ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη νξγαλώζεωλ ηνπ ηξίηνπ ηνκέα: Ζ πεξίπηωζε ηνπ Γήκνπ Μνζράηνπ θαη ηνπ Bios Δπηβιέπωλ: Κώζηαο Γαζπαξηλάηνο πνπδάζηξηα: Μηράιε Διεπζεξία

2 Θα ήζεια λα εθθξάζω ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επηβιέπνληα ηεο πηπρηαθήο κνπ θ. Κώζηα Γαζπαξηλάην γηα ηελ πνιύηηκε ζπκβνιή ηνπ ζηε ζπγγξαθή απηήο ηεο δηπιωκαηηθήο εξγαζίαο, ηνλ θ. Γηάλλε Ηωαλλίδε, Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ Γεκάξρνπ ζην Γήκν Μνζράηνπ γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απξόζθνπηα κνπ παξείρε πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζεί ε θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ αλαθνξηθά κε ην ζεζκό ηεο ρνξεγίαο, θαζώο θαη ηνλ Καιιηηερληθό Γηεπζπληή ηεο Αζηηθήο κε Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξίαο Bios, Βαζίιε Υαξαιακπίδε θαη ηελ ππεύζπλε Γξαθείνπ Σύπνπ θαη Γεκνζίωλ ρέζεωλ ηνπ Bios Αξγπξώ Υηώηε, γηα ηελ παξνρή πιηθνύ θαη πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε ρνξεγία. 2

3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ παξνχζα εξγαζία αλαηξέρεη ζην ζεζκφ ηεο ρνξεγίαο, απφ ηε γέλλεζε ηνπ ζηελ αξραηφηεηα σο ηε ζχγρξνλε Δπξψπε θαη ηελ Διιάδα, θαη επηδηψθεη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηεο ρνξεγίαο, δηαθξίλνληαο ηελ απφ ζπγγελείο έλλνηεο φπσο ηεο επεξγεζίαο θαη ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη λα αλαιχζεη ηηο επηδξάζεηο ηεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκηθνχ γίγλεζζαη. Ζ ρνξεγία, σο ζεζκφο θνηλσληθά ακθίδξνκνο, εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο κε ηε κνξθή ηεο θνηλσληθήο εππνηίαο. Ζ δηακφξθσζε ηεο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο δηαρξνληθά ππαγνξεχεη ηελ αλεχξεζε ησλ αλάινγσλ πφξσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε είλαη ην πην θξίζηκν ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ θαζψο νη ππεξεζίεο πνιηηηζκνχ δελ ελέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο. Απηή ε εηεξνβαξήο ζρέζε θφζηνπο νθέινπο ζπληζηά κηα βαζηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο παξαγσγήο πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο ε ππαγσγή ηεο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο θαη παξαγσγήο ζηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ πνιηηηζηηθνχ πινπξαιηζκνχ. Απηή ηελ αλάγθε πνιπθσλίαο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ε πνιηηηζηηθή ρνξεγία. Ζ ρνξεγία σο κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο, σο κέζν επηθνηλσλίαο, σο κέζν ρξεκαηνδφηεζεο, σο έλαο ακθίδξνκα θνηλσληθφο ζεζκφο κπνξεί λα ζπκπιεξψλεη ηα θελά πνπ θαηαιείπεη ε παξαδνζηαθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πνιηηηζκνχ απφ ην θξάηνο. ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχεηαη ην ρνξεγηθφ ηνπίν ζηελ Δπξψπε θαη θπξίσο ζηελ Διιάδα θαη επηρεηξείηαη κηα πξνζέγγηζε ηνπ λένπ ρνξεγηθνχ λφκνπ Ν. 3525/07 πνπ ςεθίζηεθε πξφζθαηα πξνθεηκέλνπ λα δηαιεπθάλεη ην ρνξεγηθφ ηνπίν.ο ρνξεγηθφο ζεζκφο απνηππψλεηαη σο εξγαιείν, ελφο Γήκνπ, αιιά θαη κηαο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο θαη θαηαγξάθνληαη νη επηδξάζεηο πνπ δηαρένληαη ζε φινπο ηνπο θνηλσλνχο-εηαίξνπο. Ζ ρνξεγία απνδεηθλχεη φηη ε ψζκσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ ηέρλε κπνξεί λα δηακνξθψζεη ην ζχγρξνλν πνιηηηζηηθφ ηνπίν θαη λα θαηαζηήζεη ηνλ πνιηηηζκφ πξαγκαηηθφηεηα. 3

4 ABSTRACT The present essay goes back to ancient times up to modern Europe and Greece and attempts to define the meaning of arts sponsorship and analyze it s effects in the formation of the modern cultural landscape. The study describes the way cultural policy evolved through the years and analyzes the financial configuration and structure of cultural organisations. Cultural sponsorship concerns transfering resources from private to public sector in order to receive social and moral reward. Arts sponsorship, as a cultural policy priority, as a means of communication, as a means of financing a cultural activity, as a social act, is able to complete the financial shortage of the state. The study analyzes the legal framework and the main laws that outline tax deductions to private sponsors of arts and culture in modern Greece, especially the new law for cultural sponsorship L.3525/2007. An attempt is made to impress the way cultural sponsorship is managed, both by a local government organisation and a non-profit sector organization. The study describes how the individual giving has not only established itself as a very significant source of fundraising income but it also has the potentional to be the single most important source of growth in the future. 4

5 ΔΗΑΓΧΓΖ ηελ αζελατθή πνιηηεία ηνπ Κιεηζζέλε, κεηά ηνλ 6 ν αη. π.υ., γελλήζεθε ην επθπέο θαη επέιηθην ζχζηεκα ησλ ιεηηνπξγηψλ, ν ζεζκφο ηεο ρνξεγίαο. Ζ ρνξεγία, κηα κνξθή έκκεζεο θνξνινγίαο ππνρξέσλε ηνπο εππνξφηεξνπο ησλ πνιηηψλ λα αλαιακβάλνπλ ηελ πιήξε νηθνλνκηθή ζηήξημε κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, κε κνλαδηθή αληακνηβή ηελ αλαγξαθή ηνπ νλνκαηφο ηνπο ζε ιίζηλε ζηήιε, ηε δφμα, ηελ ηηκή θαη ην γφεηξν. Θεζκφο θξαηαηφο θάπνηε, χςηζηε ιεηηνπξγία, ε ρνξεγία ζπλέβαιε ζηελ άλζεζε ηνπ πνιηηηζκνχ, ηελ θαιιιηέξγεηα αμηψλ φπσο ε πνιηηηθή ζπλείδεζε θαη ε θηιεπζπιαρλία θαη ζηελ νηθνλνκηθή ζχγθιηζε δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. Μεηά απφ ρξφληα απνπζίαο θαη ππνθαηάζηαζήο ηνπ κε ζεζκνχο φπσο ηεο παηξνλίαο θαη ηεο επεξγεζίαο, ν ζεζκφο ηεο ρνξεγίαο θάλεη ηελ επαλεκθαληζή ηνπ, απαιιαγκέλνο απηή ηε θνξά απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ ηoπ ραξαθηήξα. Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ φκσο παξακέλεη εμίζνπ ζεκαληηθή. Ζ ρνξεγία, ε κεηαθνξά πφξσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ζην δεκφζην, θνηλσληθφ ηνκέα, σο κέζν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ηερλψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, σο κνξθή επηθνηλσληαθήο απήρεζεο, σο ακθίδξνκα θνηλσληθφο ζεζκφο, θαιείηαη λα θαιχςεη ηηο αδπλακίεο ηνπ θξάηνπο θαη λα δψζεη ηελ ψζεζε πνπ έρεη αλάγθε ν πνιηηηζκφο. Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπό λα εληξπθήζεη ζηελ έλλνηα ηεο ρνξεγίαο δηαρξνληθά, απνζαθελίδνληαο ηνλ νπζηαζηηθφ ηεο ξφιν θαη λα απνηππψζεη ηε ρνξεγηθή θαηάζηαζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ζηε ζχγρξνλε Διιάδα. Σηόρνο είλαη ε απνηχπσζε ηνπ ρνξεγηθνχ ζεζκνχ ζε δπν δηαθνξεηηθά λνκηθά κνξθψκαηα, ζε έλα Γήκν θαη ζε κηα αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία, θαη ε θαηαγξαθή ηνπ ρνξεγηθνχ ηνπίνπ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ παξάιιειε ζχγθξηζε θαη απνδφκεζε ησλ επηξξνψλ θαη επηδξάζεσλ ηεο ρνξεγίαο. Σα κέζα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ν ίδηνο ν ζεζκφο ηεο ρνξεγίαο απφ ηελ αξραηφηεηα σο ηε ζχγρξνλε Δπξψπε θαη Διιάδα, ην λνκηθφ πιαίζην πνπ πεξηβάιιεη ην ζεζκφ δηαρξνληθά, ε ρξεκαηνδνηηθή ππφζηαζε ησλ πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη νη νξγαληζκνί πξνψζεζεο ηεο ηδέαο ηεο ρνξεγίαο. ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηφζν πξωηνγελείο φζν θαη δεπηεξνγελείο πεγέο. ηηο πξσηνγελείο αλαθέξνληαη θαηά θχξην ιφγν νη ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο θαζψο θαη ε επεμεξγαζία θαη κειέηε ελεκεξσηηθνχ έληππνπ πιηθνχ θαη ε εθηεηακέλε κειέηε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γχξσ απφ ην 5

6 ζεζκφ ηεο ρνξεγίαο, φπσο απνθάζεηο, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Διιάδαο θαη νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηηο δεπηεξνγελείο πεγέο αλαθέξεηαη ε επεμεξγαζία, κειέηε θαη άληιεζε πιηθνχ απφ βηβιία, απφ επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, απφ έξεπλεο, απφ κειέηεο, απφ δηαδηθηπαθέο πεγέο, απφ πξαθηηθά εκεξίδσλ θαη απφ άξζξα ζηνλ εκεξήζην θαη εβδνκαδηαίν ηχπν. Παξάιιεια ζπιιέρζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ απφ επηηφπηα έξεπλα ηφζν ζηνλ Γήκν Μνζράηνπ φζν θαη ζηελ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία Bios. Ζ έξεπλα πεξηειάκβαλε ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηνλ θ. Γηάλλε Ησαλλίδε, Γηεπζπληή Γξαθείνπ Γεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ Μνζράηνπ, κε ηνλ θ. Θαλάζε Νηεξέθα, Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μνζράηνπ, κε ηελ Τπεχζπλε Δπηθνηλσλίαο ηνπ Γήκνπ Μνζράηνπ Θεαλψ Καλειιίδνπ, κε ην Βαζίιε Υαξαιακπίδε, θαιιηηερληθφ δηεπζπληή ηνπ Bios θαη κε ηελ Αξγπξψ Υηψηε, Τπεχζπλε Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο Bios. Παξάιιεια κειεηήζεθε θαη αλαιχζεθε πιηθφ ζρεηηθά κε ηε ρνξεγία θαη ηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα, πξνεξρφκελν απφ ηνπο δπν νξγαληζκνχο. ην πξώην θεθάιαην απνηππψλεηαη ε έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο πνιηηηζηηθήο δηαρείξηζεο θαη αλαιχεηαη δηαρξνληθά ε δηαγεγξακκέλε πνξεία ηεο κνξθήο θαη ηνπ χθνπο ηεο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ πνιηηηζκφ σο ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ελφο πνιηηηζηηθνχ νξγαληζκνχ. ην δεύηεξν θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην ζεζκφ ηεο ρνξεγίαο θαη κειεηάηαη ε αλαβίσζε ηεο ζηνλ 20φ αηψλα, δίλνληαη νη νξηζκνί πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηε ρνξεγία, γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ηεο ρνξεγίαο απφ ζπγγελείο έλλνηεο φπσο ε παηξνλία, ν επεξγεηηζκφο θαη ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη παξνπζηάδεηαη ν ζεζκφο ηεο ρνξεγίαο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο. ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν ζεζκφο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο ζηε ζχγρξνλε Διιάδα, ε ρνξεγηθή νξγάλσζε κηινο γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ Πνιηηηζηηθψλ θαη Οηθνλνκίαο (ΟΜΔΠΟ), εμεηάδεηαη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ πεξηβάιιεη ηε ρνξεγία δηαρξνληθά θαη γίλεηαη κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηελ πνιηηηζηηθή ρνξεγία ηνπ Ν.3525/07. ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηνπ ρνξεγηθνχ ζεζκνχ θαη ησλ πηπρψλ ηνπ, ζηελ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία Bios θαη ζηνλ Γήκν Μνζράηνπ, ζηνπο ζεζκνχο ηνπ δεκνηηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηνπ Καξλαβαιηνχ. ην πέκπην θεθάιαην ηέινο αλαιχνληαη ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηεο ρνξεγίαο θαη δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε θαη εδξαίσζε ηνπ ζεζκνχ. 6

7 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ CEREC ΓΟΤ ΔΚΔ ΜΜΔ ΝΠΗΓ ΟΚΔ ΟΜΔΠΟ ΣΑ ΣΠΓ ΤΠΠΟ ΦΔΚ Comite Europeen pour le Rapprochement de l Economie et de la Culture Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία Δηαηξηθή Κνηλωληθή Δπζύλε Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξωζεο Ννκηθά Πξόζωπα Ηδηωηηθνύ Γηθαίνπ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλωληθή Δπηηξνπή Όκηινο γηα ηελ Δπηθνηλωλία ηωλ Πνιηηηζηηθώλ θαη Οηθνλνκίαο Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείωλ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ Φύιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεωο 7

8 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 ABSTRACT... 4 ΔΗΑΓΧΓΖ... 5 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ... 7 ΠΗΝΑΚΑ ΠΗΝΑΚΧΝ ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΚΟΝΧΝ ΜΔΡΟ Α Κεθάιαην Πξψην Πνιηηηζκφο-πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Ζ Πνιηηηζηηθή Πνιηηηθή σο ζπζηαηηθφ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο αλάπηπμεο Οηθνλνκηθή-Υξεκαηνδνηηθή Τπφζηαζε Καηεγνξηνπνίεζε εζφδσλ θαη εμφδσλ Κεθάιαην Γεχηεξν Ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην ζεζκφ ηεο ρνξεγίαο Ζ αλαβίσζε ηεο ρνξεγίαο ζηνλ 20φ αηψλα Οξηζκφο ηεο ζχγρξνλεο ρνξεγίαο Παηξνλία Ο ζεζκφο ηεο επεξγεζίαο Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε Ο ζεζκφο ηεο ρνξεγίαο ζηελ Δπξψπε Κεθάιαην Σξίην Ζ Πνιηηηζηηθή ρνξεγία ζηε ζχγρξνλε Διιάδα κηινο γηα ηελ Δπηθνηλσλία ησλ Πνιηηηζηηθψλ θαη Οηθνλνκίαο (ΟΜΔΠΟ) Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ρνξεγίαο Πξνζέγγηζε ηνπ λένπ ρνξεγηθνχ λφκνπ 3525/ ΜΔΡΟ Β Κεθάιαην Σέηαξην Μειέηε Πεξίπησζεο Ζ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία Bios Γήκνο Μνζράηνπ ηλέ Κήπνο Καξλαβάιη Μνζράηνπ Ζ ρνξεγία ζην Γήκν Μνζράηνπ

9 Κεθάιαην Πέκπην πκπεξάζκαηα Πξνηάζεηο Βηβιηνγξαθία ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

10 ΠΗΝΑΚΑ ΠΗΝΑΚΧΝ Πίλαθαο 1: Βαζηθέο θαηεγνξίεο εζόδωλ Πίλαθαο 2: Βαζηθέο θαηεγνξίεο εμόδωλ Πίλαθαο 3: Γηαθνξνπνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θνηλωληθήο θαη εκπνξηθήο ρνξεγίαο Πίλαθαο 4: Οη ρνξεγηθέο νξγαλώζεηο ηεο Δπξώπεο Πίλαθαο 5: Ννκηθό πιαίζην γηα ηελ ηδηωηηθή πνιηηηζηηθή ρνξεγία ζε δηαθνξεηηθέο ρώξεο

11 ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΚΟΝΧΝ Δηθόλα 1: Πνιηηηζηηθόο ρώξνο Bios Δηθόλα 2: Σύπνη Υνξεγίαο

12 ΜΔΡΟ Α «Γε γάξ ηνπο εππόξνπο, ρξεζίκνπο πνηείλ εαπηνύο ηνηο πνιίηαηο» Γεκνζζέλεο Οη εχπνξνη πξέπεη λα είλαη θαη ρξήζηκνη ζηελ πνιηηεία Μέζα απφ κηα επηγξαθή αλαζεκαηηθήο καξκάξηλεο ζηήιεο ηνπ 4 νπ π.υ. Αηψλα, πνπ βξίζθεηαη ζην επηγξαθηθφ κνπζείν, πξνζεγγίδνπκε κε ζαθήλεηα ζην λφεκα ηεο ρνξεγίαο ππέξ ηνπ πνιηηηζηηθνχ έξγνπ, έηζη φπσο εθθξάδεηαη ζηνπο πξψηνπο θηφιαο αηψλεο ηεο θαζηέξσζεο ηεο: «Δπεηδή νη ρνξεγνί...ερνξήγεζαλ ιακπξά θαη κε δήιν, νη δεκφηεο απνθάζηζαλ λα ηνπο ζηεθαλψζνπλ, κέζα ζην Θέαηξν, κε ρξπζφ ζηέθαλν. Έηζη, ψζηε λα θηινηηκεζνχλ θαη εθείλνη πνπ επηζπκνχλ λα πξνζθέξνπλ ζην κέιινλ ρνξεγία... Σν ςήθηζκα απηφ λα αλαγξαθεί ζε ιίζηλε ζηήιε θαη λα ζηεζεί ζην Θέαηξν, γηα λα ηεινχλ πάληνηε νη Αημσλείο ηα Γηνλχζηα, φζν ην δπλαηφλ ιακπξφηεξα». 12

13 Κεθάιαην Πξώην 1. 1 Πνιηηηζκόο-πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Ο πνιηηηζκφο, κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, αθελφο απνηειεί ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν άηνκα θαη θνηλσλίεο νηθνδνκνχλ ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα ηνπο, αθεηέξνπ ζπληζηά έλα απηνηειέο αγαζφ θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Ζ κεηαπνιεκηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο, θαζψο θαη ε πξννπηηθή κηαο θνηλσλίαο αθζνλίαο θαη θαηαλάισζεο αλαδείθλπαλ ζηαδηαθά θαη δηακφξθσλαλ παξάιιεια έλαλ επηθεξδή ηνκέα, ηε ιεγφκελε «αγνξά ηνπ πνιηηηζκνχ». Ο πνιηηηζκφο είλαη έλα θαηλφκελν εμαηξεηηθά ζχλζεην θαη πεξίπινθν θαη αληηκεησπίδεηαη απφ πνιινχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο κε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε θαη νπηηθή γσλία. Ζ Ηζηνξία, ε Δζλνινγία, ε Αλζξσπνινγία, ε Κνηλσληνινγία, ε Οηθνλνκία, ε Θεσξία ηεο Σέρλεο θαη ηεο Λνγνηερλίαο σο επηζηεκνληθνί θιάδνη, παξαηεξνχλ ηνλ Πνιηηηζκφ απφ δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο πνπ φκσο δελ δηακνξθψλνπλ δηαθξηηνχο ρψξνπο. Έηζη, δελ εκθαλίδνληαη κεηαμχ ηνπο κφλν γφληκεο δπκψζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο αιιά θαη ηεκλφκελα πεδία θαη αληίζηνηρεο πεξηνρέο επηζηεκνληθψλ ηξηβψλ θαη αληηπαξαζέζεσλ. Ζ UNESCO νξίδεη ηνλ πνιηηηζκφ/πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα (culture) σο «νιφθιεξν ην πιέγκα ησλ πλεπκαηηθψλ, πιηθψλ, δηαλνεηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαθξίλνπλ κηα θνηλσλία ή κηα θνηλσληθή νκάδα», επεμεγψληαο φηη ζ απηά πεξηιακβάλνληαη ηξφπνη δσήο, παξαδφζεηο, θαη αληηιήςεηο, ηέρλεο θαη γξάκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηνλ επίζεκν φζν θαη ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ ππάξρνπζα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, αιιά εκπινπηίδεηαη ζπλερψο απφ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε κλήκε, ελψ γνληκνπνηείηαη απφ ηηο έμσζελ πνιηηηζκηθέο αιιειεπηδξάζεηο. Ο φξνο πνιηηηζκφο είλαη ζρεηηθά λένο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ζ ιέμε καξηπξείηαη απφ ην 1829 θαη απνηειεί κεηαθξαζκέλν δάλεην απφ ηε κεηάθξαζε ηνπ γαιιηθνχ civilization (πνιίηεο) θαη ηεο θαηάιεμεο ηζκφο. «ηε ζχγρξνλε γισζζηθή επηθνηλσλία παξνπζηάδεηαη ζπρλά ε αλάγθε λα γίλεη δηαθνξνπνίεζε α) αλάκεζα ζηνλ ηερληθφ πνιηηηζκφ θαη ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα, αληίζεζε πνπ δειψλεηαη ζε άιιεο γιψζζεο απφ ηνπο φξνπο civilization θαη culture θαη β) αλαθνξά ζηε ιεπηή δηαθνξά πνπ ρσξίδεη ηνλ πνιηηηζκφ σο πλεπκαηηθφ κέγεζνο, σο αθεξεκέλε έλλνηα, απφ ηνλ πνιηηηζκφ σο ζχλνιν εθθάλζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνζθνπνχλ ζην λα ηθαλνπνηήζνπλ πλεπκαηηθέο ή θαιιηηερληθέο αλαδεηήζεηο. Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε δηαθνξνπνίεζε, ππάξρεη ε ηάζε λα γίλεηαη δηάθξηζε 13

14 αλάκεζα ζηα επίζεηα πνιηηηζηηθόο θαη πνιηηηζκηθόο. Σν πνιηηηζηηθόο ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν γηα ηνλ πνιηηηζκφ σο ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη γηα ηε δήισζε ηνπ ηερληθνχ πνιηηηζκνχ, ελψ ην πνιηηηζκηθόο ηείλεη λα δειψζεη πεξηζζφηεξν ηελ αθεξεκέλε πιεπξά ηνπ πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη ηνλ πνιηηηζκφ σο πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα. Έηζη γίλεηαη ιφγνο γηα ηα πνιηηηζκηθά γλσξίζκαηα ελφο έζλνπο θαη γηα ηελ πνιηηηζηηθή ηνπ δξάζε. Γηα ηελ πνιηηηζκηθή αμία νξηζκέλσλ παξαδφζεσλ ή γηα ην πνιηηηζκηθφ επίπεδν δηαθφξσλ εθδειψζεσλ θαη γηα ηελ πνιηηηζηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ» (Καινγήξνπ- Ηωαλλίδεο 2006 ζει. 3). Ζ δηαρείξηζε πνιηηηζκνχ πεξηιακβάλεη θπξίσο ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο πνπ ελδπλακψλνπλ ηνλ πνιηηηζκφ, κηα δηαρείξηζε δειαδή, κε ηε ιεηηνπξγηθή έλλνηα. Ζ δηαρείξηζε πνιηηηζκφπ αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο λα παξνπζηαζηεί ζην θνηλφ ζπγθεθξηκέλε θαιιηηερληθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία ππνδνκήο, πνπ δεκηνπξγεί ηηο πξνππνζέζεηο γηα θαιιηηερληθνχο, θνηλσληθνχο, παηδαγσγηθνχο θαη πνιηηηθνχο ζηφρνπο ηνπ πνιηηηζκνπ. Ζ δηαρείξηζε πνιηηηζκνχ ζέιεη λα θαηαζηήζεη δπλαηφ ηνλ πνιηηηζκφ, δεκηνπξγεί δειαδή ην πιαίζην γηα ηνλ πνιηηηζκφ (Μπηηζάλε 2004 ζει. 92) Ζ Πνιηηηζηηθή Πνιηηηθή 1 ωο ζπζηαηηθό ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο αλάπηπμεο Ζ ακθηζεκία ζε πνιινχο «πνιηηηζηηθνχο» φξνπο είλαη ππεχζπλε γηα ζπγρχζεηο θαη αλαθξηβείο ελλνηνδνηήζεηο θαη πξνζδηνξηζκνχο. Έλα θιαζηθφ παξάδεηγκα γίλεηαη κε ηνλ φξν Πνιηηηζηηθή Πνιηηηθή. Πνιινί απφ ηνπο κχζνπο, ηηο πιάλεο θαη ηηο ζθφπηκεο, πηζαλφλ, ζπγρχζεηο γίλνληαη αλάκεζα ζηελ «ηερληθή», ηελ «αλζξσπηζηηθή» θαη ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή δηάζηαζε ηεο Πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο. Απφ ηερληθή θαη ηερλνθξαηηθή ζθνπηά, Πνιηηηζηηθή Πνιηηηθή ζεκαίλεη έλα ζχλνιν επηρεηξεζηαθψλ αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλδπάδεη καθξνπξφζεζκνπο ζθνπνχο, βξαρππξφζεζκνπο θαη πνζνηηθνπνηεκέλνπο ζηφρνπο, θαηάιιεια κέζα θαη ηξφπνπο εθηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, φπνπ νη δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο θαη πινπνίεζεο ηέηνησλ πνιηηηθψλ βξίζθνληαη ζηα ρέξηα «ηερλνθξαηψλ». Πεξηζζφηεξν αζαθήο είλαη ε αλζξσπηζηηθή άπνςε γηα ηελ πνιηηηζηηθή πνιηηηθή εθπξνζσπψληαο ηελ αθαδεκατθή ή ξνκαληηθή πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη θηινινγία. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο αλαδείρλνπλ έλα λνζηαιγηθφ ζεβαζκφ γηα ηηο νξγαλσκέλεο θνηλφηεηεο ηεο πξν-ηερλνινγηθήο θνηλσλίαο, ζηηο νπνίεο ε εξγαζία θαη ε πνιηηηζηηθή δσή (είηε σο ιφγηνο θαη πλεπκαηηθφο πνιηηηζκφο κε ηηο 1 Πεξηζζφηεξα γηα ηελ πνιηηηζηηθή πνιηηηθή βι. Μπηαλθίλη Φξάλθν θαη Μάηθι Πάξθηλζνλ(1994), Πνιηηηζηηθή Πνιηηηθή θαη Αλαδωνγόλλεζε ηωλ Πόιεωλ. Ζ εκπεηξία ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο. 14

15 θαιέο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα, είηε σο ιατθφο παξαδνζηαθφο πνιηηηζκφο) απνηεινχζαλ ηηο δχν φςεηο κηαο ελνπνηεκέλεο δσήο. Ζ άπνςε ηνπ «πνιηηηζηηθνχ εθδεκνθξαηηζκνχ» ζηελ πνιηηηζηηθή πνιηηηθή, πνπ θπξηαξρεί ζην δηεζλή ρψξν ηε δεθαεηία ηνπ 1960, επηβάιιεη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο αλάκεζα ζηελ «πςειή ηέρλε» θαη ηε «ιατθή θνπιηνχξα» θαη δέρεηαη απζηεξέο θξηηηθέο γηα «ειηηηζκφ» θαη δηεχξπλζε ηεο «πνιηηηζηηθήο αληζφηεηαο». ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ηδηαίηεξα ζηε Γπηηθή Δπξψπε, ε πνιηηηζηηθή πνιηηηθή απνθηά ηδηαίηεξε πνιηηηθή ζεκαζία θαη απνηειεί πιένλ πεδίν άζθεζεο ηνπηθήο πνιηηηθήο απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ζ εκθάληζε λέσλ πνιηηηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηελ άλζεζε ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ ζηηο πφιεηο ησλ ρσξψλ ηεο Γ. Δπξψπεο ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο είραλ ζαθή πνιηηηζηηθή δηάζηαζε ξηδνζπαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. ε δηεζλέο επίπεδν, ηελ ίδηα πεξίνδν δηαηππψλεηαη ζηε Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε ηεο Unesco ζην Διζίλθη (1972) ε ηδέα ηεο «πνιηηηζηηθήο δεκνθξαηίαο» φπνπ ζπλεηδεηνπνηείηαη ε αλάγθε γηα πνιηηηζηηθή απηνλνκία, απνθέληξσζε, ηζνηηκία θαη επξχηαηε ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηζηηθή δσή, δειαδή, ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηζηηθήο δξάζεο. Δπηπξφζζεηα, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζηηθή δσή πξνζδηνξίδεηαη θαη σο ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο θαη ζηελ ειεπζεξία ηεο επηινγήο ηεο ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο θαη θνπιηνχξαο πνπ νη πνιίηεο επηιέγνπλ λα αλήθνπλ. Ζ πνιηηηζηηθή πνιηηηθή, απφ ηελ θνηλσληθν-πνιηηηθή ζθνπηά ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηηο ηεξαξρεκέλεο δηαθξίζεηο θαη δηαβαζκίζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα είδε πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο, πξνζαλαηνιίδεηαη ζεηηθά ζηηο ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο, απνξξίπηεη ηελ ηδέα ηεο εζηθά θαη θνηλσληθά νπδέηεξεο πνιηηηζηηθήο δξάζεο θαη ηεο εθ ησλ άλσ αζθνχκελεο πνιηηηθήο θαη, ηέινο, πξνβάιιεη ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αμία ηεο απζφξκεηεο κε ζεζκνπνηεκέλεο δξάζεο δηεθδηθψληαο ηελ αλάδεημε ηνπ αηφκνπ- απφ παζεηηθφ δέθηε- ζε ελεξγφ ππνθείκελν. Ηδηαίηεξα ζε πνιιέο κεγάιεο επξσπατθέο πφιεηο νη πνιηηηζηηθέο πνιηηηθέο αμηνπνηήζεθαλ σο ζχκβνια εθζπγρξνληζκνχ, θαηλνηνκηψλ θαη αλαγέλλεζεο θαη αλαπηχρζεθαλ ηνκεαθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ δπλακηθνχ ησλ ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ βηνκεραληψλ θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο θαη ηεο πξνβνιήο ηνπο. Έηζη, νη ηνπηθέο πνιηηηζηηθέο πνιηηηθέο ζρεδηάδνληαη κε ζηφρν ηε θπζηθή θαη πεξηβαιινληηθή αλαδσνγφλεζε θαη ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο πνιηηηζηηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο νιφθιεξσλ πεξηνρψλ ζπλδπάδνληαο ηνπο θνηλσληθνχο κε ηνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο. Τπάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πνιηηηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ αλέπηπμαλ πνιιέο 15

16 πφιεηο αμηνπνηψληαο ηνλ πνιηηηζκφ σο εξγαιείν κάξθεηηλγθ γηα ηελ αλαλέσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπο εηθφλαο θαη θαη επέθηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηνπο ελδπλάκσζεο. Σε δεθαεηία ηνπ 1990, νη ηνπηθέο πνιηηηζηηθέο πνιηηηθέο έρνπλ επηπηψζεηο ζε φια ηα πεδία ράξαμεο πνιηηηθήο θαη γίλνληαη απνηειεζκαηηθέο φηαλ εληάζζνληαη ζε νινθιεξσκέλεο αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αλαγάγνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ζε θεληξηθφ άμνλα ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηελ πφιε. Πνηφηεηα δσήο δελ είλαη ην εκπφξεπκα πνπ πξέπεη λα πξνσζεζεί ζηελ αγνξά σο ζηνηρείν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πφιεο αιιά ην πσο νη θάηνηθνη ζπλδένληαη κε ηελ πφιε ηνπο σο ζπιινγηθή νληφηεηα θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκφζηα δσή ηεο. Σε δεθαεηία ηνπ 1990, ε πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο, ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ απνηεινχλ θεληξηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ πνιηηηζηηθψλ πνιηηηθψλ. Δπηπξφζζεηα, ε πηνζέηεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζπλδέεηαη κε παξαγφκελεο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εληαηηθά «αλζξψπηλν θεθάιαην» πςειήο πνηφηεηαο θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο θαη γλψζεηο. Οη πνιηηηζηηθέο πνιηηηθέο δηαηεξνχλ δεζπφδνπζα ζέζε ζηηο ζηξαηεγηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κφλν ζην βαζκφ πνπ ζπλδένληαη θαη ζπληνλίδνληαη κε ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ην πεξηβάιινλ, ηελ αξρηηεθηνληθή, ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε (Ηωαλλίδεο 2007 ζει. 1-7). εκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ηεο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ν ζεζκφο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο. Έκθαζε δίδεηαη επηπιένλ ζην γεγνλφο φηη ζηνλ ηνκέα πξνψζεζεο ηεο Τνπηθήο Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο θξίλεηαη ζεκαληηθή ηφζν ε ζπκβνιή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, φζν θαη ελφο ζπλφινπ θνξέσλ θαη παξαγφλησλ ησλ νπνίσλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ: «ηα θηλήκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα ηφπν, νη επηρεηξήζεηο θαη νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο, νη πνιηηηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη νη νξγαλψζεηο εζεινληηθήο πξσηνβνπιίαο θαη δξάζεο, δειαδή, έλα ζχλνιν απνζεκαηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ ηνπηθνχ επηπέδνπ» (Ηωαλλίδεο 2002 ζει ). 16

17 1. 3 Οηθνλνκηθή-Υξεκαηνδνηηθή Τπόζηαζε Ο πνιηηηζκφο εκθαλίδεη παξάιιεια ηφζν ηελ θνηλσληθή φζν θαη ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε, γεγνλφο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ ράξαμε πνιηηηζηηθψλ πνιηηηθψλ ζε δηεζλέο. Δπξσπατθφ αιιά θαη εζληθφ επίπεδν απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ηνπο ππφινηπνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ηα πιαίζηα ηεο θξαηηθήο επέκβαζεο ζην ρψξν ηνπ πνιηηηζκνχ, ν πνιηηηζκφο πξνζεγγίδεηαη θαη σο θιάδνο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη επηδηψθεηαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ λα εθηηκψληαη θαη κε πνζνηηθά -νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη λα δηεξεπλψληαη νη δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη άιισλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σε ζρέζε πνιηηηζηηθήο δξάζεο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαηαδεηθλχεη ε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο πξψηεο ζηε δεχηεξε κε καθξννηθνλνκηθνχο φξνπο. Αιιά θαη ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν είλαη δπλαηή ε ζεηηθή ζπκβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Οηθνλνκηθή θαη Κνηλωληθή Δπηηξνπή ηεο Διιάδαο 2007). Ζ αλαδήηεζε ηεο ζεηηθήο νηθνλνκηθήο ζπκβνιήο ηνπ πνιηηηζκνχ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε κηα επνρή κε δεδνκέλε ηελ έιιεηςε επαξθψλ πφξσλ γηα ηελ πνιηηηζηηθή παξαγσγή. πσο θαη νη ινηπνί παξαγσγηθνί ηνκείο έηζη θαη ε πνιηηηζηηθή παξαγσγή θαη δξάζε δηέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο, ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. ηαλ ην θφζηνο παξαγσγήο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηα έζνδα εθκεηάιιεπζεο, πξνθχπηνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα γηα ην ινγηζηηθφ ηζνδχγην ηεο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο. Απηή ε εηεξνβαξήο ζρέζε θφζηνπο νθέινπο ζπληζηά κηα βαζηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο παξαγσγήο πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο ε ππαγσγή ηεο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο θαη παξαγσγήο ζηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ πνιηηηζηηθνχ πινπξαιηζκνχ θαη ηεο πνιπθσλίαο. Απηή ηελ αλάγθε πνιπθσλίαο εμππεξεηνχλ θαηαξράο νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο ηεο πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο θαη δξάζεο. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ κπνξνχλ λα επηρνξεγνχληαη απφ θάζε είδνπο πηζηψζεηο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θνηλσθειείο ή πνιηηηζηηθνχο ζθνπνχο, ΟΣΑ, αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαπηχζζνπλ ζεκαληηθή πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σα ίδηα λνκηθά πξφζσπα κπνξνχλ λα επηρνξεγνχληαη απφ πηζηψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζπληήξεζεο, αλαζηήισζεο, απνθαηάζηαζεο, 17

18 δηακφξθσζεο ρψξσλ θαη πξνζηαζίαο ησλ κλεκείσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα έξγα εθεηεινχληαη βάζεη εγθεξηκέλσλ κειεηψλ απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. Ζ σπημαηοδόηηζη είλαη ην πην θξίζηκν ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, θαζψο νη ππεξεζίεο πνιηηηζκνχ δελ ελέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο θαη νη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ κπνξνχλ λα ζηεξηρηνχλ ζηελ αγνξά ησλ ρξεζηψλ. Οη πεγέο πνπ κπνξνχλ λα θηλεηνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζεί ν πνιηηηζκφο είλαη: Οη ζςλλογικοί θοπείρ φπσο ην θξάηνο, νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηδξχκαηα, ζχιινγνη, πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ρξεκαηνδνηνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ θξίλνπλ σο θνηλή σθέιεηα ή σο δεκφζηα επέλδπζε. Απηνί κπνξνχλ θαηεμνρήλ λα αλαιακβάλνπλ ηνλ θίλδπλν λεσηεξηζηηθψλ θαη πεηξακαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, έλα κηθξφ κφλν κέξνο ησλ νπνίσλ ζα απνδεηρεζεί ζεκαληηθφ ζε καθξνρξφληα πξννπηηθή. Οη θιλόηεσνοι, γηα ηνπο νπνίνπο ε αμία χπαξμεο επηινγήο-θιεξνδφηεζεο ηεο ηέρλεο είλαη πνιχ πςειή θαη γη απην ρξεκαηνδνηνχλ δξαζηεξηφηεηεο αθηινθεξδψο, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζπλφινπ θαη ησλ κειινπζψλ γελεψλ. Οη δωπηηέρ, εςεπγέηερ, πνπ ρξεκαηνδνηνχλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θνηλήο σθέιεηαο θαη κπνξνχλ λα ζηεξίδνπλ νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, εθ φζνλ πεηζζνχλ φηη απνηεινχλ θνηλή σθέιεηα. ζνη εμππεξεηνχληαη απφ ην δεκφζην ραξαθηήξα πνπ έρνπλ ηα πνιηηηζηηθά αγαζά, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δηθψλ ηνπο ζηφρσλ. Γελ είλαη αληδηνηειείο ρξεκαηνδφηεο, αιιά ην ζπκθέξνλ ηνπο ζπκπίπηεη κε ηε κεγάιε ρσξηθή θαη ρξνληθή απήρεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ, γη απηφ θαη ηα ρξεκαηνδνηνχλ ρσξίο λα είλαη νη ίδηνη ρξήζηεο ηνπο. ε απηή ηελ θαηεγνξηά ππάγνληαη: Ζ αγνξά ηνπ δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ θαη ρξφλνπ Ζ επηρεηξεκαηηθή ρνξεγία («αγνξά θνηλσληθήο επαξέζθεηαο») Ζ πξνψζεζε κέζσ ηεο Σέρλεο πνιηηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή ηδενινγηθψλ ζέζεσλ (απφ θξάηνο, εθθιεζία, πνιηηηθέο νκάδεο) Ζ επηδίσμε άιισλ θνηλσληθψλ ζθνπψλ, πέξα απφ ηελ θαζαξά πνιηηηζηηθή αλάπηπμε (ηνπηθή αλάπηπμε, θνηλσληθή ζπλνρή, απαζρφιεζε ηεο λενιαίαο) 18

19 Σέινο κηα ζεκαληηθή θαηεγνξία ρξεκαηνδνηψλ είλαη νη ίδηνη νη δημιοςπγοί, φηαλ απφ εζσηεξηθή παξφξκεζε παξάγνπλ ρσξίο ακνηβή, φηαλ εηεξναπαζρνινχληαη γηα βηνπνξηζκφ θαη εξγάδνληαη πξφζζεηεο ψξεο γηα ηελ Σέρλε (Μπηηζάλε 2004 ζει. 204). Ο ηδησηηθφο ηνκέαο, ζηα πιαίζηα ηφζν ηεο πνιηηηζηηθήο βηνκεραλίαο, φζν θαη ηεο ελίζρπζεο θαιιηηερληθψλ δεκηνπξγηψλ κπνξεί λα ζπκπιεξψλεη ηα θελά πνπ θαηαιείπεη ε παξαδνζηαθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πνιηηηζκνχ απφ ην θξάηνο. Γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ ζπρλά ζχκθπηνπ ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο ινγηζηηθνχ ειιείκκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο πξνβνιήο ησλ πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ κπνξεί λα επηζηξαηεπζεί ν ζεζκφο ηεο ρνξεγίαο ησλ ηερλψλ Καηηγοπιοποίηζη εζόδων και εξόδων Ο έγθαηξνο νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο, ε αμηφπηζηε αλαδήηεζε πφξσλ θαη ε θαηάιιειε θαηαλνκή ηνπο είλαη δπλαηφλ λα επηθέξνπλ ηε βέιηηζηε απφδνζε θαη πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα ζηε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ ή ελφο θνξέα πνπ νξγαλψλεη επηκέξνπο δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο. Σα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πξνζδηνξίδνπλ ην εχξνο θαη ηελ πνηφηεηα ελφο εγρεηξήκαηνο. ηελ θαηεγνξία ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλωλ, ελδεηθηηθά ζπκπεξηιακβάλνληαη: Σν κέγεζνο θαη ην είδνο ησλ νηθνλνκηθώλ πόξωλ (ίδηνη πφξνη απφ εηζθνξέο κειψλ θαη εηζπξάμεηο απφ ρξήζηεο θαη θνηλφ, ρνξεγίεο θαη επελδχζεηο, επηρνξεγήζεηο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο, θ. ι..π.) Σν χςνο θαη ην είδνο ησλ ζεζκηθώλ ρξεκαηνδνηήζεωλ, ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκηθήο αληαπνδνηηθφηεηαο ζηα παξαγφκελα αγαζά θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ε επίηεπμε θέξδνπο απφ ηηο αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν είδνο θαη ε θαηαλνκή ηωλ εμόδωλ θαη ησλ δαπαλψλ (πάγηα έμνδα γηα ππνδνκέο, ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, θφζηνο δξαζηεξηνηήησλ θαη παξεκβάζεσλ θ.ι.π.) Ζ ζρέζε κεηαμύ εζόδωλ θαη εμόδωλ (πιεφλαζκα ή έιιεηκκα), ν ραξαθηήξαο ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ θεθαιαίνπ (αλαπαιινηξίσηνο ή ζπιινγηθφο), ν ηξφπνο δηαλνκήο ηνπ νηθνλνκηθφπ πιενλάζκαηνο ή ν ηξφπνο θάιπςεο ηνπ ειιείκκαηνο (Γαζπαξηλάηνο 2007 ζει. 10). 19

20 Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο ησλ πξνβιεπφκελσλ εζφδσλ ζα επηηξέςεη θαη κηα πξψηε πξφβιεςε θαη φζσλ αθνξά ην ζέκα ησλ δαπαλψλ. Οη θαηεγνξηνπνηήζεηο ζηα έζνδα θαη ηα έμνδα ελφο νξγαληζκνχ ή θάπνησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ δηακνξθψλνπλ θαη αλάινγνπο δείθηεο πνπ απνηεινχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά εξγαιεία αλάιπζεο. Μηα βαζηθή θαηεγνξηνπνίεζε Δζφδσλ απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1: Πίλαθαο 1: Βαζηθέο θαηεγνξίεο εζόδωλ Α. ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ 1. Δηζθνξέο ηωλ κειώλ/ρξεζηώλ 2. Δηζπξάμεηο από ην θνηλό 3. Υνξεγίεο, δηαθεκίζεηο θαη εηζξνέο από επξωπαϊθά πξνγξάκκαηα 4. Έζνδα από επελδύζεηο Β. ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ 5. Δπηρνξεγήζεηο από θξάηνο θαη άιινπο θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα 6. Δπηρνξεγήζεηο από ηνπο θνξείο ηεο απηνδηνίθεζεο 7. Δληζρύζεηο θαη δωξεέο Πεγή: Σεκεηώζεηο καζήκαηνο Πνιηηηζηηθή Πνιηηηθή, Γηαρείξηζε θαη Ννκηθά Πξόζωπα,Τκήκα Οξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο, ζει. 15, 2007 Οη νηθνλνκηθνί πφξνη πξνέξρνληαη είηε απφ Ίδηα Έζνδα είηε θαη απφ «Δπηδνηήζεηο». Πην ζπγθεθξηκέλα κηα ζεκαληηθή πεγή «Ίδησλ Δζφδσλ» είλαη νη εηζθνξέο ησλ κειψλ /ρξεζηψλ θαη νη «εηζπξάμεηο απφ ην θνηλφ». Χο εηζθνξέο ησλ κειψλ/ρξεζηψλ νξίζακε ηηο «ηαθηηθέο ζπλδξνκέο θαη ηέιε» θαη ηηο «έθηαθηεο ζπλεηζθνξέο», σο εηζπξάμεηο απφ ην θνηλφ νξίζακε ηα «εηζηηήξηα», ηα «δίδαθηξα», ηα «έζνδα απφ ηε δηάζεζε εληχπσλ θαη άιισλ αγαζψλ/πξντφλησλ», ηα «έζνδα απφ ηνπο ρψξνπο αζιεηηζκνχ/αλαςπρήο/δηαθέδαζεο» θαη δηάθνξα άιια έζνδα. Δπίζεο, πεγή ηδίσλ εζφδσλ ζεσξνχληαη νη «ρνξεγίεο, δηαθεκίζεηο θαη εηζξνέο απφ επξσπατθά πξνγξάκκαηα». Δληάμακε ηελ θαηεγνξία απηή ζηα «ίδηα έζνδα» γηαηί νη ρνξεγίεο θαη άιιεο παξφκνηεο εηζξνέο δελ απνηεινχλ επηδνηήζεηο ή εληζρχζεηο αιιά πξνέξρνληαη απφ ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ. Σέινο, έζνδα απφ επελδχζεηο, νξίζακε ηα «έζνδα απφ αμηνπνίεζε πεξνπζηαθψλ ζηνηρείσλ», ηα «ελνίθηα απφ θηίξηα» θ.ι.π. 20

21 ηελ θαηεγνξία «Δπηδνηήζεηο» είλαη δπλαηφλ λα ππαρζνχλ ηα θνλδχιηα απφ «επηρνξεγήζεηο ηεο απηνδηνίθεζεο», απφ «επηρνξεγήζεηο ηνπ θξάηνπο θαη άιισλ θεληξηθψλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα» θαη απφ «εληζρχζεηο θαη δσξεέο». Χο εληζρχζεηο θαη δσξεέο νξίζακε ηηο «εληζρχζεηο θαη δσξεέο θαηνίθσλ, εηαηξηψλ θαη άιισλ θνξέσλ». Καζνξηζκέλεο πνζνζηηαίεο αλαινγίεο ζηηο θαηεγνξίεο εζφδσλ, φπσο θαη ζε εθείλεο ησλ εμφδσλ, δελ πθίζηαληαη.. Ζ εκπεηξία δείρλεη φηη ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ δηεθδηθνχλ λα είλαη ζρεηηθά απηάξθεηο θαη απηνδχλακεο ζα πξέπεη ε αλαινγία κεηαμχ «Ηδίσλ Δζφδσλ» θαη «Δπηδνηήζεσλ» λα απνηππψλεηαη ζε κηα ζρέζε, ηνπιάρηζηνλ 2:1. Δηδηθφηεξα, κηα δξαζηεξηφηεηα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο νηθνλνκηθά επηηπρεκέλε φηαλ θαηαθέξλεη λα θαιχπηεη, ηνπιάρηζηνλ, ην 50-60% ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηεο απφ ηα έζνδα ησλ εηζηηεξίσλ θαη ην 15-20% απφ ηηο ρνξεγίεο ή ηηο δηαθεκίζεηο. Πίλαθαο 2: Βαζηθέο θαηεγνξίεο εμόδωλ 1. Αγνξέο παγίωλ ζηνηρείωλ 1. 1 Αγνξά θηηξίνπ 1. 2 Βειηηώζεηο εγθαηαζηάζεωλ 1. 3 Πξνκήζεηα κόληκνπ εμνπιηζκνύ θαη κέζωλ 2. Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο 2. 1 Δλνίθην θαη έμνδα ρώξνπ εθαηάζηαζεο 2. 2 Μηζζνί πξνζωπηθνύ 2. 3 Αλαιώζηκα πιηθά θαη κέζα ιεηηνπξγίαο 3. Κόζηνο δξαζηεξηνηήηωλ 3. 1 Ακνηβέο ζπλεξγαηώλ 3. 2 Δλνίθην ρώξνπ δξαζηεξηνηήηωλ 3. 3 Δλνίθην κέζωλ θαη εμνπιηζκνύ 3. 4 Έληππα θαη δεκόζηεο ζρέζεηο Πεγή: Σεκεηώζεηο καζήκαηνο Πνιηηηζηηθή Πνιηηηθή, Γηαρείξηζε θαη Ννκηθά Πξόζωπα,Τκήκα Οξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο, ζει. 16, 2007 Μηα ζεκαληηθή θαηεγνξία εμφδσλ είλαη ην «θόζηνο δξαζηεξηόηεηαο», ελψ άιιεο θαηεγνξίεο εμφδσλ απνηεινχλ νη «δαπάλεο ιεηηνπξγίαο» θαη νη «αγνξέο πάγηωλ ζηνηρείωλ». Χο θφζηνο δξαζηεξηνηήησλ νξίζακε ηα «έμνδα δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ θαη «άιισλ παξεκβάζεσλ» (ακνηβέο ζπλεξγαηψλ, ελνίθην ρψξνπ εθδειψζεσλ θαη ερεηηθψλ, 21

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΤΝΟΔΙΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2008 ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ια απηά ε καζηίρα: θάπνην δάθξπ, θάπνηνπ δέληξνπ, θάπνηνπ λεζηνχ ξηγκέλνπ ζε κηα γσληά ηεο Μεζνγείνπ...

ια απηά ε καζηίρα: θάπνην δάθξπ, θάπνηνπ δέληξνπ, θάπνηνπ λεζηνχ ξηγκέλνπ ζε κηα γσληά ηεο Μεζνγείνπ... Γελλεκέλε ζε αηγαηνπειαγίηηθεο φρζεο, απφ πνιχ λσξίο κπάξθαξε ζηα θαξάβηα θη αλνίρηεθε ζε θφζκνπο καθξηλνχο, ζηελ Καξρεδφλα θαη ζηελ Αίγππην θαη ζηελ παξακπζέληα Αξαβία. Φνξησκέλε ζηα ακπάξηα φξγσλε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ «ΠΑΗΕΟΤΜΔ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΑ»

ΓΡΑΖ «ΠΑΗΕΟΤΜΔ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΑ» ΠΟΗΟΗ ΔΗΜΑΣΔ ΓΡΑΖ «ΠΑΗΕΟΤΜΔ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΑ» Μηα νκάδα λέσλ αλζξώπσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύκαζηε ζην ρώξν ηεο ηέρλεο θαη έρνπκε σο ζηόρν ηελ αμηνπνίεζή ηεο, γηα ηελ νηθνινγηθή αθύπληζε ηεο θνηλσλίαο καο. Η πξσηνβνπιία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΝΣΩΝΑ ΓΔΩΡΓΙΑ Α.Γ.Μ.: 3405 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΣΙΓΚΟΤΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 2016 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΣΙΓΚΟΤΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΘΔΜΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα