Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ"

Transcript

1

2

3

4 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ΟΘΜΑΙΑΡ ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΩΜ... 1 Θ ΟΔΠΘΔΥΔΘ Ξ ΟΑΠΔΥΞΛΔΜΞ ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞ ΣΚΘΙΞ;... 9 ΟΠΞ-ΔΙΘΛΖΡΖ ΑΜΑΓΙΩΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖΡ Δκσίμηςη σψν Αναγκών Δκπαίδετςηρ ΥΑΠΑΙΖΠΘΡΘΙΑ ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΣ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑΞΡ Ρσόφοι Δκπαιδετσικού Οπογπάμμασορ Ακποασήπιο ποτ απετθύνεσαι Δπίπεδο Οποαπαισούμενψν Γνώςεψν Βιβλίο Δκπαιδετομένοτ (Σπο έκδοςη) Διάπκεια Ρφεδιαςμόρ μημάσψν ΡΣΜΞΟΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΞΣ ΡΔΛΘΜΑΠΘΞΣ ΟΠΞΔΘΜΞΛΔΜΞ ΥΠΞΜΞΔΘΑΓΠΑΛΛΑ ΟΠΞΔΞΘΛΑΡΘΑ Οπιν Νεκινήςεσε ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΛΑΗΖΛΑΩΜ ΓΘΑ ΞΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΖ Γενικέρ Ξδηγίερ Σπόμνημα Οεπιγπαυήρ Λαθημάσψν Δκπαιδετσή Ζ ΖΛΔΠΑ Γνωπιμία με σοτρ μαθησέρ τςσάςειρ Παποτςίαςη και ςσόφοι ςεμιναπίοτ Βιβλίο Δκπαιδετόμενοτ Δπεξεπγαςία Δκκίνηςη σοτ Word Παποτςίαςη σορ Δκπαιδετσικού Ππογπάμμασορ Δπιλογή μη ςτνεφόμενοτ κειμένοτ Πποφψπημένα ευε γπαμμασοςειπάρ Δκθέσερ και Δείκσερ Ρύθμιςη Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Κπτυό Κείμενο Τπογπαμμίςειρ Φπήςη τνσομεύςεψν Πληκσπολογίοτ PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 1

5 Πποςθήκη κοτμπιών μοπυοποίηςηρ ςση γπαμμή επγαλείψν γπήγοπηρ ππόςβαςηρ Ατσόμαση Διόπθωςη Φπήςη Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Δπιλογέρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Δημιοτπγία Κασαφώπηςηρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Δπεξεπγαςία Κασαφώπηςηρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Διαγπαυή Κασαφώπηςηρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Μεσονομαςία Κασαφώπηςηρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Δξαιπέςειρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Έξτπνη εσικέσα Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Ατσόμαση Μοπυοποίηςη Ατσόμαση Μοπυοποίηςη Κειμένοτ Ατσόμασο Κείμενο Δημιοτπγία Κασαφώπηςηρ Ατσόμασοτ Κειμένοτ Φπήςη Κασαφώπηςηρ Γπήγοπψν Σμημάσψν Δύπεςη και ανσικασάςσαςη Δπιλογέρ επικόλληςηρ Οπιςμόρ σηρ πποεπιλεγμένηρ επιλογήρ επικόλληςηρ Άςκηςη 1 & Ζ ΖΛΔΠΑ Δπεξεπγαςία Παπαγπάυων Δπανάληχη Βαςικών Μοπυοποιήςεψν Διάςσιφο Πεπιγπάμμασα και Σκίαςη Πποςαπμοςμένο Πεπίγπαμμα Ρτθμίςειρ Πεπιγπάμμασορ Μοσίβο Ατσόμαση μοπυοποίηςη πεπιγπάμμασορ Οπιζόνσια γπαμμή Πεπίγπαμμα ςελίδαρ Κασάπγηςη Πεπιγπάμμασορ και μοσίβοτ Σσοιφεία Δλέγφοτ Παπαγπάυοτ Φήπα /Οπυανή γπαμμή Άλλερ πτθμίςειρ Δπιλογέρ μοπυοποίηςηρ κοτκίδψν Άςκηςη Σστλ Δυαπμόζονσαρ ςστλ Παπάθτπο Δπγαςιών Σστλ Δμυάνιςη Μοπυοποίηςηρ ςστλ Δημιοτπγία νέοτ ςστλ στλ παπαγπάυοτ στλ φαπακσήπα Δπιλογή όλψν με σο ίδιο ςστλ PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

6 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Τποποποίηςη ςστλ Διαγπαυή ςστλ Άςκηςη Ππόστπα Δημιοτπγία πποσύποτ βαςιςμένο ςε τπάπφον ππόστπο Δημιοτπγία πποσύποτ βαςιςμένο ςε τπάπφον έγγπαυο Θέςη αποθήκετςηρ πποσύπψν Δημιοτπγία πποσύποτ από κενό νέο έγγπαυο Σποποποίηςη Πποσύποτ Άςκηςη Άςκηςη Ζ ΖΛΔΠΑ Γπαυικά Δικόνερ Office Online Δπγαλεία εικόναρ WordArt Αναδίπλψςη κειμένοτ φεδίαςη Διάσαξη ανσικειμένοτ Μοπυοποίηςη ανσικειμένοτ ςφεδίαςηρ σοίφιςη Ανσικειμένψν μεσαξύ σοτρ Ομαδοποίηςη ανσικειμένψν σοίφιςη ςε ςφέςη με ση ςελίδα Διςαγψγή εικόναρ από απφείο Πλαίςια κειμένοτ Διςαγψγή πλαιςίοτ κειμένοτ Μοπυοποίηςη πλαιςίοτ κειμένοτ ύνδεςη πλαιςίψν κειμένοτ Κασεύθτνςη κειμένοτ Διαγπάμμασα και Οπγανογπάμμασα Άςκηςη Άςκηςη Διάσαξη εγγπάυοτ Διαμόπυψςη ςελίδαρ Αλλαγή ςελίδαρ Δνόσησερ Σύποι ενοσήσψν Φπήςη ενοσήσψν Κευαλίδερ και τποςέλιδα Απίθμηςη ςελίδων Τδασογπάυημα εγγπάυοτ Άςκηςη Άςκηςη PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 3

7 4Ζ ΖΛΔΠΑ Πολύςσηλο κείμενο Διαμόπυψςη ςε ςσήλερ Πλάσορ ςσηλών Αλλαγή ςσήληρ Δξιςοππόπηςη ςσηλών Στλλαβιςμόρ Ατσόμασορ ςτλλαβιςμόρ Φειποκίνησορ ςτλλαβιςμόρ Άςκηςη Άςκηςη Διάπθπωςη εγγπάυοτ Διάπθπψςη Ππωσεύον έγγπαυο Δημιοτπγία νέοτ ππψσεύονσορ εγγπάυοτ Δετσεπεύον έγγπαυο Διςαγψγή δετσεπεύονσορ απφείοτ Μεσασποπή τπάπφονσορ εγγπάυοτ ςε ππψσεύον Μεσονομαςία δετσεπεύονσορ εγγπάυοτ Κασάπγηςη δετσεπεύονσορ εγγπάυοτ Δκσύπψςη δετσεπετόνσψν εγγπάυψν Κλείδψμα- Ξεκλείδψμα Άςκηςη Ζ ΖΛΔΠΑ Ομαδική επγαςία Διςαγψγή ςφολίψν Δμυάνιςη ςφολίψν Δπεξεπγαςία ςφολίοτ Απάνσηςη ςφολίψν Διαγπαυή ςφολίοτ Διαγπαυή όλψν σψν ςφολίψν Διαγπαυή ςφολίψν ενόρ αναθεψπησή Παπακολούθηςη αλλαγών Αναθεψπήςειρ Ρτθμίςειρ αναθεψπήςεψν Αποδοφή ή απόππιχη αλλαγών ςσο έγγπαυο Δκσύπψςη λίςσαρ αλλαγών Στγφώνετςη και Σύγκπιςη εγγπάυων τνδταςμόρ εγγπάυοτ ύγκπιςη εγγπάυοτ Άςκηςη Πποφωπημένερ σεφνικέρ Πινάκων Βαςικέρ σεφνικέρ Ατσόμαση μοπυοποίηςη Διςαγψγή γπαμμών και ςσηλών PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

8 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Αλλαγή πλάσοτρ και ύχοτρ Αλλαγή ςσοίφιςηρ πίνακα Μεσακίνηςη και ανσιγπαυή κελιών Αλλαγή ςσοίφιςηρ κελιών Πποςανασολιςμόρ κειμένοτ Πεπιγπάμμασα και ςκίαςη Σαξινόμηςη τγφώνετςη και διαίπεςη Σελιδοποίηςη ςε πίνακα Δπανάληχη επικευαλίδαρ Άλλερ διαδικαςίερ Υπολογιςμοί ςε πίνακερ Άθποιςμα ςσήληρ Μέςορ όπορ ςσήληρ Δνημέπψςη πεδίψν αποσελεςμάσψν Μεσασποπή κειμένοτ ςε πίνακα και ανσίςσπουα Άςκηςη Άςκηςη Ζ ΖΛΔΠΑ Αναυοπέρ Σελιδοδείκσερ Πποςθήκη ςελιδοδείκση Μεσάβαςη ςε ςελιδοδείκση Δμυάνιςη ςελιδοδεικσών Διαγπαυή ςελιδοδεικσών Άλλερ επγαςίερ με ςελιδοδείκσερ Σημειώςειρ Διςαγψγή ςημείψςηρ Σποποποίηςη τποςημείψςηρ Δπεξεπγαςία / Ανάγνψςη ςημείψςηρ Μεσάβαςη ςε ςημείψςη Μεσασποπή ςημειώςεψν Παπαπομπέρ Διςαγψγή παπαπομπήρ Δνημέπψςη παπαπομπών Διαγπαυή παπαπομπήρ Δτπεσήπιο Δπιςήμανςη κασαφψπήςεψν Σύποι κασαφψπήςεψν Δπιςήμανςη κασαφώπηςηρ ετπεσηπίοτ Δπιςήμανςη πεπιοφών Ατσόμαση ςήμανςη Διςαγψγή Δτπεσηπίοτ Δπεξεπγαςία ετπεσηπίοτ Διαγπαυή κασαφώπηςηρ ετπεσηπίοτ Πίνακαρ Πεπιεφομένων PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 5

9 Δημιοτπγία ΠΠ με φπήςη ευαπμοςμένψν ςστλ Δνημέπψςη πίνακα πεπιεφομένψν Μοπυοποίηςη και σποποποίηςη Πίνακα πεπιεφομένψν Δημιοτπγία ΠΠ με φπήςη πποςαπμοςμένψν ςστλ Άςκηςη Άςκηςη Ζ ΖΛΔΠΑ Λεζάνσερ / Δπεξηγήςειρ Διςαγψγή λεζάνσαρ Δημιοτπγία εσικέσαρ Ατσόμασερ λεζάνσερ Αλλαγή λεζάνσαρ Δνημέπψςη λεζάνσαρ Μοπυοποίηςη λεζάνσαρ Μοπυοποίηςη ςστλ λεζάνσαρ Διαγπαυή λεζάνσαρ Πίνακερ εικόνψν Άςκηςη Δπγαςία με άλλερ ευαπμογέρ Δπιλογέρ ενημέπψςηρ Διςαγψγή Ανσικειμένοτ Πποςάπσηςη κειμένοτ Άςκηςη Ζ ΖΛΔΠΑ Πποφωπημένερ Τεφνικέρ Στγφώνετςηρ Αλληλογπαυίαρ Κύπιο Έγγπαυο Βήμα 1 Δπιλογή σύποτ εγγπάυοτ Βήμα 2 Έγγπαυο εκκίνηςηρ Απφείο πποέλετςηρ δεδομένων Βήμα 3 Δπιλογή παπαληπσών Δπιλογή παπαληπσών Υιλσπάπιςμα Παπαληπσών Σαξινόμηςη παπαληπσών Βήμα 4 ύνσαξη σηρ επιςσολήρ Διςαγψγή πεδίοτ σοτ Word Βήμα 5 Πποεπιςκόπηςη σψν επιςσολών Βήμα Ολοκλήπψςη σηρ ςτγφώνετςηρ Δπαναυοπά κτπίοτ εγγπάυοτ Κασάπγηςη απφείοτ πποέλετςηρ δεδομένων Δημιοτπγία εσικεσών Άςκηςη Άςκηςη Μακποενσολέρ Κασαγπαυή Μακποενσολήρ PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

10 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Δπεξεπγαςία μακποενσολήρ Δκσέλεςη μακποενσολήρ Οπγάνωςη Μακποενσολών Μεσονομαςία Μακποενσολήρ Διαγπαυή Μακποενσολήρ Ανσιγπαυή Μακποενσολήρ Ανσιςσοίφιςη Μακποενσολήρ σο Πληκσπολόγιο ε πποςαπμοςμένο κοτμπί ςση γπαμμή επγαλείψν γπήγοπηρ εκκίνηςηρ ε πποςαπμοςμένο κοτμπί ομάδα ςε νέα ομάδα νέαρ καπσέλαρ ςσην κοπδέλα Άςκηςη Αςκηςη Ζ ΖΛΔΠΑ Πεδία Διςαγψγή πεδίοτ Δναλλαγή κψδικών πεδίψν Διακόπσερ πεδίψν Δπεξεπγαςία πεδίοτ Δνημέπψςη πεδίοτ Μεσασποπή πεδίοτ ςε κείμενο Κλείδψμα / Ξεκλείδψμα πεδίοτ Διαγπαυή πεδίοτ Φόπμερ σοιφεία Δλέγφοτ Υόπμαρ Ιδιόσησερ πεδίψν υόπμαρ Πποςθήκη κειμένοτ Βοήθειαρ κίαςη πεδίοτ Πποςσαςία Υόπμαρ Διαγπαυή ανσικειμένοτ υόπμαρ σοιφεία ελέγφοτ Active X Άςκηςη Άςκηςη Πποςσαςία Δγγπάυοτ Κψδικόρ ππόςβαςηρ για άνοιγμα Κψδικόρ ππόςβαςηρ για σποποποίηςη τνιςσάσαι μόνο για ανάγνψςη Κασάπγηςη κψδικού ππόςβαςηρ Ιδιόσησερ Δγγπάυοτ Σσοιφεία Χπήςση Δγγπάυοτ Αςκηςη ECDL Sample Test Ζ ΖΛΔΠΑ Δπαναληπσική Άςκηςη Αποσίμηςη Σεμιναπίοτ ΡΣΛΒΞΣΚΔΡ ΟΠΞΡΑΠΛΞΓΖΡ ΥΠΞΜΞΣ PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 7

11 ι να παπαλείχεσε εάν δεν ςαρ μένει πολύρ φπόνορ ι να ςτμπεπιλάβεσε ςε σμήμασα ποτ πποοδεύοτν γπήγοπα ΔΣΠΔΖΠΘΞ ΓΜΩΡΘΙΩΜ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΩΜ ΔΝΔΑΡΔΑΡ ΎΚΖΡ ECDL AM PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

12 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Τι πεοιέυει ςξ παοευόμεμξ Εκπαιδεσςικό Υλικό; Τξ παοευόμεμξ εκπαιδεσςικό σλικό, είμαι ρυεδιαρμέμξ έςρι ώρςε μα ραπ δώρει όλα ςα απαοαίςηςα ρςξιυεία για μα διενάγεςε έμα εκπαιδεσς ικό ποόγοαμμα ρε ακοξαςήοιξ πξσ επιθσμεί μα απξκςήρει ποξυχοημέμξσ επιπέδξσ γμώρειπ Δπενεογαρίαπ Κειμέμξσ και έυει ρςόυξ ςημ επιςσυή ενέςαρη ρςξ ECDL AM3 - Δπενεογαρία Κειμέμξσ ρε Ποξυχοημέμξ Δπίπεδξ (ΑΜ3 Advanced Word Processing). Πεοιλαμβάμξμςαι ςα ακόλξσθα: Ποξ-Δκςίμηρη Αμαγκώμ Δκπαίδεσρηπ Μια διαδικαρία για ςημ εκςίμηρη ςχμ αμαγκώμ εκπαίδεσρηπ πξσ ανιξλξγεί ςιπ ικαμόςηςεπ και ςιπ αμάγκεπ ςξσ εκπαιδεσόμεμξσ, όρξμ ατξοά ςα γμχρςικά αμςικείμεμα / αμςικείμεμα εογαρίαπ πξσ ποόκειςαι μα διδαυθεί Χαοακςηοιρςικά Δκπαιδεσςικξύ Ποξγοάμμαςξπ Οι Στόχοι, ςξ Ακροατήριο που απευθύνεται, ςξ Επίπεδο Προαπαιτούμενων Γνώσεων και η Συνοπτική Περιγραφή ςξσ Σεμιμαοίξσ δηλαδή η λίρςα ςχμ κύοιχμ θεμάςχμ πξσ καλύπςει ςξ εκπαιδεσςικό σλικό. Οι εκπαιδεσόμεμξι μπξοξύμ μα λαμβάμξσμ έμα αμςίγοατξ ςηπ λίρςαπ ασςήπ ποιμ ςημ έμαονη ςξσ ρεμιμαοίξσ. Ποξςειμόμεμξ Χοξμξδιάγοαμμα και Σσμβξσλέπ Ποξραομξγήπ Χοόμξσ Μια καςαμξμή ςξσ ρεμιμαοίξσ ρε (2) χοιαίεπ εκπαιδεσςικέπ πεοιόδξσπ αμά ημέοα και έμα ποόγοαμμα χοώμ καςά ποξρέγγιρη. Ποξεςξιμαρία Τι υοειάζεςαι μα έυεςε ποιμ ςημ έμαονη ςχμ μαθημάςχμ και πχπ ποέπει μα είμαι ςξ πεοιβάλλξμ ςχμ Η/Υ ςξσ εογαρςηοίξσ ραπ. Πεοιγοατή Μαθημάςχμ για ςξμ Δκπαιδεσςή Τξ βαρικόςεοξ κξμμάςι ςξσ παοευόμεμξσ εκπαιδεσςικξύ σλικξύ. Αμαλσςικέπ ξδηγίεπ για ςξ πώπ ποξςείμεςαι μα ενελιυθεί η εκπαίδεσρη με βάρη ςξ Ποξςειμόμεμξ Χοξμξδιάγοαμμα και ςξσπ Σςόυξσπ ςηπ Δκπαίδεσρηπ. Αμάλσρη Αρκήρεχμ Βιβλίξσ (με ςημ έκδξρη ςξσ βιβλίξσ) Βήμα ποξπ βήμα ξι εμέογειεπ για ςημ ξλξκλήοχρη ςχμ αρκήρεχμ ςξσ Βιβλίξσ Δκπαιδεσξμέμξσ αμέρχπ μεςά ςημ εκτώμηρη ςξσ κάθε ζηςήμαςξπ. Δσοεςήοιξ Γμχρςικώμ Αμςικειμέμχμ Δνεςαρςέαπ Ύληπ ECDL AM3 Σσμξδεσςικό CD-Δκπαιδεσςή Πεοιέυει μια τόομα Ποξ-Σεμιμαοιακήπ Απξςίμηρηπ και ςημ Πεοιγοατή ςξσ ρεμιμαοίξσ ρε μξοτή εγγοάτξσ ςξσ Word καθώπ και ςα αουεία ςχμ αρκήρεχμ για ςημ εκπαίδεσρη και ςημ ενάρκηρη ςχμ εκπαιδεσόμεμχμ. PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 9

13 Ποξ-Εκςίμηρη Αμαγκώμ Εκπαίδεσρηπ Ο καθξοιρμόπ ςχμ αμαγκώμ εμόπ εκπαιδεσόμεμξσ είμαι ρημαμςικόπ για ςημ εκπαίδεσρη ρε θέμαςα Πληοξτξοικήπ. Χοηριμξπξιήρςε ςξ εοχςημαςξλόγιξ- Φόρμα Αποτίμησης Αναγκών Εκπαίδευσης πξσ σπάουει ρςξ Σσμξδεσςικό CD-ROM ςξσ παοευόμεμξσ εκπαιδεσςικξύ σλικξύ, για μα καθξοίρεςε ςιπ εκπαιδεσςικέπ αμάγκεπ ςχμ εκπαιδεσόμεμχμ πριμ από ςξ ρεμιμάοιξ και για μα εκςιμήρεςε ςιπ ικαμόςηςέπ ςχμ εκπαιδεσόμεμχμ για ςξμ καλύςεοξ ρυεδιαρμό ςηπ διδαρκαλίαπ ραπ. Σε πεοιπςώρειπ πξσ η ποξ-εκςίμηρη εκπαίδεσρηπ εμόπ ρσγκεκοιμέμξσ ςμήμαςξπ καςαδείνει όςι μεοικέπ γμχρςικέπ πεοιξυέπ ή γμχρςικά αμςικείμεμα είμαι ήδη γμχρςά ρ όλξσπ ςξσπ εκπαιδεσόμεμξσπ ποξςείμεςαι μα ποξραομόρεςε ςξ υοξμξδιάγοαμμα ςχμ μαθημάςχμ έςρι ώρςε η ρυεςική εμόςηςα μα λάβει ςη μξοτή μιαπ ρύμςξμηπ επαμάληφηπ. Δκηίμηζη ηφν Αναγκών Δκπαίδεσζης Η Φόομα Απξςίμηρηπ Αμαγκώμ Δκπαίδεσρηπ σπάουει ρςξ ρσμξδεσςικό CD-ROM (ΦΑΑΔ) και καλύπςει ςξ πεοιευόμεμξ ςηπ εμόςηςαπ ECDL - Advanced Wordprocessing AM3 Απξρςείλεςε/Δώρςε έμα αμςίγοατξ ασςήπ ςηπ τόομαπ ρςξσπ μελλξμςικξύπ εκπαιδεσόμεμξσπ (ή ρςξμ σπεύθσμξ για ςημ εκπαίδεσρη ςηπ εςαιοείαπ) ποιμ από ςξ ρεμιμάοιξ Απξςιμήρςε ςιπ τόομεπ όςαμ επιρςοατξύμ, ανιξλξγήρςε ςξ επίπεδξ γμώρηπ κάθε θέμαςξπ για ξλόκληοξ ςξ ςμήμα / ή ςξμ εκπαιδεσόμεμξ Συμβουλή Εάμ σπάουξσμ πεοιρρόςεοξι ρςασοξί ρςιπ δύξ δενιέπ ρςήλεπ (Όχι και Δεν Είμαι Σίγουρος) ςόςε η εμόςηςα ωπ ρύμξλξ είμαι απαοαίςηςη για ςξμ εκπαιδεσόμεμξ / ή ςξ ςμήμα. Θα ποέπει μα μπξοείςε μα καθξοίρεςε πξια θέμαςα εμδιατέοξσμ ςξσπ μελλξμςικξύπ εκπαιδεσόμεμξσπ πεοιρρόςεοξ. Δπικεμςοχθείςε ρςα ρημεία εκείμα ςξσ σλικξύ ςχμ εγυειοιδίχμ ςξσ Σεμιμαοίξσ με ςα ξπξία ξ εκπαιδεσόμεμξπ είμαι πιξ ρυεςικόπ και παοαλείφςε ή αματεοθείςε ρύμςξμα ρςα ρημεία με ςα ξπξία δεμ είμαι και ςόρξ ρυεςικόπ Συμβουλή Ίρωπ θέλεςε μα ςοξπξπξιήρεςε ςα ωοιαία ποξγοάμμαςα πξσ σπάουξσμ εδώ ωπ απξςέλερμα ςωμ πληοξτξοιώμ πξσ λαμβάμεςε. 10 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

14 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Χαοακςηοιρςικά Εκπαιδεσςικξύ Ποξγοάμμαςξπ Σηότοι Δκπαιδεσηικού Προγράμμαηος Ασςό ςξ Δκπαιδεσςικό Ποόγοαμμα σπεοκαλύπςει ςημ Δμόςηςα AM3 - Δπενεογαρία Κειμέμξσ Ποξυχοημέμξ Δπίπεδξ (Word-Processing Advanced Level) ςξσ ECDL (έκδξρη 2.0). Οι εκπαιδεσόμεμξι θα μάθξσμ μα εταομόζξσμ ποξυχοημέμεπ ςευμικέπ επενεογαρίαπ κειμέμξσ και παοαγοάτχμ, μα δημιξσογξύμ και μα επενεογάζξμςαι ποόςσπα, τόομεπ, μακοξεμςξλέπ, πεδία και γοατικά αμςικείμεμα, μα δξσλεύξσμ ξμαδικά και με ποχςεύξμςα και δεσςεοεύξμςα έγγοατα, μα ποξρθέςξσμ πίμακεπ πεοιευξμέμχμ, ρελιδξδείκςεπ, σπξρημειώρειπ, παοαπξμπέπ, εικόμεπ και λεζάμςεπ, μα εταομόζξσμ ποξυχοημέμεπ επιλξγέπ ρςη ρσγυώμεσρη αλληλξγοατίαπ και ρςημ εμρχμάςχρη αμςικειμέμχμ και μα ποξρςαςεύξσμ ςα αουεία ςξσπ, υοηριμξπξιώμςαπ ςημ εταομξγή MS Word. Ακροαηήριο ποσ απεσθύνεηαι Άςξμα πξσ είςε έυξσμ επιςύυει ρςημ Δμόςηςα 3 Δπενεογαρία Κειμέμξσ ςξσ Βαρικξύ Δπιπέδξσ ECDL και θέλξσμ μα απξκςήρξσμ επιπλέξμ δενιόςηςεπ ρε μικοό υοξμικό διάρςημα είςε θέλξσμ μα επασνήρξσμ ςιπ βαρικέπ γμώρειπ ςξσ έςρι ώρςε μα εταομόζξσμ ποξυχοημέμεπ λειςξσογίεπ με ςξ MS Word. Πιξ ρσγκεκοιμέμα, ξ εκπαιδεσόμεμξπ πξσ επιθσμεί μα εογαρςεί πιξ απξδξςικά και ρε σφηλόςεοξ από ςξ βαρικό επίπεδξ ικαμόςηςαπ έςρι ώρςε μα παοάγει σφηλξύ επιπέδξσ απξςελέρμαςα επενεογαρίαπ κειμέμξσ, πξλύπλξκα έμςσπα, μα μξοτξπξιεί και μα ρυεδιάζει ποξρτξοέπ πξσ πεοιλαμβάμξσμ πίμακεπ, τόομεπ και γοατικά. Ο εκπαιδεσόμεμξπ επίρηπ πξσ επιζηςά μα μπξοεί μα υειοιρςεί εογαλεία, όπχπ ξι μακοξεμςξλέπ, και μα ξλξκληοώμει ποξυχοημέμεπ λειςξσογίεπ ρσγυώμεσρηπ αλληλξγοατίαπ μέρα από ςημ εταομξγή επενεογαρίαπ κειμέμξσ. Δπίπεδο Προαπαιηούμενφν Γνώζεφν Απαιςξύμςαι βαρικέπ γμώρειπ υοήρηπ Word (ρε βαρικό επίπεδξ ECDL Δμόςηςα 3) πξσ μπξοξύμ μα απξκςηθξύμ από ποξρχπική εογαρία ή από ςημ παοακξλξύθηρη ρεμιμαοίξσ ρυεςικά με ςημ Δπενεογαρία Κειμέμξσ με ςη Χοήρη ςξσ MS Word ρε βαρικό επίπεδξ. Βιβλίο Δκπαιδεσομένοσ (Υπο έκδοζη) Ο παοόμ ξδηγόπ εκπαιδεσςή ρσμβαδίζει με και πεοιέυει αματξοέπ ρςξ σπξ έκδξρη βιβλίξ ECDL Advanced Word 2010 αλλά μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί με ξπξιξδήπξςε άλλξ βιβλίξ πξσ καλύπςει ςημ ενεςαρςέα ύλη ςηπ Δμόςηςαπ ΑΜ3 - Δπενεογαρία Κειμέμξσ, Ποξυχοημέμξ Δπίπεδξ ςξσ ECDL έκδξρη 2.0. Γιάρκεια Στεδιαζμός Τμημάηφν Αοιθμόπ Δκπαιδεσξμέμχμ Τμήμαςξπ: έχπ 10 εκπαιδεσόμεμξι (Προτείμεται 6-8) Αοιθμόπ Δκπαιδεσςικώμ Μαθημάςχμ: έχπ 10 δίχοα (Προτείμεται 6-8) PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 11

15 Σσμξπςική Πεοιγοατή ςξσ Σεμιμαοίξσ Δπεξεπγαςία Δυαπμογή πποφψπημένψν μοπυοποιήςεψν κειμένοτ Δημιοτπγία και Υπήςη Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Δυαπμογή Ατσόμασηρ Λοπυοποίηςηρ Δημιοτπγία και Υπήςη Ατσόμασοτ Ιειμένοτ Οποςανασολιςμόρ και Αναδίπλψςη Ιειμένοτ Δπιλογέρ επικόλληςηρ Δυαπμογή πποφψπημένψν μοπυοποιήςεψν Οαπαγπάυοτ - Διάςσιφο Δημιοτπγία και ποποποίηςη Ρστλ Δύπεςη και ανσικασάςσαςη Ππόστπα ποποποίηςη Λοπυοποίηςηρ και Διάσαξηρ ς ένα Οπόστπο Δημιοτπγία Μέοτ Οποσύποτ Ομαδική Δπγαςία Οποςθήκη, Δπεξεπγαςία και Διαγπαυή Ρφολίψν Δπιςήμανςη και Λοπυοποίηςη για Οαπακολούθηςη σψν αλλαγών ς ένα έγγπαυο Αποδοφή ή Απόππιχη αλλαγών ς ένα έγγπαυο Διάσαξη Δγγπάυων Δημιοτπγία ενόρ Οπψσεύονσορ εγγπάυοτ Δημιοτπγία, Οποςθήκη και Ιασάπγηςη ενόρ Δετσεπεύονσορ εγγπάυοτ Δημιοτπγία, ποποποίηςη, Δνημέπψςη και Λοπυοποίηςη ενόρ Οίνακα Οεπιεφομένψν Δημιοτπγία και Διαγπαυή αλλαγών Δνοσήσψν ς ένα έγγπαυο Πολύςσηλα Έγγπαυα Δημιοτπγία και ποποποίηςη Οολύςσηλοτ Ιειμένοτ Λοπυοποίηςη Οολύςσηλοτ Ιειμένοτ ποποποίηςη Ολάσοτρ και Απόςσαςηρ Ρσηλών Διςαγψγή και Διαγπαυή Αλλαγήρ (Διακοπήρ) Ρσήληρ Οπγάνωςη Δγγπάυων Οποςθήκη και Διαγπαυή Ρελιδοδείκση Δημιοτπγία και Δπεξεπγαςία Δτπεσηπίοτ Οποςθήκη και Διαγπαυή Οαπαπομπήρ Λεζάνσερ Οποςθήκη και Δνημέπψςη Κεζάνσαρ Δικόναρ ή Οίνακα Διςαγψγή Απιθμημένηρ Κεζάνσαρ Δημιοτπγία Ατσόμασηρ Κεζάνσαρ Στγφώνετςη Αλληλογπαυίαρ Δπεξεπγαςία Ρτγφψνετμένψν Δεδομένψν ή Απφείοτ πποέλετςηρ Δεδομένψν αξινόμηςη Δεδομένψν ή Απφείοτ πποέλετςηρ Δεδομένψν Ρτγφώνετςη Δγγπάυοτ με Δεδομένψν ή Απφείοτ πποέλετςηρ Δεδομένψν φπηςιμοποιώνσαρ ςτγκεκπιμένα Ιπισήπια 12 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

16 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Πεδία Διςαγψγή, Δπεξεπγαςία, Δνημέπψςη και Διαγπαυή Οεδίψν Δμυάνιςη Ιψδικών Οεδίψν Ιλείδψμα και Νεκλείδψμα Δνημεπώςεψν Οεδίψν Πποςσαςία Δγγπάυων Δυαπμογή και Απαλοιυή Οποςσαςίαρ με Ιψδικό Οπόςβαςηρ ς ένα έγγπαυο Δυαπμογή Θδιόσησαρ Λόνο για Ανάγνψςη ς ένα έγγπαυο Πίνακερ Ρτγφώνετςη Ιελιών, Διαίπεςη Ιελιών Λεσασποπή Ιειμένοτ ςε Οίνακα αξινόμηςη Οίνακα Σπολογιςμόρ Αθποίςμασορ Απιθμησικήρ Κίςσαρ ενόρ πίνακα Ατσόμαση μοπυοποίηςη/ςστλ πίνακα Οεπιθώπια, ςσοίφιςη, κασεύθτνςη κειμένοτ ενόρ κελιού Λεσασποπή πίνακα/κειμένοτ ςε κείμενο/πίνακα Φόπμερ Δημιοτπγία, Δπεξεπγαςία και Οποςσαςία Τόπμαρ Υπήςη και Διαγπαυή Ανσικειμένψν Τόπμαρ Υποςημειώςειρ Δημιοτπγία, ποποποίηςη, Λοπυοποίηςη και Ηέςη Σποςημειώςεψν Δημιοτπγία, ποποποίηςη, Λοπυοποίηςη και Ηέςη Ρημειώςεψν έλοτρ Πλαίςια Κειμένοτ Δημιοτπγία, Διαγπαυή, Λεσακίνηςη και ποποποίηςη Ολαιςίοτ Ιειμένοτ Ρύνδεςη Ολαιςίψν Ιειμένοτ Γπαυικά ποποποίηςη Ολαιςίψν Δικόναρ Ρφεδίαςη Απλών Ανσικειμένψν με ση Υπήςη Δπγαλείψν Ρφεδίαςηρ και Ατσόμασψν Ρφημάσψν Αλλαγή Διάσαξηρ Ανσικειμένψν Ξμαδοποίηςη και Ιασάπγηςη Ξμαδοποίηςηρ Οποςθήκη Σδασογπαυήμασορ Μακποενσολέρ Ιασαγπαυή Απλήρ Λακποενσολήρ Ανσιγπαυή Λακποενσολήρ Δκσέλεςη Λακποενσολήρ Ανσιςσοίφιςη Λακποενσολήρ ςε Οποςαπμοςμένο Ιοτμπί Γπαμμήρ Δπγαλείψν Λογιςσικά Φύλλα ποποποίηςη Ρτνδεδεμένψν Κογιςσικών Τύλλψν PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 13

17 6 ε Η Μ ΕΡ Α Α Θ Η Μ Α 5 ε ΗΜΕΡΑ 5 ν ΜΑΘΗΜΑ 4 ε ΗΜΕΡΑ 4 ν ΜΑΘΗΜΑ 3 ε ΗΜΕΡΑ 3 ν ΜΑΘΗΜΑ 2 ε ΗΜΕΡΑ 2 ν ΜΑΘΗΜΑ 1 ε ΗΜΕΡΑ 1 ν ΜΑΘΗΜΑ Οδηγόρ Δκπαιδετσή Έκδοςη 2.0 Ποξςειμόμεμξ Χοξμξδιάγοαμμα Σσμξλική Διάοκεια: 20 (είκξρι) ώοεπ ρε 10 (δέκα) 2-διχοα μαθήμαςα με 10 διάλειμμα Ηέμα Δηζαγσγή θαη ηόρνη ηνπ εκηλαξίνπ Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ Απηόκαηε Γηόξζσζε Γηάιεηκκα Απηόκαηε Μνξθνπνίεζε Κεηκέλνπ θαη Δγγξάθνπ Δύξεζε θαη αληηθαηάζηαζε Αζθήζεηο (Άζθεζε 1 θαη / ή Άζθεζε 2) Σύνολο Ημέπαρ: Δπεμεξγαζία Παξαγξάθσλ Μνξθνπνίεζε Παξαγξάθνπ Σξνπνπνίεζε ηπι Γηάιεηκκα Αζθήζεηο (Άζθεζε 3 θαη / ή Άζθεζε 4) Γεκηνπξγία Νένπ Πξνηύπνπ Σξνπνπνίεζε Πξνηύπνπ Αζθήζεηο (Άζθεζε 5 θαη / ή Άζθεζε 6) Σύνολο Ημέπαρ: Δηθόλεο θαη Γξαθηθά Αζθήζεηο (Άζθεζε 7 θαη / ή 8) Γηάιεηκκα Δλόηεηεο θαη Γηάηαμε εγγξάθσλ Κεθαιίδεο θαη Τπνζέιηδα Αζθήζεηο (Άζθεζε 9) Σύνολο Ημέπαρ: Αζθήζεηο (Άζθεζε 10) Πνιύζηεια Έγγξαθα Αζθήζεηο (Άζθεζε 11 θαη / ή 12) ) Δπηινγέο Γηάξζξσζεο εγγξάθνπ Γηάιεηκκα Πξσηεύνλ/Γεπηεξεύνλ έγγξαθν Αζθήζεηο (Άζθεζε 13) Σύνολο Ημέπαρ: Αλαζεσξήζεηο εγγξάθνπ ρόιηα πγρώλεπζε θαη ζύγθξηζε εγγξάθσλ Αζθήζεηο (Άζθεζε 14) Γηάιεηκκα Πίλαθεο - Πξνρσξεκέλεο Σερληθέο Αζθήζεηο (Άζθεζε 17 θαη / ή 18) Σύνολο Ημέπαρ: ειηδνδείθηεο Τπνζεκεηώζεηο/εκεηώζεηο ηέινπο 6 ν Μ Διάπκεια 10 ιεπηά 20 ιεπηά 20 ιεπηά 10 ιεπηά 20 ιεπηά 20 ιεπηά 20 ιεπηά 120 Λεπηά 15 ιεπηά 20 ιεπηά 15 ιεπηά 10 ιεπηά 10 ιεπηά 25 ιεπηά 15 ιεπηά 10 ιεπηά 120 Λεπηά 50 ιεπηά 10 ιεπηά 10 ιεπηά 20 ιεπηά 20 ιεπηά 10 ιεπηά 120 Λεπηά 10 ιεπηά 20 ιεπηά 10 ιεπηά 20 ιεπηά 10 ιεπηά 40 ιεπηά 10 ιεπηά 120 Λεπηά 20 ιεπηά 10 ιεπηά 10 ιεπηά 10 ιεπηά 10 ιεπηά 40 ιεπηά 20 ιεπηά 120 Λεπηά 15 ιεπηά 20 ιεπηά συνεχίζεται 14 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

18 10 ε ΗΜΕΡΑ 10 ν ΜΑΘΗΜΑ 9 ε ΗΜΕΡΑ 9 ν ΜΑΘΗΜΑ 8 ε ΗΜΕΡΑ 8 ν ΜΑΘΗΜΑ 7 ε ΗΜΕΡΑ 7 ν ΜΑΘΗΜΑ ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Ηέμα Διάπκεια Παξαπνκπέο 15 ιεπηά Γηάιεηκκα 10 ιεπηά Δπξεηήξην 15 ιεπηά Απηόκαηεο Δπηζεκάλζεηο Δπξεηεξίνπ 10 ιεπηά Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 15 ιεπηά Αζθήζεηο (Άζθεζε 15 θαη / ή 16) 20 ιεπηά Σύνολο Ημέπαρ: 120 Λεπηά Λεδάληεο 15 ιεπηά Πίλαθαο Δηθόλσλ 10 ιεπηά Αζθήζεηο (Άζθεζε 21) 10 ιεπηά ) Γηάιεηκκα 20 ιεπηά Δλζσκάησζε θαη ύλδεζε αληηθεηκέλσλ 10 ιεπηά Αζθήζεηο (Άζθεζε 19) 15 ιεπηά Σύνολο Ημέπαρ: 120 Λεπηά πγρώλεπζε Αιιεινγξαθίαο (Πξνρσξεκέλεο Σερληθέο) 40 ιεπηά Αζθήζεηο (Άζθεζε 22 θαη / ή 23) 15 ιεπηά Γηάιεηκκα 10 ιεπηά Γεκηνπξγία Μαθξνεληνιώλ 20 ιεπηά Δθηέιεζε Μαθξνεληνιώλ 10 ιεπηά Αληηζηνίρηζε Μαθξνεληνιήο 10 ιεπηά Αζθήζεηο (Άζθεζε 24 θαη / ή 25) 15 ιεπηά Σύνολο Ημέπαρ: 120 Λεπηά Πεδία θαη Φόξκεο 20 ιεπηά ηνηρεία ειέγρνπ θόξκαο 20 ιεπηά ηνηρεία ειέγρνπ Active X 10 ιεπηά Πξνζηαζία Φόξκαο 5 ιεπηά Γηάιεηκκα 10 ιεπηά Αζθήζεηο (Άζθεζε 26 θαη / ή 27) 25 ιεπηά Πξνζηαζία εγγξάθνπ 5 ιεπηά ηνηρεία ρξήζηε εγγξάθνπ 5 ιεπηά Αζθήζεηο (Άζθεζε 28) 5 ιεπηά Πξνρσξεκέλεο Σερληθέο Δθηύπσζεο 10 ιεπηά Αζθήζεηο (Άζθεζε 29) 5 ιεπηά Σύνολο Ημέπαρ: 120 Λεπηά Επαλαιεπηηθή Άζθεζε 55 ιεπηά Γηάιεηκκα 10 ιεπηά Αλάιπζε Επαλαιεπηηθήο Άζθεζεο 45 ιεπηά Απνηίκεζε ηνπ εκηλαξίνπ 10 ιεπηά Σύνολο Ημέπαρ: 120 Λεπηά Γεληθό Σύλνιν: 1200 Λεπηά PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 15

19 Ποξεςξιμαρία Πριν Ξεκινήζεηε Ακξλξσθεί μια λίρςα με όςι υοειάζερςε ποιμ νεκιμήρεςε ασςό ςξ Δκπαιδεσςικό Ποόγοαμμα. Ορισμέμα από ςα αμςικείμεμα πξσ πεοιέυξμςαι ρςη λίρςα και ρημειώμξμςαι με αστερίσκο (*), μπξοεί μα μημ σπάουξσμ ρςιπ αίθξσρεπ και είμαι ποξαιοεςικά. Έμαπ Ηλεκςοξμικόπ Υπξλξγιρςήπ αμά εκπαιδεσόμεμξ με ποξεγκαςερςημέμα ςα Windows XP Professional Windows Vista Windows 7 και ςξ Microsoft Office 2010 και ςξ Microsoft Publisher. Για ςημ καλύςεοη ξογάμχρη και διεναγχγή ςξσ ποξςείμεςαι η υοήρη διατξοεςικώμ λξγαοιαρμώμ υοήρςη για κάθε εκπαιδεσόμεμξ. Για ςημ καλύςεοη λειςξσογία ςξσ μαθήμαςξπ ποξςείμεςαι λξιπόμ μα δημιξσογήρεςε έμαμ υοήρςη, με όμξμα Adv_Student (ή ςξ όμξμα ςξσ εκπαιδεσόμεμξσ). Για μα δημιξσογήρεςε ςξσπ λξγαοιαρμξύπ ςωμ υοηρςώμ ρςα Windows 7 ακξλξσθήρςε ςημ παοακάςω διαδικαρία: Κάληε login κε έλαλ ινγαξηαζκό Administrator Δπηιέμηε έλαξμε Πίλαθαο ειέγρνπ Πξνζζήθε ή θαηάξγεζε ινγαξηαζκώλ ρξεζηώλ (ζηελ θαηεγνξία) Λνγ. Υξεζηώλ & νηθνγελεηαθή αζθάιεηα Δπηιέμηε ηελ ζύλδεζε Δημιοςπγία ενόρ νέος λογαπιαζμού Πιεθηξνινγείηε ην όλνκα πνπ ζέιεηε λα δώζεηε ζην λέν ρξήζηε (Adv_Student) Δπηιέμηε Τςπικόρ σπήζηηρ θαη παηήζηε Δημιοςπγία λογαπιαζμού Αλ επηζπκείηε λα εθαξκόζεηε πξνζηαζία ζηνπο ινγαξηαζκνύο κε θσδηθό πξόζβαζεο (π.ρ. ηα αξρεία δηαηεξνύληαη αζθαιή θαη νη ξπζκίζεηο αλαιινίσηεο) Κάμςε κλικ ρςξ λξγαοιαρμό από ςη λίρςα υοηρςώμ Δπιλένςε ςημ εογαρία Δημιουργία κωδικού πρόσβασης Δώρςε ςξ μέξ κχδικό ποόρβαρηπ (ποξςείμεςαι κάςι εύκξλξ, όπχπ 1234), επιβεβαιώρςε ςξμ και ειράγεςε ςημ εοώςηρη αρταλείαπ Παςήρςε Δημιουργία κωδικού πρόσβασης Για μα εμταμίζεςαι ξ ξοιζόμςιξπ υάοακαπ: Σςημ καοςέλα Ποξβξλή ρςημ ξμάδα Δμταμιρη, επιλένςε Υάπακαρ Χοηριμξπξιώμςαπ ςξ λξγαοιαρμό Adv_Student ξι καθηγηςέπ θα δημιξσογήρξσμ ςξσπ ποξρχπικξύπ λξγαοιαρμξύπ ςχμ μαθηςώμ (ποιμ ςξ μάθημα ςηπ ποώςηπ ημέοαπ) και θα υοηριμξπξιξύμ ρε κάθε μάθημα μόμξ ασςξύπ (θεχοείςαι ασςξμόηςξ όςι ξ κάθε εκπαιδεσόμεμξπ κάθεςαι ρςξμ ίδιξ Η/Υ καθ όλη ςη διάοκεια ςχμ μαθημάςχμ). Δμώ μεςά ςξ ςέλξπ ςξσ 16 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

20 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 ρεμιμαοίξσ είμαι καλό μα ρβήμεςαι ξ λξγαοιαρμόπ ςξσ μαθηςή για ενξικξμόμηρη υώοξσ. Λευκός Πίμακας και καςάλληλξι μαρκαδόροι, ποξβξλέαπ Διαταμειώμ* και Οθόμη* ή Υπξλξγιρςήπ Δκπαιδεσςή* με ποξβξλέα σγοώμ κοσρςάλλχμ* ή μεγάλη ξθόμη*. Σιγξσοεσςείςε όςι όλξι ξι εκπαιδεσόμεμξι έυξσμ ποόρβαρη ρε εκςσπχςή (ςξπικό ή δικςύξσ) ρςξμ ξπξίξ θα μπξοξύμ μα εκςσπώμξσμ. *Αμ επεκςαθείςε και ρςιπ λειςξσογίεπ τχμηςικήπ αμαγμώοιρηπ και σπαγόοεσρηπ ριγξσοεσςείςε όςι όλξι ξι σπξλξγιρςέπ έυξσμ ρσμδεδεμέμα μικοότχμα και ηυεία. Αμςιγοάφςε ςξμ τάκελξ Adv_Word (από ςξ ρσμξδεσςικό CD ςξσ εκπαιδεσςικξύ σλικξύ) ρςξμ τάκελξ Τα έγγοατα μξσ (ςξσ κάθε υοήρςη, μαζί με ςα ρσμξδεσςικά αουεία ςξσ Βιβλίξσ Δκπαιδεσόμεμξσ (υπο έκδοση)). Για ςημ επαμαληπςική άρκηρη αμςιγοάφςε ςξμ τάκελξ Review ρςξμ τάκελξ Τα έγγοατα μξσ, ςξσ κάθε υοήρςη ποιμ ςημ εκςέλερη ςηπ επαμαληπςικήπ άρκηρηπ. Για ςημ επαμαληπςική άρκηρη ECDL αμςιγοάφςε ςξμ τάκελξ Sample_Test ρςημ επιτάμεια εογαρίαπ ςξσ κάθε υοήρςη, ποιμ ςημ εκςέλερη ςηπ επαμαληπςικήπ άρκηρηπ ECDL. Βιβλίο Δκπαιδευομέμου (υπο έκδοση), Στόχοι σεμιμαρίου, Σςσλό*, Κάοςεπ ξμξμάςχμ* Σιγξσοεσςείςε όςι ξι Η/Υ είμαι κλειρςξί ποιμ από ςημ έμαονη ςξσ ποώςξσ μαθήμαςξπ. PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 17

21 Πεοιγοατή Μαθημάςωμ για ςξμ Εκπαιδεσςή Γενικές Οδηγίες Οι ρελίδεπ πξσ ακξλξσθξύμ υχοιρμέμεπ αμά ημέοα / 2-χοξ μάθημα, παοέυξσμ έμα καλό ξδηγό για ςξ πώπ ποξςείμεςαι μα ενελιυθεί η εκπαίδεσρη ρςξ ρσγκεκοιμέμξ αμςικείμεμξ. Δεμ ρημαίμει ξι ξδηγίεπ όςι απαοαιςήςχπ ποέπει μα ςηοηθξύμ ασρςηοά. Όλα εναοςώμςαι ρε μεγάλξ βαθμό από ςιπ αμάγκεπ και ςημ ποξρξυή ςχμ εκπαιδεσξμέμχμ αλλά και ςημ εμπειοία ςξσ εκπαιδεσςή. Δάμ δεμ ρσμβαδίζεςε με ςξ υοξμξδιάγοαμμα, αματεοθείςε ρςιπ παοαγοάτξσπ «Τι μα παοαλείφεςε εάμ δεμ ραπ μέμει πξλύπ υοόμξπ» και «Τι μα ρσμπεοιλάβεςε ρε ςμήμαςα πξσ ποξξδεύξσμ γοήγξοα» ρςξ ςέλξπ ςηπ εμόςηςαπ ασςήπ. Υπόμνημα Περιγραθής Μαθημάηφν Δκπαιδεσηή Οι ακόλξσθεπ ρσμςξμξγοατίεπ υοηριμξπξιξύμςαι ρςη ρςήλη Αμαφορές. Οι Μορφοποιήσεις επίρηπ ραπ βξηθξύμ ρςημ γοήγξοη διάκοιρη ςχμ διάτξοχμ ρςξιυείχμ (εμέογειεπ, επιλξγέπ μεμξύ κλπ) Ρτνσομογπαυία ΒΔ ## ΔΝΑΡΙΖΡΖ ΞΔ ## Οεπιγπαυή Βιβλίο Δκπαιδετόμενοτ (τπο έκδοςη): Αναυέπεσαι ςε ςελίδα(ερ) σοτ (τπο έκδοςη)βιβλίοτ ECDL Advanced Word 2010 Ο.φ. σο ςύμβολο ΒΔ 128 δείφνει όσι σο ςφεσικό θέμα πεπιγπάυεσαι ςσην ςελίδα 128 σοτ Βιβλίοτ Δκπαιδετομένοτ (τπο έκδοςη). Απφείο Δπγαςίαρ: ο όνομα σοτ απφείοτ επγαςίαρ ποτ φπηςιμοποιείσαι ςσην ενέπγεια ποτ ακολοτθεί. Ξδηγόρ Δκπαιδετσή: Αναυέπεσαι ςε ςελίδα(ερ) σοτ παπόνσορ Ξδηγού Δκπαιδετσή. Δπιπλέον σηρ Δξεσαςσέαρ Ύληρ σοτ AM3 Αναυέπεσαι ςε εκπαιδετσική ύλη ποτ δεν εξεσάζεσαι για σο ECDL AM3 Δπεξεπγαςία Ιειμένοτ Οποφψπημένο Δπίπεδο Μέο Αναυέπεσαι ςε νέερ δεξιόσησερ σοτ Syllabus 2.0 σηρ ενόσησαρ ΑΛ3 - Δπεξεπγαςία Κειμένοτ, Πποφψπημένο Δπίπεδο Λοπυοποίηςη <Ξσιδήποσε> Alt. Απφείο Άνοιγμα Τα έγγπαυά μοτ OK Σίσλορ εγγπάυοτ Οεπιγπαυή ο κείμενο ςε κοτκκίδερ πεπιγπάυει ενέπγειερ ποτ ππέπει να κάνοτν και να εξαςκούν οι εκπαιδετόμενοι κασά σην διάπκεια ποτ εςείρ εξηγείσε. α πλήκσπα σοτ πληκσπολογίοτ (ποτ ςτνήθψρ ππέπει να πασηθούν), εμυανίζονσαι ςε πεπίγπαμμα α μενού, τπομενού και οι επιλογέρ σοτρ, εμυανίζονσαι με ένσονη γπαυή α διάυοπα ανσικείμενα ελέγφοτ (καπσέλερ ςε παπάθτπα διαλόγοτ, ςσοιφεία ελέγφοτ ςε παπάθτπα διαλόγοτ) εμυανίζονσαι με ένσονη και πλάγια γπαυή Λε ένσονη γπαυή ςημειώνονσαι σα κοτμπιά ενσολών και όποια ςημεία φπειάζονσαι έμυαςη. Λε πλάγια γπαυή ςημειώνεσαι σο κείμενο ποτ ππέπει να πληκσπολογήςει ο εκπαιδετόμενορ 18 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

22 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word η ΗΜΕΡΑ Γνωπιμία με σοτρ μαθησέρ τςσάςειρ Παποτςίαςη και ςσόφοι ςεμιναπίοτ Βιβλίο Δκπαιδετόμενοτ Αλ ην παξόλ είλαη ην πξώην Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα πνπ ζα δηδάμεηε ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηόηε: Ιαλψςοπίςεσε σο σμήμα ςση ςφολή ςαρ Ρτςσηθείσε, γπάυονσαρ σο νομασεπώντμό ςαρ ςσον πίνακα Αναυεπθείσε ςσιρ ςποτδέρ ςαρ και ση διδακσική ςαρ εμπειπία Εεηήζηε από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο Μ' αναυέποτν σο Ξνομασεπώντμό σοτρ Μ αναυέποτν σι εμπειπία έφοτν με σην ςτγκεκπιμένη ευαπμογή, γενικόσεπα και αν φπηςιμοποιούν άλλερ ευαπμογέρ και ποιερ Λοιπάςσε σην Οεπιγπαυή σοτ ςεμιναπίοτ (υτλλάδιο) Δηεπθξηλίζηε όηη ην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπόκελνπ είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα (νη πεξηζζόηεξεο αζθήζεηο ζα γίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο) θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν αλαθνξάο θαη κεηά ην ζεκηλάξην. ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΡΔΛΘΜΑΠΘΞΣ (ΞΔ 12) Δπεξεπγαςία Δκκίνηςη σοτ Word Νεκινήςσε σο Word Θπκίζηε όηη κπνξνύκε λα εκθαλίδνπκε ή λα θξύβνπκε ηελ Κνξδέια θαη ηα Παξάζπξα εξγαζηώλ θαζώο θαη ηηο ζέζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ε γξακκή εξγαιείσλ γξήγνξεο πξόζβαζεο. Παποτςίαςη σορ Δκπαιδετσικού Ππογπάμμασορ Δπιλογή μη ςτνεφόμενοτ κειμένοτ Πποφψπημένα ευε γπαμμασοςειπάρ Σν ζέκα ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία δηαθόξσλ ηύπσλ εγγξάθσλ γηα κηα εηαηξεία Αζιεηηθώλ εηδώλ, ηελ εηαηξεία Advanced Sports. Όια ινηπόλ ηα αξρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δεμηνηήησλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ζα αθνινπζνύλ απηό ην ζέκα. Ανοίξσε σο έγγπαυο ΛΞΠΤΞΟΞΘΖΡΔΘΡ ΙΔΘΛΔΜΞΣ Γηα λα δείμεηε έλα λέν ηξόπν επηινγήο κε-ζπλερόκελνπ θεηκέλνπ ζην Word 2010 ζα πξέπεη λα: Δπιλέξσε σην ππώση λέξη σοτ εγγπάυοτ Οασήςσε και κπασήςσε σο πλήκσπο Ctrl πασημένο Δπιλέξσε μια δεύσεπη λέξη μέςα ςσο κείμενο ποτ να μην ευάπσεσαι σηρ ππώσηρ Δμεγήζηε όηη ην Word παξέρεη δπλαηόηεηεο πξνρσξεκέλεο επεμεξγαζίαο θαη εθε θεηκέλνπ, πέξα από ηηο βαζηθέο κνξθνπνηήζεηο θεηκέλνπ, πνπ επαπμάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ θεηκέλνπ, όπσο ΜΗΚΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ, Αλλάάγγιιππθαα, Υααξξααγγκκέέλλαα, Γηαθξηηή δηαγξαθή, εθζέηεο, δείθηεο, θιίκαθα, PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 19

23 απνζηαζε, ζέζε, θιπ. Δπιλέξσε σιρ ανάλογερ λέξειρ ςσο κείμενο σοτ εγγπάυοτ και ευαπμόςσε σοτ σο ανσίςσοιφο κασάλληλο ευέ Αποθηκεύςσε σο έγγπαυο και κλείςσε σο Ανοίξσε σο απφείο ΑΜΑΙΞΘΜΩΡΖ ΛΞΠΤΞΟΞΘΖ- ΡΔΘΡ ΙΔΘΛΔΜΞΣ Δκθέσερ και Δείκσερ Ρύθμιςη Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Κπτυό Κείμενο Τπογπαμμίςειρ Δμεγήζηε επίζεο όηη ην Word καο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα κνξθνπνηήζνπκε κέξνο ηνπ θεηκέλνπ ζε δείθηε ή εθζέηε, ρξεζηκνπνηώληαο επίζεο ηα πξνρσξεκέλα εθε κνξθνπνίεζεο ηνπ θεηκέλνπ. Δπιλέξσε σο κείμενο Απίψν, από σον σπίση γπαμμή σηρ 1ηρ παπαγπάυοτ Από σην καπσέλα Ιενσπική ςσην ομάδα Γπαμμασοςειπά και κάνσε κλικ ςσο κοτμπί Δκθέσηρ για να ευαπμόςεσε ςσο κείμενο ευέ Δκθέση ( Απιψν ). Δμεγήζηε όηη ην Word παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα εηζάγνληαη απηόκαηα εθζέηεο, αλ έρνπλ ξπζκηζηεί θαηάιιεια νη επηινγέο Απηόκαηεο Γηόξζσζεο θαηά ηελ πιεθηξνιόγεζε Δπιλέξσε σο κείμενο 10η, από σον σίσλο και διαγπάχσε σο. Οληκσπολογήςσε 10η και δείσε σο να μεσασπέπεσε ςε 10 η. ε πεξίπησζε πνπ δελ κεηαηξέπεηαη απηόκαην ην Σαθηηθό Αξηζκεηηθό Ρσην καπσέλα Απφείο κάνσε κλικ ςσο Δπιλογέρ και επιλέξσε σην κασηγοπία Δπγαλεία ελέγφοτ ςσο σμήμα Δπιλογέρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ κάνσε κλικ ςσο κοτμπί Δπιλογέρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ. Ρσην καπσέλα Ατσόμαση Λοπυοποίηςη και επιλέξσε όλερ σιρ επιλογέρ ςσο σμήμα Ανσικασάςσαςη και πασήςσε ΞΙ. Μπνξείηε επίζεο λα κνξθνπνηήζεηε θάπνην ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ ζαο έηζη ώζηε λα κελ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ εθηύπσζε θαη ηελ πξνβνιή ηνπ εγγξάθνπ ζηελ νζόλε, δειαδή λα είλαη θξπθό. Δπιλέξσε σο κείμενο "Οεπιςςόσεπερ πληπουοπίερ για ση δεύσεπη ημέπα θα ςαρ ανακοινψθούν ενσόρ 15 ημεπών". Ρσην καπσέλα Ιενσπική, ςσην ομάδα Γπαμμασοςειπά κάνσε κλικ ςσο κοτμπί εκκίνηςηρ σοτ παπαθύποτ διαλόγοτ γπαμμασοςειπάρ και ευαπμόςσε σο ευέ Ιπτυό. Σν θείκελό ζαο δελ ζα θαίλεηαη. Δπηζεκάλεηαη όηη ην θξπθό θείκελν κπνξεί λα πξνβιεζεί ζηελ νζόλε ζαο αλ εκθαλίζεηε ηνπο κεεθηππώζηκνπο ραξαθηήξεο παηώληαο ην θνπκπί από ηελ νκάδα Παξάγξαθνο ηεο θαξηέιαο Ιενσπική. Δμεγήζηε όηη πέξα από ηε βαζηθή επηινγή ππνγξάκκηζεο, ππάξρεη δπλαηόηεηα ρξήζεο δηάθνξσλ γξακκώλ θαη δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο ππνγξάκκηζε από ην ρξώκα θεηκέλνπ. Δπιλέξσε σο κείμενο" υέσορ θα τπάπφει και δεύσεπη ΑΜΑΙΞΘΜΩΡΖ 20 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

24 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Φπήςη τνσομεύςεψν Πληκσπολογίοτ Πποςθήκη κοτμπιών μοπυοποίηςηρ ςση γπαμμή επγαλείψν γπήγοπηρ ππόςβαςηρ Ατσόμαση Διόπθωςη Φπήςη Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ μέπα ". Ρσην καπσέλα Ιενσπική, ςσην ομάδα Γπαμμασοςειπά κάνσε κλικ ςσο κοτμπί εκκίνηςηρ σοτ παπαθύποτ διαλόγοτ γπαμμασοςειπάρ και ευαπμόςσε κτμασιςσή γπαμμή τπογπάμμιςη μπλε φπώμασορ. Γώζηε ρξόλν ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο (2-3 ιεπηά) λα πεηξακαηηζηνύλ κε δηαθνξεηηθέο ππνγξακκίζεηο θαη δηάθνξα ρξώκαηα ππνγξάκκηζεο. Παξαηεξήζηε όηη ζρεδόλ όιεο νη κνξθνπνηήζεηο θεηκέλνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ από ην πιεθηξνιόγην, αθνύ έρεη επηιερζεί ην θείκελν πνπ ζέινπκε λα κνξθνπνηεζεί ή πξόθεηηαη λα πιεθηξνινγήζνπκε ην θείκελν αθνύ δώζνπκε ηελ εληνιή από ην πιεθηξνιόγην. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζέινπκε λα κνξθνπνηήζνπκε έλαλ ππάξρνλ ραξαθηήξα ζε δείθηε, ην επηιέγνπκε, θαη κεηά παηάκε ην ζπλδπαζκό πιήθηξσλ Ctrl + =. Αλ ζέινπκε λα πιεθηξνινγήζνπκε έλα εθζέηε, παηάκε ην ζπλδπαζκό πιήθηξσλ Ctrl + Shift + + θαη κεηά πιεθηξνινγνύκε ην θείκελν πνπ ζέινπκε λα κνξθνπνηεζεί σο εθζέηε. Δπιλέξσε σο κείμενο "2003" από σην σπίση κοτκίδα Οασήςσε σο ςτνδταςμό πλήκσπψν Ctrl + =. Δναλλακσικά μποπείσε να πποςαπμόςεσε ση γπαμμή επγαλείψν γπήγοπηρ ππόςβαςηρ ώςσε να πεπιέφει όςα και όποια κοτμπιά θέλεσε για σην ετκολόσεπη μοπυοποίηςη εγγπάυοτ: Οασήςσε ςσο κάσψ βέλορ ποτ τπάπφει δίπλα από ση γπαμμή επγαλείψν γπήγοπηρ ππόςβαςηρ Δπιλέξσε σην ενσολή Οεπιςςόσεπερ ενσολέρ και ςσο σμήμα Δπιλογή ενσολών από: επιλέξσε Ιαπσέλα Ιενσπική Δπιλέξσε Δκθέσηρ ( ) και κάνσε κλικ ςσο Οποςθήκη Δπαναλάβεσε ση διαδικαςία για να πποςθέςεσε και ένα κοτμπί για σην μοπυοποίηςη κειμένοτ ςε δείκση ( ). Δημιοτπγήςσε ένα νέο κενό έγγπαυο, φψπίρ να κλείςεσε σο σπέφον έγγπαυο (ΑΜΑΙΞΘΜΩΡΖ) Δνηγήρςε όςι ςξ Word παοέυει ςη δσμαςόςηςα ασςόμαςηπ αμίυμεσρηπ και διόοθχρηπ ρταλμάςχμ πληκςοξλόγηρηπ, ή και υοήρη ρσμςξμξγοατιώμ για γοηγξοόςεοη πληκςοξλόγηρη (μέυοι 255 υαοακςήοεπ η καςαυώοηρη). Οληκσπολογήςσε σα εξήρ, πασώνσαρ σο πλήκσπο σοτ κενού διαςσήμασορ μεσά σην πληκσπολόγηςη: ση δετσέπα σο καπάβι θα ειναι ςσο λιμάνι Οαπασηπήςσε όσι σο κείμενο θα εμυανιςσεί διοπθψμένο ψρ εξήρ Τη Δεςηέπα ηο καπάβι θα είναι ζηο λιμάνι Δνηγήρςε όςι η ασςόμαςη διόοθχρη ςξσ Word μπξοεί επίρηπ μα λειςξσογήρει και χπ μέθξδξπ γοήγξοηπ αμςικαςάρςαρηπ, για υοήρη ρσμςξμξγοατιώμ για γοηγξοόςεοη πληκςοξλόγηρη (μέυοι 255 υαοακςήοεπ η καςαυώοηρη). Οληκσπολογήςσε σα εξήρ, πασώνσαρ σο πλήκσπο σοτ κενού διαςσήμασορ μεσά σην πληκσπολόγηςη και σο πλήκσπο Enter μεσά από κάθε ςτνδταςμό: PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 21

25 Δπιλογέρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ ==>, (C), (tm), :), θαη <=> Οαπασηπήςσε σα αποσελέςμασα,,,, θαη Δμεγήζηε ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηε ρξήζε ησλ Δπηινγώλ Απηόκαηεο Γηόξζσζεο, από ηηο Eπηινγέο ηνπ Word (Ρσην καπσέλα Απφείο κάνσε κλικ ςσο Δπιλογέρ και επιλέξσε σην κασηγοπία Δπγαλεία ελέγφοτ ςσο σμήμα Δπιλογέρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ κάνσε κλικ ςσο κοτμπί Δπιλογέρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ, καπσέλα Ατσόμαση Διόπθψςη) γηα ηελ πξόιεςε επαλαιακβαλόκελσλ ιαζώλ. πδεηήζηε ηηο δηάθνξεο επηινγέο Απηόκαηεο δηόξζσζεο θαη γηα ην πώο εθαξκόζηεθαλ ζηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο πιεθηξνιόγεζεο. ΜΔΞ ΙΔΜΞ ΔΓΓΠΑΤΞ Δημιοτπγία Κασαφώπηςηρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Δμεγήζηε όηη κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε δηθέο καο θαηαρσξήζεηο Απηόκαηεο δηόξζσζεο γηα θνηλά καο ιάζε, όπσο γηα παξάδεηγκα κπνξνύκε λα νξίζνπκε ηελ ιέμε μύνημα λ' αληηθαζίζηαηαη απηόκαηα από ηε ζσζηή ιέμε μήνςμα. Οληκσπολογήςσε Σεσάπσι (και ένα κενό) και αυού εμυανιςσεί η κόκκινη τπογπάμμιςη κάνσε δεξί-κλικ πάνψ ςσην λέξη Απ' σο μενού ςτνσόμετςηρ ποτ εμυανίζεσαι επιλέξσε Ατσόμαση διόπθψςη εσάπση. Ζ λέξη θα διοπθψθεί και θα διοπθώνεσαι ατσόμασα ςσο εξήρ. Ναναγπάχσε λανθαςμένα σην λέξη όπψρ ππιν και μεσά σο πάσημα σοτ πλήκσποτ Space bar θα σην δείσε να διοπθώνεσαι ατσόμασα. Μπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε κηα δηθή καο θαηαρώξεζε ζηε ιίζηα ηεο Απηόκαηεο Γηόξζσζεο: Ρσην καπσέλα Απφείο κάνσε κλικ ςσο Δπιλογέρ και επιλέξσε σην κασηγοπία Δπγαλεία ελέγφοτ ςσο σμήμα Δπιλογέρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ κάνσε κλικ ςσο κοτμπί Δπιλογέρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Ρσην καπσέλα Ατσόμαση Διόπθψςη πληκσπολογήςσε ση λέξη καλοςοπίςασε ςσο πλαίςιο Ανσικασάςσαςη: Οληκσπολογήςσε σο κείμενο καλψςοπίςασε ςσο πλαίςιο Λε: Οασήςσε σο κοτμπί Οποςθήκη, και μεσά σο ΞΙ. Ρε μια κενή γπαμμή σοτ εγγπάυοτ ςαρ, πληκσπολογήςσε σην λανθαςμένη λέξη και πασήςσε σο κενό διαςσήμασορ. Ηα ππέπει να ςημειψθεί όσι ςε απκεσέρ πεπιπσώςειρ φπηςιμοποιούμε σην λεισοτπγία σηρ Ατσόμασηρ διόπθψςηρ για σην δημιοτπγία ςτνσομογπαυιών για σην ετκολόσεπη πληκσπολόγηςη κειμένοτ, όπψρ για παπάδειγμα να πληκσπολογούμε σα απφικά σηρ εσαιπείαρ μαρ και να εμυανίζεσαι σο πλήπερ όνομά σηρ. Δμυανίςσε σο παπάθτπο Ατσόμαση Διόπθψςη (όμοια με πποηγοτμένψρ) Δπιλέξσε σην καπσέλα Ατσόμαση Διόπθψςη Οληκσπολογήςσε σο κείμενο ADS ςσο πλαίςιο 22 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

26 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Δπεξεπγαςία Κασαφώπηςηρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Διαγπαυή Κασαφώπηςηρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Μεσονομαςία Κασαφώπηςηρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Δξαιπέςειρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Ανσικασάςσαςη: Οληκσπολογήςσε σο κείμενο AdvancedSports ςσο πλαίςιο Λε: Οασήςσε σο κοτμπί Οποςθήκη, και μεσά σο ΞΙ. Ρε μια κενή γπαμμή σοτ εγγπάυοτ ςαρ, πληκσπολογήςσε σα απφικά ADS και πασήςσε σο κενό διαςσήμασορ. Δημιοτπγήςσε μια ακόμα κασαφώπηςη Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ ποτ θα ανσικαθιςσά σα απφικά ςαρ με σ όνομά ςαρ. Μπνξνύκε λα επεμεξγαζηνύκε κηα θαηαρώξεζε Απηόκαηεο Γηόξζσζεο αλ ην επηζπκνύκε. Δμυανίςσε σο παπάθτπο Ατσόμαση Διόπθψςη (όμοια με πποηγοτμένψρ) Δπιλέξσε σην καπσέλα Ατσόμαση Διόπθψςη Δνσοπίςσε σην κασαφώπηςη ADS από ση λίςσα, και επιλέξσε σην Αλλάξσε σο κείμενο ςσο πλαίςιο Λε: ςε Advanced Sports και πασήςσε σο κοτμπί Ανσικασάςσαςη. Δπιλέξσε ΜΑΘ ςσο παπάθτπο διαλόγοτ ποτ εμυανίζεσαι. Δπιλέξσε ΞΙ. Μπνξνύκε λα δηαγξάςνπκε κηα θαηαρώξεζε Απηόκαηεο Γηόξζσζεο αλ ην επηζπκνύκε. Δμυανίςσε σο παπάθτπο Ατσόμαση Διόπθψςη (όμοια με πποηγοτμένψρ) Δπιλέξσε σην καπσέλα Ατσόμαση Διόπθψςη Δνσοπίςσε σην κασαφώπηςη με σα δοτ από ση λίςσα, και επιλέξσε σην Οασήςσε σο κοτμπί Διαγπαυή. Δπιλέξσε ΞΙ. Με ηνλ παξαπάλσ ηξόπν κπνξνύκε λα κεηνλνκάζνπκε θαη κηα θαηαρώξεζε Απηόκαηνπ θεηκέλνπ αλ κεηά ηε Γηαγξαθή, πιεθηξνινγήζνπκε ην λέν όλνκα, παηήζνπκε Πξνζζήθε θαη κεηά ΟΚ. Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη θάπνηεο εμαηξέζεηο ζηελ Απηόκαηε Γηόξζσζε. Ρε μια κενή γπαμμή σοτ εγγπάυοτ ςαρ, πληκσπολογήςσε σο παπακάσψ κείμενο, φψπίρ να αναιπείσε σιρ ατσόμασερ διοπθώςειρ: Η Adv. Sp. είναι η ππώηη εηαιπεία πος έθεπε εξοπλιζμό για άγνωζηα αθλήμαηα ζηην σώπα μαρ, ωρ μέλορ ηηρ ΟΜάρ. Θα εκθαληζηεί ην θείκελν: Η Adv. Sp. Είλαη η ππώηη εηαιπεία πος έθεπε εξοπλιζμό για άγνωζηα αθλήμαηα ζηην σώπα μαρ, ωρ μέλορ ηηρ Οκάο. PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 23

27 Έξτπνη εσικέσα Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Ατσόμαση Μοπυοποίηςη Ατσόμαση Μοπυοποίηςη Κειμένοτ Δμυανίςσε σο παπάθτπο Ατσόμαση Διόπθψςη (όμοια με πποηγοτμένψρ) Δπιλέξσε σην καπσέλα Ατσόμαση Διόπθψςη και πασήςσε σο κοτμπί Δξαιπέςειρ Ρσην καπσέλα Οπώσο Γπάμμα, ςση θτπίδα Μα μη γίνεσαι μεσασποπή ςε κευαλαία μεσά από: πληκσπολογήςσε Adv.Sp. και πασήςσε Οποςθήκη. Ρσην καπσέλα ΑΠφικά ΙΔυαλαία, ςση θτπίδα Μα μη γίνεσαι διόπθψςη: πληκσπολογήςσε ΞΛάρ και πασήςσε Οποςθήκη. Οασήςσε ΞΙ. Οη θαηαρσξήζεηο εμαηξέζεσλ Απηόκαηεο Γηόξζσζεο κπνξνύλ επίζεο λα δηαγξαθνύλ, κε παξόκνην ηξόπν όπσο θαη νη θαηαρσξήζεηο Απηόκαηεο Γηόξζσζεο. Δμεγήζηε όηη ε έμππλε εηηθέηα Δπηινγέο Απηόκαηεο Γηόξζσζεο καο παξέρεη έλαλ εύθνιν κεραληζκό γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απηόκαηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Word Μπνξνύκε λα αλαηξέζνπκε κηα απηόκαηε δηόξζσζε, λα επηιέμνπκε ηε δηαθνπή ηεο δηόξζσζεο ζην κέιινλ ή λα απνθηήζνπκε πξόζβαζε ζην παξάζπξν δηαιόγνπ Απηόκαηε Δηόξζωζε. Δμεγήζηε όηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζέινπκε λα δηνξζσζεί ην θείκελν, κπνξνύκε λα αλαηξέζνπκε κηα δηόξζσζε ή λα ελεξγνπνηήζνπκε θαη λα απελεξγνπνηήζνπκε ηηο επηινγέο Απηόκαηεο Γηόξζσζεο, θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί θαη ελεξγνπνηώληαο κηα επηινγή. Ιλείςσε σο νέο έγγπαυο φψπίρ να σο αποθηκεύςεσε ο ΑΜΑΙΞΘΜΩΡΖ ππέπει να είναι σώπα σο ενεπγό έγγπαυό ςσιρ οθόνερ σψν. Δάλ πιεθηξνινγήζεηε έλαλ αξηζκό πνπ αθνινπζείηαη από ηειεία ή ελσηηθό, έπεηηα από δηάζηεκα ή ραξαθηήξα ζηεινζέηε θαη έπεηηα από θείκελν, ην Word κεηαηξέπεη ην θείκελν ζε αξηζκεκέλε ιίζηα. Ζ ιεηηνπξγία απηή είλαη γλσζηή θαη σο Απηόκαηε Μνξθνπνίεζε. Ρσο έγγπαυο ΑΜΑΙΞΘΜΩΡΖ, μεσακινηθείσε πάνψ από σην παπάγπαυο Λεσά σιμήρ. Οληκσπολογήςσε ένα *, αυήςσε ένα κενό και γπάχσε Πποθεςμία δήλψςηρ ςτμμεσοφήρ για σο ςτνέδπιο - 10/05, και πασήςσε σο πλήκσπο Enter.. Οαπασηπήςσε όσι σο * μοπυοποιήθηκε ςε κοτκίδα ατσόμασα και η παύλα - ςε ενψσικό Οληκσπολογήςσε Πποθεςμία δήλψςηρ ςτμμεσοφήρ για σιρ ομάδερ επγαςίαρ - 20/05, και πασήςσε σο πλήκσπο Enter.. Αυαιπέςσε σην κοτκίδα από σην 3 η γπαμμή, φψπίρ να ςβήςεσε ση γπαμμή. Αποθηκεύςσε σο έγγπαυό ςαρ ψρ ΡΣΜΔΚΔΣΡΖ Δμεγήζηε πσο κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ηηο Δπηινγέο Απηόκαηεο Γηόξζσζεο θαηά ηελ πιεθηξνιόγεζε από ηελ αληίζηνηρε θαξηέια ηνπ 24 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

28 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 παξαζύξνπ δηαιόγνπ: Δμυανίςσε σο παπάθτπο Ατσόμαση Διόπθψςη (όμοια με πποηγοτμένψρ) Δπιλέξσε σην καπσέλα Ατσόμαση Λοπυοποίηςη κασά σην πληκσπολόγηςη Ατσόμασο Κείμενο Δημιοτπγία Κασαφώπηςηρ Ατσόμασοτ Κειμένοτ Φπήςη Κασαφώπηςηρ Γπήγοπψν Σμημάσψν Δύπεςη και ανσικασάςσαςη Δμεγήζηε ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο όηη ηα Γξήγνξα Σκήκαηα είλαη κηα ιεηηνπξγία παξόκνηα κε ηελ Απηόκαηε Γηόξζσζε πνπ επηηξέπεη όκσο λα απνζεθεύεηαη θείκελν ή γξαθηθά σο θαηαρώξεζε έηζη ώζηε λα κπνξνύκε λα ην ρξεζηκνπνηνύκε επαλεηιεκκέλα, π.ρ. κηα ηππηθή πξόηαζε ζπκβνιαίνπ ή κηα κεγάιε ιίζηα νλνκάησλ, όηαλ εκείο ζέινπκε (ε βαζηθή δηαθνξά από ηελ Απηόκαηε Γηόξζσζε). Δίλαη πξνηηκόηεξν λα δεκηνπξγνύκε κηα θαηαρώξεζε ζηα Γξήγνξα Σκήκαηα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ. (Σεκείωζε: ηα Γπήγοπα Τμήμαηα ανηιζηοισούν ζηη λειηοςπγία Αςηόμαηο Κείμενο ηος ζςζηήμαηορ MS Office 2003). Δπιλέξσε σο κείμενο Μεσά Σιμήρ.Ι.Ιψάννοτ Οικονομικόρ Διετθτνσήρ Ρσην καπσέλα Διςαγψγή, ςσην ομάδα Ιείμενο, επιλέξσε Γπήγοπα μήμασα Αποθήκετςη επιλογήρ ςση ςτλλογή γπήγοπψν μημάσψν Οληκσπολογήςσε ένα όνομα για σην κασαφώπηςη (πφ. Σπογπαυή1) και πασήςσε ΞΙ. Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα θαηαρώξεζε παηώληαο Alt + F3 αθνύ επηιέμεηε ην θείκελν. Δοκιμάςσε σο, δημιοτπγώνσαρ ένα μπλοκ διεύθτνςηρ για σην εσαιπεία Advanced Sports, ονομάζονσαρ σην ADS. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ππάξρνπζεο θαηαρσξήζεηο Απηόκαηνπ θεηκέλνπ δνθηκάζηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: Λεσακινήςσε σο δπομέα ςαρ κάσψ από σον σίσλο σοτ εγγπάυοτ ςαρ Απφίςσε να πληκσπολογείσε σο όνομα σηρ σπέφοτςαρ ημέπαρ Λόλιρ εμυανιςσεί σο πλαίςιο τπόδειξηρ, πασήςσε σο πλήκσπο F3 ή σο πλήκσπο ENTER Θπκίζηε ηε ιεηηνπξγία ηεο Δύξεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο (θαξηέια Κεληξηθή, νκάδα Επεμεξγαζία, Εύξεζε) εμεγήζηε όηη κε ηε ιεηηνπξγία απηή εθηόο από ην θείκελν κπνξνύκε λα αλαδεηήζνπκε ζηπι κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ, ζεκάδηα παξαγξάθνπ, αιιαγέο ζειίδσλ. Ρσην καπσέλα Ιενσπική, ςσην ομάδα Δπεξεπγαςία κάνσε κλικ ςσο κοτμπί Δύπεςη Οπόςθεσα κπισήπια εύπεςηρ Ρσο παπάθτπο Δύπεςη και ανσικασάςσαςη κάνσε κλικ ςσο κοτμπί Κεπσομέπειερ>> Για να αναζησήςεσε κείμενο με ειδική μοπυοποίηςη, PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 25

29 πληκσπολογήςσε σο κείμενο ςσο πλαίςιο Δύπεςη σοτ. Για να αναζησήςεσε μόνο μοπυοποίηςη, αυήςσε σο πλαίςιο κενό. Ιάνσε κλικ ςσο κοτμπί Λοπυή και, ςση ςτνέφεια, επιλέξσε σιρ μοπυοποιήςειρ (Γπαμμασοςειπά, Οαπάγπαυορ κλπ) ποτ θέλεσε να αναζησήςεσε Ζ Ιάνσε κλικ ςσο κοτμπί Διδική και, ςση ςτνέφεια, επιλέξσε σην επιλογή (φαπακσήπερ παπαγπάυοτ, φαπακσήπερ ΑΒ, αλλαγέρ ςελίδψν) ποτ θέλεσε να αναζησήςεσε Δάν θέλεσε να ανσικασαςσήςεσε σο ςσοιφείο, κάνσε κλικ ςσην καπσέλα Ανσικασάςσαςη και, ςση ςτνέφεια, πληκσπολογήςσε σο κείμενο ποτ θέλεσε να φπηςιμοποιήςεσε ψρ ανσικασάςσαςη ςσο πλαίςιο Ανσικασάςσαςη με. Ιάνσε κλικ ςσο κοτμπί Δύπεςη επόμενοτ, Δύπεςη όλψν, Ανσικασάςσαςη ή Ανσικασάςσαςη όλψν για να ενσοπίςεσε όλα σιρ εμυανίςειρ σοτ ςσοιφείοτ ποτ θέλεσε. Θπκίζηε ηε δηαδηθαζία Αληηγξαθήο Απνθνπήο θαη Επηθόιιεζεο. Δπιλογέρ επικόλληςηρ Δμεγήζηε όηη νηαλ θάλεηε επηθόιιεζε πεξηερνκέλνπ εκθαλίδεηαη ην θνπκπί Επηινγέο επηθόιιεζεο πνπ παξέρεη ηξεηο επηινγέο: Δηαηήξεζε κνξθνπνίεζεο πξνέιεπζεο Απηή ε επηινγή δηαηεξεί ηελ εκθάληζε ηνπ αξρηθνύ θεηκέλνπ. πγρώλεπζε κνξθνπνίεζεο Απηή ε επηινγή αιιάδεη ηε κνξθνπνίεζε, ώζηε λα αληηζηνηρεί ζην θείκελν πνπ ηελ πεξηβάιιεη. Δηαηήξεζε κόλν ηνπ θεηκέλνπ Απηή ε επηινγή θαηαξγεί ηελ αξρηθή κνξθνπνίεζε από ην θείκελν. Ανοίξσε σο έγγπαυο ΑΜΑΤΞΠΑ επιλέξσε σο κείμενο Αναυοπά για σο 2003 Ρσην καπσέλα Ιενσπική, ςσην ομάδα Οπόφειπο, κάνσε κλικ ςσο κοτμπί Ανσιγπαυή οποθεσήςσε σο δπομέα ςση θέςη κάσψ από σον σίσλο Έςοδα 2003 και ςσην καπσέλα Ιενσπική, ςσην ομάδα Οπόφειπο, κάνσε κλικ ςσο κοτμπί Δπιλογέρ επικόλληςηρ και επιλέξσε Δείσε σο αποσέλεςμα Διασηπηςη μόνο κειμένοτ Οπιςμόρ σηρ πποεπιλεγμένηρ επιλογήρ επικόλληςηρ Δμεγήζηε όηη κπνξείηε λα επηιέμεηε ηνλ πξνεπηιεγκέλν ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη επηθόιιεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ρσην καπσέλα Απφείο κάνσε κλικ ςσιρ Δπιλογέρ και, ςση ςτνέφεια, κάνσε κλικ ςσην επιλογή Για πποφψπημένοτρ. Ρσο σμήμα Αποκοπή, ανσιγπαυή και επικόλληςη, επιλέξσε σιρ 26 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

30 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 πτθμίςειρ ποτ θέλεσε ςσα παπακάσψ πλαίςια: Δπικόλληςη μέςα ςσο ίδιο έγγπαυο Δπικόλληςη μεσαξύ εγγπάυψν Δπικόλληςη μεσαξύ εγγπάυψν όσαν τπάπφει διένεξη οπιςμών ςστλ Δπικόλληςη από άλλα ππογπάμμασα Ιάνσε κλικ ςσο ΞΙ μόλιρ ολοκληπώςεσε σιρ επιλογέρ ςαρ. Άςκηςη 1 & 2 Απηέο νη αζθήζεηο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα εμνηθεησζνύλ κε ηηο πξνρσξεκέλεο ηερληθέο κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ ηνπ Word. Aλ ππάξρεη ρξόλνο, δεηήζηε από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα θάλνπλ θαη ηελ Άζθεζε 2. ΗΔΡΔΘΡ ΔΠΓΑΡΘΑΡ ΔΟΘΡΞΚΖ1 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 27

31 2η ΗΜΕΡΑ Δπεξεπγαςία Παπαγπάυων Δπανάληχη Βαςικών Μοπυοποιήςεψν Διάςσιφο Γηα ηελ παξαθάησ παξνπζίαζε ρξεζηκνπνηείηαη ην έγγξαθν ΤΝΕΔΡΘΟ. Δπαλαιάβεηε ζπλνπηηθά ηηο δηάθνξεο επηινγέο κνξθνπνίεζεο κηαο παξαγξάθνπ. ηνίρηζε, εζνρέο δηάζηεκα, δηάζηηρν. Θπκίζηε ηηο θαιέο πξαθηηθέο θαηά ηελ πιεθηξνιόγεζε θεηκέλνπ θαη ηε δεκηνπξγία παξαγξάθσλ. Δνεπγοποιήςσε, ςσην καπσέλα Ιενσπική, ςσην ομάδα Οαπάγπαυορ, σην ενσολή Δμυάνιςη όλψν και δείσε σα ςημεία σψν παπαγπάυψν ςσο έγγπαυο Δπαλαιάβεηε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην δηάζηεκα κεηαμύ παξαγξάθσλ (ε απόζηαζε κεηαμύ δύν παξαγξάθσλ) θαη ην δηάζηηρν (ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ γξακκώλ κηαο παξαγξάθνπ). Δπαλαιάβεηε ηνλ ηξόπν εκθάληζεο ηνπ ράξαθα εάλ ν ηειεπηαίνο δελ εκθαλίδεηαη (θαξηέια Πξνβνιή, νκάδα Εκθάληζε, Υάξαθαο) θαη ηνλ ηξόπν αιιαγήο ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο (θαξηέια ΑξρείνΕπηινγέο Γηα πξνρσξεκέλνποηκήκα Εκθάληζε, Εκθάληζε κεηξήζεσλ ζε κνλάδεο) Θπκίζηε ηηο κνξθνπνηήζεηο παξαγξάθνπ πνπ κπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε (εζνρή, αξηζηεξή, δεμηά, πξώηεο γξακκήο πξνεμνρή) θαη αλαθεξζείηε εηδηθά ζην δηάζηηρν. Δμεγήζηε όηη ην δηάζηηρν θαζνξίδεη ην κέγεζνο ηνπ θαηαθόξπθνπ δηαζηήκαηνο αλάκεζα ζηηο γξακκέο θεηκέλνπ κηαο παξαγξάθνπ ζε αληίζεζε κε ηελ απόζηαζε παξαγξάθσλ πνπ θαζνξίδεη ηελ απόζηαζε επάλσ ή θάησ από κηα παξάγξαθν. Δπιλέξσε σην παπάγπαυο κάσψ από σον σίσλο σηρ παπαγπάυοτ Δήλψςη ςτμμεσοφήρ Ρσην καπσέλα Ιενσπική, ςσην ομάδα Οαπάγπαυορ, κάνσε κλικ ςσην επιλογή Διάςσιφο και απόςσαςη παπαγπάυψν Δμεγήζηε ηηο δηάθνξεο επηινγέο ηνπ κελνύ θαη εηδηθά ηηο: 1,0 (κνλό, επηινγή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε παιαηόηεξεο εθδόζεηο ηνπ Word), 2,0 (δηπιό ), 1,15 (κνλό δηάζηηρν κε ην δηάζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην Word 2010) Ιάνσε κλικ ςσο Δπιλογέρ διαςσίφοτ Ρσο παπάθτπο Οαπάγπαυορ ποτ εμυανίζεσαι δείξσε σο σμήμα Διάςσιφο Δμεγήζηε ηηο επηινγέο Αθξηβώο: νξίδεη ζηαζεξό δηάζηηρν, ην νπνίν εθθξάδεηαη ζε ζηηγκέο, Σνπιάρηζηνλ: ξπζκίδεη ην ειάρηζην δηάζηηρν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο κεγαιύηεξεο γξακκαηνζεηξάο ή γξαθηθνύ ζηε γξακκή, Πνιιάπιό: νξίδεη ην δηάζηηρν πνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί ζε αξηζκνύο κεγαιύηεξνπο ηνπ 1. Δμεγήζηε όηη νξίδνληαο ην δηάζηηρν ζε 1,15 ην δηάζηεκα ζα απμεζεί θαηά 15 ηνηο εθαηό θαη νξίδνληαο ην δηάζηηρν ζε 3, ην δηάζηεκα απμάλεηαη θαηά 300 ηνηο εθαηό (ηξηπιό δηάζηεκα) Δπιλέξσε 1,5 γπαμμέρ (μιάμιςη υοπά μεγαλύσεπη από σο ΡΣΜΔΔΠΘΞ 28 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

32 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Πεπιγπάμμασα και Σκίαςη Πποςαπμοςμένο Πεπίγπαμμα Ρτθμίςειρ Πεπιγπάμμασορ μονό διάςσιφο) και κάνσε κλικ ςσο ΞΙ Δμεγήζηε όηη ηα πεξηγξάκκαηα κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζην θείκελν ή ζε παξαγξάθνπο. Από ηε ζηηγκή πνπ εθαξκόδεηε πεξίγξακκα ζην θείκελν ην πεξίγξακκα απηό εκθαλίδεηαη ζην θνκκάηη ηνπ θεηκέλνπ πνπ έρεηε επηιέμεη. Δπιλέξσε σον ππώσο σίσλο (ΟΜΙΛΙΔ ΤΝΔΔΡΙΟΤ) Δυαπμόςσε ένα απλό πεπίγπαμμα σηρ απεςκείαρ ςαρ με φπήςη σοτ κοτμπιού Οεπιγπάμμασα Οεπιγπάμμασα και ςκίαςη (καπσέλα Ιενσπική, ομάδα Οαπάγπαυορ) Δυαπμόςσε ένα διπλό πεπίγπαμμα, μπλε γπαμμήρ ςσην επιλεγμένη παπάγπαυο Δυαπμόςσε ένα γαλάζιο φπώμα ςκίαςηρ (υόνσοτ) ςσην παπάγπαυο Δπαναλάβεσε σην ίδια διαδικαςία για να ευαπμόςεσε ένα πεπίγπαμμα και μια ςκίαςη σηρ απεςκείαρ ςαρ και ςσον 2 ο σίσλο Όηαλ εθαξκόδνπκε πεξηγξάκκαηα ζε παξαγξάθνπο κπνξείηε λα πξνζζέηεηε ή λα αθαηξείηε γξακκέο από ηηο πιεπξέο ηνπ πεξηγξάκκαηνο. Δπιλέξσε σην παπάγπαυο και σον σίσλο σηρ παπαγπάυοτ Δήλψςη ςτμμεσοφήρ Ρσην καπσέλα Ιενσπική ςσην ομάδα Οαπάγπαυορ κάνσε κλικ ςσο Οεπιγπάμμασα Οεπιγπάμμασα και ςκίαςη Υπηςιμοποιήςσε σην καπσέλα Οεπιγπάμμασα, και ευαπμόςσε ένα Οποςαπμοςμένο πεπίγπαμμα, διακεκομμένηρ κόκκινηρ γπαμμήρ, ευαπμόζονσάρ σο μόνο πάνψ και κάσψ από σιρ επιλεγμένερ παπαγπάυοτρ Υπηςιμοποιήςσε σην καπσέλα Ρκίαςη σοτ πλαιςίοτ διαλόγοτ Πεπιγπάμμασα και ςκίαςη (Λοπυή Οεπιγπάμμασα και ςκίαςη, καπσέλα Ρκίαςη) διαλέγονσαρ ένα φπώμα γεμίςμασορ σηρ απεςκείαρ ςαρ Δπηζεκάλεηε όηη ζηα πεξηγξάκκαηα παξαγξάθνπ, ην πεξίγξακκα νξίδεηαη από ηηο εζνρέο θαη όρη ην θείκελν (όζνλ αθνξά ηελ νξηδόληηα ζηνίρηζε). Γηα λα νξίζνπκε ηελ θαηαθόξπθε ζηνίρηζε ηνπ ζα πξέπεη λα εθαξκόζνπκε ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο. Δπίζεο, εμεγήζηε όηη κπνξείηε λα θαζνξίζεηε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ πεξηγξακκάησλ κηαο παξαγξάθνπ θαη ηνπ θεηκέλνπ ηεο. Δπιλέξσε σην παπάγπαυο και σον σίσλο σηρ παπαγπάυοτ Δήλψςη ςτμμεσοφήρ Πτθμίςσε σην απιςσεπή εςοφή παπαγπάυοτ ςσα 2 εκ. και ση δεξιά εςοφή παπαγπάυοτ ςσα 2 εκ και παπασηπήςσε σην μεσαυοπά σοτ πεπιγπάμμασορ Δπιλέξσε όλερ σιρ ομιλίερ σοτ ςτνεδπίοτ Ρσην καπσέλα Ιενσπική ςσην ομάδα Οαπάγπαυορ κάνσε PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 29

33 Μοσίβο Ατσόμαση μοπυοποίηςη πεπιγπάμμασορ Οπιζόνσια γπαμμή Πεπίγπαμμα ςελίδαρ κλικ ςσο Οεπιγπάμμασα Οεπιγπάμμασα και ςκίαςη Οασήςσε σο κοτμπί Δπιλογέρ (ςσην καπσέλα Οεπιγπάμμασα) και πληκσπολογήςσε σην απόςσαςη 12 ςσ. από σο κείμενο και για σιρ 4 διαθέςιμερ επιλογέρ, Δπάνψ, Κάσψ, Απιςσεπά και Δεξιά. Οασήςσε σο κοτμπί ΞΙ δύο υοπέρ για να κλείςεσε σα παπάθτπα διαλόγοτ Δμεγήζηε όηη ππάξρεη ηξόπνο εθαξκνγήο κνηίβνπ ζθίαζεο ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο ζθίαζεο κε ρξήζε ηεο θαξηέιαο θίαζε ηνπ πιαηζίνπ δηαιόγνπ Πεξηγξάκκαηα θαη ζθίαζε (θαξηέια Κεληξηθή, νκάδα Παξάγξαθνο, Πεξηγξάκκαηα Πεξηγξάκκαηα θαη ζθίαζε, θαξηέια θίαζε) δηαιέγνληαο πξώηα έλα Σηςλ Μοηίβος, έλα σπώμα μοηίβος θαη ηέινο έλα σπώμα γεμίζμαηορ. Δπιλέξσε σον σίσλο Δήλψςη τμμεσοφήρ Δπιλέξσε σην καπσέλα Ρκίαςη σοτ πλαιςίοτ διαλόγοτ Πεπιγπάμμασα και ςκίαςη (καπσέλα Ιενσπική, ομάδα Οαπάγπαυορ, Οεπιγπάμμασα Οεπιγπάμμασα και ςκίαςη) Δυαπμόςσε ςκίαςη και μοσίβο με 2 φπώμασα σηρ απεςκείαρ ςαρ Οασήςσε σο κοτμπί ΞΙ για να κλείςεσε σα παπάθτπα διαλόγοτ Δμεγήζηε ηελ ιεηηνπξγία ησλ Απηόκαησλ Πεξηγξακκάησλ. Λεσαξύ σψν ομιλιών σοτ ςτνεδπίοτ και σον σίσλο σηρ 2 ηρ ημέπαρ, αυήςσε μια γπαμμή κενό, πληκσπολογήςσε ### και πασήςσε Enter. Αποθηκεύςσε σο απφείο ςαρ και κλείςσε σο. Δμεγήζηε ηελ ιεηηνπξγία ηεο Οξηδόληηαο γξακκήο. Λεσαβείσε ςσο κάσψ μέπορ σοτ εγγπάυοτ ςαρ (Ctrl + End) Δπιλέξσε σην καπσέλα Οεπίγπαμμα σοτ πλαιςίοτ διαλόγοτ Πεπιγπάμμασα και ςκίαςη Οασήςσε σο κοτμπί Ξπιζόνσια γπαμμή Δπιλέξσε μια οπιζόνσια γπαμμή σηρ απεςκείαρ ςαρ και πασήςσε σο κοτμπί ΞΙ Σν πεξίγξακκα ζειίδαο, δίλεη εληππσζηαθή όςε ζε εηδηθνύ ηύπνπ έληππά (π.ρ. κηα Βεβαίσζε, έλα σξνιόγην πξόγξακκα, έλα ελεκεξσηηθό θπιιάδην). Δπηπιένλ ησλ επηινγώλ δηάθνξσλ εηδώλ γξακκώλ κπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε θαη Γξαθηθά σο πεξίγξακκα ζειίδαο. Δμυανίςσε σο παπάθτπο Οεπιγπάμμασα και ςκίαςη και επιλέξσε σην καπσέλα Οεπίγπαμμα ςελίδαρ Διαλέξσε μια επιλογή από σην λίςσα Γπαυικά κασά πποσίμηςη Πτθμίςσε σο Ολάσορ σοτ πεπιγπάμμασορ όπψρ επιθτμείσε Ιάνσε πποεπιςκόπηςη εκσύπψςηρ ώςσε να διαπιςσώςεσε ΞΚΣΛΟΘΑΙΞΘ ΑΓΩΜΔΡ 30 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό καςάρςημα (e-shop) ή δεμ έυεςε ςίπξςα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr.

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr. ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr e-learning Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ από απόρςαρη ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά Κύοιξ Θέμα Η έθθαλζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ ζην δηαδίθηπν ζα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Προκοπίου M.S. CCC-SLP 7 Οκτωβρίου 2014

Ελένη Προκοπίου M.S. CCC-SLP 7 Οκτωβρίου 2014 Ελένη Προκοπίου M.S. CCC-SLP 7 Οκτωβρίου 2014 Τί είναι λογοθεπαπεία Κπίςιμη ηλικία Πποβλήμασα λόγοτ ςσα παιδιά με απώλεια ακοήρ Φψνολογία Σύνσαξη /γπαμμασική Λεξιλόγιο / Σημαςιολογία Ππαγμασολογία Ομάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Διάπθπωζη εγγπάθος Διάπθπωζη εγγπάθων Γηα λα δείηε κηα δηάξζξσζε ππάξρνληνο εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ εληνιή Διάπθπωζη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία Phishing Emails Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ Λαμπιδονίτη Χριςτίνα Απρίλιοσ, 2013 Λευκωςία 1 1. Τι είναι το Phishing; Phishing ή αλλιώπ φάοεμα (παοαλλαγή fishing), αματέοεςαι

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι κιπςοί σψν κάσψ άκπψν;

Σι είναι κιπςοί σψν κάσψ άκπψν; Σι είναι κιπςοί σψν κάσψ άκπψν; Οι κιπςοί είναι σο ανσίσιμο σοτ ανθπώπινοτ είδοτρ από σην όπθια ςσάςη σοτ ςώμασορ ποτ δημιοτπγεί ςτνθήκερ ςσάςηρ σοτ υλεβικού αίμασορ ςσα κάσψ άκπα. Είναι γνψςσό νόςημα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5 Εγχειρίδιο χρήσης Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Σοποθέτηση της Αρχής Ισότητας αμαφορικά με τη δημοσίευση αγγελιώμ για θέσεις εργασίας που είτε απευθύμομται στο έμα μόμο φύλο είτε με τους όρους που θέτουμ φωτογραφίζουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1132 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Λάρισα, 03.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Διακήρσξης 1/2011 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάπια Επμούποληρ 2013

Σεμινάπια Επμούποληρ 2013 Αναςσαςία Κψνςσανσέλοτ και Γιάννηρ Ατγεπινόρ Τμήμα Μηφανικών Οικονομίαρ και Διοίκηςηρ Πανεπιςσήμιο Αιγαίοτ Σεμινάπια Επμούποληρ 2013 Σύπορ, 12/7/2013 Σκοπόρ Να αναδείξει ενδιαυέπονσα ςημεία εμπειπικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Άζζεξνο 2011 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1... 4 Δηζαγσγή θαη εμνηθείσζε κε ην Microsoft Word... 4 1.1 Δηζαγσγή... 4 1.2 Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία θεηµέλνπ... 5 1.3 Ξεθηλώληαο ην Word - Αξρηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ είμαι ρυεςικά απλή και ρςηοίζεςαι ρςη υοήρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςξσ μεοξύ, λόγχ ςηπ σφξμεςοικήπ διατξοάπ. Σξ μεοό, μεςά ςημ πςώρη ςξσ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κλαμα σοτ εμιγκπανσοτ 1. Ειναι ενα σπαγοτδι σψν Ελληνψν σηρ Κασψ Ισαλιαρ. Ο σισλορ σοτ, ςση νεοελληνικη σοτ αποδοςη: "Θπηνορ σοτ. σοςο εφει να με δει

Κλαμα σοτ εμιγκπανσοτ 1. Ειναι ενα σπαγοτδι σψν Ελληνψν σηρ Κασψ Ισαλιαρ. Ο σισλορ σοτ, ςση νεοελληνικη σοτ αποδοςη: Θπηνορ σοτ. σοςο εφει να με δει 1 Κλαμα σοτ εμιγκπανσοτ 1 Ειναι ενα σπαγοτδι σψν Ελληνψν σηρ Κασψ Ισαλιαρ. Ο σισλορ σοτ, ςση νεοελληνικη σοτ αποδοςη: "Θπηνορ σοτ μεσαναςση" Ωπια μοτ πονσινεddα α ποτσε ςσε σςε ςσασζει πλεα σαλαςςα ς αγκοταddει

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Κυριακοφ Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε., MSc

Γρηγόρης Κυριακοφ Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε., MSc ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 1. ύλζεηε κνξθνπνίεζε θαη νξγάλσζε εγγξάθνπ Γρηγόρης Κυριακοφ Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε., MSc ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης 2010 Περιεχόμενα 1. ΤΝΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΓΓΡΑΦΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Ενόσησα 1.1 Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα ηνπ «δώζεηε ξεύκα». Δληνπίζηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

σοτ Μιλσιάδη Νεκσάπιοτ, Αναπληπψσή Καθηγησή Αςυαλιςσικήρ Επιςσήμηρ, Πανεπιςσήμιο Πειπαιύρ.

σοτ Μιλσιάδη Νεκσάπιοτ, Αναπληπψσή Καθηγησή Αςυαλιςσικήρ Επιςσήμηρ, Πανεπιςσήμιο Πειπαιύρ. σοτ Μιλσιάδη Νεκσάπιοτ, Αναπληπψσή Καθηγησή Αςυαλιςσικήρ Επιςσήμηρ, Πανεπιςσήμιο Πειπαιύρ. Forum για σην Τγεία και σιρ Πολισικέρ Τγείαρ, Ετπψπαωκϋ Κένσπο Δελυύν. 19-21 Νοεμβπίοτ 2010. Είκοςι πένσε φπϋνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο

ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο Αλδξέαο Κπζξαηώηεο Λεηηνπξγόο Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθή Ηκεξίδα ΑΚΙΓΑ 26 Φεβξνπαξίνπ 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΣΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ UEFA PRO

ΠΕΣΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ UEFA PRO ΠΕΣΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ UEFA PRO Η επιστφία από σύφη ςτνήθψρ έπφεσαι μια υοπά. Οι δπόμοι ποτ μποπούν να οδηγήςοτν ςσην επιστφία είναι πολλοί. Όλοι oι δπόμοι όμψρ έφοτν κοινά φαπακσηπιςσικά. Γνώςη ανσικείμενοτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΧΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΔΒΔΘ

ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΧΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΔΒΔΘ 07 09 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΧΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΔΒΔΘ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΞΟΝΕ ΔΡΑΕΙ ΣΗ ΚΕΕΕ Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΨΝ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα