Ν. 4194/2013. Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Γενικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν. 4194/2013. Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Γενικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 Άρθρο 1 - Η φύση της δικηγορίας Ν. 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/ ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικό Μέρος Άρθρο 2 - Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3 - Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4 - Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας Άρθρο 5 - Θεμελιώδεις αρχές και αξίες στην άσκηση της δικηγορίας Άρθρο 6 - Προϋποθέσεις δικηγορικής ιδιότητας - Κωλύματα Άρθρο 7 - Αυτοδίκαιη απώλεια και αποβολή της ιδιότητας του δικηγόρου Άρθρο 8 - Έργα που επιτρέπονται στον δικηγόρο Άρθρο 9 - Αντιποίηση της δικηγορίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Α: ΑΣΚΗΣΗ Άρθρο 10 - Γενικές προϋποθέσεις για την έναρξη της άσκησης Άρθρο 11 - Προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του ασκούμενου δικηγόρου Κωλύματα Άρθρο 12 - Δικαίωμα παράστασης του ασκούμενου δικηγόρου Άρθρο 13 - Διάρκεια της άσκησης - Περιεχόμενο Άρθρο 14 - Ειδική επιτροπή εποπτείας κατά την άσκηση ΤΜΗΜΑ Β : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Άρθρο 15 - Ειδικές προϋποθέσεις

2 Άρθρο 16 - Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας Άρθρο 17 - Δοκιμασία Επάρκειας και περιεχόμενό της ΤΜΗΜΑ Γ : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Άρθρο 18 - Συμμετοχή στο διαγωνισμό Άρθρο 19 - Μορφή και διαδικασία του διαγωνισμού Άρθρο 20 - Επιτροπές Εξετάσεων Άρθρο 21 - Διαδικασία και μέθοδοι βαθμολόγησης Άρθρο 22 - Έκδοση των αποτελεσμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Άρθρο 23 - Διορισμός δικηγόρων Άρθρο 24 - Ορκοδοσία - Δήλωση Άρθρο 25 - Μετάθεση - Παραίτηση Δικηγόρου Άρθρο 26 - Τήρηση βιβλίου διοριζομένων δικηγόρων - Μητρώου - Ατομικού φακέλου Άρθρο 27 - Επαναδιορισμός Δικηγόρου Άρθρο 28 - Αρμοδιότητες δικηγόρου και προαγωγή του Άρθρο 29 - Ταυτότητα δικηγόρου Άρθρο 30 - Υποβολή ετήσιων δηλώσεων Άρθρο 31 - Αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος Άρθρο 32 - Μερική αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος Άρθρο 33 - Παύση δικηγόρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Άρθρο 34 - Υποχρέωση σεβασμού και τιμής στο λειτούργημα του δικηγόρου Άρθρο 35 - Θεμελιώδεις υποχρεώσεις του δικηγόρου Άρθρο 36 - Περιγραφή του έργου του δικηγόρου Άρθρο 37 - Αποδοχή εντολής - Τήρηση επιμέλειας και ευπρέπειας

3 Άρκρο 38 - Απόρρθτο και εχεμφκεια Άρκρο 39 - Δικονομικό πλαίςιο άςκθςθσ τθσ δικθγορίασ Άρκρο 40 - Επαγγελματικι προβολι Άρκρο 41 - Τιρθςθ των αρχϊν δεοντολογίασ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΦΕΣ ΑΣΚΘΣΘΣ ΔΙΚΘΓΟΙΑΣ ΤΜΘΜΑ Α': ΕΜΜΙΣΘΘ ΕΝΤΟΛΘ Άρκρο 42 - Ζμμιςκοσ δικθγόροσ Άρκρο 43 - Ρρόςλθψθ εμμίςκου δικθγόρου Άρκρο 44 - Αποδοχζσ ζμμιςκου δικθγόρου Άρκρο 45 - Ρεριοριςμοί ςτουσ ζμμιςκουσ δικθγόρουσ Άρκρο 46 - Διάρκεια και λιξθ ζμμιςκθσ εντολισ - αποηθμίωςθ ΤΜΘΜΑ Β' ΑΛΛΕΣ ΜΟΦΕΣ ΡΑΟΧΘΣ ΔΙΚΘΓΟΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Άρκρο 47 - Ραροχι υπθρεςιϊν από δικθγόρουσ ςυνταξιοφχουσ άλλων κλάδων Άρκρο 48 - Ραροχι υπθρεςιϊν προσ δικθγόρουσ και Δικθγορικζσ Εταιρίεσ ΤΜΘΜΑ Γ' ΔΙΚΘΓΟΙΚΕΣ ΕΤΑΙΙΕΣ Άρκρο 49 - Κδρυςθ Δικθγορικισ Εταιρείασ - Ζδρα Υποκαταςτιματα - Νομικι προςωπικότθτα Εταιρικι επωνυμία Άρκρο 50 - Καταςτατικό Δικθγορικισ Εταιρείασ και διαδικαςία ζγκριςισ του Άρκρο 51 - Είςοδοσ, ζξοδοσ και αποβολι εταίρου Άρκρο 52 - Ειςφορζσ - Εταιρικι Ρεριουςία - Εταιρικζσ Μερίδεσ Άρκρο 53 - Διοίκθςθ, Διαχείριςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ Εταιρείασ

4 Άρκρο 54 - Δικαιϊματα - Διανομι εςόδων - Ευκφνθ των Εταίρων Διαφορζσ μεταξφ των Εταίρων - Σχζςεισ με εντολείσ Άρκρο 55 - Σχζςεισ Εταιρείασ προσ τρίτουσ Άρκρο 56 - Διάρκεια - Λφςθ και εκκακάριςθ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΘΓΟΩΝ Άρκρο 57 - Δικαίωμα ςε αμοιβι - Ανάλογθ προκαταβολι Άρκρο 58 - Αμοιβι δικθγόρου Άρκρο 59 - Χρονοχρζωςθ - Αμοιβι ανάλογθ με το χρόνο απαςχόλθςθσ Άρκρο 60 - Εργολαβικό δίκθσ Άρκρο 61 - Ρροκαταβολι ειςφορϊν - κρατιςεων Άρκρο 62 - Διανεμθτικοί λογαριαςμοί Άρκρο 63 - Κακοριςμόσ αμοιβισ με βάςθ τθν αξία του αντικειμζνου τθσ δίκθσ Άρκρο 64 - Αμοιβι ςτθ ςϊρευςθ αγωγϊν Άρκρο 65 - Αμοιβι για ανταγωγι, παρζμβαςθ, ανακοπι Άρκρο 66 - Αμοιβι για ανακοίνωςθ δίκθσ και για ανακοπι Άρκρο 67 - Αμοιβι για παρεμπίπτουςα αγωγι που αφορά ςε τόκουσ κ.λπ Άρκρο 68 - Αμοιβι για τθ ςφνταξθ προτάςεων κατά τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ Άρκρο 69 - Αμοιβι για τθ ςφνταξθ προτάςεων ενϊπιον του δευτεροβάκμιου δικαςτθρίου Άρκρο 70 - Αμοιβι για τθ ςφνταξθ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων νομισ, για αγωγι λογοδοςίασ και αίτθςθ διαιτθςίασ Άρκρο 71 - Αμοιβι για ςυμβιβαςμό κατά τθ διάρκεια δίκθσ ι μζςω εξωδικαςτικισ ι δικαςτικισ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ (εξωδικαςτικι διαμεςολάβθςθ-δικαςτικι μεςολάβθςθ) Άρκρο 72 - Αμοιβι για ςφνταξθ επιταγισ προσ εκτζλεςθ Άρκρο 73 - Αμοιβι για ζλεγχο τίτλων Άρκρο 74 - Αμοιβι ςτισ δικαιοπραξίεσ Άρκρο 75 - Αμοιβι εργαςιϊν με περιςςότερουσ εντολείσ

5 Άρκρο 76 - Αμοιβι δικθγόρων από κοινό εντολζα Άρκρο 77 - Αμοιβι ςε περίπτωςθ ανάκλθςθσ εντολισ Άρκρο 78 - Αμοιβι ςε περίπτωςθ μθ εκτζλεςθσ εντολισ Άρκρο 79 - Αμοιβι για εντολι που δεν περατϊκθκε εξαιτίασ ανωτζρασ βίασ Άρκρο 80 - Αμοιβι για ςφνταξθ εγγράφου από δικθγόρο Άρκρο 81 - Αμοιβι δικθγόρου για αυτοπρόςωπθ υπεράςπιςθ προςωπικϊν του υποκζςεων Άρκρο 82 - Ραροχι υπθρεςιϊν δωρεάν ι με μειωμζνθ αμοιβι Άρκρο 83 - Δεςμευτικότθτα εκκακάριςθσ εξόδων και δικθγορικισ αμοιβισ Άρκρο 84 - Δικαςτικι εκκακάριςθ εξόδων και δικθγορικισ αμοιβισ Άρκρο 85 - Δικαίωμα επίςχεςθσ εγγράφων Άρκρο 86 - Δικαςτικι προςταςία αμοιβϊν δικθγόρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΟΙ ΔΙΚΘΓΟΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΜΘΜΑ Α': ΣΥΓΚΟΤΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Άρκρο 87 - Οι Δικθγορικοί Σφλλογοι Άρκρο 88 - Ζδρα δικθγορικοφ Συλλόγου Άρκρο 89 - Διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια Άρκρο 90 - Σκοποί και αρμοδιότθτεσ Δικθγορικϊν Συλλόγων Άρκρο 91 - Πργανα των Δικθγορικϊν Συλλόγων Άρκρο 92 - Αρμοδιότθτεσ Γενικισ Συνζλευςθσ Άρκρο 93 - Αρμοδιότθτεσ Ρροζδρου και εκπροςϊπθςθ Δικθγορικοφ Συλλόγου Άρκρο 94 - Σφγκλθςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου Άρκρο 95 - Αρμοδιότθτεσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου Άρκρο 96 - Κανονιςμόσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Δικθγορικϊν Συλλόγων Άρκρο 97 - Αρικμόσ μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και κθτεία

6 ΤΜΘΜΑ Β': ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ Άρκρο 98 - Σφγκλθςθ Γενικισ Συνζλευςθσ Άρκρο 99 - Απαρτία Γενικισ Συνζλευςθσ Άρκρο Διεξαγωγι Γενικισ Συνζλευςθσ Άρκρο Ψθφοφορία ςτθ Γενικι Συνζλευςθ Άρκρο Αποφάςεισ ΤΜΘΜΑ Γ': ΑΧΑΙΕΣΙΕΣ Άρκρο Εκλογικό δικαίωμα Άρκρο Εκλογιμότθτα Άρκρο Ρεριοριςμοί ςτθν υποβολι υποψθφιότθτασ Άρκρο Ζναρξθ και λιξθ κθτείασ Ρροζδρου και Διοικθτικοφ Συμβουλίου Άρκρο Θμερομθνία και τόποσ διεξαγωγισ εκλογϊν Άρκρο Χρόνοσ ψθφοφορίασ Άρκρο Υποβολι υποψθφιοτιτων - Μεμονωμζνοι υποψιφιοι και ςυνδυαςμοί Άρκρο Ενιαίο ψθφοδζλτιο υποψθφίων Άρκρο Ρροχποκζςεισ ζγκυρθσ διλωςθσ υποψθφίων Άρκρο Ανακιρυξθ υποψιφιων προζδρων και ςυμβοφλων Άρκρο Κατάλογοσ υποψιφιων και δθμοςιεφςεισ Άρκρο Εφορευτικι Επιτροπι των εκλογϊν Ψθφοφορία Άρκρο Θ διενζργεια τθσ ψθφοφορίασ και οι ςταυροί προτιμιςεωσ Άρκρο Ακυρα ψθφοδζλτια Άρκρο Εκλογι Ρροζδρου και μελϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου Άρκρο Σφςτθμα αναλογικισ και ςυνδυαςμοί Άρκρο Κλιρωςθ ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ Άρκρο Το αποτζλεςμα τθσ εκλογισ

7 Άρκρο Ενςτάςεισ κατά του κφρουσ των εκλογϊν Άρκρο Μθ αποδοχι τθσ εκλογισ από τον πρόεδρο ι κάνατοσ ι παραίτθςι του Άρκρο Μθ αποδοχι τθσ εκλογισ του από ςφμβουλο, κάνατόσ του ι παραίτθςι του Άρκρο Μθ διενζργεια εκλογϊν ι ακφρωςισ τουσ Άρκρο Αποβολι τθσ ιδιότθτασ του προζδρου ι του ςυμβοφλου Ζκπτωςθ από το αξίωμα Άρκρο Ραραίτθςθ από το αξίωμα Άρκρο Θ άμιςκθ παροχι υπθρεςιϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και θ ςυγκρότθςι του ςε ςϊμα Κακοριςμόσ Αρμοδιοτιτων ΤΜΘΜΑ Δ': ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΜΘΤΩΟΥ Άρκρο Σφςταςθ και οργάνωςθ επιτροπϊν Άρκρο Ζργο Επιτροπϊν Μθτρϊου ΤΜΘΜΑ Ε': ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΘΣΙΑ Άρκρο Διαμεςολάβθςθ Άρκρο Μόνιμθ διαιτθςία ςτουσ δικθγορικοφσ ςυλλόγουσ Άρκρο Αντικείμενο και διαδικαςία διαιτθςίασ ςτουσ δικθγορικοφσ ςυλλόγουσ ΤΜΘΜΑ ΣΤ': ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΡΟΕΔΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΘΓΟΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρκρο Θ Ολομζλεια ωσ ςυντονιςτικό όργανο Άρκρο Ζργο τθσ Ολομζλειασ Άρκρο Συνεδριάςεισ τθσ Ολομζλειασ Άρκρο Οργάνωςθ Ρανελλινιου Συνεδρίου Δικθγορικϊν Συλλόγων Άρκρο Συντονιςτικι Επιτροπι Άρκρο Δθμοψθφίςματα

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΡΕΙΘΑΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΘΜΑ Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΧΕΣ - ΡΕΙΘΑΧΙΚΑ ΑΔΙΚΘΜΑΤΑ Άρκρο Γενικζσ αρχζσ Άρκρο Ρεικαρχικά παραπτϊματα Άρκρο Ραραγραφι ΤΜΘΜΑ Β' : ΡΕΙΘΑΧΙΚΕΣ ΡΟΙΝΕΣ Άρκρο Ρεικαρχικζσ ποινζσ Άρκρο Συνζπειεσ παφςθσ - Απαγόρευςθ εκπροςϊπθςθσ Άρκρο Επιμζτρθςθ ποινισ Άρκρο Δθμοςιότθτα ΤΜΘΜΑ Γ' : ΡΕΙΘΑΧΙΚΑ ΟΓΑΝΑ Άρκρο Ρεικαρχικά Συμβοφλια Άρκρο Ρρωτοβάκμια πεικαρχικά ςυμβοφλια Άρκρο Ανϊτατο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο Άρκρο Συγκρότθςθ πεικαρχικϊν ςυμβουλίων Άρκρο Εξαίρεςθ μελϊν πεικαρχικοφ ςυμβουλίου Άρκρο Τοπικι αρμοδιότθτα των πεικαρχικϊν ςυμβουλίων ΤΜΘΜΑ Δ' : ΡΕΙΘΑΧΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Άρκρο Ρροκαταρκτικι πεικαρχικι εξζταςθ Άρκρο Αςκθςθ πεικαρχικισ δίωξθσ Άρκρο Διαδικαςία ενϊπιον των πεικαρχικϊν ςυμβουλίων Άρκρο Ρεικαρχικά παραπτϊματα ενϊπιον δικαςτθρίων

9 Άρκρο Ζκδοςθ τθσ πεικαρχικισ απόφαςθσ Άρκρο Ζφεςθ Άρκρο Ζλεγχοσ των πεικαρχικϊν ςυμβουλίων Άρκρο Εκτζλεςθ πεικαρχικϊν αποφάςεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΑΓΩΓΘ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ Άρκρο Υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ από δικθγόρο Άρκρο Ραραγραφι Άρκρο Αρμόδιο δικαςτιριο Άρκρο Ρεριεχόμενο αγωγισ Άρκρο Συνζπειεσ απόρριψθσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρκρο Μεταβατικζσ διατάξεισ Άρκρο Τελικζσ διατάξεισ ΡΑΑΤΘΜΑ Ι ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΘΓΟΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΣΤΑΣΘ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΘΙΑ ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΘΓΟΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΣΤΑΣΘ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΑΓΙΩΝ ΕΙΣΦΟΩΝ ΆΘΟΥ 61 παρ. 2

10 N.4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικό Μζροσ Άρκρο 1 Θ φφςθ τθσ δικθγορίασ 1. Ο δικθγόροσ είναι δθμόςιοσ λειτουργόσ. Το λειτοφργθμά του αποτελεί κεμζλιο του κράτουσ δικαίου. 2. Ρεριεχόμενο του λειτουργιματοσ είναι θ εκπροςϊπθςθ και υπεράςπιςθ του εντολζα του ςε κάκε δικαςτιριο, αρχι ι υπθρεςία ι εξωδικαςτικό κεςμό, θ παροχι νομικϊν ςυμβουλϊν και γνωμοδοτιςεων, όπωσ επίςθσ και θ ςυμμετοχι του ςε κεςμοκετθμζνα όργανα ελλθνικά ι διεκνι. Άρκρο 2 Θ κζςθ του δικθγόρου ςτθν απονομι τθσ Δικαιοςφνθσ Ο δικθγόροσ είναι ςυλλειτουργόσ τθσ δικαιοςφνθσ. Θ κζςθ του είναι κεμελιϊδθσ, ιςότιμθ, ανεξάρτθτθ και αναγκαία για τθν απονομι τθσ. Άρκρο 3 Το επάγγελμα του δικθγόρου 1. Ο δικθγόροσ αςκεί ελεφκερο επάγγελμα ςτο οποίο προζχει το ςτοιχείο τθσ εμπιςτοςφνθσ του εντολζα του προσ αυτόν. 2. Για τισ υπθρεςίεσ του αμείβεται από τον εντολζα του είτε ανά υπόκεςθ είτε με πάγια αμοιβι ι με μιςκό. 3. Θ άςκθςθ του δικθγορικοφ επαγγζλματοσ δεν ςυνιςτά εμπορικι δραςτθριότθτα. Άρκρο 4 Απόκτθςθ τθσ δικθγορικισ ιδιότθτασ Τθ δικθγορικι ιδιότθτα αποκτά εκείνοσ: α) ο οποίοσ ζχει επαρκείσ γνϊςεισ για να αςκεί το λειτοφργθμά του μετά από επιτυχι ςυμμετοχι του ςε πανελλινιεσ εξετάςεισ,

11 β) για τον οποίο εκδίδεται απόφαςθ διοριςμοφ από τον Υπουργό Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ςτο εξισ Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ), θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, γ) ο οποίοσ δίδει τον προβλεπόμενο ςτον παρόντα Κϊδικα (ςτο εξισ Κϊδικασ) νόμιμο όρκο ενϊπιον του Εφετείου ι του Ρρωτοδικείου ςτθν περιφζρεια του οποίου ανικει ο Δικθγορικόσ Σφλλογοσ όπου ζχει εγγραφεί και δ) ο οποίοσ ζχει εγγραφεί ςτο μθτρϊο ενόσ από τουσ Δικθγορικοφσ Συλλόγουσ του Κράτουσ. Άρκρο 5 Θεμελιϊδεισ αρχζσ και αξίεσ ςτθν άςκθςθ τθσ δικθγορίασ Ο δικθγόροσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του: α) Υπεραςπίηεται το Σφνταγμα, τθν Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και τα Ρρόςκετα Ρρωτόκολλα αυτισ, το Χάρτθ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων του ανκρϊπου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και το ςφνολο των διεκνϊν και ευρωπαϊκϊν ςυμβάςεων για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. β) Ακολουκεί τισ παραδόςεισ του υπεραςπιςτικοφ λειτουργιματοσ και τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ, όπωσ ζχουν διαμορφωκεί ιςτορικά κατά τθν άςκθςθ τθσ δικθγορίασ και διατυπϊνονται ςτον Κϊδικα. γ) Τθρεί εχεμφκεια, απαραβίαςτθ υπζρ του εντολζα του, για όςα αυτόσ του εμπιςτεφκθκε ι περιιλκαν ςε γνϊςθ του κατά τθν άςκθςθ του δικθγορικοφ λειτουργιματοσ. δ) Δεςμεφεται από το περιεχόμενο τθσ εντολισ που αποδζχτθκε, εκτόσ εάν ςυγκεκριμζνθ πράξθ, ενζργεια ι παράλειψθ ςτο πλαίςιο τθσ εντολισ ζρχεται ςε αντίκεςθ με το κακικον του. ε) Διατθρεί τθν ελευκερία χειριςμοφ τθσ υπόκεςθσ, δεν υπόκειται ςε υποδείξεισ και εντολζσ αντίκετεσ προσ τον νόμο και μθ ςυμβατζσ προσ το ςυμφζρον του εντολζα του. Άρκρο 6 Ρροχποκζςεισ δικθγορικισ ιδιότθτασ - Κωλφματα Ο δικθγόροσ πρζπει: 1. Να είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι πολίτθσ κράτουσ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι άλλου κράτουσ, που είναι ςυμβαλλόμενο ςτθ Σφμβαςθ Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου. Ζλλθνασ το γζνοσ μπορεί να διοριςκεί δικθγόροσ μετά από άδεια του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, που εκδίδεται φςτερα από τθ διατφπωςθ γνϊμθσ του οικείου δικθγορικοφ ςυλλόγου. 2. Να είναι κάτοχοσ πτυχίου Νομικοφ Τμιματοσ Νομικισ Σχολισ Ανϊτατου

12 Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ ςτθν Ελλάδα ι ιςότιμου και αντίςτοιχου πτυχίου άλλθσ χϊρασ, εφόςον αυτό ζχει αναγνωριςτεί ςφμφωνα με τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ. 3. Να μθν ζχει καταδικαςτεί αμετάκλθτα: α) για κακοφργθμα, β) για τα εγκλιματα τθσ κλοπισ, υπεξαίρεςθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, νόκευςθσ, δωροδοκίασ, τοκογλυφίασ, ψευδορκίασ, απάτθσ και απιςτίασ. 4. Να μθν ζχει ςτερθκεί αμετάκλθτα των πολιτικϊν δικαιωμάτων του. Αποκλείεται ο διοριςμόσ του για όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι. 5. Να μθν ζχει τεκεί ςε δικαςτικι ςυμπαράςταςθ πλιρθ ι μερικι κατά τo άρκρο 1676 του Αςτικοφ Κϊδικα. Αποκλείεται ο διοριςμόσ του για όςο χρόνο διαρκεί θ ςυμπαράςταςθ αυτι. 6. Να μθ φζρει τθν ιδιότθτα του κλθρικοφ ι μοναχοφ. Άρκρο 7 Αυτοδίκαιθ απϊλεια και αποβολι τθσ ιδιότθτασ του δικθγόρου 1. Αποβάλλει αυτοδίκαια τθν ιδιότθτα του δικθγόρου και διαγράφεται από το μθτρϊο του ςυλλόγου του οποίου είναι μζλοσ: α) Εκείνοσ που ςτο πρόςωπό του ςυντρζχει περίπτωςθ από αυτζσ που αποκλείουν τθ δυνατότθτα διοριςμοφ του ωσ δικθγόρου κατά τισ διατάξεισ του Κϊδικα. β) Εκείνοσ που μετά το διοριςμό του ςτερείται για οποιονδιποτε λόγο τθν ιδιότθτα του Ζλλθνα πολίτθ ι του πολίτθ κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου. γ) Εκείνοσ που διορίηεται ι κατζχει οποιαδιποτε ζμμιςκθ κζςθ με ςφμβαςθ εργαςιακισ ι υπαλλθλικισ ςχζςθσ ςε οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι υπθρεςία δθμόςια (πολιτικι ι ςτρατιωτικι), δικαςτικι, δθμοτικι ι νομικοφ προςϊπου δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου ι ςε Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ επιφυλαςςομζνθσ τθσ διάταξθσ του άρκρου 31 του Κϊδικα. δ) Εκείνοσ που αποκτά τθν εμπορικι ιδιότθτα με βάςθ τον εμπορικό νόμο ι αςκεί ζργα ι κακικοντα διευκφνοντοσ ι εντεταλμζνου ςυμβοφλου, διοικθτι, διαχειριςτι ι εκπροςϊπου ςε οποιαδιποτε κεφαλαιουχικι ι προςωπικι εμπορικι επιχείρθςθ ι κοινοπραξία (εκτόσ αν ςτθν τελευταία περίπτωςθ άλλοσ ειδικόσ νόμοσ ορίηει διαφορετικά). ε) Εκείνοσ που αςκεί άλλο επάγγελμα, και ιδιαίτερα εμπόρου ι μεςίτθ, κακϊσ και κάκε άλλθ εργαςία, υπθρεςία ι απαςχόλθςθ που δεν ςυνάδει με το

13 δικθγορικό λειτοφργθμα. 2. Δικθγόροσ, που ςτο πρόςωπό του ςυντρζχει μία από τισ περιπτϊςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, υποχρεοφται να προβεί ςε ςχετικι διλωςθ, χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ, ςτο ςφλλογο που ανικει και να υποβάλλει τθν παραίτθςι του. 3. Ο Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ, αυτεπάγγελτα ι φςτερα από αίτθςθ του οικείου δικθγορικοφ ςυλλόγου βεβαιϊνει τθν απϊλεια τθσ ιδιότθτασ του δικθγόρου αφότου επιλκε το γεγονόσ που τθν προκάλεςε. Θ απόφαςθ αυτι, ανακοινϊνεται ςτον οικείο δικθγορικό ςφλλογο και δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Το κφροσ των διαδικαςτικϊν και δικονομικϊν πράξεων που διενιργθςε ο δικθγόροσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ πιο πάνω απόφαςθσ δεν κίγεται. Άρκρο 8 Ζργα που επιτρζπονται ςτον δικθγόρο Επιτρζπεται ςτον δικθγόρο, φςτερα από ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ ςτο δικθγορικό ςφλλογο ςτον οποίο ανικει: α) Να παρζχει ςε εντολζα με ετιςια ι μθνιαία αμοιβι νομικζσ υπθρεςίεσ ωσ δικαςτικόσ ι νομικόσ ςφμβουλοσ ι ωσ δικθγόροσ με ζμμιςκθ εντολι, είτε αυτόσ ανικει ςτο δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα, κακϊσ και να αναλαμβάνει παράλλθλα υποκζςεισ από οποιονδιποτε άλλον εντολζα με αμοιβι για κάκε υπόκεςθ ξεχωριςτά, είτε με ετιςια ι περιοδικι αμοιβι. β) Να διδάςκει μακιματα νομικϊν, οικονομικϊν, κοινωνικϊν, πολιτικϊν ι άλλων επιςτθμϊν, ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ, μετεκπαίδευςθσ, επιμόρφωςθσ ι κατάρτιςθσ οποιουδιποτε φορζα. γ) Να προςφζρει ερευνθτικζσ υπθρεςίεσ με οποιαδιποτε ςχζςθ ςε ερευνθτικοφσ φορείσ και ερευνθτικά προγράμματα ι υπθρεςίεσ. δ) Να ενεργεί δθμοςιογραφικζσ εργαςίεσ ι να αςχολείται με τισ τζχνεσ, τον πολιτιςμό και τθ ςυγγραφι και ζκδοςθ βιβλίων, περιοδικϊν και εφθμερίδων ζντυπων και θλεκτρονικϊν, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παραγράφου 1δ του άρκρου 7. ε) Να είναι βουλευτισ ι ευρωβουλευτισ. ςτ) Να είναι διοριςμζνοσ ςε κζςθ μετακλθτι ςτθ Βουλι, ςε γραφεία υπουργϊν, υφυπουργϊν, γενικϊν γραμματζων, ςε κζςθ μζλουσ τθσ Επιςτθμονικισ Υπθρεςίασ τθσ Βουλισ και Επιςτθμονικϊν Συνεργατϊν βουλευτϊν. η) Να είναι εκκακαριςτισ ςε νομικά πρόςωπα ι περιουςίεσ. θ) Να εκτελεί ζργα πραγματογνϊμονα ι τεχνικοφ ςυμβοφλου. κ) Να είναι μζλοσ ι να αςκεί κακικοντα διαχειριςτι ςε αςτικι μθ

14 κερδοςκοπικι Εταιρεία. ι) Κάκε άλλθ δραςτθριότθτα που δεν υπάγεται ςτισ διατάξεισ για τθν αυτοδίκαιθ απϊλεια και αποβολι τθσ δικθγορικισ ιδιότθτασ και για τθν πλιρθ ι μερικι αναςτολι τθσ άςκθςθσ του λειτουργιματοσ του δικθγόρου. Άρκρο 9 Αντιποίθςθ τθσ δικθγορίασ 1. Πποιοσ, χωρίσ να ζχει τθν ιδιότθτα του δικθγόρου, εμφανίηεται με αυτιν και διενεργεί πράξεισ που ανικουν αποκλειςτικά ςτθν αρμοδιότθτα του δικθγορικοφ λειτουργιματοσ ι υπόςχεται τθ διενζργεια τζτοιων πράξεων, ακόμα και εάν διορίηει για αυτό δικθγόρο τθσ εκλογισ του, τιμωρείται κατά το άρκρο 175 του Ροινικοφ Κϊδικα, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, εκτόσ εάν τιμωρείται βαρφτερα με άλλθ διάταξθ. Ο οικείοσ Δικθγορικόσ Σφλλογοσ δικαιοφται να παρίςταται ενϊπιον του ποινικοφ δικαςτθρίου, ωσ πολιτικϊσ ενάγων για τθν υποςτιριξθ τθσ κατθγορίασ. 2. Σε περίπτωςθ που φυςικό ι νομικό πρόςωπο αντιποιείται τθν άςκθςθ του δικθγορικοφ λειτουργιματοσ με τον οποιονδιποτε τρόπο, ο οικείοσ Δικθγορικόσ Σφλλογοσ μπορεί να ηθτιςει, με αίτθςθ που υποβάλλεται ςτο Ειρθνοδικείο κατά τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων, τθ ςφράγιςθ του γραφείου ι του καταςτιματοσ, όπου αςκοφνται οι παράνομεσ ενζργειεσ ι και οποιοδιποτε άλλο πρόςφορο μζτρο, κακϊσ και τθν απαγόρευςθ τθσ διαφιμιςθσ ι τθσ χριςθσ (ζντυπθσ, θλεκτρονικισ) κάκε διακριτικοφ γνωρίςματοσ που προςιδιάηει ςτθν άςκθςθ του δικθγορικοφ λειτουργιματοσ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΔΙΚΘΓΟΙΚΘΣ ΙΔΙΟΤΘΤΑΣ - ΑΣΚΘΣΘ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΘΜΑ Α ΑΣΚΘΣΘ Άρκρο 10 Γενικζσ προχποκζςεισ για τθν ζναρξθ τθσ άςκθςθσ Σχόλια Τν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ παξόληνο ηίζεηαη όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 4205/2013 ΦΕΚ Α 242/ Εκείνοσ που ενδιαφζρεται να εγγραφεί ωσ αςκοφμενοσ δικθγόροσ πρζπει, μζςα ςε εφλογο χρόνο από τθ λιψθ του πτυχίου του, να κατακζςει αίτθςθ για τθν εγγραφι του ωσ αςκοφμενοσ δικθγόροσ ςτον Ρρόεδρο του δικθγορικοφ ςυλλόγου ςτθν περιφζρεια του οποίου επικυμεί να αςκθκεί, ςυνυποβάλλοντασ και βεβαίωςθ ζναρξθσ άςκθςθσ από τον δικθγόρο ςτον οποίο αςκείται. «Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του δικθγορικοφ ςυλλόγου μπορεί να επιτραπεί ςτον ενδιαφερόμενο να προςκομίςει αντί του

15 πτυχίου βεβαίωςθ ότι ολοκλιρωςε επιτυχϊσ τισ ςπουδζσ του.» 2. Κακυςτζρθςθ ςτθν υποβολι αίτθςθσ εγγραφισ ςυγχωρείται για ςπουδαίο λόγο. Σπουδαίοσ λόγοσ είναι ιδίωσ: α) θ εκπλιρωςθ ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων, β) θ απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ τίτλου, ι γ) λόγοι υγείασ του ενδιαφερόμενου. 3. Σε κάκε περίπτωςθ μετά τθν πάροδο πενταετίασ από τθ λιψθ πτυχίου, θ εγγραφι ςτο ειδικό βιβλίο αςκουμζνων δικθγόρων επιτρζπεται, με απόφαςθ του Δ.Σ. του οικείου Δικθγορικοφ Συλλόγου, εφόςον ο πτυχιοφχοσ επικαλεςκεί και αποδείξει με ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία ότι δεν αποξενϊκθκε από τθ νομικι επιςτιμθ. Ωσ ςυναφισ, με τθ νομικι επιςτιμθ, δραςτθριότθτα ι εργαςία νοείται μόνο θ παροχι αμιγϊσ νομικϊν εργαςιϊν, ζργων ι δραςτθριοτιτων, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτον Κϊδικα. 4. Θ άςκθςθ αρχίηει με τθν εγγραφι του ενδιαφερόμενου ςτο ειδικό μθτρϊο αςκουμζνων του Δικθγορικοφ Συλλόγου του τόπου άςκθςθσ. Θ ιδιότθτα του αςκουμζνου διατθρείται για όςο χρόνο απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ άςκθςθσ και τθν επιτυχι ςυμμετοχι του ςτισ ςχετικζσ δοκιμαςίεσ και μζχρι τον επακόλουκο διοριςμό του ωσ δικθγόρου. Άρκρο 11 Ρροχποκζςεισ απόκτθςθσ τθσ ιδιότθτασ του αςκοφμενου δικθγόρου - Κωλφματα 1. Ο αςκοφμενοσ δικθγόροσ πρζπει να πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ τθσ δικθγορικισ ιδιότθτασ. 2. Τα κωλφματα και τα αςυμβίβαςτα που ορίηονται για τον δικθγόρο, ιςχφουν και για τον αςκοφμενο δικθγόρο. 3. Ο αςκοφμενοσ δικθγόροσ υπάγεται ςτο πεικαρχικό δίκαιο του Κϊδικα και ςτθ δικαιοδοςία των Ρεικαρχικϊν Συμβουλίων που προβλζπονται ςε αυτόν. Σε βάροσ του προβλζπονται οι ίδιεσ πεικαρχικζσ ποινζσ, όπωσ ςτον δικθγόρο, πλθν τθσ οριςτικισ ι πρόςκαιρθσ παφςθσ. Αντί των τελευταίων ποινϊν μπορεί να του επιβλθκοφν οι ποινζσ τθσ διαγραφισ από το μθτρϊο αςκουμζνων ι θ παράταςθ του χρόνου τθσ άςκθςθσ μζχρι δφο (2) ζτθ. 4. Σε περίπτωςθ διαγραφισ του αςκοφμενου δικθγόρου ιςχφουν αναλογικά οι διατάξεισ του Κϊδικα ςχετικά με τον επαναδιοριςμό του δικθγόρου που ζχει παυκεί οριςτικά. Άρκρο 12 Δικαίωμα παράςταςθσ του αςκοφμενου δικθγόρου

16 1. Ο αςκοφμενοσ δικθγόροσ ζχει τθ δυνατότθτα να παρίςταται ςτα Ρταιςματοδικεία, ςτισ προανακριτικζσ αρχζσ, ςτα Ειρθνοδικεία κατά τθ ςυηιτθςθ υποκζςεων μικροδιαφορϊν, ςτθ λιψθ ζνορκων βεβαιϊςεων, κακϊσ και ενϊπιον οποιαςδιποτε διοικθτικισ αρχισ. 2. Ο αςκοφμενοσ δικθγόροσ μπορεί να ςυμπαρίςταται και να ςυνυπογράφει τισ προτάςεισ, ςθμειϊματα και υπομνιματα με τον δικθγόρο, ςτον οποίο αςκείται, ςε όλα τα δικαςτιρια του πρϊτου και δεφτερου βακμοφ. Άρκρο 13 Διάρκεια τθσ άςκθςθσ - Ρεριεχόμενο Σχόλια Η πεξ. β ηεο παξ. 4 ηνπ παξόληνο ηίζεηαη όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7 παξ. 2 ηνπ λ. 4205/2013 ΦΕΚ Α 242/ Θ άςκθςθ διαρκεί δεκαοκτϊ (18) μινεσ. 2. Θ άςκθςθ γίνεται ςε δικθγόρο με δικαίωμα παράςταςθσ ςτον Αρειο Ράγο ι ςτο Εφετείο, κακϊσ και ςε δικθγορικζσ εταιρείεσ, ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν δικθγόροι με τθν προθγοφμενθ ικανότθτα παράςταςθσ. Κατ εξαίρεςθ, ςε Δικθγορικοφσ Συλλόγουσ που δεν εδρεφουν ςτθν ζδρα Εφετείων, θ άςκθςθ μπορεί να γίνει και ςε δικθγόρο με δικαίωμα παράςταςθσ ςτο Ρρωτοδικείο, ο οποίοσ ζχει υπθρεςία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν. Κάκε δικθγόροσ δεν μπορεί να απαςχολεί περιςςότερουσ από τρεισ (3) αςκοφμενουσ δικθγόρουσ. Στισ δικθγορικζσ εταιρείεσ επιτρζπεται θ απαςχόλθςθ τριϊν (3) αςκουμζνων δικθγόρων από κάκε δικθγόρο-εταίρο. 3. Θ άςκθςθ μπορεί να γίνει και ςτθν κεντρικι υπθρεςία ι ςε γραφείο νομικοφ ςυμβοφλου ι ςε δικαςτικό γραφείο του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ (Ν.Σ.Κ.). Ο αρικμόσ και θ αμοιβι των αςκοφμενων δικθγόρων κακορίηεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Δικαιοςφνθσ και Οικονομικϊν. Ο Ρρόεδροσ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ με απόφαςι του, τοποκετεί και ανακζτει τα κακικοντα ςτουσ αςκοφμενουσ δικθγόρουσ. Θ άςκθςθ επιτρζπεται επίςθσ να γίνει ςτισ νομικζσ υπθρεςίεσ των δθμοςίων υπθρεςιϊν και των ανεξάρτθτων αρχϊν, ςτα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) και Οργανιςμϊν και γενικά ςε νομικζσ υπθρεςίεσ των δθμόςιων υπθρεςιϊν. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο ςυνολικόσ αρικμόσ των αςκουμζνων δικθγόρων, ο ακριβισ χρόνοσ άςκθςθσ, κακϊσ και το φψοσ τθσ αμοιβισ τουσ κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ, κατά το λόγο αρμοδιότθτασ κακενόσ, τθ δε βεβαίωςθ άςκθςθσ χορθγεί ο προϊςτάμενοσ τθσ νομικισ υπθρεςίασ ι του γραφείου δικαςτικοφ ι ο νομικόσ ςφμβουλοσ του φορζα. Θ άςκθςθ ςτισ νομικζσ υπθρεςίεσ των προαναφερόμενων φορζων είναι ζωσ εξάμθνθ, μπορεί δε να παρατακεί για άλλουσ ζξι (6) μινεσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο α) Θ άςκθςθ επιτρζπεται να γίνει, ολικά ι μερικά, ςτισ υπθρεςίεσ των Δικθγορικϊν Συλλόγων και ςτθν ειδικι νομικι υπθρεςία του Υπουργείου

17 Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ςτο εξισ Υπουργείου Δικαιοςφνθσ) θ ςχετικι δε αμοιβι των αςκουμζνων βαρφνει τουσ οικείουσ φορείσ. Τθ βεβαίωςθ άςκθςθσ χορθγεί ο Ρρόεδροσ του Δικθγορικοφ Συλλόγου ι ο Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ, αντίςτοιχα. «β) Ο αρικμόσ των αςκουμζνων, θ επιλογι τουσ, ο χρόνοσ, ο τόποσ, θ αμοιβι, κακϊσ και οι λοιπζσ ςυνκικεσ άςκθςθσ των υπό ςτοιχείο α' αςκουμζνων δικθγόρων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου κακορίηονται, αντίςτοιχα από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του οικείου δικθγορικοφ ςυλλόγου ι με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικϊν.» 5. Μζροσ τθσ άςκθςθσ, διάρκειασ ζωσ ζξι (6) μθνϊν, μπορεί να γίνει ςτθ γραμματεία του πολιτικοφ και διοικθτικοφ εφετείου ι πρωτοδικείου ι τθσ αντίςτοιχθσ ειςαγγελίασ ι του ειρθνοδικείου τθσ ζδρασ του Δικθγορικοφ Συλλόγου ςτον οποίο ζχει εγγραφεί ο αςκοφμενοσ. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ, θ κατανομι των αςκοφμενων δικθγόρων ςτα δικαςτιρια και τισ ειςαγγελίεσ, θ διαδικαςία, ο τρόποσ επιλογισ, ο κακοριςμόσ τθσ ζναρξθσ, ο ακριβισ χρόνοσ άςκθςθσ, θ εξειδίκευςθ των κακθκόντων που οι αςκοφμενοι επιτελοφν, θ αμοιβι και ο τρόποσ καταβολισ τθσ, κακϊσ και κάκε ηιτθμα ςχετικά με τθν άςκθςθ, κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ κατά το λόγο αρμοδιότθτασ κακενόσ. Θ τοποκζτθςθ των αςκουμζνων δικθγόρων ανά εφετείο, πρωτοδικείο, ειςαγγελία ι ειρθνοδικείο κακορίηεται από τα όργανα διοίκθςθσ του εφετείου, πρωτοδικείου, τθσ ειςαγγελίασ ι του ειρθνοδικείου αντίςτοιχα, μετά από γνϊμθ του οικείου δικθγορικοφ ςυλλόγου. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ μπορεί να παρατακεί ο χρόνοσ άςκθςθσ των αςκοφμενων δικθγόρων για ζνα εξάμθνο ακόμθ και για μία μόνο φορά για κάκε αςκοφμενο και μόνον για όςεσ κζςεισ δεν καλφφκθκαν κατά το τρζχον εξάμθνο. 6. Μζροσ τθσ άςκθςθσ διάρκειασ ζωσ ζξι μθνϊν μπορεί, επίςθσ, να γίνει ςτο Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ, ςτον Άρειο Ράγο, ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο ι ςτθ γενικι επιτροπεία τθσ Επικρατείασ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. Θ επιλογι των αςκουμζνων δικθγόρων, κακϊσ και θ κατανομι τουσ ςτισ υπθρεςίεσ των δικαςτθρίων αυτϊν γίνεται κάκε φορά με απόφαςθ του Ρροζδρου τουσ. Ο αρικμόσ των αςκουμζνων δικθγόρων ςτα δικαςτιρια αυτά, θ διαδικαςία και τα κριτιρια επιλογισ τουσ, ο κακοριςμόσ τθσ ζναρξθσ και λιξθσ τθσ περιόδου άςκθςθσ, θ αμοιβι και ο τρόποσ καταβολισ τθσ, κακϊσ και κάκε ηιτθμα ςχετικά με τθν άςκθςθ κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ. 7. Κατόπιν Ρράξθσ του Ρροζδρου του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, του Ρροζδρου του Αρείου Ράγου, του Ρροζδρου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου ι των οργάνων διοίκθςθσ του εφετείου, του πρωτοδικείου, τθσ ειςαγγελίασ ι του ειρθνοδικείου, δφναται αςκοφμενοι δικθγόροι οι οποίοι ιδθ αςκοφνται ςτα ωσ άνω δικαςτιρια ι ειςαγγελίεσ, αντιςτοίχωσ, να διατίκενται ςε δικαςτι, κτθματολογικό δικαςτι, ειςαγγελζα ι ειρθνοδίκθ, προκειμζνου να τουσ επικουροφν ςτα κακικοντά τουσ, υπό τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που

18 κα ορίηονται ςτθν ίδια ανωτζρω Ρράξθ. 8. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ του ενδιαφερόμενου να βρει κζςθ για τθν άςκθςι του, μεριμνά ςχετικά ο Ρρόεδροσ του οικείου δικθγορικοφ ςυλλόγου. 9. Επιτρζπεται, με αίτθςθ του ενδιαφερόμενου, θ μετεγγραφι του αςκουμζνου από το μθτρϊο αςκουμζνων ενόσ δικθγορικοφ ςυλλόγου ςτο μθτρϊο αςκουμζνων άλλου δικθγορικοφ ςυλλόγου. 10. Θ αμοιβι των αςκουμζνων δικθγόρων κακορίηεται με διάταξθ τυπικοφ νόμου, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά με τισ πιο πάνω διατάξεισ. Άρκρο 14 Ειδικι επιτροπι εποπτείασ κατά τθν άςκθςθ 1. Σε κάκε δικθγορικό ςφλλογο ςυνίςταται πενταμελισ επιτροπι εποπτείασ αςκουμζνων. 2. Θ ωσ άνω Επιτροπι ςυγκροτείται: α) από τον Ρρόεδρο του οικείου Δικθγορικοφ Συλλόγου ι τον νόμιμο αναπλθρωτι του, β) από δφο μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Δικθγορικοφ Συλλόγου, μετά από κλιρωςθ και γ) από δφο δικθγόρουσ, οι οποίοι αςκοφν το δικθγορικό λειτοφργθμα τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ, φςτερα από κλιρωςθ. Ππου υπάρχει Ζνωςθ Αςκοφμενων ι Νζων Δικθγόρων, εκπρόςωποσ αυτισ καταλαμβάνει μία εκ των δφο ανωτζρω κζςεων. 3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ςτο εξισ Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ) που εκδίδεται μετά από πρόταςθ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ των Δικθγορικϊν Συλλόγων, κακορίηονται τα ςχετικά με τθν διεξαγωγι τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, ο τρόποσ ελζγχου τθσ άςκθςθσ από τον οικείο δικθγορικό ςφλλογο, τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ τόςο των αςκουμζνων όςο και των δικθγόρων ςτουσ οποίουσ αυτοί αςκοφνται. Θ απόφαςθ αυτι δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του οικείου δικθγορικοφ ςυλλόγου. ΤΜΘΜΑ Β ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΘΣΘΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΩΝ ΤΘΣ ΑΛΛΟΔΑΡΘΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΘΓΟΩΝ ΤΘΣ ΑΛΛΟΔΑΡΘΣ Άρκρο 15 Ειδικζσ προχποκζςεισ Σχόλια Η πεξ. β ηεο παξ. 1 θαη ην πξώην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ παξόληνο ηίζεληαη όπωο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 3 πεξ. α θαη β αληίζηνηρα ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4205/2013 ΦΕΚ Α 242/ Ρτυχιοφχοι ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ μποροφν

19 να πραγματοποιοφν άςκθςθ ςτθν Ελλάδα, εφόςον: α) είναι πολίτεσ κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι άλλου ςυμβαλλόμενου κράτουσ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο, «β) Είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικισ Σχολισ αναγνωριςμζνου ανϊτατου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ των ανωτζρω κρατϊν και το πτυχίο τουσ ζχει αναγνωριςτεί από τον ΔΟΑΤΑΡ ωσ ιςότιμο και αντίςτοιχο με το απονεμόμενο από τισ Νομικζσ Σχολζσ των θμεδαπϊν ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων Νομικισ Σχολισ». 2. Τισ ίδιεσ προχποκζςεισ πρζπει να πλθροφν και όςοι κζλουν να αςκθκοφν ςτθν Ελλάδα και ζχουν ιδθ εγγραφεί ωσ αςκοφμενοι δικθγόροι ςτο μθτρϊο Δικθγορικοφ Συλλόγου κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου. 3. «Ρτυχιοφχοι Νομικϊν Σχολϊν ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων κρατϊν εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, των οποίων το πτυχίο ζχει αναγνωριςτεί από τον ΔΟΑΤΑΡ ωσ ιςότιμο και αντίςτοιχο με το απονεμόμενο από τισ Νομικζσ Σχολζσ των θμεδαπϊν ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, ςυμμετζχουν ςε δοκιμαςία επάρκειασ, που πιςτοποιεί ότι οι γνϊςεισ και τα προςόντα τουσ αντιςτοιχοφν ςτισ γνϊςεισ και τα προςόντα που απαιτοφνται από τον Κϊδικα για τθν απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ του αςκοφμενου δικθγόρου.» Με τθ δοκιμαςία αυτι επιδιϊκεται να πιςτοποιθκεί θ γνϊςθ του ελλθνικοφ δικαίου, όπωσ αυτι πιςτοποιείται με το πτυχίο Νομικοφ Τμιματοσ Νομικισ Σχολισ ελλθνικοφ ανωτάτου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ. Άρκρο 16 Μόνιμθ Επιτροπι Δοκιμαςίασ Επάρκειασ 1. Στο Δικθγορικό Σφλλογο Ακθνϊν ςυνιςτάται πενταμελισ Μόνιμθ Επιτροπι Δοκιμαςίασ Επάρκειασ, θ οποία ςυγκροτείται με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ. 2. Θ Επιτροπι αυτι: α) Ζχει ζδρα τθν Ακινα και λειτουργεί ςτα γραφεία του Δικθγορικοφ Συλλόγου Ακθνϊν. β) Ορίηεται για τρία (3) ζτθ. γ) Αποτελείται από: i) τον Κοςμιτορα ι τον Ρρόεδρο του Νομικοφ Τμιματοσ Νομικϊν Σχολϊν τθσ χϊρασ, ωσ Ρρόεδρο ι τον αναπλθρωτι του, ii) ζναν κακθγθτι Νομικοφ Τμιματοσ Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ ι τον αναπλθρωτι του και iii) τουσ Ρροζδρουσ των Δικθγορικϊν Συλλόγων Ακθνϊν, Θεςςαλονίκθσ και Ρειραιϊσ ι τουσ αναπλθρωτζσ τουσ. Οι αναπλθρωτζσ των Ρροζδρων των Συλλόγων ορίηονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του οικείου Δικθγορικοφ Συλλόγου και είναι είτε δικθγόροι δεκαπενταετοφσ τουλάχιςτον υπθρεςίασ, είτε μζλθ Διδακτικοφ Επιςτθμονικοφ Ρροςωπικοφ των Νομικϊν Σχολϊν τθσ χϊρασ, με εξειδίκευςθ ςε κακζναν από τουσ εξεταηόμενουσ κλάδουσ δικαίου. Γραμματζασ τθσ Επιτροπισ ορίηεται υπάλλθλοσ του

20 Δικθγορικοφ Συλλόγου Ακθνϊν, πτυχιοφχοσ νομικισ ι ζμμιςκοσ δικθγόροσ του Συλλόγου αυτοφ. Στθν Επιτροπι παρζχεται γραμματειακι υποςτιριξθ και υλικοτεχνικι υποδομι από τισ υπθρεςίεσ του Δικθγορικοφ Συλλόγου Ακθνϊν. 3. Θ Επιτροπι είναι αποκλειςτικά αρμόδια και για τθν αναγνϊριςθ επαγγελματικϊν προςόντων, με βάςθ τθν Οδθγία 2005/36 ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 255/22), θ οποία ζχει ενςωματωκεί ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ, με το προεδρικό διάταγμα 122/2010 (Α 200), και αφορά ςτον πολίτθ κράτουσ - μζλουσ τθσ Ε.Ε., ο οποίοσ επικυμεί να αςκιςει το επάγγελμα του δικθγόρου ςτθν Ελλάδα, ζχοντασ αποκτιςει τα επαγγελματικά του προςόντα ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ. Άρκρο 17 Δοκιμαςία Επάρκειασ και περιεχόμενό τθσ 1. Θ δοκιμαςία επάρκειασ διενεργείται από τθ Μόνιμθ Επιτροπι Δοκιμαςίασ Επάρκειασ δφο φορζσ κάκε χρόνο, κατά τουσ μινεσ Οκτϊβριο και Απρίλιο, και περιλαμβάνει γραπτζσ εξετάςεισ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα που αφοροφν ςτισ αναγκαίεσ γνϊςεισ του ελλθνικοφ δικαίου. 2. Θ δοκιμαςία περιλαμβάνει τθν εξζταςθ ςτο ελλθνικό Σφνταγμα, ςτο αςτικό, ποινικό και διοικθτικό δίκαιο, κακϊσ και ςτα αντίςτοιχα δικονομικά δίκαια. 3. Επιτυχϊν κεωρείται αυτόσ που ςυγκζντρωςε βακμολογία τουλάχιςτον 5 με άριςτα το 10 ςε κάκε μάκθμα. 4. Ο ενδιαφερόμενοσ δφναται να επιλζγει ςε ποιο ι ποια από τα εξεταηόμενα μακιματα επικυμεί να εξεταςτεί ςε κάκε εξεταςτικι περίοδο και δικαιοφται να κατοχυρϊςει τθ βακμολογία του ςε περίπτωςθ επιτυχίασ του. 5. Ο ενδιαφερόμενοσ δφναται να ςυμμετάςχει μόνο τρεισ φορζσ ςτθν εξζταςθ κάκε μακιματοσ. 6. Οι λεπτομζρειεσ τθσ εξζταςθσ, όπωσ θ εξεταςτζα φλθ, ο τόποσ και ο τρόποσ διενζργειασ των εξετάςεων και το φψοσ των εξζταςτρων που καταβάλλονται ςτο Δικθγορικό Σφλλογο Ακθνϊν, ορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ. 7. Για τθ ςυμμετοχι του ςτθ δοκιμαςία επάρκειασ ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει μζχρι το τζλοσ Σεπτεμβρίου ι μζχρι το τζλοσ Μαρτίου αίτθςθ που ςυνοδεφεται από τα ακόλουκα δικαιολογθτικά, νόμιμα μεταφραςμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα: α) Ζγγραφο δθμόςιασ ι δθμοτικισ αρχισ από το οποίο να αποδεικνφεται θ ιδιότθτά του ωσ πολίτθ κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. β) Ριςτοποιθτικό ποινικοφ μθτρϊου από τισ αρμόδιεσ αρχζσ του τόπου γζννθςισ του. γ) Αντίγραφο τίτλου εκπαίδευςθσ, πρόγραμμα ςπουδϊν, βεβαίωςθ αναλυτικισ βακμολογίασ και εφόςον διακζτει, μεταπτυχιακι ι διδακτορικι εργαςία. δ) Ριςτοποιθτικά που αφοροφν τθν απόκτθςθ προςόντων και τθ ςυναφι επαγγελματικι εμπειρία, θ οποία ζχει αποκτθκεί ςτο μεταξφ.

21 Τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτα εδάφια αϋ και βϋ δεν λαμβάνονται υπόψθ αν ζχει παρζλκει διάςτθμα τριϊν μθνϊν από τθν ζκδοςι τουσ. 8. Αυτόσ που επιτυγχάνει ςτθ δοκιμαςία επάρκειασ εγγράφεται, μετά από αίτθςι του, ςτο μθτρϊο αςκουμζνων δικθγόρων του Δικθγορικοφ Συλλόγου, όπου επικυμεί να αςκθκεί, και ςυνυποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν αςκεί αςυμβίβαςτθ δραςτθριότθτα. 9. Θ Επιτροπι αναγνωρίηει τον προθγοφμενο χρόνο άςκθςθσ του ενδιαφερόμενου ςε δικθγορικό ςφλλογο του κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν προςμζτρθςι του ςτο χρόνο άςκθςισ του. ΤΜΘΜΑ Γ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΡΟΨΘΦΙΩΝ ΔΙΚΘΓΟΩΝ Άρκρο 18 Συμμετοχι ςτο διαγωνιςμό 1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό υποψιφιων δικθγόρων ζχει ο αςκοφμενοσ δικθγόροσ που ςυμπλιρωςε το νόμιμο χρόνο άςκθςθσ. 2. Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, όςοι κωλφονται να διοριςκοφν δικθγόροι ι ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τουσ αςυμβίβαςτθ ιδιότθτα. 3. Κάκε αςκοφμενοσ δικθγόροσ εξετάηεται ςτθν ζδρα τθσ αρμόδιασ εφετειακισ επιτροπισ. 4. Ο αςκοφμενοσ δικθγόροσ υποχρεοφται να ςυμμετάςχει ςτον επόμενο ι μεκεπόμενο διαγωνιςμό υποψιφιων δικθγόρων μετά τθ ςυμπλιρωςθ του νόμιμου χρόνου άςκθςθσ. Ο αςκοφμενοσ δικθγόροσ που δεν ςυμμετείχε ςτον παραπάνω διαγωνιςμό, μπορεί με απόφαςθ του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου του Δικθγορικοφ Συλλόγου ςτο οποίο υπάγεται, να γίνει δεκτόσ και ςε μεταγενζςτερο διαγωνιςμό, εφόςον επικαλείται και αποδεικνφει τθν φπαρξθ ςοβαροφ λόγου που δικαιολογεί τθ μθ ςυμμετοχι του ςτον προθγοφμενο. 5. Για τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό ο αςκοφμενοσ δικθγόροσ υποβάλλει αίτθςθ ςφμφωνα με τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ. Θ αίτθςθ ςυνοδεφεται από παράβολο υπζρ Ελλθνικοφ Δθμοςίου, το φψοσ του οποίου κακορίηεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ. Άρκρο 19 Μορφι και διαδικαςία του διαγωνιςμοφ 1. Ο διαγωνιςμόσ των υποψιφιων δικθγόρων είναι πανελλινιοσ και διεξάγεται ταυτόχρονα ςε όλεσ τισ ζδρεσ των εφετειακϊν επιτροπϊν. 2. Ο διαγωνιςμόσ διενεργείται δφο φορζσ το χρόνο τουσ μινεσ Απρίλιο και Οκτϊβριο. Ο διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται με απόφαςθ του Υπουργοφ

22 Δικαιοςφνθσ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και κοινοποιείται ςτουσ Δικθγορικοφσ Συλλόγουσ τθσ χϊρασ, τουλάχιςτον 40 θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του. 3. Θ εξζταςθ είναι γραπτι. Στουσ υποψθφίουσ δίδονται πρακτικά κζματα με περιςςότερα ερωτιματα ςτουσ κλάδουσ: α) Αςτικοφ Δικαίου και Ρολιτικισ Δικονομίασ, β) Ροινικοφ Δικαίου και Ροινικισ Δικονομίασ, γ) Εμπορικοφ Δικαίου, δ) Δθμοςίου Δικαίου, Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και Διοικθτικισ Δικονομίασ και ε) Κϊδικα Δικθγόρων και Κϊδικα Δεοντολογίασ. Κατά τθν εξζταςθ επιτρζπεται θ χριςθ κειμζνων νομοκετθμάτων, χωρίσ ςχολιαςμό ι ςθμειϊςεισ. 4. Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ λαμβάνεται ιδιαίτερθ πρόνοια για τθν αντικειμενικότθτα και το αδιάβλθτο των εξετάςεων και των αποτελεςμάτων. Δίδεται ξεχωριςτι προςοχι ςτθν αποτελεςματικι κάλυψθ των ςτοιχείων ταυτότθτασ των εξεταηόμενων, ϊςτε αυτά να μθν είναι γνωςτά κατά τθ βακμολόγθςθ. 5. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ ρυκμίηονται τα ειδικότερα κζματα που αφοροφν τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ, τα απαιτοφμενα για τθ ςυμμετοχι ςε αυτόν δικαιολογθτικά, τον τρόπο ελζγχου των προχποκζςεων ςυμμετοχισ, τθ λειτουργία τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Εξετάςεων, των Οργανωτικϊν Επιτροπϊν και των Ομάδων Βακμολόγθςθσ, τθν τιρθςθ τθσ ευταξίασ κατά τθν εξζταςθ, τθ βακμολόγθςθ των γραπτϊν δοκιμίων, τθ ςφνταξθ των πινάκων επιτυχόντων και αποτυχόντων και κακορίηονται, εν γζνει, οι αναγκαίεσ διαδικαςίεσ και εγγυιςεισ με ςκοπό τθν ομαλι και αδιάβλθτθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ. Άρκρο 20 Επιτροπζσ Εξετάςεων Για τθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ κάκε περιόδου ςυγκροτοφνται οι ακόλουκεσ Επιτροπζσ και Ομάδεσ με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ: 1. Κεντρικι Επιτροπι Εξετάςεων με ζδρα το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ. Αυτι αποτελείται από: α) ζναν (1) αρεοπαγίτθ ωσ πρόεδρο, ο οποίοσ ορίηεται με τον αναπλθρωτι του από τον Ρρόεδρο του Αρείου Ράγου, β) ζναν (1) Αντιειςαγγελζα του Αρείου Ράγου, ο οποίοσ ορίηεται με τον αναπλθρωτι του από τον Ειςαγγελζα του Αρείου Ράγου, γ) ζναν (1) Ράρεδρο του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, ο οποίοσ ορίηεται μαηί με τον νόμιμο αναπλθρωτι του από τον Ρρόεδρο του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, δ) ζναν (1) Κακθγθτι Νομικοφ Τμιματοσ των Νομικϊν Σχολϊν των Α.Ε.Ι. τθσ χϊρασ, που επιλζγεται μαηί με τον αναπλθρωτι του από τον Υπουργό Δικαιοςφνθσ και ε) τουσ εκάςτοτε Ρροζδρουσ των Δικθγορικϊν Συλλόγων Ακθνϊν, Θεςςαλονίκθσ και Ρειραιά, κακϊσ και ζναν Ρρόεδρο εκ των λοιπϊν δικθγορικϊν Συλλόγων, ο οποίοσ ορίηεται από το Ρροεδρείο τθσ Ολομζλειασ των Δικθγορικϊν Συλλόγων οι οποίοι ορίηουν από ζναν αναπλθρωτι τουσ δικθγόρο διοριςμζνο ςτον Αρειο Ράγο με εξειδίκευςθ ςτα εξεταηόμενα μακιματα. Θ Κεντρικι Επιτροπι Εξετάςεων ζχει τθν ευκφνθ επιλογισ των κεμάτων ςτα εξεταηόμενα μακιματα και τθσ αςφαλοφσ μετάδοςισ τουσ προσ τα εξεταςτικά κζντρα κατά τρόπο που

23 διαςφαλίηει το αδιάβλθτο του διαγωνιςμοφ. 2. Οργανωτικζσ Επιτροπζσ ανά Εφετείο πολιτικϊν και ποινικϊν δικαςτθρίων, οι οποίεσ αποτελοφνται από: α) ζναν (1) Ρρόεδρο Ρρωτοδικϊν των πολιτικϊν και ποινικϊν δικαςτθρίων, β) ζναν (1) Ρρόεδρο Ρρωτοδικϊν των τακτικϊν διοικθτικϊν δικαςτθρίων και γ) ζναν (1) Ειςαγγελζα Ρρωτοδικϊν, οι οποίοι ορίηονται από τον οικείο Ρρόεδρο Εφετϊν και τον Ρροϊςτάμενο τθσ Ειςαγγελίασ Εφετϊν αντίςτοιχα, κακϊσ και δ) τον Ρρόεδρο ι τουσ Ρροζδρουσ των οικείων Δικθγορικϊν Συλλόγων μαηί με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ. Ειδικά ςτουσ Δικθγορικοφσ Συλλόγουσ Ακθνϊν, Θεςςαλονίκθσ και Ρειραιά, αντί του Ρροζδρου μετζχει άλλο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, που ορίηεται με απόφαςθ του τελευταίου. Οι Οργανωτικζσ Επιτροπζσ ζχουν τθν ευκφνθ του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων, του αποκλειςμοφ από το διαγωνιςμό υποψθφίου, που δεν ςυγκεντρϊνει τισ προβλεπόμενεσ προχποκζςεισ, του οριςμοφ επαρκοφσ αρικμοφ επιτθρθτϊν (δικθγόρων ι υπαλλιλων του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ ι των οικείων Δικθγορικϊν Συλλόγων) και γενικά τθν ευκφνθ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ςτο οικείο Εφετείο. 3. Με απόφαςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ δφναται να κακοριςκοφν Εξεταςτικά Κζντρα ςε μικρότερο αρικμό από τα υφιςτάμενα Εφετεία, ανάλογα με τον αρικμό των υποψθφίων. Σε τζτοια περίπτωςθ επιλαμβάνονται οι Οργανωτικζσ Επιτροπζσ, που αντιςτοιχοφν ςτα Εξεταςτικά Κζντρα που ζχουν κακοριςκεί. 4. Ομάδεσ Βακμολόγθςθσ ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, οι οποίεσ είναι τριμελείσ και αποτελοφνται από ζναν (1) εφζτθ Ρολιτικϊν Δικαςτθρίων ι ζναν εφζτθ Διοικθτικϊν δικαςτθρίων ι ζναν Αντειςαγγελζα εφετϊν για τθ βακμολόγθςθ των πρακτικϊν κεμάτων ςτουσ αντίςτοιχουσ κλάδουσ δικαίου και δφο (2) δικθγόρουσ με δεκαπενταετι τουλάχιςτον άςκθςθ δικθγορίασ, που ορίηονται με απόφαςθ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ τθσ Ολομζλειασ των προζδρων των δικθγορικϊν Συλλόγων. Οι βακμολογθτζσ δεν πρζπει να ζχουν τθν ιδιότθτα αιρετοφ εκπροςϊπου δικθγορικοφ ςυλλόγου. Οι Ομάδεσ Βακμολόγθςθσ ζχουν τθν ευκφνθ τθσ βακμολόγθςθσ των γραπτϊν δοκιμίων των υποψιφιων και ο αρικμόσ τουσ κακορίηεται με τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 5. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ κακορίηεται θ αποηθμίωςθ των μελϊν τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Εξετάςεων, των Οργανωτικϊν Επιτροπϊν των Εφετείων και των Ομάδων Βακμολόγθςθσ. Άρκρο 21 Διαδικαςία και μζκοδοι βακμολόγθςθσ 1. Τα γραπτά των υποψιφιων όλθσ τθσ χϊρασ βακμολογοφνται με κλίμακα από μθδζν (0) ζωσ δζκα (10) από τρεισ (3) βακμολογθτζσ χωριςτά. 2. Επιτυχϊν κεωρείται ο υποψιφιοσ, ο οποίοσ ζλαβε μζςο όρο βακμολογίασ ςε όλα τα μακιματα τουλάχιςτον ζξι (6). Δεν κεωρείται επιτυχϊν, όποιοσ ζλαβε βακμό τρία ι μικρότερο ςε οποιοδιποτε μάκθμα ι τζςςερα ςε περιςςότερα από ζνα μακιματα.

24 3. Βακμόσ του υποψθφίου για κάκε μάκθμα είναι ο μζςοσ όροσ των ζξι (6) βακμϊν των βακμολογθτϊν, εφόςον θ απόκλιςθ από τθ μεγαλφτερθ μζχρι τθ μικρότερθ βακμολογία δεν είναι μεγαλφτερθ των τριϊν (3) μονάδων. Αν θ απόκλιςθ είναι μεγαλφτερθ, το γραπτό αναβακμολογείται από τα μζλθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ των Εξετάςεων και ο βακμόσ του υποψθφίου ςτο μάκθμα είναι ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των αρχικϊν βακμολογθτϊν και των αναβακμολογθτϊν, αφοφ αφαιρεκοφν ο μικρότεροσ και ο μεγαλφτεροσ βακμόσ. 4. Οι υποψιφιοι ζχουν δικαίωμα να λάβουν γνϊςθ των γραπτϊν τουσ μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων. Άρκρο 22 Ζκδοςθ των αποτελεςμάτων 1. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ βακμολόγθςθσ καταρτίηονται ανά ζδρα Εφετείου εξζταςθσ πίνακεσ επιτυχόντων και αποτυχόντων, με απόλυτθ βακμολογικι ςειρά. 2. Ο πίνακασ επιτυχόντων δθμοςιεφεται ςτισ ζδρεσ των Εφετείων τθσ χϊρασ με ευκφνθ των Οργανωτικϊν Επιτροπϊν και αναρτάται ςτισ ιςτοςελίδεσ των οικείων δικθγορικϊν ςυλλόγων. 3. Αντίγραφα των πινάκων αποτελεςμάτων κοινοποιοφνται από τθν Κεντρικι Επιτροπι Εξετάςεων ςτο αρμόδιο τμιμα του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ και από τισ Οργανωτικζσ Επιτροπζσ ςτουσ οικείουσ δικθγορικοφσ ςυλλόγουσ. 4. Πποιοσ αποτφχει ςτον διαγωνιςμό υποχρεοφται μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων να δθλϊςει τθ ςυνζχιςθ τθσ άςκθςισ του, ϊςτε να ζχει το δικαίωμα να μετάςχει ςτον προςεχι διαγωνιςμό. Διαφορετικά διαγράφεται από το Μθτρϊο Αςκουμζνων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΟΙΣΜΟΣ, ΕΞΕΛΙΞΘ ΚΑΙ ΡΑΥΣΘ ΔΙΚΘΓΟΩΝ Άρκρο 23 Διοριςμόσ δικθγόρων 1. Πποιοσ επιτυγχάνει ςτισ πανελλινιεσ εξετάςεισ μπορεί να ηθτιςει το διοριςμό του ωσ δικθγόροσ ςτο Δικθγορικό Σφλλογο του Ρρωτοδικείου, που εκείνοσ επικυμεί, με αίτθςι του προσ το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ. Δεν επιτρζπεται να εγγραφεί ςε περιςςότερουσ από ζνα Δικθγορικοφσ Συλλόγουσ. Ο δικθγόροσ υποχρεοφται να ζχει ζδρα και γραφείο ςτθν περιφζρεια του Ρρωτοδικείου που είναι διοριςμζνοσ. 2. Στθν αίτθςθ διοριςμοφ επιςυνάπτονται τα ακόλουκα ζγγραφα: α) Ριςτοποιθτικό γζννθςθσ από τθν αρμόδια δθμοτικι αρχι. Στθν περίπτωςθ

25 που ο αιτϊν είναι πολίτθσ κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ πιςτοποιθτικό τθσ αντίςτοιχθσ δθμόςιασ αρχισ. Στθν περίπτωςθ που ο αιτϊν είναι Ζλλθνασ το γζνοσ και δεν ζχει τθν ιδιότθτα του Ζλλθνα πολίτθ, οφείλει να προςκομίςει ςχετικι άδεια του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ. β) Ρτυχίο Νομικοφ Τμιματοσ Νομικισ Σχολισ Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ ςτθν Ελλάδα ι πτυχίο Νομικοφ Τμιματοσ Νομικισ Σχολισ από αναγνωριςμζνθ πανεπιςτθμιακι ςχολι κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι άλλου ςυμβαλλόμενου κράτουσ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο. γ) Αντίγραφο Ροινικοφ Μθτρϊου, από το οποίο βεβαιϊνεται ότι δεν ζχει καταδικαςτεί αμετάκλθτα για τα αδικιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 6 του Κϊδικα. δ) Διπλότυπο του αρμόδιου Ταμείου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. ε) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 και τθσ παρ. 3 του άρκρου 3 του ν. 2690/1999 ότι δεν εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ των άρκρων 6 και 7 του Κϊδικα. 3. Το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ εκδίδει τθ ςχετικι απόφαςθ διοριςμοφ, που δθμοςιεφεται ςε περίλθψθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 4. Θ ευκφνθ κοινοποίθςθσ τθσ πράξθσ αυτισ, όπου απαιτείται, ανικει ςτον ενδιαφερόμενο. Άρκρο 24 Ορκοδοςία - Διλωςθ 1. Ο ενδιαφερόμενοσ δικθγόροσ ορκίηεται ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ενϊπιον τθσ τριμελοφσ ςφνκεςθσ του Εφετείου, εφόςον ο Δικθγορικόσ Σφλλογοσ όπου ζχει εγγραφεί εδρεφει ςτθν περιφζρεια Εφετείου, άλλωσ ςτθν τριμελι ςφνκεςθ του Ρρωτοδικείου ςτθν περιφζρεια του οποίου ανικει ο Δικθγορικόσ Σφλλογοσ. 2. Ρριν ορκιςκεί ο ενδιαφερόμενοσ δικθγόροσ ερωτάται εάν προτιμά να δϊςει πολιτικό ι κρθςκευτικό όρκο. 3. Ο τφποσ του χριςτιανικοφ όρκου ζχει ωσ εξισ: «Ορκίηομαι ενϊπιον του Θεοφ να είμαι πιςτόσ ςτθν πατρίδα και το δθμοκρατικό πολίτευμα, να υπακοφω ςτο Σφνταγμα και ςτουσ νόμουσ που ςυμφωνοφν με αυτό, να ακολουκϊ τισ παραδόςεισ του δικθγορικοφ λειτουργιματοσ, να εκπλθρϊνω τα κακικοντά μου ζναντι των εντολζων μου ευςυνείδθτα, να υπεραςπίηομαι τα ανκρϊπινα δικαιϊματα όλων των πολιτϊν και κατοίκων τθσ χϊρασ και να αντιςτζκομαι με κάκε μζςο εναντίον οποιουδιποτε επιχειρεί να καταλφςει το Σφνταγμα με τθ βία.» 4. Αν ο δικθγόροσ πιςτεφει ςε κρθςκεία ι δόγμα που ορίηει άλλο τφπο όρκου, δίνει τον όρκο ςφμφωνα με αυτόν τον τφπο, ςτον οποίο όμωσ περιζχεται το υπόλοιπο, εκτόσ του κρθςκευτικοφ ςτοιχείου, μζροσ του όρκου τθσ

26 παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου. 5. Αν ο δικθγόροσ προτιμά να δϊςει πολιτικό όρκο, αντικακίςταται από τον τφπο τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου το κρθςκευτικό ςτοιχείο και τίκενται οι λζξεισ «Δθλϊνω επικαλοφμενοσ τθν τιμι και τθ ςυνείδθςι μου». 6. Σε περίπτωςθ που απουςιάηει ςτο εξωτερικό για χρονικό διάςτθμα πάνω από τρεισ (3) μινεσ, δφναται να δϊςει τον όρκο ενϊπιον ελλθνικισ προξενικισ αρχισ. Άρκρο 25 «Μετάκεςθ - Ραραίτθςθ Δικθγόρου». Σχόλια O ηίηινο ηνπ παξόληνο θαη ε παξ. 1 ηίζεληαη όπωο αληηθαηαζηάζεθαλ ελώ νη παξ. 4,5,6 ηίζεληαη όπωο πξνζηέζεθαλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4205/2013 ΦΕΚ Α 242/ «Ο δικθγόροσ δφναται, με αίτθςι του προσ το ςφλλογο όπου είναι εγγεγραμμζνοσ, να ηθτιςει τθ μετάκεςι του ςε άλλον. Θ απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου κοινοποιείται ςτο ςφλλογο ςτον οποίο ηθτά να μετατεκεί ο αιτϊν κακϊσ και ςτον Υπουργό Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ο οποίοσ εκδίδει διαπιςτωτικι απόφαςθ που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Θ μετάκεςθ κεωρείται ότι ζχει ςυντελεςκεί από το χρόνο τθσ δθμοςίευςθσ τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ.» 2. Θ απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, με τθν οποία εγκρίνει τθ μετάκεςθ, ζχει διαπιςτωτικό χαρακτιρα. 3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, μετά από πρόταςθ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ τθσ Ολομζλειασ των Ρροζδρων των Δικθγορικϊν Συλλόγων, κακορίηεται ενιαίο παράβολο μετάκεςθσ υπζρ του οικείου δικθγορικοφ ςυλλόγου. «4. Ο δικθγόροσ δικαιοφται να παραιτθκεί από το λειτοφργθμά του. Θ αίτθςθ παραίτθςθσ υποβάλλεται ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο του οικείου δικθγορικοφ ςυλλόγου, το οποίο διαγράφει υποχρεωτικά από το μθτρϊο τον παραιτοφμενο δικθγόρο αυκθμερόν, προκαλϊντασ ταυτόχρονα και τθ ςχετικι απόφαςθ αποδοχισ τθσ παραίτθςθσ από τον Υπουργό Δικαιοςφνθσ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 5. Σε δικθγόρουσ που αποχωροφν από το λειτοφργθμα δφναται, με απόφαςθ του οικείου ςυλλόγου, να απονζμεται τιμισ ζνεκεν ο τίτλοσ του επίτιμου δικθγόρου. Θ απονομι του τίτλου μνθμονεφεται ςτθν υπουργικι απόφαςθ αποδοχισ τθσ παραίτθςθσ.

27 6. Σε περίπτωςθ διαγραφισ δικθγόρου από το μθτρϊο λόγω κανάτου, δεν προκαλείται ζκδοςθ υπουργικισ απόφαςθσ.» Άρκρο 26 Τιρθςθ βιβλίου διοριηομζνων δικθγόρων - Μθτρϊου - Ατομικοφ φακζλου 1. Στο Υπουργείο Δικαιοςφνθσ τθρείται αρχείο δικθγόρων ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι, κατά τθ ςειρά διοριςμοφ τουσ. 2. Στο αρχείο αυτό τθροφνται: α) θ Υπουργικι Απόφαςθ διοριςμοφ, β) οι προαγωγζσ και μετακζςεισ των δικθγόρων, γ) θ αποβολι, παφςθ ι λφςθ τθσ δικθγορικισ ιδιότθτασ. 3. Κάκε δικθγορικόσ ςφλλογοσ τθρεί για τα μζλθ του Μθτρϊο μελϊν ςτο οποίο ςθμειϊνονται: α) θ Υπουργικι Απόφαςθ διοριςμοφ, β) θ πράξθ ορκοδοςίασ του δικθγόρου, γ) οι προαγωγζσ και μετακζςεισ των δικθγόρων, δ) οι πράξεισ αναςτολισ, προςωρινισ ι οριςτικισ απϊλειασ δικθγορικισ ιδιότθτασ. 4. Κάκε ςφλλογοσ τθρεί αρχείο για κάκε μζλοσ, ςτο οποίο περιζχονται ζγγραφα που το αφοροφν και ςυνδζονται με τθν άςκθςθ του λειτουργιματόσ του. 5. Για τισ δικθγορικζσ εταιρίεσ περιζχονται ςε χωριςτό αρχείο οι πράξεισ ςφςταςθσ, τροποποίθςθσ και λφςθσ τουσ. Άρκρο 27 Επαναδιοριςμόσ Δικθγόρου Σχόλια Σην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ παξόληνο πξνζηέζεθε ην εληόο "" εδάθην κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4205/2013 ΦΕΚ Α 242/ Δικθγόροσ, που παραιτικθκε από το δικθγορικό λειτοφργθμα, δφναται να επαναδιοριςκεί, εφόςον δεν ζχουν παρζλκει πζντε (5) χρόνια από τθν παραίτθςι του ι και μετά τθν πάροδο τθσ πενταετίασ υπό τθν προχπόκεςθ ότι

28 αςκοφςε κακικοντα ςυναφι με τθ νομικι επιςτιμθ και πρακτικι. Δεν επιτρζπεται επαναδιοριςμόσ δικθγόρου που απϊλεςε τθν δικθγορικι ιδιότθτα λόγω καταδίκθσ του από ποινικό δικαςτιριο για τα αδικιματα του άρκρου 6 του Κϊδικα ι του ζχει επιβλθκεί ποινι οριςτικισ παφςθσ από το ανϊτατο πεικαρχικό. «Οι εξερχόμενοι από τθν υπθρεςία δικαςτικοί και ειςαγγελικοί λειτουργοί, εκτόσ από εκείνουσ που απολφονται εξαιτίασ πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ ι λόγω πνευματικισ ανικανότθτασ, μποροφν να διορίηονται δικθγόροι, εντόσ ευλόγου χρόνου από τθν αποχϊρθςι τουσ από τθν υπθρεςία, εφόςον δεν ςυντρζχει κϊλυμα από τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 6 του παρόντοσ Κϊδικα. Σε περίπτωςθ ανάλθψθσ, εντόσ του χρόνου αυτοφ, δθμοςίων κακθκόντων τα οποία ςυνεπάγονται τθν αναςτολι άςκθςθσ του δικθγορικοφ λειτουργιματοσ, ο εφλογοσ χρόνοσ τρζχει από το χρόνο λιξθσ τθσ άςκθςθσ τουσ. Οι ανωτζρω δικαςτικοί και ειςαγγελικοί λειτουργοί διορίηονται ωσ δικθγόροι παρά πρωτοδίκαισ, παρ' εφζταισ ι παρ' Αρείω Ράγω, με βάςθ τα ζτθ που υπθρζτθςαν, ςε οποιαδιποτε βακμίδα, και ανάλογα με τα προςόντα που απαιτοφνται για τθν προαγωγι του δικθγόρου». 2. Δθμόςιοι διοικθτικοί υπάλλθλοι, ςτρατιωτικοί υπάλλθλοι, υπάλλθλοι των ςωμάτων αςφαλείασ, των οργανιςμϊν αυτοδιοίκθςθσ όλων των βακμϊν και των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου, οι οποίοι είχαν αποκτιςει προθγουμζνωσ τθν ιδιότθτα του δικθγόρου, δφνανται να ηθτιςουν να επαναδιοριςκοφν ωσ δικθγόροι μζςα ςε πζντε ζτθ από τθν παραίτθςι τουσ. Επίςθσ δφνανται να το ηθτιςουν και μετά τθν πάροδο τθσ πενταετίασ, εφόςον αποδείξουν ότι αςκοφςαν κακικοντα ςυναφι με τθ νομικι επιςτιμθ και πρακτικι, όπωσ προκφπτει από τον Οργανιςμό τθσ Υπθρεςίασ ι του νομικοφ προςϊπου ι το κακθκοντολόγιο ι πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ απαγορεφεται για μία πενταετία θ άςκθςθ δικθγορίασ των πιο πάνω ςτθν Εφετειακι Ρεριφζρεια που είχε τθν ζδρα τθσ θ υπθρεςία που υπθρετοφςαν τθν τελευταία πενταετία. Οι ςυμβολαιογράφοι επαναδιορίηονται ωσ δικθγόροι μζςα ςε οκτϊ χρόνια από τθν παραίτθςι τουσ με τισ ίδιεσ πιο πάνω προχποκζςεισ. Άρκρο 28 Αρμοδιότθτεσ δικθγόρου και προαγωγι του Σχόλια Σηελ παξ. 3 ηνπ παξόληνο ην εληόο "" ηειεπηαίν εδάθην αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4205/2013 ΦΕΚ Α 242/ Δικθγόροσ διοριςμζνοσ ςτο Ρρωτοδικείο δικαιοφται να παρίςταται και να ενεργεί τισ ςχετικζσ διαδικαςτικζσ πράξεισ ενϊπιον όλων των Ρρωτοδικείων, πολιτικϊν και διοικθτικϊν, κακϊσ και όλων των Ειρθνοδικείων τθσ χϊρασ. Κατεξαίρεςθ δικθγόροσ, που είναι διοριςμζνοσ ςτο Ρρωτοδικείο, δικαιοφται να ςυμπαρίςταται ςτο Εφετείο, με δικθγόρο που ζχει τθν ικανότθτα παράςταςθσ ςε αυτό, για τθ ςυηιτθςθ ζφεςθσ, κατά απόφαςθσ Ρρωτοδικείου, όπου είχε παραςτακεί. Επίςθσ, δικθγόροσ που είναι διοριςμζνοσ ςτο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΣΡΩΟΤ 210 4177241-5 FAX 210-4190850 ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΡΟ 1. Αίτθςθ και ζντυπο εγγραφισ που χορθγοφνται από το Τμιμα Μθτρϊου. 2. Αςτυνομικι Ταυτότθτα ι Διαβατιριο Ε.Ε. (φωτοτυπία). Για Αλλοδαποφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Λάριςασ Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ. 2410684252 ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντί του πτυχίου βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας επιτυχίας σε όλα τα μαθήματα του κύκλου σπουδών.

ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντί του πτυχίου βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας επιτυχίας σε όλα τα μαθήματα του κύκλου σπουδών. Ν. 4194/2013 όπως ισχύει Προτεινόμενες τροποποιήσεις ΤΜΗΜΑ Α ΑΣΚΗΣΗ Άρθρο 10 Γενικές προϋποθέσεις για την έναρξη της άσκησης 1. Εκείνος που ενδιαφέρεται να εγγραφεί ως ασκούμενος δικηγόρος πρέπει, μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα Άρκρο 1 ο Συνιςτάται επιςτθμονικό, μθ κερδοςκοπικό ςωματείο με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθ. 1. Η φύση της δικηγορίας...20 Άρθ. 1 Κωδ εοντ...20 Άρθ. 2. Η θέση του δικηγόρου στην απονοµή της ικαιοσύνης...22 Άρθ. 5 Κωδ εοντ...22 Άρθ. 39 Κωδ εοντ...22 Άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κατερίνθ, 29-9-2015 Αρικμ. Πρωτ. : Φ.11/8008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν, ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1371/ ΘΕΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1371/ ΘΕΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1371/30.6.2015 ΘΕΜΑ Σφλλογοσ υποβάλλει τα εξισ ερωτιματα: α) εάν μπορεί να ορίςει ειδικι-ξεχωριςτι αμοιβι ςτισ άδειεσ νζων ιατρείων για τουσ ιατροφσ που δεν είναι μζλθ του οικείου Ιατρικοφ Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

δομι παιδικισ προςταςίασ ι θ ανάδοχθ οικογζνεια ενθμερϊνει το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι τον φορζα που ανάλαβε τθν κάλυψθ των εξόδων του.

δομι παιδικισ προςταςίασ ι θ ανάδοχθ οικογζνεια ενθμερϊνει το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι τον φορζα που ανάλαβε τθν κάλυψθ των εξόδων του. 25/7/2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για τισ προχποθζςεισ τοποθζτηςησ ανηλίκων ςε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογζνεια από και προσ κράτη μζλη τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ βάςει του άρθρου 56 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ

ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ Με το Ν.1566/85 (Δομι και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ) και με μεταγενζςτερα νομοκετιματα, ζγιναν ςχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν για τθν Ιερά Μθτρόπολθ Ηακφνκου Ανακζτουςα Αρχι: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Ρροχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΠΑ Ρροχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ. Άρθρο 1

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ. Άρθρο 1 ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Ενςωμάτωςη ςτο ελληνικό δίκαιο τησ Οδηγίασ 2014/62/EE του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 15ησ Μαΐου 2014 ςχετικά με την προςταςία του ευρώ και άλλων νομιςμάτων από την παραχάραξη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ

Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ 1. Πλιρθσ και μόνιμθ κατάργθςθ οποιουδιποτε επεμβατικοφ ι εγγυθτικοφ δικαιϊματοσ τρίτθσ χϊρασ που κα αφορά είτε το ςφνολο είτε τμιμα τθσ Κυπριακισ επικράτειασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010)

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010) ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ 29 θσ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 (Νόμοσ 3884/2010) 1. Τποβολι και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ ΑΙΘ.

ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ ΑΙΘ. ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ ΑΙΘ. «Κακοριςμόσ των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ των πινάκων κατάταξθσ του πλεονάηοντοσ προςωπικοφ του άρκρου 37 παρ. 7 του Ν. 3986/2011» Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινιςεισ ςχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικϊν»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινιςεισ ςχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικϊν» ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινιςεισ ςχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικϊν» Σφμφωνα με το άρκρο 13 του ν.1566/1985 και ςυγκεκριμζνα με τθν παράγραφο 7 (όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 3 του άρκρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτιματοσ. Ετζκθ υπόψθ μου από τον Σφλλογο Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. Ν. Καβάλασ το κάτωκι ερϊτθμα: «Σε ςχολείο του νομοφ μασ ςυνάδελφοι που τουσ ανατζκθκαν υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2201/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2201/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλλικζα 18.4.17 Αρικμόσ απόφαςθσ: 2503 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α1 Σαχ. Δ/νςθ : Αριςτογείτονοσ 19 Σαχ. Κϊδικασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Συνεργαςία Τελωνείων Επιχειριςεων για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου * Authorised Economic

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1346/ ΘΕΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1346/ ΘΕΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1346/5.5.2015 ΘΕΜΑ Σφλλογοσ ηθτά να μάκει εάν μπορεί να κεωρεί γνωματεφςεισ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ των ιατρϊν οι οποίοι είναι εγγεγραμμζνοι ςε άλλο Σφλλογο και ζχουν υποκατάςτθμα ςτο Νομό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ. - ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Γπαθείο Γιοικηηή Γημόζιαρ Απχήρ Λιμένων (Γ.Α.Λ.) Σαχ. Γ/νζη: Ακηή Βαζιλειάδη, Πύλερ Δ1-Δ2 Σ.Κ. 185 10 Λιμέναρ Πειπαιά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατθρθκεί μζχρι.. Βακμόσ Αςφαλείασ Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ 1 Διαδικαςία και ζξοδα φςταςησ Ο.Ε 1.Υπογραφι Καταςτατικοφ 2. Υποβολι Καταςτατικοφ ςτθν αρμόδια ΔΟΥ και πλθρωμι του φόρου ςυγκζντρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2716/1999 Τίτλοσ:Ανάπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ.

Ν. 2716/1999 Τίτλοσ:Ανάπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ. Ν. 2716/1999 Τίτλοσ:Ανάπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ. Αρθρο: 12 Τίτλοσ Αρθρου: Κοινωνικοί Συνεταιριςμοί Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι.Σ.Π.Ε.) Κείμενο Αρθρου 1.

Διαβάστε περισσότερα

β) Σε Συνεργαςία με άλλον/άλλουσ δικθγόρουσ (χωρίσ ςφςταςθ δικθγορικισ εταιρίασ) γ) Απλά ςυςτεγάηομαι με άλλουσ ςυναδζλφουσ για οικονομικοφσ λόγουσ

β) Σε Συνεργαςία με άλλον/άλλουσ δικθγόρουσ (χωρίσ ςφςταςθ δικθγορικισ εταιρίασ) γ) Απλά ςυςτεγάηομαι με άλλουσ ςυναδζλφουσ για οικονομικοφσ λόγουσ 1. Ερϊτθςθ: Ηλικία Είμαι: α) 24-28 β) 28-32 γ) 32-35 2. Ερϊτθςθ: Φφλο Είμαι: α) Γυναίκα β) Άντρασ 3. Ερϊτθςθ: Οικογενειακι κατάςταςθ α) Παντρεμζνοσ/θ χωρίσ παιδία β) Παντρεμζνοσ/θ με παιδί/ά γ) Ελεφκεροσ/θ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 6: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ακινα, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΝΜΔ 1455- νομικό καθεςτώσ που διζπει τη ςφςταςη και λειτουργία Ιατρικών Συνεταιριςμών (Φυςικών Προςώπων) τησ ίδιασ Ειδικότητασ ή διαφορετικών Ειδικοτήτων ΧΑΗΣ Τ. ΡΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΟΣ ΣΕ Α.Ρ., Σ.τ.Ε., Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Αϋ Σθλζφωνο : 210 3605159 ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑ Βϋ Σθλζφωνο : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1399/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1399/ ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1399/9.12.2015 ΘΕΜΑ φλλογοσ ηθτά διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν «Ιδιότθτα Γενικισ Ιατρικισ», δθλαδι εάν ζχει καταργθκεί ι αν μπορεί να χρθςιμοποιείται νόμιμα ακόμα (και υπό ποιεσ προχποκζςεισ).

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ Υποχρεωτικά Δ Ζτοσ Ζτοσ Υποχρεωτικά Β Ζτοσ Υποχρεωτικά Α Ζτοσ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ Υποχρεωτικά Γ ΝΟΜ 105 Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ του Δικαίου ( A Εξάμθνο) 5 ΝΟΜ 113 Συνταγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

Παλιό Λιμάνι Ηγουμενίτσα T.K T: , F: , E: ΔΘΜΟΙΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΘ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

Παλιό Λιμάνι Ηγουμενίτσα T.K T: , F: , E: ΔΘΜΟΙΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΘ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 19.12.2013 αριθμ.πρωτ. 42 ΔΘΜΟΙΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΘ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Θ Αναπτυξιακή φμπραξη «ΕΝΔΟΓΕΝΘ ΘΕΠΡΩΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ» Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ: «Σοπικό χζδιο Δράςησ για την Προώθηςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ Εγχειρίδιο διαχειριςτι Πάτρα, Δεκζμβριοσ 2011 το κάτω μζροσ ςτο μενοφ τθσ ςελίδασ διαχείριςθσ, υπάρχει θ επιλογι αρχαιρεςίεσ. Χρθςιμοποιϊντασ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ (Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε.-ΝΠΙΔ) Καθολικός διάδοχος του τ. Σομέα Ε.Α.Τ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε.Α.Ι.Σ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 2015 Χαλκοκονδφλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Ν. 4194/2013. Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Γενικό Μέρος

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Ν. 4194/2013. Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Γενικό Μέρος ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Άρθρο 1 - Η φύση της δικηγορίας Ν. 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικό Μέρος Άρθρο 2 - Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 8 Ιανουαρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΡΙΔ/οικ. 559 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΘΕΜΑ: φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Περιεχόμενα Το αντικείμενο, το όραμα και θ αποςτολι τθσ ΔΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012

ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012 ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012 Στθν Ακινα ςιμερα ςτισ είκοςι δφο (22) του μθνόσ Οκτωβρίου του ζτουσ δφο χιλιάδεσ δζκα τρία (2013), θμζρα Τρίτθ οι κάτωκι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ Με τισ παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αντικαθίςταται ο τίτλοσ και οι παράγραφοι 1,2,3,5 και 6 του άρθρου 38 ν. 3979/2011, που ζχουν ωσ εξήσ: «Άρκρο 38 - Ενιαίο Σφςτθμα Ρλθρωμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βαςικά Συμπεράςματα Στο Ν.3873/2010 αναφζρεται για πρϊτθ φορά ρθτά ότι οι ειςθγμζνεσ εταιρείεσ οφείλουν να υιοκετιςουν και ςτθ ςυνζχεια να γνωςτοποιιςουν ςε όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ, ζναν κϊδικα εταιρικισ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 3/4/2016 HELLAS PHARM 2016 1 Περιεχόμενα: PGEU και φαρμακεία, Πλαίςιο λειτουργίασ φαρμακείων,

Διαβάστε περισσότερα

----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Αϋ

----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Αϋ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ:

Διαβάστε περισσότερα