Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3"

Transcript

1 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن و ک ا ر م ن د ا ن ب ا ن ک ت ج ا ر ت ا س ت ا ن ا ل ب ر ز ) 2 1 سیما سفیدگری و معصومه ژیان ب ا ق ر ی چ ک ی د ه پ ژ و ه ش ح ا ض ر ب ا ه د ف ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ا ن ج ا م ش د. ج ا م ع ه ب ا ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن و ک ا ر م ن د ان ن ننننننننننن آ م ا ر ی پ ژ و ه ش ک ل ی ه م د ی ر ا ن و ک ا ر م ن د ا ن ب ا ن ک ت ج ا ر ت ا س ت ا ن ا ل ب ر ز د ر س ا ل ا س ت ت. ن م و ن ه ا ی ح ج م ن ف ر ( 4 0 م د ی ر ک ا ر م ن د ) ب ر ا س ا س ج د و ل م و ر گ ا ن ا ن ت خ ا ب ش د ن د. ا ب ز ا ر ه ا ی پ ژ و ه ش ش ا م ل پ ر س ش ن ا م ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی گ ر ا ه ا م و ه ا ی ت پ ر س ش ن ا م ه خ و د ک ا ر آ م د ی ا س م ی ت ک ن د ا ل و ب ه ع م و م م ممم ی ش ر ر پ ر س ش ن ا م ه ر ض ا ی ت ش غ ل ی ه ا ل ی ن م ی ب ا ش د. ب ه م ن ظ و ر ت ح ل ی ل د ا د ه ه ا ا ز ه م ب س ت گ ی پ ی ر س و ن و ت ح ل ی ل ر گ ر س ی و ن ب ا ر و ی ک ر د گ ا م گ ا م ا س ت ف ا د ه ش د ه ا س ت. ن ت ا ی ج ت ح ل ی ل ر گ ر س ی و ن ن ش ا ن م ی د ه د ک ه م ت غ ی ر ب ن ی ا ن د ر ص د ا ز و ا ر ی ا ن س ش غ ل ی ر ا ک ل ر ض ا ی ت ش غ ل ی و د و م و ل ف ه ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت ت و ع د ا ل ت ه ر ا ی ا خالقر یییی و خ و د ک ا ر آ م د ی ی 9 و ا ر ی ا ن س ا ز 6 1 د ر ص د ک ل ل ل ر ض ا ی ت پ ی ش ب ی ن ی م ی ک ن د. م و ل ف ه و ف ا د ا ر ی ب ه گ ر و ه ن ی ز 1 2 د ر ص د ا ز و ا ر ی ا ن س ک ل ر ض ا ی ت ش غ ل ی ر ا پ ی ش ب ی ن ی م ی ک ن د. ن ت ا ی ج ه م ب س ت گ ی ن ش ا ن م ی د ه د ک ه ه ی چ ر ا ب ط ه معناداری بین خ و د ک ا ر آ م د ی ی و ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ر م د ی ر رر ا ن و ج و د ن د ا ر د ( 0 0/5> p ) و ل ی ب ی ن خ و د ک ا ر آ م د ی و ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ر ک ا ر م ن د ا ن ر ا ب ط ه م ن ف ی م ع ن ا د ا ر ی م ش ا ه د ه م ی ش و د. ) p>0/5 0 ( و ا ژ گ ا ن ک ل ی د ی : ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی خ و د کارآمدی ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن ک ا ر م ن د ا ن ت ا ر ی خ د ر ی ا ف ت : /5/ ت ا ر ی خ پ ذ ی ر ش : 1 94/9/6 1 ک ا ر ش ن ا س ی ا ر ش د ر و ا ن ش ن ا س ی ع م و م ی 2 ا س ت ا د ی ا ر ع ض و ه ی ا ت ع ل م ی د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د و ا ح د ک ر ج

2 پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز 4931 م ق د م ه ا خ ال ق ر ا ب م و ج ب ر ا ی ج ت ر ی ن پ ا ی د ا ر د ر ب ه ت ف ک ر و ت ا م ل ت ع ا ر ی ف ا ر ا ئ ه ش د ه ت و س ط د ا ن ش م ن د ا ن ب م ع ن ا ی ص ف ا ت و و ی ژ گ ی ه ا ی ن ف س ک ه م و ج ب می شوند کارهایی م ت ن ا س ب ب ا آ ن ص ف ا ت ب ط و ر خ و د ج و ش و ب د و ن ن ی ا ز ا ز ا ن س ا ن ص ا د ر ش و د د ا ن س ت ه ا ن د. ا خ ال ق ا ز د ی د گ ا ه م ع ن ا ش ن ا س ی ج م ع خ خ ل ق م ع ن ی ع ا د ت و ر و ی ه ا س ت. د ر ل غ ت ن ا م ه د ه خ د ا ا خ ال ق و ب س ت ر ب ه م ع ن ی م ط ا ل ع ه ر ا ه ه ا ی د ر س ت و غ ل ط ت و ا ن ب ن ی ا ن ه ا ی خ ل ق ب ه و ب ه معنی خوی ه ا بیان شده ا س ت. د ر ل غ ت ن ا م ه د ر ر ف ت ا ر ا ن س ا ن م ی ب ا ش د. ب ا ع ن ا ی ت ب ه ا ی ن ت ع ر ی ف م ی 1 ا خ ال ق ی ر ا ق و ا ع د و اصول حاکم ب ر اخالق حسنه ب ر ش م ر د ک ه ن ز د ه م ۀ آ ح ا د ب ش ر ب د و ن د ر ن ظ ر د ا ش ت ن ز م ا ن و م ک ا ن پ ذ ی ر ف ت ه ش د ه ا س ت ( ب ی ا ت 1 ) ب ر و ز ر ف ت ا ر ه ا ی غ ی ر ض ر و ر ت ت و س ع ه ا خ ال ق اخلقای در س ا ز م ا ن و ه ا ه ه ا ا ز م ه م ت ه ر ي ن م ع ض ه ال ت ع ص ه ر ف ع ل ي ا ب ر ا ین ن ن نن نن نننننننننننن ب ر ت ا ک ی د م ی گ ر د د. ه ر چ ه ر ف ت ا ر ه ا ی غ ی ر ا خ ال ق ی د ر س ط ح م د ی ر ا ن و ک ا ر ک ن ا ن ب ی ش ت ر می شود عملکرد سازمان ب ی ش ت ر ت ح ت ت ا ث ی ر قرار گرفته و ت ص و ی ر ب ی ر و ن ی آ ن م خ د و ش م ی ش و د. م ی ت و ا ن ا د ع ا نمود که حاکمیت ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ک ا ر م ن د ا ن ت ا ث ی ر ب س ز ا ی ی در کارکرد سازمان ه ا د ا ر د آ ن ه ا می گردد ب ن ی ا ن هایی که. ) د س ت ی ا ب ی روابط کارکنان و ب ر س ا ز م ا ن و ر ع ا ی ت آ ن ه ا ا ز س و ی م د ی ر ا ن و و م ن ج ر ب ه نهادینه سازی ب ن ی ا ن ه ا ی م د ی ر ا ن ر ا ت ق و ی ت می کنند ( ز ی ن ا ل ی ص و م ع ه اخلقای در ب ه م ع ی ا ر ه ا ی ر ف ت ا ر ا خ ال ق ی و ح ا ک م ش د ن ا ص و ل ا خ ال ق ی د ر ر ف ت ا ر ک ا ر ک ن ا ن م س ت ل ز م ش ن ا س ا ی ی ع و ا م ل تاثیر گذار ب ر ر ف ت ا ر اخالقی کارکنان ) ن م ی ت و ا ن ن گ ر ا ن ی ه ا ی ا خ ال ق ی ر ا اندازه گرفت ه ا ی ب و ی ژ ه م د ی ر ا ن در سازمان م ی ب ا ش د ( ا ح م د ی و د ر ح ا ل ی ک ه م ر د م د ر م و ر د ا ی ن ک ه ج ه ا ن ی «ا خ ه ال ق ق» 2 ب ه چ ه م ع ن ا س ت ا خ ت ال ف د ا ر ن د. برای حل ا ی ن م ش ک ل ه ا ی ت و گ ر ا ه ا م ( 2 ) ب ه ا ی ج ا د ت ئ و ر ی ب ن ی ا ن 4 3 ا خ ال ق ی و پ ر س ش ن ا م ه م ب ا ن ی ا خ ال ق ی پرداختند که ب ه ا ن د ا ز ه گ ی ر ی م ر ا ق ب ت ا ن ص ا ف و ف ا د ا ر ی به گروه ا ح ت ر ا م پ ن ج بعد اخلاقی س ی ب / ب ه م ر ج ع ی ت و خ ل و ص م ی پ ر د ا ز د و ا س ت ف ا د ه ا ز ا ی ن ب ن ی ا ن ا خ ال ق ی ف ر ا ه م آ و ر د ن ف ر ص ت ی ب ر ا ی د ر ک ب ه ت ر ت ن و ع ا خ ال ق ی ا س ت ( س ی ف ی ق و ز ل و 1 ) ن ظ ر ب ه ا ی ن ک ه نظام حاکم د ر ایران حکومت ا س ال م ی ا س ت و م ن ش ا آ ن ت ع ا ل ی م ب ل ن د ا خ ال ق ی پ ن ج دین مبین ا س ال م و ا ل گ و ی آ ن پ ی ا م ب ر ا ع ظ م ص ل ا هلل ع ل ی ه و آ ل ه س ل م ک ه ا س و ه و ا ل گ و ی م ک ا ر م ا خ ال ق ا س ت ن ق ش و جایگاه پ ا ی گ ا ه ه ا ی ا خ ال ق ی د ر این جامعه ب س ی ا ر د ا ر ا ی ا ه م ی ت ا س ت و چگونگی د س ت ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی د ر ج ا م ع ه ا س ال م ی ق ا ب ل ب ر ر س ی ا س ت ( ف ر ا م ر ز ق ر ا م ل ک ی 1 ) یافتن به

3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی د ر ر ه ی ا ف ت ا س ت ر ا ت ژ ی ک ب ه اخالق حرفه ا ی م و ف ق ی ت و ا ن ن ی ز د ر گ ر و پ ی ش ب ی ن ی پذیری سازمان ب ر ا ی م ح ی ط ی ک س ا ز م ا ن د ر گ ر و ا ع ت م ا د م ح ی ط ب ه ن و ب ه ن ی ز و آ ن پذیری سازمان ا س ت. ب ن ا ب ر ا ی ن اخالق حرفه ا ی د ر ر ه ی ا ف ت ا س ت ر ا ت ژ ی ک درقبال حقوق ه م ه ع ن ا ص ر م ح ی ط د ر م و ف ق ی ت س ا ز م ا ن ا ی ف ا م ی ن م ا ی د ( ق ر ا م ل ک ی 1 ) خ و د د ر گ ر و ی م س و و ل ی ت ب ه س ا ز م ا ن مسوولیت پذیری س ا ز م ا ن ( داخلی وخارجی ) س ا ز م ا ن ت ع ر ی ف می شودونقشی ر ا ه ب ر د ی ب ن د و ر ا ( 2 ) م ع ت ق د است که خودکارآمدی توان سازنده ا ی ا س ت ک ه ب د ا ن ش ن ا خ ت ی ا ج ت م ا ع ی ع ا ط ف ی و ر ف ت ا ر ی ا ن س ا ن ب ر ا ی ت ح ق ق س ا ز م ا ن د ه ی م ی ش و د. ب ه ع ق ی د ه و ی د ا ش ت ن اهداف مختلف به گ و ن ه و س ی ل ه م ه ا ر ت ه ا ی ب خ ش ا ی ا ث ر د ا ن ش م ه ا ر ت ه ا و د س ت ا و ر د ه ا ی ق ب ل ی ا ف ر ا د پ ی ش بینی کننده ه ا ی م ن ا س ب ی ب ر ا ی ع م ل ک ر د آ ی ن د ه ن ی س ت ن د ب ل ک ه ب ا و ر ا ن س ا ن د ر ب ا ر ه ت و ا ن ا ی ی ه ا ی خ و د د ر عملکرد خویش م ر ب و ط است. خودکارآمدی ب ر ب ه ا ه د ا ف ا ش ا ر ه د ا ر د و ت ح ت ت ا ث ی ر و ی ژ گ ی های شخصیتی ن ف س ) ت ال ش گ ر ب و د ن و تسلیم شدن ا ن ج ا م آ ن ه ا ب ه چ گ و ن گ ی ب بنیه شخصیتی ف ر د د ر ر و ی ا ر و ی ی ب ا م س ا ی ل و ر س ی د ن ا ز ج م ل ه ب ا و ر د ا ش ت ن خ و د ( ا ع ت م ا د ب ه 5 ( خ و د ت ه ی ی ج ی ) ا س ت. پ ی ا ژ ه م ع ت ق د ا س ت ک ه خ و د ک ا ر آ م د ی ط ی دورنی سازی و برون سازی ب ی ش م ا ر ی ک ه ش ک ل م ی گ ی ر د ( ر ن گ ر ی ز ا ل و ا ن ی و خ ا ک س ا ر 1 ) د ر م ح ی ط ه ا ی غ ن ی ط ر ح ر خ و ا ر ه ه ا ی می دهد خودکارآمدی شالوده ی پرورش سایر م ه ا ر ت ه ا ی م د ی ر ی ت ی ا س ت. در حقیقت ی ک تناقض جالب د ر ر ف ت ا ر ا ن س ا ن و ج و د د ا ر د و آ ن ا ی ن ک ه ب ا ش ن ا خ ت خ و ی ش ش ن ا خ ت د ی گ ر ا ن م ی توانیم خود ر ا ب ش ن ا س ی م. م و ف ق ی ت ا ن س ا ن م ی ت و ا ن ی م د ر دیگران را ب ش ن ا س ی ی ی ییی ی یییییییی م و ب ا دستیابی بر زندگی بهتر فردی و ا ج ت م ا ع ی و ع م ک ل ر د مطلوب سازمانی به شناخت و ب ر د ا ش ت ا و از چگونگی نقاط ضعف ت و ا ن ا ی ی ه ا و ق ا ب ل ی ت ه ا ی م د ی ر ی ت ی ا و ب س ت گ ی د ا ر د ( ا ل و ا ن ی 1 ) ا م ر و ز ه ا ف ر ا د ز ی ا د ی در کارشان احساس نارضایتی بی ق ر ا ر ی و ع د م ا م ن ی ت د ا ر ن د 7 ) ن و ر ی س ( 1 ) ع ق ی د ه د ا ر د رضایت شغلی ا ع ت م ا د و اخالق کاری ک ا ر ی ن ا ی ا ب ش د ه ا س ت. ب س ی ا ر ی ا ز ا ق د ا م ا ت س ا ز م ا ن ه ا برای تغییر و ب ه ب و د د ر د ر ( م ا ر ک ز ق و ت و ا ک ث ر م ح ی ط ه ا ی د ه ه ا خ ی ر ا ز ق ب ی ل و 6 کوچک سازی مهندسی مجدد ت ع ل ی ق ا خ ر ا ج ا ز ک ا ر و... م و ج ب ت ض ع ی ف ر و ح ی ه و ن و ع ی 8 س ر د ر گ م ی معنوی کارکنان شده ا س ت ( کینجر سکی و ا س ک ر پ ن ی ک 2 ) رضایت شغلی صفت پ ی چ ی ده و چ ن د بعدی است و ب ا ع و ا م ل رو ا ن ی ج سم ا ن ی و اج ت م ا ع ی ا ر ت ب ا ط د ا ر د 9 )ه ا پ ا ک ک ک ک ک کک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ککک

4 پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز 4931 ) س. ب ر ا س ا م ط ر ح ن ظ ر ی ه ن ی ا ز ه ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی ا س ت ( ش ف ی ع آ ب ا د ی 1 ) ه ی چ گ ا ه ی ک ع ا م ل ب ه ت ن ه ا ی ی م و ج ب رضایت شغلی ب ر ا ب ر ب ا م ی ز ا ن ن ی ا ز ه ا ی ا ر ض ا ش د ه ی فردازطریق ش غ ل نمی شود بلکه ترکیبی از مجموعه گوناگون سبب م ی گ ر د د ک ه ف ر د د ر ل ح ظ ه م ع ی ن ا ز ز م ا ن ا ز ش غ ل ش ا ح س ا س ل ذ ت ب ب ر د. ه م ه ا ف ر ا د ن ا م ط ل و ب ب و د ه و ا ز ب ر خ و ر د ف ع ا ل ی ت آ د م ی ن ی ز ا ح س ا س ی ا ن ا ر ض ا ی ت ی د ر ز ن د گ ی روزمره خود ب ه م س ا ی ل ی ب ر خ و ر د می کنند ع و ا م ل رضایت کند و ا ز آ ن ک ه ب ر ا ی ش ا ن م ط ل و ب ی ا ی ا ا ن ج ا م د ا د ن آ ن ه ا ا ح س ا س ر ض ا ی ت ی ا ن ا ر ض ا ی ت ی م ی ک ن ن د. م ح ی ط ک ا ر و ه ا ی م ت ف ا و ت ی ر ا د ر ا ف ر ا د م خ ت ل ف ب ه و ج و د م ی آ و ر د ک ه ا ح س ا س ر ض ا ی ت 10 ا ز م ه م ت ر ی ن آ ن ه ا س ت ک ه د ر ش خ ص ا ی ج ا د م ی ش و د ( ال و ل ر ب ه ن ق ل ا ز خ ر ا س ا ن ی و ک ن ع ا ن ی نیری 1931 ). ب ا ت و ج ه ب ه ا ش ت غ ا ل ا ی ن ج ا ن ب ت ح ق ی ق د ر د ر م و س س ه م ا ل ی ا ع ت ب ا ر ی ا خ ت ی ا ر م س ئ و ل ی ن ا م ر قرار گیرد ت ا ب ا ب ک ا ر ب س ت ن ن ت ا ی ج ح ا ص ل و ل و مختصر حاصل گردد چراکه تعالی سازمان ب د و ن ت ال ش ه م ز م ا ن ک ا ر ک ن ا ن تحکیم بنیانهای ه هه ا ي ا خ ال ق د د د د د د د د ک ا ر آ م دی و م ت ع ا ق ب آن ر ض ا ی ت د ر پ ژ و ه ش ح ا ض ر س ع ی ب ر ا ی ن ا س ت ب ه پ ر س ش ذ ی ل پ ا س خ د ا د ه ش و د. امید است و نتیجه این ا ز آ ن د ر ب ه ب و د ا م و ر ت و ف ی ق ی شغ ل ی م یس ر ن م ی ش و د. مدیران در ج ه ت آ ی ا ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن و ک ا ر م ن د ا ن ر ا ب ط ه د ا ر د ت ا ک ن و ن پ ژ و ه ش ی د ر ز م ی ن ه ی ا ر ت ب ا ط ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خودکارآمدی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م مم د ی ر ا ن و ک ا ر م ن د ا ن د ر س ط ح ش ع ب ب ا ن ک ت ج ا ر ت ا س ت ا ن ا ل ب ر ز ا ن ج ا م ن گ ر ف ت ه ب ی ش ا ز پ ی ش ن م ا ی ا ن می کند. ن ق ش و ز ا ر ت ا م و ر ا ق ت ص ا د ی و د ا ر ا ی ی ا س ت و ا ی ن ا م ر ض ر و ر ت ت ح ق ی ق ر ا و ب ه ت ب ع آ ن ب ا ن ک م ر ک ز ی و ب ا ن ک ه ا ی ع ا م ل از جمله ب ا ن ک ت ج ا ر ت ب ع ن و ا ن د س ت گ ا ه های سیاست گذار و تنظیم کننده روابببببببببط ا ق ت ص ا د ی و گ ر د ش م ا ل ی ک ش و ر ا ز اهمیت ویژه ا ی ب ر خ و ر د ا ر ن د و ا م ی د ا س ت ن ت ا ی ج آ ن ب ر ا ی ک ل ی ه ب ا ن ک ه ا ی ع ا م ل د ر س ط ح ک ش و ر و م د ی ر ا ن س ا ز م ا ن ه ا ی د و ل ت ی ک ه ب ه ن ح و ی ب ا ا ر ا ئ ه چ ن ی ن خ د م ا ت ی س ر و ک ا ر د ا ر ن د ک ا ر ب ر د د ا ش ت ه و ب ا روشن شدن گ س ت ر ش آ گ ا ه ی و د ر ک د ر ا ی ن ز م ی ن ه ک م ک ش و د. م ال ح ظ ا ت ن ظ ر ي و شناسایی ر ا ب ط ه ا ی ن س ه م ت غ ی ر د ر ب ی ن ن ظ ر ی ه بنیان های ا خ ال ق ی ا ز ن ظ ر ه ا ی ت و گ ر ا ه ا م: ت ئ و ر ی پ ا ی گ ا ه های حسی م د ی ر ا ن و ک ا ر م م م ن د ا ن ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ا ج ا ز ه م ی ی ا ع ا ط ف ی م ب ت ن ی ب ر ق ض ا و ت ا خ ال ق ی و ه م چ ن ی ن ف ر آ ی ن د ه ا ی ع م د ی ت و ج ه قرار گیرد. ت ئ و ر ی م ب ا ن ی ا خ ال ق ی یک سازمان م ف ه و م ی ب ر ا ی ا ن د ا ز ه گ ی ر ی ب ه د ه د ت ا ا س ت د ل ا ل م و ر د و توصیف تفاوت

5 ع د ا ل ت/ م ق ا ب ل ه) ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی د ر ن گ ر ا ن ی ه ا ی ا س ا س ا ن ت خ ا ب ن ز د ی ک ت ر ی ن ا خ ال ق ی م ی ا ن افراد گروه ه ا ی ا ج ت م ا ع ی و ف ر ه ن گ ه ا ی م خ ت ل ف ف ر ا ه م م ی ک ن د و ب ر ا ر ت ب ا ط ب ی ن و ی ژ گ ی ه ا ی ت ک ا م ل ی ا ز ج ا م ع ه ش ن ا س ی ا ز و س ع ت و ت ن و ع ح و ز ه ا خ ال ق ی ا ی ج ا د گ ر د ی د ه ا س ت. ه ا ی ت و گراهام ( 2 ) ت ئ و ر ی ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی MFQ( ه( ر ا ت و س ع ال ز م د ر ن ه ا ی ت 5 ب ع د ز ی ر ب ه د س ت آ م د ن د ( س ی ف ی ق و ز ل و 1 ) : 11 ب ع د م ر ا ق ب ت و آ س ی ب 12 ب ع د ا ن ص ا ف 14 ب ع د و ف ا د ا ر ی ب ه گ ر و ه 15 ب ع د ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت ب ع د ا خ ال ص و ت ق د س ب ه م ث ل ) ن ظ ر ی ه ش ن ا خ ت ی- ا ج ت م ا ع ی ب ن د و ر ا : ن ظ ر ی ه اجتماعی شناختی ا س ت ب ن د و ر ا ا ز ا ی ن و ی ژ گ ی بعنوان خودکارآمدی ا ف ر ا د ب ه ت و ا ن ا ی ی های خود ب ر ا ی می کند.انگیزش ا ح س ا س ا ت ب ا ش ن د. ا ی ن مفهوم خودکارآمدی ط ی چ ن د ی ن س ا ل ب ا ر ه ا و ا ن س ا ن ی و و ی ژ گ ی ن ا م م ی ب ر د و خودکارآمدی ه ا ی ا ن س ا ن د ا د ن د و پ س ا ز ت غ ی ی ر و ا ص ال ح ه ا ی ب ن د و ر ا م ا ه ی ت ا ن ع ک ا س ا ز خ و د ر ا بعنوان اعتقادات ا ن ج ا م و ظ ا ی ف ب ه گ و ن ه ا ی ک ه ن ت ی ج ه م و ر د ن ظ ر ر ا ک س ب ک ن ن د ت ع ر ی ف و ف ع ا ل ی ت ه ا پ ا ی ه ب س ی ا ر ی ا ز عقاید برای اقدام در ج ه ت ه د ف ب ع ن و ا ن م ب ن ا ی نظریه شناختی ا ج ت م ا ع ی ب ن د و ر ا م ط ر ح م ی ش د ه و د ر ب ا ر ه ا م و ر د آ ز م و ن ق ر ا ر گ ر ف ت ه و م د ا و م ا ن ش ا ن د ه ن د ه ی ر ا ب ط ه ق و ی ب ی ن ر ف ت ا ر ا ن س ا ن و س ا خ ت ا ر خ و د ک ا ر آ م د ی ب و د ه ا س ت ( ه ا ی ت 2 ) ن ظ ر ی ه ا س ت. د ر ن ظ ر ی ه 17 ب ر و ف ی : ن ظ ر ی ه ه ا ی رضایت شغلی ر ا ب ه س ه د س ت ه ن ی ا ز ه ا ا ن ت ظ ا ر ا ت و ن ق ش ی ت ق س ی م ن ی ا ز ه ا م ی ز ا ن ر ض ا ی ت ن ی ا ز ه ا ی و ب ه چ ه م ی ز ا ن ی ا ز ط ر ی ق ک ا ر و ن ی ا ز ه ا و شغلی هر ف ر د ب ا د و ع ا م ل ب س ت گ ی د ا ر د. ا و ل چ ه م ق د ا ر ا ز ک ر د ه ا ح ر ا ز موقعیت شغلی م و ر د ن ظ ر ت أ م ی ن میگردد. چه م ق د ا ر ب ه چ ه م ی ز ا ن ی از طریق ا ش ت غ ا ل ا ر ض ا ن ش د ه ب ا ق ی م ی م ا ن د. ت ف ا و ت ب ی ن ع و ا م ل د س ت ه م ی ز ا ن ر ض ا ی ت ش غ ل ی ف ر د ر ا م ش خ ص م ی س ا ز د ( ب ر و ف ی 1 ) ا ز ا اا و ل و د و م

6 پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز 4931 ن ظ ر ی ه ن ی ا ز ه ا ی و ج و د ا ر ت ب ا ط و و 18 آ ل د ر ف ر : آ ل د ر ف ر ( 1 ) ب ا بکارگیری سلسله م ر ا ت ب ن ی ا ز ه ا آ ن ر ا د ر س ه س ط ح ر ش د م ط ر ح می سازد. ب ه ا ع ت ق ا د ا و ب ا ا ر ض ا ا ی ن س ه ن و ع شغلی حاصل می گردد. نیازهای سطح و ج و د ب ه ب ق ا ی ن ی ا ز ه ا ی م ز ل و م ط ا ب ق ت د ا ر ن د. نیازهای سطح ا ر ت ب ا ط ب ر نیازهای سطح ر ش د باالترین سطح ن ی ا ز د ر ن ظ ر ی ه آ ل د ر ف ر ن ی ا ز ه ا ن ی ا ز د ر س ا ز م ا ن ر ض ا ی ت ا ن س ا ن م ی ا ن ج ا م ن د و ت ا ح د ی ب ا د و س ط ح ا و ل ی ه ن ی ا ز ف ر د ب ه ت ع ا م ل ب ا د ی گ ر ا ن ت ا ک ی د د ا ر د و ا س ت ک ه ب ا ب خ ش ی ا ز ن ی ا ز ه ا ی س ط ح چ ه ا ر م تمامی سطح پ ن ج م ن ی ا ز ه ا ی س ل س ل ه م ر ا ت ب م ز ل و م ن ط ب ق ا س ت. د ر ن ظ ر ی ه آ ل د ف ر ب ر خ ال ف ن ظ ر ی ه م ز ل و به گونه سلسله م ر ا ت ب ی ب ه ه م م ت ص ل ن ی س ت ن د. ا ز ا ی ن ر و ا ر ض ا ی ی ک س ط ح ا ز ن ی ا ز ه ا ب ه م ع ن ا ی آ ن 19 ن ی س ت ک ه ن ی ا ز ه ا ی ق ب ل ی ا ر ض ا ش د ه ب ا ش ن د ( آ ل د ر ف ر ب ه ن ق ل ا ز ر و ل ی ن س و ن 2 ) نظریه الوسون 20 و ش ن : د ر ف ه ر س ت ا ر ا ی ه ش د ه ب و س ی ل ه ال و س و ن و ش ن ( س ا ز م ا ن( ا ر ض ا ی ن ی ا ز ه ا ب ا ت و ج ه ب ه س ط ح ی ک ه ف ر د د ر آ ن ق ر ا ر د ا ر د ر ض ا ی ت ش غ ل ی ا و ر ا ف ر ا ه م فهرست جدول ( ا ل ف ) محیط کار ( س ا ز م ا ن ) م ی ت و ا ن د به گونه ا ی م ی آ و ر د. د ر ت و ا ن د اختصاصی در ج ه ت ب ر آ و ر د ه ش د ن ا ی ن ن ی ا ز ه ا ک ه د ر س ط و ح م خ ت ل ف س ا ز م ا ن ی ظ ا ه ر م ی ش و ن د ب ر ن ا م ه ر ی ز ی و ا ق د ا م ک ن د. ر و ش ش ن ا س ي پ ی م ا ی ش ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز ا ب ز ا ر پ ر س ش ن ا م ه ا س ت ت ت ت. ج ا م ع ه ت ج ا ر ت ا س ت ا ن ا ل ب ر ز د ر س ا ل م ی باشد. حجم ن م و ن ه آ م ا ر ی ش ا م ل ک ل ی ه م د ی ر ا ن و ک ا ر م ن د ا ن ب ا ن ک ج د و ل ب ر ا س ا س م و ر گ ا ن ا ز ن م و ن ه د ر د س ت ر س با 51 % ریزش حدودا 002 نفر برآورد شده ا س ت ت ت. ب ه م ن ظ و ر ت ج ز ی ه و ت ح ل ی ل د ا د ه ه ا ا ز ا ز م و ن ه م ب س ت گ ی و م د ل پ ی ش ب ی ن ی ر گ ر س ی و ن ا س ت ف ا د ه شده است. برای گردآوری د ا د ه ه ا ی م و ر د پ ژ و ه ش ح ا ض ر ا ز ا ب ز ا ر ه ا ی ز ی ر ا س ت ف ا د ه ش د ه ا س ت. ن ی ا ز

7 ت ا ب ه ش د ت( م ر ا ق ب ت( د ر ب ر ر س ی نمره گذاری( ب ر ا ی 2 ب د و ن( ب ه- ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ا ل ف - ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ه ا ی ت و گ ر ا ه ا م پ ر س ش ن ا م ه ب ن ی ا ن ه ا ی اخالقی گراهام و ه ا ی ت ( 2 ) اخالق که ب ه ع ق ی د ه ه ا ی ت و گراهام ا ب ع ا د ا س ا س ی و ب ن ی ا د ی ا خ ال ق د ر ا ز 0 3 ع ب ا ر ت ب ه م ن ظ و ر ا ر ز ی ا ب ی ا ب ع ا د پ ن ج ب ی ن ف ر ه ن گ ه ا و ه و ی ت گ ا ن ه ه ا ی م خ ت ل ف ق و م ی ن ژ ا د ی و ز ب ا ن ی ه س ت ن د م ی پ ر د ا ز د. پ ا ی ا ی ی و و ر و ا ی ی ا ی ر ا ن ی ب ا 2 3 م ا د ه د ا ر د.5 ز ی ر م ق ی ا س ا ی ن پ ر س ش ن ا م ه ع ب ا ر ت ن د ا ز : 1 م ر ج ع ی ت 5 ) خ ل و ص. / آ س ی ب ) 2 ا ن ص ا ف ( ع د ا ل ت ) 3 ) و ف ا د ا ر ی به گروه ) 4 ا ح ت ر ا م ب ه ا ی ن م ق ی ا س ا ز د و ب خ ش ت ش ک ی ل ش د ه ا س ت ک ه ع ب ا ر ا ت ب خ ش ا و ل ا ز 1 ت ا 6 1 ب ص و ر ت ی ک م ق ی ا س 6 د ر ج ه ا ی ا ز ا ص ال" م ه م ن ی س ت )0 ) ی خ ی ل م ه م ا س ت )4 م ه م ا س ت )5 موارد خاص گنجانده شده ا ن د و م ه م ن ی س ت )1 ) ی ک م م ی م ه م ا س ت )2 ) م ق د ا ر ی م ه م ا س ت )3 ) خیلی ش و د. ع ب ا ر ت نمره گذاری ن م ی ش و ن د. ض ر ی ب س ی ف ی ق و ز ل و ( 1 ) ب ا آ ل ف ا ی ک ر و ن ب ا خ % 9 7 ب د س ت آ م د. ب- آ ز م و ن خ و د ک ا ر آ م د ی ع م و م ی ش ر ر 6 و 2 م ش خ ص پایایی این م ق ی ا س د ر ک ر د ن پ ژ و ه ش آزمون خود کارآمدی ع م و م ی ش ر ر و ه م ک ا ر ا ن د ا ر ا ی 7 1 ع ب ا ر ت ا س ت. ش ر ر و م ا د و ک س ( م ش خ ص ک ر د ن ع و ا م ل و ع ب ا ر ا ت آ ن ه ا م ع ت ق د ن د ک ه ا ی ن م ق ی ا س س ه ج ن ب ه ا ز ر ف ت ا ر ش ا م ل م ی ل ب ه آ غ ا ز گ ر ی ر ف ت ا ر م ی ل به گسترش ت ال ش برای کامل کردن ت ک ل ی ف و م ت ف ا و ت گ ی ر ی م ی ک ن د و و د ر و ف و کاشمن ( 1 ) ا ع ت ب ا ر ب ا م ق ی ا س م ن ب ع د ا ر ا ی ن م ق ی ا س ر ا ت ا ي ي ه د ك ر د ن ه د. ج ه ه ت م ط ا ل ع ه مقیاس خودکارآمدی د ر رویارویی با م و ا ن ع ر ا اا ا ا ااااا ن د ا ز ه عمومی شرر و ه م ک ا ر ا ن ر و ا ی ی و ر و ا ي ه ي م ال ك ه ي ه م ب س ه ت گ ي د ر و ن ه ي ا ک ن تر ل ر ا ت ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر 0/0=r ( ک ه د ر ا ی ن محاسبه پیشرفت ت ح ص ی ل ی م ه ا ر ش د ه ا س ت ) و ه م ب س ت گ ی پ ی ر س و ن ب ی ن م ق ی ا س ه ا ی م ذ ک و ر 0/243=r م ی ب ا ش د ک ه د ر س ط ح ه س ت ن د. ه م ب س ت گ ی پ ی ر س و ن ب ی ن ا ی ن د س ت آ م د ه ا س ت. مقیاس ها د ر م ط ا ل ع ه ش ر ر و ه م ک ا ر ا ن 0/1>P 0 م ع ن ی 0/7 8 2 ) ( ( ( ( ((( ش ی و ه ن م ر ه گ ذ ا ر ی پرسشنامه خود کارآمدی ع م و م ی ب ه این صورت ا س ت ک ه ب ه ه ر م ا د ه ا ز ی ک ت ا پ ن ج ا م ت ی ا ز ( ک ا م ال م خ ا ل ف م پرسشنامه شامل 71 م ا د ه = 1 ال ت ا ک ا م م و ا ف ق م = 5 ) ت ع ل ق م ی گ ی ر د. ب ط و ر ک ل ی ا ی ن ا س ت ک ه م ا د ه های شماره 3 و 8 و 9 و 31 و 51 ا ز چ پ ب ه ر ا س ت و ب ق ی ه ا ز ر ا س ت ب ه چ پ ا م ت ی ا ز ش ا ن ا ف ز ا ی ش م ی ی ا ب د و ن م ر ه ب ی ش ت ر ب ی ا ن گ ر خ و د ک ا ر آ م د ی ب ا ال ت ر ا س ت.

8 پ ا ی ا ی ی و ر ن ج ب ر د ر س ا ل% ب د س ت% و ف ا د ا ر ی پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز 4931 ج - آ ز م و ن ر ض ا ی ت ش غ ل ی پ ر س ش ن ا م ه رضایت شغلی س و ا ل ا س ت ف ا د ه JDI ت و س ط اسمیت کندال و ه ا ل ی ن ( 1 ) تدوین شده ا س ت و ش ا م ل ا س ت. م ق ی ا س ا م ت ی ا ز ب ن د ی ا ی ن س و ا ال ت م ا ن ن د م ق ی ا س 5 ا م ت ی ا ز ی ل ی ک ر ت ب و د ه و ا ز ر ا ه ن م ا ی اسمیت صورت گرفته و ن ا ش ی ا ز ج ن ب ه ه ا ی ف ر ص ت ه ا ی ترفیع سرپرست ه م ک ا ر ا ن و ه ا و ر و ی ه مختلف شغل ه م چ و ن تحلیل نتایج ب ا پ ر د ا خ ت ع و ا م ل م ح ی ط ک ا ر ی ه م چ و ن س ب ک س ر پ ر س ت ا ن خ ط م ش ی 0 7 ه ا ت ع ل ق گ ر و ه ک ا ر ی ش ر ا ی ط ک ا ر ی و م ز ا ی ا ی ش غ ل ی ا س ت. د ر م د ل JDI پ ن ج ع ا م ل ع م د ه ب ع ن و ا ن ر ض ا ی ت ش غ ل ی م ط ر ح ا ن د ک ه ع ب ا ر ت ن د ا ز : ) 1 : پ ر د ا خ ت ) 2 : ش غ ل ) 3 : ف ر ص ت ه ا ی ا ر ت ق ا ) 4 : س ر پ ر س ت ) 5 : ه م ک ا ر ا ن ث ا م ن ی د ر س ا ل ک ر و ن ب ا خ پ ا ی ا ی ی آ ن ر ا 9 6 ا س ت. یافته ها : گ ا م ا و ل د و م پ ر س ش ن ا م ه ر ض ا ی ت ش غ ل ی ر ا آ و ر د ه ا س ت ب ا ر و ش آ ل ف ا ی. همچنین اعتبارآن ت و س ط ع ط ا ر)) ))) )))))) 1 ) ت ا ی ی د ش د ه ج د و ل 1 : ن ت ا ی ج ت ح ل ی ل ر گ ر س ی و ن ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن و ک ا ر م ن د ا ن م ت غ ی ر پ ی ش ب ی ن خ و د ک ا ر آ م د ی خ و د ک ا ر آ م د ی ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی P 0/ /0 0 0 F 0 1 /8 6 8/5 8 R 2.adj 0/35 0 0/ R 0/85 0 0/39 0 p 0/10 0 0/10 0 0/11 0 t -3/62-3/14 2/85 β -0/42-0/42 0/81 b -0/17-0/37 0/83 ج د و ل ف و ق ن ت ا ی ج ت ح ل ی ل ر گ ر س ی و ن ف ر ض ی ه ا و ل پ ژ و ه ش ر ا ن ش ا ن م ی د ه د. ب ه م ن ظ و ر آ ز م و ن ا ی ن ف ر ض ی ه ا ز آ ز م ون ر گ ر س ی و ن گ ا م ب ه گ ا م اس ت ف ا ده ش د. به ط و ر ک ل ی د و م ت غی ر ط هه و ر ك ل ي د و م ت غ ي هه ر ب ن ي هه ا ن ه هه ا ي ا خ ال ق هه ي و خ و د ک ا ر آ م د ی ت و ا ن ا ی ی پ ی ش ب ی ن ی 9 د ر ص د ا ز و ا ر ی ا ن س ک ل ر ض ا ی ت ش غ ل ی ر ا د ا ر ن د. ف ر ض ی ه ف ر ع ی ا و ل پ ژ و ه ش د ا ر د. : ب ی ن م و ل ف ه ه ا ی ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ( ا ن ص ا ف / ع د ا ل ت م ر ا ق ب ت / آ س ی ب به گروه ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت و ا خ ال ص (و ر ض ا ی ت شغلی مدیران ر ا ب ط ه هه ه ههههه م ع ن ا د ا ر رر و ج و د ب ه م ن ظ و ر آ ز م و ن ا ی ن ف ر ض ی ه ا ز آ ز م و ن ر گ ر س ی و ن گ ا م ب ه گ ا م ا س ت ف ا د ه ش د. ه م ا ن گ و ن ه ک ه م ش ا ه د ه م ی ش و د ا ی ن ت ح ل ی ل د ر ی ک گ ا م پ ا ی ا ن ی ا ف ت ه ا س ت. م و ل ف ه و ف ا د ا ر ی ب ه گ ر و ه ا و ل ی ن م ت غ ی ر ی ا س ت رگرسیون شده است ضریب ب ت ا ی ا ی ن متغیر 0/64 ب ه د س ت آ م د ه ا س ت ک ه ب ا ا ر ز ش t ب ر ا ب ر ک ه و ا ر د 3/04 ب ا

9 ب د س ت 0 آ س ی ب/ ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی م ع ن ی د ا ر م ی ب ا ش د. م و ل ف ه ه ا ی د ی گ ر ( ا ن ص ا ف / ع د ا ل ت م ر ا ق ب ت / آ س ی ب ب ب و ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع یت ت ت تتتت و ا خ ال ص ) د ر همان گام ا و ل ا ز م د ل خ ا ر ج ش د ه و ب ه د ل ی ل ر ا ب ط ه ض ع ی ف ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی ب ه م د ل ب ا ز ن گ ش ت ن د. مقدار ضریب ت ع ی ی ن 0/1 2 ب ه د س ت رضایت شغلی ر ا پ ی ش ت و ج ه آ م د. ی ع ن ی م و ل ف ه و ف ا د ا ر ی ب ه گ ر و ه 1 2 د ر ص د ا ز ب ی ن ی می کند. F حاصل ا ز و ر و د ا ی ن م ت غ ی ر ( 2 = 9/6 F ) ن ی ز م ع ن ا د ا ر ب ه م ن د ر ج ا ت ج د و ل ذ ی ل م ال ح ظ ه م ی ش و د م و ل ف ه ه ا ی م ر ا ق ب ت و ا خ ال ص ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ی و ج و د ن د ا ر د. گ ا م ا و ل ع د ا ل ت ا ح ت ر ا م واریییییانس کل ب ه م ر ج ع ی ت ا س ت..... ب ا ج د و ل : 2 ن ت ا ی ج ت ح ل ی ل ر گ ر س ی و ن ر ا ب ط ه م و ل ف ه ه ا ی ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ر م د ی ر ا ن م ت غ ی ر پ ی ش ب ی ن و ف ا د ا ر ی ب ه گ ر و ه م ر ا ق ب ت ع د ا ل ت ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت ا خ ال ص P 0/5 0 0 F 9/6 2 R 2.adj 0/91 2 R 0/12 p 0/50 0 0/12 0/27 0/37 0/84 t 3/40-1/62 0/53-0/43-0/17 β 0/64-0/02 0/70-0/50-0/21 b 4/ ف ر ض ی ه ف ر ع ی د و م پ ژ و ه ش ب ه م ن ظ و ر آ ز م و ن آ م د ه و : ب ی ن خ و د ک ا ر آ م د ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن ر ا ب ط ه و ج و د د ا ر د. ا ی ن ف ر ض ی ه ا ز ه م ب س ت گ ی پ ی ر س و ن استفاده شد. ضریب ه م ب س ت گ ی م ن ف ی 1/ 2 همانگونه که م ش ا ه د ه م ی ش و د ه ی چ ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ی ب ی ن خ و د ک ا ر آ م د ی و ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن م ش ا ه د ه ن ش د ( 0 0/5> p ). ج د و ل 3 : ن ت ا ی ج ر ا ب ط ه خ و د ک ا ر آ م د ی و ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ر م د ی ر ا ن م ت غ ی ر خ و د ک ا ر آ م د ی ف ر ض ی ه ف ر ع ی س و م پ ژ و ه ش د ا ر د. و ف ا د ا ر ی ب ه م ن ظ و ر آ ز م و ن م ح ا س ب ا ت گ ز ا ر ش ش د ه ا س ت. ض ر ی ب ه م ب س ت گ ی -0/12 : ب ی ن م و ل ف ه ه ا ی ب ن ی ا ن س ط ح م ع ن ا د ا ر ی 0/71 های اخلایق ( ا ن ص ا ف / ع د ا ل ت م ر ا ق ب ت به گروه ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت و ا خ ال ص ) ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی ک ا ر م ن د ا ن ر ا ب ط ه و ج و د ا ی ن ف ر ض ی ه ا ز آ ز م و ن رگرسیون گام ب ه گ ا م ا س ت ف ا د ه ش د. د ر ج د و لل ل ل ل لللللل 4 ن ت ا ی ج ا ی ن د ر

10 گ ا م ا و ل پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز 4931 ج د و ل : 4 ن ت ا ی ج ت ح ل ی ل ر گ ر س ی و ن ر ا ب ط ه م و ل ف ه ه ا ی ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ر ک ا ر م ن د ا ن م ت غ ی ر پ ی ش ب ی ن ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت P 0/0 0 0 F 8 1 /9 8 R 2.adj 0/11 2 R 0/21 p 0/0 0 0 t 4/43 β 0/4 3 b 2/13 0/ /22 0/2 5 3/94 د و م ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت 0/ /4 8 0/51 0/61 0/ /08-0/8 2-2/25 ع د ا ل ت به طورکلی ر ض ا ی ت ش غ ل ی ر ا د ا ر ن د. د و م و ل ف ه ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت و ع د ا ل ت ت و ا ن ا ی ی ی پ ی ش ف ر ض ی ه فرعی چهارم پ ژ و ه ش د ا ر د. ب ه م ن ظ و ر آ ز م و ن م ح ا س ب ا ت گ ز ا ر ش ش د ه ا س ت. ب ی ن ی ی ی 6 1 د ر ص د و ا ر ی ا ن س ا ز : ب ی ن خ و د ک ا ر آ م د ی ب ا رضایت شغلی کارمندان رابطه و ج و د ا ی ن ف ر ض ی ه ا ز ه م ب س ت گ ی پ ی ر س و ن استفاده شد. ج د و ل 5 خ ال ص ه ج د و ل : 5 ن ت ا ی ج ر ا ب ط ه خ و د ک ا ر آ م د ی و ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ر ک ا ر م ن د ا ن م ت غ ی ر خ و د ک ا ر آ م د ی همانگونه که م ش ا ه د ه می شوددددددد ر ا ب ط ه ک ا ر م ن د ا ن و ج و د د ا ر د ( 0 0/5< p ). ب ح ث و ن ت ی ج ه گ ی ر ی ه د ف ا ز ا ی ن ت ح ق ی ق ت ب ی ی ن ر ا ب ط ه و ک ا ر م ن د ا ن ب ا ن ک ت ج ا ر ت ا س ت ا ن ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ض ر ی ب ه م ب س ت گ ی * - 0/89 1 منفی معناداری بین س ط ح م ع ن ا د ا ر ی 0/71 ب ن ی ا ن ه ا ی اخلاق یو خودکارآمدی ب ا ا ز ا ی خ و د ک ا ر آ م د ی ی و ر ض ا ی ت ر ض ا ی ت شغلی مدیران ا ل ب ر ز م ی ب ا ش د. ف ر ض ی ه ا ص ل ی پ ژ و ه ش م ب ن ی ب ر ا ی ن ک ه ب ی ن بارضایت شغلی م د ی ر ا ن و کارمندان ر ا ب ط ه و ج و د د ا ر د ت ا ی ی د نتایج این ش غ ل ی ب ن ی ا ن ه ا ی می شود ا ی ن ن ت ا ی ج ب ا پ ژ و ه ش ه ا ی ا ن ج ا م گ ر ف ت ه ک ه د ر ا د ا م ه ب ه آ ن ه ا ا ش ا ر ه خ و ا ه م د ا ش ت ه م س و م ی ب ا ش د. م ال ر ا ( 2 ) د ر ت حقیقی ت ح ت ع ن و ا ن ت م د ن جهانی ب ه این نتی ج ه د س ت ی ا ف ت ن د د ک ه هم چنان ک ه ک ل ل ل ل ل د ر ف ر ه ن گ ج ه ا ن ی ب ه س م ت ا ر ت ب ا ط ا ت پیش می ر و د نی ا ز م ب ر م ب ر ای بنی ا ن ه ای ا خ ال قی ک ا ر ب ر دی بی ش ت ر و و ا ض ح ت ر می شود. ا ک پ ر ا و و ی ن ( ب ه ن ق ل ا ز ر ج ب ی پ و ر م ی ب د ی ن ش ا ن د ا د ن د د ر پ ژ و ه ش ی ب ا ه د ف ب ر ر س ی ت ا ث ی ر اخالق کار ب ر ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ه ق ا ن ی ف ی ر و ز آ ب ا د ی و ت ع ه د س ا ز م ا ن ی د ر )

11 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ک ش و ر ن ی ج ر ی ه ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ی ب ی ن اخالق کار سازمانی تعهد سازمانی و رضایت شغلی و ج و د د ا ر د. چی ک و و ب و و ( ب ه ن ق ل ا ز ر ج ب ی پ و ر م ی ب د ی د ه ق ا ن ی ف ی ر و ز آ ب ا د ی 1 1( 9 3 نیز ر ا ب ط ه بین ساختار ف ر ه ن گ ا خ ال قی در سازمان و رضایت شغلی و تعهد سازمانی ت و س ط ی و س ف ( ب ه ن ق ل م س ل م ا ن از چند سازمان د ر ا د ا ر ا ت کا ر ب ا اخ ل ا ق ا س ت ک ه ا س چ ی ک ر ( ب ه ن ق ل رض ا ی ت شغ ل ی ر اب ط ه ر ا ر و ش ن ن م و د ه ا ن د. د ر پ ژ و ه ش ی ا ز ر ج ب ی پ و ر م ی ب د ی د ه ق ا ن ی ف ی ر و ز آ ب ا د ی 1 ) د ر ب ی ن 2 4 ا م ا ر ا ت م ت ح د ه ع ر ب ی انجام شده ا س ت ا ی ن ن ت ی ج ه ب ه د س ت م ع نا د ا ر ی د ا ر د. د ر پژوهش دیگر که ت و س ط ک ا ر م ن د 5 ک ه آ م د ه ا ز ر ج ب ی پ و ر م ی ب د ی د ه ق ا ن ی ف ی ر و ز آ ب ا د ی 1 ) د ر ب ی ن ن م ا ی ن د گ ا ن ف ر و ش صورت گرفته ا س ت ن ش ا ن د ا د ه ش د ه ا س ت ک ه ا ی ج ا د ی ک ج و ا خ ال ق ی و ا ب س ت ه ب ه ق و ا ن ی ن و خ ط م ش ی ه ا و ا خ ال ق ی ب ا ع ث ر ض ا ی ت ش غ ل ی و ت ع ه د س ا ز م ا ن ی ب ی ش ت ر و د ر ن ت ی ج ه پ ا ی ی ن آ م د ن ن ر خ ت ر ک ش غ ل م ی ش و د. ی ا ف ت ه ه ا ی پژوهش ساکز و ا ت ا ل ( ب ه ن ق ل از سلیمانی عباس زاده و ن ی ا ز آ ذ ر ی ن ش ا ن د ا د ه ا س ت ک ه ب ا و ر ق و ی ت ر ب ه اخالق کار به گونه م س ت ق ی م ب ا رضایت شغلی و ت ع ه د س ا ز م ا ن ی ر ا ب ط ه د ا ر د و ب ه گ و ن ه غ ی ر م س ت ق ی م ب ا ت م ا ی ل ک م ت ر ب ه ت ر ک ش غ ل ر ا ب ط ه د ا ر د. ب ه ط و ر ک ل ی د ر ت ب ی ی ن و ت ف س ی ر ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش م ی ت و ا ن گ ف ت ک ه ا خ ال ق ک ا ر ب ر م ب ا ن ی ف ل س ف ی ا ج ت م ا ع ی ف ر ه ن گ ی و ر و ا ن ی ا س ت و ا ر ا س ت ک ه هر کدام ب ر د ی د گ ا ه ن ظ ر ی و ر ف ت ا ر ی فردی گروهی سازمانی کارکنان اثر گذار ا س ت. ب ه لحاظ فلسفی م ف ر و ض ا ت ا ر ز ش ه ا ب ا و ر ه ا و پنداشته های م د ی ر ا ن ن س ب ت به جامعه سازمان ا ج ت م ا ع ی ج ا م ع ه و سازمان ب خ ش ا ز ا س ت و چنانچه و ک ا ر ا خ ال ق ن ظ ر ی و ع م ل ی آ ن ا ن ر ا پ ا ی ه ر ی ز ی م ی ک ن د. ب ه و ف ر ه ن گ ی ن ی ز چ گ و ن گ ی د ر ک م د ی ر ا ن ا ز ق ی و د ه ن ج ا ر ه ا و ر و ی ه ) ل ح ا ظ های رفتاری ج ا ر ی د ر و ب ر م د ی ر ی ت ا خ ال ق ی آ ن ا ن ب ه ش د ت ت ا ث ی ر گ ذ ا ر ا س ت. د ر ا ی ن م ی ا ن ب ه ن ظ ر م ی ر س د آ ن ا خ ال ق ک ا ر ک ه م ب ت ن ی ب ر م ب ا ن ی روان شناختی ا س ت ب ی ش ت ر ب ر ش غ ل ی ر ا ف ر ا ه م ن م ا ی د. ف ر ض ی ه ف ر ع ی ا و ل پ ژ و ه ش و ج و د د ا ر د. ز م ی ن ه ه ا ی ا ن گ ی ز ش ی ا س ت و ا ر د ر س ط ح م ت ع ا ل ی د ر م ح ی ط ک ا ر م ت ج ل ی ش و د می تواند م و ج ب ا ت ت ق و ی ت ر ض ا ی ت : ب ی ن م و ل ف ه ه ا ی ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ب ا رضایت شغلی م د ی ر ا ن ن ت ا ی ج ب د س ت آ م د ه ب ا پ ژ و ه ش ه ا ی انجام گرفته که د ر ا د ا م ه ب ه آ ن ه ا اشاره خواهم ب ا ش د. د ا ش ت ه م س و ر ا ب ط ه م ی

12 پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز ب ل ك ( ب ه ن ق ل ا ز ر ج ب ی پ و ر م ی ب د ی ا خ الق ك ار ت ا ث ي ر و ي ژه ا ي ب ر ر و ی ت ع ه د ع ا ط ف ی د ا ر د. ح ق ی ر ی ( ب ه ن ق ل د ه ق ا ن ی ف ی ر و ز آ ب ا د ی ا ز ر ج ب ی پ و ر م ی ب د ی دهقانی فیروزآبادی 1( د ر پ ژو ه ش ي د ر ي ا ف ت ك ه ) ن ش ا ن د ا د ک ه م د ی ر ی ت ا خ ال ق ی م و ج ب ا ف ز ا ی ش ت ع ه د س ا ز م ا ن ی و د ل ب س ت گ ی ش غ ل ی ا ع ض ا ی س ا ز م ا ن م ی ش و د. س ر م د ی و شالباف ( 1 ) د ر پژوهش خود ا ی ن و ظ ا ی ف ن ت ی ج ه ر س ی د ه ا ن د ک ه د ر میان سازمان ه ا د ر ب ا ع ن و ا ن ا خ ال ق ح ر ف ه ا ی د ر م د ی ر ی ت ک ی ف ی ت ف ر ا گ ی ر ب ه عین توجه ب ه ا ه د ا ف خ ا ص اخالقی خود ن ی ز د ر س ا ز م ا ن م ت ع ه د ه س ت ن د و ب ه ع ن و ا ن ن م و ن ه حفظ حریم شخصی ر ا ز د ا ر ی ا م ا ن ت د ا ر ی پ ا ی ب ن د ی ب ه ق ر ا ر د ا د ه ا و اخالق حرفه ا ی ر ا ب ط ه می توان س ا ز م ا ن ی نسبت به ص د ا ق ت وفای به ع ه د ر ا ص ر ا ح ت ن ا م ب ر د. ا ی م س ت ق ی م ب ا م س ؤ ل ی ت پ ذ ی ر ی د ا ر د و ه ر ع ن ص ر ی ک ه ب ا ا ن س ا ن ی ت ا ن س ا ن م ر ت ب ط ب ا ش د ا ز ا ر ز ش ه ا ی ا خ ال ق ی د ر س ا ز م ا ن م ح س و ب م ی ش و د. ر ش ی د ی ( 1 ) درتحقیق خود ب ا ع ن و ا ن ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ا خ ال ق ا س ل ما ی ک ا ر ت ع ه د س ا ز م ا ن ی و ن گ ر ش ن س ب ت ب ه تغییر سازمانی ت ع ه د س ا ز م ا ن ی آ ل ن و م ا ی ر ب ه ن ت ا ی ج ز ی ر د س ت ی ا ف ت : ب ی ن میزان حمایت م د ی ر ا ن ا ز ا خ ال ق ا س ال م ی ک ا ر و و ج و د د ا ر د. د ر ب ی ن م د ی ر ا ن ب ه ر و ش ن م و ن ه گ ی ر ی ط ب ق ه ا ی ن س ب ی و ب ا پ ر س ش ن ا م ه تعهد عاطفی آ ن ه ا ر اب بب ب ببببب ط ه م ث ب ت و م ع ن ا د ا ر ی ب ی ن م ی ز ا ن ت ع ه د ع ا ط ف ی م د ی ر ا ن و ن گ ر ش ع ا ط ف ی آ ن ه ا ن س ب ت ب ه ت غ ی ی ر س ا ز م ا ن ی ر ا ب ط ه م ث ب ت و م ع ن ا د ا ر ی و ج و د د ا ر د. ب ی ن م ی ز ا ن ت ع ه د م س ت م ر م د ی ر ا ن و ن گ ر ش ع ا ط ف ی آ ن ه ا ن س ب ت ب ه ت غ ی ی ر س ا ز م ا ن ی ر ا ب ط ه م ن ف ی و ج و د د ا ر د. ب ی ن م ی ز ا ن ت ع ه د ه ن ج ا ر ی م د ی ر ا ن و ن گ ر ش ش ن ا خ ت ی س ا ز م ا ن ی ر ا ب ط ه م ث ب ت و م ع ن ا د ا ر ی و ج و د د ا ر د. ب ی ن م ی ز ا ن ح م ا ی ت نگرش شناختی و ر ف ت ا ر ی آ ن ه ا ن س ب ت ب ه ت غ ی ی ر س ا ز م ا ن ی آ ن مدیران از اخلاق ه ا ن س ب ت س ل ا م ی ب ه ت غ ی ی ر ر ا ب ط ه م ث ب ت و م ع ن ا د ا ر ی و ج و د د ا ر د و ا ر و ه م چ ن ی ن ب ی ن میزان حمایت م د ی ر ا ن ا ز ا خ ال ق اسالمی کار و ن گ ر ش آ ن ه ا ن س ب ت ب ه تغییر سازمانی ب ه ط و ر ک ا م ل ر ا ب ط ه ا ی م ع ن ا د ا ر و ج و د د ا ر د. ف ر ض ی ه ف ر ع ی د و م پ ژ و ه ش : ب ی ن خ و د ک ا ر آ م د ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن ر ا ب ط ه و ج و د د ا ر د. این نتایج ب ا پ ژ و ه ش ه ای ا ن ج ا م گ ر ف ت ه ک ه د ر ا د ا م ه ب ه آ ن ه ا ا ش ا ر ه خ و ا ه م د ا ش ت ه م س ونمی ب ا ش د. 1 -Black

13 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ال ن ن ب ر گ ( 2 ) ب ه نقش خودکارآمدی د ر ر ا ب ط ه با کاربردهای خودکارآمدی د ر م ح ی ط ک ا ر ت ح ق ی ق ی ا ن ج ا م د ا د ه ا س ت ک ه د ر س ه ف ر آ ی ن د ا ش ا ر ه م ی ت ص م ی م ک ن د ا ف ر ا د ی ر ا انتخاب کنند که دارای سطوح باالی خودکارآمدی ت ر ف ی ع / ا ن ت خ ا ب : س ا ز م ا ن ه ا ب ا ی د ب ا ش ن د ز ی ر ا ا ی ن ا ف ر ا د ا ن گ ی ز ه های الزم د ر ر ف ت ا ر ش ا ن ب ر ا ی انجام کار و ج و د د ا ر د. ا ی ن ا م ر ن ی ز ب ا ی د د ر ط ی ا س ت خ د ا م و ت ر ف ی ع ن ی ر و ی ک ا ر ا ن ج ا م گ ی ر د. آ م و ز ش و ا ف ر ا د ر ا د ر ن ظ ر ب گ ی ر ن د. ت و س ع ه : سازمان ه ا ب ا ی د ب ر ا ی آ م و ز ش و ت و س ع ه د ر س ا ز م ا ن سطح خودکارآمدی وقتی که م ی ز ا ن ب و د ج ه آ م و ز ش ی م ح د و د ا س ت س ا ز م ا ن ب ا ی د ف ق ط آ م و ز ش در سطح کارمندان با خودکارآمدی ب ا ال ا ن ج ا م د ه ن د. ا ی ن ب ک ا ر گ ی ر ی آ م و ز ش ه ا س ا ز م ا ن ر ا ب ه ب و د ب خ ش ن د. افراد به ا ح ت م ا ل ز ی ا د ق د ر ت ب ی ش ت ر د ر ر ا د ا ر ن د و ب ه ت ر م ی ت و ا ن ن د ع م ل ک ر د ش ا ن ر ا ب ه ب و د ب خ ش ن د. ه د ف گ ذ ا ر ی و ع م ل ک ر د : ه ا م ی ت و ا ن ن د ت و س ط ا ف ر ا د با خودکارآمدی ب ا ال ت ر ف ر آ ی ن د ه د ف گ ذ ا ر ی و ع م ل ک ر د ی و و د و ب ن د و ر ا ( 1 ) م ط ا ل ع ا ت پ ی ا م د ه ا ی م ش ا ب ه ا ی ر ا ب ر ر و ی سطوح بهره وری س ا ز م ا ن ی بعنوان یکی عملکردی خودکارآمدی م د ی ر ا ن ا ن ج ا م د ا د ن د ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ا ش ب ی ه س ا ز ی م د ی ر ا ن و ت ط ب ی ق ب ا ک ا ر م ن د ا ن ا ی ج ا د ا ن گ ی ز ه در کارکنان م د ی ر ی ت ا ج ر ا ی ی انجام شد. ا ز ن ت ی ج ه م ط ا ل ع ا ت دریافتند که ا ز س ا ز م ا ن شرایط موقعیتی و ا س ت ف ا د ه ا ز ق و ا ن ی ن ت و س ط ف ا ر غ ا ل ت ح ص ی ل نا خ و د ک ا ر آ م د ی ا د ا ر ک ش د ه و ه د ف گ ذ ا ر ی ف ر د ی ت ا ث ی ر م س ت ق ی م ب ر عملکرد سازمانی د ا ر د. ب ع ال و ه اهداف چالشی د ا ر ا ی ا ث ر ا ت م ث ب ت ی ع م ل ک ر د در سازمان ن د ا ر ن د. ع ال و ه ب ر ب ر ه ا ی ب ا س ا خ ت ا ر پ ی چ ی د گ ی ک م ه س ت ن د ا م ا چ ن ی ن ت ا ث ی ر ی ر ا د ر س ا ز م ا ن ه ا ی پ ی چ ی د ه ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ا ی ن م ط ل ب ت ا ک ی د داشته که ت ع ا م ل ف ر ا ی ن د ه ا ی ن گ ر ش ی و شناختی ب ر ا ی ت ص م ی م گ ی ر ی ه ا ی ر و ز ا ن ه م د ی ر ا ن د ر م ح ی ط ه ا ی ن ا م ط م ئ ن و پ ی چ ی د ه ب س ی ا ر ح ا ئ ز ا ه م ی ت ا س ت. ف ر ض ی ه ف ر ع ی س و م پ ژ و ه ش ر ا ب ط ه و ج و د د ا ر د. د ر : ب ی ن م و ل ف ه ه ا ی ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی ک ا ر م ن د ا ن ن ن این نتایج ب ا پ ژ و ه ش ه ای ا ن ج ا م گ ر ف ت ه ک ه د ر ا د ا م ه ب ه آ ن ه ا ا ش ا ر ه خ و ا ه م د ا ش ت ه م س و می ب ا ش د. پ ژ و ه ش ی ب ا ع ن و ا ن ر ا ب ط ه ا خ ل قا ک ا ر ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی و استرس شغلی س ا ز م ا ن د ر ک ا ر ک ن ا ن آ م و ز ش ف ن ی و ح ر ف ه ا ی ش ه ر ت ه ر ا ن ت و س ط ( س ل ی م ا ن ی ع ب ا س ز ا د ه و ن ی ا ز آ ذ ر ی 1 ) ن ش ا ن د ا د ه ا ن د هر چقدر کارکنان احساس کنند که ر ض ا ی ت و خشنودی ب ی ش ت ر ی ا خ ال ق ی ا ت ب ر م ح ی ط ک ا ر ی آ ن ا ن ح ا ک م ا س ت ب ه ه م ا ن ن س ب ت د ر محیط کار ت ج ر ب ه و ا ح س ا س م ی ک ن ن د ک ه ب ا پ ژ و ه ش ه ا ی ( ا ک پ ا ر ا و

14 ج ا ن 8 چی ک و ب و و و د ر ص د پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز و چ ا ل ز و ی ن ا س چ پ ک ک کیر س ا ک ز ب ه ن ق ل ا ز س ل ی م ا ن ی ع ب ا س ز ا د ه و ن ی ا ز آ ذ ر ی 1 ) ه م س و ا س ت. پ ی ر ی ( ب ه ن ق ل از سلیمانی ع ب ا س ز ا د ه و ن ی ا ز آ ذ ر ی 1 ) د ر پ ژ و ه ش متغیرهای سازمانی ن ظ ی ر رضایت شغلی عدالت سازمانی س ط ح ا خ ال ق ک ا ر د ر س ا ز م ا ن می شود. د ر پ ژ و ه ش ه و م ن ( ب ه ن ق ل از سلیمانی عباس زاده و ن ی ا ز آ ذ ر ی 25 ی و س ف ف و خ و د ن ش ا ن د ا د ک ه و س ب ک ر ه ب ر ی م ش ا ر ک ت ی م و ج ب ا ف ز ا ی ش ) ر ض ا ی ت ع و ا م ل م ه م ا ف ز ا ی ش ب ه ر ه و ر ی دلسوزی کارکنان ن س ب ت به سازمان ت ع ل ق و د ل ب س ت گ ی آ ن ا ن ک ا ر و ا ف ز ا ی ش ک م ی ت و ک ی ف ی ت ک ا ر شغلی از ب ه م ح ی ط ب ر ق ر ا ر ی ر و ا ب ط خ و ب و ا ن س ا ن ی د ر م ح ل ک ا ر ا ی ج ا د ا ر ت ب ا ط ط ا ت د ر س ت ب ا ال ب ر د ن ر و ح ی ه و ا ی ج ا د ع ال ق ه ب ه ک ا ر و ک ا ه ش ا س ت ر س ا س ت. س ا ک ز م و د ر ا ک و ت م ا ی ل ب ه و ا ش ف ر ث ( 1 ) د ر ت ح ق ی ق ی ت ح ت ع ن و ا ن ر ا ب ط ه ب ی ن ا خ ال ق ک ا ر ن گ ر ش ه ا ی ش غ ل ی ترک شغل ر ا د ر بین کارکنان سازمان های خدماتی م و ر د ب ر ر س ی ق ر ا ر د ا د ن د ک ه ی ا ف ت ه ه ا ن ش ا ن د ا د ا ع ت ق ا د ق و ی ب ه ا خ ال ق ک ا ر ب ط و ر م س ت ق ی م ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی و ت ع ه د س ا ز م ا ن ی ر ا ب ط ه د ا ر د. ف ر ض ی ه فرعی چهارم پ ژ و ه ش : بین خودکارآمدی ب ا ر ض ا ی ت شغلی کارمندان ر ا ب ط ه و ج و د د ا رد. بین خودکارآمدی و رضایت شغلی ( 0 >0/5 p ) ک ه. ب ا ن ت ا ی ج پ ژ و ه ش ه ا ی ا ن ج ا م گ ر ف ت ه ه م س و ن م ی ب ا ش د. در کارمندان ر ا ب ط ه م ن ف ی م ع ن ا د ا ر ی و ج و د این نتایج ب ا پ ژ و ه ش های انجام گرفته ت و س ط ( ز ا ه د ن ا م و ر و ن و ب خ ت 1 ) ب ا ع ن و ا ن د ا ر د. ر ا ب ط ه ر ض ا ی ت ش غ ل ی ب ا خ و د ک ا ر ا م د ی م ع ل م ا ن ر ا ه ن م ا ی ی ش ه ر س ت ا ن م ش ک ی ن د ش ت ک ه د ر س ا ل ت ح ص ی ل ی صورت گرفت ه م س و ن م ی ب ا ش د. د ر ا ی ن پ ژ و ه ش مشخص شد ب ي ن رضايت شغلي و خودكارآمدي م ع ل م ان ه م ب س ت گ ي معني د ا ر ي و ج و د د ا ر د ( 2 ) 0/9 و ا ز ب ی ن م و ل ف ه ا ی ر ض ا ی ت ش غ ل ی م و ل ف ه ه ا ی م ا ه ی ت ک ا ر ( 3 ) 0/3 س ر پ ر س ت ی ( 3 ) 0/4 و ح ق و ق و د س ت م ز د ( 1 ) 0/7 با خودکارآمدی ه م ب س ت گ ي م ع ن ي ن ت ا ي ج د ا ر ن د. د ا ری ر گ ر س ي ون چ ن د گ ا ن ه ر ض ا ي ت ك ه د ا د ن ش ان 1 ح د و د ش غ ل ي ت غ ي ي ر ا ت و ا ر ي ا ن س خ ود ك ا ر آ م دي ر ا ب ه گ و ن ه م ع ن ي د ا ر ت ب ي ي ن م ي ك ن د. ا ز ب ي ن مولفه هاي رض ا ي ت ش غ ل ي م ا ه ي ت ك ا ر س ر پ ر س ت ي و ح ق وق ب ه ت ر ت ي ب پ ي ش ب ي ن م ع ن ي د ا ر ي ب ر ا ي خ ود ك ا ر آ م دي ه س ت ن د ا م ا م و ل ف ه ه ای ع ال ق ترفيعات و ر و ابط با همكا ر ا ن تبي ي ن معني د ا ر ي ندارند. ه م چ ن ی ن ب را س اس ي ا ف ت ه ه اي پ ژو ه ش م ع ل م ان ز ن و مرد ا ز ن ظ رر ض ا ي ت ش غ ل ي و خ ود ك ا ر آ م دي ت ف ا و ت م ع ن ي د ا ر ي ن د ا ر ن د. ه م چ ن ی ن ن ت ا ی ج ا ی ن ت ح ق ی ق ب ا م ط ا ل ع ا ت ا س م ی ت ( 2 ) ه م خ و ا ن ی ن د ا ر د ب ه ط و ر ی ک ه ب ا م ط ا ل ع ه

15 آ ث ا ر ف ض ا ی ل. ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ا ی ک ه ا س م ی ت ب ر ر و ی ک ا ر ک ن ا ن ن ی ر و ی د ر ی ا ی ی آ م ر ی ک ا ا ن ج ا م د ا د ب ه ن ت ی ج ه ر س ی د ک ه خ و د ک ا ر آ م د ی و م ع ن و ی ت ر ا ب ط ه م ث ب ت و ق و ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ا ر ن د. د ر ت ب ی ی ن ا ی ن مساله می ت و ا ن گ ف ت ر ا ب ط ه خ ود ك ا ر آ م دي و ر ض ا ي ت ش غ ل ي ب ا ت و ج ه ب ه اي ن ك ه ت حت ت ا ث ي ر عامل هاي م و ق ع ي ت ي و ا ن گ ي ز ش ي قراردارند د ر ز م ان اجر ا ي ت ح ق يق م م ك نا س ت م ت غ ي ر ه اي م ح ي ط ي ا ز ج م ل ه ش را ي ط ك ا ر ي دستمزد و س ا ي ر ع وا م ل ا ي ن عامل هاي م و ق ع ي ت ي ر ا ب ا ی د م و ر د ت و ج ه ق ر ا ر د ا د. پ ی ن و ش ت ه ا م ن ا ب ع 14. In group loyalty 15. Authority Respect 16.Purity & Sanctity 17. Brophy 18. Aldrefer 19. Rolinson 20. Lawson & Shen 21. okpara & win 22.jhon & charls 23. chye koh boo 24. schwepker 25. yousef 26. saks ا ل س و ن م ت ی و ا چ ه ر گ ن ه ا ن ب ی. آ ر. ( 1 ) م ق د م ه ا ی ب ر ن ظ ر ی ه ه ا ی ی ا د گ ی ر ی ت ه ر ا ن : ن ش ر د و ر ا ن. ( ت ا ر ی خ ا ن ت ش ا ر ا ث ر ب ه ز ب ا ن ا ص ل ی ) ا ن گ ي ز ش ي ب ه ش ك ل ب را ب ر ن ب و د ه است ل ذا 1.Moral Foundations 2. Haidt & Graham 3. Moral Foundations Theory (MFT) 4. Moral Foundations Questionaire (MFQ) 5,Piajeh 6.Marks 7.Nooris 8.Kinjereski & Scorpnike 9.Hoppock 10.Loveler 11. Care & Harm 12. Fairness 13. Reciprocity ( ت ر ج م ه ع ل ی ا ک ب ر س ی ف ). ب ی ا ت غ ال م ر ض ا. ( 1 ) ا خ ال ق ح ر ف ه ا ی د ر ح س ا ب د ا ر ی و ح س ا ب ر س ی م ج ل ه ح س ا ب د ا ر 2 2 و ر ج ب ی پ و ر م ی ب د ی ع ل ی ر ض ا د ه ق ا ن ی ف ی ر و ز آ ب ا د ی م ر ت ض ی. )) ( ( ( 1 ) ر ا ب ط ه ا خ ل ا ق ک ا ر ا س ل ا م ی س ا ز م ا ن ی و ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ر پ ر س ت ا ر ا ن. ف ص ل ن ا م ه ا خ ال ق ی ز ی س ت ی 2 6 و رنگریز حسن الوانی سید م ه د ی و خ ا ک س ا ر م ر ی م. ( 1 ) ی. خ و د ک ا ر آ م د د ر ه ز ا ر ه س و م. ت ه ر ا ن : د ا ن ش گ ا ه ع ل و م ا ق ت ص ا د ی. ز ا ه د ع ا د ل ن ا م و ر یوسف نوبخت ش ه ر ا م. ر ا ه ن م ا ی ی ش ه ر س ت ا ن م ش ک ی ن ش ه ر. ع ل و م ت ر ب ی ت ی 2 8 و زینالی صومعه پروانه و پ و ر ع ز ت ع ل ی ا و استرس شغلییی م ن ا ب ع ت ع ه د )) ( ( ( ( 1 ) ر ا ب ط ه رضایت شغلی ب ا خ و د ک ا ر ا م د ی م ع ل م ا ن ا ص غ ر. 0( ) ش ه ر و ن د ی س ا ز م ا ن ی. ف ص ل ن ا م ه ا خ ال ق د ر ع ل و م ر ف ت ا ر ی. 6 4 و 2-5. غیراخلقای درمحیط ک ا ر و ر ف ت ا ر ه ا ی ض د ا ن س ا ن ی

16 و پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز 4931 س ل ی م ا ن ی ن ا د ر ع ب ا س ز ا د ه ن ا ص ر ن ی ا ز آ ذ ر ی ب ه ر و ز. ( 1 ) ر ا ب ط ه اخالق کار ب ا رضایت شغلی. شغلی کارکنان در سازمان آ م و ز ش ف ن ی و ح ر ف ه ا ی ش ه ر ت ه ر ا ن. ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی م د ی ر ی ت آ م و ز ش ی 3 1 و ا س ت ر س ر ه ی ا ف ت ی ن و د ر ش ف ی ع آ ب ا د ی ع ب د ا هلل. ( 1 ) ر ا ه ن م ا ی ی و م ش ا و ر ه ش غ ل ی و ن ظ ر ی ه ه ا ی ا ن ت خ ا ب ش غ ل. ت ه ر ا ن : ا ن ت ش ا ر ا ت ر ش د. ش ف ی ع آ ب ا د ی ع ب د ا هلل. ( 1 ) ر ا ه ن م ا ی ی و م ش ا و ر ه ت ح ص ی ل ی و ش غ ل ی. ت ه ر ا ن : س م ت. ص د ر ی ا ف ش ا ر غ ال م ح س ی ن ح ک م ی ن س ر ی ن ح ک م ی ن س ت ر ن. ( 1 ) ف ر ه ن گ م ع ا ص ر ف ا ر س ی. ت ه ر ا ن : م و س س ه ف ر ه ن گ م ع ا ص ر. ع ن ا ب س ت ا ن ی م ل ی ح ه و س ع ی د ی ک ی ا م ه د ی. ( 1 ) ا خ ال ق ح ر ف ه ا ی. ت ه ر ا ن : ا ن ت ش ا ر ا ت آ ه ا. ف ر ا م ر ز ق ر ا م ل ک ی ا ح د و ن و چ ه ف ل ا ح ف ر ه ن گ ی د ی ن پ ژ و ه ی ب ب ش ر ا. ر س ت م. ( ( ((((( 1 ) م و ا ن ع رشد اخلایق د ر س ا ز م ا ن ه ا. ت ه ر ا ن : م و س س ه ف ر ا م ر ز ق ر ا م ل ک ی ا ح د. ( 1 ) ب ن ی ا ن ا خ ال ق ی ا ص ل ت ق د م ت ع ل ی م و ت ر ب ی ت خ و ی ش ب ر ت ع ل ی م و ت ر ب ی ت د ی گ ر ا ن پ ر ت و ح ک م ت 3 7 ن ه ج ا ل ب ال غ ه ف ص ل ن ا م ه پ ژ و ه ش ه ا ی ن ه ج ا ل ب ال غ ه د ر ف ر ا م ر ز ق ر ا م ل ک ی ا ح د. ( 1 ) د ر آ م د ی ب ر ا خ ال ق ح ر ف ه ا ی ت ه ر ا ن : ا ن ت ش ا ر ا ت س ر آ م د. Bandura, A. (2001). Social cognitive theory, annual review of psychology. 52(7),1-26. Bundura, A. (1988). Organization applications of social cognitive theory. Autralin Journal of management, 13 (2), Haight, K.W. (2011). Teacher self-efficacy in the adoption and integration of technology within the Classroom,Thesis degree of doctor: walden university. Lunenburg,F,C. (2011). Self-Efficacy in the Workplace: implications for Motivation and performance. International journal of management, business and administration, 14(4),1-5. Marques,J.F.(2001).Interaction of theory research and applications in the work of super:an international perspective internet.for educational and vocational Rosenberg,H.(1975).Occupations and values.ilionois:the Free Press Saks,A.M.,Mudrack,P.E.&Ashforth,B.E.(1996).The relationship between the work,job attitudes,intentions to quit and turnover for temporary service employees,canadian Journal of Administrative sciences,13,3& Smith,L.,Ciarrochi,J.& Heaven,P.C.L.(2008).The stability and change of trait emotional intelligence,conflict communication patterns,and relationship satisfaction:a one year longitudinal study.personality and Individual Differences,45(5)& Spector,P.E.(2006).Industerial and Organisational psychology:research and practice.newyork:wiley.

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

ا و ن ع ه ب ن آ ز ا ه ک ت س ا ی ی ا ه ی ن و گ ر گ د ه ب ط و ب ر م ر ص ا ح م ی م ل ع ث ح ا ب م ی ا ه ه ی ا م ن و ر د ز ا ی ک ی ی

ا و ن ع ه ب ن آ ز ا ه ک ت س ا ی ی ا ه ی ن و گ ر گ د ه ب ط و ب ر م ر ص ا ح م ی م ل ع ث ح ا ب م ی ا ه ه ی ا م ن و ر د ز ا ی ک ی ی ه) ع ل ا ط م 5 9 ن ا ت س م ز / چهارم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ن د ب مدیریت و ن د ش نی ا ه ج بین ه ط ب ا ر تی خ ا ن ش ه ع م ا

Διαβάστε περισσότερα

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ.

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 5 1 1-12 3 ص ص ی ل ی ل خ د و و ا د ه ب ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ر گ ی ج ن

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -9 9 7 9 ر ا ب ط ه ب ی ن ر ا ه ب ر د ه ا ی م د ی ر ی ت ت

Διαβάστε περισσότερα

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د ه ت خ م آ ر ص ا ع ز ا ا گ د ک د د ز ا ب د م ت ا ض ر س ر ر ب د ال م ج ر ب ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب خالر امر ا ر ا ا ر ه ت ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ر د م ه د ک ش ا د ا گ ر ز ا ب ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م ط ا ل ع ه) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ر ت ب ه ب ن د ی ع و ا م ل م و ث ر ب ر ا ر ز ی ا ب ی ع م ل ک ر د م د ی ر

Διαβάστε περισσότερα

ص ا د ق ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -2 8 5 9 م ق ا ی س ه م ی ز ا ن ک ا ر ب س ت

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ر ا ن چ 1 ا ی ر و ا د ی ل ع د م ح م ر ی ا ف و ی د ه م ی

ن ا ر ا ن چ 1 ا ی ر و ا د ی ل ع د م ح م ر ی ا ف و ی د ه م ی ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 111 132- ص: ص ي ر گ ش د ر گ ي ت م ا ق ا ز ك ا ر م د ا ج ي ا ی ا ر

Διαβάστε περισσότερα

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 3/Issue/Summer 0 PP: -34 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل س و م. ش م ا ر ه ی ا ز د ه م ت ا ب س ت ا ن 9 3 ص ص : 3-4 ب ر

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک

Διαβάστε περισσότερα

ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ال ح م ی ر ا د ی ا پ ش ج ن س )

ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ال ح م ی ر ا د ی ا پ ش ج ن س ) ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س - : ص ص ری ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

2

2 م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ر ت آ م و ز ش د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه ب ه ا ر 9 3 ص ص -8 3 7 ح س ن ع ل ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح

Διαβάστε περισσότερα

م ح ق ق س ا خ ت ه () ک ا ر ش ن ا س- ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -8 6 1 1 3 4 1

Διαβάστε περισσότερα

ر ا د م ن ا ر ی د م ب ا خ ت ن ا د ن ی آ ر ف و د ا د ع ت س ا ت ی ر ی د م ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ر ب ل ا ن ا ت س ا ن ا ش و ه ز ی ت 2

ر ا د م ن ا ر ی د م ب ا خ ت ن ا د ن ی آ ر ف و د ا د ع ت س ا ت ی ر ی د م ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ر ب ل ا ن ا ت س ا ن ا ش و ه ز ی ت 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9-29 ص ص 1 ی م ی ر ک ر و پ د ا و ج ا ر ا س س ر ا د م ن ا ر ی

Διαβάστε περισσότερα

ج ن: روحا خل ل ب وج یم ع س ن

ج ن: روحا خل ل ب وج یم ع س ن ک ت ک ج ک ک ره ب ب وس ت ج ن: روحا خل ل ب وج یم ع س ن فهرست ر و و وش 20 21 22 23 24 رت ر د داری! ر ر ر آ ل 25 26 27 28 28 29 ای ع 30 ا ارد ط دی ن وش 34 36 37 38 39 ذوب ن ر گ آ گ ۀ آب اران ع م و د ل 40 41

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 پاز 3 ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س 7 1-3 4 1 : ص ص ن ا م ل ع م نن ن ا م ز ا س د د د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر ج ن

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ر ه ب ر و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک م س و

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک

Διαβάστε περισσότερα

ا ب ی م ا ر گ ن ا گ ت خ ی ه ر ف ر ب

ا ب ی م ا ر گ ن ا گ ت خ ی ه ر ف ر ب ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ی ن ا ر ی ا ه ی ا م ر س و ر ا ک ز ا ت ی ا م ح ی ل م د ی ل و ت ل ا س د ا ب ی م ا ر گ ن ا گ ت خ ی ه ر ف ر ب ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت ي ش ز و م آ ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا س م ز 4 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س 1 4-55 ص ص ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر

Διαβάστε περισσότερα

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا )

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ) ه) ن و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر غ ا ر م ن ا ت س ر ه ش ه ط س و ت م س ر ا د م 3

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر غ ا ر م ن ا ت س ر ه ش ه ط س و ت م س ر ا د م 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 3 1-4 4 1 ص ص ن ا ر دبی نی ا م ز ا س د ه ع ت و تی

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک

Διαβάστε περισσότερα

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 زمستان 4 ه ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 1 1-10 3 ص ص ه د ن ی گ د ا ی ن ا م ز ا س ای ه ه ف ل ؤ م ت س ب ا ک ا ب

Διαβάστε περισσότερα

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 2135 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ص ن ع ت / س ا ز م ا ن س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 3 5 2 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ز و ح ر د ی ر و آ و ن ی ل م م ا ظ ن ی ب ا ی ز ر ا ب س ا ن م ل د م ه ئ ا ر ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ر د ی

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ز و ح ر د ی ر و آ و ن ی ل م م ا ظ ن ی ب ا ی ز ر ا ب س ا ن م ل د م ه ئ ا ر ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ر د ی ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ر ه ش ت ی ر ی د م ه ز و ح ر د ی ر و آ و ن ی ل م م ا ظ ن ی ب ا ی ز ر

Διαβάστε περισσότερα

Employees in Oil Refinery Company

Employees in Oil Refinery Company Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 3/Issue10/Spring 2012 PP: 73-84 ی ن ا م ز ا س / ی ت ع ن ص ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 1 9 3 1 ر ا ه ب م ه د ه ر ا م ش م و س ل ا س 3 7-4 8 : ص ص ن ا

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ر ه ب ر و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک م س و

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ب د. ر ا د د و ج و ط ا ب ت ر ا ی گ د ن ز ر س ن ا ز ی م و ی د ب ل ا ک و ش

ا ر ب د. ر ا د د و ج و ط ا ب ت ر ا ی گ د ن ز ر س ن ا ز ی م و ی د ب ل ا ک و ش ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 2-24 8 : ص ص ت ال ح م و ص ا ص ت خ ا ا ه ه ل ح م ر د ر ه ش گ د ن ز ر س

Διαβάστε περισσότερα

م ش د ی ج م ن گ ر ب ه م ط ا ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی گ ر ز ب

م ش د ی ج م ن گ ر ب ه م ط ا ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی گ ر ز ب ش) خ ب ر 4 ف ن ر ا د ی ا پ ه ع س و ت د ر ک ی و ر ا ب ی ر ه ش ل ق ن لو م ح ی ط ی ح م ت س ی ز ت ا ر ث ا ی ب ا ی ز ر ا ) ر ی ال م ر ه ش ی ز ک ر م س م ش د ی ج م ن ا ر ی ا ر ی ال م ر ی ال م د ح ا و ی م ال س

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن ه ک ب ش ت ی ض و و ی ژ و ل و ف م و ئ ژ ا ب ن آ ه ط ب ا و ی ن و ک س م ی ا ه ز ا س و ت خ ا س ه س و ت ل ی ل ح ت ی ل ز ن ا ن ب ه ش ج ن پ ه ی ح ا ن : ی و م ه ل ا ط م ی ه ش ن و ت ا ف ا ص ت و ل ق ن و ل م ح 1 ه

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ای ن ا د م ه ر و پ ل ی ع ا م س ا ر ح س ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ای ن ا د م ه ر و پ ل ی ع ا م س ا ر ح س ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ه ص ر ع ت ف ک ر د ) م س ل ا د ن و ( ا ر گ ر خ ت ر ر ث ؤ م ط ح م ل م ا و ع ش ق

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ي و ج ش ن ا

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ر ا ی ش ن ا د - 3.

ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ر ا ی ش ن ا د - 3. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ر ی د م ی ن ا م ز ا س س ف ن ت ز ع و ه ی ح

Διαβάστε περισσότερα

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6.

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6. و ب و ش ش ز و م آ ت ر د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 9-4 1 1 ص ص ت ل ا د ع ن ی ب ط ا ب ت ر ا ن ی ی ب ت ر د

Διαβάστε περισσότερα

و ی س ر گ ر و MADM ز ا ه د ا ف ت س ا Providing a conceptual model to evaluate the effects of job stresses on bank staffs health

و ی س ر گ ر و MADM ز ا ه د ا ف ت س ا Providing a conceptual model to evaluate the effects of job stresses on bank staffs health Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 5/Issue19/Summer 2014 PP: 19-30 ن ا م ز ا س / ت ع ن ص س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان م ه د ز و ن ه ر ا م ش. م ج ن پ ل ا س 9 1-0 3 : ص ص ا

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 5 7 0-9 : 5 2 ی پ ا ی پ 1 9 3 1 م و د ه ا م ش م ت ش ه ه و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ک ی م ه ی ش ن م و ی د ی و پ س و ت پ ی ک ی ا ه ت س ی س و و ا ی ز ا س ا د ج ت ه ج ب س ا ن م ی ش و ی ف ع م ه د و

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5-70 ص ص ه ر و د م و س ل ا س ن ا ز و م آ ش ن ا د ن

Διαβάστε περισσότερα

amongst the Faculty Members

amongst the Faculty Members Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 3/Issue9/Winter 2012 PP: 919 ن ا م ز ا س / ت ع ن ص س ا ن ش ن ا و ر م ا ن ل ص ف 0 9 3 1 ن ا ت س م ز م ن ر ا م ش م و س ل ا س 9 19 : ص ص م ل ع ت أ ا ض ع ا

Διαβάστε περισσότερα

ی ا د ت ب ا ه ر و د ی ض ا ی ر ی ف س ل ف ت ی ن ه ذ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی س ر د ه م ا ن ر ب : ا ه ه ژ ا و د ی ل ک

ی ا د ت ب ا ه ر و د ی ض ا ی ر ی ف س ل ف ت ی ن ه ذ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی س ر د ه م ا ن ر ب : ا ه ه ژ ا و د ی ل ک () و د خ ن و م ز آ زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5 9 ن ا ت س م ز ه ر ا م ش م ه د ل ا س -6 ص ص ر ب د ک أ ت ا ب درس برنامه ب و ل ط م و گ ل ا ش

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of relation between work values with job and work involvement among oil refinery personnel of Isfahan

Investigation of relation between work values with job and work involvement among oil refinery personnel of Isfahan Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 5/Issue19/Summer 2014 PP: 31-41 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل پ ن ج م ش م ا ر ه ن و ز د ه م تابستان 3931 ص ص : 4-1 3

Διαβάστε περισσότερα

2. Knowledge Management

2. Knowledge Management ز و م آ ت در م و ر ب ر م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ن ا د 5 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م م د ل ا س 1 0 1-9 1 1 ص ص ن س ح ل ک ر ا د ا ر د ن ا م ز ا س ت م ال س ا ب ن ا د ت ر د م ر ا ر ق ت

Διαβάστε περισσότερα

The Realation betweenmanager sleadership Style withstaff spsychologicalwell-being

The Realation betweenmanager sleadership Style withstaff spsychologicalwell-being و( Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 4/Issue14/Spring 2013 PP: 95-107 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل چ ه ا ر م ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 7-0

Διαβάστε περισσότερα

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 9-5 1 1 ص ص د ا و ج ت ا س س ؤ م ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ا ه

Διαβάστε περισσότερα

نگرشهاي كارشناس چكيده توسعهي نشان ميدهد

نگرشهاي كارشناس چكيده توسعهي نشان ميدهد فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز گردشگري در منطقه آزاد اروند راهكارهاي توسعه بررسي 1 پريسا سجادي جهانگردي موسسه آموزش عالي قشم قشم ايران جهانگردي گرايش

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

م ر ک هلل ا د ا ز آ 4

م ر ک هلل ا د ا ز آ 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 2 9 3 1 ز ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 7-4 9 ص ص س ح ع ا م ت ج ا ت ا ف ک ا ه ه ف ل و م س ا س ا ر ب ا

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

with Systems Thinking and Organizational citizenship Behavior

with Systems Thinking and Organizational citizenship Behavior Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 5/Issue18/Spring 014 PP: 47-58 ن ا م ز ا س / ع ن ص س ا ن ش ن ا و ر م ا ن ل ص ف 3931 بار م د ج ر ا م ش. م ج ن پ ل ا س 7 4-8 5 : ص ص ن ا م ز ا س د ن و ر

Διαβάστε περισσότερα

(Mentha piperita) ی ل ف ل ف ع ا ن ع ن ه ا ی گ و د س ن ا س ا ی ع ض و م ر ث ا ه س ی ا ق م ا ن ک ی ب ل آ ا ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ ی

(Mentha piperita) ی ل ف ل ف ع ا ن ع ن ه ا ی گ و د س ن ا س ا ی ع ض و م ر ث ا ه س ی ا ق م ا ن ک ی ب ل آ ا ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ ی 3 9 3-0 1 : 3 3 ی پ ا ی پ 5 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن و (Mentha piperita) ی ل ف ل ف ع ا ن ع ن ه ا ی گ و د س ن ا س ا ی ع ض و م ر ث ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ATLAS green. AfWA /AAE

ATLAS green. AfWA /AAE مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت K S A ا إل ص د ا ر ا ل د و ل ي ٠ ١ مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٣ ج و ھ ر ة( ع د ت خ ص ص ة م TENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUC ح د د ة م ا ل ھ و ي ة و ا ال ب ت ك ا ر و ا ل ط م و

Διαβάστε περισσότερα

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6 م ط ا ل ع ه) ک م ا ل ف ص ل ن ا م ه ه ب ی و م د ي ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ م س ا س ا ل ه ش ت م. ش م ا ه 2 تابستان 3931 ص ص -8 5 1 1 9 3 پ ی ش ب ی ن ی ف ت ا ش ه و ن د ی

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ * د ن س ی و ن د ی ع س د ی س 12 1 : 24 ی پ ا ی پ 9 3 1 1 ل و ا ر ا م ش م ت ش ر و د / ی ک ش پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ی ر ش ن ش ر و ر پ و ر ی ث ک ت ع ر ا م ی ی ا ی ر ت ک ا ب ی ا ی ر ا م ی ب ع ل ا ط م

Διαβάστε περισσότερα

خ شی ای ار ک ی اب زیرا ) را ن ت ه ر ش

خ شی ای ار ک ی اب زیرا ) را ن ت ه ر ش د- س ه) ع ل ا ط م ر ه ش گ د ن ز ت ف ک ا ه ص خ ا ش ا ر ا ک ب ا ز ر ا ) ن ا ر ه ت ر ه ش ح ا و ن : د ر و م ر د م د ه م ن ا ر ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب ر ا ش ن

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

ياﺮﺑ ﻪﻓﺪﻫﺪﻨﭼ ﺪﻳﺪﺟ لﺪﻣ ﻪﺋارا يزﺎﻓ ﻂﻳاﺮﺷ رد داﺪﻣا ﻊﻳزﻮﺗ ﺰﻛاﺮﻣ ﻲﻤﻇﺎﻛ ﻲﻔﻄﺼﻣ

ياﺮﺑ ﻪﻓﺪﻫﺪﻨﭼ ﺪﻳﺪﺟ لﺪﻣ ﻪﺋارا يزﺎﻓ ﻂﻳاﺮﺷ رد داﺪﻣا ﻊﻳزﻮﺗ ﺰﻛاﺮﻣ ﻲﻤﻇﺎﻛ ﻲﻔﻄﺼﻣ اراي ه مدل جديد چندهدفه براي مكانيابي مراكز توزيع امداد در شرايط فازي مصطفي كاظمي دانشيار مديريت دانشگاه فردوسي مشهد مشهد ايران محمد اسفنديار دانشجوي دكتري مديريت تحقيق در عمليات دانشگاه فردوسي مشهد پرديس

Διαβάστε περισσότερα

(Camelus dromedarius)

(Camelus dromedarius) س ع ی د و 6 ن ش ر ی ه م ی ک ر ب ی و ل و ژ ی د ا م پ ز ش ک ی / د و ر ه ی ا ز د ه م ش م ا ر ه د و م 1 4 9 3 پ ی ا پ ی 0-9 1: 3 7 9 ج د ا س ا ز ی ک و ه ا ن ه ا ی ر ا ن ی و ش ن ا س ا ی ی گ و ن ه ه ا ی ا ن

Διαβάστε περισσότερα

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) اإليمان بالقدر. Άχμαντ Μ.Ελντίν

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) اإليمان بالقدر. Άχμαντ Μ.Ελντίν Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) الركن السادس من أركان اإليمان بالقدر اإليمان: Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους أركان اإلميان - الركن الثاين : اإلميان ابملالئكة Άχμαντ Μ. Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org - Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

S Ô Ñ ª ^ ھ ھ ھ ھ ا حل م د هلل ا ل ذ ي أ ك ر م ا ل ب رش ي ة ة ب م ب ع ث ا ل ر مح ة ا مل ه د ا ة و ا ل ن ع م ة املسداة خرية خ ل ق ا هلل ا ل ن ب ي ا مل ص ط ف ى و ا ل ر س و ل ا مل ج ت ب ى ن ب ي ن ا و إ م

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 5 Πίστη στην Ημέρα της Κρίσης الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم اآلخر Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan ijk Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan Dibawah ini adalah Dzikir Nabawiyah yang dibaca / diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk ummatnya dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk diamalkan semua ummatnya.

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

ة من ي لأ م و ة بي ال ع ج 2 1

ة من ي لأ م و ة بي ال ع ج 2 1 ج ا م ع ة ن ا ي ف ا أل م ن ي ة ل ل ع ل و م ا ل ع ر ب ي ة = = =m ^ á _ Â ª ^ = I = } _ s ÿ ^ = ^ È ƒ = I = ø _ ^ = I = fl _ Â ª ^ = I = Ó É _ Î ÿ ^ = = =KÉ ^ Ñ ƒ d = _ s Î = Ñ π ` = f = π à ÿ ^ Ñ g ƒ =

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مو ثر لغزش قطب ژنراتور نیروگاه به کمک شبیه سازي نمونه اي

حفاظت مو ثر لغزش قطب ژنراتور نیروگاه به کمک شبیه سازي نمونه اي 6 و 7 اردیبهشت ماه 388 حفاظت مو ثر لغزش قطب ژنراتور نیروگاه به کمک شبیه سازي نمونه اي رویا سادات نیک جو محمد رضا قانع 3 حسین عسگریان ابیانه akarian@aut.ac.ir hane@apnaec.co nikjoo@aut.ac.ir - دانشجوي کارشناسیارشد

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ها ۲ مهر ۱۳۹۲ جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شراره عز ت نژاد ا رمیتا ثابتی اشرف ۱ مقدمه الگوریتم ابزاری است که از ا ن برای حل مسا

Διαβάστε περισσότερα

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 3 Πίστη στα βιβλία του Αλλάχ الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مفهوم ضریب سهام بتای Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مقدمه : شاید بارها در مقاالت یا گروهای های اجتماعی مربوط به بازار سرمایه نام ضریب بتا رو دیده باشیم یا جایی شنیده باشیم اما برایمان مبهم باشد

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

Role of organizational climate on employee happiness and organizational citizenship behavior. (Positive organizational behavior-oriented

Role of organizational climate on employee happiness and organizational citizenship behavior. (Positive organizational behavior-oriented Role of organizational climate on employee happiness and organizational citizenship behavior (Positive organizational behavior-oriented ( Sayed hamid atashpour Faculty Member of Islamic Azad University,

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

يئادتبلاا لوألاا فص لل لوألاا يص اردلا لص فلا بل طلا ب تك ةعجارملاو فيلأ تل ب م ق نيص ص ختملا نم قيرف ــه 1435 ـــ 1434 ةعبط م2014 ـــ

يئادتبلاا لوألاا فص لل لوألاا يص اردلا لص فلا بل طلا ب تك ةعجارملاو فيلأ تل ب م ق نيص ص ختملا نم قيرف ــه 1435 ـــ 1434 ةعبط م2014 ـــ للüصف االأول االبتدائي الفüصل الدراSسي ا كتاب الطالب أالول قام بالتÉأليف والمراجعة فريق من المتخüصüصين طبعة 1434 1435 ه 2013 2014 م ح وزارة الرتبية والتعليم 1430 ه فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر

Διαβάστε περισσότερα

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough ا ک( و ا ہ خان ب ری" ا جم ح د ث ان تح ات ا ہ پ جاب ) اج ) خ ا اور ت ظ ا واز ہ خ ہ ہ ا با د ا پر پا جا وا زبا وں ا ک روا ت ہ ان وت اور خ ا ا ار ں ت اد پا ا جاتا ہ تبد اں وت ات وا ن وجہ و وع پز ر وت ں جو

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتری بانک ها )مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان نیشابور(

بررسی اثر تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتری بانک ها )مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان نیشابور( ISSN: 2476-5066 www.uctjournals.com فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره 2 شماره 4 زمستان 395 صفحات -29 227 بررسی اثر تبلیغات رسانه ای بر بانک ها )مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان نیشابور( و تورج صادقی

Διαβάστε περισσότερα

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur.

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. ( ijk Assalamu 'Alaikum Wr.Wb. Pak Dasrul, Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. Kepada Fir'un di dalam kuburnya

Διαβάστε περισσότερα

تبدیل ها هندسه سوم دبیرستان ( D با یک و تنها یک عضو از مجموعه Rست که در آن هر عضو مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد.

تبدیل ها هندسه سوم دبیرستان ( D با یک و تنها یک عضو از مجموعه Rست که در آن هر عضو مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد. تبدیل ها ن گاشت : D با یک و تنها یک عضو از مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد. Rست که در آن هر عضو مجموعه تبد ی ل : نگاشتی یک به یک از صفحه به روی خودش است یعنی در تبدیل هیچ دو

Διαβάστε περισσότερα