ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010"

Transcript

1 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν Σ Ο Π Λ Α Ι Ι Ο Σ Η ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Σ Ο Τ Ι Γ Ρ Τ Μ Α Σ Ο Π Ρ Ο Ω Θ Η Η Δ Ρ Δ Τ Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΔΑ ΤΠΟΓΟΜΗ» ΓΡΑΗ «Νέα Κνηλσθειήο Τπνδνκή» ΚΩΓΙΚΟ ΠΡΟΚΛΗΗ ΝΔΚΤΠ/0311

2 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν... 2 Γ Δ Ν Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Π Ρ Ο Κ Λ Η Η... 3 Δ Ι Α Γ Ω Γ Η... 3 Σ Ο Υ Ο Ι... 3 Θ Δ Μ Α Σ Ι Κ Δ Δ Ν Ο Σ Η Σ Δ... 4 Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Α Δ Ρ Γ Ω Ν... 5 Γ Ι Κ Σ Τ Ο Τ Ν Δ Ρ Γ Α Ι Α... 6 Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Γ Ο Σ Η Η Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο... 6 ΑΞΙ Ο Λ Ο Γ Η Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν... 9 Γ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Σ Δ Τ Η - Τ Μ Β Ο Λ Α Ι Α Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η - Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Τ Θ Η Η Γ Ι Α Γ Ι Κ Α Ι Α Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Δ Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Ι Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α I Ι Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ) ηνπ Ιδξχκαηνο Πξνψζεζεο Έξεπλαο (ΙΠΔ), θαηά ηε ζπλεδξία ηεο 15 εο Φεβ απνθάζηζε ηελ αλαθνίλσζε Πξνζθιήζεσλ Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ (Πξνζθιήζεηο) ζην πιαίζην ηεο Πξνθήξπμεο ηεο «ΓΔΜΗ Πξνγξακκάησλ γηα Έξεπλα, Σερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία » (ΓΔΜΗ ), ε νπνία είρε εγθξηζεί απφ ην Γ ζηηο 26 εο Ιαλνπαξίνπ χκθσλα κε ηελ Πξνθήξπμε ηεο ΓΔΜΗ , νη πξνηάζεηο έξγσλ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην Πξνζθιήζεσλ Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ, πνπ αλαθνηλψλεη ην Ίδξπκα. Η παξνχζα Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ (Πξφζθιεζε) αθνξά ζην Πξφγξακκα «Νέα Τπνδνκή» θαη ηε Γξάζε «Νέα Κνηλσθειήο Τπνδνκή». Η Πξφζθιεζε πεξηέρεη, αλάκεζα ζε άιια, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηηο επηιέμηκεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ, ηνπο δηθαηνχρνπο, θαζψο επίζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο, αμηνιφγεζεο, δηαπξαγκάηεπζεο, ρξεκαηνδφηεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ έξγσλ. Η Πξφζθιεζε εληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα » ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ (ΓΣ) ηεο ΔΔ. Σα έξγα πνπ ζα εγθξηζνχλ αλακέλεηαη λα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα ΓΣ. Σν ΙΠΔ θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο, νξγαληζκνύο, επηρεηξήζεηο θαη πξόζσπα πνπ ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Πξόζθιεζεο λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο γηα εθπφλεζε πςεινχ επηπέδνπ έξγσλ ζην πιαίζην ησλ ζηφρσλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηεο ΓΔΜΗ Σελ. 2 από 16

3 Γ Δ Ν Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα : Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθόηεηα Δηδηθφο ηφρνο ΔΠ Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο Πξφγξακκα Γξάζε Κσδηθφο Πξφζθιεζεο : Δλίζρπζε ηεο Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Γηεπθόιπλζε ηεο Καηλνηνκίαο : IV. Αλάπηπμε Δξεπλεηηθήο Τπνδνκήο : Νέα Τπνδνκή : Νέα Κνηλσθειήο Τπνδνκή : ΝΔΚΤΠ/0311 Ηκεξ. Γεκνζίεπζεο : 14 Μαξηίνπ 2011 Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία : 25 Μαΐνπ 2011, ώξα πλ. Πξνυπνινγηζκφο Αξκφδην ηέιερνο : Δπξώ (ζχλνιν ρξεκαηνδφηεζεο ΙΠΔ) : Γξ Άλλα Μαξία Υξηζηνθόξνπ Δ Ι Α Γ Ω Γ Η Η αλάπηπμε λέσλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ ζηελ Κχπξν απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο Κχπξνπ θαη έλα απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηνπ ΙΠΔ. Γηα λα θαηαζηεί πην αληαγσληζηηθή ε νηθνλνκία ηεο γλψζεο ζηελ Κχπξν πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο, ζχγρξνλεο ππνδνκέο έξεπλαο ηθαλέο λα πξνζθέξνπλ ην ππφβαζξν γηα ηελ πινπνίεζε πςεινχ επηπέδνπ έξεπλαο θαη θαη επέθηαζε ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο, ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο. Μέζα απφ ην Πξφγξακκα «Νέα Τπνδνκή», ην ΙΠΔ ζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο λέσλ εξεπλεηηθψλ κνλάδσλ θαη εξγαζηεξίσλ, πνπ αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο εξεπλεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θνξέσλ ηεο Κχπξνπ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξφνδν. Σ Ο Υ Ο Ι Η Γξάζε «Νέα Κνηλσθειήο Τπνδνκή» ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο ηεο Κχπξνπ λα εθπνλεί έξεπλα πςεινχ επηπέδνπ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ κεγάιν αξηζκφ ελδηαθεξνκέλσλ. πρλά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ζεκαληηθψλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ πνπ αγνξάδνληαη ζην πιαίζην ελφο έξγνπ λα παξακέλνπλ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε ππνιεηηνπξγία. Σν πξφβιεκα δηνγθψλεηαη φηαλ ε επέλδπζε πνπ απαηηείηαη είλαη ηδηαίηεξα πςειή γηα ηα Σελ. 3 από 16

4 νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνιιψλ νξγαληζκψλ θαη ε «ρξήζηκε δσή» ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη πεξηνξηζκέλε, ιφγσ ηεο ξαγδαίαο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο. Πξνο ηνχην, ε Γξάζε επηδηψθεη ηε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ έξεπλαο απφ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν αξηζκφ εξεπλεηψλ (Φνξείο Υξήζηεο), θαζψο εθηηκάηαη φηη απηφ ζα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ ε πνιηηεία επελδχεη γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηεο Κχπξνπ. Παξάιιεια, ην ΙΠΔ πξνζδνθά φηη ηα έξγα ηεο Γξάζεο, πέξαλ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ ζα δψζνπλ ζε εξεπλεηηθνχο θνξείο θαη επηρεηξήζεηο λα αμηνπνηήζνπλ ηελ πξνηεηλφκελε ππνδνκή, ζα επηδξάζνπλ ζεηηθά ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο απφ νκνεηδείο ή/θαη ζπκπιεξσκαηηθέο εξεπλεηηθέο νκάδεο ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα. Θ Δ Μ Α Σ Ι Κ Δ Δ Ν Ο Σ Η Σ Δ ην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο είλαη δπλαηή ε ππνβνιή πξνηάζεσλ ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο πέληε ζεκαηηθέο ελφηεηεο σο εμήο: Θεκαηηθή Δλόηεηα «Σερλνινγία» Θα ππνζηεξηρζνχλ έξγα ζηα πην θάησ επηζηεκνληθά πεδία: Τιηθά - Ναλνεπηζηήκεο - Ναλνηερλνινγία Δλέξγεηα Θεηηθέο Δπηζηήκεο Δθαξκνγέο Μεραληθήο Θεκαηηθή Δλόηεηα «Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ» Θα ππνζηεξηρζνχλ έξγα ζηα πην θάησ επηζηεκνληθά πεδία: Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγίεο Δπηθνηλσληψλ Οξηδφληηεο Δθαξκνγέο ΣΠΔ Θεκαηηθή Δλόηεηα «Αεηθόξνο Αλάπηπμε» Θα ππνζηεξηρζνχλ έξγα ζηα πην θάησ επηζηεκνληθά πεδία: Φπζηθφ Πεξηβάιινλ Αζηηθφ θαη Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ Γεσξγνθηελνηξνθία, Αιηεία θαη Τδαηνθαιιηέξγεηεο Κνηλσληθή θαη Οηθνλνκηθή Αεηθνξία Θεκαηηθή Δλόηεηα «Τγεία θαη Βηνινγηθέο Δπηζηήκεο» Θα ππνζηεξηρζνχλ έξγα ζηα πην θάησ επηζηεκνληθά πεδία: Γεκφζηα Τγεία Σελ. 4 από 16

5 Βηνταηξηθέο Δπηζηήκεο θαη Βηνηερλνινγία Δπηζηήκε θαη Βηνηερλνινγία Σξνθίκσλ Θεκαηηθή Δλόηεηα «Κνηλσληθέο θαη Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο» Θα ππνζηεξηρζνχλ έξγα ζηα πην θάησ επηζηεκνληθά πεδία: Παηδεία Οηθνλνκία Κνηλσλία Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Α Δ Ρ Γ Ω Ν Οη πξνηάζεηο έξγσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ εθπφλεζε πςεινχ επηπέδνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ε άξηηα πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηελ αγνξά λένπ ζχγρξνλνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ πςειήο πνηφηεηαο ή εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο (πιηζκηθφ θαη ινγηζκηθφ), ρσξίο ηελ νπνία ε πινπνίεζή ηνπ είλαη αδχλαηε ή ζεκαληηθά ρακειφηεξνπ επηπέδνπ. εκεηψλεηαη φηη, νη πξνηάζεηο έξγσλ αλακέλεηαη λα αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ αγνξά ελφο ζεκαληηθνχ ηεκαρίνπ εμνπιηζκνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε αγνξά κεγάινπ αξηζκνχ κηθξψλ ηεκαρίσλ εμνπιηζκνχ (πνπ δελ απνηεινχλ κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο) ή/θαη κηθξνεμνπιηζκνχ, πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη κε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ δελ ζα θαιχπηεηαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΙΠΔ. Πέξαλ ησλ θνξέσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην Γίθηπν πλεξγαζίαο θαη ζα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, ζηελ πξφηαζε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνηρεία γηα ηνπο ινηπνχο Φνξείο - Υξήζηεο πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ ηνλ πξνηεηλφκελν εμνπιηζκφ. εκεηψλεηαη φηη, ην ΙΠΔ αλακέλεη φηη νη θνξείο πνπ ζα ηχρνπλ ρξεκαηνδφηεζεο ζα δηακνξθψζνπλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ κε βάζε ηνλ νπνίν ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην λέν εμνπιηζκφ ζε εξεπλεηέο άιισλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ θαη νξγαληζκψλ. Γξαζηεξηόηεηεο Έξγσλ Οη πξνηάζεηο έξγσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο Βαζηθήο Έξεπλαο, Βηνκεραληθήο (Δθαξκνζκέλεο) Έξεπλαο θαη Πεηξακαηηθήο Αλάπηπμεο. Σν πεξηερφκελν ησλ επηιέμηκσλ δξαζηεξηνηήησλ αλαιχεηαη ζην Κεθ. 20 ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ Γηάξθεηα Έξγσλ Η δηάξθεηα ησλ έξγσλ ζα είλαη 30 κήλεο. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ. εκεηψλεηαη φηη νη Αλάδνρνη Φνξείο ζα αλαιάβνπλ ηελ ππνρξέσζε ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο ππνδνκήο γηα πέληε ρξφληα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΙΠΔ. Σελ. 5 από 16

6 Γ Ι Κ Σ Τ Ο Τ Ν Δ Ρ Γ Α Ι Α Οη γεληθνί θαλνληζκνί θαη νη νξηζκνί πνπ αθνξνχλ ζην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ππνβνιήο πξφηαζεο, νη θαηεγνξίεο θνξέσλ θαη πξνζψπσλ θαη νη ξφινη ησλ ζπκκεηερφλησλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Κεθ.19 ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ Γηθαηνύρνη Αλάδνρνο Φνξέαο (ΑΦ) ελφο έξγνπ κπνξεί λα είλαη Δξεπλεηηθφο / Αθαδεκατθφο Οξγαληζκφο (θαη. Α.1 θαη Α.2) ή Κνηλσθειήο Οξγαληζκφο (θαη. Γ.1 θαη Γ.2) κε κφληκε έδξα ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρεη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία (εμαηξνχληαη νη πεξηνρέο ησλ Βξεηαληθψλ Βάζεσλ). Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο σο πλεξγαδφκελνη Φνξείο (Φ) έρνπλ Δξεπλεηηθνί θαη Αθαδεκατθνί Οξγαληζκνί (θαη. Α.1 θαη Α.2), Δπηρεηξήζεηο (θαη. Β.1, Β.2, Β.3 θαη Β.4) θαη Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί (θαη. Γ.1 θαη Γ.2) απφ ηελ Κχπξν ή ην εμσηεξηθφ. Γίθηπν πλεξγαζίαο Σν Γίθηπν πλεξγαζίαο εθθξάδεη ηελ απαξαίηεηε ζχλζεζε θνξέσλ θαη πξνζψπσλ πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θάζε πξφηαζε. Γηα ηα έξγα πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή Φ. ε θάζε έξγν κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κέρξη ηέζζεξηο (4) Φ. ηελ πξφηαζε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνηρεία γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) άιινπο, πέξαλ ηνπ ΑΦ, Φνξείο - Υξήζηεο πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ ηνλ πξνηεηλφκελν εμνπιηζκφ. Πξνϋπνζέζεηο πκκεηνρήο Φνξέσλ θαη Πξνζώπσλ Οη θπξηφηεξεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε πξνηάζεηο έξγσλ είλαη: θάζε πξφζσπν επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρεη κφλν ζε δχν (2) πξνηάζεηο έξγσλ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην ξφιν πνπ αλαιακβάλεη, θάζε πξφζσπν κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κφλν κε έλα θνξέα απαζρφιεζεο ή σο Ιδηψηεο Δξεπλεηήο, αλεμάξηεηα εάλ εξγάδεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο θνξείο, δελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θνξέα θαη πξνζψπνπ, γηα ην νπνίν ην Γ ηνπ ΙΠΔ έρεη ιάβεη απφθαζε απνθιεηζκνχ ηνπ απφ ηα Πξνγξάκκαηα ηνπ Ιδξχκαηνο, θάζε πξφηαζε έξγνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κφλν έλα Ιδηψηε Δξεπλεηή (ΙΔ), ηα βαζηθά κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο νξίδνληαη νλνκαζηηθά ψζηε λα αμηνινγεζνχλ ηα πξνζφληα θαη ε εκπεηξία ηνπο, θαη ε ζπκπεξίιεςε εξεπλεηψλ πνπ δελ έρνπλ επηιεγεί ζην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ηεο πξφηαζεο ζα δειψλεηαη κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή ηνπο εηδηθφηεηα. Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Γ Ο Σ Η Η Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Πξνϋπνινγηζκόο Πξόζθιεζεο Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Πξφζθιεζεο αλέξρεηαη ζηα Δπξώ. Σελ. 6 από 16

7 Υξεκαηνδόηεζε Έξγσλ Σν Αλψηαην Πνζφ Υξεκαηνδφηεζεο νξίδεηαη ζηα Δπξώ. Σξόπνο Υξεκαηνδόηεζεο Η Υξεκαηνδφηεζε ζα δίλεηαη θαηά θαλφλα ζε ηέζζεξεηο δφζεηο. Πξνθαηαβνιή 1ε Γφζε 2ε Γφζε Σειηθή Γφζε : 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πκβνιαίνπ Έξγνπ. : Η πξψηε δφζε ζα παξαρσξείηαη ακέζσο κεηά ηελ αγνξά θαη παξάδνζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50% ηνπ εμνπιηζκνχ, ζε αμία, ζηνλ ΑΦ θαη ζα είλαη ίζε κε ηελ αμία αγνξάο ηνπ. : Η δεχηεξε δφζε ζα παξαρσξείηαη ακέζσο κεηά ηελ αγνξά θαη παξάδνζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ εμνπιηζκνχ. Η δεχηεξε δφζε ζα είλαη ίζε κε ηελ αμία αγνξάο ηνπ ππνιεηπφκελνπ εμνπιηζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζα παξαθξαηείηαη γηα λα απνδνζεί σο ηειηθή δφζε. : Σν ππφινηπν ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ κε ηελ απνδνρή ηεο Σειηθήο Έθζεζεο. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηε Γηαπξαγκάηεπζε ελδέρεηαη λα θαζνξηζζεί άιιε θαηαλνκή δφζεσλ. Δπηπξφζζεηα, εθφζνλ δηαπηζησζεί γηα ΑΦ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα φηη: (α) ην χςνο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ, κε βάζε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ησλ δχν (2) ηειεπηαίσλ εηψλ, είλαη κηθξφηεξν απφ ην κηζφ ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ζα ιάβεη απφ ην Ίδξπκα, ή /θαη (β) ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηά ηνπ, κε βάζε ηνπο εηήζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ δχν (2) ηειεπηαίσλ εηψλ, θξίλεηαη σο κε επαξθήο, ηφηε ν ΑΦ ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο πξνο ην ΙΠΔ Σξαπεδηθήο Δγγχεζεο ε νπνία ζα θαιχπηεη ην 25% ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Έξγνπ. Δλαιιαθηηθά, αλ ν ΑΦ δελ επηζπκεί ηελ ππνβνιή Σξαπεδηθήο Δγγχεζεο ζην Ίδξπκα, ζα κπνξεί λα ιάβεη σο πξνθαηαβνιή ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΙΠΔ θαη ε θαηαβνιή ησλ επφκελσλ Γφζεσλ ζα γίλεηαη ζην ζηάδην ηεο Δλδηάκεζεο / Σειηθήο Έθζεζεο κε βάζε ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Έληαζε Δλίζρπζεο Η επηηξεπφκελε Έληαζε Δλίζρπζεο ππνινγίδεηαη γηα θάζε θνξέα μερσξηζηά θαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι θαη ηηο πξφλνηεο ηνπ Κεθ. 21 ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ Καλόλεο θαη Όξνη Υξεκαηνδόηεζεο Γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη αθφινπζνη φξνη: φινη νη θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξφηαζε έξγνπ, δηθαηνχληαη ρξεκαηνδφηεζε αλεμάξηεηα απφ ην ξφιν ηνπο, δαπάλεο ζηελ θαηεγνξία «Όξγαλα θαη Δμνπιηζκφ» κπνξεί λα έρεη κφλν ν ΑΦ, Σελ. 7 από 16

8 νη θνξείο θαη ηα πξφζσπα εθηφο Κχπξνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέρξη ην 30% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΙΠΔ, αιιά απηή δελ κπνξεί λα αθνξά ζηηο Καηεγνξίεο «Αγνξά Τπεξεζηψλ», «Όξγαλα θαη Δμνπιηζκφο» θαη «Γηάρπζε», νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ δε δηθαηνχληαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΙΠΔ, νη Ιδηψηεο Δξεπλεηέο δηθαηνχληαη κφλν δαπάλεο απφ ηηο θαηεγνξίεο «Ακνηβέο» θαη «Μεηαθηλήζεηο» κε κέγηζην πνζφ ηηο Δπξψ, νη δαπάλεο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο Δπξψ. Δπηιέμηκεο Γαπάλεο Οη επηιέμηκεο δαπάλεο (βι. Κεθ. 20 Πξνθήξπμεο ΓΔΜΗ ) θαη ηα ππνρξεσηηθά φξηα γηα θάζε δαπάλε γηα ηα έξγα ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο είλαη: Δαπάνερ Πποζωπικού: ακνηβέο γηα εξεπλεηέο θαη ηερληθνχο. Καζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο ηνπ θνξέα. Γεκφζηνη Τπάιιεινη ή ηα άηνκα ησλ νπνίσλ νη βαζηθέο κηζζνινγηθέο απνιαβέο ηνπο πξνέξρνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, δελ κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ακνηβέο αθφκε θαη αλ ζπκκεηέρνπλ κε ηελ πξνζσπηθή ή άιιε ηδηφηεηα. εκεηψλεηαη φηη, νη ζπλνιηθνί αλζξσπνκήλεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ αλακέλεηαη λα ππεξβαίλνπλ ηνπο ζπλνιηθνχο κήλεο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ. Όπγανα και Εξοπλιζμόρ: δαπάλεο γηα φξγαλα θαη εμνπιηζκφ πνπ αγνξάδεηαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ. Καιχπηεηαη κέρξη ην 100% ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο αγνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηηο θαηεγνξίεο Γηθαηνχρσλ Α1 θαη Γ1 (δελ εθαξκφδεηαη ε έλλνηα ηεο απφζβεζεο). Γηα ηηο Καηεγνξίεο Γηθαηνχρσλ Α2 θαη Γ2 επηιέμηκεο ζεσξνχληαη κφλν νη δαπάλεο απφζβεζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη ζην πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ. Η θαηεγνξία πεξηιακβάλεη δχν ππνθαηεγνξίεο: «Πάγηνο Δμνπιηζκφο» (ρξφλνο απφζβεζεο: 5 ρξφληα). «Δμνπιηζκφο ζε Η/Τ θαη Λνγηζκηθά Πξνγξάκκαηα» (ρξφλνο απφζβεζεο: 3 ρξφληα). εκεηψλεηαη φηη, γηα ηελ παξνύζα Πξόζθιεζε: νη δαπάλεο γηα φξγαλα θαη εμνπιηζκφ αθνξνχλ κφλν ζηνλ ΑΦ, ηνπιάρηζηνλ 70% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΙΠΔ ζα πξέπεη λα αθνξά ζηελ αγνξά εμνπιηζκνχ, ε ρξεκαηνδφηεζε δελ αθνξά κεγάιν αξηζκφ κηθξψλ ηεκαρίσλ εμνπιηζκνχ (πνπ δελ απνηεινχλ κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο), κηθξν-εμνπιηζκφ, πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο θαη κε εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ. Αγοπά Υπηπεζιών (μέσπι Εςπώ): δαπάλεο γηα έμνδα ππεξγνιαβηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπκβνπιεπηηθψλ θαη παξεκθεξψλ ππεξεζηψλ. Διάσςζη: δαπάλεο γηα δηάρπζε απνηειεζκάησλ πξνο ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλσλία (δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζπλέδξηα, εκεξίδεο θα). ε θάζε έξγν πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία (1) δξαζηεξηφηεηα Γηάρπζεο απνηειεζκάησλ ζηελ Κχπξν. εκεηψλεηαη φηη δελ θαιχπηνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε πξντφληνο ή ηελ θαηνρχξσζε δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. Σελ. 8 από 16

9 Μεηακινήζειρ: δαπάλεο κεηαθηλήζεσλ (κέρξη 5 εκέξεο αλά κεηαθίλεζε) γηα ζθνπνχο δηεθπεξαίσζεο θαη ζπληνληζκνχ ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην εμσηεξηθφ. Αναλώζιμα: δαπάλεο γηα αλαιψζηκα αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε πεηξακαηηθψλ δηεξγαζηψλ. Γελ πεξηιακβάλνληαη γξαθεηαθή χιε, ραξηί, κειάληα, ςεθηαθνί δίζθνη θνθ. Υπεπκεθαλικά (μέσπι 20%): γεληθά ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ (πρ ειεθηξηζκφο, ηειέθσλα, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε) θαη ηε ζπληήξεζε πάγηνπ εμνπιηζκνχ. ην ππνινγηζκφ ηεο δαπάλεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην θφζηνο αγνξάο ηεο θαηεγνξίαο «Όξγαλα θαη Δμνπιηζκφο». Ειδικά Έξοδα: δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ην έξγν θαη δελ εληάζζνληαη ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο. Σημειώνεηαι όηι, έμμεζοι θόποι οι οποίοι είναι επιζηπεπηέοι ζηο Φοπέα από ηιρ απμόδιερ απσέρ (δεν αποηελούν δηλαδή ππαγμαηικό κόζηορ ζηο Φοπέα), ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ (εξαιπούνηαι ηο ΦΠΑ για θοπείρ πος με βάζη ηη νομοθεζία δεν είναι ςποσπεωμένοι να είναι εγγεγπαμμένοι ζηο μηηπώο ΦΠΑ και οι θόποι αεποδπομίων) δεν είναι επιλέξιμερ δαπάνερ. Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο ζα αθνινπζεζεί δηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθνχ Διέγρνπ θαη Δπηζηεκνληθήο Αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ην Κεθ.22 ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ Πξνθαηαξθηηθόο Έιεγρνο Ο Πξνθαηαξθηηθφο Έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ ΙΠΔ κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: Εγκςπόηηηα Υποβολήρ: ειέγρεηαη θαηά πφζν ε πξφηαζε (α) ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα θαη ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη (β) πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα έληππα, ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη ςεθηαθνχο δίζθνπο πνπ απαηηνχληαη. Ένηςπα Έκηαζη: ειέγρεηαη θαηά πφζν ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξνβιεπφκελα έληππα θαη ηεξνχληαη νη πξφλνηεο ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε θαη κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ. Γλώζζα: ειέγρεηαη θαηά πφζν ε πξφηαζε ππνβιήζεθε ζε θαζνξηζκέλε γιψζζα. Δίκηςο Σςνεπγαζίαρ: ειέγρεηαη θαηά πφζν (α) θαιχπηνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ην Γίθηπν πλεξγαζίαο θαη (β) ηεξνχληαη νη θαλνληζκνί / πξνυπνζέζεηο ηεο Πξνθήξπμεο θαη ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, ζε φηη αθνξά ζηε ζπκκεηνρή πξνζψπσλ θαη θνξέσλ. Διάπκεια: ειέγρεηαη εάλ ε δηάξθεηα έξγνπ είλαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ. Πποϋπολογιζμόρ: ειέγρεηαη θαηά πφζν ν αηηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο δελ μεπεξλά ην αλψηαην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο θαη φηη ηνπιάρηζηνλ 70% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΙΠΔ αθνξά ζηελ θαηεγνξία «Όξγαλα θαη Δμνπιηζκφο». Σελ. 9 από 16

10 Σςμβαηόηηηα: ειέγρεηαη θαηά πφζν ην αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο αθνξά ζε έξγν έξεπλαο ή ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ή θαηλνηνκίαο ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Πξφζθιεζεο θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα ». Κανονιζμοί-Νομοθεζία: ειέγρεηαη θαηά πφζν νη Γηθαηνχρνη δεζκεχνληαη γηα ηελ ηήξεζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θνηλνηηθψλ θαλνληζκψλ γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ ηζφηεηα θαη ηε κε δηάθξηζε ησλ δχν θχισλ, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ πιεξνθφξεζε / δεκνζηφηεηα. Πεδίο Εθαπμογήρ: ειέγρεηαη θαηά πφζν ε πξφηαζε αθνξά ζε έξγν πνπ ζα εθηειεζηεί κέζα ζηα φξηα ή γηα ην άκεζν φθεινο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Δπηζηεκνληθή Αμηνιόγεζε Η Δπηζηεκνληθή Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη απφ αλεμάξηεηνπο θξηηέο ή/θαη απφ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηα κέιε ηεο νπνίαο επηιέγνληαη απφ ην ΙΠΔ κε βάζε ην αληηθείκελν θάζε πξφηαζεο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηέζζεξα γεληθά θξηηήξηα ζηα νπνία νη θξηηέο δίλνπλ αηηηνινγεκέλν βαζκφ κε βάζε ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη ε ζεηξά θαηάηαμεο κηαο πξφηαζεο ζηνλ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ. Κπιηήπια πκβαηφηεηα κε ηνπο ηφρνπο Δπηζηεκνληθή / Σερλνινγηθή Πνηφηεηα Πξνζηηζέκελε Αμία θαη Όθεινο Πιεξφηεηα, Πνηφηεηα θαη Ιθαλφηεηα ηνπ Γηθηχνπ πλεξγαζίαο Η αλάιπζε ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο παξνπζηάδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ. Δπηπξφζζεηα, δεηείηαη ε γλψκε (ρσξίο βαζκφ) ησλ θξηηψλ, ζε ζρέζε κε ηελ: έληαμε ηεο πξφηαζεο ζε θαηάιιειε Θεκαηηθή Δλφηεηα, αλάγθε βηνεζηθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο, θαη χπαξμε αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ή/θαη θηλδχλσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ή ηα απνηειέζκαηα / πξντφληα ηνπ έξγνπ. Δπηιέμηκε Πξόηαζε Μηα πξφηαζε ζεσξείηαη επηιέμηκε γηα ρξεκαηνδφηεζε εθφζνλ ιάβεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο βαζκνινγίαο ζε θάζε έλα απφ ηα ηέζζεξα βαζηθά θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ θαη ζπλνιηθή βαζκνινγία πέξαλ ηνπ 8,00/10,00. Αλαθνίλσζε Απνηειεζκάησλ Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πξνθαηαξθηηθνχ Διέγρνπ θαη ηεο Δπηζηεκνληθήο Αμηνιφγεζεο, δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ ΙΠΔ κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο. Ο Πίλαθαο Απνηειεζκάησλ παξνπζηάδεη ηελ θαηάηαμε φισλ ησλ πξνηάζεσλ έξγσλ θαη ηηο βαζκνινγίεο αλψλπκα θαη κε βάζε ηνλ Αξηζκφ Πξσηνθφιινπ. ην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ πιήξνπο δηαθάλεηαο πνπ αθνινπζεί ην ΙΠΔ, ηα δειηία αμηνιφγεζεο κε ηα αλαιπηηθά ζρφιηα θαη ηηο επηκέξνπο βαζκνινγίεο θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο γξαπηψο. Σελ. 10 από 16

11 Δλζηάζεηο Αλάδνρνο Φνξέαο πξφηαζεο έξγνπ πνπ απνξξίθζεθε έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη γξαπηή έλζηαζε ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Κεθ. 22 ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ Η έλζηαζε πξέπεη λα θζάζεη ζηα γξαθεία ηνπ ΙΠΔ κέζα ζε 20 κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο επηζηνιήο ηνπ ΙΠΔ πνπ αθνξά ζηελ ελεκέξσζε ηνπ ΑΦ γηα ηα απνηειέζκαηα. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ νη ελδηαθεξφκελνη ελεκεξψλνληαη γξαπηψο γηα ην απνηέιεζκα. Γ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Σ Δ Τ Η - Τ Μ Β Ο Λ Α Ι Α Η δηαδηθαζία Γηαπξαγκάηεπζεο γίλεηαη κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ Κεθ. 22 ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ Κιήζε ζε Γηαπξαγκάηεπζε ην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο ζα θαινχληαη γηα δηαπξαγκάηεπζε, νη πξνηάζεηο έξγσλ κε ηε ςειφηεξε βαζκνινγία ζην ζπλνιηθφ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ Αμηνιφγεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηε Θεκαηηθή Δλφηεηα ζηελ νπνία εληάζζνληαη θαη κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Γηαδηθαζία Γηαπξαγκάηεπζεο Μεηά ηελ θιήζε γηα Γηαπξαγκάηεπζε ν Δ ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα, νχησο ψζηε λα ειεγρζεί θαηά πφζν: νη ζπκκεηέρνληεο ζην έξγν θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Πξφζθιεζεο (δεηνχληαη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο εγθπξφηεηαο ζπκκεηνρήο ησλ δηθαηνχρσλ, φπσο θαηαζηαηηθφ, εγγξαθή ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ, ηζνινγηζκνί ηειεπηαίσλ εηψλ, βεβαηψζεηο γηα αξηζκφ εξγαδνκέλσλ θα), ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπκκεηνρή πξνζψπσλ είλαη έγθπξα θαη αθξηβή (φπσο βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, ζπκβάζεηο εξγαζίαο, απνθφκκαηα κηζζνδνζίαο, απφζπαζκα κηζζνινγίνπ, θαηάζηαζε απνδνρψλ θαη εηζθνξψλ, έληππν ΔΠΡ7 θα), ε αηηνχκελε έληαζε ελίζρπζεο γηα θάζε θνξέα είλαη ζπκβαηή κε ηηο ζρεηηθέο πξφλνηεο θαη νη δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη είλαη αλαγθαίεο θαη επηιέμηκεο, νη κεζνδνινγηθέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ηπρφλ εηζεγήζεθαλ νη θξηηέο έρνπλ ελζσκαησζεί ζην θείκελν ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο, έρεη εηνηκαζηεί, ππνγξαθεί θαη ππνβιεζεί ην πκθσλεηηθφ Γηθηχνπ πλεξγαζίαο, θαη έρνπλ εμαζθαιηζηεί φιεο νη απαξαίηεηεο εγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ (βι. Κεθ. 25 Πξνθήξπμεο). Σειηθή Απόθαζε Η ηειηθή απφθαζε γηα ηα έξγα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ γίλεηαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο Γηαπξαγκάηεπζεο θαη εθφζνλ επέιζεη ζπκθσλία ζε φια ηα ππφ εμέηαζε ζέκαηα. Σελ. 11 από 16

12 Τπνγξαθή πκβνιαίσλ Γηα θάζε έξγν πνπ επηιέγεηαη γηα ρξεκαηνδφηεζε ππνγξάθεηαη πκβφιαην Έξγνπ. Σν πκβφιαην ππνγξάθνπλ εθπξφζσπνη ηνπ ΙΠΔ θαη ηνπ ΑΦ, θαζψο επίζεο ν Δ. Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η - Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Τ Θ Η Η Η δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ (Κεθ. 23) θαη ηεο Δγθπθιίνπ Γηαρείξηζεο Έξγνπ. Σα Έξγα αλακέλεηαη λα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία ηεο ΔΔ, νπφηε ζα εθαξκφδνληαη επηπξφζζεηα νη θαλνληζκνί πνπ νξίδεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. Δθζέζεηο Πξνόδνπ Γηα ηα έξγα ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο ζα ππνβάιινληαη: Δμακεληαίεο/Πεξηνδηθέο πλνπηηθέο Δθζέζεηο Πξνφδνπ. Δλδηάκεζε Έθζεζε Πξνφδνπ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο κηζήο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ. Σειηθή Έθζεζε Πξνφδνπ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Δπηπξφζζεηα, ππνβάιινληαη ζπλνπηηθέο εθζέζεηο (κε νηθνλνκηθφ αληηθείκελν) πξηλ ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο δφζεο. Αμηνπνίεζε θαη Γηάρπζε Γλώζεο Οη φξνη αμηνπνίεζεο θαη δηάρπζεο ηεο παξαγφκελεο γλψζεο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηα έξγα πεξηγξάθνληαη ζην Κεθ.24 ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΜΗ Γ Ι Α Γ Ι Κ Α Ι Α Τ Π Ο Β Ο Λ Η Έληππα - Γιώζζα Γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απαξαίηεηα ηα «E.IV-ΝΔΚΤΠ» ηεο ΓΔΜΗ Γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπο ζπζηήλεηαη λα αθνινπζνχληαη πηζηά νη ζρεηηθέο νδεγίεο. Οη πξνηάζεηο έξγσλ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Υξόλνο Οη πξνηάζεηο πξέπεη λα επηδίδνληαη «δηά ρεηξφο» ζηα γξαθεία ηνπ ΙΠΔ ή λα θζάλνπλ ζην ηαρπδξνκηθφ θηβψηην ηνπ ΙΠΔ κέρξη ηελ 25 ε Μαΐνπ 2011, ώξα Πεξηερόκελν Η θάζε πξφηαζε ππνβάιιεηαη ζε δύν (2) εθηππσκέλα αληίγξαθα ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη δεκέλα (ζπηξάι, ζεξκνθφιιεζε) ζε μερσξηζηά ηεχρε. Δπηπξφζζεηα, ππνβάιιεηαη έλαο (1) ςεθηαθόο δίζθνο (CD-ROM) πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιν ην πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο ζε δύν κόλν αξρεία, έλα αξρείν κε ην θείκελν ηεο πξφηαζεο ζε κνξθή pdf ή Word ή Word 2007 θαη έλα κε ηνλ πίλαθα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε κνξθή Excel ή Excel Σν ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ Σελ. 12 από 16

13 αξρείσλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 2Mb. πζηήλεηαη φπσο (α) ε εγγξαθή ηνπ ςεθηαθνχ δίζθνπ γίλεη κε ζπκβαηηθή κέζνδν (UDF ζπκβαηφ κε WINDOWS XP ή WINDOWS VISTA ή WINDOWS 7) θαη (β) πξηλ ηελ ππνβνιή γίλεηαη έιεγρνο γηα ηε ζσζηή αληηγξαθή ηνπ αξρείνπ ζην ςεθηαθφ δίζθν. εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ςεθηαθφο δίζθνο δελ είλαη αλαγλψζηκνο, ηφηε ε πξφηαζε δελ κπνξεί λα πξνσζεζεί γηα επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε θαη σο εθ ηνχηνπ απνθιείεηαη ζηε θάζε ηνπ Πξνθαηαξθηηθνχ Διέγρνπ. Πξνο ηνχην, ζπζηήλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ςεθηαθνχ δίζθνπ θαη ηνλ έιεγρν πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ ζην ΙΠΔ. πιινγή θαη Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα Η ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηηο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα ππνβιεζνχλ ζην ΙΠΔ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκν ηνπ 2001 θαη ηνλ Καλνληζκφ ηνπ ΙΠΔ ζε ρέζε κε ηε πιινγή, Δπεμεξγαζία θαη Υξήζε Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. Ο ελ ιφγσ Καλνληζκφο βξίζθεηαη αλαξηεκέλνο ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ Ιδξχκαηνο. Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Δ Όια ηα αλαγθαία έγγξαθα θαη έληππα, φπσο επίζεο θαη άιιν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ δηαηίζεληαη ζηνλ ηζηνρψξν (www.research.org.cy), θαζψο θαη ζηα γξαθεία ηνπ ΙΠΔ. Πιεξνθνξίεο Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη ππνζηήξημε απφ ην ΙΠΔ. Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπο νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα επηθνηλσλνχλ κε ην αξκφδην ζηέιερνο ηνπ ΙΠΔ γηα ην ρεηξηζκφ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή/θαη ηειεθψλνπ θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιδξχκαηνο. Καη ηδίαλ ζπλαληήζεηο ζηα γξαθεία ηνπ Ιδξχκαηνο ή παξνπζίαζε ησλ Πξνζθιήζεσλ ζε κεγάιε νκάδα ελδηαθεξνκέλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο είλαη δπλαηφ λα δηεπζεηεζεί κεηά απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε. Υξήζηκα Έγγξαθα Γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ πξνηάζεσλ ηνπο, νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη φπσο κειεηήζνπλ επίζεο: ηελ «Πξνθήξπμε ηεο ΓΔΜΗ », ηα «Έληππα ΓΔΜΗ » θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ζπκπιήξσζήο ηνπο, θαη ηελ «Δγθχθιην Γηαρείξηζεο Έξγσλ ΓΔΜΗ ». ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο Γηα πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην ΙΠΔ: Σειέθσλν : Σειενκνηφηππν : Σελ. 13 από 16

14 Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν Γηεύζπλζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ : Σα γξαθεία ηνπ ΙΠΔ βξίζθνληαη ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Λεσθφξνο ηξνβφινπ 123, ηξφβνινο, 2042 Λεπθσζία, Κχπξνο. Η ηαρπδξνκηθή ζπξίδα ηνπ ΙΠΔ είλαη: Σ.Θ Λεπθσζία, Κχπξνο Σελ. 14 από 16

15 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Ι Τπνινγηζκόο Έληαζεο Δλίζρπζεο γηα Γξαζηεξηόηεηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο Α. ΒΑΙΚΗ ΔΝΣΑΗ ΔΝΙΥΤΗ Τπνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ εξεπλεηηθό ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ Δξεπλεηηθόο Υαξαθηήξαο Έξγνπ Μηθξή Δπηρείξεζε (Β1) Μεζαία Δπηρείξεζε (Β2) Α.1 Γξαζηεξηόηεηεο Βαζηθήο Έξεπλαο 100% Μεγάιε Δπηρείξεζε (Β3) Δξεπλεηηθόο Φνξέαο / Γεκόζηνο Κνηλσθειήο Οξγαληζκόο (Α1 θαη Γ1) Α.2 Γξαζηεξηόηεηεο Βηνκεραληθήο (Δθαξκνζκέλεο) Έξεπλαο 70% 60% 50% 100% 1 Α.3 Γξαζηεξηόηεηεο Πεηξακαηηθήο Αλάπηπμεο 45% 35% 25% Β. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΔΝΣΑΗ ΔΝΙΥΤΗ Πξνζηίζεηαη ζηε Βαζηθή Έληαζε ζε πεξίπησζε πνπ ην έξγν θαιύπηεη κηα από ηηο πην θάησ εηδηθέο πξόλνηεο: Δπηρείξεζε (Β1, Β2, Β3) Σν έξγν πξνβιέπεη πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία 2 κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεησλ κεηαμχ ηνπο επηρεηξήζεσλ θαη πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: θακία κεκνλσκέλε επηρείξεζε δελ επσκίδεηαη πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην 70% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ, ην έξγν πεξηιακβάλεη ζπλεξγαζία κε ηνπιάρηζηνλ κηα ΜΜΔ ή δηεμάγεηαη ζε δχν, ηνπιάρηζηνλ, δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Σν έξγν πξνβιέπεη πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ κίαο επηρείξεζεο θαη ελφο εξεπλεηηθνχ θνξέα, εθφζνλ ν εξεπλεηηθφο θνξέαο επσκίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 10% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ θαη έρεη ην δηθαίσκα δεκνζίεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ, ζην βαζκφ πνπ απηά απνξξένπλ απφ έξεπλα δηεμαρζείζα απφ ηνλ ελ ιφγσ θνξέα. 15% ηελ πεξίπησζε βηνκεραληθήο έξεπλαο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ηπγράλνπλ επξείαο δηάδνζεο κέζσ ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ δηαιέμεσλ ή κέζσ ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο ζε επηζηεκνληθά θαη ηερληθά πεξηνδηθά ή δηαηίζεληαη ζε αξρεία απνζήθεπζεο θαη ειεχζεξε πξφζβαζε (βάζεηο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ζε φινπο πξφζβαζε ζε αλεπεμέξγαζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα), ή κέζσ δσξεάλ ινγηζκηθνχ ή ινγηζκηθνχ αλνηθηήο πεγήο. 1 Σν πνζνζηφ ηζρχεη δεδνκέλνπ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε δελ αθνξά νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνλ ελ ιφγσ θνξέα (π.ρ. κίζζσζε ππνδνκψλ, παξνρή ππεξεζηψλ ζε επηρεηξήζεηο, πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο βάζεη ζπκβάζεσλ). ε πεξίπησζε πνπ ε ρξεκαηνδφηεζε αθνξά νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ν θνξέαο ζα αληηκεησπίδεηαη ζρεηηθά κε ην πνζνζηφ ηεο έληαζεο ελίζρπζεο σο Δπηρείξεζε. 2 Γηα ηνπο ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηεο Έληαζεο Δλίζρπζεο, ε ππεξγνιαβία δελ ζεσξείηαη πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία. Σελ. 15 από 16

16 Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο Έξγσλ Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α I Ι Α. πκβαηόηεηα ηεο Πξόηαζεο κε ηνπο ηόρνπο ηεο Πξόζθιεζεο 25% Αμηνινγείηαη θαηά πφζν ε πξφηαζε εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ ζηόρσλ ηεο Πξόζθιεζεο θαη ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε λέαο θνηλσθεινχο εξεπλεηηθήο ππνδνκήο. Δηδηθφηεξα αμηνινγείηαη εάλ ε πξφηαζε: (α) αθνξά ζηελ αγνξά λένπ ζύγρξνλνπ εμνπιηζκνύ ή εμνπιηζκνύ πιεξνθνξηθήο ν νπνίνο δύλαηαη λα αμηνπνηεζεί από ηνλ ΑΦ θαη ζεκαληηθό αξηζκό Φνξέσλ - Υξεζηώλ, (β) αθνξά ζηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ ζε ηνκείο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αηρκήο, θαη (γ) νδεγεί ζε λέα, πξσηόηππα θαη θαηλνηόκα απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε δηεχξπλζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζε δηεζλέο επίπεδν. Β. Δπηζηεκνληθή / Σερλνινγηθή Πνηόηεηα Έξγνπ 30% Αμηνινγείηαη θαηά πφζν ε πξφηαζε πεξηιακβάλεη έλα νινθιεξσκέλν θαη πςειήο πνηόηεηαο Πξόγξακκα Δξγαζίαο ζην νπνίν αλαιχνληαη κε ζαθήλεηα νη πξνηεηλφκελεο κέζνδνη θαη ε νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Δηδηθφηεξα αμηνινγνχληαη: (α) ε επηζηεκνληθή αξηζηεία θαη ε πξσηνηππία ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ (β) ε πιεξόηεηα αλάιπζεο ησλ Γεζκψλ Δξγαζίαο, ησλ Παξαδνηέσλ θαη ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο, (γ) ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε κεζνδνινγία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ, (δ) ην ύςνο θαη ε ζύλζεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, κε έκθαζε ζηελ αγνξά ηνπ εμνπιηζκνχ, (ε) νη πξφλνηεο γηα εμαζθάιηζε πνηόηεηαο θαη ειέγρνπ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη παξαδνηέσλ, θαη (ζη) ε πιεξφηεηα ηνπ ζρεδίνπ δηάρπζεο ηεο παξαγφκελεο γλψζεο ζε δηεζλέο θαη ηνπηθφ επίπεδν. Γ. Πξνζηηζέκελε Αμία θαη Όθεινο 25% Αμηνινγείηαη ε πξνζηηζέκελε αμία θαη φθεινο γηα ηνπο Φνξείο ηνπ Γηθηχνπ πλεξγαζίαο θαη ηνπο Φνξείο Υξήζηεο απφ ηελ απφθηεζε ηεο λέαο εξεπλεηηθήο ππνδνκήο. Δηδηθφηεξα αμηνινγνχληαη: (α) νη λέεο πξννπηηθέο πνπ δηαλνίγνληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ Φνξέσλ ηνπ Γηθηχνπ πλεξγαζίαο θαη ησλ Φνξέσλ Υξεζηψλ ζε λέα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, (β) ε ζεκαζία ηεο απφθηεζε ηεο ελ ιφγσ ππνδνκήο γηα ηελ θππξηαθή έξεπλα, θαη (γ) ηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη ηερλνινγηθά νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ απφθηεζε ηεο εξεπλεηηθήο ππνδνκήο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. Λακβάλνληαη επίζεο ππφςε: (δ) ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη ν βαζκφο ζπλέξγηαο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κε άιια έξγα θαη (ε) ν βαζκφο ζεηηθήο ζπκβνιήο ζηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ θαη ηε κε δηάθξηζε θαη ζηε δεκηνπξγία / ελίζρπζε ζπλζεθψλ πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο. Γ. Πιεξόηεηα, Πνηόηεηα θαη Ιθαλόηεηα ηνπ Γηθηύνπ πλεξγαζίαο 20% Αμηνινγείηαη θαηά πφζν ην Γίθηπν πλεξγαζίαο δηαζέηεη ηνπο αλαγθαίνπο πόξνπο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πνηνηηθή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο θαη ε επίηεπμε ησλ επηδησθόκελσλ ζηόρσλ. Δηδηθφηεξα αμηνινγνχληαη: (α) ε επάξθεηα ηνπ ΑΦ (θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο, ζεζκηθφ πιαίζην, νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα θα) θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ αμηνπνίεζε θαη ζπληήξεζε ηεο ππνδνκήο πνπ ζα απνθηεζεί ζε βάζνο ρξόλνπ, (β) ε πξνεγνχκελε εκπεηξία θνξέσλ θαη πξνζώπσλ ζηελ εθπφλεζε έξγσλ ζε ζπλαθή επηζηεκνληθά πεδία θαη νη ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο ζε έγθξηηα δηεζλή πεξηνδηθά, θαη (γ) ε δέζκεπζε ησλ βαζηθώλ εξεπλεηώλ θαη ηνπ ζπληνληζηή γηα εκπινθή ζην έξγν. Σελ. 16 από 16

ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010

ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΔ Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν Σ Ο Π Λ Α Ι Ι Ο Σ Η ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ

Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ Γηαρείξηζε θόζηνπο Τν θόζηνο θαη ε δηαρείξηζή ηνπ είλαη κηα από ηηο βαζηθόηεξεο παξακέηξνπο ζηελ δηνίθεζε ελόο έξγνπ! Σεκαληηθά ζεκεία: Τη δηαθύκαλζε ηνπ θόζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies

Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies Γξ. Γεώξγηνο Αζεκόπνπινο Πεξηερόκελα Δηζαγωγή Σε πνηνπο απεπζύλεηαη Τη πεξηιακβάλεη Γηαδηθαζία Φξνλνδηάγξακκα Δπόκελεο δξάζεηο Technopolis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη;

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013 Workshop Θεζζαλονίκη, 29/10/2013-01/11/2013 Σην πιαίζην ηνπ Τνπηθνύ Σρεδίνπ γηα ηελ Απαζρόιεζε «Νέοι Δρόμοι για ηην Απαζτόληζη ζηο Πολεοδομικό Σσγκρόηημα ηης Αναηολικής Θεζζαλονίκης», ην ΚΕΠΑ δηνξγαλώλεη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

«Έξεπλα πξνο Όθεινο ηωλ Μηθξν-Μεζαίωλ Δπηρεηξήζεωλ (ΜΜΔ)»

«Έξεπλα πξνο Όθεινο ηωλ Μηθξν-Μεζαίωλ Δπηρεηξήζεωλ (ΜΜΔ)» Γξαζηεξηόηεηα «Έξεπλα πξνο Όθεινο ηωλ Μηθξν-Μεζαίωλ Δπηρεηξήζεωλ (ΜΜΔ)» Έβδνκν Πξόγξακκα Πιαίζην γηα Έξεπλα θαη Τερλνινγηθή Αλάπηπμε 2007-2013 (7 ν ΠΠ) Έβδνκν Πξόγξακκα Πιαίζην γηα Έξεπλα θαη Τερλνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα