Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3"

Transcript

1 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن و ک ا ر م ن د ا ن ب ا ن ک ت ج ا ر ت ا س ت ا ن ا ل ب ر ز ) 2 1 سیما سفیدگری و معصومه ژیان ب ا ق ر ی چ ک ی د ه پ ژ و ه ش ح ا ض ر ب ا ه د ف ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ا ن ج ا م ش د. ج ا م ع ه ب ا ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن و ک ا ر م ن د ان ن ننننننننننن آ م ا ر ی پ ژ و ه ش ک ل ی ه م د ی ر ا ن و ک ا ر م ن د ا ن ب ا ن ک ت ج ا ر ت ا س ت ا ن ا ل ب ر ز د ر س ا ل ا س ت ت. ن م و ن ه ا ی ح ج م ن ف ر ( 4 0 م د ی ر ک ا ر م ن د ) ب ر ا س ا س ج د و ل م و ر گ ا ن ا ن ت خ ا ب ش د ن د. ا ب ز ا ر ه ا ی پ ژ و ه ش ش ا م ل پ ر س ش ن ا م ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی گ ر ا ه ا م و ه ا ی ت پ ر س ش ن ا م ه خ و د ک ا ر آ م د ی ا س م ی ت ک ن د ا ل و ب ه ع م و م م ممم ی ش ر ر پ ر س ش ن ا م ه ر ض ا ی ت ش غ ل ی ه ا ل ی ن م ی ب ا ش د. ب ه م ن ظ و ر ت ح ل ی ل د ا د ه ه ا ا ز ه م ب س ت گ ی پ ی ر س و ن و ت ح ل ی ل ر گ ر س ی و ن ب ا ر و ی ک ر د گ ا م گ ا م ا س ت ف ا د ه ش د ه ا س ت. ن ت ا ی ج ت ح ل ی ل ر گ ر س ی و ن ن ش ا ن م ی د ه د ک ه م ت غ ی ر ب ن ی ا ن د ر ص د ا ز و ا ر ی ا ن س ش غ ل ی ر ا ک ل ر ض ا ی ت ش غ ل ی و د و م و ل ف ه ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت ت و ع د ا ل ت ه ر ا ی ا خالقر یییی و خ و د ک ا ر آ م د ی ی 9 و ا ر ی ا ن س ا ز 6 1 د ر ص د ک ل ل ل ر ض ا ی ت پ ی ش ب ی ن ی م ی ک ن د. م و ل ف ه و ف ا د ا ر ی ب ه گ ر و ه ن ی ز 1 2 د ر ص د ا ز و ا ر ی ا ن س ک ل ر ض ا ی ت ش غ ل ی ر ا پ ی ش ب ی ن ی م ی ک ن د. ن ت ا ی ج ه م ب س ت گ ی ن ش ا ن م ی د ه د ک ه ه ی چ ر ا ب ط ه معناداری بین خ و د ک ا ر آ م د ی ی و ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ر م د ی ر رر ا ن و ج و د ن د ا ر د ( 0 0/5> p ) و ل ی ب ی ن خ و د ک ا ر آ م د ی و ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ر ک ا ر م ن د ا ن ر ا ب ط ه م ن ف ی م ع ن ا د ا ر ی م ش ا ه د ه م ی ش و د. ) p>0/5 0 ( و ا ژ گ ا ن ک ل ی د ی : ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی خ و د کارآمدی ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن ک ا ر م ن د ا ن ت ا ر ی خ د ر ی ا ف ت : /5/ ت ا ر ی خ پ ذ ی ر ش : 1 94/9/6 1 ک ا ر ش ن ا س ی ا ر ش د ر و ا ن ش ن ا س ی ع م و م ی 2 ا س ت ا د ی ا ر ع ض و ه ی ا ت ع ل م ی د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د و ا ح د ک ر ج

2 پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز 4931 م ق د م ه ا خ ال ق ر ا ب م و ج ب ر ا ی ج ت ر ی ن پ ا ی د ا ر د ر ب ه ت ف ک ر و ت ا م ل ت ع ا ر ی ف ا ر ا ئ ه ش د ه ت و س ط د ا ن ش م ن د ا ن ب م ع ن ا ی ص ف ا ت و و ی ژ گ ی ه ا ی ن ف س ک ه م و ج ب می شوند کارهایی م ت ن ا س ب ب ا آ ن ص ف ا ت ب ط و ر خ و د ج و ش و ب د و ن ن ی ا ز ا ز ا ن س ا ن ص ا د ر ش و د د ا ن س ت ه ا ن د. ا خ ال ق ا ز د ی د گ ا ه م ع ن ا ش ن ا س ی ج م ع خ خ ل ق م ع ن ی ع ا د ت و ر و ی ه ا س ت. د ر ل غ ت ن ا م ه د ه خ د ا ا خ ال ق و ب س ت ر ب ه م ع ن ی م ط ا ل ع ه ر ا ه ه ا ی د ر س ت و غ ل ط ت و ا ن ب ن ی ا ن ه ا ی خ ل ق ب ه و ب ه معنی خوی ه ا بیان شده ا س ت. د ر ل غ ت ن ا م ه د ر ر ف ت ا ر ا ن س ا ن م ی ب ا ش د. ب ا ع ن ا ی ت ب ه ا ی ن ت ع ر ی ف م ی 1 ا خ ال ق ی ر ا ق و ا ع د و اصول حاکم ب ر اخالق حسنه ب ر ش م ر د ک ه ن ز د ه م ۀ آ ح ا د ب ش ر ب د و ن د ر ن ظ ر د ا ش ت ن ز م ا ن و م ک ا ن پ ذ ی ر ف ت ه ش د ه ا س ت ( ب ی ا ت 1 ) ب ر و ز ر ف ت ا ر ه ا ی غ ی ر ض ر و ر ت ت و س ع ه ا خ ال ق اخلقای در س ا ز م ا ن و ه ا ه ه ا ا ز م ه م ت ه ر ي ن م ع ض ه ال ت ع ص ه ر ف ع ل ي ا ب ر ا ین ن ن نن نن نننننننننننن ب ر ت ا ک ی د م ی گ ر د د. ه ر چ ه ر ف ت ا ر ه ا ی غ ی ر ا خ ال ق ی د ر س ط ح م د ی ر ا ن و ک ا ر ک ن ا ن ب ی ش ت ر می شود عملکرد سازمان ب ی ش ت ر ت ح ت ت ا ث ی ر قرار گرفته و ت ص و ی ر ب ی ر و ن ی آ ن م خ د و ش م ی ش و د. م ی ت و ا ن ا د ع ا نمود که حاکمیت ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ک ا ر م ن د ا ن ت ا ث ی ر ب س ز ا ی ی در کارکرد سازمان ه ا د ا ر د آ ن ه ا می گردد ب ن ی ا ن هایی که. ) د س ت ی ا ب ی روابط کارکنان و ب ر س ا ز م ا ن و ر ع ا ی ت آ ن ه ا ا ز س و ی م د ی ر ا ن و و م ن ج ر ب ه نهادینه سازی ب ن ی ا ن ه ا ی م د ی ر ا ن ر ا ت ق و ی ت می کنند ( ز ی ن ا ل ی ص و م ع ه اخلقای در ب ه م ع ی ا ر ه ا ی ر ف ت ا ر ا خ ال ق ی و ح ا ک م ش د ن ا ص و ل ا خ ال ق ی د ر ر ف ت ا ر ک ا ر ک ن ا ن م س ت ل ز م ش ن ا س ا ی ی ع و ا م ل تاثیر گذار ب ر ر ف ت ا ر اخالقی کارکنان ) ن م ی ت و ا ن ن گ ر ا ن ی ه ا ی ا خ ال ق ی ر ا اندازه گرفت ه ا ی ب و ی ژ ه م د ی ر ا ن در سازمان م ی ب ا ش د ( ا ح م د ی و د ر ح ا ل ی ک ه م ر د م د ر م و ر د ا ی ن ک ه ج ه ا ن ی «ا خ ه ال ق ق» 2 ب ه چ ه م ع ن ا س ت ا خ ت ال ف د ا ر ن د. برای حل ا ی ن م ش ک ل ه ا ی ت و گ ر ا ه ا م ( 2 ) ب ه ا ی ج ا د ت ئ و ر ی ب ن ی ا ن 4 3 ا خ ال ق ی و پ ر س ش ن ا م ه م ب ا ن ی ا خ ال ق ی پرداختند که ب ه ا ن د ا ز ه گ ی ر ی م ر ا ق ب ت ا ن ص ا ف و ف ا د ا ر ی به گروه ا ح ت ر ا م پ ن ج بعد اخلاقی س ی ب / ب ه م ر ج ع ی ت و خ ل و ص م ی پ ر د ا ز د و ا س ت ف ا د ه ا ز ا ی ن ب ن ی ا ن ا خ ال ق ی ف ر ا ه م آ و ر د ن ف ر ص ت ی ب ر ا ی د ر ک ب ه ت ر ت ن و ع ا خ ال ق ی ا س ت ( س ی ف ی ق و ز ل و 1 ) ن ظ ر ب ه ا ی ن ک ه نظام حاکم د ر ایران حکومت ا س ال م ی ا س ت و م ن ش ا آ ن ت ع ا ل ی م ب ل ن د ا خ ال ق ی پ ن ج دین مبین ا س ال م و ا ل گ و ی آ ن پ ی ا م ب ر ا ع ظ م ص ل ا هلل ع ل ی ه و آ ل ه س ل م ک ه ا س و ه و ا ل گ و ی م ک ا ر م ا خ ال ق ا س ت ن ق ش و جایگاه پ ا ی گ ا ه ه ا ی ا خ ال ق ی د ر این جامعه ب س ی ا ر د ا ر ا ی ا ه م ی ت ا س ت و چگونگی د س ت ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی د ر ج ا م ع ه ا س ال م ی ق ا ب ل ب ر ر س ی ا س ت ( ف ر ا م ر ز ق ر ا م ل ک ی 1 ) یافتن به

3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی د ر ر ه ی ا ف ت ا س ت ر ا ت ژ ی ک ب ه اخالق حرفه ا ی م و ف ق ی ت و ا ن ن ی ز د ر گ ر و پ ی ش ب ی ن ی پذیری سازمان ب ر ا ی م ح ی ط ی ک س ا ز م ا ن د ر گ ر و ا ع ت م ا د م ح ی ط ب ه ن و ب ه ن ی ز و آ ن پذیری سازمان ا س ت. ب ن ا ب ر ا ی ن اخالق حرفه ا ی د ر ر ه ی ا ف ت ا س ت ر ا ت ژ ی ک درقبال حقوق ه م ه ع ن ا ص ر م ح ی ط د ر م و ف ق ی ت س ا ز م ا ن ا ی ف ا م ی ن م ا ی د ( ق ر ا م ل ک ی 1 ) خ و د د ر گ ر و ی م س و و ل ی ت ب ه س ا ز م ا ن مسوولیت پذیری س ا ز م ا ن ( داخلی وخارجی ) س ا ز م ا ن ت ع ر ی ف می شودونقشی ر ا ه ب ر د ی ب ن د و ر ا ( 2 ) م ع ت ق د است که خودکارآمدی توان سازنده ا ی ا س ت ک ه ب د ا ن ش ن ا خ ت ی ا ج ت م ا ع ی ع ا ط ف ی و ر ف ت ا ر ی ا ن س ا ن ب ر ا ی ت ح ق ق س ا ز م ا ن د ه ی م ی ش و د. ب ه ع ق ی د ه و ی د ا ش ت ن اهداف مختلف به گ و ن ه و س ی ل ه م ه ا ر ت ه ا ی ب خ ش ا ی ا ث ر د ا ن ش م ه ا ر ت ه ا و د س ت ا و ر د ه ا ی ق ب ل ی ا ف ر ا د پ ی ش بینی کننده ه ا ی م ن ا س ب ی ب ر ا ی ع م ل ک ر د آ ی ن د ه ن ی س ت ن د ب ل ک ه ب ا و ر ا ن س ا ن د ر ب ا ر ه ت و ا ن ا ی ی ه ا ی خ و د د ر عملکرد خویش م ر ب و ط است. خودکارآمدی ب ر ب ه ا ه د ا ف ا ش ا ر ه د ا ر د و ت ح ت ت ا ث ی ر و ی ژ گ ی های شخصیتی ن ف س ) ت ال ش گ ر ب و د ن و تسلیم شدن ا ن ج ا م آ ن ه ا ب ه چ گ و ن گ ی ب بنیه شخصیتی ف ر د د ر ر و ی ا ر و ی ی ب ا م س ا ی ل و ر س ی د ن ا ز ج م ل ه ب ا و ر د ا ش ت ن خ و د ( ا ع ت م ا د ب ه 5 ( خ و د ت ه ی ی ج ی ) ا س ت. پ ی ا ژ ه م ع ت ق د ا س ت ک ه خ و د ک ا ر آ م د ی ط ی دورنی سازی و برون سازی ب ی ش م ا ر ی ک ه ش ک ل م ی گ ی ر د ( ر ن گ ر ی ز ا ل و ا ن ی و خ ا ک س ا ر 1 ) د ر م ح ی ط ه ا ی غ ن ی ط ر ح ر خ و ا ر ه ه ا ی می دهد خودکارآمدی شالوده ی پرورش سایر م ه ا ر ت ه ا ی م د ی ر ی ت ی ا س ت. در حقیقت ی ک تناقض جالب د ر ر ف ت ا ر ا ن س ا ن و ج و د د ا ر د و آ ن ا ی ن ک ه ب ا ش ن ا خ ت خ و ی ش ش ن ا خ ت د ی گ ر ا ن م ی توانیم خود ر ا ب ش ن ا س ی م. م و ف ق ی ت ا ن س ا ن م ی ت و ا ن ی م د ر دیگران را ب ش ن ا س ی ی ی ییی ی یییییییی م و ب ا دستیابی بر زندگی بهتر فردی و ا ج ت م ا ع ی و ع م ک ل ر د مطلوب سازمانی به شناخت و ب ر د ا ش ت ا و از چگونگی نقاط ضعف ت و ا ن ا ی ی ه ا و ق ا ب ل ی ت ه ا ی م د ی ر ی ت ی ا و ب س ت گ ی د ا ر د ( ا ل و ا ن ی 1 ) ا م ر و ز ه ا ف ر ا د ز ی ا د ی در کارشان احساس نارضایتی بی ق ر ا ر ی و ع د م ا م ن ی ت د ا ر ن د 7 ) ن و ر ی س ( 1 ) ع ق ی د ه د ا ر د رضایت شغلی ا ع ت م ا د و اخالق کاری ک ا ر ی ن ا ی ا ب ش د ه ا س ت. ب س ی ا ر ی ا ز ا ق د ا م ا ت س ا ز م ا ن ه ا برای تغییر و ب ه ب و د د ر د ر ( م ا ر ک ز ق و ت و ا ک ث ر م ح ی ط ه ا ی د ه ه ا خ ی ر ا ز ق ب ی ل و 6 کوچک سازی مهندسی مجدد ت ع ل ی ق ا خ ر ا ج ا ز ک ا ر و... م و ج ب ت ض ع ی ف ر و ح ی ه و ن و ع ی 8 س ر د ر گ م ی معنوی کارکنان شده ا س ت ( کینجر سکی و ا س ک ر پ ن ی ک 2 ) رضایت شغلی صفت پ ی چ ی ده و چ ن د بعدی است و ب ا ع و ا م ل رو ا ن ی ج سم ا ن ی و اج ت م ا ع ی ا ر ت ب ا ط د ا ر د 9 )ه ا پ ا ک ک ک ک ک کک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ککک

4 پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز 4931 ) س. ب ر ا س ا م ط ر ح ن ظ ر ی ه ن ی ا ز ه ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی ا س ت ( ش ف ی ع آ ب ا د ی 1 ) ه ی چ گ ا ه ی ک ع ا م ل ب ه ت ن ه ا ی ی م و ج ب رضایت شغلی ب ر ا ب ر ب ا م ی ز ا ن ن ی ا ز ه ا ی ا ر ض ا ش د ه ی فردازطریق ش غ ل نمی شود بلکه ترکیبی از مجموعه گوناگون سبب م ی گ ر د د ک ه ف ر د د ر ل ح ظ ه م ع ی ن ا ز ز م ا ن ا ز ش غ ل ش ا ح س ا س ل ذ ت ب ب ر د. ه م ه ا ف ر ا د ن ا م ط ل و ب ب و د ه و ا ز ب ر خ و ر د ف ع ا ل ی ت آ د م ی ن ی ز ا ح س ا س ی ا ن ا ر ض ا ی ت ی د ر ز ن د گ ی روزمره خود ب ه م س ا ی ل ی ب ر خ و ر د می کنند ع و ا م ل رضایت کند و ا ز آ ن ک ه ب ر ا ی ش ا ن م ط ل و ب ی ا ی ا ا ن ج ا م د ا د ن آ ن ه ا ا ح س ا س ر ض ا ی ت ی ا ن ا ر ض ا ی ت ی م ی ک ن ن د. م ح ی ط ک ا ر و ه ا ی م ت ف ا و ت ی ر ا د ر ا ف ر ا د م خ ت ل ف ب ه و ج و د م ی آ و ر د ک ه ا ح س ا س ر ض ا ی ت 10 ا ز م ه م ت ر ی ن آ ن ه ا س ت ک ه د ر ش خ ص ا ی ج ا د م ی ش و د ( ال و ل ر ب ه ن ق ل ا ز خ ر ا س ا ن ی و ک ن ع ا ن ی نیری 1931 ). ب ا ت و ج ه ب ه ا ش ت غ ا ل ا ی ن ج ا ن ب ت ح ق ی ق د ر د ر م و س س ه م ا ل ی ا ع ت ب ا ر ی ا خ ت ی ا ر م س ئ و ل ی ن ا م ر قرار گیرد ت ا ب ا ب ک ا ر ب س ت ن ن ت ا ی ج ح ا ص ل و ل و مختصر حاصل گردد چراکه تعالی سازمان ب د و ن ت ال ش ه م ز م ا ن ک ا ر ک ن ا ن تحکیم بنیانهای ه هه ا ي ا خ ال ق د د د د د د د د ک ا ر آ م دی و م ت ع ا ق ب آن ر ض ا ی ت د ر پ ژ و ه ش ح ا ض ر س ع ی ب ر ا ی ن ا س ت ب ه پ ر س ش ذ ی ل پ ا س خ د ا د ه ش و د. امید است و نتیجه این ا ز آ ن د ر ب ه ب و د ا م و ر ت و ف ی ق ی شغ ل ی م یس ر ن م ی ش و د. مدیران در ج ه ت آ ی ا ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن و ک ا ر م ن د ا ن ر ا ب ط ه د ا ر د ت ا ک ن و ن پ ژ و ه ش ی د ر ز م ی ن ه ی ا ر ت ب ا ط ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خودکارآمدی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م مم د ی ر ا ن و ک ا ر م ن د ا ن د ر س ط ح ش ع ب ب ا ن ک ت ج ا ر ت ا س ت ا ن ا ل ب ر ز ا ن ج ا م ن گ ر ف ت ه ب ی ش ا ز پ ی ش ن م ا ی ا ن می کند. ن ق ش و ز ا ر ت ا م و ر ا ق ت ص ا د ی و د ا ر ا ی ی ا س ت و ا ی ن ا م ر ض ر و ر ت ت ح ق ی ق ر ا و ب ه ت ب ع آ ن ب ا ن ک م ر ک ز ی و ب ا ن ک ه ا ی ع ا م ل از جمله ب ا ن ک ت ج ا ر ت ب ع ن و ا ن د س ت گ ا ه های سیاست گذار و تنظیم کننده روابببببببببط ا ق ت ص ا د ی و گ ر د ش م ا ل ی ک ش و ر ا ز اهمیت ویژه ا ی ب ر خ و ر د ا ر ن د و ا م ی د ا س ت ن ت ا ی ج آ ن ب ر ا ی ک ل ی ه ب ا ن ک ه ا ی ع ا م ل د ر س ط ح ک ش و ر و م د ی ر ا ن س ا ز م ا ن ه ا ی د و ل ت ی ک ه ب ه ن ح و ی ب ا ا ر ا ئ ه چ ن ی ن خ د م ا ت ی س ر و ک ا ر د ا ر ن د ک ا ر ب ر د د ا ش ت ه و ب ا روشن شدن گ س ت ر ش آ گ ا ه ی و د ر ک د ر ا ی ن ز م ی ن ه ک م ک ش و د. م ال ح ظ ا ت ن ظ ر ي و شناسایی ر ا ب ط ه ا ی ن س ه م ت غ ی ر د ر ب ی ن ن ظ ر ی ه بنیان های ا خ ال ق ی ا ز ن ظ ر ه ا ی ت و گ ر ا ه ا م: ت ئ و ر ی پ ا ی گ ا ه های حسی م د ی ر ا ن و ک ا ر م م م ن د ا ن ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ا ج ا ز ه م ی ی ا ع ا ط ف ی م ب ت ن ی ب ر ق ض ا و ت ا خ ال ق ی و ه م چ ن ی ن ف ر آ ی ن د ه ا ی ع م د ی ت و ج ه قرار گیرد. ت ئ و ر ی م ب ا ن ی ا خ ال ق ی یک سازمان م ف ه و م ی ب ر ا ی ا ن د ا ز ه گ ی ر ی ب ه د ه د ت ا ا س ت د ل ا ل م و ر د و توصیف تفاوت

5 ع د ا ل ت/ م ق ا ب ل ه) ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی د ر ن گ ر ا ن ی ه ا ی ا س ا س ا ن ت خ ا ب ن ز د ی ک ت ر ی ن ا خ ال ق ی م ی ا ن افراد گروه ه ا ی ا ج ت م ا ع ی و ف ر ه ن گ ه ا ی م خ ت ل ف ف ر ا ه م م ی ک ن د و ب ر ا ر ت ب ا ط ب ی ن و ی ژ گ ی ه ا ی ت ک ا م ل ی ا ز ج ا م ع ه ش ن ا س ی ا ز و س ع ت و ت ن و ع ح و ز ه ا خ ال ق ی ا ی ج ا د گ ر د ی د ه ا س ت. ه ا ی ت و گراهام ( 2 ) ت ئ و ر ی ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی MFQ( ه( ر ا ت و س ع ال ز م د ر ن ه ا ی ت 5 ب ع د ز ی ر ب ه د س ت آ م د ن د ( س ی ف ی ق و ز ل و 1 ) : 11 ب ع د م ر ا ق ب ت و آ س ی ب 12 ب ع د ا ن ص ا ف 14 ب ع د و ف ا د ا ر ی ب ه گ ر و ه 15 ب ع د ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت ب ع د ا خ ال ص و ت ق د س ب ه م ث ل ) ن ظ ر ی ه ش ن ا خ ت ی- ا ج ت م ا ع ی ب ن د و ر ا : ن ظ ر ی ه اجتماعی شناختی ا س ت ب ن د و ر ا ا ز ا ی ن و ی ژ گ ی بعنوان خودکارآمدی ا ف ر ا د ب ه ت و ا ن ا ی ی های خود ب ر ا ی می کند.انگیزش ا ح س ا س ا ت ب ا ش ن د. ا ی ن مفهوم خودکارآمدی ط ی چ ن د ی ن س ا ل ب ا ر ه ا و ا ن س ا ن ی و و ی ژ گ ی ن ا م م ی ب ر د و خودکارآمدی ه ا ی ا ن س ا ن د ا د ن د و پ س ا ز ت غ ی ی ر و ا ص ال ح ه ا ی ب ن د و ر ا م ا ه ی ت ا ن ع ک ا س ا ز خ و د ر ا بعنوان اعتقادات ا ن ج ا م و ظ ا ی ف ب ه گ و ن ه ا ی ک ه ن ت ی ج ه م و ر د ن ظ ر ر ا ک س ب ک ن ن د ت ع ر ی ف و ف ع ا ل ی ت ه ا پ ا ی ه ب س ی ا ر ی ا ز عقاید برای اقدام در ج ه ت ه د ف ب ع ن و ا ن م ب ن ا ی نظریه شناختی ا ج ت م ا ع ی ب ن د و ر ا م ط ر ح م ی ش د ه و د ر ب ا ر ه ا م و ر د آ ز م و ن ق ر ا ر گ ر ف ت ه و م د ا و م ا ن ش ا ن د ه ن د ه ی ر ا ب ط ه ق و ی ب ی ن ر ف ت ا ر ا ن س ا ن و س ا خ ت ا ر خ و د ک ا ر آ م د ی ب و د ه ا س ت ( ه ا ی ت 2 ) ن ظ ر ی ه ا س ت. د ر ن ظ ر ی ه 17 ب ر و ف ی : ن ظ ر ی ه ه ا ی رضایت شغلی ر ا ب ه س ه د س ت ه ن ی ا ز ه ا ا ن ت ظ ا ر ا ت و ن ق ش ی ت ق س ی م ن ی ا ز ه ا م ی ز ا ن ر ض ا ی ت ن ی ا ز ه ا ی و ب ه چ ه م ی ز ا ن ی ا ز ط ر ی ق ک ا ر و ن ی ا ز ه ا و شغلی هر ف ر د ب ا د و ع ا م ل ب س ت گ ی د ا ر د. ا و ل چ ه م ق د ا ر ا ز ک ر د ه ا ح ر ا ز موقعیت شغلی م و ر د ن ظ ر ت أ م ی ن میگردد. چه م ق د ا ر ب ه چ ه م ی ز ا ن ی از طریق ا ش ت غ ا ل ا ر ض ا ن ش د ه ب ا ق ی م ی م ا ن د. ت ف ا و ت ب ی ن ع و ا م ل د س ت ه م ی ز ا ن ر ض ا ی ت ش غ ل ی ف ر د ر ا م ش خ ص م ی س ا ز د ( ب ر و ف ی 1 ) ا ز ا اا و ل و د و م

6 پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز 4931 ن ظ ر ی ه ن ی ا ز ه ا ی و ج و د ا ر ت ب ا ط و و 18 آ ل د ر ف ر : آ ل د ر ف ر ( 1 ) ب ا بکارگیری سلسله م ر ا ت ب ن ی ا ز ه ا آ ن ر ا د ر س ه س ط ح ر ش د م ط ر ح می سازد. ب ه ا ع ت ق ا د ا و ب ا ا ر ض ا ا ی ن س ه ن و ع شغلی حاصل می گردد. نیازهای سطح و ج و د ب ه ب ق ا ی ن ی ا ز ه ا ی م ز ل و م ط ا ب ق ت د ا ر ن د. نیازهای سطح ا ر ت ب ا ط ب ر نیازهای سطح ر ش د باالترین سطح ن ی ا ز د ر ن ظ ر ی ه آ ل د ر ف ر ن ی ا ز ه ا ن ی ا ز د ر س ا ز م ا ن ر ض ا ی ت ا ن س ا ن م ی ا ن ج ا م ن د و ت ا ح د ی ب ا د و س ط ح ا و ل ی ه ن ی ا ز ف ر د ب ه ت ع ا م ل ب ا د ی گ ر ا ن ت ا ک ی د د ا ر د و ا س ت ک ه ب ا ب خ ش ی ا ز ن ی ا ز ه ا ی س ط ح چ ه ا ر م تمامی سطح پ ن ج م ن ی ا ز ه ا ی س ل س ل ه م ر ا ت ب م ز ل و م ن ط ب ق ا س ت. د ر ن ظ ر ی ه آ ل د ف ر ب ر خ ال ف ن ظ ر ی ه م ز ل و به گونه سلسله م ر ا ت ب ی ب ه ه م م ت ص ل ن ی س ت ن د. ا ز ا ی ن ر و ا ر ض ا ی ی ک س ط ح ا ز ن ی ا ز ه ا ب ه م ع ن ا ی آ ن 19 ن ی س ت ک ه ن ی ا ز ه ا ی ق ب ل ی ا ر ض ا ش د ه ب ا ش ن د ( آ ل د ر ف ر ب ه ن ق ل ا ز ر و ل ی ن س و ن 2 ) نظریه الوسون 20 و ش ن : د ر ف ه ر س ت ا ر ا ی ه ش د ه ب و س ی ل ه ال و س و ن و ش ن ( س ا ز م ا ن( ا ر ض ا ی ن ی ا ز ه ا ب ا ت و ج ه ب ه س ط ح ی ک ه ف ر د د ر آ ن ق ر ا ر د ا ر د ر ض ا ی ت ش غ ل ی ا و ر ا ف ر ا ه م فهرست جدول ( ا ل ف ) محیط کار ( س ا ز م ا ن ) م ی ت و ا ن د به گونه ا ی م ی آ و ر د. د ر ت و ا ن د اختصاصی در ج ه ت ب ر آ و ر د ه ش د ن ا ی ن ن ی ا ز ه ا ک ه د ر س ط و ح م خ ت ل ف س ا ز م ا ن ی ظ ا ه ر م ی ش و ن د ب ر ن ا م ه ر ی ز ی و ا ق د ا م ک ن د. ر و ش ش ن ا س ي پ ی م ا ی ش ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز ا ب ز ا ر پ ر س ش ن ا م ه ا س ت ت ت ت. ج ا م ع ه ت ج ا ر ت ا س ت ا ن ا ل ب ر ز د ر س ا ل م ی باشد. حجم ن م و ن ه آ م ا ر ی ش ا م ل ک ل ی ه م د ی ر ا ن و ک ا ر م ن د ا ن ب ا ن ک ج د و ل ب ر ا س ا س م و ر گ ا ن ا ز ن م و ن ه د ر د س ت ر س با 51 % ریزش حدودا 002 نفر برآورد شده ا س ت ت ت. ب ه م ن ظ و ر ت ج ز ی ه و ت ح ل ی ل د ا د ه ه ا ا ز ا ز م و ن ه م ب س ت گ ی و م د ل پ ی ش ب ی ن ی ر گ ر س ی و ن ا س ت ف ا د ه شده است. برای گردآوری د ا د ه ه ا ی م و ر د پ ژ و ه ش ح ا ض ر ا ز ا ب ز ا ر ه ا ی ز ی ر ا س ت ف ا د ه ش د ه ا س ت. ن ی ا ز

7 ت ا ب ه ش د ت( م ر ا ق ب ت( د ر ب ر ر س ی نمره گذاری( ب ر ا ی 2 ب د و ن( ب ه- ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ا ل ف - ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ه ا ی ت و گ ر ا ه ا م پ ر س ش ن ا م ه ب ن ی ا ن ه ا ی اخالقی گراهام و ه ا ی ت ( 2 ) اخالق که ب ه ع ق ی د ه ه ا ی ت و گراهام ا ب ع ا د ا س ا س ی و ب ن ی ا د ی ا خ ال ق د ر ا ز 0 3 ع ب ا ر ت ب ه م ن ظ و ر ا ر ز ی ا ب ی ا ب ع ا د پ ن ج ب ی ن ف ر ه ن گ ه ا و ه و ی ت گ ا ن ه ه ا ی م خ ت ل ف ق و م ی ن ژ ا د ی و ز ب ا ن ی ه س ت ن د م ی پ ر د ا ز د. پ ا ی ا ی ی و و ر و ا ی ی ا ی ر ا ن ی ب ا 2 3 م ا د ه د ا ر د.5 ز ی ر م ق ی ا س ا ی ن پ ر س ش ن ا م ه ع ب ا ر ت ن د ا ز : 1 م ر ج ع ی ت 5 ) خ ل و ص. / آ س ی ب ) 2 ا ن ص ا ف ( ع د ا ل ت ) 3 ) و ف ا د ا ر ی به گروه ) 4 ا ح ت ر ا م ب ه ا ی ن م ق ی ا س ا ز د و ب خ ش ت ش ک ی ل ش د ه ا س ت ک ه ع ب ا ر ا ت ب خ ش ا و ل ا ز 1 ت ا 6 1 ب ص و ر ت ی ک م ق ی ا س 6 د ر ج ه ا ی ا ز ا ص ال" م ه م ن ی س ت )0 ) ی خ ی ل م ه م ا س ت )4 م ه م ا س ت )5 موارد خاص گنجانده شده ا ن د و م ه م ن ی س ت )1 ) ی ک م م ی م ه م ا س ت )2 ) م ق د ا ر ی م ه م ا س ت )3 ) خیلی ش و د. ع ب ا ر ت نمره گذاری ن م ی ش و ن د. ض ر ی ب س ی ف ی ق و ز ل و ( 1 ) ب ا آ ل ف ا ی ک ر و ن ب ا خ % 9 7 ب د س ت آ م د. ب- آ ز م و ن خ و د ک ا ر آ م د ی ع م و م ی ش ر ر 6 و 2 م ش خ ص پایایی این م ق ی ا س د ر ک ر د ن پ ژ و ه ش آزمون خود کارآمدی ع م و م ی ش ر ر و ه م ک ا ر ا ن د ا ر ا ی 7 1 ع ب ا ر ت ا س ت. ش ر ر و م ا د و ک س ( م ش خ ص ک ر د ن ع و ا م ل و ع ب ا ر ا ت آ ن ه ا م ع ت ق د ن د ک ه ا ی ن م ق ی ا س س ه ج ن ب ه ا ز ر ف ت ا ر ش ا م ل م ی ل ب ه آ غ ا ز گ ر ی ر ف ت ا ر م ی ل به گسترش ت ال ش برای کامل کردن ت ک ل ی ف و م ت ف ا و ت گ ی ر ی م ی ک ن د و و د ر و ف و کاشمن ( 1 ) ا ع ت ب ا ر ب ا م ق ی ا س م ن ب ع د ا ر ا ی ن م ق ی ا س ر ا ت ا ي ي ه د ك ر د ن ه د. ج ه ه ت م ط ا ل ع ه مقیاس خودکارآمدی د ر رویارویی با م و ا ن ع ر ا اا ا ا ااااا ن د ا ز ه عمومی شرر و ه م ک ا ر ا ن ر و ا ی ی و ر و ا ي ه ي م ال ك ه ي ه م ب س ه ت گ ي د ر و ن ه ي ا ک ن تر ل ر ا ت ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر 0/0=r ( ک ه د ر ا ی ن محاسبه پیشرفت ت ح ص ی ل ی م ه ا ر ش د ه ا س ت ) و ه م ب س ت گ ی پ ی ر س و ن ب ی ن م ق ی ا س ه ا ی م ذ ک و ر 0/243=r م ی ب ا ش د ک ه د ر س ط ح ه س ت ن د. ه م ب س ت گ ی پ ی ر س و ن ب ی ن ا ی ن د س ت آ م د ه ا س ت. مقیاس ها د ر م ط ا ل ع ه ش ر ر و ه م ک ا ر ا ن 0/1>P 0 م ع ن ی 0/7 8 2 ) ( ( ( ( ((( ش ی و ه ن م ر ه گ ذ ا ر ی پرسشنامه خود کارآمدی ع م و م ی ب ه این صورت ا س ت ک ه ب ه ه ر م ا د ه ا ز ی ک ت ا پ ن ج ا م ت ی ا ز ( ک ا م ال م خ ا ل ف م پرسشنامه شامل 71 م ا د ه = 1 ال ت ا ک ا م م و ا ف ق م = 5 ) ت ع ل ق م ی گ ی ر د. ب ط و ر ک ل ی ا ی ن ا س ت ک ه م ا د ه های شماره 3 و 8 و 9 و 31 و 51 ا ز چ پ ب ه ر ا س ت و ب ق ی ه ا ز ر ا س ت ب ه چ پ ا م ت ی ا ز ش ا ن ا ف ز ا ی ش م ی ی ا ب د و ن م ر ه ب ی ش ت ر ب ی ا ن گ ر خ و د ک ا ر آ م د ی ب ا ال ت ر ا س ت.

8 پ ا ی ا ی ی و ر ن ج ب ر د ر س ا ل% ب د س ت% و ف ا د ا ر ی پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز 4931 ج - آ ز م و ن ر ض ا ی ت ش غ ل ی پ ر س ش ن ا م ه رضایت شغلی س و ا ل ا س ت ف ا د ه JDI ت و س ط اسمیت کندال و ه ا ل ی ن ( 1 ) تدوین شده ا س ت و ش ا م ل ا س ت. م ق ی ا س ا م ت ی ا ز ب ن د ی ا ی ن س و ا ال ت م ا ن ن د م ق ی ا س 5 ا م ت ی ا ز ی ل ی ک ر ت ب و د ه و ا ز ر ا ه ن م ا ی اسمیت صورت گرفته و ن ا ش ی ا ز ج ن ب ه ه ا ی ف ر ص ت ه ا ی ترفیع سرپرست ه م ک ا ر ا ن و ه ا و ر و ی ه مختلف شغل ه م چ و ن تحلیل نتایج ب ا پ ر د ا خ ت ع و ا م ل م ح ی ط ک ا ر ی ه م چ و ن س ب ک س ر پ ر س ت ا ن خ ط م ش ی 0 7 ه ا ت ع ل ق گ ر و ه ک ا ر ی ش ر ا ی ط ک ا ر ی و م ز ا ی ا ی ش غ ل ی ا س ت. د ر م د ل JDI پ ن ج ع ا م ل ع م د ه ب ع ن و ا ن ر ض ا ی ت ش غ ل ی م ط ر ح ا ن د ک ه ع ب ا ر ت ن د ا ز : ) 1 : پ ر د ا خ ت ) 2 : ش غ ل ) 3 : ف ر ص ت ه ا ی ا ر ت ق ا ) 4 : س ر پ ر س ت ) 5 : ه م ک ا ر ا ن ث ا م ن ی د ر س ا ل ک ر و ن ب ا خ پ ا ی ا ی ی آ ن ر ا 9 6 ا س ت. یافته ها : گ ا م ا و ل د و م پ ر س ش ن ا م ه ر ض ا ی ت ش غ ل ی ر ا آ و ر د ه ا س ت ب ا ر و ش آ ل ف ا ی. همچنین اعتبارآن ت و س ط ع ط ا ر)) ))) )))))) 1 ) ت ا ی ی د ش د ه ج د و ل 1 : ن ت ا ی ج ت ح ل ی ل ر گ ر س ی و ن ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن و ک ا ر م ن د ا ن م ت غ ی ر پ ی ش ب ی ن خ و د ک ا ر آ م د ی خ و د ک ا ر آ م د ی ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی P 0/ /0 0 0 F 0 1 /8 6 8/5 8 R 2.adj 0/35 0 0/ R 0/85 0 0/39 0 p 0/10 0 0/10 0 0/11 0 t -3/62-3/14 2/85 β -0/42-0/42 0/81 b -0/17-0/37 0/83 ج د و ل ف و ق ن ت ا ی ج ت ح ل ی ل ر گ ر س ی و ن ف ر ض ی ه ا و ل پ ژ و ه ش ر ا ن ش ا ن م ی د ه د. ب ه م ن ظ و ر آ ز م و ن ا ی ن ف ر ض ی ه ا ز آ ز م ون ر گ ر س ی و ن گ ا م ب ه گ ا م اس ت ف ا ده ش د. به ط و ر ک ل ی د و م ت غی ر ط هه و ر ك ل ي د و م ت غ ي هه ر ب ن ي هه ا ن ه هه ا ي ا خ ال ق هه ي و خ و د ک ا ر آ م د ی ت و ا ن ا ی ی پ ی ش ب ی ن ی 9 د ر ص د ا ز و ا ر ی ا ن س ک ل ر ض ا ی ت ش غ ل ی ر ا د ا ر ن د. ف ر ض ی ه ف ر ع ی ا و ل پ ژ و ه ش د ا ر د. : ب ی ن م و ل ف ه ه ا ی ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ( ا ن ص ا ف / ع د ا ل ت م ر ا ق ب ت / آ س ی ب به گروه ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت و ا خ ال ص (و ر ض ا ی ت شغلی مدیران ر ا ب ط ه هه ه ههههه م ع ن ا د ا ر رر و ج و د ب ه م ن ظ و ر آ ز م و ن ا ی ن ف ر ض ی ه ا ز آ ز م و ن ر گ ر س ی و ن گ ا م ب ه گ ا م ا س ت ف ا د ه ش د. ه م ا ن گ و ن ه ک ه م ش ا ه د ه م ی ش و د ا ی ن ت ح ل ی ل د ر ی ک گ ا م پ ا ی ا ن ی ا ف ت ه ا س ت. م و ل ف ه و ف ا د ا ر ی ب ه گ ر و ه ا و ل ی ن م ت غ ی ر ی ا س ت رگرسیون شده است ضریب ب ت ا ی ا ی ن متغیر 0/64 ب ه د س ت آ م د ه ا س ت ک ه ب ا ا ر ز ش t ب ر ا ب ر ک ه و ا ر د 3/04 ب ا

9 ب د س ت 0 آ س ی ب/ ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی م ع ن ی د ا ر م ی ب ا ش د. م و ل ف ه ه ا ی د ی گ ر ( ا ن ص ا ف / ع د ا ل ت م ر ا ق ب ت / آ س ی ب ب ب و ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع یت ت ت تتتت و ا خ ال ص ) د ر همان گام ا و ل ا ز م د ل خ ا ر ج ش د ه و ب ه د ل ی ل ر ا ب ط ه ض ع ی ف ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی ب ه م د ل ب ا ز ن گ ش ت ن د. مقدار ضریب ت ع ی ی ن 0/1 2 ب ه د س ت رضایت شغلی ر ا پ ی ش ت و ج ه آ م د. ی ع ن ی م و ل ف ه و ف ا د ا ر ی ب ه گ ر و ه 1 2 د ر ص د ا ز ب ی ن ی می کند. F حاصل ا ز و ر و د ا ی ن م ت غ ی ر ( 2 = 9/6 F ) ن ی ز م ع ن ا د ا ر ب ه م ن د ر ج ا ت ج د و ل ذ ی ل م ال ح ظ ه م ی ش و د م و ل ف ه ه ا ی م ر ا ق ب ت و ا خ ال ص ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ی و ج و د ن د ا ر د. گ ا م ا و ل ع د ا ل ت ا ح ت ر ا م واریییییانس کل ب ه م ر ج ع ی ت ا س ت..... ب ا ج د و ل : 2 ن ت ا ی ج ت ح ل ی ل ر گ ر س ی و ن ر ا ب ط ه م و ل ف ه ه ا ی ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ر م د ی ر ا ن م ت غ ی ر پ ی ش ب ی ن و ف ا د ا ر ی ب ه گ ر و ه م ر ا ق ب ت ع د ا ل ت ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت ا خ ال ص P 0/5 0 0 F 9/6 2 R 2.adj 0/91 2 R 0/12 p 0/50 0 0/12 0/27 0/37 0/84 t 3/40-1/62 0/53-0/43-0/17 β 0/64-0/02 0/70-0/50-0/21 b 4/ ف ر ض ی ه ف ر ع ی د و م پ ژ و ه ش ب ه م ن ظ و ر آ ز م و ن آ م د ه و : ب ی ن خ و د ک ا ر آ م د ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن ر ا ب ط ه و ج و د د ا ر د. ا ی ن ف ر ض ی ه ا ز ه م ب س ت گ ی پ ی ر س و ن استفاده شد. ضریب ه م ب س ت گ ی م ن ف ی 1/ 2 همانگونه که م ش ا ه د ه م ی ش و د ه ی چ ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ی ب ی ن خ و د ک ا ر آ م د ی و ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن م ش ا ه د ه ن ش د ( 0 0/5> p ). ج د و ل 3 : ن ت ا ی ج ر ا ب ط ه خ و د ک ا ر آ م د ی و ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ر م د ی ر ا ن م ت غ ی ر خ و د ک ا ر آ م د ی ف ر ض ی ه ف ر ع ی س و م پ ژ و ه ش د ا ر د. و ف ا د ا ر ی ب ه م ن ظ و ر آ ز م و ن م ح ا س ب ا ت گ ز ا ر ش ش د ه ا س ت. ض ر ی ب ه م ب س ت گ ی -0/12 : ب ی ن م و ل ف ه ه ا ی ب ن ی ا ن س ط ح م ع ن ا د ا ر ی 0/71 های اخلایق ( ا ن ص ا ف / ع د ا ل ت م ر ا ق ب ت به گروه ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت و ا خ ال ص ) ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی ک ا ر م ن د ا ن ر ا ب ط ه و ج و د ا ی ن ف ر ض ی ه ا ز آ ز م و ن رگرسیون گام ب ه گ ا م ا س ت ف ا د ه ش د. د ر ج د و لل ل ل ل لللللل 4 ن ت ا ی ج ا ی ن د ر

10 گ ا م ا و ل پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز 4931 ج د و ل : 4 ن ت ا ی ج ت ح ل ی ل ر گ ر س ی و ن ر ا ب ط ه م و ل ف ه ه ا ی ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ر ک ا ر م ن د ا ن م ت غ ی ر پ ی ش ب ی ن ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت P 0/0 0 0 F 8 1 /9 8 R 2.adj 0/11 2 R 0/21 p 0/0 0 0 t 4/43 β 0/4 3 b 2/13 0/ /22 0/2 5 3/94 د و م ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت 0/ /4 8 0/51 0/61 0/ /08-0/8 2-2/25 ع د ا ل ت به طورکلی ر ض ا ی ت ش غ ل ی ر ا د ا ر ن د. د و م و ل ف ه ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت و ع د ا ل ت ت و ا ن ا ی ی ی پ ی ش ف ر ض ی ه فرعی چهارم پ ژ و ه ش د ا ر د. ب ه م ن ظ و ر آ ز م و ن م ح ا س ب ا ت گ ز ا ر ش ش د ه ا س ت. ب ی ن ی ی ی 6 1 د ر ص د و ا ر ی ا ن س ا ز : ب ی ن خ و د ک ا ر آ م د ی ب ا رضایت شغلی کارمندان رابطه و ج و د ا ی ن ف ر ض ی ه ا ز ه م ب س ت گ ی پ ی ر س و ن استفاده شد. ج د و ل 5 خ ال ص ه ج د و ل : 5 ن ت ا ی ج ر ا ب ط ه خ و د ک ا ر آ م د ی و ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ر ک ا ر م ن د ا ن م ت غ ی ر خ و د ک ا ر آ م د ی همانگونه که م ش ا ه د ه می شوددددددد ر ا ب ط ه ک ا ر م ن د ا ن و ج و د د ا ر د ( 0 0/5< p ). ب ح ث و ن ت ی ج ه گ ی ر ی ه د ف ا ز ا ی ن ت ح ق ی ق ت ب ی ی ن ر ا ب ط ه و ک ا ر م ن د ا ن ب ا ن ک ت ج ا ر ت ا س ت ا ن ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ض ر ی ب ه م ب س ت گ ی * - 0/89 1 منفی معناداری بین س ط ح م ع ن ا د ا ر ی 0/71 ب ن ی ا ن ه ا ی اخلاق یو خودکارآمدی ب ا ا ز ا ی خ و د ک ا ر آ م د ی ی و ر ض ا ی ت ر ض ا ی ت شغلی مدیران ا ل ب ر ز م ی ب ا ش د. ف ر ض ی ه ا ص ل ی پ ژ و ه ش م ب ن ی ب ر ا ی ن ک ه ب ی ن بارضایت شغلی م د ی ر ا ن و کارمندان ر ا ب ط ه و ج و د د ا ر د ت ا ی ی د نتایج این ش غ ل ی ب ن ی ا ن ه ا ی می شود ا ی ن ن ت ا ی ج ب ا پ ژ و ه ش ه ا ی ا ن ج ا م گ ر ف ت ه ک ه د ر ا د ا م ه ب ه آ ن ه ا ا ش ا ر ه خ و ا ه م د ا ش ت ه م س و م ی ب ا ش د. م ال ر ا ( 2 ) د ر ت حقیقی ت ح ت ع ن و ا ن ت م د ن جهانی ب ه این نتی ج ه د س ت ی ا ف ت ن د د ک ه هم چنان ک ه ک ل ل ل ل ل د ر ف ر ه ن گ ج ه ا ن ی ب ه س م ت ا ر ت ب ا ط ا ت پیش می ر و د نی ا ز م ب ر م ب ر ای بنی ا ن ه ای ا خ ال قی ک ا ر ب ر دی بی ش ت ر و و ا ض ح ت ر می شود. ا ک پ ر ا و و ی ن ( ب ه ن ق ل ا ز ر ج ب ی پ و ر م ی ب د ی ن ش ا ن د ا د ن د د ر پ ژ و ه ش ی ب ا ه د ف ب ر ر س ی ت ا ث ی ر اخالق کار ب ر ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ه ق ا ن ی ف ی ر و ز آ ب ا د ی و ت ع ه د س ا ز م ا ن ی د ر )

11 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ک ش و ر ن ی ج ر ی ه ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ی ب ی ن اخالق کار سازمانی تعهد سازمانی و رضایت شغلی و ج و د د ا ر د. چی ک و و ب و و ( ب ه ن ق ل ا ز ر ج ب ی پ و ر م ی ب د ی د ه ق ا ن ی ف ی ر و ز آ ب ا د ی 1 1( 9 3 نیز ر ا ب ط ه بین ساختار ف ر ه ن گ ا خ ال قی در سازمان و رضایت شغلی و تعهد سازمانی ت و س ط ی و س ف ( ب ه ن ق ل م س ل م ا ن از چند سازمان د ر ا د ا ر ا ت کا ر ب ا اخ ل ا ق ا س ت ک ه ا س چ ی ک ر ( ب ه ن ق ل رض ا ی ت شغ ل ی ر اب ط ه ر ا ر و ش ن ن م و د ه ا ن د. د ر پ ژ و ه ش ی ا ز ر ج ب ی پ و ر م ی ب د ی د ه ق ا ن ی ف ی ر و ز آ ب ا د ی 1 ) د ر ب ی ن 2 4 ا م ا ر ا ت م ت ح د ه ع ر ب ی انجام شده ا س ت ا ی ن ن ت ی ج ه ب ه د س ت م ع نا د ا ر ی د ا ر د. د ر پژوهش دیگر که ت و س ط ک ا ر م ن د 5 ک ه آ م د ه ا ز ر ج ب ی پ و ر م ی ب د ی د ه ق ا ن ی ف ی ر و ز آ ب ا د ی 1 ) د ر ب ی ن ن م ا ی ن د گ ا ن ف ر و ش صورت گرفته ا س ت ن ش ا ن د ا د ه ش د ه ا س ت ک ه ا ی ج ا د ی ک ج و ا خ ال ق ی و ا ب س ت ه ب ه ق و ا ن ی ن و خ ط م ش ی ه ا و ا خ ال ق ی ب ا ع ث ر ض ا ی ت ش غ ل ی و ت ع ه د س ا ز م ا ن ی ب ی ش ت ر و د ر ن ت ی ج ه پ ا ی ی ن آ م د ن ن ر خ ت ر ک ش غ ل م ی ش و د. ی ا ف ت ه ه ا ی پژوهش ساکز و ا ت ا ل ( ب ه ن ق ل از سلیمانی عباس زاده و ن ی ا ز آ ذ ر ی ن ش ا ن د ا د ه ا س ت ک ه ب ا و ر ق و ی ت ر ب ه اخالق کار به گونه م س ت ق ی م ب ا رضایت شغلی و ت ع ه د س ا ز م ا ن ی ر ا ب ط ه د ا ر د و ب ه گ و ن ه غ ی ر م س ت ق ی م ب ا ت م ا ی ل ک م ت ر ب ه ت ر ک ش غ ل ر ا ب ط ه د ا ر د. ب ه ط و ر ک ل ی د ر ت ب ی ی ن و ت ف س ی ر ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش م ی ت و ا ن گ ف ت ک ه ا خ ال ق ک ا ر ب ر م ب ا ن ی ف ل س ف ی ا ج ت م ا ع ی ف ر ه ن گ ی و ر و ا ن ی ا س ت و ا ر ا س ت ک ه هر کدام ب ر د ی د گ ا ه ن ظ ر ی و ر ف ت ا ر ی فردی گروهی سازمانی کارکنان اثر گذار ا س ت. ب ه لحاظ فلسفی م ف ر و ض ا ت ا ر ز ش ه ا ب ا و ر ه ا و پنداشته های م د ی ر ا ن ن س ب ت به جامعه سازمان ا ج ت م ا ع ی ج ا م ع ه و سازمان ب خ ش ا ز ا س ت و چنانچه و ک ا ر ا خ ال ق ن ظ ر ی و ع م ل ی آ ن ا ن ر ا پ ا ی ه ر ی ز ی م ی ک ن د. ب ه و ف ر ه ن گ ی ن ی ز چ گ و ن گ ی د ر ک م د ی ر ا ن ا ز ق ی و د ه ن ج ا ر ه ا و ر و ی ه ) ل ح ا ظ های رفتاری ج ا ر ی د ر و ب ر م د ی ر ی ت ا خ ال ق ی آ ن ا ن ب ه ش د ت ت ا ث ی ر گ ذ ا ر ا س ت. د ر ا ی ن م ی ا ن ب ه ن ظ ر م ی ر س د آ ن ا خ ال ق ک ا ر ک ه م ب ت ن ی ب ر م ب ا ن ی روان شناختی ا س ت ب ی ش ت ر ب ر ش غ ل ی ر ا ف ر ا ه م ن م ا ی د. ف ر ض ی ه ف ر ع ی ا و ل پ ژ و ه ش و ج و د د ا ر د. ز م ی ن ه ه ا ی ا ن گ ی ز ش ی ا س ت و ا ر د ر س ط ح م ت ع ا ل ی د ر م ح ی ط ک ا ر م ت ج ل ی ش و د می تواند م و ج ب ا ت ت ق و ی ت ر ض ا ی ت : ب ی ن م و ل ف ه ه ا ی ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ب ا رضایت شغلی م د ی ر ا ن ن ت ا ی ج ب د س ت آ م د ه ب ا پ ژ و ه ش ه ا ی انجام گرفته که د ر ا د ا م ه ب ه آ ن ه ا اشاره خواهم ب ا ش د. د ا ش ت ه م س و ر ا ب ط ه م ی

12 پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز ب ل ك ( ب ه ن ق ل ا ز ر ج ب ی پ و ر م ی ب د ی ا خ الق ك ار ت ا ث ي ر و ي ژه ا ي ب ر ر و ی ت ع ه د ع ا ط ف ی د ا ر د. ح ق ی ر ی ( ب ه ن ق ل د ه ق ا ن ی ف ی ر و ز آ ب ا د ی ا ز ر ج ب ی پ و ر م ی ب د ی دهقانی فیروزآبادی 1( د ر پ ژو ه ش ي د ر ي ا ف ت ك ه ) ن ش ا ن د ا د ک ه م د ی ر ی ت ا خ ال ق ی م و ج ب ا ف ز ا ی ش ت ع ه د س ا ز م ا ن ی و د ل ب س ت گ ی ش غ ل ی ا ع ض ا ی س ا ز م ا ن م ی ش و د. س ر م د ی و شالباف ( 1 ) د ر پژوهش خود ا ی ن و ظ ا ی ف ن ت ی ج ه ر س ی د ه ا ن د ک ه د ر میان سازمان ه ا د ر ب ا ع ن و ا ن ا خ ال ق ح ر ف ه ا ی د ر م د ی ر ی ت ک ی ف ی ت ف ر ا گ ی ر ب ه عین توجه ب ه ا ه د ا ف خ ا ص اخالقی خود ن ی ز د ر س ا ز م ا ن م ت ع ه د ه س ت ن د و ب ه ع ن و ا ن ن م و ن ه حفظ حریم شخصی ر ا ز د ا ر ی ا م ا ن ت د ا ر ی پ ا ی ب ن د ی ب ه ق ر ا ر د ا د ه ا و اخالق حرفه ا ی ر ا ب ط ه می توان س ا ز م ا ن ی نسبت به ص د ا ق ت وفای به ع ه د ر ا ص ر ا ح ت ن ا م ب ر د. ا ی م س ت ق ی م ب ا م س ؤ ل ی ت پ ذ ی ر ی د ا ر د و ه ر ع ن ص ر ی ک ه ب ا ا ن س ا ن ی ت ا ن س ا ن م ر ت ب ط ب ا ش د ا ز ا ر ز ش ه ا ی ا خ ال ق ی د ر س ا ز م ا ن م ح س و ب م ی ش و د. ر ش ی د ی ( 1 ) درتحقیق خود ب ا ع ن و ا ن ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ا خ ال ق ا س ل ما ی ک ا ر ت ع ه د س ا ز م ا ن ی و ن گ ر ش ن س ب ت ب ه تغییر سازمانی ت ع ه د س ا ز م ا ن ی آ ل ن و م ا ی ر ب ه ن ت ا ی ج ز ی ر د س ت ی ا ف ت : ب ی ن میزان حمایت م د ی ر ا ن ا ز ا خ ال ق ا س ال م ی ک ا ر و و ج و د د ا ر د. د ر ب ی ن م د ی ر ا ن ب ه ر و ش ن م و ن ه گ ی ر ی ط ب ق ه ا ی ن س ب ی و ب ا پ ر س ش ن ا م ه تعهد عاطفی آ ن ه ا ر اب بب ب ببببب ط ه م ث ب ت و م ع ن ا د ا ر ی ب ی ن م ی ز ا ن ت ع ه د ع ا ط ف ی م د ی ر ا ن و ن گ ر ش ع ا ط ف ی آ ن ه ا ن س ب ت ب ه ت غ ی ی ر س ا ز م ا ن ی ر ا ب ط ه م ث ب ت و م ع ن ا د ا ر ی و ج و د د ا ر د. ب ی ن م ی ز ا ن ت ع ه د م س ت م ر م د ی ر ا ن و ن گ ر ش ع ا ط ف ی آ ن ه ا ن س ب ت ب ه ت غ ی ی ر س ا ز م ا ن ی ر ا ب ط ه م ن ف ی و ج و د د ا ر د. ب ی ن م ی ز ا ن ت ع ه د ه ن ج ا ر ی م د ی ر ا ن و ن گ ر ش ش ن ا خ ت ی س ا ز م ا ن ی ر ا ب ط ه م ث ب ت و م ع ن ا د ا ر ی و ج و د د ا ر د. ب ی ن م ی ز ا ن ح م ا ی ت نگرش شناختی و ر ف ت ا ر ی آ ن ه ا ن س ب ت ب ه ت غ ی ی ر س ا ز م ا ن ی آ ن مدیران از اخلاق ه ا ن س ب ت س ل ا م ی ب ه ت غ ی ی ر ر ا ب ط ه م ث ب ت و م ع ن ا د ا ر ی و ج و د د ا ر د و ا ر و ه م چ ن ی ن ب ی ن میزان حمایت م د ی ر ا ن ا ز ا خ ال ق اسالمی کار و ن گ ر ش آ ن ه ا ن س ب ت ب ه تغییر سازمانی ب ه ط و ر ک ا م ل ر ا ب ط ه ا ی م ع ن ا د ا ر و ج و د د ا ر د. ف ر ض ی ه ف ر ع ی د و م پ ژ و ه ش : ب ی ن خ و د ک ا ر آ م د ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن ر ا ب ط ه و ج و د د ا ر د. این نتایج ب ا پ ژ و ه ش ه ای ا ن ج ا م گ ر ف ت ه ک ه د ر ا د ا م ه ب ه آ ن ه ا ا ش ا ر ه خ و ا ه م د ا ش ت ه م س ونمی ب ا ش د. 1 -Black

13 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ال ن ن ب ر گ ( 2 ) ب ه نقش خودکارآمدی د ر ر ا ب ط ه با کاربردهای خودکارآمدی د ر م ح ی ط ک ا ر ت ح ق ی ق ی ا ن ج ا م د ا د ه ا س ت ک ه د ر س ه ف ر آ ی ن د ا ش ا ر ه م ی ت ص م ی م ک ن د ا ف ر ا د ی ر ا انتخاب کنند که دارای سطوح باالی خودکارآمدی ت ر ف ی ع / ا ن ت خ ا ب : س ا ز م ا ن ه ا ب ا ی د ب ا ش ن د ز ی ر ا ا ی ن ا ف ر ا د ا ن گ ی ز ه های الزم د ر ر ف ت ا ر ش ا ن ب ر ا ی انجام کار و ج و د د ا ر د. ا ی ن ا م ر ن ی ز ب ا ی د د ر ط ی ا س ت خ د ا م و ت ر ف ی ع ن ی ر و ی ک ا ر ا ن ج ا م گ ی ر د. آ م و ز ش و ا ف ر ا د ر ا د ر ن ظ ر ب گ ی ر ن د. ت و س ع ه : سازمان ه ا ب ا ی د ب ر ا ی آ م و ز ش و ت و س ع ه د ر س ا ز م ا ن سطح خودکارآمدی وقتی که م ی ز ا ن ب و د ج ه آ م و ز ش ی م ح د و د ا س ت س ا ز م ا ن ب ا ی د ف ق ط آ م و ز ش در سطح کارمندان با خودکارآمدی ب ا ال ا ن ج ا م د ه ن د. ا ی ن ب ک ا ر گ ی ر ی آ م و ز ش ه ا س ا ز م ا ن ر ا ب ه ب و د ب خ ش ن د. افراد به ا ح ت م ا ل ز ی ا د ق د ر ت ب ی ش ت ر د ر ر ا د ا ر ن د و ب ه ت ر م ی ت و ا ن ن د ع م ل ک ر د ش ا ن ر ا ب ه ب و د ب خ ش ن د. ه د ف گ ذ ا ر ی و ع م ل ک ر د : ه ا م ی ت و ا ن ن د ت و س ط ا ف ر ا د با خودکارآمدی ب ا ال ت ر ف ر آ ی ن د ه د ف گ ذ ا ر ی و ع م ل ک ر د ی و و د و ب ن د و ر ا ( 1 ) م ط ا ل ع ا ت پ ی ا م د ه ا ی م ش ا ب ه ا ی ر ا ب ر ر و ی سطوح بهره وری س ا ز م ا ن ی بعنوان یکی عملکردی خودکارآمدی م د ی ر ا ن ا ن ج ا م د ا د ن د ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ا ش ب ی ه س ا ز ی م د ی ر ا ن و ت ط ب ی ق ب ا ک ا ر م ن د ا ن ا ی ج ا د ا ن گ ی ز ه در کارکنان م د ی ر ی ت ا ج ر ا ی ی انجام شد. ا ز ن ت ی ج ه م ط ا ل ع ا ت دریافتند که ا ز س ا ز م ا ن شرایط موقعیتی و ا س ت ف ا د ه ا ز ق و ا ن ی ن ت و س ط ف ا ر غ ا ل ت ح ص ی ل نا خ و د ک ا ر آ م د ی ا د ا ر ک ش د ه و ه د ف گ ذ ا ر ی ف ر د ی ت ا ث ی ر م س ت ق ی م ب ر عملکرد سازمانی د ا ر د. ب ع ال و ه اهداف چالشی د ا ر ا ی ا ث ر ا ت م ث ب ت ی ع م ل ک ر د در سازمان ن د ا ر ن د. ع ال و ه ب ر ب ر ه ا ی ب ا س ا خ ت ا ر پ ی چ ی د گ ی ک م ه س ت ن د ا م ا چ ن ی ن ت ا ث ی ر ی ر ا د ر س ا ز م ا ن ه ا ی پ ی چ ی د ه ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ا ی ن م ط ل ب ت ا ک ی د داشته که ت ع ا م ل ف ر ا ی ن د ه ا ی ن گ ر ش ی و شناختی ب ر ا ی ت ص م ی م گ ی ر ی ه ا ی ر و ز ا ن ه م د ی ر ا ن د ر م ح ی ط ه ا ی ن ا م ط م ئ ن و پ ی چ ی د ه ب س ی ا ر ح ا ئ ز ا ه م ی ت ا س ت. ف ر ض ی ه ف ر ع ی س و م پ ژ و ه ش ر ا ب ط ه و ج و د د ا ر د. د ر : ب ی ن م و ل ف ه ه ا ی ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی ک ا ر م ن د ا ن ن ن این نتایج ب ا پ ژ و ه ش ه ای ا ن ج ا م گ ر ف ت ه ک ه د ر ا د ا م ه ب ه آ ن ه ا ا ش ا ر ه خ و ا ه م د ا ش ت ه م س و می ب ا ش د. پ ژ و ه ش ی ب ا ع ن و ا ن ر ا ب ط ه ا خ ل قا ک ا ر ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی و استرس شغلی س ا ز م ا ن د ر ک ا ر ک ن ا ن آ م و ز ش ف ن ی و ح ر ف ه ا ی ش ه ر ت ه ر ا ن ت و س ط ( س ل ی م ا ن ی ع ب ا س ز ا د ه و ن ی ا ز آ ذ ر ی 1 ) ن ش ا ن د ا د ه ا ن د هر چقدر کارکنان احساس کنند که ر ض ا ی ت و خشنودی ب ی ش ت ر ی ا خ ال ق ی ا ت ب ر م ح ی ط ک ا ر ی آ ن ا ن ح ا ک م ا س ت ب ه ه م ا ن ن س ب ت د ر محیط کار ت ج ر ب ه و ا ح س ا س م ی ک ن ن د ک ه ب ا پ ژ و ه ش ه ا ی ( ا ک پ ا ر ا و

14 ج ا ن 8 چی ک و ب و و و د ر ص د پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز و چ ا ل ز و ی ن ا س چ پ ک ک کیر س ا ک ز ب ه ن ق ل ا ز س ل ی م ا ن ی ع ب ا س ز ا د ه و ن ی ا ز آ ذ ر ی 1 ) ه م س و ا س ت. پ ی ر ی ( ب ه ن ق ل از سلیمانی ع ب ا س ز ا د ه و ن ی ا ز آ ذ ر ی 1 ) د ر پ ژ و ه ش متغیرهای سازمانی ن ظ ی ر رضایت شغلی عدالت سازمانی س ط ح ا خ ال ق ک ا ر د ر س ا ز م ا ن می شود. د ر پ ژ و ه ش ه و م ن ( ب ه ن ق ل از سلیمانی عباس زاده و ن ی ا ز آ ذ ر ی 25 ی و س ف ف و خ و د ن ش ا ن د ا د ک ه و س ب ک ر ه ب ر ی م ش ا ر ک ت ی م و ج ب ا ف ز ا ی ش ) ر ض ا ی ت ع و ا م ل م ه م ا ف ز ا ی ش ب ه ر ه و ر ی دلسوزی کارکنان ن س ب ت به سازمان ت ع ل ق و د ل ب س ت گ ی آ ن ا ن ک ا ر و ا ف ز ا ی ش ک م ی ت و ک ی ف ی ت ک ا ر شغلی از ب ه م ح ی ط ب ر ق ر ا ر ی ر و ا ب ط خ و ب و ا ن س ا ن ی د ر م ح ل ک ا ر ا ی ج ا د ا ر ت ب ا ط ط ا ت د ر س ت ب ا ال ب ر د ن ر و ح ی ه و ا ی ج ا د ع ال ق ه ب ه ک ا ر و ک ا ه ش ا س ت ر س ا س ت. س ا ک ز م و د ر ا ک و ت م ا ی ل ب ه و ا ش ف ر ث ( 1 ) د ر ت ح ق ی ق ی ت ح ت ع ن و ا ن ر ا ب ط ه ب ی ن ا خ ال ق ک ا ر ن گ ر ش ه ا ی ش غ ل ی ترک شغل ر ا د ر بین کارکنان سازمان های خدماتی م و ر د ب ر ر س ی ق ر ا ر د ا د ن د ک ه ی ا ف ت ه ه ا ن ش ا ن د ا د ا ع ت ق ا د ق و ی ب ه ا خ ال ق ک ا ر ب ط و ر م س ت ق ی م ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی و ت ع ه د س ا ز م ا ن ی ر ا ب ط ه د ا ر د. ف ر ض ی ه فرعی چهارم پ ژ و ه ش : بین خودکارآمدی ب ا ر ض ا ی ت شغلی کارمندان ر ا ب ط ه و ج و د د ا رد. بین خودکارآمدی و رضایت شغلی ( 0 >0/5 p ) ک ه. ب ا ن ت ا ی ج پ ژ و ه ش ه ا ی ا ن ج ا م گ ر ف ت ه ه م س و ن م ی ب ا ش د. در کارمندان ر ا ب ط ه م ن ف ی م ع ن ا د ا ر ی و ج و د این نتایج ب ا پ ژ و ه ش های انجام گرفته ت و س ط ( ز ا ه د ن ا م و ر و ن و ب خ ت 1 ) ب ا ع ن و ا ن د ا ر د. ر ا ب ط ه ر ض ا ی ت ش غ ل ی ب ا خ و د ک ا ر ا م د ی م ع ل م ا ن ر ا ه ن م ا ی ی ش ه ر س ت ا ن م ش ک ی ن د ش ت ک ه د ر س ا ل ت ح ص ی ل ی صورت گرفت ه م س و ن م ی ب ا ش د. د ر ا ی ن پ ژ و ه ش مشخص شد ب ي ن رضايت شغلي و خودكارآمدي م ع ل م ان ه م ب س ت گ ي معني د ا ر ي و ج و د د ا ر د ( 2 ) 0/9 و ا ز ب ی ن م و ل ف ه ا ی ر ض ا ی ت ش غ ل ی م و ل ف ه ه ا ی م ا ه ی ت ک ا ر ( 3 ) 0/3 س ر پ ر س ت ی ( 3 ) 0/4 و ح ق و ق و د س ت م ز د ( 1 ) 0/7 با خودکارآمدی ه م ب س ت گ ي م ع ن ي ن ت ا ي ج د ا ر ن د. د ا ری ر گ ر س ي ون چ ن د گ ا ن ه ر ض ا ي ت ك ه د ا د ن ش ان 1 ح د و د ش غ ل ي ت غ ي ي ر ا ت و ا ر ي ا ن س خ ود ك ا ر آ م دي ر ا ب ه گ و ن ه م ع ن ي د ا ر ت ب ي ي ن م ي ك ن د. ا ز ب ي ن مولفه هاي رض ا ي ت ش غ ل ي م ا ه ي ت ك ا ر س ر پ ر س ت ي و ح ق وق ب ه ت ر ت ي ب پ ي ش ب ي ن م ع ن ي د ا ر ي ب ر ا ي خ ود ك ا ر آ م دي ه س ت ن د ا م ا م و ل ف ه ه ای ع ال ق ترفيعات و ر و ابط با همكا ر ا ن تبي ي ن معني د ا ر ي ندارند. ه م چ ن ی ن ب را س اس ي ا ف ت ه ه اي پ ژو ه ش م ع ل م ان ز ن و مرد ا ز ن ظ رر ض ا ي ت ش غ ل ي و خ ود ك ا ر آ م دي ت ف ا و ت م ع ن ي د ا ر ي ن د ا ر ن د. ه م چ ن ی ن ن ت ا ی ج ا ی ن ت ح ق ی ق ب ا م ط ا ل ع ا ت ا س م ی ت ( 2 ) ه م خ و ا ن ی ن د ا ر د ب ه ط و ر ی ک ه ب ا م ط ا ل ع ه

15 آ ث ا ر ف ض ا ی ل. ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ا ی ک ه ا س م ی ت ب ر ر و ی ک ا ر ک ن ا ن ن ی ر و ی د ر ی ا ی ی آ م ر ی ک ا ا ن ج ا م د ا د ب ه ن ت ی ج ه ر س ی د ک ه خ و د ک ا ر آ م د ی و م ع ن و ی ت ر ا ب ط ه م ث ب ت و ق و ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ا ر ن د. د ر ت ب ی ی ن ا ی ن مساله می ت و ا ن گ ف ت ر ا ب ط ه خ ود ك ا ر آ م دي و ر ض ا ي ت ش غ ل ي ب ا ت و ج ه ب ه اي ن ك ه ت حت ت ا ث ي ر عامل هاي م و ق ع ي ت ي و ا ن گ ي ز ش ي قراردارند د ر ز م ان اجر ا ي ت ح ق يق م م ك نا س ت م ت غ ي ر ه اي م ح ي ط ي ا ز ج م ل ه ش را ي ط ك ا ر ي دستمزد و س ا ي ر ع وا م ل ا ي ن عامل هاي م و ق ع ي ت ي ر ا ب ا ی د م و ر د ت و ج ه ق ر ا ر د ا د. پ ی ن و ش ت ه ا م ن ا ب ع 14. In group loyalty 15. Authority Respect 16.Purity & Sanctity 17. Brophy 18. Aldrefer 19. Rolinson 20. Lawson & Shen 21. okpara & win 22.jhon & charls 23. chye koh boo 24. schwepker 25. yousef 26. saks ا ل س و ن م ت ی و ا چ ه ر گ ن ه ا ن ب ی. آ ر. ( 1 ) م ق د م ه ا ی ب ر ن ظ ر ی ه ه ا ی ی ا د گ ی ر ی ت ه ر ا ن : ن ش ر د و ر ا ن. ( ت ا ر ی خ ا ن ت ش ا ر ا ث ر ب ه ز ب ا ن ا ص ل ی ) ا ن گ ي ز ش ي ب ه ش ك ل ب را ب ر ن ب و د ه است ل ذا 1.Moral Foundations 2. Haidt & Graham 3. Moral Foundations Theory (MFT) 4. Moral Foundations Questionaire (MFQ) 5,Piajeh 6.Marks 7.Nooris 8.Kinjereski & Scorpnike 9.Hoppock 10.Loveler 11. Care & Harm 12. Fairness 13. Reciprocity ( ت ر ج م ه ع ل ی ا ک ب ر س ی ف ). ب ی ا ت غ ال م ر ض ا. ( 1 ) ا خ ال ق ح ر ف ه ا ی د ر ح س ا ب د ا ر ی و ح س ا ب ر س ی م ج ل ه ح س ا ب د ا ر 2 2 و ر ج ب ی پ و ر م ی ب د ی ع ل ی ر ض ا د ه ق ا ن ی ف ی ر و ز آ ب ا د ی م ر ت ض ی. )) ( ( ( 1 ) ر ا ب ط ه ا خ ل ا ق ک ا ر ا س ل ا م ی س ا ز م ا ن ی و ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ر پ ر س ت ا ر ا ن. ف ص ل ن ا م ه ا خ ال ق ی ز ی س ت ی 2 6 و رنگریز حسن الوانی سید م ه د ی و خ ا ک س ا ر م ر ی م. ( 1 ) ی. خ و د ک ا ر آ م د د ر ه ز ا ر ه س و م. ت ه ر ا ن : د ا ن ش گ ا ه ع ل و م ا ق ت ص ا د ی. ز ا ه د ع ا د ل ن ا م و ر یوسف نوبخت ش ه ر ا م. ر ا ه ن م ا ی ی ش ه ر س ت ا ن م ش ک ی ن ش ه ر. ع ل و م ت ر ب ی ت ی 2 8 و زینالی صومعه پروانه و پ و ر ع ز ت ع ل ی ا و استرس شغلییی م ن ا ب ع ت ع ه د )) ( ( ( ( 1 ) ر ا ب ط ه رضایت شغلی ب ا خ و د ک ا ر ا م د ی م ع ل م ا ن ا ص غ ر. 0( ) ش ه ر و ن د ی س ا ز م ا ن ی. ف ص ل ن ا م ه ا خ ال ق د ر ع ل و م ر ف ت ا ر ی. 6 4 و 2-5. غیراخلقای درمحیط ک ا ر و ر ف ت ا ر ه ا ی ض د ا ن س ا ن ی

16 و پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز 4931 س ل ی م ا ن ی ن ا د ر ع ب ا س ز ا د ه ن ا ص ر ن ی ا ز آ ذ ر ی ب ه ر و ز. ( 1 ) ر ا ب ط ه اخالق کار ب ا رضایت شغلی. شغلی کارکنان در سازمان آ م و ز ش ف ن ی و ح ر ف ه ا ی ش ه ر ت ه ر ا ن. ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی م د ی ر ی ت آ م و ز ش ی 3 1 و ا س ت ر س ر ه ی ا ف ت ی ن و د ر ش ف ی ع آ ب ا د ی ع ب د ا هلل. ( 1 ) ر ا ه ن م ا ی ی و م ش ا و ر ه ش غ ل ی و ن ظ ر ی ه ه ا ی ا ن ت خ ا ب ش غ ل. ت ه ر ا ن : ا ن ت ش ا ر ا ت ر ش د. ش ف ی ع آ ب ا د ی ع ب د ا هلل. ( 1 ) ر ا ه ن م ا ی ی و م ش ا و ر ه ت ح ص ی ل ی و ش غ ل ی. ت ه ر ا ن : س م ت. ص د ر ی ا ف ش ا ر غ ال م ح س ی ن ح ک م ی ن س ر ی ن ح ک م ی ن س ت ر ن. ( 1 ) ف ر ه ن گ م ع ا ص ر ف ا ر س ی. ت ه ر ا ن : م و س س ه ف ر ه ن گ م ع ا ص ر. ع ن ا ب س ت ا ن ی م ل ی ح ه و س ع ی د ی ک ی ا م ه د ی. ( 1 ) ا خ ال ق ح ر ف ه ا ی. ت ه ر ا ن : ا ن ت ش ا ر ا ت آ ه ا. ف ر ا م ر ز ق ر ا م ل ک ی ا ح د و ن و چ ه ف ل ا ح ف ر ه ن گ ی د ی ن پ ژ و ه ی ب ب ش ر ا. ر س ت م. ( ( ((((( 1 ) م و ا ن ع رشد اخلایق د ر س ا ز م ا ن ه ا. ت ه ر ا ن : م و س س ه ف ر ا م ر ز ق ر ا م ل ک ی ا ح د. ( 1 ) ب ن ی ا ن ا خ ال ق ی ا ص ل ت ق د م ت ع ل ی م و ت ر ب ی ت خ و ی ش ب ر ت ع ل ی م و ت ر ب ی ت د ی گ ر ا ن پ ر ت و ح ک م ت 3 7 ن ه ج ا ل ب ال غ ه ف ص ل ن ا م ه پ ژ و ه ش ه ا ی ن ه ج ا ل ب ال غ ه د ر ف ر ا م ر ز ق ر ا م ل ک ی ا ح د. ( 1 ) د ر آ م د ی ب ر ا خ ال ق ح ر ف ه ا ی ت ه ر ا ن : ا ن ت ش ا ر ا ت س ر آ م د. Bandura, A. (2001). Social cognitive theory, annual review of psychology. 52(7),1-26. Bundura, A. (1988). Organization applications of social cognitive theory. Autralin Journal of management, 13 (2), Haight, K.W. (2011). Teacher self-efficacy in the adoption and integration of technology within the Classroom,Thesis degree of doctor: walden university. Lunenburg,F,C. (2011). Self-Efficacy in the Workplace: implications for Motivation and performance. International journal of management, business and administration, 14(4),1-5. Marques,J.F.(2001).Interaction of theory research and applications in the work of super:an international perspective internet.for educational and vocational Rosenberg,H.(1975).Occupations and values.ilionois:the Free Press Saks,A.M.,Mudrack,P.E.&Ashforth,B.E.(1996).The relationship between the work,job attitudes,intentions to quit and turnover for temporary service employees,canadian Journal of Administrative sciences,13,3& Smith,L.,Ciarrochi,J.& Heaven,P.C.L.(2008).The stability and change of trait emotional intelligence,conflict communication patterns,and relationship satisfaction:a one year longitudinal study.personality and Individual Differences,45(5)& Spector,P.E.(2006).Industerial and Organisational psychology:research and practice.newyork:wiley.

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د ه ت خ م آ ر ص ا ع ز ا ا گ د ک د د ز ا ب د م ت ا ض ر س ر ر ب د ال م ج ر ب ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب خالر امر ا ر ا ا ر ه ت ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ر د م ه د ک ش ا د ا گ ر ز ا ب ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت ي ش ز و م آ ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا س م ز 4 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س 1 4-55 ص ص ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر

Διαβάστε περισσότερα

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 2135 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ص ن ع ت / س ا ز م ا ن س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 3 5 2 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6.

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6. و ب و ش ش ز و م آ ت ر د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 9-4 1 1 ص ص ت ل ا د ع ن ی ب ط ا ب ت ر ا ن ی ی ب ت ر د

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ي و ج ش ن ا

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 5 7 0-9 : 5 2 ی پ ا ی پ 1 9 3 1 م و د ه ا م ش م ت ش ه ه و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ک ی م ه ی ش ن م و ی د ی و پ س و ت پ ی ک ی ا ه ت س ی س و و ا ی ز ا س ا د ج ت ه ج ب س ا ن م ی ش و ی ف ع م ه د و

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5-70 ص ص ه ر و د م و س ل ا س ن ا ز و م آ ش ن ا د ن

Διαβάστε περισσότερα

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6 م ط ا ل ع ه) ک م ا ل ف ص ل ن ا م ه ه ب ی و م د ي ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ م س ا س ا ل ه ش ت م. ش م ا ه 2 تابستان 3931 ص ص -8 5 1 1 9 3 پ ی ش ب ی ن ی ف ت ا ش ه و ن د ی

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

ATLAS green. AfWA /AAE

ATLAS green. AfWA /AAE مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت K S A ا إل ص د ا ر ا ل د و ل ي ٠ ١ مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٣ ج و ھ ر ة( ع د ت خ ص ص ة م TENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUC ح د د ة م ا ل ھ و ي ة و ا ال ب ت ك ا ر و ا ل ط م و

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur.

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. ( ijk Assalamu 'Alaikum Wr.Wb. Pak Dasrul, Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. Kepada Fir'un di dalam kuburnya

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\ Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 1 ον, Θ. Λειτουργία Ἀραβική διά ἀρχαρίους, ἦχος πλ. Δ على للحن الثامن Beginning of the Divine Liturgy Ἦχος πλ. Δ weνη1 \s;$ s;cn\ s;$ 1a5 \

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی

اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی صفحههای 281-290 اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی *2 1 فائزه عبدینژاد و مهرداد محمدی 1. دانشآموخته کارشناسیارشد گروه علوم دامی دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران )

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) 1 فاطمه کریمي دانشجوي دوره کارشناسي ارشد رشته مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه آزاد اسالمي تهران ایران fatima.karimi04@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی احمد علي يزدان پناه: نويسنده مسئول دکتری تحقیق در عملیات استاد یار گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطالعات مؤسسه پژوهش و

Διαβάστε περισσότερα

هدف این پژوهش بررسی روابط بین انعطاف پذیری کنشی عاطفه مثبت و صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه گیری در اين تحقيق

هدف این پژوهش بررسی روابط بین انعطاف پذیری کنشی عاطفه مثبت و صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه گیری در اين تحقيق رابطه انعطاف پذیری کنشی عاطفه مثبت و منفی با خودکارآمدی در زنان * فرح نادری ** علیرضا حیدری *** مرضیه مشعل پور چكيده هدف این پژوهش بررسی روابط بین انعطاف پذیری کنشی عاطفه مثبت و منفی با خودکارآمدی کارکنان

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب

نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب اصلی مقبله مجله ارتقبی ایمنی و پیؽگیری از مصذومیت هب ز ض 2. قوبض 2. تبثؿتبى 393 نفحبت 73 تب 84 (Original Article) نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب 2 * امیر اؼکبن نصیری پور پوران

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1

Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 nassj\pa #gif j \ndcnf: j[ aa\x#pa duaγ d \ndlb Κσ ρι ε ε λε ε ε η ζον Κσ ρι ε ε λε ε ε η ζον Ya a ra ab u u u ur 7am Ya a ra ab u u u ur 7am Го спо ди по

Διαβάστε περισσότερα

قیقحت ماجنا یساسا فادها

قیقحت ماجنا یساسا فادها موثر عوامل حسابرسی حقالزحمهی تعیین بر مهرانی ساسان دكتر تهران دانشگاه مدیریت دانشكده دانشیار اوانكی جمشیدی كورش تهران دانشگاه حسابداری ارشد كارشناسی دوره دانشجوی تعیین ب ر موثر عوام ل بررس ی حاضر پژوهش

Διαβάστε περισσότερα

چکیده: در محیط کس بوکار جدید که مش خصه آن تالطم و پیچیدگی فزاینده است توانایی یک شرکت در

چکیده: در محیط کس بوکار جدید که مش خصه آن تالطم و پیچیدگی فزاینده است توانایی یک شرکت در بررسی تأثیر قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری... 105 بررسی تأثیر قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی فرایند نوآوری در سازمانها با فناوری پیشرفته 1* صفورا اللهی 2 عباس

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Autumn 0;4():449456 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پاییز 9 449456:()4 بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ویژگیهای جمعیت شناختی و روانشناختی بر روی قصد خرید

بررسی تاثیر ویژگیهای جمعیت شناختی و روانشناختی بر روی قصد خرید فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین سال چهارم شماره سوم شماره پیاپی )4( پاییز 43 تاریخ دریافت: 3/2/4 صص: 44-488 تاریخ پذیرش: 3/8/4 بررسی تاثیر ویژگیهای جمعیت شناختی و روانشناختی بر روی قصد خرید

Διαβάστε περισσότερα

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ژپو ه شاهی تج ربی حسابداری سال سوم شماره 10 اتبستان 1131 صص 101 144 آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق چکیده بهادار تهران سحرسپاسی * زهرا فتحی ** سکینه شیبه *** تاریخ دریافت: /92/30 24 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح

ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح ) ش د ج ( ا صخش وا د ا ض ح ) 4 : ( 1 و 10 Holy_bible_1 ا ضؤاي ثاي اخش 9-4: او 10 ج ؼ ششت ا ششاتا احذا س ح ا - أل وا ا ششت صخشج س ح ح ذاتؼر 1Co 10:4 ا صخشج وا د ا ض ح. ال جشب ا ض

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان ریخت شناسی PANI/BrAlPc در ابعاد نانو و به کارگیری آن به عنوان حسگر گازی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c Arabic / Farsi / Urdu / Greek alphabet / Greek phonetic / English These icons come from the The Noun Project (CC-BY 3.0, not edited). Source: https://thenounproject.com/.

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

شماره 11. پاییز و زمستان صص تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه

شماره 11. پاییز و زمستان صص تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه رفتار حرکتی شماره. پاییز و زمستان 93. صص -3 تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه بهنام ملکی حسن محمدزاده اکبر قوامی 3 تاریخ دریافت مقاله: 93//9 تاریخ پذیرش مقاله:

Διαβάστε περισσότερα

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا اال ل االخس زؤ 17 1: Holy_bible_1 انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا 3( صفس زؤ ا د ا انال ذ 17 1: ف ه ا ز أ ر ص ق ط د ػ د ز ج ه ك د ف ض غ د ان ػ ه ق ائ

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما :

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما : دانشکده فنی امام خمینی بهشهر پایان نامه دوره کاردانی گرایش نرم افزار عنوان : پردازش تصویر و کاربرد آن در شناسایی آفات گیاهی نگارنده : امیر محمد پورحسین استاد راهنما : مهندس یوسف استادی زمستان 19 2 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها منصوره طاهباز* شهربانو جلیلیان** فاطمه موسوی*** مرضیه کاظمزاده**** تاریخ دریافت: 92/04/29 تاریخ پذیرش: 92/12/01 87 چکیده بهره برداری از

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή Γραμματική دستور زبان مختصر

Μικρή Γραμματική دستور زبان مختصر Μικρή Γραμματική قواع د بسيطة دستور زبان مختصر 66 ΓΡΑΜΜΑΤΑ Η ελληνική γλώσσα έχει 24 γράμμα. Χρησιμοπούμε κεφαλαία στην αρχή της πρόσης ή όν έχουμε ένα όνομα (προσώπου, χώρας, μέρας, μήνα κ.λπ.): Μοχάμετ,

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود.

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود. حسینیان کاظم سید مرکز نور پيام دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی دانشجوی خوزستان سیمان شرکت مالی امور رئیس و عسلویه بینالمللی مقدم عبدالکریم دکتر نور پيام دانشگاه مدیریت و حسابداری گروه استادیار رفتار ب ر

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو 1 علم رنگ ها نور و طیف رنگ 2 علم رنگ ها نور: نور یک موج

Διαβάστε περισσότερα

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11:

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11: هل تعبير والذي يأتي هو مضاف 11 رؤيا 11: Holy_bible_1 الشبهة " 11 يقول البعض أن تعبير " الذي يأتي" في رؤيا 11: قائلين نشكرك ايها الرب االله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي ألنك اخذت قدرتك

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

سرآغاز

سرآغاز ی کبریه نقش حیطشنی درة 4 شة به 394 صفحة 5-37 ری قئشهر یهرد ردخنۀ طرف رب آب در جد گنکلره گنففره بقیندۀآفتکشهی 4 3 حدپر حن ردي حيدرض * بهريفر ندر طهري كي kmyrthri@yhoo.om نر پردی در تربیت دنشگه ز حیطزیت

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ. Aaqa ka Mahinah

ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ. Aaqa ka Mahinah Aaqa ka Mahinah Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ Μουχάμμαντ

Διαβάστε περισσότερα

Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d. ns\ ae s f: d d za d d a \a;#cd.k\ zaqe d d s

Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d. ns\ ae s f: d d za d d a \a;#cd.k\ zaqe d d s Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ὀκτώηχος, Δοξολογία Ἑλληνο-Ἀραβική, Ἦχος πλ. Δ Δοξολογία Ἦχος πλ δ,weνη1 Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d Δ ν ν μα ζνη ησ δεη μαλ ηη

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

Άχμαντ Ελντίν Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου. Θάνατος:

Άχμαντ Ελντίν Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου. Θάνατος: Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου كل نفس ذائقة املوت του Άχμαντ Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας Τζαμί Σάλαφ ους Σάλιχ (πρώην αρ- Ραχμάν) Αθήνα, 2016 Δεν

Διαβάστε περισσότερα

نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی

نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان مریم چگینی 1 چکیده 2 علی مقدم زاده نسرین چگینی 3 پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی تاریخ دریافت: 39 10/01/ تاریخ پذیرش: 39 00/26/

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9 ال حش ذ باىض س Holy_bible_1 اىشب ت س ت 9 :13 Rom 13:9 ( SVD )أل»ال حض ال حقخو ال حغشق ال حش ذ باىض س ال حشخ «إ ما ج ص ت أخش ج عت ف ز اىني ت:»أ ححب قش بل م فغل«. ( ALAB )أل اى صا ا»ال حض ال حقخو ال حغشق

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα