192Α/ ) και το Π..35/ (ΦΕΚ 51/Α/ ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "192Α/27.08.01) και το Π..35/20.3.2009 (ΦΕΚ 51/Α/27.03.2009)."

Transcript

1 Υπαγωγή στην IPPC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ / ΙΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 ΠΡΟΣ: ΙΑ ΥΜΑ Α.Ε Τ.Κ. : χλµ. Κοζάνης Πτολεµαϊδας Τηλέφωνο : /806 Τ.Θ 155, Κοζάνη FAX : (συν. φάκελος ΜΠΕ) ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και κωδικοποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν επιβληθεί µε την Α.Π / ΥΑ του έργου: «Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωµένης διαχείρισης (ΚΕΟ ) Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας». Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από το: α) Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/ ), β) Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ), και γ) Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/ ). 2. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, κ.ά.». 4. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/ ) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/ ) «Ρύθµιση Θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», και το Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/ ). 5. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/ ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 6. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 7. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/ ) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 8. Το Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/ ), «Περί προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».

2 9. Το Ν.3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς (αναθεωρηµένη)». 10. Το Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/ ) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/ ) και το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/ ). 11. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης». 12. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ) «ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 13. Το Προεδρικό ιάταγµα (Π..) 221/1998 (ΦΕΚ 174Α/ ) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ Ε)», όπως τροποποιήθηκε µε το Π..269/2001 (ΦΕΚ 192Α/ ) και το Π..35/ (ΦΕΚ 51/Α/ ). 14. Το Π.. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων» (Β 40) Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 15. Το Π.. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 16. Το Π.. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α/ ), «Αντικατάσταση της 73357/148/1995 ΚΥΑ ιαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες (Β 781) και της 19817/2000 ΚΥΑ Τροποποίηση της 73357/1995 ΚΥΑ κ.λ.π. (Β 963). Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών». 17. Το Π.. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000». 18. Το Π.. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003», όπως τροποποιήθηκε από το Π.. 15/ (ΦΕΚ 12/Α/2006), «Τροποποίηση του Π.. 117/2004 σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/108 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) του Συµβουλίου της 8ης εκεµβρίου 2003». 19. Το Π.. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007), «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 20. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) /1997 (ΦΕΚ 1016/Β/ ), «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 21. Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/ ), «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 19661/1982/ (ΦΕΚ 1811/Β/ ). 22. Την ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/ ) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2

3 23. Την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/ ) «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων». 24. Την ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για την ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης». 25. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συµµόρφωση µε». 26. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 27. Την ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354Β/ ) «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την ΚΥΑ191002/2220/ Την ΚΥΑ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/ ) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008». 29. Την ΚΥΑ 21938/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/ ) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α)». 30. Την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1948/Β/ ) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα». 31. Την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β/ ) «Καθορισµός πλαισίου κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές δραστηριότητες, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010». 32. Την KΥΑ /ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/ ) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3,4,5,6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου είδους σχετικού µε τις διαδικασίες θέµατα». 33. Την ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β / ) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ υπ αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α 21), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας». 34. Την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/ )». 35. Την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/ ) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωµάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ασικής Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης µε αρ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β / ), σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011». 36. Την ΥΑ 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/ ) «Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αρ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α 209)». 3

4 37. Την ΥΑ 21697/2012 (ΦΕΚ 224/ΥΟ / ) «Συγκρότηση Κεντρικού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 4014/2011(ΦΕΚ 209/Α)». 38. Την ΥΑ /2014 (ΦΕΚ 135/Β / ) «Εξειδίκευση των περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αρ. 1958/2012 (Β 21) όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας». 39. Την Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, που αντικαθιστά την οδηγία 96/61/ΕΚ. 40. Την Οδηγία 2010/75/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Νοεµβρίου 2010, περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) - αναδιατύπωση. 41. Την Εγκύκλιο µε Α.Π. οικ /2011 (Α Α: 4Α3Υ0-4) «ιευκρινίσεις σχετικά µε την ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ / (ΦΕΚ 354Β/ ) Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 42. Την Εγκύκλιο µε Α.Π. οικ. 1589/2011 (Α Α: 45ΒΜ0-Π8Β) «ιευκρινίσεις σχετικά µε την ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354Β/ ) Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 43. Την Εγκύκλιο µε Α.Π. οικ /2011 (Α Α: 45Ψ40-5ΒΙ) «ιευκρινίσεις επί των θεµάτων που θίγονται στο άρθρο 12 του νόµου 4014/2011, σχετικά µε την άδεια διάθεσης λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων». 44. Τον υπ αρ. 166/2006 Κανονισµό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2008 για τη σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης και µεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου. 45. Την υπ. αρ. 2003/33/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ( ) «Για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 46. Την µε Α.Π /2566/ Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας «Έγκριση Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Μη επικινδύνων- Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) υτικής Μακεδονίας». 47. Την ΥΑ οικ / Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωµένης ιαχείρισης (ΚΕΟ ) Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας», µε την τροποποίηση, ανανέωση και κωδικοποίηση των Α.Π / , / και 86153/ ΚΥΑ ΕΠΟ των έργων που αφορούν αντίστοιχα στον ΧΥΤΑ Κοζάνης στη θέση Νότιο Πεδίο της ΕΗ και στη Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας Απορριµµάτων υτικής Μακεδονίας. 48. Την µε Α.Π. οικ. 107/ (ΦΕΚ 181/Β/2014) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση του Σχεδίου ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού ιαµερίσµατος υτικής Μακεδονίας». 49. Την από Ορθή επανάληψη της υπ αρ. 32/2014 απόφασης της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας «Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου εκλυόµενο από Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων, ισχύος 1,5 MW, στη θέση ΝΟΤΙΟ ΠΕ ΙΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ της ηµοτικής Ενότητας Κοζάνης, ήµου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ και δ.τ. ΙΑ ΥΜΑ». 50. Το µε Α.Π. 82/ έγγραφο του φορέα ιαχείρισης Απορριµµάτων υτικής Μακεδονίας Α.Ε. ( ΙΑ ΥΜΑ) (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέµατος. 4

5 51. Το µε Α.Π. 273/ έγγραφο της /νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Εφαρµογών και Υπηρεσίας όµησης του ήµου Κοζάνης. 52. Το µε Α.Π. 176/ έγγραφο του φορέα ΙΑ ΥΜΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ «Ετήσια έκθεση για τον έλεγχο εφαρµογής της ΑΕΠΟ / για τις Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωµένης ιαχείρισης (ΚΕΟ ) των ΑΣΑ της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας για τα έτη 2012 και 2013». 53. Το µε Α.Π. 308/ έγγραφο του φορέα ιαχείρισης Απορριµµάτων υτικής Μακεδονίας Α.Ε. ( ΙΑ ΥΜΑ) (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε το οποίο υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ τα συµπληρωµατικά τεύχη της ΜΠΕ του έργου. 54. Το µε Α.Π. οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ µε το οποίο διαβιβάστηκε φάκελος της ΜΠΕ του έργου για γνωµοδότηση προς: Τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ: /νση Χωροταξίας, Τµήµα ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, /νση Αισθητικών ασών, ρυµών και Θήρας, /νση ΕΑΡΘ και Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ, Το Υπ. Εθνικής Άµυνας: ΓΕΕΘΑ/Γ2, Το Υπ. Εσωτερικών: /νση Τεχνικών Υπηρεσιών, το Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Σ ΙΤ, το Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: /νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, /νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων, Γενική /νση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, το Υπ. Υγείας: /νση Υγειονοµικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: /νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου υτικής Μακεδονίας: /νση Υδάτων υτικής Μακεδονίας, ασαρχείο Κοζάνης, Τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας: Περιφερειακό Συµβούλιο, /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕΧΩΣ), Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ Κοζάνης. 55. Το µε Α.Π / έγγραφο της /νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική της γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου. 56. Το µε Α.Π. ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/131856/78867/4541/1673/ έγγραφο της /νσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ) προς την 17 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ). 57. Το µε Α.Π. 445/ έγγραφο του φορέα ιαχείρισης ΙΑ ΥΜΑ Α.Ε. (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε το οποίο υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ τα συµπληρωµατικά στοιχεία της ΜΠΕ του έργου. 58. Το µε Α.Π. Φ /144/ Σ. 1335/ έγγραφο της /νσης Υποδοµής/2 ο του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ). 59. Το µε Α.Π /1686/ έγγραφο της /νσης Υδάτων υτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου υτικής Μακεδονίας (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική υπό όρους γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του έργου. 60. Το µε Α.Π /3130/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕΧΩΣ) της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική υπό όρους γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του έργου. 61. Το µε Α.Π. 1507/ έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), στο οποίο αναφέρεται ότι δεν υφίσταται αντικείµενο αρµοδιότητας της. 62. Το µε Α.Π. 1452/82385/ έγγραφο της /νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ) προς τη /νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Κοζάνης ΠΕΧΩΠ Κοζάνης. 63. Το µε Α.Π. 1561/ έγγραφο της 17 ης ΕΒΑ του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική υπό όρους γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του έργου. 5

6 6 64. Το µε Α.Π. Φ.550/Α Σ. 865/ έγγραφο της /νσης Γ2 (Υποδοµής) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του έργου. 65. Το µε Α.Π. 66/ έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ) µε συνηµµένα: α) την υπ αρ. 16/14 οµόφωνη θετική απόφαση της επί της ΜΠΕ του έργου, β) το µε Α.Π /3130/ έγγραφο της /νσης ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, µε τη θετική γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του έργου. 66. Το µε Α.Π / έγγραφο του ήµου Εορδαίας (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε συνηµµένα την υπ αρ. 270/2014 θετική απόφαση του για το έργο. 67. Την από ηλεκτρονική αλληλογραφία του φορέα διαχείρισης ΙΑ ΥΜΑ Α.Ε. (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ). 68. Το µε Α.Π. ΥΠΠΟ.Α/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/ΤΑΧ/Φ30/210799/124055/13278/5142/ έγγραφο της /νσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε τη θετική υπό όρους γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του έργου. 69. Το µε Α.Π. ΥΑΠΕ/Φ /1871/οικ.14252/ έγγραφο της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του έργου. 70. Την από ηλεκτρονική αλληλογραφία του φορέα διαχείρισης ΙΑ ΥΜΑ Α.Ε. (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε το οποίο υποβλήθηκε η µε Α.Π /3799/ βεβαίωση τελεσιδικίας πράξης χαρακτηρισµού. 71. Το µε α.π /1542/ έγγραφο της /νσης Αισθ. ασών, ρυµών και Θήρας. 72. Το µε Α.Π /2882/ έγγραφο του Τµήµατος ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ: / και / ), µε τις παρατηρήσεις του επί της ΜΠΕ του έργου. 73. Το µε Α.Π / έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάστηκε του φορέα διαχείρισης ΙΑ ΥΜΑ Α.Ε., το µε Α.Π /2882/ έγγραφο του Τµήµατος ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ. 74. Το µε Α.Π. 764/ έγγραφο του φορέα διαχείρισης ΙΑ ΥΜΑ Α.Ε. (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε το οποίο υποβλήθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία σχετικά µε τα αναφερόµενα του µε Α.Π /2882/ εγγράφου του Τµήµατος ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 75. Το µε Α.Π. Φ /364/ Σ.2440/ έγγραφο του ΓΕΕΘΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ) µε η θετική υπό όρους γνωµοδότηση του επί της ΜΠΕ του έργου. 76. Το γεγονός ότι από την εξέταση του φακέλου ΜΠΕ για την τροποποίηση του έργου προτείνεται: α) Η επέκταση του γηπέδου των ΚΕΟ από 327 σε 642 στρέµµατα προκειµένου να κατασκευαστούν τα νέα έργα, β) η κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ), Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ) και συνοδών έργων για την επεξεργασία και διάθεση σύµµεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), µε παράλληλη τροποποίηση της γενικής διάταξης του υφιστάµενου γηπέδου των 327 στρ., γ) η διαφοροποίηση στην σχετική κατανοµή των εκτάσεων µεταξύ του κυττάρου Γ και του ΧΥΤΑ των ΚΕΟ καθώς και της χρήσης τους µετά την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΥ και της ΜΕΑ, προκειµένου να είναι αποδεκτή η συνδιάθεση µε τα ΑΣΑ και τα προσοµοιούµενα ΑΣΑ και των µη επικινδύνων βιοµηχανικών αποβλήτων, δ) η συµµόρφωση της γενικής διάταξης έργων προσωρινής αποθήκευσης και τεµαχισµού ογκωδών και λοιπών αποβλήτων και οι αλλαγές στη χωροθέτηση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της µονάδας ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου του ΧΥΤΑ και των έργων αναβάθµισης της υφιστάµενης µονάδας επεξεργασίας στραγγισµάτων ΧΥΤΑ. ε) η µείωση της δυναµικότητας της υφιστάµενης Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ), λόγω κατασκευής νέας ΜΕΥΑ για την ΜΕΑ και τον ΧΥΤΥ, και η προσθήκη µονάδας προεπεξεργασίας µε φυσικοχηµική επεξεργασία,

7 7 στ) η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιµων υλικών (δεµατοποιηµένων ή σε containers) και λοιπών προς επεξεργασία αποβλήτων (π.χ. ογκωδών) σε ειδικούς χώρους του Περιφερειακού Κέντρου Ανακύκλωσης (ΠΚΑ) και των υποδοµών διαλογής και τεµαχισµού ογκωδών και λοιπών αποβλήτων, ζ) η κτηριακή και µηχανολογική επέκταση υφιστάµενου συνεργείου συντήρησης οχηµάτων και µηχανηµάτων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών µέχρι την κατασκευή του νέου συνεργείου συντήρησης, η) η συµπλήρωση της τεχνικής περιγραφής των απαιτούµενων έργων και εγκαταστάσεων της Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου. 77. Το γεγονός ότι ορισµένα από τα περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένα έργα της ΥΑ /2011 δεν έχουν κατασκευαστεί µέχρι σήµερα και αναµένεται να κατασκευαστούν στο προσεχές χρονικό διάστηµα. 78. Το γεγονός ότι πρέπει να γίνει αναθεώρηση τροποποίηση και συµπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων, λόγω τροποποίησης του έργου και αλλαγών στην κείµενη νοµοθεσία. 79. Το γεγονός ότι πρέπει να γίνει κωδικοποίηση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων, λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της περιβαλλοντικής επιστήµης και την εκτίµηση των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από τα έργα και δραστηριότητες. Αποφασίζουµε Την τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί µε την ΥΑ / του έργου: «Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωµένης διαχείρισης (ΚΕΟ ) Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας». Η εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου και βαρύνει το φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας αυτού που είναι η Ανώνυµη Εταιρεία ιαχείρισης Απορριµµάτων υτικής Μακεδονίας ΙΑ ΥΜΑ Α.Ε., καθώς και κάθε κατά νόµο υπόχρεο (εφεξής «φορέας του έργου»). Η παρούσα Απόφαση αφορά στην τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί µε την ΥΑ / την οποία και αντικαθιστά και αφορά: α) στη λειτουργία των υφισταµένων εγκαταστάσεων ΚΕΟ και στην κατασκευή εναποµενουσών συνοδών εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και, β) στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ) των σύµµεικτων ΑΣΑ, Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ) της ΜΕΑ και νέας Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ). 1. Περιγραφή έργου ή δραστηριότητας 1.1. Συνοπτική Περιγραφή έργου Γενικά στοιχεία του έργου Οι Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωµένης διαχείρισης (ΚΕΟ ) Αστικών Στερεών Αποβλήτων βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των ήµων Κοζάνης και Εορδαίας, της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας. Οι ΚΕΟ χωροθετούνται σε συνολική έκταση 642 στρεµµάτων αποκαταστηµένων ορυχείων του Νοτίου Πεδίου, εντός του Λιγνιτικού Κέντρου υτικής Μακεδονίας (ΛΚ Μ), έκταση που έχει παραχωρηθεί από την ΕΗ Α.Ε. Οι ΚΕΟ εξυπηρετούν το σύνολο της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας και ειδικότερα τους Νοµούς Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών, µε συνολικό ισοδύναµο πληθυσµό Το έργο αφορά στην κατασκευή, και λειτουργία των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας υτικής

8 8 Μακεδονίας. Συγκεκριµένα, στις ΚΕΟ πραγµατοποιείται η συγκέντρωση του συνόλου των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), τα οποία προέρχονται από το δίκτυο δέκα (10) Τοπικών Μονάδων ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΤΜ Α), οι οποίες περιλαµβάνουν Σταθµούς Μεταφόρτωσης σύµµεικτων και ογκωδών ΑΣΑ και Μεταφόρτωσης και Πρωτογενούς ιαλογής (ταξινόµηση κλπ) των ανακυκλώσιµων ΑΣΑ, που προέρχονται από τα προγράµµατα ιαλογής στην Πηγή ( σπ) στους οικισµούς της Περιφέρειας και αναφέρονται ως Τοπικά Κέντρα Ανακύκλωσης (ΤΚΑ) Συνοπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά Έργου Οι Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας περιλαµβάνουν τις ακόλουθες επιµέρους εγκαταστάσεις: α) Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ΧΥΤΑ, (κύτταρα Α, Β, Γ και ), β) Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων ΧΥΤΥ, (κύτταρα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2), γ) Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ) των σύµµεικτων Αστικών Στερεών Απορριµµάτων, δ) Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης του παραγόµενου Βιοαερίου από τον ΧΥΤΑ, ε) Περιφερειακό Κέντρο Ανακύκλωσης (ΠΚΑ), όπου θα γίνεται διαλογή και δεµατοποίηση των ανακυκλώσιµων υλικών που θα προέρχονται από τα προγράµµατα σπ και τα ΤΚΑ, στ) Μονάδα ιαλογής και Τεµαχισµού των Ογκωδών Αστικών Στερεών Απορριµµάτων, ζ) Μονάδα Επεξεργασίας και αξιοποίησης της Βιολογικής Ιλύος από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων της Περιφέρειας, η) Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) για την επεξεργασία του συνόλου των υγρών αποβλήτων προερχόµενα από τη ΜΕΑ και τον ΧΥΤΥ, θ) Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) για την επεξεργασία του συνόλου των υγρών αποβλήτων προερχόµενα από τον ΧΥΤΑ, το ΠΚΑ και τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις των ΚΕΟ, ι) Πεδίο υπεδάφιας διάθεσης των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων των ΜΕΥΑ του ΧΥΤΑ και της ΜΕΑ - ΧΥΤΥ, ια) ίκτυο υποδοµών για την υδροδότηση, την αποχέτευση των υγρών αποβλήτων και λυµάτων, την άρδευση πρασίνου, την απορροή οµβρίων, την ηλεκτροδότηση, την εσωτερική οδοποιία και τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, όλων των εγκαταστάσεων των ΚΕΟ, ιβ) Βοηθητικές εγκαταστάσεις (π.χ. συνεργείο συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων, πρατήριο υγρών καυσίµων για τα οχήµατα και µηχανήµατα, πλυντήριο των οχηµάτων και µηχανηµάτων των ΚΕΟ, δεξαµενές υδροδότησης κλπ Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ) Η Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας καταλαµβάνει έκταση 24,08 στρέµµατα περίπου. Η µέγιστη δυναµικότητα της µονάδας επεξεργασίας είναι tn/έτος σύµµεικτων αστικών απορριµµάτων. Συνοπτικά, η ΜΕΑ αποτελείται από τις παρακάτω παραγωγικές διαδικασίες και εγκαταστάσεις: α) Μονάδα Υποδοχής Τροφοδοσίας σύµµεικτων αστικών απορριµµάτων β) Μονάδα Μηχανικής ιαλογής Χειροδιαλογής γ) Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας δ) Μονάδα Ωρίµανσης ε) Μονάδα Εξευγενισµού (Ραφιναρία) στ) Χώρος προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων ζ) Λοιπές εγκαταστάσεις - υποδοµές Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ)

9 9 Ο ΧΥΤΥ αναπτύσσεται σε γήπεδο συνολικής έκτασης 90,7 στρεµµάτων περίπου και η αναµενόµενη διάρκεια ζωής αυτού είναι 30 έτη περίπου. Η χωρητικότητα του ΧΥΤΥ είναι m 3 περίπου. Στον ΧΥΤΥ οδηγούνται οι ποσότητες των υπολειµµάτων που προκύπτουν από την επεξεργασία των σύµµεικτων αστικών απορριµµάτων στην ΜΕΑ και τα οποία εκτιµώνται σε tn/έτος περίπου, προσαυξηµένα µε ένα συντελεστή ασφαλείας κατά 10%. Στον σχεδιασµό της λεκάνης διάθεσης απορριµµάτων προβλέπεται η δηµιουργία τριών (3) φάσεων - έξι (6) διακριτών κυττάρων, ενώ η κλίση που έχει επιλεγεί για τα πρανή του ενεργού χώρου ταφής είναι περίπου 1:2,5 (υ:β). Τα κύτταρα του ΧΥΤΥ, η έκταση τους, καθώς και η χωρητικότητα τους παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (τα στοιχεία παρατίθεται κατά προσέγγιση): Κύτταρα Έκταση (στρέµµατα) Χωρητικότητα (m 3 ) Α1 19, Α2 14, Β1 16, Β2 12, Γ1 16, Γ2 15, Επιπρόσθετα, στον ΧΥΤΥ προβλέπονται: α) έργα στεγανοποίησης της λεκάνης του ΧΥΤΥ, β) έργα συλλογής των στραγγισµάτων, γ) έργα διαχείρισης Βιοαερίου, δ) έργα προσωρινής και τελικής κάλυψης έργα τελικής αποκατάστασης Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις ΜΕΑ ΧΥΤΥ Η ολοκλήρωση και αποτελεσµατική λειτουργία των εγκαταστάσεων ΜΕΑ- ΧΥΤΥ υποστηρίζονται κατ ελάχιστο από τις παρακάτω δευτερεύουσες κτιριακές εγκαταστάσεις: α) Φυλάκιο εισόδου ζυγιστήριο β) Συνεργείο Πλυντήριο οχηµάτων γ) εξαµενή υπόστεγο καυσίµων δ) εξαµενές ύδρευσης, πυρόσβεσης, οµβρίων ε) Υποσταθµός κτίριο ενέργειας καθώς και από ένα σύνολο υποδοµών και διαµορφώσεων περιβάλλοντα χώρου όπως: στ) ίκτυο εσωτερικής οδοποιίας ζ) Περιµετρική προστασία (περίφραξη, πύλες εισόδου) η) Αντιπληµµυρική προστασία θ) Αντιπυρική προστασία ι) ενδροφυτεύσεις Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) Ο ΧΥΤΑ των ΚΕΟ αποτελείται από 4 κύτταρα Α, Β, Γ και. Η επιφάνεια των κυττάρων Α και Β είναι 85 στρέµµατα (37,5 στρ. Α κύτταρο και 47,5 στρ. Β κύτταρο). Η χωρητικότητα των κυττάρων Α και Β του ΧΥΤΑ είναι m 3 και η δυναµικότητα αυτού είναι tn/έτος. Η επιφάνεια των κυττάρων Γ και είναι 72,6 στρέµµατα (54 στρ. Γ κύτταρο και 18,6 στρ. κύτταρο). Η χωρητικότητα των κυττάρων του ΧΥΤΑ είναι m 3 και η δυναµικότητα αυτών είναι tn/έτος.

10 10 Ο ΧΥΤΑ (κύτταρα Α και Β) των ΚΕΟ θα λειτουργεί ως ΧΥΤΑ αστικών στερεών αποβλήτων µέχρι τη χρονική στιγµή που θα τεθεί σε λειτουργία η ΜΕΑ και ο ΧΥΤΥ. Στα κύτταρα Γ και αυτού θα διατίθεται άλλου είδους µη επικίνδυνα απόβλητα που προκύπτουν στην ευρύτερη περιοχή, σύµφωνα µε τους κωδικούς ΕΚΑ της παρούσας. Στα κύτταρα Γ και τροποποιείται σε σχέση µε τα κύτταρα Α και Β, το σύστηµα στεγανοποίησης του πυθµένα του κυττάρου µε την προσθήκη επιπλέον υλικών στεγανοποίησης και επιπλέον στρώσεις στεγανοποίησης των πρανών. Επιπρόσθετα στον ΧΥΤΑ προβλέπονται: α) έργα στεγανοποίησης της λεκάνης του ΧΥΤΑ, β) έργα συλλογής και µεταφοράς των στραγγισµάτων, γ) έργα διαχείρισης βιοαερίου και ενεργειακής αξιοποίησης αυτού, δ) έργα προσωρινής και τελικής κάλυψης τελική αποκατάσταση. Για την ολοκληρωµένη λειτουργία του ΧΥΤΑ απαιτούνται κατ ελάχιστο οι παρακάτω υποστηρικτικές εγκαταστάσεις: α) ίκτυο ύδρευσης - άρδευσης β) Περιµετρικές τάφροι απορροής οµβρίων υδάτων γ) Έργα διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου δ) Έργα πυροπροστασίας κλπ Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) των ΜΕΑ - ΧΥΤΥ Η Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων χωροθετείται σε έκταση 1,3 στρεµµάτων περίπου καταλαµβάνοντας επιφάνεια 0,85 στρεµµάτων περίπου. Η ΜΕΥΑ των ΜΕΑ - ΧΥΤΥ θα δέχεται για επεξεργασία τα αστικά τύπου λύµατα και νερά έκπλυσης, τα υγρά απόβλητα από τη ΜΕΑ και τα στραγγίσµατα από τον ΧΥΤΥ. Η δυναµικότητα της ΜΕΥΑ είναι 160 m 3 /ηµερησίως περίπου. Η ΜΕΥΑ έχει σχεδιαστεί µε αντιδραστήρες διακοπτόµενης λειτουργίας (SBR) και συνοπτικά αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα: α) εξαµενή στραγγισµάτων ΧΥΤΥ β) Αντλιοστάσιο Υγρών Αποβλήτων γ) εξαµενή υγρών αποβλήτων βιολογικής επεξεργασίας δ) εξαµενή Εξισορρόπησης τροφοδοσίας SBR ε) Βιοαντιδραστήρες SBR στ) Φυσητήρες ζ) εξαµενή εξισορρόπησης Εκροών βιοαντιδραστήρα SBR η) εξαµενή Καθίζησης Κεκλιµένων πλακών θ) εξαµενή Τροφοδοσίας Μονάδας Αντίστροφης Όσµωσης ι) Σύστηµα Αντίστροφης Όσµωσης ια) εξαµενή Επεξεργασµένου Νερού ιβ) εξαµενή Συµπυκνώµατος ιγ) Σύστηµα Επεξεργασίας Αέρα ιδ) Υποστηρικτικός Εξοπλισµός Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόµενων υγρών αποβλήτων που θα καταλήγουν στην ΜΕΥΑ εκτιµάται κατά µέσο όρο ότι θα είναι τα ακόλουθα: Παροχή, Q m 3 /day 161 BOD kg/day 383 COD kg/day 781 SS kg/day 43

11 11 ΝΗ3-Ν kgν/day Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) του ΧΥΤΑ και των λοιπών εγκαταστάσεων των ΚΕΟ (εκτός ΜΕΑ - ΧΥΤΥ) Προβλέπεται η επέκταση και αναβάθµιση της υφιστάµενης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων των υποδοµών του ΧΥΤΑ (Α και Β κύτταρο και βοηθητικές υποδοµές), σε Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) για την επεξεργασία του συνόλου των υγρών αποβλήτων όλων των εγκαταστάσεων των ΚΕΟ (Α, Β, Γ και κύτταρα ΧΥΤΑ, ΠΚΑ, Μονάδα Επεξεργασίας Ιλύος, Πλυντήριο Οχηµάτων, κλπ). Η ΜΕΥΑ τροφοδοτείται από δίκτυο ώστε να συλλέγει και µεταφέρει τα υγρά απόβλητα από όλες τις εγκαταστάσεις που χωροθετούνται στο χώρο των ΚΕΟ. Συνοπτικά, η Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων περιλαµβάνει τα παρακάτω κύρια στάδια επεξεργασίας: α) εξαµενή συλλογής εξισορρόπησης στραγγισµάτων και αντλιοστάσιο τροφοδοσίας της πρώτης βιολογικής βαθµίδας. β) Μονάδα προεπεξεργασίας µε φυσικοχηµική επεξεργασία χηµική κατακρήµνιση γ) Πρώτη δεξαµενή βιολογικής επεξεργασίας µε διακριτές φάσεις αερισµού και ανοξικών συνθηκών για αποδόµηση οργανικού φορτίου και νιτροποίηση-απονιτροποίηση. δ) εύτερη δεξαµενή βιολογικής επεξεργασίας µε διακριτές φάσεις αερισµού και ανοξικών συνθηκών για αποδόµηση οργανικού φορτίου και νιτροποίηση-απονιτροποίηση. ε) Τρίτη δεξαµενή βιολογικής επεξεργασίας µε διακριτές φάσεις αερισµού και ανοξικών συνθηκών για αποδόµηση οργανικού φορτίου και νιτροποίηση-απονιτροποίηση. στ) εξαµενή βύθισης µεµβρανών για το διαχωρισµό υγρών-στερεών και τη διαύγαση του ανάµικτου υγρού. ζ) Σύστηµα αντίστροφης όσµωσης δύο σταδίων για την αποµάκρυνση βαρέων µετάλλων και χρώµατος. η) εξαµενή απολύµανσης - χλωρίωσης θ) εξαµενή συλλογής επεξεργασµένων τελική διάθεση επεξεργασµένων. ι) εξαµενή πάχυνσης της προκύπτουσας στις βιολογικές βαθµίδες ιλύος και αντλιοστάσιο µεταφοράς της προς τη µονάδα ηλιακής ξήρανσης ή το ενεργό κύτταρο του ΧΥΤΑ. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόµενων υγρών αποβλήτων που θα καταλήγουν στην ΜΕΥΑ (µετά την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΑ - ΧΥΤΥ) και την υλοποίηση του συνόλου των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων των ΚΕΟ εκτιµάται κατά µέσο όρο ότι θα είναι τα ακόλουθα: Παροχή, Q m 3 /day 115 BOD kg/day 85 COD kg/day 989 SS kg/day 37 ΤΚΝ kg/day 410 Μετά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και στις δύο (2) προβλεπόµενες ΜΕΥΑ (ΧΥΤΑ και ΜΕΑ - ΧΥΤΥ), η απαιτούµενη ποιότητα των στραγγισµάτων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα όρια ποιότητας για µικροβιολογικές και συµβατικές παράµετρους του Πίνακα 1 του Παραρτήµατος I της ΚΥΑ /2011. Μέχρι την κατασκευή και λειτουργία των έργων επέκτασης και αναβάθµισης της υφιστάµενης ΜΕΥΑ του ΧΥΤΑ, η επεξεργασία των στραγγισµάτων του εν λειτουργία ΧΥΤΑ γίνεται στην

12 12 υφιστάµενη ΜΕΥΑ και η διάθεση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων γίνεται µε ανακυκλοφορία στην απορριµµατική µάζα των κυττάρων Α και Β Πεδίο υπεδάφιας διάθεσης επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων Το πεδίο υπεδάφιας διάθεσης των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τις ΜΕΥΑ του ΧΥΤΥ - ΜΕΑ και του ΧΥΤΑ χωροθετείται σε έκταση 21,6 στρεµµάτων, στα νοτιοανατολικά του χώρου των εγκαταστάσεων. Στην υπεδάφια διάθεση δύναται να καταλήγει µέρος ή το σύνολο των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων από τις ΜΕΥΑ του ΧΥΤΑ και των ΜΕΑ - ΧΥΤΥ, εφόσον δεν απαιτείται για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων. Η ποσότητα των επεξεργασµένων αποβλήτων δύναται να αξιοποιηθεί είτε για τις ανάγκες της ΜΕΑ (συστήµατα ψύξης, διαβροχής υλικού κοµποστοποίησης κλπ), είτε στην άρδευση χώρων πρασίνου ελεγχόµενης πρόσβασης, είτε για την επανακυκλοφορία στα κύτταρα των ΧΥΤ. Οι µέγιστες ποσότητες που δύναται να διατίθενται στο υπεδάφιο πεδίο είναι 275 m 3 /ηµέρα (11,5m 3 /hr), από τα οποία ποσότητα 115 m 3 /ηµέρα προέρχονται από την ΜΕΥΑ του ΧΥΤΑ και ποσότητα 160 m 3 /ηµέρα προέρχονται από την ΜΕΥΑ των ΜΕΑ - ΧΥΤΥ. Θα υπάρχουν δύο διακριτά πεδία υπεδάφιας διάθεσης, έκτασης 8,5 στρεµµάτων για τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα από την ΜΕΥΑ του ΧΥΤΑ και 9,8 στρεµµάτων για τη διάθεση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων από την ΜΕΥΑ των ΜΕΑ-ΧΥΤΥ. Το πεδίο υπεδάφιας διάθεσης αποτελείται από σύστηµα διάτρητων αγωγών για τη διαρροή των επεξεργασµένων αποβλήτων, που τοποθετούνται σε τάφρους βάθους 0,45-0,90 m και περιβάλλονται µε στρώµα από χαλίκια για να διευκολύνεται η διάχυση των υγρών. Επιφανειακά η τάφρος συµπληρώνεται µε φυτική γη (0,30-0,35 m) Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης του παραγόµενου Βιοαερίου από τον ΧΥΤΑ Η Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µέσω µηχανών εσωτερικής καύσης του βιοαερίου που παράγεται από τον ΧΥΤΑ των ΚΕΟ αναπτύσσεται σε έκταση 500 m 2 περίπου. Το σύστηµα αποτελείται από αεροκινητήρες, συνδεδεµένους µε ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ). Η µέγιστη ωριαία παραγωγή βιοαερίου και η δυναµικότητα της µονάδας είναι: - Α και Β κύτταρο: 969 m 3 /h (έτος 2013) - Γ και κύτταρο: 335 m 3 /h (έτος 2020) - Μέγιστη παραγωγή Α, Β, Γ και κυττάρων: 1032 m 3 /hr (έτος 2019). - υναµικότητα Μονάδας: 2 MW περίπου (µέση παραγωγή ενέργειας για την 30ετία 1,37 MW) Οι ηλεκτροµηχανικές εγκαταστάσεις (Η/Μ) αποτελούνται από: α) Σύστηµα ανάλυσης βιοαερίου β) Αφυγραντή βιοαερίου γ) Συγκρότηµα συµπίεσης βιοαερίου δ) Μονάδα καύσης βιοαερίου Επιπρόσθετα, προβλέπονται: α) Οικίσκος ελέγχου και εγκατάστασης µετασχηµατιστή β) Κατασκευή εναέριας γραµµής σύνδεσης µε το υφιστάµενο ηλεκτρικό δίκτυο. Η κατασκευή της µονάδας ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου θα γίνει σε στάδια. Στο πρώτο στάδιο προβλέπεται η αξιοποίηση του παραγόµενου βιοαερίου των Α και Β κυττάρων

13 13 µετά το πέρας των εργασιών πλήρωσης και αποκατάστασης τους. Για την αξιοποίηση του βιοαερίου των Α και Β κυττάρων, η οποία εκτιµάται στο 1,5 MW εγκατεστηµένης ισχύος, θα εγκατασταθούν δύο µηχανές παραγωγής ονοµαστικής 0,8 MW η καθεµιά Περιφερειακό Κέντρο Ανακύκλωσης (ΠΚΑ) Το εµβαδόν του κτιρίου ΠΚΑ (διαλογή δεµατοποίηση χαρτιού και πλαστικού) είναι 500 m 2. Η υφιστάµενη µηχανολογική του ισχύς είναι 78,2 ΚW. Υπάρχει δυνατότητα κτιριακής επέκτασης κατά 500 m 2 και αύξηση της µηχανολογικής ισχύος κατά 100 KW. Η δυναµικότητα διαλογής δεµατοποίησης χαρτιού είναι 120 tn/εβδοµάδα, ενώ η δυναµικότητα διαλογής δεµατοποίησης πλαστικού είναι 40 tn/εβδοµάδα. Το ΠΚΑ περιλαµβάνει α) Χώρο ελιγµών των µέσων µεταφοράς, β) Χώρο υποδοχής των εισερχόµενων ανακυκλώσιµων υλικών (σε διακριτά ρεύµατα, από ξεχωριστούς κάδους ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού και µετάλλων στην πηγή) γ) και χώρο προσωρινής αποθήκευσής τους, δ) Υποδαπέδια χοάνη τροφοδοσίας, ε) Μεταφορική ταινία µε θέσεις χειροδιαλογής, στ) Υδραυλική πρέσα, δυναµικότητας 80 tn, ζ) Χώρο αποθήκευσης των δεµατοποιηµένων υλικών. Στον υπαίθριο χώρο της µονάδας δύναται να αποθηκεύονται προσωρινά δεµατοποιηµένα ανακυκλώσιµα υλικά. Επίσης, δύναται να γίνει πρόσθετη επέκταση του κτιρίου σε εµβαδόν περίπου 200 m 2 προκειµένου να χωροθετηθούν σε αυτό πρέσα µεταλλικών ανακυκλώσιµων υλικών (σιδηρούχων και µη σιδηρούχων µετάλλων - αλουµίνιο) και οι υποδοµές διαλογής και συσκευασίας του ανακυκλώσιµου γυαλιού, που θα προέρχονται από τα αντίστοιχα προγράµµατα/κάδους σπ για τα εν λόγω υλικά Μονάδα διαλογής και τεµαχισµού των Ογκωδών Αστικών Στερεών Απορριµµάτων (εκτός των ΑΗΗΕ, η διαχείριση των οποίων εµπίπτει στις διατάξεις του Π 117/2004) Η εκτιµώµενη παραγωγή Ογκωδών ΑΣΑ είναι tn/έτος. Η Μονάδα αποτελείται από τους παρακάτω κυρίως χώρους: - Χώρο υποδοχής ογκωδών αποβλήτων και χειροδιαλογής ή διαλογής µε µηχανική αρπάγη ανακυκλώσιµων υλικών. - Μονάδα τεµαχισµού των ογκωδών. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα τεµαχισµού µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων από το δίκτυο συλλογής αυτών των αποβλήτων από πηγές (βουλκανιζατέρ, συνεργεία οχηµάτων, κλπ) της ευρύτερης περιοχής. Η εκτιµώµενη ποσότητα µεταχειρισµένων ελαστικών προς τεµαχισµό εκτιµάται σε τόνοι/έτος. Η διάθεση των τεµαχισµένων µεταχειρισµένων ελαστικών θα γίνεται προς άλλες µονάδες ανακύκλωσης/ αξιοποίησης τους και δεν θα διατίθεται στους ΧΥΤ Μονάδα Επεξεργασίας Βιολογικής Ιλύος από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) Προβλέπεται αρχικά η κατασκευή µιας µονάδας επεξεργασίας ιλύος µε ιπτάµενη τέφρα από τους ΑΗΣ της ΕΗ, βασιζόµενη στις αρχές της ασβεστοποίησης, µε µία προοπτική 3 έως 5 ετών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κατασκευή µονάδας ηλιακής ξήρανσης, που θα αποτελέσει και την οριστική λύση για το σύνολο της παραγόµενης αφυδατωµένης ιλύος από τις εγκαταστάσεις ΕΕΛ της Περιφέρειας. Μακεδονίας. Μονάδα επεξεργασίας ιλύος µε ιπτάµενη τέφρα ιάταξη υποδοχής αποθήκευσης αφυδατωµένης ιλύος

14 14 ιάταξη υποδοχής αποθήκευσης προώθησης ιπτάµενης τέφρας ιάταξη ανάµιξης ιλύος µε ιπτάµενη τέφρα και προώθηση του µίγµατος Έργα υποδοµής για την υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας. υναµικότητα tn/yr Ειδικό βάρος αφυδατ. ιλύος 1 tn/m 3 Ξηρή µάζα αφυδατ. ιλύος 20% κ.β. Ειδικό βάρος ιπτάµενης τέφρας 1 tn/m 3 Υγρασία ιπτάµενης τέφρας <4% κ.β. Περιεκτικότητα ιπτάµενης 30% κ.β. τέφρας σε CaO Για δυναµικότητα tn/yr και 46tn υγρής ιλύος 6ηµερη εργασία εβδοµαδιαίως /ηµέρα 46tn υγρής ιλύος /ηµέρα 20% 9,2 tn ΞΜ/ηµ κ.β. Ξηρό Μέρος (ΞΜ) 46tn/ηµ (ιλύς)+9,2tn/ηµ(τέφρα)= 55,2tn/ηµ Μονάδα επεξεργασίας ιλύος µε ηλιακή ξήρανση (θερµοκήπια) Μάζα εισερχόµενης ιλύος tn/yr Ποσοστό στερεών εισερχόµενης ιλύος 15% Μάζα ξηραµένης ιλύος tn/yr Ποσοστό στερεών ξηραµένης ιλύος Κατ ελάχιστον 60%, κατά µέσο όρο 70% Συνολική επιφάνεια ξήρανσης m 2 έως m 2 Αριθµός θερµοκηπίων 10 έως Υποστηρικτικές Υποδοµές ΚΕΟ εκτός των ΜΕΑ - ΧΥΤΥ α) Συνεργείο συντήρησης κινητού εξοπλισµού Το εµβαδόν του κτιρίου για συνεργείο είναι m 2 και αποτελείται από µεταλλικά προκατασκευασµένα τεµάχια. Με την κατασκευή του νέου χώρου του συνεργείου, το υφιστάµενο συνεργείο έκτασης 250 m 2 θα µετατραπεί σε αποθήκες υλικού και εξοπλισµού των ΚΕΟ. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η κατασκευή νέου κτιρίου και εγκαταστάσεων του συνεργείου (1.125 m 2 ), µπορεί να γίνει κτιριακή επέκταση του υφιστάµενου κτιρίου του συνεργείου κατά ακόµη 250 m 2, ενώ θα εγκατασταθεί σε αυτό και πρόσθετος µηχανολογικός εξοπλισµός ισχύος µέχρι 15 kw που θα περιλαµβάνει γερανογέφυρα, αεροσυµπιεστή και δίκτυο ηλεκτροδότησης. β) Πλυντήριο οχηµάτων Μέχρι την κατασκευή του νέου κτιρίου εµβαδού 300 m 2, το οποίο αποτελείται από µεταλλικά προκατασκευασµένα τεµάχια, προβλέπεται η πλύση των οχηµάτων να γίνεται στον υφιστάµενο υπαίθριο χώρο πλυντηρίου έκτασης 750 m 2 περίπου, ο οποίος αποτελείται από πλατεία από σκυρόδεµα µε δίκτυο αποστράγγισης απόνερων πλύσης. γ) Πρατήριο υγρών καυσίµων Το πρατήριο υγρών καυσίµων περιλαµβάνει τις παρακάτω εγκαταστάσεις:

15 15 Υπέργειες δεξαµενές καυσίµων: ύο (2) υπέργειες (βάσει των απαιτήσεων της ΚΥΑ /1997) δεξαµενές καυσίµων χωρητικότητας 10 m 3 η καθεµιά ή µία (1) υπέργεια των 20 m 3. Αντλίες καυσίµων: Μια (1) αντλία υγρών καυσίµων που συνδέεται µε τις παραπάνω δεξαµενές, υποχρεωτικά επί νησίδας. δ) Εγκατάσταση υποσταθµού Μέσης Τάσης Εγκατάσταση υποσταθµού µέσης τάσης για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων στις ΚΕΟ ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια. Για την εγκατάσταση του υποσταθµού προβλέπεται ανεξάρτητος χώρος εντός του γηπέδου 60 m 2 περίπου, που θα αποτελείται από τέσσερις (4) χώρους: - Χώρος ΕΗ - Χώρος Μέσης Τάσης - Χώρος Μετασχηµατιστή - Χώρος πεδίων Μέσης Τάσης για την εγκατάσταση και Χαµηλής Τάσης. ε) Έργα υποδοµής Τα έργα υποδοµής για το σύνολο των µονάδων ΚΕΟ ενδεικτικά αναφέρονται ως ακολούθως: - ζυγιστήριο µετά του φυλακίου του, - συνεργείο συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων, - το κτίριο διοίκησης, - έργα οδοποιίας, αποστραγγιστικές τάφροι, ζώνη πυροπροστασίας, περιµετρική περίφραξη, δεξαµενή υδροδότησης - δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης - σύνδεση µε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΗ. - Εσωτερική οδοποιία - Τα έργα διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των ΚΕΟ - Τα έργα πυροπροστασίας Εισερχόµενα απόβλητα στις ΚΕΟ Τα εισερχόµενα απόβλητα στις επιµέρους εγκαταστάσεις των ΚΕΟ είναι το σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας. Τα αστικά στερεά απόβλητα τα οποία επιτρέπεται να γίνουν αποδεκτά στις Μονάδες των ΚΕΟ, βάσει ΕΚΑ παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα: 02. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίµων ζωικής προέλευσης λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δηµητριακών, βρωσίµων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού παραγωγή κονσερβών παραγωγή ζύµης και εκχυλισµάτων ζύµης, Προπαρασκευή και ζύµωση µελάσας λάσπες από την πλύση, καθαρισµό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισµό απόβλητα από υλικά συντήρησης υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα από τη βιοµηχανία γαλακτοκοµικών προϊόντων υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

16 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα από βιοµηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία απόβλητα από υλικά συντήρησης λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και µη αλκοολούχων ποτών (εξαιρουµένων των καφέ, κακάο και τσαγιού) απόβλητα από την πλύση, τον καθορισµό και τη µηχανική αναγωγή πρώτων υλών απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης απόβλητα από χηµική επεξεργασία υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 03. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑ ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταµπλάδων και επίπλων απόβλητα φλοιών και φελλών πριονίδι, ξέσµατα, αποκοµµένα τεµάχια, κατάλοιπα ξυλείας, µοριοσανίδες και καπλαµάδες εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών µηχανικώς διαχωριζόµενα απορρίµµατα από την πολτοποίηση απόβλητου χαρτιού και χαρτονιού απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για ανακύκλωση απορρίµµατα ινών, λάσπες από ίνες, πλήσµατα και επιχρίσµατα προερχόµενο από µηχανικό διαχωρισµό λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓIΑΣ απόβλητα από τις βιοµηχανίες δέρµατος και γούνας απόβλητα διαχωρισµού ανύδρου άσβεστου και τεµαχίων δέρµατος απόβλητα ασβέστωσης λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν περιέχουν χρώµιο απόβλητα επεξεργασµένα δέρµα (µπλε φύλλα, ξέσµατα, από κοµµένα τεµάχια, σκόνη στιλβώµατος) που περιέχει χρώµιο απόβλητα από επένδυση και τελείωµα απόβλητα από τη βιοµηχανία υφαντουργίας απόβλητα από σύνθετα υλικά (εµποτισµένα υφαντά,ελαστοµερή,πλαστοµερή) απόβλητα από φινίρισµα άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόµενες στο σηµείο απόβλητα από µη κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες απόβλητα από κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες 07. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ απόβλητα από την Π ΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών απόβλητα πλαστικά απόβλητα από την Π ΠΧ φαρµακευτικών προϊόντων στερεά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ απόβλητα από σταθµούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθµούς καύσης (εκτός από το κεφάλαιο 19) τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα (εξαιρουµένης της σκόνης λέβητα που περιλαµβάνεται στο σηµείο ) πτητική τέφρα άνθρακα πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου) ξύλου 16

17 απόβλητα από τον καθορισµό αερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµεία , και απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων ψύξεως 12. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ απόβλητα από τη µορφοποίηση και τη φυσική και µηχανική επιφανειακή επεξεργασία µετάλλων και πλαστικών αποξέσµατα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών απόβλητα υλικών αµµοβολής εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚEYΑΣΙEΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛIΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠPΟΣΤAΤEYTΙKΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ συσκευασία (περιλαµβανοµένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας) συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι πλαστική συσκευασία µεταλλική συσκευασία συνθετική συσκευασία µεικτή συσκευασία γυάλινη συσκευασία απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος και προστατευτικός ρουχισµός απoρροφητικό υλικό, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος και προστατευτικός ρουχισµός άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα µέσα µεταφοράς (περιλαµβανοµένων µηχανισµών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχηµάτων (εξαιρουµένων των κεφαλαίων 13, 14 και των σηµείων και 16 08) ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους πλαστικά γυαλί κατασκευαστικά στοιχεία µη προδιαγραφόµενα άλλως 17. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘEΣΙEΣ) ξύλο, γυαλί και πλαστικό γυαλί πλαστικό µονωτικά υλικά και υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο µονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµεία και ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 'Η ΖΩΩΝ 'Η/ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν προκύπτουv άµεσα από το σύστηµα υγείας) απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε την πρόληψη µόλυνσης (π.χ. επίδεσµοι, γύψινα εκµαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισµός µιας χρήσης, απορροφητικές πάνες) φαρµακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόµενες στο σηµείο απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εµφανίζονται σε ζώα άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε την πρόληψη µόλυνσης φαρµακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόµενες στο σηµείο

18 19. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Υ ΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων τέφρα και σκωρία κλιβάνου άλλες από τις αναφερόµενες στο σηµείο πτητική τέφρα άλλη από την αναφερόµενη στο σηµείο σκόνη λεβήτων άλλη από την αναφερόµενη στο σηµείο σταθεροποιηµένα/στερεοποιηµένα απόβλητα σταθεροποιηµένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων µη λιπασµατοποιηµένο τµήµα των δηµοτικών και παροµοίων αποβλήτων µη λιπασµατοποιηµένο τµήµα ζωικών και φυτικών αποβλήτων προϊόντα λιπασµατοποίησης εκτός προδιαγραφών απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων προϊόντα ζύµωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων προϊόντα ζύµωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µη προδιαγραφόµενα άλλως εσχαρίσµατα απόβλητα από την εξάµµωση λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυµάτων λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιοµηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο απόβλητα από την προπαρασκευή νερού που προορίζεται για κατανάλωση από τον άν8ρωπο ή νερού για βιοµηχανική χρήση στερεά απόβλητα από πρωτοβάθµια διύλιση και εσχαρίσµατα χρησιµοποιηµένος ενεργός άνθρακας κεκορεσµένες ή εξαντληµένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες απόβλητα από τη µηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, συµπαγοποίηση, κοκκοποίηση) µη προδιαγραφόµενα άλλως πλαστικά και καουτσούκ γυαλί απόβλητα από την εξυγίανση χωµάτων και υπογείων υδάτων στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωµάτων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡIΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ χωριστά συλλεγέντα µέρη (εκτός από το σηµείο 15 01) χαρτιά και Χαρτόνια γυαλιά βιόαποικοδοµήσιµα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης ρούχα υφάσµατα χρώµατα, µελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόµενες στο σηµείο απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο φάρµακα άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο ξύλο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµείο πλαστικά µέταλλα απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαµβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα άλλα δηµοτικά απόβλητα 18

19 ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα απόβλητα από αγορές υπολείµµατα από τον καθαρισµό δρόµων λάσπη σηπτικής δεξαµενής ογκώδη απόβλητα Στον φάκελο της ΜΠΕ του έργου αναφέρονται αναλυτικά οι κωδικοί αποβλήτων (ΕΚΑ) που επιτρέπονται ανά επιµέρους µονάδα - εγκατάσταση των ΚΕΟ Στους χώρους ΧΥΤΑ/Υ των ΚΕΟ δεν θα γίνονται αποδεκτά τα απόβλητα που αναφέρονται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 29407/3508/2002 και συγκεκριµένα: α) οχεία περιέχοντα υγρά ή αέρια υπό πίεση, β) Απόβλητα τα οποία είναι εκρηκτικά, διαβρωτικά, οξειδωτικά, πολύ εύφλεκτα ή εύφλεκτα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, γ) Νοσοκοµειακά απόβλητα και συναφή, προερχόµενα από ιατρικές ή κτηνιατρικές εγκαταστάσεις, τα οποία είναι µολυσµατικά κατά τις κείµενες διατάξεις, δ) Ολόκληρα µεταχειρισµένα ελαστικά αυτοκινήτων, εκτός από τα υλικά που προορίζονται για χρήση σε κατασκευαστικά έργα εντός των ΧΥΤΑ/Υ και τεµαχισµένα µεταχειρισµένα ελαστικά αυτοκινήτων, (εξαιρουµένων και στις δύο περιπτώσεις των ελαστικών ποδηλάτων και των ελαστικών µε εξωτερική διάµετρο άνω των 1400 mm), ε) Οποιοσδήποτε άλλος τύπος αποβλήτων που δεν πληροί τα κριτήρια αποδοχής που καθορίζονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 20 της ΚΥΑ 29407/3508/02 όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 6 της ίδιας ΚΥΑ, στ) Αδρανή υλικά, πέραν αυτών που απαιτούνται ως υλικό επικάλυψης και των λοιπών εδαφικών υλικών που κρίνονται απαραίτητα για την οµαλή λειτουργία του (π.χ. ανυψούµενα αναχώµατα, υλικά πυρόσβεσης κλπ.), ζ) Απόβλητα µε υψηλό ποσοστό υγρασίας ή υγρών, η) Ραδιενεργά απόβλητα. Οι εργασίες που θα λαµβάνουν χώρα στα επιµέρους έργα των ΚΕΟ σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα I και II του Ν. 4042/2011 είναι οι εξής: R3 Ανακύκλωση/ ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιµοποιούνται ως διαλύτες (συµπεριλαµβανοµένης της κοµποστοποίησης και άλλων διαδικασιών βιολογικού µετασχηµατισµού) R4 Ανακύκλωση/ ανάκτηση µετάλλων και µεταλλικών ενώσεων R5 Ανακύκλωση/ ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών R10 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή οικολογικές βελτιώσεις R12 Ανταλλαγή αποβλήτων για να υποβληθούν σε κάποια από τις εργασίες R1 έως R11 R13 Αποθήκευση εν αναµονή υποβολής στις διεργασίες R1 έως R12 D1 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονοµικής ταφής κλπ) D2 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόµηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη ιλύος στο έδαφος κλπ) D4 Τελµάτωση (π.χ. έκχυση υγρών αποβλήτων ή ιλύων σε φρέατα, µικρές λίµνες ή λεκάνες κλπ) D5 Ειδικά διευθετηµένοι χώροι υγειονοµικής ταφής D8 D9 Βιολογική επεξεργασία Φυσικοχηµική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σηµείο του Παραρτήµατος I του Ν. 4042/2011, από την οποία προκύπτουν ενώσεις ή µίγµατα που διατίθενται µε κάποια από τις εργασίες D1 έως D12 (π.χ. εξάτµιση, ξήρανση, αποτέφρωση κλπ) D13 Ανάδευση ή ανάµιξη πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες D1 έως D12.

20 Παραγόµενα υλικά Υπολείµµατα επεξεργασίας Λειτουργία των επιµέρους έργων των ΚΕΟ Τα Παραγόµενα Υλικά Υπολείµµατα επεξεργασίας που θα παράγονται από τις παραγωγικές διαδικασίες των επιµέρους έργων των ΚΕΟ είναι: α) από το Περιφερειακό Κέντρο Ανακύκλωσης (ΠΚΑ) Ανακυκλώσιµα χαρτιά Ανακυκλώσιµα πλαστικά Ανακυκλώσιµα γυαλιά Ανακυκλώσιµα µέταλλα Μη ανακυκλώσιµα υλικά (προς διάθεση στο ΧΥΤΑ) β) από την Μονάδα τεµαχισµού ογκωδών και άλλων αποβλήτων Ανακυκλώσιµα χαρτιά Ανακυκλώσιµα πλαστικά Ανακυκλώσιµα µέταλλα Τεµαχισµένα ογκώδη (προς διάθεση στο ΧΥΤΑ) Τεµαχισµένα µεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων γ) από την Μονάδα ηλιακής ξήρανσης λυµατολάσπης ΕΕΛ Εδαφοβελτιωτικό τύπου κοµπόστ (σταθεροποιηµένη και ξηραµένη λυµατολάσπη ΕΕΛ από τη µονάδα ηλιακής ξήρανσης) δ) από την ΜΕΑ Ανακυκλώσιµα υλικά Υλικό τύπου κοµπόστ (κοµπόστ τύπου Α) Υπολείµµατα (προς διάθεση στο ΧΥΤΥ) ε) από τον ΧΥΤΑ Ενέργεια µέσω της αξιοποίησης του παραγόµενου βιοαερίου Μέτρα και όροι για τη χρήση του κοµπόστ τύπου Α Το κοµπόστ τύπου Α µπορεί να χρησιµοποιείται: α) Ως υλικό επίχωσης ή αποκατάστασης εδάφους: Για τις ακόλουθες εργασίες σε έργα ή δραστηριότητες που κατατάσσονται στην κατηγορία Α της Υ.Α. 1958/2012, όπως ισχύει: - σε εν ενεργεία εξορυκτικές δραστηριότητες, για την πλήρωση και αποκατάσταση ορυγµάτων των οποίων η εκµετάλλευση έχει περατωθεί, - σε έργα οδοποιίας και συγκεκριµένα σε πρανή ορυγµάτων ή επιχωµάτων σε κλειστούς αυτοκινητοδρόµους για την ανάπτυξη της βλάστησης, - ως υλικό προς διαµόρφωση αναγλύφου (landscaping), υπό την προϋπόθεση ότι η τελική στρώση επικάλυψης του νέου αναγλύφου θα αποτελείται από φυτική γη πάχους τουλάχιστον ενός (1) µέτρου, - ως υλικό καθηµερινής και τελικής επικάλυψης σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤ) Σε εργασίες επίχωσης αποκατάστασης εδάφους σε ανενεργά, προς αποκατάσταση, ορυχεία, λατοµεία, µεταλλεία. Ως υλικό αποκατάστασης σε Χώρους Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ Α). β) Ως υλικό βιοφίλτρου για την απορρόφηση οσµών από βιοµηχανικές εγκαταστάσεις µε δύσοσµα απαέρια, εξαερισµών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων, µηχανικής διαλογής, κοµποστοποίησης, µαζικής διατήρησης ζώων κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/12/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6916 / 4588/ ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ)

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ) Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ) Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής Αφροδίτη Μπιζά, Αντιπρόεδρος Ε ΣΝΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ Το Περιφερειακό Σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ

Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-2-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετ: Φ290/2844/14,Φ290/1504/14, Φ290/60/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ290/2671/15,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά

Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 3 (2013): 17-22. http://www.jodysseus.gr Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26759 10 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2471 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. /νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-12-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/4914/13 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/4534/13 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Χρυστάλλα Νησιώτου Λειτουργός Περιβάλλοντος

Χρυστάλλα Νησιώτου Λειτουργός Περιβάλλοντος Χρυστάλλα Νησιώτου Λειτουργός Περιβάλλοντος ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και η αξιοποίηση τους ως πόρων Μέσω: - Τήρηση ιεραρχίας διαχείρισης των αποβλήτων, - Προώθηση πρόληψης δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων 0.3 Σύνοψη Πρότασης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας Α. Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή Λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο Δήμου και μέσω αυτών επιδιώκεται η εκτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ0-3ΦΖ 24/Α/ ). 303/Α/ ). 94/Α/ ).

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ0-3ΦΖ 24/Α/ ). 303/Α/ ). 94/Α/ ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 168638 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ α και βοηθητικές ύλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05/01/2017 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 105731 / 7332 / Φ12 / 2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/02/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ Σχετ. : Φ802/627/15

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2016

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου Α.Π.: οικ

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου Α.Π.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΛ0-Μ89 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ B

ΑΔΑ: Β4ΜΛ0-Μ89 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ B ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Νομικό Πλαίσιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Τοπικό (Δημοτικό) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 26.10.2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 74567/ΑΦ 6.1.16.1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ Φ.11 ΜΟΛ ΣΧΕΤ. 50998/15 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Η-Μ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Εισαγωγή. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Εισαγωγή. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3 η Άσκηση - Εισαγωγή Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ξ0-4ΙΒ. Τηλέφωνο: 210 6417703 Τμ. Προγρ/των & Μελετών F.A.X.: 210 6430625 Σισμάνογλου 78, 69100 Κομοτηνή (συν/νος φάκελος του έργου)

ΑΔΑ: Β44Ξ0-4ΙΒ. Τηλέφωνο: 210 6417703 Τμ. Προγρ/των & Μελετών F.A.X.: 210 6430625 Σισμάνογλου 78, 69100 Κομοτηνή (συν/νος φάκελος του έργου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 196552 ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το μελετώμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Απορριμμάτων και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ω0-ΞΘ7 Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430625 303/Α/24.12.2003).

ΑΔΑ: Β41Ω0-ΞΘ7 Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430625 303/Α/24.12.2003). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΆΡΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΆΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΆΡΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Β ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3ΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων

ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Περιεχόμενα ΜΠΕ Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Γενικά στοιχεία σχετικά με τα περιεχόμενα κάθε Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ανεξάρτητα από το είδος του έργου ή της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Σχετ: Φ2489/2329,1296,761/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χρήστος Νάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Στέλιος Παπαδόπουλος Χηµικός (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) Μίρκα Ράδου Χηµικός Μηχανικός Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 07

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Επάρκεια των καυσίμων οικονομία του υδρογόνου Αποκεντρωμένα συστήματα εκδημοκρατισμός της παραγωγής ενέργειας Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας: 261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : (συν. φάκελος ΜΠΕ)

FAX : (συν. φάκελος ΜΠΕ) Υπαγωγή στην IPPC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 173714 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΧΟΡ1Γ-Μ76 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 05/11/2012

ΑΔΑ: Β42ΧΟΡ1Γ-Μ76 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 05/11/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΟΜΩΣΕΩΝ vπυροπροστασια - ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ Απόβλητο: κάθε ουσία ή αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Νοέµβριος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωµατωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσµία ενσωµάτωσης

Νοέµβριος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωµατωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσµία ενσωµάτωσης Νοέµβριος 2008 Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωµατωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Οδηγία Αντικείµενο Προθεσµία ενσωµάτωσης 2004/8/ΕΚ Για την προώθηση της συµπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιµη

Διαβάστε περισσότερα

β=1,25 β=1,00 β=0,80 Σελίδα 1 από 7

β=1,25 β=1,00 β=0,80 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΥ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΑΡΤΑΣ» ΧΡΗΜ/ΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: ΒΙ04ΟΡ1Υ-ΠΦΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY & XΩΡΙKOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

«Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης

«Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης Περιβάλλον και Ανάπτυξη «Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ. Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντεταλμένη Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα