΕΕ, ΑΣΕΤΕΜιΣΕΛΕΤΕ TA1J{MA ΧΗ.ι.11Ε1ΑΣ ΑΡΓΕΙ'ΟΤΕΛElΟΥ flanefliσth.a1joy ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑθΗΜΑΤΙΚΑ Σαναρτήrπις μιας μεταβλητής, παράγωγοι και διαφορικά συναρτήσεων, θεμεμώδη θεωρήμιπα του διαφορικού λογισμιιωύ, κανόνας του de L ' Hospital, εφαρμο1!.ή παραγώγων σrη μεkτη συναρτήσεων. Αόριστα, ορισμένα και γεvιxευμivα ολοκληρώματα. ΕφαρμοΥή ολοκληρωμάτων στον απολογισμό τβαδών. Συναρτήσεις πολλών μεταβ},ητών, μερικές π:cφάyωγo~ ΠCφαγώγιση σύνθετων και πεπλεγμένων συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Τοπικά αιφότιπα συναρτήσεων πολλών μεταβλψών. Συνήθεις διαφορικ{;ς εξισώσεις α' τάξης. Γραμμικiς διαφορικές εξισώσεις β' τάξης. Συγγράμματα: Κάθε σύγγραμμα διαφοριιι:ού και ολοκληρωτιιωύ λογισμού με την παραπάνω ύλη, όπως:./ Π! Νικ:ήτας: Μαθηματική Ανάλυση- Θεωρία και εφαρμογές, Θεσσαλονίκη 1997, Εκδόσεις ΠΗΓ ΆΣΟΣ./ Α. Δ. Γιαννωωυδάκης :Λύσεις και εφαρμογές διαφορικών εξισώσεων, Θεσσαλονίκη 1993, Εκδόσεις ΖΗΤΗ 2. ΦΥΣΙΚΗ(ΓΕΝΙΚΗΦΥΣΙΚΗ) Μονdδες. Διανύσματα. Συστήματα σvvrεταγμένων. Δυνάμεις. Kί:vηση υλικού σημείου. Αδρανειακά συστήματα σ:ιιαφοράς Ώσ;;. Έργο. Κινητική και δυναμική ενέργεια. lσχύς. Συστήματα υλικών σημείων. Ki:vrpo μάζας, ορμή διατήρησης. Κpo6σeις. Πολυάωμα (,τoλυσ:roμιxά) μόρια. Μεταφορική, περιστροφική, δovητι.κή κίνηση συστήμιπος υλικών σημείων. Μηχσ:ιιική στερεού σώματος. Γωνιακή ορμή. Ροπή αδράνειας. Στρόμβος. Μετάπτωση. Tαλαvrώσεις Κυμάνσεις. Αρμονική ταλάντωση. Απλή Cφμσνική ιdvηση. Φθivουσες τι::wjvrώσεις. Συντονισμός. Διάδοση Κ!)μάτων. EπσJJηλiα κυμάτων Ανάκλαση. Στάσιμα κ~ματα. Διαιι:ροτήματα. Ερμηνεία της μαγνητικής συμπεριφοράς της ύλης (μαγνήτιση, επιδεκτικότητα, διαπερατότητα). Διαμαyvητισμός. Παραμαγνητισμός. Σιδηρομαγνητισμός. Φύση ηλειcφικού φορτίου. Αλληλεπίδραση φορτίων. Ηλεκτρικό πεδίο. Δυναμικό. Χωρητικότητα. Πυκνωτές. Δίπολα. Διηλεκτριια).. Πόλωση. Μετατόπιση. Ηλεκτρικά Κ!)ιciώματα Νόμος του Ohm. Κανόνες Ki/"ccojJ Ηλεκι;ρικά και μαγνητιχά πεδία. Επαγωγή. Αμοιβαία ι;πcιγωγή. Αυτεπαγωγή. Νόμος του Lenz. Χαρακτηριστικά εναλλασσόμενου ρεύματος. Σύνθετη αντίσταση. Συντονισμός. Ισχύς. Γεωμετρική και φυσική ο=κή. Φωτομετρία. Φακοί- ο=κά όργανα. Συμβολή, περίθλαση, πόλωση και οπτική στροφή του φωτός. Χημικές εφαρμογές της πολώσεως και του σχεδιασμού του φωτός. Εκπομπή και απορρόφηση φωτός.

3 Συγγράμματα: Κάθε σύγγραμμα Γενικής Φυσιισ,ς με την παραπάνω ύλη, όπως./ Hugh D, Young, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜιΑΚΗ ΦYΣlΚH, ΤόμOl Α' και Β: Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ./ D. HaHiday and R. Resnick. Φ ΥΣΙΚΗ (ΜΕρος Α και Β), Επιστημονικές κω Τεχνολογικές Εκδόσεις Α. flneyiwatikoe 3. ΑΝΟΡΓΑΝΗ XHMEJA Δομή,ων σ:rόμων- Περιοδιιcότητα ιδιοτ/των (σ:ι:ομικ.ές αxι:iver;, αιcnνες των lόwων. e:vipύtiq ισvπσμoυ, ηλεκτρoσvγγένεια, ηλεκrρoαρνητικότητα) και ταξι.νόμηση των στοιχείων στον ΠΠΣ Τροχιακά (ατομικά, υβριδιιcά, μοριω<.ά) ιcαι Χημικός Δεσμός (θεωρία δεσμού σθένους- Yβριδισμιjς, 'μεσομέρεια (,σvwονισμός)- Θεωρία Μοριακών Τροχιακών, Μεταλλικός Δεσμός, Δεσμός υδρογόνου). Στερεοχημεία μορίων, Φασματoσιωπiα υπερύθρου και υπεριιijδoιx;- ορατού, Χημική ισορροπiα και νόμοι αυτής. Ιδιότητες ηλεκrρολι;n;r:ιjν (οξέων, βάσεων, αλότων) σε διαλύματα, Ρ Η αμφολύτες, δείκτες ρυθμιστικά διαλύ,ματα, υδρόλυση αλάτων. Σύμπλ.oKeς ξ;vώσεις-στερεoχημεία των ξ;vώσεων. Οξείδωση, αναγωγή, οξειδοαναγωγικά συστήματα, κατάλυση. ΥδρογόνΟ---{1ξυγόνο-όζον-ύδωρ. Γενικές ιδιότητες αλκαλίων-οξείδια-υδροξείδια και υπεροξείδια αλκαλιμετάλ-l.ων ΓΕVIιd:ς ιδιότητες και χημική συμπεριφορά αλκ-αλικών γαιών-λ:ίωριούχες, ανθρακικές, φωσφορικές και θετικές εvώσεις του ασβεστίου και μι:ι:yvησioυ. Γενιιd:ς ιδι6τη~ες κό:ι συμπεριφορά των στοιχείων της ΠΙΑ (13), IVA(14), VA(15), VIA(I6), VIlA(I7) lcαi VlJlA(I8) ομάδας. Χημική συμπεριφορά d:vθρακα- Μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα. Αμμωνία- Οξείδια αζώτου- Νιτρώδες και νιτρικό οξύ-δέσμευση αζώτου. Φυστκές ιδιότητες και μορφές στοιχειακού θείου. Χλώριο-Υδροχλώριο- Οξυγονούχα οξέα του χλωρίου, Γενικές ιδιότητες και χημική συμπεριφορά των στοιχείων της ΙΒ(] Ι), IlΒ(12), IlΙΒ(3), IVβ(4), VlJ(5) κω VJ1lB(9) ομάδας. Χαλκός και θετικός χαλιcός- Υδράργυρος- Αμαλγά.ματα Γενικά για τις λανθαvίδες και ακτινίδες. ΣV'f'/ράμματα: Κάθε σύγγραμμα ΑΝΟΡΓ ΑΝΗΣ XHMEJAΣ με την παραπσ:vω ύλη, όπως / Π Καραγιαννίδη, Ανόργανη Χημεία, Θεσσαλονίκη 2003, Εκδόσεις 2ΗΤΗ π Καραγιαννίδη, Ειδική ΑνόΡΎo:vη Χημεία, Θεσσαλονίκη 2002, Εκδόσεις 2ΗΤΗ./ Ιωαν. Τοσσίδη, Γενική ΑνόΡΎo:vη Χημεία, Τόμος Ι και JJ, Θεσσαλονίκη 2002, Ειcδόσεις ΖΗΤΗ./ Ιωαν, Toσσiδη, Η Aνόpγσ:vη Χημεία με Ερωτήσεις, Θεσσαλονίκη 2003, Εκδόσεις ΖΗΤΗ -{ Νικ Δ. ΚΑούρα. Βασική Ανόργανη Χημεία, Αθήνα 2DOO, Εκδόσεις Π. ΓΡΑΎΛΟΣ

4 Α/ΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ:.... ΠΡΟΣ Το Τμήμα Χημείας Σχολή ΘεTlκών Επιστημών Α.ΠοΘ. Θεσσαλονίκη ΟΝΟΜΑ:.... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:... ;.... Παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή μου στο Α' εξάμηνο, επειδή είμαι πτυχιούχος.... Δ/ΕΥΘ/ΝΣΗ ΜΟΝ. ΚΑΤΟ/Κ/ΑΣ:.... ΤΗΛΕφΩΝΟ:.... Με τιμή «Εγγραφή Πτυχιούχοω>.... ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥχ/ΟΥ:.... Ημερομηνία:....

5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕillΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΉ ΘΕΤΙΚΩΝ EillΣTHMΩN ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Απόφαση Δ.Σ. (συνεδρίαση αριθμ. 267/ ΠρόΥραμμα Εξετάσεων Για κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Χημείας για το ΜΑΘΗΜΑΤΑ (για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι - Παραγωγικών Σχολών - Ανωτέρων Σχολών 2ετούς φοίτησης και Τ.Ε.!.) 1. Γενικά Μαθηματικά ( , ώρα 5-8 μ.μ.) αίθουσα συνεδριάσεων Τμήματος - Ισόγειο Κεντρικού Χημείου. 2. Φυσική (Γεν. Φυσική) ( , ώρα 5-8 μ.μ.) αίθουσα συνεδριάσεων Τμήματος - Ισόγειο Κεντρικού Χημείου 3. Ανόργανη Χημεία ( , ώρα 5-8 μ.μ.) αίθουσα συνεδριάσεων Τμήματος - Ισόγειο Κεντρικού Χημείου ΜΑΘΗΜΑΤΑ (για τους πτυχιούχους σχολών υπερδιετούς φοίτησης) 1. Μαθηματικά ( , ώρα 5-8 μ.μ. αίθουσα συνεδριάσεων Τμήματος - στο Ισόγειο του Κεντρικού Χημείου) 2. Φυσική ( , ώρα 5-8 μ.μ.) αίθουσα συνεδριάσεων Τμήματος - Ισόγειο του Κεντρικού Χημείου) 3. Χημεία ( , ώρα 5-8 μ.μ.) αίθουσα συνεδριάσεων Τμήματος - Ισόγειο του Κεντρικού Χημείου. Π. Οι εξεταζόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άjj.j:j επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους, στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου και χάρακα. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων 1 ώρα νωρίτερα, και κατά τις υπόλοιπες ημέρες μισή ώρα (30') νωρίτερα. Η χpovική διάρκεια για κάθε εξεταζόμενο μάθημα: 3 ώρες. Θεσσαλονίκη

Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής

Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Της Σχολής Επιστημών Υγείας Του Α.Π.Θ. Οδηγός Κατατακτηρίων Εξετάσεων Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 1 Γενικές Οδηγίες Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013 και την Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii Πανεπιστημιακό ημερολόγιο - iv Τι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή - v Το Πρόγραμμα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθµός 2Π/2008 ιεξαγωγής διαγωνισµού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Κατατακτήριες 2009-2010 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 13.04.2009 Αρ.Πρωτ. 496 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013 και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις,

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013 και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 3.6.2013 Αριθ.Πρωτ. 375 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 31.5.2011 Αρ.Πρωτ. 441 Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 1 2 0 1 2

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 31.5.2011 Αρ.Πρωτ. 441 Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 1 2 0 1 2 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 31.5.2011 Αρ.Πρωτ. 441 Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 1 2 0 1 2 Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το Ν. 1404/83 και την Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 1. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αθήνα, 30.4. 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-13 Ανακοινώνονται τα παρακάτω στους αποφοίτους

Διαβάστε περισσότερα

288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας

288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας 288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας Το Τµήµα Επιστήµης των Υλικών ιδρύθηκε το 1999 µε το προεδρικό διάταγµα υπ' αριθ. 206 που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης Αρ. Φύλλου 179, στις 9 Σεπτεµβρίου 1999.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Αριθ. πρωτ.3505 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Ι. Ποσοστά κατατασσόμενων. Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Φ1/192329/Β3/16.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Άλγεβρα Γενικής Παιδείας

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Άλγεβρα Γενικής Παιδείας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Άλγεβρα Γενικής Παιδείας (Β Ημερησίου και Γ Εσπερινού Γενικού Λυκείου) I. Διδακτέα ύλη Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β Γενικού Λυκείου» Κεφ. 1ο: Γραμμικά Συστήματα 1.1 Γραμμικά Συστήματα 1.2 Μη Γραμμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραφείο: Γραµµατεία Σχολής Κατάταξη πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών στην Ιατρική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ECTS. Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ECTS. Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2012-2013 1 Πίνακας Περιεχομένων ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ... 4 Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Β-2-1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Β-2-1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Β-2-1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΑΟΒ 200) Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Διανυσματικός Λογισμός Άλγεβρα Διανυσμάτων Διάνυσμα στο Επίπεδο και στον Χώρο, Μέτρο, Πρόσθεση, Βαθμωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Άλγεβρα Γενικής Παιδείας

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Άλγεβρα Γενικής Παιδείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 01-10-2013 Αρ. Πρωτ. 139607/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Εβδ. Ημερ. Μέρα Ώρα Μάθημα Είδος Μαθήμ. Τίτλος Μαθήματος 1 15/09/2014 Δευτέρα 9.30-11.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Γενικής Παιδείας (Β Ημερησίου και Γ Εσπερινού Γενικού Λυκείου)

Άλγεβρα Γενικής Παιδείας (Β Ημερησίου και Γ Εσπερινού Γενικού Λυκείου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Γενικής Παιδείας (Β Ημερησίου και Γ Εσπερινού Γενικού Λυκείου)

Άλγεβρα Γενικής Παιδείας (Β Ημερησίου και Γ Εσπερινού Γενικού Λυκείου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Άλγεβρα Γενικής Παιδείας

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Άλγεβρα Γενικής Παιδείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ----- ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΗΜΜΥ Επιμέλεια έκδοσης: Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολής ΗΜΜΥ Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Β Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Μ α θ ή μ α τ α Γ ε ν ι κ ή ς Π α ι δ ε ί α ς. Άλγεβρα Γενικής Παιδείας

Β Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Μ α θ ή μ α τ α Γ ε ν ι κ ή ς Π α ι δ ε ί α ς. Άλγεβρα Γενικής Παιδείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ - ΕΠΑΛ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009-2010

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ - ΕΠΑΛ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009-2010 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ - ΕΠΑΛ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αρ.Πρωτ.120643/Γ2/30-09-2009/ΥΠΕΠΘ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΛΑΡΙΣΑ 2013 Πρόλογος Αγαπητές σπουδάστριες και αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2010-11

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2010-11 Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 26334 Πάτρα Τηλέφωνο: 2610 369236, Fax: 2610 369193

Διαβάστε περισσότερα

Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που έχει διδάχθει, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας

Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που έχει διδάχθει, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που έχει διδάχθει, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Τάξη Γυμνασίου Ι. Διδακτέα ύλη Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 1 AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 (Σελίδες 1-344) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 2 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα