Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3"

Transcript

1 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن و ک ا ر م ن د ا ن ب ا ن ک ت ج ا ر ت ا س ت ا ن ا ل ب ر ز ) 2 1 سیما سفیدگری و معصومه ژیان ب ا ق ر ی چ ک ی د ه پ ژ و ه ش ح ا ض ر ب ا ه د ف ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ا ن ج ا م ش د. ج ا م ع ه ب ا ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن و ک ا ر م ن د ان ن ننننننننننن آ م ا ر ی پ ژ و ه ش ک ل ی ه م د ی ر ا ن و ک ا ر م ن د ا ن ب ا ن ک ت ج ا ر ت ا س ت ا ن ا ل ب ر ز د ر س ا ل ا س ت ت. ن م و ن ه ا ی ح ج م ن ف ر ( 4 0 م د ی ر ک ا ر م ن د ) ب ر ا س ا س ج د و ل م و ر گ ا ن ا ن ت خ ا ب ش د ن د. ا ب ز ا ر ه ا ی پ ژ و ه ش ش ا م ل پ ر س ش ن ا م ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی گ ر ا ه ا م و ه ا ی ت پ ر س ش ن ا م ه خ و د ک ا ر آ م د ی ا س م ی ت ک ن د ا ل و ب ه ع م و م م ممم ی ش ر ر پ ر س ش ن ا م ه ر ض ا ی ت ش غ ل ی ه ا ل ی ن م ی ب ا ش د. ب ه م ن ظ و ر ت ح ل ی ل د ا د ه ه ا ا ز ه م ب س ت گ ی پ ی ر س و ن و ت ح ل ی ل ر گ ر س ی و ن ب ا ر و ی ک ر د گ ا م گ ا م ا س ت ف ا د ه ش د ه ا س ت. ن ت ا ی ج ت ح ل ی ل ر گ ر س ی و ن ن ش ا ن م ی د ه د ک ه م ت غ ی ر ب ن ی ا ن د ر ص د ا ز و ا ر ی ا ن س ش غ ل ی ر ا ک ل ر ض ا ی ت ش غ ل ی و د و م و ل ف ه ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت ت و ع د ا ل ت ه ر ا ی ا خالقر یییی و خ و د ک ا ر آ م د ی ی 9 و ا ر ی ا ن س ا ز 6 1 د ر ص د ک ل ل ل ر ض ا ی ت پ ی ش ب ی ن ی م ی ک ن د. م و ل ف ه و ف ا د ا ر ی ب ه گ ر و ه ن ی ز 1 2 د ر ص د ا ز و ا ر ی ا ن س ک ل ر ض ا ی ت ش غ ل ی ر ا پ ی ش ب ی ن ی م ی ک ن د. ن ت ا ی ج ه م ب س ت گ ی ن ش ا ن م ی د ه د ک ه ه ی چ ر ا ب ط ه معناداری بین خ و د ک ا ر آ م د ی ی و ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ر م د ی ر رر ا ن و ج و د ن د ا ر د ( 0 0/5> p ) و ل ی ب ی ن خ و د ک ا ر آ م د ی و ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ر ک ا ر م ن د ا ن ر ا ب ط ه م ن ف ی م ع ن ا د ا ر ی م ش ا ه د ه م ی ش و د. ) p>0/5 0 ( و ا ژ گ ا ن ک ل ی د ی : ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی خ و د کارآمدی ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن ک ا ر م ن د ا ن ت ا ر ی خ د ر ی ا ف ت : /5/ ت ا ر ی خ پ ذ ی ر ش : 1 94/9/6 1 ک ا ر ش ن ا س ی ا ر ش د ر و ا ن ش ن ا س ی ع م و م ی 2 ا س ت ا د ی ا ر ع ض و ه ی ا ت ع ل م ی د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د و ا ح د ک ر ج

2 پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز 4931 م ق د م ه ا خ ال ق ر ا ب م و ج ب ر ا ی ج ت ر ی ن پ ا ی د ا ر د ر ب ه ت ف ک ر و ت ا م ل ت ع ا ر ی ف ا ر ا ئ ه ش د ه ت و س ط د ا ن ش م ن د ا ن ب م ع ن ا ی ص ف ا ت و و ی ژ گ ی ه ا ی ن ف س ک ه م و ج ب می شوند کارهایی م ت ن ا س ب ب ا آ ن ص ف ا ت ب ط و ر خ و د ج و ش و ب د و ن ن ی ا ز ا ز ا ن س ا ن ص ا د ر ش و د د ا ن س ت ه ا ن د. ا خ ال ق ا ز د ی د گ ا ه م ع ن ا ش ن ا س ی ج م ع خ خ ل ق م ع ن ی ع ا د ت و ر و ی ه ا س ت. د ر ل غ ت ن ا م ه د ه خ د ا ا خ ال ق و ب س ت ر ب ه م ع ن ی م ط ا ل ع ه ر ا ه ه ا ی د ر س ت و غ ل ط ت و ا ن ب ن ی ا ن ه ا ی خ ل ق ب ه و ب ه معنی خوی ه ا بیان شده ا س ت. د ر ل غ ت ن ا م ه د ر ر ف ت ا ر ا ن س ا ن م ی ب ا ش د. ب ا ع ن ا ی ت ب ه ا ی ن ت ع ر ی ف م ی 1 ا خ ال ق ی ر ا ق و ا ع د و اصول حاکم ب ر اخالق حسنه ب ر ش م ر د ک ه ن ز د ه م ۀ آ ح ا د ب ش ر ب د و ن د ر ن ظ ر د ا ش ت ن ز م ا ن و م ک ا ن پ ذ ی ر ف ت ه ش د ه ا س ت ( ب ی ا ت 1 ) ب ر و ز ر ف ت ا ر ه ا ی غ ی ر ض ر و ر ت ت و س ع ه ا خ ال ق اخلقای در س ا ز م ا ن و ه ا ه ه ا ا ز م ه م ت ه ر ي ن م ع ض ه ال ت ع ص ه ر ف ع ل ي ا ب ر ا ین ن ن نن نن نننننننننننن ب ر ت ا ک ی د م ی گ ر د د. ه ر چ ه ر ف ت ا ر ه ا ی غ ی ر ا خ ال ق ی د ر س ط ح م د ی ر ا ن و ک ا ر ک ن ا ن ب ی ش ت ر می شود عملکرد سازمان ب ی ش ت ر ت ح ت ت ا ث ی ر قرار گرفته و ت ص و ی ر ب ی ر و ن ی آ ن م خ د و ش م ی ش و د. م ی ت و ا ن ا د ع ا نمود که حاکمیت ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ک ا ر م ن د ا ن ت ا ث ی ر ب س ز ا ی ی در کارکرد سازمان ه ا د ا ر د آ ن ه ا می گردد ب ن ی ا ن هایی که. ) د س ت ی ا ب ی روابط کارکنان و ب ر س ا ز م ا ن و ر ع ا ی ت آ ن ه ا ا ز س و ی م د ی ر ا ن و و م ن ج ر ب ه نهادینه سازی ب ن ی ا ن ه ا ی م د ی ر ا ن ر ا ت ق و ی ت می کنند ( ز ی ن ا ل ی ص و م ع ه اخلقای در ب ه م ع ی ا ر ه ا ی ر ف ت ا ر ا خ ال ق ی و ح ا ک م ش د ن ا ص و ل ا خ ال ق ی د ر ر ف ت ا ر ک ا ر ک ن ا ن م س ت ل ز م ش ن ا س ا ی ی ع و ا م ل تاثیر گذار ب ر ر ف ت ا ر اخالقی کارکنان ) ن م ی ت و ا ن ن گ ر ا ن ی ه ا ی ا خ ال ق ی ر ا اندازه گرفت ه ا ی ب و ی ژ ه م د ی ر ا ن در سازمان م ی ب ا ش د ( ا ح م د ی و د ر ح ا ل ی ک ه م ر د م د ر م و ر د ا ی ن ک ه ج ه ا ن ی «ا خ ه ال ق ق» 2 ب ه چ ه م ع ن ا س ت ا خ ت ال ف د ا ر ن د. برای حل ا ی ن م ش ک ل ه ا ی ت و گ ر ا ه ا م ( 2 ) ب ه ا ی ج ا د ت ئ و ر ی ب ن ی ا ن 4 3 ا خ ال ق ی و پ ر س ش ن ا م ه م ب ا ن ی ا خ ال ق ی پرداختند که ب ه ا ن د ا ز ه گ ی ر ی م ر ا ق ب ت ا ن ص ا ف و ف ا د ا ر ی به گروه ا ح ت ر ا م پ ن ج بعد اخلاقی س ی ب / ب ه م ر ج ع ی ت و خ ل و ص م ی پ ر د ا ز د و ا س ت ف ا د ه ا ز ا ی ن ب ن ی ا ن ا خ ال ق ی ف ر ا ه م آ و ر د ن ف ر ص ت ی ب ر ا ی د ر ک ب ه ت ر ت ن و ع ا خ ال ق ی ا س ت ( س ی ف ی ق و ز ل و 1 ) ن ظ ر ب ه ا ی ن ک ه نظام حاکم د ر ایران حکومت ا س ال م ی ا س ت و م ن ش ا آ ن ت ع ا ل ی م ب ل ن د ا خ ال ق ی پ ن ج دین مبین ا س ال م و ا ل گ و ی آ ن پ ی ا م ب ر ا ع ظ م ص ل ا هلل ع ل ی ه و آ ل ه س ل م ک ه ا س و ه و ا ل گ و ی م ک ا ر م ا خ ال ق ا س ت ن ق ش و جایگاه پ ا ی گ ا ه ه ا ی ا خ ال ق ی د ر این جامعه ب س ی ا ر د ا ر ا ی ا ه م ی ت ا س ت و چگونگی د س ت ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی د ر ج ا م ع ه ا س ال م ی ق ا ب ل ب ر ر س ی ا س ت ( ف ر ا م ر ز ق ر ا م ل ک ی 1 ) یافتن به

3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی د ر ر ه ی ا ف ت ا س ت ر ا ت ژ ی ک ب ه اخالق حرفه ا ی م و ف ق ی ت و ا ن ن ی ز د ر گ ر و پ ی ش ب ی ن ی پذیری سازمان ب ر ا ی م ح ی ط ی ک س ا ز م ا ن د ر گ ر و ا ع ت م ا د م ح ی ط ب ه ن و ب ه ن ی ز و آ ن پذیری سازمان ا س ت. ب ن ا ب ر ا ی ن اخالق حرفه ا ی د ر ر ه ی ا ف ت ا س ت ر ا ت ژ ی ک درقبال حقوق ه م ه ع ن ا ص ر م ح ی ط د ر م و ف ق ی ت س ا ز م ا ن ا ی ف ا م ی ن م ا ی د ( ق ر ا م ل ک ی 1 ) خ و د د ر گ ر و ی م س و و ل ی ت ب ه س ا ز م ا ن مسوولیت پذیری س ا ز م ا ن ( داخلی وخارجی ) س ا ز م ا ن ت ع ر ی ف می شودونقشی ر ا ه ب ر د ی ب ن د و ر ا ( 2 ) م ع ت ق د است که خودکارآمدی توان سازنده ا ی ا س ت ک ه ب د ا ن ش ن ا خ ت ی ا ج ت م ا ع ی ع ا ط ف ی و ر ف ت ا ر ی ا ن س ا ن ب ر ا ی ت ح ق ق س ا ز م ا ن د ه ی م ی ش و د. ب ه ع ق ی د ه و ی د ا ش ت ن اهداف مختلف به گ و ن ه و س ی ل ه م ه ا ر ت ه ا ی ب خ ش ا ی ا ث ر د ا ن ش م ه ا ر ت ه ا و د س ت ا و ر د ه ا ی ق ب ل ی ا ف ر ا د پ ی ش بینی کننده ه ا ی م ن ا س ب ی ب ر ا ی ع م ل ک ر د آ ی ن د ه ن ی س ت ن د ب ل ک ه ب ا و ر ا ن س ا ن د ر ب ا ر ه ت و ا ن ا ی ی ه ا ی خ و د د ر عملکرد خویش م ر ب و ط است. خودکارآمدی ب ر ب ه ا ه د ا ف ا ش ا ر ه د ا ر د و ت ح ت ت ا ث ی ر و ی ژ گ ی های شخصیتی ن ف س ) ت ال ش گ ر ب و د ن و تسلیم شدن ا ن ج ا م آ ن ه ا ب ه چ گ و ن گ ی ب بنیه شخصیتی ف ر د د ر ر و ی ا ر و ی ی ب ا م س ا ی ل و ر س ی د ن ا ز ج م ل ه ب ا و ر د ا ش ت ن خ و د ( ا ع ت م ا د ب ه 5 ( خ و د ت ه ی ی ج ی ) ا س ت. پ ی ا ژ ه م ع ت ق د ا س ت ک ه خ و د ک ا ر آ م د ی ط ی دورنی سازی و برون سازی ب ی ش م ا ر ی ک ه ش ک ل م ی گ ی ر د ( ر ن گ ر ی ز ا ل و ا ن ی و خ ا ک س ا ر 1 ) د ر م ح ی ط ه ا ی غ ن ی ط ر ح ر خ و ا ر ه ه ا ی می دهد خودکارآمدی شالوده ی پرورش سایر م ه ا ر ت ه ا ی م د ی ر ی ت ی ا س ت. در حقیقت ی ک تناقض جالب د ر ر ف ت ا ر ا ن س ا ن و ج و د د ا ر د و آ ن ا ی ن ک ه ب ا ش ن ا خ ت خ و ی ش ش ن ا خ ت د ی گ ر ا ن م ی توانیم خود ر ا ب ش ن ا س ی م. م و ف ق ی ت ا ن س ا ن م ی ت و ا ن ی م د ر دیگران را ب ش ن ا س ی ی ی ییی ی یییییییی م و ب ا دستیابی بر زندگی بهتر فردی و ا ج ت م ا ع ی و ع م ک ل ر د مطلوب سازمانی به شناخت و ب ر د ا ش ت ا و از چگونگی نقاط ضعف ت و ا ن ا ی ی ه ا و ق ا ب ل ی ت ه ا ی م د ی ر ی ت ی ا و ب س ت گ ی د ا ر د ( ا ل و ا ن ی 1 ) ا م ر و ز ه ا ف ر ا د ز ی ا د ی در کارشان احساس نارضایتی بی ق ر ا ر ی و ع د م ا م ن ی ت د ا ر ن د 7 ) ن و ر ی س ( 1 ) ع ق ی د ه د ا ر د رضایت شغلی ا ع ت م ا د و اخالق کاری ک ا ر ی ن ا ی ا ب ش د ه ا س ت. ب س ی ا ر ی ا ز ا ق د ا م ا ت س ا ز م ا ن ه ا برای تغییر و ب ه ب و د د ر د ر ( م ا ر ک ز ق و ت و ا ک ث ر م ح ی ط ه ا ی د ه ه ا خ ی ر ا ز ق ب ی ل و 6 کوچک سازی مهندسی مجدد ت ع ل ی ق ا خ ر ا ج ا ز ک ا ر و... م و ج ب ت ض ع ی ف ر و ح ی ه و ن و ع ی 8 س ر د ر گ م ی معنوی کارکنان شده ا س ت ( کینجر سکی و ا س ک ر پ ن ی ک 2 ) رضایت شغلی صفت پ ی چ ی ده و چ ن د بعدی است و ب ا ع و ا م ل رو ا ن ی ج سم ا ن ی و اج ت م ا ع ی ا ر ت ب ا ط د ا ر د 9 )ه ا پ ا ک ک ک ک ک کک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ککک

4 پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز 4931 ) س. ب ر ا س ا م ط ر ح ن ظ ر ی ه ن ی ا ز ه ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی ا س ت ( ش ف ی ع آ ب ا د ی 1 ) ه ی چ گ ا ه ی ک ع ا م ل ب ه ت ن ه ا ی ی م و ج ب رضایت شغلی ب ر ا ب ر ب ا م ی ز ا ن ن ی ا ز ه ا ی ا ر ض ا ش د ه ی فردازطریق ش غ ل نمی شود بلکه ترکیبی از مجموعه گوناگون سبب م ی گ ر د د ک ه ف ر د د ر ل ح ظ ه م ع ی ن ا ز ز م ا ن ا ز ش غ ل ش ا ح س ا س ل ذ ت ب ب ر د. ه م ه ا ف ر ا د ن ا م ط ل و ب ب و د ه و ا ز ب ر خ و ر د ف ع ا ل ی ت آ د م ی ن ی ز ا ح س ا س ی ا ن ا ر ض ا ی ت ی د ر ز ن د گ ی روزمره خود ب ه م س ا ی ل ی ب ر خ و ر د می کنند ع و ا م ل رضایت کند و ا ز آ ن ک ه ب ر ا ی ش ا ن م ط ل و ب ی ا ی ا ا ن ج ا م د ا د ن آ ن ه ا ا ح س ا س ر ض ا ی ت ی ا ن ا ر ض ا ی ت ی م ی ک ن ن د. م ح ی ط ک ا ر و ه ا ی م ت ف ا و ت ی ر ا د ر ا ف ر ا د م خ ت ل ف ب ه و ج و د م ی آ و ر د ک ه ا ح س ا س ر ض ا ی ت 10 ا ز م ه م ت ر ی ن آ ن ه ا س ت ک ه د ر ش خ ص ا ی ج ا د م ی ش و د ( ال و ل ر ب ه ن ق ل ا ز خ ر ا س ا ن ی و ک ن ع ا ن ی نیری 1931 ). ب ا ت و ج ه ب ه ا ش ت غ ا ل ا ی ن ج ا ن ب ت ح ق ی ق د ر د ر م و س س ه م ا ل ی ا ع ت ب ا ر ی ا خ ت ی ا ر م س ئ و ل ی ن ا م ر قرار گیرد ت ا ب ا ب ک ا ر ب س ت ن ن ت ا ی ج ح ا ص ل و ل و مختصر حاصل گردد چراکه تعالی سازمان ب د و ن ت ال ش ه م ز م ا ن ک ا ر ک ن ا ن تحکیم بنیانهای ه هه ا ي ا خ ال ق د د د د د د د د ک ا ر آ م دی و م ت ع ا ق ب آن ر ض ا ی ت د ر پ ژ و ه ش ح ا ض ر س ع ی ب ر ا ی ن ا س ت ب ه پ ر س ش ذ ی ل پ ا س خ د ا د ه ش و د. امید است و نتیجه این ا ز آ ن د ر ب ه ب و د ا م و ر ت و ف ی ق ی شغ ل ی م یس ر ن م ی ش و د. مدیران در ج ه ت آ ی ا ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن و ک ا ر م ن د ا ن ر ا ب ط ه د ا ر د ت ا ک ن و ن پ ژ و ه ش ی د ر ز م ی ن ه ی ا ر ت ب ا ط ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خودکارآمدی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م مم د ی ر ا ن و ک ا ر م ن د ا ن د ر س ط ح ش ع ب ب ا ن ک ت ج ا ر ت ا س ت ا ن ا ل ب ر ز ا ن ج ا م ن گ ر ف ت ه ب ی ش ا ز پ ی ش ن م ا ی ا ن می کند. ن ق ش و ز ا ر ت ا م و ر ا ق ت ص ا د ی و د ا ر ا ی ی ا س ت و ا ی ن ا م ر ض ر و ر ت ت ح ق ی ق ر ا و ب ه ت ب ع آ ن ب ا ن ک م ر ک ز ی و ب ا ن ک ه ا ی ع ا م ل از جمله ب ا ن ک ت ج ا ر ت ب ع ن و ا ن د س ت گ ا ه های سیاست گذار و تنظیم کننده روابببببببببط ا ق ت ص ا د ی و گ ر د ش م ا ل ی ک ش و ر ا ز اهمیت ویژه ا ی ب ر خ و ر د ا ر ن د و ا م ی د ا س ت ن ت ا ی ج آ ن ب ر ا ی ک ل ی ه ب ا ن ک ه ا ی ع ا م ل د ر س ط ح ک ش و ر و م د ی ر ا ن س ا ز م ا ن ه ا ی د و ل ت ی ک ه ب ه ن ح و ی ب ا ا ر ا ئ ه چ ن ی ن خ د م ا ت ی س ر و ک ا ر د ا ر ن د ک ا ر ب ر د د ا ش ت ه و ب ا روشن شدن گ س ت ر ش آ گ ا ه ی و د ر ک د ر ا ی ن ز م ی ن ه ک م ک ش و د. م ال ح ظ ا ت ن ظ ر ي و شناسایی ر ا ب ط ه ا ی ن س ه م ت غ ی ر د ر ب ی ن ن ظ ر ی ه بنیان های ا خ ال ق ی ا ز ن ظ ر ه ا ی ت و گ ر ا ه ا م: ت ئ و ر ی پ ا ی گ ا ه های حسی م د ی ر ا ن و ک ا ر م م م ن د ا ن ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ا ج ا ز ه م ی ی ا ع ا ط ف ی م ب ت ن ی ب ر ق ض ا و ت ا خ ال ق ی و ه م چ ن ی ن ف ر آ ی ن د ه ا ی ع م د ی ت و ج ه قرار گیرد. ت ئ و ر ی م ب ا ن ی ا خ ال ق ی یک سازمان م ف ه و م ی ب ر ا ی ا ن د ا ز ه گ ی ر ی ب ه د ه د ت ا ا س ت د ل ا ل م و ر د و توصیف تفاوت

5 ع د ا ل ت/ م ق ا ب ل ه) ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی د ر ن گ ر ا ن ی ه ا ی ا س ا س ا ن ت خ ا ب ن ز د ی ک ت ر ی ن ا خ ال ق ی م ی ا ن افراد گروه ه ا ی ا ج ت م ا ع ی و ف ر ه ن گ ه ا ی م خ ت ل ف ف ر ا ه م م ی ک ن د و ب ر ا ر ت ب ا ط ب ی ن و ی ژ گ ی ه ا ی ت ک ا م ل ی ا ز ج ا م ع ه ش ن ا س ی ا ز و س ع ت و ت ن و ع ح و ز ه ا خ ال ق ی ا ی ج ا د گ ر د ی د ه ا س ت. ه ا ی ت و گراهام ( 2 ) ت ئ و ر ی ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی MFQ( ه( ر ا ت و س ع ال ز م د ر ن ه ا ی ت 5 ب ع د ز ی ر ب ه د س ت آ م د ن د ( س ی ف ی ق و ز ل و 1 ) : 11 ب ع د م ر ا ق ب ت و آ س ی ب 12 ب ع د ا ن ص ا ف 14 ب ع د و ف ا د ا ر ی ب ه گ ر و ه 15 ب ع د ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت ب ع د ا خ ال ص و ت ق د س ب ه م ث ل ) ن ظ ر ی ه ش ن ا خ ت ی- ا ج ت م ا ع ی ب ن د و ر ا : ن ظ ر ی ه اجتماعی شناختی ا س ت ب ن د و ر ا ا ز ا ی ن و ی ژ گ ی بعنوان خودکارآمدی ا ف ر ا د ب ه ت و ا ن ا ی ی های خود ب ر ا ی می کند.انگیزش ا ح س ا س ا ت ب ا ش ن د. ا ی ن مفهوم خودکارآمدی ط ی چ ن د ی ن س ا ل ب ا ر ه ا و ا ن س ا ن ی و و ی ژ گ ی ن ا م م ی ب ر د و خودکارآمدی ه ا ی ا ن س ا ن د ا د ن د و پ س ا ز ت غ ی ی ر و ا ص ال ح ه ا ی ب ن د و ر ا م ا ه ی ت ا ن ع ک ا س ا ز خ و د ر ا بعنوان اعتقادات ا ن ج ا م و ظ ا ی ف ب ه گ و ن ه ا ی ک ه ن ت ی ج ه م و ر د ن ظ ر ر ا ک س ب ک ن ن د ت ع ر ی ف و ف ع ا ل ی ت ه ا پ ا ی ه ب س ی ا ر ی ا ز عقاید برای اقدام در ج ه ت ه د ف ب ع ن و ا ن م ب ن ا ی نظریه شناختی ا ج ت م ا ع ی ب ن د و ر ا م ط ر ح م ی ش د ه و د ر ب ا ر ه ا م و ر د آ ز م و ن ق ر ا ر گ ر ف ت ه و م د ا و م ا ن ش ا ن د ه ن د ه ی ر ا ب ط ه ق و ی ب ی ن ر ف ت ا ر ا ن س ا ن و س ا خ ت ا ر خ و د ک ا ر آ م د ی ب و د ه ا س ت ( ه ا ی ت 2 ) ن ظ ر ی ه ا س ت. د ر ن ظ ر ی ه 17 ب ر و ف ی : ن ظ ر ی ه ه ا ی رضایت شغلی ر ا ب ه س ه د س ت ه ن ی ا ز ه ا ا ن ت ظ ا ر ا ت و ن ق ش ی ت ق س ی م ن ی ا ز ه ا م ی ز ا ن ر ض ا ی ت ن ی ا ز ه ا ی و ب ه چ ه م ی ز ا ن ی ا ز ط ر ی ق ک ا ر و ن ی ا ز ه ا و شغلی هر ف ر د ب ا د و ع ا م ل ب س ت گ ی د ا ر د. ا و ل چ ه م ق د ا ر ا ز ک ر د ه ا ح ر ا ز موقعیت شغلی م و ر د ن ظ ر ت أ م ی ن میگردد. چه م ق د ا ر ب ه چ ه م ی ز ا ن ی از طریق ا ش ت غ ا ل ا ر ض ا ن ش د ه ب ا ق ی م ی م ا ن د. ت ف ا و ت ب ی ن ع و ا م ل د س ت ه م ی ز ا ن ر ض ا ی ت ش غ ل ی ف ر د ر ا م ش خ ص م ی س ا ز د ( ب ر و ف ی 1 ) ا ز ا اا و ل و د و م

6 پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز 4931 ن ظ ر ی ه ن ی ا ز ه ا ی و ج و د ا ر ت ب ا ط و و 18 آ ل د ر ف ر : آ ل د ر ف ر ( 1 ) ب ا بکارگیری سلسله م ر ا ت ب ن ی ا ز ه ا آ ن ر ا د ر س ه س ط ح ر ش د م ط ر ح می سازد. ب ه ا ع ت ق ا د ا و ب ا ا ر ض ا ا ی ن س ه ن و ع شغلی حاصل می گردد. نیازهای سطح و ج و د ب ه ب ق ا ی ن ی ا ز ه ا ی م ز ل و م ط ا ب ق ت د ا ر ن د. نیازهای سطح ا ر ت ب ا ط ب ر نیازهای سطح ر ش د باالترین سطح ن ی ا ز د ر ن ظ ر ی ه آ ل د ر ف ر ن ی ا ز ه ا ن ی ا ز د ر س ا ز م ا ن ر ض ا ی ت ا ن س ا ن م ی ا ن ج ا م ن د و ت ا ح د ی ب ا د و س ط ح ا و ل ی ه ن ی ا ز ف ر د ب ه ت ع ا م ل ب ا د ی گ ر ا ن ت ا ک ی د د ا ر د و ا س ت ک ه ب ا ب خ ش ی ا ز ن ی ا ز ه ا ی س ط ح چ ه ا ر م تمامی سطح پ ن ج م ن ی ا ز ه ا ی س ل س ل ه م ر ا ت ب م ز ل و م ن ط ب ق ا س ت. د ر ن ظ ر ی ه آ ل د ف ر ب ر خ ال ف ن ظ ر ی ه م ز ل و به گونه سلسله م ر ا ت ب ی ب ه ه م م ت ص ل ن ی س ت ن د. ا ز ا ی ن ر و ا ر ض ا ی ی ک س ط ح ا ز ن ی ا ز ه ا ب ه م ع ن ا ی آ ن 19 ن ی س ت ک ه ن ی ا ز ه ا ی ق ب ل ی ا ر ض ا ش د ه ب ا ش ن د ( آ ل د ر ف ر ب ه ن ق ل ا ز ر و ل ی ن س و ن 2 ) نظریه الوسون 20 و ش ن : د ر ف ه ر س ت ا ر ا ی ه ش د ه ب و س ی ل ه ال و س و ن و ش ن ( س ا ز م ا ن( ا ر ض ا ی ن ی ا ز ه ا ب ا ت و ج ه ب ه س ط ح ی ک ه ف ر د د ر آ ن ق ر ا ر د ا ر د ر ض ا ی ت ش غ ل ی ا و ر ا ف ر ا ه م فهرست جدول ( ا ل ف ) محیط کار ( س ا ز م ا ن ) م ی ت و ا ن د به گونه ا ی م ی آ و ر د. د ر ت و ا ن د اختصاصی در ج ه ت ب ر آ و ر د ه ش د ن ا ی ن ن ی ا ز ه ا ک ه د ر س ط و ح م خ ت ل ف س ا ز م ا ن ی ظ ا ه ر م ی ش و ن د ب ر ن ا م ه ر ی ز ی و ا ق د ا م ک ن د. ر و ش ش ن ا س ي پ ی م ا ی ش ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز ا ب ز ا ر پ ر س ش ن ا م ه ا س ت ت ت ت. ج ا م ع ه ت ج ا ر ت ا س ت ا ن ا ل ب ر ز د ر س ا ل م ی باشد. حجم ن م و ن ه آ م ا ر ی ش ا م ل ک ل ی ه م د ی ر ا ن و ک ا ر م ن د ا ن ب ا ن ک ج د و ل ب ر ا س ا س م و ر گ ا ن ا ز ن م و ن ه د ر د س ت ر س با 51 % ریزش حدودا 002 نفر برآورد شده ا س ت ت ت. ب ه م ن ظ و ر ت ج ز ی ه و ت ح ل ی ل د ا د ه ه ا ا ز ا ز م و ن ه م ب س ت گ ی و م د ل پ ی ش ب ی ن ی ر گ ر س ی و ن ا س ت ف ا د ه شده است. برای گردآوری د ا د ه ه ا ی م و ر د پ ژ و ه ش ح ا ض ر ا ز ا ب ز ا ر ه ا ی ز ی ر ا س ت ف ا د ه ش د ه ا س ت. ن ی ا ز

7 ت ا ب ه ش د ت( م ر ا ق ب ت( د ر ب ر ر س ی نمره گذاری( ب ر ا ی 2 ب د و ن( ب ه- ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ا ل ف - ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ه ا ی ت و گ ر ا ه ا م پ ر س ش ن ا م ه ب ن ی ا ن ه ا ی اخالقی گراهام و ه ا ی ت ( 2 ) اخالق که ب ه ع ق ی د ه ه ا ی ت و گراهام ا ب ع ا د ا س ا س ی و ب ن ی ا د ی ا خ ال ق د ر ا ز 0 3 ع ب ا ر ت ب ه م ن ظ و ر ا ر ز ی ا ب ی ا ب ع ا د پ ن ج ب ی ن ف ر ه ن گ ه ا و ه و ی ت گ ا ن ه ه ا ی م خ ت ل ف ق و م ی ن ژ ا د ی و ز ب ا ن ی ه س ت ن د م ی پ ر د ا ز د. پ ا ی ا ی ی و و ر و ا ی ی ا ی ر ا ن ی ب ا 2 3 م ا د ه د ا ر د.5 ز ی ر م ق ی ا س ا ی ن پ ر س ش ن ا م ه ع ب ا ر ت ن د ا ز : 1 م ر ج ع ی ت 5 ) خ ل و ص. / آ س ی ب ) 2 ا ن ص ا ف ( ع د ا ل ت ) 3 ) و ف ا د ا ر ی به گروه ) 4 ا ح ت ر ا م ب ه ا ی ن م ق ی ا س ا ز د و ب خ ش ت ش ک ی ل ش د ه ا س ت ک ه ع ب ا ر ا ت ب خ ش ا و ل ا ز 1 ت ا 6 1 ب ص و ر ت ی ک م ق ی ا س 6 د ر ج ه ا ی ا ز ا ص ال" م ه م ن ی س ت )0 ) ی خ ی ل م ه م ا س ت )4 م ه م ا س ت )5 موارد خاص گنجانده شده ا ن د و م ه م ن ی س ت )1 ) ی ک م م ی م ه م ا س ت )2 ) م ق د ا ر ی م ه م ا س ت )3 ) خیلی ش و د. ع ب ا ر ت نمره گذاری ن م ی ش و ن د. ض ر ی ب س ی ف ی ق و ز ل و ( 1 ) ب ا آ ل ف ا ی ک ر و ن ب ا خ % 9 7 ب د س ت آ م د. ب- آ ز م و ن خ و د ک ا ر آ م د ی ع م و م ی ش ر ر 6 و 2 م ش خ ص پایایی این م ق ی ا س د ر ک ر د ن پ ژ و ه ش آزمون خود کارآمدی ع م و م ی ش ر ر و ه م ک ا ر ا ن د ا ر ا ی 7 1 ع ب ا ر ت ا س ت. ش ر ر و م ا د و ک س ( م ش خ ص ک ر د ن ع و ا م ل و ع ب ا ر ا ت آ ن ه ا م ع ت ق د ن د ک ه ا ی ن م ق ی ا س س ه ج ن ب ه ا ز ر ف ت ا ر ش ا م ل م ی ل ب ه آ غ ا ز گ ر ی ر ف ت ا ر م ی ل به گسترش ت ال ش برای کامل کردن ت ک ل ی ف و م ت ف ا و ت گ ی ر ی م ی ک ن د و و د ر و ف و کاشمن ( 1 ) ا ع ت ب ا ر ب ا م ق ی ا س م ن ب ع د ا ر ا ی ن م ق ی ا س ر ا ت ا ي ي ه د ك ر د ن ه د. ج ه ه ت م ط ا ل ع ه مقیاس خودکارآمدی د ر رویارویی با م و ا ن ع ر ا اا ا ا ااااا ن د ا ز ه عمومی شرر و ه م ک ا ر ا ن ر و ا ی ی و ر و ا ي ه ي م ال ك ه ي ه م ب س ه ت گ ي د ر و ن ه ي ا ک ن تر ل ر ا ت ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر 0/0=r ( ک ه د ر ا ی ن محاسبه پیشرفت ت ح ص ی ل ی م ه ا ر ش د ه ا س ت ) و ه م ب س ت گ ی پ ی ر س و ن ب ی ن م ق ی ا س ه ا ی م ذ ک و ر 0/243=r م ی ب ا ش د ک ه د ر س ط ح ه س ت ن د. ه م ب س ت گ ی پ ی ر س و ن ب ی ن ا ی ن د س ت آ م د ه ا س ت. مقیاس ها د ر م ط ا ل ع ه ش ر ر و ه م ک ا ر ا ن 0/1>P 0 م ع ن ی 0/7 8 2 ) ( ( ( ( ((( ش ی و ه ن م ر ه گ ذ ا ر ی پرسشنامه خود کارآمدی ع م و م ی ب ه این صورت ا س ت ک ه ب ه ه ر م ا د ه ا ز ی ک ت ا پ ن ج ا م ت ی ا ز ( ک ا م ال م خ ا ل ف م پرسشنامه شامل 71 م ا د ه = 1 ال ت ا ک ا م م و ا ف ق م = 5 ) ت ع ل ق م ی گ ی ر د. ب ط و ر ک ل ی ا ی ن ا س ت ک ه م ا د ه های شماره 3 و 8 و 9 و 31 و 51 ا ز چ پ ب ه ر ا س ت و ب ق ی ه ا ز ر ا س ت ب ه چ پ ا م ت ی ا ز ش ا ن ا ف ز ا ی ش م ی ی ا ب د و ن م ر ه ب ی ش ت ر ب ی ا ن گ ر خ و د ک ا ر آ م د ی ب ا ال ت ر ا س ت.

8 پ ا ی ا ی ی و ر ن ج ب ر د ر س ا ل% ب د س ت% و ف ا د ا ر ی پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز 4931 ج - آ ز م و ن ر ض ا ی ت ش غ ل ی پ ر س ش ن ا م ه رضایت شغلی س و ا ل ا س ت ف ا د ه JDI ت و س ط اسمیت کندال و ه ا ل ی ن ( 1 ) تدوین شده ا س ت و ش ا م ل ا س ت. م ق ی ا س ا م ت ی ا ز ب ن د ی ا ی ن س و ا ال ت م ا ن ن د م ق ی ا س 5 ا م ت ی ا ز ی ل ی ک ر ت ب و د ه و ا ز ر ا ه ن م ا ی اسمیت صورت گرفته و ن ا ش ی ا ز ج ن ب ه ه ا ی ف ر ص ت ه ا ی ترفیع سرپرست ه م ک ا ر ا ن و ه ا و ر و ی ه مختلف شغل ه م چ و ن تحلیل نتایج ب ا پ ر د ا خ ت ع و ا م ل م ح ی ط ک ا ر ی ه م چ و ن س ب ک س ر پ ر س ت ا ن خ ط م ش ی 0 7 ه ا ت ع ل ق گ ر و ه ک ا ر ی ش ر ا ی ط ک ا ر ی و م ز ا ی ا ی ش غ ل ی ا س ت. د ر م د ل JDI پ ن ج ع ا م ل ع م د ه ب ع ن و ا ن ر ض ا ی ت ش غ ل ی م ط ر ح ا ن د ک ه ع ب ا ر ت ن د ا ز : ) 1 : پ ر د ا خ ت ) 2 : ش غ ل ) 3 : ف ر ص ت ه ا ی ا ر ت ق ا ) 4 : س ر پ ر س ت ) 5 : ه م ک ا ر ا ن ث ا م ن ی د ر س ا ل ک ر و ن ب ا خ پ ا ی ا ی ی آ ن ر ا 9 6 ا س ت. یافته ها : گ ا م ا و ل د و م پ ر س ش ن ا م ه ر ض ا ی ت ش غ ل ی ر ا آ و ر د ه ا س ت ب ا ر و ش آ ل ف ا ی. همچنین اعتبارآن ت و س ط ع ط ا ر)) ))) )))))) 1 ) ت ا ی ی د ش د ه ج د و ل 1 : ن ت ا ی ج ت ح ل ی ل ر گ ر س ی و ن ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن و ک ا ر م ن د ا ن م ت غ ی ر پ ی ش ب ی ن خ و د ک ا ر آ م د ی خ و د ک ا ر آ م د ی ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی P 0/ /0 0 0 F 0 1 /8 6 8/5 8 R 2.adj 0/35 0 0/ R 0/85 0 0/39 0 p 0/10 0 0/10 0 0/11 0 t -3/62-3/14 2/85 β -0/42-0/42 0/81 b -0/17-0/37 0/83 ج د و ل ف و ق ن ت ا ی ج ت ح ل ی ل ر گ ر س ی و ن ف ر ض ی ه ا و ل پ ژ و ه ش ر ا ن ش ا ن م ی د ه د. ب ه م ن ظ و ر آ ز م و ن ا ی ن ف ر ض ی ه ا ز آ ز م ون ر گ ر س ی و ن گ ا م ب ه گ ا م اس ت ف ا ده ش د. به ط و ر ک ل ی د و م ت غی ر ط هه و ر ك ل ي د و م ت غ ي هه ر ب ن ي هه ا ن ه هه ا ي ا خ ال ق هه ي و خ و د ک ا ر آ م د ی ت و ا ن ا ی ی پ ی ش ب ی ن ی 9 د ر ص د ا ز و ا ر ی ا ن س ک ل ر ض ا ی ت ش غ ل ی ر ا د ا ر ن د. ف ر ض ی ه ف ر ع ی ا و ل پ ژ و ه ش د ا ر د. : ب ی ن م و ل ف ه ه ا ی ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ( ا ن ص ا ف / ع د ا ل ت م ر ا ق ب ت / آ س ی ب به گروه ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت و ا خ ال ص (و ر ض ا ی ت شغلی مدیران ر ا ب ط ه هه ه ههههه م ع ن ا د ا ر رر و ج و د ب ه م ن ظ و ر آ ز م و ن ا ی ن ف ر ض ی ه ا ز آ ز م و ن ر گ ر س ی و ن گ ا م ب ه گ ا م ا س ت ف ا د ه ش د. ه م ا ن گ و ن ه ک ه م ش ا ه د ه م ی ش و د ا ی ن ت ح ل ی ل د ر ی ک گ ا م پ ا ی ا ن ی ا ف ت ه ا س ت. م و ل ف ه و ف ا د ا ر ی ب ه گ ر و ه ا و ل ی ن م ت غ ی ر ی ا س ت رگرسیون شده است ضریب ب ت ا ی ا ی ن متغیر 0/64 ب ه د س ت آ م د ه ا س ت ک ه ب ا ا ر ز ش t ب ر ا ب ر ک ه و ا ر د 3/04 ب ا

9 ب د س ت 0 آ س ی ب/ ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی م ع ن ی د ا ر م ی ب ا ش د. م و ل ف ه ه ا ی د ی گ ر ( ا ن ص ا ف / ع د ا ل ت م ر ا ق ب ت / آ س ی ب ب ب و ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع یت ت ت تتتت و ا خ ال ص ) د ر همان گام ا و ل ا ز م د ل خ ا ر ج ش د ه و ب ه د ل ی ل ر ا ب ط ه ض ع ی ف ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی ب ه م د ل ب ا ز ن گ ش ت ن د. مقدار ضریب ت ع ی ی ن 0/1 2 ب ه د س ت رضایت شغلی ر ا پ ی ش ت و ج ه آ م د. ی ع ن ی م و ل ف ه و ف ا د ا ر ی ب ه گ ر و ه 1 2 د ر ص د ا ز ب ی ن ی می کند. F حاصل ا ز و ر و د ا ی ن م ت غ ی ر ( 2 = 9/6 F ) ن ی ز م ع ن ا د ا ر ب ه م ن د ر ج ا ت ج د و ل ذ ی ل م ال ح ظ ه م ی ش و د م و ل ف ه ه ا ی م ر ا ق ب ت و ا خ ال ص ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ی و ج و د ن د ا ر د. گ ا م ا و ل ع د ا ل ت ا ح ت ر ا م واریییییانس کل ب ه م ر ج ع ی ت ا س ت..... ب ا ج د و ل : 2 ن ت ا ی ج ت ح ل ی ل ر گ ر س ی و ن ر ا ب ط ه م و ل ف ه ه ا ی ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ر م د ی ر ا ن م ت غ ی ر پ ی ش ب ی ن و ف ا د ا ر ی ب ه گ ر و ه م ر ا ق ب ت ع د ا ل ت ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت ا خ ال ص P 0/5 0 0 F 9/6 2 R 2.adj 0/91 2 R 0/12 p 0/50 0 0/12 0/27 0/37 0/84 t 3/40-1/62 0/53-0/43-0/17 β 0/64-0/02 0/70-0/50-0/21 b 4/ ف ر ض ی ه ف ر ع ی د و م پ ژ و ه ش ب ه م ن ظ و ر آ ز م و ن آ م د ه و : ب ی ن خ و د ک ا ر آ م د ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن ر ا ب ط ه و ج و د د ا ر د. ا ی ن ف ر ض ی ه ا ز ه م ب س ت گ ی پ ی ر س و ن استفاده شد. ضریب ه م ب س ت گ ی م ن ف ی 1/ 2 همانگونه که م ش ا ه د ه م ی ش و د ه ی چ ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ی ب ی ن خ و د ک ا ر آ م د ی و ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن م ش ا ه د ه ن ش د ( 0 0/5> p ). ج د و ل 3 : ن ت ا ی ج ر ا ب ط ه خ و د ک ا ر آ م د ی و ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ر م د ی ر ا ن م ت غ ی ر خ و د ک ا ر آ م د ی ف ر ض ی ه ف ر ع ی س و م پ ژ و ه ش د ا ر د. و ف ا د ا ر ی ب ه م ن ظ و ر آ ز م و ن م ح ا س ب ا ت گ ز ا ر ش ش د ه ا س ت. ض ر ی ب ه م ب س ت گ ی -0/12 : ب ی ن م و ل ف ه ه ا ی ب ن ی ا ن س ط ح م ع ن ا د ا ر ی 0/71 های اخلایق ( ا ن ص ا ف / ع د ا ل ت م ر ا ق ب ت به گروه ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت و ا خ ال ص ) ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی ک ا ر م ن د ا ن ر ا ب ط ه و ج و د ا ی ن ف ر ض ی ه ا ز آ ز م و ن رگرسیون گام ب ه گ ا م ا س ت ف ا د ه ش د. د ر ج د و لل ل ل ل لللللل 4 ن ت ا ی ج ا ی ن د ر

10 گ ا م ا و ل پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز 4931 ج د و ل : 4 ن ت ا ی ج ت ح ل ی ل ر گ ر س ی و ن ر ا ب ط ه م و ل ف ه ه ا ی ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ر ک ا ر م ن د ا ن م ت غ ی ر پ ی ش ب ی ن ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت P 0/0 0 0 F 8 1 /9 8 R 2.adj 0/11 2 R 0/21 p 0/0 0 0 t 4/43 β 0/4 3 b 2/13 0/ /22 0/2 5 3/94 د و م ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت 0/ /4 8 0/51 0/61 0/ /08-0/8 2-2/25 ع د ا ل ت به طورکلی ر ض ا ی ت ش غ ل ی ر ا د ا ر ن د. د و م و ل ف ه ا ح ت ر ا م ب ه م ر ج ع ی ت و ع د ا ل ت ت و ا ن ا ی ی ی پ ی ش ف ر ض ی ه فرعی چهارم پ ژ و ه ش د ا ر د. ب ه م ن ظ و ر آ ز م و ن م ح ا س ب ا ت گ ز ا ر ش ش د ه ا س ت. ب ی ن ی ی ی 6 1 د ر ص د و ا ر ی ا ن س ا ز : ب ی ن خ و د ک ا ر آ م د ی ب ا رضایت شغلی کارمندان رابطه و ج و د ا ی ن ف ر ض ی ه ا ز ه م ب س ت گ ی پ ی ر س و ن استفاده شد. ج د و ل 5 خ ال ص ه ج د و ل : 5 ن ت ا ی ج ر ا ب ط ه خ و د ک ا ر آ م د ی و ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ر ک ا ر م ن د ا ن م ت غ ی ر خ و د ک ا ر آ م د ی همانگونه که م ش ا ه د ه می شوددددددد ر ا ب ط ه ک ا ر م ن د ا ن و ج و د د ا ر د ( 0 0/5< p ). ب ح ث و ن ت ی ج ه گ ی ر ی ه د ف ا ز ا ی ن ت ح ق ی ق ت ب ی ی ن ر ا ب ط ه و ک ا ر م ن د ا ن ب ا ن ک ت ج ا ر ت ا س ت ا ن ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ض ر ی ب ه م ب س ت گ ی * - 0/89 1 منفی معناداری بین س ط ح م ع ن ا د ا ر ی 0/71 ب ن ی ا ن ه ا ی اخلاق یو خودکارآمدی ب ا ا ز ا ی خ و د ک ا ر آ م د ی ی و ر ض ا ی ت ر ض ا ی ت شغلی مدیران ا ل ب ر ز م ی ب ا ش د. ف ر ض ی ه ا ص ل ی پ ژ و ه ش م ب ن ی ب ر ا ی ن ک ه ب ی ن بارضایت شغلی م د ی ر ا ن و کارمندان ر ا ب ط ه و ج و د د ا ر د ت ا ی ی د نتایج این ش غ ل ی ب ن ی ا ن ه ا ی می شود ا ی ن ن ت ا ی ج ب ا پ ژ و ه ش ه ا ی ا ن ج ا م گ ر ف ت ه ک ه د ر ا د ا م ه ب ه آ ن ه ا ا ش ا ر ه خ و ا ه م د ا ش ت ه م س و م ی ب ا ش د. م ال ر ا ( 2 ) د ر ت حقیقی ت ح ت ع ن و ا ن ت م د ن جهانی ب ه این نتی ج ه د س ت ی ا ف ت ن د د ک ه هم چنان ک ه ک ل ل ل ل ل د ر ف ر ه ن گ ج ه ا ن ی ب ه س م ت ا ر ت ب ا ط ا ت پیش می ر و د نی ا ز م ب ر م ب ر ای بنی ا ن ه ای ا خ ال قی ک ا ر ب ر دی بی ش ت ر و و ا ض ح ت ر می شود. ا ک پ ر ا و و ی ن ( ب ه ن ق ل ا ز ر ج ب ی پ و ر م ی ب د ی ن ش ا ن د ا د ن د د ر پ ژ و ه ش ی ب ا ه د ف ب ر ر س ی ت ا ث ی ر اخالق کار ب ر ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ه ق ا ن ی ف ی ر و ز آ ب ا د ی و ت ع ه د س ا ز م ا ن ی د ر )

11 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ک ش و ر ن ی ج ر ی ه ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ی ب ی ن اخالق کار سازمانی تعهد سازمانی و رضایت شغلی و ج و د د ا ر د. چی ک و و ب و و ( ب ه ن ق ل ا ز ر ج ب ی پ و ر م ی ب د ی د ه ق ا ن ی ف ی ر و ز آ ب ا د ی 1 1( 9 3 نیز ر ا ب ط ه بین ساختار ف ر ه ن گ ا خ ال قی در سازمان و رضایت شغلی و تعهد سازمانی ت و س ط ی و س ف ( ب ه ن ق ل م س ل م ا ن از چند سازمان د ر ا د ا ر ا ت کا ر ب ا اخ ل ا ق ا س ت ک ه ا س چ ی ک ر ( ب ه ن ق ل رض ا ی ت شغ ل ی ر اب ط ه ر ا ر و ش ن ن م و د ه ا ن د. د ر پ ژ و ه ش ی ا ز ر ج ب ی پ و ر م ی ب د ی د ه ق ا ن ی ف ی ر و ز آ ب ا د ی 1 ) د ر ب ی ن 2 4 ا م ا ر ا ت م ت ح د ه ع ر ب ی انجام شده ا س ت ا ی ن ن ت ی ج ه ب ه د س ت م ع نا د ا ر ی د ا ر د. د ر پژوهش دیگر که ت و س ط ک ا ر م ن د 5 ک ه آ م د ه ا ز ر ج ب ی پ و ر م ی ب د ی د ه ق ا ن ی ف ی ر و ز آ ب ا د ی 1 ) د ر ب ی ن ن م ا ی ن د گ ا ن ف ر و ش صورت گرفته ا س ت ن ش ا ن د ا د ه ش د ه ا س ت ک ه ا ی ج ا د ی ک ج و ا خ ال ق ی و ا ب س ت ه ب ه ق و ا ن ی ن و خ ط م ش ی ه ا و ا خ ال ق ی ب ا ع ث ر ض ا ی ت ش غ ل ی و ت ع ه د س ا ز م ا ن ی ب ی ش ت ر و د ر ن ت ی ج ه پ ا ی ی ن آ م د ن ن ر خ ت ر ک ش غ ل م ی ش و د. ی ا ف ت ه ه ا ی پژوهش ساکز و ا ت ا ل ( ب ه ن ق ل از سلیمانی عباس زاده و ن ی ا ز آ ذ ر ی ن ش ا ن د ا د ه ا س ت ک ه ب ا و ر ق و ی ت ر ب ه اخالق کار به گونه م س ت ق ی م ب ا رضایت شغلی و ت ع ه د س ا ز م ا ن ی ر ا ب ط ه د ا ر د و ب ه گ و ن ه غ ی ر م س ت ق ی م ب ا ت م ا ی ل ک م ت ر ب ه ت ر ک ش غ ل ر ا ب ط ه د ا ر د. ب ه ط و ر ک ل ی د ر ت ب ی ی ن و ت ف س ی ر ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش م ی ت و ا ن گ ف ت ک ه ا خ ال ق ک ا ر ب ر م ب ا ن ی ف ل س ف ی ا ج ت م ا ع ی ف ر ه ن گ ی و ر و ا ن ی ا س ت و ا ر ا س ت ک ه هر کدام ب ر د ی د گ ا ه ن ظ ر ی و ر ف ت ا ر ی فردی گروهی سازمانی کارکنان اثر گذار ا س ت. ب ه لحاظ فلسفی م ف ر و ض ا ت ا ر ز ش ه ا ب ا و ر ه ا و پنداشته های م د ی ر ا ن ن س ب ت به جامعه سازمان ا ج ت م ا ع ی ج ا م ع ه و سازمان ب خ ش ا ز ا س ت و چنانچه و ک ا ر ا خ ال ق ن ظ ر ی و ع م ل ی آ ن ا ن ر ا پ ا ی ه ر ی ز ی م ی ک ن د. ب ه و ف ر ه ن گ ی ن ی ز چ گ و ن گ ی د ر ک م د ی ر ا ن ا ز ق ی و د ه ن ج ا ر ه ا و ر و ی ه ) ل ح ا ظ های رفتاری ج ا ر ی د ر و ب ر م د ی ر ی ت ا خ ال ق ی آ ن ا ن ب ه ش د ت ت ا ث ی ر گ ذ ا ر ا س ت. د ر ا ی ن م ی ا ن ب ه ن ظ ر م ی ر س د آ ن ا خ ال ق ک ا ر ک ه م ب ت ن ی ب ر م ب ا ن ی روان شناختی ا س ت ب ی ش ت ر ب ر ش غ ل ی ر ا ف ر ا ه م ن م ا ی د. ف ر ض ی ه ف ر ع ی ا و ل پ ژ و ه ش و ج و د د ا ر د. ز م ی ن ه ه ا ی ا ن گ ی ز ش ی ا س ت و ا ر د ر س ط ح م ت ع ا ل ی د ر م ح ی ط ک ا ر م ت ج ل ی ش و د می تواند م و ج ب ا ت ت ق و ی ت ر ض ا ی ت : ب ی ن م و ل ف ه ه ا ی ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ب ا رضایت شغلی م د ی ر ا ن ن ت ا ی ج ب د س ت آ م د ه ب ا پ ژ و ه ش ه ا ی انجام گرفته که د ر ا د ا م ه ب ه آ ن ه ا اشاره خواهم ب ا ش د. د ا ش ت ه م س و ر ا ب ط ه م ی

12 پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز ب ل ك ( ب ه ن ق ل ا ز ر ج ب ی پ و ر م ی ب د ی ا خ الق ك ار ت ا ث ي ر و ي ژه ا ي ب ر ر و ی ت ع ه د ع ا ط ف ی د ا ر د. ح ق ی ر ی ( ب ه ن ق ل د ه ق ا ن ی ف ی ر و ز آ ب ا د ی ا ز ر ج ب ی پ و ر م ی ب د ی دهقانی فیروزآبادی 1( د ر پ ژو ه ش ي د ر ي ا ف ت ك ه ) ن ش ا ن د ا د ک ه م د ی ر ی ت ا خ ال ق ی م و ج ب ا ف ز ا ی ش ت ع ه د س ا ز م ا ن ی و د ل ب س ت گ ی ش غ ل ی ا ع ض ا ی س ا ز م ا ن م ی ش و د. س ر م د ی و شالباف ( 1 ) د ر پژوهش خود ا ی ن و ظ ا ی ف ن ت ی ج ه ر س ی د ه ا ن د ک ه د ر میان سازمان ه ا د ر ب ا ع ن و ا ن ا خ ال ق ح ر ف ه ا ی د ر م د ی ر ی ت ک ی ف ی ت ف ر ا گ ی ر ب ه عین توجه ب ه ا ه د ا ف خ ا ص اخالقی خود ن ی ز د ر س ا ز م ا ن م ت ع ه د ه س ت ن د و ب ه ع ن و ا ن ن م و ن ه حفظ حریم شخصی ر ا ز د ا ر ی ا م ا ن ت د ا ر ی پ ا ی ب ن د ی ب ه ق ر ا ر د ا د ه ا و اخالق حرفه ا ی ر ا ب ط ه می توان س ا ز م ا ن ی نسبت به ص د ا ق ت وفای به ع ه د ر ا ص ر ا ح ت ن ا م ب ر د. ا ی م س ت ق ی م ب ا م س ؤ ل ی ت پ ذ ی ر ی د ا ر د و ه ر ع ن ص ر ی ک ه ب ا ا ن س ا ن ی ت ا ن س ا ن م ر ت ب ط ب ا ش د ا ز ا ر ز ش ه ا ی ا خ ال ق ی د ر س ا ز م ا ن م ح س و ب م ی ش و د. ر ش ی د ی ( 1 ) درتحقیق خود ب ا ع ن و ا ن ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ا خ ال ق ا س ل ما ی ک ا ر ت ع ه د س ا ز م ا ن ی و ن گ ر ش ن س ب ت ب ه تغییر سازمانی ت ع ه د س ا ز م ا ن ی آ ل ن و م ا ی ر ب ه ن ت ا ی ج ز ی ر د س ت ی ا ف ت : ب ی ن میزان حمایت م د ی ر ا ن ا ز ا خ ال ق ا س ال م ی ک ا ر و و ج و د د ا ر د. د ر ب ی ن م د ی ر ا ن ب ه ر و ش ن م و ن ه گ ی ر ی ط ب ق ه ا ی ن س ب ی و ب ا پ ر س ش ن ا م ه تعهد عاطفی آ ن ه ا ر اب بب ب ببببب ط ه م ث ب ت و م ع ن ا د ا ر ی ب ی ن م ی ز ا ن ت ع ه د ع ا ط ف ی م د ی ر ا ن و ن گ ر ش ع ا ط ف ی آ ن ه ا ن س ب ت ب ه ت غ ی ی ر س ا ز م ا ن ی ر ا ب ط ه م ث ب ت و م ع ن ا د ا ر ی و ج و د د ا ر د. ب ی ن م ی ز ا ن ت ع ه د م س ت م ر م د ی ر ا ن و ن گ ر ش ع ا ط ف ی آ ن ه ا ن س ب ت ب ه ت غ ی ی ر س ا ز م ا ن ی ر ا ب ط ه م ن ف ی و ج و د د ا ر د. ب ی ن م ی ز ا ن ت ع ه د ه ن ج ا ر ی م د ی ر ا ن و ن گ ر ش ش ن ا خ ت ی س ا ز م ا ن ی ر ا ب ط ه م ث ب ت و م ع ن ا د ا ر ی و ج و د د ا ر د. ب ی ن م ی ز ا ن ح م ا ی ت نگرش شناختی و ر ف ت ا ر ی آ ن ه ا ن س ب ت ب ه ت غ ی ی ر س ا ز م ا ن ی آ ن مدیران از اخلاق ه ا ن س ب ت س ل ا م ی ب ه ت غ ی ی ر ر ا ب ط ه م ث ب ت و م ع ن ا د ا ر ی و ج و د د ا ر د و ا ر و ه م چ ن ی ن ب ی ن میزان حمایت م د ی ر ا ن ا ز ا خ ال ق اسالمی کار و ن گ ر ش آ ن ه ا ن س ب ت ب ه تغییر سازمانی ب ه ط و ر ک ا م ل ر ا ب ط ه ا ی م ع ن ا د ا ر و ج و د د ا ر د. ف ر ض ی ه ف ر ع ی د و م پ ژ و ه ش : ب ی ن خ و د ک ا ر آ م د ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی م د ی ر ا ن ر ا ب ط ه و ج و د د ا ر د. این نتایج ب ا پ ژ و ه ش ه ای ا ن ج ا م گ ر ف ت ه ک ه د ر ا د ا م ه ب ه آ ن ه ا ا ش ا ر ه خ و ا ه م د ا ش ت ه م س ونمی ب ا ش د. 1 -Black

13 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ال ن ن ب ر گ ( 2 ) ب ه نقش خودکارآمدی د ر ر ا ب ط ه با کاربردهای خودکارآمدی د ر م ح ی ط ک ا ر ت ح ق ی ق ی ا ن ج ا م د ا د ه ا س ت ک ه د ر س ه ف ر آ ی ن د ا ش ا ر ه م ی ت ص م ی م ک ن د ا ف ر ا د ی ر ا انتخاب کنند که دارای سطوح باالی خودکارآمدی ت ر ف ی ع / ا ن ت خ ا ب : س ا ز م ا ن ه ا ب ا ی د ب ا ش ن د ز ی ر ا ا ی ن ا ف ر ا د ا ن گ ی ز ه های الزم د ر ر ف ت ا ر ش ا ن ب ر ا ی انجام کار و ج و د د ا ر د. ا ی ن ا م ر ن ی ز ب ا ی د د ر ط ی ا س ت خ د ا م و ت ر ف ی ع ن ی ر و ی ک ا ر ا ن ج ا م گ ی ر د. آ م و ز ش و ا ف ر ا د ر ا د ر ن ظ ر ب گ ی ر ن د. ت و س ع ه : سازمان ه ا ب ا ی د ب ر ا ی آ م و ز ش و ت و س ع ه د ر س ا ز م ا ن سطح خودکارآمدی وقتی که م ی ز ا ن ب و د ج ه آ م و ز ش ی م ح د و د ا س ت س ا ز م ا ن ب ا ی د ف ق ط آ م و ز ش در سطح کارمندان با خودکارآمدی ب ا ال ا ن ج ا م د ه ن د. ا ی ن ب ک ا ر گ ی ر ی آ م و ز ش ه ا س ا ز م ا ن ر ا ب ه ب و د ب خ ش ن د. افراد به ا ح ت م ا ل ز ی ا د ق د ر ت ب ی ش ت ر د ر ر ا د ا ر ن د و ب ه ت ر م ی ت و ا ن ن د ع م ل ک ر د ش ا ن ر ا ب ه ب و د ب خ ش ن د. ه د ف گ ذ ا ر ی و ع م ل ک ر د : ه ا م ی ت و ا ن ن د ت و س ط ا ف ر ا د با خودکارآمدی ب ا ال ت ر ف ر آ ی ن د ه د ف گ ذ ا ر ی و ع م ل ک ر د ی و و د و ب ن د و ر ا ( 1 ) م ط ا ل ع ا ت پ ی ا م د ه ا ی م ش ا ب ه ا ی ر ا ب ر ر و ی سطوح بهره وری س ا ز م ا ن ی بعنوان یکی عملکردی خودکارآمدی م د ی ر ا ن ا ن ج ا م د ا د ن د ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ا ش ب ی ه س ا ز ی م د ی ر ا ن و ت ط ب ی ق ب ا ک ا ر م ن د ا ن ا ی ج ا د ا ن گ ی ز ه در کارکنان م د ی ر ی ت ا ج ر ا ی ی انجام شد. ا ز ن ت ی ج ه م ط ا ل ع ا ت دریافتند که ا ز س ا ز م ا ن شرایط موقعیتی و ا س ت ف ا د ه ا ز ق و ا ن ی ن ت و س ط ف ا ر غ ا ل ت ح ص ی ل نا خ و د ک ا ر آ م د ی ا د ا ر ک ش د ه و ه د ف گ ذ ا ر ی ف ر د ی ت ا ث ی ر م س ت ق ی م ب ر عملکرد سازمانی د ا ر د. ب ع ال و ه اهداف چالشی د ا ر ا ی ا ث ر ا ت م ث ب ت ی ع م ل ک ر د در سازمان ن د ا ر ن د. ع ال و ه ب ر ب ر ه ا ی ب ا س ا خ ت ا ر پ ی چ ی د گ ی ک م ه س ت ن د ا م ا چ ن ی ن ت ا ث ی ر ی ر ا د ر س ا ز م ا ن ه ا ی پ ی چ ی د ه ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ا ی ن م ط ل ب ت ا ک ی د داشته که ت ع ا م ل ف ر ا ی ن د ه ا ی ن گ ر ش ی و شناختی ب ر ا ی ت ص م ی م گ ی ر ی ه ا ی ر و ز ا ن ه م د ی ر ا ن د ر م ح ی ط ه ا ی ن ا م ط م ئ ن و پ ی چ ی د ه ب س ی ا ر ح ا ئ ز ا ه م ی ت ا س ت. ف ر ض ی ه ف ر ع ی س و م پ ژ و ه ش ر ا ب ط ه و ج و د د ا ر د. د ر : ب ی ن م و ل ف ه ه ا ی ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی ک ا ر م ن د ا ن ن ن این نتایج ب ا پ ژ و ه ش ه ای ا ن ج ا م گ ر ف ت ه ک ه د ر ا د ا م ه ب ه آ ن ه ا ا ش ا ر ه خ و ا ه م د ا ش ت ه م س و می ب ا ش د. پ ژ و ه ش ی ب ا ع ن و ا ن ر ا ب ط ه ا خ ل قا ک ا ر ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی و استرس شغلی س ا ز م ا ن د ر ک ا ر ک ن ا ن آ م و ز ش ف ن ی و ح ر ف ه ا ی ش ه ر ت ه ر ا ن ت و س ط ( س ل ی م ا ن ی ع ب ا س ز ا د ه و ن ی ا ز آ ذ ر ی 1 ) ن ش ا ن د ا د ه ا ن د هر چقدر کارکنان احساس کنند که ر ض ا ی ت و خشنودی ب ی ش ت ر ی ا خ ال ق ی ا ت ب ر م ح ی ط ک ا ر ی آ ن ا ن ح ا ک م ا س ت ب ه ه م ا ن ن س ب ت د ر محیط کار ت ج ر ب ه و ا ح س ا س م ی ک ن ن د ک ه ب ا پ ژ و ه ش ه ا ی ( ا ک پ ا ر ا و

14 ج ا ن 8 چی ک و ب و و و د ر ص د پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز و چ ا ل ز و ی ن ا س چ پ ک ک کیر س ا ک ز ب ه ن ق ل ا ز س ل ی م ا ن ی ع ب ا س ز ا د ه و ن ی ا ز آ ذ ر ی 1 ) ه م س و ا س ت. پ ی ر ی ( ب ه ن ق ل از سلیمانی ع ب ا س ز ا د ه و ن ی ا ز آ ذ ر ی 1 ) د ر پ ژ و ه ش متغیرهای سازمانی ن ظ ی ر رضایت شغلی عدالت سازمانی س ط ح ا خ ال ق ک ا ر د ر س ا ز م ا ن می شود. د ر پ ژ و ه ش ه و م ن ( ب ه ن ق ل از سلیمانی عباس زاده و ن ی ا ز آ ذ ر ی 25 ی و س ف ف و خ و د ن ش ا ن د ا د ک ه و س ب ک ر ه ب ر ی م ش ا ر ک ت ی م و ج ب ا ف ز ا ی ش ) ر ض ا ی ت ع و ا م ل م ه م ا ف ز ا ی ش ب ه ر ه و ر ی دلسوزی کارکنان ن س ب ت به سازمان ت ع ل ق و د ل ب س ت گ ی آ ن ا ن ک ا ر و ا ف ز ا ی ش ک م ی ت و ک ی ف ی ت ک ا ر شغلی از ب ه م ح ی ط ب ر ق ر ا ر ی ر و ا ب ط خ و ب و ا ن س ا ن ی د ر م ح ل ک ا ر ا ی ج ا د ا ر ت ب ا ط ط ا ت د ر س ت ب ا ال ب ر د ن ر و ح ی ه و ا ی ج ا د ع ال ق ه ب ه ک ا ر و ک ا ه ش ا س ت ر س ا س ت. س ا ک ز م و د ر ا ک و ت م ا ی ل ب ه و ا ش ف ر ث ( 1 ) د ر ت ح ق ی ق ی ت ح ت ع ن و ا ن ر ا ب ط ه ب ی ن ا خ ال ق ک ا ر ن گ ر ش ه ا ی ش غ ل ی ترک شغل ر ا د ر بین کارکنان سازمان های خدماتی م و ر د ب ر ر س ی ق ر ا ر د ا د ن د ک ه ی ا ف ت ه ه ا ن ش ا ن د ا د ا ع ت ق ا د ق و ی ب ه ا خ ال ق ک ا ر ب ط و ر م س ت ق ی م ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی و ت ع ه د س ا ز م ا ن ی ر ا ب ط ه د ا ر د. ف ر ض ی ه فرعی چهارم پ ژ و ه ش : بین خودکارآمدی ب ا ر ض ا ی ت شغلی کارمندان ر ا ب ط ه و ج و د د ا رد. بین خودکارآمدی و رضایت شغلی ( 0 >0/5 p ) ک ه. ب ا ن ت ا ی ج پ ژ و ه ش ه ا ی ا ن ج ا م گ ر ف ت ه ه م س و ن م ی ب ا ش د. در کارمندان ر ا ب ط ه م ن ف ی م ع ن ا د ا ر ی و ج و د این نتایج ب ا پ ژ و ه ش های انجام گرفته ت و س ط ( ز ا ه د ن ا م و ر و ن و ب خ ت 1 ) ب ا ع ن و ا ن د ا ر د. ر ا ب ط ه ر ض ا ی ت ش غ ل ی ب ا خ و د ک ا ر ا م د ی م ع ل م ا ن ر ا ه ن م ا ی ی ش ه ر س ت ا ن م ش ک ی ن د ش ت ک ه د ر س ا ل ت ح ص ی ل ی صورت گرفت ه م س و ن م ی ب ا ش د. د ر ا ی ن پ ژ و ه ش مشخص شد ب ي ن رضايت شغلي و خودكارآمدي م ع ل م ان ه م ب س ت گ ي معني د ا ر ي و ج و د د ا ر د ( 2 ) 0/9 و ا ز ب ی ن م و ل ف ه ا ی ر ض ا ی ت ش غ ل ی م و ل ف ه ه ا ی م ا ه ی ت ک ا ر ( 3 ) 0/3 س ر پ ر س ت ی ( 3 ) 0/4 و ح ق و ق و د س ت م ز د ( 1 ) 0/7 با خودکارآمدی ه م ب س ت گ ي م ع ن ي ن ت ا ي ج د ا ر ن د. د ا ری ر گ ر س ي ون چ ن د گ ا ن ه ر ض ا ي ت ك ه د ا د ن ش ان 1 ح د و د ش غ ل ي ت غ ي ي ر ا ت و ا ر ي ا ن س خ ود ك ا ر آ م دي ر ا ب ه گ و ن ه م ع ن ي د ا ر ت ب ي ي ن م ي ك ن د. ا ز ب ي ن مولفه هاي رض ا ي ت ش غ ل ي م ا ه ي ت ك ا ر س ر پ ر س ت ي و ح ق وق ب ه ت ر ت ي ب پ ي ش ب ي ن م ع ن ي د ا ر ي ب ر ا ي خ ود ك ا ر آ م دي ه س ت ن د ا م ا م و ل ف ه ه ای ع ال ق ترفيعات و ر و ابط با همكا ر ا ن تبي ي ن معني د ا ر ي ندارند. ه م چ ن ی ن ب را س اس ي ا ف ت ه ه اي پ ژو ه ش م ع ل م ان ز ن و مرد ا ز ن ظ رر ض ا ي ت ش غ ل ي و خ ود ك ا ر آ م دي ت ف ا و ت م ع ن ي د ا ر ي ن د ا ر ن د. ه م چ ن ی ن ن ت ا ی ج ا ی ن ت ح ق ی ق ب ا م ط ا ل ع ا ت ا س م ی ت ( 2 ) ه م خ و ا ن ی ن د ا ر د ب ه ط و ر ی ک ه ب ا م ط ا ل ع ه

15 آ ث ا ر ف ض ا ی ل. ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر آ م د ی ا ی ک ه ا س م ی ت ب ر ر و ی ک ا ر ک ن ا ن ن ی ر و ی د ر ی ا ی ی آ م ر ی ک ا ا ن ج ا م د ا د ب ه ن ت ی ج ه ر س ی د ک ه خ و د ک ا ر آ م د ی و م ع ن و ی ت ر ا ب ط ه م ث ب ت و ق و ی ب ا ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ا ر ن د. د ر ت ب ی ی ن ا ی ن مساله می ت و ا ن گ ف ت ر ا ب ط ه خ ود ك ا ر آ م دي و ر ض ا ي ت ش غ ل ي ب ا ت و ج ه ب ه اي ن ك ه ت حت ت ا ث ي ر عامل هاي م و ق ع ي ت ي و ا ن گ ي ز ش ي قراردارند د ر ز م ان اجر ا ي ت ح ق يق م م ك نا س ت م ت غ ي ر ه اي م ح ي ط ي ا ز ج م ل ه ش را ي ط ك ا ر ي دستمزد و س ا ي ر ع وا م ل ا ي ن عامل هاي م و ق ع ي ت ي ر ا ب ا ی د م و ر د ت و ج ه ق ر ا ر د ا د. پ ی ن و ش ت ه ا م ن ا ب ع 14. In group loyalty 15. Authority Respect 16.Purity & Sanctity 17. Brophy 18. Aldrefer 19. Rolinson 20. Lawson & Shen 21. okpara & win 22.jhon & charls 23. chye koh boo 24. schwepker 25. yousef 26. saks ا ل س و ن م ت ی و ا چ ه ر گ ن ه ا ن ب ی. آ ر. ( 1 ) م ق د م ه ا ی ب ر ن ظ ر ی ه ه ا ی ی ا د گ ی ر ی ت ه ر ا ن : ن ش ر د و ر ا ن. ( ت ا ر ی خ ا ن ت ش ا ر ا ث ر ب ه ز ب ا ن ا ص ل ی ) ا ن گ ي ز ش ي ب ه ش ك ل ب را ب ر ن ب و د ه است ل ذا 1.Moral Foundations 2. Haidt & Graham 3. Moral Foundations Theory (MFT) 4. Moral Foundations Questionaire (MFQ) 5,Piajeh 6.Marks 7.Nooris 8.Kinjereski & Scorpnike 9.Hoppock 10.Loveler 11. Care & Harm 12. Fairness 13. Reciprocity ( ت ر ج م ه ع ل ی ا ک ب ر س ی ف ). ب ی ا ت غ ال م ر ض ا. ( 1 ) ا خ ال ق ح ر ف ه ا ی د ر ح س ا ب د ا ر ی و ح س ا ب ر س ی م ج ل ه ح س ا ب د ا ر 2 2 و ر ج ب ی پ و ر م ی ب د ی ع ل ی ر ض ا د ه ق ا ن ی ف ی ر و ز آ ب ا د ی م ر ت ض ی. )) ( ( ( 1 ) ر ا ب ط ه ا خ ل ا ق ک ا ر ا س ل ا م ی س ا ز م ا ن ی و ر ض ا ی ت ش غ ل ی د ر پ ر س ت ا ر ا ن. ف ص ل ن ا م ه ا خ ال ق ی ز ی س ت ی 2 6 و رنگریز حسن الوانی سید م ه د ی و خ ا ک س ا ر م ر ی م. ( 1 ) ی. خ و د ک ا ر آ م د د ر ه ز ا ر ه س و م. ت ه ر ا ن : د ا ن ش گ ا ه ع ل و م ا ق ت ص ا د ی. ز ا ه د ع ا د ل ن ا م و ر یوسف نوبخت ش ه ر ا م. ر ا ه ن م ا ی ی ش ه ر س ت ا ن م ش ک ی ن ش ه ر. ع ل و م ت ر ب ی ت ی 2 8 و زینالی صومعه پروانه و پ و ر ع ز ت ع ل ی ا و استرس شغلییی م ن ا ب ع ت ع ه د )) ( ( ( ( 1 ) ر ا ب ط ه رضایت شغلی ب ا خ و د ک ا ر ا م د ی م ع ل م ا ن ا ص غ ر. 0( ) ش ه ر و ن د ی س ا ز م ا ن ی. ف ص ل ن ا م ه ا خ ال ق د ر ع ل و م ر ف ت ا ر ی. 6 4 و 2-5. غیراخلقای درمحیط ک ا ر و ر ف ت ا ر ه ا ی ض د ا ن س ا ن ی

16 و پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم شماره سوم پاییز 4931 س ل ی م ا ن ی ن ا د ر ع ب ا س ز ا د ه ن ا ص ر ن ی ا ز آ ذ ر ی ب ه ر و ز. ( 1 ) ر ا ب ط ه اخالق کار ب ا رضایت شغلی. شغلی کارکنان در سازمان آ م و ز ش ف ن ی و ح ر ف ه ا ی ش ه ر ت ه ر ا ن. ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی م د ی ر ی ت آ م و ز ش ی 3 1 و ا س ت ر س ر ه ی ا ف ت ی ن و د ر ش ف ی ع آ ب ا د ی ع ب د ا هلل. ( 1 ) ر ا ه ن م ا ی ی و م ش ا و ر ه ش غ ل ی و ن ظ ر ی ه ه ا ی ا ن ت خ ا ب ش غ ل. ت ه ر ا ن : ا ن ت ش ا ر ا ت ر ش د. ش ف ی ع آ ب ا د ی ع ب د ا هلل. ( 1 ) ر ا ه ن م ا ی ی و م ش ا و ر ه ت ح ص ی ل ی و ش غ ل ی. ت ه ر ا ن : س م ت. ص د ر ی ا ف ش ا ر غ ال م ح س ی ن ح ک م ی ن س ر ی ن ح ک م ی ن س ت ر ن. ( 1 ) ف ر ه ن گ م ع ا ص ر ف ا ر س ی. ت ه ر ا ن : م و س س ه ف ر ه ن گ م ع ا ص ر. ع ن ا ب س ت ا ن ی م ل ی ح ه و س ع ی د ی ک ی ا م ه د ی. ( 1 ) ا خ ال ق ح ر ف ه ا ی. ت ه ر ا ن : ا ن ت ش ا ر ا ت آ ه ا. ف ر ا م ر ز ق ر ا م ل ک ی ا ح د و ن و چ ه ف ل ا ح ف ر ه ن گ ی د ی ن پ ژ و ه ی ب ب ش ر ا. ر س ت م. ( ( ((((( 1 ) م و ا ن ع رشد اخلایق د ر س ا ز م ا ن ه ا. ت ه ر ا ن : م و س س ه ف ر ا م ر ز ق ر ا م ل ک ی ا ح د. ( 1 ) ب ن ی ا ن ا خ ال ق ی ا ص ل ت ق د م ت ع ل ی م و ت ر ب ی ت خ و ی ش ب ر ت ع ل ی م و ت ر ب ی ت د ی گ ر ا ن پ ر ت و ح ک م ت 3 7 ن ه ج ا ل ب ال غ ه ف ص ل ن ا م ه پ ژ و ه ش ه ا ی ن ه ج ا ل ب ال غ ه د ر ف ر ا م ر ز ق ر ا م ل ک ی ا ح د. ( 1 ) د ر آ م د ی ب ر ا خ ال ق ح ر ف ه ا ی ت ه ر ا ن : ا ن ت ش ا ر ا ت س ر آ م د. Bandura, A. (2001). Social cognitive theory, annual review of psychology. 52(7),1-26. Bundura, A. (1988). Organization applications of social cognitive theory. Autralin Journal of management, 13 (2), Haight, K.W. (2011). Teacher self-efficacy in the adoption and integration of technology within the Classroom,Thesis degree of doctor: walden university. Lunenburg,F,C. (2011). Self-Efficacy in the Workplace: implications for Motivation and performance. International journal of management, business and administration, 14(4),1-5. Marques,J.F.(2001).Interaction of theory research and applications in the work of super:an international perspective internet.for educational and vocational Rosenberg,H.(1975).Occupations and values.ilionois:the Free Press Saks,A.M.,Mudrack,P.E.&Ashforth,B.E.(1996).The relationship between the work,job attitudes,intentions to quit and turnover for temporary service employees,canadian Journal of Administrative sciences,13,3& Smith,L.,Ciarrochi,J.& Heaven,P.C.L.(2008).The stability and change of trait emotional intelligence,conflict communication patterns,and relationship satisfaction:a one year longitudinal study.personality and Individual Differences,45(5)& Spector,P.E.(2006).Industerial and Organisational psychology:research and practice.newyork:wiley.

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ.

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 5 1 1-12 3 ص ص ی ل ی ل خ د و و ا د ه ب ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ر گ ی ج ن

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -9 9 7 9 ر ا ب ط ه ب ی ن ر ا ه ب ر د ه ا ی م د ی ر ی ت ت

Διαβάστε περισσότερα

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د ه ت خ م آ ر ص ا ع ز ا ا گ د ک د د ز ا ب د م ت ا ض ر س ر ر ب د ال م ج ر ب ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب خالر امر ا ر ا ا ر ه ت ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ر د م ه د ک ش ا د ا گ ر ز ا ب ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م ط ا ل ع ه) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ر ت ب ه ب ن د ی ع و ا م ل م و ث ر ب ر ا ر ز ی ا ب ی ع م ل ک ر د م د ی ر

Διαβάστε περισσότερα

ص ا د ق ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -2 8 5 9 م ق ا ی س ه م ی ز ا ن ک ا ر ب س ت

Διαβάστε περισσότερα

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 3/Issue/Summer 0 PP: -34 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل س و م. ش م ا ر ه ی ا ز د ه م ت ا ب س ت ا ن 9 3 ص ص : 3-4 ب ر

Διαβάστε περισσότερα

ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ال ح م ی ر ا د ی ا پ ش ج ن س )

ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ال ح م ی ر ا د ی ا پ ش ج ن س ) ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س - : ص ص ری ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

2

2 م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ر ت آ م و ز ش د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه ب ه ا ر 9 3 ص ص -8 3 7 ح س ن ع ل ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح

Διαβάστε περισσότερα

م ح ق ق س ا خ ت ه () ک ا ر ش ن ا س- ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -8 6 1 1 3 4 1

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا )

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ) ه) ن و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا

Διαβάστε περισσότερα

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت ي ش ز و م آ ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا س م ز 4 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س 1 4-55 ص ص ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر غ ا ر م ن ا ت س ر ه ش ه ط س و ت م س ر ا د م 3

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر غ ا ر م ن ا ت س ر ه ش ه ط س و ت م س ر ا د م 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 3 1-4 4 1 ص ص ن ا ر دبی نی ا م ز ا س د ه ع ت و تی

Διαβάστε περισσότερα

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 زمستان 4 ه ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 1 1-10 3 ص ص ه د ن ی گ د ا ی ن ا م ز ا س ای ه ه ف ل ؤ م ت س ب ا ک ا ب

Διαβάστε περισσότερα

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 2135 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ص ن ع ت / س ا ز م ا ن س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 3 5 2 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

Employees in Oil Refinery Company

Employees in Oil Refinery Company Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 3/Issue10/Spring 2012 PP: 73-84 ی ن ا م ز ا س / ی ت ع ن ص ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 1 9 3 1 ر ا ه ب م ه د ه ر ا م ش م و س ل ا س 3 7-4 8 : ص ص ن ا

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ر ه ب ر و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک م س و

Διαβάστε περισσότερα

م ش د ی ج م ن گ ر ب ه م ط ا ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی گ ر ز ب

م ش د ی ج م ن گ ر ب ه م ط ا ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی گ ر ز ب ش) خ ب ر 4 ف ن ر ا د ی ا پ ه ع س و ت د ر ک ی و ر ا ب ی ر ه ش ل ق ن لو م ح ی ط ی ح م ت س ی ز ت ا ر ث ا ی ب ا ی ز ر ا ) ر ی ال م ر ه ش ی ز ک ر م س م ش د ی ج م ن ا ر ی ا ر ی ال م ر ی ال م د ح ا و ی م ال س

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن ه ک ب ش ت ی ض و و ی ژ و ل و ف م و ئ ژ ا ب ن آ ه ط ب ا و ی ن و ک س م ی ا ه ز ا س و ت خ ا س ه س و ت ل ی ل ح ت ی ل ز ن ا ن ب ه ش ج ن پ ه ی ح ا ن : ی و م ه ل ا ط م ی ه ش ن و ت ا ف ا ص ت و ل ق ن و ل م ح 1 ه

Διαβάστε περισσότερα

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6.

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6. و ب و ش ش ز و م آ ت ر د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 9-4 1 1 ص ص ت ل ا د ع ن ی ب ط ا ب ت ر ا ن ی ی ب ت ر د

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ي و ج ش ن ا

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ر ا ی ش ن ا د - 3.

ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ر ا ی ش ن ا د - 3. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ر ی د م ی ن ا م ز ا س س ف ن ت ز ع و ه ی ح

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 5 7 0-9 : 5 2 ی پ ا ی پ 1 9 3 1 م و د ه ا م ش م ت ش ه ه و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ک ی م ه ی ش ن م و ی د ی و پ س و ت پ ی ک ی ا ه ت س ی س و و ا ی ز ا س ا د ج ت ه ج ب س ا ن م ی ش و ی ف ع م ه د و

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5-70 ص ص ه ر و د م و س ل ا س ن ا ز و م آ ش ن ا د ن

Διαβάστε περισσότερα

amongst the Faculty Members

amongst the Faculty Members Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 3/Issue9/Winter 2012 PP: 919 ن ا م ز ا س / ت ع ن ص س ا ن ش ن ا و ر م ا ن ل ص ف 0 9 3 1 ن ا ت س م ز م ن ر ا م ش م و س ل ا س 9 19 : ص ص م ل ع ت أ ا ض ع ا

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of relation between work values with job and work involvement among oil refinery personnel of Isfahan

Investigation of relation between work values with job and work involvement among oil refinery personnel of Isfahan Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 5/Issue19/Summer 2014 PP: 31-41 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل پ ن ج م ش م ا ر ه ن و ز د ه م تابستان 3931 ص ص : 4-1 3

Διαβάστε περισσότερα

2. Knowledge Management

2. Knowledge Management ز و م آ ت در م و ر ب ر م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ن ا د 5 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م م د ل ا س 1 0 1-9 1 1 ص ص ن س ح ل ک ر ا د ا ر د ن ا م ز ا س ت م ال س ا ب ن ا د ت ر د م ر ا ر ق ت

Διαβάστε περισσότερα

نگرشهاي كارشناس چكيده توسعهي نشان ميدهد

نگرشهاي كارشناس چكيده توسعهي نشان ميدهد فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز گردشگري در منطقه آزاد اروند راهكارهاي توسعه بررسي 1 پريسا سجادي جهانگردي موسسه آموزش عالي قشم قشم ايران جهانگردي گرايش

Διαβάστε περισσότερα

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 9-5 1 1 ص ص د ا و ج ت ا س س ؤ م ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6 م ط ا ل ع ه) ک م ا ل ف ص ل ن ا م ه ه ب ی و م د ي ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ م س ا س ا ل ه ش ت م. ش م ا ه 2 تابستان 3931 ص ص -8 5 1 1 9 3 پ ی ش ب ی ن ی ف ت ا ش ه و ن د ی

Διαβάστε περισσότερα

ATLAS green. AfWA /AAE

ATLAS green. AfWA /AAE مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت K S A ا إل ص د ا ر ا ل د و ل ي ٠ ١ مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٣ ج و ھ ر ة( ع د ت خ ص ص ة م TENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUC ح د د ة م ا ل ھ و ي ة و ا ال ب ت ك ا ر و ا ل ط م و

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ * د ن س ی و ن د ی ع س د ی س 12 1 : 24 ی پ ا ی پ 9 3 1 1 ل و ا ر ا م ش م ت ش ر و د / ی ک ش پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ی ر ش ن ش ر و ر پ و ر ی ث ک ت ع ر ا م ی ی ا ی ر ت ک ا ب ی ا ی ر ا م ی ب ع ل ا ط م

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

(Camelus dromedarius)

(Camelus dromedarius) س ع ی د و 6 ن ش ر ی ه م ی ک ر ب ی و ل و ژ ی د ا م پ ز ش ک ی / د و ر ه ی ا ز د ه م ش م ا ر ه د و م 1 4 9 3 پ ی ا پ ی 0-9 1: 3 7 9 ج د ا س ا ز ی ک و ه ا ن ه ا ی ر ا ن ی و ش ن ا س ا ی ی گ و ن ه ه ا ی ا ن

Διαβάστε περισσότερα

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) اإليمان بالقدر. Άχμαντ Μ.Ελντίν

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) اإليمان بالقدر. Άχμαντ Μ.Ελντίν Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) الركن السادس من أركان اإليمان بالقدر اإليمان: Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ

Διαβάστε περισσότερα

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους أركان اإلميان - الركن الثاين : اإلميان ابملالئكة Άχμαντ Μ. Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org - Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

S Ô Ñ ª ^ ھ ھ ھ ھ ا حل م د هلل ا ل ذ ي أ ك ر م ا ل ب رش ي ة ة ب م ب ع ث ا ل ر مح ة ا مل ه د ا ة و ا ل ن ع م ة املسداة خرية خ ل ق ا هلل ا ل ن ب ي ا مل ص ط ف ى و ا ل ر س و ل ا مل ج ت ب ى ن ب ي ن ا و إ م

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 5 Πίστη στην Ημέρα της Κρίσης الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم اآلخر Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan ijk Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan Dibawah ini adalah Dzikir Nabawiyah yang dibaca / diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk ummatnya dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk diamalkan semua ummatnya.

Διαβάστε περισσότερα

ة من ي لأ م و ة بي ال ع ج 2 1

ة من ي لأ م و ة بي ال ع ج 2 1 ج ا م ع ة ن ا ي ف ا أل م ن ي ة ل ل ع ل و م ا ل ع ر ب ي ة = = =m ^ á _ Â ª ^ = I = } _ s ÿ ^ = ^ È ƒ = I = ø _ ^ = I = fl _ Â ª ^ = I = Ó É _ Î ÿ ^ = = =KÉ ^ Ñ ƒ d = _ s Î = Ñ π ` = f = π à ÿ ^ Ñ g ƒ =

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 3 Πίστη στα βιβλία του Αλλάχ الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur.

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. ( ijk Assalamu 'Alaikum Wr.Wb. Pak Dasrul, Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. Kepada Fir'un di dalam kuburnya

Διαβάστε περισσότερα

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough ا ک( و ا ہ خان ب ری" ا جم ح د ث ان تح ات ا ہ پ جاب ) اج ) خ ا اور ت ظ ا واز ہ خ ہ ہ ا با د ا پر پا جا وا زبا وں ا ک روا ت ہ ان وت اور خ ا ا ار ں ت اد پا ا جاتا ہ تبد اں وت ات وا ن وجہ و وع پز ر وت ں جو

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 صفحه 701 تا 771 سهام صاحبان حقوق هزينه و محصول رقابتي توان 1231/31/23 دریافت: تاریخ 1231/32/21 پذیرش: تاریخ 1 بنیمهد بهمن 2 نژاد یعقوب احمد 3

Διαβάστε περισσότερα

2. Hollis 3. Weber 4. Bluhm 5. Thompson 6. Psychological Capital 7. Nemati 8. Luthans 9. Avolio, Avey & Norman 10. Rheingold, Herbert & Franklin

2. Hollis 3. Weber 4. Bluhm 5. Thompson 6. Psychological Capital 7. Nemati 8. Luthans 9. Avolio, Avey & Norman 10. Rheingold, Herbert & Franklin اجتماعی شناسی روان مجله 42 بهار 1396 شماره یازدهم سال 13 21- مقاله: صفحات پذیرش: 96/1/2 تاریخ وصول: 95/10/1 تاریخ اجتماعی اضطراب و شغلی رضایت روانشناختی سرمایه ی رابطه ایران حفاری ملی شرکت کارکنان در سازمانی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی م دهای فونونهای اپتیکی در یک نانوساختار نیمهرسانا

بررسی م دهای فونونهای اپتیکی در یک نانوساختار نیمهرسانا مجلة فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا )س( سال چهارم شمارة 1 بهار و تابستان 1393 بررسی م دهای فونونهای اپتیکی در یک نانوساختار نیمهرسانا 1 عباس شاهبندی قوچانی تاریخ دریافت: 92/7/13 تاریخ تصویب: 92/11/9 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران

بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی تاریخ دریافت: 92/05/22 تاریخ پذیرش: 93/02/22 بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران

Διαβάστε περισσότερα

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گروه توسعه نیکی

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گروه توسعه نیکی بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گروه توسعه نیکی سی- سی- سی- سی- صندوق سرمایهگذاری توسعه گروه نیکی بیانیه سیاست سرمایهگذاری صندوق سرمایه گذاری توسعه گروه نیکی )تنها با درآمد ثابت با قابلیت

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی:

Archive of SID.  یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی: ج ه ر یا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره ١ (ایپپی ٢۴ ھار ٨٩ ص ص ٩٣-١٠١ مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی رمضان رضاییان رحمان فرنوش. چکیده دانشکده علوم پایه دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

به روش الیهبرداری الکتروشیمیائی

به روش الیهبرداری الکتروشیمیائی )س( مجلة فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا سال پنجم شمارة 2 پاییز و زمستان 1394 بررسی خواص الکتریکی ذر ات گراف ن ساخته شده به روش الیهبرداری الکتروشیمیائی 1 رضا ثابت داریانی 2 مریم هادی طالع تاریخ دریافت: 94/6/7

Διαβάστε περισσότερα

الركن الرابع من أركان اإلميان: اإلميان ابلرسل

الركن الرابع من أركان اإلميان: اإلميان ابلرسل Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 4 Πίστη στoυς Προφήτες/Αγγελιοφόρους الركن الرابع من أركان اإلميان: اإلميان ابلرسل Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 62 /تابستان 4931 صفحه 78 تا 402

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 62 /تابستان 4931 صفحه 78 تا 402 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 62 /تابستان 4931 صفحه 78 تا 402 نقدی جریانهای بر مدیریت مالی تامین اثرتصمیمات 7331/17/82 دریافت: تاریخ 7331/13/83 پذیرش: تاریخ 1 نیا طالب قدرتاله 2 دسینه مهدی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

بررسی و رتبه بندی موانع مدیریت استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان

بررسی و رتبه بندی موانع مدیریت استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان بررسی و رتبه بندی موانع مدیریت استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان ۳ *2 1 مرضیه مالکی مسعود براتی نادر جعفریوسفی چکیده ۳ 1 گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی واحد نجف آباد دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی

بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی فصلنامة علمي پژوهشي کاوشهای مدیریت بازرگاني سال چهارم )پاییز و زمستان 1931( شماره 8 صص 75-32. بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمانی 2 عباسعلی حاجی کریمی 1 تالین منصوریان 1 عضو هیئت علمي

Διαβάστε περισσότερα

رابطه سبک های شناختی و سبک های یادگیری با اضطراب ریاضی در دانش آموزان خدامراد مومنی کامران یزدانبخش فرحناز فرامرزی 9

رابطه سبک های شناختی و سبک های یادگیری با اضطراب ریاضی در دانش آموزان خدامراد مومنی کامران یزدانبخش فرحناز فرامرزی 9 دوفصلنامه علمی- تخصصی"آموزش پژوهی" سال اول شماره اول بهار و تابستان 931 صفحه 62-1 چکیده رابطه سبک های شناختی و سبک های یادگیری با اضطراب ریاضی در دانش آموزان خدامراد مومنی 6 کامران یزدانبخش فرحناز فرامرزی

Διαβάστε περισσότερα

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 37 فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 38 آخر این درس با چی آشنا میشی نسبت های مثلثاتی آشنایی با نسبت های مثلثاتی سینوس کسینوس تانژانت کتانژانت 39 به شکل مقابل نگاه

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

ANTIGONE Ptolemaion 29Α Tel.:

ANTIGONE Ptolemaion 29Α Tel.: Ενημερώσου για τα τις δράσεις μας μέσα από τη σελίδα του 123help.gr και κάλεσε στο 2310 285 688 ή στείλε email στο info@antigone.gr για περισσότερες πληροφορίες. Get informed on ANTIGONE s activities through

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

عنوان مقاله: پیش بینی اختالل شخصیت ضد اجتماعی بر اساس باورهای شخصی با میانجیگری ترس از ارزیابی منفی در معتادین

عنوان مقاله: پیش بینی اختالل شخصیت ضد اجتماعی بر اساس باورهای شخصی با میانجیگری ترس از ارزیابی منفی در معتادین عنوان مقاله: پیش بینی اختالل شخصیت ضد اجتماعی بر اساس باورهای شخصی با میانجیگری ترس از ارزیابی منفی در معتادین نام و نام خانوادگی نویسنده اول: مرضیه صمیمی نژاد کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت دانشکده روانشناسی

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مقاالت بررسی تاثیر سبک رهبری تحولگرا و تبادلی بر کیفیت زندگی کاری حسین دیلمی پور سعید جعفرینیا 1

فهرست مقاالت بررسی تاثیر سبک رهبری تحولگرا و تبادلی بر کیفیت زندگی کاری حسین دیلمی پور سعید جعفرینیا 1 سال اول- شماره یک- بهمنماه 5931 فهرست مقاالت عنوان مقاله صفحه بررسی تاثیر سبک رهبری تحولگرا و تبادلی بر کیفیت زندگی کاری حسین دیلمی پور سعید جعفرینیا 1 مديريت منابع انسانی با ديدگاههای نوين ركسانا اسالمیراد

Διαβάστε περισσότερα