ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010"

Transcript

1 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν Σ Ο Π Λ Α Ι Ι Ο Σ Η ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Σ Ο Τ Ι Γ Ρ Τ Μ Α Σ Ο Π Ρ Ο Ω Θ Η Η Δ Ρ Δ Τ Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΔΑ ΤΠΟΓΟΜΗ» ΓΡΑΗ «Νέα Κνηλσθειήο Τπνδνκή» ΚΩΓΙΚΟ ΠΡΟΚΛΗΗ ΝΔΚΤΠ/0311

2 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν... 2 Γ Δ Ν Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Π Ρ Ο Κ Λ Η Η... 3 Δ Ι Α Γ Ω Γ Η... 3 Σ Ο Υ Ο Ι... 3 Θ Δ Μ Α Σ Ι Κ Δ Δ Ν Ο Σ Η Σ Δ... 4 Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Α Δ Ρ Γ Ω Ν... 5 Γ Ι Κ Σ Τ Ο Τ Ν Δ Ρ Γ Α Ι Α... 6 Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Γ Ο Σ Η Η Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο... 6 ΑΞΙ Ο Λ Ο Γ Η Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν... 9 Γ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Σ Δ Τ Η - Τ Μ Β Ο Λ Α Ι Α Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η - Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Τ Θ Η Η Γ Ι Α Γ Ι Κ Α Ι Α Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Δ Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Ι Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α I Ι Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ) ηνπ Ιδξχκαηνο Πξνψζεζεο Έξεπλαο (ΙΠΔ), θαηά ηε ζπλεδξία ηεο 15 εο Φεβ απνθάζηζε ηελ αλαθνίλσζε Πξνζθιήζεσλ Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ (Πξνζθιήζεηο) ζην πιαίζην ηεο Πξνθήξπμεο ηεο «ΓΔΜΗ Πξνγξακκάησλ γηα Έξεπλα, Σερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία » (ΓΔΜΗ ), ε νπνία είρε εγθξηζεί απφ ην Γ ζηηο 26 εο Ιαλνπαξίνπ χκθσλα κε ηελ Πξνθήξπμε ηεο ΓΔΜΗ , νη πξνηάζεηο έξγσλ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην Πξνζθιήζεσλ Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ, πνπ αλαθνηλψλεη ην Ίδξπκα. Η παξνχζα Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ (Πξφζθιεζε) αθνξά ζην Πξφγξακκα «Νέα Τπνδνκή» θαη ηε Γξάζε «Νέα Κνηλσθειήο Τπνδνκή». Η Πξφζθιεζε πεξηέρεη, αλάκεζα ζε άιια, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηηο επηιέμηκεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ, ηνπο δηθαηνχρνπο, θαζψο επίζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο, αμηνιφγεζεο, δηαπξαγκάηεπζεο, ρξεκαηνδφηεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ έξγσλ. Η Πξφζθιεζε εληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα » ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ (ΓΣ) ηεο ΔΔ. Σα έξγα πνπ ζα εγθξηζνχλ αλακέλεηαη λα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα ΓΣ. Σν ΙΠΔ θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο, νξγαληζκνύο, επηρεηξήζεηο θαη πξόζσπα πνπ ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Πξόζθιεζεο λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο γηα εθπφλεζε πςεινχ επηπέδνπ έξγσλ ζην πιαίζην ησλ ζηφρσλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηεο ΓΔΜΗ Σελ. 2 από 16

3 Γ Δ Ν Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα : Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθόηεηα Δηδηθφο ηφρνο ΔΠ Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο Πξφγξακκα Γξάζε Κσδηθφο Πξφζθιεζεο : Δλίζρπζε ηεο Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Γηεπθόιπλζε ηεο Καηλνηνκίαο : IV. Αλάπηπμε Δξεπλεηηθήο Τπνδνκήο : Νέα Τπνδνκή : Νέα Κνηλσθειήο Τπνδνκή : ΝΔΚΤΠ/0311 Ηκεξ. Γεκνζίεπζεο : 14 Μαξηίνπ 2011 Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία : 25 Μαΐνπ 2011, ώξα πλ. Πξνυπνινγηζκφο Αξκφδην ηέιερνο : Δπξώ (ζχλνιν ρξεκαηνδφηεζεο ΙΠΔ) : Γξ Άλλα Μαξία Υξηζηνθόξνπ Δ Ι Α Γ Ω Γ Η Η αλάπηπμε λέσλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ ζηελ Κχπξν απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο Κχπξνπ θαη έλα απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηνπ ΙΠΔ. Γηα λα θαηαζηεί πην αληαγσληζηηθή ε νηθνλνκία ηεο γλψζεο ζηελ Κχπξν πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο, ζχγρξνλεο ππνδνκέο έξεπλαο ηθαλέο λα πξνζθέξνπλ ην ππφβαζξν γηα ηελ πινπνίεζε πςεινχ επηπέδνπ έξεπλαο θαη θαη επέθηαζε ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο, ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο. Μέζα απφ ην Πξφγξακκα «Νέα Τπνδνκή», ην ΙΠΔ ζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο λέσλ εξεπλεηηθψλ κνλάδσλ θαη εξγαζηεξίσλ, πνπ αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο εξεπλεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θνξέσλ ηεο Κχπξνπ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξφνδν. Σ Ο Υ Ο Ι Η Γξάζε «Νέα Κνηλσθειήο Τπνδνκή» ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο ηεο Κχπξνπ λα εθπνλεί έξεπλα πςεινχ επηπέδνπ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ κεγάιν αξηζκφ ελδηαθεξνκέλσλ. πρλά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ζεκαληηθψλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ πνπ αγνξάδνληαη ζην πιαίζην ελφο έξγνπ λα παξακέλνπλ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε ππνιεηηνπξγία. Σν πξφβιεκα δηνγθψλεηαη φηαλ ε επέλδπζε πνπ απαηηείηαη είλαη ηδηαίηεξα πςειή γηα ηα Σελ. 3 από 16

4 νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνιιψλ νξγαληζκψλ θαη ε «ρξήζηκε δσή» ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη πεξηνξηζκέλε, ιφγσ ηεο ξαγδαίαο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο. Πξνο ηνχην, ε Γξάζε επηδηψθεη ηε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ έξεπλαο απφ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν αξηζκφ εξεπλεηψλ (Φνξείο Υξήζηεο), θαζψο εθηηκάηαη φηη απηφ ζα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ ε πνιηηεία επελδχεη γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηεο Κχπξνπ. Παξάιιεια, ην ΙΠΔ πξνζδνθά φηη ηα έξγα ηεο Γξάζεο, πέξαλ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ ζα δψζνπλ ζε εξεπλεηηθνχο θνξείο θαη επηρεηξήζεηο λα αμηνπνηήζνπλ ηελ πξνηεηλφκελε ππνδνκή, ζα επηδξάζνπλ ζεηηθά ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο απφ νκνεηδείο ή/θαη ζπκπιεξσκαηηθέο εξεπλεηηθέο νκάδεο ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα. Θ Δ Μ Α Σ Ι Κ Δ Δ Ν Ο Σ Η Σ Δ ην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο είλαη δπλαηή ε ππνβνιή πξνηάζεσλ ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο πέληε ζεκαηηθέο ελφηεηεο σο εμήο: Θεκαηηθή Δλόηεηα «Σερλνινγία» Θα ππνζηεξηρζνχλ έξγα ζηα πην θάησ επηζηεκνληθά πεδία: Τιηθά - Ναλνεπηζηήκεο - Ναλνηερλνινγία Δλέξγεηα Θεηηθέο Δπηζηήκεο Δθαξκνγέο Μεραληθήο Θεκαηηθή Δλόηεηα «Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ» Θα ππνζηεξηρζνχλ έξγα ζηα πην θάησ επηζηεκνληθά πεδία: Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγίεο Δπηθνηλσληψλ Οξηδφληηεο Δθαξκνγέο ΣΠΔ Θεκαηηθή Δλόηεηα «Αεηθόξνο Αλάπηπμε» Θα ππνζηεξηρζνχλ έξγα ζηα πην θάησ επηζηεκνληθά πεδία: Φπζηθφ Πεξηβάιινλ Αζηηθφ θαη Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ Γεσξγνθηελνηξνθία, Αιηεία θαη Τδαηνθαιιηέξγεηεο Κνηλσληθή θαη Οηθνλνκηθή Αεηθνξία Θεκαηηθή Δλόηεηα «Τγεία θαη Βηνινγηθέο Δπηζηήκεο» Θα ππνζηεξηρζνχλ έξγα ζηα πην θάησ επηζηεκνληθά πεδία: Γεκφζηα Τγεία Σελ. 4 από 16

5 Βηνταηξηθέο Δπηζηήκεο θαη Βηνηερλνινγία Δπηζηήκε θαη Βηνηερλνινγία Σξνθίκσλ Θεκαηηθή Δλόηεηα «Κνηλσληθέο θαη Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο» Θα ππνζηεξηρζνχλ έξγα ζηα πην θάησ επηζηεκνληθά πεδία: Παηδεία Οηθνλνκία Κνηλσλία Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Α Δ Ρ Γ Ω Ν Οη πξνηάζεηο έξγσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ εθπφλεζε πςεινχ επηπέδνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ε άξηηα πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηελ αγνξά λένπ ζχγρξνλνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ πςειήο πνηφηεηαο ή εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο (πιηζκηθφ θαη ινγηζκηθφ), ρσξίο ηελ νπνία ε πινπνίεζή ηνπ είλαη αδχλαηε ή ζεκαληηθά ρακειφηεξνπ επηπέδνπ. εκεηψλεηαη φηη, νη πξνηάζεηο έξγσλ αλακέλεηαη λα αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ αγνξά ελφο ζεκαληηθνχ ηεκαρίνπ εμνπιηζκνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε αγνξά κεγάινπ αξηζκνχ κηθξψλ ηεκαρίσλ εμνπιηζκνχ (πνπ δελ απνηεινχλ κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο) ή/θαη κηθξνεμνπιηζκνχ, πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη κε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ δελ ζα θαιχπηεηαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΙΠΔ. Πέξαλ ησλ θνξέσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην Γίθηπν πλεξγαζίαο θαη ζα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, ζηελ πξφηαζε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνηρεία γηα ηνπο ινηπνχο Φνξείο - Υξήζηεο πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ ηνλ πξνηεηλφκελν εμνπιηζκφ. εκεηψλεηαη φηη, ην ΙΠΔ αλακέλεη φηη νη θνξείο πνπ ζα ηχρνπλ ρξεκαηνδφηεζεο ζα δηακνξθψζνπλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ κε βάζε ηνλ νπνίν ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην λέν εμνπιηζκφ ζε εξεπλεηέο άιισλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ θαη νξγαληζκψλ. Γξαζηεξηόηεηεο Έξγσλ Οη πξνηάζεηο έξγσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο Βαζηθήο Έξεπλαο, Βηνκεραληθήο (Δθαξκνζκέλεο) Έξεπλαο θαη Πεηξακαηηθήο Αλάπηπμεο. Σν πεξηερφκελν ησλ επηιέμηκσλ δξαζηεξηνηήησλ αλαιχεηαη ζην Κεθ. 20 ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ Γηάξθεηα Έξγσλ Η δηάξθεηα ησλ έξγσλ ζα είλαη 30 κήλεο. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ. εκεηψλεηαη φηη νη Αλάδνρνη Φνξείο ζα αλαιάβνπλ ηελ ππνρξέσζε ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο ππνδνκήο γηα πέληε ρξφληα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΙΠΔ. Σελ. 5 από 16

6 Γ Ι Κ Σ Τ Ο Τ Ν Δ Ρ Γ Α Ι Α Οη γεληθνί θαλνληζκνί θαη νη νξηζκνί πνπ αθνξνχλ ζην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ππνβνιήο πξφηαζεο, νη θαηεγνξίεο θνξέσλ θαη πξνζψπσλ θαη νη ξφινη ησλ ζπκκεηερφλησλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Κεθ.19 ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ Γηθαηνύρνη Αλάδνρνο Φνξέαο (ΑΦ) ελφο έξγνπ κπνξεί λα είλαη Δξεπλεηηθφο / Αθαδεκατθφο Οξγαληζκφο (θαη. Α.1 θαη Α.2) ή Κνηλσθειήο Οξγαληζκφο (θαη. Γ.1 θαη Γ.2) κε κφληκε έδξα ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρεη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία (εμαηξνχληαη νη πεξηνρέο ησλ Βξεηαληθψλ Βάζεσλ). Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο σο πλεξγαδφκελνη Φνξείο (Φ) έρνπλ Δξεπλεηηθνί θαη Αθαδεκατθνί Οξγαληζκνί (θαη. Α.1 θαη Α.2), Δπηρεηξήζεηο (θαη. Β.1, Β.2, Β.3 θαη Β.4) θαη Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί (θαη. Γ.1 θαη Γ.2) απφ ηελ Κχπξν ή ην εμσηεξηθφ. Γίθηπν πλεξγαζίαο Σν Γίθηπν πλεξγαζίαο εθθξάδεη ηελ απαξαίηεηε ζχλζεζε θνξέσλ θαη πξνζψπσλ πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θάζε πξφηαζε. Γηα ηα έξγα πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή Φ. ε θάζε έξγν κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κέρξη ηέζζεξηο (4) Φ. ηελ πξφηαζε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνηρεία γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) άιινπο, πέξαλ ηνπ ΑΦ, Φνξείο - Υξήζηεο πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ ηνλ πξνηεηλφκελν εμνπιηζκφ. Πξνϋπνζέζεηο πκκεηνρήο Φνξέσλ θαη Πξνζώπσλ Οη θπξηφηεξεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε πξνηάζεηο έξγσλ είλαη: θάζε πξφζσπν επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρεη κφλν ζε δχν (2) πξνηάζεηο έξγσλ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην ξφιν πνπ αλαιακβάλεη, θάζε πξφζσπν κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κφλν κε έλα θνξέα απαζρφιεζεο ή σο Ιδηψηεο Δξεπλεηήο, αλεμάξηεηα εάλ εξγάδεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο θνξείο, δελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θνξέα θαη πξνζψπνπ, γηα ην νπνίν ην Γ ηνπ ΙΠΔ έρεη ιάβεη απφθαζε απνθιεηζκνχ ηνπ απφ ηα Πξνγξάκκαηα ηνπ Ιδξχκαηνο, θάζε πξφηαζε έξγνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κφλν έλα Ιδηψηε Δξεπλεηή (ΙΔ), ηα βαζηθά κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο νξίδνληαη νλνκαζηηθά ψζηε λα αμηνινγεζνχλ ηα πξνζφληα θαη ε εκπεηξία ηνπο, θαη ε ζπκπεξίιεςε εξεπλεηψλ πνπ δελ έρνπλ επηιεγεί ζην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ηεο πξφηαζεο ζα δειψλεηαη κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή ηνπο εηδηθφηεηα. Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Γ Ο Σ Η Η Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Πξνϋπνινγηζκόο Πξόζθιεζεο Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Πξφζθιεζεο αλέξρεηαη ζηα Δπξώ. Σελ. 6 από 16

7 Υξεκαηνδόηεζε Έξγσλ Σν Αλψηαην Πνζφ Υξεκαηνδφηεζεο νξίδεηαη ζηα Δπξώ. Σξόπνο Υξεκαηνδόηεζεο Η Υξεκαηνδφηεζε ζα δίλεηαη θαηά θαλφλα ζε ηέζζεξεηο δφζεηο. Πξνθαηαβνιή 1ε Γφζε 2ε Γφζε Σειηθή Γφζε : 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πκβνιαίνπ Έξγνπ. : Η πξψηε δφζε ζα παξαρσξείηαη ακέζσο κεηά ηελ αγνξά θαη παξάδνζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50% ηνπ εμνπιηζκνχ, ζε αμία, ζηνλ ΑΦ θαη ζα είλαη ίζε κε ηελ αμία αγνξάο ηνπ. : Η δεχηεξε δφζε ζα παξαρσξείηαη ακέζσο κεηά ηελ αγνξά θαη παξάδνζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ εμνπιηζκνχ. Η δεχηεξε δφζε ζα είλαη ίζε κε ηελ αμία αγνξάο ηνπ ππνιεηπφκελνπ εμνπιηζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζα παξαθξαηείηαη γηα λα απνδνζεί σο ηειηθή δφζε. : Σν ππφινηπν ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ κε ηελ απνδνρή ηεο Σειηθήο Έθζεζεο. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηε Γηαπξαγκάηεπζε ελδέρεηαη λα θαζνξηζζεί άιιε θαηαλνκή δφζεσλ. Δπηπξφζζεηα, εθφζνλ δηαπηζησζεί γηα ΑΦ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα φηη: (α) ην χςνο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ, κε βάζε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ησλ δχν (2) ηειεπηαίσλ εηψλ, είλαη κηθξφηεξν απφ ην κηζφ ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ζα ιάβεη απφ ην Ίδξπκα, ή /θαη (β) ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηά ηνπ, κε βάζε ηνπο εηήζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ δχν (2) ηειεπηαίσλ εηψλ, θξίλεηαη σο κε επαξθήο, ηφηε ν ΑΦ ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο πξνο ην ΙΠΔ Σξαπεδηθήο Δγγχεζεο ε νπνία ζα θαιχπηεη ην 25% ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Έξγνπ. Δλαιιαθηηθά, αλ ν ΑΦ δελ επηζπκεί ηελ ππνβνιή Σξαπεδηθήο Δγγχεζεο ζην Ίδξπκα, ζα κπνξεί λα ιάβεη σο πξνθαηαβνιή ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΙΠΔ θαη ε θαηαβνιή ησλ επφκελσλ Γφζεσλ ζα γίλεηαη ζην ζηάδην ηεο Δλδηάκεζεο / Σειηθήο Έθζεζεο κε βάζε ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Έληαζε Δλίζρπζεο Η επηηξεπφκελε Έληαζε Δλίζρπζεο ππνινγίδεηαη γηα θάζε θνξέα μερσξηζηά θαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι θαη ηηο πξφλνηεο ηνπ Κεθ. 21 ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ Καλόλεο θαη Όξνη Υξεκαηνδόηεζεο Γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη αθφινπζνη φξνη: φινη νη θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξφηαζε έξγνπ, δηθαηνχληαη ρξεκαηνδφηεζε αλεμάξηεηα απφ ην ξφιν ηνπο, δαπάλεο ζηελ θαηεγνξία «Όξγαλα θαη Δμνπιηζκφ» κπνξεί λα έρεη κφλν ν ΑΦ, Σελ. 7 από 16

8 νη θνξείο θαη ηα πξφζσπα εθηφο Κχπξνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέρξη ην 30% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΙΠΔ, αιιά απηή δελ κπνξεί λα αθνξά ζηηο Καηεγνξίεο «Αγνξά Τπεξεζηψλ», «Όξγαλα θαη Δμνπιηζκφο» θαη «Γηάρπζε», νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ δε δηθαηνχληαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΙΠΔ, νη Ιδηψηεο Δξεπλεηέο δηθαηνχληαη κφλν δαπάλεο απφ ηηο θαηεγνξίεο «Ακνηβέο» θαη «Μεηαθηλήζεηο» κε κέγηζην πνζφ ηηο Δπξψ, νη δαπάλεο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο Δπξψ. Δπηιέμηκεο Γαπάλεο Οη επηιέμηκεο δαπάλεο (βι. Κεθ. 20 Πξνθήξπμεο ΓΔΜΗ ) θαη ηα ππνρξεσηηθά φξηα γηα θάζε δαπάλε γηα ηα έξγα ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο είλαη: Δαπάνερ Πποζωπικού: ακνηβέο γηα εξεπλεηέο θαη ηερληθνχο. Καζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο ηνπ θνξέα. Γεκφζηνη Τπάιιεινη ή ηα άηνκα ησλ νπνίσλ νη βαζηθέο κηζζνινγηθέο απνιαβέο ηνπο πξνέξρνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, δελ κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ακνηβέο αθφκε θαη αλ ζπκκεηέρνπλ κε ηελ πξνζσπηθή ή άιιε ηδηφηεηα. εκεηψλεηαη φηη, νη ζπλνιηθνί αλζξσπνκήλεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ αλακέλεηαη λα ππεξβαίλνπλ ηνπο ζπλνιηθνχο κήλεο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ. Όπγανα και Εξοπλιζμόρ: δαπάλεο γηα φξγαλα θαη εμνπιηζκφ πνπ αγνξάδεηαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ. Καιχπηεηαη κέρξη ην 100% ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο αγνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηηο θαηεγνξίεο Γηθαηνχρσλ Α1 θαη Γ1 (δελ εθαξκφδεηαη ε έλλνηα ηεο απφζβεζεο). Γηα ηηο Καηεγνξίεο Γηθαηνχρσλ Α2 θαη Γ2 επηιέμηκεο ζεσξνχληαη κφλν νη δαπάλεο απφζβεζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη ζην πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ. Η θαηεγνξία πεξηιακβάλεη δχν ππνθαηεγνξίεο: «Πάγηνο Δμνπιηζκφο» (ρξφλνο απφζβεζεο: 5 ρξφληα). «Δμνπιηζκφο ζε Η/Τ θαη Λνγηζκηθά Πξνγξάκκαηα» (ρξφλνο απφζβεζεο: 3 ρξφληα). εκεηψλεηαη φηη, γηα ηελ παξνύζα Πξόζθιεζε: νη δαπάλεο γηα φξγαλα θαη εμνπιηζκφ αθνξνχλ κφλν ζηνλ ΑΦ, ηνπιάρηζηνλ 70% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΙΠΔ ζα πξέπεη λα αθνξά ζηελ αγνξά εμνπιηζκνχ, ε ρξεκαηνδφηεζε δελ αθνξά κεγάιν αξηζκφ κηθξψλ ηεκαρίσλ εμνπιηζκνχ (πνπ δελ απνηεινχλ κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο), κηθξν-εμνπιηζκφ, πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο θαη κε εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ. Αγοπά Υπηπεζιών (μέσπι Εςπώ): δαπάλεο γηα έμνδα ππεξγνιαβηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπκβνπιεπηηθψλ θαη παξεκθεξψλ ππεξεζηψλ. Διάσςζη: δαπάλεο γηα δηάρπζε απνηειεζκάησλ πξνο ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλσλία (δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζπλέδξηα, εκεξίδεο θα). ε θάζε έξγν πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία (1) δξαζηεξηφηεηα Γηάρπζεο απνηειεζκάησλ ζηελ Κχπξν. εκεηψλεηαη φηη δελ θαιχπηνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε πξντφληνο ή ηελ θαηνρχξσζε δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. Σελ. 8 από 16

9 Μεηακινήζειρ: δαπάλεο κεηαθηλήζεσλ (κέρξη 5 εκέξεο αλά κεηαθίλεζε) γηα ζθνπνχο δηεθπεξαίσζεο θαη ζπληνληζκνχ ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην εμσηεξηθφ. Αναλώζιμα: δαπάλεο γηα αλαιψζηκα αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε πεηξακαηηθψλ δηεξγαζηψλ. Γελ πεξηιακβάλνληαη γξαθεηαθή χιε, ραξηί, κειάληα, ςεθηαθνί δίζθνη θνθ. Υπεπκεθαλικά (μέσπι 20%): γεληθά ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ (πρ ειεθηξηζκφο, ηειέθσλα, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε) θαη ηε ζπληήξεζε πάγηνπ εμνπιηζκνχ. ην ππνινγηζκφ ηεο δαπάλεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην θφζηνο αγνξάο ηεο θαηεγνξίαο «Όξγαλα θαη Δμνπιηζκφο». Ειδικά Έξοδα: δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ην έξγν θαη δελ εληάζζνληαη ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο. Σημειώνεηαι όηι, έμμεζοι θόποι οι οποίοι είναι επιζηπεπηέοι ζηο Φοπέα από ηιρ απμόδιερ απσέρ (δεν αποηελούν δηλαδή ππαγμαηικό κόζηορ ζηο Φοπέα), ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ (εξαιπούνηαι ηο ΦΠΑ για θοπείρ πος με βάζη ηη νομοθεζία δεν είναι ςποσπεωμένοι να είναι εγγεγπαμμένοι ζηο μηηπώο ΦΠΑ και οι θόποι αεποδπομίων) δεν είναι επιλέξιμερ δαπάνερ. Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο ζα αθνινπζεζεί δηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθνχ Διέγρνπ θαη Δπηζηεκνληθήο Αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ην Κεθ.22 ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ Πξνθαηαξθηηθόο Έιεγρνο Ο Πξνθαηαξθηηθφο Έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ ΙΠΔ κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: Εγκςπόηηηα Υποβολήρ: ειέγρεηαη θαηά πφζν ε πξφηαζε (α) ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα θαη ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη (β) πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα έληππα, ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη ςεθηαθνχο δίζθνπο πνπ απαηηνχληαη. Ένηςπα Έκηαζη: ειέγρεηαη θαηά πφζν ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξνβιεπφκελα έληππα θαη ηεξνχληαη νη πξφλνηεο ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε θαη κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ. Γλώζζα: ειέγρεηαη θαηά πφζν ε πξφηαζε ππνβιήζεθε ζε θαζνξηζκέλε γιψζζα. Δίκηςο Σςνεπγαζίαρ: ειέγρεηαη θαηά πφζν (α) θαιχπηνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ην Γίθηπν πλεξγαζίαο θαη (β) ηεξνχληαη νη θαλνληζκνί / πξνυπνζέζεηο ηεο Πξνθήξπμεο θαη ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, ζε φηη αθνξά ζηε ζπκκεηνρή πξνζψπσλ θαη θνξέσλ. Διάπκεια: ειέγρεηαη εάλ ε δηάξθεηα έξγνπ είλαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ. Πποϋπολογιζμόρ: ειέγρεηαη θαηά πφζν ν αηηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δελ μεπεξλά ην αλψηαην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο θαη φηη ηνπιάρηζηνλ 70% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΙΠΔ αθνξά ζηελ θαηεγνξία «Όξγαλα θαη Δμνπιηζκφο». Σελ. 9 από 16

10 Σςμβαηόηηηα: ειέγρεηαη θαηά πφζν ην αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο αθνξά ζε έξγν έξεπλαο ή ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ή θαηλνηνκίαο ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Πξφζθιεζεο θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα ». Κανονιζμοί-Νομοθεζία: ειέγρεηαη θαηά πφζν νη Γηθαηνχρνη δεζκεχνληαη γηα ηελ ηήξεζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θνηλνηηθψλ θαλνληζκψλ γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ ηζφηεηα θαη ηε κε δηάθξηζε ησλ δχν θχισλ, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ πιεξνθφξεζε / δεκνζηφηεηα. Πεδίο Εθαπμογήρ: ειέγρεηαη θαηά πφζν ε πξφηαζε αθνξά ζε έξγν πνπ ζα εθηειεζηεί κέζα ζηα φξηα ή γηα ην άκεζν φθεινο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Δπηζηεκνληθή Αμηνιόγεζε Η Δπηζηεκνληθή Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη απφ αλεμάξηεηνπο θξηηέο ή/θαη απφ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηα κέιε ηεο νπνίαο επηιέγνληαη απφ ην ΙΠΔ κε βάζε ην αληηθείκελν θάζε πξφηαζεο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηέζζεξα γεληθά θξηηήξηα ζηα νπνία νη θξηηέο δίλνπλ αηηηνινγεκέλν βαζκφ κε βάζε ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη ε ζεηξά θαηάηαμεο κηαο πξφηαζεο ζηνλ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ. Κπιηήπια πκβαηφηεηα κε ηνπο ηφρνπο Δπηζηεκνληθή / Σερλνινγηθή Πνηφηεηα Πξνζηηζέκελε Αμία θαη Όθεινο Πιεξφηεηα, Πνηφηεηα θαη Ιθαλφηεηα ηνπ Γηθηχνπ πλεξγαζίαο Η αλάιπζε ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο παξνπζηάδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ. Δπηπξφζζεηα, δεηείηαη ε γλψκε (ρσξίο βαζκφ) ησλ θξηηψλ, ζε ζρέζε κε ηελ: έληαμε ηεο πξφηαζεο ζε θαηάιιειε Θεκαηηθή Δλφηεηα, αλάγθε βηνεζηθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο, θαη χπαξμε αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ή/θαη θηλδχλσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ή ηα απνηειέζκαηα / πξντφληα ηνπ έξγνπ. Δπηιέμηκε Πξόηαζε Μηα πξφηαζε ζεσξείηαη επηιέμηκε γηα ρξεκαηνδφηεζε εθφζνλ ιάβεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο βαζκνινγίαο ζε θάζε έλα απφ ηα ηέζζεξα βαζηθά θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ θαη ζπλνιηθή βαζκνινγία πέξαλ ηνπ 8,00/10,00. Αλαθνίλσζε Απνηειεζκάησλ Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πξνθαηαξθηηθνχ Διέγρνπ θαη ηεο Δπηζηεκνληθήο Αμηνιφγεζεο, δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ ΙΠΔ κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο. Ο Πίλαθαο Απνηειεζκάησλ παξνπζηάδεη ηελ θαηάηαμε φισλ ησλ πξνηάζεσλ έξγσλ θαη ηηο βαζκνινγίεο αλψλπκα θαη κε βάζε ηνλ Αξηζκφ Πξσηνθφιινπ. ην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ πιήξνπο δηαθάλεηαο πνπ αθνινπζεί ην ΙΠΔ, ηα δειηία αμηνιφγεζεο κε ηα αλαιπηηθά ζρφιηα θαη ηηο επηκέξνπο βαζκνινγίεο θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο γξαπηψο. Σελ. 10 από 16

11 Δλζηάζεηο Αλάδνρνο Φνξέαο πξφηαζεο έξγνπ πνπ απνξξίθζεθε έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη γξαπηή έλζηαζε ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Κεθ. 22 ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ Η έλζηαζε πξέπεη λα θζάζεη ζηα γξαθεία ηνπ ΙΠΔ κέζα ζε 20 κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο επηζηνιήο ηνπ ΙΠΔ πνπ αθνξά ζηελ ελεκέξσζε ηνπ ΑΦ γηα ηα απνηειέζκαηα. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ νη ελδηαθεξφκελνη ελεκεξψλνληαη γξαπηψο γηα ην απνηέιεζκα. Γ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Σ Δ Τ Η - Τ Μ Β Ο Λ Α Ι Α Η δηαδηθαζία Γηαπξαγκάηεπζεο γίλεηαη κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ Κεθ. 22 ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ Κιήζε ζε Γηαπξαγκάηεπζε ην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο ζα θαινχληαη γηα δηαπξαγκάηεπζε, νη πξνηάζεηο έξγσλ κε ηε ςειφηεξε βαζκνινγία ζην ζπλνιηθφ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ Αμηνιφγεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηε Θεκαηηθή Δλφηεηα ζηελ νπνία εληάζζνληαη θαη κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Γηαδηθαζία Γηαπξαγκάηεπζεο Μεηά ηελ θιήζε γηα Γηαπξαγκάηεπζε ν Δ ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα, νχησο ψζηε λα ειεγρζεί θαηά πφζν: νη ζπκκεηέρνληεο ζην έξγν θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Πξφζθιεζεο (δεηνχληαη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο εγθπξφηεηαο ζπκκεηνρήο ησλ δηθαηνχρσλ, φπσο θαηαζηαηηθφ, εγγξαθή ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ, ηζνινγηζκνί ηειεπηαίσλ εηψλ, βεβαηψζεηο γηα αξηζκφ εξγαδνκέλσλ θα), ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπκκεηνρή πξνζψπσλ είλαη έγθπξα θαη αθξηβή (φπσο βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, ζπκβάζεηο εξγαζίαο, απνθφκκαηα κηζζνδνζίαο, απφζπαζκα κηζζνινγίνπ, θαηάζηαζε απνδνρψλ θαη εηζθνξψλ, έληππν ΔΠΡ7 θα), ε αηηνχκελε έληαζε ελίζρπζεο γηα θάζε θνξέα είλαη ζπκβαηή κε ηηο ζρεηηθέο πξφλνηεο θαη νη δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη είλαη αλαγθαίεο θαη επηιέμηκεο, νη κεζνδνινγηθέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ηπρφλ εηζεγήζεθαλ νη θξηηέο έρνπλ ελζσκαησζεί ζην θείκελν ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο, έρεη εηνηκαζηεί, ππνγξαθεί θαη ππνβιεζεί ην πκθσλεηηθφ Γηθηχνπ πλεξγαζίαο, θαη έρνπλ εμαζθαιηζηεί φιεο νη απαξαίηεηεο εγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ (βι. Κεθ. 25 Πξνθήξπμεο). Σειηθή Απόθαζε Η ηειηθή απφθαζε γηα ηα έξγα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ γίλεηαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο Γηαπξαγκάηεπζεο θαη εθφζνλ επέιζεη ζπκθσλία ζε φια ηα ππφ εμέηαζε ζέκαηα. Σελ. 11 από 16

12 Τπνγξαθή πκβνιαίσλ Γηα θάζε έξγν πνπ επηιέγεηαη γηα ρξεκαηνδφηεζε ππνγξάθεηαη πκβφιαην Έξγνπ. Σν πκβφιαην ππνγξάθνπλ εθπξφζσπνη ηνπ ΙΠΔ θαη ηνπ ΑΦ, θαζψο επίζεο ν Δ. Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η - Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Τ Θ Η Η Η δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ (Κεθ. 23) θαη ηεο Δγθπθιίνπ Γηαρείξηζεο Έξγνπ. Σα Έξγα αλακέλεηαη λα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία ηεο ΔΔ, νπφηε ζα εθαξκφδνληαη επηπξφζζεηα νη θαλνληζκνί πνπ νξίδεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. Δθζέζεηο Πξνόδνπ Γηα ηα έξγα ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο ζα ππνβάιινληαη: Δμακεληαίεο/Πεξηνδηθέο πλνπηηθέο Δθζέζεηο Πξνφδνπ. Δλδηάκεζε Έθζεζε Πξνφδνπ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο κηζήο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ. Σειηθή Έθζεζε Πξνφδνπ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Δπηπξφζζεηα, ππνβάιινληαη ζπλνπηηθέο εθζέζεηο (κε νηθνλνκηθφ αληηθείκελν) πξηλ ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο δφζεο. Αμηνπνίεζε θαη Γηάρπζε Γλώζεο Οη φξνη αμηνπνίεζεο θαη δηάρπζεο ηεο παξαγφκελεο γλψζεο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηα έξγα πεξηγξάθνληαη ζην Κεθ.24 ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ Γ Ι Α Γ Ι Κ Α Ι Α Τ Π Ο Β Ο Λ Η Έληππα - Γιώζζα Γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απαξαίηεηα ηα «E.IV-ΝΔΚΤΠ» ηεο ΓΔΜΗ Γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπο ζπζηήλεηαη λα αθνινπζνχληαη πηζηά νη ζρεηηθέο νδεγίεο. Οη πξνηάζεηο έξγσλ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Υξόλνο Οη πξνηάζεηο πξέπεη λα επηδίδνληαη «δηά ρεηξφο» ζηα γξαθεία ηνπ ΙΠΔ ή λα θζάλνπλ ζην ηαρπδξνκηθφ θηβψηην ηνπ ΙΠΔ κέρξη ηελ 25 ε Μαΐνπ 2011, ώξα Πεξηερόκελν Η θάζε πξφηαζε ππνβάιιεηαη ζε δύν (2) εθηππσκέλα αληίγξαθα ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη δεκέλα (ζπηξάι, ζεξκνθφιιεζε) ζε μερσξηζηά ηεχρε. Δπηπξφζζεηα, ππνβάιιεηαη έλαο (1) ςεθηαθόο δίζθνο (CD-ROM) πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιν ην πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο ζε δύν κόλν αξρεία, έλα αξρείν κε ην θείκελν ηεο πξφηαζεο ζε κνξθή pdf ή Word ή Word 2007 θαη έλα κε ηνλ πίλαθα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε κνξθή Excel ή Excel Σν ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ Σελ. 12 από 16

13 αξρείσλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 2Mb. πζηήλεηαη φπσο (α) ε εγγξαθή ηνπ ςεθηαθνχ δίζθνπ γίλεη κε ζπκβαηηθή κέζνδν (UDF ζπκβαηφ κε WINDOWS XP ή WINDOWS VISTA ή WINDOWS 7) θαη (β) πξηλ ηελ ππνβνιή γίλεηαη έιεγρνο γηα ηε ζσζηή αληηγξαθή ηνπ αξρείνπ ζην ςεθηαθφ δίζθν. εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ςεθηαθφο δίζθνο δελ είλαη αλαγλψζηκνο, ηφηε ε πξφηαζε δελ κπνξεί λα πξνσζεζεί γηα επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε θαη σο εθ ηνχηνπ απνθιείεηαη ζηε θάζε ηνπ Πξνθαηαξθηηθνχ Διέγρνπ. Πξνο ηνχην, ζπζηήλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ςεθηαθνχ δίζθνπ θαη ηνλ έιεγρν πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ ζην ΙΠΔ. πιινγή θαη Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα Η ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηηο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα ππνβιεζνχλ ζην ΙΠΔ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκν ηνπ 2001 θαη ηνλ Καλνληζκφ ηνπ ΙΠΔ ζε ρέζε κε ηε πιινγή, Δπεμεξγαζία θαη Υξήζε Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. Ο ελ ιφγσ Καλνληζκφο βξίζθεηαη αλαξηεκέλνο ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ Ιδξχκαηνο. Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Δ Όια ηα αλαγθαία έγγξαθα θαη έληππα, φπσο επίζεο θαη άιιν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ δηαηίζεληαη ζηνλ ηζηνρψξν (www.research.org.cy), θαζψο θαη ζηα γξαθεία ηνπ ΙΠΔ. Πιεξνθνξίεο Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη ππνζηήξημε απφ ην ΙΠΔ. Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπο νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα επηθνηλσλνχλ κε ην αξκφδην ζηέιερνο ηνπ ΙΠΔ γηα ην ρεηξηζκφ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή/θαη ηειεθψλνπ θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιδξχκαηνο. Καη ηδίαλ ζπλαληήζεηο ζηα γξαθεία ηνπ Ιδξχκαηνο ή παξνπζίαζε ησλ Πξνζθιήζεσλ ζε κεγάιε νκάδα ελδηαθεξνκέλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο είλαη δπλαηφ λα δηεπζεηεζεί κεηά απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε. Υξήζηκα Έγγξαθα Γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ πξνηάζεσλ ηνπο, νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη φπσο κειεηήζνπλ επίζεο: ηελ «Πξνθήξπμε ηεο ΓΔΜΗ », ηα «Έληππα ΓΔΜΗ » θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ζπκπιήξσζήο ηνπο, θαη ηελ «Δγθχθιην Γηαρείξηζεο Έξγσλ ΓΔΜΗ ». ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο Γηα πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην ΙΠΔ: Σειέθσλν : Σειενκνηφηππν : Σελ. 13 από 16

14 Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν Γηεύζπλζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ : Σα γξαθεία ηνπ ΙΠΔ βξίζθνληαη ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Λεσθφξνο ηξνβφινπ 123, ηξφβνινο, 2042 Λεπθσζία, Κχπξνο. Η ηαρπδξνκηθή ζπξίδα ηνπ ΙΠΔ είλαη: Σ.Θ Λεπθσζία, Κχπξνο Σελ. 14 από 16

15 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Ι Τπνινγηζκόο Έληαζεο Δλίζρπζεο γηα Γξαζηεξηόηεηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο Α. ΒΑΙΚΗ ΔΝΣΑΗ ΔΝΙΥΤΗ Τπνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ εξεπλεηηθό ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ Δξεπλεηηθόο Υαξαθηήξαο Έξγνπ Μηθξή Δπηρείξεζε (Β1) Μεζαία Δπηρείξεζε (Β2) Α.1 Γξαζηεξηόηεηεο Βαζηθήο Έξεπλαο 100% Μεγάιε Δπηρείξεζε (Β3) Δξεπλεηηθόο Φνξέαο / Γεκόζηνο Κνηλσθειήο Οξγαληζκόο (Α1 θαη Γ1) Α.2 Γξαζηεξηόηεηεο Βηνκεραληθήο (Δθαξκνζκέλεο) Έξεπλαο 70% 60% 50% 100% 1 Α.3 Γξαζηεξηόηεηεο Πεηξακαηηθήο Αλάπηπμεο 45% 35% 25% Β. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΔΝΣΑΗ ΔΝΙΥΤΗ Πξνζηίζεηαη ζηε Βαζηθή Έληαζε ζε πεξίπησζε πνπ ην έξγν θαιύπηεη κηα από ηηο πην θάησ εηδηθέο πξόλνηεο: Δπηρείξεζε (Β1, Β2, Β3) Σν έξγν πξνβιέπεη πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία 2 κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεησλ κεηαμχ ηνπο επηρεηξήζεσλ θαη πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: θακία κεκνλσκέλε επηρείξεζε δελ επσκίδεηαη πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην 70% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ, ην έξγν πεξηιακβάλεη ζπλεξγαζία κε ηνπιάρηζηνλ κηα ΜΜΔ ή δηεμάγεηαη ζε δχν, ηνπιάρηζηνλ, δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Σν έξγν πξνβιέπεη πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ κίαο επηρείξεζεο θαη ελφο εξεπλεηηθνχ θνξέα, εθφζνλ ν εξεπλεηηθφο θνξέαο επσκίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 10% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ θαη έρεη ην δηθαίσκα δεκνζίεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ, ζην βαζκφ πνπ απηά απνξξένπλ απφ έξεπλα δηεμαρζείζα απφ ηνλ ελ ιφγσ θνξέα. 15% ηελ πεξίπησζε βηνκεραληθήο έξεπλαο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ηπγράλνπλ επξείαο δηάδνζεο κέζσ ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ δηαιέμεσλ ή κέζσ ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο ζε επηζηεκνληθά θαη ηερληθά πεξηνδηθά ή δηαηίζεληαη ζε αξρεία απνζήθεπζεο θαη ειεχζεξε πξφζβαζε (βάζεηο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ζε φινπο πξφζβαζε ζε αλεπεμέξγαζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα), ή κέζσ δσξεάλ ινγηζκηθνχ ή ινγηζκηθνχ αλνηθηήο πεγήο. 1 Σν πνζνζηφ ηζρχεη δεδνκέλνπ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε δελ αθνξά νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνλ ελ ιφγσ θνξέα (π.ρ. κίζζσζε ππνδνκψλ, παξνρή ππεξεζηψλ ζε επηρεηξήζεηο, πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο βάζεη ζπκβάζεσλ). ε πεξίπησζε πνπ ε ρξεκαηνδφηεζε αθνξά νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ν θνξέαο ζα αληηκεησπίδεηαη ζρεηηθά κε ην πνζνζηφ ηεο έληαζεο ελίζρπζεο σο Δπηρείξεζε. 2 Γηα ηνπο ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηεο Έληαζεο Δλίζρπζεο, ε ππεξγνιαβία δελ ζεσξείηαη πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία. Σελ. 15 από 16

16 Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο Έξγσλ Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α I Ι Α. πκβαηόηεηα ηεο Πξόηαζεο κε ηνπο ηόρνπο ηεο Πξόζθιεζεο 25% Αμηνινγείηαη θαηά πφζν ε πξφηαζε εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ ζηόρσλ ηεο Πξόζθιεζεο θαη ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε λέαο θνηλσθεινχο εξεπλεηηθήο ππνδνκήο. Δηδηθφηεξα αμηνινγείηαη εάλ ε πξφηαζε: (α) αθνξά ζηελ αγνξά λένπ ζύγρξνλνπ εμνπιηζκνύ ή εμνπιηζκνύ πιεξνθνξηθήο ν νπνίνο δύλαηαη λα αμηνπνηεζεί από ηνλ ΑΦ θαη ζεκαληηθό αξηζκό Φνξέσλ - Υξεζηώλ, (β) αθνξά ζηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ ζε ηνκείο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αηρκήο, θαη (γ) νδεγεί ζε λέα, πξσηόηππα θαη θαηλνηόκα απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε δηεχξπλζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζε δηεζλέο επίπεδν. Β. Δπηζηεκνληθή / Σερλνινγηθή Πνηόηεηα Έξγνπ 30% Αμηνινγείηαη θαηά πφζν ε πξφηαζε πεξηιακβάλεη έλα νινθιεξσκέλν θαη πςειήο πνηόηεηαο Πξόγξακκα Δξγαζίαο ζην νπνίν αλαιχνληαη κε ζαθήλεηα νη πξνηεηλφκελεο κέζνδνη θαη ε νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Δηδηθφηεξα αμηνινγνχληαη: (α) ε επηζηεκνληθή αξηζηεία θαη ε πξσηνηππία ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ (β) ε πιεξόηεηα αλάιπζεο ησλ Γεζκψλ Δξγαζίαο, ησλ Παξαδνηέσλ θαη ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο, (γ) ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε κεζνδνινγία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ, (δ) ην ύςνο θαη ε ζύλζεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, κε έκθαζε ζηελ αγνξά ηνπ εμνπιηζκνχ, (ε) νη πξφλνηεο γηα εμαζθάιηζε πνηόηεηαο θαη ειέγρνπ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη παξαδνηέσλ, θαη (ζη) ε πιεξφηεηα ηνπ ζρεδίνπ δηάρπζεο ηεο παξαγφκελεο γλψζεο ζε δηεζλέο θαη ηνπηθφ επίπεδν. Γ. Πξνζηηζέκελε Αμία θαη Όθεινο 25% Αμηνινγείηαη ε πξνζηηζέκελε αμία θαη φθεινο γηα ηνπο Φνξείο ηνπ Γηθηχνπ πλεξγαζίαο θαη ηνπο Φνξείο Υξήζηεο απφ ηελ απφθηεζε ηεο λέαο εξεπλεηηθήο ππνδνκήο. Δηδηθφηεξα αμηνινγνχληαη: (α) νη λέεο πξννπηηθέο πνπ δηαλνίγνληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ Φνξέσλ ηνπ Γηθηχνπ πλεξγαζίαο θαη ησλ Φνξέσλ Υξεζηψλ ζε λέα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, (β) ε ζεκαζία ηεο απφθηεζε ηεο ελ ιφγσ ππνδνκήο γηα ηελ θππξηαθή έξεπλα, θαη (γ) ηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη ηερλνινγηθά νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ απφθηεζε ηεο εξεπλεηηθήο ππνδνκήο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. Λακβάλνληαη επίζεο ππφςε: (δ) ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη ν βαζκφο ζπλέξγηαο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κε άιια έξγα θαη (ε) ν βαζκφο ζεηηθήο ζπκβνιήο ζηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ θαη ηε κε δηάθξηζε θαη ζηε δεκηνπξγία / ελίζρπζε ζπλζεθψλ πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο. Γ. Πιεξόηεηα, Πνηόηεηα θαη Ιθαλόηεηα ηνπ Γηθηύνπ πλεξγαζίαο 20% Αμηνινγείηαη θαηά πφζν ην Γίθηπν πλεξγαζίαο δηαζέηεη ηνπο αλαγθαίνπο πόξνπο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πνηνηηθή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο θαη ε επίηεπμε ησλ επηδησθόκελσλ ζηόρσλ. Δηδηθφηεξα αμηνινγνχληαη: (α) ε επάξθεηα ηνπ ΑΦ (θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο, ζεζκηθφ πιαίζην, νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα θα) θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ αμηνπνίεζε θαη ζπληήξεζε ηεο ππνδνκήο πνπ ζα απνθηεζεί ζε βάζνο ρξόλνπ, (β) ε πξνεγνχκελε εκπεηξία θνξέσλ θαη πξνζώπσλ ζηελ εθπφλεζε έξγσλ ζε ζπλαθή επηζηεκνληθά πεδία θαη νη ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο ζε έγθξηηα δηεζλή πεξηνδηθά, θαη (γ) ε δέζκεπζε ησλ βαζηθώλ εξεπλεηώλ θαη ηνπ ζπληνληζηή γηα εκπινθή ζην έξγν. Σελ. 16 από 16