ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ. Σμήμα Λογιςτικήσ. Θζμα πτυχιακήσ εργαςίασ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ. Σμήμα Λογιςτικήσ. Θζμα πτυχιακήσ εργαςίασ:"

Transcript

1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θζμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Ζρευνα για το επάγγελμα του λογιςτή ςτην πόλη τησ Καβάλασ και ςτο ΣΕΙ_Σμήμα Λογιςτικήσ. υποβληθείςα ςτην Καθηγήτρια Σςιςινοφ Αικατερίνη από τον ςπουδαςτή Κοφντα Κωνςταντίνο ΚΑΒΑΛΑ 2011

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α ΜΔΡΟ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ 1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ Λνγηζηηθνχ επαγγέικαηνο 4 2. Ο πξψηνο ινγηζηήο Λνγηζηήο Φνξνηερληθφο... 7 Λνγηζηέο. 7 Βνεζνί ινγηζηέο. 9 Λνγηζηηθή Παξνπζίαζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Λνγηζηή-Φνξνηερληθνχ Σν αληηθείκελν ηνπ ινγηζηή.. 13 Πεξηερφκελν επαγγέικαηνο Άζθεζε επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηέρλε ΠΓ 340/98 πεξί ηνπ επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηέρλε θαη ηεο άδεηαο αζθήζεσο ηνπ.. 16 Α ηάμε Β ηάμε.. 17 Γ ηάμε.. 18 Γ ηάμε.. 19 Γηθαηψκαηα Τπνρξεψζεηο ησλ Λνγηζηψλ Φνξνηερληθψλ. 20 Δπζχλε Λνγηζηψλ- Φνξνηερληθψλ 21 Κπξψζεηο.. 21 Αθαίξεζε αδεηψλ

3 Απφδεημε άζθεζεο επαγγέικαηνο Αλαλέσζε επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο Υνξήγεζε άδεηαο - Γηθαηνινγεηηθά έθδνζεο άδεηαο ινγηζηή θνξνηερληθνχ 25 Γξαθεία. 27 Μεηξψν.. 27 Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο Δπαγγεικαηηθή αζηηθή επζχλε ινγηζηψλ. 30 Γηαηί πξέπεη λα αζθαιίδεηαη 30 Δπαγγεικαηηθνί θίλδπλνη θαη επζχλεο.. 30 «Νφκνη» ηεο αγνξάο Αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζχλεο..32 Ση θαιχπηεη ε Αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζχλεο.. 33 Γηαηί ρξεηάδεηαη ε Αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζχλεο Πηζηνπνίεζε ινγηζηή Φνξνηέρλε γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. 35 Η αλαγθαηφηεηα ηεο πηζηνπνίεζεο Τπνρξεσηηθή ε απφθηεζε ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο Δπζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ ινγηζηή θνξνηερληθνχ.. 37 Ση ιέεη ε εξκελεπηηθή γηα ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ Λ / Φ 37 Δπηζεκάλζεηο γηα ην πνηεο είλαη απφ ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηεο ΓΤΟ κπνξεί λα θαιχςεη έλαο Λ/Φ 41 Η λέα πξαγκαηηθφηεηα.. 42 Η «ειεθηξνληθή εθνξία» : Σν λέν ζπίηη ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ Λ/Φ

4 Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ κεηξψνπ λνκηκνπνίεζε εθπξνζψπεζεο Αλάγθε αληηζηξνθήο ησλ επζπλψλ ηνπ Λ/Φ 45 Παξνρή πηζηνπνίεζεο Πεξηερφκελν.. 46 Γηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο. 47 Έιεγρνο θαη επνπηεία ησλ πηζηνπνηεκέλσλ ινγηζηψλ θνξνηερληθψλ θαη δηαρείξηζε ηνπ κεηξψνπ Η Θέζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ.. 51 Οη ζέζεηο ηεο Π.Ο.Φ.Δ.Δ 52 Απφ πφηε αξρίδνπλ λα εθαξκφδνληαη νη λέεο πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Λ/Φ Τπεξεζία «Κιεηδάξηζκνο...57 Ρφινο ινγηζηή - θνξνηερληθνχ / ινγηζηηθνχ γξαθείνπ...57 Οη εμνπζηνδνηήζεηο γηα ππνβνιή ζε Φπζηθά θαη Με Φπζηθά πξφζσπα Απειεπζέξσζε επαγγέικαηνο ινγηζηή - θνξνηερληθνχ.. 59 Β ΜΔΡΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ Δξσηεκαηνιφγην 1ν ζε ινγηζηέο θνξνηερληθνχο...61 Δξσηεκαηνιφγην 2ν ζε θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο ινγηζηηθήο..64 Απνηειέζκαηα έξεπλαο 1νπ εξσηεκαηνινγίνπ.65 Απνηειέζκαηα έξεπλαο 2νπ εξσηεκαηνινγίνπ...72 πκπεξάζκαηα...73 Βηβιηνγξαθία.77 3

5 Α ΜΔΡΟ 1.ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Η ηζηνξία ηεο ινγηζηηθήο είλαη ηφζν παιηά φζν ν πνιηηηζκφο. Οη ινγηζηέο ζπκκεηείραλ ζηελ αλάπηπμε ησλ πφιεσλ, ηνπ εκπνξίνπ, θαη ησλ ελλνηψλ ηνπ πινχηνπ θαη ησλ αξηζκψλ. Οη ινγηζηέο εθεχξαλ ηε γξαθή, ζπκκεηείραλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ρξεκάησλ θαη ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη, εθεχξαλ ηε ινγηζηηθή δηπινγξαθηψλ πνπ ηξνθνδφηεζε ε ηηαιηθή αλαγέλλεζε. Γελ ππάξρεη θαλέλα φλνκα κεηαμχ ησλ θαηλνηφκσλ ινγηζηηθήο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, νπζηαζηηθά θαλέλα φλνκα δελ επηδεί πξηλ ηελ ηηαιηθή αλαγέλλεζε. Ο ξφινο ησλ ινγηζηψλ ζηνλ αξραίν θφζκν κπαίλεη ζηελ ζαθέζηεξε εζηίαζε κε ηηο λέεο αξραηνινγηθέο αλαθαιχςεηο θαη ηηο θαηλνηφκεο εξκελείεο ησλ ρεηξνπνίεησλ αληηθεηκέλσλ. Δίλαη ηψξα εκθαλέο φηη ε γξαθή αλαπηχρζεθε ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ 5000 έηε, απ ηνπο ινγηζηέο. Οη εηαηξίεο βηνκεραληθψλ επαλαζηάζεσλ απαίηεζαλ απφ ηνπο ινγηζηέο λα ηνπο παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα απνθχγνπλ ηελ πηψρεπζε. (αθέιε Δκκαλνπήι Ι., 2004, Σν ειιεληθφ ινγηζηηθφ ζρέδην, εθδφζεηο αθέιε Δ., Αζήλα) 4

6 2. Ο ΠΡΩΣΟ ΛΟΓΙΣΗ Πξνηνχ λα ραξαρηεί ην φλνκα ζηελ πέηξα, κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν λα εμεηαζηνχλ ηα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ινγηζηηθήο, Η ινγηζηηθή παξέρεη έλα νηθνλνκηθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ, πνπ δίλεη ζηνπο ρξήζηεο ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα λα ιάβεη ηηο απνθάζεηο. Έλα βαζηθφ ζεκείν είλαη φηη είλαη ρξήζηεο ζπγθεθξηκέλνο. Καλέλαο απφ ηνπο ππνςεθίνπο δελ ελδηαθέξεηαη γηα κηα "ηππνπνηεκέλε-ζέηνληαο" δηαδηθαζία. Άλη' απηνχ, νη πξφνδνη αλαπηχρζεθαλ εθεί πνπ απαηηήζεθαλ γηα λα ιχζνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα. Οη πξσηνπνξηαθέο πξνζπάζεηεο πξέπεη λα αζθήζνπλ άκεζε επίδξαζε ζηε ζχγρξνλε ινγηζηηθή. Ο έιεγρνο, ηα ρξήκαηα, ε ηδηνθηεζία ηεο πεξηνπζίαο, νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, ν δαλεηζκφο, θαη ε πίζησζε θαηαιφγσλ δεκηνπξγήζεθαλ ζηνπο αξραίνπο ρξφλνπο, αιιά ν ζχγρξνλνο αληίθηππνο ηνπο ρξνλνινγείηαη απφ ηε κεζαησληθή Ιηαιία. Απηφ απνθιείεη ηνπο ππνςεθίνπο απφ ηνλ αξραίν θφζκν, δεδνκέλνπ φηη νη θαηλνηνκίεο ινγηζηηθήο νπζηαζηηθά ράζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κέζσλ ειηθηψλ. Ο πην πξφσξνο άκεζνο αληίθηππνο ζηε ζχγρξνλε ινγηζηηθή θαίλεηαη λα είλαη ε εθεχξεζε ηεο ινγηζηηθήο δηπινγξαθηψλ. Ο Amatino Μanucci παξακέλεη βηψζηκνο ππνςήθηνο. Δληνχηνηο, ν Pacioli φρη. Μπνξεί λα έρεη καζεκαηηθέο θαηλνηνκίεο ζηελ πίζησζή ηνπ, αιιά φρη ινγηζηηθέο. Η ζπκβνιή ηνπ ήηαλ λα πεξηγξάςεη ηηο ππάξρνπζεο κεζφδνπο ινγηζηηθήο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο ηηαιηθνχο εκπφξνπο. Καηά ζπλέπεηα, απηφ ηνλ θαηαηάζζεη σο ηνλ πξψην ζπγγξαθέα εγρεηξηδίσλ ζηε ινγηζηηθή. Ο William Cooper ήηαλ έλαο απφ ηνπο πνιινχο βξεηαληθνχο ινγηζηέο ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα πνπ ζα ζθπξειαηνχζαλ έλα επάγγεικα. Ο Cooper ήηαλ ν πξψηνο ηδξπηήο ζε απηφ πνπ έγηλε κεγάιε εηαηξία ησλ έμη. Δληνχηνηο, ην επάγγεικα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία βαζηζκέλν ζηηο έλλνηεο ινγηζηηθήο αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ αηψλσλ. Οη ππφινηπνη ππνςήθηνη αλέπηπμαλ ηηο θαηλνηνκίεο ινγηζηηθήο δαπαλψλ. Ο Donaldson Brown, έλαο θαηλνηφκνο ηεο ζχγρξνλεο ινγηζηηθήο δαπαλψλ, αληίζεηα απφ ηνπο πξψηνπο ππνςεθίνπο, ήηαλ πιήξνπο απαζρφιεζεο ινγηζηήο. Δληνχηνηο, είλαη πάξα πνιχ αξγά γηα ζεσξεζεί πξψηνο ινγηζηήο. Ο Josiah Wedgwood είλαη ζνβαξφο ππνςήθηνο, σο επηρεηξεκαηίαο πνπ νδεγείηαη ζηελ θαηλνηφκν ινγηζηηθή δαπαλψλ γηα λα κείλεη ζηελ επηρείξεζε. Η ζπκβνιή ηνπ ήηαλ ν 5

7 πξνεγκέλνο έιεγρνο δαπαλψλ γηα λα παξέρεη ηηο επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δαπάλεο παξαγσγήο, ζεκαληηθφο αιιά αηψλεο πέξα απ ηνλ πξψην ινγηζηή. Απηφ αθήλεη..ληθεηή ηνλ Amatino Manucci, ν ζπγγξαθέαο ηνπ πιήξνπο ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο δηπινγξαθηψλ. Η ζχγρξνλε ινγηζηηθή δελ είλαη πιήξσο δηαθνξεηηθή απφ απηήλ ηνπ Manucci. (Μηιηηάδεο Κ. Λενληάξεο, 1999, Λνγηζηήο Φνξνηερληθφ, εθδφζεηο Πακηζφο, Αζήλα) 6

8 3.ΛΟΓΙΣΗ-ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟ Λνγηζηήο - Φνξνηερληθφο είλαη ν θάηνρνο εηδηθήο άδεηαο αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο, ν νπνίνο αζρνιείηαη θαη επάγγεικα σο κηζζσηφο ή ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κε ινγηζηηθέο θαη θνξνηερληθέο εξγαζίεο επηηεδεπκαηηψλ ή θαη άιισλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. Έξγν ησλ ινγηζηψλ θνξνηερληθψλ είλαη ε νξζή εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πξνηχπσλ θαη ζρεδίσλ γεληθψλ θαη θιαδηθψλ, ε επνπηεία θαη ε εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο θαη ησλ αλαινγνχλησλ θφξσλ, ε ελεκέξσζε θαη ε ηήξεζε ησλ θνξνινγηθψλ βηβιίσλ, ε θαηάξηηζε θαη ε ππνγξαθή νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηζνινγηζκψλ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, ε ζχληαμε, ππνγξαθή θαη ππνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξνο ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαζψο θαη κηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη πξνγξακκάησλ εξγαζίαο (http://www.oe-e.gr/lows/lf_low.htm). Έλλνηα Λνγηζηή θαη Βνεζνύ Λνγηζηή ιεο νη ηζρχνπζεο πεξί Λνγηζηψλ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη δηαηηεηηθήο απνθάζεηο (νκνηνεπαγγεικαηηθέο θαη θιαδηθέο ή επηρεηξεζηαθέο) δηαθξίλνπλ ηνπο απαζρνινχκελνπο κε ηηο ινγηζηηθέο εξγαζίεο ζε: α) Λνγηζηέο θαη β) Βνεζνχο Λνγηζηέο. Καηά ηε βαζηθή δε ξχζκηζε (απφθαζε 146/84 Γ.Γ.Γ.Γ. Αζελψλ) ε έλλνηα απηψλ είλαη ε εμήο α)λνγηζηέο χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο ππ' αξηζ. 146/84 απνθάζεσο ηνπ Γ.Γ.Γ.Γ. Αζελψλ, Λνγηζηήο ζεσξείηαη: Α) Απηφο πνπ ππεχζπλα θαηεπζχλεη θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ φινπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε θάζε ηδησηηθή επηρείξεζε, εθκεηάιιεπζε, ίδξπκα ή ζσκαηείν. Β) Απηφο πνπ ηεξεί ηα απφ ηνλ Δκπνξηθφ Νφκν θαη ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ πξνβιεπφκελα ινγηζηηθά βηβιία θαη φηαλ αθφκα απηά ηεξνχληαη ζε θηλεηά 7

9 θχιια. Σέηνηα βηβιία ζεσξνχληαη απηά πνπ παξηζηάλνπλ απφ κέξα ζε κέξα ηηο ιακβάλνπζεο ρψξα νηθνλνκηθέο ελ γέλεη πξάμεηο ζε θάζε επηρείξεζε, εθκεηάιιεπζε, ίδξπκα, έζησ θαη θαηά θαηεγνξίεο ηέηνησλ βηβιίσλ (ηακεηαθψλ, δειαδή εκεξνιφγην ηακείνπ, κε ηακεηαθψλ, δειαδή εκεξνιφγην δηαθφξσλ πξάμεσλ, εκεξνιφγην εκπνξεπκάησλ, εκεξνιφγην αμηψλ θ.ι.π.), σο απηά ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη ηα αλαγξαθφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηζνινγηζκνί. Σήξεζε δε απηψλ ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ δελ απνηειεί ε απιή θαη' αληηγξαθή θαηαρψξεζε ησλ εγγξαθψλ, αιιά ε αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο πξάμεσο, ε ινγηζηηθή δηαηχπσζε απηήο θαη ε θαηαρψξεζε ηεο αλάινγεο εγγξαθήο ζην αλάινγν εκεξνιφγην ή θαη κηα απφ ηηο ελέξγεηεο απηέο, φπνπ ππάξρεη θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο. Η λνκνινγία έθξηλε φηη Λνγηζηέο ζεσξνχληαη αθφκε: Ο πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ θαη ηαηηζηηθήο(απ. 347/63, Πξση. Παηξψλ 1218/1961). Ο ηεξψλ (εθδίδσλ) Γειηία πκςεθηζηηθψλ Δγγξαθψλ, εθφζνλ ε ζχληαμε ηνχησλ γίλεηαη ππφ ηνπ ζπληάζζνληνο άλεπ νδεγηψλ ή θαηεπζχλζεσλ εηέξνπ πξνζψπνπ (Πξση. Αζ.13417/68, έγγξ. Τπ. Δξγ /2968/ ΛΟΓΙΣΗ, ζει. 355 θαη 993 αληηζηνίρσο). Ο εθδίδσλ Γξακκάηηα Δηζπξάμεσο θαη Δληάικαηα Π ι ε ξ σ κ ή ο, εθφζνλ νχηνο πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο πξάμεσο θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ ρξεσπηζηνπκέλσλ ινγαξηαζκψλ (έγγξ. Τπ. Δξγαζίαο 28372/69 - ΛΟΓΙΣΗ, ζει 537 θαη έγγξαθν Τπ. Δξγαζίαο 49607/69 ΛΟΓΙΣΗ, ζει 692). Δίλαη ινγηζηήο ν ηεξψλ εκεξνιφγην εηζπξάμεσλ, δειαδή αλαιπηηθφλ εκεξνιφγηνλ ηακείνπ θαηά ην έλα ζθέινο (Δθ- Αζ. 3676/75, ΛΟΓΙΣΗ, ζει. 200). Η ζχληαμε εκεξεζίσλ ινγηζηηθψλ δειηίσλ, ζπκςεθηζηηθψλ δειηίσλ λνζειεηψλ θαη θπξίσο ηνπ αλαιπηηθνχ εκεξνινγίνπ ζε θηλεηά θχιια απνηεινχλ εξγαζίεο, νη νπνίεο πξνζδίδνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ινγηζηή ζ' απηφλ πνπ ηηο εθηειεί(απ. 1793/87 Σκ. Β' - ΛΟΓΙΣΗ, ζει 667). Η ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ζε θηλεηά θχιια θαη θαηαζηάζεηο πξνζδίδνπλ ζηνλ ληα ηελ ηδηφηεηα ηνπ ινγηζηή (ΑΠ. 1793/87 Σκ. Β' ΛΟΓΙΣΗ, ζει 1367). 8

10 Β)Βνεζνί Λνγηζηέο Πάληνηε θαηά ηελ ππ' αξηζ. 146/84 απφθαζε ηνπ Γ.Γ.Γ.Γ. Αζελψλ (άξζξν 2), «Βνεζνί ινγηζηέο ζεσξνχληαη νη απαζρνινχκελνη κε ηηο θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο ησλ ππεχζπλσλ ινγηζηψλ ζηα ινγηζηήξηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εξγαζίαο ζε ηκήκα ή ρψξν άιιν, ν νπνίνο έρεη νξγαληθή ζρέζε κε ην ινγηζηήξην) γηα ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, φπσο θαη νη απαζρνινχκελνη κε ηε ζχληαμε θαηαζηάζεσλ ή άιισλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ αλάιπζε θαη ινγηζηηθή δηαηχπσζε νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ζηελά ζπλδενκέλσλ κε ινγηζηηθά βηβιία, ζηα νπνία, θαηά πιήξε αληηγξαθή ή πεξηιεπηηθά, απηά θαηαρσξνχληαη θαηφπηλ, αζρέησο ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ κέζνπ (ρεηξφγξαθν, ρξήζε ειεθηξηθήο κεραλήο) κε ηηο νδεγίεο ππεχζπλνπ ινγηζηή είηε ηεξνχληεο δηάθνξα ζηνηρεία ρξεζηκεχνληα ζην ινγηζηήξην (ηηκνιφγηα, δηπιφηππα εηζπξάμεσλ, εμσινγηζηηθφ εκεξνιφγην, εκεξήζηεο θαηαζηάζεηο ζπλαιιαθηηθψλ πξάμεσλ θ.ι.π.) είηε απαζρνινχκελνη κε ηελ ελεκέξσζε θαξηειψλ ή θαηακέηξεζε εκπνξεπκάησλ, κε απνθιεηφκελεο θαη ηεο αλάζεζεο απφ ηνλ εξγνδφηε εθηέιεζεο απ' απηνχο θη άιισλ ππαιιειηθψλ εξγαζηψλ γηα ζπκπιήξσζε λνκίκνπ σξαξίνπ». Η απιή θαη κφλν θαηακέηξεζε εκπνξεπκάησλ, φπσο θαη ε απιή θαη κφλνλ ελεκέξσζε ησλ θαξηειψλ πεξί ησλ εηζαγνκέλσλ θαη εμαγνκέλσλ εηδψλ θαηά ηελ πνζφηεηα θαη ην είδνο απηψλ δελ πξνζδίδεη ζηνλ εθηεινχληα ηηο εξγαζίεο απηέο εξγαδφκελν ηελ ηδηφηεηα ηνπ βνεζνχ ινγηζηνχ. Η λνκνινγία ραξαθηήξηζε σο Βνεζνχο Λνγηζηέο θαη νξηζκέλνπο ππαιιήινπο, γηαηί έθξηλε φηη ε ππ' απηψλ παξερνκέλε εξγαζία εμππεξεηεί βηβιία ππφ ηνπ λφκνπ ή ηεο ινγηζηηθήο ζεσξίαο θαη ηέρλεο ζεσξνχκελα σο ινγηζηηθά, σο π.ρ. ν ζπληάζζσλ κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο είλαη Βνεζφο Λνγηζηνχ θαηά ηελ ππ' αξηζ. 6081/61 απφθαζε "νκνδίθνπ Αζελψλ (πξβι. θαη.δ. 2057/65 θαη έγγξ. Τπ. Δξγ ΛΟΓΙΣΗ, ζει. 198). Δλ ηνχηνηο, ζηελ ηζρχνπζα απφθαζε ηνπ Γ.Γ.Γ.Γ. Αζελψλ δελ θξίζεθε ζθφπηκν λα πεξηιεθζεί ξεηή δηάηαμε πεξί ραξαθηεξηζκνχ ησλ ζπληαζζφλησλ κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο σο Βνεζψλ Λνγηζηψλ. κσο, ζην Π.Γ. 340/98 «Πεξί ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Λνγηζηή-Φνξνηερληθνχ» θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 7 αλαθέξεηαη ξεηψο φηη έξγν ηνπ Λνγηζηή-Φνξνηερληθνχ είλαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, ε ζχληαμε ησλ κηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ. Καηφπηλ απηνχ, δελ κπνξεί πιένλ λα 9

11 ακθηζβεηεζεί φηη ν ζπληάθηεο κηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ έρεη, ηνπιάρηζηνλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Βνεζνχ Λνγηζηή. Οη ρεηξηζηέο ινγηζηηθψλ κεραλψλ, νη απαζρνινχκελνη ζηα ινγηζηήξηα ησλ επηρεηξήζεσλ ππφ ηηο θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο ησλ ππεπζχλσλ ινγηζηψλ γηα ηελ θαηαρψξεζε ζηα ινγηζηηθά βηβιία, είλαη βνεζνί ινγηζηψλ (Απφθ. 13/69 Γ.Γ.Γ.Γ. Αζελψλ - ΛΟΓΙΣΗ). Οη ρεηξηζηέο δηαηξεηηθψλ κεραλψλ, φκσο, θαηά ην ππ' αξηζκ έγγξ. Τπ. Δξγ. (ΛΟΓΙΣΗ, ζει. 720) ππάγνληαη ζηελ πεξί ππαιιήισλ γξαθείσλ ξχζκηζε θαη δελ ζεσξνχληαη Βνεζνί Λνγηζηέο. Λνγηζηηθή είλαη ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο, κέηξεζεο, θαηαγξαθήο θαη επηθνηλσλίαο φζνλ αθνξά νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα κηα νξγάλσζε ή άιιε νληφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςνπλ θξίζεηο βαζηζκέλεο ζηελ ελεκέξσζε απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Η δηαηήξεζε βηβιίσλ θαιχπηεη ηνλ ηνκέα ηεο αξρεηνζέηεζεο ηεο ινγηζηηθήο θαη επνκέλσο παξέρεη ηα ζηνηρεία πάλσ ζηα νπνία νη αξρέο ινγηζηηθήο εθαξκφδνληαη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ δειψζεσλ θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. Η πξνζσπηθή θξάηεζε αξρείσλ ρξεζηκνπνηεί ζπρλά έλα ζχζηεκα απιήο θαηαγξαθήο, ζην νπνίν ηα πνζά θαηαγξάθνληαη ζπλήζσο ζηε κνξθή ζηειψλ. Σέηνηεο θαηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο, ηε θχζε ηνπο θαη ην πνζφ ρξεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ. Η θξάηεζε αξρείσλ ησλ νξγαλψζεσλ, ηνχηνηο, είλαη βαζηζκέλε ζε έλα ζχζηεκα δηπινγξαθηψλ, κε ην νπνίν θάζε ζπλαιιαγή θαηαγξάθεηαη βάζεη ηνπ δηπινχ αληίθηππνχ ηεο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο νξγάλσζεο ή ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ή θαη ζηα δχν. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζέζε κηαο επηρείξεζεο παξνπζηάδνληαη γηα έλα θχιιν ηζνινγηζκνχ, ελψ νη θνηλνπνηήζεηο γηα ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζε κηα δήισζε εηζνδήκαηνο. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ξεπζηφηεηα κηαο νξγάλσζεο -ζπγθεθξηκέλα, πσο ιακβάλεη θαη μνδεχεη κεηξεηάεκθαλίδνληαη ζε κηα δήισζε ξνήο κεηξεηψλ. Απηέο νη ηξεηο νηθνλνκηθέο δειψζεηο 10

12 ηξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνεγνχκελε απφδνζε, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα απνηειεί κηα βάζε γηα ηνπο αλαγλψζηεο γηα λα πξνζπαζήζνπλ λα εθηηκήζνπλ ηη κπνξεί λα ζπκβεί ζην κέιινλ. (http://www.eline.gr/servicedet.asp?p=&type=1&id=190). 11

13 4. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΗ- ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ Κάηνρνο δηπιψκαηνο Α.Δ.Ι., Σ.Δ.Ι. αιιά θαη Ι.Δ.Κ έρεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ λα εξγαζηεί ζε εμαξηεκέλεο ή κε εξγαζίεο ζε θνξνηερληθά ινγηζηηθά - θνξνηερληθά ηκήκαηα κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη ζε ινγηζηήξηα επηρεηξήζεσλ αθφκε, ζε νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ (π.ρ. Γ.Ο.Τ.). Δίλαη ζε ζέζε λα ελεκεξψλεη ππεχζπλα, λα ζπκβνπιεχεη θαη λα επεμεξγάδεηαη ηα ζρεηηθά κε ηε θνξνινγία ηεο επηρείξεζεο ή ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο εξγάδεηαη σο κέινο ηκήκαηνο ή απηφλνκα. Δλεκεξψλεη θαη ειέγρεη ηα ινγηζηηθά βηβιία θαη εθδίδεη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία (ρεηξφγξαθα ή κεραλνγξαθηθά) ησλ επηρεηξήζεσλ πειαηψλ ηνπ. Δπίζεο ζπληάζζεη ηηο απαξαίηεηεο δειψζεηο πνπ πξέπεη λα ππνβάιιεη ε θάζε επηρείξεζε πξνο ηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο αιιά θαη πξνο ηηο Γηεπζχλζεηο Δξγαζίαο θαη ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία. πγθεθξηκέλα ελεξγεί γηα: -Σελ νξγάλσζε αξρείνπ πιεξνθνξηψλ κε ηελ θαηάιιειε βηβιηνγξαθία (βηβιία, πεξηνδηθά, εκεξήζην νηθνλνκηθφ ηχπν, ειεθηξνληθή βάζε πιεξνθνξηψλ θηι) γηα λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ζηηο εγθπθιίνπο ησλ αξκνδίσλ Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ζηηο απνθάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ θιπ. -Σελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηαιιήισλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ γηα ηε ζσζηή δηεθπεξαίσζε ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ηνπ θνξνηερληθνχ γξαθείνπ. -Σελ εμέηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο θάζε επηρείξεζεο ή ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ηελ εμεχξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ηελ νξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηε θνξνινγηθή-εξγαηηθή λνκνζεζία. -Σελ ελεκέξσζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ γηα ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ. -Σελ πινπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιήο εκπξφζεζκα ησλ απαξαίηεησλ δειψζεσλ πξνο ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Η εηδηθφηεηα ηνπ ινγηζηή θνξνηέρλε βξίζθεηε ζε επλντθφηεξε ζέζε ζήκεξα πνπ ε ζσζηή νξγάλσζε ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ έρεη απνθηήζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη αλαγθαηφηεηα. (http://akioe.gr/default.asp?node=page&id=3798) 12

14 5. ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ κσο ηη πξαγκαηηθά θάλεη έλαο ινγηζηήο-θνξνηερληθφο? Πνηα ε ζεκαζία ηεο δνπιείαο ηνπ θαη πσο έρεη θαηαθέξεη λα γίλεη απαξαίηεηνο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ ηφπνπ καο; Ο θνξνηερληθφο είλαη ίζσο ν πην έκπηζηνο άλζξσπνο γηα ηνλ πειάηε ηνπ θαζψο γλσξίδεη κε ιεπηνκέξεηεο φια ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία, ην εηζφδεκα ηνπ, ηηο αγνξέο θαη πσιήζεηο ηνπ. Έηζη αλαπηχζζεηαη έλα είδνο θηιίαο κε εμάξηεζε θαη ησλ δπν κεξψλ αθνχ απφ ηε κηα πιεπξά ν πειάηεο είλαη απαξαίηεηνο γηα έλαλ ινγηζηή γηα ιφγνπο βηνπνξηζηηθνχο θαη απφ ηελ άιιε ν ινγηζηήο απνηειεί έλα ζηήξηγκα-φρη κφλν νηθνλνκηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ-θπξίσο ςπρνινγηθφ κηαο θαη ν ινγηζηήο ζαλ γλψζηεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πειάηε ηνλ βνεζάεη λα αλνηρηεί θαη λα ηνπ έρεη ζρεδφλ ακέζσο εκπηζηνζχλε, Απφ ηελ άιιε ν ινγηζηήο κε ηηο γλψζεηο ηνπ βνεζάεη ηνλ πειάηε λα απνθεχγεη ηηο θαθνηνπηέο ζηελ εξγαζία ηνπ και ηνπ πξνζθέξεη πάληα ηελ πην ζπκθέξνπζα ιχζε ζε φια ηνπ ηα πξνβιήκαηα νηθνλνκηθήο θχζεσο. Δπεηδή ζηε ζεκεξηλή επνρή ε εξγαζία θαη ηα νηθνλνκηθά καο θαηέρνπλ θπξίαξρε ζέζε ζηε θνηλσλία ηφηε εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ γηαηί ν ινγηζηήο είλαη ίζσο ν πην πνιχηηκνο ζπλεξγάηεο θαη πνιιέο θνξέο θίινο κε ηνλ πειάηε. (http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&bbk_id=78) ην ζέκα ηεο εξγαζίαο, ν ινγηζηήο απινπνηεκέλα είλαη ν επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο - κηαο επηρείξεζεο ζηελ νπνία θαηέρεη πεξίνπηε ζέζε θαη είλαη ν ππεχζπλνο παληφο νηθνλνκηθνχ, εξγαηηθνχ και θνξνινγηθνχ ζέκαηνο. πληάζζεη ηζνινγηζκνχο (αλ πξφθεηηαη επηρείξεζε κε βηβιία Γ θαηεγνξίαο) έληππα θνξνινγηθψλ δειψζεσλ (Δ 1,Δ2..,Δ9), πξνζιήςεηο θαη απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ, αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, φια ηα έληππα (Φ1,Φ2...Μ1,Μ10) πνπ αθνξνχλ ηκήκαηα ηεο εθνξίαο ( κεηξψν, θψδηθαο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, Φ.Π.Α., εηζφδεκα θ.α.), ηεξεί φια ηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο (βηβιίν εζφδσλ-εμφδσλ, βηβιίν απνγξαθήο, ηζνδχγηα θ.α.), πξνυπνινγηζκνχο, θνζηνινγήζεηο θ.α.. Δίλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο εθνξίαο, ν άλζξσπνο πνπ έρεη άκεζεο ζρέζεηο κε φιεο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Δίλαη απηφο πνπ πάληα εμεηάδεη φιεο ηηο πηζαλέο εθδνρέο ελφο πξνβιήκαηνο γηα λα απνθχγεη ηπρφλ ιάζνο ρεηξηζκνχο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη δεκία 13

15 ζηελ επηρείξεζε. Δίλαη ππνρξεσκέλνο ζρεδφλ λα γλσξίδεη άξηζην ρεηξηζκφ ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, θαζψο θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ κεραλνγξάθεζεο γηα λα θέξεη εηο πέξαο ην έξγν ηνπ. Δλεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηα θνξνινγηθά, ινγηζηηθά θαη εξγαηηθά ζέκαηα θαη δηαηεξεί πνιιέο θνξέο βηβιηνζήθε θαη βάζεηο δεδνκέλσλ έηνηκεο αλά πάζα ζηηγκή λα ηηο ζπκβνπιεπηεί. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν ινγηζηήο λα γλσξίδεη ηα θνξνινγηθά δεδνκέλα αλά πάζα ζηηγκή θαη γη απηφ είλαη απαξαίηεην λα δηαβάδεη ζπλερψο πξνθεηκέλνπ λα αλαλεψλεη ηηο γλψζεηο ηνπ. Ο ινγηζηήο θνξνηερληθφο έρεη έλα ηεξάζηην πιαίζην κέζα ζην νπνίν εξγάδεηαη θαη γηα απηφ ην ιφγν είλαη πνιχ δχζθνιν λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ρσξίο λα έρεη ηα εθφδηα ησλ γλψζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη. Έηζη ινηπφλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1997 ςεθίδεηαη πξνεδξηθφ δηάηαγκα κε ζθνπφ ηελ θαηαρψξεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ινγηζηή - θνξνηερληθνχ. (http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&bbk_id=78) Πεξηερόκελν επαγγέικαηνο Έξγν ησλ ινγηζηψλ θνξνηερληθψλ είλαη: 1. Η νξζή εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πξνηχπσλ θαη ζρεδίσλ γεληθψλ θαη θιαδηθψλ. 2. Η επνπηεία θαη ε εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο θαη ησλ αλαινγνχλησλ θφξσλ θαη ν έιεγρνο ηεο ηππηθήο επάξθεηαο θαη αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ θαη παξαζηαηηθψλ. 3. Η ελεκέξσζε θαη ηήξεζε ησλ θνξνινγηθψλ βηβιίσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. 4. Η θαηάξηηζε θαη ε ππνγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ησλ ηζνινγηζκψλ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, 14

16 5. Η ζχληαμε, ππνγξαθή θαη ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ε επηκέιεηα εθαξκνγήο ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη δηαηππψζεσλ πξνο ηηο θνξνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο αξρέο. 6. Η ζχληαμε, ππνγξαθή θαη ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη θαηαζηάζεσλ πξνο ηηο Γεκφζηεο Αξρέο. 7. Η ζχληαμε, ππνγξαθή θαη ππνβνιή κηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη πξνγξακκάησλ εξγαζίαο. (http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&bbk_id=78) 15

17 6. Πεξίιεςε Ν.2515/1997 Άζθεζε επαγγέικαηνο Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ (ΦΔΚ 154/η. Α /1997) θαη Π.Γ. 340/1998 Πεξί ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ θαη ηεο αδείαο αζθήζεώο ηνπ (ΦΔΚ 228/η.Α /1998), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.2771/1999 (ΦΔΚ 280/η.Α /1999) θαη κε ην άξζξν 17 ηνπ Ν. 3470/2006 «Δζληθό πκβνύιην Δμαγσγώλ, θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 132/η. Α / ). Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ απαηηείηαη εηδηθή άδεηα ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ Ο.Δ.Δ. ή ηελ αξκφδηα Σνπηθή Γηνίθεζε Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο ηνπ Ο.Δ.Δ. ηνπο θαηφρνπο ηεο σο άλσ αδείαο ρνξεγείηαη δειηίν επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο, ην νπνίν αλαλεψλεηαη θαη έηνο. Η άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ρνξεγείηαη κφλν ζε θπζηθά πξφζσπα. H άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ δηαθξίλεηαη ζε άδεηα Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ Α, Β, Γ θαη Γ ηάμεσο. *Η εν λόγω άδεια είναι ζε ιζχύ εθόζον ανανεώνεηαι εηηζίως ηο δεληίο επαγγελμαηικής ηαυηόηηηας. 1. Α Σάμε Άδεια Α ηάξηρ σοπηγείηαι: 1. στα μέλη του Ο.Ε.Ε. πνπ έρνπλ άδεηα αζθήζεσο ηνπ νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο θαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 2515/1997 ( ) αζθνχζαλ επί πέληε (5) έηε ην επάγγεικα ηνπ Λνγηζηή ή βνεζνχ Λνγηζηή σο κηζζσηνί ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή έρνπλ επί πέληε (5) έηε πξνυπεξεζία ζε ινγηζηηθφ-νηθνλνκηθφ θιάδν ηνπ Γεκφζηνπ ή ηνπ Ιδησηηθνχ ηνκέα 16

18 2. ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ ηκήκαηνο Λογιζηικήρ ηηρ Σσολήρ Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ ηων Τ.Δ.Ι., νη νπνίνη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 2515/1997 ( ) αζθνχζαλ επί πέληε (5) έηε απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο ην επάγγεικα ηνπ Λνγηζηή ή ηνπ βνεζνχ Λνγηζηή σο κηζζσηνί ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή έρνπλ πέληε (5) έηε πξνυπεξεζία ζε ινγηζηηθφ-νηθνλνκηθφ θιάδν ηνπ Γεκφζηνπ ή ηνπ Ιδησηηθνχ ηνκέα, 3. ζηνπο κε πηπρηνύρνπο, νη νπνίνη απνδεδεηγκέλα απφ ην έηνο 1965 κέρξη θαη ηελ 30ε Απξηιίνπ 1977 έρνπλ ππνγξάςεη ηζνινγηζκνχο επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ρξήζεσλ. Οη θάηνρνη άδεηαο Α ηάμεο έρνπλ δηθαίσκα ππνγξαθήο ηζνινγηζκψλ απεξηφξηζηνπ χςνπο. 2. Β Σάμε Οη θάηνρνη άδεηαο Β ηάμεο έρνπλ δηθαίσκα λα δηελεξγνχλ θάζε είδνπο ινγηζηηθέο θαη θνξνηερληθέο εξγαζίεο επηηεδεπκαηηψλ ηεξνχλησλ βηβιία Α θαη Β θαηεγνξίαο θαζψο θαη επηηεδεπκαηηψλ ηεξνχλησλ Γ θαηεγνξίαο, ησλ νπνίσλ ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα δελ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ επξψ. Άδεια Β ηάξηρ σοπηγείηαι: α) ζηα κέιε ηνπ Ο.Δ.Δ. πνπ έρνπλ άδεηα αζθήζεσο ηνπ νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο θαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 2515/1997 ( ) αζθνχζαλ ην επάγγεικα ηνπ Λνγηζηή ή ηνπ βνεζνχ Λνγηζηή σο κηζζσηνί ζε ινγηζηηθέο-νηθνλνκηθέο εξγαζίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ή σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ελψ κε ηελ ζπκπιήξσζε ζπλνιηθήο πξνυπεξεζίαο πέληε εηψλ ηνπο ρνξεγείηαη απφ ην Ο.Δ.Δ. απηνδίθαηα άδεηα Α Σάμεο β) απηνδίθαηα κε ηελ ζπκπιήξσζε ζπλνιηθήο πξνυπεξεζίαο πέληε εηψλ, ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ Σ.Δ.Ι. πνπ θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 2515/1997 ( ) δελ είραλ ζπκπιεξψζεη 17

19 πέληε έηε πξνυπεξεζία απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο ζην επάγγεικα ηνπ Λνγηζηή ή ηνπ βνεζνχ Λνγηζηή σο κηζζσηνί ζε ινγηζηηθέο νηθνλνκηθέο εξγαζίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ή σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη πεληαεηή πξνυπεξεζία απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο ζε ινγηζηηθέο - νηθνλνκηθέο εξγαζίεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, γ) απηνδίθαηα κε ηελ ζπκπιήξσζε ζπλνιηθήο πξνυπεξεζίαο επηά εηψλ ζηνπο πηπρηνχρνπο ησλ Σκεκάησλ Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ Σ.Δ.Ι., νη νπνίνη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 2515/1997 ( ) αζθνχζαλ επί ηέζζεξα έηε απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο ην επάγγεικα ηνπ Λνγηζηή ή ηνπ βνεζνχ Λνγηζηή σο κηζζσηνί ζε ινγηζηηθέο νηθνλνκηθέο εξγαζίεο ηνπ Ιδησηηθνχ Σνκέα ή σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή έρνπλ ηέζζεξα έηε πξνυπεξεζία απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο ζε ινγηζηηθέο νηθνλνκηθέο εξγαζίεο ηνπ Ιδησηηθνχ Σνκέα, 3. Γ Σάμε Οη θάηνρνη άδεηαο Γ ηάμεο έρνπλ δηθαίσκα λα δηελεξγνχλ θάζε είδνπο ινγηζηηθέο θαη θνξνηερληθέο εξγαζίεο επηηεδεπκαηηψλ ηεξνχλησλ βηβιία Α θαη Β θαηεγνξίαο κέρξη ην φξην ηεο Β θαηεγνξίαο, δειαδή κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ Άδεηα Γ ηάμεο ρνξεγείηαη θαη ζηοςρ μη πηςσιούσοςρ, νη νπνίνη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 2515/1997 ( ) αζθνχζαλ ην επάγγεικα ηνπ Λνγηζηή ή ηνπ βνεζνχ ινγηζηή σο κηζζσηνί ζε ινγηζηηθέο νηθνλνκηθέο εξγαζίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. ζνη απφ απηνχο απνδεδεηγκέλα κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν.2515/1997 έρνπλ ππνγξάςεη ηζνινγηζκνχο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ρξήζεσλ δηθαηνχληαη άδεηα Γ Σάμεο κε δηθαίσκα ηήξεζεο βηβιίσλ Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ. Άδεια Γ Τάξηρ σοπηγείηαι από ηο Ο.Δ.Δ.: 18

20 α) ζηνπο πηπρηνχρνπο νηθνλνκηθψλ παλεπηζηεκίσλ πνπ απέθηεζαλ ην πηπρίν ηνπο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 2515/1997 ( ) είλαη κέιε ηνπ ΟΔΔ θαη έρνπλ άδεηα αζθήζεσο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο. β) ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ Σ.Δ.Ι.(δελ απαηηείηαη πιένλ δηεηήο πξνππεξεζία απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ινγηζηή θνξνηερληθνχ Γ ηάμεο) γ) ζηνπο πηπρηνχρνπο ησλ Σκεκάησλ Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ Σ.Δ.Ι., νη νπνίνη αζθνχλ επί ηεηξαεηία απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο ην επάγγεικα ηνπ Λνγηζηή ή ηνπ βνεζνχ ινγηζηή. 4. Γ Σάμε Άδεηα Γ Σάμεο ρνξεγείηαη από ην Ο.Δ.Δ. α) ζηοςρ καηόσοςρ απολςηηπίος Γενικού Λςκείος, νη νπνίνη αζθνχλ επί δψδεθα (12) έηε απφ ηε ιήςε ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπο ην επάγγεικα ηνπ βνεζνχ ινγηζηή, β) ζηοςρ καηόσοςρ απολςηηπίος Δπαγγελμαηικού Λςκείος ή Δνιαίος Πολςκλαδικού Λςκείος κλάδος Οικονομίαρ, νη νπνίνη αζθνχλ επί δέθα (10) έηε απφ ηε ιήςε ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπο ην επάγγεικα ηνπ βνεζνχ ινγηζηή, γ) ζηοςρ καηόσοςρ πηςσίος Ινζηιηούηος Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ (Ι.Δ.Κ.) Λογιζηικήρ, νη νπνίνη αζθνχλ επί νθηψ (8) έηε ην επάγγεικα ηνπ 19

21 βνεζνχ ινγηζηή, δ) αποθοίηοςρ ηων μακποσπόνιων ππογπαμμάηων καηάπηιζηρ ηος ΔΛ.ΚΔ.ΠΑ, νη νπνίνη αζθνχλ επί νθηψ (8) έηε ην επάγγεικα ηνπ βνεζνχ ινγηζηή. Οη θάηνρνη αδείαο Γ ηάμεο κπνξνχλ κεηά απφ πεληαεηή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα λα απνθηήζνπλ άδεηα Γ ηάμεο. Πέξαλ ηεο Γ ηάμεο δελ δηθαηνχηαη άδεηα αλψηεξεο ηάμεο. ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο ινγηζηή θνξνηερληθνχ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε πξνυπεξεζία πνπ έρεη απνθηεζεί ζην Γεκφζην θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα (άξζξν 38 παξ. 1 ηνπ Ν. 2873/2000). Γηθαηώκαηα Τπνρξεώζεηο ησλ Λνγηζηώλ Φνξνηερληθώλ 1. Ο ινγηζηήο θνξνηερληθφο εθπξνζσπεί ηνλ εληνιέα ηνπ ελψπηνλ ηνηθεηηθψλ θαη Φνξνινγηθψλ Αξρψλ θαη Δπηηξνπψλ, ζπληάζζεη φια ηα πξνβιεπφµελα απφ ηε θνξνινγηθή θαη εθαξµνδφµελε ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο λνµνζεζία έγγξαθα, δηεμάγεη θάζε θνξνινγηθή δηαηχπσζε θαη ελεξγεί θάζε πξάμε πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλαηηζεµέλσλ ζ' απηφλ ινγηζηηθψλ θαη θνξνηερληθψλ εξγαζηψλ. 2. ια ηα έγγξαθα πνπ ζπληάζζνληαη απφ ην ινγηζηή θνξνηερληθφ, θέξνπλ εθηφο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ θαη ζθξαγίδα ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ην νλνµαηεπψλπµν απηνχ, ε ηάμε θαη ν αξηζµφο αδείαο αζθήζεσο επαγγέιµαηνο, ν αξηζµφο ηνπ θνξνινγηθνχ ηνπ µεηξψνπ θαη ε δηεχζπλζε ηεο επαγγειµαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 3. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλαθεξνµέλσλ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εξγαζηψλ απαηηείηαη έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ εληνιέα. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο εμνπζηνδνηήζεσο, ν εληνιέαο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ηελ αλάθιεζε ζηελ αξµφδηα αξρή. 20

22 4. Ο ινγηζηήο θνξνηερληθφο δηθαηνχηαη θαη ν εληνιέαο αληίζηνηρα ππνρξενχηαη ζηε ρνξήγεζε ησλ θάζε είδνπο ζηνηρείσλ θαη παξαζηαηηθψλ ηα νπνία θξίλνληαη απφ ην ινγηζηή θνξνηερληθφ αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ αλαηηζεµέλσλ ζ' απηφλ εξγαζηψλ. (http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&bbk_id=78) Δπζύλε Λνγηζηώλ Φνξνηερληθώλ Ο ινγηζηήο θνξνηερληθφο, νθείιεη λα επηδεηθλχεη ηελ πξνζήθνπζα επηκέιεηα πεξί ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη, άιισο επζχλεηαη έλαληη ηνπ εληνιέο ηνπ γηα ηηο θάζε είδνπο θνξνινγηθέο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ππαηηηφηεηά ηνπ. (http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&bbk_id=78) Κπξώζεηο 1. Ο θάηνρνο αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ, ν νπνίνο αλαιακβάλεη θαη δηελεξγεί ινγηζηηθέο θαη θνξνηερληθέο εξγαζίεο πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο αδείαο ηνπ ηηκσξείηαη µε πξφζηηκν. 2. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ην αλψηαην φξην ηνπ πξνζηίκνπ µκπνξεί λα αλέιζεη µέρξη ηνπ ηξηπιαζίνπ ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ηεο πξνεγνχµελεο παξαγξάθνπ. Τπνηξνπή ζεσξείηαη ε εληφο ηξηεηίαο επαλάιεςε ηεο πξάμεο γηα ηελ νπνία ηηµσξήζεθε νξηζηηθά ν ππαίηηνο. 3. ε πεξίπησζε λέαο ππνηξνπήο ή µε θαηαβνιήο ησλ πξνζηίµσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθαιείηαη ε άδεηα αζθήζεσο επαγγέιµαηνο. Νέαππνηξνπή ζεσξείηαη ε εληφο ηξηεηίαο επαλάιεςε ηεο πξάμεο γηα ηελ νπνία ηηµσξήζεθε νξηζηηθά ν ππαίηηνο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχµελεο παξαγξάθνπ. 21

23 4. Σα πξφζηηµα ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιινληαη µε απφθαζε ηεο Κεληξηθήο ηνίθεζεο ηνπ ΟΔΔ θαη απνηεινχλ έζνδα ηνπ ΟΔΔ. (http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&bbk_id=78) Αθαίξεζε αδεηώλ 1. Η άδεηα άζθεζεο επαγγέιµαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ αθαηξείηαη απηνδηθαίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο απηήο: α) Καηαδηθάζηεθε αµεηαθιήησο ζε πνηλή θάζεηξμεο ή β) θαηαδηθάζηεθε αµεηαθιήησο γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία, δσξνδνθία, δσξνιεςία, θαηαπίεζε, παξάβαζε θαζήθνληνο, εγθιήµαηα θαηά ησλ εζψλ, ζπθνθαληηθή δπζθήµηζε, δφιηα ρξήζε μέλνπ ζήµαηνο, δφιηα ρξενθνπία, ιαζξεµπνξία θαη παξάβαζε ηεο λνµνζεζίαο γηα ηελ εµπνξία λαξθσηηθψλ. 2) Η άδεηα αζθήζεσο επαγγέιµαηνο ινγηζηή- θνξνηερληθνχ αθαηξείηαη επίζεο:α) ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο θαη β) εθ' φζνλ απνδεδεηγµέλα ζπλέπξαμε ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηα βηβιία θαη ζηνηρεία λα µελ εµθαλίδνπλ ηελ πξαγµαηηθή θαηάζηαζε. 3) Η άδεηα ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ παξνρήο ινγηζηηθψλ θαη θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ αθαηξείηαη φηαλ εθιείςνπλ νη λφµηµεο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ή φηαλ αθαηξείηαη ε άδεηα άζθεζεο επαγγέιµαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ ηνπ ππεπζχλνπ ή ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. (http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&bbk_id=78) Aπόδεημε άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο 1. πνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2515/97 απαηηείηαη απφδεημε ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ινγηζηή θνξνηερληθνχ, ηνπ ινγηζηή θαη ηνπ βνεζνχ ινγηζηή, ε 22

24 απφδεημε απηή παξέρεηαη κε ηελ ππνβνιή απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ εξγνδνηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηνπο νπνίνπο παξείραλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, εθθαζαξηζηηθψλ ζεκεησκάησλ, κηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, αζθαιηζηηθψλ βηβιηαξίσλ, πηζηνπνηεηηθψλ έλαξμεο επηηεδεχκαηνο θαη θάζε άιισλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε δηάξθεηα θαη ε κνξθή ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο. 2. ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο αδπλακίαο ππνβνιήο ελφο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εγγξάθσλ, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ βεβαίσζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ ησλ Λνγηζηψλ Φνξνηερλψλ ζηελ νπνία είλαη εγγεγξακκέλνη, απφ ηελ νπνία λα απνδεηθλχεηαη ε δηάξθεηα θαη ε κνξθή ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο. (http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&bbk_id=78) 23

25 7. ΑΝΑΝΔΩΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Με ηελ απφθηεζε άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο Λνγηζηή - Φνξνηερληθνχ ρνξεγείηαη δειηίν επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο, ην νπνίν πξέπεη λα αλαλεψλεηαη ην πξψην ηξίκελν θάζε έηνπο. Γηα ηελ αλαλέσζε απαηηείηαη ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Ο.Δ.Δ. ην χςνο ηνπ νπνίνπ έρεη θαζνξηζζεί σο εμήο: 1. Γηα ηνπο έρνληεο άδεηα Α ηάμεο πνζφ 59,00 2. Γηα ηνπο έρνληεο άδεηα Β ηάμεο πνζφ 44,00 3. Γηα ηνπο έρνληεο άδεηα Γ ηάμεο πνζφ 29,50 4. Γηα ηνπο έρνληεο άδεηα Γ ηάμεο πνζφ 15,00 χκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 340/1998 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3470/2006 ε άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ είλαη ζε ηζρχ εθφζνλ έρεη αλαλεσζεί ην δειηίν επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο. (http://www.oe-e.gr/lf/lf_id.htm) 24

26 8.ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ -ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΛΟΓΙΣΗ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ Υνξήγεζε αδείαο 1. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ, ππνβάιιεηαη αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε (Κ.Γ.) ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο (ΟΔΔ) ή, αλάινγα κε ηνλ ηφπν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ εγθαηάζηαζεο, πξνο ηελ αξκφδηα Σνπηθή Γηνίθεζε (Σ.Γ.) ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο (Π.Σ.) ηνπ ΟΔΔ. 2. ηελ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, ν αξηζκφο κεηξψνπ θαη ν αξηζκφο αδείαο αζθήζεσο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο, πξνθεηκέλνπ πεξί κειψλ ηνπ ΟΔΔ, ε δηεχζπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή θαηνηθίαο, ηα πηπρία, νη ηίηινη ζπνπδψλ, ε εηδίθεπζε, θαζψο θαη ε επαγγεικαηηθή πείξα. 3. Η αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ επηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίσλ, ηίηισλ ζπνπδψλ, πηζηνπνηεηηθψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη εκπεηξίαο, θαζψο θαη ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ γηα ηελ απφδεημε ηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο, φπσο ζην άξζξν 20 ηνπ παξφληνο νξίδεηαη. 4. ηελ πεξίπησζε αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο αλσηέξαο ηάμεσο, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ πεξίπησζε ζη' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2515/1997, φπσο ηζρχεη, πηζηνπνηεηηθνχ παξαθνινχζεζεο επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ππνςεθίνπ. 25

27 5. Η άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ή ηεο αξκφδηαο Σνπηθήο Γηνίθεζεο Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο ηνπ ΟΔΔ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε Σξηκεινχο Δπηηξνπήο, ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη απφ ηηο παξαπάλσ Γηνηθήζεηο, είλαη κέιε ηνπ ΟΔΔ θαη έρνπλ άδεηα ινγηζηή θνξνηερληθνχ Α' ηάμεσο. Έλα (1) απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δχλαηαη λα πξνηείλεηαη απφ ηηο Γεπηεξνβάζκηεο πλδηθαιηζηηθέο Οξγαλψζεηο ηνπ ρψξνπ ησλ ινγηζηψλ θνξνηερληθψλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηεο πεξηειεχζεσο ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ, παξεξρνκέλεο απξάθηνπ ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ν εθπξφζσπνο νξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ή ηελ αξκφδηα Σνπηθή Γηνίθεζε Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο ηνπ ΟΔΔ. 6. ηνπο θαηφρνπο αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ρνξεγείηαη δειηίν επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο, ην νπνίν αλαλεψλεηαη ην πξψην ηξίκελν θάζε έηνπο. 7. Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο απαηηείηαη ε θαηαβνιή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ΟΔΔ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2515/ Η απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ή ηεο αξκφδηαο Σνπηθήο Γηνίθεζεο Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο ηνπ ΟΔΔ, γηα ηε ρνξήγεζε ή φρη ηεο άδεηαο, εθδίδεηαη ην αξγφηεξν εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο αξκφδηαο γηα ηε ρνξήγεζή ηεο Γηνίθεζεο. 9. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ρνξεγείηαη κφλν ζε θπζηθά πξφζσπα. 10. Γηα ηελ έλαξμε ηεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ ππνβάιιεηαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν άδεηαο. (http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&bbk_id=78) 26

28 Γξαθεία 1. Γηα ηε ιεηηνπξγία γξαθείσλ παξνρήο ινγηζηηθψλ θαη θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ, απαηηείηαη άδεηα, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ην ΟΔΔ. 2. Πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ νπνηαζδήπνηε λνµηθήο µνξθήο είλαη ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηνρή αδείαο αζθήζεσο επαγγέιµαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ απφ ηνλ ππεχζπλν ή ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ γξαθείνπ θαη ησλ µειψλ απηνχ. Δπί αλσλχµσλ εηαηξεηψλ απαηηείηαη ε θαηνρή αδείαο αζθήζεσο επαγγέιµαηνο Λνγηζηή-Φνξνηερληθνχ απφ ηνπο µεηφρνπο πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο. 3. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ αδείαο, ππνβάιιεηαη αίηεζε ηνπ ππεπζχλνπ ή ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ. Η αίηεζε απηή ζπλνδεχεηαη απφ επηθπξσµέλν αληίγξαθν ηεο αδείαο ηνπ ππεπζχλνπ ή ησλ ππεπζχλσλ ησλ γξαθείσλ θαη ησλ µειψλ απηνχ θαη αλαιφγσο ηεο λνµηθήο µνξθήο µε ηελ νπνία πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ, επηθπξσµέλα αληίγξαθα ησλ θαηά Νφµν θαηαζηαηηθψλ ή πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε λφµηµε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. (http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&bbk_id=78) Μεηξών 1. ην ΟΔΔ ηεξείηαη κεηξψν αδεηψλ άζθεζεο, επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ θαηά ηάμεηο, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη µε αχμνληα αξηζκφ νη εθδηδφµελεο άδεηεο θαη ζεκεηψλνληαη νη ηπρφλ µκεηαβνιέο ηνπο. 2. ε ηδηαίηεξν ηµήµα ηνπ µκεηξψνπ αδεηψλ θαηαρσξνχληαη νη άδεηεο ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ µε µκλεία ηεο λνκηθήο µκνξθήο ηνπο, ησλ µειψλ, ησλ µκεηφρσλ θαη ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. (http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&bbk_id=78) 27

29 Διεύζεξνη Δπαγγεικαηίεο. α. Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο. β. Δθθαζαξηζηηθά Δθνξίαο θαη Έληππα Δ3, ηα νπνία ζα αθνξνχλ ζηα έηε εξγαζίαο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηεο αηηνχκελεο Σάμεο. *Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ απόθηεζε ηεο Άδεηαο Αζθήζεσο Δπαγγέικαηνο Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ, λα θαηαβάιινπλ αλάινγα κε ηελ αηηνύκελε ηάμε ηα εμήο πνζά: ΠΡΟΟΥΗ: ια ηα δηθαηνινγεηηθά, εθηφο ησλ βηβιηαξίσλ ελζήκσλ, πνπ ππνβάιινληαη ζε θσηνηππεκέλα αληίγξαθα πξέπεη λα είλαη επηζήκσο επηθπξσκέλα. Η επηθχξσζε ησλ εγγξάθσλ γίλεηαη απφ Αζηπλνκηθή Αξρή, απφ Γηθεγφξν ή απφ Γεκφζηεο Τπεξεζίεο. Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηεο Άδεηαο Αζθήζεσο Δπαγγέικαηνο Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ, λα θαηαβάιινπλ αλάινγα κε ηελ αηηνχκελε ηάμε ηα εμήο πνζά: Τάξη Ποσό Α 147,00 Β 117,00 Γ 88,00 Γ 59,00 28

30 Σα κέιε ηνπ Ο.Δ.Δ., πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο. (http://www.oeetak.gr/web/content/view/37/56/lang,el/) 29

31 9.ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΛΟΓΙΣΩΝ - Γηαηί πξέπεη λα αζθαιίδεηαη Δπαγγεικαηηθνί θίλδπλνη θαη επζύλεο Απνηειεί βαζηθή αξρή πσο νη έλλνηεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο επζχλεο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ θάζε επαγγεικαηηθή / επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. O Λνγηζηήο αζθεί έλα επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηψλ θχξνπο θαη επζχλεο πνπ απαηηεί αμηνπηζηία θαη αθνζίσζε. Ο Λνγηζηήο δελ είλαη απιά έλαο επαγγεικαηίαο πνπ δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, πείξα θαη ρξφλν γηα ηνλ Πειάηε ηνπ. Δίλαη πξσηίζησο έλα άηνκν εκπηζηνζχλεο, ζην νπνίν ν Πειάηεο (Φπζηθφ Πξφζσπν ή Δπηρείξεζε) ζηεξίδεηαη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. Ο Λνγηζηήο δέρεηαη πιεξνθνξίεο ζπρλά πξνζσπηθέο, πνιχηηκεο ή απφξξεηεο, θάλεη ρξήζε ή αλαιακβάλεη πξνο θχιαμε ζεκαληηθά έγγξαθα θαη άιια ζηνηρεία, ζπρλά δηαρεηξίδεηαη μέλα ρξήκαηα θαη δηελεξγεί πξάμεηο ελ νλφκαηη θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ηνπ. Δίλαη πξνθαλέο πσο ζε παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο αλαιακβάλεη επζχλεο. ε κηα πεξίνδν πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ εμειίμεσλ φπνπ ηα άηνκα θαη νη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ απαηηήζεσλ, έληνλνπ αληαγσληζκνχ θαη ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ, ν Λνγηζηήο Οηθνλνκηθφο χκβνπινο, θαιείηαη λα αλαιάβεη έλαλ θαίξην ππνζηεξηθηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν «έληαζεο επζχλεο». Σα ιάζε θαη νη παξαιείςεηο πνπ θακηά θνξά κπνξεί λα βιάςνπλ, δπζηπρψο δελ ιείπνπλ θαη απφ ηνλ πιένλ επζπλείδεην επαγγεικαηία. Καη ν θαιχηεξνο Λνγηζηήο δελ είλαη αιάλζαζηνο θαη θπζηθά δελ βξίζθεηαη ζην αππξφβιεην. Αληίζεηα, αλ ε πνξεία ησλ ππνζέζεσλ πνπ ρεηξίδεηαη δελ είλαη ε αλακελφκελε, κπνξεί λα γίλεη «ζηφρνο» θαη λα δερζεί κνκθέο αθφκε θαη αλ θάπνηα νηθνλνκηθή δεκηά δελ νθείιεηαη ζε δηθφ ηνπ ζθάικα. Πέξα απφ ηνλ αλεμάξηεην Λνγηζηή ν νπνίνο ζπλήζσο δηαηεξεί θάπνηεο «ηζνξξνπίεο» ζηελ επαγγεικαηηθή ζρέζε κε ηνπο Πειάηεο ηνπ (Φπζηθά Πξφζσπα ή κηθξνχο επαγγεικαηίεο), ππάξρνπλ θαη ηα νξγαλσκέλα θνξνηερληθά Γξαθεία ηα νπνία ρεηξίδνληαη πιεζψξα, ελίνηε εμεηδηθεπκέλσλ, ππνζέζεσλ ζεκαληηθψλ πειαηψλ ηνπο 30

32 (Δηαηξείεο). ε ηέηνηα Γξαθεία ζπλήζσο έρνπκε επαγγεικαηηθή / επηρεηξεκαηηθή κνξθή ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εηαίξσλ Λνγηζηψλ. ε αλάινγεο πεξηπηψζεηο είλαη ζαθέο πσο ν θάζε εηαίξνο βαξχλεηαη φρη κφλν μερσξηζηά γηα ηηο δηθέο ηνπ επζχλεο. Δπζχλεηαη «αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν» θαη γη απηέο ησλ άιισλ εηαίξσλ. Καηά ζπλέπεηα, ε επαγγεικαηηθή επζχλε ζπρλά απέλαληη ζε εμεηδηθεπκέλνπο εηαηξηθνχο πειάηεο πνπ δηαζέηνπλ νξγαλσκέλε λνκηθή ππνζηήξημε γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, είλαη αληηθεηκεληθά απμεκέλε. (http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/11919) «Νόκνη» ηεο Αγνξάο ε κηα ειεχζεξε θαη νινέλα πην απαηηεηηθή - αληαγσληζηηθή αγνξά, δελ είλαη κφλν νη λφκνη ηνπ Κξάηνπο πνπ ζέηνπλ ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Δίλαη θαη νη λφκνη ηεο ίδηαο ηεο αγνξάο πνπ αληηθεηκεληθά ππάξρνπλ. Αλάινγα δε κε ηηο επηξξνέο απφ ην επξχηεξν πνιηηηθφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ νη λφκνη ηεο αγνξάο είλαη απηνί πνπ κπνξεί λα ελεξγνπνηήζνπλ θάπνηα λέα δπλακηθή ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη λα «ηηκσξνχλ» φζνπο παξαβαίλνπλ θαλφλεο δενληνινγίαο ή πνπ δηαπξάηηνπλ ιάζε θαη παξαιείςεηο, αδηαθνξψληαο γηα ηελ πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Μπνξεί, κέρξη ηψξα, ζηε ρψξα καο λα πθίζηαηαη θάπνην ηδηφηππν θαζεζηψο αζπιίαο ζηα ζέκαηα επζχλεο. Δίλαη πξνθαλέο πσο έλα ηέηνην θαζεζηψο δελ κπνξεί λα δηαησλίδεηαη πιένλ. Σα πξάγκαηα αιιάδνπλ θαη ε Δπξψπε καο δείρλεη ην δξφκν (απειεπζέξσζε επαγγεικάησλ, πξνζηαζία αληαγσληζκνχ θιπ). Υξεηάδεηαη ξεαιηζκφο πνπ λα αληαλαθιά ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα πέξα απφ αγθπιψζεηο θαη θαηεζηεκέλα ηνπ παξειζφληνο. Αληηθεηκεληθά θαη ςχρξαηκα ζα πξέπεη λα δνχκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα φπσο απηή εμειίζζεηαη ζην δχζθνιν θιίκα ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε φηη απηή ζπλεπάγεηαη γηα ηε ρψξαο καο.(http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/11919) 31

33 Αζθάιηζε Δπαγγεικαηηθήο Δπζύλεο Σα ιάζε θαη νη παξαιείςεηο είλαη αλζξψπηλεο αδπλακίεο, πνπ κπνξνχλ λα δεκηψζνπλ. Η δηεζλήο πξαθηηθή, έρεη θαηαμηψζεη ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δπζχλεο, σο ην κνλαδηθφ αμηφπηζην ηεθκήξην θχξνπο αιιά θαη ίδηαο λνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζηαζίαο. Οη ζχγρξνλεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαζηζηνχλ πιένλ αλαγθαία ηελ πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ αζθάιηζεο θαη ζηελ ρψξα καο. Η Απειεπζέξσζε ησλ Δπαγγεικάησλ είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ δελ ζα πξέπεη λα αγλνείηαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπίζεο, πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίδεη ην γεγνλφο πσο ζηηο ψξηκεο αγνξέο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ ππάξρεη ζχγρξνλνο Δπαγγεικαηίαο πνπ δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα ερέγγπα θαη πξνζθέξεη ππεξεζίεο, ρσξίο λα είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηηο επζχλεο ηνπ. Παξάιιεια, πξνβάιιεη ηελ αζθάιηζή ηνπ σο έλα ηεθκήξην αμηνπηζηίαο έλαληη ησλ πειαηψλ ηνπ θαη ηεθκεξηψλεη θαιχηεξα ην χςνο ηεο ακνηβήο ηνπ. Γπζηπρψο γηα ην ζνβαξφ ζέκα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δπζχλεο δελ ππάξρεη ζηε Υψξα καο θαηάιιειε αζθαιηζηηθή ελεκέξσζε. Ωζηφζν, αλ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη αλαπηπρζεί αθφκε απηφ πνπ ιέκε «αζθαιηζηηθή ζπλείδεζε» θαη θαίλεηαη λα ππάξρεη έλα ηδηφηππν θαζεζηψο ζηα ζέκαηα αλαδήηεζεο επζπλψλ, απηφ δελ ζεκαίλεη πσο δελ ζα αλαγθαζηνχκε λα πξνζαξκνζηνχκε ζηα δηεζλή πξφηππα, πνπ νη Οδεγίεο ηεο ΔΔ ζηαδηαθά επηβάινπλ θαη ην επξχηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα αξρίδεη λα απαηηεί. Οη εληαίνη θαλφλεο αληαγσληζκνχ θαη πξνζηαζίαο ησλ Πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αλαγθαζηηθά εηζάγνπλ λέα ήζε θαη αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα ελζηεξληζζνχκε θαη λα εθαξκφζνπκε αθνχ ζα ζέινπκε λα ππάξρνπκε σο δεκηνπξγηθά θχηηαξα ζηηο κειινληηθέο εμειίμεηο ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο πνπ δνχκε. Η θαηλνκεληθή αδπλακία ηεο εγρψξηαο αζθαιηζηηθήο αγνξάο ζην λα αληαπνθξηζεί κε επρέξεηα θαη επάξθεηα φπσο ζηηο ζπλήζεηο ηππνπνηεκέλεο αζθαιίζεηο, δελ πξέπεη λα απνηειεί άιινζη ζηελ απξαμία. Τπάξρεη θαη ε επξχηεξε επξσπατθή αγνξά θαη ηα Lloyd s πνπ άκεζα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ αμηφπηζηεο θαη νηθνλνκηθέο ιχζεηο κφιηο 32

34 ππάξμεη ψξηκε απαίηεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αζθάιηζε. (http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/11919) Ση θαιύπηεη ε Αζθάιηζε Δπαγγεικαηηθήο Δπζύλεο Έλα άξηην θαη νινθιεξσκέλν Αζθαιηζηήξην, εθδηδφκελν απφ κηα αμηφπηζηε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία θαηά βάζε θαιχπηεη: - Ννκηθή πξνζηαζία γηα αμηψζεηο εηο βάξνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ Λνγηζηή - Απνδεκηψζεηο Πειάηε ή Σξίησλ γηα νηθνλνκηθέο αμηψζεηο αλαγφκελεο ζε εμ ακειείαο ιάζνο ή παξάιεηςε ηνπ αζθαιηζκέλνπ Λνγηζηή - Γαπάλεο γηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζηα πιαίζηα εμψδηθνπ δηαθαλνληζκνχ θάπνηαο απαίηεζεο θαζψο θαη πάζεο θχζεσο δηθαζηηθά έμνδα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ππφζεζε παίξλεη ηε δηθαζηηθή νδφ. εκεηψλεηαη πσο έλα αζθαιηζηήξην Δπαγγεικαηηθήο Δπζχλεο δελ θαιχπηεη πξφζηηκα πνπ ηπρφλ επηβάιινληαη απφ ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο. Δμάιινπ ηα αληίζηνηρα πνζά ζπλήζσο είλαη κηθξά. Καιχπηεη φκσο ε ηπρφλ αμίσζε πνπ ηεθκεξησκέλα κπνξεί λα πξνβιεζεί απφ ηελ πιεπξά Πειάηε ηνπ Λνγηζηή γηα ελδερφκελε νηθνλνκηθή απψιεηα πνπ ππέζηε απφ ηελ ππαηηηφηεηά ηνπ. (http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/11919) Γηαηί ρξεηάδεηαη ε Αζθάιηζε Δπαγγεικαηηθήο Δπζύλεο Οη ζχγρξνλεο εμειίμεηο επηβάιινπλ ηελ αζθάιηζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δπζχλεο. Ο θάζε επαγγεικαηίαο αλαιακβάλεη ζνβαξέο επζχλεο θαη πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα δεκηψζνπλ ηνλ Πειάηε / Δξγνδφηε ηνπ ή / θαη Σξίηνπο. Οη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο απφ ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκίσζεο, κπνξεί λα είλαη «δπζβάζηαρηεο». Σα ηπρφλ ιάζε ή παξαιείςεηο είλαη αλζξψπηλεο αδπλακίεο αθφκε θαη γηα ηνλ πιένλ επζπλείδεην επαγγεικαηία. Σα ζπλαιιαθηηθά ήζε αιιάδνπλ. Oη αμηψζεηο γηα απνδεκίσζε απφ θάπνην δπζαξεζηεκέλν Πειάηε, αθφκε θαη θαθνπξναίξεηα, δελ κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ. 33

35 Ο ζεκεξηλφο επαγγεικαηίαο Λνγηζηήο (Φπζηθφ Πξφζσπν ή Δπηρείξεζε) έρεη αλάγθε απφ λνκηθή & νηθνλνκηθή πξνζηαζία γηα ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ ρσξίο άγρνο γηα ηηο ηπρφλ ζπλέπεηεο απφ ιάζε ή παξαιείςεηο ηνπ. Η αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζχλεο πξνβάιιεη ζαλ κηα αλάγθε γηα ηνλ θάζε Λνγηζηή. Γελ είλαη θαη νχηε πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη απιά σο κηα δαπάλε αιιά σο αλαγθαία δαπάλε - επέλδπζε πνπ «ζσξαθίδεη». Απνηειεί θίλεηξν επαγγεικαηηθήο πξνφδνπ αθνχ κε ηε ζηγνπξηά πνπ εμαζθαιίδεη επηηξέπεη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή αλάπηπμε! (http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/11919) 34

36 10.Πηζηνπνίεζε Λνγηζηή - Φνξνηέρλε γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. χκθσλα κε ην άξζξν 17, παξ. 7 ηνπ λένπ θνξνινγηθνχ λφκνπ 3842/2010 (23/04/2010) «Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε απφθηεζεο απφ ηνπο ινγηζηέο θνξνηερληθνχο, θαηφρνπο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ λ. 2515/1997, πηζηνπνηεηηθνχ πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο. Σν Ο.Δ.Δ πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ζην Τπ. Οηθνλνκηθψλ ζρέδην πιαηζίνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη επί πιένλ ζρέδην Κψδηθα Γενληνινγίαο, ησλ Πηζηνπνηεκέλσλ Λνγηζηψλ Φνξνηερληθψλ, ζχλεζηεζε ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ κία νκάδα εξγαζίαο. Έξγν ηεο νκάδαο εξγαζίαο είλαη λα κειεηήζεη κε ηε δένπζα πξνζνρή θαη επάξθεηα ηα δεδνκέλα πνπ ζα ξπζκίζεη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη ηα νπνία αθνξνχλ «ην πεξηερφκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα ρνξεγείηαη, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ (ζρεηηθψλ) απηψλ δηαηάμεσλ». Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ην Ο.Δ.Δ, ζεψξεζε αλαγθαίν λα δεηήζεη ηηο απφςεηο ησλ θαη εμνρή εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, δειαδή ηεο θνηλφηεηαο ησλ Λνγηζηψλ- Φνξνηερληθψλ κέζσ ησλ νξγαλψζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη επί πιένλ λα αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ (www.oe-e.gr) γηα δεκφζηα δηαβνχιεπζε ην δήηεκα ηεο πηζηνπνίεζεο κε έμη αλάινγα εξσηήκαηα. (http://www.aigida.gr/v2/announcements/434- pistopoihsh.html) Η αλαγθαηόηεηα ηεο πηζηνπνίεζεο. Η Πηζηνπνίεζε ησλ Λνγηζηψλ Φνξνηερληθψλ ήηαλ ην πάγην αίηεκα ηνπ θιάδνπ αθ' φηνπ ην επάγγεικα έιαβε λνκνζεηηθά ππφζηαζε, ή άιισο πήξε ηελ πξψηε πηζηνπνίεζε κε ην Ν.2515/1997] Άζθεζε επαγγέικαηνο Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο."(φδκ154/η. Α' 1997, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ κε ην άξζξν 17 ηνπ λ. 3470/2006 (Φ.Δ.Κ 132/η. Α'/ ) θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην 35

37 Π.Γ. 340/1998 "(Φ.Δ.Κ 228/ η. Α' / 1998) Πεξί ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ θαη ηεο αδείαο αζθήζεσο ηνπ. πλεπψο κία πξψηε θαιφπηζηε παξαηήξεζε είλαη φηη νη ζπλάδειθνη Λνγηζηέο Φνξνηερληθνί γλσξίδνπλ θαιά ην φηη πέηπραλ λα λνκνζεηεζεί ε Πηζηνπνίεζε, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη φρη κφλν σο πξνο ηελ θαηνρχξσζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο, αιιά θαη σο πξνο ηηο ζνβαξέο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηφζν έλαληη ησλ πειαηψλ ηνπο, φζν θαη έλαληη ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ, απηφ δελ ηνπο ραξίζηεθε. Αλακθίβνια είλαη απνηέιεζκα κεζνδηθψλ πξνζπαζεηψλ ηνπ θιάδνπ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ηνπο Οξγαλψζεσλ, (θαη' εμνρή ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Φνξνηερληθψλ-Π.Ο.Φ.Δ.Δ.) θαη ησλ ζπδεηήζεσλ κε ην Τπ. Οηθνλνκηθψλ, ηδίσο θαηά ηελ Γηαβνχιεπζε γηα ην θνξνινγηθφ λνκνζρέδην, φπνπ θαη πνιινί άιινη θνξείο απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, θαζψο θαη ην ΟΔΔ, ππεξζεκάηηζαλ γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο δηαηάμεηο ε πηζηνπνίεζε, φπσο ν ζεζκφο απηφο ιεηηνπξγεί ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη θαηαλνήζεθε ε αλάγθε αμηνπνίεζεο ησλ Λ/Φ. Καη γηα λα εληζρχζνπκε ηελ παξαπάλσ άπνςε ζα επηθαιεζηψ πξσηίζησο, ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε επί ηνπ άξζξνπ 17 φπνπ ν λνκνζέηεο θαηαγξάθεη ξεηά ηελ βνχιεζε ηνπ θαη ζηε ζρεηηθή παξάγξαθν παξαγγέιιεη: "6. Με ηελ παξάγξαθν 9 ζηνρεχεηε πέξαλ ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ινγηζηή θνξνηερληθνχ, θαη ζην λα θαηαζηήζεη ηνχο ινγηζηέο ππεχζπλνπο, έλαληη ησλ πειαηψλ ηνπο θαη έλαληη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ, γηα ηελ αθξίβεηα θαη εηιηθξίλεηα ησλ δειψζεσλ πνπ ππνβάιινπλ σο πξνο ηε ζπκθσλία απηψλ κε ηα θνξνινγηθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ηα ζηνηρεία ζηα βηβιία θαη απφ ηα βηβιία ζηηο θαηά πεξίπησζε δειψζεηο».( Τπνρξεσηηθή ε απόθηεζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο. Με ηελ παξάγξαθν 8 πξνβιέπεηαη, φηη νη ινγηζηέο θνξνηερληθνί ππνρξενχληαη ζηελ απφθηεζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πξφθεηηαη λα θαζνξηζζεί θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. (http://www.aigida.gr/v2/announcements/434-pistopoihsh.html) 36