192Α/ ) και το Π..35/ (ΦΕΚ 51/Α/ ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "192Α/27.08.01) και το Π..35/20.3.2009 (ΦΕΚ 51/Α/27.03.2009)."

Transcript

1 Υπαγωγή στην IPPC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ / ΙΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 ΠΡΟΣ: ΙΑ ΥΜΑ Α.Ε Τ.Κ. : χλµ. Κοζάνης Πτολεµαϊδας Τηλέφωνο : /806 Τ.Θ 155, Κοζάνη FAX : (συν. φάκελος ΜΠΕ) ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και κωδικοποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν επιβληθεί µε την Α.Π / ΥΑ του έργου: «Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωµένης διαχείρισης (ΚΕΟ ) Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας». Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από το: α) Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/ ), β) Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ), και γ) Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/ ). 2. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, κ.ά.». 4. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/ ) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/ ) «Ρύθµιση Θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», και το Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/ ). 5. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/ ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 6. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 7. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/ ) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 8. Το Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/ ), «Περί προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».

2 9. Το Ν.3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς (αναθεωρηµένη)». 10. Το Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/ ) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/ ) και το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/ ). 11. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης». 12. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ) «ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 13. Το Προεδρικό ιάταγµα (Π..) 221/1998 (ΦΕΚ 174Α/ ) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ Ε)», όπως τροποποιήθηκε µε το Π..269/2001 (ΦΕΚ 192Α/ ) και το Π..35/ (ΦΕΚ 51/Α/ ). 14. Το Π.. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων» (Β 40) Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 15. Το Π.. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 16. Το Π.. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α/ ), «Αντικατάσταση της 73357/148/1995 ΚΥΑ ιαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες (Β 781) και της 19817/2000 ΚΥΑ Τροποποίηση της 73357/1995 ΚΥΑ κ.λ.π. (Β 963). Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών». 17. Το Π.. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000». 18. Το Π.. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003», όπως τροποποιήθηκε από το Π.. 15/ (ΦΕΚ 12/Α/2006), «Τροποποίηση του Π.. 117/2004 σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/108 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) του Συµβουλίου της 8ης εκεµβρίου 2003». 19. Το Π.. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007), «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 20. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) /1997 (ΦΕΚ 1016/Β/ ), «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 21. Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/ ), «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 19661/1982/ (ΦΕΚ 1811/Β/ ). 22. Την ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/ ) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2

3 23. Την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/ ) «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων». 24. Την ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για την ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης». 25. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συµµόρφωση µε». 26. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 27. Την ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354Β/ ) «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την ΚΥΑ191002/2220/ Την ΚΥΑ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/ ) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008». 29. Την ΚΥΑ 21938/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/ ) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α)». 30. Την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1948/Β/ ) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα». 31. Την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β/ ) «Καθορισµός πλαισίου κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές δραστηριότητες, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010». 32. Την KΥΑ /ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/ ) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3,4,5,6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου είδους σχετικού µε τις διαδικασίες θέµατα». 33. Την ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β / ) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ υπ αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α 21), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας». 34. Την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/ )». 35. Την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/ ) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωµάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ασικής Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης µε αρ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β / ), σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011». 36. Την ΥΑ 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/ ) «Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αρ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α 209)». 3

4 37. Την ΥΑ 21697/2012 (ΦΕΚ 224/ΥΟ / ) «Συγκρότηση Κεντρικού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 4014/2011(ΦΕΚ 209/Α)». 38. Την ΥΑ /2014 (ΦΕΚ 135/Β / ) «Εξειδίκευση των περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αρ. 1958/2012 (Β 21) όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας». 39. Την Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, που αντικαθιστά την οδηγία 96/61/ΕΚ. 40. Την Οδηγία 2010/75/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Νοεµβρίου 2010, περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) - αναδιατύπωση. 41. Την Εγκύκλιο µε Α.Π. οικ /2011 (Α Α: 4Α3Υ0-4) «ιευκρινίσεις σχετικά µε την ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ / (ΦΕΚ 354Β/ ) Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 42. Την Εγκύκλιο µε Α.Π. οικ. 1589/2011 (Α Α: 45ΒΜ0-Π8Β) «ιευκρινίσεις σχετικά µε την ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354Β/ ) Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 43. Την Εγκύκλιο µε Α.Π. οικ /2011 (Α Α: 45Ψ40-5ΒΙ) «ιευκρινίσεις επί των θεµάτων που θίγονται στο άρθρο 12 του νόµου 4014/2011, σχετικά µε την άδεια διάθεσης λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων». 44. Τον υπ αρ. 166/2006 Κανονισµό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2008 για τη σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης και µεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου. 45. Την υπ. αρ. 2003/33/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ( ) «Για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 46. Την µε Α.Π /2566/ Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας «Έγκριση Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Μη επικινδύνων- Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) υτικής Μακεδονίας». 47. Την ΥΑ οικ / Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωµένης ιαχείρισης (ΚΕΟ ) Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας», µε την τροποποίηση, ανανέωση και κωδικοποίηση των Α.Π / , / και 86153/ ΚΥΑ ΕΠΟ των έργων που αφορούν αντίστοιχα στον ΧΥΤΑ Κοζάνης στη θέση Νότιο Πεδίο της ΕΗ και στη Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας Απορριµµάτων υτικής Μακεδονίας. 48. Την µε Α.Π. οικ. 107/ (ΦΕΚ 181/Β/2014) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση του Σχεδίου ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού ιαµερίσµατος υτικής Μακεδονίας». 49. Την από Ορθή επανάληψη της υπ αρ. 32/2014 απόφασης της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας «Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου εκλυόµενο από Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων, ισχύος 1,5 MW, στη θέση ΝΟΤΙΟ ΠΕ ΙΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ της ηµοτικής Ενότητας Κοζάνης, ήµου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ και δ.τ. ΙΑ ΥΜΑ». 50. Το µε Α.Π. 82/ έγγραφο του φορέα ιαχείρισης Απορριµµάτων υτικής Μακεδονίας Α.Ε. ( ΙΑ ΥΜΑ) (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέµατος. 4

5 51. Το µε Α.Π. 273/ έγγραφο της /νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Εφαρµογών και Υπηρεσίας όµησης του ήµου Κοζάνης. 52. Το µε Α.Π. 176/ έγγραφο του φορέα ΙΑ ΥΜΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ «Ετήσια έκθεση για τον έλεγχο εφαρµογής της ΑΕΠΟ / για τις Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωµένης ιαχείρισης (ΚΕΟ ) των ΑΣΑ της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας για τα έτη 2012 και 2013». 53. Το µε Α.Π. 308/ έγγραφο του φορέα ιαχείρισης Απορριµµάτων υτικής Μακεδονίας Α.Ε. ( ΙΑ ΥΜΑ) (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε το οποίο υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ τα συµπληρωµατικά τεύχη της ΜΠΕ του έργου. 54. Το µε Α.Π. οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ µε το οποίο διαβιβάστηκε φάκελος της ΜΠΕ του έργου για γνωµοδότηση προς: Τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ: /νση Χωροταξίας, Τµήµα ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, /νση Αισθητικών ασών, ρυµών και Θήρας, /νση ΕΑΡΘ και Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ, Το Υπ. Εθνικής Άµυνας: ΓΕΕΘΑ/Γ2, Το Υπ. Εσωτερικών: /νση Τεχνικών Υπηρεσιών, το Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Σ ΙΤ, το Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: /νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, /νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων, Γενική /νση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, το Υπ. Υγείας: /νση Υγειονοµικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: /νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου υτικής Μακεδονίας: /νση Υδάτων υτικής Μακεδονίας, ασαρχείο Κοζάνης, Τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας: Περιφερειακό Συµβούλιο, /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕΧΩΣ), Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ Κοζάνης. 55. Το µε Α.Π / έγγραφο της /νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική της γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου. 56. Το µε Α.Π. ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/131856/78867/4541/1673/ έγγραφο της /νσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ) προς την 17 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ). 57. Το µε Α.Π. 445/ έγγραφο του φορέα ιαχείρισης ΙΑ ΥΜΑ Α.Ε. (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε το οποίο υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ τα συµπληρωµατικά στοιχεία της ΜΠΕ του έργου. 58. Το µε Α.Π. Φ /144/ Σ. 1335/ έγγραφο της /νσης Υποδοµής/2 ο του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ). 59. Το µε Α.Π /1686/ έγγραφο της /νσης Υδάτων υτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου υτικής Μακεδονίας (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική υπό όρους γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του έργου. 60. Το µε Α.Π /3130/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕΧΩΣ) της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική υπό όρους γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του έργου. 61. Το µε Α.Π. 1507/ έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), στο οποίο αναφέρεται ότι δεν υφίσταται αντικείµενο αρµοδιότητας της. 62. Το µε Α.Π. 1452/82385/ έγγραφο της /νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ) προς τη /νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Κοζάνης ΠΕΧΩΠ Κοζάνης. 63. Το µε Α.Π. 1561/ έγγραφο της 17 ης ΕΒΑ του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική υπό όρους γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του έργου. 5

6 6 64. Το µε Α.Π. Φ.550/Α Σ. 865/ έγγραφο της /νσης Γ2 (Υποδοµής) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του έργου. 65. Το µε Α.Π. 66/ έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ) µε συνηµµένα: α) την υπ αρ. 16/14 οµόφωνη θετική απόφαση της επί της ΜΠΕ του έργου, β) το µε Α.Π /3130/ έγγραφο της /νσης ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, µε τη θετική γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του έργου. 66. Το µε Α.Π / έγγραφο του ήµου Εορδαίας (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε συνηµµένα την υπ αρ. 270/2014 θετική απόφαση του για το έργο. 67. Την από ηλεκτρονική αλληλογραφία του φορέα διαχείρισης ΙΑ ΥΜΑ Α.Ε. (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ). 68. Το µε Α.Π. ΥΠΠΟ.Α/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/ΤΑΧ/Φ30/210799/124055/13278/5142/ έγγραφο της /νσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε τη θετική υπό όρους γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του έργου. 69. Το µε Α.Π. ΥΑΠΕ/Φ /1871/οικ.14252/ έγγραφο της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του έργου. 70. Την από ηλεκτρονική αλληλογραφία του φορέα διαχείρισης ΙΑ ΥΜΑ Α.Ε. (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε το οποίο υποβλήθηκε η µε Α.Π /3799/ βεβαίωση τελεσιδικίας πράξης χαρακτηρισµού. 71. Το µε α.π /1542/ έγγραφο της /νσης Αισθ. ασών, ρυµών και Θήρας. 72. Το µε Α.Π /2882/ έγγραφο του Τµήµατος ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ: / και / ), µε τις παρατηρήσεις του επί της ΜΠΕ του έργου. 73. Το µε Α.Π / έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάστηκε του φορέα διαχείρισης ΙΑ ΥΜΑ Α.Ε., το µε Α.Π /2882/ έγγραφο του Τµήµατος ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ. 74. Το µε Α.Π. 764/ έγγραφο του φορέα διαχείρισης ΙΑ ΥΜΑ Α.Ε. (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε το οποίο υποβλήθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία σχετικά µε τα αναφερόµενα του µε Α.Π /2882/ εγγράφου του Τµήµατος ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 75. Το µε Α.Π. Φ /364/ Σ.2440/ έγγραφο του ΓΕΕΘΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ) µε η θετική υπό όρους γνωµοδότηση του επί της ΜΠΕ του έργου. 76. Το γεγονός ότι από την εξέταση του φακέλου ΜΠΕ για την τροποποίηση του έργου προτείνεται: α) Η επέκταση του γηπέδου των ΚΕΟ από 327 σε 642 στρέµµατα προκειµένου να κατασκευαστούν τα νέα έργα, β) η κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ), Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ) και συνοδών έργων για την επεξεργασία και διάθεση σύµµεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), µε παράλληλη τροποποίηση της γενικής διάταξης του υφιστάµενου γηπέδου των 327 στρ., γ) η διαφοροποίηση στην σχετική κατανοµή των εκτάσεων µεταξύ του κυττάρου Γ και του ΧΥΤΑ των ΚΕΟ καθώς και της χρήσης τους µετά την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΥ και της ΜΕΑ, προκειµένου να είναι αποδεκτή η συνδιάθεση µε τα ΑΣΑ και τα προσοµοιούµενα ΑΣΑ και των µη επικινδύνων βιοµηχανικών αποβλήτων, δ) η συµµόρφωση της γενικής διάταξης έργων προσωρινής αποθήκευσης και τεµαχισµού ογκωδών και λοιπών αποβλήτων και οι αλλαγές στη χωροθέτηση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της µονάδας ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου του ΧΥΤΑ και των έργων αναβάθµισης της υφιστάµενης µονάδας επεξεργασίας στραγγισµάτων ΧΥΤΑ. ε) η µείωση της δυναµικότητας της υφιστάµενης Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ), λόγω κατασκευής νέας ΜΕΥΑ για την ΜΕΑ και τον ΧΥΤΥ, και η προσθήκη µονάδας προεπεξεργασίας µε φυσικοχηµική επεξεργασία,

7 7 στ) η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιµων υλικών (δεµατοποιηµένων ή σε containers) και λοιπών προς επεξεργασία αποβλήτων (π.χ. ογκωδών) σε ειδικούς χώρους του Περιφερειακού Κέντρου Ανακύκλωσης (ΠΚΑ) και των υποδοµών διαλογής και τεµαχισµού ογκωδών και λοιπών αποβλήτων, ζ) η κτηριακή και µηχανολογική επέκταση υφιστάµενου συνεργείου συντήρησης οχηµάτων και µηχανηµάτων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών µέχρι την κατασκευή του νέου συνεργείου συντήρησης, η) η συµπλήρωση της τεχνικής περιγραφής των απαιτούµενων έργων και εγκαταστάσεων της Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου. 77. Το γεγονός ότι ορισµένα από τα περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένα έργα της ΥΑ /2011 δεν έχουν κατασκευαστεί µέχρι σήµερα και αναµένεται να κατασκευαστούν στο προσεχές χρονικό διάστηµα. 78. Το γεγονός ότι πρέπει να γίνει αναθεώρηση τροποποίηση και συµπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων, λόγω τροποποίησης του έργου και αλλαγών στην κείµενη νοµοθεσία. 79. Το γεγονός ότι πρέπει να γίνει κωδικοποίηση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων, λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της περιβαλλοντικής επιστήµης και την εκτίµηση των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από τα έργα και δραστηριότητες. Αποφασίζουµε Την τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί µε την ΥΑ / του έργου: «Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωµένης διαχείρισης (ΚΕΟ ) Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας». Η εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου και βαρύνει το φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας αυτού που είναι η Ανώνυµη Εταιρεία ιαχείρισης Απορριµµάτων υτικής Μακεδονίας ΙΑ ΥΜΑ Α.Ε., καθώς και κάθε κατά νόµο υπόχρεο (εφεξής «φορέας του έργου»). Η παρούσα Απόφαση αφορά στην τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί µε την ΥΑ / την οποία και αντικαθιστά και αφορά: α) στη λειτουργία των υφισταµένων εγκαταστάσεων ΚΕΟ και στην κατασκευή εναποµενουσών συνοδών εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και, β) στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ) των σύµµεικτων ΑΣΑ, Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ) της ΜΕΑ και νέας Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ). 1. Περιγραφή έργου ή δραστηριότητας 1.1. Συνοπτική Περιγραφή έργου Γενικά στοιχεία του έργου Οι Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωµένης διαχείρισης (ΚΕΟ ) Αστικών Στερεών Αποβλήτων βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των ήµων Κοζάνης και Εορδαίας, της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας. Οι ΚΕΟ χωροθετούνται σε συνολική έκταση 642 στρεµµάτων αποκαταστηµένων ορυχείων του Νοτίου Πεδίου, εντός του Λιγνιτικού Κέντρου υτικής Μακεδονίας (ΛΚ Μ), έκταση που έχει παραχωρηθεί από την ΕΗ Α.Ε. Οι ΚΕΟ εξυπηρετούν το σύνολο της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας και ειδικότερα τους Νοµούς Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών, µε συνολικό ισοδύναµο πληθυσµό Το έργο αφορά στην κατασκευή, και λειτουργία των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας υτικής

8 8 Μακεδονίας. Συγκεκριµένα, στις ΚΕΟ πραγµατοποιείται η συγκέντρωση του συνόλου των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), τα οποία προέρχονται από το δίκτυο δέκα (10) Τοπικών Μονάδων ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΤΜ Α), οι οποίες περιλαµβάνουν Σταθµούς Μεταφόρτωσης σύµµεικτων και ογκωδών ΑΣΑ και Μεταφόρτωσης και Πρωτογενούς ιαλογής (ταξινόµηση κλπ) των ανακυκλώσιµων ΑΣΑ, που προέρχονται από τα προγράµµατα ιαλογής στην Πηγή ( σπ) στους οικισµούς της Περιφέρειας και αναφέρονται ως Τοπικά Κέντρα Ανακύκλωσης (ΤΚΑ) Συνοπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά Έργου Οι Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας περιλαµβάνουν τις ακόλουθες επιµέρους εγκαταστάσεις: α) Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ΧΥΤΑ, (κύτταρα Α, Β, Γ και ), β) Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων ΧΥΤΥ, (κύτταρα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2), γ) Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ) των σύµµεικτων Αστικών Στερεών Απορριµµάτων, δ) Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης του παραγόµενου Βιοαερίου από τον ΧΥΤΑ, ε) Περιφερειακό Κέντρο Ανακύκλωσης (ΠΚΑ), όπου θα γίνεται διαλογή και δεµατοποίηση των ανακυκλώσιµων υλικών που θα προέρχονται από τα προγράµµατα σπ και τα ΤΚΑ, στ) Μονάδα ιαλογής και Τεµαχισµού των Ογκωδών Αστικών Στερεών Απορριµµάτων, ζ) Μονάδα Επεξεργασίας και αξιοποίησης της Βιολογικής Ιλύος από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων της Περιφέρειας, η) Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) για την επεξεργασία του συνόλου των υγρών αποβλήτων προερχόµενα από τη ΜΕΑ και τον ΧΥΤΥ, θ) Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) για την επεξεργασία του συνόλου των υγρών αποβλήτων προερχόµενα από τον ΧΥΤΑ, το ΠΚΑ και τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις των ΚΕΟ, ι) Πεδίο υπεδάφιας διάθεσης των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων των ΜΕΥΑ του ΧΥΤΑ και της ΜΕΑ - ΧΥΤΥ, ια) ίκτυο υποδοµών για την υδροδότηση, την αποχέτευση των υγρών αποβλήτων και λυµάτων, την άρδευση πρασίνου, την απορροή οµβρίων, την ηλεκτροδότηση, την εσωτερική οδοποιία και τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, όλων των εγκαταστάσεων των ΚΕΟ, ιβ) Βοηθητικές εγκαταστάσεις (π.χ. συνεργείο συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων, πρατήριο υγρών καυσίµων για τα οχήµατα και µηχανήµατα, πλυντήριο των οχηµάτων και µηχανηµάτων των ΚΕΟ, δεξαµενές υδροδότησης κλπ Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ) Η Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας καταλαµβάνει έκταση 24,08 στρέµµατα περίπου. Η µέγιστη δυναµικότητα της µονάδας επεξεργασίας είναι tn/έτος σύµµεικτων αστικών απορριµµάτων. Συνοπτικά, η ΜΕΑ αποτελείται από τις παρακάτω παραγωγικές διαδικασίες και εγκαταστάσεις: α) Μονάδα Υποδοχής Τροφοδοσίας σύµµεικτων αστικών απορριµµάτων β) Μονάδα Μηχανικής ιαλογής Χειροδιαλογής γ) Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας δ) Μονάδα Ωρίµανσης ε) Μονάδα Εξευγενισµού (Ραφιναρία) στ) Χώρος προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων ζ) Λοιπές εγκαταστάσεις - υποδοµές Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ)

9 9 Ο ΧΥΤΥ αναπτύσσεται σε γήπεδο συνολικής έκτασης 90,7 στρεµµάτων περίπου και η αναµενόµενη διάρκεια ζωής αυτού είναι 30 έτη περίπου. Η χωρητικότητα του ΧΥΤΥ είναι m 3 περίπου. Στον ΧΥΤΥ οδηγούνται οι ποσότητες των υπολειµµάτων που προκύπτουν από την επεξεργασία των σύµµεικτων αστικών απορριµµάτων στην ΜΕΑ και τα οποία εκτιµώνται σε tn/έτος περίπου, προσαυξηµένα µε ένα συντελεστή ασφαλείας κατά 10%. Στον σχεδιασµό της λεκάνης διάθεσης απορριµµάτων προβλέπεται η δηµιουργία τριών (3) φάσεων - έξι (6) διακριτών κυττάρων, ενώ η κλίση που έχει επιλεγεί για τα πρανή του ενεργού χώρου ταφής είναι περίπου 1:2,5 (υ:β). Τα κύτταρα του ΧΥΤΥ, η έκταση τους, καθώς και η χωρητικότητα τους παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (τα στοιχεία παρατίθεται κατά προσέγγιση): Κύτταρα Έκταση (στρέµµατα) Χωρητικότητα (m 3 ) Α1 19, Α2 14, Β1 16, Β2 12, Γ1 16, Γ2 15, Επιπρόσθετα, στον ΧΥΤΥ προβλέπονται: α) έργα στεγανοποίησης της λεκάνης του ΧΥΤΥ, β) έργα συλλογής των στραγγισµάτων, γ) έργα διαχείρισης Βιοαερίου, δ) έργα προσωρινής και τελικής κάλυψης έργα τελικής αποκατάστασης Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις ΜΕΑ ΧΥΤΥ Η ολοκλήρωση και αποτελεσµατική λειτουργία των εγκαταστάσεων ΜΕΑ- ΧΥΤΥ υποστηρίζονται κατ ελάχιστο από τις παρακάτω δευτερεύουσες κτιριακές εγκαταστάσεις: α) Φυλάκιο εισόδου ζυγιστήριο β) Συνεργείο Πλυντήριο οχηµάτων γ) εξαµενή υπόστεγο καυσίµων δ) εξαµενές ύδρευσης, πυρόσβεσης, οµβρίων ε) Υποσταθµός κτίριο ενέργειας καθώς και από ένα σύνολο υποδοµών και διαµορφώσεων περιβάλλοντα χώρου όπως: στ) ίκτυο εσωτερικής οδοποιίας ζ) Περιµετρική προστασία (περίφραξη, πύλες εισόδου) η) Αντιπληµµυρική προστασία θ) Αντιπυρική προστασία ι) ενδροφυτεύσεις Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) Ο ΧΥΤΑ των ΚΕΟ αποτελείται από 4 κύτταρα Α, Β, Γ και. Η επιφάνεια των κυττάρων Α και Β είναι 85 στρέµµατα (37,5 στρ. Α κύτταρο και 47,5 στρ. Β κύτταρο). Η χωρητικότητα των κυττάρων Α και Β του ΧΥΤΑ είναι m 3 και η δυναµικότητα αυτού είναι tn/έτος. Η επιφάνεια των κυττάρων Γ και είναι 72,6 στρέµµατα (54 στρ. Γ κύτταρο και 18,6 στρ. κύτταρο). Η χωρητικότητα των κυττάρων του ΧΥΤΑ είναι m 3 και η δυναµικότητα αυτών είναι tn/έτος.

10 10 Ο ΧΥΤΑ (κύτταρα Α και Β) των ΚΕΟ θα λειτουργεί ως ΧΥΤΑ αστικών στερεών αποβλήτων µέχρι τη χρονική στιγµή που θα τεθεί σε λειτουργία η ΜΕΑ και ο ΧΥΤΥ. Στα κύτταρα Γ και αυτού θα διατίθεται άλλου είδους µη επικίνδυνα απόβλητα που προκύπτουν στην ευρύτερη περιοχή, σύµφωνα µε τους κωδικούς ΕΚΑ της παρούσας. Στα κύτταρα Γ και τροποποιείται σε σχέση µε τα κύτταρα Α και Β, το σύστηµα στεγανοποίησης του πυθµένα του κυττάρου µε την προσθήκη επιπλέον υλικών στεγανοποίησης και επιπλέον στρώσεις στεγανοποίησης των πρανών. Επιπρόσθετα στον ΧΥΤΑ προβλέπονται: α) έργα στεγανοποίησης της λεκάνης του ΧΥΤΑ, β) έργα συλλογής και µεταφοράς των στραγγισµάτων, γ) έργα διαχείρισης βιοαερίου και ενεργειακής αξιοποίησης αυτού, δ) έργα προσωρινής και τελικής κάλυψης τελική αποκατάσταση. Για την ολοκληρωµένη λειτουργία του ΧΥΤΑ απαιτούνται κατ ελάχιστο οι παρακάτω υποστηρικτικές εγκαταστάσεις: α) ίκτυο ύδρευσης - άρδευσης β) Περιµετρικές τάφροι απορροής οµβρίων υδάτων γ) Έργα διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου δ) Έργα πυροπροστασίας κλπ Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) των ΜΕΑ - ΧΥΤΥ Η Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων χωροθετείται σε έκταση 1,3 στρεµµάτων περίπου καταλαµβάνοντας επιφάνεια 0,85 στρεµµάτων περίπου. Η ΜΕΥΑ των ΜΕΑ - ΧΥΤΥ θα δέχεται για επεξεργασία τα αστικά τύπου λύµατα και νερά έκπλυσης, τα υγρά απόβλητα από τη ΜΕΑ και τα στραγγίσµατα από τον ΧΥΤΥ. Η δυναµικότητα της ΜΕΥΑ είναι 160 m 3 /ηµερησίως περίπου. Η ΜΕΥΑ έχει σχεδιαστεί µε αντιδραστήρες διακοπτόµενης λειτουργίας (SBR) και συνοπτικά αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα: α) εξαµενή στραγγισµάτων ΧΥΤΥ β) Αντλιοστάσιο Υγρών Αποβλήτων γ) εξαµενή υγρών αποβλήτων βιολογικής επεξεργασίας δ) εξαµενή Εξισορρόπησης τροφοδοσίας SBR ε) Βιοαντιδραστήρες SBR στ) Φυσητήρες ζ) εξαµενή εξισορρόπησης Εκροών βιοαντιδραστήρα SBR η) εξαµενή Καθίζησης Κεκλιµένων πλακών θ) εξαµενή Τροφοδοσίας Μονάδας Αντίστροφης Όσµωσης ι) Σύστηµα Αντίστροφης Όσµωσης ια) εξαµενή Επεξεργασµένου Νερού ιβ) εξαµενή Συµπυκνώµατος ιγ) Σύστηµα Επεξεργασίας Αέρα ιδ) Υποστηρικτικός Εξοπλισµός Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόµενων υγρών αποβλήτων που θα καταλήγουν στην ΜΕΥΑ εκτιµάται κατά µέσο όρο ότι θα είναι τα ακόλουθα: Παροχή, Q m 3 /day 161 BOD kg/day 383 COD kg/day 781 SS kg/day 43

11 11 ΝΗ3-Ν kgν/day Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) του ΧΥΤΑ και των λοιπών εγκαταστάσεων των ΚΕΟ (εκτός ΜΕΑ - ΧΥΤΥ) Προβλέπεται η επέκταση και αναβάθµιση της υφιστάµενης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων των υποδοµών του ΧΥΤΑ (Α και Β κύτταρο και βοηθητικές υποδοµές), σε Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) για την επεξεργασία του συνόλου των υγρών αποβλήτων όλων των εγκαταστάσεων των ΚΕΟ (Α, Β, Γ και κύτταρα ΧΥΤΑ, ΠΚΑ, Μονάδα Επεξεργασίας Ιλύος, Πλυντήριο Οχηµάτων, κλπ). Η ΜΕΥΑ τροφοδοτείται από δίκτυο ώστε να συλλέγει και µεταφέρει τα υγρά απόβλητα από όλες τις εγκαταστάσεις που χωροθετούνται στο χώρο των ΚΕΟ. Συνοπτικά, η Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων περιλαµβάνει τα παρακάτω κύρια στάδια επεξεργασίας: α) εξαµενή συλλογής εξισορρόπησης στραγγισµάτων και αντλιοστάσιο τροφοδοσίας της πρώτης βιολογικής βαθµίδας. β) Μονάδα προεπεξεργασίας µε φυσικοχηµική επεξεργασία χηµική κατακρήµνιση γ) Πρώτη δεξαµενή βιολογικής επεξεργασίας µε διακριτές φάσεις αερισµού και ανοξικών συνθηκών για αποδόµηση οργανικού φορτίου και νιτροποίηση-απονιτροποίηση. δ) εύτερη δεξαµενή βιολογικής επεξεργασίας µε διακριτές φάσεις αερισµού και ανοξικών συνθηκών για αποδόµηση οργανικού φορτίου και νιτροποίηση-απονιτροποίηση. ε) Τρίτη δεξαµενή βιολογικής επεξεργασίας µε διακριτές φάσεις αερισµού και ανοξικών συνθηκών για αποδόµηση οργανικού φορτίου και νιτροποίηση-απονιτροποίηση. στ) εξαµενή βύθισης µεµβρανών για το διαχωρισµό υγρών-στερεών και τη διαύγαση του ανάµικτου υγρού. ζ) Σύστηµα αντίστροφης όσµωσης δύο σταδίων για την αποµάκρυνση βαρέων µετάλλων και χρώµατος. η) εξαµενή απολύµανσης - χλωρίωσης θ) εξαµενή συλλογής επεξεργασµένων τελική διάθεση επεξεργασµένων. ι) εξαµενή πάχυνσης της προκύπτουσας στις βιολογικές βαθµίδες ιλύος και αντλιοστάσιο µεταφοράς της προς τη µονάδα ηλιακής ξήρανσης ή το ενεργό κύτταρο του ΧΥΤΑ. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόµενων υγρών αποβλήτων που θα καταλήγουν στην ΜΕΥΑ (µετά την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΑ - ΧΥΤΥ) και την υλοποίηση του συνόλου των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων των ΚΕΟ εκτιµάται κατά µέσο όρο ότι θα είναι τα ακόλουθα: Παροχή, Q m 3 /day 115 BOD kg/day 85 COD kg/day 989 SS kg/day 37 ΤΚΝ kg/day 410 Μετά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και στις δύο (2) προβλεπόµενες ΜΕΥΑ (ΧΥΤΑ και ΜΕΑ - ΧΥΤΥ), η απαιτούµενη ποιότητα των στραγγισµάτων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα όρια ποιότητας για µικροβιολογικές και συµβατικές παράµετρους του Πίνακα 1 του Παραρτήµατος I της ΚΥΑ /2011. Μέχρι την κατασκευή και λειτουργία των έργων επέκτασης και αναβάθµισης της υφιστάµενης ΜΕΥΑ του ΧΥΤΑ, η επεξεργασία των στραγγισµάτων του εν λειτουργία ΧΥΤΑ γίνεται στην

12 12 υφιστάµενη ΜΕΥΑ και η διάθεση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων γίνεται µε ανακυκλοφορία στην απορριµµατική µάζα των κυττάρων Α και Β Πεδίο υπεδάφιας διάθεσης επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων Το πεδίο υπεδάφιας διάθεσης των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τις ΜΕΥΑ του ΧΥΤΥ - ΜΕΑ και του ΧΥΤΑ χωροθετείται σε έκταση 21,6 στρεµµάτων, στα νοτιοανατολικά του χώρου των εγκαταστάσεων. Στην υπεδάφια διάθεση δύναται να καταλήγει µέρος ή το σύνολο των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων από τις ΜΕΥΑ του ΧΥΤΑ και των ΜΕΑ - ΧΥΤΥ, εφόσον δεν απαιτείται για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων. Η ποσότητα των επεξεργασµένων αποβλήτων δύναται να αξιοποιηθεί είτε για τις ανάγκες της ΜΕΑ (συστήµατα ψύξης, διαβροχής υλικού κοµποστοποίησης κλπ), είτε στην άρδευση χώρων πρασίνου ελεγχόµενης πρόσβασης, είτε για την επανακυκλοφορία στα κύτταρα των ΧΥΤ. Οι µέγιστες ποσότητες που δύναται να διατίθενται στο υπεδάφιο πεδίο είναι 275 m 3 /ηµέρα (11,5m 3 /hr), από τα οποία ποσότητα 115 m 3 /ηµέρα προέρχονται από την ΜΕΥΑ του ΧΥΤΑ και ποσότητα 160 m 3 /ηµέρα προέρχονται από την ΜΕΥΑ των ΜΕΑ - ΧΥΤΥ. Θα υπάρχουν δύο διακριτά πεδία υπεδάφιας διάθεσης, έκτασης 8,5 στρεµµάτων για τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα από την ΜΕΥΑ του ΧΥΤΑ και 9,8 στρεµµάτων για τη διάθεση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων από την ΜΕΥΑ των ΜΕΑ-ΧΥΤΥ. Το πεδίο υπεδάφιας διάθεσης αποτελείται από σύστηµα διάτρητων αγωγών για τη διαρροή των επεξεργασµένων αποβλήτων, που τοποθετούνται σε τάφρους βάθους 0,45-0,90 m και περιβάλλονται µε στρώµα από χαλίκια για να διευκολύνεται η διάχυση των υγρών. Επιφανειακά η τάφρος συµπληρώνεται µε φυτική γη (0,30-0,35 m) Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης του παραγόµενου Βιοαερίου από τον ΧΥΤΑ Η Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µέσω µηχανών εσωτερικής καύσης του βιοαερίου που παράγεται από τον ΧΥΤΑ των ΚΕΟ αναπτύσσεται σε έκταση 500 m 2 περίπου. Το σύστηµα αποτελείται από αεροκινητήρες, συνδεδεµένους µε ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ). Η µέγιστη ωριαία παραγωγή βιοαερίου και η δυναµικότητα της µονάδας είναι: - Α και Β κύτταρο: 969 m 3 /h (έτος 2013) - Γ και κύτταρο: 335 m 3 /h (έτος 2020) - Μέγιστη παραγωγή Α, Β, Γ και κυττάρων: 1032 m 3 /hr (έτος 2019). - υναµικότητα Μονάδας: 2 MW περίπου (µέση παραγωγή ενέργειας για την 30ετία 1,37 MW) Οι ηλεκτροµηχανικές εγκαταστάσεις (Η/Μ) αποτελούνται από: α) Σύστηµα ανάλυσης βιοαερίου β) Αφυγραντή βιοαερίου γ) Συγκρότηµα συµπίεσης βιοαερίου δ) Μονάδα καύσης βιοαερίου Επιπρόσθετα, προβλέπονται: α) Οικίσκος ελέγχου και εγκατάστασης µετασχηµατιστή β) Κατασκευή εναέριας γραµµής σύνδεσης µε το υφιστάµενο ηλεκτρικό δίκτυο. Η κατασκευή της µονάδας ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου θα γίνει σε στάδια. Στο πρώτο στάδιο προβλέπεται η αξιοποίηση του παραγόµενου βιοαερίου των Α και Β κυττάρων

13 13 µετά το πέρας των εργασιών πλήρωσης και αποκατάστασης τους. Για την αξιοποίηση του βιοαερίου των Α και Β κυττάρων, η οποία εκτιµάται στο 1,5 MW εγκατεστηµένης ισχύος, θα εγκατασταθούν δύο µηχανές παραγωγής ονοµαστικής 0,8 MW η καθεµιά Περιφερειακό Κέντρο Ανακύκλωσης (ΠΚΑ) Το εµβαδόν του κτιρίου ΠΚΑ (διαλογή δεµατοποίηση χαρτιού και πλαστικού) είναι 500 m 2. Η υφιστάµενη µηχανολογική του ισχύς είναι 78,2 ΚW. Υπάρχει δυνατότητα κτιριακής επέκτασης κατά 500 m 2 και αύξηση της µηχανολογικής ισχύος κατά 100 KW. Η δυναµικότητα διαλογής δεµατοποίησης χαρτιού είναι 120 tn/εβδοµάδα, ενώ η δυναµικότητα διαλογής δεµατοποίησης πλαστικού είναι 40 tn/εβδοµάδα. Το ΠΚΑ περιλαµβάνει α) Χώρο ελιγµών των µέσων µεταφοράς, β) Χώρο υποδοχής των εισερχόµενων ανακυκλώσιµων υλικών (σε διακριτά ρεύµατα, από ξεχωριστούς κάδους ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού και µετάλλων στην πηγή) γ) και χώρο προσωρινής αποθήκευσής τους, δ) Υποδαπέδια χοάνη τροφοδοσίας, ε) Μεταφορική ταινία µε θέσεις χειροδιαλογής, στ) Υδραυλική πρέσα, δυναµικότητας 80 tn, ζ) Χώρο αποθήκευσης των δεµατοποιηµένων υλικών. Στον υπαίθριο χώρο της µονάδας δύναται να αποθηκεύονται προσωρινά δεµατοποιηµένα ανακυκλώσιµα υλικά. Επίσης, δύναται να γίνει πρόσθετη επέκταση του κτιρίου σε εµβαδόν περίπου 200 m 2 προκειµένου να χωροθετηθούν σε αυτό πρέσα µεταλλικών ανακυκλώσιµων υλικών (σιδηρούχων και µη σιδηρούχων µετάλλων - αλουµίνιο) και οι υποδοµές διαλογής και συσκευασίας του ανακυκλώσιµου γυαλιού, που θα προέρχονται από τα αντίστοιχα προγράµµατα/κάδους σπ για τα εν λόγω υλικά Μονάδα διαλογής και τεµαχισµού των Ογκωδών Αστικών Στερεών Απορριµµάτων (εκτός των ΑΗΗΕ, η διαχείριση των οποίων εµπίπτει στις διατάξεις του Π 117/2004) Η εκτιµώµενη παραγωγή Ογκωδών ΑΣΑ είναι tn/έτος. Η Μονάδα αποτελείται από τους παρακάτω κυρίως χώρους: - Χώρο υποδοχής ογκωδών αποβλήτων και χειροδιαλογής ή διαλογής µε µηχανική αρπάγη ανακυκλώσιµων υλικών. - Μονάδα τεµαχισµού των ογκωδών. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα τεµαχισµού µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων από το δίκτυο συλλογής αυτών των αποβλήτων από πηγές (βουλκανιζατέρ, συνεργεία οχηµάτων, κλπ) της ευρύτερης περιοχής. Η εκτιµώµενη ποσότητα µεταχειρισµένων ελαστικών προς τεµαχισµό εκτιµάται σε τόνοι/έτος. Η διάθεση των τεµαχισµένων µεταχειρισµένων ελαστικών θα γίνεται προς άλλες µονάδες ανακύκλωσης/ αξιοποίησης τους και δεν θα διατίθεται στους ΧΥΤ Μονάδα Επεξεργασίας Βιολογικής Ιλύος από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) Προβλέπεται αρχικά η κατασκευή µιας µονάδας επεξεργασίας ιλύος µε ιπτάµενη τέφρα από τους ΑΗΣ της ΕΗ, βασιζόµενη στις αρχές της ασβεστοποίησης, µε µία προοπτική 3 έως 5 ετών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κατασκευή µονάδας ηλιακής ξήρανσης, που θα αποτελέσει και την οριστική λύση για το σύνολο της παραγόµενης αφυδατωµένης ιλύος από τις εγκαταστάσεις ΕΕΛ της Περιφέρειας. Μακεδονίας. Μονάδα επεξεργασίας ιλύος µε ιπτάµενη τέφρα ιάταξη υποδοχής αποθήκευσης αφυδατωµένης ιλύος

14 14 ιάταξη υποδοχής αποθήκευσης προώθησης ιπτάµενης τέφρας ιάταξη ανάµιξης ιλύος µε ιπτάµενη τέφρα και προώθηση του µίγµατος Έργα υποδοµής για την υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας. υναµικότητα tn/yr Ειδικό βάρος αφυδατ. ιλύος 1 tn/m 3 Ξηρή µάζα αφυδατ. ιλύος 20% κ.β. Ειδικό βάρος ιπτάµενης τέφρας 1 tn/m 3 Υγρασία ιπτάµενης τέφρας <4% κ.β. Περιεκτικότητα ιπτάµενης 30% κ.β. τέφρας σε CaO Για δυναµικότητα tn/yr και 46tn υγρής ιλύος 6ηµερη εργασία εβδοµαδιαίως /ηµέρα 46tn υγρής ιλύος /ηµέρα 20% 9,2 tn ΞΜ/ηµ κ.β. Ξηρό Μέρος (ΞΜ) 46tn/ηµ (ιλύς)+9,2tn/ηµ(τέφρα)= 55,2tn/ηµ Μονάδα επεξεργασίας ιλύος µε ηλιακή ξήρανση (θερµοκήπια) Μάζα εισερχόµενης ιλύος tn/yr Ποσοστό στερεών εισερχόµενης ιλύος 15% Μάζα ξηραµένης ιλύος tn/yr Ποσοστό στερεών ξηραµένης ιλύος Κατ ελάχιστον 60%, κατά µέσο όρο 70% Συνολική επιφάνεια ξήρανσης m 2 έως m 2 Αριθµός θερµοκηπίων 10 έως Υποστηρικτικές Υποδοµές ΚΕΟ εκτός των ΜΕΑ - ΧΥΤΥ α) Συνεργείο συντήρησης κινητού εξοπλισµού Το εµβαδόν του κτιρίου για συνεργείο είναι m 2 και αποτελείται από µεταλλικά προκατασκευασµένα τεµάχια. Με την κατασκευή του νέου χώρου του συνεργείου, το υφιστάµενο συνεργείο έκτασης 250 m 2 θα µετατραπεί σε αποθήκες υλικού και εξοπλισµού των ΚΕΟ. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η κατασκευή νέου κτιρίου και εγκαταστάσεων του συνεργείου (1.125 m 2 ), µπορεί να γίνει κτιριακή επέκταση του υφιστάµενου κτιρίου του συνεργείου κατά ακόµη 250 m 2, ενώ θα εγκατασταθεί σε αυτό και πρόσθετος µηχανολογικός εξοπλισµός ισχύος µέχρι 15 kw που θα περιλαµβάνει γερανογέφυρα, αεροσυµπιεστή και δίκτυο ηλεκτροδότησης. β) Πλυντήριο οχηµάτων Μέχρι την κατασκευή του νέου κτιρίου εµβαδού 300 m 2, το οποίο αποτελείται από µεταλλικά προκατασκευασµένα τεµάχια, προβλέπεται η πλύση των οχηµάτων να γίνεται στον υφιστάµενο υπαίθριο χώρο πλυντηρίου έκτασης 750 m 2 περίπου, ο οποίος αποτελείται από πλατεία από σκυρόδεµα µε δίκτυο αποστράγγισης απόνερων πλύσης. γ) Πρατήριο υγρών καυσίµων Το πρατήριο υγρών καυσίµων περιλαµβάνει τις παρακάτω εγκαταστάσεις:

15 15 Υπέργειες δεξαµενές καυσίµων: ύο (2) υπέργειες (βάσει των απαιτήσεων της ΚΥΑ /1997) δεξαµενές καυσίµων χωρητικότητας 10 m 3 η καθεµιά ή µία (1) υπέργεια των 20 m 3. Αντλίες καυσίµων: Μια (1) αντλία υγρών καυσίµων που συνδέεται µε τις παραπάνω δεξαµενές, υποχρεωτικά επί νησίδας. δ) Εγκατάσταση υποσταθµού Μέσης Τάσης Εγκατάσταση υποσταθµού µέσης τάσης για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων στις ΚΕΟ ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια. Για την εγκατάσταση του υποσταθµού προβλέπεται ανεξάρτητος χώρος εντός του γηπέδου 60 m 2 περίπου, που θα αποτελείται από τέσσερις (4) χώρους: - Χώρος ΕΗ - Χώρος Μέσης Τάσης - Χώρος Μετασχηµατιστή - Χώρος πεδίων Μέσης Τάσης για την εγκατάσταση και Χαµηλής Τάσης. ε) Έργα υποδοµής Τα έργα υποδοµής για το σύνολο των µονάδων ΚΕΟ ενδεικτικά αναφέρονται ως ακολούθως: - ζυγιστήριο µετά του φυλακίου του, - συνεργείο συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων, - το κτίριο διοίκησης, - έργα οδοποιίας, αποστραγγιστικές τάφροι, ζώνη πυροπροστασίας, περιµετρική περίφραξη, δεξαµενή υδροδότησης - δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης - σύνδεση µε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΗ. - Εσωτερική οδοποιία - Τα έργα διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των ΚΕΟ - Τα έργα πυροπροστασίας Εισερχόµενα απόβλητα στις ΚΕΟ Τα εισερχόµενα απόβλητα στις επιµέρους εγκαταστάσεις των ΚΕΟ είναι το σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας. Τα αστικά στερεά απόβλητα τα οποία επιτρέπεται να γίνουν αποδεκτά στις Μονάδες των ΚΕΟ, βάσει ΕΚΑ παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα: 02. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίµων ζωικής προέλευσης λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δηµητριακών, βρωσίµων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού παραγωγή κονσερβών παραγωγή ζύµης και εκχυλισµάτων ζύµης, Προπαρασκευή και ζύµωση µελάσας λάσπες από την πλύση, καθαρισµό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισµό απόβλητα από υλικά συντήρησης υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα από τη βιοµηχανία γαλακτοκοµικών προϊόντων υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

16 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα από βιοµηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία απόβλητα από υλικά συντήρησης λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και µη αλκοολούχων ποτών (εξαιρουµένων των καφέ, κακάο και τσαγιού) απόβλητα από την πλύση, τον καθορισµό και τη µηχανική αναγωγή πρώτων υλών απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης απόβλητα από χηµική επεξεργασία υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 03. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑ ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταµπλάδων και επίπλων απόβλητα φλοιών και φελλών πριονίδι, ξέσµατα, αποκοµµένα τεµάχια, κατάλοιπα ξυλείας, µοριοσανίδες και καπλαµάδες εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών µηχανικώς διαχωριζόµενα απορρίµµατα από την πολτοποίηση απόβλητου χαρτιού και χαρτονιού απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για ανακύκλωση απορρίµµατα ινών, λάσπες από ίνες, πλήσµατα και επιχρίσµατα προερχόµενο από µηχανικό διαχωρισµό λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓIΑΣ απόβλητα από τις βιοµηχανίες δέρµατος και γούνας απόβλητα διαχωρισµού ανύδρου άσβεστου και τεµαχίων δέρµατος απόβλητα ασβέστωσης λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν περιέχουν χρώµιο απόβλητα επεξεργασµένα δέρµα (µπλε φύλλα, ξέσµατα, από κοµµένα τεµάχια, σκόνη στιλβώµατος) που περιέχει χρώµιο απόβλητα από επένδυση και τελείωµα απόβλητα από τη βιοµηχανία υφαντουργίας απόβλητα από σύνθετα υλικά (εµποτισµένα υφαντά,ελαστοµερή,πλαστοµερή) απόβλητα από φινίρισµα άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόµενες στο σηµείο απόβλητα από µη κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες απόβλητα από κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες 07. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ απόβλητα από την Π ΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών απόβλητα πλαστικά απόβλητα από την Π ΠΧ φαρµακευτικών προϊόντων στερεά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ απόβλητα από σταθµούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθµούς καύσης (εκτός από το κεφάλαιο 19) τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα (εξαιρουµένης της σκόνης λέβητα που περιλαµβάνεται στο σηµείο ) πτητική τέφρα άνθρακα πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου) ξύλου 16

17 απόβλητα από τον καθορισµό αερίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµεία , και απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων ψύξεως 12. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ απόβλητα από τη µορφοποίηση και τη φυσική και µηχανική επιφανειακή επεξεργασία µετάλλων και πλαστικών αποξέσµατα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών απόβλητα υλικών αµµοβολής εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚEYΑΣΙEΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛIΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠPΟΣΤAΤEYTΙKΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ συσκευασία (περιλαµβανοµένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας) συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι πλαστική συσκευασία µεταλλική συσκευασία συνθετική συσκευασία µεικτή συσκευασία γυάλινη συσκευασία απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος και προστατευτικός ρουχισµός απoρροφητικό υλικό, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος και προστατευτικός ρουχισµός άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα µέσα µεταφοράς (περιλαµβανοµένων µηχανισµών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχηµάτων (εξαιρουµένων των κεφαλαίων 13, 14 και των σηµείων και 16 08) ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους πλαστικά γυαλί κατασκευαστικά στοιχεία µη προδιαγραφόµενα άλλως 17. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘEΣΙEΣ) ξύλο, γυαλί και πλαστικό γυαλί πλαστικό µονωτικά υλικά και υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο µονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµεία και ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 'Η ΖΩΩΝ 'Η/ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν προκύπτουv άµεσα από το σύστηµα υγείας) απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε την πρόληψη µόλυνσης (π.χ. επίδεσµοι, γύψινα εκµαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισµός µιας χρήσης, απορροφητικές πάνες) φαρµακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόµενες στο σηµείο απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εµφανίζονται σε ζώα άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε την πρόληψη µόλυνσης φαρµακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόµενες στο σηµείο

18 19. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Υ ΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων τέφρα και σκωρία κλιβάνου άλλες από τις αναφερόµενες στο σηµείο πτητική τέφρα άλλη από την αναφερόµενη στο σηµείο σκόνη λεβήτων άλλη από την αναφερόµενη στο σηµείο σταθεροποιηµένα/στερεοποιηµένα απόβλητα σταθεροποιηµένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων µη λιπασµατοποιηµένο τµήµα των δηµοτικών και παροµοίων αποβλήτων µη λιπασµατοποιηµένο τµήµα ζωικών και φυτικών αποβλήτων προϊόντα λιπασµατοποίησης εκτός προδιαγραφών απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων προϊόντα ζύµωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων προϊόντα ζύµωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µη προδιαγραφόµενα άλλως εσχαρίσµατα απόβλητα από την εξάµµωση λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυµάτων λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιοµηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο απόβλητα από την προπαρασκευή νερού που προορίζεται για κατανάλωση από τον άν8ρωπο ή νερού για βιοµηχανική χρήση στερεά απόβλητα από πρωτοβάθµια διύλιση και εσχαρίσµατα χρησιµοποιηµένος ενεργός άνθρακας κεκορεσµένες ή εξαντληµένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες απόβλητα από τη µηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, συµπαγοποίηση, κοκκοποίηση) µη προδιαγραφόµενα άλλως πλαστικά και καουτσούκ γυαλί απόβλητα από την εξυγίανση χωµάτων και υπογείων υδάτων στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωµάτων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡIΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ χωριστά συλλεγέντα µέρη (εκτός από το σηµείο 15 01) χαρτιά και Χαρτόνια γυαλιά βιόαποικοδοµήσιµα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης ρούχα υφάσµατα χρώµατα, µελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόµενες στο σηµείο απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο φάρµακα άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο ξύλο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµείο πλαστικά µέταλλα απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαµβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα άλλα δηµοτικά απόβλητα 18

19 ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα απόβλητα από αγορές υπολείµµατα από τον καθαρισµό δρόµων λάσπη σηπτικής δεξαµενής ογκώδη απόβλητα Στον φάκελο της ΜΠΕ του έργου αναφέρονται αναλυτικά οι κωδικοί αποβλήτων (ΕΚΑ) που επιτρέπονται ανά επιµέρους µονάδα - εγκατάσταση των ΚΕΟ Στους χώρους ΧΥΤΑ/Υ των ΚΕΟ δεν θα γίνονται αποδεκτά τα απόβλητα που αναφέρονται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 29407/3508/2002 και συγκεκριµένα: α) οχεία περιέχοντα υγρά ή αέρια υπό πίεση, β) Απόβλητα τα οποία είναι εκρηκτικά, διαβρωτικά, οξειδωτικά, πολύ εύφλεκτα ή εύφλεκτα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, γ) Νοσοκοµειακά απόβλητα και συναφή, προερχόµενα από ιατρικές ή κτηνιατρικές εγκαταστάσεις, τα οποία είναι µολυσµατικά κατά τις κείµενες διατάξεις, δ) Ολόκληρα µεταχειρισµένα ελαστικά αυτοκινήτων, εκτός από τα υλικά που προορίζονται για χρήση σε κατασκευαστικά έργα εντός των ΧΥΤΑ/Υ και τεµαχισµένα µεταχειρισµένα ελαστικά αυτοκινήτων, (εξαιρουµένων και στις δύο περιπτώσεις των ελαστικών ποδηλάτων και των ελαστικών µε εξωτερική διάµετρο άνω των 1400 mm), ε) Οποιοσδήποτε άλλος τύπος αποβλήτων που δεν πληροί τα κριτήρια αποδοχής που καθορίζονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 20 της ΚΥΑ 29407/3508/02 όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 6 της ίδιας ΚΥΑ, στ) Αδρανή υλικά, πέραν αυτών που απαιτούνται ως υλικό επικάλυψης και των λοιπών εδαφικών υλικών που κρίνονται απαραίτητα για την οµαλή λειτουργία του (π.χ. ανυψούµενα αναχώµατα, υλικά πυρόσβεσης κλπ.), ζ) Απόβλητα µε υψηλό ποσοστό υγρασίας ή υγρών, η) Ραδιενεργά απόβλητα. Οι εργασίες που θα λαµβάνουν χώρα στα επιµέρους έργα των ΚΕΟ σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα I και II του Ν. 4042/2011 είναι οι εξής: R3 Ανακύκλωση/ ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιµοποιούνται ως διαλύτες (συµπεριλαµβανοµένης της κοµποστοποίησης και άλλων διαδικασιών βιολογικού µετασχηµατισµού) R4 Ανακύκλωση/ ανάκτηση µετάλλων και µεταλλικών ενώσεων R5 Ανακύκλωση/ ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών R10 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή οικολογικές βελτιώσεις R12 Ανταλλαγή αποβλήτων για να υποβληθούν σε κάποια από τις εργασίες R1 έως R11 R13 Αποθήκευση εν αναµονή υποβολής στις διεργασίες R1 έως R12 D1 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονοµικής ταφής κλπ) D2 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόµηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη ιλύος στο έδαφος κλπ) D4 Τελµάτωση (π.χ. έκχυση υγρών αποβλήτων ή ιλύων σε φρέατα, µικρές λίµνες ή λεκάνες κλπ) D5 Ειδικά διευθετηµένοι χώροι υγειονοµικής ταφής D8 D9 Βιολογική επεξεργασία Φυσικοχηµική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σηµείο του Παραρτήµατος I του Ν. 4042/2011, από την οποία προκύπτουν ενώσεις ή µίγµατα που διατίθενται µε κάποια από τις εργασίες D1 έως D12 (π.χ. εξάτµιση, ξήρανση, αποτέφρωση κλπ) D13 Ανάδευση ή ανάµιξη πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες D1 έως D12.

20 Παραγόµενα υλικά Υπολείµµατα επεξεργασίας Λειτουργία των επιµέρους έργων των ΚΕΟ Τα Παραγόµενα Υλικά Υπολείµµατα επεξεργασίας που θα παράγονται από τις παραγωγικές διαδικασίες των επιµέρους έργων των ΚΕΟ είναι: α) από το Περιφερειακό Κέντρο Ανακύκλωσης (ΠΚΑ) Ανακυκλώσιµα χαρτιά Ανακυκλώσιµα πλαστικά Ανακυκλώσιµα γυαλιά Ανακυκλώσιµα µέταλλα Μη ανακυκλώσιµα υλικά (προς διάθεση στο ΧΥΤΑ) β) από την Μονάδα τεµαχισµού ογκωδών και άλλων αποβλήτων Ανακυκλώσιµα χαρτιά Ανακυκλώσιµα πλαστικά Ανακυκλώσιµα µέταλλα Τεµαχισµένα ογκώδη (προς διάθεση στο ΧΥΤΑ) Τεµαχισµένα µεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων γ) από την Μονάδα ηλιακής ξήρανσης λυµατολάσπης ΕΕΛ Εδαφοβελτιωτικό τύπου κοµπόστ (σταθεροποιηµένη και ξηραµένη λυµατολάσπη ΕΕΛ από τη µονάδα ηλιακής ξήρανσης) δ) από την ΜΕΑ Ανακυκλώσιµα υλικά Υλικό τύπου κοµπόστ (κοµπόστ τύπου Α) Υπολείµµατα (προς διάθεση στο ΧΥΤΥ) ε) από τον ΧΥΤΑ Ενέργεια µέσω της αξιοποίησης του παραγόµενου βιοαερίου Μέτρα και όροι για τη χρήση του κοµπόστ τύπου Α Το κοµπόστ τύπου Α µπορεί να χρησιµοποιείται: α) Ως υλικό επίχωσης ή αποκατάστασης εδάφους: Για τις ακόλουθες εργασίες σε έργα ή δραστηριότητες που κατατάσσονται στην κατηγορία Α της Υ.Α. 1958/2012, όπως ισχύει: - σε εν ενεργεία εξορυκτικές δραστηριότητες, για την πλήρωση και αποκατάσταση ορυγµάτων των οποίων η εκµετάλλευση έχει περατωθεί, - σε έργα οδοποιίας και συγκεκριµένα σε πρανή ορυγµάτων ή επιχωµάτων σε κλειστούς αυτοκινητοδρόµους για την ανάπτυξη της βλάστησης, - ως υλικό προς διαµόρφωση αναγλύφου (landscaping), υπό την προϋπόθεση ότι η τελική στρώση επικάλυψης του νέου αναγλύφου θα αποτελείται από φυτική γη πάχους τουλάχιστον ενός (1) µέτρου, - ως υλικό καθηµερινής και τελικής επικάλυψης σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤ) Σε εργασίες επίχωσης αποκατάστασης εδάφους σε ανενεργά, προς αποκατάσταση, ορυχεία, λατοµεία, µεταλλεία. Ως υλικό αποκατάστασης σε Χώρους Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ Α). β) Ως υλικό βιοφίλτρου για την απορρόφηση οσµών από βιοµηχανικές εγκαταστάσεις µε δύσοσµα απαέρια, εξαερισµών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων, µηχανικής διαλογής, κοµποστοποίησης, µαζικής διατήρησης ζώων κλπ.