Laißkas moteriai alkoholikei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Laißkas moteriai alkoholikei"

Transcript

1 Laißkas moteriai alkoholikei Margaret Lee Runbeck / Autori teis s priklauso The Hearst Corporation Jeigu aß b çiau tavo kaimyn ir matyçiau, kaip tu narsiai ir beviltißkai kovoji su savo negalia, ir kreipçiausi ^ tave tuokart, kai mes neißvengiamai susitinkame, aß neißdr^sçiau tau pasakyti to, kå dabar noriu pasakyti. Tu ir neleistum kalb ti - bijotum man s. Tu pamanytum, kad aß esu iß t, susimokiusi j prieß tave kartu su visu pasauliu, ir nek stum man s, kad aß nutuokiu apie tavo slepiamå baisiå kançiå. Jeigu mes paωi r tume viena kitai ^ akis, aß neωinoçiau kaip tau parodyti, kad jauçiu tau simpatijå. Aß negal çiau pasakyti, kad nerandu tavyje nieko, kå tur çiau smerkti, pajuokti ar niekinti; tu neleistum man kalb ti apie tavo praω tingå negaliå. Mes abi apsimestume, kad ji neegzistuoja. Tod l aß turiu tau paraßyti. Aß raßau tau laißkå, kur^ tu rasi saugiai pad tå ir pasl psi, kad jo nepamatyt tavo ßeima, ir tik v liau j^ perskaitysi. Mane su tavimi sieja vienas bendras dalykas: mes abi Ωinome kaip giliai tu nerimauji d l savo Ωudançio girtavimo. Nesvarbu kokio tu amωiaus - gal student, o gal jauna mama, gerbiama specialist, garsiausio j s mieste vyro Ωmona ar garbaus amωiaus moçiut. Tu gali b ti labai veikli, tiesiog kompanijos siela, arba turinti nepilnavertißkumo jausmå neωymi moterißk, kuri imdamasi kiekvieno paprasçiausio reikalo, kitiems visai nesud tingo, b tinai padaro d l dråsos. Gali b ti, kad tu geri keletå m nesi ar kelerius metus. Tu ^siskaudini ir karßtai neigi, jeigu tave kas nors pavadina alkoholike, bet slapçia klausi sav s, ar taip n ra iß tikr j. Tai aß tau nedelsdama atsakysiu: jeigu tu negali kontroliuoti savo g rimo, jeigu tu ßiuo metu geri daugiau, negu sutinki pripaωinti, gali b ti, kad tu esi alkoholik. Kai taip sakau, aß turiu galvoje, kad tave ißtiko liga. Ji sparçiai progresuoja, apimdama vis didesn tavo pasaulio dal^, - kol tau visißkai nieko daugiau nesinori ir niekas nesvarbu, ißskyrus alkohol^. Kadangi tu esi moteris, tavo girtas gyvenimas be galo uωdaras, tu darai viskå, kad pasl ptum j^ nuo vis aplinkini, net ir nuo sav s. Galb t tau tai pavyksta. O gal niekas neωino - kol kas, - kad tu iß viso geri. Nes vießai 1

2 tu nerizikuoji ißgerti n vieno kokteilio, kadangi Ωinai, jog uωkli si uω pirmos taur s, o po to bus ilgas skrydis Ωemyn - iki neißvengiamos gri ties. Gal tu buitin girtuokl, ir gal ßiuo momentu aß matau tave tavo bute, kur tu tiesi rankå ^ butel^, pasl ptå apatini r b lentynoj ar nekaltai pad tå skryb l s d Ω je prießkambaryje. Galimas daiktas, kad tavo ßeima n nenutuokia apie tavo daωn galvos skausm prieωast^. Kita vertus, gal tu viena iß t ßeß li, kurie gyvena savo gyvenimå ßlaistydamiesi po pritemdytus barus ar neaißkias uωeigas. Gal tu su savo problemomis jau nusibodai kaimynams, arba esi mieste Ωinoma skandalist. Gal tavo ßeima jau liov si tave dangstyti, ir netgi tavo vaikai nebesistengia rasti tau pateisinim. Arba gal tu jau praradai ßeimå, nes niekaip nepaj gei susitvarkyti su savo noru gerti. Visai nesvarbu, kokia dabar yra tavo situacija, - ßis laißkas tau uωsimena apie vilt^. Tu netur tum jausti kalt ar g då. Tu nesi uωsitarnavusi teisuolißk moral nei uωgauli kaltinim, kuriuos tau meta aplinkiniai: Jei tu mus myl tum, mestum gerti. Tau niekas ner pi. Tau tur t b ti g da - su tavo ißsilavinimu ir galimyb mis! Bet tu nesi savanaud, ißtvirkusi ißsigim l. Tai visißkai kita. Tu esi sunkiai serganti moteris. Íitai suvokusi, tu turi visißkai atmesti savo kalt. Kai tu pripaω^sti, jog esi alkoholik, tu nebenusipelnai nei prikaißt, nei pasmerkimo (^skaitant tai, kad tu save jau neωmonißkai nubaudei). Tu tik privalai suprasti, kad sergi, sergi pavojinga liga. Ji gali sugriauti visa kas yra aplinkui, ji gali praωudyti to, kur^ pasirenka savo auka, sielå ir k nå. Bet d l jos tu nesi daugiau kalta nei jeigu sirgtum ßiltine ar diabetu. Jeigu tu alkoholik, tai alkoholis tau - nuodai. Alkoholizmas sukelia neapsakomas kançias ne tau vienai. Daug t kstançi moter, kaip ir tu, yra pasiek ankstyvå ar v lyvå smukimo stadijå. Iß 65 milijon vartojançi alkohol^ Ωmoni JAV daugiau kaip keturi milijonai turi problem d l g rimo. Apie iß j - moterys. Sunku tiksliai pasakyti tikrå j skaiçi, nes moterys, ypaç nam ßeiminink s, gali daug geriau nusl pti savo pad t^, negu vyrai. Kur^ laikå joms tai pavyksta. Bet moteris alkoholik kankinasi daug labiau nei vyras, jos psichologija ir organizmas yra kur kas sud tingesni ir jautresni. 2

3 Jai sunkiau ißtverti paçiai sau keliamå pasißlykßt jimå, ji aßtriau jauçia g då, kuria neißmananti visuomen Ωenklina alkoholizmå. Aß esu tikra, kad ßitai tu ir pati puikiai Ωinai. Aß iß visos ßirdies nor çiau, kad ßie dalykai liest tave tik teorißkai. Bet Ωinau, kad taip n ra. Brav rå, kuria ginasi vyrai alkoholikai, moteris alkoholik ima naudoti tik tada, kai beveik visißkai numarina savo sergançio pavidalo tikråj^ aß. Esu gird jusi daug moter alkoholiki sakant: Viduje aß esu visißkai negyva. Niekas jau nebegali iki man s prisibelsti ir man pad ti. Daugeliui moter sunku pripaωinti netgi sau paçioms, kad jos yra alkoholik s. Taçiau toks prisipaωinimas yra j pirmas Ωingsnis blaivyb s ir sveiko måstymo link. Jei tu dar neωengei to pirmojo Ωingsnio, leisk man tau pad ti tai padaryti dabar. Jeigu tu sutiksi, kad nuolatinis vidin s panikos ir tußtumos jausmas yra alkoholizmo simptomas, reißkia, tu esi pasiruoßusi priimti pagalbå. Aß raßau tau ß^ laißkå, kad pasakyçiau, jog, nepaisant tavo sunkios ligos, tu gali b ti tokia kaip visi ir gyventi normal gyvenimå. Iß tikr j tu pamatysi, kad galima gyventi j^ daug laimingesn^, nei daugeliui ^prastå. Tu niekada nebegr^ßi prie senojo, kok^ gyvenai iki tave uωvald alkoholizmas. Anas gyvenimas nebuvo jau toks geras, ir tu bandei atsikratyti ßirdg los ir nevilties gerdama. Gyvenimas, apie kur^ noriu tau papasakoti, yra jau kitapus didωiul s patirties; tu gali j^ atrasti ir suvokti, kad jis yra b tent toks, kok^ tau skyr Dievas, kai tave suk r. Aß tau raßau apie Anoniminius Alkoholikus. J d ka nustojo gerti apie ketvirtis milijono* nusivylusi, suωlugusi vyr ir moter, ir j gyvenimai neatpaω^stamai pasikeit. Jei tu turi pakankamai noro ir nuolankumo, kad Anoniminiai Alkoholikai tau pad t, ßis dalykas ne tik padarys taip, kad ßios dienos taurel tau b t paskutin, bet ir pasi lys naujå gyvenimo b då - nenusakomai ßaun, teigiamai veikiant^ visus, kurie tik j^ matys. Plaçioji visuomen menkai tesupranta kaip veikia AA, ir niekas iß esm s negali to tikrai protu paaißkinti. Bet egzistuoja gausyb akivaizdωi ^rodym, kad tai paveiku. PripaΩinus savo bej gißkumå prieß alkohol^ * 1987 m. j buvo apie milijonå, treçdalis iß j - moterys. 3

4 ir nuoßirdωiai norint gauti pagalbå, tu kreipiesi ^ didesn uω tave j gå, kad ji vadovaut tavo gyvenimui. Pavirßutinißkai Ωvelgiant, tai atrodo tiek nedaug. Taçiau giliai viduje, kur tas kreipimasis ir uωgimsta (ir maldose nepakeliam kançi akivaizdoje), ißsilaisvina tokia milωinißka j ga, kokiå Ωmogus tik begali patirti. Tos j gos poj tis yra stipresnis uω alkoholio traukå, kuri vald iki to momento, uωgoωdama meil ßeimai, savigarbå ir savisaugå. Anoniminiai Alkoholikai vargiai gali apsakyti tå nepaprastå b senå. Bet ir nereikia jos apsakyti - rezultatai kalba patys. Niekas neωino, kaip tai veikia, bet tai veikia. Pakalb kime ßiek tiek apie tave. Pirmiausia apie tai, kaip tu tapai alkoholike. Ûinoma, tai atsitiko visai ne tod l, kad tu kokia nors nevykusi ar menkavert. Medicinos ir psichiatrijos mokslininkai nustat, kad daugelis Ωmoni geria d l patiriam emocini sunkum. Aß Ωinau dvi moteris, kurios tapo alkoholik mis, kai neteko savo vaik, ir daugyb - po to, kai j vyrai buvo joms neißtikimi. DaΩniausiai alkoholikai yra Ωmon s, kuriems b dinga siekti tobulumo, idealistai. Jie tikisi savo gyvenime pasiekti nepaprast laim jim ; nepasiek svajot ideal, jie negali ißtverti nusivylimo. Alkoholikai - labai jautrios såωin s Ωmon s, nors kitiems ir atrodo prießingai. Jie taip giliai viskå ißgyvena, kad nepaj gia pakelti stres ir nerimastingos ^tampos. Kai nepermaldaujama såωin susiduria su visißku bej gißkumu ißtverti slegiançius r pesçius, ßitai ir skatina nenormaliai gerti. Emociniai konfliktai itin jautriems asmenims tampa tokie nepakeliami, kad jie ießko ißsigelb jimo siekdami galutinai uωsimirßti. Kai kuri alkoholik nevisavertißkumo jausmas, atsirad s dar vaikyst je, suformuoja kompensavimosi mechanizmå, sud tå iß nepasotinamo egoizmo - siekimo pagyr ir s km s, bei nuolatin^ nepasitenkinimå tuo kas yra. Moter ißp stas ego reikalauja meilikavimo, pataikavimo, kitais atvejais - nesibaigiançi meil s nuotyki. Kai nusiviliama savo verωimusi ^ tobulyb, Ωlunganti moteris ima ir patiki iliuziniais alkoholio paωadais. Tokia kraßtutin emocin ^tampa, sumißusi su fizine alergija, alkoholikå neißvengiamai stumia ^ praω t^. Ûmon s geria, kad yra nelaimingi; jie 4

5 nelaimingi, nes geria. Patek ^ ß^ ydingå s kur^, jie po kiek laiko nebegali atskirti kas yra prieωastis, o kas pasekm. Ißsigelb jimo iß ßitos nesuvokiamos kankyn s keliå tur t sudaryti gydymas nuo emocin s priklausomyb s ir fizini pasekmi. Psichiatrija ir medicina bendradarbiaudamos yra pasiekusios ßioki toki rezultat, t kstançiais atvej bandydamos gydyti. Taçiau bandymai pasiekti ilgalaik^ rezultatå nedav jokios naudos. Alkoholikus vadina medicinos galvos skausmu, nes taip daωnai gydytojas Ωino, kad tas sugniuω s, link s save naikinti k nas, kur^ jis atgaivina, gr^ß pas j^ po keleto m nesi lygiai tokios pat ar dar baisesn s b kl s. Tuo pat metu Anonimini Alkoholik pasiekimai yra nepaaißkinamai geri. Kai kuriais atvejais viskas vyksta be galo paprastai. Kai visißkai ißsenka j gos, alkoholikai kreipiasi ^ AA pagalbos, ir nuo tos dienos nebepakelia taurel s. Kiti keletå m nesi tai bando laikytis programos, tai nustoja. PaΩ^stu vienå jaunå moter^, kuri band trejus metus. Net kai kurie anoniminiai alkoholikai, steng si jai pad ti, jau nebetik jo. Bet ji atkakliai laik si nuomon s, kad galop jai pavyks nustoti gerti. Anå savait aß buvau jos trej blaivi met jubiliejaus vakare ir maçiau, kaip ji puçia Ωvakutes ant savo ßventinio torto. Dabar jos nebuvo ^manoma atpaωinti, jei lyginsi su tuo laiku, kai ji kr vå met beviltißkai gr m si su alkoholiu. Ji prad jo gerti devyniolikos. Kai pirmå kartå ißgirdo apie AA, ji jau g r 8 metus. Ji buvo taip Ωemai nusmukusi, kad jos ßeima nustojo bandyti jai teikti pagalbå. 27 met moteris atrod kaip keturiasdeßimtmet - nutukusi, apsileidusi, verksminga. Buvo beveik ne^manoma patik ti Ωi rint ^ tå aukßtå lieknå merginå elegantißka balta suknele, uωpuçiançiå Ωvakes, kad ji kaip nors susijusi su nevalyva stora moterimi, prieß trejus metus paskutin^ kartå ißg rusia. Neseniai ji ißtek jo uω nuostabaus pasiturinçio vyrißkio, kuris jå puikiai supranta ir ißmintingai ja Ωavisi. Ji sako, kad j santuoka pati laimingiausia, ir, neωi rint kai kuri apribojim, kuri jie laikosi, aß matau, kad tai tiesa. Vienas iß AA darom stebukl yra tai, jog keiçiasi Ωmogaus ißvaizda, lygiai kaip keiçiasi jausmai ir måstymo b das. Atrodo, kad viskas atsi- 5

6 naujina - nuo k no låsteli iki plauk galiuk. Moterys, kuri k nai buvo apleisti ir nepriωi rimi, dabar ima r pintis savo ißvaizda, nes, kaip viena man pasak, Atrodo, Dievas nupieß mano portretå iß naujo. Tai nebuvo perd ta, kai aß sakiau, kad AA nariai patiria daugiau laim s nei kiti Ωmon s. Iß vis bendruomeni Ωem je, kurias man teko matyti, jie, ißsigelb j iß siaubingo alkoholizmo li no, buvo kupini gyvybingiausio dωiaugsmo iß vis. Jie nejauçia nuobodulio ir abejingumo, j visas gyvenimas atgijo ir dabar turi kur kas didesn vert. Ar gali dabar patik ti, kad ir tu gal tum b ti tokia nenusakomai laiminga - ir be jokio alkoholio? Ateis laikas, ir Ωodis laiminga tau ^gis nauj prasmi. Kas nors, stovintis uω dur, kur vyksta anonimini alkoholik susirinkimas, daωniausiai gird s iß kambario sklindant^ juokå. Tokiu geru juoku juokiasi tik tokie Ωmon s, kurie atrod praωuv ir sunaikinti - ne staigiai, bet per daugel^ met ; o dabar jie yra laisvi ir be baim s. Kitaip tariant, tai juokas Ωmoni, kurie ißties Dievui rankå ir dabar jauçiasi saug s. Tai yra anonimini alkoholik pats pamatas - ßis faktas atrodo ne^tikimas pasauliui, kurio gyventojai paprastai neißdr^sta patik ti Dievui savo valiå kiekvienå dienå. Paprasçiausias dalykas nulemia, ar tu ^gysi blaivyb ar ne - tavo noras. Noras pripaωinti, kad alkoholis yra uω tave stipresnis, ir kad tavo gyvenimas tapo nebevaldomas. Paskui - noras patik ti tavo valiå ir gyvenimå Dievui, kaip tu J^ supranti. Tai nelengvai ateinantis noras. Jis neatsiranda, kol tu nepajunti, kad tavo bej gißkumas pasiek galutin ribå. Tai momentas, kur Ωmogaus galimybi riba - tai Dievo galimyb. Tu suprasi ne iß karto, kad tavo pagalbos ßauksmas ir yra malda. Tai ^vyks, kai ^ jå bus atsakyta. Leisk man papasakoti tau apie vienå atvej^, kaip surado AA viena mano draug, - pavadinsiu jå Nora (iß tikr j jos kitoks vardas). AA garantuoja visißkå anonimißkumå, ir n ra jokios prieωasties tuo abejoti. Nora - nelaimingas vaikas, ji augo nelaimingoje ßeimoje. Jai gyvenime nekaip sek si, ir ji nesitik jo, kad kada nors pasiseks. Ji brendo, tragedijos vyko viena po kitos, ir ji m ießkoti uωsimirßimo alkoholyje. Pirma jos gyvenimo s km buvo meil, jå abipusiai jaut ir ji, ir jos vy- 6

7 ras. Taçiau greitai po to, kai ißtek jo, Nora suprato, kad yra alkoholik. Iki vedyb ji galvojo, kad geria d l to, kad yra nelaiminga. Bet dabar, kai buvo laiminga, ji suvok, kad vis tiek negali negerti. Ji dar visa kas ^manoma, kad tik nusl pt ßiå tieså nuo vyro. Bet jos potraukis alkoholiui buvo toks nevaldomas, kad vos jam rytå iß jus ^ darbå ji tuoj pat ißmesdavo keletå taureli. (Alkoholikai geria labiau skub dami nei kiti Ωmon s.) Kupina neapykantos sau, ji kiauras dienas gul davo lovoje. Kai jai imdavo baisiai skaud ti galvå, ji uωsid davo ledo, bet vos tik pareidavo vyras, ji mikliai patraukdavo ledå ant Ωanduko sakydama, kad gelia dant^. Su laiku jos vyras, Ωinoma, viskå suprato. Jis maldavo jå paωad ti, kad daugiau nelies alkoholio, ir ji ^tikin davo, kad taip ir bus. Bet likusi viena ji v l negal davo susilaikyti. Jos vyras pad jo jai kreiptis ^ gydytojus, bet tai nedav joki rezultat. Ji atbuvo keletå gydymo kurs sanatorijose, - ir v l jokios naudos. Nora visa tai man papasakojo prieß keletå dien, kai vaωiavome ^ m s apygardos kal jimo AA susirinkimå. Ji sak : Aß niekada nes d jau kal jime, bet aß viskå Ωinau apie kalinimå vienut je. Alkoholikas ^sistato grotas savo såmon je. Jis gyvena uω t grot tarsi vienut je. Toks koßmaras t s si daugel^ met, be jokio vilties spindul lio. Syk^ vairuodama ji padar avarijå. Daktarai pasak jos vyrui, kad ji neißgyvens. Vis nustebimui ji pasveiko, bet tai jai buvo tarsi dar vienas nelaimingo jos likimo ^rodymas, - toks bjaurus buvo tap s gyvenimas. Pakeliui iß ligonin s ^ namus vyras jai pasak, kad ketina jå ilgam ißsi sti ^ gydyklå - j abiej labui. Nora atsak, kad mielai sutinka - ji per daug myl jo savo vyrå, kad t st jo l tå kankinimå. Gr^Ωus namo ir tuoj pat atsigulus ^ lovå, kaip ji man sak, pirmå kartå gyvenime ji viduje kreip si ^ Dievå. Jei Tu mane girdi, pad k man, - tai buvo viskas, kå ji pasak. Paskui trumpai uωmigo, o kai pabudo, papraß vyrå, kad ißkviest gydytojå. Vyras paklaus : Kok^, mieloji?, mat jos sujauktame gyvenime buvo daug visoki daktar. Ji pasak pirmå pasitaikiusiå pavard - gydytojo, kurio nebuvo sutikusi keletå met. UΩ pusvalandωio jis jau buvo prie jos lovos. Nuo tada, kai seniau buvo 7

8 jai band s pad ti, ir nes kmingai, jis jau suωinojo apie AA. Dabar jis nedelsdamas paskambino ^ vietin^ AA biurå, ir po valandos pas Norå atvyko moteris - AA nar. Nuo tada Nora negeria. Ji ^sitikinusi, kad tå paçiå minut, kai ji ißtar labai paprastå maldå, ^ jå buvo atsakyta, ir ji niekada neabejojo, kad dabar yra saugi. Íiandien tai maloni, graωi moteris, laiminga ir laisva. Galutinai dingo jos baim, nevisavert savijauta ir klaidinantis ^sitikinimas, kad jai skirta bloga lemtis. Ji myli gyvenimå, yra veikli ir gyvybinga. Bet n vienos minut s neuωmirßta, kad ji patik jo save ir savo gyvenimå Dievo globai. Ji Ωino, kad yra nepagydoma alkoholik, ir kad viena taur nugramzdins jå atgal ^ tamså. Ji sako, kad kiekvienå vakarå prieß uωmigdama kartoja: D koju Tau, Dieve, kad ßiandien ißlaikei mane blaiviå. Aß noriu tau pasakyti apie tai, kokia pilnutin yra alkoholio sukeliama alergija kai kuriems Ωmon ms. Papasakosiu tau istorijå vienos nejaunos moters, pavadinkim jå DΩeine, kuri pirmå kartå ißg r alkoholio, kai jai buvo 59 metai. Tai ^vyko beloßiant bridωå su naujais kaimynais. Kitiems uωteko vieno ar dviej stikl punßo, bet DΩeinei vis atrod maωai. Tiesa, dar prieß vakar l^ ßeiminink sumaiß jai keletå kokteili, nes anai pasirod juokinga, kad ßi nediduk, padoriai atrodanti senyva moteris taip ^nirtingai puola gerti. Kai paskambino jos vyras DΩimis, DΩein elg si labai triukßmingai, trikdydama aplinkinius. DΩimis parved jå namo, paguld ^ lovå, ir ji ißkart uωmigo. Bet prieß nugrimzdama ^ miegå pasak : DΩimi, mes praleidom tai, kas gyvenime geriausia. Rytoj aß tau paruoßiu porå nuostabi kokteili. Kitå rytå DΩein skubinai nuvyko ^ parduotuv ir nupirko butel^ rugin s. Ji ketino ißgerti tik vienå taurel - d l sveikatos, o kitkå palikti kokteiliams, - reik jo parodyti DΩimiui, kå jie yra prarad. Bet po vienos taurel s ji pabaig viså butel^. Paaißk jo, kad ji buvo visißkai ir galutinai susiformavusi alkoholik : vienas laßas ißjudino viså kriokl^. Nuo tos dienos DΩein jau tur jo problem d l alkoholio, ji visißkai negal jo sav s kontroliuoti. Iß pradωi atrod nepaprastai juokinga, kas dar si su ßia nediduke namis da. Bet nepra jo n m nesio, kai ir DΩimis 8

9 ir ji pamat, jog moterißk pateko ^ rimtå b då. Jos s n s tiesiog negal jo patik ti tuo kas vyksta - tai buvo taip ne^tikima. Bet d l jos alkoholizmo nebeliko abejoni, nes daugiau niekas, be kasdien s kvortos, jos nebedomino. UΩ jå meld si jos pastorius; marçios m sl pti nuo jos an kus; gydytojas ißraß vaist (anabuså), kad sumaω t potraukis ißgerti. Bet vaistai jos vos nenuvar ^ kapus, kadangi, nepaisydama joki ^sp jim, ji ißg r alkoholio tuoj pavartojusi vaistus. Pra jo ßeßeri siaubingi metai. Kai nebegal davo gauti pinig jokiu kitu b du, ji eidavo ^ gatv ir praßydavo ißmaldos. Ji pardavin jo savo drabuωius, vog iß vyro, netgi buvo ^sidarbinusi valytoja kokteili bare, kad gaut ißgerti. Ji buvo visißkame dugne, kai girtå jå pa m policija uω chuliganißkå elges^. Po to ji pati savo noru at jo ^ AA susirinkimå. Tai buvo jos sugr^ωimo pradωia. Anonimini alkoholik susirinkimas duoda milωinißkå patyrimå kiekvienam, net nealkoholikei, kaip aß. Pirmiausia tave nustebins visißkai neformali aplinka. Tu rasi çia paçi ^vairiausi Ωmoni, ir visi, gal tik ißskyrus at jusius pirmå kartå, guviai bendrauja tarpusavyje... Vienintelis grup s ißskirtinis bruoωas yra vis malonus elgesys ir d mesingumas kitiems. Susidaro ^sp dis, kad Ωmon s nesidrovi, nieko nesig dija, neapsimetin ja ir elgiasi taip kaip nori, jausdamiesi toje aplinkoje saugiai. Anoniminiai alkoholikai man pasakojo, kad jie pirmåkart gyvenime pasijuto kaip namie b tent at j ^ tok^ susirinkimå. Tai suprantama, nes çia niekas nekritikuoja, nepriekaißtauja, neißsißoka, nei kuo nors bjaurimasi. Yra visißkas tarpusavio supratimas, nes visi çia ateinantys nu jo tuos paçius kançi kelius. Íit Ωmoni neapdumsi pasiteisinimais, gudravimais ar melu, kuriuos taip daωnai naudoja alkoholikai. Çia ateina Ωmon s, kurie tuos dalykus puikiai ißmano ir geranorißkai jums apie juos papasakos. Daugel^ met pragyvenus susipainiojus mele ir ißsisukin jimuose, b nant tarp ßit Ωmoni labai palengv ja. Tai tokia pat atgaiva, tarsi b tum sutik s naujå Ωmoni paderm, kurios atstovai visai neωino niekßißkumo ir netikros savimanos. Tarsi b tum kambaryje, pilname Ωmoni, su kuriais bendrauti - lyg susitikti su kitu savimi. Tu suvoki, 9

10 kad gali jais pasitik ti, atverdamas save ir iß geros, ir iß blogosios pus s, nesibaimindamas pasmerkimo ar g dos. Susirinkimai vyksta labai paprastai. PavyzdΩiui, Kalifornijoje gali vykti toks susirinkimas: iß pradωi skaitomas Anonimini Alkoholik knygos skyrius Kaip tai veikia. Tada vienas iß nari, savanoris, imasi vesti susirinkimå. Jis gali prad ti ΩodΩiais: Labas vakaras, biçiuliai. Aß su alkoholikas. Truput^ papasakoj s apie save, jis pristato kur^ nors Ωmog, norint^ apsakyti savo istorijå. Kiekvienas kalbantysis pasakoja, koks jis buvo, koks yra dabar, ir koks buvo jo kelias nuo ano gyvenimo iki dabartinio. Kalbama kiek galima atvirai, daωnai su jumoru. Alkoholikas, dalyvaujantis pirmå kartå, paprastai patiria didel^ palengv jimå gird damas kalbant apie visus tuos baisumus, apie kuriuos paprastai kalbama veidmainiaujant ir paßnibωdomis, o çia - visai paprastais ΩodΩiais, ir pajuokaujant. UΩslopinti jausmai ir savigrauωa - visa tai, kå mes sau skausmingai prisipaω^stame, - tirpsta kaip Ωvak, kai veikia ßi paprasta terapija. Kai aß anonim klausiu, kaip jie gali juoktis ir ßaipytis iß savo ißgyvent kançi, jie atsako: Matai, visa tai buvo ne su manim, o su mano senu prießu. Tai ir yra geriausias b das visißkai nutraukti ryßius su savo praeitimi, kok^ tik kada nors Ωinojo psichoterapija. Praeitis atrodo kaip nesibaigiançios pagirios, bet kai pasitraukia, jos nebelieka n Ωenklo, n p dsak. Susirinkimas baigiamas tylia malda. Paskui visi atsistoja ir kartu sukalba T ve m s. Nesutikau n vieno, kurio tai nesujaudint iki sielos gelmi. Po to geriama kava, valgomi saldumynai ir valand l draugißkai pasikalbama. Daugelis alkoholik yra ißkrit iß socialinio gyvenimo, ir AA pasi lo jiems puikiå ir nesunkiai ^gyvendinamå galimyb v l ^gyti draug ir b ti tarp sav. AA susirinkimai vyksta kasdien (daugumoje dideli miest ir dienå, ir vakare). Paprastai juose dalyvauja truput^ daugiau vyr, negu moter. Rengiami ir atskiri susirinkimai, skirti tik vyrams, - kartais jie laisviau jauçiasi, kai greta n ra moter ; ir moter susirinkimai, pavyzdωiui, kok^ rytå ar popiet. 10

11 Be ^prast susirinkim, daugelyje miest veikia klubai, kur biçiuliai gali drauge papietauti, paloßti bridωå, paskaityti Ωurnal ar tiesiog ßiaip pasißnekuçiuoti (tai vienas iß m gstamiausi alkoholik uωsi mim - po daugelio met neißsikalb jimo). Beveik visada alkoholikai draugingi Ωmon s, jie skaudωiai ißgyvena, kad yra nutr k j normal s ryßiai su aplinkiniais. Dabar jie v l nuoßirdωiai gali ißreikßti savo pasitik jimå kitais, ir v l susigråωina pasitik jimå jais paçiais. Alkoholizmas - nepagydoma liga. Kas ja serga, jau niekada negal s gr^ωti prie socialaus g rimo. Alergija alkoholiui ißlieka viså gyvenimå, bet b nant su AA d l to n ra ko nerimauti. N ra reikalo b gti nuo alkoholio ar vengti t, kuri geria normaliai. Tereikia serg tis nepakelti pirmos taurel s - niekada, per viså gyvenimå. Anoniminiai alkoholikai ßypteli: Negerk pirmos taur s, ir niekada nebus antros. Tai ^manoma, jei susitelksi gyventi tik tå dienå. Anoniminiai alkoholikai stengiasi gyventi Dievo akivaizdoje, ir ßis artimas ryßys daugel^ problem, kaωkada k lusi gr sm ir sugriovusi gyvenimå visose jo apraißkose, galop tampa ißsprendωiamos, ir viskas ima taisytis tarsi savaime. Mano nepaω^stama drauge, jei tu iki çia perskaitei mano laißkå, tu tur jai pajusti, kad aß tav s nesmerkiu. Meil, kuriå tau jauçiu, jauçia ir t kstançiai kit. Viskas, kå tau dabar reikia padaryti - priimti tå meil, ji laukia b ti paversta pagalba tau. O pagalba ßalia - tereikia tuoj pat pakelti telefono ragel^. Telefon knygoje rasi numer^ - pasiωi r k ties A raide. Papraßyk, kad pas tave ateit kuri nors moteris. N ra b tina kam nors pasakoti apie ß^ tavo Ωingsn^. Kai moteris ateis, tu neprival si jai pasakoti savo skausming ißgyvenim, iß viso gal si nieko nesakyti. Ji ir taip viskå Ωino, dar ir daugiau, nei tu pati apie save. Nes ji nu jo tå pat^ keliå kaip ir tu, gal ir dar sunkesn^. Ta moteris gr^ωo ^ blaiv, normal gyvenimå, ir jai jis taip pat atrod absoliuçiai nepasiekiamas. Jeigu kas nors iß to, kå çia kalb jau, tave lieçia, gal tu man paraßysi ir papasakosi. O geriausia bus, jei surasi kitå moter^, kuriai to reikia, ir papasakosi jai. Telaimina tave Dievas. 11

12 UŽRAŠAMS

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2)

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2) Monotonin s funkcijos Tegul turime funkciją f : A R, A R. Apibr žimas. Funkcija y = f ( x) vadinama monotoniškai did jančia (maž jančia) aib je X A, jei x1< x2 iš X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2) ( f

Διαβάστε περισσότερα

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose lktroų ir skylučių statistika puslaidiikiuos Laisvų laidumo lktroų gracija, t.y. lktroų prėjimas į laidumo juostą, gali vykti kaip iš dooriių lygmų, taip ir iš valtiės juostos. Gracijos procsas visuomt

Διαβάστε περισσότερα

JONAS DUMČIUS TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA

JONAS DUMČIUS TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA JONAS DUMČIUS (1905 1986) TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA 1975 metais rotaprintu spausdintą vadovėlį surinko klasikinės filologijos III kurso studentai Lina Girdvainytė Aistė Šuliokaitė Kristina

Διαβάστε περισσότερα

SVARBIAUSIA TARNAUTI ÛMOGIÍKUMUI, KAD IR KOKS JIS BÔTË / UΩraßas virß Skyriaus dur

SVARBIAUSIA TARNAUTI ÛMOGIÍKUMUI, KAD IR KOKS JIS BÔTË / UΩraßas virß Skyriaus dur I SVARBIAUSIA TARNAUTI ÛMOGIÍKUMUI, KAD IR KOKS JIS BÔTË / UΩraßas virß Skyriaus dur Nors tamsa neatsargi, palieka daugyb netvarking ^kalçi ir be- ΩadΩi liudytoj, ji niekuomet ne^kliδna. Niekada neißaißk

Διαβάστε περισσότερα

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS 2005 12 13 C 316/25 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ 2005 m. gruodžio 1 d. dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo

Διαβάστε περισσότερα

1 Įvadas Neišspręstos problemos Dalumas Dalyba su liekana Dalumo požymiai... 3

1 Įvadas Neišspręstos problemos Dalumas Dalyba su liekana Dalumo požymiai... 3 Skaičių teorija paskaitų konspektas Paulius Šarka, Jonas Šiurys 1 Įvadas 1 1.1 Neišspręstos problemos.............................. 1 2 Dalumas 2 2.1 Dalyba su liekana.................................

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Riebalų rūgščių biosintezė

Riebalų rūgščių biosintezė Riebalų rūgščių biosintezė Riebalų rūgščių (RR) biosintezė Kepenys, pieno liaukos, riebalinis audinys pagrindiniai organai, kuriuose vyksta RR sintezė RR grandinė ilginama jungiant 2C atomus turinčius

Διαβάστε περισσότερα

GIESM S IR VAIKû DAINOS

GIESM S IR VAIKû DAINOS GIEM IR VAIKû DAIN GIEM IR VAIKû DAIN Ißleido Pastar^j^ Dien^ πent^j^ J zaus Kristaus aωny ia olt Leik itis, Juta 1994, 1997, 2000 Intellectual Reserve, Inc. Leidybin s teis s priklauso leid jams Printed

Διαβάστε περισσότερα

Prostatos vėžio epidemija

Prostatos vėžio epidemija Laikraščio partneris 2005 m. kovas gegužė 6 Numeryje: 2 psl. Kaip vyksta pirmoji atrankinė sveikatos patikra Lietuvoje Kiekvienas Vilniaus gyventojas gali tapti savanoriu ES struktūrinių fondų iš dalies

Διαβάστε περισσότερα

Matematinės analizės konspektai

Matematinės analizės konspektai Matematinės analizės konspektai (be įrodymų) Marius Gedminas pagal V. Mackevičiaus paskaitas 998 m. rudens semestras (I kursas) Realieji skaičiai Apibrėžimas. Uždarųjų intervalų seka [a n, b n ], n =,

Διαβάστε περισσότερα

PLATONO VALSTYBININKAS: DRAMINIAI ASPEKTAI IR FILOSOFINIS MITAS

PLATONO VALSTYBININKAS: DRAMINIAI ASPEKTAI IR FILOSOFINIS MITAS ISSN 0258-0802. LITERATŪRA 2013 55 (3) PLATONO VALSTYBININKAS: DRAMINIAI ASPEKTAI IR FILOSOFINIS MITAS Raminta Važgėlaitė Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos katedros doktorantė Valstybininkas

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

2.5. KLASIKINĖS TOLYDŽIŲ FUNKCIJŲ TEOREMOS

2.5. KLASIKINĖS TOLYDŽIŲ FUNKCIJŲ TEOREMOS .5. KLASIKINĖS TOLYDŽIŲ FUNKCIJŲ TEOREMOS 5.. Pirmoji Bolcao Koši teorema. Jei fucija f tolydi itervale [a;b], itervalo galuose įgyja priešigų želų reišmes, tai egzistuoja tos tašas cc, ( ab ; ), uriame

Διαβάστε περισσότερα

IV. FUNKCIJOS RIBA. atvira. intervala. Apibrėžimas Sakysime, kad skaičius b yra funkcijos y = f(x) riba taške x 0, jei bet kokiam,

IV. FUNKCIJOS RIBA. atvira. intervala. Apibrėžimas Sakysime, kad skaičius b yra funkcijos y = f(x) riba taške x 0, jei bet kokiam, 41 Funkcijos riba IV FUNKCIJOS RIBA Taško x X aplinka vadiname bet koki atvira intervala, kuriam priklauso taškas x Taško x 0, 2t ilgio aplinka žymėsime tokiu būdu: V t (x 0 ) = ([x 0 t, x 0 + t) Sakykime,

Διαβάστε περισσότερα

Integriniai diodai. Tokio integrinio diodo tiesiogin įtampa mažai priklauso nuo per jį tekančios srov s. ELEKTRONIKOS ĮTAISAI 2009

Integriniai diodai. Tokio integrinio diodo tiesiogin įtampa mažai priklauso nuo per jį tekančios srov s. ELEKTRONIKOS ĮTAISAI 2009 1 Integriniai diodai Integrinių diodų pn sandūros sudaromos formuojant dvipolių integrinių grandynų tranzistorius. Dažniausiai integriniuose grandynuose kaip diodai naudojami tranzistoriniai dariniai.

Διαβάστε περισσότερα

Plato vs Zeno or the Problem of Ontological Status of Existences in Parmenides

Plato vs Zeno or the Problem of Ontological Status of Existences in Parmenides Gauta 2015 06 19 Skirmantas Jankauskas Vilniaus universitetas Platonas vs Zenonas, arba esinių ontiškumo problema Parmenide Plato vs Zeno or the Problem of Ontological Status of Existences in Parmenides

Διαβάστε περισσότερα

2011 m. Birţelio 4 d. 1 kėlinys (Pramogos, Kultūra, Gyvenimas, Mokslas)

2011 m. Birţelio 4 d. 1 kėlinys (Pramogos, Kultūra, Gyvenimas, Mokslas) 2011 m. Birţelio 4 d. 1 kėlinys (Pramogos, Kultūra, Gyvenimas, Mokslas) PRAŠOME NEŢIŪRĖTI Į KITUS PUSLAPIUS IKI PRASIDĖS RENGINYS SUSIPAŢINKITE SU ŠIAIS UŢRAŠAIS Šiame dokumente yra 120 klausimų suskirstytų

Διαβάστε περισσότερα

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka WMB 71032 PTM Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató utomatická pračka Používateľská príručka Dokumentu Nr 2820522945_LT / 06-07-12.(16:34) 1 Svarbūs

Διαβάστε περισσότερα

PIRMO VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMO LIETUVOS MOKYKLOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR VEIKSMINGUMO VERTINIMO, APIMANČIO 2010 M. RUGPJŪČIO 1D.

PIRMO VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMO LIETUVOS MOKYKLOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR VEIKSMINGUMO VERTINIMO, APIMANČIO 2010 M. RUGPJŪČIO 1D. PIRMO VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMO LIETUVOS MOKYKLOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR VEIKSMINGUMO VERTINIMO, APIMANČIO 2010 M. RUGPJŪČIO 1D. 2011 M. LIEPOS 31 D. LAIKOTARPĮ, ATASKAITOS SANTRAUKA Vadovaujantis

Διαβάστε περισσότερα

Meren virsi Eino Leino

Meren virsi Eino Leino œ_ œ _ q = 72 Meren virsi Eino Leino Toivo Kuua o. 11/2 (1909) c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne rien nät, vie ri vä vir ta? Kun ne c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Laikas keisti padangas!

Laikas keisti padangas! www.autobild.lt Nr. 7 (40), 2007 03 31-04 13 Laikas keisti padangas! Vasarini padang testas. Geriausios - Continental, Bridgestone, Dunlop ISSN 1822-282X 205/55 R16 ISSN 1822-282X Dvisavaitinis žurnalas

Διαβάστε περισσότερα

- Ar tavo namuose galima rasti. šafrano ar kit gurmanišk produkt?

- Ar tavo namuose galima rasti. šafrano ar kit gurmanišk produkt? Laisvalaikio interviu 3 Su BEATA NICHOLSON (30) susitikome po knygų mugės, kurioje ji bendravo su gerbėjais, dalijo autografus ir ruošė patiekalus iš kulinarinės savo knygos Beatos virtuvė. Ši tapo tokia

Διαβάστε περισσότερα

T U R I N Y S. Žmogus 3. Pavasarį pasitinkant

T U R I N Y S. Žmogus 3. Pavasarį pasitinkant SPECIALIZUOTAS ŽURNALAS PROFILAKTINĖS MEDICINOS, PSICHOLOGIJOS IR SVEIKATOS TEMOMIS 2006 Nr. 3 Kaina 4.44 Lt Prenumeratoriams 3.25 Lt T U R I N Y S Pavasarį pasitinkant Naujiena! Radio laida Sveikas zmogus

Διαβάστε περισσότερα

ATSITIKTINIAI PROCESAI. Alfredas Račkauskas. (paskaitų konspektas 2014[1] )

ATSITIKTINIAI PROCESAI. Alfredas Račkauskas. (paskaitų konspektas 2014[1] ) ATSITIKTINIAI PROCESAI (paskaitų konspektas 2014[1] ) Alfredas Račkauskas Vilniaus universitetas Matematikos ir Informatikos fakultetas Ekonometrinės analizės katedra Vilnius, 2014 Iš dalies rėmė Projektas

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο

Διαβάστε περισσότερα

ss rt çã r s t Pr r Pós r çã ê t çã st t t ê s 1 t s r s r s r s r q s t r r t çã r str ê t çã r t r r r t r s

ss rt çã r s t Pr r Pós r çã ê t çã st t t ê s 1 t s r s r s r s r q s t r r t çã r str ê t çã r t r r r t r s P P P P ss rt çã r s t Pr r Pós r çã ê t çã st t t ê s 1 t s r s r s r s r q s t r r t çã r str ê t çã r t r r r t r s r t r 3 2 r r r 3 t r ér t r s s r t s r s r s ér t r r t t q s t s sã s s s ér t

Διαβάστε περισσότερα

INTERPRETACIJOS PROBLEMOS

INTERPRETACIJOS PROBLEMOS ISSN 0258 0802. LITERATŪRA 2010 52 (3) PLUTARCHO ALEKSANDRAS: INTERPRETACIJOS PROBLEMOS Nijolė Juchnevičienė Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos katedros docentė Ἥ τε γὰρ τύχη ταῖς ἐπιβολαῖς ὑπείκουσα

Διαβάστε περισσότερα

Paskait u konspektas. Jam padėjo Aristidas Vilkaitis ir Donatas Šepetys 2006 metais

Paskait u konspektas. Jam padėjo Aristidas Vilkaitis ir Donatas Šepetys 2006 metais Paskait u konspektas AKTUARINĖ MATEMATIKA Surašė Jonas Šiaulys Ja padėjo Aristidas Vilkaitis ir Donatas Šepetys 26 etais Naudota literatūra Bowers N.L., Gerber H.U., Hickan J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J.,

Διαβάστε περισσότερα

Oksidacija ir redukcija vyksta kartu ir vienu metu!!!

Oksidacija ir redukcija vyksta kartu ir vienu metu!!! Valentingumas Atomo krūviui molekulėje apibūdinti buvo pasirinkta sąvoka atomo oksidacijos laipsnis. Oksidacijos laipsnis Oksidacijos laipsnio vertė gali būti teigiama, neigiama arba lygi nuliui. Teigiama

Διαβάστε περισσότερα

FUNKCIJOS. veiksmu šioje erdvėje apibrėžkime dar viena. a = {a 1,..., a n } ir b = {b 1,... b n } skaliarine sandauga

FUNKCIJOS. veiksmu šioje erdvėje apibrėžkime dar viena. a = {a 1,..., a n } ir b = {b 1,... b n } skaliarine sandauga VII DAUGELIO KINTAMU JU FUNKCIJOS 71 Bendrosios sa vokos Iki šiol mes nagrinėjome funkcijas, apibrėžtas realiu skaičiu aibėje Nagrinėsime funkcijas, kurios apibrėžtos vektorinėse erdvėse Tarkime, kad R

Διαβάστε περισσότερα

= γ. v = 2Fe(k) O(g) k[h. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros. t2 t

= γ. v = 2Fe(k) O(g) k[h. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros. t2 t Cheminė kineika ir pusiausyra Nagrinėja cheminių reakcijų greiį ir mechanizmą. Cheminių reakcijų meu kina reaguojančių iagų koncenracijos: c ų koncenracija, mol/l laikas, s c = Reakcijos greičio io ()

Διαβάστε περισσότερα

Kurį bazinį insuliną pasirinkti

Kurį bazinį insuliną pasirinkti Kurį bazinį insuliną pasirinkti g y d y t o j u i p r a k t i k u i L. Zabulienė, Vilniaus universitetas, Vilniaus Karoliniškių poliklinika Cukrinis diabetas (CD) yra viena sparčiausiai plintančių ligų

Διαβάστε περισσότερα

THỂ TÍCH KHỐI CHÓP (Phần 04) Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG

THỂ TÍCH KHỐI CHÓP (Phần 04) Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG Khó học LTðH KT-: ôn Tán (Thầy Lê á Trần Phương) THỂ TÍH KHỐ HÓP (Phần 4) ðáp Á À TẬP TỰ LUYỆ Giá viên: LÊ Á TRẦ PHƯƠG ác ài tập trng tài liệu này ñược iên sạn kèm the ài giảng Thể tich khối chóp (Phần

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

VALIUTOS RIZIKOS VALDYMAS

VALIUTOS RIZIKOS VALDYMAS I Ž D O D E P A R T A M E N T A S VALIUTOS RIZIKOS VALDYMAS SEMINARO MEDŽIAGA praneš jas: Mindaugas Vaičiulis Iždo departamento direktorius Lietuvos žem s ūkio bankas Tel. 22-393567, 393601 Faks. 22-393568

Διαβάστε περισσότερα

GRČKO SRPSKA SVITA Milan T Ilic

GRČKO SRPSKA SVITA Milan T Ilic Soprano A Allegro GRČKO SRPSKA SVI Milan T Ilic 7 & # 8 5 Mezzosoprano 7 & # 8 0 & # Θἀ λασ σα Θἀ λασ σα τους Θα λασ σι νούς Θα λασ σἁ κι μου LA SA LASA TUS LA SI MUS LA SA KI MU & # 5 & # Θἀ λασ σα Θἀ

Διαβάστε περισσότερα

Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ

Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ Τβριδιςμόσ Υβριδικά τροχιακά και γεωμετρίεσ Γηαίξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

Subaru Tribeca. Naudoti. Opel Astra III. Dar vienas miesto visureigis. 4 kup : uωtaisyti. po km - visai kaip nauja!

Subaru Tribeca. Naudoti. Opel Astra III. Dar vienas miesto visureigis. 4 kup : uωtaisyti. po km - visai kaip nauja! Tyrimas: VW Passat pardav me internetu per 3 dienas Nr. 18 (25), 2006 09 02-15 Seat Ibiza Peugeot 207 Hyundai Accent Dvisavaitinis žurnalas www.autobild.lt Ar Irmantas Klimas laim s VW Tiguan? ReportaΩas

Διαβάστε περισσότερα

Papildomo ugdymo mokykla Fizikos olimpas. Mechanika Dinamika 1. (Paskaitų konspektas) 2009 m. sausio d. Prof.

Papildomo ugdymo mokykla Fizikos olimpas. Mechanika Dinamika 1. (Paskaitų konspektas) 2009 m. sausio d. Prof. Papildoo ugdyo okykla izikos olipas Mechanika Dinaika (Paskaitų konspektas) 9. sausio -8 d. Prof. Edundas Kuokštis Vilnius Paskaita # Dinaika Jei kineatika nagrinėja tik kūnų judėjią, nesiaiškindaa tą

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 1 3 dalis

Matematika 1 3 dalis Matematika 1 3 dalis Vektorių algebros elementai. Vektorių veiksmai. Vektorių skaliarinės, vektorinės ir mišriosios sandaugos ir jų savybės. Vektoriai Vektoriumi vadinama kryptinė atkarpa. Jei taškas A

Διαβάστε περισσότερα

Su pertrūkiais dirbančių elektrinių skverbtis ir integracijos į Lietuvos elektros energetikos sistemą problemos

Su pertrūkiais dirbančių elektrinių skverbtis ir integracijos į Lietuvos elektros energetikos sistemą problemos Su pertrūkiais dirbančių elektrinių skverbtis ir integracijos į Lietuvos elektros energetikos sistemą problemos Rimantas DEKSNYS, Robertas STANIULIS Elektros sistemų katedra Kauno technologijos universitetas

Διαβάστε περισσότερα

I PRIEDAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

I PRIEDAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS I PRIEDAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Trocoxil 6 mg, kramtomosios tabletės šunims Trocoxil 20 mg, kramtomosios tabletės šunims Trocoxil 30 mg, kramtomosios tabletės

Διαβάστε περισσότερα

ANALIZINĖ GEOMETRIJA III skyrius (Medžiaga virtualiajam kursui)

ANALIZINĖ GEOMETRIJA III skyrius (Medžiaga virtualiajam kursui) ngelė aškienė NLIZINĖ GEMETRIJ III skrius (Medžiaga virtualiajam kursui) III skrius. TIESĖS IR PLKŠTUMS... 5. Tiesės lgts... 5.. Tiesės [M, a r ] vektorinė lgtis... 5.. Tiesės [M, a r ] parametrinės lgts...

Διαβάστε περισσότερα

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads.

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Η μυκηναϊκή Γραμμική Β γραφή ονομάστηκε έτσι από τον

Διαβάστε περισσότερα

TERMOCHEMIJA. Cheminių bei fizikinių procesų energetinius pokyčius, jų kryptį bei vyksmo sąlygas nagrinėja cheminė termodinamika.

TERMOCHEMIJA. Cheminių bei fizikinių procesų energetinius pokyčius, jų kryptį bei vyksmo sąlygas nagrinėja cheminė termodinamika. Cheminių bei fizikinių procesų energetinius pokyčius, jų kryptį bei vyksmo sąlygas nagrinėja cheminė termodinamika. TERMOCHEMIJA Termodinamikos dalis, nagrinėjanti cheminių reakcijų šiluminius efektus,

Διαβάστε περισσότερα

Pagrindiniai pasiekimai kokybin je molekulių elektronin s sandaros ir cheminių reakcijų teorijoje. V.Gineityt

Pagrindiniai pasiekimai kokybin je molekulių elektronin s sandaros ir cheminių reakcijų teorijoje. V.Gineityt Pagrindiniai pasiekimai kokybin je molekulių elektronin s sandaros ir cheminių reakcijų teorijoje V.Gineityt Gamtos moksluose teorijoms keliami du pagrindiniai uždaviniai: paaiškinti stebimų objektų savybes

Διαβάστε περισσότερα

23 PENSIJŲ SISTEMŲ REFORMA: DEMOGRAFIJA, KITOS PRIEŽASTYS IR REFORMŲ MITAI

23 PENSIJŲ SISTEMŲ REFORMA: DEMOGRAFIJA, KITOS PRIEŽASTYS IR REFORMŲ MITAI 23 PENSIJŲ SISTEMŲ REFORMA: DEMOGRAFIJA, KITOS PRIEŽASTYS IR REFORMŲ MITAI 23.1 Gresiančios fiskalinės krizės priežastys 23.2 Pensijų finansavimo sistemų ekvivalentiškumas: pensijų krizės anatomija 23.2.1

Διαβάστε περισσότερα

KLASIKIN E MECHANIKA

KLASIKIN E MECHANIKA KLASIKIN E MECHANIKA Algirdas MATULIS Puslaidininkiu zikos institutas Vadoveliu serijos papildymas auk²tuju mokyklu tiksliuju mokslu specialybiu studentams Email: amatulis@takas.lt Mob.: +370 654 543 06

Διαβάστε περισσότερα

M p f(p, q) = (p + q) O(1)

M p f(p, q) = (p + q) O(1) l k M = E, I S = {S,..., S t } E S i = p i {,..., t} S S q S Y E q X S X Y = X Y I X S X Y = X Y I S q S q q p+q p q S q p i O q S pq p i O S 2 p q q p+q p q p+q p fp, q AM S O fp, q p + q p p+q p AM

Διαβάστε περισσότερα

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Humalog 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas flakone 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 2.1 Bendras aprašymas Humalog tai

Διαβάστε περισσότερα

INFEKCIJŲ DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO IŠŠŪKIAI SUSIJĘ SU DAUGINIU ATSPARUMU: ESBL GAMINANČIOS BAKTERIJOS

INFEKCIJŲ DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO IŠŠŪKIAI SUSIJĘ SU DAUGINIU ATSPARUMU: ESBL GAMINANČIOS BAKTERIJOS INFEKCIJŲ DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO IŠŠŪKIAI SUSIJĘ SU DAUGINIU ATSPARUMU: ESBL GAMINANČIOS BAKTERIJOS Dr. Jolanta Miciulevičienė Vilniaus miesto universitetinė ligoninė Higienos institutas ALYTUS, 2011 PLATAUS

Διαβάστε περισσότερα

PROKALCITONINO TYRIMO REIKŠMĖ DIAGNOZUOJANT SEPSĮ. Dr. Judita Andrejaitienė Kauno medicinos universitetas Kardiochirurgijos klinika

PROKALCITONINO TYRIMO REIKŠMĖ DIAGNOZUOJANT SEPSĮ. Dr. Judita Andrejaitienė Kauno medicinos universitetas Kardiochirurgijos klinika PROKALCITONINO TYRIMO REIKŠMĖ DIAGNOZUOJANT SEPSĮ Dr. Judita Andrejaitienė Kauno medicinos universitetas Kardiochirurgijos klinika Sepsio apibrėžimas ACCP/SCCM Consensus Conference 1992 Sisteminio uždegiminio

Διαβάστε περισσότερα

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS DIAPREL MR 60 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje modifikuoto atpalaidavimo tabletėje yra

Διαβάστε περισσότερα

Šviesos terapijos lempos. 70-2, VITAbright

Šviesos terapijos lempos. 70-2, VITAbright DAVITA Medizinische Produkte GmbH & Co. KG Postfach 2004 D-47518 Kleve Šviesos terapijos lempos VILUX 70, VILUX 70-2, VILUX 100, VITAbright 70, VITAbright 70-2, VITAbright 100 Naudotojo vadovas Gerbiamas

Διαβάστε περισσότερα

Turininga informatikos mokymosi medžiaga pradinukams ir vyresniems

Turininga informatikos mokymosi medžiaga pradinukams ir vyresniems Turininga informatikos mokymosi medžiaga pradinukams ir vyresniems Parašė Tim Bell, Ian H. Witten ir Mike Fellows Darbui klasėje pritaikė Robyn Adams ir Jane McKenzie Iliustravo Matt Powell 2015 m. atnaujino

Διαβάστε περισσότερα

2 TEMOS SKAITINIAI. Z.Lydeka. Rinkos ekonomikos tapsmas: teoriniai svarstymai. Kaunas: VDU leidykla, 2001, p.27-33; 45-60; ;

2 TEMOS SKAITINIAI. Z.Lydeka. Rinkos ekonomikos tapsmas: teoriniai svarstymai. Kaunas: VDU leidykla, 2001, p.27-33; 45-60; ; 2 TEMOS SKAITINIAI Z.Lydeka. Rinkos ekonomikos tapsmas: teoriniai svarstymai. Kaunas: VDU leidykla, 2001, p.27-33; 45-60; 112-117; 126-135. Mokslinėje literatūroje sutinkamus požiūrius į ekonominę sistemą,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Πλυντήριο πιάτων Indaplovė Машинa за прање посуђа Pomivalni stroj ESL 46010 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

Projektas. Europos Socialinis Fondas

Projektas. Europos Socialinis Fondas EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas KURKIME ATEITĮ DRAUGE! Projektas BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 Naujausių gamtos mokslo žinių sklaidos mokytojams tinklas http://gamta.vdu.lt Projektą finansuoja

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ04.01 5 ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής Όπως συμβαίνει στη φύση έτσι και ο άνθρωπος θέλει να πετυχαίνει σπουδαία αποτελέσματα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

Paprastosios DIFERENCIALINĖS LYGTYS

Paprastosios DIFERENCIALINĖS LYGTYS Paprastosios DIFERENCIALINĖS LYGTYS prof. Artūras Štikonas Paskaitų kursas Matematikos ir informatikos fakultetas Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra Naugarduko g. 24, LT-3225 Vilnius,

Διαβάστε περισσότερα

10/2013. Mod: 02D-EK/BT. Production code: CTT920BE

10/2013. Mod: 02D-EK/BT. Production code: CTT920BE 10/2013 Mod: 02D-EK/BT Production code: CTT920BE GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ σελ. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 2.1 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ...3 2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 tema. Bendroji mokslinių tyrimų metodologija

1 tema. Bendroji mokslinių tyrimų metodologija 1 tema. Bendroji mokslinių tyrimų metodologija Mokslas, kaip viena protinės veiklos sudėtinė dalis - tai žmonių veikla, kurios funkcijos yra gauti ir teoriškai sisteminti objektyvias žinias apie tikrovę.

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 11 (2047) LSMU IR LSMU LIGONINËS KAUNO KLINIKų SAVAITRAŠTIS M. KOVO 20 D.

Nr. 11 (2047) LSMU IR LSMU LIGONINËS KAUNO KLINIKų SAVAITRAŠTIS M. KOVO 20 D. Nr. 11 (2047) LSMU IR LSMU LIGONINËS KAUNO KLINIKų SAVAITRAŠTIS. 2015 M. KOVO 20 D. ISSN 1648 620X ISSN 1648 620X skubios pagalbos skyriaus gydytojai vidaus reikalų ministro apdovanojimas Lietuvos nepriklausomybės

Διαβάστε περισσότερα

ISOKRATAS APIE εὖ φρονοῦντες: KAI KURIE SEMANTINIAI IR STILISTINIAI ŠIO KONCEPTO ASPEKTAI

ISOKRATAS APIE εὖ φρονοῦντες: KAI KURIE SEMANTINIAI IR STILISTINIAI ŠIO KONCEPTO ASPEKTAI ISSN 0258-0802. LITERATŪRA 2015 57 (3) ISOKRATAS APIE εὖ φρονοῦντες: KAI KURIE SEMANTINIAI IR STILISTINIAI ŠIO KONCEPTO ASPEKTAI Tomas Veteikis Klasikinės filologijos katedra Vilniaus universitetas Anotacija.

Διαβάστε περισσότερα

IJAO ISSN Introduction ORIGINAL ARTICLE

IJAO ISSN Introduction ORIGINAL ARTICLE IJAO Int ISSN 0391-3988 J Artif Organs 2015; 38(11): 600-606 OI: 10 5301 a 5000 52 ORIGINAL ARTICLE Fluid dynamic characterization of a polymeric heart valve prototype (Poli-Valve) tested under continuous

Διαβάστε περισσότερα

Įvadas. Tomas Nemunas Mickevičius

Įvadas. Tomas Nemunas Mickevičius ISSN 1392 1126. PROBLEMOS 2013 83 HEIDEGGERIS IR PLATONAS: TIESOS SAMPRATA Tomas Nemunas Mickevičius Vilniaus universiteto Filosofijos istorijos ir logikos katedra Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius

Διαβάστε περισσότερα

Jubiliejinė paroda Targi

Jubiliejinė paroda Targi Šiuolaikiškas leidinys automobilių verslo pasauliui Nr. 2 / Rugsėjis, 2010 NAUJAS IC LT FILIALAS Projektas Show Car Auto Bild Lietuva konkurso finalas Jubiliejinė paroda Targi Programa IC Katalog Stabdžių

Διαβάστε περισσότερα

I PRIEDAS VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, PAREIŠKĖJŲ, REGISTRAVIMO LIUDIJIMŲ TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS 1/44

I PRIEDAS VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, PAREIŠKĖJŲ, REGISTRAVIMO LIUDIJIMŲ TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS 1/44 I PRIEDAS VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, PAREIŠKĖJŲ, REGISTRAVIMO LIUDIJIMŲ TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS 1/44 Valstybė narė Registravimo liudijimo turėtojas Pareiškėjas

Διαβάστε περισσότερα

EWF 1497 HDW2. EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 2 LT Skalbyklė Naudojimo instrukcija 32

EWF 1497 HDW2. EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 2 LT Skalbyklė Naudojimo instrukcija 32 EWF 1497 HDW2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 2 LT Skalbyklė Naudojimo instrukcija 32 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Pasaulis kovoje su vėžiu

Pasaulis kovoje su vėžiu Laikraščio partneris UAB Roche Lietuva Numeryje: 2 psl. Pasaulinė kovos su vėžiu deklaracija 3 psl. Lietuvos psichosocialinės onkologijos specialistai tarptautinės organizacijos nariai Nauja radiologijos

Διαβάστε περισσότερα

TEDDY Vartotojo vadovas

TEDDY Vartotojo vadovas TEDDY Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TEDDY ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS

NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Žemėtvarkos katedra Audrius ALEKNAVIČIUS NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS Metodiniai patarimai Akademija, 2007 UDK 332.6(076) Spausdino UAB Judex, Europos pr. 122, LT-46351

Διαβάστε περισσότερα

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti

Διαβάστε περισσότερα

Investicijų grąža. Parengė Investuok Lietuvoje analitikai

Investicijų grąža. Parengė Investuok Lietuvoje analitikai Investicijų grąža Parengė Investuok Lietuvoje analitikai Turinys Lietuva pateisina investuotojų lūkesčius... 3 Nuosavo kapitalo grąža... 4 Kokią grąžą generuoja Lietuvos įmonės?... 4 Kokią grąžą generuoja

Διαβάστε περισσότερα

K a t a l i k ų Ba ž n yč i o s Katekizmas Santrauka

K a t a l i k ų Ba ž n yč i o s Katekizmas Santrauka K a t a l i k ų Ba ž n yč i o s Katekizmas Santrauka Katalikų interneto tarnyba UDK 23/28:282 Ka575 Viršelyje: Gerasis Ganytojas. Krikščionių antkapinio akmens fragmentas. III a. pab. Roma (Italija), Domicilės

Διαβάστε περισσότερα

Plazminių ląstelių mieloma MM

Plazminių ląstelių mieloma MM Plazminių ląstelių mieloma MM Klasifikatoriai WHO ir TLK-10 klasifikacija Plazminių ląstelių mieloma WHO: 97323, TLK-10: C90.0 Solitarinė kaulo plazmacitoma WHO: 97313, TLK-10: C90 Ekstraosalinė plazmacitoma

Διαβάστε περισσότερα

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 ESI4500LOX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕΣΜΟΙ 2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα 2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό- Παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SVEIKOS MITYBOS SKATINIMAS

MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SVEIKOS MITYBOS SKATINIMAS SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SVEIKOS MITYBOS SKATINIMAS Metodinė-informacinė medžiaga, skirta visuomenės sveikatos priežiūros specialistams Vilnius, 2014 2 Parengė:

Διαβάστε περισσότερα

III. MATRICOS. DETERMINANTAI. 3.1 Matricos A = lentele žymėsime taip:

III. MATRICOS. DETERMINANTAI. 3.1 Matricos A = lentele žymėsime taip: III MATRICOS DETERMINANTAI Realiu ju skaičiu lentele 3 Matricos a a 2 a n A = a 2 a 22 a 2n a m a m2 a mn vadinsime m n eilės matrica Trumpai šia lentele žymėsime taip: A = a ij ; i =,, m, j =,, n čia

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Απλός. ιαστάσεις (ΥχΠχΒ): Περιγραφή URL: BarCode CELECT. Απλός. Εγγύηση: 2 Χρόνια Χώρα Προέλευσης: BarCode CELECT. Απλός. Dcode.

Απλός. ιαστάσεις (ΥχΠχΒ): Περιγραφή URL: BarCode CELECT. Απλός. Εγγύηση: 2 Χρόνια Χώρα Προέλευσης: BarCode CELECT. Απλός. Dcode. ΑΠΟΡ/ΡΑΣ Α C-711/MET 1M60 ΛΕΥΚΟΣ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πλάτος (εκ) 60 Τύπος Απορροφητικότητα (κμ/ώρα) 320 Μοτέρ 1 Επίπεδα Θορύβου (db) 32 Φωτισμός Αλογόνου Μεταλλικά Φίλτρα NAI Βαθμίδες Λειτουργίας 3

Διαβάστε περισσότερα

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis Techninis aprašymas Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis Aprašymas Šie vožtuvai skirti naudoti su AMV(E) 335, AMV(E) 435 arba

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική θεωρία και ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων

Κβαντική θεωρία και ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων Κβαντική θεωρία και ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων Κβαντικοί αριθμοί Κύριος κβαντικός αριθμός (n) Αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός (l) Μαγνητικός κβαντικός αριθμός (ml) Στροφορμή (Spin) ηλεκτρονίου κβαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir naudojimo vadovas Išmanusis radiatorių termostatas eco

Montavimo ir naudojimo vadovas Išmanusis radiatorių termostatas eco Montavimo ir naudojimo vadovas Montavimo vadovas Montavimo vadovas 1. Montavimas 1.1 Atpažinkite eco termostatą...4 1.2 Pakuotėje...4 1.3 Ventilių adapterių apžvalga...5 1.4 Tinkamo adapterio montavimas...6

Διαβάστε περισσότερα

V skyrius ĮVAIRŪS PALŪKANŲ APSKAIČIAVIMO KLAUSIMAI

V skyrius ĮVAIRŪS PALŪKANŲ APSKAIČIAVIMO KLAUSIMAI V skyrius ĮVAIRŪS PALŪKANŲ APSKAIČIAVIMO KLAUSIMAI Uždirbtų palūkanų suma priklauso ne tik nuo palūkanų normos dydžio, bet ir nuo palūkanų kapitalizavimo dažnio Metinė palūkanų norma nevisada atspindi

Διαβάστε περισσότερα

Audronė Kudulytė-Kairienė

Audronė Kudulytė-Kairienė ISSN 0258 0802. LITERATŪRA 2010 52 (3) PAŠAIPIOSIOS LUCILIJAUS EPIGRAMOS Audronė Kudulytė-Kairienė Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos katedros docentė Pirmajame mūsų eros amžiuje graikų literatūrai

Διαβάστε περισσότερα

Specialieji analizės skyriai

Specialieji analizės skyriai Specialieji analizės skyriai. Specialieji analizės skyriai Kompleksinio kinamojo funkcijų teorija Furje eilutės ir Furje integralai Operacinis skaičiavimas Lauko teorijos elementai. 2 Kompleksinio kintamojo

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του Μάθημα 12ο O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του Γενική και Ανόργανη Χημεία 201-17 2 Η χημεία ΠΠΠ (= προ περιοδικού πίνακα) μαύρο χάλι από αταξία της πληροφορίας!!! Καμμία οργάνωση των στοιχείων.

Διαβάστε περισσότερα

... E A MA KATA Y OYP øn

... E A MA KATA Y OYP øn 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.625 Àƒø 1,30 TPITH 14 EKEMBPIOY 2010 www.enet.gr M ÚÈ Û appleâúˆú Â Î È ÂappleÈ fiì Ù, appleô ÚˆÙÈÎ Û ÓÙ ÍÈÔ ÔÙ ÛÂÈ H øma A O OXøN... EPIKO H ÌÈÛıÒÓ Î È ÛÙÈ ÂÈÛËÁÌ Ó ÛÙÈ ÈÔÈÎ ÛÂÈ ÙÒÓ

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI i30 rimtas. ... ir kas blogesnius? Kas gamina geriausius automobilius... GOLF TESTAS. 24 gamintoj ^vertinimas. konkurentas.

HYUNDAI i30 rimtas. ... ir kas blogesnius? Kas gamina geriausius automobilius... GOLF TESTAS. 24 gamintoj ^vertinimas. konkurentas. www.autobild.lt Nr. 14 (47), 2007 07 07--20 24 gamintoj ^vertinimas 2007 Kas gamina geriausius automobilius... m. Kokyb s testas ISSN 1822- Dvisavaitinis žurnalas... ir kas blogesnius? 1. Mazda 2. Toyota

Διαβάστε περισσότερα