TDC 1. TDC 1 Temperature-Difference-Controller. Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TDC 1. TDC 1 Temperature-Difference-Controller. Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ"

Transcript

1 Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ TDC 1 Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ TDC 1 Temperature-Difference-Controller Γιαβάζηε πποζεκηικά ππιν ηην εγκαηάζηαζη, ηη δοκιμαζηική και ηην οπιζηική λειηοςπγία

2 Πεπιεσόμενα A.1 Γήλυζη ζςμμόπθυζηρ ΔC 3 5. Ρςθμίζειρ 24 A.2 Γενικέρ οδηγίερ T min S1 (αηζζεηήξαο 1) 24 A.3 Δπεξήγηζη ζςμβόλυν T max S2 (αηζζεηήξαο 2) 24 A.4 Μεηαηποπέρ ζηη μονάδα ΔT 25 A.5 Δγγύηζη και εςθύνη T αλαθ T αλαθ Θεξκνζηάηε 2 26 B.1 Υαπακηηπιζηικά Υξόλνη ζεξκνζηάηε 26 B.2 σεηικά με ηον ελεγκηή Υξόλνη ζεξκνζηάηε 2 26 B.3 ύνολο ππομήθειαρ Λεηηνπξγία πάξηπ 26 B.4 Απόππιτη και πςπανηέρ Λεηηνπξγία εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 27 B.5 Τδπαςλικέρ παπαλλαγέρ T eco S3 (αηζζεηήξαο 3) T max S3 (αηζζεηήξαο 3) 27 Γ.1 Δπιηοίσια εγκαηάζηαζη Τζηέξεζε 27 Γ.2 Ηλεκηπική ζύνδεζη 9 Γ.3 Δγκαηάζηαζη αιζθηηήπυν θεπμοκπαζίαρ Λειηοςπγίερ πποζηαζίαρ Πξνζηαζία κπινθαξίζκαηνο 28 Γ Γιαγπάμμαηα ηεπμαηικήρ ζύνδεζηρ Πξνζηαζία πάγνπ (κόλν ειηαθό) Πξνζηαζία ζπζηήκαηνο 29 E.1 Οθόνη και ειζαγυγή δεδομένυν Πξνζηαζία ζπιιέθηε 29 E.2 Παπαμεηποποίηζη Φύμε 30 E.3 Γυπεάν δοκιμαζηική λειηοςπγία πλαγεξκόο ζπιιέθηε 30 E.4 Ακολοςθία και διάπθπυζη μενού Δπαλάιεςε ςύμεο (κόλν ειηαθό) Πξνζηαζία Λεγεσλέιαο Σιμέρ μέηπηζηρ ηαηιζηικέρ Ώξεο ιεηηνπξγίαο Μέζε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο T Θεξκηθή ηζρύο Γξάθεκα επηζθόπεζεο Αξρείν κελπκάησλ Δπαλαξξύζκηζε (Reset)/Καζαξηζκόο (clear) Οθόνη ρεκαηηθή Δπηζθόπεζεο Δλαιιαζζόκελε Θέζε Eco Σπόποι λειηοςπγίαρ Aπηόκαηνο Υεηξνθίλεηνο Απελεξγνπνίεζε (Off) Διδικέρ λειηοςπγίερ Δπηινγέο πξνγξάκκαηνο Ώξα θαη εκεξνκελία Βαζκνλόκεζε αηζζεηήξα Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία Δξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο Eπεθηάζεηο Πνζόηεηα ζεξκόηεηαο Μέηξεζε ζεξκόηεηαο Σύπνο ΑF Σκήκα γιπθόιεο Ρπζκόο ξνήο πκςεθηζκόο ΓΣ Λεηηνπξγία βνήζεηαο έλαξμεο (κόλν ειηαθό) Κλείδυμα μενού Σιμέρ ζςνηήπηζηρ Γλώζζα 37 Σ.1 Γπζιεηηνπξγίεο κε κελύκαηα ζθάικαηνο 38 Σ.2 Αληηθαηάζηαζε αζθάιεηαο 39 Σ.3. πληήξεζε 39

3 Οδηγίερ αζθαλείαρ A.1 Γήλυζη ζςμμόπθυζηρ ΔC Θέηνληαο ην ζύκβνιν CE ζηε κνλάδα ν θαηαζθεπαζηήο δειώλεη όηη ν Διεγθηήο Γηαθνξάο Θεξκνθξαζίαο TDC 1, εθεμήο απνθαινύκελνο TDC 1, βξίζθεηαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηνπο αθόινπζνπο ζπλαθείο θαλνληζκνύο αζθαιείαο: - Οδεγία EC ρακειήο ηάζεο 73/23/EEC, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ 93/68/EEC - Οδεγία EC ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηόηεηαο 89/336/EEC, έθδνζε 92/31/EEC, έθδνζε 93/68/EEC Η ζπκκόξθσζε έρεη επηβεβαησζεί θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαζώο θαη ε δήισζε ζπκκόξθσζεο EC έρνπλ αξρεηνζεηεζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή. A.2 Γενικέρ οδηγίερ Γιαβάζηε οπυζδήποηε! Οη παξνύζεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνπλ βαζηθέο νδεγίεο θαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ εγθαηάζηαζε, ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ βέιηηζηε ρξήζε ηεο κνλάδαο. πλεπώο, απηέο νη νδεγίεο πξέπεη λα δηαβαζηνύλ όιεο θαη λα γίλνπλ θαηαλνεηέο από ηνλ ηερληθό/εηδηθό εγθαηάζηαζεο θαη από ην ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο πξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε, δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη νξηζηηθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. Οη έγθπξνη θαλνληζκνί πξνζηαζίαο αηπρεκάησλ, νη θαλνληζκνί ηεο ηνπηθήο ειεθηξηθήο εηαηξείαο, ηα ηζρύνληα θξηηήξηα θαη ε νδεγία εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πξόζζεησλ εμαξηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη επίζεο λα ηεξνύληαη. Ο ειεγθηήο δελ ππνθαζηζηά ζε θακηά πεξίπησζε ηηο ζπζθεπέο αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν πειάηεο! H εγθαηάζηαζε, ε ειεθηξηθή ζύλδεζε, ε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ε ζπληήξεζε ηεο κνλάδαο πξέπεη λα εθηεινύληαη κόλν από εηδηθνύο πνπ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Για ηο σπήζηη: Βεβαησζείηε όηη ν εηδηθόο ζαο δίλεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ρξήζε ηνπ ειεγθηή. Να έρεηε πάληα απηέο ηηο νδεγίεο θνληά ζηνλ ειεγθηή. A.3 Eπεξήγηζη ζςμβόλυν Κίνδςνορ Η απνηπρία ηήξεζεο ησλ νδεγηώλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπ ρξήζηε εμαηηίαο ειεθηξνπιεμίαο. Κίνδςνορ Η απνηπρία ηήξεζεο ησλ νδεγηώλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζνβαξέο βιάβεο ηεο πγείαο, όπσο εγθαύκαηα, ή αθόκε θαη ζαλαηεθόξνπο ηξαπκαηηζκνύο. Η απνηπρία ηήξεζεο ησλ νδεγηώλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ θαηαζηξνθή ηεο κνλάδαο ή ηνπ ζπζηήκαηνο ή ζε πεξηβαιινληηθή ξύπαλζε. Πιεξνθνξίεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη βέιηηζηε ρξήζε ηεο κνλάδαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο. 3

4 A.4 Μεηαηποπέρ ζηη μονάδα Οδηγίερ αζθαλείαρ Κίνδςνορ Σπρόλ κεηαηξνπέο ζηε κνλάδα κπνξεί λα αιινηώζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ή νιόθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. - Μεηαβνιέο, πξνζζήθεο ή κεηαηξνπέο ζηε κνλάδα δελ επηηξέπνληαη ρσξίο ηε γξαπηή έγθξηζε ηνπ θαηαζθεπαζηή - Παξνκνίσο απαγνξεύεηαη ε εγθαηάζηαζε πξόζζεησλ εμαξηεκάησλ πνπ δελ έρνπλ ειεγρζεί καδί κε ηε κνλάδα - Αλ δηαπηζησζεί όηη δελ είλαη πιένλ δπλαηή ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, π.ρ. εμαηηίαο δεκηάο ζην πεξίβιεκα, ηόηε απελεξγνπνηήζηε ακέζσο ηνλ ειεγθηή - Σπρόλ ηκήκαηα ηεο κνλάδαο ή εμαξηήκαηα πνπ δελ βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη ακέζσο - Υξεζηκνπνηείηε κόλν απζεληηθά αληαιιαθηηθά θαη εμαξηήκαηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. - Οη ζεκάλζεηο ηεο κνλάδαο, πνπ έγηλαλ ζην εξγνζηάζην, δελ πξέπεη λα αιινηώλνληαη, αθαηξνύληαη ή λα θαζίζηαληαη δπζαλάγλσζηεο - ηνλ ειεγθηή πξέπεη λα εθαξκόδνληαη κόλν νη ξπζκίζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξνύζεο νδεγίεο A.5 Δγγύηζη και εςθύνη Ο ειεγθηήο έρεη θαηαζθεπαζηεί θαη ειεγρζεί αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο θνξπθαίαο πνηόηεηαο θαη αζθαιείαο. Η κνλάδα ππόθεηηαη ζηε λόκηκε πεξίνδν εγγύεζεο δπν ρξόλσλ από ηελ εκεξνκελία πώιεζεο. Η εγγύεζε θαη ε επζύλε δελ ζα πεξηιακβάλνπλ όκσο θαλέλαλ ηξαπκαηηζκό ζε άηνκα ή πιηθέο δεκηέο πνπ απνδίδνληαη ζε κηα ε πεξηζζόηεξεο από ηηο θάησζη αηηίεο: - Παξάιεηςε ηήξεζεο ησλ νδεγηώλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο - Δζθαικέλε εγθαηάζηαζε, δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία - Δζθαικέλε εθηέιεζε επηζθεπώλ - Με εμνπζηνδνηεκέλεο δνκηθέο κεηαβνιέο ζηε κνλάδα - Δγθαηάζηαζε πξόζζεησλ εμαξηεκάησλ πνπ δελ έρνπλ ειεγρζεί καδί κε ηε κνλάδα - Κάζε δεκηά πνπ πξνθύπηεη από ζπλερηδόκελε ρξήζε ηεο κνλάδαο παξά ην εκθαλέο ειάηησκα - Παξάιεηςε ρξήζεο απζεληηθώλ αληαιιαθηηθώλ θαη εμαξηεκάησλ - Υξήζε ηεο ζπζθεπήο γηα άιιν ζθνπό, πέξαλ ηνπ θαζνξηζκέλνπ - Λεηηνπξγία πάλσ ή θάησ από ηηο ηηκέο νξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά - Αλσηέξα βία 4

5 B.1 Υαπακηηπιζηικά Πεπιγπαθή ελεγκηή Ηλεκηπικά σαπακηηπιζηικά: Σάζε δηθηύνπ 230VAC +/- 10% πρλόηεηα δηθηύνπ Hz Καηαλάισζε ~ 1.5VA Μεηαηξνπή ηζρύνο - έμνδνο κεραληθνύ ξειέ R1 460VA γηα AC1 / 185W γηα AC3 - έμνδνο κεραληθνύ ξειέ R2 460VA γηα AC1 / 185W γηα AC3 Δζσηεξηθή αζθάιεηα 2A βξαδύθαπζηε 250V Καηεγόξηα πξνζηαζίαο IP40 Κιάζε πξνζηαζίαο II Δίζνδνη αηζζεηήξσλ 3 x Pt1000 Φάζκα κέηξεζεο -40 C C Δπιηπεπόμενερ πεπιβαλλονηικέρ ζςνθήκερ: Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο - γηα ιεηηνπξγία ειεγθηή 0 C...40 C - γηα κεηαθνξά/απνζήθεπζε 0 C...60 C Τγξαζία αέξα - γηα ιεηηνπξγία ειεγθηή max. 85% ζρ. πγξαζία ζε 25 C - γηα κεηαθνξά/απνζήθεπζε δελ επηηξέπεηαη ζπκπύθλσζε πγξαζίαο Άλλα σαπακηηπιζηικά και διαζηάζειρ ρέδην πεξηβιήκαηνο 2 ηκήκαηα, ABS πιαζηηθό Μέζνδνη εγθαηάζηαζεο Δπηηνίρηα εγθαηάζηαζε πλνιηθέο δηαζηάζεηο 163mm x 110mm x 52mm Γηαζηάζεηο αλνίγκαηνο εγθαη. 157mm x 106mm x 31mm Οζόλε Πιήξσο γξαθηθή νζόλε, 128 x 64 dots Λεηηνπξγία 4 πιήθηξα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ Αιζθηηήπερ θεπμοκπαζίαρ: (πηζαλώο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνκήζεηα) Αηζζεηήξαο ζπιιέθηε ε ιέβεηα Pt000, αηζζεηήξαο βύζηζεο ΣΣ/S2 κέρξη 180 C Αηζζεηήξαο δεμακ. απνζήθεπζεο Pt1000, αηζζεηήξαο βύζηζεο ΣΣ/S2 κέρξη 180 C Αηζζεηήξαο ζε ζσιήλα Pt1000, αηζζεηήξαο ζε ζσιήλα ΣR/S1.5 κέρξη 180 C Καιώδηα αηζζεηήξσλ 2x0.75mm² επέθηαζε κέρξη 30m max. Πίνακαρ ανηίζηαζηρ θεπμοκπαζίαρ για αιζθηηήπερ Pt1000 C Χ

6 Πεπιγπαθή ελεγκηή B.2 σεηικά με ηον ελεγκηή Ο Διεγθηήο Γηαθνξάο Θεξκνθξαζίαο ΣDC 1 δηεπθνιύλεη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο ή ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο. Η ζπζθεπή είλαη εληππσζηαθή θπξίσο γηα ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηεο θαη γηα ηελ απιή, ζρεδόλ απηνλόεηε ιεηηνπξγία. Γηα θάζε βήκα ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο δεδνκέλσλ, ππάξρνπλ μερσξηζηά πιήθηξα εηζαγσγήο γηα ηηο θαηάιιειεο ιεηηνπξγίεο καδί κε ηηο επεμεγήζεηο ηνπο. Σν κελνύ ηνπ ειεγθηή πεξηέρεη ιέμεηο-θιεηδηά γηα ηηο κεηξνύκελεο ηηκέο θαη ηηο ξπζκίζεηο θαζώο επίζεο θαη βνεζεηηθά θείκελα ή επθξηλή γξαθήκαηα. Ο ΣDC 1 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ειεγθηήο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο ζηηο δηάθνξεο εθδνρέο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απεηθνλίδνληαη θαη μεγνύληαη ζηελ παξ.β.5. εκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ TDC 1: - Απεηθόληζε γξαθηθώλ θαη θεηκέλσλ ζε θσηεηλή νζόλε - Απιή εκθάληζε ησλ ηξερνπζώλ ηηκώλ κέηξεζεο - Αλάιπζε θαη παξαθνινύζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ζηαηηζηηθώλ γξαθηθώλ. - Δθηελή κελνύ ξπζκίζεσλ κε επεμεγήζεηο - Δλεξγνπνίεζε θξαγήο κελνύ γηα πξνζηαζία αλεπηζύκεησλ αιιαγώλ ζηηο ξπζκίζεηο - Δπαλαθνξά εξγνζηαζηαθώλ ξπζκίζεσλ B.3 ύνολο ππομήθειαρ - Διεγθηήο Γηαθνξάο Θεξκνθξαζίαο TDC 1-2 Βίδεο 3,5x35m, 2 βύζκαηα S6 γηα επηηνίρηα εγθαηάζηαζε - 4 πηαζηξάθηα αλαθνύθηζεο θαηαπόλεζεο κε 8 βίδεο, βξαδύθαπζηε εθεδξηθή αζθάιεηα 2A - 1 ζθηγθηήξαο ζύλδεζεο γηα αθξνδέθηε PE. - Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο TDC 1 Πξναηξεηηθά, αλάινγα κε ηνλ ηύπν/παξαγγειία: αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο Pt1000 θαη ρηηώληα βύζηζεο Γηαηίζεληαη πξόζζεηα: - Pt1000 Αηζζεηήξαο Θεξκνθξαζίαο, Tauchhülsen, Überspannungsschutz. B.4 Απόππιτη και πςπανηέρ H κνλάδα βξίζθεηαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ επξσπατθή νδεγία RνΗS 2002/95/ΔC γηα ηνλ πεξηνξηζκό ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ ζηνλ ειεθηξηθό θαη ειεθηξνληθό εμνπιηζκό. ε θακηά πεξίπησζε ε κνλάδα δελ πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ζηα νηθηαθά απνξξίκκαηα. Απνξξίςηε ηε κνλάδα κόλν ζε θαηάιιεια ζεκεία ζπιινγήο ή επηζηξέςηε ηα ζηνλ πσιεηή ή ζηνλ θαηαζθεπαζηή. 6

7 B.5 Τδπαςλικέρ παπαλλαγέρ Πεπιγπαθή ελεγκηή Οη αθόινπζεο νδεγίεο πξέπεη λα ζεσξνύληαη κόλν ζρεκαηηθά δηαγξάκκαηα, πνπ δείρλνπλ ηα αληίζηνηρα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα, θαη δελ είλαη πιήξε. ε θακηά πεξίπησζε ν ειεγθηήο δελ ππνθαζηζηά ηηο ζπζθεπέο αζθαιείαο. Αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, ηα πξόζζεηα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αζθαιείαο κπνξεί λα είλαη ππνρξεσηηθά, όπσο βαιβίδεο ειέγρνπ, βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο, πεξηνξηζηέο αζθαιείαο γηα ηε ζεξκνθξαζία, πξνθπιαθηήξεο εγθαπκάησλ, θιπ., θαη ζπλεπώο πξέπεη λα παξέρνληαη. 1 Ηιηαθό κε απνζήθεπζε 2 Ηιηαθό κε πηζίλα 3 Λέβεηαο ζηεξενύ θαπζίκνπ 4 Μεηαθνξά απνζήθεπζεο 5 Κύθισκα αλόδνπ ζεξκόηεηαο 6 Θεξκνζηάηεο 7 Σ Καζνιηθή 8 Βαιβίδα παύζεο 9 Ηιηαθό κε ζεξκνζηάηε 10 Ηιηαθό + Φύμε 11 2 Θεξκνζηάηεο 7

8 Γ.1 Δπιηοίσια εγκαηάζηαζη Δγκαηάζηαζη Δγθαηαζηήζηε ηνλ ειεγθηή κόλν ζε ζηεγλά ζεκεία θαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ.b.1 Υαξαθηεξηζηηθά. Δθηειέζηε ηα αθόινπζα βήκαηα 1-8. Γ Ξεβηδώζηε εληειώο ηε βίδα ηνπ θαιύκκαηνο 2. Tξαβήμηε πξνζεθηηθά ην άλσ ηκήκα ηνπ πεξηβιήκαηνο από ην θάησ ηκήκα 3. Αθήζηε ζηελ άθξε ην άλσ ηκήκα θαη βεβαησζείηε όηη δελ αθνπκπάηε ηα ειεθηξνληθά ηνπ. Γ Κξαηήζηε ην θάησ ηκήκα ηνπ πεξηβιήκαηνο κέρξη ηελ επηιεγκέλε ζέζε θαη ζεκαδέςηε ηηο 3 ηξύπεο αλάξηεζεο. Βεβαησζείηε όηη ε επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ είλαη νκαιή έηζη ώζηε ην πεξίβιεκα λα κελ παξακνξθσζεί όηαλ βηδσζεί μαλά. 5. Mε ηξππάλη Νν.6 αλνίμηε 3 ηξύπεο ζηα ζεκάδηα ηνπ ηνίρνπ θαη βπζίζηε ηα βύζκαηα (νύπα). 6. Δηζάγεηε ηελ άλσ βίδα θαη βηδώζηε ειαθξά. 7. Πξνζαξκόζηε ην άλσ ηκήκα ηνπ πεξηβιήκαηνο θαη εηζάγεηε ηηο άιιεο δπν βίδεο. 8. Δπζπγξακκίζηε ην πεξίβιεκα θαη ζθίμηε ηηο ηξεηο βίδεο. 8

9 Γ.2 Ηλεκηπική ζύνδεζη Δγκαηάζηαζη Κίνδςνορ Πξηλ εξγαζζείηε ζηε κνλάδα, απελεξγνπνηήζηε ηελ ηξνθνδνζία θαη βεβαησζείηε όηη δελ κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί! Διέγμηε ηελ απνπζία ηζρύνο! Οη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο πξέπεη λα γίλνληαη κόλν από εηδηθό θαη λα βξίζθνληαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. Mελ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ ειεγθηή αλ ζην πεξίβιεκα ππάξρνπλ εκθαλείο θζνξέο. Σα θαιώδηα ρακειήο ηάζεο, όπσο εθείλα ησλ αηζζεηήξσλ ζεξκνθξαζίαο, πξέπεη λα βξίζθνληαη ρσξηζηά από ηα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο. Tνπνζεηήζηε ηα θαιώδηα αηζζεηήξσλ ζεξκνθξαζίαο κόλν ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο κνλάδαο θαη ηα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο ζηε δεμηά. Ο πειάηεο πξέπεη λα δηαζέηεη κηα ζπζθεπή απνζύλδεζεο όισλ ησλ πόισλ, π.ρ. έλα δηαθόπηε ζπλαγεξκνύ ζέξκαλζεο. Tα θαιώδηα πνπ ζπλδένληαη ζηε κνλάδα δελ πξέπεη λα μεγπκλώλνληαη ζε κήθνο κεγαιύηεξν από 55mm θαη ν ρηηώλαο ηνπο πξέπεη λα θηάλεη κέζα ζην πεξίβιεκα, ζηελ απέλαληη πιεπξά από ηελ αλαθνύθηζε πίεζεο. Με ηελ πδξαπιηθή εθδνρή D1 «Ηιηαθό+απνζήθεπζε» ηα ξειέ R1 θαη R2 ελεξγνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα θαη επηηξέπνπλ ηε ζύλδεζε θη ελόο άιινπ θνξηίνπ ζην R2. 9

10 Δγκαηάζηαζη Γ Δπηιέμηε ην απαξαίηεην πξόγξακκα/ πδξαπιηθά (ρ. B5 αληίζη. Γ.1 - Γ.11) 2.Αλνίμηε ηνλ ειεγθηή ζύκθσλα κε ηελ παξ.γ.1. 3.Ξεγπκλώζηε ηα θαιώδηα θαηά 55mm max., εηζάγεηε, πξνζαξκόζηε ηηο ζπζθεπέο αλαθνύθηζεο πίεζεο, μεγπκλώζηε ηα ηειεπηαία 8-9mm ησλ θαισδίσλ (ρ. Γ.2.1) 4.Αλνίμηε ηα ηεξκαηηθά κε έλα θαηάιιειν θαηζαβίδη (ρ. Γ.2.1) θαη θάλεηε ηηο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ζηνλ ειεγθηή (Γ.1 - Γ.11) 5.Δπαλαηνπνζεηήζηε ην άλσ ηκήκα ηνπ πεξηβιήκαηνο θαη ζθίμηε ηε βίδα. 6.Δλεξγνπνηήζηε ηελ ηξνθνδνζία θαη ζέζαηε ηνλ ειεγθηή ζε ιεηηνπξγία. Γ.3 Δγκαηάζηαζη αιζθηηήπυν θεπμοκπαζίαρ Ο ειεγθηήο ιεηηνπξγεί κε αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο Pt1000, πνπ έρνπλ αθξίβεηα βαζκνύ θη έηζη εμαζθαιίδνπλ βέιηηζην έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλ επηζπκείηε, ηα θαιώδηα αηζζεηήξσλ κπνξνύλ λα επεθηαζνύλ κέρξη κέγηζην κήθνο 30m κε έλα θαιώδην δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 0,75mm². Βεβαησζείηε όηη δελ ππάξρεη αληίζηαζε επαθήο! Σνπνζεηήζηε ηνλ αηζζεηήξα αθξηβώο ζηελ πεξηνρή κέηξεζεο! Υξεζηκνπνηείηε κόλν αηζζεηήξεο βύζηζεο, αλάξηεζεο ζε ζσιήλα ή επίπεδεο αλάξηεζεο, θαηάιιεινπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή εθαξκνγήο, κε ην θαηάιιειν επηηξεπόκελν θάζκα ζεξκνθξαζίαο. Σα θαιώδηα αηζζεηήξσλ ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα βξίζθνληαη ρσξηζηά από ηα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο θαη δελ πξέπεη, π.ρ., λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην αγσγό! 10

11 Δγκαηάζηαζη Γ Γιαγπάμμαηα ηεπμαηικών ζςνδέζευν Γ.1 Ηλιακό με δεξαμενή αποθήκεςζηρ! Αηζζεηήξαο max. 12V Κίνδςνορ! Σξνθνδνζία 230VAC Υαμηλή ηάζη max. 12VΑC/DC ύλδεζε ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ ηεξκαηηθνύ! S1 (2x) Αηζζεηήξαο 1 ζπιιέθηεο S2 (2x) Αηζζεηήξαο 2 απνζήθεπζε S3 (2x) Αηζζεηήξαο 3 (πξναηξεηηθά) Η πνιηθόηεηα ησλ αηζζεηήξσλ επηιέγεηαη ειεύζεξα. Σποθοδοζίερ 230VAC 50-60Hz ύλδεζε ζην δεμηό ηκήκα ηνπ ηεξκαηηθνύ! R2 δελ ρξεζηκνπνηείηαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη L Αγσγόο θάζεο ηξνθνδνζίαο L Οπδέηεξνο αγσγόο ηξνθνδνζίαο R1 Αγσγόο θάζεο αληιίαο L Οπδέηεξνο αγσγόο αληιίαο Ο πξνζηαηεπηηθόο αγσγόο PE πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζην κεηαιιηθό αθξνδέθηε PE! Γ.2 Ηλιακό με πιζίνα! Αηζζεηήξαο max. 12V Κίνδςνορ! Σξνθνδνζία 230VAC Υαμηλή ηάζη max. 12VAC/DC ύλδεζε ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ ηεξκαηηθνύ! S1 (2x) Αηζζεηήξαο 1 ζπιιέθηεο S2 (2x) Αηζζεηήξαο 2 πηζίλα S3 (2x) Αηζζεηήξαο 3 (πξναηξεηηθά) Η πνιηθόηεηα ησλ αηζζεηήξσλ επηιέγεηαη ειεύζεξα. Σποθοδοζίερ 230VAC 50-60Hz ύλδεζε ζην δεμηό ηκήκα ηνπ ηεξκαηηθνύ! R2 δελ ρξεζηκνπνηείηαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη L Αγσγόο θάζεο ηξνθνδνζίαο L Οπδέηεξνο αγσγόο ηξνθνδνζίαο R1 Αγσγόο θάζεο αληιίαο L Οπδέηεξνο αγσγόο αληιίαο Ο πξνζηαηεπηηθόο αγσγόο PE πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζην κεηαιιηθό αθξνδέθηε PE! 11

12 Δγκαηάζηαζη Γ.3 ηεπεό καύζιμο με δεξαμενή αποθήκεςζηρ! Αηζζεηήξαο max. 12V Κίνδςνορ! Σξνθνδνζία 230VAC Υαμηλή ηάζη max. 12VAC/DC ύλδεζε ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ ηεξκαηηθνύ! S1 (2x) Αηζζεηήξαο 1 ιέβεηαο ζηεξ. θαπζ. S2 (2x) Αηζζεηήξαο 2 απνζήθεπζε S3 (2x) Αηζζεηήξαο 3 (πξναηξεηηθά) Η πνιηθόηεηα ησλ αηζζεηήξσλ επηιέγεηαη ειεύζεξα. Σποθοδοζίερ 230VAC 50-60Hz ύλδεζε ζην δεμηό ηκήκα ηνπ ηεξκαηηθνύ! R2 δελ ρξεζηκνπνηείηαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη L Αγσγόο θάζεο ηξνθνδνζίαο L Οπδέηεξνο αγσγόο ηξνθνδνζίαο R1 Αγσγόο θάζεο αληιίαο L Οπδέηεξνο αγσγόο αληιίαο Ο πξνζηαηεπηηθόο αγσγόο PE πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζην κεηαιιηθό αθξνδέθηε PE! Γ.4 Κύκλυμα ανόδος θεπμόηηηαρ! Αηζζεηήξαο max. 12V Κίνδςνορ! Σξνθνδνζία 230VAC Καηεύζπλζε ελεξγνπνίεζεο βαιβίδαο: R1 on/βαιβίδα ελεξγή = θαηεύζπλζε κέζσ δεμακελήο απνζήθεπζεο Υαμηλή ηάζη max. 12VAC/DC ύλδεζε ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ ηεξκαηηθνύ! S1 (2x) Αηζζεηήξαο 1 απνζήθεπζε S2 (2x) Αηζζεηήξαο 2 αληίζεηε ξνή S3 (2x) Αηζζεηήξαο 3 (πξναηξεηηθά) Η πνιηθόηεηα ησλ αηζζεηήξσλ επηιέγεηαη ειεύζεξα. Σποθοδοζίερ 230VAC 50-60Hz ύλδεζε ζην δεμηό ηκήκα ηνπ ηεξκαηηθνύ! R2 δελ ρξεζηκνπνηείηαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη L Αγσγόο θάζεο ηξνθνδνζίαο L Οπδέηεξνο αγσγόο ηξνθνδνζίαο R1 Αγσγόο θάζεο αληιίαο L Οπδέηεξνο αγσγόο αληιίαο Ο πξνζηαηεπηηθόο αγσγόο PE πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζην κεηαιιηθό αθξνδέθηε PE! 12

13 Γ.5 Μεηαθοπά αποθήκεςζηρ Δγκαηάζηαζη! Αηζζεηήξαο max. 12V Κίνδςνορ! Σξνθνδνζία 230VAC Η ζεξκόηεηα κεηαθέξεηαη από ηελ Απνζήθεπζε 1 ζηελ Απνζήθεπζε 2 Υαμηλή ηάζη max. 12VAC/DC ύλδεζε ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ ηεξκαηηθνύ! S1 (2x) Αηζζεηήξαο 1 απνζήθεπζε S2 (2x) Αηζζεηήξαο 2 απνζήθεπζε S3 (2x) Αηζζεηήξαο 3 (πξναηξεηηθά) Η πνιηθόηεηα ησλ αηζζεηήξσλ επηιέγεηαη ειεύζεξα. Σποθοδοζίερ 230VAC 50-60Hz ύλδεζε ζην δεμηό ηκήκα ηνπ ηεξκαηηθνύ! R2 δελ ρξεζηκνπνηείηαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη L Αγσγόο θάζεο ηξνθνδνζίαο L Οπδέηεξνο αγσγόο ηξνθνδνζίαο R1 Αγσγόο θάζεο αληιίαο L Οπδέηεξνο αγσγόο αληιίαο Ο πξνζηαηεπηηθόο αγσγόο PE πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζην κεηαιιηθό αθξνδέθηε PE! Γ.6 Θεπμοζηάηηρ! Αηζζεηήξαο max. 12V Κίνδςνορ! Σξνθνδνζία 230VAC Όηαλ ν S2 είλαη εγθαηεζηεκέλνο=s1 ελεξγόο αηζζεηήξαο θαη S2 αλελεξγόο αηζζεηήξαο. Υαμηλή ηάζη max. 12VAC/DC ύλδεζε ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ ηεξκαηηθνύ! S1 (2x) Αηζζεηήξαο 1 απνζήθεπζε S2 (2x) Αηζζεηήξαο 2 (πξναηξεηηθά) S3 (2x) Αηζζεηήξαο 3 (πξναηξεηηθά) Η πνιηθόηεηα ησλ αηζζεηήξσλ επηιέγεηαη ειεύζεξα. Σποθοδοζίερ 230VAC 50-60Hz ύλδεζε ζην δεμηό ηκήκα ηνπ ηεξκαηηθνύ! R2 δελ ρξεζηκνπνηείηαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη L Αγσγόο θάζεο ηξνθνδνζίαο L Οπδέηεξνο αγσγόο ηξνθνδνζίαο R1 Αγσγόο θάζεο αληιίαο L Οπδέηεξνο αγσγόο αληιίαο Ο πξνζηαηεπηηθόο αγσγόο PE πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζην κεηαιιηθό αθξνδέθηε PE! 13

14 Δγκαηάζηαζη Γ.7 ςνολικόρ ελεγκηήρ ΓT! Αηζζεηήξαο max. 12V Κίνδςνορ! ύληνκε πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο κεηαζηξνθήο: Ο αηζζεηήξαο 1 ιεηηνπξγίαο ΓT > αηζζεηήξα 2 ζηξέθεη ηελ αληιία ζην ξειέ R. Σξνθνδνζία 230VAC Υαμηλή ηάζη max. 12VAC/DC ύλδεζε ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ ηεξκαηηθνύ! S1 (2x) Αηζζεηήξαο 1 έιεγρνο S2 (2x) Αηζζεηήξαο 2 αλαθνξά S3 (2x) Αηζζεηήξαο 3 (πξναηξεηηθά) Η πνιηθόηεηα ησλ αηζζεηήξσλ επηιέγεηαη ειεύζεξα. Σποθοδοζίερ 230VAC 50-60Hz ύλδεζε ζην δεμηό ηκήκα ηνπ ηεξκαηηθνύ! R2 δελ ρξεζηκνπνηείηαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη L Αγσγόο θάζεο ηξνθνδνζίαο L Οπδέηεξνο αγσγόο ηξνθνδνζίαο R1 Αγσγόο θάζεο αληιίαο L Οπδέηεξνο αγσγόο αληιίαο Ο πξνζηαηεπηηθόο αγσγόο PE πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζην κεηαιιηθό αθξνδέθηε PE! Γ.8 Βαλβίδα παύζηρ! Αηζζεηήξαο max. 12V Κίνδςνορ! Σξνθνδνζία 230VAC Υαμηλή ηάζη max. 12VAC/DC ύλδεζε ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ ηεξκαηηθνύ! S1 (2x) Αηζζεηήξαο 1 ξνή S2 (2x) Αηζζεηήξαο 2 απνζήθεπζε S3 (2x) Αηζζεηήξαο 3 (πξναηξεηηθά) Η πνιηθόηεηα ησλ αηζζεηήξσλ επηιέγεηαη ειεύζεξα. Σποθοδοζίερ 230VAC 50-60Hz ύλδεζε ζην δεμηό ηκήκα ηνπ ηεξκαηηθνύ! R2 δελ ρξεζηκνπνηείηαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη L Αγσγόο θάζεο ηξνθνδνζίαο L Οπδέηεξνο αγσγόο ηξνθνδνζίαο R1 αγσγόο θάζεο βαιβίδαο παύζεο L νπδέηεξνο αγσγόο βαιβίδαο παύζεο Ο πξνζηαηεπηηθόο αγσγόο PE πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζην κεηαιιηθό αθξνδέθηε PE! 14

15 Γ.9 Ηλιακό + Θεπμοζηάηηρ Δγκαηάζηαζη! Αηζζεηήξαο max. 12V Κίνδςνορ! Σξνθνδνζία 230VAC Υαμηλή ηάζη max. 12VAC/DC ύλδεζε ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ ηεξκαηηθνύ! S1 (2x) Αηζζεηήξαο 1 ζπιιέθηεο S2 (2x) Αηζζεηήξαο 2 απνζήθεπζε θάησ S3 (2x) Αηζζεηήξαο 2 απνζήθεπζε άλσ Η πνιηθόηεηα ησλ αηζζεηήξσλ επηιέγεηαη ειεύζεξα. Σποθοδοζίερ 230VAC 50-60Hz ύλδεζε ζην δεμηό ηκήκα ηνπ ηεξκαηηθνύ! R2 Θεξκνζηάηεο L Θεξκνζηάηεο L Αγσγόο θάζεο ηξνθνδνζίαο L Οπδέηεξνο αγσγόο ηξνθνδνζίαο R1 Αγσγόο θάζεο αληιίαο L Οπδέηεξνο αγσγόο αληιίαο Ο πξνζηαηεπηηθόο αγσγόο PE πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζην κεηαιιηθό αθξνδέθηε PE! Γ.10 Ηλιακό + Φύξη Αηζζεηήξαο max. 12V Κίνδςνορ Σξνθνδνζία 230VAC Υαμηλή ηάζη max. 12VAC/DC ύλδεζε ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ ηεξκαηηθνύ! S1 (2x) Αηζζεηήξαο 1 ζπιιέθηεο S2 (2x) Αηζζεηήξαο 2 απνζήθεπζε θάησ S3 (2x) Αηζζεηήξαο 3 απνζήθεπζε άλσ Η πνιηθόηεηα ησλ αηζζεηήξσλ επηιέγεηαη ειεύζεξα. Δπεμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ςύμεο ζηελ παξ Σποθοδοζίερ 230VAC 50-60Hz ύλδεζε ζην δεμηό ηκήκα ηνπ ηεξκαηηθνύ! R2 Φύθηεο αληιίαο L Φύθηεο αληιίαο L Αγσγόο θάζεο ηξνθνδνζίαο L Οπδέηεξνο αγσγόο ηξνθνδνζίαο R1 Αγσγόο θάζεο αληιίαο L Οπδέηεξνο αγσγόο αληιίαο Ο πξνζηαηεπηηθόο αγσγόο PE πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζην κεηαιιηθό αθξνδέθηε PE! 15

16 Δγκαηάζηαζη Γ.11 2 Υ Θεπμοζηάηηρ! Αηζζεηήξαο max. 12V Κίνδςνορ! Σξνθνδνζία 230VAC Υαμηλή ηάζη max. 12VAC/DC ύλδεζε ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ ηεξκαηηθνύ! S1 (2x) Αηζζεηήξαο 1 S1 S2 (2x) Αηζζεηήξαο 2 S2 S3 (2x) Αηζζεηήξαο 3 S3 Η πνιηθόηεηα ησλ αηζζεηήξσλ επηιέγεηαη ειεύζεξα. Σποθοδοζίερ 230VAC 50-60Hz ύλδεζε ζην δεμηό ηκήκα ηνπ ηεξκαηηθνύ! R2 Θεξκνζηάηεο 2 L Θεξκνζηάηεο 2 L Αγσγόο θάζεο ηξνθνδνζίαο L Οπδέηεξνο αγσγόο ηξνθνδνζίαο R Θεξκνζηάηεο 1 L Θεξκνζηάηεο 1 Ο πξνζηαηεπηηθόο αγσγόο PE πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζην κεηαιιηθό αθξνδέθηε PE! 16

17 Λειηοςπγία E.1 Οθόνη και ειζαγυγή δεδομένυν (2) ύκβνια νζόλεο: (1) Αληιία (πεξηζηξνθή θαηά ηε ιεηηνπξγία) Βαιβίδα (θαηεύζπλζε αληίζηξνθεο ξνήο) πιιέθηεο (3) Γεμακελή απνζήθεπζεο Λέβεηαο ζηεξενύ θαπζίκνπ Πηζίλα θνιύκβεζεο Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο Θεξκνζηάηεο On / Off Μήλπκα πξνεηδνπνίεζεο / ζθάικαηνο Νέεο πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο Η νζόλε (1), κε ηε δπλαηόηεηα εθηελνύο θεηκέλνπ θαη γξαθηθώλ, είλαη ζρεδόλ απηνλόεηε, επηηξέπνληαο ηελ εύθνιε ιεηηνπξγία ηνπ ειεγθηή. Η ιπρλία LED (2) γίλεηαη πξάζηλε όηαλ ελεξγνπνηείηαη έλα ξειέ. Η ιπρλία (2) γίλεηαη θόθθηλε όηαλ ε ζέζε ιεηηνπξγίαο είλαη ζην Off. Η ιπρλία (2) αλαβνζβήλεη αξγά θόθθηλε ζηε ζέζε ιεηηνπξγίαο Manual (ρεηξνθίλεην). Η ιπρλία (2) αλαβνζβήλεη γξήγνξα θόθθηλε όηαλ ππάξρεη θάπνην ζθάικα. Η εηζαγσγή δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ηέζζεξα πιήθηξα (3+4), πνπ εθηεινύλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε. Σν πιήθηξν esc (3) αθπξώλεη κηα εηζαγσγή ή βγάδεη από ην κελνύ. Αλ ππάξρεη ε αληίζηνηρε ξύζκηζε, ζα ππάξμεη αίηεκα επηβεβαίσζεο ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη θαη κε ηελ απνζήθεπζή ηνπο. Η ιεηηνπξγία θαζελόο από ηα ππόινηπα ηξία πιήθηξα (4) εκθαλίδεηαη ζηε γξακκή νζόλεο αθξηβώο πάλσ από ηα πιήθηξα. Σν δεμί πιήθηξν γεληθά επηβεβαηώλεη θαη επηιέγεη. Παξαδείγκαηα ιεηηνπξγίαο πιήθηξσλ: +/- = κεγέζπλζε/ζκίθξπλζε ηηκώλ / = θύιηζε κελνύ θάησ/πάλσ yes/no = απνδνρή/απόξξηςε Info = πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο Back = πξνεγνύκελε νζόλε ok = επηβεβαίσζε επηινγήο Confirm = επηβεβαίσζε ξύζκηζεο 17

18 Λειηοςπγία E.2 Παπαμεηποποίηζη Καηά ηελ πξώηε ελεξγνπνίεζε ηνπ ειεγθηή θαη κεηά ηελ επηινγή γιώζζαο θαη ώξαο, εκθαλίδεηαη έλα εξώηεκα ζρεηηθά κε ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ειεγθηή κε ρξήζε ηεο δνθηκαζηηθήο βνήζεηαο ιεηηνπξγίαο. Η βνήζεηα απηή κπνξεί επίζεο λα ηεξκαηηζηεί ή λα αλαθιεζεί πάιη αλά πάζα ζηηγκή από ην κελνύ εηδηθώλ ιεηηνπξγηώλ. Η βνήζεηα απηή ζαο νδεγεί κε ηε ζσζηή ζεηξά ζηηο απαξαίηεηεο βαζηθέο ξπζκίζεηο θαη πξνζθέξεη ζύληνκεο πεξηγξαθέο θάζε παξακέηξνπ ζηελ νζόλε. Πηέδνληαο ην πιήθηξν esc επηζηξέθεηε ζηελ πξνεγνύκελε ηηκή έηζη ώζηε λα μαλαδείηε ηελ επηιεγκέλε ξύζκηζε ή λα ηελ ξπζκίζεηε. Πηέδνληαο ην πιήθηξν esc πάλσ από κηα θνξά, επηζηξέθεηε βήκα-βήκα ζηε ζέζε επηινγήο θαη αθπξώλεηε ηε βνήζεηα. Σειηθά, ζηε ζέζε ιεηηνπξγίαο ην κελνύ 4.2 Manual πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα έιεγρν ησλ εμόδσλ κεηαζηξνθήο κε ηνπο ζπλδεδεκέλνπο θαηαλαισηέο θαη γηα έιεγρν ησλ ηηκώλ αηζζεηήξα γηα επαιήζεπζε. Έπεηηα επηζηξέςηε ζηελ απηόκαηε ζέζε. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο επεμεγήζεηο ησλ κεκνλσκέλσλ παξακέηξσλ ζηηο αθόινπζεο ζειίδεο θαη ειέγμηε αλ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ ξπζκίζεηο ζηελ εθαξκνγή ζαο. E.3 Γυπεάν δοκιμαζηική λειηοςπγία Αλ απνθαζίζεηε λα κελ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε δνθηκαζηηθή βνήζεηα, πξέπεη λα πξνρσξήζεηε ζηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο κε ηελ εμήο ζεηξά: - Mελνύ 10. Γιώζζα - Mελνύ 7.2 Ώξα θαη εκεξνκελία - Mελνύ 7.1 Δπηινγή πξνγξάκκαηνο - Mελνύ 5. Ρπζκίζεηο, όιεο νη ηηκέο - Mελνύ 6. Λεηηνπξγίεο πξνζηαζίαο, αλ ρξεηάδνληαη πξνζαξκνγέο - Mελνύ 7. Δηδηθέο ιεηηνπξγίεο, αλ ρξεηάδνληαη πξόζζεηεο αιιαγέο Σειηθά, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην κελνύ 4.2 ζηε ζέζε Manual γηα έιεγρν ησλ εμόδσλ κεηαζηξνθήο κε ηνπο ζπλδεδεκέλνπο θαηαλαισηέο θαη γηα έιεγρν ησλ ηηκώλ αηζζεηήξα γηα επαιήζεπζε. Έπεηηα επηζηξέςηε ζηελ απηόκαηε ζέζε. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο επεμεγήζεηο ησλ κεκνλσκέλσλ παξακέηξσλ ζηηο αθόινπζεο ζειίδεο θαη ειέγμηε αλ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ ξπζκίζεηο ζηελ εθαξκνγή ζαο. 18

19 Λειηοςπγία E.4 Ακολοςθία και διάπθπυζη μενού Η ζέζε γξαθηθώλ ή επηζθόπεζεο εκθαλίδεηαη όηαλ δελ έρεη πηεζηεί θαλέλα πιήθηξν γηα 2 ιεπηά ή όηαλ βγαίλεηε από ην βαζηθό κελνύ πηέδνληαο esc. Πηέδνληαο έλα πιήθηξν ζηε ζέζε γξαθηθώλ ή επηζθόπεζεο επηζηξέθεηε ακέζσο ζην βαζηθό κελνύ. Σόηε είλαη δηαζέζηκεο νη επόκελεο επηινγέο κελνύ γηα επηινγή: 1. Measurements (μεηπήζειρ) 2. Statistics (ζηαηιζηική) 3. Display mode (οθόνη) 4. Operating Mode (λειηοςπγία) 5. Settings (πςθμίζειρ) 6. Protections (πποζηαζία) 7. Special functions (ειδικέρ λειη) 8. Menu lock (κλείδυμα μενού) 9. Service values (ηιμέρ ζςνηήπηζ) 10. Language (γλώζζα) Σξέρνπζεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο κε επεμεγήζεηο Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ώξεο ιεηηνπξγίαο, θιπ. Δπηινγή ζέζεο γξαθηθώλ ή επηζθόπεζεο Aπηόκαηε ή ρεηξνθίλεηε ζέζε ιεηηνπξγίαο ή απελεξγνπνίεζε ηεο κνλάδαο Οξηζκόο παξακέηξσλ απαξαίηεησλ γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία Πξνζηαζία γηα ειηαθό θαη πάγν, επαλάιεςε ςύμεο, πξνζηαζία κπινθαξίζκαηνο Δπηινγή πξνγξάκκαηνο, βαζκνλόκεζε αηζζεηήξα, ξνιόη, πξόζζ. αηζζεηήξαο, θιπ. Κιείδσκα κελνύ γηα ηπρόλ αλεπηζύκεηεο αιιαγέο ζε θξίζηκα ζεκεία Γηάγλσζε ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο Δπηινγή γιώζζαο κελνύ 19

20 Σιμέρ μέηπηζηρ 1. Σιμέρ μέηπηζηρ Σν κελνύ 1. Measurement values εκθαλίδεη ηηο ηξέρνπζεο κεηξνύκελεο ζεξκνθξαζίεο. Tν κελνύ θιείλεη πηέδνληαο esc ή επηιέγνληαο Exit measurements (έμνδνο κεηξήζεσλ). Δπηιέγνληαο Details (νδεγίεο) νδεγείζηε ζε έλα ζύληνκν βνεζεηηθό θείκελν επεμήγεζεο ησλ ηηκώλ κέηξεζεο. Δπηιέγνληαο Overview (επηζθόπεζε) ή esc πεγαίλεηε ζηε ζέζε πιεξνθνξηώλ. Αλ ζηελ νζόλε εκθαληζηεί Error (ζθάικα) αληί γηα ηελ ηηκή κέηξεζεο, ίζσο ππάξρεη ειαηησκαηηθόο ή εζθαικέλνο αηζζεηήξαο έλδεημεο ζεξκνθξαζίαο. Αλ ηα θαιώδηα είλαη πνιύ καθξηά ή νη αηζζεηήξεο δελ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε βέιηηζηε ζέζε, κπνξεί λα ππάξμνπλ ειαθξέο απνθιίζεηο ζηηο ηηκέο κέηξεζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη ηηκέο ηεο νζόλεο κπνξνύλ λα ζπκςεθηζζνύλ κε εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζηνλ ειεγθηή. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ζηελ παξ.7.3. Οη ηηκέο κέηξεζεο πνπ εκθαλίδνληαη εμαξηώληαη από ην επηιεγκέλν πξόγξακκα, ηνπο ζπλδεδεκέλνπο αηζζεηήξεο θαη ηνλ ηύπν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπήο. 20

21 ηαηιζηική 2. ηαηιζηική Tν κελνύ 2. Statistics ρξεζηκνπνηείηαη γηα έιεγρν ιεηηνπξγίαο θαη καθξόρξνλε παξαθνινύζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Tν κελνύ θιείλεη πηέδνληαο esc ή επηιέγνληαο Exit statistics (έμνδνο ζηαηηζηηθώλ). Γηα αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη απαξαίηεηε ε αθξηβήο ξύζκηζε ηεο ώξαο ζηνλ ειεγθηή. εκεηώζηε όηη ην ξνιόη δελ ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί αλ δηαθνπεί ε ηξνθνδνζία θαη ζπλεπώο πξέπεη λα επαλαξξπζκηζηεί. Η εζθαικέλε ιεηηνπξγία ή ώξα κπνξεί λα επηθέξνπλ δηαγξαθή δεδνκέλσλ, εζθαικέλε θαηαγξαθή ηνπο ή επαλεγγξαθή ηνπο. Ο θαηαζθεπαζηήο δελ θέξεη θακηά επζύλε γηα ηελ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ! 2.1 Ώπερ λειηοςπγίαρ (operating hours) Δκθάληζε σξώλ ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο ειηαθνύ πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ειεγθηή. Τπάξρνπλ δηάθνξεο επηινγέο ώξαο (εκέξα-έηνο). 2.2 Μέζη διαθοπά θεπμοκπαζίαρ T (average temperature difference T) Δκθάληζε ηεο κέζεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο αλάκεζα ζηνπο αηζζεηήξεο αλαθνξάο ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο κε ηνλ θαηαλαισηή ελεξγνπνηεκέλν. 2.3 Θεπμική ιζσύρ (heat output) Δκθάληζε ηεο ζεξκηθήο ηζρύνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Μπνξεί λα επηιεγεί όκσο κόλν όηαλ ε ιεηηνπξγία Heat quantity (πνζόηεηα ζεξκόηεηαο) είλαη ελεξγνπνηεκέλε, θαηά ηελ παξ Γπάθημα επιζκόπηζηρ (graph overview) Δκθάληζε πιήξσο νξγαλσκέλεο νζόλεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ παξ κε ηε κνξθή ηζηνγξάκκαηνο. Γηαηίζεληαη δηάθνξα θάζκαηα ώξαο γηα ζύγθξηζε. Tα δπν πιήθηξα αξηζηεξά κπνξνύλ λα δηαηξέρνπλ ηα δεδνκέλα. 2.5 Message log (απσείο μηνςμάηυν) Δκθάληζε ησλ 10 ηειεπηαίσλ ζθαικάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε έλδεημε ώξαο θαη εκεξνκελίαο. 2.6 Reset (επαναππύθμιζη)/ clear (καθαπιζμόρ) Δπαλαξξύζκηζε θαη δηαγξαθή ησλ κεκνλσκέλσλ αλαιύζεσλ. Η ιεηηνπξγία All statistics (όιεο νη ζηαηηζηηθέο) δηαγξάθεη όιεο ηηο αλαιύζεηο αιιά όρη ηα κελύκαηα ζθάικαηνο. 21

22 Οθόνη 3. Οθόνη Tν κελνύ 3. Display mode ρξεζηκνπνηείηαη γηα νξηζκό ηεο νζόλεο ηνπ ειεγθηή ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Η νζόλε απηή εκθαλίδεηαη όηαλ πεξάζνπλ δπν ιεπηά ρσξίο λα πηέζεηε θαλέλα πιήθηξν. Tν βαζηθό κελνύ εκθαλίδεηαη πάιη όηαλ πηεζηεί έλα πιήθηξν. Tν κελνύ θιείλεη πηέδνληαο esc ή επηιέγνληαο Exit display mode (έμνδνο νζόλεο). 3.1 σημαηική ηε ζέζε γξαθηθώλ, ηα επηιεγκέλα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα εκθαλίδνληαη καδί κε ηηο κεηξεκέλεο ζεξκνθξαζίεο θαη ηηο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλδεδεκέλσλ θαηαλαισηώλ. 3.2 Δπιζκόπηζη ηε ζέζε επηζθόπεζεο νη κεηξεκέλεο ζεξκνθξαζίεο θαη νη θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλδεδεκέλσλ θαηαλαισηώλ εκθαλίδνληαη ζε κνξθή θεηκέλνπ. 3.3 Δναλλαζζόμενη ηελ ελαιιαζζόκελε ζέζε, ε ζρεκαηηθή ζέζε θαη έπεηηα ε ζέζε επηζθόπεζεο είλαη ελεξγέο γηα 5 sec ηε θνξά. 3.4 Θέζη Eco Η ζέζε Eco ζβήλεη ην θσηηζκό ηεο νζόλεο κεηά από 2 ιεπηά. Πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: Off 22

23 4. Σπόποι λειηοςπγίαρ Σπόποι λειηοςπγίαρ ην κελνύ 4. Operating modes ν ειεγθηήο κπνξεί είηε λα ηεζεί ζε απηόκαηε ιεηηνπξγία είηε λα απελεξγνπνηεζεί ή λα ηεζεί ζε ζέζε ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο. Tν κελνύ θιείλεη πηέδνληαο esc ή επηιέγνληαο Exit operating modes (έμνδνο ζέζεσλ ιεηηνπξγίαο). 4.1 Aςηόμαηη Η απηόκαηε ζέζε απνηειεί ηελ θαλνληθή ζέζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγθηή. Μόλν ε απηόκαηε ζέζε πξνζθέξεη ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ειεγθηή, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηξέρνπζεο ζεξκνθξαζίεο θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί! Μεηά από κηα δηαθνπή ηξνθνδνζίαο, ν ειεγθηήο απηόκαηα επηζηξέθεη ζηελ πξνεγνύκελε ζέζε ιεηηνπξγίαο πνπ επηιέμαηε! 4.2 Υειποκίνηηη Tν ξειέ θαη ζπλεπώο ν ζπλδεδεκέλνο θαηαλαισηήο ελεξγνπνηνύληαη θαη απελεξγνπνηνύληαη πηέδνληαο έλα πιήθηξν, αλεμάξηεηα από ηηο ηξέρνπζεο ζεξκνθξαζίεο θαη παξακέηξνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί. Οη κεηξεκέλεο ζεξκνθξαζίεο εκθαλίδνληαη επίζεο γηα λα πξνζθέξνπλ επηζθόπεζε θαη έιεγρν ιεηηνπξγίαο. Κίνδςνορ Όηαλ ελεξγνπνηείηαη ε ζέζε ιεηηνπξγίαο Manual, νη ηξέρνπζεο ζεξκνθξαζίεο θαη νη επηιεγκέλεο παξάκεηξνη δελ ιακβάλνληαη πιένλ ππόςε. Τπάξρεη θίλδπλνο εγθαπκάησλ ή ζνβαξήο δεκηάο ζην ζύζηεκα. Η ζέζε ιεηηνπξγίαο Manual ρξεζηκνπνηείηαη κόλν από εηδηθνύο γηα ζύληνκνπο ειέγρνπο ιεηηνπξγίαο ή θαηά ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία! 4.3 Off Όηαλ ελεξγνπνηείηαη ε ζέζε ιεηηνπξγίαο Off (απελεξγνπνίεζε), όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ειεγθηή απελεξγνπνηνύληαη. Απηό κπνξεί λα νδεγήζεη, π.ρ., ζε ππεξζέξκαλζε ηνπ ειηαθνύ ζπιιέθηε ή εμαξηεκάησλ άιινπ ζπζηήκαηνο. Οη κεηξεκέλεο ζεξκνθξαζίεο ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνληαη θαη λα πξνζθέξνπλ επηζθόπεζε. 23

24 Ρςθμίζειρ 5. Ρςθμίζειρ Οη απαξαίηεηεο βαζηθέο ξπζκίζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ειέγρνπ εθηεινύληαη ζην κελνύ 5. Settings. Απηό δελ ππνθαζηζηά ζε θακηά πεξίπησζε ηηο ζπζθεπέο αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν πειάηεο! Tν κελνύ θιείλεη πηέδνληαο esc ή επηιέγνληαο Exit settings (έμνδνο ξπζκίζεσλ). Αλάινγα κε ηελ επηινγή ηεο πδξαπιηθήο παξαιιαγήο κπνξνύλ λα γίλνπλ δηάθνξεο ξπζκίζεηο. Οη επόκελεο ζειίδεο πεξηέρνπλ γεληθά πξαγκαηηθέο πεξηγξαθέο γηα ηηο ξπζκίζεηο. 5.1 Tmin S1 Έναπξη θεπμοκπαζίαρ ζηον αιζθηηήπα 1 Αλ απηή ε ηηκή μεπεξαζηεί ζηνλ αηζζεηήξα 1 θαη ηζρύνπλ θαη νη άιιεο ζπλζήθεο, ηόηε ν ειεγθηήο ελεξγνπνηεί ηελ αληιία ή/θαη ηε βαιβίδα. Αλ ε ζεξκνθξαζία ζηνλ αηζζεηήξα 1 πέζεη θάησ από απηήλ ηελ ηηκή θαηά 5 C, ηόηε ε αληιία ή/θαη ε βαιβίδα απελεξγνπνηνύληαη μαλά. Φάζκα ξπζκίζεσλ: από 0 C κέρξη 99 C / Πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 20 C Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ εθαξκνγή 3 κε ιέβεηα ζηεξενύ θαπζίκνπ, πξέπεη λα νξίζεηε ηνπιάρηζηνλ 60 C. πκβνπιεπζείηε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ιέβεηα! 5.2 Tmax S2 Θεπμοκπαζία απενεπγοποίηζηρ ζηον αιζθηηήπα 2 Αλ απηή ε ηηκή μεπεξαζηεί ζηνλ αηζζεηήξα 2 θαη ηζρύνπλ θαη νη άιιεο ζπλζήθεο, ηόηε ν ειεγθηήο απελεξγνπνηεί ηελ αληιία ή/θαη ηε βαιβίδα. Αλ ε ζεξκνθξαζία ζηνλ αηζζεηήξα 2 πέζεη θάησ από απηήλ ηελ ηηκή θαη ηζρύνπλ θαη νη άιιεο ζπλζήθεο, ηόηε ν ειεγθηήο ελεξγνπνηεί ηελ αληιία ή/θαη ηε βαιβίδα μαλά. Φάζκα ξπζκίζεσλ: από 0 C κέρξη 99 C (δπλαηή απελεξγνπνίεζε ζε ζπζηήκαηα ζεξκνζηάηε) Πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 60 C (Πηζίλα: Πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: Off) Κίνδςνορ Οη ηηκέο ζεξκνθξαζίαο πνπ νξίδνληαη πνιύ ςειά κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε εγθαύκαηα ή ζε δεκηά ζην ζύζηεκα. Ο πειάηεο πξέπεη λα δηαζέηεη πξνζηαζία θαηά ησλ εγθαπκάησλ. 24

25 Ρςθμίζειρ 5.3 ΓT Καηάζηαζη μεηαζηποθήρ: Γιαθοπά θεπμοκπαζίαρ για ηο πελέ R: Αλ ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο T αλάκεζα ζηνπο αηζζεηήξεο αλαθνξάο μεπεξαζηεί θαη ηζρύνπλ θαη νη ππόινηπεο ζπλζήθεο, ηόηε ν ειεγθηήο ελεξγνπνηεί ηελ αληιία/βαιβίδα. Αλ ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο αλάκεζα ζηνπο αηζζεηήξεο αλαθνξάο πέζεη ζην Toff, ηόηε ε αληιία/βαιβίδα απελεξγνπνηείηαη μαλά. Φάζκα ξπζκίζεσλ: ΔT 3 C κέρξη 20 C / ΔToff 2 C κέρξη ΔT κείνλ 1 Πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: ΔT 10 C / ΔToff 3 C. Αλ ε θαζνξηζκέλε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο είλαη πνιύ κηθξή, κπνξεί λα πξνθύςεη κεησκέλε ιεηηνπξγία ή δηαδνρηθή ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηεο βαιβίδαο. Οη αθόινπζεο ξπζκίζεηο εθαξκόδνληαη κόλν όηαλ επηιεγεί ε πδξαπιηθή παξαιιαγή 6 (ζεξκνζηάηεο) 5.4 Tref Θεπμοκπαζία αναθοπάρ ζηον αιζθηηήπα 1 Θέξκαλζε = 1. ηηκή κηθξόηεξε από ηελ ηηκή 2. Αλ ε ζεξκνθξαζία πέζεη θάησ από ηελ Tref On (1. ηηκή) ζηνλ αηζζεηήξα 1 θαη ε ιεηηνπξγία ζεξκνζηάηε είλαη ελεξγνπνηεκέλε, (βιέπε 5.6), ην ξειέ ηεο πξόζζεηεο ζεξκόηεηαο ελεξγνπνηείηαη κέρξη ε ζεξκνθξαζία λα θηάζεη ηελ Tref Off (2. ηηκή). Φύμε = 1. ηηκή πςειόηεξε από ηελ ηηκή 2. Αλ ε ζεξκνθξαζία ππεξβεί ηελ Tref On (1. ηηκή) ζηνλ αηζζεηήξα 3 θαη ε ιεηηνπξγία ζεξκνζηάηε είλαη ελεξγνπνηεκέλε, (βιέπε 5.6), ην ξειέ ηεο ςύμεο ελεξγνπνηείηαη κέρξη ε ζεξκνθξαζία λα πέζεη θάησ από ηελ Tref Off (2. ηηκή). Φάζκα ξπζκίζεσλ: Tref On: 10 C - 90 C / Πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 50 C Tref Off: 0 C - 99 C / Πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 60 C Όηαλ ν αηζζεηήξαο S2 είλαη εγθαηεζηεκέλνο, ν S1 ρξεζηκνπνηείηαη σο νδεγόο γηα ελεξγνπνίεζε θαη ν S2 σο ελεξγνπνίεζε. 25

26 Ρςθμίζειρ 5.5 Tref Th2 Θεπμοκπαζία αναθοπάρ ζηον αιζθηηήπα 1 για ηον θεπμοζηάηη 2 Θέξκαλζε = 1. ηηκή κηθξόηεξε από ηελ ηηκή 2. Αλ ε ζεξκνθξαζία πέζεη θάησ από ηελ Tref On (1. ηηκή) ζηνλ αηζζεηήξα 2 θαη ε ιεηηνπξγία ζεξκνζηάηε είλαη ελεξγνπνηεκέλε, (βιέπε 5.7), ην ξειέ ηεο πξόζζεηεο ζεξκόηεηαο ελεξγνπνηείηαη κέρξη ε ζεξκνθξαζία λα θηάζεη ηελ Tref Off (2. ηηκή). Φάζκα ξπζκίζεσλ: Tref (on) 10 C κέρξη 90 C / Πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 50 C Tref (off) 0 C κέρξη 99 C / Πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 60 C 5.6 Υπόνοι θεπμοζηάηη Οξίζηε ηηο επηζπκεηέο ρξνληθέο πεξηόδνπο όηαλ ν ζεξκνζηάηεο είλαη ελεξγόο. 2 πεξίνδνη ηελ εκέξα κπνξνύλ λα νξηζηνύλ, ελώ νη ξπζκίζεηο κπνξνύλ επίζεο λα αληηγξαθνύλ γηα άιιεο κέξεο. Δθηόο ησλ θαζνξηζκέλσλ ρξόλσλ ν ζεξκνζηάηεο απελεξγνπνηείηαη. Φάζκα ξπζκίζεσλ: από 00:00 κέρξη 23:59 / Πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 06:00 κέρξη 22: Υπόνοι θεπμοζηάηη 2 Οξίζηε ηηο επηζπκεηέο ρξνληθέο πεξηόδνπο όηαλ ν ζεξκνζηάηεο 2 είλαη ελεξγόο. 2 πεξίνδνη ηελ εκέξα κπνξνύλ λα νξηζηνύλ, ελώ νη ξπζκίζεηο κπνξνύλ επίζεο λα αληηγξαθνύλ γηα άιιεο κέξεο. Δθηόο ησλ θαζνξηζκέλσλ ρξόλσλ ν ζεξκνζηάηεο απελεξγνπνηείηαη. Φάζκα ξπζκίζεσλ: από 00:00 κέρξη 23:59 / Πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 06:00 κέρξη 22: Λειηοςπγία πάπης Καηά ηε ιεηηνπξγία πάξηπ ε ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο απμάλεηαη κηα θνξά κέρξη ηε ζεξκνθξαζία αλαθνξάο (TrefS1), αλεμάξηεηα από ηνπο θαζνξηζκέλνπο ρξόλνπο ζεξκνζηάηε. Η ιεηηνπξγία πάξηπ ελεξγνπνηείηαη πηέδνληαο ην πιήθηξν esc γηα 3 sec ζην βαζηθό κελνύ. Δλόζσ απηή ε ιεηηνπξγία είλαη ελεξγή, ην ζύζηεκα ζεξκαίλεηαη κέρξη ηελ αλαθνξά Tref Off, αλεμάξηεηα από ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ρξόλνπο ζεξκνζηάηε. Η ιεηηνπξγία νινθιεξώλεηαη κόιηο επηηεπρζεί ε απαηηνύκελε ζεξκνθξαζία. Η ιεηηνπξγία πάξηπ δελ κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί από κελνύ, αιιά κόλν πηέδνληαο ην πιήθηξν esc γηα 3 sec. Καηά ηε ιεηηνπξγία εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, ε ιεηηνπξγία πάξηπ ζεξκαίλεη κέρξη ηελ TecoS3 26

27 Ρςθμίζειρ 5.9 Λειηοςπγία εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ Λειηοςπγία εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ για ηη λειηοςπγία θεπμοζηάηη ηε ιεηηνπξγία εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ε πξόζζεηε ζέξκαλζε κέζσ ηνπ R2 ελεξγνπνηείηαη ζηελ TecoS3 θαη ζεξκαίλεη κέρξη ηελ Teco+πζηέξεζε. Όηαλ ε ιεηηνπξγία εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο είλαη ελεξγή, αιιά δελ ππάξρεη ζεξκόηεηα ειηαθνύ, ε ΣsetS3 ρξεζηκνπνηείηαη όπσο ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία. Φάζκα ξπζκίζεσλ: On, Off/ Πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: Off 5.10 TecoS3 Δλάσιζηη θεπμοκπαζία ζηη λειηοςπγία εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ηηο πδξαπιηθέο παξαιιαγέο «Ηιηαθό+ζεξκνζηάηεο» θαη «Ηιηαθό+ζεξκνζ+βαιβίδα3», ε ΣecoS3 είλαη ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζην S3 γηα ην ζεξκνζηάηε ζηε ιεηηνπξγία εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. Αλ ε ζεξκνθξαζία πέζεη θάησ από απηήλ ηελ ηηκή θαη ν ζεξκνζηάηεο ελεξγνπνηεζεί (βιέπε ρξόλνη ζεξκνζηάηε ), ην R2 ελεξγνπνηείηαη κέρξη ε ζεξκνθξαζία λα θηάζεη ηελ ηηκή TecoS3 + πζηέξεζε (βιέπε πζηέξεζε). Φάζκα ξπζκίζεσλ: 0 C κέρξη 99 C / Πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 20 C 5.11 Tmax S3 Θεπμοκπαζία απενεπγοποίηζηρ ζηον αιζθηηήπα 3 Αλ απηή ε ηηκή μεπεξαζηεί ζηνλ αηζζεηήξα 3 θαη νη ππόινηπεο ζπλζήθεο ηζρύνπλ, ηόηε ν ειεγθηήο απελεξγνπνηεί ην ξειέ. Αλ ν αηζζεηήξαο 3 πέζεη θάησ από απηήλ ηελ ηηκή μαλά θαη νη ππόινηπεο ζπλζήθεο ηζρύνπλ, ηόηε ν ειεγθηήο ελεξγνπνηεί ην ξειέ μαλά. Φάζκα ξπζκίζεσλ: από 0 C κέρξη 99 C Πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 60 C (ζε ζπζηήκαηα ρσξίο S3: Πξνθαζνξηζκέλε ηηκή Off) Κίνδςνορ Οη ηηκέο ζεξκνθξαζίαο πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί πνιύ ςειά κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ εγθαύκαηα ή δεκηά ζην ζύζηεκα. Ο πειάηεο πξέπεη λα δηαζέηεη πξνζηαζία θαηά ησλ εγθαπκάησλ! 5.12 Τζηέπηζη Τζηέπηζη λειηοςπγίαρ θεπμοζηάηη μέζυ S3 Οξίδεη ηελ πζηέξεζε γηα ηε ζέξκαλζε ηεο απνζήθεπζεο από ην ζεξκνζηάηε. Όηαλ ε Tref S3 ζηνλ αηζζεηήξα 3 μεπεξαζηεί από ηελ θαζνξηζκέλε πζηέξεζε, ε πξόζζεηε ζέξκαλζε ζην R2 απελεξγνπνηείηαη. ηε ιεηηνπξγία εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο (βιέπε 5.9) ε πξόζζεηε ζέξκαλζε ιεηηνπξγεί κέρξη λα επηηεπρζεί ε ζεξκνθξαζία TecoS3 + πζηέξεζε. Φάζκα ξπζκίζεσλ: 2 C κέρξη 20 C / Πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 10 C Τζηέπηζη ηηρ λειηοςπγίαρ τύξηρ μέζυ S3 Οξίδεη ηελ πζηέξεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ςύμεο ηεο απνζήθεπζεο. Αλ ε ζεξκνθξαζία ζην S3 πέζεη θάησ από Σref S3 θαηά απηή ηελ ηηκή, ε ςύμε ζην R2 απελεξγνπνηείηαη. Φάζκα ξπζκίζεσλ: 2 C κέρξη 20 C / Πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 10 C 27

28 6. Λειηοςπγίερ πποζηαζίαρ Λειηοςπγίερ πποζηαζίαρ Σν κελνύ 6. Protective functions ρξεζηκνπνηείηαη γηα ελεξγνπνίεζε θαη ξύζκηζε δηαθόξσλ ιεηηνπξγηώλ πξνζηαζίαο. Απηό δελ ππνθαζηζηά ζε θακηά πεξίπησζε ηηο ζπζθεπέο αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν πειάηεο! Tν κελνύ θιείλεη πηέδνληαο esc ή επηιέγνληαο Exit settings (έμνδνο ξπζκίζεσλ). 6.1 Πποζηαζία μπλοκαπίζμαηορ Όηαλ ε πξνζηαζία κπινθαξίζκαηνο ελεξγνπνηεζεί, ηόηε ν ειεγθηήο ελεξγνπνηεί ηε ζρεηηθή αληιία/βαιβίδα θάζε κέξα ζηηο 12:00 ή ηηο Κπξηαθέο γηα 5 sec πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ην κπινθάξηζκα ηεο αληιίαο ή/θαη ηεο βαιβίδαο κεηά από κηα παξαηεηακέλε αλελεξγή πεξίνδν. Φάζκα ξπζκίζεσλ: εκεξήζην, εβδνκαδηαίν, off / πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: Off 6.2 Πποζηαζία πάγος (μόνο ηλιακό) Μπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί κηα ιεηηνπξγία πξνζηαζίαο πάγνπ ζε δπν ζηάδηα. ην ζηάδην 1 ν ειεγθηήο ελεξγνπνηεί ηελ αληιία γηα 1 ιεπηό θάζε ώξα αλ ε ζεξκνθξαζία ζπιιέθηε πέζεη θάησ από ηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή Frost stage 1 (ζηάδην πάγνπ 1). Αλ ε ζεξκνθξαζία ζπιιέθηε πέζεη πην θάησ από ηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή Frost stage 2 (ζηάδην πάγνπ 2), ν ειεγθηήο ελεξγνπνηεί ζπλερώο ηελ αληιία. Αλ ν ειεγθηήο ηόηε ππεξβεί ηελ ηηκή Frost stage 2 θαηά 2 C, ε αληιία απελεξγνπνηείηαη μαλά. Φάζκα ξπζκίζεσλ πξνζηαζίαο πάγνπ: on, off / πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: off Φάζκα ξπζκίζεσλ ζηάδην πάγνπ 1: από -25 C κέρξη 10 C ή off / πξνθαζνξηζκέλε ηηκή:7 C Φάζκα ξπζκίζεσλ ζηάδην πάγνπ 2: από -25 C κέρξη 8 C / πξνθαζνξηζκέλε ηηκή:5 C Απηή ε ιεηηνπξγία πξνθαιεί απώιεηα ελέξγεηαο κέζσ ηνπ ζπιιέθηε! ε θαλνληθέο ζπλζήθεο δελ ελεξγνπνηείηαη γηα ειηαθά ζπζηήκαηα κε αληηςπθηηθό. Γηαβάζηε ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ππόινηπα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο! 28

29 6.3 Πποζηαζία ζςζηήμαηορ Λειηοςπγίερ πποζηαζίαρ (ηλιακό μόνο) πποζηαζία πποηεπαιόηηηαρ Η πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο απνηξέπεη ηελ ππεξζέξκαλζε ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ απηόκαηε απελεξγνπνίεζε ηεο ειηαθήο αληιίαο. Αλ ε ηηκή AS Ton μεπεξαζηεί ζην ζπιιέθηε, ε αληιία απελεξγνπνηείηαη. Ή αληιία ελεξγνπνηείηαη μαλά όηαλ ε ζεξκνθξαζία πέζεη θάησ από ηελ ηηκή AS Toff. Aπηόκαηε απελεξγνπνίεζε - Φάζκα ξπζκίζεσλ: On / Off / πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: on AS Ton - Φάζκα ξπζκίζεσλ: 60 C κέρξη 150 C / πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 120 C AS Toff - Φάζκα ξπζκίζεσλ: 50 C κέρξη Ton κείνλ 5 C / πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 110 C Όηαλ ε πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ελεξγνπνηεκέλε, ε ζεξκνθξαζία ζηνλ ζπιιέθηε, πνπ ιεηηνπξγεί αξγά, ζα είλαη πνιύ πςειή, θη έηζη ε πίεζε ζην ζύζηεκα ζα απμεζεί θαη ζα ην βιάςεη. Γώζηε κεγάιε πξνζνρή ζηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. 6.4 Πποζηαζία ζςλλέκηη (ηλιακό μόνο) Η πξνζηαζία ηνπ ζπιιέθηε απνηξέπεη ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ ζπιιέθηε. Η αληιία ελεξγνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο από ην ζπιιέθηε πξνο ηε δεμακελή απνζήθεπζεο. Αλ ε ηηκή CP Ton μεπεξαζηεί ζηνλ αηζζεηήξα ζπιιέθηε, ε αληιία ελεξγνπνηείηαη κέρξη λα θηάζεη ηελ ηηκή CP Toff ή ε ζεξκνθξαζία CP Tmax storage λα μεπεξαζηεί ζηελ απνζήθεπζε ή ζηελ πηζίλα. Φάζκα ξπζκίζεσλ πξνζηαζίαο ζπιιέθηε: on / off / Default: off Φάζκα ξπζκίζεσλ CP Ton: 60 C κέρξη 150 C / πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 110 C Φάζκα ξπζκίζεσλ CP Toff: 50 C κέρξη Ton κείνλ 10 C / πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 100 C Φάζκα ξπζκίζεσλ CP Tmax απνζήθεπζεο: 0 C κέρξη 140 C / πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 90 C Κίνδςνορ Όηαλ ε πξνζηαζία ζπιιέθηε είλαη ελεξγή, ε απνζήθεπζε ή ε πηζίλα ζεξκαίλνληαη αξθεηά πάλσ από ηελ ηηκή Tmax S2 (βιέπε 5.2), πνπ κπνξεί λα επηθέξεη εγθαύκαηα θαη δεκηά ζην ζύζηεκα. 29

30 6.4.1 Φύξη Λειηοςπγίερ πποζηαζίαρ Οι ςδπαςλικέρ παπαλλαγέρ επιλέγονηαι ζηο μενού 7.1 Δπιλογή ππογπάμμαηορ Τδπαςλική παπαλλαγή τύξηρ: Αλ ε ηηκή «CProt Σon» μεπεξαζηεί ζην S1, ε αληιία ζην R1 ελεξγνπνηείηαη γηα λα ςύμεη ην ζπιιέθηε ζεξκαίλνληαο ηε δεμακελή απνζήθεπζεο. Αλ ε δεμακελή απνζήθεπζεο S2 θηάζεη ηελ ηηκή «CProt Tmax storage», ην R1 απελεξγνπνηείηαη. Μόιηο ε δεμακελή απνζήθεπζεο ζην S3 ππεξβεί ηελ ηηκή TsetS3, ε ςύμε ζην R2 ελεξγνπνηείηαη κέρξη λα επηηεπρζεί ε ηηκή TsetS3 - πζηέξεζεο. 6.5 ςναγεπμόρ ζςλλέκηη (ηλιακό μόνο) Aλ απηή ε ζεξκνθξαζία μεπεξαζηεί ζηνλ αηζζεηήξα ζπιιέθηε, όηαλ ε αληιία ειηαθνύ είλαη ελεξγνπνηεκέλε, εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα πξνεηδνπνίεζεο ή ζθάικαηνο. ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα πξνεηδνπνίεζεο. Φάζκα ξπζκίζεσλ ζπλαγεξκνύ ζπιιέθηε: on / off / πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: off Φάζκα ξπζκίζεσλ ζπλαγεξκνύ ζπιιέθηε: 60 C κέρξη 300 C / πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 150 C 6.6 Δπανάλητη τύξηρ (ηλιακό μόνο) ηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα κε ειηαθό όηαλ ε ιεηηνπξγία επαλάιεςεο ςύμεο ελεξγνπνηεζεί, ε πεξίζζεηα ελέξγεηα από ηε δεμακελή απνζήθεπζεο επηζηξέθεη ζηνλ ζπιιέθηε. Απηό ζπκβαίλεη κόλν αλ ε ζεξκνθξαζία ζηε δεμακελή απνζήθεπζεο είλαη πςειόηεξε από ηελ ηηκή Recool Tsetpoint (ξύζκηζε ζεξκνθξαζίαο επαλάιεςεο ςύμεο) θαη ν ζπιιέθηεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 C ςπρξόηεξνο από ηε δεμακελή απνζήθεπζεο θαη πξηλ ε ζεξκνθξαζία ηεο δεμακελήο πέζεη θάησ από ηελ ηηκή Recool Tsetpoint. Φάζκα ξπζκίζεσλ επαλάιεςεο ςύμεο: on / off / πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: off Φάζκα ξπζκίζεσλ επαλάιεςεο ςύμεο Tset: 0 C κέρξη 99 C / πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 70 C Απηή ε ιεηηνπξγία πξνθαιεί απώιεηα ελέξγεηαο κέζσ ηνπ ζπιιέθηε! H επαλάιεςε ςύμεο πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο. 30

31 Λειηοςπγίερ πποζηαζίαρ 6.7 Πποζηαζία Λεγευνέλλαρ Όηαλ ε ιεηηνπξγία AL function είλαη ελεξγνπνηεκέλε, ν TDC 3 έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζεξκαίλεη ηε δεμακελή απνζήθεπζεο ζε πςειόηεξε ζεξκνθξαζία ( AL Tsetpoint S2, ππό ηνλ όξν όηη απηό επηηξέπεηαη από ηελ ελεξγεηαθή πεγή. Οη ρξνληθέο πεξίνδνη θαηά ηηο νπνίεο επηρεηξείηαη ε ζέξκαλζε AL ξπζκίδνληαη από ην κελνύ AL times. Μόιηο επηηεπρζεί ε ζεξκνθξαζία AL Tsetpoint S2, ν ειεγθηήο ζα πξνζπαζήζεη λα δηαηεξήζεη απηήλ ηελ ζεξκνθξαζία γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ ξπζκίδεηαη ζην AL Residence time. Όηαλ απηό επηηεπρζεί, ε ώξα θαη ε εκεξνκελία απνζεθεύνληαη θαη εκθαλίδνληαη ζην αξρείν κελνύ AL heat. Φάζκα ξπζκίζεσλ ιεηηνπξγίαο AL: on / off / πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: off Φάζκα ξπζκίζεσλ AL Tset S2: 60 C κέρξη 99 C / πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 70 C Φάζκα ξπζκίζεσλ AL residence time: 1 κέρξη 60 ιεπηά / πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 15 ιεπηά AL heat. (θακηά ξύζκηζε): Εκθαλίδεη ηελ ώξα θαη εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο επηηπρνύο ζέξκαλζεο AL Φάζκα ξπζκίζεσλ ρξόλσλ AL: Δεπ-Κπξ, 0-24ώξ/ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: θαζεκεξηλά 3-5ώξ Η ιεηηνπξγία πξνζηαζίαο θαηά ηεο ιεγεσλέιιαο απελεξγνπνηείηαη πξνγξακκαηηζκέλα. Η ιεηηνπξγία ζρεηίδεηαη κόλν κε ηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο, όπνπ εγθαζίζηαηαη ν αηζζεηήξαο 2. Όπνηε εθηειείηαη ζέξκαλζε κε ελεξγνπνηεκέλε απηήλ ηε ιεηηνπξγία, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα κε ηελ εκεξνκελία. Κίνδςνορ Καηά ηε ιεηηνπξγία πξνζηαζίαο από ηε ιεγεσλέιια, ε δεμακελή απνζήθεπζεο ζεξκαίλεηαη πάλσ από ηε ξπζκηζκέλε ηηκή Σmax S2, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη εγθαύκαηα θαη δεκηά ζην ζύζηεκα. Ή ιεηηνπξγία πξνζηαζίαο θαηά ηεο ιεγεσλέιιαο δελ παξέρεη πιήξε πξνζηαζία θαηά ηεο Λεγεσλέιαο, επεηδή ν ειεγθηήο ρξεηάδεηαη αξθεηή ελέξγεηα ηξνθνδόηεζεο θαη δελ είλαη δπλαηή ε παξαθνινύζεζε ησλ ζεξκνθξαζηώλ ζε νιόθιεξν ην θάζκα ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο θαη ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ζσιελώζεσλ. Γηα πιήξε πξνζηαζία ελάληηα ζηα βαθηήξηα ηεο ιεγεσλέιιαο βεβαησζείηε όηη ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη κέρξη ηελ απαξαίηεηε ηηκή θαη ηαπηόρξνλα πξέπεη λα ππάξρεη θπθινθνξία λεξνύ ζηε δεμακελή απνζήθεπζεο θαη ζην ζύζηεκα ζσιελώζεσλ κέζσ άιισλ πεγώλ πξόζζεηεο ελέξγεηαο θαη κνλάδσλ ειέγρνπ. 31

32 Διδικέρ λειηοςπγίερ 7. Διδικέρ λειηοςπγίερ Σν κελνύ 7. Special functions ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ξύζκηζε βαζηθώλ ζηνηρείσλ θαη εθηεηακέλσλ ιεηηνπξγηώλ. Όιεο νη ξπζκίζεηο εθηόο εθείλεο ηεο ώξαο εθηεινύληαη κόλν από εηδηθό. Tν κελνύ θιείλεη πηέδνληαο esc ή επηιέγνληαο Exit special functions (έμνδνο εηδηθώλ ιεηηνπξγηώλ). 7.1 Δπιλογέρ ππογπάμμαηορ Δδώ επηιέγεηαη θαη νξίδεηαη ε θαηάιιειε πδξαπιηθή παξαιιαγή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή (βιέπε ηκήκα Γ: Τδξαπιηθέο παξαιιαγέο). Tν ζρεηηθό δηάγξακκα εκθαλίδεηαη πηέδνληαο info (πιεξνθνξίεο). Φάζκα ξπζκίζεσλ: 1-5 / πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 1 ε θαλνληθέο ζπλζήθεο ε επηινγή πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κόλν κηα θνξά, θαηά ηελ αξρηθή δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, από ηνλ εηδηθό. Η εζθαικέλε επηινγή πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απξόβιεπηα ζθάικαηα. 7.2 Ώπα και ημεπομηνία Σν κελνύ απηό ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ξύζκηζε ηεο ηξέρνπζαο ώξαο θαη εκεξνκελίαο. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη απαξαίηεηε ε αθξηβήο ξύζκηζε ηεο ώξαο ζηνλ ειεγθηή. εκεηώζηε όηη ην ξνιόη δελ ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί αλ ε ηξνθνδνζία δηαθνπεί θαη, ζπλεπώο, πξέπεη λα επαλαξξπζκηζηεί. 7.3 Βαθμονόμηζη αιζθηηήπα Οη απνθιίζεηο ζηηο εκθαληδόκελεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο, π.ρ. ιόγσλ πνιύ καθξηώλ θαισδίσλ ή εζθαικέλα ηνπνζεηεκέλσλ αηζζεηήξσλ, κπνξνύλ λα δηνξζσζνύλ εδώ ρεηξνθίλεηα. Οη ξπζκίζεηο κπνξνύλ λα γίλνπλ γηα θάζε κεκνλσκέλν αηζζεηήξα κε βήκαηα ησλ 0,5 C. Απόθιηζε S1...S3 αλά θάζκα ξπζκίζεσλ: -10 C C πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 0 C Οη ξπζκίζεηο είλαη απαξαίηεηεο κόλν ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο θαηά ηελ αξρηθή δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία από ηνλ εηδηθό. Οη εζθαικέλεο ηηκέο κέηξεζεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απξόβιεπηα ζθάικαηα. 32

33 Διδικέρ λειηοςπγίερ 7.4 Γοκιμαζηική λειηοςπγία Η δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ζαο θαζνδεγεί ζηε ζσζηή ζεηξά ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ θαη παξέρεη ζύληνκεο πεξηγξαθέο θάζε παξακέηξνπ ζηελ νζόλε. Πηέδνληαο ην πιήθηξν esc επηζηξέθεηε ζηελ πξνεγνύκελε ηηκή θη έηζη κπνξείηε λα δείηε πάιη ηελ επηιεγκέλε ξύζκηζε ή λα ηελ κεηαβάιιεηε. Πηέδνληαο ην πιήθηξν esc πεξηζζόηεξν από κηα θνξά επηζηξέθεηε ζηε ζέζε επηινγήο θη έηζη αθπξώλεηε ηε βνήζεηα ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. Μπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί κόλν από θάπνηνλ εηδηθό θαηά ηελ παξάδνζε! Γηαβάζηε ηηο επεμεγήζεηο γηα ηηο κεκνλσκέλεο παξακέηξνπο ζην παξόλ θαη ειέγμηε αλ ε εθαξκνγή ζαο απαηηεί πεξαηηέξσ ξπζκίζεηο. 7.5 Δπγοζηαζιακέρ πςθμίζειρ Όιεο νη ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κπνξνύλ λα επαλαξξπζκηζηνύλ θαη λα επηζηξέςεηε ηνλ ειεγθηή ζηηο αξρηθέο, εξγνζηαζηαθέο ηνπ ξπζκίζεηο. Όιε ε παξακεηξνπνίεζε, νη αλαιύζεηο, θιπ. ηνπ ειεγθηή ζα ραζνύλ ακεηάθιεηα. Σόηε ν ειεγθηήο πξέπεη λα ηεζεί πάιη ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία. 7.6 Eπεκηάζειρ Απηό ην κελνύ κπνξεί λα επηιεγεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν αλ ππάξρνπλ ζηνλ ειεγθηή πξόζζεηεο επηινγέο ή επεθηάζεηο. Σόηε νη ζρεηηθέο ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, αλάξηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε επέθηαζε. 7.7 Ποζόηηηα θεπμόηηηαρ ε απηό ην κελνύ κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί κηα απιή ιεηηνπξγία κέηξεζεο ζεξκόηεηαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ βαζηθνύ ζπζηήκαηνο. Απαηηνύληαη επίζεο πξόζζεηεο ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε ηε γιπθόιε, ην πνζνζηό ηεο γιπθόιεο θαη ην ξπζκό ξνήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ρπζκίδνληαο ηελ ηηκή Offset ΓT έρεηε επίζεο κηα ηηκή δηόξζσζεο γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκόηεηαο. Μελ μερλάηε όηη ην ζύζηεκα δελ κεηαβάιιεηαη, νη ξπζκίζεηο πνπ γίλνληαη ζε απηό ην κελνύ ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ όγθνπ ζεξκόηεηαο θαη πξέπεη λα βαζίδνληαη ζην πξαγκαηηθό ζύζηεκα. Σα δεδνκέλα πνπ πξνθύπηνπλ απνηεινύλ πξνζεγγηζηηθέο ηηκέο γηα ηε ιεηηνπξγία ειέγρνπ! Μέηπηζη θεπμόηηηαρ Δλεξγνπνηήζηε ή απελεξγνπνηήζηε ηε ιεηηνπξγία κέηξεζεο ζεξκόηεηαο Φάζκα ξπζκίζεσλ: On/off / πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: Off 33

34 Διδικέρ λειηοςπγίερ Σύπορ AF Ρπζκίζηε ηνλ ηύπν ηεο γιπθόιεο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζύζηεκα. Φάζκα ξπζκίζεσλ: Αηζπιέλην/Πξνππιέλην / εγθαηεζηεκέλν: Αηζπιέλην Σμήμα γλςκόληρ Ρπζκίζηε ην πνζνζηό ηεο γιπθόιεο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζύζηεκα. Φάζκα ξπζκίζεσλ: 0-60% / πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 40% Ρςθμόρ ποήρ Ρπζκίζηε ην ξπζκό ξνήο ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα. Φάζκα ξπζκίζεσλ: l/h / πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 500 l/h ςμτηθιζμόρ ΓT Δπεηδή ν ππνινγηζκόο ηεο κέηξεζεο ζεξκόηεηαο βαζίδεηαη ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζπιιέθηε θαη ηεο απνζήθεπζεο όπνπ ιακβάλεη ρώξα ε κέηξεζε, απηή ε ηηκή κπνξεί λα ζπκςεθίζεη κηα πηζαλή απόθιηζε από ηε ζεξκνθξαζία ξνήο θαη επηζηξνθήο. Παξάδεηγκα: Αλαγξαθόκελε ζεξκνθξ. ζπιιέθηε: 40 C, κεηξνύκελε ζεξκνθξ. ξνήο: 39 C, αλαγξαθόκελε ζεξκνθξ. απνζήθεπζεο: 30 C, κεηξνύκελε ζεξκνθξ. επηζηξνθήο: 31 C ζεκαίλεη ξύζκηζε -20% (εκθαλίδεηαη ΓT 10K, πξαγκαηηθό ΓT 8K => -20% ηηκή δηόξζσζεο) Φάζκα ξπζκίζεσλ: -50% κέρξη +50% / πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 0% Σα δεδνκέλα πνπ πξνθύπηνπλ απνηεινύλ κόλν πξνζεγγηζηηθέο ηηκέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηώλ! 7.8 Λειηοςπγία βοήθειαρ έναπξηρ (ηλιακό μόνο) ε θάπνηα ειηαθά ζπζηήκαηα, ηδηαίηεξα ζε ζσιελσηνύο ζπιιέθηεο θελνύ, κπνξεί ε ιήςε ηεο ηηκήο κέηξεζεο ζηνλ αηζζεηήξα ηνπ ζπιιέθηε λα γίλεηαη πνιύ αξγά ή κε κεγάιε αλαθξίβεηα επεηδή ν αηζζεηήξαο ζπρλά δελ βξίζθεηαη ζηελ πην δεζηή ζέζε. Όηαλ ελεξγνπνηείηαη ε βνήζεηα έλαξμεο, εθηειείηαη ε εμήο αθνινπζία: Αλ ε ζεξκνθξαζία ζηνλ αηζζεηήξα ηνπ ζπιιέθηε απμάλεηαη θαηά ηελ ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην Increase (αύμεζε) εληόο ελόο ιεπηνύ, ηόηε ε ειηαθή αληιία ελεξγνπνηείηαη γηα ηε ξύζκηζε Purging time (ρξόλνο θαζαξηζκνύ) έηζη ώζηε ην κέζν πνπ πξόθεηηαη λα κεηξεζεί λα κεηαθηλεζεί πξνο ηνλ αηζζεηήξα ηνπ ζπιιέθηε. Αλ πάιη δελ πξνθύπηεη κηα θπζηνινγηθή θαηάζηαζε ελεξγνπνίεζεο, ηόηε ε ιεηηνπξγία βνήζεηαο έλαξμεο ππόθεηηαη ζε έλα ρξνληθό δηάζηεκα θιεηδώκαηνο 5 ιεπηώλ. Φάζκα ξπζκίζεσλ βνήζεηαο εθθίλεζεο: on, off/ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: off Φάζκα ξπζκίζεσλ ρξόλνπ θαζαξηζκνύ: sec./ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 5 sec. Αύμεζε θάζκαηνο ξπζκίζεσλ: 1 C...10 C/ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: 3 C/min. Απηή ε ιεηηνπξγία πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη κόλν από εηδηθό ζε πεξίπησζε πνπ πξνθύςνπλ πξνβιήκαηα κε ηε ιήςε ησλ ηηκώλ κέηξεζεο. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπιιέθηε. 34

35 Κλείδυμα μενού 8. Κλείδυμα μενού Σν κελνύ 8. Menu lock κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αζθαιίζεη ηνλ ειεγθηή ελάληηα ζε αλεπηζύκεηε αιιαγή ησλ θαζνξηζκέλσλ ξπζκίζεσλ. Σν κελνύ κπνξεί λα θιείζεη αλά πάζα ζηηγκή πηέδνληαο ην πιήθηξν esc ή επηιέγνληαο Exit menu lock. Tα αθόινπζα κελνύ παξακέλνπλ εληειώο πξνζβάζηκα παξά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θιεηδώκαηνο ησλ κελνύ, θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα εθηειεζζνύλ νη παξαθάησ ξπζκίζεηο, αλ ρξεηαζηεί: 1. Σηκέο κέηξεζεο 2. Aλάιπζε 3. Οζόλε 7.2. Ώξα&εκεξνκελία 8. Κιείδσκα κελνύ 9. ΣΙκέο ζπληήξεζεο Γηα θιείδσκα ησλ ππόινηπσλ κελνύ, επηιέμηε Menu lock on. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε πάιη ηα κελνύ, επηιέμηε Menu lock off. Φάζκα ξπζκίζεσλ: on, off/ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: off 35

36 Σιμέρ ζςνηήπηζηρ 9. Σιμέρ ζςνηήπηζηρ Tν κελνύ 9. Service values κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηειε-δηάγλσζε από θάπνηνλ εηδηθό ή ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο, θιπ. Eηζάγεηε ηηο ηηκέο ηε ζηηγκή εκθάληζεο ηνπ ζθάικαηνο, π.ρ. ζηνλ πίλαθα. Σν κελνύ κπνξεί λα θιείζεη αλά πάζα ζηηγκή πηέδνληαο ην πιήθηξν esc. 36

37 Γλώζζα 10. Γλώζζα Σν κελνύ 10. Language κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επηινγή γιώζζαο ζηελ μελάγεζε ησλ κελνύ. Θα εξσηεζείηε απηόκαηα θαηά ηελ αξρηθή δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία. Η επηινγή ησλ γισζζώλ όκσο κπνξεί λα δηαθέξεη, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο ζπζθεπήο. Η επηινγή γιώζζαο δελ πξνζθέξεηαη ζε όινπο ηνπο ηύπνπο ζπζθεπώλ! 37

38 Γςζλειηοςπγίερ Σ.1 Γςζλειηοςπγίερ με μηνύμαηα ζθάλμαηορ Πιεξνθνξίεο θαη πξνεηδνπνηήζεηο Αλ ν ειεγθηήο αληρλεύζεη κηα δπζιεηηνπξγία, ε θόθθηλε ιπρλία αλαβνζβήλεη θαη ην ζύκβνιν πξνεηδνπνίεζεο εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. Αλ ην ζθάικα εμαιεηθζεί, ην ζύκβνιν πξνεηδνπνίεζεο κεηαβάιιεηαη ζε ζύκβνιν πιεξνθνξηώλ θαη ζβήλεη ε θόθθηλε ιπρλία. Γηα πεξηζζόηεξεο θαη ιεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζθάικα πηέζηε ην πιήθηξν θάησ από ην ζύκβνιν πξνεηδνπνίεζεο ή πιεξνθνξηώλ. Κίνδςνορ Μελ πξνζπαζήζεηε λα ην αληηκεησπίζεηε κόλνη ζαο. ε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ζπκβνπιεπζείηε θάπνηνλ εηδηθό! Μελύκαηα ζθάικαηνο: Sensor x defective > (Αηζζεηήξαο x ειαηησκαηηθό) εκεηώζεηο γηα ηνλ εμεηδηθεπκέλν ηερληθό: Δίηε ν αηζζεηήξαο είηε ε είζνδνο ηνπ αηζζεηήξα ζηνλ ειεγθηή ή ην θαιώδην ζύλδεζεο είλαη/ήηαλ ειαηησκαηηθό. (Πίλαθαο αληηζηάζεσλ ζηε ζειίδα 5) Collector alarm > Ο ζπιιέθηεο έπεζε θάησ από ηε ζεξκνθξαζία πνπ (πλαγεξκόο ζπιιέθηε) νξίζηεθε ζύκθσλα κε ην κελνύ ight circulation > (Νπρηεξηλή θπθινθνξία) Restart > (Δπαλεθθίλεζε) Time& date > (Ώξα&εκεξνκελία) Η ειηαθή αληιία είλαη/ήηαλ ζε ιεηηνπξγία κεηαμύ 23:00 θαη 04:00. (Δμαίξεζε, βιέπε παξ.6.6) Ο ειεγθηήο επαλεθθίλεζε, π.ρ. ιόγσ δηαθνπήο ηξνθνδνζίαο. Διέγμηε εκεξνκελία θαη ώξα! Δκθαλίδεηαη κεηά από δηαθνπή ηξνθνδνζίαο επεηδή πξέπεη λα ειεγρζνύλ θαη, αλ ρξεηαζηεί, λα επαλαξξπζκηζηνύλ. 38

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο:

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: (1) Βίδεο ζπζθεπήο (2) Οζόλε ελδείμεσλ ρξνλνπξνγξάκκαηνο (3) Γηαθόπηεο Λν 3 (4) Γηαθόπηεο Λν 4 (5) Γηαθόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Eco-Logic προγραμματιςτήσ 4&6 ςτάςεων indoor

Eco-Logic προγραμματιςτήσ 4&6 ςτάςεων indoor Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη πξνγξακκαηηζκνύ Δγθαηάζηαζε Αθαηξέζηε ην θάιπκκα ζην θάησ κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηζηή. βηδώζηε κία βίδα ζηνλ ηνίρν θαη θξεκάζηε ηνλ πξνγξακκαηηζηή από ηελ νπή ζε ζρήκα θιεηδαξόηξππαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διεγθηήο / Ρπζκηζηήο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο MTDC

Διεγθηήο / Ρπζκηζηήο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο MTDC Διεγθηήο / Ρπζκηζηήο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο MTDC Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο Γηαβάζηε κε πξνζνρή πξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε, ηε ρξήζε θαη ηνλ ρεηξηζκό Πεξηερόκελα 5.14. Πεξίνδνη ζεξκνζηάηε 37 A.1 πκκόξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη :

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Θέμα Α. Σηιρ επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη ηηρ ζωζηήρ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα