Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55)"

Transcript

1 Rīgā gada. LĪGUMS Nr. LB-07/2015/268 Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas vadītāja vietnieces Ivetas Krastiņas personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība", no vienas puses, un akciju sabiedrība "G4S Latvia" (tālāk tekstā IZPILDĪTĀJS) tās valdes priekšsēdētāja Edgara Zālīša personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī PUSE), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā līgums). 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS veic ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju (tālāk tekstā pasākums) PASŪTĪTĀJA ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (tālāk tekstā objekts), saskaņā ar iepirkuma LB/2015/55 noteikumiem un līguma pielikumā noteikto tehnisko specifikāciju un izmaksu aprēķinu IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veic papildu pasākumus, kas nepieciešami pasākumu pienācīgai izpildei un kurus PASŪTĪTĀJS nav paredzējis līguma slēgšanas brīdī (tālāk tekstā papildu pasākumi; pasākumi un papildu pasākumi kopā tālāk tekstā darbi), ja PUSES šādus papildu pasākumus ir saskaņojušas līgumā noteiktajā kārtībā PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS veic darbu kvalitātes uzturēšanu. 2. LĪGUMA TERMIŅI 2.1. IZPILDĪTĀJS izpilda darbus 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas IZPILDĪTĀJS uztur darbu, t.sk. piegādāto un uzstādīto iekārtu un materiālu, kvalitāti 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc darbu izpildes dienas (tālāk tekstā garantijas laiks) Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai līguma saistību izpildei. 3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 3.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē objektā nedrīkst iesaistīt krimināli sodītu personu, kā arī personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs līgumu objektā, vārdu, uzvārdu, personas kodu un iesniedz PASŪTĪTĀJAM krāsainu (JPEG fails) šīs fiziskās personas fotogrāfiju 10 (desmit) darbadienas pirms tā uzsāk pildīt līgumu objektā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu objektā, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM.

2 Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu objektā, IZPILDĪTĀJS aizstāj šo fizisko personu ar citu fizisko personu, paziņojot par to PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā. Ja IZPILDĪTĀJS nevar aizstāt fizisko personu vai ja tās aizstāšana radītu IZPILDĪTĀJAM nesamērīgi lielus izdevumus, IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM motivētu paskaidrojumu un PUSES vienojas par kārtību, kādā šī fiziskā persona var pildīt līgumu objektā Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1. vai 3.2. punkta noteikumus vai kārtību, kādā saskaņā ar līguma 3.4. punktu fiziskā persona var pildīt līgumu objektā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības fizisko personu objektā neielaist vai no tā izraidīt IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai objektā rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM, kura IZPILDĪTĀJA norādītā fiziskā persona, kas pildīs līgumu objektā, IZPILDĪTĀJA vārdā uzraudzīs līguma izpildi. IZPILDĪTĀJS nodrošina šīs personas nepārtrauktu klātbūtni laikā, kad IZPILDĪTĀJS pilda līgumu objektā Ja mainās līguma 3.6. punktā minētā fiziskā persona, IZPILDĪTĀJS nekavējoties rakstiski paziņo par to PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJS pilda līgumu objektā ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā laikā, izņemot valsts svētku dienas Pildot līgumu objektā, IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nodrošina regulāru darbu izpildes laikā radušos atkritumu savākšanu un aizvešanu, t.sk. veic pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, kas rodas vai varētu rasties darbu izpildes rezultātā IZPILDĪTĀJS, pildot līgumu objektā, ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus ar līguma izpildi saistītos normatīvos aktus IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu prasību ievērošanu objektā. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma izpildē objektā iesaistīto IZPILDĪTĀJA nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā, tiesību aktos noteiktajā kārtībā pirms IZPILDĪTĀJA nodarbinātais uzsāk pildīt līgumu objektā un visā laikposmā, kad līgums objektā tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par darba aizsardzību objektā ir IZPILDĪTĀJA vecākais personāla speciālists [..], tālr. [..], e-pasta adrese: [..] IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka darbus objektā veic kvalificēti speciālisti ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu montāžas darbu veikšanai un vada sertificēts elektroietaišu izbūves darbu vadītājs. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt speciālistu, par kuriem IZPILDĪTĀJS sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM atbilstoši iepirkuma LB/2015/55 noteikumu prasībām, nomaiņu tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68. panta nosacījumiem. 4. DARBU IZPILDES KĀRTĪBA 4.1. IZPILDĪTĀJS ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un to iekārtu atslēgumus, kā arī pieslēgšanu veic, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJA pārstāvjiem un ievērojot to norādījumus katrā gadījumā atsevišķi, ņemot vērā, ka ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu pieļaujams pilnībā atslēgt ne ilgāk kā 24 stundas Pēc darbu pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, līguma pielikumā minēto tehnisko dokumentāciju un rēķinu.

3 PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc darbu nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda darbu izpildes atbilstību līguma noteikumiem un pieņem darbus, parakstot darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt darbus PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērš darbu izpildes trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu darbu nodošanas un pieņemšanas aktu Darbu izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir pabeidzis darbus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM darbu nodošanas un pieņemšanas aktu un līguma pielikumā minēto tehnisko dokumentāciju, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis darbus līguma 4.3. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā darbu izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis darbus līguma 4.3. punktā noteiktajā kārtībā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs gan samazināt sākotnēji nolīgto pasākumu apjomu, gan uzdot IZPILDĪTĀJAM papildu pasākumu, t.sk. līgumā sākotnēji neparedzētu darbu, veikšanu (tālāk tekstā kopā darbu izmaiņas), nosūtot IZPILDĪTĀJAM darbu izmaiņu pieprasījumu Pēc darbu izmaiņu pieprasījuma saņemšanas IZPILDĪTĀJS sagatavo dokumentāciju par darbu izmaiņu izmaksām un iesniedz to saskaņošanai PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs uzsākt darbu izmaiņu īstenošanu tikai pēc tam, kad abas PUSES ir parakstījušas PASŪTĪTĀJA sagatavoto izmaiņu aktu, ar kuru noteiktas darbu izmaiņas (tālāk tekstā izmaiņu akts). Pēc izmaiņu akta abpusējas parakstīšanas tas kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu. Gadījumā, ja darbu izmaiņu rezultātā tiek grozīta līguma summa, izmaiņu akta vietā tiek sagatavota un parakstīta papildu vienošanās pie līguma Saskaņojot darbu izmaiņas, PUSES ievēro šādus nosacījumus: kopējā atlīdzība, kuru pēc visām līguma ietvaros veiktajām darbu izmaiņām saņem IZPILDĪTĀJS par darbu veikšanu, nedrīkst būt vairāk nekā par 10% (desmit procentiem) lielāka no sākotnēji nolīgtās līguma summas; samazinot vai palielinot kāda sākotnēji nolīgtā darba apjomu, nedrīkst palielināt sākotnēji nolīgto attiecīgā darba vienas vienības izcenojumu; PUSES nedrīkst vienoties par tādu sākotnēji nolīgto pasākumu apjoma samazinājumu, kas mainītu iepirkuma LB/2015/55 uzvarētāju, ja šāds darba apjoma samazinājums tiktu ņemts vērā, vērtējot iepirkumam LB/2015/55 iesniegtos piedāvājumus; vienojoties par papildu pasākumiem, kuri pēc būtības ir līdzvērtīgi kādam no sākotnēji nolīgtajiem darbiem, attiecīgo papildu pasākumu vienas vienības izcenojums nedrīkst pārsniegt sākotnēji nolīgto līdzvērtīgo darbu vienas vienības izcenojumu; vienojoties par papildu pasākumiem, kas paredz līgumā sākotnēji neparedzētu darbu veikšanu, kuri nav līdzvērtīgi nevienam no sākotnēji nolīgtajiem darbiem, attiecīgo papildu pasākumu vienas vienības izcenojums nedrīkst pārsniegt PASŪTĪTĀJA noskaidroto vidējo šāda veida darbu vienas vienības cenu tirgū IZPILDĪTĀJS atbrīvo objektu 1 (vienas) darbadienas laikā pēc darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.

4 5. DARBU KVALITĀTES UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē darbu trūkumu vai defektu (tālāk tekstā defekts), kas nav radies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS garantijas laikā iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību (tālāk tekstā paziņojums) IZPILDĪTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību līguma noteikumiem un pieņem tā novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatē defekta novēršanas nepilnības, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu Ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 5.2. punktā noteikto vai atbilstoši līguma 5.2. punktam saskaņoto termiņu vairāk nekā 10 (desmit) kalendārās dienas vai nenovērš paziņojumā minēto defektu kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS, rakstiski par to brīdinot IZPILDĪTĀJU, var uzdot novērst defektu citam izpildītājam, par kura pakalpojumiem maksā, izmantojot garantijas laika nodrošinājumu (līguma 6.3. punkts) vai IZPILDĪTĀJA iesniegto garantijas laika bankas ekspromisorisko galvojumu (ja IZPILDĪTĀJS līguma 6.7. punktā noteiktajā kārtībā tādu iesniedzis) Defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis PASŪTĪTĀJA paziņojumā norādīto defektu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis defekta novēršanu atbilstoši līguma 5.4. punktā noteiktajai kārtībai IZPILDĪTĀJS līguma punktā noteiktajā kārtībā nodrošina defekta novēršanas ietvaros izpildīto darbu, nomainīto iekārtu un izmantoto materiālu garantiju 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc attiecīgā defekta novēršanas dienas Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums citādi izbeidzas, līguma punktā minētās IZPILDĪTĀJA darbu kvalitātes uzturēšanas saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 6.1. Līguma summa ir 13, EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens euro un 11 centi) Līguma summā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar pasākumu izpildi un darbu kvalitātes uzturēšanas saistību nodrošināšanu, t.sk. maksa par pasākumu veikšanā izmantotajām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem, maksa par darbu, normatīvajos aktos noteiktie nodokļi u.c., izņemot pievienotās vērtības nodokli un maksu par papildu pasākumiem. Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu, pievienotās vērtības nodokli par darbu izpildi maksā PASŪTĪTĀJS.

5 PASŪTĪTĀJS 10% (desmit procentus) no līguma 6.1. punktā noteiktās līguma summas garantijas laikā ietur kā garantijas laika nodrošinājumu PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt no garantijas laika nodrošinājuma līguma 5.6. punktā noteikto maksu par cita izpildītāja veiktajiem darbiem, līguma 7.1. punktā noteikto līgumsodu par līguma 5.2. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 5.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu un zaudējumus, kas nodarīti PASŪTĪTĀJAM līgumā minēto IZPILDĪTĀJA darbu kvalitātes uzturēšanas saistību neizpildes rezultātā PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 6.1. punktā noteikto līguma summu un līgumā noteiktajā kārtībā PUŠU saskaņoto maksu par pienācīgi izpildītajiem papildu pasākumiem, ja tādi pielīgti, atskaitot līguma 6.3. punktā minēto garantijas laika nodrošinājumu, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, rēķina saņemšanas un objekta atbrīvošanas PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas nav ieturēts līguma 6.4. punktā noteiktajā kārtībā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc garantijas laika beigām un visu defektu, par kuriem PASŪTĪTĀJS garantijas laikā paziņojis IZPILDĪTĀJAM līguma 5.1. punktā minētajā kārtībā, novēršanas pieņemšanas un rēķina saņemšanas IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt garantijas laika nodrošinājumu pirms garantijas laika beigām šādā kārtībā: IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai bankas ekspromisorisko galvojumu ar bankas atbildības limitu garantijas laika nodrošinājuma summas apmērā, kura termiņš par 4 (četrām) nedēļām pārsniedz garantijas laiku un ar kuru banka garantē atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parādu, kas rodas IZPILDĪTĀJA līgumā noteikto saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, t.sk. samaksāt līguma 5.6. punktā noteikto maksu par cita izpildītāja veiktajiem darbiem, līguma 7.1. punktā noteikto līgumsodu par līguma 5.2. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 5.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu un atlīdzināt zaudējumus, kas nodarīti PASŪTĪTĀJAM līgumā minēto IZPILDĪTĀJA darbu kvalitātes uzturēšanas saistību neizpildes rezultātā. Ja IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas ekspromisorisko galvojumu pa daļām, IZPILDĪTĀJS 2 (divus) mēnešus pirms bankas ekspromisoriskā galvojuma termiņa beigām iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas ekspromisoriskā galvojuma pagarinājumu, ievērojot nosacījumu, ka atsevišķas bankas ekspromisoriskā galvojuma daļas spēkā esamības termiņš nedrīkst būt mazāks par 1 (vienu) gadu; PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt līguma punktā minēto bankas ekspromisorisko galvojumu vai tā pagarinājumu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc bankas ekspromisoriskā galvojuma vai tā pagarinājuma saņemšanas; PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas nav ieturēts līguma 6.4. punktā noteiktajā kārtībā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA akceptēta līguma punktā minētā bankas ekspromisoriskā galvojuma un rēķina saņemšanas. 7. PUŠU ATBILDĪBA 7.1. Par līguma 2.1. vai 5.2. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 5.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no līguma summas par katru

6 6 nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no līguma summas Par līguma 4.1. punktā noteiktā maksimāli pieļaujamā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atslēgšanas laika neievērošanu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no līguma summas par katru nokavēto stundu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no līguma summas IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājumiem Par līguma 6.5., 6.6. vai punktā minētā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, kuras izpildes termiņš ir noteikts stundās, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā stundā pēc līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver stundu, kurā saistība izpildīta. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, kuras izpildes termiņš ir noteikts dienās, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta Ja, pildot līgumu, kādai no PUSĒM tiek nodarīti zaudējumi, vainīgā PUSE sedz otrai PUSEI radītos zaudējumus. Domstarpību par zaudējumu rašanās cēloni un/vai to apmēru gadījumā PUSES pieaicina neatkarīgu ekspertu. Izmaksas, kas saistītas ar eksperta pakalpojumu izmantošanu, sedz vainīgā PUSE. 8. APDROŠINĀŠANA 8.1. IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem apdrošina IZPILDĪTĀJA civiltiesisko atbildību ar apdrošinātāja atbildības limitu katram apdrošināšanas gadījumam ne mazāku par 20, EUR (divdesmit tūkstoši euro) un pašrisku katrā atsevišķā gadījumā ne lielāku par EUR (septiņi simti euro). Jebkurā gadījumā pašrisku sedz IZPILDĪTĀJS Apdrošināšanas līgumam jāparedz apdrošināšanas atlīdzības izmaksa gadījumos, ja PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai nodarīti zaudējumi IZPILDĪTĀJA darbības vai bezdarbības dēļ, pildot līgumu. Apdrošināšanas līgumā jāparedz IZPILDĪTĀJA pienākums apdrošināšanas atlīdzības izmaksas gadījumā pirms šā līguma saistību izpildes turpināšanas atjaunot apdrošinājuma summu šā līguma 8.1. punktā paredzētajā apmērā. Apdrošināšanas līgumā jābūt noteiktam, ka apdrošināšanas līguma pārtraukšanas gadījumā apdrošinātājs par to informē PASŪTĪTĀJU Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā laikā, kad IZPILDĪTĀJS pilda līgumu objektā, t.sk. laikā, kad IZPILDĪTĀJS objektā pilda darbu kvalitātes uzturēšanas saistības. IZPILDĪTĀJS nedrīkst pildīt līgumu objektā bez minētās apdrošināšanas, tomēr tas neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par līgumā noteikto termiņu neievērošanu.

7 IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai līguma 8.1. un 8.2. punktā minēto apdrošināšanas līgumu, t.sk. apdrošināšanas noteikumus (tālāk tekstā apdrošināšanas līgums) PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt apdrošināšanas līgumu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai PASŪTĪTĀJA objektā iesniedz PASŪTĪTĀJAM tā akceptētu apdrošināšanas līgumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas Ja IZPILDĪTĀJS noslēdz apdrošināšanas līgumu uz termiņu, kas izbeidzas pirms līguma 8.3. punktā minētā apdrošināšanas beigu termiņa, IZPILDĪTĀJS līdz šī apdrošināšanas līguma beigu termiņam pagarina apdrošināšanas līgumu vai noslēdz jaunu apdrošināšanas līgumu, šo pagarināto vai jauno apdrošināšanas līgumu saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU līguma punktā noteiktajā kārtībā. 9. KONFIDENCIALITĀTE 9.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, kas nav publiski pieejama, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus Līguma 9.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums izbeidzas citādi. 10. NEPĀRVARAMA VARA PUSE nav atbildīga par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt līguma slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (tālāk tekstā nepārvaramas varas apstākļi) PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nekavējoties paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu dokumentu. 11. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM, šādos gadījumos: ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1. punktā minēto termiņu vairāk nekā 10 (desmit) kalendārās dienas vai līguma 4.1. punktā minēto termiņu vairāk nekā 3 (trīs) kalendārās dienas; ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no līguma 3.1., 3.2., 3.4., , , 8.6. vai 8.7. punktā minētajiem noteikumiem, vai kavē līguma punktā minētā

8 8 bankas ekspromisoriskā galvojuma pagarinājuma iesniegšanas termiņu vairāk nekā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas; ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma vai punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par vienpusēju atkāpšanas no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas Ja IZPILDĪTĀJS nepilda savas līgumā noteiktās saistības pasludinātā tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM un saņemot IZPILDĪTĀJA iesniegtajā bankas ekspromisoriskajā galvojumā minēto summu pilnā apmērā PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus Līguma vai punktā minētajā līguma izbeigšanas gadījumā: IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu faktiski pabeigto darbu nodošanas un pieņemšanas aktu; PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc faktiski pabeigto darbu nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda faktiski pabeigto darbu atbilstību līguma noteikumiem un pieņem tos, parakstot minēto nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu tos pieņemt; PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PUSES paraksta faktiski pabeigto darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, norādot pienācīgi izpildīto darbu daļu; PUSES veic savstarpējos norēķinus 10 (desmit) darbadienu laikā pēc faktiski pabeigto darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 12. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar līgumu, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta Rīga, Latvija Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: izpildīt līguma 3.8. un 4.1. punkta noteikumus PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Drošības sistēmu daļas darbinieks; saskaņot punktā minēto iespējamo IZPILDĪTĀJA speciālistu nomaiņu, parakstīt līguma 5.1. punktā minēto paziņojumu kā arī saskaņot līguma 5.2. punktā minēto termiņu Tehniskās pārvaldes Drošības sistēmu daļas vadītājs; parakstīt līguma pielikuma 1.3. punktā minētos dokumentus PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes vai Aizsardzības pārvaldes Liepājas nodaļas darbinieks; parakstīt līguma 4.3. punktā un līguma 5.4. punktā minēto nodošanas un pieņemšanas aktu, līguma 4.3., 5.4., un 8.5. punktā minēto motivēto atteikumu, kā

9 9 arī parakstīt līguma 4.6. punktā minēto darbu izmaiņu pieprasījumu, līguma 4.8. punktā minēto izmaiņu aktu un papildu vienošanos pie līguma Tehniskās pārvaldes vadītājs Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī Līguma pielikums ir līguma neatņemama sastāvdaļa Līgums uzrakstīts uz 17 (septiņpadsmit) lapām, t.sk. tā pielikums uz 8 (astoņām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs pie IZPILDĪTĀJA. 14. PUŠU REKVIZĪTI PASŪTĪTĀJS Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR , BIC LACBLV2X IZPILDĪTĀJS akciju sabiedrība "G4S Latvia" Stigu ielā 10, Rīgā, LV-1021, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā Nr. LV Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..]. PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS (Personiskais paraksts) gada. (Personiskais paraksts) gada.

10 10 Pielikums gada. līgumam Nr. LB-07/2015/268 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 1. VISPĀRĒJAS PRASĪBAS 1.1. IZPILDĪTĀJS veic ugunsgrēka signalizācijas sistēmas darbus IZPILDĪTĀJS veic esošās ugunsgrēka signalizācijas sistēmas iekārtu daļēju demontāžu, to vietā piegādā un uzstāda jaunas iekārtas. Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas iekārtu demontāžu, uzstādīšanu un sistēmas nodošanu ekspluatācijā veic secīgi un pakāpeniski, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un PASŪTĪTĀJA pārstāvju norādījumiem Pirms darbu izpildes uzsākšanas ēkā PASŪTĪTĀJS nodod IZPILDĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJS pieņem darbu zonā esošo telpu apdari, inventāru un sistēmas iekārtas pēc to faktiskā aprīkojuma un vizuālā stāvokļa, uzrakstot darbu zonas nodošanas un pieņemšanas protokolu. Visas demontētās iekārtas nodod PASŪTĪTĀJA pārstāvjiem tīras un mehāniski nebojātas, uzrakstot nodošanas un pieņemšanas protokolu IZPILDĪTĀJS atbild par darbu zonā esošo telpu apdares, inventāra un turpmāk izmantojamo iekārtu aprīkojumu un vizuālo stāvokli. IZPILDĪTĀJAM jānodod PASŪTĪTĀJAM atjaunota iekštelpu apdare, ja atjaunošanu bija nepieciešams veikt pēc darbiem, kas saistīti ar piekārto griestu demontāžu un montāžu, iekārtu uzstādīšanu, revīzijas lūku uzstādīšanu vai citiem IZPILDĪTĀJA veikto darbu rezultātā radītiem bojājumiem Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas un iekārtu atslēgumus, kā arī to pieslēgšanu veic, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJA pārstāvjiem un ievērojot to norādījumus katrā gadījumā atsevišķi Ugunsgrēka signalizācijas sistēmu darbu veikšanas laikā pieļaujams pilnībā atslēgt ne ilgāk kā 24 stundas Pārvaldības programmatūras uzstādīšanu veic PASŪTĪTĀJS un tā neietilpst šī iepirkuma apjomā Visas piegādātās ugunsgrēka signalizācijas sistēmas iekārtas ir savietojamas ar ESMI FX 3NET (SCHNEIDER ELECTRIC) paneļiem un atbilst aktuālo Latvijas valsts standartu (LVS) prasībām Piegādātajām iekārtām un to piederumiem jāatbilst CE standarta prasībām Darbus veic atbilstoši iekārtu izvietojuma un slēguma shēmām, kuras IZPILDĪTĀJS saņems pēc līguma noslēgšanas. 2. PIEGĀDĀJAMĀS IEKĀRTAS 2.1. Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas panelis: ugunsgrēka signalizācijas sistēmas panelis ir savietojams ar servera programmatūru Esmikko 3.6 Server un vizualizācijas programmatūru Esgraf V4.1.8.; ugunsgrēka signalizācijas sistēmas panelī var uzstādīt kopā ne mazāk kā 5 (piecas) funkcionālās plates, t.sk. izvēloties: adrešu analogo cilpu kontrolierus līdz 4 gb.; konvenciālo cilpu kontrolierus līdz 4 gb.; ieeju, izeju kontrolierus līdz 4 gb.;

11 ne mazāk kā 16 releju izeju kontrolierus līdz 4 gb.; INFO protokola atkārtotāju vismaz 1 gb.; kontroles un vadības moduli vismaz 1 gb.; indikācijas paneļa vadības moduli vismaz 1 gb adrešu skaits 1 (vienā) cilpā: ne mazāk kā 159 detektoru adreses; ne mazāk kā 159 ieejas vai izejas moduļu adreses kopējais detektoru, moduļu, trauksmes pogu skaits ne mazāks kā 512 gb.; barošanas spriegums 230V AC ±10%; patērējamā jauda ne lielāka kā 160VA; maksimālais strāvas patēriņš: gaidīšanas režīmā 1 A pie 24V DC; trauksmes režīmā 4 A pie 24V DC nodrošina papildus akumulatoru bateriju (neietilpst piegādes komplektā) ar kapacitāti vismaz līdz 51Ah pieslēgšanu un uzlādēšanu; aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību ne mazāka kā IP30; stabila darbība apkārtējās vides apstākļos: darba temperatūru diapazons no + 5 C līdz + 40 C; maksimālais pieļaujamais relatīvais gaisa mitrums 95% gabarītizmēri: ne lielāki par 580x430x130 mm; krāsa: vēlama pelēka; atbilst aktuālo standartu LVS EN 54-2, LVS EN 54-4 prasībām. Piemēram, ražotāja SCHNEIDER ELECTRIC modelis ESMI FX 3NET (kontroliera versija 30.XX). Piegādāt darba kārtībā ar visiem nepieciešamajiem komponentiem Adrešu analogo cilpu kontrolieris: (divu) adrešu analogo cilpu kontrolieris ir savietojams ar ugunsgrēka signalizācijas sistēmas paneli (tehniskās specifikācijas 2.1. punkts); darba protokols SystemSensor 200AP; atbalstītie darba režīmi (adrešu skaits): standarta (99+99 adreses); paplašinātais ( adreses) stabila darbība apkārtējās vides apstākļos: darba temperatūru diapazons no + 5 C līdz + 40 C; maksimālais pieļaujamais relatīvais gaisa mitrums 95%. Piemēram, ražotāja SCHNEIDER ELECTRIC modelis ESMI FX-SLC. Piegādāt darba kārtībā ar visiem nepieciešamajiem komponentiem Ieeju, izeju kontrolieris: ieeju un 8 izeju kontrolieris ir savietojams ar ugunsgrēka signalizācijas sistēmas paneli (tehniskās specifikācijas 2.1. punkts); kontrolētas vadības ieejas; kontrolētas sirēnu izejas, katrai 24V/0,5A; sprieguma izejas ar aizsardzību pret īsslēgumu, katrai 24V/0,5A; releju izejas, viena maiņkontaktu grupa katrai 30V/1,0A; stabila darbība apkārtējās vides apstākļos: darba temperatūru diapazons no + 5 C līdz + 40 C; maksimālais pieļaujamais relatīvais gaisa mitrums 95%. Piemēram, ražotāja SCHNEIDER ELECTRIC modelis ESMI FX-IOC. Piegādāt darba kārtībā ar visiem nepieciešamajiem komponentiem Trauksmes paziņojumu atkārtotājs: darba spriegums 19-30V DC; maksimālais strāvas patēriņš:

12 gaidīšanas režīmā 40mA; trauksmes režīmā 75mA portu ieeja RS485 vai RS232; portu izeja RS485; gabarītizmēri: ne lielāki par: 379x231x54 mm; stabila darbība apkārtējās vides apstākļos: darba temperatūru diapazons no + 5 C līdz + 40 C; maksimālais pieļaujamais relatīvais gaisa mitrums 95%. Piemēram, ražotāja SCHNEIDER ELECTRIC modelis ESMI FX-FMPX. Piegādāt darba kārtībā ar visiem nepieciešamajiem komponentiem Adrešu optiskais dūmu detektors: darba spriegums 15 līdz 32V DC; maksimālais strāvas patēriņš: μa pie 24V DC, režīmā bez komunikācijas; μa pie 24V DC, gaismas diode mirgo ik pēc 5 sekundēm ieteicamais izmērs: 102x52 mm (diametrs x augstums, ar bāzi B501); darba temperatūru diapazons no 30 C līdz + 70 C; maksimālais pieļaujamais relatīvais gaisa mitrums 93% (bez kondensāta); krāsa: vēlama bēša. Piemēram, ražotāja SCHNEIDER ELECTRIC modelis ESMI 22051E. Piegādāt darba kārtībā ar visiem nepieciešamajiem komponentiem Adrešu siltuma detektors: darba spriegums 15 līdz 32V DC; maksimālais strāvas patēriņš: μa pie 24V DC, režīmā bez komunikācijas; μa pie 24V DC, gaismas diode mirgo ik pēc 5 sekundēm ieteicamais izmērs: 102x52 mm (diametrs x augstums, ar bāzi B501); darba temperatūru diapazons no 30 C līdz + 70 C; maksimālais pieļaujamais relatīvais gaisa mitrums 93% (bez kondensāta); krāsa: vēlama bēša. Piemēram, ražotāja SCHNEIDER ELECTRIC modelis ESMI 52051E. Piegādāt darba kārtībā ar visiem nepieciešamajiem komponentiem Adrešu optiskais dūmu detektors ar izolatoru: darba spriegums 15 līdz 32V DC; maksimālais strāvas patēriņš: μa pie 24V DC, režīmā bez komunikācijas; μa pie 24V DC, gaismas diode mirgo ik pēc 5 sekundēm ieteicamais izmērs: 102x52 mm (diametrs x augstums, ar bāzi B501); darba temperatūru diapazons no 30 C līdz + 70 C; maksimālais pieļaujamais relatīvais gaisa mitrums 93% (bez kondensāta); krāsa: vēlama bēša. Piemēram, ražotāja SCHNEIDER ELECTRIC modelis ESMI 22051EI. Piegādāt darba kārtībā ar visiem nepieciešamajiem komponentiem Siltuma detektors: savietojams ar adrešu moduli M512ME; aizsardzības temperatūra 75 C; darba spriegums 8,5 līdz 33V DC; strāva trauksmes režīmā 40mA pie U=24V; daudzfunkcionāla režīmu indikācija; ieteicamais izmērs: 100x50 mm (diametrs x augstums);

13 darba temperatūru diapazons no 40 C līdz + 70 C; maksimālais pieļaujamais relatīvais gaisa mitrums 98% (bez kondensāta); krāsa: vēlama balta. Piemēram, ražotāja APOLLO FIRE DETECTORS modelis ORB-HT APO-BR. Piegādāt darba kārtībā ar visiem nepieciešamajiem komponentiem Detektora bāze 1: paredzēta siltuma detektora stiprināšanai (tehniskās specifikācijas 2.8. punkts); aizsardzības klase pret apkārtējās vides iedarbību kopā ar detektoru ne mazāka kā IP 23; krāsa: vēlama balta. Piemēram, ražotāja APOLLO FIRE DETECTORS modelis ORB-MB Piegādāt darba kārtībā ar visiem nepieciešamajiem komponentiem Detektora bāze 2: paredzēta adrešu optiskā dūmu detektora stiprināšanai (tehniskās specifikācijas 2.5. un 2.7. punkts); krāsa: vēlama bēša. Piemēram, ražotāja SCHNEIDER ELECTRIC modelis ESMI B501AP. Piegādāt darba kārtībā ar visiem nepieciešamajiem komponentiem Manuālais trauksmes signāldevējs: darba protokols SystemSensor 200AP; aizsardzības klase pret apkārtējās vides iedarbību ne mazāka kā IP 67; krāsa: sarkana. Piemēram, ražotāja SCHNEIDER ELECTRIC modelis WCP5A-RP01-E Piegādāt darba kārtībā ar visiem nepieciešamajiem komponentiem Termokabelis: paredzēts saunas aizsardzībai; savietojams ar adrešu moduli M500ME; aizsardzības temperatūra 180 C. Piemēram, ražotāja PROTECTOWIRE modelis PHSC-356-EPC. Piegādāt darba kārtībā ar visiem nepieciešamajiem komponentiem Revīzijas lūka 1: izgatavota no tērauda; paredzēta uzstādīšanai metāla piekargriestos; viegli atverama; krāsota ar baltu pulver - emaljas krāsu; lietderīgais atvērums ir 300x300 ± 5mm. Piemēram, ražotāja Glori ir Ko modelis RD-300x300. Piegādāt darba kārtībā ar visiem nepieciešamajiem komponentiem Revīzijas lūka 2: izgatavota no tērauda; paredzēta uzstādīšanai metāla piekargriestos; viegli atverama; krāsota ar baltu pulver - emaljas krāsu; lietderīgais atvērums ir 400x400 ± 5mm. Piemēram, ražotāja Glori ir Ko modelis RD-400x400. Piegādāt darba kārtībā ar visiem nepieciešamajiem komponentiem.

14 3. IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA Modificējamā ugunsgrēka signalizācijas sistēma sastāv no ESMI paneļa ESA-2 ar divām detektoru cilpām, akumulatoru kabineta un trauksmes paziņojumu atkārtotāja. Paneļa cilpas sastāv no adrešu detektoriem, manuāliem trauksmes signāldevējiem, īssavienojuma izolatoriem, adrešu moduļiem ar bezadrešu detektoriem un adrešu moduļiem, kas nodrošina paneļa svarīgāko datu pārraidi IP tīklā. Ugunsgrēka trauksmes sirēnas pieslēgtas trijām apsargātām līnijām. Panelis nodrošina ēkas vēdināšanas sistēmas atslēgšanu un liftu vadību Veicot darbus, vispirms nomaina ugunsgrēka signalizācijas sistēmas paneli, trauksmes paziņojumu atkārtotāju, atjauno esošo detektoru cilpu, ugunsgrēka trauksmes sirēnu, vēdināšanas sistēmas atslēgšanas un liftu vadības darbību Adrešu detektorus nomaina izmantojot ēkā jau uzstādītās detektoru bāzes. Bezadrešu detektorus nomaina kopā ar detektora bāzi. Divus bezadrešu detektoru starus pārbūvē par adrešu detektoru cilpu un pieslēdz paneļa detektoru cilpai. Vienu bezadrešu detektoru staru pārbūvē par adrešu detektoru staru un pieslēdz paneļa detektoru cilpai. Divus bezadrešu detektorus nomaina ar adrešu detektoriem un pieslēdz paneļa detektoru cilpai. IZPILDĪTĀJS piegādā cilpu pārbūvei nepieciešamos montāžas materiālus Piekargriestos iebūvē revīzijas lūkas, kas atvieglo piekļuvi detektoriem Modifikācijas darbus veic, ievērojot PASŪTĪTĀJA darba specifiku: ēkas pagrabā, 1. stāvā un piebūvē darbus veic darbadienās no plkst līdz 20.00; ēkas 2. stāvā un autoslūžās darbus veic darbadienās no plkst līdz 20.00; ugunsgrēka signalizācijas sistēmas paneļa nomaiņu veic sestdienā vai svētdienā. 4. SISTĒMAS NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ 4.1. IZPILDĪTĀJAM jānodod darba kārtībā esoša modificēta ugunsgrēka signalizācijas sistēma Veicot sistēmas testēšanu pārliecinās, ka visi sistēmas elementi ir darba kārtībā, paneļa indikācijas paziņojumi ir pareizi un skaidri saprotami, iespējams aktivizēt visas papildu funkcijas IZPILDĪTĀJAM jānodod ugunsgrēka signalizācijas sistēmas tehniskā dokumentācija, kas ietver: visu piegādāto iekārtu tehnisko dokumentāciju (tehniskās pases) papīra dokumentu vai elektroniskā formā; nodošanas ekspluatācijā un pārbaudes sertifikātu papīra dokumenta un elektroniskā formā Visiem piegādātiem un uzstādītiem cilpu elementiem jābūt marķētiem pēc LVS CEN/TS

15 15

16 16

17 17

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 Raksturlīknes Δp-c (konstants),4,8 1,2 1,6 Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos PICO p/kpa 6 15/1-6, 25/1-6, 3/1-6 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 6 5 v 1 2 3 4 5 6 7 Rp ½,5 1, p-c 1,5 2,

Διαβάστε περισσότερα

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4 Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 1 2 3 4,4,8 1,2 Rp ½ Rp 1,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos PICO p/kpa 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 m/s Atļautie

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas BŪVPROJEKTA SASTĀVS 1.sējums 2.sējums 3.sējums 4.sējums 5.sējums 6.sējums 7.sējums Vispārīgā daļa, VD Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa, TS Inženierrisinājumu daļa, ELT/BK/LKT/DT/TN Specifikācijas,

Διαβάστε περισσότερα

TEHNISKAIS UZDEVUMS B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a (2. versija).

TEHNISKAIS UZDEVUMS B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a (2. versija). TEHNISKAIS UZDEVUMS B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a (2. versija). 1. Vispārējā daļa. 1.1. Objekts: AS Grindeks, Krustpils ielā 71a, Rīgā. 1.2. Krustpils ielā 71a atrodas korpuss B9, kas ir,

Διαβάστε περισσότερα

TEHNISKAIS UZDEVUMS. B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a.

TEHNISKAIS UZDEVUMS. B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a. B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a. 1 (5) 1. Vispārējā daļa. 1.1. Objekts: AS Grindeks, Krustpils ielā 71a,. 1.2. Krustpils ielā 71a atrodas korpuss B9, kas ir veidots kā kombinēts vairāku konteineru

Διαβάστε περισσότερα

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA L I E T O T Ā J U U N S P E C I Ā L O E L E K T R O I E T A I Š U E K S P L U AT Ā C I J A IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Uldis Grunte Osvalds Makreckis Voldemārs Zacmanis L IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU

Διαβάστε περισσότερα

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina"

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB ArmetLina UAB "ArmetLina" Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina" piegādātājs SIA "EK Sistēmas" 1. Daļa Satura rādītājs: Uzskaites sadalne IUS-1/63 3 Uzskaites

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

Iepirkuma Holteru un tā programmatūras iegāde, Iepirkuma identifikācijas Nr. JP 2014/6 nolikums. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 2.

Iepirkuma Holteru un tā programmatūras iegāde, Iepirkuma identifikācijas Nr. JP 2014/6 nolikums. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 2. NOLIKUMS APSTIPRINĀTS 2014. gada 26. martā iepirkuma komisijas sēdē protokols Nr. 3 Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja, Dr. Ruta Viesture Paraksts: Iepirkuma Holteru un tā programmatūras iegāde, Iepirkuma

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

(Leģislatīvi akti) REGULAS

(Leģislatīvi akti) REGULAS 28.2.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 60/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER 440 0,12 kw kw

MICROMASTER 440 0,12 kw kw ,12 kw - 25 kw Lietošanas instrukcija (Saīsinātā versija) Izdevums 1/6 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Izdevums 1/6 Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Sekojošie ieteikumi, brīdinājumi

Διαβάστε περισσότερα

1. Drošības pasākumi. Aizliegts veikt modifikācijas ierīces konstrukcijā.

1. Drošības pasākumi. Aizliegts veikt modifikācijas ierīces konstrukcijā. 2 Satura rādītājs 1. Drošības pasākumi... 4 2. Vispārēja informācija... 5 3. Sagatavošana darbam... 6 4. Darbs ar iekārtu... 8 5. Specifikācija... 9 6. Tehniskā apkope un tīrīšana... 10 7. Garantijas saistības.

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA LV EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA DoP No. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Unikāls izstrādājuma veida identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 170 2. Tipa, partijas vai sērijas

Διαβάστε περισσότερα

Tehniskās specifikācijas

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.1 Atklāta konkursa Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde, 6. un 7.kārta projekta (IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra

Διαβάστε περισσότερα

Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi

Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi Spēkā no 26.03.2009. Publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr. 47 (4033) 25.03.2009. Ar grozījumiem: Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 28.01.2011. normatīvie noteikumi Nr. 11 (prot. Nr.

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS Rīga 2006 DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU LV DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU DoP No. Hilti HIT-HY 270 33-CPR-M 00-/07.. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 270 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs, kā

Διαβάστε περισσότερα

PAVIRO Router PVA-4R24. lv Operation manual

PAVIRO Router PVA-4R24. lv Operation manual PAVIRO Router PVA-4R24 lv Operation manual PAVIRO Router Saturs lv 3 Satura rādītājs 1 Drošība 4 2 Īsa informācija 8 3 Sistēmas pārskats 9 3.1 Priekšējais panelis 9 3.2 Aizmugurējais panelis 11 4 Komplektācija

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw - 11 kw

MICROMASTER kw - 11 kw MICROMASTER 42.12 kw - 11 kw Lietošanas instrukcija (Kopsavilkums) Izdevums 7/4 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Izdevums 7/4 Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Sekojošie brīdinājumi,

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Dokuments attiecas uz EEZ) L 304/18 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 22.11.2011. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

Montāžas un apkopes instrukcija

Montāžas un apkopes instrukcija Montāžas un apkopes instrukcija Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Logamax plus GB162-25/35/45 Apkalpošanas speciālistam Lūdzam pirms montāžas un apkopes rūpīgi izlasīt. 6 720 615 620 (10/2010)

Διαβάστε περισσότερα

Artikuls: Versija: 01.01

Artikuls: Versija: 01.01 LV Uzstādīšanas Installation Instructions instrukcija Devireg 530, 531 and un 532 Artikuls: 08095831 Versija: 01.01 1 2 Saturs. 1. Pielietojums un funkcijas Pielietojums un funkcijas. Maksimālās grīdas

Διαβάστε περισσότερα

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte Acti 9 Lite Izdevīga kvalitāte Drošība Elektriskās ķēdes aizsardzība K60N automātiskie slēdži "Biconnect" PB110016-40 PB110017-40 IEC/EN 60898-1 K60N "Biconnect" automātisko slēdžu funkcijas: vvelektriskās

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

Ministru kabineta noteikumi Nr.351 Rīgā 2005.gada 24.maijā (prot. Nr )

Ministru kabineta noteikumi Nr.351 Rīgā 2005.gada 24.maijā (prot. Nr ) Ministru kabineta noteikumi Nr.351 Rīgā 2005.gada 24.maijā (prot. Nr.31 12. ) Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot

Διαβάστε περισσότερα

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs SIA TENAX SIA Evopipes SIA SAKRET SIA Bureau Veritas Latvia SIA "KNAUF"

Διαβάστε περισσότερα

Knauf grīdu sistēmas. Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma

Knauf grīdu sistēmas. Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma Knauf grīdu sistēmas Knauf grīdu sistēmas 0 Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma Sausās grīdas ir viens no praktiskākajiem un ērtākajiem jaunās paaudzes grīdu variantiem. Tagad jaunbūvēs vai

Διαβάστε περισσότερα

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket STEP SYSTEMS ph mērītājs ECO pocket Ūdens izturīgs ph mērītājs. Uz LCD displeja attēlo ph un temperatūras mērījumus. Ieslēdzot mērītāju, tas veic savas programmas pārbaudi un pēc tam uz displeja attēlo

Διαβάστε περισσότερα

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Projekts: Rīgas

Διαβάστε περισσότερα

PAVIRO Controller PVA-4CR12. lv Operation manual

PAVIRO Controller PVA-4CR12. lv Operation manual PAVIRO Controller PVA-4CR12 lv Operation manual PAVIRO Controller Saturs lv 3 Satura rādītājs 1 Drošība 4 2 Īsa informācija 8 3 Sistēmas pārskats 9 3.1 Priekšpuse 12 3.2 Aizmugure 15 4 Komplektācija 16

Διαβάστε περισσότερα

2012. GADA MAIJS KONVERĢENCES ZIŅOJUMS GADA MAIJS EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA KONVERĢENCES ZIŅOJUMS

2012. GADA MAIJS KONVERĢENCES ZIŅOJUMS GADA MAIJS EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA KONVERĢENCES ZIŅOJUMS LV 2012. GADA MAIJS EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA KONVERĢENCES ZIŅOJUMS KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2012. GADA MAIJS Visās 2012. gada publikācijās attēlots 50 euro banknotes motīvs. KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2012. GADA

Διαβάστε περισσότερα

RENOLIT WATERPROOFING 1. RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma

RENOLIT WATERPROOFING 1. RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma RENOLIT WATERPROOFING 1 RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma EXCELLENCE IZCILĪBA JUMTU IN KLĀŠANĀ ROOFING 2 RENOLIT WATERPROOFING Brīva klājuma un balasta sistēma INFORMĀCIJA PAR IZSTRĀDĀJUMU

Διαβάστε περισσότερα

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS LV KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Visās 2010. gada publikācijās attēlots 500 euro banknotes motīvs. KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Eiropas Centrālā banka, 2010 Adrese Kaiserstrasse 29 60311

Διαβάστε περισσότερα

Vienlaidu griesti. Rigitone. perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm. Par produktu

Vienlaidu griesti. Rigitone. perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm. Par produktu Piekārtie griesti Vienlaidu griesti Rigitone perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm Par produktu Rigitone lielā formāta plāksnes - tiešā un pārnestā nozīmē. Tās

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

2014. gada 26. martā Rīkojums Nr. 130 Rīgā (prot. Nr ) Par Vides politikas pamatnostādnēm gadam

2014. gada 26. martā Rīkojums Nr. 130 Rīgā (prot. Nr ) Par Vides politikas pamatnostādnēm gadam 2014. gada 26. martā Rīkojums Nr. 130 Rīgā (prot. Nr. 17 31. ) Par Vides politikas pamatnostādnēm 2014. 2020. gadam 1. Apstiprināt Vides politikas pamatnostādnes 2014. 2020. gadam (turpmāk pamatnostādnes).

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

Montāžas un apkopes instrukcija

Montāžas un apkopes instrukcija Montāžas un apkopes instrukcija kondensācijas tipa gāzes apkures katlam Logano plus GB402 Apkalpošanas speciālistam Lūdzam pirms montāžas un apkopes rūpīgi izlasīt. 6 720 646 426 (10/2010) LV Satura rādītājs

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Vitalijs Rodins, M.Sc., Žanna Martinsone, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Rīga, 12.04.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1. Kas

Διαβάστε περισσότερα

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02 Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT02 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes skaitītāja

Διαβάστε περισσότερα

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. 005, Pēteris Daugulis PREDIKĀTU LOĢIKA Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. Par predikātiem ir jādomā kā par funkcijām, kuru vērtības apgabals ir patiesumvērtību

Διαβάστε περισσότερα

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats Lapa 1 (15) Apstiprinu VISA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Valdes priekšsēdētājs K. Treimanis Rīgā, 2016. gada. Salaspils kodolreaktora 2015. gada vides monitoringa Pārskatu sagatavoja

Διαβάστε περισσότερα

12987/11 ss 1 DG C I C

12987/11 ss 1 DG C I C EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2011.gada 15. jūlijā (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2011. gada 14. jūlijs Saņēmējs: Eiropas Savienības

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2013 /2 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS

VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 015 IZMAIŅAS 2 2016 VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS AS Latvenergo, teksts, 2016 LEEA Standartizācijas centrs Latvijas Elektrotehnikas

Διαβάστε περισσότερα

Gyproc piekaramie griesti

Gyproc piekaramie griesti 26 Gyproc piekaramie griesti Gyproc Casoprano CasoRoc Piekaramo moduļveida griestu plāksnes uz ģipškartona bāzes ar teicamām skaņas absorbcijas un gaismas atstarošanas īpašībām. Paredzētas Connect T15

Διαβάστε περισσότερα

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS E.Vanzovičs, S.Želvis RTU Enerģētikas un elektrotenikas fakultāte Enerģētikas institūts Rīga 2006 ANOTĀCIJA Darbā apskatīta pārsprieguma

Διαβάστε περισσότερα

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Vairāk informācijas par DeLaval elektriskajiem ganiem var lasīt sadaļā Risinājumi & Produkti- >Govs komforts->produkti- >Elektriskie gani vietnē

Διαβάστε περισσότερα

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 KVANTOMETRS CPT01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes kvantometra konstrukcijas

Διαβάστε περισσότερα

UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS

UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS Vieglas un noslogotas koka konstrukcijas TERMINU SKAIDROJUMI UN SAĪSINĀJUMI Ugunsaizsardzība Ugunsizturība Ugunsdroša būvkonstrukcija Nestspējas R kritērijs Viengabalainība,

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS VISS PAR PĀRTIKAS PREČU MARĶĒJUMU Informācija, kas ir sniegta pārtikas preču marķējumā, ir kā vizītkarte, kurā var atrast visu par preci, sākot ar tās nosaukumu, sastāvu

Διαβάστε περισσότερα

Cenrādis Jumta logi un aksesuāri. Cenrādis derīgs no

Cenrādis Jumta logi un aksesuāri. Cenrādis derīgs no Cenrādis 2017 Jumta logi un aksesuāri Cenrādis derīgs no 01.05.2017. Priekšvārds Saturs Cienījamie Roto partneri, Ievads German made... Ilgtspējīga attīstība... 5 iemesli, kāpēc izvēlēties Roto... 4 6

Διαβάστε περισσότερα

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Materiāla apraksts Rediģēts 11.02.2009. Versijas Nr. 0002 Sikagard -720 EpoCem Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Construction Produkta apraksts

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 7. klasei

Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 7. klasei 01 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 7. klasei 1. Varam pieņemt, ka visos darbos Kristiāna strāda piecu darba dienu nedēļu, tātad 40 stundas nedēļā (drīkst arī pieņemt, ka Kristiāna strādā nedēļas

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

tips telpu grupas apdares veids materiāla apraksts; prasības, izmēri produkts; specifikācija tonis piezīmes paklājs WORVERK FORMA jāprecizē

tips telpu grupas apdares veids materiāla apraksts; prasības, izmēri produkts; specifikācija tonis piezīmes paklājs WORVERK FORMA jāprecizē RTU Elektronikas un telekomunikāciju ēkas RED B 2013.07.10 tips 8 tips 9 grīdas - papildinātas apstrādes prasības grīdas - papildinātas apstrādes prasības grīdlīstes un papildus detaļas - mainīts materiāls

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Šīs zāles

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

Priekšlikumi apdzīvojuma struktūras un tās elementu, kā arī pilsētvides attīstībai un kvalitātes paaugstināšanai

Priekšlikumi apdzīvojuma struktūras un tās elementu, kā arī pilsētvides attīstībai un kvalitātes paaugstināšanai Priekšlikumi apdzīvojuma struktūras un tās elementu, kā arī pilsētvides attīstībai un kvalitātes paaugstināšanai Pētījums Apbūves un vides veidošanas vadlīniju izstrāde Rīgas apdzīvojuma telpiskās struktūras

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

Nopietna, vitåla, dinamiska, zinoßa, precîza, progresîva banka. Gada pårskats

Nopietna, vitåla, dinamiska, zinoßa, precîza, progresîva banka. Gada pårskats Nopietna, vitåla, dinamiska, zinoßa, precîza, progresîva banka Gada pårskats 2002 Nopietna, vitåla, dinamiska, zinoßa, precîza, progresîva banka. Burti A un B ir pirmie alfabétå. Tie veido arî Aizkraukles

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 360

Επίσημη Εφημερίδα C 360 Επίσημη Εφημερίδα C 360 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 57ο έτος Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 11 Οκτωβρίου 2014 Περιεχόμενα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu 05.06.2009. Celtniecības Izolācija /Ronalds Liepiņš 1 SATURS 1. Paroc akmens vate, kvalitāte, atšķirības 2. Jaunie būvnormatīvi 3. Kvalitatīva darbu secība fasāžu

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni Xylometazolini hydrochloridum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem Montāžas un servisa instrukcija apkures tehnikas speciālistiem VIESMANN Vitodens 200-W Tips B2HA, B2KA, 3,2 35 kw Pie sienas stiprināms gāzes kondensācijas katls Dabasgāzes un sašķidrinātās gāzes modelis

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

Council of the European Union Brussels, 25 June 2015

Council of the European Union Brussels, 25 June 2015 Council of the European Union Brussels, 25 June 2015 Interinstitutional File: 2011/0361 (COD) 8725/15 JUR 309 EF 87 ECOFIN 312 CODEC 684 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Διαβάστε περισσότερα

Testu krājums elektrotehnikā

Testu krājums elektrotehnikā iļānu 41.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Testu krājums elektrotehnikā iļāni 2007 EOPS SOCĀLS FONDS zdots ar ESF finansiālu atbalstu projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža

Διαβάστε περισσότερα

Lietošanas instrukcijas

Lietošanas instrukcijas Lietošanas instrukcijas Skārienjutīgs LCD displejs Profesionālai lietošanai Modeļa Nr. TH-75BQE1W 75 collu modelis Saturs Svarīgs drošības paziņojums 2 Piesardzības pasākumi 3 Piesardzība lietošanā 6 Ievads

Διαβάστε περισσότερα

!"# $ % & $ ' !!"# $ % $ $ % )! * + ,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %!

!# $ % & $ ' !!# $ % $ $ % )! * + ,( -!. /!# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %! !"# $ % & $ ' (!!"# $ % $ $ ' % )! * +,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! $&&&' 3 & & ( ( ' 456 7 ( % ($ - %!! -$& -! $ %' 89('." :;.'..'

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes Rockwool LATVIJA Ārsienu siltināšana Apmetamās un vēdināmās fasādes Apmetamo fasāžu siltināšana Akmens vates izstrādājumiem, kurus izmanto ēku fasāžu siltināšanai, raksturīga izmēru noturība (tā nedeformējas

Διαβάστε περισσότερα