Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ"

Transcript

1

2

3

4 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ΟΘΜΑΙΑΡ ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΩΜ... 1 Θ ΟΔΠΘΔΥΔΘ Ξ ΟΑΠΔΥΞΛΔΜΞ ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞ ΣΚΘΙΞ;... 9 ΟΠΞ-ΔΙΘΛΖΡΖ ΑΜΑΓΙΩΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖΡ Δκσίμηςη σψν Αναγκών Δκπαίδετςηρ ΥΑΠΑΙΖΠΘΡΘΙΑ ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΣ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑΞΡ Ρσόφοι Δκπαιδετσικού Οπογπάμμασορ Ακποασήπιο ποτ απετθύνεσαι Δπίπεδο Οποαπαισούμενψν Γνώςεψν Βιβλίο Δκπαιδετομένοτ (Σπο έκδοςη) Διάπκεια Ρφεδιαςμόρ μημάσψν ΡΣΜΞΟΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΞΣ ΡΔΛΘΜΑΠΘΞΣ ΟΠΞΔΘΜΞΛΔΜΞ ΥΠΞΜΞΔΘΑΓΠΑΛΛΑ ΟΠΞΔΞΘΛΑΡΘΑ Οπιν Νεκινήςεσε ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΛΑΗΖΛΑΩΜ ΓΘΑ ΞΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΖ Γενικέρ Ξδηγίερ Σπόμνημα Οεπιγπαυήρ Λαθημάσψν Δκπαιδετσή Ζ ΖΛΔΠΑ Γνωπιμία με σοτρ μαθησέρ τςσάςειρ Παποτςίαςη και ςσόφοι ςεμιναπίοτ Βιβλίο Δκπαιδετόμενοτ Δπεξεπγαςία Δκκίνηςη σοτ Word Παποτςίαςη σορ Δκπαιδετσικού Ππογπάμμασορ Δπιλογή μη ςτνεφόμενοτ κειμένοτ Πποφψπημένα ευε γπαμμασοςειπάρ Δκθέσερ και Δείκσερ Ρύθμιςη Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Κπτυό Κείμενο Τπογπαμμίςειρ Φπήςη τνσομεύςεψν Πληκσπολογίοτ PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 1

5 Πποςθήκη κοτμπιών μοπυοποίηςηρ ςση γπαμμή επγαλείψν γπήγοπηρ ππόςβαςηρ Ατσόμαση Διόπθωςη Φπήςη Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Δπιλογέρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Δημιοτπγία Κασαφώπηςηρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Δπεξεπγαςία Κασαφώπηςηρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Διαγπαυή Κασαφώπηςηρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Μεσονομαςία Κασαφώπηςηρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Δξαιπέςειρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Έξτπνη εσικέσα Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Ατσόμαση Μοπυοποίηςη Ατσόμαση Μοπυοποίηςη Κειμένοτ Ατσόμασο Κείμενο Δημιοτπγία Κασαφώπηςηρ Ατσόμασοτ Κειμένοτ Φπήςη Κασαφώπηςηρ Γπήγοπψν Σμημάσψν Δύπεςη και ανσικασάςσαςη Δπιλογέρ επικόλληςηρ Οπιςμόρ σηρ πποεπιλεγμένηρ επιλογήρ επικόλληςηρ Άςκηςη 1 & Ζ ΖΛΔΠΑ Δπεξεπγαςία Παπαγπάυων Δπανάληχη Βαςικών Μοπυοποιήςεψν Διάςσιφο Πεπιγπάμμασα και Σκίαςη Πποςαπμοςμένο Πεπίγπαμμα Ρτθμίςειρ Πεπιγπάμμασορ Μοσίβο Ατσόμαση μοπυοποίηςη πεπιγπάμμασορ Οπιζόνσια γπαμμή Πεπίγπαμμα ςελίδαρ Κασάπγηςη Πεπιγπάμμασορ και μοσίβοτ Σσοιφεία Δλέγφοτ Παπαγπάυοτ Φήπα /Οπυανή γπαμμή Άλλερ πτθμίςειρ Δπιλογέρ μοπυοποίηςηρ κοτκίδψν Άςκηςη Σστλ Δυαπμόζονσαρ ςστλ Παπάθτπο Δπγαςιών Σστλ Δμυάνιςη Μοπυοποίηςηρ ςστλ Δημιοτπγία νέοτ ςστλ στλ παπαγπάυοτ στλ φαπακσήπα Δπιλογή όλψν με σο ίδιο ςστλ PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

6 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Τποποποίηςη ςστλ Διαγπαυή ςστλ Άςκηςη Ππόστπα Δημιοτπγία πποσύποτ βαςιςμένο ςε τπάπφον ππόστπο Δημιοτπγία πποσύποτ βαςιςμένο ςε τπάπφον έγγπαυο Θέςη αποθήκετςηρ πποσύπψν Δημιοτπγία πποσύποτ από κενό νέο έγγπαυο Σποποποίηςη Πποσύποτ Άςκηςη Άςκηςη Ζ ΖΛΔΠΑ Γπαυικά Δικόνερ Office Online Δπγαλεία εικόναρ WordArt Αναδίπλψςη κειμένοτ φεδίαςη Διάσαξη ανσικειμένοτ Μοπυοποίηςη ανσικειμένοτ ςφεδίαςηρ σοίφιςη Ανσικειμένψν μεσαξύ σοτρ Ομαδοποίηςη ανσικειμένψν σοίφιςη ςε ςφέςη με ση ςελίδα Διςαγψγή εικόναρ από απφείο Πλαίςια κειμένοτ Διςαγψγή πλαιςίοτ κειμένοτ Μοπυοποίηςη πλαιςίοτ κειμένοτ ύνδεςη πλαιςίψν κειμένοτ Κασεύθτνςη κειμένοτ Διαγπάμμασα και Οπγανογπάμμασα Άςκηςη Άςκηςη Διάσαξη εγγπάυοτ Διαμόπυψςη ςελίδαρ Αλλαγή ςελίδαρ Δνόσησερ Σύποι ενοσήσψν Φπήςη ενοσήσψν Κευαλίδερ και τποςέλιδα Απίθμηςη ςελίδων Τδασογπάυημα εγγπάυοτ Άςκηςη Άςκηςη PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 3

7 4Ζ ΖΛΔΠΑ Πολύςσηλο κείμενο Διαμόπυψςη ςε ςσήλερ Πλάσορ ςσηλών Αλλαγή ςσήληρ Δξιςοππόπηςη ςσηλών Στλλαβιςμόρ Ατσόμασορ ςτλλαβιςμόρ Φειποκίνησορ ςτλλαβιςμόρ Άςκηςη Άςκηςη Διάπθπωςη εγγπάυοτ Διάπθπψςη Ππωσεύον έγγπαυο Δημιοτπγία νέοτ ππψσεύονσορ εγγπάυοτ Δετσεπεύον έγγπαυο Διςαγψγή δετσεπεύονσορ απφείοτ Μεσασποπή τπάπφονσορ εγγπάυοτ ςε ππψσεύον Μεσονομαςία δετσεπεύονσορ εγγπάυοτ Κασάπγηςη δετσεπεύονσορ εγγπάυοτ Δκσύπψςη δετσεπετόνσψν εγγπάυψν Κλείδψμα- Ξεκλείδψμα Άςκηςη Ζ ΖΛΔΠΑ Ομαδική επγαςία Διςαγψγή ςφολίψν Δμυάνιςη ςφολίψν Δπεξεπγαςία ςφολίοτ Απάνσηςη ςφολίψν Διαγπαυή ςφολίοτ Διαγπαυή όλψν σψν ςφολίψν Διαγπαυή ςφολίψν ενόρ αναθεψπησή Παπακολούθηςη αλλαγών Αναθεψπήςειρ Ρτθμίςειρ αναθεψπήςεψν Αποδοφή ή απόππιχη αλλαγών ςσο έγγπαυο Δκσύπψςη λίςσαρ αλλαγών Στγφώνετςη και Σύγκπιςη εγγπάυων τνδταςμόρ εγγπάυοτ ύγκπιςη εγγπάυοτ Άςκηςη Πποφωπημένερ σεφνικέρ Πινάκων Βαςικέρ σεφνικέρ Ατσόμαση μοπυοποίηςη Διςαγψγή γπαμμών και ςσηλών PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

8 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Αλλαγή πλάσοτρ και ύχοτρ Αλλαγή ςσοίφιςηρ πίνακα Μεσακίνηςη και ανσιγπαυή κελιών Αλλαγή ςσοίφιςηρ κελιών Πποςανασολιςμόρ κειμένοτ Πεπιγπάμμασα και ςκίαςη Σαξινόμηςη τγφώνετςη και διαίπεςη Σελιδοποίηςη ςε πίνακα Δπανάληχη επικευαλίδαρ Άλλερ διαδικαςίερ Υπολογιςμοί ςε πίνακερ Άθποιςμα ςσήληρ Μέςορ όπορ ςσήληρ Δνημέπψςη πεδίψν αποσελεςμάσψν Μεσασποπή κειμένοτ ςε πίνακα και ανσίςσπουα Άςκηςη Άςκηςη Ζ ΖΛΔΠΑ Αναυοπέρ Σελιδοδείκσερ Πποςθήκη ςελιδοδείκση Μεσάβαςη ςε ςελιδοδείκση Δμυάνιςη ςελιδοδεικσών Διαγπαυή ςελιδοδεικσών Άλλερ επγαςίερ με ςελιδοδείκσερ Σημειώςειρ Διςαγψγή ςημείψςηρ Σποποποίηςη τποςημείψςηρ Δπεξεπγαςία / Ανάγνψςη ςημείψςηρ Μεσάβαςη ςε ςημείψςη Μεσασποπή ςημειώςεψν Παπαπομπέρ Διςαγψγή παπαπομπήρ Δνημέπψςη παπαπομπών Διαγπαυή παπαπομπήρ Δτπεσήπιο Δπιςήμανςη κασαφψπήςεψν Σύποι κασαφψπήςεψν Δπιςήμανςη κασαφώπηςηρ ετπεσηπίοτ Δπιςήμανςη πεπιοφών Ατσόμαση ςήμανςη Διςαγψγή Δτπεσηπίοτ Δπεξεπγαςία ετπεσηπίοτ Διαγπαυή κασαφώπηςηρ ετπεσηπίοτ Πίνακαρ Πεπιεφομένων PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 5

9 Δημιοτπγία ΠΠ με φπήςη ευαπμοςμένψν ςστλ Δνημέπψςη πίνακα πεπιεφομένψν Μοπυοποίηςη και σποποποίηςη Πίνακα πεπιεφομένψν Δημιοτπγία ΠΠ με φπήςη πποςαπμοςμένψν ςστλ Άςκηςη Άςκηςη Ζ ΖΛΔΠΑ Λεζάνσερ / Δπεξηγήςειρ Διςαγψγή λεζάνσαρ Δημιοτπγία εσικέσαρ Ατσόμασερ λεζάνσερ Αλλαγή λεζάνσαρ Δνημέπψςη λεζάνσαρ Μοπυοποίηςη λεζάνσαρ Μοπυοποίηςη ςστλ λεζάνσαρ Διαγπαυή λεζάνσαρ Πίνακερ εικόνψν Άςκηςη Δπγαςία με άλλερ ευαπμογέρ Δπιλογέρ ενημέπψςηρ Διςαγψγή Ανσικειμένοτ Πποςάπσηςη κειμένοτ Άςκηςη Ζ ΖΛΔΠΑ Πποφωπημένερ Τεφνικέρ Στγφώνετςηρ Αλληλογπαυίαρ Κύπιο Έγγπαυο Βήμα 1 Δπιλογή σύποτ εγγπάυοτ Βήμα 2 Έγγπαυο εκκίνηςηρ Απφείο πποέλετςηρ δεδομένων Βήμα 3 Δπιλογή παπαληπσών Δπιλογή παπαληπσών Υιλσπάπιςμα Παπαληπσών Σαξινόμηςη παπαληπσών Βήμα 4 ύνσαξη σηρ επιςσολήρ Διςαγψγή πεδίοτ σοτ Word Βήμα 5 Πποεπιςκόπηςη σψν επιςσολών Βήμα Ολοκλήπψςη σηρ ςτγφώνετςηρ Δπαναυοπά κτπίοτ εγγπάυοτ Κασάπγηςη απφείοτ πποέλετςηρ δεδομένων Δημιοτπγία εσικεσών Άςκηςη Άςκηςη Μακποενσολέρ Κασαγπαυή Μακποενσολήρ PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

10 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Δπεξεπγαςία μακποενσολήρ Δκσέλεςη μακποενσολήρ Οπγάνωςη Μακποενσολών Μεσονομαςία Μακποενσολήρ Διαγπαυή Μακποενσολήρ Ανσιγπαυή Μακποενσολήρ Ανσιςσοίφιςη Μακποενσολήρ σο Πληκσπολόγιο ε πποςαπμοςμένο κοτμπί ςση γπαμμή επγαλείψν γπήγοπηρ εκκίνηςηρ ε πποςαπμοςμένο κοτμπί ομάδα ςε νέα ομάδα νέαρ καπσέλαρ ςσην κοπδέλα Άςκηςη Αςκηςη Ζ ΖΛΔΠΑ Πεδία Διςαγψγή πεδίοτ Δναλλαγή κψδικών πεδίψν Διακόπσερ πεδίψν Δπεξεπγαςία πεδίοτ Δνημέπψςη πεδίοτ Μεσασποπή πεδίοτ ςε κείμενο Κλείδψμα / Ξεκλείδψμα πεδίοτ Διαγπαυή πεδίοτ Φόπμερ σοιφεία Δλέγφοτ Υόπμαρ Ιδιόσησερ πεδίψν υόπμαρ Πποςθήκη κειμένοτ Βοήθειαρ κίαςη πεδίοτ Πποςσαςία Υόπμαρ Διαγπαυή ανσικειμένοτ υόπμαρ σοιφεία ελέγφοτ Active X Άςκηςη Άςκηςη Πποςσαςία Δγγπάυοτ Κψδικόρ ππόςβαςηρ για άνοιγμα Κψδικόρ ππόςβαςηρ για σποποποίηςη τνιςσάσαι μόνο για ανάγνψςη Κασάπγηςη κψδικού ππόςβαςηρ Ιδιόσησερ Δγγπάυοτ Σσοιφεία Χπήςση Δγγπάυοτ Αςκηςη ECDL Sample Test Ζ ΖΛΔΠΑ Δπαναληπσική Άςκηςη Αποσίμηςη Σεμιναπίοτ ΡΣΛΒΞΣΚΔΡ ΟΠΞΡΑΠΛΞΓΖΡ ΥΠΞΜΞΣ PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 7

11 ι να παπαλείχεσε εάν δεν ςαρ μένει πολύρ φπόνορ ι να ςτμπεπιλάβεσε ςε σμήμασα ποτ πποοδεύοτν γπήγοπα ΔΣΠΔΖΠΘΞ ΓΜΩΡΘΙΩΜ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΩΜ ΔΝΔΑΡΔΑΡ ΎΚΖΡ ECDL AM PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

12 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Τι πεοιέυει ςξ παοευόμεμξ Εκπαιδεσςικό Υλικό; Τξ παοευόμεμξ εκπαιδεσςικό σλικό, είμαι ρυεδιαρμέμξ έςρι ώρςε μα ραπ δώρει όλα ςα απαοαίςηςα ρςξιυεία για μα διενάγεςε έμα εκπαιδεσς ικό ποόγοαμμα ρε ακοξαςήοιξ πξσ επιθσμεί μα απξκςήρει ποξυχοημέμξσ επιπέδξσ γμώρειπ Δπενεογαρίαπ Κειμέμξσ και έυει ρςόυξ ςημ επιςσυή ενέςαρη ρςξ ECDL AM3 - Δπενεογαρία Κειμέμξσ ρε Ποξυχοημέμξ Δπίπεδξ (ΑΜ3 Advanced Word Processing). Πεοιλαμβάμξμςαι ςα ακόλξσθα: Ποξ-Δκςίμηρη Αμαγκώμ Δκπαίδεσρηπ Μια διαδικαρία για ςημ εκςίμηρη ςχμ αμαγκώμ εκπαίδεσρηπ πξσ ανιξλξγεί ςιπ ικαμόςηςεπ και ςιπ αμάγκεπ ςξσ εκπαιδεσόμεμξσ, όρξμ ατξοά ςα γμχρςικά αμςικείμεμα / αμςικείμεμα εογαρίαπ πξσ ποόκειςαι μα διδαυθεί Χαοακςηοιρςικά Δκπαιδεσςικξύ Ποξγοάμμαςξπ Οι Στόχοι, ςξ Ακροατήριο που απευθύνεται, ςξ Επίπεδο Προαπαιτούμενων Γνώσεων και η Συνοπτική Περιγραφή ςξσ Σεμιμαοίξσ δηλαδή η λίρςα ςχμ κύοιχμ θεμάςχμ πξσ καλύπςει ςξ εκπαιδεσςικό σλικό. Οι εκπαιδεσόμεμξι μπξοξύμ μα λαμβάμξσμ έμα αμςίγοατξ ςηπ λίρςαπ ασςήπ ποιμ ςημ έμαονη ςξσ ρεμιμαοίξσ. Ποξςειμόμεμξ Χοξμξδιάγοαμμα και Σσμβξσλέπ Ποξραομξγήπ Χοόμξσ Μια καςαμξμή ςξσ ρεμιμαοίξσ ρε (2) χοιαίεπ εκπαιδεσςικέπ πεοιόδξσπ αμά ημέοα και έμα ποόγοαμμα χοώμ καςά ποξρέγγιρη. Ποξεςξιμαρία Τι υοειάζεςαι μα έυεςε ποιμ ςημ έμαονη ςχμ μαθημάςχμ και πχπ ποέπει μα είμαι ςξ πεοιβάλλξμ ςχμ Η/Υ ςξσ εογαρςηοίξσ ραπ. Πεοιγοατή Μαθημάςχμ για ςξμ Δκπαιδεσςή Τξ βαρικόςεοξ κξμμάςι ςξσ παοευόμεμξσ εκπαιδεσςικξύ σλικξύ. Αμαλσςικέπ ξδηγίεπ για ςξ πώπ ποξςείμεςαι μα ενελιυθεί η εκπαίδεσρη με βάρη ςξ Ποξςειμόμεμξ Χοξμξδιάγοαμμα και ςξσπ Σςόυξσπ ςηπ Δκπαίδεσρηπ. Αμάλσρη Αρκήρεχμ Βιβλίξσ (με ςημ έκδξρη ςξσ βιβλίξσ) Βήμα ποξπ βήμα ξι εμέογειεπ για ςημ ξλξκλήοχρη ςχμ αρκήρεχμ ςξσ Βιβλίξσ Δκπαιδεσξμέμξσ αμέρχπ μεςά ςημ εκτώμηρη ςξσ κάθε ζηςήμαςξπ. Δσοεςήοιξ Γμχρςικώμ Αμςικειμέμχμ Δνεςαρςέαπ Ύληπ ECDL AM3 Σσμξδεσςικό CD-Δκπαιδεσςή Πεοιέυει μια τόομα Ποξ-Σεμιμαοιακήπ Απξςίμηρηπ και ςημ Πεοιγοατή ςξσ ρεμιμαοίξσ ρε μξοτή εγγοάτξσ ςξσ Word καθώπ και ςα αουεία ςχμ αρκήρεχμ για ςημ εκπαίδεσρη και ςημ ενάρκηρη ςχμ εκπαιδεσόμεμχμ. PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 9

13 Ποξ-Εκςίμηρη Αμαγκώμ Εκπαίδεσρηπ Ο καθξοιρμόπ ςχμ αμαγκώμ εμόπ εκπαιδεσόμεμξσ είμαι ρημαμςικόπ για ςημ εκπαίδεσρη ρε θέμαςα Πληοξτξοικήπ. Χοηριμξπξιήρςε ςξ εοχςημαςξλόγιξ- Φόρμα Αποτίμησης Αναγκών Εκπαίδευσης πξσ σπάουει ρςξ Σσμξδεσςικό CD-ROM ςξσ παοευόμεμξσ εκπαιδεσςικξύ σλικξύ, για μα καθξοίρεςε ςιπ εκπαιδεσςικέπ αμάγκεπ ςχμ εκπαιδεσόμεμχμ πριμ από ςξ ρεμιμάοιξ και για μα εκςιμήρεςε ςιπ ικαμόςηςέπ ςχμ εκπαιδεσόμεμχμ για ςξμ καλύςεοξ ρυεδιαρμό ςηπ διδαρκαλίαπ ραπ. Σε πεοιπςώρειπ πξσ η ποξ-εκςίμηρη εκπαίδεσρηπ εμόπ ρσγκεκοιμέμξσ ςμήμαςξπ καςαδείνει όςι μεοικέπ γμχρςικέπ πεοιξυέπ ή γμχρςικά αμςικείμεμα είμαι ήδη γμχρςά ρ όλξσπ ςξσπ εκπαιδεσόμεμξσπ ποξςείμεςαι μα ποξραομόρεςε ςξ υοξμξδιάγοαμμα ςχμ μαθημάςχμ έςρι ώρςε η ρυεςική εμόςηςα μα λάβει ςη μξοτή μιαπ ρύμςξμηπ επαμάληφηπ. Δκηίμηζη ηφν Αναγκών Δκπαίδεσζης Η Φόομα Απξςίμηρηπ Αμαγκώμ Δκπαίδεσρηπ σπάουει ρςξ ρσμξδεσςικό CD-ROM (ΦΑΑΔ) και καλύπςει ςξ πεοιευόμεμξ ςηπ εμόςηςαπ ECDL - Advanced Wordprocessing AM3 Απξρςείλεςε/Δώρςε έμα αμςίγοατξ ασςήπ ςηπ τόομαπ ρςξσπ μελλξμςικξύπ εκπαιδεσόμεμξσπ (ή ρςξμ σπεύθσμξ για ςημ εκπαίδεσρη ςηπ εςαιοείαπ) ποιμ από ςξ ρεμιμάοιξ Απξςιμήρςε ςιπ τόομεπ όςαμ επιρςοατξύμ, ανιξλξγήρςε ςξ επίπεδξ γμώρηπ κάθε θέμαςξπ για ξλόκληοξ ςξ ςμήμα / ή ςξμ εκπαιδεσόμεμξ Συμβουλή Εάμ σπάουξσμ πεοιρρόςεοξι ρςασοξί ρςιπ δύξ δενιέπ ρςήλεπ (Όχι και Δεν Είμαι Σίγουρος) ςόςε η εμόςηςα ωπ ρύμξλξ είμαι απαοαίςηςη για ςξμ εκπαιδεσόμεμξ / ή ςξ ςμήμα. Θα ποέπει μα μπξοείςε μα καθξοίρεςε πξια θέμαςα εμδιατέοξσμ ςξσπ μελλξμςικξύπ εκπαιδεσόμεμξσπ πεοιρρόςεοξ. Δπικεμςοχθείςε ρςα ρημεία εκείμα ςξσ σλικξύ ςχμ εγυειοιδίχμ ςξσ Σεμιμαοίξσ με ςα ξπξία ξ εκπαιδεσόμεμξπ είμαι πιξ ρυεςικόπ και παοαλείφςε ή αματεοθείςε ρύμςξμα ρςα ρημεία με ςα ξπξία δεμ είμαι και ςόρξ ρυεςικόπ Συμβουλή Ίρωπ θέλεςε μα ςοξπξπξιήρεςε ςα ωοιαία ποξγοάμμαςα πξσ σπάουξσμ εδώ ωπ απξςέλερμα ςωμ πληοξτξοιώμ πξσ λαμβάμεςε. 10 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

14 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Χαοακςηοιρςικά Εκπαιδεσςικξύ Ποξγοάμμαςξπ Σηότοι Δκπαιδεσηικού Προγράμμαηος Ασςό ςξ Δκπαιδεσςικό Ποόγοαμμα σπεοκαλύπςει ςημ Δμόςηςα AM3 - Δπενεογαρία Κειμέμξσ Ποξυχοημέμξ Δπίπεδξ (Word-Processing Advanced Level) ςξσ ECDL (έκδξρη 2.0). Οι εκπαιδεσόμεμξι θα μάθξσμ μα εταομόζξσμ ποξυχοημέμεπ ςευμικέπ επενεογαρίαπ κειμέμξσ και παοαγοάτχμ, μα δημιξσογξύμ και μα επενεογάζξμςαι ποόςσπα, τόομεπ, μακοξεμςξλέπ, πεδία και γοατικά αμςικείμεμα, μα δξσλεύξσμ ξμαδικά και με ποχςεύξμςα και δεσςεοεύξμςα έγγοατα, μα ποξρθέςξσμ πίμακεπ πεοιευξμέμχμ, ρελιδξδείκςεπ, σπξρημειώρειπ, παοαπξμπέπ, εικόμεπ και λεζάμςεπ, μα εταομόζξσμ ποξυχοημέμεπ επιλξγέπ ρςη ρσγυώμεσρη αλληλξγοατίαπ και ρςημ εμρχμάςχρη αμςικειμέμχμ και μα ποξρςαςεύξσμ ςα αουεία ςξσπ, υοηριμξπξιώμςαπ ςημ εταομξγή MS Word. Ακροαηήριο ποσ απεσθύνεηαι Άςξμα πξσ είςε έυξσμ επιςύυει ρςημ Δμόςηςα 3 Δπενεογαρία Κειμέμξσ ςξσ Βαρικξύ Δπιπέδξσ ECDL και θέλξσμ μα απξκςήρξσμ επιπλέξμ δενιόςηςεπ ρε μικοό υοξμικό διάρςημα είςε θέλξσμ μα επασνήρξσμ ςιπ βαρικέπ γμώρειπ ςξσ έςρι ώρςε μα εταομόζξσμ ποξυχοημέμεπ λειςξσογίεπ με ςξ MS Word. Πιξ ρσγκεκοιμέμα, ξ εκπαιδεσόμεμξπ πξσ επιθσμεί μα εογαρςεί πιξ απξδξςικά και ρε σφηλόςεοξ από ςξ βαρικό επίπεδξ ικαμόςηςαπ έςρι ώρςε μα παοάγει σφηλξύ επιπέδξσ απξςελέρμαςα επενεογαρίαπ κειμέμξσ, πξλύπλξκα έμςσπα, μα μξοτξπξιεί και μα ρυεδιάζει ποξρτξοέπ πξσ πεοιλαμβάμξσμ πίμακεπ, τόομεπ και γοατικά. Ο εκπαιδεσόμεμξπ επίρηπ πξσ επιζηςά μα μπξοεί μα υειοιρςεί εογαλεία, όπχπ ξι μακοξεμςξλέπ, και μα ξλξκληοώμει ποξυχοημέμεπ λειςξσογίεπ ρσγυώμεσρηπ αλληλξγοατίαπ μέρα από ςημ εταομξγή επενεογαρίαπ κειμέμξσ. Δπίπεδο Προαπαιηούμενφν Γνώζεφν Απαιςξύμςαι βαρικέπ γμώρειπ υοήρηπ Word (ρε βαρικό επίπεδξ ECDL Δμόςηςα 3) πξσ μπξοξύμ μα απξκςηθξύμ από ποξρχπική εογαρία ή από ςημ παοακξλξύθηρη ρεμιμαοίξσ ρυεςικά με ςημ Δπενεογαρία Κειμέμξσ με ςη Χοήρη ςξσ MS Word ρε βαρικό επίπεδξ. Βιβλίο Δκπαιδεσομένοσ (Υπο έκδοζη) Ο παοόμ ξδηγόπ εκπαιδεσςή ρσμβαδίζει με και πεοιέυει αματξοέπ ρςξ σπξ έκδξρη βιβλίξ ECDL Advanced Word 2010 αλλά μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί με ξπξιξδήπξςε άλλξ βιβλίξ πξσ καλύπςει ςημ ενεςαρςέα ύλη ςηπ Δμόςηςαπ ΑΜ3 - Δπενεογαρία Κειμέμξσ, Ποξυχοημέμξ Δπίπεδξ ςξσ ECDL έκδξρη 2.0. Γιάρκεια Στεδιαζμός Τμημάηφν Αοιθμόπ Δκπαιδεσξμέμχμ Τμήμαςξπ: έχπ 10 εκπαιδεσόμεμξι (Προτείμεται 6-8) Αοιθμόπ Δκπαιδεσςικώμ Μαθημάςχμ: έχπ 10 δίχοα (Προτείμεται 6-8) PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 11

15 Σσμξπςική Πεοιγοατή ςξσ Σεμιμαοίξσ Δπεξεπγαςία Δυαπμογή πποφψπημένψν μοπυοποιήςεψν κειμένοτ Δημιοτπγία και Υπήςη Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Δυαπμογή Ατσόμασηρ Λοπυοποίηςηρ Δημιοτπγία και Υπήςη Ατσόμασοτ Ιειμένοτ Οποςανασολιςμόρ και Αναδίπλψςη Ιειμένοτ Δπιλογέρ επικόλληςηρ Δυαπμογή πποφψπημένψν μοπυοποιήςεψν Οαπαγπάυοτ - Διάςσιφο Δημιοτπγία και ποποποίηςη Ρστλ Δύπεςη και ανσικασάςσαςη Ππόστπα ποποποίηςη Λοπυοποίηςηρ και Διάσαξηρ ς ένα Οπόστπο Δημιοτπγία Μέοτ Οποσύποτ Ομαδική Δπγαςία Οποςθήκη, Δπεξεπγαςία και Διαγπαυή Ρφολίψν Δπιςήμανςη και Λοπυοποίηςη για Οαπακολούθηςη σψν αλλαγών ς ένα έγγπαυο Αποδοφή ή Απόππιχη αλλαγών ς ένα έγγπαυο Διάσαξη Δγγπάυων Δημιοτπγία ενόρ Οπψσεύονσορ εγγπάυοτ Δημιοτπγία, Οποςθήκη και Ιασάπγηςη ενόρ Δετσεπεύονσορ εγγπάυοτ Δημιοτπγία, ποποποίηςη, Δνημέπψςη και Λοπυοποίηςη ενόρ Οίνακα Οεπιεφομένψν Δημιοτπγία και Διαγπαυή αλλαγών Δνοσήσψν ς ένα έγγπαυο Πολύςσηλα Έγγπαυα Δημιοτπγία και ποποποίηςη Οολύςσηλοτ Ιειμένοτ Λοπυοποίηςη Οολύςσηλοτ Ιειμένοτ ποποποίηςη Ολάσοτρ και Απόςσαςηρ Ρσηλών Διςαγψγή και Διαγπαυή Αλλαγήρ (Διακοπήρ) Ρσήληρ Οπγάνωςη Δγγπάυων Οποςθήκη και Διαγπαυή Ρελιδοδείκση Δημιοτπγία και Δπεξεπγαςία Δτπεσηπίοτ Οποςθήκη και Διαγπαυή Οαπαπομπήρ Λεζάνσερ Οποςθήκη και Δνημέπψςη Κεζάνσαρ Δικόναρ ή Οίνακα Διςαγψγή Απιθμημένηρ Κεζάνσαρ Δημιοτπγία Ατσόμασηρ Κεζάνσαρ Στγφώνετςη Αλληλογπαυίαρ Δπεξεπγαςία Ρτγφψνετμένψν Δεδομένψν ή Απφείοτ πποέλετςηρ Δεδομένψν αξινόμηςη Δεδομένψν ή Απφείοτ πποέλετςηρ Δεδομένψν Ρτγφώνετςη Δγγπάυοτ με Δεδομένψν ή Απφείοτ πποέλετςηρ Δεδομένψν φπηςιμοποιώνσαρ ςτγκεκπιμένα Ιπισήπια 12 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

16 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Πεδία Διςαγψγή, Δπεξεπγαςία, Δνημέπψςη και Διαγπαυή Οεδίψν Δμυάνιςη Ιψδικών Οεδίψν Ιλείδψμα και Νεκλείδψμα Δνημεπώςεψν Οεδίψν Πποςσαςία Δγγπάυων Δυαπμογή και Απαλοιυή Οποςσαςίαρ με Ιψδικό Οπόςβαςηρ ς ένα έγγπαυο Δυαπμογή Θδιόσησαρ Λόνο για Ανάγνψςη ς ένα έγγπαυο Πίνακερ Ρτγφώνετςη Ιελιών, Διαίπεςη Ιελιών Λεσασποπή Ιειμένοτ ςε Οίνακα αξινόμηςη Οίνακα Σπολογιςμόρ Αθποίςμασορ Απιθμησικήρ Κίςσαρ ενόρ πίνακα Ατσόμαση μοπυοποίηςη/ςστλ πίνακα Οεπιθώπια, ςσοίφιςη, κασεύθτνςη κειμένοτ ενόρ κελιού Λεσασποπή πίνακα/κειμένοτ ςε κείμενο/πίνακα Φόπμερ Δημιοτπγία, Δπεξεπγαςία και Οποςσαςία Τόπμαρ Υπήςη και Διαγπαυή Ανσικειμένψν Τόπμαρ Υποςημειώςειρ Δημιοτπγία, ποποποίηςη, Λοπυοποίηςη και Ηέςη Σποςημειώςεψν Δημιοτπγία, ποποποίηςη, Λοπυοποίηςη και Ηέςη Ρημειώςεψν έλοτρ Πλαίςια Κειμένοτ Δημιοτπγία, Διαγπαυή, Λεσακίνηςη και ποποποίηςη Ολαιςίοτ Ιειμένοτ Ρύνδεςη Ολαιςίψν Ιειμένοτ Γπαυικά ποποποίηςη Ολαιςίψν Δικόναρ Ρφεδίαςη Απλών Ανσικειμένψν με ση Υπήςη Δπγαλείψν Ρφεδίαςηρ και Ατσόμασψν Ρφημάσψν Αλλαγή Διάσαξηρ Ανσικειμένψν Ξμαδοποίηςη και Ιασάπγηςη Ξμαδοποίηςηρ Οποςθήκη Σδασογπαυήμασορ Μακποενσολέρ Ιασαγπαυή Απλήρ Λακποενσολήρ Ανσιγπαυή Λακποενσολήρ Δκσέλεςη Λακποενσολήρ Ανσιςσοίφιςη Λακποενσολήρ ςε Οποςαπμοςμένο Ιοτμπί Γπαμμήρ Δπγαλείψν Λογιςσικά Φύλλα ποποποίηςη Ρτνδεδεμένψν Κογιςσικών Τύλλψν PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 13

17 6 ε Η Μ ΕΡ Α Α Θ Η Μ Α 5 ε ΗΜΕΡΑ 5 ν ΜΑΘΗΜΑ 4 ε ΗΜΕΡΑ 4 ν ΜΑΘΗΜΑ 3 ε ΗΜΕΡΑ 3 ν ΜΑΘΗΜΑ 2 ε ΗΜΕΡΑ 2 ν ΜΑΘΗΜΑ 1 ε ΗΜΕΡΑ 1 ν ΜΑΘΗΜΑ Οδηγόρ Δκπαιδετσή Έκδοςη 2.0 Ποξςειμόμεμξ Χοξμξδιάγοαμμα Σσμξλική Διάοκεια: 20 (είκξρι) ώοεπ ρε 10 (δέκα) 2-διχοα μαθήμαςα με 10 διάλειμμα Ηέμα Δηζαγσγή θαη ηόρνη ηνπ εκηλαξίνπ Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ Απηόκαηε Γηόξζσζε Γηάιεηκκα Απηόκαηε Μνξθνπνίεζε Κεηκέλνπ θαη Δγγξάθνπ Δύξεζε θαη αληηθαηάζηαζε Αζθήζεηο (Άζθεζε 1 θαη / ή Άζθεζε 2) Σύνολο Ημέπαρ: Δπεμεξγαζία Παξαγξάθσλ Μνξθνπνίεζε Παξαγξάθνπ Σξνπνπνίεζε ηπι Γηάιεηκκα Αζθήζεηο (Άζθεζε 3 θαη / ή Άζθεζε 4) Γεκηνπξγία Νένπ Πξνηύπνπ Σξνπνπνίεζε Πξνηύπνπ Αζθήζεηο (Άζθεζε 5 θαη / ή Άζθεζε 6) Σύνολο Ημέπαρ: Δηθόλεο θαη Γξαθηθά Αζθήζεηο (Άζθεζε 7 θαη / ή 8) Γηάιεηκκα Δλόηεηεο θαη Γηάηαμε εγγξάθσλ Κεθαιίδεο θαη Τπνζέιηδα Αζθήζεηο (Άζθεζε 9) Σύνολο Ημέπαρ: Αζθήζεηο (Άζθεζε 10) Πνιύζηεια Έγγξαθα Αζθήζεηο (Άζθεζε 11 θαη / ή 12) ) Δπηινγέο Γηάξζξσζεο εγγξάθνπ Γηάιεηκκα Πξσηεύνλ/Γεπηεξεύνλ έγγξαθν Αζθήζεηο (Άζθεζε 13) Σύνολο Ημέπαρ: Αλαζεσξήζεηο εγγξάθνπ ρόιηα πγρώλεπζε θαη ζύγθξηζε εγγξάθσλ Αζθήζεηο (Άζθεζε 14) Γηάιεηκκα Πίλαθεο - Πξνρσξεκέλεο Σερληθέο Αζθήζεηο (Άζθεζε 17 θαη / ή 18) Σύνολο Ημέπαρ: ειηδνδείθηεο Τπνζεκεηώζεηο/εκεηώζεηο ηέινπο 6 ν Μ Διάπκεια 10 ιεπηά 20 ιεπηά 20 ιεπηά 10 ιεπηά 20 ιεπηά 20 ιεπηά 20 ιεπηά 120 Λεπηά 15 ιεπηά 20 ιεπηά 15 ιεπηά 10 ιεπηά 10 ιεπηά 25 ιεπηά 15 ιεπηά 10 ιεπηά 120 Λεπηά 50 ιεπηά 10 ιεπηά 10 ιεπηά 20 ιεπηά 20 ιεπηά 10 ιεπηά 120 Λεπηά 10 ιεπηά 20 ιεπηά 10 ιεπηά 20 ιεπηά 10 ιεπηά 40 ιεπηά 10 ιεπηά 120 Λεπηά 20 ιεπηά 10 ιεπηά 10 ιεπηά 10 ιεπηά 10 ιεπηά 40 ιεπηά 20 ιεπηά 120 Λεπηά 15 ιεπηά 20 ιεπηά συνεχίζεται 14 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

18 10 ε ΗΜΕΡΑ 10 ν ΜΑΘΗΜΑ 9 ε ΗΜΕΡΑ 9 ν ΜΑΘΗΜΑ 8 ε ΗΜΕΡΑ 8 ν ΜΑΘΗΜΑ 7 ε ΗΜΕΡΑ 7 ν ΜΑΘΗΜΑ ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Ηέμα Διάπκεια Παξαπνκπέο 15 ιεπηά Γηάιεηκκα 10 ιεπηά Δπξεηήξην 15 ιεπηά Απηόκαηεο Δπηζεκάλζεηο Δπξεηεξίνπ 10 ιεπηά Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 15 ιεπηά Αζθήζεηο (Άζθεζε 15 θαη / ή 16) 20 ιεπηά Σύνολο Ημέπαρ: 120 Λεπηά Λεδάληεο 15 ιεπηά Πίλαθαο Δηθόλσλ 10 ιεπηά Αζθήζεηο (Άζθεζε 21) 10 ιεπηά ) Γηάιεηκκα 20 ιεπηά Δλζσκάησζε θαη ύλδεζε αληηθεηκέλσλ 10 ιεπηά Αζθήζεηο (Άζθεζε 19) 15 ιεπηά Σύνολο Ημέπαρ: 120 Λεπηά πγρώλεπζε Αιιεινγξαθίαο (Πξνρσξεκέλεο Σερληθέο) 40 ιεπηά Αζθήζεηο (Άζθεζε 22 θαη / ή 23) 15 ιεπηά Γηάιεηκκα 10 ιεπηά Γεκηνπξγία Μαθξνεληνιώλ 20 ιεπηά Δθηέιεζε Μαθξνεληνιώλ 10 ιεπηά Αληηζηνίρηζε Μαθξνεληνιήο 10 ιεπηά Αζθήζεηο (Άζθεζε 24 θαη / ή 25) 15 ιεπηά Σύνολο Ημέπαρ: 120 Λεπηά Πεδία θαη Φόξκεο 20 ιεπηά ηνηρεία ειέγρνπ θόξκαο 20 ιεπηά ηνηρεία ειέγρνπ Active X 10 ιεπηά Πξνζηαζία Φόξκαο 5 ιεπηά Γηάιεηκκα 10 ιεπηά Αζθήζεηο (Άζθεζε 26 θαη / ή 27) 25 ιεπηά Πξνζηαζία εγγξάθνπ 5 ιεπηά ηνηρεία ρξήζηε εγγξάθνπ 5 ιεπηά Αζθήζεηο (Άζθεζε 28) 5 ιεπηά Πξνρσξεκέλεο Σερληθέο Δθηύπσζεο 10 ιεπηά Αζθήζεηο (Άζθεζε 29) 5 ιεπηά Σύνολο Ημέπαρ: 120 Λεπηά Επαλαιεπηηθή Άζθεζε 55 ιεπηά Γηάιεηκκα 10 ιεπηά Αλάιπζε Επαλαιεπηηθήο Άζθεζεο 45 ιεπηά Απνηίκεζε ηνπ εκηλαξίνπ 10 ιεπηά Σύνολο Ημέπαρ: 120 Λεπηά Γεληθό Σύλνιν: 1200 Λεπηά PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 15

19 Ποξεςξιμαρία Πριν Ξεκινήζεηε Ακξλξσθεί μια λίρςα με όςι υοειάζερςε ποιμ νεκιμήρεςε ασςό ςξ Δκπαιδεσςικό Ποόγοαμμα. Ορισμέμα από ςα αμςικείμεμα πξσ πεοιέυξμςαι ρςη λίρςα και ρημειώμξμςαι με αστερίσκο (*), μπξοεί μα μημ σπάουξσμ ρςιπ αίθξσρεπ και είμαι ποξαιοεςικά. Έμαπ Ηλεκςοξμικόπ Υπξλξγιρςήπ αμά εκπαιδεσόμεμξ με ποξεγκαςερςημέμα ςα Windows XP Professional Windows Vista Windows 7 και ςξ Microsoft Office 2010 και ςξ Microsoft Publisher. Για ςημ καλύςεοη ξογάμχρη και διεναγχγή ςξσ ποξςείμεςαι η υοήρη διατξοεςικώμ λξγαοιαρμώμ υοήρςη για κάθε εκπαιδεσόμεμξ. Για ςημ καλύςεοη λειςξσογία ςξσ μαθήμαςξπ ποξςείμεςαι λξιπόμ μα δημιξσογήρεςε έμαμ υοήρςη, με όμξμα Adv_Student (ή ςξ όμξμα ςξσ εκπαιδεσόμεμξσ). Για μα δημιξσογήρεςε ςξσπ λξγαοιαρμξύπ ςωμ υοηρςώμ ρςα Windows 7 ακξλξσθήρςε ςημ παοακάςω διαδικαρία: Κάληε login κε έλαλ ινγαξηαζκό Administrator Δπηιέμηε έλαξμε Πίλαθαο ειέγρνπ Πξνζζήθε ή θαηάξγεζε ινγαξηαζκώλ ρξεζηώλ (ζηελ θαηεγνξία) Λνγ. Υξεζηώλ & νηθνγελεηαθή αζθάιεηα Δπηιέμηε ηελ ζύλδεζε Δημιοςπγία ενόρ νέος λογαπιαζμού Πιεθηξνινγείηε ην όλνκα πνπ ζέιεηε λα δώζεηε ζην λέν ρξήζηε (Adv_Student) Δπηιέμηε Τςπικόρ σπήζηηρ θαη παηήζηε Δημιοςπγία λογαπιαζμού Αλ επηζπκείηε λα εθαξκόζεηε πξνζηαζία ζηνπο ινγαξηαζκνύο κε θσδηθό πξόζβαζεο (π.ρ. ηα αξρεία δηαηεξνύληαη αζθαιή θαη νη ξπζκίζεηο αλαιινίσηεο) Κάμςε κλικ ρςξ λξγαοιαρμό από ςη λίρςα υοηρςώμ Δπιλένςε ςημ εογαρία Δημιουργία κωδικού πρόσβασης Δώρςε ςξ μέξ κχδικό ποόρβαρηπ (ποξςείμεςαι κάςι εύκξλξ, όπχπ 1234), επιβεβαιώρςε ςξμ και ειράγεςε ςημ εοώςηρη αρταλείαπ Παςήρςε Δημιουργία κωδικού πρόσβασης Για μα εμταμίζεςαι ξ ξοιζόμςιξπ υάοακαπ: Σςημ καοςέλα Ποξβξλή ρςημ ξμάδα Δμταμιρη, επιλένςε Υάπακαρ Χοηριμξπξιώμςαπ ςξ λξγαοιαρμό Adv_Student ξι καθηγηςέπ θα δημιξσογήρξσμ ςξσπ ποξρχπικξύπ λξγαοιαρμξύπ ςχμ μαθηςώμ (ποιμ ςξ μάθημα ςηπ ποώςηπ ημέοαπ) και θα υοηριμξπξιξύμ ρε κάθε μάθημα μόμξ ασςξύπ (θεχοείςαι ασςξμόηςξ όςι ξ κάθε εκπαιδεσόμεμξπ κάθεςαι ρςξμ ίδιξ Η/Υ καθ όλη ςη διάοκεια ςχμ μαθημάςχμ). Δμώ μεςά ςξ ςέλξπ ςξσ 16 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

20 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 ρεμιμαοίξσ είμαι καλό μα ρβήμεςαι ξ λξγαοιαρμόπ ςξσ μαθηςή για ενξικξμόμηρη υώοξσ. Λευκός Πίμακας και καςάλληλξι μαρκαδόροι, ποξβξλέαπ Διαταμειώμ* και Οθόμη* ή Υπξλξγιρςήπ Δκπαιδεσςή* με ποξβξλέα σγοώμ κοσρςάλλχμ* ή μεγάλη ξθόμη*. Σιγξσοεσςείςε όςι όλξι ξι εκπαιδεσόμεμξι έυξσμ ποόρβαρη ρε εκςσπχςή (ςξπικό ή δικςύξσ) ρςξμ ξπξίξ θα μπξοξύμ μα εκςσπώμξσμ. *Αμ επεκςαθείςε και ρςιπ λειςξσογίεπ τχμηςικήπ αμαγμώοιρηπ και σπαγόοεσρηπ ριγξσοεσςείςε όςι όλξι ξι σπξλξγιρςέπ έυξσμ ρσμδεδεμέμα μικοότχμα και ηυεία. Αμςιγοάφςε ςξμ τάκελξ Adv_Word (από ςξ ρσμξδεσςικό CD ςξσ εκπαιδεσςικξύ σλικξύ) ρςξμ τάκελξ Τα έγγοατα μξσ (ςξσ κάθε υοήρςη, μαζί με ςα ρσμξδεσςικά αουεία ςξσ Βιβλίξσ Δκπαιδεσόμεμξσ (υπο έκδοση)). Για ςημ επαμαληπςική άρκηρη αμςιγοάφςε ςξμ τάκελξ Review ρςξμ τάκελξ Τα έγγοατα μξσ, ςξσ κάθε υοήρςη ποιμ ςημ εκςέλερη ςηπ επαμαληπςικήπ άρκηρηπ. Για ςημ επαμαληπςική άρκηρη ECDL αμςιγοάφςε ςξμ τάκελξ Sample_Test ρςημ επιτάμεια εογαρίαπ ςξσ κάθε υοήρςη, ποιμ ςημ εκςέλερη ςηπ επαμαληπςικήπ άρκηρηπ ECDL. Βιβλίο Δκπαιδευομέμου (υπο έκδοση), Στόχοι σεμιμαρίου, Σςσλό*, Κάοςεπ ξμξμάςχμ* Σιγξσοεσςείςε όςι ξι Η/Υ είμαι κλειρςξί ποιμ από ςημ έμαονη ςξσ ποώςξσ μαθήμαςξπ. PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 17

21 Πεοιγοατή Μαθημάςωμ για ςξμ Εκπαιδεσςή Γενικές Οδηγίες Οι ρελίδεπ πξσ ακξλξσθξύμ υχοιρμέμεπ αμά ημέοα / 2-χοξ μάθημα, παοέυξσμ έμα καλό ξδηγό για ςξ πώπ ποξςείμεςαι μα ενελιυθεί η εκπαίδεσρη ρςξ ρσγκεκοιμέμξ αμςικείμεμξ. Δεμ ρημαίμει ξι ξδηγίεπ όςι απαοαιςήςχπ ποέπει μα ςηοηθξύμ ασρςηοά. Όλα εναοςώμςαι ρε μεγάλξ βαθμό από ςιπ αμάγκεπ και ςημ ποξρξυή ςχμ εκπαιδεσξμέμχμ αλλά και ςημ εμπειοία ςξσ εκπαιδεσςή. Δάμ δεμ ρσμβαδίζεςε με ςξ υοξμξδιάγοαμμα, αματεοθείςε ρςιπ παοαγοάτξσπ «Τι μα παοαλείφεςε εάμ δεμ ραπ μέμει πξλύπ υοόμξπ» και «Τι μα ρσμπεοιλάβεςε ρε ςμήμαςα πξσ ποξξδεύξσμ γοήγξοα» ρςξ ςέλξπ ςηπ εμόςηςαπ ασςήπ. Υπόμνημα Περιγραθής Μαθημάηφν Δκπαιδεσηή Οι ακόλξσθεπ ρσμςξμξγοατίεπ υοηριμξπξιξύμςαι ρςη ρςήλη Αμαφορές. Οι Μορφοποιήσεις επίρηπ ραπ βξηθξύμ ρςημ γοήγξοη διάκοιρη ςχμ διάτξοχμ ρςξιυείχμ (εμέογειεπ, επιλξγέπ μεμξύ κλπ) Ρτνσομογπαυία ΒΔ ## ΔΝΑΡΙΖΡΖ ΞΔ ## Οεπιγπαυή Βιβλίο Δκπαιδετόμενοτ (τπο έκδοςη): Αναυέπεσαι ςε ςελίδα(ερ) σοτ (τπο έκδοςη)βιβλίοτ ECDL Advanced Word 2010 Ο.φ. σο ςύμβολο ΒΔ 128 δείφνει όσι σο ςφεσικό θέμα πεπιγπάυεσαι ςσην ςελίδα 128 σοτ Βιβλίοτ Δκπαιδετομένοτ (τπο έκδοςη). Απφείο Δπγαςίαρ: ο όνομα σοτ απφείοτ επγαςίαρ ποτ φπηςιμοποιείσαι ςσην ενέπγεια ποτ ακολοτθεί. Ξδηγόρ Δκπαιδετσή: Αναυέπεσαι ςε ςελίδα(ερ) σοτ παπόνσορ Ξδηγού Δκπαιδετσή. Δπιπλέον σηρ Δξεσαςσέαρ Ύληρ σοτ AM3 Αναυέπεσαι ςε εκπαιδετσική ύλη ποτ δεν εξεσάζεσαι για σο ECDL AM3 Δπεξεπγαςία Ιειμένοτ Οποφψπημένο Δπίπεδο Μέο Αναυέπεσαι ςε νέερ δεξιόσησερ σοτ Syllabus 2.0 σηρ ενόσησαρ ΑΛ3 - Δπεξεπγαςία Κειμένοτ, Πποφψπημένο Δπίπεδο Λοπυοποίηςη <Ξσιδήποσε> Alt. Απφείο Άνοιγμα Τα έγγπαυά μοτ OK Σίσλορ εγγπάυοτ Οεπιγπαυή ο κείμενο ςε κοτκκίδερ πεπιγπάυει ενέπγειερ ποτ ππέπει να κάνοτν και να εξαςκούν οι εκπαιδετόμενοι κασά σην διάπκεια ποτ εςείρ εξηγείσε. α πλήκσπα σοτ πληκσπολογίοτ (ποτ ςτνήθψρ ππέπει να πασηθούν), εμυανίζονσαι ςε πεπίγπαμμα α μενού, τπομενού και οι επιλογέρ σοτρ, εμυανίζονσαι με ένσονη γπαυή α διάυοπα ανσικείμενα ελέγφοτ (καπσέλερ ςε παπάθτπα διαλόγοτ, ςσοιφεία ελέγφοτ ςε παπάθτπα διαλόγοτ) εμυανίζονσαι με ένσονη και πλάγια γπαυή Λε ένσονη γπαυή ςημειώνονσαι σα κοτμπιά ενσολών και όποια ςημεία φπειάζονσαι έμυαςη. Λε πλάγια γπαυή ςημειώνεσαι σο κείμενο ποτ ππέπει να πληκσπολογήςει ο εκπαιδετόμενορ 18 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

22 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word η ΗΜΕΡΑ Γνωπιμία με σοτρ μαθησέρ τςσάςειρ Παποτςίαςη και ςσόφοι ςεμιναπίοτ Βιβλίο Δκπαιδετόμενοτ Αλ ην παξόλ είλαη ην πξώην Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα πνπ ζα δηδάμεηε ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηόηε: Ιαλψςοπίςεσε σο σμήμα ςση ςφολή ςαρ Ρτςσηθείσε, γπάυονσαρ σο νομασεπώντμό ςαρ ςσον πίνακα Αναυεπθείσε ςσιρ ςποτδέρ ςαρ και ση διδακσική ςαρ εμπειπία Εεηήζηε από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο Μ' αναυέποτν σο Ξνομασεπώντμό σοτρ Μ αναυέποτν σι εμπειπία έφοτν με σην ςτγκεκπιμένη ευαπμογή, γενικόσεπα και αν φπηςιμοποιούν άλλερ ευαπμογέρ και ποιερ Λοιπάςσε σην Οεπιγπαυή σοτ ςεμιναπίοτ (υτλλάδιο) Δηεπθξηλίζηε όηη ην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπόκελνπ είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα (νη πεξηζζόηεξεο αζθήζεηο ζα γίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο) θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν αλαθνξάο θαη κεηά ην ζεκηλάξην. ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΡΔΛΘΜΑΠΘΞΣ (ΞΔ 12) Δπεξεπγαςία Δκκίνηςη σοτ Word Νεκινήςσε σο Word Θπκίζηε όηη κπνξνύκε λα εκθαλίδνπκε ή λα θξύβνπκε ηελ Κνξδέια θαη ηα Παξάζπξα εξγαζηώλ θαζώο θαη ηηο ζέζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ε γξακκή εξγαιείσλ γξήγνξεο πξόζβαζεο. Παποτςίαςη σορ Δκπαιδετσικού Ππογπάμμασορ Δπιλογή μη ςτνεφόμενοτ κειμένοτ Πποφψπημένα ευε γπαμμασοςειπάρ Σν ζέκα ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία δηαθόξσλ ηύπσλ εγγξάθσλ γηα κηα εηαηξεία Αζιεηηθώλ εηδώλ, ηελ εηαηξεία Advanced Sports. Όια ινηπόλ ηα αξρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δεμηνηήησλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ζα αθνινπζνύλ απηό ην ζέκα. Ανοίξσε σο έγγπαυο ΛΞΠΤΞΟΞΘΖΡΔΘΡ ΙΔΘΛΔΜΞΣ Γηα λα δείμεηε έλα λέν ηξόπν επηινγήο κε-ζπλερόκελνπ θεηκέλνπ ζην Word 2010 ζα πξέπεη λα: Δπιλέξσε σην ππώση λέξη σοτ εγγπάυοτ Οασήςσε και κπασήςσε σο πλήκσπο Ctrl πασημένο Δπιλέξσε μια δεύσεπη λέξη μέςα ςσο κείμενο ποτ να μην ευάπσεσαι σηρ ππώσηρ Δμεγήζηε όηη ην Word παξέρεη δπλαηόηεηεο πξνρσξεκέλεο επεμεξγαζίαο θαη εθε θεηκέλνπ, πέξα από ηηο βαζηθέο κνξθνπνηήζεηο θεηκέλνπ, πνπ επαπμάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ θεηκέλνπ, όπσο ΜΗΚΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ, Αλλάάγγιιππθαα, Υααξξααγγκκέέλλαα, Γηαθξηηή δηαγξαθή, εθζέηεο, δείθηεο, θιίκαθα, PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 19

23 απνζηαζε, ζέζε, θιπ. Δπιλέξσε σιρ ανάλογερ λέξειρ ςσο κείμενο σοτ εγγπάυοτ και ευαπμόςσε σοτ σο ανσίςσοιφο κασάλληλο ευέ Αποθηκεύςσε σο έγγπαυο και κλείςσε σο Ανοίξσε σο απφείο ΑΜΑΙΞΘΜΩΡΖ ΛΞΠΤΞΟΞΘΖ- ΡΔΘΡ ΙΔΘΛΔΜΞΣ Δκθέσερ και Δείκσερ Ρύθμιςη Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Κπτυό Κείμενο Τπογπαμμίςειρ Δμεγήζηε επίζεο όηη ην Word καο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα κνξθνπνηήζνπκε κέξνο ηνπ θεηκέλνπ ζε δείθηε ή εθζέηε, ρξεζηκνπνηώληαο επίζεο ηα πξνρσξεκέλα εθε κνξθνπνίεζεο ηνπ θεηκέλνπ. Δπιλέξσε σο κείμενο Απίψν, από σον σπίση γπαμμή σηρ 1ηρ παπαγπάυοτ Από σην καπσέλα Ιενσπική ςσην ομάδα Γπαμμασοςειπά και κάνσε κλικ ςσο κοτμπί Δκθέσηρ για να ευαπμόςεσε ςσο κείμενο ευέ Δκθέση ( Απιψν ). Δμεγήζηε όηη ην Word παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα εηζάγνληαη απηόκαηα εθζέηεο, αλ έρνπλ ξπζκηζηεί θαηάιιεια νη επηινγέο Απηόκαηεο Γηόξζσζεο θαηά ηελ πιεθηξνιόγεζε Δπιλέξσε σο κείμενο 10η, από σον σίσλο και διαγπάχσε σο. Οληκσπολογήςσε 10η και δείσε σο να μεσασπέπεσε ςε 10 η. ε πεξίπησζε πνπ δελ κεηαηξέπεηαη απηόκαην ην Σαθηηθό Αξηζκεηηθό Ρσην καπσέλα Απφείο κάνσε κλικ ςσο Δπιλογέρ και επιλέξσε σην κασηγοπία Δπγαλεία ελέγφοτ ςσο σμήμα Δπιλογέρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ κάνσε κλικ ςσο κοτμπί Δπιλογέρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ. Ρσην καπσέλα Ατσόμαση Λοπυοποίηςη και επιλέξσε όλερ σιρ επιλογέρ ςσο σμήμα Ανσικασάςσαςη και πασήςσε ΞΙ. Μπνξείηε επίζεο λα κνξθνπνηήζεηε θάπνην ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ ζαο έηζη ώζηε λα κελ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ εθηύπσζε θαη ηελ πξνβνιή ηνπ εγγξάθνπ ζηελ νζόλε, δειαδή λα είλαη θξπθό. Δπιλέξσε σο κείμενο "Οεπιςςόσεπερ πληπουοπίερ για ση δεύσεπη ημέπα θα ςαρ ανακοινψθούν ενσόρ 15 ημεπών". Ρσην καπσέλα Ιενσπική, ςσην ομάδα Γπαμμασοςειπά κάνσε κλικ ςσο κοτμπί εκκίνηςηρ σοτ παπαθύποτ διαλόγοτ γπαμμασοςειπάρ και ευαπμόςσε σο ευέ Ιπτυό. Σν θείκελό ζαο δελ ζα θαίλεηαη. Δπηζεκάλεηαη όηη ην θξπθό θείκελν κπνξεί λα πξνβιεζεί ζηελ νζόλε ζαο αλ εκθαλίζεηε ηνπο κεεθηππώζηκνπο ραξαθηήξεο παηώληαο ην θνπκπί από ηελ νκάδα Παξάγξαθνο ηεο θαξηέιαο Ιενσπική. Δμεγήζηε όηη πέξα από ηε βαζηθή επηινγή ππνγξάκκηζεο, ππάξρεη δπλαηόηεηα ρξήζεο δηάθνξσλ γξακκώλ θαη δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο ππνγξάκκηζε από ην ρξώκα θεηκέλνπ. Δπιλέξσε σο κείμενο" υέσορ θα τπάπφει και δεύσεπη ΑΜΑΙΞΘΜΩΡΖ 20 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

24 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Φπήςη τνσομεύςεψν Πληκσπολογίοτ Πποςθήκη κοτμπιών μοπυοποίηςηρ ςση γπαμμή επγαλείψν γπήγοπηρ ππόςβαςηρ Ατσόμαση Διόπθωςη Φπήςη Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ μέπα ". Ρσην καπσέλα Ιενσπική, ςσην ομάδα Γπαμμασοςειπά κάνσε κλικ ςσο κοτμπί εκκίνηςηρ σοτ παπαθύποτ διαλόγοτ γπαμμασοςειπάρ και ευαπμόςσε κτμασιςσή γπαμμή τπογπάμμιςη μπλε φπώμασορ. Γώζηε ρξόλν ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο (2-3 ιεπηά) λα πεηξακαηηζηνύλ κε δηαθνξεηηθέο ππνγξακκίζεηο θαη δηάθνξα ρξώκαηα ππνγξάκκηζεο. Παξαηεξήζηε όηη ζρεδόλ όιεο νη κνξθνπνηήζεηο θεηκέλνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ από ην πιεθηξνιόγην, αθνύ έρεη επηιερζεί ην θείκελν πνπ ζέινπκε λα κνξθνπνηεζεί ή πξόθεηηαη λα πιεθηξνινγήζνπκε ην θείκελν αθνύ δώζνπκε ηελ εληνιή από ην πιεθηξνιόγην. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζέινπκε λα κνξθνπνηήζνπκε έλαλ ππάξρνλ ραξαθηήξα ζε δείθηε, ην επηιέγνπκε, θαη κεηά παηάκε ην ζπλδπαζκό πιήθηξσλ Ctrl + =. Αλ ζέινπκε λα πιεθηξνινγήζνπκε έλα εθζέηε, παηάκε ην ζπλδπαζκό πιήθηξσλ Ctrl + Shift + + θαη κεηά πιεθηξνινγνύκε ην θείκελν πνπ ζέινπκε λα κνξθνπνηεζεί σο εθζέηε. Δπιλέξσε σο κείμενο "2003" από σην σπίση κοτκίδα Οασήςσε σο ςτνδταςμό πλήκσπψν Ctrl + =. Δναλλακσικά μποπείσε να πποςαπμόςεσε ση γπαμμή επγαλείψν γπήγοπηρ ππόςβαςηρ ώςσε να πεπιέφει όςα και όποια κοτμπιά θέλεσε για σην ετκολόσεπη μοπυοποίηςη εγγπάυοτ: Οασήςσε ςσο κάσψ βέλορ ποτ τπάπφει δίπλα από ση γπαμμή επγαλείψν γπήγοπηρ ππόςβαςηρ Δπιλέξσε σην ενσολή Οεπιςςόσεπερ ενσολέρ και ςσο σμήμα Δπιλογή ενσολών από: επιλέξσε Ιαπσέλα Ιενσπική Δπιλέξσε Δκθέσηρ ( ) και κάνσε κλικ ςσο Οποςθήκη Δπαναλάβεσε ση διαδικαςία για να πποςθέςεσε και ένα κοτμπί για σην μοπυοποίηςη κειμένοτ ςε δείκση ( ). Δημιοτπγήςσε ένα νέο κενό έγγπαυο, φψπίρ να κλείςεσε σο σπέφον έγγπαυο (ΑΜΑΙΞΘΜΩΡΖ) Δνηγήρςε όςι ςξ Word παοέυει ςη δσμαςόςηςα ασςόμαςηπ αμίυμεσρηπ και διόοθχρηπ ρταλμάςχμ πληκςοξλόγηρηπ, ή και υοήρη ρσμςξμξγοατιώμ για γοηγξοόςεοη πληκςοξλόγηρη (μέυοι 255 υαοακςήοεπ η καςαυώοηρη). Οληκσπολογήςσε σα εξήρ, πασώνσαρ σο πλήκσπο σοτ κενού διαςσήμασορ μεσά σην πληκσπολόγηςη: ση δετσέπα σο καπάβι θα ειναι ςσο λιμάνι Οαπασηπήςσε όσι σο κείμενο θα εμυανιςσεί διοπθψμένο ψρ εξήρ Τη Δεςηέπα ηο καπάβι θα είναι ζηο λιμάνι Δνηγήρςε όςι η ασςόμαςη διόοθχρη ςξσ Word μπξοεί επίρηπ μα λειςξσογήρει και χπ μέθξδξπ γοήγξοηπ αμςικαςάρςαρηπ, για υοήρη ρσμςξμξγοατιώμ για γοηγξοόςεοη πληκςοξλόγηρη (μέυοι 255 υαοακςήοεπ η καςαυώοηρη). Οληκσπολογήςσε σα εξήρ, πασώνσαρ σο πλήκσπο σοτ κενού διαςσήμασορ μεσά σην πληκσπολόγηςη και σο πλήκσπο Enter μεσά από κάθε ςτνδταςμό: PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 21

25 Δπιλογέρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ ==>, (C), (tm), :), θαη <=> Οαπασηπήςσε σα αποσελέςμασα,,,, θαη Δμεγήζηε ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηε ρξήζε ησλ Δπηινγώλ Απηόκαηεο Γηόξζσζεο, από ηηο Eπηινγέο ηνπ Word (Ρσην καπσέλα Απφείο κάνσε κλικ ςσο Δπιλογέρ και επιλέξσε σην κασηγοπία Δπγαλεία ελέγφοτ ςσο σμήμα Δπιλογέρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ κάνσε κλικ ςσο κοτμπί Δπιλογέρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ, καπσέλα Ατσόμαση Διόπθψςη) γηα ηελ πξόιεςε επαλαιακβαλόκελσλ ιαζώλ. πδεηήζηε ηηο δηάθνξεο επηινγέο Απηόκαηεο δηόξζσζεο θαη γηα ην πώο εθαξκόζηεθαλ ζηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο πιεθηξνιόγεζεο. ΜΔΞ ΙΔΜΞ ΔΓΓΠΑΤΞ Δημιοτπγία Κασαφώπηςηρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Δμεγήζηε όηη κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε δηθέο καο θαηαρσξήζεηο Απηόκαηεο δηόξζσζεο γηα θνηλά καο ιάζε, όπσο γηα παξάδεηγκα κπνξνύκε λα νξίζνπκε ηελ ιέμε μύνημα λ' αληηθαζίζηαηαη απηόκαηα από ηε ζσζηή ιέμε μήνςμα. Οληκσπολογήςσε Σεσάπσι (και ένα κενό) και αυού εμυανιςσεί η κόκκινη τπογπάμμιςη κάνσε δεξί-κλικ πάνψ ςσην λέξη Απ' σο μενού ςτνσόμετςηρ ποτ εμυανίζεσαι επιλέξσε Ατσόμαση διόπθψςη εσάπση. Ζ λέξη θα διοπθψθεί και θα διοπθώνεσαι ατσόμασα ςσο εξήρ. Ναναγπάχσε λανθαςμένα σην λέξη όπψρ ππιν και μεσά σο πάσημα σοτ πλήκσποτ Space bar θα σην δείσε να διοπθώνεσαι ατσόμασα. Μπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε κηα δηθή καο θαηαρώξεζε ζηε ιίζηα ηεο Απηόκαηεο Γηόξζσζεο: Ρσην καπσέλα Απφείο κάνσε κλικ ςσο Δπιλογέρ και επιλέξσε σην κασηγοπία Δπγαλεία ελέγφοτ ςσο σμήμα Δπιλογέρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ κάνσε κλικ ςσο κοτμπί Δπιλογέρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Ρσην καπσέλα Ατσόμαση Διόπθψςη πληκσπολογήςσε ση λέξη καλοςοπίςασε ςσο πλαίςιο Ανσικασάςσαςη: Οληκσπολογήςσε σο κείμενο καλψςοπίςασε ςσο πλαίςιο Λε: Οασήςσε σο κοτμπί Οποςθήκη, και μεσά σο ΞΙ. Ρε μια κενή γπαμμή σοτ εγγπάυοτ ςαρ, πληκσπολογήςσε σην λανθαςμένη λέξη και πασήςσε σο κενό διαςσήμασορ. Ηα ππέπει να ςημειψθεί όσι ςε απκεσέρ πεπιπσώςειρ φπηςιμοποιούμε σην λεισοτπγία σηρ Ατσόμασηρ διόπθψςηρ για σην δημιοτπγία ςτνσομογπαυιών για σην ετκολόσεπη πληκσπολόγηςη κειμένοτ, όπψρ για παπάδειγμα να πληκσπολογούμε σα απφικά σηρ εσαιπείαρ μαρ και να εμυανίζεσαι σο πλήπερ όνομά σηρ. Δμυανίςσε σο παπάθτπο Ατσόμαση Διόπθψςη (όμοια με πποηγοτμένψρ) Δπιλέξσε σην καπσέλα Ατσόμαση Διόπθψςη Οληκσπολογήςσε σο κείμενο ADS ςσο πλαίςιο 22 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

26 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Δπεξεπγαςία Κασαφώπηςηρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Διαγπαυή Κασαφώπηςηρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Μεσονομαςία Κασαφώπηςηρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Δξαιπέςειρ Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Ανσικασάςσαςη: Οληκσπολογήςσε σο κείμενο AdvancedSports ςσο πλαίςιο Λε: Οασήςσε σο κοτμπί Οποςθήκη, και μεσά σο ΞΙ. Ρε μια κενή γπαμμή σοτ εγγπάυοτ ςαρ, πληκσπολογήςσε σα απφικά ADS και πασήςσε σο κενό διαςσήμασορ. Δημιοτπγήςσε μια ακόμα κασαφώπηςη Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ ποτ θα ανσικαθιςσά σα απφικά ςαρ με σ όνομά ςαρ. Μπνξνύκε λα επεμεξγαζηνύκε κηα θαηαρώξεζε Απηόκαηεο Γηόξζσζεο αλ ην επηζπκνύκε. Δμυανίςσε σο παπάθτπο Ατσόμαση Διόπθψςη (όμοια με πποηγοτμένψρ) Δπιλέξσε σην καπσέλα Ατσόμαση Διόπθψςη Δνσοπίςσε σην κασαφώπηςη ADS από ση λίςσα, και επιλέξσε σην Αλλάξσε σο κείμενο ςσο πλαίςιο Λε: ςε Advanced Sports και πασήςσε σο κοτμπί Ανσικασάςσαςη. Δπιλέξσε ΜΑΘ ςσο παπάθτπο διαλόγοτ ποτ εμυανίζεσαι. Δπιλέξσε ΞΙ. Μπνξνύκε λα δηαγξάςνπκε κηα θαηαρώξεζε Απηόκαηεο Γηόξζσζεο αλ ην επηζπκνύκε. Δμυανίςσε σο παπάθτπο Ατσόμαση Διόπθψςη (όμοια με πποηγοτμένψρ) Δπιλέξσε σην καπσέλα Ατσόμαση Διόπθψςη Δνσοπίςσε σην κασαφώπηςη με σα δοτ από ση λίςσα, και επιλέξσε σην Οασήςσε σο κοτμπί Διαγπαυή. Δπιλέξσε ΞΙ. Με ηνλ παξαπάλσ ηξόπν κπνξνύκε λα κεηνλνκάζνπκε θαη κηα θαηαρώξεζε Απηόκαηνπ θεηκέλνπ αλ κεηά ηε Γηαγξαθή, πιεθηξνινγήζνπκε ην λέν όλνκα, παηήζνπκε Πξνζζήθε θαη κεηά ΟΚ. Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη θάπνηεο εμαηξέζεηο ζηελ Απηόκαηε Γηόξζσζε. Ρε μια κενή γπαμμή σοτ εγγπάυοτ ςαρ, πληκσπολογήςσε σο παπακάσψ κείμενο, φψπίρ να αναιπείσε σιρ ατσόμασερ διοπθώςειρ: Η Adv. Sp. είναι η ππώηη εηαιπεία πος έθεπε εξοπλιζμό για άγνωζηα αθλήμαηα ζηην σώπα μαρ, ωρ μέλορ ηηρ ΟΜάρ. Θα εκθαληζηεί ην θείκελν: Η Adv. Sp. Είλαη η ππώηη εηαιπεία πος έθεπε εξοπλιζμό για άγνωζηα αθλήμαηα ζηην σώπα μαρ, ωρ μέλορ ηηρ Οκάο. PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 23

27 Έξτπνη εσικέσα Ατσόμασηρ Διόπθψςηρ Ατσόμαση Μοπυοποίηςη Ατσόμαση Μοπυοποίηςη Κειμένοτ Δμυανίςσε σο παπάθτπο Ατσόμαση Διόπθψςη (όμοια με πποηγοτμένψρ) Δπιλέξσε σην καπσέλα Ατσόμαση Διόπθψςη και πασήςσε σο κοτμπί Δξαιπέςειρ Ρσην καπσέλα Οπώσο Γπάμμα, ςση θτπίδα Μα μη γίνεσαι μεσασποπή ςε κευαλαία μεσά από: πληκσπολογήςσε Adv.Sp. και πασήςσε Οποςθήκη. Ρσην καπσέλα ΑΠφικά ΙΔυαλαία, ςση θτπίδα Μα μη γίνεσαι διόπθψςη: πληκσπολογήςσε ΞΛάρ και πασήςσε Οποςθήκη. Οασήςσε ΞΙ. Οη θαηαρσξήζεηο εμαηξέζεσλ Απηόκαηεο Γηόξζσζεο κπνξνύλ επίζεο λα δηαγξαθνύλ, κε παξόκνην ηξόπν όπσο θαη νη θαηαρσξήζεηο Απηόκαηεο Γηόξζσζεο. Δμεγήζηε όηη ε έμππλε εηηθέηα Δπηινγέο Απηόκαηεο Γηόξζσζεο καο παξέρεη έλαλ εύθνιν κεραληζκό γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απηόκαηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Word Μπνξνύκε λα αλαηξέζνπκε κηα απηόκαηε δηόξζσζε, λα επηιέμνπκε ηε δηαθνπή ηεο δηόξζσζεο ζην κέιινλ ή λα απνθηήζνπκε πξόζβαζε ζην παξάζπξν δηαιόγνπ Απηόκαηε Δηόξζωζε. Δμεγήζηε όηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζέινπκε λα δηνξζσζεί ην θείκελν, κπνξνύκε λα αλαηξέζνπκε κηα δηόξζσζε ή λα ελεξγνπνηήζνπκε θαη λα απελεξγνπνηήζνπκε ηηο επηινγέο Απηόκαηεο Γηόξζσζεο, θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί θαη ελεξγνπνηώληαο κηα επηινγή. Ιλείςσε σο νέο έγγπαυο φψπίρ να σο αποθηκεύςεσε ο ΑΜΑΙΞΘΜΩΡΖ ππέπει να είναι σώπα σο ενεπγό έγγπαυό ςσιρ οθόνερ σψν. Δάλ πιεθηξνινγήζεηε έλαλ αξηζκό πνπ αθνινπζείηαη από ηειεία ή ελσηηθό, έπεηηα από δηάζηεκα ή ραξαθηήξα ζηεινζέηε θαη έπεηηα από θείκελν, ην Word κεηαηξέπεη ην θείκελν ζε αξηζκεκέλε ιίζηα. Ζ ιεηηνπξγία απηή είλαη γλσζηή θαη σο Απηόκαηε Μνξθνπνίεζε. Ρσο έγγπαυο ΑΜΑΙΞΘΜΩΡΖ, μεσακινηθείσε πάνψ από σην παπάγπαυο Λεσά σιμήρ. Οληκσπολογήςσε ένα *, αυήςσε ένα κενό και γπάχσε Πποθεςμία δήλψςηρ ςτμμεσοφήρ για σο ςτνέδπιο - 10/05, και πασήςσε σο πλήκσπο Enter.. Οαπασηπήςσε όσι σο * μοπυοποιήθηκε ςε κοτκίδα ατσόμασα και η παύλα - ςε ενψσικό Οληκσπολογήςσε Πποθεςμία δήλψςηρ ςτμμεσοφήρ για σιρ ομάδερ επγαςίαρ - 20/05, και πασήςσε σο πλήκσπο Enter.. Αυαιπέςσε σην κοτκίδα από σην 3 η γπαμμή, φψπίρ να ςβήςεσε ση γπαμμή. Αποθηκεύςσε σο έγγπαυό ςαρ ψρ ΡΣΜΔΚΔΣΡΖ Δμεγήζηε πσο κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ηηο Δπηινγέο Απηόκαηεο Γηόξζσζεο θαηά ηελ πιεθηξνιόγεζε από ηελ αληίζηνηρε θαξηέια ηνπ 24 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

28 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 παξαζύξνπ δηαιόγνπ: Δμυανίςσε σο παπάθτπο Ατσόμαση Διόπθψςη (όμοια με πποηγοτμένψρ) Δπιλέξσε σην καπσέλα Ατσόμαση Λοπυοποίηςη κασά σην πληκσπολόγηςη Ατσόμασο Κείμενο Δημιοτπγία Κασαφώπηςηρ Ατσόμασοτ Κειμένοτ Φπήςη Κασαφώπηςηρ Γπήγοπψν Σμημάσψν Δύπεςη και ανσικασάςσαςη Δμεγήζηε ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο όηη ηα Γξήγνξα Σκήκαηα είλαη κηα ιεηηνπξγία παξόκνηα κε ηελ Απηόκαηε Γηόξζσζε πνπ επηηξέπεη όκσο λα απνζεθεύεηαη θείκελν ή γξαθηθά σο θαηαρώξεζε έηζη ώζηε λα κπνξνύκε λα ην ρξεζηκνπνηνύκε επαλεηιεκκέλα, π.ρ. κηα ηππηθή πξόηαζε ζπκβνιαίνπ ή κηα κεγάιε ιίζηα νλνκάησλ, όηαλ εκείο ζέινπκε (ε βαζηθή δηαθνξά από ηελ Απηόκαηε Γηόξζσζε). Δίλαη πξνηηκόηεξν λα δεκηνπξγνύκε κηα θαηαρώξεζε ζηα Γξήγνξα Σκήκαηα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ. (Σεκείωζε: ηα Γπήγοπα Τμήμαηα ανηιζηοισούν ζηη λειηοςπγία Αςηόμαηο Κείμενο ηος ζςζηήμαηορ MS Office 2003). Δπιλέξσε σο κείμενο Μεσά Σιμήρ.Ι.Ιψάννοτ Οικονομικόρ Διετθτνσήρ Ρσην καπσέλα Διςαγψγή, ςσην ομάδα Ιείμενο, επιλέξσε Γπήγοπα μήμασα Αποθήκετςη επιλογήρ ςση ςτλλογή γπήγοπψν μημάσψν Οληκσπολογήςσε ένα όνομα για σην κασαφώπηςη (πφ. Σπογπαυή1) και πασήςσε ΞΙ. Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα θαηαρώξεζε παηώληαο Alt + F3 αθνύ επηιέμεηε ην θείκελν. Δοκιμάςσε σο, δημιοτπγώνσαρ ένα μπλοκ διεύθτνςηρ για σην εσαιπεία Advanced Sports, ονομάζονσαρ σην ADS. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ππάξρνπζεο θαηαρσξήζεηο Απηόκαηνπ θεηκέλνπ δνθηκάζηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: Λεσακινήςσε σο δπομέα ςαρ κάσψ από σον σίσλο σοτ εγγπάυοτ ςαρ Απφίςσε να πληκσπολογείσε σο όνομα σηρ σπέφοτςαρ ημέπαρ Λόλιρ εμυανιςσεί σο πλαίςιο τπόδειξηρ, πασήςσε σο πλήκσπο F3 ή σο πλήκσπο ENTER Θπκίζηε ηε ιεηηνπξγία ηεο Δύξεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο (θαξηέια Κεληξηθή, νκάδα Επεμεξγαζία, Εύξεζε) εμεγήζηε όηη κε ηε ιεηηνπξγία απηή εθηόο από ην θείκελν κπνξνύκε λα αλαδεηήζνπκε ζηπι κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ, ζεκάδηα παξαγξάθνπ, αιιαγέο ζειίδσλ. Ρσην καπσέλα Ιενσπική, ςσην ομάδα Δπεξεπγαςία κάνσε κλικ ςσο κοτμπί Δύπεςη Οπόςθεσα κπισήπια εύπεςηρ Ρσο παπάθτπο Δύπεςη και ανσικασάςσαςη κάνσε κλικ ςσο κοτμπί Κεπσομέπειερ>> Για να αναζησήςεσε κείμενο με ειδική μοπυοποίηςη, PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 25

29 πληκσπολογήςσε σο κείμενο ςσο πλαίςιο Δύπεςη σοτ. Για να αναζησήςεσε μόνο μοπυοποίηςη, αυήςσε σο πλαίςιο κενό. Ιάνσε κλικ ςσο κοτμπί Λοπυή και, ςση ςτνέφεια, επιλέξσε σιρ μοπυοποιήςειρ (Γπαμμασοςειπά, Οαπάγπαυορ κλπ) ποτ θέλεσε να αναζησήςεσε Ζ Ιάνσε κλικ ςσο κοτμπί Διδική και, ςση ςτνέφεια, επιλέξσε σην επιλογή (φαπακσήπερ παπαγπάυοτ, φαπακσήπερ ΑΒ, αλλαγέρ ςελίδψν) ποτ θέλεσε να αναζησήςεσε Δάν θέλεσε να ανσικασαςσήςεσε σο ςσοιφείο, κάνσε κλικ ςσην καπσέλα Ανσικασάςσαςη και, ςση ςτνέφεια, πληκσπολογήςσε σο κείμενο ποτ θέλεσε να φπηςιμοποιήςεσε ψρ ανσικασάςσαςη ςσο πλαίςιο Ανσικασάςσαςη με. Ιάνσε κλικ ςσο κοτμπί Δύπεςη επόμενοτ, Δύπεςη όλψν, Ανσικασάςσαςη ή Ανσικασάςσαςη όλψν για να ενσοπίςεσε όλα σιρ εμυανίςειρ σοτ ςσοιφείοτ ποτ θέλεσε. Θπκίζηε ηε δηαδηθαζία Αληηγξαθήο Απνθνπήο θαη Επηθόιιεζεο. Δπιλογέρ επικόλληςηρ Δμεγήζηε όηη νηαλ θάλεηε επηθόιιεζε πεξηερνκέλνπ εκθαλίδεηαη ην θνπκπί Επηινγέο επηθόιιεζεο πνπ παξέρεη ηξεηο επηινγέο: Δηαηήξεζε κνξθνπνίεζεο πξνέιεπζεο Απηή ε επηινγή δηαηεξεί ηελ εκθάληζε ηνπ αξρηθνύ θεηκέλνπ. πγρώλεπζε κνξθνπνίεζεο Απηή ε επηινγή αιιάδεη ηε κνξθνπνίεζε, ώζηε λα αληηζηνηρεί ζην θείκελν πνπ ηελ πεξηβάιιεη. Δηαηήξεζε κόλν ηνπ θεηκέλνπ Απηή ε επηινγή θαηαξγεί ηελ αξρηθή κνξθνπνίεζε από ην θείκελν. Ανοίξσε σο έγγπαυο ΑΜΑΤΞΠΑ επιλέξσε σο κείμενο Αναυοπά για σο 2003 Ρσην καπσέλα Ιενσπική, ςσην ομάδα Οπόφειπο, κάνσε κλικ ςσο κοτμπί Ανσιγπαυή οποθεσήςσε σο δπομέα ςση θέςη κάσψ από σον σίσλο Έςοδα 2003 και ςσην καπσέλα Ιενσπική, ςσην ομάδα Οπόφειπο, κάνσε κλικ ςσο κοτμπί Δπιλογέρ επικόλληςηρ και επιλέξσε Δείσε σο αποσέλεςμα Διασηπηςη μόνο κειμένοτ Οπιςμόρ σηρ πποεπιλεγμένηρ επιλογήρ επικόλληςηρ Δμεγήζηε όηη κπνξείηε λα επηιέμεηε ηνλ πξνεπηιεγκέλν ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη επηθόιιεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ρσην καπσέλα Απφείο κάνσε κλικ ςσιρ Δπιλογέρ και, ςση ςτνέφεια, κάνσε κλικ ςσην επιλογή Για πποφψπημένοτρ. Ρσο σμήμα Αποκοπή, ανσιγπαυή και επικόλληςη, επιλέξσε σιρ 26 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

30 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 πτθμίςειρ ποτ θέλεσε ςσα παπακάσψ πλαίςια: Δπικόλληςη μέςα ςσο ίδιο έγγπαυο Δπικόλληςη μεσαξύ εγγπάυψν Δπικόλληςη μεσαξύ εγγπάυψν όσαν τπάπφει διένεξη οπιςμών ςστλ Δπικόλληςη από άλλα ππογπάμμασα Ιάνσε κλικ ςσο ΞΙ μόλιρ ολοκληπώςεσε σιρ επιλογέρ ςαρ. Άςκηςη 1 & 2 Απηέο νη αζθήζεηο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα εμνηθεησζνύλ κε ηηο πξνρσξεκέλεο ηερληθέο κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ ηνπ Word. Aλ ππάξρεη ρξόλνο, δεηήζηε από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα θάλνπλ θαη ηελ Άζθεζε 2. ΗΔΡΔΘΡ ΔΠΓΑΡΘΑΡ ΔΟΘΡΞΚΖ1 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 27

31 2η ΗΜΕΡΑ Δπεξεπγαςία Παπαγπάυων Δπανάληχη Βαςικών Μοπυοποιήςεψν Διάςσιφο Γηα ηελ παξαθάησ παξνπζίαζε ρξεζηκνπνηείηαη ην έγγξαθν ΤΝΕΔΡΘΟ. Δπαλαιάβεηε ζπλνπηηθά ηηο δηάθνξεο επηινγέο κνξθνπνίεζεο κηαο παξαγξάθνπ. ηνίρηζε, εζνρέο δηάζηεκα, δηάζηηρν. Θπκίζηε ηηο θαιέο πξαθηηθέο θαηά ηελ πιεθηξνιόγεζε θεηκέλνπ θαη ηε δεκηνπξγία παξαγξάθσλ. Δνεπγοποιήςσε, ςσην καπσέλα Ιενσπική, ςσην ομάδα Οαπάγπαυορ, σην ενσολή Δμυάνιςη όλψν και δείσε σα ςημεία σψν παπαγπάυψν ςσο έγγπαυο Δπαλαιάβεηε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην δηάζηεκα κεηαμύ παξαγξάθσλ (ε απόζηαζε κεηαμύ δύν παξαγξάθσλ) θαη ην δηάζηηρν (ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ γξακκώλ κηαο παξαγξάθνπ). Δπαλαιάβεηε ηνλ ηξόπν εκθάληζεο ηνπ ράξαθα εάλ ν ηειεπηαίνο δελ εκθαλίδεηαη (θαξηέια Πξνβνιή, νκάδα Εκθάληζε, Υάξαθαο) θαη ηνλ ηξόπν αιιαγήο ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο (θαξηέια ΑξρείνΕπηινγέο Γηα πξνρσξεκέλνποηκήκα Εκθάληζε, Εκθάληζε κεηξήζεσλ ζε κνλάδεο) Θπκίζηε ηηο κνξθνπνηήζεηο παξαγξάθνπ πνπ κπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε (εζνρή, αξηζηεξή, δεμηά, πξώηεο γξακκήο πξνεμνρή) θαη αλαθεξζείηε εηδηθά ζην δηάζηηρν. Δμεγήζηε όηη ην δηάζηηρν θαζνξίδεη ην κέγεζνο ηνπ θαηαθόξπθνπ δηαζηήκαηνο αλάκεζα ζηηο γξακκέο θεηκέλνπ κηαο παξαγξάθνπ ζε αληίζεζε κε ηελ απόζηαζε παξαγξάθσλ πνπ θαζνξίδεη ηελ απόζηαζε επάλσ ή θάησ από κηα παξάγξαθν. Δπιλέξσε σην παπάγπαυο κάσψ από σον σίσλο σηρ παπαγπάυοτ Δήλψςη ςτμμεσοφήρ Ρσην καπσέλα Ιενσπική, ςσην ομάδα Οαπάγπαυορ, κάνσε κλικ ςσην επιλογή Διάςσιφο και απόςσαςη παπαγπάυψν Δμεγήζηε ηηο δηάθνξεο επηινγέο ηνπ κελνύ θαη εηδηθά ηηο: 1,0 (κνλό, επηινγή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε παιαηόηεξεο εθδόζεηο ηνπ Word), 2,0 (δηπιό ), 1,15 (κνλό δηάζηηρν κε ην δηάζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην Word 2010) Ιάνσε κλικ ςσο Δπιλογέρ διαςσίφοτ Ρσο παπάθτπο Οαπάγπαυορ ποτ εμυανίζεσαι δείξσε σο σμήμα Διάςσιφο Δμεγήζηε ηηο επηινγέο Αθξηβώο: νξίδεη ζηαζεξό δηάζηηρν, ην νπνίν εθθξάδεηαη ζε ζηηγκέο, Σνπιάρηζηνλ: ξπζκίδεη ην ειάρηζην δηάζηηρν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο κεγαιύηεξεο γξακκαηνζεηξάο ή γξαθηθνύ ζηε γξακκή, Πνιιάπιό: νξίδεη ην δηάζηηρν πνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί ζε αξηζκνύο κεγαιύηεξνπο ηνπ 1. Δμεγήζηε όηη νξίδνληαο ην δηάζηηρν ζε 1,15 ην δηάζηεκα ζα απμεζεί θαηά 15 ηνηο εθαηό θαη νξίδνληαο ην δηάζηηρν ζε 3, ην δηάζηεκα απμάλεηαη θαηά 300 ηνηο εθαηό (ηξηπιό δηάζηεκα) Δπιλέξσε 1,5 γπαμμέρ (μιάμιςη υοπά μεγαλύσεπη από σο ΡΣΜΔΔΠΘΞ 28 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

32 ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Πεπιγπάμμασα και Σκίαςη Πποςαπμοςμένο Πεπίγπαμμα Ρτθμίςειρ Πεπιγπάμμασορ μονό διάςσιφο) και κάνσε κλικ ςσο ΞΙ Δμεγήζηε όηη ηα πεξηγξάκκαηα κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζην θείκελν ή ζε παξαγξάθνπο. Από ηε ζηηγκή πνπ εθαξκόδεηε πεξίγξακκα ζην θείκελν ην πεξίγξακκα απηό εκθαλίδεηαη ζην θνκκάηη ηνπ θεηκέλνπ πνπ έρεηε επηιέμεη. Δπιλέξσε σον ππώσο σίσλο (ΟΜΙΛΙΔ ΤΝΔΔΡΙΟΤ) Δυαπμόςσε ένα απλό πεπίγπαμμα σηρ απεςκείαρ ςαρ με φπήςη σοτ κοτμπιού Οεπιγπάμμασα Οεπιγπάμμασα και ςκίαςη (καπσέλα Ιενσπική, ομάδα Οαπάγπαυορ) Δυαπμόςσε ένα διπλό πεπίγπαμμα, μπλε γπαμμήρ ςσην επιλεγμένη παπάγπαυο Δυαπμόςσε ένα γαλάζιο φπώμα ςκίαςηρ (υόνσοτ) ςσην παπάγπαυο Δπαναλάβεσε σην ίδια διαδικαςία για να ευαπμόςεσε ένα πεπίγπαμμα και μια ςκίαςη σηρ απεςκείαρ ςαρ και ςσον 2 ο σίσλο Όηαλ εθαξκόδνπκε πεξηγξάκκαηα ζε παξαγξάθνπο κπνξείηε λα πξνζζέηεηε ή λα αθαηξείηε γξακκέο από ηηο πιεπξέο ηνπ πεξηγξάκκαηνο. Δπιλέξσε σην παπάγπαυο και σον σίσλο σηρ παπαγπάυοτ Δήλψςη ςτμμεσοφήρ Ρσην καπσέλα Ιενσπική ςσην ομάδα Οαπάγπαυορ κάνσε κλικ ςσο Οεπιγπάμμασα Οεπιγπάμμασα και ςκίαςη Υπηςιμοποιήςσε σην καπσέλα Οεπιγπάμμασα, και ευαπμόςσε ένα Οποςαπμοςμένο πεπίγπαμμα, διακεκομμένηρ κόκκινηρ γπαμμήρ, ευαπμόζονσάρ σο μόνο πάνψ και κάσψ από σιρ επιλεγμένερ παπαγπάυοτρ Υπηςιμοποιήςσε σην καπσέλα Ρκίαςη σοτ πλαιςίοτ διαλόγοτ Πεπιγπάμμασα και ςκίαςη (Λοπυή Οεπιγπάμμασα και ςκίαςη, καπσέλα Ρκίαςη) διαλέγονσαρ ένα φπώμα γεμίςμασορ σηρ απεςκείαρ ςαρ Δπηζεκάλεηε όηη ζηα πεξηγξάκκαηα παξαγξάθνπ, ην πεξίγξακκα νξίδεηαη από ηηο εζνρέο θαη όρη ην θείκελν (όζνλ αθνξά ηελ νξηδόληηα ζηνίρηζε). Γηα λα νξίζνπκε ηελ θαηαθόξπθε ζηνίρηζε ηνπ ζα πξέπεη λα εθαξκόζνπκε ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο. Δπίζεο, εμεγήζηε όηη κπνξείηε λα θαζνξίζεηε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ πεξηγξακκάησλ κηαο παξαγξάθνπ θαη ηνπ θεηκέλνπ ηεο. Δπιλέξσε σην παπάγπαυο και σον σίσλο σηρ παπαγπάυοτ Δήλψςη ςτμμεσοφήρ Πτθμίςσε σην απιςσεπή εςοφή παπαγπάυοτ ςσα 2 εκ. και ση δεξιά εςοφή παπαγπάυοτ ςσα 2 εκ και παπασηπήςσε σην μεσαυοπά σοτ πεπιγπάμμασορ Δπιλέξσε όλερ σιρ ομιλίερ σοτ ςτνεδπίοτ Ρσην καπσέλα Ιενσπική ςσην ομάδα Οαπάγπαυορ κάνσε PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε. 29

33 Μοσίβο Ατσόμαση μοπυοποίηςη πεπιγπάμμασορ Οπιζόνσια γπαμμή Πεπίγπαμμα ςελίδαρ κλικ ςσο Οεπιγπάμμασα Οεπιγπάμμασα και ςκίαςη Οασήςσε σο κοτμπί Δπιλογέρ (ςσην καπσέλα Οεπιγπάμμασα) και πληκσπολογήςσε σην απόςσαςη 12 ςσ. από σο κείμενο και για σιρ 4 διαθέςιμερ επιλογέρ, Δπάνψ, Κάσψ, Απιςσεπά και Δεξιά. Οασήςσε σο κοτμπί ΞΙ δύο υοπέρ για να κλείςεσε σα παπάθτπα διαλόγοτ Δμεγήζηε όηη ππάξρεη ηξόπνο εθαξκνγήο κνηίβνπ ζθίαζεο ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο ζθίαζεο κε ρξήζε ηεο θαξηέιαο θίαζε ηνπ πιαηζίνπ δηαιόγνπ Πεξηγξάκκαηα θαη ζθίαζε (θαξηέια Κεληξηθή, νκάδα Παξάγξαθνο, Πεξηγξάκκαηα Πεξηγξάκκαηα θαη ζθίαζε, θαξηέια θίαζε) δηαιέγνληαο πξώηα έλα Σηςλ Μοηίβος, έλα σπώμα μοηίβος θαη ηέινο έλα σπώμα γεμίζμαηορ. Δπιλέξσε σον σίσλο Δήλψςη τμμεσοφήρ Δπιλέξσε σην καπσέλα Ρκίαςη σοτ πλαιςίοτ διαλόγοτ Πεπιγπάμμασα και ςκίαςη (καπσέλα Ιενσπική, ομάδα Οαπάγπαυορ, Οεπιγπάμμασα Οεπιγπάμμασα και ςκίαςη) Δυαπμόςσε ςκίαςη και μοσίβο με 2 φπώμασα σηρ απεςκείαρ ςαρ Οασήςσε σο κοτμπί ΞΙ για να κλείςεσε σα παπάθτπα διαλόγοτ Δμεγήζηε ηελ ιεηηνπξγία ησλ Απηόκαησλ Πεξηγξακκάησλ. Λεσαξύ σψν ομιλιών σοτ ςτνεδπίοτ και σον σίσλο σηρ 2 ηρ ημέπαρ, αυήςσε μια γπαμμή κενό, πληκσπολογήςσε ### και πασήςσε Enter. Αποθηκεύςσε σο απφείο ςαρ και κλείςσε σο. Δμεγήζηε ηελ ιεηηνπξγία ηεο Οξηδόληηαο γξακκήο. Λεσαβείσε ςσο κάσψ μέπορ σοτ εγγπάυοτ ςαρ (Ctrl + End) Δπιλέξσε σην καπσέλα Οεπίγπαμμα σοτ πλαιςίοτ διαλόγοτ Πεπιγπάμμασα και ςκίαςη Οασήςσε σο κοτμπί Ξπιζόνσια γπαμμή Δπιλέξσε μια οπιζόνσια γπαμμή σηρ απεςκείαρ ςαρ και πασήςσε σο κοτμπί ΞΙ Σν πεξίγξακκα ζειίδαο, δίλεη εληππσζηαθή όςε ζε εηδηθνύ ηύπνπ έληππά (π.ρ. κηα Βεβαίσζε, έλα σξνιόγην πξόγξακκα, έλα ελεκεξσηηθό θπιιάδην). Δπηπιένλ ησλ επηινγώλ δηάθνξσλ εηδώλ γξακκώλ κπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε θαη Γξαθηθά σο πεξίγξακκα ζειίδαο. Δμυανίςσε σο παπάθτπο Οεπιγπάμμασα και ςκίαςη και επιλέξσε σην καπσέλα Οεπίγπαμμα ςελίδαρ Διαλέξσε μια επιλογή από σην λίςσα Γπαυικά κασά πποσίμηςη Πτθμίςσε σο Ολάσορ σοτ πεπιγπάμμασορ όπψρ επιθτμείσε Ιάνσε πποεπιςκόπηςη εκσύπψςηρ ώςσε να διαπιςσώςεσε ΞΚΣΛΟΘΑΙΞΘ ΑΓΩΜΔΡ 30 PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Άζζεξνο 2011 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1... 4 Δηζαγσγή θαη εμνηθείσζε κε ην Microsoft Word... 4 1.1 Δηζαγσγή... 4 1.2 Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία θεηµέλνπ... 5 1.3 Ξεθηλώληαο ην Word - Αξρηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage)

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage) Ση Δίλαη ην Flash ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σν πξόγξακκα Flash ηεο εηαηξείαο Macromedia είλαη έλα θνξπθαίν πξόγξακκα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο δηαλπζκαηηθώλ γξαθηθώλ θαη animation γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Windows XP. Information Technology Services and Solutions. Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης

Microsoft Windows XP. Information Technology Services and Solutions. Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης Information Technology Services and Solutions Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης Σηεθ. Σκοσλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Windows XP Κωνζηανηίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan Εγτειρίδιο Χρήζης ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ Κεληξηθή Οζόλε... 3 Δσκάηηα... 4 Πειάηεο... 5 Είδε-Τπεξεζίεο.... 6 Ελνηθίαζε... 8 Πξνβνιή...10 Πιάλν Ελνηθηάζεσλ...11

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά)

Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά) Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά) Εκπνξηθό ινγηζκηθό, πνπ απεπζύλεηαη, πξσηίζησο, ζε επαγγεικαηίεο ζρεδηαζηέο Windows/Mac Εύθνιε θαη γξήγνξε εμαγσγή αξρείσλ ζε EPUB 2/EPUB 3 θαζώο θαη ζε PDF Εύθνιε ηνπνζέηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES

ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΔΛΔΝΗ ΙΜΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΙΗΓΗΣΔ: ΣΔΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΠΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2008 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2008 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 2.0 PEOPLECERT Hellas A.E - Φοπέαρ Πιζηοποίηζηρ Ανθπώπινος Γςναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Σει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Πεξηερόκελα Καηάινγνο αμεζνπάξ... 4 1. Δηζαγωγή... 5 1.1 Αξρή ηερλνινγίαο ππεξύζξσλ... 5 1.2 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο... 6 1.3 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο... 6 1.4 Διάρηζηε

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΑΣΔΙ ΠΑΣΡΑ-ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6 ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα