Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της Πράξης «Ενίσχυση Θεσμικής & Επιχειρησιακής Ικανότητας ΣΕΤΕ» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 Αθήνα, Α.Π. ΕΞ /11/2014 Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της Πράξης «Ενίσχυση Θεσμικής & Επιχειρησιακής Ικανότητας ΣΕΤΕ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 «Οργάνωση & Λειτουργία Θεματικών Τομέων του ΙΝΣΕΤΕ για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας του ΣΕΤΕ, Δράσεις Συντονισμού και Διοίκησης των Υποέργων της Πράξης», της οριζόντιας Πράξης «Ενίσχυση Θεσμικής & Επιχειρησιακής Ικανότητας ΣΕΤΕ», το οποίο υλοποιείται με ίδια μέσα. Το ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ έχοντας υπόψιν: 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5 ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1784/ Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1260/ Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 του Συμβουλίου, της 8 ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 4. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α / ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 6. Το υπ αρ. πρωτ /6.1845/ Έγγραφο Επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας του ΙΝΣΕΤΕ, ως δικαιούχου ΕΣΠΑ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 7. Την υπ αρ. πρωτ /6.946/ Πρόσκληση (Κωδικός 9) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως τροποποιήθηκε με την υπ 2

3 αρ. πρωτ /οικ / Υπουργική Απόφαση, για την υποβολή προτάσεων που αφορούν την κατηγορία παρέμβασης 4 «Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 04 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», 05 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 06 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 8. Την με αρ. πρωτ /6.3507/ Απόφαση Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Ενίσχυση Θεσμικής & Επιχειρησιακής Ικανότητας ΣΕΤΕ» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 9. Την με αρ. πρωτ /6.4477/ σύμφωνη γνώμη που έλαβε το ΙΝΣΕΤΕ από την ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», για το υποβληθέν σχέδιο Απόφασης με ίδια μέσα του Υποέργου 8 «Οργάνωση και Λειτουργία θεματικών τομέων του ΙΝΣΕΤΕ για την Ενίσχυση της Θεσμικής Ικανότητας του ΣΕΤΕ, Δράσεις Συντονισμού και Διοίκησης των Υποέργων της Πράξης» της ανωτέρω οριζόντιας Πράξης. 10. Την από απόφαση του ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ για την υλοποίηση του Υποέργου 8 «Οργάνωση και Λειτουργία θεματικών τομέων του ΙΝΣΕΤΕ για την Ενίσχυση της Θεσμικής Ικανότητας του ΣΕΤΕ, Δράσεις Συντονισμού και Διοίκησης των Υποέργων της Πράξης» με ίδια μέσα. 11. Την υπ αριθμ. πρωτοκόλλου ΕΞ /11/2014 Απόφαση Υλοποίησης του Υποέργου 8 «Οργάνωση και Λειτουργία θεματικών τομέων του ΙΝΣΕΤΕ για την Ενίσχυση της Θεσμικής Ικανότητας του ΣΕΤΕ, Δράσεις Συντονισμού και Διοίκησης των Υποέργων της Πράξης» με ίδια μέσα. 12. Τη Συστατική Πράξη Ίδρυσης (Καταστατικό) του ΙΝΣΕΤΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Τις ισχύουσες διατάξεις του ΑΚ περί αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών. 14. Τον Κανονισμό Προμηθειών του ΙΝΣΕΤΕ. 15. Το άρθρο 14 του Καταστατικού του ΙΝΣΕΤΕ, καθώς και την από απόφαση του ΔΣ ΙΝΣΕΤΕ, περί εκπροσώπησης αυτού από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 16. Την από απόφαση του ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της Πράξης «Ενίσχυση Θεσμικής & Επιχειρησιακής Ικανότητας ΣΕΤΕ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 «Οργάνωση & Λειτουργία Θεματικών Τομέων του ΙΝΣΕΤΕ για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας του ΣΕΤΕ, Δράσεις Συντονισμού και Διοίκησης των Υποέργων της Πράξης» της οριζόντιας Πράξης «Ενίσχυση Θεσμικής & Επιχειρησιακής Ικανότητας ΣΕΤΕ», το οποίο υλοποιείται με ίδια μέσα. Ομόφωνα αποφασίζει 3

4 την πρόσκληση τριών δικηγορικών γραφείων ή/και εταιριών με έδρα την Ελλάδα, για την υποβολή προσφοράς για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο «Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της Πράξης Ενίσχυση Θεσμικής & Επιχειρησιακής Ικανότητας ΣΕΤΕ», στο πλαίσιο του Υποέργου 8 «Οργάνωση & Λειτουργία Θεματικών Τομέων του ΙΝΣΕΤΕ για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας του ΣΕΤΕ, Δράσεις Συντονισμού και Διοίκησης των Υποέργων της Πράξης» της οριζόντιας Πράξης «Ενίσχυση Θεσμικής & Επιχειρησιακής Ικανότητας ΣΕΤΕ», το οποίο υλοποιείται με ίδια μέσα. Κριτήριο ανάθεσης: η χαμηλότερη τιμή Αντικείμενο του διαγωνισμού: Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αποτελεί η «Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της Πράξης Ενίσχυση Θεσμικής & Επιχειρησιακής Ικανότητας ΣΕΤΕ». Ειδικότερα, η παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών περιλαμβάνει: Εξειδικευμένη νομική υποστήριξη προς τις μονάδες και τα όργανα διοίκησης του ΙΝΣΕΤΕ κατά τη διενέργεια και υλοποίηση των ακόλουθων διαγωνισμών: o Μελέτη στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΣΕΤΕ και του ΙΝΣΕΤΕ για την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του ΣΕΤΕ (Πρόχειρος διαγωνισμός Υποέργο 1) o SETE INTELLIGENCE Μελέτη Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας (Πρόχειρος διαγωνισμός Υποέργο 3) o SETE INTELLIGENCE Διαδικτυακή Πύλη (IT PLATFORM) (Πρόχειρος διαγωνισμός Υποέργο 4) Εξειδικευμένη νομική υποστήριξη προς τις μονάδες και τα όργανα διοίκησης του ΙΝΣΕΤΕ κατά την υλοποίηση του κάτωθι διαγωνισμού: o Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Management Information System ΣΕΤΕ-ΙΝΣΕΤΕ (Πρόχειρος διαγωνισμός Υποέργο 2) Εξειδικευμένη νομική υποστήριξη κατά τη δημοπράτηση (σύνταξη των τευχών διακήρυξης και σχεδίων συμβάσεων) και κατά τη διενέργεια και υλοποίηση των ακόλουθων διαγωνισμών: o Εξειδίκευση της ζήτησης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού Πιλοτική Εφαρμογή για την Περιφέρεια της Κρήτης (Πρόχειρος διαγωνισμός στο πλαίσιο του Υποέργου 5 που υλοποιείται με αυτεπιστασία/ίδια μέσα) o Εξειδίκευση δράσεων Στρατηγικού Σχεδίου Τουρισμού & Στρατηγική μελέτη ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τουριστικό τομέα (Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός Υποέργο 6) o Μελέτη σχεδιασμού και ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance and Quality Management Systems) στον τουριστικό τομέα & πιλοτική εφαρμογή τους (Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός Υποέργο 7) 4

5 Εξειδικευμένη νομική υποστήριξη σε περίπτωση υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων των υποψήφιων, νομική συνδρομή στην επιτροπές των διαγωνισμών κατά τον έλεγχο των φακέλων των προσφορών, νομική υποστήριξη της επιτροπής ενστάσεων σε τυχόν ενστάσεις/προσφυγές κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών. Δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση του ΙΝΣΕΤΕ για τυχόν διαφορές που αναφύονται από τις ανωτέρω αιτίες (διαγωνιστικές διαδικασίες). Εξειδικευμένη νομική υποστήριξη και εν γένει νομική συνδρομή προς τις μονάδες και τα όργανα διοίκησης του ΙΝΣΕΤΕ κατά τις διαδικασίες επιμέρους αναθέσεων παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης εργασιών, με βάση το Άρθρο 38 της ΥΠΑΣΥΔ. Νομικό έλεγχο και επεξεργασία του κανονισμού μητρώου εμπειρογνωμόνων φυσικών και νομικών προσώπων που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση του Υποέργου. Νομικό έλεγχο και επεξεργασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή έκτακτου προσωπικού και εμπειρογνωμόνων φυσικών και νομικών προσώπων που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση του Υποέργου. Εξειδικευμένη νομική υποστήριξη και εν γένει νομική συνδρομή προς τις μονάδες και τα όργανα διοίκησης του ΙΝΣΕΤΕ κατά τη σύναψη συμβάσεων: o με τους αναδόχους των διενεργούμενων διαγωνισμών o τα φυσικά πρόσωπα που θα απασχοληθούν ως έκτακτο προσωπικό o τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, συμβούλους. Σύνταξη αιτηθεισών γνωμοδοτήσεων για τη νομιμότητα των επιμέρους ενεργειών και δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης του συνόλου των υποέργων της πράξης. Σύνταξη απαραίτητων γνωμοδοτήσεων και εγγράφων κατά την υλοποίηση των Υποέργων, την υποβολή ερωτημάτων, υπομνημάτων και κάθε σχετικού αναγκαίου διαδικαστικού εγγράφου, Παρακολούθηση, συγκέντρωση και τήρηση του αναγκαίου αρχείου νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων και νομολογίας, καθώς και έλεγχος του ισχύοντος κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου που αφορά στα θέματα που απασχολούν τον δικαιούχο της πράξης στο πλαίσιο της ομαλής υλοποίησης αυτής. Η υπηρεσία θα παρέχεται σύμφωνα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες του δικαιούχου της πράξης, καθώς και οποτεδήποτε ο τελευταίος το κρίνει σκόπιμο. Νομικό έλεγχο και επεξεργασία εισηγήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΣΕΤΕ αναφορικά με την υλοποίηση των Υποέργων της Πράξης. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών του ΙΝΣΕΤΕ την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 και ώρα π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τα προσκαλούμενα δικηγορικά γραφεία και εταιρίες μέχρι την 28 η Νοεμβρίου 2014 και ώρα π.μ. στα γραφεία του ΙΝΣΕΤΕ, επί της Λεωφόρου Αμαλίας, αρ.34. 5

6 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ ( ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Διάρκεια του έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του Υποέργου 8 «Οργάνωση & Λειτουργία Θεματικών Τομέων του ΙΝΣΕΤΕ για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας του ΣΕΤΕ, Δράσεις Συντονισμού και Διοίκησης των Υποέργων της Πράξης», της οριζόντιας Πράξης «Ενίσχυση Θεσμικής & Επιχειρησιακής Ικανότητας ΣΕΤΕ», το οποίο υλοποιείται με ίδια μέσα. Ο Πρόεδρος του ΔΣ Α. Ανδρεάδης 6

7 7